Doarpskrantsje Easterein oktober 2018

Page 1

EASTEREIN, oktober 2018

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon Nûmer 9, 2018 – oktober 2018

Redaksje: Bauke de Boer, Paul David Meesters, Nathalie Oliveiro en Gerben van Snits. Kopij doarpskrante: doarpskrante@easterein.nl as by Gerben van Snits, Skilplein 15 Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl/ Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarspskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante Printwurk: Drukkerij Van der Eems Foto foarkant: Willy Sybesma Kolofon: Gerben van Snits Kopijdatum: 24 oktober De redaksje fan de Doarpskrante is net oanspraaklik foar de ynhâld of strekking fan de stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- of beeldmateriaal jouwe jo tastemming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.


Doarpsaginda Oktober 10 oktober

Grize container Bern frij i.f.m. stúdzjedei personiel De Foareker 30 septimber

9.00 oere 16.00

Startsnein Martinitsjerke Easterein Bluescruise Tuinzaal Noflik Easterein

Oktober 5 oktober

Kinderdisco groep 1 t/m 6

6 oktober

Kinderdisco groep 7 t/m 8

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsagina? Mail it dan nei doarpskrante@ easterein.nl.

14 oktober

9.30 oere

17 oktober 18 oktober

Nifeltsjinst foar de bern De Tsjerne Griene container

20.00 oere

Ynrin doarpsmusical “De Kreake” Martinitsjerke

20 o/m 28 oktober 24 oktober

Hjerstfakânsje

28 oktober

Begjin wintertiid; de klok in oere werom Tennisferiening Smash slottoernooi De Skoalleseize Bluescruise Easterein mei “The Goshawks” Noflik Easterein

Grize container Lêste ynleverdatum kopij Doarpskrante 13.30 oere 16.00 oere

30 oktober 31 oktober

Spekulaasaksje Sinterklaaskommisje Griene container

Novimber 7 novimber

Grize container

Dizze ynformaasje komt fan de side easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl.


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 15

Nijs fan de oranjeferiening Oranje en Heitelân It jierlikse ledejild fan Oranje en Heitelân fan € 1,15 geane we wer yn oktober ôfskriuwen at jo ús in machtiging derfoar jûn hawwe. De doarpsfeesten binne folgjend jier op tongersdei 27 juny en freed 28 juny. Dizze dagen fan de doarpsfeesten kinne jim alfêst yn jim sette... Oranje en Heitelân Nijs fan de aginda oranjeferiening Groetnis, It jierlikse ledejild fan Oranje en Heitelân fan € 1,15 geane we Oranjeferiening Oranje & Heitelân

wer yn oktober ôfskriuwen at jo ús in machtiging derfoar jûn hawwe. Jan Jetze, Abe Jan, Jelte, Ruurd, Klaas, Christian, Hieke, Vera en Tineke De doarpsfeesten binne folgjend jier op tongersdei 27 juny en freed 28 juny. Dizze dagen fan de doarpsfeesten kinne jim alfêst yn jim aginda sette... Groetnis, Oranjeferiening Oranje & Heitelân Boudewijn, Abe Jan, Jelte, Ruurd, Klaas, Christian, Hieke, Vera en Tineke


KENING OP SOKKEN

-

de musical

Beste doarpsgenoaten, Miskien hawwe jimme op’e dyk al wat heard, as net, mar wy rinne al in lytse 2 jier mei in idee rûn. No’t it idee steeds mear foarm krijt, is it tiid om jimme by te praten oer

‘KENING OP SOKKEN’. Dizze musical is yn 1997 skreaun troch wijlen Rients Gratema, ta gelegenheid fan it 100-jierrich bestean fan de keatsbûn (KNKB)*. Doe dienen de 15-jierrige Eastereiners Tsjerkje Posthumus en Dirk-Yde Sjaarda oan dizze musical mei. No’t yn 2019 Keatsferiening Easterein 115 jier bestiet, fine we it in moaie gelegenheid om dizze musical nei 22 jier yn Easterein op te fieren. De tariedings binne ein 2016 al yn gong setten. We ha it skript fan wijlen Rients Gratama krigen en Lodewijk Riedhorst is as regisseur oanlutsen. Ja en dan wurdt it echt. En moatte je op syk nei spilers, koarleden en minsken foar de muzyk. Yn Easterein sitte fansels hiele goeie spilers en yn oerlis mei de tonielferiening mochten wy in pear liene. Fansels moatte der ek in oantal aktive keatsleafhawwers mei dwaan, want ja, it stik giet oer it keatsen en Easterein. Bysûnder is dat Dirk Yde Sjaarda nei 22 jier net lytse Jelle spilet, mar no de haadrol as grutte Jelle fertolkje sil. In musical hat fansels ek muzyk nedich. Mei in lyts koar en live muzikale begelieding wurde der 13 ferskes ten gehoare brocht. Efkes yn it koart wêr it stik oer giet: it spilet him rûn 1900 ôf en giet oer keatsen en de leafde. Jelle is in earme arbeiderssoan en hat 2 dreamen; it heechste plak yn de keatserij en syn freondintsje Aaltsje. Mar sy is in ryke boeredochter. Soe it wol wat wurde meie?


Dit foarmet de reade tried fan it ferhaal. Hjirneist binne der ek útstapkes nei de aktualiteit, ynspirearre op Easterein, har ynwenners en de leden fan Keatsferiening Easterein. Yn novimber geane de repetysjes fan start, sadat wy yn it Himelfeartswykein fan 2019 in pear prachtige foarstellings foar jimme delsette kinne. Begjin takom jier starte we mei de foarferkeap. Jimme kinne dan kieze út de folgende data: -Woansdei 29 maaie (generale repetysje) -Freed 31 maaie (premjêre) -Sneon 1 juny -Snein 2 juny (matinee-foarstelling) We hoopje fansels dat jimme like entûsjast binne as ús en dat we jimme dan moetsje meie tidens 1 fan dizze 4 foarstellings yn ‘Noflik Easterein’. Hâld de doarpskrante yn de gaten om op’e hichte te bliuwen. Groet, Mattie Dijkstra, Wilma Sjaarda, Wiepkje Hiemstra, Karin Sjaarda en Tettje de Boer *Muzyk: Peter Sijbenga en Addy Scheele. Ynspirearre op de boeken ‘Jelle fan Sipkes- Froukje’ fan Nynke fan Hichtum en ‘Kening op Sokken’ fan Hylke Speerstra.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Allegear bedankt. Minke en fam. Sandstra

De Pinne... Anne-Symen Abma Nou goeie, myn namme is Anne-Symen Abma en ik bin 28 jier. Wenje doch ik op it eeskwert 8 sûnt febrewaris dit jier. Dêrfoar ha ik yn Abbegea, Arum, Harns en Snits wenne. De earste twa mei myn âlders, de lêste twa mei in freon en scharrel of freundin destiids. Fia de huurferiening Elkien kaam ik hjir telâne. It wennet hjir prachtich, yn de stêd wie it altyd drok en ûnrêstich. De rêst dy’st hjir hast, is echt hearlik! Ik sit noch net by in feriening yn ’t doarp. Dit komt hoofdzaaklik troch dat ik fan myn hobby drummen myn wurk makke ha. Spylje doch ik yn de folgjende bands of mei artysten: Sietze Bouma, Lester blackfield, Dieven, Wiebe Kaspers, Beatles sessions út Boalsert en ferskate orkesten yn Fryslân. Ek jou ik in protte muzyklessen op de basisskoalle en drumlessen oan de muzykskoalle yn Ljouwert, Gorredyk, Appelskea en Snits. Ast nijsgjirrich bist, kinst altyd efkes sjen op www.abmadrums.com​. Bedankt foar it lêzen en oant sjen! Groetnis Anne-Symen Abma 5


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

Tijd voor iets nieuws Terwijl ik dit stukje zit te schrijven zijn overal mensen druk in de weer met het voorbereiden van de Startzondag. Ieder jaar is dat het moment waarop de doordeweekse activiteiten van onze gemeente weer echt gaan beginnen. En dat zijn er nogal wat. Als het goed is heeft u een boekje gekregen met een overzicht, en anders kunt u dat wel vinden op onze website (kerkeasterein.nl). Er zitten ook veel nieuwe activiteiten bij. Zo nu en dan heeft een mens daar nu eenmaal behoefte aan. Er is een tijd om een oud recept nog eens op tafel te zetten en een tijd om iets nieuws uit te proberen. Dat is meteen ook het thema van de Start dit jaar: “Tijd voor…” Vul daar maar eens iets in. We weten allemaal dat tijd schaars is. Veel mensen hebben geen tijd. Maar als je ergens de tijd voor neemt, dan heb je dat voor dat moment ook helemaal. Ook voor de kerk op zondag vonden we het tijd voor iets nieuws. We gaan experimenteren met een “Knutseldienst”. Afgelopen voorjaar hebben we al één keer proef gedraaid, en dat beviel goed. Het is een dienst waarbij de kinderen centraal staan, maar waaraan ook de volwassenen echt mee kunnen doen. Wanneer u dit nummer in handen krijgt duurt het niet zo lang meer: zondag 14 oktober. En omdat tegen die tijd onze toren hoogstwaarschijnlijk in de steigers staat, wordt dat ook het thema: de bouw van een toren. En dat is dan natuurlijk de Toren van Babel. In het vorige Doarpskrantsje kon u daar al iets van lezen. Voor het geval u het kwijt bent zet ik hier de tijden nog eens op een rijtje: - 9.30 uur: kinderen knutselen in de Tsjerne - 10.00 uur: volwassenen drinken koffie in de kerk - 10.30 uur: de dienst begint - 11.00 uur: we gaan weer huiswaarts Graag tot ziens op zondag 14 oktober. U bent van harte welkom! ds. Riemer Praamsma


Wy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus. ?

D! NIEUW IN FRIESLAN

elen ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr rument of zou je aan het juiste adres! De middei instjeugd eende Speel jij almei nt dat je and op de plaat setten! ieslmei t instrume hehele chooúsl Frder ks ie uz De jeugd! Wat hawwe wy De middei takeerste les op M de f j na bi va je lt n ee sp be Dan zikanten en geluidstechniek. en zeer ervaren mu

! Sjoch ek ris op n i e r e t s a E n i s e l r ookerritgHiintgast avoor meer informatie, nl Nuwww.easterein.nl nd. Bel of mail G muziekschoolfriesla t@ ri er g / 8 7 5 1 2 06 184

ken Jeen hout slepe enle nei ôfrinmsin ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens sione lfs licht- en , bas of ze krijgt les van profes gitaar, dru , zang rd, oa yb ke , no Pia . en ler en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en lt wi ag gra komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!! De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

olfriesland.nl o h c s k e zi u .m w w w kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oant sjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein 11 Skilplein 8734 GW GW Easterein Easterein 8734 (0515) 33 33 23 23 20 20 TT (0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


In nij paad nei… neat Troch Gerben van Snits Eltsenien hat de lêste wiken sjoen dat der in nij paad oanlein is nêst de pleats Stittens, tsjinoer it Skrok. It lân is eigendom fan ‘e tsjerke en is koartlyn yn erfpacht kommen by boer Steven Strikwerda fan it Skrok. Frou Baukje fertelt oan ‘e keukenstafel: “Steven is hjir berne en wy hawwe de pleats fan syn âlden oernommen. Hjir wie net in mooglikheid om út te wreidzjen. Dy mooglikheid krigen wy wol troch Stittens fan tsjerke te keapjen en it lân der omhinne te pachtsjen. De stâl wolle wy graach brûke, mar de âlde pleats mei it wenhús hiene wy foar it bedriuw net nedich.” In goede oplossing kaam troch Stevens broer Sjouke. “Sjouke woe mei syn bedriuw Strikwerda Kraanverhuur in gruttere romte en kin hjir syn bedriuw útwreidzje.” Steven follet tusken it wurk it ferhaal fan syn frou oan: “It âlde paad achter de pleats wie oan ferfanging ta, en foar ús wie it ek wichtich dat wy net altyd oer it hiem hoege om yn it lân of by de stâl te kommen. Sadwaande hawwe wy in nei paad mei in nije daam oanlein. Yn goed oerlis mei de buorlju. Ik hear wol dat minsken tinke dat der no in nij paad is foar in blokje om, mar it is in bedriuwspaad. It liket by Jellema (de pleats van Jaap Hoekstra) oanslúting te hawwen op it paad wêrom nei Easterein, mar dat is net mooglik. It rint dus nei… neat!”


De hobby van … Philippus Hingst

Door Paul David Meesters

“Ik streef altijd naar volledigheid” Philippus Hingst werd in 1944 op de Kliuw geboren in een muzikale familie. Zijn vader speelde accordeon en trad heel regelmatig op, waar zijn twee zingende zusjes soms ook bij aansloten. Rond zijn veertiende jaar ontdekte hij het huisorgel, dat hij op eigen kracht leerde bespelen. Hij heeft mooie herinneringen aan de vele uren die hij samen met zijn moeder zingend achter het orgel doorbracht: “sille we noch efkes sjonge, mem?” Vooral de liederen van Johannes de Heer kwamen vaak aan bod. Al op zijn achttiende jaar werd hij gevraagd om het kerkorgel in Scharnegoutum te bespelen. Sindsdien heeft hij talloze kerkdiensten begeleid. Nu is hij elke vier weken nog te horen op het kerkorgel in Itens. Zijn vrouw Tietsje assisteert hem dan met de registers: “Zij is ook muzikaal hoor, ze zingt zo een tweede stem mee”. Hun zoons hebben hun muziekgenen meegekregen, alle drie spelen ze in een band. Op de kweekschool in Sneek kreeg hij een prima muzikale vorming mee. Als kwekeling kwam hij terecht in Easterein, waar hij het reuze naar zijn zin had onder meester Kornelis. Banen waren in die tijd schaars. Zijn eerste aanstelling als onderwijzer was in het Groningse Oostwold, waar hij pas getrouwd met Tietsje ging wonen. Te midden van al die zwarte klei bleef hij echter heimwee houden naar de weilanden en vogels van zijn geboortestreek. Na het overlijden van meester Kornelis kwam er in 1970 een vacature in Easterein, waar hij naar solliciteerde. Waarschijnlijk hielp zijn muzikale bagage hem om de begeerde plek te bemachtigen, want er was behoefte aan een kandidaat met kennis van de muziek. Met hoofdmeester Strikwerda ging hij vele gelukkige schooljaren op de Foareker basisschool tegemoet. Omdat er veel meisjes waren die graag wilden zingen werd Philippus meteen dirigent van het nieuw opgerichte famkeskoar “Greideklanken”. In de 20 jaar dat hij dirigent was hebben veel Eastereiner meisjes ergens tussen hun tiende en achttiende jaar onder zijn leiding gezongen. Philippus maakte vele opnames van hun uitvoeringen en er werden zelfs twee l.p.’s uitgebracht. Daarnaast stond hij ook nog voor het mannenkoor “Ons genoegen” in Heech. In 1990 was de agenda van Philippus naast alle muziekactiviteiten zo volgelopen met schoolwerk, keatsen, Wilhelmina, Fûgelwacht en nog meer dat hij nodig ruimte voor zichzelf en zijn gezin moest maken. Greideklanken droeg hij toen over aan Sjoukje Scheltema. Maar in 2010 liet Philippus zich na een reünie van Greideklanken toch weer strikken en ging hij “Greidelûd” leiden. In dit koortje zingen zo’n 14 inmiddels wat oudere “meis-


jes”, die bijna allemaal bij Philippus in de klas hebben gezeten. Het koortje heeft geen vast rooster, maar treedt zo nu en dan op. Zo zijn ze op 14 oktober te horen in het Doornse Roosevelthuis tijdens een vakantieweek van gehandicapte ouderen. Ze zingen daar op een Friese muzikale middag onder meer liederen op teksten van Fedde Schurer. Naast deze publieke kant van Philippus, is er ook nog een andere die meer verborgen is. Wat maar heel weinig mensen weten, is dat er achter de deuren van Stittenserleane 7 een grote privé muziekbibliotheek schuilgaat. In 1974 kon Philippus voor weinig geld de platenspeler en radio van zijn broer overnemen. Hij weet nog precies dat op zijn eerste zelfgekochte l.p. het Capriccio Italien van Tsjaikovsky stond. Toen ontstond bij Philippus het idee om álle klassieke muziek die de wereld kent te verzamelen. En als Philippus iets aanpakt, doet hij het grondig: “ik streef altijd naar volledigheid”. Aan de hand van de NRCV-bode begon hij radio uitzendingen met een cassetterecorder op te nemen. Helemaal vlekkeloos verliep dat niet altijd. De radio antenne stoorde soms als er een auto langsreed of een van de zoons met de modelspoorbaan speelde. Ook onweer is op sommige opnames terug te horen. Alle opnames werden systematisch in multomappen genoteerd en voorzien van de nummers van de cassettes waarop ze terug te vinden waren. Toen CD’s op de markt kwamen was dat een uitkomst voor Philippus. Maar er zat ook een hoop werk aan vast om alle oude opnames van cassette of l.p. op CD over te zetten. Nog later leerde hij met hulp van zoon Gerrit om mp3-bestanden te maken, zodat hij veel meer muziek op één CD kwijt kon. En zelfs van YouTube weet hij inmiddels muziek af te halen.


Gaandeweg had Philippus wel ontdekt dat er zoveel klassieke muziek voorhanden is, dat het hem niet zou gaan lukken om die allemaal te verzamelen. Hij beperkte zich daarom tot driehonderd componisten, waarvan de vroeg Middeleeuwse Perotinus de lijst op geboortejaar aanvoert. Bach en Mozart zijn voor hem favoriete componisten. Vele pagina’s in zijn multomappen zijn met hun werken gevuld. Sommige verzamelaars lopen vast in hun verzamelwoede, maar zo niet Philippus. Kerst 2017 vond hij zijn CD-verzameling compleet. In zijn huiskamer staat die nu in een grote kast te pronken. Nu is zijn voornemen om al die opgenomen muziekstukken op chronologische volgorde af te gaan luisteren. Daar is hij nog wel even zoet mee… Met een lachje merkt Philippus op: “ik hoop dat ik honderd jaar word en dat red”. En als een oud-leerling zichzelf nog eens wil horen zingen kan die bij Philippus terecht. Ook van elk schooljaar heeft hij nog opnames bewaard.

Damfreonen! It wie in moaie simmer, Sinneskynwaar en lange dagen. Mar de tiid giet jimmer, De jûnen koartsje En noch in hoartsje En we sitte wer achter it boerd. Harsenskrabje, byprate en neisitte. We kinne it eins ek net litte. Dus mei smart op nei de start: Tiisdei 25 septimber o.s. de jûns om acht oere yn de Skoalleseize​. Graach oant sjen It bestjoer fan de damclub D.O.S. Easterein


LET OP!!

ÂLD PAPIER OP SNEON 6 OKTOBER Yn oktober wurdt it âld papier yn Easterein foar in kear 1 wike earder ophelle. Wilhelmina docht mei oan it konkoers yn Zutphen op snein 18 novimber. Dêr binne wy al drok foar oan it oefenjen, mar yn it wykein fan 13 & 14 oktober hawwe wy sels in spesjaal studywykein. Derom helje wy yn oktober foar ien kear it âld papier in wike earder op.

Wilhelmina Easterein


DE BIBLIOTHEEK: ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN - OOK ALS JE GEEN LID BENT

KINDERBOEKENWEEK Het thema van de kinderboekenweek is Vriendschap: ‘Kom erbij”. Dus kom langs en doe mee. Op woensdagmiddag 3 oktober feestelijke opening met verschillende activiteiten voor jeugd van 4 – 12 jaar. Het begint om 15.00 uur en is gratis. Woensdag 10 oktober kindertheater Poppa P.: Het vriendje van Professor P. Speciaal geschreven voor de kinderboekenweek. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar onze website. Voor jeugd van 3-8 jaar, leden € 2,00 | Niet-leden € 4,00. Heb jij een vraag voor de nieuwe presentator van het Klokhuis, Habtamu de Hoop? Kom dan vrijdag 5 oktober om 16.00 uur langs in de bieb en stel je vraag. CREATIEF CAFE De Haak-Maar-Aan groep gaat verder als creatief café. We beginnen op 15 oktober en daarna weer iedere 3e maandag van de maand van 14.00 – 15.30 uur. Neem je eigen materiaal mee en schuif gezellig aan. Breien, haken, borduren, zentangle, tekenen enz. Deze eerste keer komt Esmeralda van de Grootse Gehaakte Deken ter Wereld langs om jullie verhalen te horen en te vertellen over een vervolg.

FERDIVADAASJE OP FREED Dit jaar weer 6 keer Ferdivedaasje op freed. Schuif gezellig aan op de 1ste vrijdagmiddag van de maand. Luister, leer, stel vragen, leer anderen kennen. De eerste keer is op 5 oktober met Haptamu de Hoop. Hij vertelt over zijn werk als presentator bij het informatieve jeugdprogramma Het Klokhuis en over zijn werk als raadslid van de gemeente Súdwest-Fryslân. We beginnen om 16.00 uur en de koffie/thee is gratis. Om z’n laatst 17.30 uur sluiten we af.


CODERDOJO Minecraft en 3D printen | Erfgoed. Tijdens deze Dojo op vrijdag 26 oktober gaan we bouwen in Minecraft. Het thema is ‘Erfgoed’. Johan Wagenaar van It Alders Erf komt er meer over vertellen. Daarna begint het bouwen. Alle gemaakte bouwwerken printen we met een 3D printer en kun je op een later tijdstip ophalen bij de bibliotheek. Opgave via de website. Meedoen is gratis, opgeven verplicht i.v.m. beschikbaar aantal laptops. Van 15.30 – 17.30 uur.

EASTEREIN ROCKS NIJS Jamsessie – de Tsjerne – 15 desimber – 20.00 oere De simmer is foarby, de donkere dagen kundigje har wer oan. Heech tiid foar in muzikale jûn fersoargje troch Easterein Rocks! Jamsessie op 15 desimber Op sneon 15 desimber organisearje wy wer ris in jamsessie yn de Tsjerne. Gewoan, gesellich. Sûnder ‘opsmuk’. Wolsto ek ris mei dwaan? No dat kin! Hasto ek ris nocht om mei de Easterein Rocksband mei te sjongen as te spyljen? Jou dy dan op fia eastereinrocks@gmail.com​ en lit ús witte hokker nûmmer asto ris in kear mei de band dwaan wolst. It makket net út ast ûnderfining mei it spyljen yn in band hast. It giet ús derom om gewoan in gesellige jûn te organisearjen! Easterein Junior Rockers Oplet! Ek foar de jongerein jild; wolsto ris in kear mei in band mei spylje as sjonge? Lit it ús dan witte. Do spilest dan mei, mei de Easterein Rocks band en dus net as foargeande jierren allinnich mar mei leeftiidsgenoaten. Stjoer ús in mailtsje mei hokker ynstrumint do spilest – as sjongst en hokker nûmer asto graach dwaan wolst. Net mei dwaan, mar lústerje? Fansels kinne we net sûnder ús fans. Dus kom gesellich del. De entree is € 5,-. Hertlike groetnis, Gerben, Jan Rinse, Gerard, Carin en Amarins


Ut de âlde doaze 22 oktober 1968 - ‘’De Oosterender eend die zijn levensdagen zal moeten slijten met een spijker dwars door de kop’’.


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 50


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBED Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Hoe is it mei… de suskes Okkema Marrit Alwer mear as 10 jier bin ik út Easterein wei. En sa lang wenje ik ûnderwilens alwer yn Boksum. Dêr wenje ik tegearre mei Robert en mei ús soan Niels fan 5. Wy binne op it stuit drok oan de klus, wy ha dêr in hús kocht en sille ynkoarten ferhúzje. Nei de HAVO op Bogerman Wommels en Snits, ha ik de oplieding Pedagogiek en de Kopoplieding Omgangskunde folge yn Ljouwert. Earst ha ik in oantal jierren yn it praktykûnderwiis en de berne-opfang wurke. No wurkje ik alwer hiel wat jierren as administratyf meiwurker by in meubelbedriuw yn Weidum en op in skoalle foar spesjaal basisûnderwiis yn Ljouwert. As ik werom tink oan Easterein dan tink ik oan de Foareker en oan it sjongen mei master Hingst, dy ferskes kinne myn suskes en ik noch altyd sa meisjonge. Ek tink ik oan it rûnbringen fan de folders fan de Casper op sneon. Ik tink oan de Tsjerne, as jong famke gie ik hjir al hinne en moast yn it begjin om healwei 11 alwer thús wêze… Letter giene wy nei Kafé Bergsma, wêr’t it om de wike eltse kear wer gesellich wie mei in band. En wêr’t ik tsjinwurdich follybal by SF Deinum die ik dat foarhinne altyd by COVOS, fanôf de mini’s oant en mei de dames ha ik dêr by sitten. En fansels tink ik oan it wurkjen yn de sporthalkantine fan Easterein, by Titus. Soms earst noch even sels balje en dan dêrnei patat bakke en efter de bar pilskes tappe. In prachtige tiid ha ik dêr hân. Myn suskes sjoch ik geregeld, fier wenje wy net by inoar wei. En as grutske tantes meie sy fansels ek graach ’s even oppasse op Niels. Ik bin net hiel faak mear te finen yn Easterein, mar by heit en mem mei ik fansels graach sa no en dan even delkomme. Ek al wenje ik der al mear as 10 jier net mear, op It Risplân 2 fielt it altyd noch as thúskommen. Sifra De middelste fan de 3 famkes Okkema, dat bin ik: Sifra. Ynmiddels wenje ik alwer 7 jier yn Winsum. Toch fiel ik my noch altyd ek in bytsje Eastereiner…


22 jier lang ha ik hjir mei in soad nocht wenne. Ik kom der ek noch altiten graach, by heit en mem op it Risplân. As ik werom tink oan myn jeugd, dan komme der moaie herinneringen boppe. Wy hiene thús in grutte ferklaaikist! Myn bêste freondinne Gerbrich Jorritsma en ik fûnen dit prachtich: ferklaaie, dûnskes betinke en meidwaan oan playbackshows. Letter feroare dit ferklaaien yn ‘optutte’ foar de Tsjerne. Want dêr kaam wol in hiele leuke jonge op in giele scooter út Winsum, Bart Holtrop. De giele scooter is der net mear, mar Bart is bleaun. Neist stappen moast der fansels ek leard wurde. Nei de HAVO yn Snits, startte ik mei de stúdzje kommunikaasje oan ’e NHL yn Ljouwert. Ik wie 17 en wist eins net hiel goed wat ik kieze moast. Mar it bleek in skot yn ’e roas! Nei in moaie stúdzjetiid (op in útstapke nei Turkije nei), koe ik gelyk oan ’e slach by oannimmer Jansma yn Drachten. Dit wie efkes wenne! Krekt fan skoalle, 21 jier, de ienige kommunikaasjemeiwurker en wol hiel folle mannen om my hinne. Toch fûn ik myn draai en gong ik 6 jier letter mei hiel wat mear ervaring én triennen yn ’e eagen fuort. It wie tiid foar wat nijs en sa kaam ik by Provinsje Fryslân. Hjir wurkje ik no 2 jier as kommunikaasjeadviseur foar de ôfdieling ‘Infrastructuur en Mobiliteit’. Krekt as ús mem bin ik no in echte amtner. Mar mei in heit én in freon as ûndernimmer, kriebele it ek by my. Neist myn wurk by de provinsje bin ik drok dwaande mei it opsetten fan in eigen kommunikaasjeburo: Baas Communicatie! Dit doch ik tegearre mei in freondin. Wat is dit leuk om te dwaan! Ik bin ek tige wiis mei de advizen fan de twa ûndernimmers om my hinne. As de tiid it talit, stean ik noch graach op it toaniel. Ek gesellich mei mem, Marrit en Mirjam der op út, fyn ik moai. Faak eindigje we dan yn ‘e winkelstrjitte, dus dan litte we ús heit mar thús. (Dit fynt hy net erch hear!). De measte freondinnen wenje ynmiddels ek net mear yn Easterein. Mar Bart en ik sykje it doarp noch graach op foar bygelyks in feestje yn Noflik en fansels foar de famylje! Mirjam De tredde en lêste yn de rij bin ik: Mirjam. Einliks bin ik noch net sa lang ‘út’


Easterein. Sûnt desimber 2017 wenje ik yn Snits, tegearre mei Joey dy’t ik ynmiddels al wer hast 9 jier kin. We ha in moai plakje en ha it erch nei it sin! Mar om no al te sizzen dat ik dan no in Snitser bin? Nee, dat wol my noch net oan. Nei it beheljen fan myn VWO diploma op it Bogerman yn Snits ha ik de oplieding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) dien yn Ljouwert. Dêrnei wist ik eins net goed wat ik woe en at datjinge dêr’t ik foar leard hie, no wol echt wie wat ik dwaan woe. Ik ha doe earst ‘fulltime’ wurke by Noflik, dêr’t ik al jierren yn de wykeinen en fakânsjes mei in soad nocht en wille oan de slach wie. Nei in pear moannen ha ik my ynskreaun by it útsendburo en sa komt it dat ik no al wer sinds jannewaris 2017 by de ING yn Ljouwert wurkje. Ik wurkje dêr by de Servicedesk Nabestaanden. Wy krije de overlijdensmeldingen fan it hiele lân binnen. It is sawol telefoanysk as administratyf wurk. Ik ha it hiel erch nei myn sin, sit yn in leuk team mei leuke kollega’s en sit hjir goed op myn plak. Ik ferwachtsje dus dat ik hjir foarlopich noch wol efkes bliuw! Ik bin noch faak yn Easterein te finen! Sa folleybal ik noch steeds by Covos, ik ryd dus minimaal ien kear yn ’e wike nei Easterein. Dêrneist sjoch ik geregeld efkes by myn heit en mem en mei ik ek noch graag ôfprate mei myn freondinnen dy’t yn Easterein en omkriten wenje! As ik werom tink oan Easterein, tink ik foaral oan de tiid op de basisskoalle en it boartsjen mei myn freondinnen. Hast eltse dei nei skoalle wol by ien fan ús thús. En fansels doe’t we wat âlder wiene ek nei de Tsjerne. En ik mocht toch al wat letter thús komme as myn sussen mochten toen se myn leeftiid hiene. Foardiel fan de jongste wêze sille we mar sizze! Mei Marrit en Sifra ha ik in goeie bân, ik sjoch se dan ek geregeld. We meie graach op in frije dei efkes gesellich mei elkoar en mei ús mem te shoppen. Niels mei yn dit ferhaal natuerlik net ûntbrekke, want dêr bin ik ynmiddels al wer rom fiif jier grutske tante fan!


overlijdensmeldingen fan it hiele lân binnen. It is sawol telefoanysk as administratyf wurk. Ik ha it hiel erch nei myn sin, sit yn in leuk team mei leuke kollega’s en sit hjir goed op myn plak. Ik ferwachtsje dus dat ik hjir foarlopich noch wol efkes bliuw! Ik bin noch faak yn Easterein te finen! Sa folleybal ik noch steeds by Covos, ik ryd dus minimaal ien kear yn ’e wike nei Easterein. Dêrneist sjoch ik geregeld efkes by myn heit en mem en mei ik ek noch graag ôfprate mei myn freondinnen dy’t yn Easterein en omkriten wenje! As ik werom tink oan Easterein, tink ik foaral oan de tiid op de basisskoalle en it boartsjen mei myn freondinnen. Hast eltse dei nei skoalle wol by ien fan ús thús. En fansels doe’t we wat âlder wiene ek nei de Tsjerne. En ik mocht toch al wat letter thús komme as myn sussen mochten toen se myn leeftiid hiene. Foardiel fan de jongste wêze sille we mar sizze! Mei Marrit en Sifra ha ik in goeie bân, ik sjoch se dan ek geregeld. We meie graach op in frije dei efkes gesellich mei elkoar en mei ús mem te shoppen. Niels mei yn dit ferhaal natuerlik net ûntbrekke, want dêr bin ik ynmiddels al wer rom fiif jier grutske tante fan!


In lyts leske Frysk: y/ii/i/ie Troch Gerben van Snits Yn in ​sletten wurdlid​ (​NL: gesloten lettergreep​) is de útspraak it wichtichste: Bygelyks: y (koart) ii (lang) i (fan ‘pit’) w​y​n l​y​ts p​ii​p ts​ii​s i​k r​i​nne y​n adv​y​s pr​ii​s t​ii​d h​i​n w​i​lle Yn in ​iepen wurdlid​ (​NL: open lettergreep​) wurdt altyd de​ i​ brûkt Bygelyks: br​y​k → br​i​ke w​ii​d → w​i​de h​y​t → h​i​te pr​ii​s → pr​i​zen → w​i​ven w​ii​f Utsûndering: frjemde wurden, lykas p​y​romaan, t​y​pe, s​y​non​y​m Oan de ein fan in wurd brûke wy y Bygelyks: taks​y → meartal: taks​y​s yndustr​y → meartal: yndustr​y​en politis​y jun​y alib​y Nederlânsk een in het Fries Fries één

Frysk i​n y​n i​t Fr​y​sk (de taal) Fr​ie​s (de lânsman) ie​n

ie

De ​ie​ is in twalûd en hat dêrtroch in hiel oar lûd as yn it Nederlânsk. Hjir wurdt letter mear oandacht oan bestede. Boarne: Skriuw mar Frysk, module 1 (Afûk)


Ut de hûshâlding fan…. Wa binne dit?

TE HIER Isoleare bedriuwsromte te hier 2 x 48 m² ek gear te foegjen Foar ynljochtingen 0653360461.


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl,

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


WILHELMINA NIJS De simmerfakânsje leit wer efter ús en de hjerst kundiget harren stadichoan oan. Foar de muzikanten fan Wilhelmina betsjut dit ek wer dat de ynstruminten út it fet binne. Elke moandei fine wy inoar yn de Skoalleseize en as de wyn om it gebou rûst, jouwe wy letterlik tsjin lûd. Konkoers Op it stuit binne wy ús drok oan it tarieden op it konkoers op snein18 novimber. Dit jier sille we it ris yn Zutphen besykje. Wer ris wat oars as Drachten. Aardich is dat ek in diel fan de jeugd mei dwaan sil. En sy dogge ûndertusken al net mear ûnder fan de âlderein. Us earste stúdzjedei sit der al wer op en yn it wykein fan 13/14 oktober sille we op stúdzjewykein nei Appelskea. Ald papier Omdat dit stúdzjewykein tagelyk mei it opheljen fan it âld papier is, sille wy dit kear in wike earder delkomme! Dus ferjit net om jimme papier op sneon te moarn 6 oktober by de dyk te setten. Oprop – socht: trekkerrider Kinsto trekkerride en wolsto ús wolris helpe mei it opheljen fan it âld papier? Stjoer dan in e-mail nei ​wilhelminaeasterein@gmail.com​. It giet om heechst in pear kear yn it jier en giet fansels yn oerlis. Pipermuntsje-aksje 9 oktober Tiisdeitejûn 9 oktober komme we tradysjetrou wer by de doarren del mei ús ferneamde Wilhelmina pipermuntsjes. It is alwer in skoftke lyn dat wydel west binne, dus jimme kinne fêst wol wer in nije foarried brûke ​• •​. Ien doaske kostet € 2,- en trije doaskes foar € 5,-! Ofskie fan ús dirigint Nei sân fantastyske, moaie en muzikaal suksesfolle jierren hat Pieter Bosma besletten om ús te ferlitten…. Pieter kriget de kâns om by in oar orkest syn talinten yn te setten. Foar ús is dit fansels tige spitich, mar Pieter gunne wy dizze kâns fan herte! Mar earst sille wy noch ien kear mei inoar soargje foar in spetterend lêste optreden op it konkoers yn Zutpen. Wolle jo Pieter noch in lêste kear mei ús oan it wurk sjen? Kom dan begjin novimber nei ús try-outkonsert as tarieding op it konkoers.


Foar eksakte tiid en data; hâldt ús Facebookpagina en/as webside yn de gaten. Foar yn de aginda Sneon 6 oktober Ald papier Tiisdei 9 oktober Pipermuntaksje Earste wykein novimber Try-outkonsert Snein 18 novimber Wilhelmina útswaaie foar konkoers Zutphen

WILHELMINA NIJS Opstap-orkest Foarich jier tidens ien fan ús konserten rekken ferskillende fan ús trouwe supporters mei-inoar oan ’e praat. Hja komme al jierren te lústerjen by ús konserten, mar woene no sels ek wolris belibje hoe it is om ​foar​ de dirigint te sitten yn ‘t plak fan altyd nei de ​rêch te sjen​. Mar ja, se binne eins te âld om wat nijs te learen, hawwe al tefolle oare drokte en in ynstrumint kostet fansels net neat. Fia, fia kaam dit by de jongereinkommisje fan fanfare Wilhelmina terjochte en lit ús no krekt mei de hannen wiid iepen stean foar nij talint! (hjirmei sizze wy net allinnich jong talint...) It idee It idee is as folget: - Sels in ynstrumint útsykje, tink hjirby oan de bugel, trompet, tromboane of it slachwurk. Op ’e souder fan ús ynstrumintenbehearder leit genôch! - Trije jûnen byinoar komme (dizze wurde pland yn oerlis mei de dielnimmers) - Us diriginte Joke Krist helpt dy by de earste stapkes fan it spyljen. Net stinne! Dus fielsto dy ek te âld om in nij ynstrumint te learen, hasto genôch oare drokte of hast it jild net oer foar in nije hobby? Lit it ús witte en kom trije jûnen frijbliuwend om de sfear te belibjen fan it blazen. Foar opjefte, fragen en oare ynformaasje kinsto kontakt opnimme mei: ​wilhelminaeasterein@gmail.com Groetnis, Sydrik Kooistra


WILHELMINI’S NIJS

Superleuk nijs fan jeugdkorps ‘de Wilhelmini’s’ Op freed 2 novimber jout it jeugdkorps de Wilhelmini’s in nijsgjirrich konsert û.l.f. Joke Krist, yn de Túnkeamer fan Noflik te Easterein. It wurdt in jûn mei in muzikaal ferhaal. In lyts stikje fan dit spannende ferhaal kinne jimme hjir al lêze. Orkest en de oanwêzigen dogge aktyf mei oan dit ferhaal. It begjin:​ H ​ jerstmearke As jimme troch Easterein rjochting Hidaard fytse, dan fine je links flak bûten it doarp - in moai stikje gers mei wat beamkes en strûkjes. Simmers wurde dêr moaie hutten boud en boartsje dêr in soad bern út it doarp. Dêr steane altyd fytsen en it boartet dêr tige moai. Mar dan wurdt it kâlder en wurdt it hjerst. De bern boartsje dan wer mear yn hûs of yn de tún en dan bart der op dit plak hiel wat oars……! Jûn nimme wy jimme mei yn ús Hjerstmearke. In mearke is in ‘sprookje’ mar mei genôch fantasy soe dit samar écht wier wêze kinne. We begjinne by it begjin fan it ferhaal en dat is op freed 2 novimber. It konsert fan de Wilhelmini’s. En jimme sille ús helpe…

It wurdt al wat skimerich bûten, de blêden litte de takken fan de beammen los en dan…….? Dan hearre we samar muzyk! Kleurplaatwedstriid Oan dit konsert is ek noch in kleurplatenwedstriid ferbûn. Der binne op de basisskoalle kleurplaten útdield. In lyts foarbyld dêrfan stiet hjirby ôfprinte. Dizze leuke muzikale kleurplaat kin oant uterlik 31 oktober ynlevere wurde by Greet Bouma (foarhinne Slagerij) oan de Tsjerkebuorren 33 of by Folkje Visser, Koaifinne 4. Op de jûn fan it konsert wurde der út twa leeftiidsgroepen twa priiswinners bekend makke. En wat de prizen binne? Dat hâlde we noch efkes geheim.


Doel fan dizze jûn is om de bern sa jong mooglik en op in leuke manier mei muzyk yn kontakt te bringen. Dêrom begjinne we 19.00 oere en is it om plm. 20.00 oere ôfrûn.

We sjogge jimme graach op freed 2 novimber 19.00 oere yn de Túnkeamer fan Noflik te Easterein. Jeugdkommisje: Joke Krist, Joke Kolthof, Folkje Visser, Sydrik Kooistra, Durkje van der Eems

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


Hâlde fan is loslitte Troch Nathalie Oliveiro De simmer is foarby en seizoen 2018-2019 is oanbrutsen. Ik bin gesellich mei de bern oan it bykletsen. ‘’Tante, we ha in nije namme foar dy’’. Wittende wat ik ferwachtsje koe, myn tantesizzers bin lytse boefkes, sei ik mei skynbere ferbjustering: ‘’Oh echt?‘’ Mei de tiid fan no binne ‘folgers’ tige wichtich. Op Instagram, it hippe sosjaal media, giet it derom dat hja safolle mooglik minsken hawwe dy’t dy folgje en leuk fine wat ast dochst. Live stories, filmkes fan slechts in pear sekonden, dy’t sjen litte wat foar in aardichs ast dien hast, mei hokker bekende persoanen ast ‘’chilled’’ hast as hoe ‘lit’ (oftewol: geweldich) dyn kamp bygelyks wie. Hoe mear foto’s as filmkes, hoe better. Heechsteand hoecht it net te wêzen, de oe-sa-populêre selfies komme grif it faakst foar. Ik, ik, ik. No kreakje ik dit platfoarm net ôf, ik doch der sels oan mei, mar snappe doch ik it lang net altiten. Ien ding wit ik wol, it giet allegear fluch en it is ek samar wer foarby. Hja moatte al meidwaan oars hearst der net by, want gjin ‘content’ (ynhâld: foto’s, live stories ensfh.) betsjut gjin folgers. En dat soe dochs ris hiel slim wêze kinne.

Mei al dat flechtige, al dy bylden, nijs en ûnbenullige weetsjes soene hja wolris ferjitte kinne, hoe’t it libben yn inoar stekt. Foar alles is in tiid sizze se. Simmer, hjerst, winter, lente. De tiid giet syn eigen gong. Live stories binne sa om, en kinst se samar fuortklikke. De âlders yn Oss dy’t harren bern ferlern hawwe, libje net yn in live story en foarbygean docht harren fertriet net. It libben kin somtiden ferskriklik wêze. Wêr’t we ek weikomme, hoe’t we yn it libben stean, oan pine ûntkomme we net. Derom, mei de swimaksje fan Maarten van der Weijden yn ‘e tinzen: Libje! Stel doelen, ha fantasyen, wurkje der hurd foar en doch der alles oan om se wier te meitsjen, jou alles! Foar de minsken dy’t it no dreech hawwe: al fielt it miskien sa, stiest der net allinnich foar! *Hartsje* Of ik heare woe hokker bynamme se no foar my hiene. ‘’Wol tante it witte?’’ Noch foar’t ik wat sizze koe, flapte se it der út: ‘’Tante Oenivero, omdat tante altiten sa oenich docht’’. Hoe simpel ek, koesterje elts momint, geniet der fan en jou dyn hert.


De koksmĂťtse: Rocky Road Door Annebeth de Jong

IngrediĂŤnten 200 g tarwebiscuits 250 g roomboter 400 g pure chocolade 100 ml stroop (schenkstroop) 100 g cranberries (gedroogd) 25 g kokos (geraspt) 8 marshmallows 1 zakje Dr. Oetker Hazelnoten 1 zakje Dr. Oetker Walnoten Bakpapier Bakvorm (20 x 25 cm) Steelpan Bereiding Stap 1: Breek de biscuits in stukjes. Stap 2: Vet een bakvorm van ongeveer 20 x 25 cm in. Bekleed de vorm met een brede strook bakpapier, zodat je de rocky road gemakkelijk uit de vorm kunt halen. Stap 3: Smelt de boter met de chocolade en de stroop au bain marie. Haal de pan van het vuur. Stap 4: Voeg de biscuits toe aan het mengsel, zodra de chocolade gesmolten is. Roer goed door. Voeg de cranberries, de noten, de kokosrasp en de marshmallows toe en roer goed door. Stap 5: Doe het Rocky Road mengsel in de bakvorm. Laat minimaal 2 uur in de koelkast opstijven. Bron: https://bakken.nl/recept/rocky-road?sc_camp=7955E04FBED3409AB8570F1E3508C40


Let op!:

Dinsdag 30 oktober Speculaasactie Sinterklaascommissie Easterein

Ut de húshâlding fan OPLOSSING Dizze kear in foto út de húshâlding fan de famylje Hoekstra: Marco, Robert en Christian.


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Yn bedriuw: Garaazje Elephant Off-Road Troch Bauke de Boer en Gerben van Snits Garaazjebedriuw Elephant Off-Road is foaral bekend fan ‘e Land Rovers yn ‘e foartún. “Mar we dogge folle mear!” jout eigner Simon van der Velde oan. In nije flagge oan ‘e dyk jout sûnt koarten dúdlik oan dat it no ek mooglik is om in APK útfiere te litten en Simon foeget der oan ta: “we ûnderhâlde ek persone-auto’s en bedriuwsbussen.” Direkteurswente Simon is hikke en teine yn Easterein, mar hat nei de mavo in skoftsje bûten de provinsje wenne. Doedestiids wie de ienige MTS autotechnyk yn Apeldoarn en sadwaande hat er dêr seis jier studeare. Fjouwer jier MTS en twa ekstra jierren spesjalisaasje. “Myn âlden wennen doe al yn it âlde direkteurshús fan de molkfabryk en ik krige wurk by Lasaulec. Yn myn frije tiid knúske ik graach oan Land Rovers yn de eftertún. Yn ‘97 soe ik yn Wommels wat keapje om foar mysels te begjinnen, mar de buorman krige der rook fan en bea de hal fan ‘e molkfabryk to keap oan. Doe’t myn âlden oanbeaen om in wenningruil te dwaan, krigen wy it wurk oan hús en koene de auto’s nei de foarkant ferhúzje.” Underfining mei alle soarten fan auto’s Elephant Off-Road is yn de wrâld fan Land Rover in bekende saak. “Reklame meitsje wy net, alles giet oer de tonge. Einliks hawwe wy it smoardrok, mar wy wolle net dat alle bedriuwen út Easterein ferdwine. No’t Witteveen & Brouwer stoppe is mei harren fêstiging in Easterein, soe der gjin garaazje mear wêze. Dat sil net!” foeget Simon hjir striidlustich oan ta. Heal septimber hat eltsenien in briefke yn ‘e bus krigen. Neist Simon en syn frou Zita bestiet it team út trije meiwurkers en in learling. APK-karmaster Oege Pieters is net ûnbekend yn it doarp, al wennet er hjir net mear. “Oege is pas in pear moanne by ús, mar hy hat in soad ûnderfining en hat 15 jier by in universele garaazje wurke. Alle soarten fan auto’s hat er witten fan.” Sybrand Bosma is fan Kûbaard en is al 10 jier by ús en is ús Land Roverspesjalist en ynDoch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


koarten ek APK-karmaster. Bert Kesimaat is fan Winsum en is parttime by ús, sa folle as syn brânwachtwurk it ta lit.” Utdagings Yn de kantine steane in pear kasten mei bekers en hingje foto’s oan de muorre. Dat de Land Rover sintraal stiet, is oan alles te sjen. “Jierrenlang haw ik meidien mei wedstriden foar Land Rover. Fan off-roadtours oan de Dakarrace oan ta. It sleutelwurk is dan tige wichtich en je moatte ynventyf wêze. Dat hat ús ek leart om nei mooglikheden te sjen. Neat is ús te gek, wy sjogge leaver nei útdagings as beperkings. Dêrom kinne wy ek alle auto’s yn ûnderhâld nimme en wy kinne foar alle auto’s ûnderdielen bestelle. Wy binne gjin dealer of hanneler en binne nearne by oansluten, mar foldogge wol oan alle miljeu-easken, kinne auto’s op kenteken sette en APK-karre. Wy binne spesjalisearre yn it ûnderhâld fan auto’s en wy hawwe noch de romte om in fjirde brêge yn ús saak te bouwen. It wichtichste foar ús is dat ús klanten tefreden binne en alle Eastereiners yn eigen doarp harren auto yn ûnderhâld hâlde kinne.”


Snypsnaren: Op ‘e fyts der op út Troch Jan Hiemstra Doe ’t de Twadde Wrâldkriich foarby wie woene de minsken graach wer ris fan ‘t hiem, mar de reismooglikheden wiene beheind. It measte ridende ark hiene de Dútsers nei de ‘Heimat’ ferhuze en wat der oer wie, wie net ûnderhâlden. Om de fytstsjillen sieten kusjebannen, massive bannen sûnder lucht. De auto ’s dy ’t noch rieden wiene omboud op in houtgasynstallaasje. Der rieden ek bussen (soms omboude militêre auto ‘s), mar it buskaartsje wie prizich. Op reis De goedkeapste manier om op reis te gean wie de fyts. De foaroarlochske fytsen waarden opkalefatere, sadree ‘t der ûnderdielen te keap kamen. Sa no en dan stie der sels in nijen ien by de fytsmakker yn de winkel. Sa ’n fyts seach der noch krekt sa út as ien fan foar de oarloch: net botte lúks, kleur swart en yn de soarte manljus- of frouljus. It tal fytsmerken wie grut. Elke regio hie syn eigen merk; om Ljouwert hinne wie it Phoenix, Grinzer merken wiene Fonger, Veeno en New Beeston, út Snits kamen de fytsen fan Bouma Sneek (BS), de Drinten diene it mei de Germaan út Meppel, de Oeriselse fabrikant wie Burgers ENR (Eerste Nederlandse Rijwielfabrikant) út Dimter. En dan wiene der ek noch de grutte lanlike merken sa as Batavus en Gazelle. De fytsen Op manljusfytsen sieten enoarme learen sadels mei grutte fearren der ûnder; de sadels op de frouljusfytsen wiene wat behindiger. Fanwegen de rokkebrot hiene de frouljusfytsen in lege ynstap. Manlju moasten by it opstappen de skonk oer it sadel slingerje en dêr hiene guon nochal muoite mei. By âldere mânlju siet der faaks op de hichte fan de achteras in útstekkend stankje der ’t dan earst mei de linkerfoet op stean gongen waard om al autopetsjend snelheid te produsearjen. Dêrnei waard de rjochterskonk mei in gejuichje oer it sadel slingere; dit wie in kluchtige fertoaning. Wiene de minsken dan ien kear oan it fytsen dan foel it foar guon net ta om ta stilstân te kommen. Hjir wie de rem foar noadich; op de measte fytsen in hânrem. Troch deryn te knipen waard in rubberen plaatsje ûnder it spatboerd op de foarbân drukt. Soks moasten je net te karbûstich dwaan, want dan blokkearre it tsjil en koene je in flinke


‘skuiver’ meitsje. Op de wat lúksere fytsen siet in ‘terugtraprem’ yn de achteras en dat wie hiel wat feiliger. Mar sa as altyd: feilichheid hie syn priis. Oan de fyts In fyts moast oan tal fan easken foldwaan. Sa moast der in bel opsitte en woene je by ‘t tsjuster op paad dan wie der foar- en achterljocht noadich. De dynamo op de foarfoarke wie mei snoerkes nei foar- en achterljocht ferbûn. Mei dy triedsjes wie altyd wat, se bleaune earne efter hingjen en moasten dan wer oan inoar set wurde mei wat isolaasjebân. De pitsjes wiene net botte sterk en brânden troch as je te hurd fytsten. Waard it ûnder it fytsen skimerich dan stelden je sa lang mooglik út de dynamo op de foarbân te setten, want fytsen mei ljocht op wie dreech. Soks moasten je ek wer net al te lang útstelle, want tal fan doarpen hiene noch in plysje en fytsers waarden strang kontrolearre. Al by it lytste mankemint krigen je in bekeuring. Spesjaal waard der op tafersjoen of it stikje fan de ûnderkant fan it achterspatboerd ûnder de pakjedrager wol hagelwyt wie. Fyts en frijdom In fyts wie lúkse en joech in stik frijheid. Sa ’n fyts waard foar it libben oantúgd en der moast goed op past wurde. De measte minsken himmelen en poetsten dy fyts geregeld en as er net brûkt waard stie er yn it hok ûnder in kleed, want der mocht gjin miggepoepke op komme. It kaam foar dat de fytsen âld wiene, mar noch net tenein. De fytsmakker kocht se dan op en makke fan twa ien, om se healsliten te ferkeapjen. Dêr wie grif belangstelling foar, want lang net elkenien koe in nije fyts bestuiverje. Bernefytsen Hiele lytse bern sieten faaks yn in sitsje oan it stjoer; waarden se wat âlder dat waard de pakjedrager harren plak. Om foar te kommen dat de lytse poatsjes yn de speaken kamen waarden der stankjes montearre of kamen de fuotten yn de fytstassen. Bernefytskes wiene der noch net safolle. Bern learden it fytsen meastal op de fyts fan mem en sadree se it koene waard der in âld frouljusfyts oantúgd. Fytsten bern op manljusfytsen dan hongen se as apen ûnder de boppeste stange om te traapjen. Op boelguodden wiene fytsen ‘begearde’ artikels. It heucht my noch dat de húshâlding fan ‘grutte’ Rients Rienstra yn 1950 nei Kanada emigrearre


en der in stel fytsen feild waarden. Dêr wie in donkerreade sportfyts by, mei in fersnelling. Dat wie hiel wat. Sa ‘n fyts hie ik graach ha wollen, mar wie der noch te lyts foar. Heit kaam oan ‘e ein fan it boelguod mei in âld frouljusfytske thús en doe ’t timmerman Arend Leeman blokken op de pedalen setten hie, waard dit myn earste fyts. Ek ik hie it fytsen doe al leard op de ‘Renner’ fan ús mem. It heucht my noch dat ik hielendal oerémis as in raket foar it hûs lâns skeat, net remje koe en tsjin it hinnehok stil kaam te stean. Fersnellingen, remmen en slotten Nei de oarloch kamen der fytsen mei Sturmey Archer fersnellingen. Dit wiene naaffersnellingen en hiene trije stannen: grut foar foar de wyn, midden foar ‘normaal’ en lyts om by de dunen op te fytsen. Ek it ferskynsel trommelremmen en knypremmen op de beide tsjillen boargere hieltyd mear yn, mar dy sieten dan wol op de wat lúksere typen. Op dy nije fytsen sieten ek slotten, mar it heucht my net dat der doedestiids ea in fyts yn Easterein op slot setten waard. Dat wie mei in protte foardoarren nachts ek net it gefal! De fytsmakker Wie der wat oan de fyts dan gongen je nei de fytsmakker. Yn it doarp wiene der twa: Jappie Reitsma oan de Wommelserdyk, dy ’t der ek weinmakker by wie, en Folkert Oosterbos oan de Hidaarderdyk. De oeren wiene noch set sa djoer en it plakken fan in bân foar de measten te dreech. Lekke bannen kamen troch de minne kwaliteit derfan en it skerpe ‘split’ op de diken geregeld foar. It plakken fan al dy bannen makke fan it berop fan fytsmakker lykwols gjin fetpot.


Black Roses Zaterdag 13 oktober 2018

Vanaf 18 jaar is iedereen welkom

Vanaf 20.30 uur In de Tsjerne in Easterein Entree â‚Ź5,-
Yn Easterein stiet in hús… Troch Gerben van Snits Op it âlde lân fan ‘e komolkery is begjin jierren sântich in nijbouwyk bout, doedestiids it grutste nijbouprojekt yn it doarp. De strjitte Dobbelân is neamt nei de iuwenâlde dobbe, dy’t fermoedlik ûntstien is nei in dyktrochbraak en is likernôch sa’n sân meter djip, sa fertelt ús it boek oer Easterein. … en yn dat hús dêr wenje… Oan it begjin fan it Dobbelân wenje sûnt 19 jier Jan Bouke en Akke Jikke. Soan Rémon wennet noch thús en dochter Gabriële wennet mei har man Tjerk skean foar harren oer. Sûnt seis wiken binne se de grutske pake en beppe fan Elin. “Sa’n lyts wyfke,” seit Jan Bouke, “sa tear…” Jan Bouke en Akke Jikke hawwe it hús fan de wenningbou kocht. “Dat wie noch mei sletten briefkes en wy hiene it heechste bod. Doe gong it hiel snel en stap foar stap ynvestearje wy sûnt dy tiid yn ús hús,” jout Akke Jikke oan. “Easterein koene wy net rjocht, mar wy wiene net ûnbekend yn de omkriten. It like ús wol in moai doarp ta en no wolle wy hjir nea mear wei.” Wat hâldt jimme yn it deistich libben dwaande? Akke Jikke wurket no likernôch 20 jier yn it sikehús yn Snits as ynterieurfersoarchster. “Leuk wurk en ôfwikseljend. Meastentiids wurkje ik op ‘e OK of op ‘e berneôfdieling, mar ik bin fleksibel en oeral ynsetber. Je kinne it net samar dwaan en ik moat dan ek regelmjittich kursussen dwaan en der moat sekuur en hygiënysk wurke wurde.” Jan Bouke wurket no al 24 jier as banketbakker. Trije jier lyn is it bedriuw Van de Leur yn Boalsert oernommen troch it grutte Smilde-konsern út it Hearrenfean en it hiet no fan Smilde Bakery. It wie earst wol wenne om fan it oersichtlike Van de Leur op te gean yn it grutte Royal Smilde. De wize fan wurkje is der no noch mear op rjochte om produksje te draaien. “Us lokaasje yn Boalsert is spesjalisearre yn it meitsje fan alle soarten fan deech. As oanleveransier fan grutte klanten meitsje wy alle soarten fan deech op bestelling en leverje wy binnen in dei. It kommet ek wol foar dat wy bygelyks

b h O l w k

I s h i e h e

W D S d


boaiems bakke foar flaaien, mar wy wurkje it net ôf. Wy leverje dus de half-fabrikaten. Op ‘e lokaasje yn Edam, dêr’t ik wolris kom, meitsje wy ek einprodukten, lykas de woarstenbroadsjes dy’t hja oan de pomp krije kinne. Se wolle my ek wol nei Roden ha, mar dat is my krek wat te fier wei. Dêr wurde de kant-en-klearprodukten makke foar it merk HomeMade.” It is wol dúdlik dat Jan Bouke is soad wit oer alle soarten fan bakprodukten en syn wurk graach docht, mar mei noch mear entûsiasme fertelt er oer syn hobby: “Altyd haw ik al ynteressearre west yn ‘e muzyk en sels in skoftsje op in piratesender draait. Ik fersamelje alle singles dy’t op plaat útbrocht binne en hâld alle listen by. Myn ynteresse giet foaral út nei de muzyk út ‘e twadde helte fan de foarige ieu. Oer wat no yn ’e Top 40 stiet wurd ik minder entûsiast.” Akke Jikke: “Hy hat boppe in keamer fol!” Wat betsjut Easterein foar jim? De passy foar muzyk kin Jan Bouke moai brûke yn De Tsjerne en De Skoalleseize. Alle muzyk hat er op ‘e kompjûter setten en kin sadwaande draait wurde. Yn De Tsjerne is er der sels ferantwurdlik foar dat de technyk


in piratesender draait. Ik fersamelje alle singles dy’t op plaat útbrocht binne en hâld alle listen by. Myn ynteresse giet foaral út nei de muzyk út ‘e twadde helte fan de foarige ieu. Oer wat no yn ’e Top 40 stiet wurd ik minder entûsiast.” Akke Jikke: “Hy hat boppe in keamer fol!” Wat betsjut Easterein foar jim? De passy foar muzyk kin Jan Bouke moai brûke yn De Tsjerne en De Skoalleseize. Alle muzyk hat er op ‘e kompjûter setten en kin sadwaande draait wurde. Yn De Tsjerne is er der sels ferantwurdlik foar dat de technyk draaiende bliuwt. Beide draaie sy ek bartsjinsten yn De Skoalleseize. Jan Bouke is ek aktyf by it fuotbaljen by SDS, dêr’t er skiedsrjochter is en wolris flaget. “It wurdt wol minder. Foaral de jeugd wurdt sa fanatyk dat der frjemde oertredings komme en sy hawwe net altyd mear respekt foar de skieds.” Sels fuotbalje wurdt him foar Jan Bouke net mear, mar hy mei wol graach keatse, dêr’t syn frou yn it bestjoer sit en ferantwurdlik is foar it kleanbehear (administraasje, oankeap, útjefte en waskje) en yn de PR-kommisje sit. Stilsitte hawwe sy noch nea dien. Fan it begjin ôf hawwe Jan Bouke en Akke Jikke aktyf west yn it frijwilligerswurk. “Earst op it pjutteboartersplak en sa groeie hja altyd mei de bern mei. Wy fine it belangryk om hja yn te setten foar it doarp en sadwaande hawwe wy in soad minsken kinnen leard,” seit Jan Bouke. “No wurd ik op strjitte groete mei: ‘Hee, pake!’ Dat is moai!”nieuwsgierig

Wie vraagt komt verder. Nieuwsgierig zijn wij naar de ontwikkelingen in ons vakgebied, naar wat daar achter de horizon van de grafische wereld gebeurt. Nieuwsgierig zijn wij vooral ook naar u. Uw bedrijf, uw wensen en uw doelen. Samen gaan we op weg, zodat wij voelen en ervaren wat u drijft. Dat is de weg naar succes. Door onze blik op de toekomst, lopen we nooit achter de feiten aan. Wij durven te investeren, want wij zien overal kansen. Welkom bij van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.