Doarpskrantsje Easterein july-augustus 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE EASTEREIN july | augustus 2022Kolofon

Nûmer 7 – July & augustus 2022 Redaksje: Bauke de Boer Helga Develing Klaas de Jager Jet Postma Einredaksje: Mattie Dijkstra Foto foarside: O ranje en Heitelân Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa

Yn ferbân mei de fakânsje sil der yn augustus net in Doarpskrantsje útbrocht wurde. Kopij kin fansels wol ynlevere wurde. Wy winskje jimme alfêst in fijne fakânsje ta. Redaksje Doarpskrantsje

Fijne Fakânsje!

Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 24 augustus­­­­­Doarpsaginda July

09 july

10:00 11:00-17:00 10 july 11:00 14:00 12 july 07:00-08:30 13 july 07:00-08:30 16 july 10:00 20 july 07:00-08:30 24 july 14:00 27 july 07:00-08:30 28 july 20.00 31 july 14:00

Jong-Feintepartij, De Skoalleseize Iepen tún en sa (nijsgjirrich Easterein) Okkemapartij, De Skoalleseize F1 kafé (GP Oostenrijk), Sportkafé de Greidhoeke Ald papier kontener Grize kontener Jeugdledepartij KF Easterein | KF Wommels, De Skoalleseize Griene kontener F1 kafé (GP Frankryk), Sportkafé de Greidhoeke Grize kontener Oargelkonsert mei Masako Honda, Martinitsjerke F1 kafé (GP Hongarije), Sportkafé de Greidhoeke

Augustus

03 augustus 04 augustus 10 augustus 11 augustus 17 augustus 18 augustus 23 augustus

07:00-08:30 Griene kontener 20.00 Oargelkonsert mei Ad van Pelt, Martinitsjerke 07:00-08:30 Grize kontener 20.00 Oargelkonsert mei Jos Moeke, Martinitsjerke 07:00-08:30 Griene kontener 20.00 Oargelkonsert mei Evert van de Veen, Martinitsjerke 07:00-08:30 Ald papier 18:30 KF Easterein - âlder/bernkeatsen, De Skoalleseize 24 augustus 07:00-08:30 Grize kontener hiele dei Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante 25 augustus 20.00 Oargelkonsert mei Wybe Kooijmans, Martinitsjerke 26 augustus 18:00 Nachtkeatsen jongerein + slotjûn KF Easterein | KF Wommels, De Skoalleseize 27 augustus 20:00 Nachtkeatsen senioaren (KF Easterein, wylde partij! manlju/froulju t.i.l - sêfte bal), De Skoalleseize 28 augustus 14:00 F1 kafé (GP België), Sportkafé de Greidhoeke 31 augustus 07:00-08:30 Griene kontener Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl


SPECIALIST OP HET GEBIED VAN TUINEN PARKMACHINES Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de machines die het beste passen bij uw specifieke situatie. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar we bieden ook tweedehands machines aan.

Tuin- en parkmachines

Verhuur

Service & Onderhoud

ONZE MERKEN:

mechanisatie SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL

BOSSHOP LANDBOUW TUIN & PARK INDUSTRIE WWW.BOSMECH.NL

WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL


Bêste Eastereiners, Wy wolle jimme tige tanksizze foar it meilibjen nei it ferstjêrren fan myn leave frou, ús soarchsume mem en beppe Ytje Scheltema-Bergsma Wat ha wy in protte kaarten krigen mei treastende wurden en gedichtsjes! It hat ús goed dien! In tankbere en hertlike groet fan Sikke Scheltema, bern en beppesizzers

Beste minsken, It hat ús tige goed dien, dat safolle minsken út Easterein mei ús meilibben by it ferstjerren fan myn leave man Henk Dalmolen. Foar ús bern Henk en pake Henk. Betanke foar de kaarten mei wurden fan treast en bemoediging. Ek út namme fan ús bern en bernsbern tige tank. Groet, Tedde Posthuma

Tige tank Wy wolle jimme betankje foar de protte kaarten, blommen, tillefoantsjes en oare attinsjes dy wy krigen hawwe nei de operaasje fan Roel en mei ús 50 jierrige troudei. It wie geweldich, hiel folle tank derfoar. Groetnis fan Roel en Eke Sijbesma


Easterein 2017 - Engeland 2022 Wanneer jullie dit stukje lezen zitten we een paar weken voor ons vertrek naar Engeland. De verhuizers zullen 20 en 21 juli onze spullen komen inpakken en 22 juli zitten we op de boot naar ons nieuwe 'thuis'. We hebben ons weer een prachtige plek gevonden in een echt Engels dorp in de Chiltern Hills tussen Londen en Oxford. Een 'cottage' achter een boerderij met prachtige vergezichten over het dal en de weilanden. Storm is aangenomen op een, zoals wij het oneerbiedig noemen, 'Harry Potter' school ;-) Compleet met uniform... Jason staat weer aan de start van een mooie werkervaring met collega's uit verschillende landen. En ik ga voor nieuwe kansen! Want er zullen vast weer prachtige ervaringen op mijn pad komen. Het zal voor ons drieën weer een prachtige uitdaging gaan worden en we kijken uit naar de vele reizen die we weer samen kunnen gaan maken. Maar niet zonder eerst het prachtige dorp Easterein te laten weten hoe fijn we het hier hebben gehad! In 2016 toen wij ons huis op de Tsjerkebuorren 29 kochten stonden we namelijk voor dezelfde uitdaging. Friesland was voor ons geen bekende grond, ondanks dat het in je thuisland ligt, laat staan het dorp Easterein. Maar we waren op slag verliefd op deze mooie plek aan de kerk. En ik had ook nog de mogelijkheid om een nog ooit verre wens in vervulling te laten gaan nl. een B&B starten! En wat een prachtige ervaring was het! Het dorp heeft ons als een warme deken omhelst. De vriendelijke en spontane mensen. Het altijd elkaar gedag zeggen en de spontane gesprekken. Wat zullen we die gaan missen. Het klaar staan van mensen bij wat voor probleem of vraag je ook hebt... Maar ook de geweldige samenwerkingen tussen onze B&B's en Restaurant Bergsma is een unieke en bijzondere ervaring geweest. De ervaringen voor Storm om om de hoek van ons huis op school te mogen zitten en vriendjes die spontaan de achterdeur binnen komen lopen zijn geweldig en hadden we voor hem niet willen missen. Deze 5 jaar in Easterein en in Friesland waren poerbêst ;-)


Ons fijne huis zal straks bewoond worden door een ander enthousiast gezin, die ook ontzettend zin hebben om de B&B voort te zetten. Wij willen dan ook Maarten, Florien en Meke het allerbeste wensen en dat ze vooral zoveel woonplezier als wij mogen ervaren. Als laatste willen wij iedereen die onze tijd hier zo mooi hebben gemaakt heel hartelijk bedanken. En mochten jullie nog eens in de buurt zijn van Chilton, dan staat de Cappuccino, sorry, thee altijd klaar. Met lieve groeten, Jason, Angella en Storm TakDielnimmers Iepen tún en sa

Sneon 9 july fan 11.00-17.00 oere De oude dame B&B Open bloemen-, leifruit en groentetuin, koffie en meer Van Eysingaleane 11 8734 GC Easterein

Biologisch vee en vlees Sipke en Aline Skippersbuorren 19 8734 GT Easterein

Iepen tún Pep de Boer - van Dijk Skippersbuorren 15 8734 GT Easterein

Wol van Jet Vachten en andere wollige creaties Jet Reitsma Smidslân 11 8734 HJ Easterein

Iepen tún Wouter en Afke Hijlkema Koaifinne 8 8734 HK Easterein

Plantjesbieb Easterein Welmoed Adema De Singel 9 8734 HP Easterein

GP Viltdesign Exclusieve vilten sjaals en sieraden Gaby van Lingen Foarbuorren 5 8734 HD Easterein

Martinitsjerke Tsjerkebuorren 2 8734 GX Easterein

De Folkstunen Oan de Skoallestrjitte Easterein Menno Landstra Pastorietún, Gerrit Vlaskamptún 1863 Tsjerkebuorren 1 8734 GX Easterein Groeten, Pep en Jet

Aaien en mear Annabeth de Jong van Eysingaleane 16 8734 GC Easterein Banketbakkerij/ workshop en strúnerij Jet en Marc Postma Skrok 11 8734 HG Easterein


Nei 2 jier wachtsjen wie it safier... DOARPSFEEST! Troch Oranje en Heitelân

Wy hiene der as Oranjeferiening in soad sin oan! Wat wie it moai, dat op moandei it hiele doarp al feroare yn in komplete kamping. It doel wie om de buerten yn aksje te krijen en dat is tige slagge! Bedankt foar jimme ynset...

FANTASTYSK!!! Tongersdei begong de dei mei in mini optocht. Foar de kleuters wie der in treintsje regele en de oare bern der ferklaaid achteroan. Nei de optocht hat de trein noch foar alle bern riden. Om 11 oere gongen de peuters noch in rûntsje mei. It wie in grut sukses. Dernei begon it keatsen, it follybal en it klaverjassen. Der wie folle dielname en it wie daliks gesellich op it fjild. Foar de bern wie Kees Kikkert der, de draaimûne draaide en der wie in foarstelling yn de tinte. Folkert Hans wie der middeis foar de muzikale omlisting en de neisit wie tige gesellich en foaral hiel waarm. Jûns wie it tiid foar de beddenrace. Mei 3 bedden en 1 fan ûs. Foar ûs toppers Hieke en Christian dy't dit jier út it bestjoer gean. It parcours begong op it fjild mei bân oppompe, doe in rûntsje om de tsjerke, wask ophingje op it Skilplein en spul sammelje. Dernei gau troch nei de Skippersbuorren, wêr’t it grutste spektakel wie, mei in sup nei de oare kant fan it wetter, der lei de tinte klear, de tinte mei op ’e sup en dan sa gau as mooglik nei it sportfjild om de tinte op te setten en alle attributen deryn te dwaan. Wa dat as earste foar elkoar kryg, hie wûn. It wie in spannende striid... Us toppers Hieke en Christian ha wûn, mar dy diene net mei om de prizen dus wie de 1e priis Foto: Peter Heijst foar de Vlugge Vink!!!


Sy meie in nachtsje sliepe op De Jeneverpôle en krigen fansels ek in amer mei kampingspul, krekt as alle oaren die in priis wûn ha op dizze feesten. We slute de tongersdei ôf mei muzyk fan TimeMaud. It waard in gesellige jûn. Freed We binne de dei begongen mei de lawaaioptocht. De bern ha elts wekker makke en nei de tinte lokke. Tiid foar it matinee. Daliks om 10 oere doe’t De Suskes harren earste noat spilen gong it los, wat in feest en wat wie elts ek moai ferklaaid. Om 14 oere begong it Jeu de Boulen en foar de minsken dy't nei it matinee noch wat enerzjy oer hiene, dy koene 'buikschuiven'. It wie in súkses… Halbe Willem hat de publykspriis wûn, fierder wiene der gjin prizen te ferdielen. By in kamping heart fansels in bingo, om 19.30 gongen we los yn in folle tinte. Bingoman Rinse waard begeliede troch Anna Joke en Tettje. It wie in spannende jûn mei moaie prizen. De freed waard ôfsluten mei muzyk fan 'Straight on Stage'. It wie in grut feest, dizze mannen makken der in moaie show fan. En ja, dan ist alwer foarby... Wy as Oranjebestjoer ha genoaten, fan alles!!! Wy betanke jimme foar it kommen, ek grutte tank foar al ús frywilligers. Sûnder jim gjin feest…


Hjir wat útslagen: Keatsen Manlju A 1. Peter Stuiver 2. Bote Jellema Gert Jan Hiemstra Bouke Fopma Jan Schurer Bauke Dijkstra Manlju B 1. Bauke Jan Plantinga 2. Marco Hoekstra Roel Sybesma Sipke Hiemstra Verliezersronde 1. Jan Vellinga 2. Hendrik Kuiper Arjan Hallema Ype Tiemersma Albert Vellinga Meile Kuiper Manlju C 1. Herre Steginga 2. Ids Boersma Hendrik Okkema Mark van Dorp Mebius de Boer Jelle de Boer Froulju A 1. Marije Schurer 2. Gerry Edou Mollema Petra Jellema Julia Paauw Geja Hofstee Jaqueline Buma Froulju B

1. A maat: Mattie Dijkstra 2. A maat: Vera de Vries

1. B maat: Klaske Plantinga 2. B maat: Jeltje Hallema

Jongerein

1. A maat: Sander Velzen 2. A maat: Brecht Steginga

1. B maat: Marin van Krimpen 2. B maat: Fenne Sybesma


Follybal Poule 1 1. Fireball (Arjanne, Jaap, Willem, Nienke, Hester) 2. Tiniewinkies (Wietse, Bart, Gerard, Jesse, Jorrit) 3. De Rûchhouers (Ede, Rick, Siep, Edwin, Nellie) Poule 2 1. De Kanslozen (Siep, Gerard, Judy, Pieter, Akke Rixt) 2. Tim en Co (Niels, Tjalle Durk, Tim en Siebo) Klaverjassen 1. Gerben van Snits 2. Halbe Huitema 3. Henk van der Brug Poedelpriis Theo Jelsma Buurtfersiering 1. Foarbuorren 2. Skilplein 3. Wynserdyk Jeu de boules 1. Jouke van der Weij 2. Coba Stremler 3. Sip de Jong 4. Pytsje Bouma

Beddenrace 1. Vlugge Vink 2. Max Verslapen 3. Squash Minitors

"Easterein yn alle kleur en fleur, respekt foar al jim krewearjen, wy ha it tige wurdearre", aldus de jury.


65 jier troud 31 july 1957 - 31 july 2022 Pieter Hein de Boer & Gerkje Velzen


Ut de âlde doaze... Doarpsfeest 1972 Troch Bauke de Boer


Yn de spotlight: Jan Hiemstra

Troch Helga Develing en Mattie Dijkstra It begûn allegearre mei in mail fan Bauke de Boer oan Jan op 19 april 2015. Dêryn frege Bauke him in stikje te skriuwen foar de rubryk ‘Hoe is het mei…’ Dat woe Jan wol en nei ’t letter bliek, mear as dat. Sûnt dy tiid skriuwt Jan eltse moanne foar ús Doarpskrantsje. It wurdt dizze moanne syn lêste fêste bydrage; in goeie reden him yn it sintsje te setten. Jan hat him altyd ynset foar Fryske belangen en it behâld fan de Fryske taal en kultuer. Hy wol graach meiwurkje oan in fraachpetear, mar it fielt foar him ûngemaklik as dat yn it Nederlânsk ferskynt. Myn Frysk is noch lang net geef genôch om deryn te skriuwen, mar Mattie bringt útkomst. Dit ynterview dogge wy tegearre. Wat foarôf gong Foar wa’t it net wit: Jan Hiemstra is in Eastereiner yn ieren en sinen; ek al wennet hy al lang net mear yn it doarp. Hy is der hikke en tein. Syn heit wie skuonmakker op wat doedestiids Schipperskade 85 wie en no ’t Heechhiem 7 is. It ‘hokje’ dêr’t syn heit skuon lape is der net mear, mar it hûs stiet der noch. Jan hat in hiel grut argyf en ik krige in oantal foto’s te sjen fan de strjitte sa as dy derút seach doe’t Jan noch jong wie. It wie hurd wurkjen en de lytse middenstân wie net altyd de meast wurdearre kategory yn it doarp. Heit Pieter fûn it fan belang dat soan Jan in better takomstperspektyf krige en dan moast der leard wurde. Jan gie nei de ULO yn Wommels en dêrnei nei de kweekskoalle yn Snits. Nei de kweekskoalle sollisitearre Jan op in oantal lytse skoallen yn de omkriten. ‘As learkrêft op in twamansskoalle koene je frijstelling fan militêre tsjinst krije. Dy tsjinst seagen je as it fergriemen fan krapoan twa skoandere jierren.’ It lot besleat oars. Jan waard net oannommen en moast ûnder de wapens. ‘Achterôf besjoen moat ik bliid wêze dat it sa rûn is.’ No’t Jan yn tsjinst moast, kaam er los fan doarp en omkriten, dêr’t er oars wierskynlik wenjen bleaun wie. Trochdat hy ‘de wide wrâld’ ynluts, seach en krige er kânsen dy’t oars net op syn paad kommen wienen. Nei syn tsjinsttiid helle Jan, sa as dat yn dy tiid gebrûklik wie, yn de jûnsoeren ekstra akten, sadat hy op de middelbere skoalle lesjaan mocht. Tusken de bedriuwen troch skreau hy mei twa kollega’s noch in


lesmetoade ‘Percent - economie voor mavo’ en helle er syn diploma om him as AA-accountant fêstigje te kinnen. Ik skriuwen hold net op mei in lesmetoade. Sa as al sein leit syn hert yn Easterein en doe’t muzykkorps Wilhelmina 100 jier bestie levere er in bydrage foar ‘Wilhelmina 1898 - 1998’. Dêrnei folgen yn 2002 mei it 100-jierrich jubileum fan keatsferiening Easterein ‘Bûkelje en Boppeslaan, 100 jier keatsen yn Easterein’ en fiif jier letter ‘Fol Faasje Fierder, de earste fiif jier nei it jubileum’. It wie eins net mear as logysk dat Jan foar it Doarpskrantsje skriuwen gong doe’t dat yn 2015 in nije ympuls krige. Snypsnaren Jan begûn mei it elke moanne oanleverjen fan syn Snypsnaren. Snypsnaren, sa leit Jan sels út yn de earste bydrage, binne saken fan geringe wearde. Elke kear wie sa’n stikje in prachtich moai tiidsdokumint. Jan skreau bygelyks oer de tiid yn it doarp foardat der wetterlieding oanlein wie en it reinwetter noch opfongen waard yn de reinwettersbak. Hy skreau oer hoe’t Sinteklaas en Kryst fierd waard. Oer de deistige gong fan saken yn Easterein op de snein en de gewoane troch-de-wykse dagen. En noch folle mear. It wiene de lytse, gewoane dingen, dy’t troch it ferrin fan de tiid net altyd mear gewoan wiene. Jan hold de lytse skiednis fan it doarp libben. Hy kaam der nei ferrin fan tiid achter dat it in soad tiid ferge om elke moanne Snypsnaren te skriuwen. Jan hie noch in hiele protte oare saken by it ein en fûn dat it nei de 50e Snypsnaren tiid waard foar wat oars. In plaatsje mei in praatsje. Dat soe minder tiid freegje, tocht er. Yn en om Easterein Sa waarden de Snypsnaren ferfongen troch in nije rubryk: Yn en om Easterein. Elke moanne foto’s mei in ferhaal dat derby hearde. Ek dizze stikjes draaiden om it Easterein fan eartiids. Of it wier minder tiid naam betwivelje ik, want it praatsje waard faaks noch in hiel ferhaal. Dizze moanne ferskynt de 28e bydrage fan Yn en om Easterein. Nei goed 7 jier Snypsnaren en Yn en om Easterein hat it moai west. Jan wol tiid frijmeitsje om syn gigantysk argyf oan foto’s en ferhalen út te sykjen en foar in part oer te dragen oan https://easterein.argyf.nl. Sa kinne wy dan allegearre genietsjen bliuwe fan syn moaie ferhalen en histoaryske foto’s.Mienskip Jan hie mei syn ferhalen twa doelen foar eagen fertelt er: ‘Ik woe de minsken graach in Frysk en in Eastereiner gefoel meijaan’. Foar him hinget dat Fryske en Eastereiner gefoel gear mei mienskipsgefoel. It muoit him dat er sjocht dat der ek yn Easterein hieltyd minder mienskipsgefoel liket te wêzen. As foarbyld fertelt er dat Wilhelmina okkersneintemiddeis in prachtich konsert yn de tsjerke joech, mar dat der net in protte publyk wie. Hy miste benammen de Eastereiners. Dit gebrek oan belangstelling mist er ek sneons op it fuotbalfjild en simmerdeis op it keatsfjild, benammen as der aktiviteiten binne dy’t der ta dogge. Jan is sels noch es-basblazer. Wy hiene de koffer al stean sjoen en Jan hat efkes hearre litten hoe sa’n tuba klinkt. De tuba jout in moai, djip lûd. Hy spilet wykliks mei in groep oare muzikanten. Sneons treffe je by thúswedstriden fan SDS 1 Jan meastal op de Skoalleseize oan; it fjild dêr’t hy op spile doe’t er sels jong wie. De klup hat mei it korps en de keatsferiening in grut plak yn syn hert. Sa sjocht er no al wer út nei de Jong-Feintepartij dy’t sneon 9 july ferkeatst wurdt. Hy hopet dan dat alle Eastereiners út harren eigen bubbel komme om as taskouwer op it fjild te ferskinen. Sa foarmje jo in mienskip. ‘Dat is it moaie fan in doarp, it is sûnde dat soks ferdwynt.’ Oan Jan Hiemstra sil it net lizze. De histoarje fan doarp en ynwenners hat er de ôfrûne jierren by ús allegearre yn hûs brocht troch syn boeken, Snypsnaren en Yn en om Easterein. Aanst kinne wy ús hert ophelje yn it doarpsargyf. En sa no en dan komt der fêst noch wol in stikje yn it Doarpskrantsje fan syn hân. Mar de druk is der net mear om op tiid wat oan te leverjen. We sjogge der nei út.

In moaie ôfbylding om oan te jaan dat Jan yn 1960 al besocht it wurd Easterein te brûken, mar dat soks problemen oplevere.


Alfestêde bikkels 2022 Troch Klaas de Jager

Mei hurde wyn en rein is de 11 stêdetocht foar eltsenien in hiel ein. Wy ha se wol oefenje sjoen, de rinners Geert, Annemiek, Abe Jan, Tymen, Ype, Tjeerd en Jan. De fytsers Richt, Geja, Jildau, Julia, Alien en Remon Tie. Maaaar dat diene se mei moai waar en doe it safier wie hiene se de waargoaden net mei. Tusken Boazum en Snits kaam foar de rinners de rein sa hurd del dat ik net seach dat Geert foarby rûn dy't jo oars al fan in hiele ôfstân oankommen sjogge. Nei de eerste dei wiene der al wat probleemkes... Elly moast foar Ype in kertier foar slutingstiid nei de winkel om oare skuon dy't in maat grutter wiene en Mattie moast wer nei de DA, want de pynstillers fan Tjeerd wiene op. Fierder yn de wike kamen der stadichoan mear klachten, mar ophâlde wie gjin opsje, want wat waarden se troch de froulju yn de watten lein. Elke dei fuort bringe en wer ophelje nei en fan de 11 stêden.

Foto's: Henk Bootsma


Geert rûn ekstra hurd omdat der by de finish 2 bierkes fan Gatske kryg. Mattie dy't elke jûn Tjeerd zijn blierren trochprikte en der wer pleisters opplakte, mar ek de oare froulju die jûns thússoarch jûn ha. Sneon 28 maaie tusken 11 en 13 oere stapten se yn Ljouwert de Harmonie binnen foar it lêste stempeltsje. Foar Tjeerd en Tymen in bysûnder momint, de alfestêdetocht fytst, rûn en reedriden dus no kinne se it brevet oanfreegje by de kommisaris fan de Kening. Pinkstermoandei waard de 11 stêdetocht fytst, no se ha it witten, de hiele hurde wyn, in protte reinwetter en kâld, mar de Eastereiners fytsten troch! Foar Remon Tie wie de tocht nei in lytse 100 km wol klear, wat wie hy bliid dat der yn Ysbrechtum in auto stie en dat der net mear it binnenpaad oer Tirns en Reahûs nei Easterein hoechde te fytsen om wer thús te kommen. Hy fielde syn hannen net mear, sa kâld en wiet wienen die. Toch in hiele prestaasje as jo witte dat der yn Boalsert 3000 fytsers net iens starten binne. As der minsken binne wêrfan ik net wit as se de tocht útfytst ha, jildt dat ek foar jimme. In super prestaasje ha jimme levere, ik nim myn pet der efkes foar ôf...

Waar vind je een AED in Easterein?

• Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar • Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren


Yn en om Easterein (SDS-75 jier) Troch Jan Hiemstra

In doarp sûnder inisjativen hat letter gjin hichtepunten. Hichtepunten kinne wy yn Easterein sa as it korps 100-jier, de skoalle 125 jier, de keatsferiening 100 jier en doarpsbelang 50 jier. Hichtepunten liede ta feest. Dit jier wurdt SDS oan bar op 10 augustus 2022 75 jier. It feest folget begjin septimber. Al earder (Leeuwarder Courant 1939) hiene jongkear-dels besocht in fuotbalklup op te rjochtsjen, mar dat wie noch gjin SDS. Wa’t de Eastereiner inisjatyfnimmers wiene is my net bekend. It docht wol bliken dat it ‘spultsje’ yn Easterein en omkriten hieltyd populêrder waard. Nei de oarloch rekken in stel Eastereiner jongkeardels op ’e nij besmet troch it fuotbalfirus. Der moast tsjin in bal skopt wurde; it leafst op echte fuotbalskuon, mar as dat net koe dan mar op wurkkistjes der’t proppen ûnder setten wiene. In echt fuotbalfjild wie der net. Der waard spile op it kampke lân (it Dobbelân) dat lâns de Stittenserleane of op in stikje lân by de pleats fan Van der Valk. Ideale fjilden wiene it net want der sieten greppeltsjes yn! De jongkeardels dy’t de ‘stoute fuotbalskuon’ oanloeken kamen yn 1946 op de foto. Sûnder dizze mannen hie SDS miskien net bestien. Yn 1946 komme de mânlju dy't fanôf 1947 VVO foarmje en letter SDS wurde op de foto.


Yn de gemeente Hennaarderadiel hat yn de nei-oarlochske jierren allinne mar yn Eastereiner it fuotbaljen yn klupferbân woartelsketten. Ek yn Wommels, Hidaard, Itens en Spannum waard der op lytse kampkes lân spile, mar ta offisjele klups kaam it net. De jongfeinten fan it earste oere, binne: (steand l/r) mei de swarte slipover oer it boesgroentsje Pieter van der Valk, letter boer yn Warkum, dan folget Andries Vaartjes, masinist op it bûterfabryk en al rillegau fuortgongen út Easterein. Dan de man dy’t bekend stie om syn geweldige koptechnyk de militêr Berend ‘kick’ Wybrandy. Dan folget Tjitse Hiemstra, emigrearre nei Kanada en as lêste op de rige Piet Hofstee, dy't letter in leanbedriuw yn Waaksens hie. Op de ûnderste rige steane (l/r) Durk Hiemstra, letter molketaper (= melkboer) yn Stiens, Klaas Engelsma, dy’t syn libben as skipsdokter op de grutte feart sliten hat, keeper Geert Engberts de ienige net-Eastereiner (wenne tydlik yn Itens en gong dêrnei nei Littens), de keeper dy’t kommys by de belestingen wie, de út Warkum ôfkomstige slachter Dirk ten Dam, oeral yn Easterein en omkriten bekend om syn fleurige karakter en streken… Dan folget Pieter Hiemstra, dy’t jierren boer west hat op de pleats op nr. 27 oan de ein fan de Stittenserleane en yn it himd Hendrik Kuiper, doe noch boeresoan oan de Skippersbuorren 9. Se steane foar it grutste part yn it lettere swart-wit tenu op de foto. Yn Fryslân wie lykwols it oprjochtsjen fan ferieningen net te kearen. Sa wie Nijlân der sûnt 1946, binne HJSC út Hommerts-Jutryp, DWP fan Sint-Jut en Dronryp ek yn 1947 oprjochte en Aldegea-W en AVC (Seisbierrum) yn 1948. Nei tal fan doarpen fytsten de Eastereiner jongkeardels om ‘freonskiplik’ tsjin te fuotbaljen. Dit barde dan op kampkes lân ferskate ôfmjittingen mei goals fan panlatten. Mar it gong wol op it skerpst fan de sneed. Al dy klups sieten mei itselde probleem: der moast in fuotbalfjild komme dat oan de maten fan de KNKB foldie. Dat diene de stikjes lân der ’t yn Easterein op fuotballe waarden net. Yn beide gefallen te lyts en greppels yn it lân. De jonge klup die alle war in sportterrein mei de goede ôfmjittingen te krijen. Neffens it bestimmingsplan fan de gemeente koe it stik lân, dat úteinlik it sportfjild wurden is, foar in ‘gymnastykterrein’ yn oanmerking komme. Dy greide wie fan de tsjerke; it wie kosterijlân en út de pachtopbringst moast it lean fan de koster betelle wurde. Boppedat soe it boerespultsje fan H. Huiper sr in stik lân kwytreitsje. Mar lang op let: it kaam dochs safier.As jonkje dat nêst it lân fan ‘Hink Kúp’ opgroeid is, ha ik de ûntwikkeling fan SDS en de omfoarming fan greide ta sportterrein mei eigen eagen sjoen. Yn earste ynstânsje moasten de greppels ticht. Modder hjirfoar kaam beskikber om’t der oan de westkant fan it fjild in ‘bak’ foar de maneezje groeven waard. Yn dy ‘bak’ moast sân. It wurk barde troch de eigen leden dy’t oer hynder en wein beskikten en wa’t soks net hie koe grave. Doe’t de greppels ticht wiene, wie it gehiel noch net flak. De oplossing waard de wals fan de gemeente Hennaarderadeel. Nei’t dy der oerhinne gongen wie, wie it fjild in biljertlekken en... nei ‘t letter bliken die: wetterticht! De Skoalseize waard iepene barde troch boargemaster Van Hout en it wie feest: in iepeningswedstriid tsjin ONS, dy’t mei 1 - 6 ferlern waard, mar Yme Zijlstra rêde de ear en ‘windhonderennen’, hurddraven troch hazzewynhûnen efter in keunsthazze oan. Doe’t it fjild klear wie koe de klup lid wurde fan de KNKB en meidwaan oan de kompetysje. Mar foar dielnimming moast earst in probleem oplost wurde. Neffens de statuten fan 5 septimber 1950 hiet de klup VVO. Om’t Littens ek ûnder dy namme ynskreaun wie, moast de namme oanpast wurde. It waard Sterk Door Samenspel, SDS. Doe’t dit regele wie waard yn 1951 foar it earst mei ien alvetal dielnommen oan de kompetysje yn de kelder fan de FVB: de tredde klasse. Dat wie twa jier letter ek noch sa, mar it heucht my dat ik as tsienjierrich jonkje yn 1953 om de poaten te brekken nei it fjild moast. Der soe in nije feriening út Harns (Zeerobben) op besite komme en dy stie heech oanskreaun. Ek dizze ploech út de stêd moast ûnderoan begjinne. Foar dy Harnzers sil it ferklaaien yn de beamwâl om it fjild en yn it skoft it bakje tee fan Hendrik Bijlsma yn dyselde wâl grif in bysûndere ûnderfining west ha. Se seagen der mei harren griene shirts en wite broeken yn alle gefallen hiel wat lúkser út as de SDS-ers yn harren feale ferwosken swarte broekjes, in kombinaasje fan wite boesgroentsjes, wite polo ’s en wite shirts (dat alles as it mar wyt wie) en troch mem breide swart-wite blokte sokken restjes wol. Zeerobben waard kampioen en promovearre jier op jier. SDS bliuwde dy earste jierren yn leechste klasse fan de kompetysje hingjen en moast foaral tsjin twadde of tredde alvetallen spylje. Earst yn 1959 wie der kâns op promoasje. Tsjin Oudega-W moast in beslissingswedstriid op it sportpark oan de Leeuwarderweg yn Snits spile wurde. Sawat hiel Aldegea-W en Easterein, mei sels boargemaster Alta derby, wiene útrûn. It waard in lyk


spul, mar yn de werhelling in wike letter wûn SDS. Ta promoasje nei de twadde klasse kaam it net, want de promoasjewedstriid waard ferlern. Ien of twa jier letter kaam it dochs safier, mar ek doe moast der noch foar it grutste part tsjin reserve-alvetallen spile wurde. Yn dy tiid ha ik myn grutste djiptepunt by SDS meimakke. Wy sieten by in ONS-ploech yn de kompetysje en spilen tsjin sawat allegearre grize koppen. Dy mannen lieten ús alle hoeken fan it fjild sjen. Hoe ‘dik’ as wy ferlern ha wit ik net mear, mar sy sieten yn de buert fan de 10 en wy sille net fier boppe de 0 goals sitten ha. Yn 1964 waard de grutte slach einliks slein. Wy hiene ûndertusken in echte trainer, Tjitte Kootje in âld-fuotballer fan Snits, dy’t ien jûn yn de wike op syn brommerke út Snits kaam. It sil grif oan de trainer lein ha, want yn de foarsimmer fan 1964 waarden wy yn in wedstriid tsjin Zeerobben 2 op it Balkland yn Harns kampioen mei it alvetal dat hjirûnder op de foto stiet.

SDS 1 oan de ein fan seizoen 1963 - 1964 mei Harns op de eftergrûn: it lytse boskje blommen by Krik de Bruin yn de hân jout bliken fan it kampioenskip. De spilers binne steand (l/r) Jan Strikwerda út Winsum, Gelf Eringa út Spannum, Jan Hiemstra, Durk Ypma (de iene helte fan de twaling dêr’t Fedde ek geregeld fan meispile), Siebren Feenstra. Op hurken Marten de Boer, Hepke Hiemstra út Wommels, Geert Hiemstra, Krik de Bruin, Gerrit Okkinga, Sjoerd Jongema.


It waard in automatyske promoasje en yn it seizoen 1964 - 1965 waar der foar it earst yn it bestean fan SDS yn de earste klasse FVB yn in kompetysje mei allinne standerdâlvetallen spile sa as Oeverzwaluwen, Nijland, Balk, Delfstrahuizen, DWP, DOG, Sleat, Oudega-W en Woudsend. Sels ha ik dit as spiler noch krekt meimakke. Ik moast yn tsjinst en koe de earste helte fan it seizoen meidwaan, mar doe’t ik yn Middelburg bedarre en ferkearing yn Goes krige kaam ik net mear geregeld yn Easterein. As ik thúskaam dan wie der by SDS 2 altyd wol ien te min en kaam soks moai út. Nei de oprjochting yn 1947 en de promoasje nei de earste klasse FVB as twadde grutte sukses binne der letter noch hiel wat bykommen. As it heal koe woe ik der dan by wêze. Sadra ik by heit en mem op ’t Heechhiem 7 kaam, wie myn earste kuierke rjochting sportterrein. Easterein en SDS hiene en ha noch altyd in waarm plakje yn myn hert... en wat SDS oanbelanget op nei de 100.

Dizze foto krige de redaksje tastjoerd út Nij-Seelân... Geachte Redactie, Natuurlijk had ik liever in het Fries geschreven maar dat is te lang geleden om het redelijk te doen. Van ’72 tot ’79 heb ik in Easterein gewoond en ik denk er met warme herinnering aan terug. Nu woon ik alweer jaren in Nieuw-Zeeland, toevallig in het plaatsje Eastbourne wat natuurlijk Engels is voor Easterein. Op de foto ben ik 'yn it hea' bij Bouke de Jong. De jongen achter mij is denk ik Teake Posthuma. Ik lees graag de ‘losse nummers’ op jullie voortreffelijke website. Succes en hartelijke groeten, Mark de Nobel


Fan de Foareker Skoalreiske groep 1/2 Op woansdei 1 juny wie it skoalreiske fan de beukers. Mei juf Riny en juf Wilma en in tal âlders gongen de bern yn auto’s nei Sanjes Safari yn Feanwâlden. Wat ha se genoaten! Bisten besjen en aaie, bûten en binnen boartsje en fansels ek patat en in iisko.

Bûtendoar les yn groep 5/6 As it moai waar is, wurdt der ek bûtendoar les jûn. Groep 5/6 hie in tekenles op it skoalplein. En se hiene ek twa alternative gymnastyklessen: mei inoar boartsje yn de sânbak. As je no 5 of 10 jier binne, dat bliuwt altyd prachtich moai. En ek in swimles yn de Klomp mei dêrnei noch efkes yn de boarterstún.


Emigrearje Storm Tak Storm Tak emigrearet yn de simmerfakânsje mei syn âlders nei Ingelân. Dêr sil hy syn skoalkarriêre fierder folgje. Om goed taret te wêzen, hat er de ôfrûne wiken profesjonele Ingelske byles hân. Dit hat er ôfsletten mei in presintaasje oer wat er leard hat. De mem fan Storm, Angella, soarge foar in hearlike high tea.

Skoalreiske nei Hellendoorn Op 15 juny gongen de groepen 3 t/m 8 op skoalreiske nei Hellendoorn. Om 8.00 oere moarns stie der in een grutte dûbeldekker klear om de bern nei Hellendoorn te bringen. It wie in prachtige dei. Yn groepkes gongen de bern it park troch ûnder lieding fan âlders en learkrêften.


In bysûndere dei foar de beukers Doe’t de bern fan de groepen 3 oant en mei 8 op skoalreiske wiene, hienen de beukers mei juf Wilma it ryk allinne op de Foareker. Dan meitsje je der fansels ek in feestlike dei fan. En dat ha se dien! Mei buizen, dy’t troch Theo brocht waarden, koene de bern hearlik boartsje mei wetter en sân. En doe’t groep 7/8 der net wie, koene se ek efkes besykje hoe’t it is om yn de boppebou te sitten. De dei waard noch ekstra feestlik. Djurre en Meike krigen in suske Ylse. Dêr ha de bern fansels in moai wurkje foar makke.


Ekskurzje nei it Jopie Huisman museum Groep 5/6 hie in ekskurzje nei it Jopie Huisman.It wie net allinne besjen wat der hinget, mar de bern krigen opdrachten. Se hiene it der mar drok mei. Moai om op sa’n manier it wurk fan Jopie Huisman te ûndersykjen.

Doarpsfeest Op 23 en 24 juny wie it doarpsfeest. De bern hoechden net yn de skoalbanken, en koene meidwaan oan alle aktiviteiten. As earste wie dat de optocht. Ferklaaid en mei in fersierde fyts, skelter ensfh. gongen de bern yn optocht troch it doarp. Dêrnei wie der in foarstelling foar de bern yn de tinte. De bern en fêst ek alle grutte minsken ha genietsje kinnen fan in doarpsfeest mei prachtich waar.De Pinne...

Troch Bauke de Boer Dag Eastereiners, sinds vorig jaar september ben ik nieuw komen wonen in Easterein samen met mijn drie katten. Ik heb altijd in Bolsward gewoond maar was op zoek naar een rustigere omgeving en toen kwam ik hier terecht. Mijn vriend Sietse is sinds kort ook in het mooie Easterein komen wonen. Samen hebben wij een prachtig plekje op de Skoallestrjitte 44. Wie zijn wij? Wij zijn Laura van Veen en Sietse Neef. Ik ben 26 jaar en werk al een aantal jaar in de kinderopvang. Ik doe dit werk met veel plezier. Naast mijn werk ben ik vaak bij mijn familie te vinden en geniet ik er van om een wandeling te maken in een natuurgebied. Sietse is 26 jaar en heeft altijd in Idskenhuizen gewoond. Sietse werkt als monteur in een glasfabriek in Franeker. Als hobby’s mag hij graag aan auto’s knutselen en hardlopen. We hopen hier nog een fijne tijd te kunnen hebben en tot ziens!

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Super Ralley Sweden

Troch Boudewijn Kramer Klaas frege as ik in ferslach meitsje woe oer de Super Ralley yn Sweden wêr't Martin en ik op de motor hinne west ha. De Super Ralley is in hiel grut Harley Davidson (en Indian) treffen wat elk jier mei 't pinksterwykein yn in oar Europees lân is. Dit jier dus yn Sweden. Omdat we Corona hân ha wie de ferwachting dat it dit jier wol ris hiel drok wurde koe. En dat klopte, werskynlik ha der mear as 15.000 man/frou west. Freeds binne we úteinsetten om fia 't topke fan Denemarken mei de boat oer te gean. De earste dei ha we it oant Hamburg droech hâlde kinnen mar mei hurde wyn en in dikke bui dochs net droech by it earste hotel oankommen. De oare dei in hiel soad rein en ferrekte kâld, we wiene bliid dat we de winterwanten meinommen hiene. Neat oan mar goed, de boat op, moandei wachtet net en dochs mar trochsetten. Snein moai waar, noch wol kâld, mar droech en dat is op de motor al in grut foardiel. 40 km fan Frederikshavn yn in hotel. De oare dei even de toerist úthingje, de boat gong rûn 14.00 oere rjochting Göteborg. Fan moandei ôf dus yn Sweden. Knap waar, net waarm. Prachtich lân, moaie diken, al is Denemarken ek niks mis mei. Op woansdei oankommen op 't eilân Öland. Der wie de Super Ralley. Op 't terrein, in grutte kamping, in plakje sykje om de tent op te setten. Dêrnei in fertsjinne kâld bierke en dan noch in pear. Mei al die Harleys is der in protte te sjen, te bepraten en te bedrinken. Hoe mear fan dat lêste, hoe better ús Ingels waard, dus dat gong bêst.


't Waar waard stadichoan better, de twadde dei ha we in tocht oer 't eilân makke, hast in lege tank mar hast is net hielendal, dus dat gong ek bêst. Mei safolle minsken komme je fêst in bekende tsjin. En dat klopt, û.o. Jacob, Sjierkje, Jitske, Nynke en Germjan wiene der út Easterein, Lies, Eddy (Wommels) en noch folle mear Friezen binne we tsjinkaam. Nei in pear moaie dagen op sneontemoarn wer oan de weromreis begongen. Sneon hast 750 km riden, prachtich troch 't ûnderste stik fan Sweden. Sûnder boat mar mei tolbrêgen en mei supermoai waar, echt genietsjen. Snein noch in lytse 500 km en rûn 15.00 oere riden we Easterein wer binnen. Sûnder ûngemakken as pech, mei in Harley in wûnder sille de oare riders wol sizze ;-), ha we een prachtige trip hân. Oare jier is de Super Ralley yn Grikelân, dy slaan we oer, mar dernei sille we fêst wer earne in Europa bedarje om de Ralley te besykjen. Groetnis, ek namens Martin, Boudewijn


D! NIEUW IN FRIESLAN

en leren bespelen? ill w t en m ru st in n g ee ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee f de Dan ben je bij M ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. zelfs licht- en ge ofessionele en ze Je krijgt les van pr ums, zang, bas of dr r, aa git , rd oa yb no, ke graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i Nuf moaiol GkerritgHiintgast avoorrlmeeesr informesatlaien,d.nl Bel o ziekschoolfri u m t@ ri er g / 8 7 5 06 184 21

olfriesland.nl o h c s k ie z u .m w w w MSF Adv A6_oblong.indd 1

02-12-13 21:29


Expositie ‘Altered Books’ - Creatief met oude boeken! Onder deze titel, exposeert Boukje Oosterhof-Houtsma de maanden juli en augustus een deel van haar getransformeerde boeken en Mixed Media kunstwerken in de Bibliotheek. Zes jaar geleden maakt ze kennis met Mixed Media, een creatieve kunstvorm waarbij alles mag en kan. En ze was meteen verkocht. Werken met verschillende materialen in laagjes en vanuit intuïtie, het hoofd leeg maken en de eigen creativiteit ontdekken. Boukje heeft zich het Mixed Media helemaal eigen gemaakt. Ze beplakt en beschilderd inmiddels kleurrijke canvassen maar bewerkt ook oude linnen boeken tot ware kunst objecten (Altered Books). Het maken van Altered Books is een vrij nieuwe kunstvorm die via het internet is komen overwaaien vanuit de VS. De betekenis is letterlijk een ‘vermaakt' of ‘veranderd‘ boek. De gebruikte boeken zijn oud (vintage) en komen uit de nalatenschap van haar ouders: Jouke en Margje Houtsma van de Griene Leane Easterein en later de Koarte Baan in Wommels. Boukje: "Persoonlijk vind ik het erg bijzonder dat ik ze een tweede leven heb gegeven. Vaak verwerk ik er ook oude spullen ‘van thuis’ in zoals knopen, kant of muziekpapier etc. wat het extra leuk maakt. Ieder boek heeft zijn eigen karakter en bevat ongeveer 10-13 kunstwerkjes en vaak voeg ik wat verrassingen en/of wat humor toe." Ben je nieuwsgierig? Kom dan langs deze zomermaanden om dit unieke werk te bewonderen. En mocht je meer willen weten of ook eens willen experimenteren dan is er in september een workshop waar je van harte welkom bent. Datum volgt op onze website of in het volgende Doarpskrantsje. Ook te zien deze zomer: De speldjesverzameling van Pyt Postma. Je kon ze vanaf begin jaren 60 sparen bij de boodschappen. Welke herken jij? Kom kijken, het kost niks. Openingstijden vakantie Normaal open behalve maandag 18 en 25 juli, woensdag 20 en 27 juli en op 10 augustus met de Freule zijn we dicht.


Hoog en droog

Troch Karin Everhardus Op pinkstermaandag anno 1960 - zo werd beschreven in een advertentie van de Leeuwarder Courant - verloor een Oosterender op de weg tussen Franeker en Oosterend, een gabardine jas en sjaal. Tegen beloning terug te bezorgen in Oosterend, op Heechhiem nr. 10. Jazeker (dit is geen vergissing), ooit bestond er een nummer tien aan deze straat en waren er nog meer even huisnummers! De vroegst terug te vinden vermelding van de straatnaam stamt uit 1954, toen vanuit de toenmalige gemeente bepaald werd dat alle dorpen binnen haar grenzen Friese straatnamen zouden krijgen. Toen werd ‘It Heechhiem’ als naam in gebruik genomen, de letterlijke - poëtisch klinkende - betekenis: Het Hoge erf. Even Het oudst bewoonde - en lange tijd het enige - deel van de straat, lag tussen de hokken (aan de Skippersbuorren) en het voormalige schoolgebouw/ dorpshuis (aan de Tsjerkebuorren) in. Daar lag zo halverwege de 16e eeuw, het ‘vicarisgoed’ waar de plaatsvervanger van de pastoor zijn verblijf had. In latere eeuwen stond het bekend als kerkboerderij, met zijn mesthoop op de plek waar nu de vier (voormalige turf)hokken staan. Deze boerderij werd in 1878 afgebroken om verplaatst te worden, daarna liet de eigenaar - de kerkvoogdij - op deze plek een langwerpig gebouw plaatsen met hierin éénkamerwoninkjes, een acht onder 1 kap. Aan de achterkant waren enkele berghokken en een paar (wc)húskes. De woonruimtes - met even huisnummers - waren klein, desondanks leefden er vaak kinderrijke gezinnen die er soms ook nog een winkeltje bij in hadden. In de loop van de 60er jaren verdwenen de woninkjes, er kwam toen een


installatiebedrijf met woonruimte in, het adres: It Heechhiem nr. 2. Dit bedrijf verhuisde begin deze eeuw naar de Fabrykswei, en vervolgens kreeg het langwerpige gebouw zijn huidige indeling; in tweeën. De oostelijk gelegen woonruimte behield het huisnummer, de andere woning ligt aan De Streek. Stank De oneven genummerde huizen aan ‘t Heechhiem, die lagen tot in de vorige eeuw nog aan een aftakking van de Oosterendervaart. Er werd van dit water goed gebruikgemaakt, hieraan lag o.a. de achterkant van bakkerij Dantuma (die als adres Skilplein 15 had, de naam staat nog steeds boven de voordeur). Zo kon het benodigde meel heel eenvoudig - per boot - bij de bakker bezorgd worden. De jeugd van toen vond het geweldig om er te varen, over dit water kwam je tot in de kerkgracht. Om de kerk heen varend, kon je via de vaart die langs de achterkant van De Streek stroomde, weer terugkomen op het punt waar je was begonnen! Circa 1939 kwam hier een einde aan, toen het eerste stuk van de aftakking van de Oosterendervaart (tot aan de rechterhoek van de Skippersbuorren) werd gedempt. Daarna stroomde het water niet meer (goed) door en na verloop van tijd ging het enorm stinken.. Toch duurde het nog jaren, voordat de sloot dichtgegooid werd en er bestrating voor in de plaats kwam. Erlangs Aan de oostelijke kant van deze sloot liep een zandpad, toegang biedend tot het boerenland dat eraan grensde. Het eerste huis aan dit pad verscheen in 1860, waar nu ‘t Heechhiem nr. 1 ligt. Oorspronkelijk in gebruik als verfwinkel met woonruimte erbij, die een complete vernieuwing van het gebouw meemaakte in 1904. Het werd toen ingedeeld in een kamer, kamertje en verfwinkel. Later zat hier (vrij kort) een accountantskantoor in, voordat het enkel woonhuis werd. Naast deze woning was nog een tijd de ‘jiskedobbe’ te vinden waar al het dorpsafval naar toe gebracht werd, dit was goed te doen over het water met de ‘jiskepraem’. In 1882 werd de vuilnisbelt verplaatst en kwam er een vier-onder-1-kapwoning te staan. Dit werden kleine éénkamerwoninkjes. Direct daarnaast stond een gebouwtje - een ‘bûthúske’ - waar rond 1900 twee koeien hun verblijf hadden, het bezit van één der bewoners die er een klein boerenbedrijfje hield.


U kunt ook reserveren via l e.n www.metzstyl

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl

Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig.


In 1942 kwam hier Pieter Hiemstra (de vader van een bekende oud-dorpsgenoot, die vele stukjes voor het dorpskrantje heeft geschreven) met zijn gezin te wonen en hij gebruikte het bûthúske als schoenmakerij. In de loop van de 50er jaren werd het woongebouw in tweeën gedeeld, met de Heechhiemse huisnummers 3 en 7. Aan de westzijde van de sloot waren slechts achterkanten - van de huizen aan het Skilplein - te bespeuren. Maar ergens in de vorige eeuw werd het achtervertrek van een voormalig schoolgebouw (Skilplein nr. 23), een woonhuis. Deze kreeg het tweede - én laatste - even huisnummer van de straat, nr. 6. Beweeglijk Het land dat voorbij en achter ‘t Heechhiem nr. 7 ligt, had en kreeg een geheel andere bestemming. In het verleden stond het bekend als ‘kosterijland’. De koster was destijds ook schoolmeester en hij verkreeg zijn inkomsten via de opbrengst van dit land. De oppervlakte was zes (seis) pondemaat, daarom werd het perceel ook wel ‘(skoal)seize’ genoemd. Tijdens de 2e WO werd een stukje van de seize gebruikt om er een zandbak aan te leggen. Hier gingen de kleuters heen, ze gingen de sloot over via een bruggetje dat uitkwam bij nr. 7. Mogelijk lag er eind 19e eeuw al een “houten rijdbat” over de sloot, een verzoek hiertoe kwam toen van de bewoners van Skilplein nr. 19, die kennelijk een boerenbedrijfje hadden. Zij wilden graag een kortere weg naar hun land, aan de andere kant van het water. In 1948 verenigden drie sportclubs zich om meer kans te maken om de seize gehuurd te krijgen, ten koste van de boer die het toentertijd in huur had en zich hevig verzette. Het ging ondermeer om de voetballers van het dorp. Deze stonden eerst bekend als ploeg onder de naam OZO (Oosterend Zal Overwinnen(!)). In 1947 werd er een voetbalclub opgericht, die toen nog geen veld had. De uiteindelijke naam werd SDS (Sterk Door Samenspel), deze bestaat nu - anno 2022 - exact 75 jaar. Nadat de nieuwe Sportvereniging eindelijk het zes pondemaat grote land te huur kreeg, kon met de inrichting begonnen worden. Met veel enthousiasme werd het veld voor de voetballers aangelegd: greppels werden dichtgesmeten, het veld werd vlak gemaakt en de doelpalen kwamen van een dorpstimmerman.


SUCCESSVOL AFVALLEN DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. Dé manier waarop het wel lukt. Begeleiding

Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald? Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie! Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding. www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19


Verder was er op de seize plek voor de gymnastiekclub en de manege van De Donia’s. De paardrijders zorgden zelf voor de inrichting van hun veld, die ze “mei ‘t skepke” deels uitgraafden om het met zand te vullen. Later kregen ook de kaatsers een plek. Zo naast elkaar zal het een bont geheel zijn geweest, van N naar Z gezien: het ‘Elba’ gebouw, voor de ramen ervan lag de manege, daarnaast de zandbak, het sportterrein en als laatste het groentetuintje van de schoolmeester, naast het bûthúske van nr. 7. Multifunctioneel In de loop der tijd breidde het sportterrein zich verder uit, zeker nadat de zandbak verdwenen was en de manege en gymnastiekclub verhuisd waren. Er kwamen o.a. extra velden, douche- en kleedhokjes, een kantine en meerdere kleine gebouwtjes, die elk een oneven huisnummer kregen. Het gehele sportcomplex had vanaf 1987 een officiële naam: de Skoalleseize. Ter herinnering aan de oorspronkelijke bestemming van het land. Tegenwoordig heeft de Skoalleseize meerdere functies onder haar dak, er is ondermeer een peuterspeelzaal. En elk jaar - zolang er geen pandemie heerst is er het overbekende dorpsfeest dat nu net weer zijn tentdoeken gesloten en afgebroken heeft.

Foto: Peter Heijst


305 bomen en struiken geplant in de kom van Easterein Troch Andries en Catharina Veenstra

In december 2020 zijn wij begonnen met het aanplanten van struiken en bomen op het stuk grasland tussen onze woning en de Singel. Tot 2008 werd dit gebruikt door een bouwbedrijf en kwam er regelmatig zwaar verkeer om grind en zand te lossen in de betonnen bakken. Deze bakken en het stuk toerit waren overbodig en bestonden uit veel beton. We vonden het tijd voor meer groen in dit deel van Easterein. Door het vele beton ‘klonk’ het heel erg hier en gezellig deed dit niet aan. Met als grote wens meer vogels aantrekken in de omgeving. Voordat de nieuwbouwwijk er stond was dit deels de Boomgaard van Easterein. Qua inspiratie zijn Oude situatie... we in overleg gegaan met een ecoloog. De ecoloog heeft een mooi plan gemaakt voor een biodiversum. Dat is kort gezegd een omgeving waarin de natuur floreert. De Eastereiner tuinarchitect Menno Landstra heeft ons begeleid om dit daadwerkelijk handen en voeten te geven… Ook kwamen we in de uitvoering in contact gezocht met Meerbomen.nu. Een initiatief voor meer bomen in Nederland. Grondwal en sloot verbreed Bij de aanvang is door Okkema veel beton/weg maar ook de betonnen opslagbakken etc. verwijderd. De toegangsweg is veranderd van de Wynserdyk naar de Populiereleane. Rondom hebben we een grondwal aangelegd en hier 305 bomen en struiken bovenop geplaatst. Vanuit het haventje achter de Singel naar de brug hebben we de vaart verbreed, zodat bootjes hier mooi in en uit kunnen varen en omwonenden met bootje gemakkelijk naar huis kunnen varen. Vogels aantrekken Bij het aanplanten van de bomen en struiken is rekening gehouden met de insecten/vogelsoorten die ze aantrekken. Op een deel van de grond hebben we Okkema gevraagd iets dieper af te graven zodat er een natuurlijke poel ontstaat.


Dit trekt weer insecten, zoals libellen etc. aan, waar vervolgens weer andere vogels op af komen. In samenwerking met de Fûgelwacht Easterein is er midden in de pont een zwaluwtil geplaatst. De komende jaren willen we nog een uilennest en andere nestkasten plaatsen om de kerkuil en andere vogels een onderdak te bieden. Bloemenrijk Afgelopen voorjaar hebben we bloemenrijk en kruidenrijk gras ingezaaid. Dit eerst op de grondwal tussen de bomen en struiken. Ook hebben we een deel van het land ingezaaid met bloemenzaad. We hopen dat dit de komende weken zichtbaar wordt. Tot nu toe is het best bewerkelijk… Doel is om in de komende jaren een biodiverse tuin uit te bouwen. Met wellicht een kleine pluktuin, een moestuin en kruidenkas… We hopen uiteraard dat het bloemenzaad veel bloemen teweeg brengt al houden we ons hart hier vast… Maar soms zien we iets aan voor onkruid en blijkt er toch een mooie bloem uit te komen. Op dit stukje grond geldt wat ons betreft ook: "Rûchte is it nije moai".De koksmûtse: Ontbijtkoek

Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten: • 250 gr bloem • 1 tl baking soda • Snuf zout • 200 gr donkerbruine basterdsuiker • 1 ½ el speculaaskruiden • 1 tl gember • 250 ml melk • 50 gr appelstroop • 60 gr parelsuiker Extra nodig: • Cakevorm 25 cm • Mixer • Bakpapier Bereiding • In een kom roer je bloem, baking soda, zout, suiker, speculaaskruiden en gember door elkaar. • In een pannetje verhit je melk en appelstroop. Blijf roeren tot de appelstroop volledig is opgelost. Giet dan het mengsel bij de droge ingrediënten en mix op een lage stand tot de droge ingrediënten volledig zijn opgenomen. • Stort het beslag in een met bakpapier beklede cakevorm en verdeel gelijkmatig. Strooi hier de parelsuiker overheen. • Bak de ontbijtkoek in ongeveer 60 minuten op 160 graden (boven- en onder warmte) tot hij gaar is. Bewaren Goed verpakt buiten de koelkast 3-4 dagen houdbaar

Bron: Laura's bakery feestdagenbakboek


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra

= swart

= blau

= read

= giel

= oranje

Fijne simmer!“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.