Doarpskrantsje Easterein novimber 2021

Page 1

DOARPSKRANTSJE EASTEREIN novimber 2021Kolofon

Nûmer 10 – Novimber 2021 Redaksje: Bauke de Boer Marijke de Boer Nathalie Oliveiro Helga Develing Klaas de Jager Einredaksje: Mattie Dijkstra Foto foarside: Catharina Veenstra Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 24 novimberDoarpsaginda Novimber 06 novimber

18:00 20.00 19:00-0:00 hiele dei 07:00-08:30 20:00

CoVos HS 1 - OPM H’veen HS 2, De Greidhoeke CoVos DS 1 - vc058 DS 1, De Greidhoeke Smûk, Bergsma Easterein Griepprik dr. Hoepman, De Skoalleseize Griene kontener Passage, De Skoalleseize

12:30 16:00-18:00 07:00-08:30 20:00 13:30 18:00 20.00

2e Feestdei Oranje en Heitelân, Bergsma Easterein Wilhelmina Freonenkonsert, Bergsma Easterein Grize kontener Mei-inoar oerlis alle gebrûkers Skoalleseize Yntocht Sinteklaas, Skippersbuorren CoVos DS 1 - HeVoc ‘89 DS 1, De Greidhoeke CoVos HS 1 - Kwiek HS 1, De Greidhoeke

24 novimber

07:00-08:30 20:00

26 novimber 27 novimber

19:00-22:00 12:30 14:30 19:00-0:00 16:00-21:00

Griene kontener Jiergearkomste vv SDS, De Skoalleseize Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante Verhalenavond Easterein, Martinitsjerke SDS Vr. 1 - Balk Vr. 1, De Skoalleseize SDS 1 - CVVO 1, De Skoalleseize Stageline, Bergsma Easterein Blues Cruise - Tee-Ice & Friends,

09 novimber 10 novimber

13 novimber 14 novimber 17 novimber 20 novimber

28 novimber

Bergsma Easterein

Desimber 01 desimber 03 desimber

07:00-08:30 16:00

Grize kontener Winterwille wintermerke, Bergsma Easterein

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl


Leave minsken, Mei it ferskinen fan dizze doarpskrite is it sa’n jier lyn dat it libben fan my/ús gâns feroare. Op dizze dei krige ik nammentlik te hearren dat der in tumor yn myn darmen oantroffen is. Dit kaam as in tongerslach by kleare himel! Ik hie ommers nergens lêst fan en fielde my goed. De medyske mûne begûn te draaien en yn de wiken dernei folgje scans en fierdere ûndersiken. Mei lead yn de skuon en it liif fol spanning foar de útslach nei de ynternist en dy is net goed. Der folget in operaasje wêr’t ik goed fan herstel, mar as we ein desimber de útslach krije, hearre we dat der wol útsaaiingen oantroffen binne yn de lymfeklieren. Der folget in gemokuur fan 3 moanne. Dizze 3 moanne fûn ik best swier. En wat bin ik bliid as ik dan ein maart de lêste pillen ynnimme kin. Dernei wurdt it tiid om wer op te knappen. Stadichoan stapkes foarút en hieltyd wer wat mear kinne. En op dit momint giet it lokkich best goed mei my. Wat ik hiel geweldich fûn ha is alle omtinken dy’t ik/wy yn dizze perioade fan jimme krigen ha. In hiele protte kaarten, blommen, aardichheidsjes, appkes en sa mear. Echt fantastysk dat docht je sa goed! Tige, tige tank allegear. Groetnis Sjierkje en Jacob Plantinga

Nij adres Siep van der Meulen Krelis Annesstraat 44 9078 VM Oudebildtzijl Hierbij zeg ik alle lidmaatschappen op in Easterein.


Wy binne ferhúze, mar bliuwe Eastereiners Yn augustus wie it safier. Wy ha de Wynserdyk 55 ferruile mei de Hofsleane 27. Self bin ik grut wurden op de Wynserdyk, en nei ús trouen ha wy dêr mei in protte nocht 45 jier wenne. In skitterend plakje. Wy binne der tige wiis mei dat Jehannes en Petra mei de bern, as 5e generaasje Santema’s op Romsicht fierder gean. En dat yn it jier dat de pleats 100 jier ferlyn boud is. Op ús nije adres bliuwt elts fan herte wolkom, Berend en Jetske Santema

Do kinst gûle omdat hy fuort is, as do kinst laitsje omdat hy libbe hat. Safolle kaarten, moaie wurden, blommen, tillefoantsjes, app-kes, in praatsje.. It wie hertferwaarmjend dat jimme sa goed om Yde en ús tocht ha tidens syn siikwêzen en nei syn ferstjerren. It fielt as in waarme tekken en helpt ús om fierder te gean. Tige tank hjirfoar. Annie Sjaarda-Bleeker Helga en Auke Karin Jesper en Femke Wilma Dirk-Yde en Imke Mats Dirk


Ut it bestjoer It trochgeande ferkear yn Easterein stiet net altyd stil by de 30 kilometer dy’t der foar stiet. Ynkommend ferkear stelt it ôfremjen faak lang út, en útgeand ferkear lûkt te gau op. De kommende tiid hinget der in digitaal boerd oan de van Eysingaleane, wêrop je sjen kinne hoe’t je it self dogge! De oanliz fan Glasvezel-internet yn ús gemeente giet stadichoan troch. Rûnom Easterein is der noch neat fan te merken. Foar it bûtengebiet duorret it al folle langer dan dat earst foarsein wie. En foar it doarp self spilet it oantal dielnimmers noch in rol. Opjaan kin noch altiid via https://www.deltafibernetwerk.nl Oan de nijbou-plannen op it terrein fan Joustra branje wurdt trochwurke. De formele stappen freegje wer mear tiid as oan de foarkant ferwachte! Mar hooplik falt hjiroer in folgjende kear mear te melden. Tagelyk ha wy ús ek ynformearje litten oer de oanpak fan nijboumooglikheden yn de takomst. Wy ha it bestjoer fan de CPO Easterlittens op besite hân om te hearren hoe’t sy it oanpakt ha, en ek oare inisjativen, sa as yn Mantgum folgje wy. De gemeente SWF hat yntusken fan de Provinsje wat mear romte krigen yn it wenning kontingent wat sy bouwe meie. Mar foar de doarpen bliuwt it in poepetoer om wat foarelkoar te krijen. We wolle op 25 novimber in jûn belizze om te hearren hoe’t it no yn’t doarp libbet en wat foar ideeën der binne. Der komt in útnoeging by jim troch de brievebus. Kontribúsje Yn dizze moanne wurdt, fan de leden dy’t Doarpsbelang machtige ha, de kontribúsje oer 2021 fan € 7,00 ôfskreaun fan syn of har bankrekken.

Berend Santema, Henk Duimelaar, Broer Harmen Abma, Sjoukje van der eems, Catharina Veenstra, Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda


... âlding fan Ut de húsh dit? Wa binne

Waar vind je een AED in Easterein? Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Ook in Easterein zijn een aantal te vinden: • Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar • Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

De cursief gedrukte AED’s staan geregistreerd bij HartslagNu.nl
Ferwûndering

Troch Helga Develing Elke maand ga ik als nieuwbakken Fryslân bewoner op zoek naar antwoorden. Ik zie hier dingen die ik als Westers stadsmens niet ken of niet begrijp. Dingen die me verwonderen en nieuwsgierig maken. Deze maand is het dan toch gelukt: ik mocht op een trekker rijden. En niet zomaar één… de grootste trekker van Fryslân. “Ik heb gelezen dat je op een trekker wilt rijden”, hoor ik iemand tegen me zeggen, als we na een bardienst nog een biertje drinken in de Skoalleseize. “Moet dat een grote of een kleine zijn?” Nou, als ik mag kiezen, wil ik natuurlijk wel voor het echte werk gaan. En laat deze, mij dan nog onbekende dorpsgenoot, nu voor mij een ritje op de grootste trekker van Fryslân kunnen regelen.

De New Holland T9.565, wat een bakbeest.


Blauwe trekkers Op een druilerige vrijdagmiddag word ik opgehaald door Abe-Jan Stegenga. Hij werkt bij Broekens B.V., een van de oudste en meest vooraanstaande mechanisatiebedrijven van Fryslân. En een van de klanten van Broekens B.V. heeft de grootste trekker van Fryslân in bezit. Abe-Jan heeft geregeld dat ik even op die trekker mag rijden. Onderweg vertelt hij over het bedrijf waarvoor hij al flink wat jaren werkt. Begonnen als verkoper, en na het beklimmen van de ladder nog altijd met 2 benen op de werkvloer. Broekens B.V. is een mechanisatiebedrijf, dat naast trekkers ook landbouw- en grondverzetmachines verkoopt. En onderdelen natuurlijk. Onderweg leer ik de tractoren van Broekens B.V. herkennen: prachtig blauw zijn ze. Ik heb me nooit gerealiseerd dat de kleur van de trekker me iets kan zeggen over de herkomst. Niet belangrijk, wel grappig om te weten. Grondverzet Wat later op de middag maak ik kennis met Lieuwe Visser van Bulldozerbedrijf E. Visser & Co, een sympathieke man die je zijn leeftijd, ruim boven pensioengerechtigd, absoluut niet zou geven. Hij heeft duidelijk plezier in zijn werk en laat me allerhande foto’s zien. Hij leert me vanmiddag van alles over grondverzet. Hoe zware aarde wordt verplaatst en teeltaarde wordt gekoesterd. Hoe belangrijk grondverzet kan zijn, omdat als de grond te weinig afloopt richting de sloot de aardappels kunnen gaan rotten, doordat het water op het land blijft staan. Lieuwe Visser vertelt me over hoe het vroeger ging: op het oog recht rijden en alles ‘glad strijken’. Zelf de machines zien te fixen als er iets kapot ging. Soms met niet meer dan een kromme spijker of een stukje ijzerdraad. Hij lijkt het voor zich te zien, en geniet van die herinneringen. Hij vertelt me hoe het nu gaat: alles is elektronica, dus er valt niet veel meer zelf doen. Al laat hij me ook zien hoe hij zelf machines en koppelingen aanpast, zodat hij efficiënter kan werken. Genoeg nog zelf te doen, dus. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde als op een veld staan met een kapotte machine en die weer aan de praat krijgen, dat snap ik wel. Ik krijg voorbeelden te zien van wat de GPS aan informatie oplevert, zodat er heel precies kan worden berekend, met een door het bedrijf eigen ontworpen programma, hoeveel grond van waar naar waar verplaatst moet worden. En hoe het altijd mensenwerk blijft, omdat de computer in dit geval geen rekening heeft gehouden met een betonpad dat niet mee kan zakken met de beoogde helling.


Bulldozerbedrijf Dan word ik meegenomen naar een grote loods en krijg ik een en ander te horen over de machines die daar staan. Lieuwe Visser is overduidelijk verknocht aan alles wat daar staat. Veel is van Noord-Amerikaanse makelij, want in Nederland wordt niet de oerdegelijke kwaliteit gemaakt die nodig is. Grondverzet is een zware klus, Nederlandse machines hebben bijvoorbeeld plastic spatborden, daar heeft het bedrijf niets aan. Er is ook een werkplaats in de loods. Lieuwe Visser laat me zien hoe machines aan trekkers worden gekoppeld, met eigen gemaakte koppelingen. Hij laat zien hoe sommige koppelingen door het zware werk langzaam vervormen en hoe zij nieuwe maken. Hoe nieuwe punten worden vervaardigd voor de diepploegen omdat de oude slijten. Hij laat me ook iets bijzonders zien. Tussen al die machines en onderdelen staat de oude paardenploeg van zijn pake. Zo is het allemaal begonnen. Niet direct als bulldozerbedrijf, maar de ploeg van pake Visser is wel de voorloper van dit unieke loonbedrijf.

I did it! De grootste trekker van Fryslân.


De trekker En dan mag ik op de trekker, een New Holland T9.565, voor wie dat iets zegt. Het is een enorm ding, de wielen zijn al hoger dan ik. In de cabine zie ik allerlei schermpjes en knoppen. Er wordt met laser gewerkt en er moet in de cabine van alles kunnen worden afgelezen. Eerst rijdt Lieuwe Visser een paar keer heen en weer over het stukje terrein. “Eigenlijk moet je een keer van de zomer komen, dan kun je op het land rijden”. Als hij vraagt of ik wil, ruilen we van plaats. Voor vandaag neem ik genoegen met even een stukje heen en weer rijden. Ik rijd op de grootste trekker van Fryslân! Met een kilverbak erachter die normaal gebruikt wordt voor het egaliseren van het land. Wat een vrij gevoel geeft zo’n trekker, zelfs hier op het erf. Misschien onthoud ik het aanbod om van de zomer terug te komen en over het land te rijden. Super lijkt me dat! Ik rijd wat heen en weer en dan is het alweer klaar. Toch vind ik het een mooie ervaring. Ik ga de treden weer af en kijk nog één keer naar het gevaarte. Wat een bakbeest! En ook al stelde het misschien niet veel voor, ik heb er bewegende beelden van (www.easterein.nl).

Ferwûndering Als kind mocht ik af en toe met mijn vader mee naar ‘de boer’, zoals hij bij ons genoemd werd. Het was ook een boer, een van de weinige melkveehouders in Leiden. Hij verkocht melk aan particulieren en mijn vader reed één keer per week op zijn bromfiets met lege melkbussen in de fietstassen naar ‘de boer’. Daar kocht hij échte melk, want die troep uit de supermarkt smaakte nergens naar, vond hij. De melk kwam uit een grote tank, het melken was dan allang klaar. Soms zag ik iemand nog bezig met, maar wat die dan precies aan het doen was weet ik niet. Ik zou best graag eens zelf koeien melken…Nijs fan de oranjeferiening Oranje en Heitelân Nije wike sneon 13 novimber hoopje wy mei elkoar ús twadde feestdei te fieren! Hjir yn it koart in oersicht fan it programma. Foar details ferwize we jim nei it briefke wat doar oan doar brocht is. Oan’t de 13e. Programma 12.30 Autopuzzeltocht We starte om beurten yn groepkes en bin ûngefear 1,5 oere ûnderweis. De start is bij Kafee Bergsma. Fierdere ynformaasje krije jim by opjefte. 13.30 Klaverjassen (we lizze trije beamkes, we sitte yn it kafee) 16.00 Gurbe Douwstra Noflik lústerje nei ferskes fan dizze bekende Fryske troubadour. We sitte yn ’e túnseal fan it kafee. 16.00 Bernedisko (yn de Tsjerne) 20.00 Matinee mei De Suskes Matinee yn de grute seal fan it kafee mei muzyk fan De Suskes. Fansels ferklaaid sa’t jim dat oars ek dogge. De seal is iepen om 19.00. O ja: It jierlikse ledejild fan Oranje en Heitelân fan € 1,15 geane we wer yn novimber ôfskriuwen at jo ús in machtiging derfoar jûn ha. Groetnis, Oranjeferiening Oranje & Heitelân Jan Jetze, Hendrik, Kees, Johannes, Klaas, Christian, Hieke, Anneke en Frida


22 jier letter

Troch Hans en Dieuwke Op woansdei 23 septimber wie it dan einlings safier, we koenen it kontrakt ûndertekenje en wiene dernei offisjeel de nije kafeehâlders fan Sportkafé de Greidhoeke Easterein. Fan woansdei oant freed ha we, mei help fan famylje en freonen, it kafee klear makke foar it wykein. Nei wat poetserij, farske blomkes op de tafels set te hawwen en de biertap oanslúten te hawwen, wiene we klear foar ús earste wykein. Freed 24 septimer wappere de flage einlings wer bij de sporthal, as teken dat ús nije baan begûn wie, maar derneist ek as teken dat it sportkafé nei sa'n 1,5 jier einlings wer iepen wie! Op 1 oktober fûn ek de oerdracht fan it sporthalbehear plak. Hoe dit sa tot stân kaam is? Doe’t Hans 22 jier lyn bakker wie by Bakkerij Van der Brug, like it him altiten al in moaie baan ta. Op dat stuit wie hy in protte op it fjuotbalfjild te finen as frijwilliger by SDS. Hy sei doe altiid al “ea, as de funksje fan sporthalbehearder frij komt, dan sollisitearje ik!” Doe’t yn april bekind waard dat de funksje as behearder/pachter fan de sporthal en it sportkafé frij kaam, waard dit dan ek rap yn de gesinsapp dielt. Mar as konsjerzje by De Diken yn Snits, in skoalle wêr’t praktykûnderwiis jûn wurdt, hat Hans it ek tige nei it sin en dit woe hy leaver net opjaan. Oan de itenstafel hawwe we der oer praat mei de bern en we waarden allegearre allinich mar enthousiaster. Alle fiif ha we sawol wat mei sport as mei de hoareka en as we de kâns no net pakke soene, soene we spyt krije. We ha doe besletten om dizze útdaging mei syn allen oan te gean. Sadwaande ha we in motivaasje brief skreaun en nei twa gesprekken krigen we te hearren dat wy it wurden wiene! Doe’t bekind waard dat wy it wurden wiene, hat Dieuwke derfoar keazen om har baan as banketbakster bij Echte Bakker Posthuma op te sizzen. De tiden fan in banketbakster binne net sa goed te kombinearen mei de tiden welke je draaie as ‘kroechbaas’. Se kombinearret it no mei har nije baan yn de hoareka fan Griensintrum Wytmarsum. Hans wurket noch as konsjerzje. Troch de wike ferdiele we de jûnen wat, sadat we it neist ús wurk dwaan kinne. Jacco en Martina helpe benammen mei op de eftergrûn en springe graach by efter de bar as dat nedich is. Sydrik studearret noch yn Nijmegen en sil dêrtroch wat minder oanwêzich wêze. Yn it ferline hie Dieuwke alris har hoarekapapieren helle, wertroch sy gelyk it kafee runne kin. Hans en Martina moasten hjirfoar noch efkes oan de studzje.


Ûnderwilens binne de earste wiken alwer efter de rêch en we ha it tige nei it sin! Eltse dei leare we wer wat nije trukjes en handichheidsjes. It earste wykein siet de kantine al gesellich fol en rûn alles sa moai as wat. It wykein dernei joech de bierkuoller it op, mar lokkigernôch ha we genôch handige hulp yn it doarp!

© Willy Sybesma

Foar de takomst ha we noch genôch moaie plannen, hjiroer sille we jimme únder oare fia it doarpskrantsje as fia ús facebook side up-to-date hâlde. We hoopje dat wy de sporthal noch lang mei nocht en wille beheare meie en hjitte jimme fan herte wolkom om ris lâns te kommen! Hans, Dieuwke, Jacco, Martina en Sydrik Kooistra


Gillende froulju en manlju yn Easterein

Troch Astrid, Kees, Sanne, Kelly, Sieta en Franca (It Tsjernebestjoer) Ha jim se ek heart? Sneon 16 oktober organisearre de Tsjerne wer in spooktocht troch Easterein. De lêste wie yn 2019. Mar leafst 150 dielnimmers ha harren opjûn foar in jûntsje grizeljen. En wat wie it wer prachtich! 25 spoken sieten ferstoppe op ferskiedene lokaasjes yn it doarp. De rûte begong yn de Tsjerne, dêr krigen de groepkes allinnich in bûslampe mei. De tillefoan moast eltsenien ynleverje. By de Tsjerne siet al in spook ferstoppe yn de boskjes, dus dêr begong it gegil al. Dernei rinne oer de Wynserdyk en Sibadawei rjochting it tankstation. Op ’e Fabrykswei gong it dan echt los. In pake siet midden op ’e dyk op syn rollator. Hy sei neat en beweegde ek net. Guon doarden dêr hast al net fierder. Mar se moasten dochs fierder, dan mar hiel foarsichtich der langs. Is it dan miskien in pop? En dêr fleach de pake oerein. Nee, it is net in pop! Drave dan mar. Mar 5 meter efter pake siet ien mei in blêdblazer yn de strûken. Dan noch mar hurder drave! Efkes bekomme, mar dan komt der in twaling oan draven dy’t hiel heech gille. Se rinne tusken de groepkes troch en sizze neat. Se driuwe de groepkes rjochting de feart by Teake Posthuma. Links stiet in spook... oh nee, se moatte no echt it tsjuster yn. Se pakke de bûslampe derby. Mar dêr sit ek noch in spook ferstoppe. Gau it lân yn! Midden yn it lân stiet in lyts tintsje mei in lampke deryn. Komt dit wol goed? Troch it lân bij Hofstee en oer de brêge fan it Skrok dan dochs mar wer rjochting it doarp. Oerstekke en fierder op it nije betonpaad fan Strikwerda rjochting Jaap Hoekstra. Der komme de groepkes spoken tsjin dy mei de skeppe oer de beton skraapje en achter de groepkes oan drave. Silst se mar tsjinkomme yn it tsjuster… By Jaap Hoekstra krije de groepkes hielendal hast in hertoanfal, want dêr sit in spook mei in kettingseage ferstoppe. Skrikst dy de blubber! Dêrnei troch nei de sportfjilden. Dizze jûn wiene de stekken efkes iepen sadat de groepkes oer it skelpepaadsje koene. Ferstoppe yn de strúkjes, sprongen opiens allegear engerds foar dyn noas. Der kaam sels in beppe je efternei mei bakpanne. Ek siet der noch ien mei kettingseage en in skelet sprong noch út de strúkjes wei.


Fanôf de sportfjilden moasten de groepkes ynstappe yn in boatsje op Skippersbuorren. Fanôf dêr waarden de groepkes nei it fjildsje achter Joustra Branje brocht. Op ’e Streek stiene ek hiele enge spoken dy’t hast yn it boatsje sprongen. Ast ûnder de brêge troch wiest skrokst dy wer it apezuur, want der sloech noch even ien mei in seage op de izeren brêgeleuning. By Joustra Branje stiene fakkels te brânen dy’t it paad wiisden nei de tichte achterdoar fan de loads. Oh my god, wat giet hjir gebeuren. Binnen stie in lampe te flitsen en der wie allegear reek. Troch de reek sjochst wat fage figueren stean. En dan op iens hearst op links in kabaal! Dêr komt in horrorclown oanskeuren op in sitmeaner! Drave! Mar dan moast noch troch in gerdyn fan nepbloed dat hiel wiet oanfielt... bleeegh! Gau derút.

Guon wiene bliid dat se it buordsje seagen dat dat it einde wie. Seachst se sûver opgelucht sykheljen. Mar gau werom nei de Tsjerne. We hoopje dat eltsenien dy’t de tocht rûn hat it moai hân hat. De spoken yn elts gefal wol. Guon moasten harren laitsjen wol ynhâlde troch it gegil. We wolle ek de minsken enorm bedanke wêr we oer it hiem mochten. Sûnder jim wie de spooktocht net mooglik west! We hoopje dat we oare jier wer in tocht organisearje meie! Dogge jim dan ek wer mei? Ast doarst…Wilhelmina nijs Tige slagge âld izer ynsammelaksje It korps hat op sneon 16 oktober in bulte âld izer ophelle. Wat in kilo’s ha we troch de hannen hant. Mar it wie it mear as wurdich. It brocht rom 2.000 euro op. Tige by tige. We binne fan plan om jierliks in izerynsammeling te dwaan. Dus wolle jo ús korps stypje? Bewarje it âld izer foar ús! Freonenkonsert op 14 novimber yn Bergsma Op snein 14 novimber om 16 oere is ús Freonenkonsert mei it tema “De vier elementen” yn Bergsma Easterein. It korps mei sjongeres Antje Stenekes en it jeugdkorps. In tige ôfwikseljend programma ha wy foar jo. Fine jo it lêstich om dêr te kommen? Dan is der in taksiservice foar alle Eastereiners en Wommelsers. Lit it ús witte. Belje úterlik de sneons derfoar mei Tineke Meijer (06-4240 9757). Automatyske ynkasso donateursjilden Oan it ein fan it jier skriuwe wy ek wer de jierlikse donateursjilden ôf. Dan witte jim dat alfêst. Bedankt foar jo stipe.


It mearke

Troch Helga Develing Elk jaar is er rond sinterklaas een theatervoorstelling: it Sinteklazemearke. Ik hoor jullie denken: dat is toch in Winsum? Dat klopt. Waarom het dan toch in ons Eastereiner Doarpskrantsje staat heeft een reden: de hoofdrolspeler woont in Easterein. Sinteklazemearke It Mearke, een mearke is een sprookje, is voor mij compleet nieuw, maar blijkt een jaarlijks terugkerend evenement te zijn. Dit jaar wordt het voor de 11e keer georganiseerd. Als Siebo me vertelt welke voorstellingen er de afgelopen jaren gespeeld zijn, wordt ik warm van binnen: allemaal fantastische kinderboeken! Bewerkt om te spelen en te delen met jong en oud. Wat een prachtig initiatief is dit! En als hij vertelt over de voorstelling van dit jaar, zie ik het boek duidelijk voor me: witte kaft met daarop een klein jongetje tussen reusachtige bloemen… De Lytse Kaptein Ook dit jaar belooft it Mearke een prachtige voorstelling te worden. Paul Biegel schreef lang geleden drie boeken over ‘De kleine kapitein’. De drie verhalen zijn nu bewerkt tot één theatervoorstelling: ‘De Lytse Kaptein’. Het verhaal gaat over een lytse kaptein die met zijn kapotte boot aanspoelt ergens bij een dorpje in de duinen. Hij krijgt er drie vrienden: Marinka, Brede Berend en Bange Teun. Zij helpen hem zijn boot te repareren. Samen varen ze uit, op zoek naar het eiland Grût en Groei, waar ze volwassen zullen worden. Onderweg beleven ze de nodige avonturen. Theaterdier Tegenover mij zit de lytse kaptein himself: Siebo Boersma. Natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig naar hem: wie is hij en hoe komt hij in dit theaterstuk terecht? De nu zeventienjarige Siebo blijkt een echt theaterdier te zijn. Eigenlijk speelt, zingt en danst hij al zolang hij zich kan herinneren. “Ik kan het niet uitleggen, maar het gevoel dat je krijgt als je op een toneel staat. Als je kunt spelen. Dat geeft zo’n goede energie!” Als oud-amateuracteur begrijp ik goed wat hij bedoelt. Ook ik kan het niet goed beschrijven, maar toneelspelen geeft een heel speciaal gevoel. Siebo ging met 6 jaar al ‘professioneel’: hij ging spelen bij het Kindermuziektheater in Sneek. Waarna hij verder ging naar de musicalopleiding MUZT. Inmiddels is hij tweedejaars student bij het Friesland College, waar hij de


acteursopleiding doet. Een van zijn docenten daar vroeg hem mee te doen met it Mearke, waarop Siebo natuurlijk direct ‘ja’ zei. In een cast van 4 jongeren en 7 volwassen acteurs kan hij zich nog weer verder ontwikkelen. En, dat is ook leuk, hij kent er al wat mensen van het Berne Iepenloftspul, het BIS. Er wordt twee à drie keer per week hard gerepeteerd om in november een prachtige en spannende voorstelling neer te kunnen zetten. Primeur! Als ik Siebo naar zijn droom vraag, wordt hij eerst een beetje verlegen. Hij wil niet onbescheiden zijn, maar hij weet dat hij goed kan spelen. Hij hoopt ooit musicalster te zijn in een musical zoals Stage Entertainment die maakt. Voor wie dat niet kent, zij maken musicals als ‘Aladdin’ en ‘Tina, de Tina Turner musical’. Binnenkort zet hij een volgende stap op het pad op weg naar musicalster: in april speelt Siebo de hoofdrol in de musical ‘Oorlogswinter’ in Drachten. Dat mocht nog niet naar buiten, tot nu toe. Ons Doarpskrantsje heeft daarmee de primeur! It Mearke 2021 Ook dit jaar zal er gespeeld worden voor basisschoolkinderen in wat voorheen de gemeente Littenseradeel was. Daarnaast zijn er openbare voorstellingen, voor kinderen en volwassenen. De première is 21 november as. De kaartverkoop is 1 november gestart en ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat voorstellingen vaak snel zijn uitverkocht. Kaarten zijn te bestellen via de site www.mearke.nl Tot slot Aan het eind van ons gesprek vraag ik Siebo waarom hij graag in ons Doarpskrantsje wil vertellen over de voorstelling. Siebo antwoordt dat na de lange theater stilte, veroorzaakt door alle maatregelen rond Corona, hij denkt dat veel Eastereiners wel weer snakken naar theater. “Het dorp was altijd heel actief met toneel bezig, en nu is er al zo lang niets meer met theater te doen.” Siebo hoopt dat dit stukje ook aanzet is om het theaterleven in Easterein weer in gang te zetten. Dat vind ik een mooie afsluiting en ik hoop met hem mee: “Laat het dorp maar weer gaan bruisen van toneel, zang en dans!”Oprop! Sporte en gesellichheid op freedtejûn Eltse freedtejûn foljebalje wy mei in gesellich ploechje yn de sporthal om 21.00 oere, wy spylje dan altyd 5 sets en sitte meastal rûn 22.30 om de tafel foar in gesellige neisit. Oansjoen dit ploechje bestiet út sa’n 12 man en der soms wol ris in pear misse troch wurk of in jierdei en der de lêste jierren net folle nije by kommen binne, soe it moai wêze at we der in man as 4 by krije kinne. Dus wolsto freedtejûns noch even lekker switte, sterke ferhalen fertelle en eins net by de frou op de bank sitte...? Kom dan lâns en doch ris in pear kear mei om te sjen ast it leuk fynst. It niveau is net hiel heech (by de neisit wol), dus do past der gau tusken, ek al hast net folle foljebal ûnderfining. We spylje dus allinich yn Easterein, tsjin elkoar/troch elkoar, gjin útwedstriden. Der is gjin minimum of maximum leeftyd, mar de measten binne boppe de 50. Groetnis, Hendrik, Tom, Simon, Theo, Anne, Jappie, Klaas, Sjoerd, Henk, Siebe, Bas en Han

Adventsviering

Bloeien in de Nacht Donderdag 16 December 2021 • 16.00 uur in de Skoalleseize te Easterein We willen dit jaar graag weer een advents-/kerstviering voor senioren houden. Schrijf de datum maar alvast in de agenda. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Gr. de diaconie van de Martini kerk Easterein


Advertentiepuzzel

Troch Klaas de Jager Uit welke advertenties komen de puzzelstukjes? De oplossingen kunnen tot 26 november ingeleverd worden op Eeskwert 25. Onder de goede inzendingen verloten we een leuk prijsje. Succes toegewenst! 1. ____________________________

16. ____________________________

2. ____________________________

17. ____________________________

3. ____________________________

18. ____________________________

4. ____________________________

19. ____________________________

5. ____________________________

20. ____________________________

6. ____________________________

21. ____________________________

7. ____________________________

22. ____________________________

8. ____________________________

23. ____________________________

9. ____________________________

24. ____________________________

10. ____________________________

25. ____________________________

11. ____________________________

26. ____________________________

12. ____________________________

27. ____________________________

13. ____________________________

28. ____________________________

14. ____________________________

29. ____________________________

15. ____________________________

30. ____________________________

Naam: ___________________________________________________________ Adres: ___________________________________________________________D! NIEUW IN FRIESLAN

en leren bespelen? ill w t en m ru st in n g ee ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee f de Dan ben je bij M ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. zelfs licht- en ge ofessionele en ze Je krijgt les van pr ums, zang, bas of dr r, aa git , rd oa yb no, ke graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i Nuf moaiol GkerritgHiintgast avoorrlmeeesr informesatlaien,d.nl ri Bel o rit@muziekschoolf er g / 8 7 5 1 2 4 8 1 06

lfriesland.nl o o h c s k ie z u .m w ww


Spooktocht Easterein 2021 Ook dit jaar was er weer de jaarlijkse spokentocht in Easterein. Natuurlijk deden wij (Hedwich Kooistra, Siebo Boersma, Tim Sweering, Niels Jansen, Welmoed Stegenga, Tjalle-Durk v/d Eems en Marrit Hiemstra) ook dit jaar weer mee. We hebben tot nu toe elke spokentocht mee gedaan en dus ook dit jaar hadden we ons weer opgegeven.

Dit jaar was het ook weer goed geregeld door alle vrijwilligers en de Tsjerne! De spokentocht was natuurlijk niet compleet zonder het boottochtje in het donker die ook dit jaar niet te missen was. Wij vonden vooral het einde het spannendst bij voormalig Joustra Branje. We moesten daar door de loods en er waren allemaal knipperende lichten en natuurlijk waren er mensen die ons lieten schrikken. Het was heel goed bedacht en leuk uitgevoerd. De spokentocht is wel eens spannender geweest, maar dat maakte dit jaar zeker niet minder leuk. Wij denken dat het ook komt, omdat we nu ouder zijn. We hebben een leuke avond gehad en we willen de Tsjerne en de vrijwilligers daar voor bedanken. Deze spokentocht was dus zeker weer geslaagd dit jaar!


Voorpret

Troch Helga Develing Wij kozen ervoor in Easterein te gaan wonen, omdat het zo’n actief dorp is. Veel verenigingen en veel te doen. Corona gooide roet in het eten. Maar langzaamaan opent de wereld zich weer. En ook in Easterein wordt weer steeds meer georganiseerd. Wat kunnen we dit najaar eigenlijk gaan beleven? In Leiden vertelde ik al een aantal jaren op kerstavond een kerstverhaal in het LUMC. Patiënten en hun familie konden zo even iets anders beleven dan de pijn en het leed van een kerst in het ziekenhuis. Vorig jaar benaderde ik Nicolette of ik in Easterein iets met een kerstverhaal zou kunnen doen. Dat ging toen nog niet. Wel ging er een ander balletje rollen: wilde ik misschien meedoen met de verhalenavond in 2021?, vroeg André me. Verhalenavond Ik dacht dat verhalenavond iets Eastereins was. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het is een Friese aangelegenheid. Begonnen in 2018 als 2018verhalen. En omdat het zo’n succes was, kreeg het een jaarlijks vervolg. Op verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen. Verhalen in huiskamers, ziekenhuizen, cafés, overheidsgebouwen, bibliotheken, verenigingen en bedrijven. En in onze eigen Martinikerk. Taal fan myn hert Het thema van dit jaar is ‘taal fan myn hert’. Taal van je hart kan Fries zijn, de site verhalenavond.nl verwijst naar de taalstrijd in 1951, toen politicus en journalist Fedde Schurer zich moest verantwoorden in het Paleis van Justitie, omdat hij in een hoofdartikel geprotesteerd had tegen het verbod van het spreken van Fries in de rechtzaal. Kneppelfreed, zo genoemd doordat de demonstranten met knuppels en waterkanonnen werden bestreden, kreeg landelijke aandacht en was het begin van de emancipatie van het Fries. Het is nog altijd actueel: onlangs hoorde ik op Omrop Fryslân dat de laatste tolk Fries uit de rechtbank is verdwenen en daarmee Friezen die het Nederlands niet goed beheersen eigenlijk hun stem verliezen. Maar ‘taal fan myn hert’ kan ook gaan over afkomst, herinneringen en passies.


Taal van míjn hart Dit jaar is mijn première als verhalenverteller tijdens de verhalenavond. Mijn Frysk is nog allerbelabberdst, dus vertel ik in het Nederlands. Maar wel uit mijn hart gegrepen. Twee verhalen mag ik vertellen. Eén verhaal zal gaan over een beruchte Leidse vrouw, haar geschiedenis heeft mij als kind al uitermate gefascineerd en een aantal jaren geleden heb ik in Leiden een aantal malen een rondleiding door de stad gedaan, waarbij we haar voetsporen volgden en ik vertelde over haar bijzondere leven. Het andere verhaal verbindt Leiden, mijn geboortestad, aan Easterein. Verhalenavond Easterein Op vrijdag 26 november tussen 19.00 en 22.00 uur zal de Martinikerk het decor zijn van verhalen, vertellers en luisteraars. Elk half uur deelt iemand een verhaal, gewone verhalen van gewone mensen. Ik stel me de kerk voor, door kaarsen verlicht als warm toevluchtsoord op een koude winteravond. Warm door de gele gloed van kaarsen en de mensen die er met elkaar en voor elkaar zijn. Een avond als in vroegere tijden, toen de televisie niet bestond en men elkaar op winteravonden opzocht om met verhalen de koude te verdrijven. Ik heb er zin in!

Ut de âlde doaze... Troch Bauke de Boer Dizze foto is sa’n 50 jier werom makke, de feestwein is fan de famylje Vellinga. Tekst op de wein: Plastik hat de wrald oerwoun, mar wy bidjerre sa us groun.Gedachteniszondag 2021 Als jouw naam klinkt, zie ik even hoe je liep en wat je zei, wat er altijd is gebleven van jouw leven die in mij.

Nu jouw naam klinkt, komt tot leven hoe je mij hebt meegemaakt, mee geschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.

Als jouw naam klinkt, stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel. Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt, wacht ik onder onze levens eens een hand. Ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband. Michiel de Zeeuw

Deze tekst klinkt dit jaar als lied tijdens de gedachteniszondag waar we de namen noemen van hen die ons dit jaar zijn ontvallen. Dit jaar valt deze viering op 21 november in de Martinitsjerke in Easterein. Als kerkelijke gemeente zijn wij gewend om een kaars aan het Paaslicht aan te steken en de naam van de overledene te noemen. Daarnaast is er in de viering nog gelegenheid om zelf een wakelichtje te ontsteken aan de Paaskaars voor al die mensen die we in ons hart met ons meedragen. Er is in onze samenleving steeds meer behoefte aan het gezamenlijk herdenken van overledenen en het delen van verdriet en rouw. Als kerkelijke gemeente leven wij niet op een eiland maar te midden van de dorpen met haar bewoners. Aan al die dorpsgenoten willen wij een plek bieden waar zij hun dierbaren kunnen gedenken van wie ze afscheid moesten nemen. Iedereen die een dierbare het afgelopen jaar aan de dood heeft verloren en het fijn vindt om daar in een viering bij stil te staan, nodigen wij uit om aanwezig te zijn in de viering. Als je vragen hebt dan kan je altijd contact opnemen met de predikant (06-14454766). We hopen als gemeente samen met de aanwezige familieleden en dorpsgenoten een warme, betekenisvolle viering te hebben. Ds. Nicolette


Yn en om Easterein (De feart lâns ‘t Heechhiem) Troch Jan Hiemstra

Yn maaie 2021 skriuwde ik in stikje oer de feart dy ’t foar de hokken rûn en nei it sportfjild en de moestúnfeart kronkele. It part foar de hokken waard dimpt. Yn pleats fan it brechje nei de Skippersbuorren kaam der in daam. Ek oan de kant fan de moestúnfeart waard it brechje ferfongen troch in daam. Om tsjin te gean dat it part dat oerbliuwde in stjonkend gat wurde soe, waarden der troch de ôfslutingen mânske buizen lein. De trochstream moast yn takt bliuwe.

Brechje tusken 't Heechhiem en Skippersbuorren

Doe’t de daam krekt oanlein wie like de trochstream ynoarder te wêzen. Doe’t ús heit nei in yngreep opknappe moast, siet er wol gauris oan de ‘ôfsluten’ feart te fiskjen en nei syn sizzen fong er geregeld wat. Nei ferrin fan tiid ferdwûnen de fisken. It wetter waard hieltyd smoarger en begûn te stjonken; der swommen noch wat einen yn, mar it tal rotten naam ta. Der wie gjin trochstream mear. De minsken lâns de feart hiene wol yn de gaten dat der wat oan de hân wie. It die letter dan ek bliken dat dat sa wie. Benammen yn de rige buizen dy’t foar de hokken lâns leine wiene breuken ûntstien en se slueten net mear goed op inoar oan. Mar der wie mear! Yn in feart koene je fan alles kwyt!


Wat je kwyt woene hoegde mar yn it wetter kipere te wurden en dan seach gjin minske it mear. Sa tochten de minsken lâns dizze feart der ek oer. Wat tenein wie waard der ynsmiten en sels de pispot en de amer mei smoarch wetter waard der yn lege. Sa fersmoarge de feart. Mar foardat der feroaring kaam is it stik feart fan plm 1934 oant plm 1959 feart bleaun. Der waard sels in brechje oer pleatst foar de bern dy ’t nei de sânbak en it boartersplak fan de beukerskoalle moasten. Wat net fergetten wurde moat is dat hiele generaasjes op dit wetter it reedriden leard ha. Heit bûn my op yn syn hokje (de skuonmakkerij) en sette my op it iis. Net achter de stoel, mar achter de skammel dêr’t de wasktobbe op stie, moast ik foarút skarrelje. Dit slagge my al rillegau, want achter sa’n swiere skammel te riden wie de manier om it sa gau as mooglik sûnder te kinnen. Troch dat riden ha ik noch hiele romantyske oantinkens oan dizze feart mei de kwalsters fan it beferzen ôfwaskwetter dat der opsmiten waard. Dy romantyk waard foaral feroarsake troch de yn ús eagen bysûndere beammen (taksus en spar) dy ’t op it hiem fan Yme Joustra (no Skilplein 11) stiene. Benammen as it snijd hie wie dat punt in libbene krystkaart. Hoe’t de feart fan de oergong ôf nei de Skippersbuorren der begjin jierren fyftich útseach sjogge wy op de no kommende foto.

It ôfsluten part fan de feart begjin jierren '50.

Oer it stek foar de ôfsluting ha wy links de hage om it skoalhûs, de boppekant fan de letter ôfbrutsen skoalle en oan de rjochterkant ’t Heechhiem 7 mei dêrnei twa hinnehokken. Dy hokken hie ús heit sette litten om ’t it skuonmakkersfak net mear genôch oplevere. Hjoed-de-dei soe soks in twadde tak hjitte.


79'')77:30 %*:%00)2

U &P ?9o o 0

s Ös¤¤ « ±±¢ ¤ Í¢ ¢s« â ¡« ~ × ¡ÂÈ I±× ¾P¤ ª È »¾± ¾sªªs sÈ Ö ¾Â sÈ « ¾± ¾± «È «÷ âÍ Ö ¤÷ Ö¤ Â Ö ¾Ös« ¾Â « Ö Â ±ª~ « ¾È ª È ¢±±¤ Ý ¾ssÈs¾ª « × È¾ ¡¢ »¾± Í È « â± sÈ ¡ Ö È Ö ¾~¾s« È « « » ¾ «ü ªs« ¾ ×ss¾±» È × ¤ ¤Í¢Èü

II¾±  ±« ¤ ¾ « ¾Ös¾ «  ¢ͫ ¾Ös ±s  ±s « d±ªª ¤Â 2 Í×s¾ «

d ¡ ¤ ¾ « ¡ ± ¡ s« ¾Â ¢Í«È «¢ «÷ ×ss¾ ±±¾ ¡ s« ¾Â ¢Í«È ± «÷ ~ È ¾ ¢ Íâ  ¢Í«È ªs¢ «ü

8

±Í × ÈÂ~ ±Í ss¤ þ d «Â × È ~ ss¤ þ ªss¤ d ¡ ~ « ¡ ª « ªss¤ « ¡ss¾ ¾sÈ Â «s~ ¤ « ùù

¾s ÂÖ ¾s« ¾ «

¤ «

'DDURP JD MH QDDU %DODQVLH d ¤ ¡ ¡ ±±¢ Ⱬ ¾ ¤ Ö « « ¤ ¢¢ ¾ ~¤ ¡Ö « È «þ I¤s« s« «Í ¡ L U&P «Ès¢ »¾ ¢ « × ¡ « ±¾ª ¾ « ¡ ¾ss «ss¾ ª± ¤ ¡¢ « Ös« ±«â ~ ¤ « ü

×××ü~s¤s«Â ü«¤ èî éí ñè îé éñ ;


Fan it brechje ôf midden op de foto lâns feart en hinnehokken rint it paadsje nei sânbak en sportfjild. De beammen boppe it hinnehok útstekken, binne de beammen dy ’t no noch foar in part om de Skoalseize steane. De offisjele yngong nei it sportfjild rûn lykwols oer Elba mar it slûpferkear gong oer dit paadsje. Fan it doarp út ek fier wei de noflikste manier om der te kommen. Uteinlik wie de feat net iepen te hâlden. Foar de omwenners wie mei waarm waar de stank net te hurdzjen. De knoop waard trochhakt en de feart waard opfolle mei sân. Wikenlang foer der in skûtsje fan sa ‘n 18 ton op en del mei sân en dit waard der dan útkroade. It earste eintsje fan it ein fan de Skippersbuorren nei de de feart gong noch wol, ma it stik waard hieltyd langer. Oant achter de huzen Skilplein 10 en 11 waard de feart hielendal folkroade; je soene der no ris mei oankomme moatte! Doe ’t de feart fol wie moast it sân besakje. Undertusken wiene de buizen en kolken foar de riolearring der kommen. Foar de doarpsbern waard dat ien grut feest. Se boarten yn dy buizen dy’t in bernehichte hiene. Nei’t it sân ynklonken wie waarden de sleuven foar de riolearring groeven en leine der sândunen dy’t troch de jeugdige brommerriders as crossterrein brûkt waarden. Der wie altyd wat te rêden op en om de âlde feart. Uteinlik is der op it plak fan de feart in knappe dyk kommen en dat sjogge wy op de foto út 1995. Oarspronklik hold de dyk by it sportfjild op, mar dizze is letter trochlutsen nei de Itenserdyk. De hinnehokken binne ôfbrutsen, want troch skaalfergrutting wiene 50-jierren hokken te lyts wurden. Wat der kaam en der noch hieltyd is, wie in bettere ferbining nei en tagong fan it sportfjild.

Hjir hold de dyk plm 1960 op en wie de yngong fan it sportfjild.


ÃÈ vÃÈ À ® ÀÃƜ `ËÀ§ ÃÈ v®ÌÈ Íà ® §³­È â ­ â® ¨âÈç ƪÃƫ ³ À ¨ À vÃÈ ® vÈ ÌÈ v®® ®Ƣ `ËÀ§ ÃÈ ¦ÌÃÈ v® Íà ® § ® ½v§ Ɯ ½½ Ɯ và ⮠ÃÈ ³½½và ® È v¨¨ v ® ³½½væ Ƣ *à À ® ½³½½ Í® ÀÜ Ã ® §³­ÃÈ À ® È ÌÈ ­ â® ½¨v®® ® ® â® À¨³ Ƣ

ƿI § À¦ ® ÈƜ § ® À ܳ¨Ơƿ $³vÀ ­ vÃÈ ­ ®Ã§ ® ® § ܳ¨ ® § ® à Èƛ ¨ ŭŴ ¦ À ® § vÃÈz¨ À ® §³­­ À ¨âÈà ½³½½ ®Ɯ ½¦ËÈÈ ®Ɯ ˧ Àà ® ç³v¨ À® â ­â ³ À ¨ Àƛ ǀ9â®ǀ vÀÃÈ ³½ v® À® ®® â®­ ¨Ã ³¨Ü³ §Ã ®Ɯ ¨â§ và Ìà ® À®Ơ : v¨ â ¦ ÀÀ ® â® § ­â® ÜËÀ§ ®³ v¨Èâ È ­³v ÃÈ ÜvÈ À ÃƠ *È vÈ Ã³­È ® í³vÀ À³§ Ü ÃÈ ƪÈ ®§Ɲ v â ³³­Ơƫ ­vÀ ÈÀ³ À Ìç ® ³ Üv®® vÀ À ® óv À® È À ®³vÀ Ű ÜËÀ ® ­È È Èv¨ À® § ܳ¨ À à µ ƛƛ À³­ ¨ È § ¦ ­ â çç Àvv Ü ÈÈ Ɲ

*§ vÜ Ü À À³­È ³vÀ ǀ® ¦ ǀ À®Ơ 9â® ÜËÀ§ v ® ®® ­³v® à ³ƨ­ ȳ® Àà ÃƜ À® ®® ܳ¨§³­ ÈËç ® ųƛŬŬ ® ŭŴƛŬŬƛ ? ÜvÈ vÀ À và ¨ ÈÈ Àƛ *È §³­È ® È Ãv §À §Èƛ 9 vÃÈ Ã §³­­ À® ÌÈ vÃÈ À ®Ɯ ­vÀ v®ÌÈ ³vÀ ³vÀ½ ® ®® à v®Ã ¨Ã § ܳ¨§³­Ơ 3 ® § ÜvÈ ³vÀ â và ¦ ­ ÈæËÈÈ Ƣ ? § ®Ãȳ ­­ ® âǀÈ ƪ⮧³vÀÈ ®ƫ ³½ Ã⧠à ® ® vÃÈz¨ ÀƢ 4ͧ ­â v® ­vÀ À à ³v®ǀ ­³ËÜ â® È ³vÀ½ ³ â ç³v¨¨ ƛ § à ¨ À ®® Ɯ ¨¦ ³ ® v½½§ ÃȦ³ À § ® v®Ã ¨Ã §ƛ *§ ÀÈ ¨ â Àvv ­ vÀ ® v® § ®® Ü È vÀÀ æ ® ÜvÈ À ­³³ ¨ § Ãƛ $À ¦ ¨ ËÜ ® v®Ã ¨ÃƠ

*§ vÀ Àvv v® ¦ ­Ơ %À³ È ®Ɯ 3¨vç ®ƛ

4v Èæ Ɯ ³vÀÈæ ® Èæ ¨¨ â

L: `*44 34 k* : L%O9 (³ è v® ŲƜ vÃÈ À ®ƛ S ¨¨Ɲ ŬŲưŰűŲųŰŬűŲ ƪ À® Ü ¨¨ v¨È Í® À 2 ½½ Ơ %vÃÈ³Ë À³½Ûv® ƫ


De Pinne

Troch Bauke de Boer Mijn naam is Jacqueline de Ruiter en ik ben de nieuwe bewoonster van de Smidslân 4. Ik versta het Fries redelijk en spreken gaat ook steeds beter. Maar Fries schrijven kan ik niet dus hou ik dit stukje maar in het Nederlands. Ik ben geboren en opgegroeid in Sneek. Na mijn studie in Groningen ben ik in 1999 voor werk verhuisd naar Brabant. Na 20 jaar met veel plezier in Brabant te hebben gewoond, werd het verlangen om terug te gaan naar Friesland groter. Ik wilde graag dichterbij mijn familie zijn en mijn twee kleine neefjes zien opgroeien. De beslissing was genomen en daarmee begon de zoektocht naar een woning in Sneek of omgeving. Het bleek lastig om in Sneek iets te krijgen en op een gegeven moment zag ik dit huis in Easterein. Ik kende het dorp alleen van naam, dus eerst op verkenning geweest. Het dorp beviel me en het feit dat er een actief verenigingsleven was, sprak me ook aan. Het huis was leuk en stond op een mooi plekje. Gelukkig lukte het om het te kopen en kreeg ik in juni 2020 de sleutel. Toen begon de verbouwing en mede dankzij mijn handige vader hebben we het huis kunnen aanpassen naar mijn wensen en is het echt een thuis geworden. In december 2020 ben ik er daadwerkelijk gaan wonen en nu bijna een jaar later woon ik hier met veel plezier. Ook dankzij alle buren die mij een warm gevoel van welkom hebben gegeven. Ik werk als financieel relatiebeheerder voor stichting Supportpunt in Eindhoven. Wij ondersteunen bestuurders en zakelijke leiders van stichtingen en verenigingen op het gebied van organisatie, financiën, HRM en communicatie. Tevens geven wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om bij ons ervaring op te doen. Ik werk voornamelijk vanuit huis en ben om de week een aantal dagen op kantoor in Brabant. Mijn vrije tijd besteed ik onder andere aan fotograferen, reizen, koken en speel ik dwarsfluit. Helaas kan ik met fluit niet terecht bij de fanfare in het dorp. Ik ben nog aan het kijken of ik lid kan worden van een harmonie hier in de omgeving. Nu de corona-beperkingen grotendeels zijn opgeheven hoop ik hier in het dorp ook nog wat meer mensen te leren kennen. Maar dat gaat vast helemaal goedkomen. Oant sjen, Jacqueline


Hoe ist no mei... Durk Rein Lolkema Troch Bauke de Boer

In 2004 ben ik vertrokken uit Easterein en ben ik gaan studeren in Groningen. Na mijn studie Geschiedenis ben ik gebleven in mijn ‘tweede thuis’, de stad Groningen. Ik ben hier in 2021 decaan en docent Geschiedenis & Maatschappijleer op een middelbare school voor LOOT-leerlingen. Dit zijn leerlingen die veelal elke dag vóór en ná schooltijd trainen. Hun doel is om naast, professioneel sporter, een diploma te halen waarop zij kunnen terugvallen. Bij ons op school zitten bijvoorbeeld wielrenners, schaatsers, tennissers, volleyballers, de basketballers van Donar en de voetballers van Fc Groningen. Sinds augustus 2015 woon ik met mijn vrouw in mijn ‘eerste thuis’ in de kop van Drenthe, het dorp Peize. Dit brinkdorp ligt op fietsafstand van de stad Groningen. Vanuit het centrum van Peize fiets ik elke dag naar mijn school in het noorden van de stad ‘Grins’. Thuis in Pais ben ik onder ander bestuurslid van wielervereniging De Kannibaal uit Peize-Roden. Namens deze vereniging organiseer ik wielerwedstrijden en fiets ik ook namens deze club wedstrijden in het Noorden van Nederland.


Met Simon Paul Strikwerda en Pieter de Boer uit Easterein heb ik nog veel contact. Met beide heren zit ik, samen met een studievriend uit Grins, in de mannenapp ‘Grunnclan’. Wij spreken regelmatig met z’n vieren af. Zo hebben wij bijvoorbeeld begin oktober van dit jaar met zijn vieren een nacht geslapen in een bus waar de Ierse band U2 in 1994 mee heeft getourd door Europa. Daarnaast ben ik de afgelopen zomer nog twee dagen in Easterein geweest om te klussen bij Simon Paul in zijn nieuwe huis. Mijn ouders wonen ook nog steeds op de Van Eysingaleane 13. Af en toe ben ik hier ook te vinden om bij te praten. Toen ik in Easterein opgroeide had ik drie hobby’s; wielrennen, voetbal en toneel. Van deze drie hobby’s is alleen het wielrennen als actieve bezigheid gebleven. Vanwege mijn klompvoeten kon ik niet meer voetballen en ben ik al vroeg gestopt bij voetbalvereniging SDS. Dit vond ik destijds erg jammer, maar met mijn voeten kon dit niet meer. Ik ben nu vooral een aandachtig toeschouwer van het voetbal en ik zit regelmatig op de tribune bij de ‘Trots van het Noorden’, Fc Groningen. In Easterein was ik ook lid van toneelvereniging ‘Fuort mar los’, prachtige tijden waren dit! Wat mij altijd bij zal blijven zijn de repetities op donderdagavond en dan met name de nazit bij Jan Bergsma voor in het café. Sterke verhalen gecombineerd met drankrekeningen waarbij ik altijd het gevoel had dat ik maar voor de helft voor de ingenomen consumpties betaalde. Ook gingen wij elk jaar met ‘Fuort mar los’ op tour langs verschillende bejaardenhuizen in de buurt van Easterein; als bijvoorbeeld Rigt Bergsma of Berend Santema hier ooit besluiten een boek over te willen schrijven, dan is dit een open sollicitatie van mijn kant om daaraan een bijdrage te leveren!

Durk Rein Lolkema (Peize, oktober 2021)Sinnedak yn Easterein De lokale enerzjy koöperaasje fan Easterein (GEKE) sil in sinnedak oanlizze. Der sille 254 sinnepanielen lein wurde op de ligbox stâl fan Steven Strikwerda oan de Sibadawei yn Easterein. De kommende moannen sil earst it asbest fan it dak ôfhelle wurde wêrnei de sinnepanielen pleatst wurde sil. It sinnedak hat in stroom opbringst fan 86.219 kWh per jier. Dêrmei wekt it sinnedak genôch griene stroom op foar 31 húshaldens. Dat is net allinne goed om minder fosiele brânstoffen te ferbrûken, ek bliuwt der jild oer dy’t de koöperaasje ynsette sil foar in duorsem doarp. Wanneart de feestlike iepening is, hinget ôf fan partijen sa as Liander, de installateur mar ek de waargoaden. Nei alle ferwachting sil de oplevering sa rûn de jierwiksel plak fine.

De lokale enerzjy koöperaasje is oprjochte yn 2014 en hat as doel de leefberens yn Easterein te fersterkjen en Easterein duorsumer te meitsjen. Jo kinne hjirfoar griene stroom en gas fan Geke ôfnimme fia de leverancier ‘Energie van Ons’. Dizze enerzjy is beoordield mei in score fan 10 neffens de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise. Dêrneist makket Geke per oanslúting €37,50 per jier oer nei in feriening as stifting nei keuze yn it doarp. Sjoch op: www.geke-easterein.nl


Westwaarts

Troch Karin Everhardus Wat een ramp was het tot 1853, om van Easterein naar Wommels te komen, toen er nog geen directe verbindingsweg was tussen de twee buurdorpen. Om er te komen moest men eerst een stuk in zuidelijke richting over de Wynserdyk afleggen, tot aan een afslag naar rechts, de ‘Alddyk’. Deze liep niet rechtstreeks naar Wommels, maakte oorspronkelijk deel uit van de verbinding over land tussen Sneek en Franeker. De Alde Dyk, een oeroude weg waarop door de eeuwen heen veel gebeurd is, tot veldslagen aan toe. Nu is het een aangenaam pad voor wandelaars. Overbrugging In het jaar 1853 kwam eindelijk de rechtstreekse verbinding vanuit het dorp naar Wommels toe. Deze werd de Wommelserdyk genoemd, eigenlijk onterecht omdat het helemaal geen dijk was maar wél een grindweg. Om vanuit Easterein de nieuwe weg op te kunnen komen, werd er tegelijkertijd een houten brug gebouwd, recht tegenover de dorpsherberg. Nadat er bijna een eeuw voorbij was gegaan, begon deze brug vanwege een zware wagen uit het dorp - die er regelmatig overheen reed - steeds meer te zuchten en te kraken. De schooljongens waren erop beducht, hadden stiekeme hoop dat het mis kon gaan en wilden niets liever dan daar getuige van zijn. Denk eraan, hier stapvoets over heen te gaan!


En jawel hoor, vroeg op een middag - ze hadden net thuis gegeten, liepen weer naar school - gebeurde het echt! Recht voor de verrukte ogen van een hele troep jongens, zakte de bewuste wagen rechtstandig door de brug heen, zodanig dat de auto als vervangende oversteek had kunnen dienen. Toen ze vanwege het gebeuren te laat op school aankwamen - ‘de brug stond (immers) open...’ wilde de meester hun verhaal niet geloven! Trouwens, de nieuwe brug werd een stuk steviger, gebouwd van steen. De bebouwing begon aan de zuidkant van de weg. Het eerste huis kwam in 1863, op de hoek met de Wynserdyk. Het was gebouwd als rentenierswoning, werd daarna bakkerij, vervolgens wereldwinkel, is een paar jaar “Taartentsjoender” geweest en nu in gebruik als woning. Aan de noordkant liep een slootje voor de huizen langs, waarover kleine toegangsbruggetjes liepen. Vermaak In 1874 kwam er een herberg aan de weg te staan - de tweede in het dorp! onder de naam “De Nieuwe Doelen”. Achter zijn huis had de eigenaar ook nog een stalhouderij en ‘fuormanderij’ (voermansbedrijf). Het was in particulier bezit en daarmee behoorlijk vrijzinnig. In tegenstelling tot Café Bergsma, die van de kerkelijke verhuurder geen toestemming kreeg voor lichtzinnige activiteiten. Voor een potje biljarten, dammen en schaken, alsmede dans-, toneel- en kaartavonden, ging men naar het nieuwe bierhuis! De tap was voorin, in het midden de zaal, het podium en helemaal achterin de biljarttafel. De kerkvoogden konden niet anders dan toekijken en vrezen voor kwalijke invloeden op de opgroeiende jeugd. Er werd om geld gespeeld, wat volgens de Kerk toch echt niet kon... In 1929 werd de herberg - ook wel bierhuis genoemd - verkocht en sindsdien vonden er geen ‘discutabele’ praktijken meer plaats op het betreffende adres, Van Eysingaleane nr. 7 .


Het was een weg waar met mooi weer - vooral op de zondagmiddag - het erg druk met slenteraars en wandelaars kon zijn, van jong tot oud, van rustige en mijmerende types tot roddeltantes. In 1888 werden er aan weerskanten jonge boompjes geplant en begin vorige eeuw kwam het voorstel om zitbanken te plaatsen.

Op de zondagavond was het er - tot zeker in de jaren zestig - druk met jongelui in verband met de ‘jongfammemerke’... Menig Eastereins meisje liep er wel een scharrel op, die in vaste verkering over kon gaan, soms zelfs tot trouwen aan toe! De jongemannen uit Easterein bezochten ook wel ander dorpen, om daar de fammemerken af te struinen. In de jaren vijftig kwam een predikant als reactie op deze marktbezoeken, met een gevatte vergelijking tijdens een jongerendienst: In de bijbel staat dat Saul eropuit ging om ezelinnen te zoeken, maar hij kwam ‘tot koning gezalfd’ weer terug. In tegenstelling met de huidige jongelui, die op stap gaan voor een ‘koningin’, maar met een ‘ezelin’ thuiskomen! Op stand De Wommelserdyk kreeg in 1954 een andere naam, de Van Eysingaleane. Vernoemd naar Idsert Frans van Eysinga, die van 1816 tot 1846 grietman (burgemeester) was van Hennaarderadeel, een plattelandsgemeente die een aantal dorpen - waaronder Easterein - binnen zijn grenzen had. Opmerkelijk om te weten, wat mogelijk zou kunnen verklaren waarom de Van Sminialeane, vanuit Wommels in oostelijke richting lopend, overgaat in de Van Eysingaleane alhier: het feit dat het bezit van de welgestelde Sminia’s uit Wommels - toen ze geen naamgenoten meer als erfgenamen hadden - overging naar de Van Eysinga’s, hun meest directe verwanten. De Van Eysingaleane, daarmee een toepasselijke naam voor een weg waaraan volop gerentenierd werd, waarvan de bewoners veelal respectabele, eerbiedwaardige beroepen uitoefenden. Er hebben maar liefst twee burgemeesters, een wethouder, gemeentesecretaris, architect, predikant en huisartsen aan gewoond.


Op de bank Tevens heeft hier een gepensioneerde bankdirecteur zijn domicilie gehad. Aan dezelfde laan waar ‘zijn’ bankgebouw nog steeds gelegen was, van oorsprong als renteniershuis gebouwd en gebruikt. De bank in Easterein - opgericht in 1911 - begon als een coöperatieve boerenleenbank. Administratie en kluis werden eerst nog op de boerderij van de toenmalige kassier bewaard, die elke zaterdagochtend zitting hield in de herberg van Bergsma. Nadat de boeren hun wekelijkse melkgeld hadden opgehaald bij de zuivelfabriek, kwamen ze naar hem toe voor hun transacties. In 1954 werd het huis aan de Van Eysingaleane gekocht, na een verbouwing werden de spullen vanuit de boerderij hier heen verhuisd.

De boerenleenbank werd later Rabobank en met een fusie in 2000, verdween de bank uit Easterein. Nu is het gebouw de huisvesting van een bekende huisartsenpraktijk. Simpel was de verhuizing van de praktijk, gewoon van de éne (het chalet-achtige ‘doktershuis’ op nr. 11) naar de ándere kant van de weg toe! Kunstzinnig In 1976 woonden er een etaleur, een tekenleraar en een oud-kleuterleidster aan de laan, zo is te lezen in een augustusnummer van de Leeuwarder Courant. Zij bundelden hun krachten ter gelegenheid van een dorpsfeest in dat jaar, waaraan een wedstrijd in straatversiering verbonden was. Origineel en creatief waren hun ideeën, zo kwamen ze uiteindelijk op het plan om plastic onderdelen als koffiebekertjes en een vergiet ter decoratie te gebruiken. ’s Avonds werd deze versiering verlicht, een leuk en vrolijk gezicht zal dat zijn geweest. Het hedendaagse straatbeeld van de Van Eysingaleane bij avondlicht, wordt hierbij afgebeeld. Foto: Peter Heijst


U kunt ook reserveren via l e.n www.metzstyl

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl

Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud

Fizel

D R O G I ST E R I J - PA R F U M E R I E

TERP 52, 8731 BA WOMMELS TELEFOON 0515 333 210


Gratis hulp beter leren lezen en schrijven in de Bibliotheek Wie moeite heeft met lezen of schrijven of het moeilijk vindt om met de computer te werken, heeft steeds vaker problemen in het dagelijks leven. Zo is het lezen van een bijsluiter, het doorgeven van een verhuizing of een aanvraag doen bij de gemeente een hele uitdaging. Bent of kent u iemand die graag (beter) zou willen leren lezen of schrijven of hulp kan gebruiken bij het werken met de computer? Kom dan langs in het Taalhuis in de Bibliotheek. Alle hulp wordt op maat geboden en het is helemaal gratis. Er zijn oefenprogramma’s op verschillende taalniveaus. Iedere woensdagmiddag (behalve in basisschoolvakanties) van 14.30-16.30 uur in de bibliotheek. Iedere 2e en 4e maandagmiddag van de maand is er hulp bij vragen over computer, smartphone, laptop, ipad enz. Van 14.30 - 15.30 uur ben je welkom met je vragen. Passen bovenstaande tijden je niet? Kijk dan op bmf.nl voor deze activiteiten in een andere bibliotheek bijvoorbeeld Sneek of Bolsward. Bibliotheek Wommels Walperterwei 14 E 8731 CD Wommels

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan Folkert en Geartsje Vellinga: Esther en RutgerDe koksmûtse: Chocoladetaart met vanille-kwarkvulling Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten Deeg • 200 gram zachte boter • 200 gram suiker • 1 ei • 400 gram bloem • bloem om te bestuiven • 1 zakje bakpoeder • 40 gram cacaopoeder • poedersuiker, om te bestrooien

Vulling: • 250 gram zachte boter • 200 gram suiker • 1 zakje vanillesuiker • 250 gram kwark • 250 gram mascarpone • 4 eieren • 1 pakje kookpudding vanille (75 gram)

Benodigdheden • vershoudfolie • Springvorm van 24 cm • bakpapier Bereidingswijze Verwarm de oven voor op 170ºC. Klop voor het deeg de boter met de suiker met een elektrische mixer met deeghaken en meng het ei erdoor. Zeef 400 gram bloem, het bakpoeder en cacaopoeder en mix dit kort door het botermengsel.Bestuif het werkvlak met bloem en kneed het deeg met de hand tot een bal. Verpak in vershoudfolie en leg in de koelkast. Mix intussen voor de vulling de boter met de suiker en vanillesuiker. Klop of mix de kwark met de mascarpone en eieren glad en voeg het puddingpoeder toe. Bekleed de bodem van de ingevette springvorm met bakpapier. Rol tweederde van het deeg uit en bekleed hiermee de bodem en de rand van de vorm. Druk goed aan en schep de vulling op het deeg. Bak de taart circa 15 minuten in het midden van de oven en verkruimel dan de rest van het deeg erover. Bak de taart nog 45-55 minuten verder. Laat afkoelen en zet dan 3-4 uur in de koelkast. Bestrooi voor het serveren licht met poedersuiker. Bron: https://www.coop.nl/recepten/chocoladetaart-met-vanille-kwarkvulling/11584


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VA NDER EEM S . NL E A S T EREIN / H EEREN V EEN