Doarpskrantsje Easterein maart 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE EASTEREIN maart 2022Kolofon

Nûmer 3 – Maart 2022 Redaksje: Bauke de Boer Helga Develing Klaas de Jager Einredaksje: Mattie Dijkstra Foto foarside: Willy Sybesma Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 23 maart


DEMODAG BIJ BOS ZATERDAG 2 APRIL 08.00 - 17.00 KOM VERSCHILLENDE MACHINES UITPROBEREN IN 1 VAN ONZE VESTIGINGEN!

SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL

VOOR DE BEZOEKERS HEBBEN WE EEN LEUKE STIHL ATTENTIE KLAAR LIGGEN!

OP=OP

WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL


­­­­­Doarpsaginda Maart 04 maart

19:30-20:30

Wereldgebiedsdagviering (Passage), Martinikerk

08 maart

07:00-08:30

Ald papier kontener

09 maart

07:00-08:30

Grize kontener

12 maart

14:30 18:00 20:00

SDS 1 - Willemsoord 1, De Skoalleseize Covos HS 1 - Lokomotiv Hydra HS 1, De Greidhoeke Covos DS 1 - Stânfries DS 1, De Greidhoeke

16 maart

07:00-08:30 hiele dei

Griene kontener Gemeenteriedferkiezings, De Skoalleseize

23 maart

07:00-08:30 20:00-22:00 hiele dei

Grize kontener KF Foarjiersgearkomste, De Skoalleseize Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante

26 maart

14:30 18:00 20:00

SDS 1 - Oeverzwaluwen 1, De Skoalleseize Covos DS 1 - A.V.C. '69 DS 1, De Greidhoeke Covos HS 1 - Tsjûkemarders HS 1, De Greidhoeke

30 maart

07:00-08:30

Griene kontener

April 02 april

08:00-17:00

STIHL demodag bij BOS mechanisatie

03 april

15:30

Konsert Wilhelmina, Bergsma

06 april

07:00-08:30

Grize kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl


••• Oprop SDS ••• Wij zijn als familie overweldigd door de vele reacties die wij ontvangen hebben tijdens de ziekte en na het overlijden van myn soarchsume man, ús leave heit en ús o sa grutske pake

SDS is op syk nei frywilligers dy't de klaaiboksen troch de wike skjin meitsje wolle.

Rein Hofstee Het heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons maar ook voor anderen veel heeft betekend. Wij voelen ons hierdoor gesterkt en willen u hiervoor hartelijk bedanken. Bruinsje Hofstee -Trinks bern en pakesizzers

Easterein, febrewaris 2022

Foar mear ynfo kinne jo kontakt opnimme mei Syb Overal – 06 33030042


ing fan... Ut de húshâld ? Wa binne dit

Waar vind je een AED in Easterein? • Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar • Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsurenFan it bestjoer Foar it earst wer meielkoar om tafel. Dat fergadert dochs better as efter it skermke. Mar om 10 oere moasten we wol de doar út. Dus de neisit ha we de kommende kear. We wachtsje noch efkes mei de doarpsjûn oer de wenningbou yn Easterein. Earst alle coronamaatregels de doar út, sadat we wis binne dat it trochgean kin. Dat jildt ek foar de Algemiene Ledenfergadering. As datum ha we fêstlein 20 april, yn de Skoalleseize dit kear. Op de aginda steane ûnder oaren it jierferslach, de finânsjes en in bestjoerswiksel. Allegear tige wolkom. Van Eysingaleane De kommisje dy’t dwaande is mei de ferkearssitewaasje fan de van Eysingaleane hat ús meinommen yn de fuortgong. Der is in nij ûntwerp bepraat nei oerliz mei inkele oanwenners en gebrûkers. Der sil no earst bij de gemeente hifke wurde, of we hjir fierder mei kinne. Sa ja, dan geane we mei mear oanwenners en gebrûkers om tafel. Want der lizze best noch wol saken dy’t om in kar freegje. Transportlieding fam. Kuiper Der wurdt opnij besjoen of it ek mooglik is om in leiding yn de grûn oan te lizzen om stront en digestaat hinne en wer te pompen tusken de beide lokaasje fan de fam. Kuiper. Dat kin foar it grutste part op eigen grûn, mar moat ek in pear hundert meter oer gemeentelik eigendom. Doarpsbelang hat by de besite fan de CDA fraksje en de wethâlder witte litten de oanliz fan dizze lieding in goede saak te finen. Ut milieu eachpunt en om de ferkearssitewaasje en -feiligens. Berend Santema, Henk Duimelaar, Broer Harmen Abma, Sjoukje van der Eems, Catharina Veenstra, Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Ferwûndering

Troch Helga Develing Elke maand ga ik als nieuwbakken Fryslân bewoner op zoek naar antwoorden. Ik zie hier dingen die ik als Westers stadsmens niet ken of niet begrijp. Dingen die me verwonderen en nieuwsgierig maken. Deze maand mocht ik op bezoek bij de familie Kuiper aan de Sjaardaleane. Afgelopen zomer werd ik tijdens mijn hardloop- en wandelrondjes getriggerd door een groot canvas doek. Daarop een foto van de boerderij van de familie Kuiper met een slogan die mij vertelde dat men daar vernieuwend bezig is. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Hoezo vernieuwend, wat doen ze daar dan eigenlijk?

Familiebedrijf Ik word op een uitermate winderige en regenachtige ochtend warm verwelkomd op de boerderij. Hindrik Kuiper zit me, met zijn twee zonen Hendrik en Meile, met koffie op te wachten. Zij drieën voeren de bedrijfsvoering van deze boerderij. Die eigenlijk uit twee boerderijen bestaat.


Hindrik groeide op in Easterein, op een kleine boerderij op de Skippersbuorren. De droom van Hindrik was om boer te worden, maar dat was niet mogelijk op de Skippersbuorren, daarom had hij zich opgegeven bij de bereden politie. De bereden politie werd het toch niet, en daar is Hindrik niet rouwig om. Hij kan zich geen mooier bestaan dan zijn huidige bestaan indenken. En dat hij dat meent kan ik merken aan alles. De warmte en passie waarmee hij over het bedrijf vertelt maakt duidelijk dat Hindrik Kuiper een gelukkig man is. Dat geluk wordt niet in de laatste plaats gevoed door het feit dat zijn zoons nu samen met hem het bedrijf runnen. Het bedrijf dat hij door geluk en toeval op zijn zestiende kocht, samen met zijn vader. Zo kon hij toch boer worden. Toen zijn zoons interesse kregen in het bedrijf kon hij zijn geluk niet op. “Maar alleen boer zijn, daar red je het niet meer mee tegenwoordig.” En als zijn zoons zouden instappen, moesten er drie families worden onderhouden van de boerderij. Hindrik besloot dat er naast de veehouderij een tweede activiteit moest komen. En dat werd groene stroom. Stroom De familie Kuiper wekt stroom op. Dat doet zij middels één windmolen, zonnepanelen en het produceren van biogas. Vooral dat laatste heeft een flinke investering gevraagd. Wat best gewaagd is, want met de steeds veranderende regelgeving weet je als boer eigenlijk nooit of je de juiste investering doet. Wat nu goed lijkt, is straks misschien niet voldoende. “Als we straks moeten gaan vermengen met water bijvoorbeeld, is deze hele investering voor niets geweest.” Voor nu werkt het in ieder geval wel, al die techniek, en het bedrijf wil circulair draaien. Dat wil zeggen: de kringloop moet rond zijn. De mest van de koeien die ze houden, samen zo’n 400 koeien, wordt aangevuld met afvalproducten uit de voedingsindustrie, zoals bakmeel of afgekeurd veevoer. In silo’s wordt dat bijgemengd en door roering ontstaat gas. Via motoren die een generator aandrijven wordt er stroom geleverd aan het net en voorziet de familie Kuiper zo’n 2000 huishoudens van groene stroom. Echter, door het toevoegen van producten aan de mest ontstaat er eigenlijk nóg meer mest. En mest is een probleem in Nederland. Of de stikstof in de mest eigenlijk. “Je kunt denken in problemen, of je kunt zoeken naar oplossingen”, vertelt Meile me. En de Kuipers deden dat laatste: zoeken naar oplossingen.


Pionieren De familie Kuiper weet het stikstofgehalte in te dikken. Normaal zit er zo’n 4 á 5 kilo in een kuub, zij weten daar 80 kilo van te maken, per kuub. “Dat betekent veel minder vervoersbewegingen”, legt Hindrik me uit. Zo’n zes keer per jaar vindt nu maar transport plaats. Naar Duitsland, want in Nederland mag organische kunstmest nog niet gebruikt worden. Wat mij verbaast: we produceren dus chemische kunstmest, mét stikstof, terwijl we de stikstof die er al is niet gebruiken, maar wel vinden dat er teveel van is. Hindrik verwacht dat Nederland op termijn wel organische kunstmest zal toestaan, maar nu nog niet, dus moet alles naar Duitsland. Op hun eigen boerderijen wordt geen chemische kunstmest gebruikt, zij zijn een van de eerste die dat niet doen. En afgelopen zomer hebben ze verschillende samenstellingen uitgeprobeerd om te onderzoeken wat die verschillende samenstellingen mest deden voor het land. Dat was wat het canvas duidelijk maakte, hier werd gepionierd met mest. Blijvend in ontwikkeling Hindrik neemt me mee, beide boerderijen mag ik bekijken. De familie Kuiper heeft 225 hectare landerijen, waarvan een groot deel in eigen bezit is. Er zijn twee boerderijen die samen één bedrijf vormen. Op het bedrijf aan de Sjaardaleane staan de vergisters, 200 koeien en een heleboel installaties en apparatuur. Onder andere om de warmte van alle machines te gebruiken voor het op temperatuur houden van de mest. Om die te kunnen bewerken moet die een bepaalde temperatuur hebben. Op de boerderij aan de Van Eysingaleane staan ook 200 koeien, die niet meer in de carrousel worden gemolken maar door melkrobots. De koeien verhuizen soms. Als ze droog staan gaan ze naar de Van Eysingaleane bijvoorbeeld. Hindrik glimlacht als hij vertelt hoe oude buren dachten dat hij zijn koeien luchtte. “Ze zagen me met de koeien weg en weer terug rijden en dachten dat ik ze blijkbaar luchtte”, grinnikt hij. Het is een van de mooie verhalen die hij me vanochtend vertelt. De Kuipers proberen hun bedrijf niet alleen voor zichzelf zo optimaal mogelijk te houden. Zo proberen ze al jarenlang een mestleiding aan te leggen tussen beide boerderijen, zodat er minder met de mest door het dorp hoeft worden gereden. En er wordt ook druk gewerkt aan het installeren van drie luchtwassers, zodat er


minder stankoverlast is straks. Ik zie de loods waarin ze geplaatst zijn en Hindrik legt me uit hoe het straks zal werken. Dat is een mooi vooruitzicht, want soms ruiken ook wij de boerderij. Droom Tijdens de rondleiding over de boerderijen maak ik ook kennis met een andere passie van Hindrik: paarden. Ik zie ze ‘s zomers wel in de wei staan, maar leer nu dat Hindrik ook paarden fokt. Hij heeft nu zo’n 25 paarden en is zelfs een keer fokker van het jaar geweest. Zijn paarden zijn prachtig, dat zie ik als niet kenner wel. Vakmensen denken daar ook zo over, want Hindrik heeft paarden die het stempel kroon of model mogen dragen, de top in de paardenwereld. Vol liefde aait hij zijn paarden en vertelt over veulens, bloedbanden en dekhengsten. Er zijn in Nederland zo’n 40 Friese dekhengsten. Hindrik zou graag één van zijn paarden als dekhengst zien. Elk jaar dingt hij mee en zijn zijn paarden een serieuze kandidaat. Maar tot nu toe is er nog geen dekhengst in zijn stal. Die droom is nog niet uitgekomen. Hoopvol Na een ochtend storm en regen, koeien en paarden (en twee geiten), vergisters en mest, melkrobots en luchtwassers loop ik naar huis. Wat een mooi bedrijf, met mensen die zó staan voor wat ze doen. Dat geeft me hoop voor de toekomst, een toekomst mét veehouderijen en koeien en paarden in de wei. Zoals ik de afgelopen jaren gezien heb, ook bij de familie Kuiper. Als westerling zie ik graag koeien in de wei. En paarden, zeker met zulke mooie verhalen erachter.

Ferwûndering Wat de komende maand gaat brengen is nog een verrassing, ook voor mij. Het weer is vooralsnog spelbreker, maar ik vertrouw erop dat er ook komende maand iets voorbij komt dat me verwondert. En dat ik weer iets bijzonders mag gaan meemaken.


U kunt ook reserveren via l e.n www.metzstyl

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl

Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig.


De Pinne...

Troch Bauke de Boer Wij zijn Bianca Sijszeling en Michel de Vries. Samen wonen wij sinds 2 jaar op de Skoallestrjitte 1 in Easterein met onze kat Bibi. We vinden het leuk om in onze vrije tijd actief bezig te zijn denk aan fietsen, vissen of een wandeling te maken. Dit laatste vind Bibi ook leuk om te doen, die wil ons dan nog wel eens volgen om een rondje mee te wandelen. Ik (Michel) kom uit Sneek waar ik bijna mijn hele leven heb gewoond met mijn ouders, 3 broertjes en 2 honden. Vooral in het begin toen ik hier kwam wonen was het even wennen… van de stadse drukte naar de vogels horen fluiten in de ochtend, maar na 2 weekjes wou ik niet anders meer en besefte ik mij hoe mooi plekje ik hier in Easterein had gevonden. Na ongeveer een jaar hier te hebben gewoond kwam Bianca in dezelfde straat wonen (6 huizen verderop). We zijn sindsdien onafscheidelijk en hebben uiteindelijk besloten bij haar te gaan wonen. In het dagelijks leven verzorg ik naast het huishouden de tuin en werk ik om medische redenen momenteel niet. Verder mag ik graag bezig zijn met van alles en nog wat te regelen, een spelletje doen of gewoon lekker buiten zijn. Daarnaast ben ik zo nu en dan te vinden bij de autocross en bij het sportcentrum. Ik (Bianca) kom uit Scharnegoutum waar ik 12 jaar met mijn ouders, broertje, zusje en een kat heb gewoond. Mijn hobby’s zijn vissen en bezig zijn met diamond painten. Ook heb ik een passie voor de autocross. Als kind zijnde ging ik altijd mee met mijn vader naar de autocross en sinds een aantal jaar help ik dan ook geregeld vrijwillig mee bij de ACON in Noord-Holland. Verder vind ik het leuk om met de kat en de auto bezig te zijn, maar ook zeker om sportief bezig te zijn onder andere door te fietsen, te wandelen en te sporten in het sportcentrum in Wommels. Naast dit alles werk ik fulltime in 3 ploegen bij European Aerosols (voorheen Motip Dupli) in Wolvega.


Yn en om Easterein (De grifformearde tsjerke) Troch Jan Hiemstra

Sûnt de bou en de yngebrûkname yn 1902 fan de grifformearde tsjerke stieken der twa tuorren boppe it doarp út. Dizze twa tuorren en de skoarstien fan it bûterfabryk foarmen de beakens om Easterein al fan heinde en fier lizzen sjen te kinnen. De fabryksskoarstien is der net mear en de grifformearde tsjerke is gjin tsjerke mear. Yn minder as 100-jier kin der hiel wat feroarje. As gebou is de grifformearde tsjerke noch altyd in markant bouwurk. It is setten yn in tiid dat der tal fan roomske tsjerken boud wiene. De foarkant fan de roomske tsjerke út Reahûs út 1892 liket wol de gruttere suster fan de grifformearde tsjerke yn Easterein. Se eachje beide neogotysk. De ‘spitsbôgen’ út de gotyk sille wierskynlik bewust of ûnbewust de ynspiraasje foarme ha foar it spitse model fan ruten en yngong. Miskien ha de grifformearden hjiryn ek it sicht op de ivichheid sjoen! It idee fan ryk fersierde gotyk reitsje je yn Easterein fuortendaliks kwyt as je yn it gebou komme. Dan stappe je yn in klassike grifformearde preekskuorre dêr’t rook noch smaak oansit. Ûnder de byldestoarm yn 1566 waarden de bylden yn de doe noch roomske tsjerken yngreven ferneatige. De tsjerken gongen oer nei de reformaasje en yn dy tsjerken gong it om it ‘wurd’. 1. Dit moat in kaart wêze dy't yn de begjinjierren nei de bou makke is. Links fan de tsjerke stiet in hûs dat der oars útsjocht as de pastorije fan ‘no’. Let op de stien mei tekst boppe de doar en de namme fan de ferstjoerder fan de kaart.


De minsken moasten dêr harren oandacht by hâlde. Mar ek muorreskilderingen fan bygelyks hilligen hearden te ferdwinen, want ôfbyldingen en bylden wiene neffens de reformatoaryske leauwensopfetting heidensk. De tsjerken waarden oan de binnenkant wytkalke en de fersiering waard net fergetten. Ek de reformatoaryske tsjerken dy’t letter boud waarden, hearden der sa út te sjen. Op foto 2 is dit dan ek dúdlik te sjen.

2. Ynterieur nei in opknapbeurt. De banken binne tige praktysk opsteld mei it sicht op de preekstoel.

Troch de teateropstelling fan de banken en it sicht op it poadium wie de tsjerke ek tige geskikt foar konserten. Wilhelmina en Hallelujah, korps en koar, makken dan ek gebrûk fan dizze romte. Foar de grifformearden wie, yn tsjinstelling ta bygelyks de roomsken, de tsjerke gjin sakraal (hillich) gebou en it ferhieren soarge foar in moai ynstruierke. Foar it korps wie it poadiumke yn de Ald Skoalle fiersten te lyts en sa heucht it my noch dat optreden yn de grifformearde tsjerke folle plezieriger wie. Je hiene de romte om te sitten en it lûd woe folle bette fuort. Ek it optreden fan it Frysk Orkest, dat subsidiearre waard troch de Fryske gemeenten en dêrom yn elke gemeente in konsert jaan moast, fûn foar Hinnaarderadiel yn dizze tsjerke plak. Krekt as de measte plattelânsgemeenten wie der gjin ‘echte’ konsertromte en dan waard der útwykt nei in tsjerke. Yn ús gemeente wie de Eastereiner tsjerke dan de ienich geskikte.


D! NIEUW IN FRIESLAN

en? t willen leren bespel en m ru st in n ee g aa ment of zou je gr s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je Dan ben je bij Muzie er ervaren muzikanten en speelt vanaf deluieedsrsttechniek. lfs licht- en ge ofessionele en ze s, zang, bas of ze Je krijgt les van pr oard, gitaar, drum yb ke , no Pia . en graag wilt ler

! n i e r e t s a E n i s e l r Nuf moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl ri Bel o rit@muziekschoolf er g / 8 7 5 1 2 4 8 1 06

esland.nl ri lf o o h c s k ie z u www.m MSF Adv A6_oblong.indd 1

02-12-13 21:29


Tidens ien fan de útfieringen is der sawat in ramp bard. Yn de tsjerke wie in moderne gasferwarming oanlein mei branders dy ’t fan boppen de waarmte oer it publyk útstrielen. Sûnder dat de minsken it yn de gaten hiene ûntstie der in tekoart oan soerstof. Doe ’t de minsken it wol yn de gaten krigen wie it foar guon sawat te let. It wie yn de winter en ik sjoch de minsken dy ’t noch nei bûten kommen yn de snie omkukeljen. Guon ha fan dit foarfal noch jierren lêst hân. Wat fierder opfalt yn de tsjerkeseal is it oargel. Dat oargel waard yn 1903 yn gebrûk nommen. It wie in oargel fan de oargelbouwer de Fa Bakker en Timmenga fan Ljouwert mei in Timmenga Eastereiner bloed yn de ieren hie. As lêste fan dit stikje wol ik it noch efkes ha oer de gevelstien boppe de tagongsdoar yn de toer mei as tekst: ‘1902 Ik zal mijne hand tot de kleinen wenden Zach: 13:7b’. By de grifformearden dy't neffens Abraham Kuyper ‘de kleine luyden’ wiene paste dizze tekst presys en sil as in úthangboerd bedoeld west ha. De lettere dominy L.J. Wolthuis skriuwt lykwols yn ‘Twee sporen, één weg’ (1988) dat neffens de letter as standert brûkte bibeloersetting út 1951 der as oersetting fan dizze tekst stiet ‘… en Ik zal mijn hand keren tegen de kleine’. As jimme troch it doarp kuierje en de eardere grifformearde tsjerke foarby geane, lit dizze tekst dan ris yn jimme omgean en betink derby dat it meitsjen fan bibeloersettingen minskewurk is, mei sa no en dan ûnferwachte útkomsten. Amen! 3. Ek dizze foto is makke nei de opknapbeurt. De preekstoel waard ferfongen en boppe de preekstoel kaam it krús.


Hoe is it no mei... Dukke Hofstra Troch Bauke de Boer

Ping…. In berjocht op myn tillefoan… Bauke de Boer freget oft ik wat fertellle wol oer myn libben fan eartiids yn Easterein en oer wat ik no by de ein ha. Fansels wol ik dat, want Easterein… ja, dat hat in apart plakje yn myn hert. Yn juny 1955 bin ik berne oan de Wynserdyk nr. 14, wat doe noch 4 húzen wiene. Wy wennen dêr mei syn 6-en, heit, mem en fjouwer famkes. Heit wurke by Van der Valk yn it fruithôf oan de Wynserdyk efter de Gavere pleats. Sjoerd Zijlstra wie myn buorjonge, we boarten in protte en gongen tegeare nei de beukerskoalle op it Skilplein. Yn 1958 kaam der noch in broerke by en doe krigen ús âlders oare plannen. Yn maart 1960 kochten heit en mem de grientewinkel oan de Wynserdyk nr. 3, ik wie doe hast 5 jier. It moat in hiele ûndernimming west ha, 5 bern en dan in winkel begjinne… De ferhúzing gong hiel oars as hjoeddedei: we sjouwden allegearre wat oer de dyk nei it nije hûs en klear wie it. Yn dit hûs bin ik opgroeit en doe’t ik yn juny nei de grutte skoalle moast wenne Sjoerd net mear neist ús en ús mem koe net by de winkel wei. Dus moast ik my mar rêde en dat wie in hiele omslag. Wat ha ik in moaie jeugd hân yn Easterein. Der wie altyd wat te dwaan. We songen in protte op skoalle mei master Kornelis en thús mei heit en mem. Der wie altiid muzyk. Utfieringen van klup en gymnastyk stean my noch goed by. As we út skoalle kamen hie mem de tee klear, der wie altiid wol in freondinne om mei te boartsjen, jierdeisfeestjes, we boarten klup by ús op de hokssouder, kompleet mei notulen en sa. Yn de winter as der iis lei bûnen we de redens ûnder by de kachel en dan sjouwde heit ús moarns nei de Griene Leane feart en dêr bleaunen we de hiele dei op it iis. Mem brocht sa no en dan wat iten en drinken en om 6 oere helle heit ús wer op. Doe’t ik 6 jier wie gong ik nei de gymnastykferiening ODI, ik die ek oan folleybal en doe’t der frouljus foutbaljen kaam by SDS ha ik ek noch in skofke fuotballe. De Tsjerne, Sinteklaasyntocht, Easterein hie in drok ferienigingslibben en dêr die ik folop oan mei. Nei de MAVO bin ik oan it wurk gongen by it PEB yn Ljouwert. Yn dy tiid ha ik yn Ljouwert in oplieding dien foar gymnastykjuf en ha in pear jier les jûn yn Boalsert. Nei it PEB bin ik oan it wurk gongen by Speciaalhuis Hofman yn Wommels en dêr


ha ik myn earste húske hiert mei Martine Reitsma, ek út Easterein. Ik troude yn 1975 mei Teake Hogendorp fan Wommels en we ferhúzen yn 1976 nei Burgum omdat Teake dêr wurk krige. Doe’t we nei Burgum ta gongen koene we hjir gjin minsk, mar we ha ús hjir ek fol yn it tsjerke- en ferieningslibben smiten. En dat hat fertúten dien. We ha hjir ek prachtige tiden belibbe. We gongen by de kluplieding fan tsjerke en dêrtroch learden we in protte jeugd kinnen, we wiene sels eins ek noch jeugd, noch mar 20 jier. Yn Burgum ha we 3 bern krigen, twa jonges en in famke. Us twadde jonge is letter trout mei Welmoed Gerlofsma út… jawol, Easterein! Yn de tiid dat ús bern opgroeiden ha ik in protte frijwilligerswurk dien by tsjerke. De langste tiid ha ik by de sneinskoalle west. Lieding, secretaresse en foarsitter, in yntinsive en moaie tiid. Ek ha ik noch in skoft oppasmem west mar doe’t ús jongste 8 jier wie woe ik wer oan it wurk. Earst ha ik komputercursussen dien, doe in secretaresseoplieding en in managementoplieding en noch tidens myn stagetiid wurke ik al by Damen Shipyards yn Burgum. Dêr ha ik noch hast 20 jier oan it wurk west. Neist myn gesin en wurk wie gymnastyk as in reade tried troch myn libben. Ik ha yn Burgum gymnastykles jûn oan groepen beukers en bestjoerswurk dien. No noch altiid gean ik mei in protte nocht nei gymnastyk/folleybal. Fierder rinne we eins eltse dei in km of 10 en fytse we in soad en sa no en dan pakke we de racefiets. We wenje no alwer 46 jier jier yn Burgum en it wennet hjir goed, mar de bân mei Easterein is altyd bleaun. Ik hoef net mear te wurkjen en dus ha we no de tiid om faak efkes nei Easterein te riden en dan rinne we Skrok, de Alddyk of Reahûs om. Genietsje fan de fiergesichten oer de greiden en treffe ûnderweis âlde bekinden. Simmerdeis, as it moai waar is, parkeare we ús kamper by de sporthal, pakke de fytsen of rinskuon en geane der op út yn de Greidhoeke. Miskien sjogge jim ús dêr wol ris stean. Graag oant sjen! DukkeBeste Eastereiners, Wat soe it moai wêze, at we dit jier einliks wer meielkoar feest fiere kinne!!! Wy sette yn op in gewoan doarpsfeest yn juny, krekt sa as jim fan ús went binne. Mei sa’n moaie blau-wite tinte, witte jim noch wol? Wy binne al drok dwaande mei de tariedingen en stean te springen om der in ûnferjitlik feest fan te meitsjen. Dus hâld 23 en 24 juny frij yn jim aginda’s! Mar earst Keningdei op woansdei 27 april. In dei mei keatsen, jeu de boule, wat foar de bern en fansels muzyk, hoe as wat, dat hearre jim noch. Graach oant 27 april yn en om de Skoalleseize. Mooglik ynkoarten ek noch in ledenferdagering. Mear ynfo dêroer ek letter. En hast noch kaartsjes lizzen foar it feest fan 13 novimber wat net troch gien is? Jimme kinne se ynleverje op Koaifinne 14 by Jan Jetze oant 14 maart. Dêrnei net mear en beskôgje we it jild as in gift oan Oranje en Heitelân. Groetnis, Jan Jetze, Christian, Frida, Hieke, Klaas, Johannes, Hendrik, Kees en Anneke


Doarpsargyf Easterein, de oanrin Oer ús doarp Easterein is hiel wat ynformaasje beskikber. It probleem is lykwols dat dit net al te bêst tagonklik is. Hjoed de dei is dêr op ‘ienfâldige manier’ wat oan te dwaan troch wat der oer Easterein beskikber is te digitalisearjen, en fia ynternet te ûntslúten. Dermei wurdt it foar elkenien tagonklik. Doarpsbelang Hâld Faasje hat no de stap setten foar it opsetten fan it Doarpsargyf Easterein. It doel hjirfan is it byinoarbringen en feilichstellen fan besteand- en takomstich argyfmateriaal en foar te kommen dat wat weardefol is, ferdwynt.

Troch it opsetten fan in doarpsargyf kinne alle ynwenners, âld-Eastereiners en wa dan ek mar, wêr’t se ek wenje op in hjoeddeiske en noflike wize tagong krije ta de doarpsskiednis en alles wat der mei anneks is. It giet om it doarpsbestean en it doarpslibben fan de minsken, en hat te krijen mei it wenjen, it wurkjen, de tsjerke en skoalle en de ferdivedaasje fan bygelyks sport, muzyk en toaniel. De Eastereiner skiednis giet alle dagen fierder en is sûnder mis de muoite wurdich om fêst te lizzen, trochferteld, besjoen, beharke en lêzen te wurden. De opslach hjirfan yn de wolken ('cloud') biedt alle romte. Stap foar stap wolle wy it projekt útbouwe en dêr ha we jim ek by nedich. Us doarp kent yn de rin fan de jierren tal fan-, en in grut ferskaat oan ferienings en foarmen fan gearwurking op geastlik-, sosjaal-, ekonomysk-, en maatskiplik flak. De aktiviteiten fan dizze ynstellingen binne ûnder mear fêstlein yn notulen en yn guon gefallen jubileumboeken. Easterein mei der dan ek wiis mei wêze dat safolle Eastereiners en âld-Eastereiners it belang fan it fêstlizzen en beskriuwen fan de skiednis ûnderkend ha, en der wurk fan makke ha.


Yn it boek 'Easterein' skreaun troch Marten L. de Boer, Klaas Kooistra en Folkert K. Reitsma is de skiednis fan doarp, omkriten, bebouwing, bewenners en fan it tsjerklik-, it ûnderwiis- en it ferieningslibben yngreven fêstlein. Dit boek is yn 1995 yn in beheinde oplaach útjûn troch printerij Van der Eems. It is in belangrike boarne fan ynformaasje oer it doarp en it doarpslibben. Mar ek yn de foar spesjale gelegenheden skreaune boeken en brosjueres stiet hiel wat ynformaasje. Tink bijgelyks oan: • 1947 - S.D.S. - 1972 Jubileum-nummer “de Treffer” • SDS 50 jier yn swart-wyt 1947-1997 • Twee sporen één weg Gedenkboek ter gelegenheid van 100 jaar Gereformeerd Kerk in Oosterend e.o. 1988 • “Een heiligdom binnenstebuiten gekeerd” 2014, oer de Martini tsjerke • Film jubileum 50 jier doarpsbelang Hâld Faesje 1957-2007 • Wilhelmina 1898-1998 • Bûkelje en Boppeslaan 100 jier keatsen yn Easterein 1904-2004 • Fol Faasje Fierder; De earste fiif jier nei it 100-jirrich jubileum keatsen En dan binne der noch de publikaasjes yn it Doarpskrantsje, sa as de 'Snypsnaren' en 'Yn en om Easterein' fan âld-Eastereiner Jan Hiemstra. Syn ferhalen, faaks mei foto’s derby, jouwe in ynsjoch yn de tiidgeast en sketse dêrmei in byld fan it doarp en doarpslibben. Mar ek al dy âlde aansichtkaarten, en skoalle- en priveefoto ’s en filmkes binne fan it grutste belang om in moai doarpsargyf op priemmen te setten. Wy dogge ús bêst om ein maart 'live' te gean op de website: www.eastereinargyf.nl In earste begjin is dan al te besjen. Dernei wurkje we alle wiken fierder oan it doarpsargyf. Derby dogge we ek graag in berop op jim allegear. Ha jim materiaal werfan jim tinke dat it geskikt is foar it doarpsargyf, meld dat dan oan de redaksje fan dizze site, sadat it neier besjoen wurde kin. Yn alle gefallen is it nedich dat de bron neamd wurdt en dat der tastimming is foar publikaasje. Yn it folgjende nûmer fan de doarpskrante mear... De Kommisje Argyfeasterein.nl: Berend Santema, Durkje van der Eems, Jan Hiemstra, Folkje Visser, Andre vink en Jetske Santema


Puzzel

Troch Klaas de Jager Door de harde wind van de afgelopen tijd zijn de letters van de namen van Nederlandse dorpen en steden door elkaar gewaaid. Aan jullie de taak om alles weer in de goede volgorde te zetten. Voorbeeld: kenes = sneek 01. slwmeom

=

__________________________________________

02. delnie

=

__________________________________________

03. bchtumryes

=

__________________________________________

04. raamkla

=

__________________________________________

05. attrcashim

=

__________________________________________

06. psointutbe

=

__________________________________________

07. rdmbiulged

=

__________________________________________

08. rvaenset

=

__________________________________________

09. nsase

=

__________________________________________

10. reevtnde

=

__________________________________________

11. neri

=

__________________________________________

12. oenlv

=

__________________________________________

13. gerbterosse

=

__________________________________________

14. rgon

=

__________________________________________


15. mersalegdlne =

__________________________________________

16. akastalasdn

=

__________________________________________

17. rewet

=

__________________________________________

18. opordhfod

=

__________________________________________

19. reoju

=

__________________________________________

20. lltusislovehee =

__________________________________________

21. rlaihngne

=

__________________________________________

22. wozeleed

=

__________________________________________

23. rabukda

=

__________________________________________

24. aatelr

=

__________________________________________

25. pwese

=

__________________________________________

Ik hoop dat er geen letters zijn weggewaaid.

SUCCES!

Wanneer jullie de volgende letters gebruiken vormen deze een woord: 4e letter van 24 3e letter van 11 5e letter van 09 8e letter van 03 2e letter van 25

6e letter van 16 3e letter van 14 5e letter van 21 5e letter van 01 3e letter van 23

4e letter van 10 3e letter van 20 1e letter van 08Wilhelmina nijs Groep 6 fan De Foareker krijt muzyklessen Nei it sukses fan drumlessen op skoalle, krije de bern sûnt begjin jannewaris les op in blaasynstrumint. Op moandei 28 febrewaris is it slotkonsertsje yn Skoalleseize. We hope dat se der in protte wille oan belibje. Konsert op 3 april yn Bergsma Op sneintemiddei 3 april om 15.30 oere organisearje wy wer in konsert. We meie sûnt jannewaris wer los. Dus dat dogge we dan ek. It konkours yn maart is net trochgien, dus derom nei in oanpast plan. In konsert om ússels ek wer út te dagen. En om jo wer muzyk te bringen. De details hearre jo noch. Set it alfêst yn de aginda. Poiesz jeugd sponsoraksje Dit jier kin jo by de Poiesz supermarkt yn Skearnegoutum wer sponsormunten sammelje. Ek ús jeugd/Wilhelmini’s ha wer in eigen koker. Dus dogge jo dêr boadskippen? Tink oan ús. Dan kinne we foar it bedrach wer leuke aktiviteiten dwaan. Bygelyks nei in muzykfestifal op Schiermonnikoog.

Martinikerk Easterein: Orgelconcerten seizoen 2022 Aanvang 20.00 uur Donderdag 28 juli Donderdag 04 augustus Donderdag 11 augustus Donderdag 18 augustus Donderdag 25 augustus

Masako Honda Ad van Pelt Jos Moeke Evert van de Veen Wybe Kooijmans

Kerstconcert Aanvang 20.00 uur Dinsdag 20 december

Martin Mans

Japan (Bach) Woerden Uddel Voorthuizen Naarden


De Rødstrømpe Priis Troch Helga Develing

Vijf dagen per week rijd ik van Easterein naar Schagen. Ik luister dan naar Omrop Fryslân, zodat ik mijn Frysk een beetje kan oefenen. En zo hoorde ik voor het eerst van de de Rødstrømpe Priis, een emancipatieprijs voor Fryske vrouwen. Egbert Pijfers is de bedenker van deze prijs. Hij komt uit Surhústerfean, maar woont al jaren in Noorwegen. Zijn moeder is zijn inspiratiebron. Hij beschrijft haar als een bevlogen vrouw die het verschil wilde maken voor anderen. Ter nagedachtenis aan haar riep Egbert Pijfers de Rødstrømpe Priis in het leven.

© Ronald Zijlstra

Gerritdina Land Egberts moeder, Gerritdina Land, werkte fulltime. Dat was in de jaren dat hij jong was heel bijzonder. Zijn moeder kreeg er veel commentaar op, maar bleef werken. Egbert vertelt dat hem dat bewust maakte van de emancipatiestrijd van vrouwen. Toen zijn moeder in 2019 overleed wilde hij een aandenken aan de strijd die zij leverde voor emancipatie van vrouwen. Samen met zijn dochters riep hij een emancipatieprijs in het leven: de Rødstrømpe Priis.

Rødstrømp Egbert Pijfers woont al jaren in Noorwegen. Vrouwen met een sterke eigen wil, die goed weten wat ze willen, worden daar ook wel een Rødstrømp, een roodsok genoemd. Rødstrømp is een echte geuzennaam en werd de naam van de emancipatieprijs van Egbert en zijn dochters. Dit jaar wordt de prijs voor de derde keer uitgereikt. Fryske vrouwen De Rødstrømpe Priis is voorbestemd aan Fryske vrouwen. Kandidaten moeten Fryske vrouwen zijn die goed zijn in hun vak en hun kennis en ervaring delen met komende generaties. De jury bestaat uit Egbert Pijfers en zijn twee dochters, Annlaug Gerritdina en Fimke Frederika. Genomineerden dit jaar waren onder andere Mirka Antolovic (Tûmba), Lutz Jacobi (Waddenvereniging) en Klasina Seinstra (Elfstedenwinnares)


Reade sokken Winnares dit jaar is Annemieke Huiskamp, onderwijskundig beleidsmedewerker in Ljouwert. Op 8 maart, internationale vrouwendag, krijgt zij de prijs uitgereikt: een bronzen beeldje en een studiereis naar Noorwegen. Het idee van een emancipatieprijs spreekt mij wel aan. Ik blijf toch een beetje een feminist. Hoe mooi is het om de talenten en de kracht van sterke vrouwen in het zonnetje te zetten. En helemaal als zij die talenten of hun kracht inzetten voor anderen. Dus krijgen wij in Easterein onze eigen emancipatieprijs: de Reade Sokken Priis. Geen bronzen beeldje en een studiereis, maar een paar rode sokken en ‘eeuwige roem’ in heel Easterein! Nomineren Het staat iedereen in Easterein vrij iemand te nomineren, mits de genomineerde een vrouw is die zich op de een of andere manier inzet voor (de mensen in) het dorp. Een vrouw die op een mooie, intense, bijzondere, eigenzinnige of wat je maar kunt bedenken manier iets voor anderen in Easterein betekent. Beschrijf wie je wilt nomineren en waarom. Geef je nominatie door middels een briefje of een mailtje (helgadeveling@gmail.com) voor 17 maart. Vergeet niet ook contactgegevens te vermelden, want de prijs moet natuurlijk wel uitgereikt worden! In het volgende Doarpskrantsje maken we bekend wie gewonnen heeft en waarom.Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 23 maart 2022 Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 23 maart 2022 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”. Wurklist: 1. Iepening 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Oantekens fan de ledegearkomste op 19 maaie 2021 4. Finansjeel ferslach: - rekken 2021 - begrutting 2022 5. Ferslach kaskommisje en beneaming nij lid 6. Presintaasje jierferslach 2021 7. Skoft 8. Bestjoersferkiezing: Oftredend: Chris Hoekstra, foarsitter jongereinkommisje Foardracht: fakant Oftredend: Sjouke Schilstra, fjilden- en materialen Foardracht: fakant Oftredend: Ids de Boer, ponghâlder Foardracht: fakant 9. Stikken KNKB-gearkomste op 31 maart 2022 10. Punten fan út it bestjoer, ûnder oare: - ôfskied kommisjeleden - fakatueres: stân fan saken - punten fanút foarjiersgearkomste Federaasje Snits e.o. - ûntwikkelings sportkompleks “De Skoalleseize” - KF-jûn mei Foppe de Haan op freed 22 april 11. Wedstriidaginda 2022 12. Omfreegjen 13. Sluting

Graach oant sjen op 23 maart! Bestjoer Keatsferiening Easterein


Ut de âlde doaze... Troch Bauke de Boer


Beste Eastereiners, Wy binne Jannieke Jelsma (9 jier) en Lotte Overal (9 jier). Wy sitte yn groep 6 fan de basisskoalle. Wy ha betocht om in hûnen útlit service te begjinnen. Dus ha jo gjin sin as tiid om jo hûn út te litten dan dogge wy dat graach foar jo. Fan moandei oantemei freed binne wy beskikber fanôf 14:00 oere. Belje of appe jo earst wol even? Tel. 06 22612591 Us adres: • Lotte; de Streek 30 • Jannieke; Wynserdyk 11 De kosten binne: • In lyts rûntsje • In gewoan rûntsje • In grut rûntsje • En in mega rûntsje Ek kin jo lid wurde fan ús hûne club. Foar € 1,50 yn 'e moanne. Dan krije jo 1 kear yn de 2 wiken in lyts kado. En litte wij 2 kear yn de moanne jo hûn gratis út.

Mei freonlike groetnis, Lotte en Jannieke Ps. at jo fragen ha kinne jo appe.

€ 0,25 € 0,50 € 1,00 € 2,00


Napret: Met het mes op tafel Troch Helga Develing

‘We nodigen vooral vrouwen uit zich aan te melden om mee te doen’, zegt Herman van der Zandt met zijn charmante glimlach in de camera na een aflevering van ‘Met het mes op tafel’. En omdat ik over het algemeen best wel aardig kan meespelen als ik thuis op de bank zit, trek ik de stoute schoenen aan en meld me aan. In februari 2021 doe ik mee aan de selectiedag. Online, want we zitten midden in een lockdown. 90 vragen moet ik beantwoorden, in een vrij rap tempo. Nee, er is geen tijd om de antwoorden stiekem op te zoeken. En er moeten er minimaal 50 goed zijn om door te gaan. Vol spanning wacht ik de uitslag af… ik ben door! Proefspel Een paar weken later krijg ik een uitnodiging om in de studio van Omroep Max mee te doen aan een proefspel. Doodzenuwachtig ben ik. Maar als ik door de selectie heen ben, kom ik ook door die proefronde heen, neem ik me voor. Als ik op een zonnige zaterdagmiddag in Hilversum ben blijk ik me voor niets ongerust te hebben gemaakt. Door is door, deze middag is alleen om te kennis te maken met de studio en het spel. Het is een leuke middag, zonder Mylou, Klaas en Herman, maar wel met de rest van het team dat deze kennisquiz maakt. Samen met twee andere vrouwen neem ik plaats in het decor, een speeltafel in een soort casino. En we doen voor de lol een proefspel. Ik begin slecht, maar weet me dan in het spel terug te bluffen en win ook nog de pot. Die er die middag niet is, want het is maar een proefspel. Deze overwinning geeft me wel het gevoel dat ik het ook écht wel kan en vol vertrouwen rijd ik terug naar huis. De maanden erna kijk ik ‘alle’ kennisquizzen op televisie, ik lees de krant van voor naar achter en terug en maak wekelijks de zaterdagpuzzel in de Volkskrant. Ergens in het najaar zal ik aan de beurt zijn. En ik wil me daar goed op voorbereiden. Tegenslag Dan wordt mijn moeder ernstig ziek. Mijn broer, mijn zusjes en ik verzorgen haar, zodat ze thuis zal kunnen sterven, haar grote wens. Maandenlang rijd ik


twee á drie keer per week naar Leiden om bij haar te zijn. Wekenlang is er dag en nacht iemand van ons bij haar. Tot het thuis echt niet meer kan, ze is te ziek en heeft teveel echte zorg nodig. Gelukkig is er plek voor haar in een hospice. Waar we minder voor haar hoeven zorgen, maar er wel voor haar willen zijn. Nog altijd rijd ik twee á drie keer per week naar Leiden. Het is een bijzonder intense periode. Waarin ik geen puf meer heb voor al die quizzen, kranten en puzzels. Ik laat aan omroep Max weten dat ik nu niet kan meedoen. Wat ze goed begrijpen, ze schuiven mijn deelname gewoon op naar de volgende serie. Deelname En dan is het zover, bijna een jaar na de selectiedag. Een jaar waarin veel is gebeurd. Ik probeer weer zo veel mogelijk kennisquizzen te kijken, kranten te lezen en leer de namen van nieuwe bewindslieden uit het hoofd. Daar komt vast een vraag over, meen ik. Samen met Wouter neem ik een heleboel Triviant vragenkaartjes door en probeer alles in mijn hoofd op te slaan.

Die bewuste zaterdag rijd ik in alle vroegte richting Hilversum. Alleen, want de opnames zijn nog altijd zonder publiek. Iets voor negenen stap ik de studio binnen. En dan begint het grote wachten. Met koffie, koffie en koffie. Het lange wachten maakt me doodnerveus en de zelfverzekerde houding van mijn twee tegenspelers helpt ook niet. Als ik wéér naar de WC ga spreek ik mezelf vermanend toe: ‘je bent niet voor niets door die selectie heen gekomen,


De Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl

Depeter@verkeersschoolgruttepier.nl Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou De Friese (examengebied Leeuwarden en Sneek) opleidt totrijschool een veilige vastberaden bestuurder, autodieenjou motor. opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl • peter@verkeersschoolgruttepier.nl www.verkeersschoolgruttepier.nl peter@verkeersschoolgruttepier.nl

Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De geschiedenis, de cultuur en de Beleef natuurals beleven vanaf jeprachtige motor inroutes combinatie met een goed motorrijder door Friesland. De verhaal! www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de•natuur beleven vanaf je

Pier staat voor “Leren (&) Genieten” motor Grutte in combinatie met een goed verhaal! Tel: 0629373700

www.motortoursgruttepier.nl Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de natuur beleven vanaf je motor in combinatie met een goed verhaal!

Grutte Pier staat voor www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl Tel: 0629373700

“Leren (&) Genieten”

Grutte Pier staat voor “Leren (&) Genieten”

Tel: 0629373700


jij maakt net zo veel kans als zij’. En dan bedenk ik dat er twee niet winnaars zullen zijn, dus de kans op niet winnen is groter dan de kans op wel winnen. Waarna ik mezelf beloof gewoon van deze dag te gaan genieten. En dat heb ik dus ook gedaan: genieten van die opnamedag. Het spel en de knikkers Thuis is het veel gemakkelijker. Als je lekker op de bank zit weet je zó veel meer, lijkt het wel. Maar nu zit ik op een houten stoel, die op klosjes staat en waarop ook nog eens een aantal kussens ligt, omdat ik anders veel kleiner lijk dan de andere twee. Ik kan met mijn tenen bij de grond, maar niet met mijn platte voeten. Ik krijg de stoel toegewezen die behoort aan degene die straks als eerste moet bieden. En omdat we thuis altijd mopperen op het truttige bieden van anderen, neem ik me voor om minimaal €30,- in te zetten.

Eerst is er een proefrondje, om er weer even in te komen. Die win ik glansrijk. Dat geeft me wel weer moed. Dit kan ik! En dan gaan we ‘voor het echie’. Ik hoop op literatuurvragen, maar krijg sport. Ik hoop op geschiedenisvragen, maar krijg aardrijkskunde. Maar, zoals ik mezelf beloofd heb, geniet ik ervan. Er kan maar één winnaar zijn, dus twee verliezers. Waarvan ik er één ben. Na de eerste ronde lig ik eruit. Ik volg het spel verder vanaf de zijkant. Na afloop klets ik nog wat met de deelnemers en kijk naar de opname van de volgende aflevering. Tevreden rijd ik naar huis. Met mijn troostprijs: een kaasmes.


Ienfâldich miel De wiken foar Peaske kinne jo besjen as in tiid fan tarieding. In grut feest freget om in goede tarieding. Dit kin op ferskate wizen. Mei ferskeidene bijdragen út de doarps- en tsjerkemienskip is der in témaboekje makke rûn: ‘Alles komt goed’ dat helpe kin yn dizze tiid fan tarieden. Ynkoarten falt er op de matte. In oare wize fan tarieding yn dizze tiid is je fan eat te ûnthâlden. Bijgelyks gjin fleis ite, gjin snobbersguod, gjin sosjale media, ensa mear. Ofsjen fan in waarm miel yn ’e wike soe ek in opsje wêze kinne. In ienfâldich miel as ferfanger hjir fan. Sop, bôle, tsiis, molke of sûpe. Woansdei 9 maart is der yn de Tsjerne sa’n ienfâldich miel. Fanôf 17.45 oere binne jo wolkom en sille we 18.00 oere oan it miel. Likernôch 19.00 oere is it ôfrûn. Elkenien kin hjirnei harren eigen paad fierder ferfolgje; nei gearkomste, sport of oare ferplichtingen. Of nei de biddeifiering yn de Martinitsjerke om 19.30 oere, wêr’t elkenien fan herte útnoege is. Jo kinne jo oanmelde foar 7 maart bij Folkje. Till: 06-57174338 Mail: folkje1956@hotmail.com Groetenis fan de diakony


Eenvoudige broodmaaltijd De weken voor Pasen kan je zien als een voorbereidingstijd. Een groot feest vraagt om een goede voorbereiding. Dit kan op verschillende manieren. Met diverse bijdragen uit de dorps- en kerkelijke gemeenschap maakten we een themaboekje rond ‘Alles komt goed’ en dat kan helpen in die voorbereidingstijd. Binnenkort valt het op de mat. Een andere manier is om iets te laten in die periode. Bijvoorbeeld geen vlees eten, niet snoepen, geen social media, etc. Afzien van een warme maaltijd in de week kan ook een optie zijn. Een eenvoudige maaltijd ter vervanging hiervan. Soep, brood, kaas, (karne-)melk. Woensdag 9 maart is er in de Tsjerne zo’n sobere maaltijd. Vanaf 17.45 uur bent u welkom, om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Deze is rond 19.00 uur afgelopen. Dit geeft iedereen de ruimte om nog naar vergaderingen, sport of andere verplichtingen te gaan. Of naar de biddagviering in de Martinikerk om 19.30 uur, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. U kunt zich aanmelden voor 7 maart bij Folkje. Tel: 06-57174338 Mail: folkje1956@hotmail.com Groeten van de diaconie


SUCCESSVOL AFVALLEN DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. Dé manier waarop het wel lukt. Begeleiding

Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald? Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie! Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding. www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19


Beste Eastereiners, Wy binne op syk nei frijwilligers foar by ús leuke aktiviteiten yn de Tsjerne! Bardraaie en/of helpe by bernedisko’s, (berne)bingo, darten en oare aktiviteiten. Liket it dy wat? Stjoer in mail nei info@detsjerne.nl en der wurdt kontakt mei dy opnaam. Fragen? Ek dy meie nei dit mailadres. Foarkar foar in aktiviteit as wolst it graach brûke foar skoalle? Ek dat kin. Setst it yn de mail? Groetnis, It Bestjoer fan de Tsjerne

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Heins: Egbert Sicco en Idwer


Skipper

Troch Karin Everhardus Een zandweg langs een vaart die zich naar het oosten slingert, waar eeuwenlang meer óp dan lángs het water gewoond werd. Het was de plek van (turf)schippers en een stel woonarkjes van boerenarbeiders. Hier legden beurt- en stoomschepen aan, voor het laden en lossen, voor het in- en uitlaten van passagiers. Nog meer boten lagen er in het begin van de vorige eeuw, terpgravers kiepten er hun volgeladen karren in leeg. Na de aanleg van een lage brug in 1968, stopte het verkeer ter water. Het jaar erop stierf de laatste bootbewoner, ene Ype. Vanaf 1900 verscheen langzamerhand het ene na het andere huis ten noorden van de Oosterendervaart, niet ver van de dorpskern. Vanwege de vele waterbewoners die er waren, stond deze weg lang bekend als schippersbuurt of -kade, nu: de Skippersbuorren. Bezweken Bij het naderen van het dorp, splitste de Oosterendervaart zich. De vaart liep links om een smalle landtong heen (langs de achterkant van De Streek), de aftakking ging naar rechts (waar nu ‘t Heechhiem is). Zo kwam het, dat men vanuit het dorp alleen bij de kade kon komen door een brug over te gaan, tot ver in de vorige eeuw. Het was duidelijk, dat het houten bruggetje niet geschikt was voor te zwaarbeladen wagens. Steeds weer werd daarom besproken of de brug niet verbeterd, vernieuwd of afgevoerd moest worden. In ieder geval werden er wel voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van een waarschuwingsbord. Totdat er op een junidag in 1938 een volgeladen zandauto aangereden kwam, die de oversteek wilde maken. Midden op de brug gekomen, zákte de wagen door het brugdek heen.. Gelukkig maar tot halverwege, de lading echter ging geheel het water in. Een forse ingreep was toen onvermijdelijk; de aftakking van de vaart werd tot en met de brug gedempt. Kerckeland De schippersbuurt lag op grond, dat in eigendom was van de kerkvoogdij. Als je interesse voor een (bouw)perceel had, diende je eerst een verzoek te doen aan de kerkvoogden. Hun toestemming was nodig om wat dan ook te kunnen kopen


of huren. Een opvallend beeld vormt de eerste bebouwing aan de weg, komend vanuit het dorp. Deze valt niet alleen op door de bouwstijl, maar ook door de onbewoonbaarheid en de ligging rechts ipv aan de linkerkant van de weg. Een authentiek en karakteristiek stukje dorp, ook wel aangeduid als de (turf)hokken. Turf Zolang de aftakking van de vaart nog niet gedempt was, grensden de vier hokken aan weerszijden aan water. Hierop bevond zich nog eerder de dongbult (mesthoop) van de boerderij die er ooit naast lag, nu Heechhiem nr. 2. Een kerkboerderij was het, die in 1878 afgebroken werd om weer opgebouwd te worden aan het andere uiteinde van de Skippersbuorren. Het meest westelijke hok op de voormalige grond van de kerkvoogdij, kwam er in 1903. Na een mondeling verzoek van een turfschipper “tot stichting van een houten bergplaats voor turf, cooks, enz.”, werd deze gebouwd. Om vervolgens verhuurd te worden. Hok nummer twee werd na schriftelijk verzoek waarschijnlijk in hetzelfde jaar geplaatst. Nadat het door een turfschipper was overgenomen, kwam het ook als turfhok in gebruik. Curiosa Het hok daarnaast is nooit turfhok geweest. Het werd voor een timmerman gebouwd, met een open ruimte in het midden en aan weerszijden houten vakken voor o.a. grind en zand. Halverwege de vorige eeuw werd het gekocht door een koopman annex handelaar, die het als opslagplaats voor zijn tweedehands goederen gebruikte. In de zeventiger jaren werd het als opslag voor antiek en curiosa in gebruik genomen, stond weer later als ‘Sneupskuorre’ (ofwel snuffelschuur) bekend waar tweedehands spullen te vinden waren. Op onregelmatige doch aangekondigde dagen, was het open voor belangstellenden om rond te kijken en/of iets te kopen. Het is nu alweer ruim vijf jaar geleden, dat de winkelschuur voorgoed zijn deuren sloot. Het vierde bouwsel was evenmin turfhok, het werd geplaatst op verzoek van een kapitein die bergruimte nodig had. Hij had een stoomboot, waarop vee en passagiers vervoerd werden. Buorren Pas in de vijftiger jaren raakte de Skippersbuorren zijn zand kwijt. De straatverlichting was er veel eerder dan het verharde wegdek, hoewel de lantaarns pas na aandringen geplaatst werden. Voor die tijd kon het wel eens gebeuren,


dat een passant die in het donker langs het bruggetje liep, in het water belandde! Nummer 1 is het huis, dat op de hoek met ‘t Heechhiem staat. Waarschijnlijk gebouwd in 1900, toen kwamen de eerste bewoners - turfschipper (in ruste) Joustra en zijn gezin - er te wonen. Hij had een turfhok tegen de zuidoostelijk gelegen muur staan. Timmerhout De volgende woning slaat een nummer over, is nr. 5. Een meester-timmerman had al in 1902 een verzoek gedaan voor de bouw van een huis. Die werd afgewezen, met als reden dat er genoeg ‘timmerbazen’ in het dorp waren! Vier jaar later was de kerkvoogdij toeschietelijker, er kwam een 2 onder 1 kap te staan. De bewoners van de woonhelft naast het hoekhuis, dat waren de timmerman en zijn gezinsleden. Hij bouwde in 1918 achter zijn woning een grote timmerschuur - met werkplaats - die er nu nog steeds staat. Begin jaren zestig kwam er een eind aan het timmerbedrijf toen de zoon die hem opgevolgd was, overleed. In het andere deel van het gebouw heeft ondermeer een schipper gewoond. Hij bleef varen tot 1949, verkocht toen zijn boot en emigreerde een paar jaar later naar Amerika. In de eerste decennia na de oorlog waren de vooruitzichten slecht en er was grote woningnood. Meer dorpelingen zochten toen hun heil aan de ándere kant van de “Grutte Dobbe” (Grote Oceaan!). In 1970 werden de twee helften samengevoegd tot één woning. Varkensmesterij Op de plek waar het volgende huis ligt, zou eeuwen geleden een boerderij hebben gestaan. Zeker is, dat er een ‘sate lands’ aan de vaart lag - groot 45 ‘pondematen’ dat eind 17e eeuw aan ene Douwe Hantjes verhuurd werd. In 1907 werd hier een ‘stelphuizinge’ gebouwd, zo’n vijftien jaar lang was er een varkensmesterij, bleef daarna tot 1954 in gebruik als kleine boerderij. De huidige woning met huisnr. 9, was net als het linkerbuurhuis van oorsprong in tweeën gesplitst.


In 1909 werd nummer 11 gebouwd, de eerste bewoners waren een schipper op leeftijd en zijn vrouw. Aan de toestemming tot de bouw was één strenge voorwaarde verbonden: het huis mocht alleen aan een Nederlands Hervormde gelovige verkocht worden! Onder het huis bevond zich een grote kelder mét stahoogte, die 's winters als opslagplaats voor aardappels gebruikt werd. Het voorste deel werd in 1923 verbouwd tot winkeltje, de eigenaar - Klaas Delfsma ging met paard en wagen bij zijn klanten langs. Een latere bewoner die eveneens winkelier was, ging met de tijd mee; hij reed rond op een motorbakfiets. Op de Skippersbuorren nr. 13 - gebouwd in 1915 - kwam een schipper annex ‘lapkekeapman’ te wonen. Hij deed ook herstel-werkzaamheden, repareerde o.a. de gordijnen van de kerk. De bouw van nr. 15 kwam niet erg snel op gang. Nadat in 1916 het verzoek tot plaatsing van een huis was gedaan, gingen er nog twee jaren voorbij eer de ‘burgerhuizing’ gebouwd werd. Bewaarschoolhouderes Het laatste huis binnen de bebouwde kom - nr. 17 - was in 1925 een kippenboerderij. Daarna heeft het nog diverse bewoners gekend, waaronder een zeer geliefde schooljuffrouw. Johanna Berentsen - opgegroeid in een Haags weeshuis - solliciteerde op de vacature van ‘bewaarschoolhouderes’ in Easterein, in 1895. Tijdens de proefles was men aangenaam verrast, hoe goed zij wel niet de kinderen wist te boeien. In Easterein begonnen, verstond ze aanvankelijk de kinderen niet en zij haar evenmin. Maar toen ze de taal eenmaal machtig was, was zij zeer geliefd bij de jeugd door haar warme genegenheid. Ook de ouderen mochten haar graag, ze waardeerden haar stuwende kracht en betrokkenheid bij het dorpsleven. Bijna 44 jaar lang was zij aan de school verbonden, toen zij met pensioen ging. Ter afsluiting was er een hele afscheids'dag' met gezang, voordrachten, sketches en veel speeches en cadeaus. Als kroon op de dag kreeg ze een zilveren eremedaille uitgereikt. De eerste zal de laatste zijn Eindigend hierbij met het eerste (beschreven) huis, de voormalige kerkboerderij op ‘t Heechhiem. Deze staat tegenwoordig aan het verre uiteinde van de Skippersbuorren, als nr. 19.De koksmûtse: Sûkerlatten Troch Annebeth de Jong

Foar 2 stiks • 250 g selsrizend bakmoal • 130 g wite bastertsûker (of ljochte) • 25 g sêfte bûter

• 1 tl anyssied • 50 ml molke • ½ aai

• Ferwaarmje de hiteluchtoven foar op 180 graden. • Ming yn in kom it bakmoal, de bastertsûker, bûter, it annyssied, de molke en it heale aai goed trochinoar (dat kin mei de hân). • Ferdiel it daai yn twaen ast der in bal fan meitsje kinst. • Rôlje der op in mei bakpapier beklaaide bakplaat twa staven fan. • Rôlje mei in daairôle de staven út ta twa platte latten fan sawat 1 ½ sm tsjok. • Set de bakplaat mei de platte latten 20 minuten yn de oven. • As de boppekant ljochtbrún kleuret, binne se klear. De ûnderkant is dan al bruner. • Helje de latten nei de baktiid út de oven en lit se noch even ôfkuolje. Ast de latten luchtticht ferpakst, bliuwe se sêft. Ast se drûger ha wolst, dan ferpakst se net.

Bron: Frysk Bakboek – Henny en Betty Feenstra


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.