Doarpskrantsje Easterein maaie 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE EASTEREIN maaie 2022Kolofon

Nûmer 5 – Maaie 2022 Redaksje: Bauke de Boer Helga Develing Klaas de Jager Jet Postma

Rondleiding

Einredaksje: Mattie Dijkstra Foto foarside: R ené Rijpma (Keatskamp 2022) Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems

Dan is er vrijdag 20 mei om 19.00 uur gelegenheid om samen met Bauke de Boer en Klaas de Jager een rondje door het dorp te doen.

Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl

Wil je als nieuwe inwoner of belangstellende wat meer weten over het mooie Easterein?

Zij zullen dan wat vertellen over de panden waar voorheen vele winkels gevestigd waren en ander wetenswaardigheden van het dorp. Maximaal 6 personen. Vertrek bij Restaurant Bergsma. Graag opgeven bij: Klaas 06 12 48 74 39 of Bauke 06 29 89 23 80

Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 25 maaie


SPECIALIST OP HET GEBIED VAN TUINEN PARKMACHINES Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de machines die het beste passen bij uw specifieke situatie. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar we bieden ook tweedehands machines aan.

Tuin- en parkmachines

Verhuur

Service & Onderhoud

ONZE MERKEN:

mechanisatie SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL

BOSSHOP LANDBOUW TUIN & PARK INDUSTRIE WWW.BOSMECH.NL

WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL


­­­­­Doarpsaginda Maaie | Juny 07 maaie 08 maaie 11 maaie

14 maaie 15 maaie

14:30 12:00 20:30 07:00-08:30 20:00

SDS 1 - DWP 1, De Skoalleseize Ledepartij KF Easterein, De Skoalleseize F1 kafé (GP VS), sportkafé de Greidhoeke Griene kontener Jiergearkomste GEKE, De Skoalleseize

hiele dei 14:30 hiele dei 11:00

Keunstrûte Ald Littenseradiel, Martinitsjerke iepen SDS 1 - Scharnegoutum 1, De Skoalleseize Keunstrûte Ald Littenseradiel, Martinitsjerke iepen KNKB partij manlju 2e klas f.f., De Skoalleseize

17 maaie 18 maaie

18:30-19:30 07:00-08:30 15:00/17:00 20:00 21 maaie

Ynsammelaksje foar de voedselbank Grize kontener Jeugdledepartij KF Easterein, De Skoalleseize Jiergearkomste SDS, De Skoalleseize SDS vr. 1 - SJO BMJ vr. 1, De Skoalleseize

22 maaie 11:00 Stipersdei KF Easterein (stipers, bestjoers- en kommisjeleden, sêfte bal), De Skoalleseize 16:00 Wilhelmina Frijheidskonsert mei violiste Lianne van den Berg, Martinitsjerke 20:30 F1 kafé (GP Spanje), sportkafé de Greidhoeke 25 maaie 28 maaie 29 maaie 31 maaie

07:00-08:30 hiele dei 14:30 14:00 07:00-08:30

Griene kontener Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante SDS 1 - Makkum 1, De Skoalleseize F1 kafé (GP Monaco), sportkafé de Greidhoeke Ald papier kontener

Juny 01 juny 05 juny

07:00-08:30 12:00

Grize kontener Pearkekeatsen KF Easterein, De Skoalleseize

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nlUt de Algemiene Ledegearkomste Doarpsbelang Op 20 april ha we ús algemiene ledenfergadering holden yn de Skoalleseize. Mei 20 minsken om de tafel fielt dochs gâns better as digitaal efter it skermke. It folsleine jierferslach 2021 wurdt pleatst op easterein.nl Foar ús ponghâlder Broer Harmen sit de bestjoersperioade der op en hy is útswaaid op de fergadering, ûnder tanksizzing foar syn grutte ynset fan de ôfrûne 5 jier. Yn Wouter Develing ha we in goede opfolger fûn en wy binne der tige wiis mei dat hy mei enthousiasme oan de slach giet. Berend Santema giet in twadde perioade oan, en bliuwt foarearst foarsitter. Finansjeel stiet Hâld Faasje der sûn foar. De bankrekken is jusjes tanaam, en derom is der besletten om de kontribúsje gelyk te hâlden. Branjewâl Vincent Kok, de ûntwikkelder fan it bouplan op it plak fan Joustra Branje wie oanwêzich om de aktuele stân fan saken ta te ljochtsjen. Meikoarten fynt der foar de omwenjenden en belangstellenden wer in ynrin plak om it definitieve plan te besjen. Hooplik kin dizze neisimmer de ferkeap begjinne. Vincent joech oan dat minsken út eigen doarp as earste yn oanmerking komme Doarpsargyf Op de fergadering waard it digitale doarpsargyf presintearre, en yntusken is de website https://eastereinargyf.nl yn de loft. It begjin is al de muoite wurdich om te besjen, en hooplik soarget dat ek foar reaksjes en oanfullingen. De kommisje wurket gewoan troch en dus groeit it argyf almar troch. Doarpsjûn wenjen 18 maaije is der jûns bij Bergsma in doarpsjûn oer “Wenjen yn Easterein”. Wy hoopje op in goede opkomst. It giet om de takomst fan Easterein.

Berend Santema, Henk Duimelaar, Sjoukje van der Eems, Catharina Veenstra, Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda en Wouter Develing


Bedankt Op woansdei 9 maart wie it 60 jier lyn dat wy elkoar it ja-wurd joegen. De dei begûn mei in spandoek yn de tún en in hearlik moarnsbrochje mei ús 4 bern. De lokwinsken kamen binnen út namme fan de Kening, de boargemaster en de kommissaris fan de Kening. Wat fûnen wy dat moai. Mar safolle lokwinsken, blommen en kaarten út it doarp is mei gjin pinne te beskriuwen. Lâns dizze wei wolle we dérom elkenien betankje dy’t dizze dei foar ús ûnferjitlik makke hawwe. Sytze en Teatske Kooistra

40 jaar organisatie collecteweek Hartstichting Hoe kwam ik bij de Hartstichting? Wij woonden 10 jaar in Easterein en er werd hier niet gecollecteerd wist de buurvrouw van mijn schoonmoeder in Hijlaard en door haar ben ik de contactpersoon geworden. Nu, na 40 jaar, hou ik daar mee op en ben ik op zoek naar een opvolger dus als iemand het wil overnemen kan die zich bij mij melden. Ook dit jaar was de opbrengst weer geweldig; 465 euro, hartelijk dank daarvoor. Ook wil ik al de collectanten bedanken voor hun inzet deze 40 jaar want dankzij jullie inzet was er elk jaar een goede opbrengst. Als je de 40 jaar optelt kom je tot een opbrengst van 18.500 euro, hartelijk dank daarvoor. Groetjes, Hiekje Meijer Visser Wynserdyk 19 tel. 0515 332278 | 0613921949


n... hâlding fa Ut de hús e dit? Wa binn

Tierlantijn yn Easterein Yn 'e skuorre efter it hûs op 'e hoeke fan Wynserdyk 1 en de Grieneleane ha ik (Joke) op freed- en sneontemiddei fan 13.00 oere ôf de skuorredoarren iepen. Ek as it boerd by de dyk stiet bin ik thûs en binne jim altyd wolkom om efkes te strúnen yn Tierlantijn. Allegear snústerijkes, oars as oars, vintage & mear. Wolkom, sjoch sels mar ris efkes. Joke


Ferwûndering

Troch Helga Develing Elke maand ga ik als import Fryslânder op zoek naar antwoorden. Ik zie hier dingen die ik als Westers stadsmens niet ken of niet begrijp. Dingen die me verwonderen en nieuwsgierig maken. Dus toen Klaas zei: ‘mollenvangen, dat vind ik echt iets voor jou om over te schrijven’ nam ik, na even slikken, de uitdaging aan. Ik moest wel een kleine drempel over. Als beschermer van dierenrechten protesteerde ik in mijn jonge jaren onder andere tegen bont en kreeg er zelfs een keer bijna klappen voor, omdat de man die ik aansprak niet gediend was van mijn repliek op zijn onverschilligheid. Maar als ‘journalist’ wil ik alles onderzoeken, dus trok ik de stoute schoenen aan en ging op pad met een van Eastereins mollenvangers. Geschiedenis In het verleden had Easterein Stoffel Bouma als mollenvanger. Hij hielp boeren en andere mensen die last hadden van mollen daarvan af. Toen Stoffel overleed nam een oudere man uit de buurt het van hem over, inmiddels is hij ook overleden. De mollen bleven wel komen. ‘Misschien moet ik het zelf maar eens proberen’, dacht Monique Vellinga toen. Ze zocht op internet naar de ins en outs van het mollenvangen en besloot het te proberen. Inmiddels is ze begonnen aan haar tweede seizoen als mollenvanger. Ze vangt ze voornamelijk thuis, maar ook wel bij anderen. Mollen Mollen leven solitair, behalve in de paartijd. Eigenlijk is het een goed teken als je mollen hebt, want dat betekent dat de grond vruchtbaar is en een rijk bodemleven heeft met onder andere veel wormen. En mollen eten graag wormen. Maar je wilt mollen liever niet echt in je grond hebben: ze graven een gangenstelsel dat voor instabiliteit kan zorgen en bij al dat graven vernielen mollen alles wat ze tegenkomen, planten en bloemen, maar ook bijvoorbeeld bekabeling. Ook zorgen ze voor modder in het kuilgras. Ze houden niet van licht, maar kunnen enorm goed ruiken en horen. Hun vacht is bijzonder: hun haren kunnen voor- en achteruit gestreken worden. Bij andere dieren kan dat niet, maar een mol moet zowel voor- als achteruit in zijn gangen kunnen kruipen. Dus is zijn prachtige zwarte vacht twee kanten op te strijken.


De voorpoten zijn groot, daarmee graaft hij. De achterpoten zijn kleiner, maar ook sterk. Daarmee klopt hij de aarde achter zich aan, zodat hij stevige wanden voor zijn tunnels creëert. Hij zoekt eten in een gebied dat zo’n 500 meter rond zijn nest bestrijkt en graaft gangen tot wel zo’n 120 cm diep. Mollen hebben een territorium, maar territoria kunnen elkaar overlappen, zodat je niet zeker weet dat het graven over is als je één mol hebt gevangen. Vangen In het voor- en najaar zijn mollen het meest actief. Maar als het te nat is kun je niet goed mollen vangen. Er is staat dan te veel water in de gangen en de kleigrond wordt dan te plakkerig, waardoor de klemmen vastslibben. Ook gaan de mollen dieper zitten en kun je er niet bij. Gelukkig is het dit voorjaar ook even mooi weer en Monique en ik trekken op een mooie zondagmiddag het land in, op zoek naar mollen. Ze heeft een dag ervoor klemmen gezet. Vandaag gaan we de klemmen langs om te zien of er een mol in zit en om de klemmen opnieuw te plaatsen. Er zijn verschillende soorten klemmen. De klemmen die Monique gebruikt hebben uitsteeksels bovengronds, waardoor ze makkelijker af te stellen zijn door het hefboomeffect, handig als je wat minder kracht hebt. Deze klemmen zijn bovendien beter zichtbaar. Tenminste, als je weet waar ze zijn geplaatst, anders lukt het niet zomaar ze terug te vinden. Nadeel is wel dat je meer werk hebt aan het afdekken van de klem. Monique markeert de plaatsen met een stok. Dus lopen we van stok naar stok.


De eerste klem is nog precies als gisteren, hier is geen mol langs gegaan. Bij de tweede zien we aan de uitsteeksels dat de klem is dichtgeklapt. Monique maakt voorzichtig de plaggen los die de klem bedekken. Als er licht in de gang komt, zal de mol die gang niet gebruiken, hij houdt immers niet van licht. In de klem zit een mol. Een prachtig zwart diertje, je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat zo’n mooi beestje overlast veroorzaakt. Respectvol haalt Monique het beestje uit de klem. Ze aait de vacht om me te laten zien dat je de haren twee kanten op kunt strijken en laat me zijn oogjes zien, zijn pootjes en zijn neus. Hij moet ook oren hebben, maar die zijn te goed verstopt. Omdat we nog veel nieuwe molshopen zien, zetten we nieuwe klemmen. Het is best nog een kunst om de klem goed af te stellen, zonder gevaar voor je eigen vingers. Klem Na een paar klemmen gecheckt te hebben mag ik zelf aan de gang. Met een prikstok voel ik om de molshoop heen waar een gang is. Als ik denk een gang gevonden te hebben gaat de spade de grond in. Er moet een klein stukje gang worden blootgelegd. De spade van Monique mag alleen voor het mollenvangen gebruikt worden. Mollen hebben een extreem goed ontwikkeld reukvermogen. Als de spade voor andere dingen gebruikt wordt, zal de mol ruiken dat er onraad is. Daarom draagt Monique ook handschoenen, de mol zal ongetwijfeld de geur van zeep of parfum oppikken bij blote handen. Het gat moet niet te groot zijn, want alles moet weer helemaal worden afgedekt, zodat er geen licht in de gang komt. En als er teveel ruimte is kan de klem niet goed worden geplaatst. De klem moet op zijn scherpst gespannen worden en voorzichtig voor de gang worden geplaatst. En dan voorzichtig worden afgedekt. De plaggen moeten niet te strak worden aangedrukt, want dan kan de klem niet dichtklappen. Stok erbij om de klem te kunnen terugvinden en afwachten dan maar. De oude mollenbulten worden platgetrapt, zodat ze de volgende keer dat ze in het land is kan zien of er verse bulten zijn die de aanwezigheid van een mol verraden.


Buiten Samen lopen we een tijd door het weiland. We checken de overige klemmen, die allemaal dichtgeklapt zijn, maar geen mol bevatten. Helemaal niet erg. “Eigenlijk is het ook een manier om lekker buiten bezig te zijn”, vertelt Monique me. En dat kan ik alleen maar beamen. Ontspannen lopen we door het grasland. Mijn horloge geeft aan dat we die middag zo’n 1,5 kilometer hebben afgelegd op het land achter het huis van de Vellinga’s. De zon schijnt en de vogels fluiten. We nemen de tijd om even te genieten van de rust en het landschap op een luw plekje aan de waterkant. En lopen dan rustig terug. Mijn middag mollenvangen zit erop. ‘Je kunt het nu zelf ook,’ zegt Monique. Maar ik hoop toch dat dat niet nodig zal zijn. Thuis geniet ik nog even na van deze nieuwe ervaring. Ik had het niet willen missen.

Nijs fan de Soos No’t wy de winterperioade wer hân ha, de snieklokjes en krokussen yn de bloei stean, wie it wer tiid foar ús slotmiddei fan de Soos. 29 maart wie ús lêste middei; earst noch in potsje spylje en dernei skoft mei koffie/tee en wat lekkers derby. Dernei krigen wy de priis útrikking. By de koersballers wienen dat: 1e priis: Jan Strikwerda 2e priis: Sake Strikwerda 3e priis: Coba Stremler

By it kaarten wienen it: 1e priis: Klaas Faber 2e priis: Jan Kusters 3e priis: Willem Rienstra

Dernei noch gesellich neisitten mei in hapke en in drankje. Wy ha in prachtich winterskoft hân, mei in lytse únderbrekking. It groepke wurdt wat lyts dat wa sin hat is altyd wolkom of kom in kear lâns. It is fan ein oktober tot ein maart elke tiisdeitemiddei fan 14.00 oant 16.15 oere, gewoon probearje, jim binne wolkom. Ut namme fan de Soos: J. de JongBevrijdingsdag

Troch Helga Develing Het is al best weer wat jaren geleden, maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Mijn eerste deelname aan de bevrijdingsvuurestafette. Thuis de dodenherdenking, daarna naar de hardloopclub en van daaruit met twee busjes naar Wageningen. Daar uren in de kou staan wachten. Om 12 uur ‘s nachts werd het grote bevrijdingsvuur ontstoken en alle deelnemende teams kregen een stukje van dat vuur mee. Dat vuur werd in estafette over heel Nederland verspreid. Bevrijdingsvuurestafette Met het hele team liepen we het eerste stukje. Daarna ging een deel van het team de busjes in en liep 1 loper verder. Met niet ver vanaf het beginpunt de Grebbeberg. Elk jaar weer was dat een heel indrukwekkend moment: vuren en stilte. Het gevoel daar op dat moment is onbeschrijflijk. Alle teamleden stappen daar uit om stil te staan bij de vrijheid. Om dan het vuur van die vrijheid naar huis te brengen. Dat eerste jaar liepen we de etappes nog alleen, afgezien van een fietser die je de weg wees en er was voor je veiligheid. Zeker ‘s nachts had je het idee helemaal alleen te zijn. Dat geeft alle ruimte om te denken. Aan alle offers die zijn gebracht voor mijn vrijheid. Aan wat ik doe met mijn vrijheid en welke ruimte geef ik de vrijheid van anderen? Bij het eerste ochtendgloren verschenen de eerste vlaggen. En dat werden er steeds meer meer. Dat eerste jaar was adembenemend: nooit eerder had ik de vrijheid zó gevoeld, was vrijheid zó nadrukkelijk aanwezig. Sindsdien vraag ik mij elk jaar weer af waarom we de vrijheid niet met elkaar kunnen vieren, waarom 5 mei geen officiële vrije dag is. Als iets de moeite waard is om te vieren, is het onze vrijheid wel. Maar dat terzijde. 5 mei Op bevrijdingsdag was er in Leiden de jaren voor de corona periode een grote braderie. Daar werd de vlam overgedragen aan de burgemeester die het vuur van Leiden daarmee ontstak. Wat was het mooi om daar aan te kunnen bijdragen! Dit jaar is dit mijn vlam en hoop ik met dit stukje het bevrijdingsvuur te kunnen ontsteken, het bevrijdingsvuur van Easterein. Opdat we 5 mei vieren, omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is en het waard is gekoesterd te worden. Een mooie bevrijdingsdag iedereen!


Nijs fan Oranje en Heitelân Keningsdei Wat moai dat we nei twa jier wer in Keningsdei organisearje koenen! It wie al betiid drok yn it doarp. In protte minsken hiene de garagedoaren iepen foar de garagesale. Undertusken wie der muzyk fan it korps Wilhelmina. Op it sportfjild wie it drok mei keatsers. Yn de Skoalleseize wienen de klaverjassers dwaande en bûten ek noch de jeu de boulers. Middeis wie der in bingo foar de bern yn de sporthal en ek wie der noch in autopuzzeltocht. Foar elts wie der wat te dwaan. Nei ôfrin ha we mei elkoar noch in gesellige jûn hân yn de Skoalleseize mei muzyk fan Jan Bouke Bouma.

Hjir folgje in oantal útslaggen fan de ferskate aktiviteiten: Keatsen: Heren: A klasse: 1e Bôte Jellema, Jan Simon Jelsma en Sipke Hiemstra B klasse: 1e Tom Couperus, Geert Dijkstra en Jan Bouke Bouma Dames: 1e Petra Jellema, Marije Schurer, Jaqueline Buma

Klaverjassen 1e Annie Sjaarda, 2e Halbe Huitema, 3e Gerke Jellema Poedelpriis: Bouwdewijn Kramer


Autopuzzeltocht 1e priis Pep de Boer, Klazien Bergsma, Rika Okkema en Greet Jorritsma Jeu de boules 1e Coba Stremler, 2e Bettie van Schepen, 3e Jappie de Jong, 4e Immie Veninga Foar it ferslach fan de bingo en de autopuzzeltocht ferwize we jimme nei de stikjes fierderop yn dit boekje fan Klaas de Jager en Pep, Klazien, Rika en Greet. We wolle jimme betankje foar de massale dielname! It wie in tige slagge dei. Doarpsfeesten Dan ha we oer in wike as seis al wer de doarpsfeesten. It tema is dizze kear 'De camping'. We ha yn plak fan in optocht dit jier keazen foar buurtfersiering. We wolle alle buerten dan ek oproppe om hjir mei elkoar oer nei te tinken en jim strjitte te fersieren op originele wize. En fansels passend yn it tema. Fierder is der op de tongersdeitejûn in beddenrace. De krekte spulregels folgje yn it programma, mar jimme kinne alfêst oan de slach mei it meitsje fan in bêd op tsjillen. Dielname is yn groepkes fan twa persoanen en maksimaal 5 persoanen. We sille in parkoers útsette wat je ôflizze moatte. Hjirûnder stean in oantal QR codes, dit binne linkjes nei filmkes op YouTube. Besjoch se mar ris, dan krije jimme der wat in idee by. In protte sukses mei de tariedingen. We sjogge jimme op 23 en 24 juny! Groetnis, Oranje en Heitelân Jan Jetze, Johannes, Frida, Hieke, Christian, Kees, Anneke, Hendrik en Eelco


De autopuzeltocht op Keningsdei Troch Pep, Klazien, Rika en Greet

Under it genot fan in doaske autodrop, binne we om 13.00 oere úteinset by de Skoalleseize wei. We tochten even gesellich byprate … mar dêr kamen we net oan ta, we hiene it mar drok mei de opdrachten en moasten de kop der byhâlde. Pep wie de sjauffeur, Klazien die de administraasje, Greet wie de fotograaf en Rika ‘it brein’. Fia Easterein, Itens en Hinnaard kamen we yn Easterlittens terjochte. Hjir moasten we kabouters telle, efterôf sjoen wie dit foar ús de grutste stroffelstien foar it oplossen fan de puzel (yn novimber wiene der tolve kabouters, mar no dochs echt fyftjin). Doe troch Mantgum rjochting Jorwert, hjir stiet by de ôfslach in keunstwurk ‘de Triangel’, dit is hjir delsetten fanwege it 25-jierrich bestean fan Spulwike, dit ha wy nea witten. Sa wiene der mear dingen dêr’t we net fan op de hichte wiene, bygelyks it bestean fan ‘de Kreake’ yn Húns. Tusken Winsum en Spannum kaam de beam wol hiel tichtby. We wiene fanatyk mei de puzel dwaande en hiene net yn de gaten dat in motorrider ús ynhelje woe. De sjauffeur skrok har dea, we makken in swiper… mar it is gelokkich goed ôfrûn. Dêrnei rjochting Wommels, it wie noch in fraach, is it ‘Terp’ of ‘de Terp’, dit wie belangryk y.f.m. de oplossing fan de puzel. Doe rjochting de Súdhoeke, hjir stiet minibyb ‘de Letterfretter’ dit wie ek wol nijsgjirrich, wy wisten fan it bestean net ôf. Ja … doe moasten we foar de Gouden Engel in selfy fan ús fjouweren meitsje mei de Eastereiner toer op de eftergrûn. Dit foel net ta, as je goed sjogge en de foto fergrutsje, stiet de toer der dochs echt wol op. By oankomst noch in kertier op it parkearplak om de puzel kompleet te meitsjen, want der siet dochs echt in flaterke yn. Uteins binne we der wol útkommen en ha de oplossing ynlevere by it bestjoer. Sa no en dan moasten we wol even rjochtomkeard omdat we wat mist hiene, sa ha we wat mear kilometers makke. We ha noch oerwage om te sjoemeljen mei de kilometerstân, mar ... dit ha we dochs mar net dien.


Al mei al in prachtige tocht, it wie tige gesellich, we ha op plakjes west dêr’t we noch nea west wiene en we binne wer wizer wurden. It wie tige slagge!!! (p.s. We hiene ek noch de 1e priis, jammer Ids fan dy 3 kilometer

Bingoooooo

Troch Klaas de Jager O, wat blijft Bingo een mooi en spannend spel. Hoeveel kinderen zouden er komen op de Bingomiddag? Voor de sporthal zag ik een jonge man staan, gekleed in een oranje shirt met een blauwe stropdas en op zijn hoofd droeg hij een grote zwarte hoed. Vriendelijk begroette hij alle kinderen, en om klokslag 13.00 uur zat de kantine van de sporthal vol met kinderen en een paar ouders om de jongste kinderen te helpen bij de Bingo. De man met de hoge hoed vertelde hoe de bingo gespeeld wordt en vroeg aan de kinderen wat ze moeten roepen als ze een rijtje vol hebben of bij een volle kaart… uit volle borst riepen de kinderen BINGOOOOO, maar volgens mij had hij de hoge hoed te ver over zijn oren getrokken want de kinderen moesten wel 4 keer BINGOOOOO roepen voordat hij het goed hoorde. Nadat alles duidelijk was begon de charmante assistente de eerste bingo ballen te trekken. Na een aantal nummers hoorde je in de zaal ik moet er nog 2 en ik moet er nog 1, en dan valt het laatste getal en is het bovenste rijtje vol. Bingo wordt er geroepen, de kaart wordt gecontroleerd, gelukkig is het goed en hoeft er geen liedje gezongen te worden maar mag er een mooie prijs uitgezocht worden. Na twee ronden is er tijd voor wat drinken en wat lekkers. Vol goede moed wordt er begonnen aan de laatste ronde met weer drie prijzen, en als de laatste Bingo is gevallen is de bar waar de prijzen staan bijna leeg. De laatste prijzen worden getrokken uit de grote zwarte hoed waar iedereen elke ronde de bingokaarten in hebben gedaan. Na een prachtige bingomiddag gingen de kinderen tevreden naar huis.Bernegym Easterein In tiid lyn hawwe wy in ynventarisaasje oprop dien op Facebook Fraach & oanbod Easterein. We woene graach witte hoefolle peuters/kleuters sin hawwe yn gymnastiek. En dat wie in prachtich oantal! Mei-inoar boartsje en ûndertusken op motorysk en sosjaal gebied in soad leare. Yn oerlis mei de gemeente kriich alles wat mear foarm. Gelokkich kamen we fia dizze oprop yn kontakt mei in diplomearre trainster dy't ek noch yn Easterein wennet. Wat binne wy hjir bliid mei! En no? No is it sa fier. We starte op 20 maaie 2022 mei 2 ferskillende groepen. In groep fan 2/3 jierrigen en in groep fan 4/5 jierrigen. De lessen fine plak yn ’e sporthal de Greidhoeke yn Easterein en binne op freed fan 14:30 oant 15:15 oere (4/5 jier) en fan 15:15 oant 16:00 oere (2/3 jier). De opjefte as fragen gean fia it emailadres: bernegymeasterein@gmail.com De stichting Fit yn Fryslan is ek belutsen by dizze bernegym, sy regelje alle finânsjes. Fia dizze stichting hâlde we it leechdrempelich en it alderbelangrykste, ús bern kinne wer hearlik mei-inoar bewege! Jou jimme op foar 15 maaie! Meidwaan bliuwt fansels altyd op eigen risiko. Groetnis, Marije Schurer & Judy Bergsma en fansels trainster Nellie de Vries


Het Eastereiner Zonnepanelen project Sinds 2014 is Geke aan de slag om Easterein nog duurzamer te maken en op 20 april was het heugelijke moment dat ons Eastereiner Zonnepanelen project in werking gezet werd. 252 panelen op de loods van Strikwerda aan de Sibadawei, goed voor een productie van ca 90.000 kWh/jaar. Dit staat voor het verbruik van zo’n 25 huishoudens. Het project heeft wat voeten in aarde gehad. Eerst een geschikt dak vinden op juiste afstand van een trafo zodat de aansluitkosten binnen de perken bleven. Daarna moest er geld op het kleed komen. Minimaal 1/3 van de begrote € 82.000 moest door minimaal 19 leden uit de postcoderoos dorpen in en rondom Easterein opgebracht worden. Het geld dat tekort was kon middels een subsidie geleend worden. Dit hebben we niet hoeven doen want binnen zeer korte tijd hadden we 21 leden die garant stonden voor het gehele investeringsbedrag. Trots op ons dorp want 20 leden zijn Eastereiners. Dus eind september 2021 groen licht en toen kwamen we in de stroomversnelling. De keus voor het leveren en plaatsen van de panelen was gevallen op FDB uit St Annaparochie. We moesten snel handelen want zouden we na 1 november bestellen dan werden de panelen weer € 3000 duurder. Er viel een klus uit bij FDB waardoor direct begin november de plaatsing kon beginnen. Vooraf had Steven het asbest van het dak verwijderd, nieuwe dakplaten geplaatst en de spanten verstevigd. 25 November lag alles erop.


En dan denk je dat je klaar bent maar er moest een ook nog bij de notaris opstalrecht gevestigd worden tussen Geke en Steven Strikwerda. Ook verzekeringen mogen niet ontbreken dus deze zijn afgesloten voor aansprakelijkheid, machinebreuk en productieverlies. Dan wachten op Liander want er moet wel een kabel naar de trafo. Slecht nieuws, de kabel mag niet gegraven worden maar er moet een grondboring plaatsvinden. Dit betekent € 3500 extra kosten en een vergunningsprocedure van 6 weken. Nog een uitstel wegens ziekte bij het grondboorbedrijf en het is zomaar 6 april 2022 voordat de boring plaats kon vinden.

Maar het is gelukt en 20 april hebben we het project op kunnen starten en zijn we met een totaal uitgave van € 76.000 ruim binnen onze begroting gebleven. Nu maar hopen op vele zonnige dagen zodat we onze participanten de komende 15 jaar 5% rendement op hun ingelegde geld uit kunnen keren. Daarnaast is begroot dat er ca € 1500 per jaar over zou blijven voor herinvestering in Easterein. De leden kunnen bepalen waar dit geld voor ingezet gaat worden en met de huidige energieprijzen kan dit zelfs wel een veelvoud van € 1500 per jaar worden. Groet namens Geke bestuur, Gerrit Bergsma, Johannes Dijkstra en Marcel JanssenOorlogswinter

Troch Helga Develing Op 7 april jl was in Drachten de première van de musical ‘Oorlogswinter’, naar het boek van Jan Terlouw. De hoofdrol werd gespeeld door ‘onze eigen’ Siebo Boersma. Na 2 weken theater keek ik met hem terug op deze intensieve periode. Oorlogswinter Voor wie het boek niet kent, het verhaal in het kort: Michiel is 16 als hij in de winter van 1944 een brief in handen krijgt die niet voor hem bedoeld is, maar die hij niet kan bezorgen. Zo raakt hij betrokken bij de verzorging van een gewonde Engelse piloot die verscholen zit in het bos. Zijn geheim weegt hem soms zwaar, maar wie kan hij vertrouwen, en wie niet? Keuzes “Eigenlijk is dat waar het verhaal om draait”, zegt Siebo. “Niet zozeer de oorlog, maar het maken van keuzes.” Michiel moet keuzes maken, maar de andere personen in het stuk ook. Welke kant kies je, en wie denk je te kunnen vertrouwen. Daar draait het om in dit stuk. Fysiek Siebo speelde de hoofdrol in deze musical. “Het is niet voor het eerst dat ik een grote rol heb, maar wel dat het stuk vooral wordt gedragen door de persoon die ik speel. Het was fantastisch om te doen, maar het was ook zwaar.” De musical draaide twee weken. Twee weken waarin Siebo’s wereld bijna alleen bestond uit ‘Oorlogswinter’. Niet alleen in de rol kruipen van Michiel en zijn twijfels en zorgen verbeelden kostte energie. Michiel rent en fietst wat af op het toneel. “Er is een scène waarin ik ook nog eens een jas aan heb en een sjaal om. Als ik dan even backstage kom, staan andere spelers klaar met tissues om het zweet weg te deppen. Zó warm heb ik het dan.” Tweede laag Wat het extra lastig maakt Michiel te spelen is dat de jongen een groot geheim met zich meedraagt: de verborgen piloot die hij verzorgt. In het stuk kan hij dit geheim met niemand delen. Michiel draagt dit grote geheim alleen. Maar Siebo moet het geheim en het gewicht daarvan juist wel delen, hij moet het publiek


D! NIEUW IN FRIESLAN

en? t willen leren bespel en m ru st in n ee g aa ment of zou je gr s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je Dan ben je bij Muzie er ervaren muzikanten en speelt vanaf deluieedsrsttechniek. lfs licht- en ge ofessionele en ze s, zang, bas of ze Je krijgt les van pr oard, gitaar, drum yb ke , no Pia . en graag wilt ler

! n i e r e t s a E n i s e l r Nuf moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl ri Bel o rit@muziekschoolf er g / 8 7 5 1 2 4 8 1 06

esland.nl ri lf o o h c s k ie z u www.m MSF Adv A6_oblong.indd 1

02-12-13 21:29


meenemen in dit geheim en in Michiels tweestrijd. Die twee lagen maken het extra lastig deze rol te spelen. Ik vind dat Siebo er goed in is geslaagd: ik zie de Michiel in het stuk groeien van kwajongen tot jongvolwassene die beslissingen moet nemen die ook de levens van anderen beïnvloeden. Je ziet hoe hij van een jongen die er toevallig bij betrokken raakt iemand wordt die vanuit overtuiging beslissingen neemt en handelt. Verraad Zoals dat gaat in aangrijpende verhalen spelen verschillende emoties grote rollen. Vertrouwen, vriendschap en liefde, maar in dit geval ook verraad. Het moment waarop Michiel ontdekt dat zijn oom, één van de weinige mensen die hij vertrouwde, een verrader is, is een prachtige scène. “Mijn lievelingsscène,” zegt Siebo. “Er zit zóveel energie in die scène. Je voelt hoe het publiek de adem inhoudt. En hoe iedereen die adem weer loslaat als Michiel de verrader neerschiet.” Het was met recht een indrukwekkende scène. Je voelt zo goed wat er gebeurt, ik denk dat iedereen op dat moment dat gevoel van verraad herkent en ervaart wat verraad met een mens doet. Michiel vermoordt zijn oom, maar het voelt heel rechtvaardig. Actueel Het idee voor deze musical was er al een tijd, maar door alle corona maatregelen werd het later gespeeld dan oorspronkelijk de bedoeling was. En ineens werd het stuk meer actueel. Want ook al gaat het niet over de oorlog, het gaat wel over keuzes maken tussen goed en kwaad, in dit geval ín een oorlog. En als de cast de musical afsluit met een lied dat onder andere gaat over nooit meer oorlog, kan ik zelf de link met de situatie in Oekraïne niet wegdenken. Het is een andere situatie, een ander land en andere mensen, maar ik denk aan hoe stellig jaren is gezegd ‘dat nooit meer’ en aan hoe dichtbij de oorlog nu is. Dat maakt het nog indrukwekkender dan het al is. Toekomst Er lijkt een mooie toneeltoekomst voor Siebo te zijn weggelegd. In de nabije toekomst speelt hij in ‘De Trochknaller’. Een groots openlucht stuk op 9, 10 een 11 juni in Makkum. Maar ook daarna. Tijdens een interview op Omrop Fryslân zei de regisseur van ‘Oorlogswinter’ over Siebo dat ‘hij wel eens een hele grote’ zou kunnen worden in de theaterwereld. Geen twijfel over mogelijk. Ik hoop nog veel van hem te kunnen zien in het theater.


It wurk fan... Geartsje Strikwerda-van der Hem Beste Eastereiners, mij is gevraagd iets te schrijven over mijn werk als nagelstyliste. Tsja, wie vindt dat nou niet mooi, een setje mooi gelakte nagels... In 2018 ben ik getrouwd met Sjouke en had ik prachtige gelnagels laten zetten. Om deze nagels mooi te houden moet je ze wel iedere 4 weken bij laten werken. Dit heb een ik half jaar gedaan. Ik vond het altijd heel knap hoe de nagelstyliste er iedere keer weer een prachtige set van maakte. De gedachte ging dan ook wel eens door mij heen 'dat zou ik ook nog wel eens willen kunnen'. Vanaf 2011 ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. In begin 2020 was ik fulltime werkzaam voor groep 4&5. Ik kreeg toen de horen dat in Winsum een cursus startte voor nagelstyliste. Ik vond dit een mooi moment om even heel wat anders te gaan doen en heb me gelijk opgegeven. Voor de klas staan vind ik fantastisch maar even praktisch bezig zijn en de sociale contacten spraken mij ook wel aan. Ik had geen idee of het wel wat voor mij zou zijn. Zou ik hier het geduld wel voor hebben of haak ik gelijk af na mijn eerste setje? Nadat ik de cursus net had behaald, kregen we helaas corona waardoor ik het certificaat helaas net niet in ontvangst kon nemen. Gelukkig had ik in die periode wel tijd om thuis verder te oefenen op mijn eigen nagels totdat de zomer aanbrak en de coronaregels weer werden versoepelt. Ik vond de cursus en het oefenen zo leuk dat ik besloot om toch voor mezelf te starten als nagelstyliste. Eerst natuurlijk wel spannend maar super leuk om mensen bij mij thuis te voorzien van een set prachtige nagels. Iedere keer weer leuk om mensen blij de deur uit te zien gaan!


Eind zomer 2020 werd ik door Siesoo Haarmode uit Jirnsum benaderd. Ze zochten een nagelstyliste voor in de kapsalon. Erg leuk natuurlijk en ik kon gelijk aan de slag. Als zelfstandige ook ideaal om zelf de uren in te plannen en te combineren met het onderwijs. Het is nog steeds mooi te combineren sinds we ouders zijn geworden van onze dochter. Zo ben ik op vrijdagmiddag in Jirnsum bij Siesoo haarmode aan het werk. Op de zaterdag ben ik thuis in Easterein aan het werk. Wil je ook mooie gellak nagels voor 4 weken? Neem dan contact op met Nails by Geartsje en wie weet tot snel! Op mijn Facebook en Instagram vind je verdere informatie. Hartelijke groet, Geartsje Strikwerda-van der Hem

Nieuws van de Bieb Maandag 23 mei om 15.00 uur Boekstartactiviteit: Leren communiceren met je kindje nog voordat zij kan praten? Kom langs met je kindje en doe mee. Voorlezen met gebarentaal op uur door Gabrielle Terpstra-Bouma uit Easterein. Gabrielle is docent Baby- en Kindgebaren. Een verhaal ondersteunen met gebaren draagt bij aan de taalontwikkeling van een kind en laat kinderen actief deelnemen aan het voorlezen. Geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden tot 4 jaar, ook voor anderstaligen. De activiteit is gratis.


Nacht van de Vluchteling nu ook in Fryslân Troch Helga Develing

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit: 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat is: alles en iedereen achterlaten, op weg naar een toekomst waarin alles onzeker. Hoe wanhopig moet je zijn om die stap te zetten?

Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling één keer per jaar de Nacht van de Vluchteling. Een wandeltocht om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Zo’n tocht was er nog niet in Fryslân. “Raar eigenlijk”, dachten Ineke Schoonderbeek uit Leeuwarden en ik. Beiden zochten we contact met de Stichting Vluchteling en zo vonden we elkaar. Om samen een eerste Nacht van de Vluchteling te organiseren in Fryslân. Pilot Het wordt een kleinschalige opzet om uit te proberen of en hoe volgend jaar een groter evenement kan worden georganiseerd. Het is nu ook te kort dag om een grote wandeling te organiseren. De Stichting Vluchteling staat achter het initiatief en steunt ons in de organisatie van deze Nacht. Op zaterdag 18 juni om 19.00 uur start een eerste groep deelnemers voor een wandeling van 10 kilometer. De route is tot stand gekomen in samenwerking met Avondvierdaagse Sneek. Zo’n 10 minuten later zal de tweede groep wandelaars vertrekken. Beide groepen starten bij de Veemarkthal en lopen onder begeleiding van Ineke of mij de route. Het is niet ver, maar het is wel een mooie manier om aandacht te vragen voor mensen die geen andere mogelijkheid zien dan te vluchten. We hopen naast een mooie bijdrage ook awareness te bewerkstelligen. De situatie in Oekraïne kent iedereen, maar wereldwijd zijn er nog veel meer mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht.


Deelname Deze eerste editie kunnen maximaal 40 wandelaars meedoen. Wandelaars zoeken zelf sponsors, de bedoeling is een flinke bijdrage te kunnen storten aan de Stichting Vluchteling. Ook als je niet meeloopt kun je wel bijdragen. Opgeven of meer informatie vragen kan via b.schoonderbeek@hotmail.com of helgadeveling@gmail.com. Bij opgeven: geef aan wie je bent, hoe oud je bent en je email en telefoonnummer. Als je met meerdere personen deel wilt nemen, geef dan ook hun gegevens door. Als je de groep wilt sponsoren kun je dat op dezelfde e-mailadressen doorgeven.

Wilhelmina nijs

In gedicht foardrage oer frijheid op 22 maaie Wa fynt it leuk om in (eigen skreaun) gedicht foar te dragen yn tsjerke op snein 22 maaie? We hawwe dy middeis in konsert yn tsjerke. It tema is FRIJHEID, hiel tapasselik yn dizze moanne en no hielendal sûnt der in wrede oarloch geande is. Interesse? Meld dy efkes foar 15 maaie fia wilhelminaeasterein@gmail.com of by Tineke Meijer 0515 331190. Frijheidskonsert op 22 maaie mei violiste Lianne Einliks sil it heve. Us optreden mei violiste Lianne van den Berg. Se spilet by it Noord Nederlands Orkest (NNO). We hawwe in pear jier ferlien meidien oan in wedstriid werby dit de haadpriis wie. In optreden mei dizze prof violiste Lianne. Dat is doe slagge. En no giet it echt barren. Mis it net. Kom snein 22 maaie om 16 oere nei de Martinitsjerke yn Easterein. De tagong is fergees. We spylje impactfolle muzyk sa as Soldaat van Oranje. Soms allinnich it korps en sommige stikken mei de violiste derby. Bygelyks Anne Frank en Schindler’s List. It belooft in hiele unike en bysûndere middei te wurden. Oant sjen yn ‘e tsjerke.


Yn en om Easterein (Klassefoto's) Troch Jan Hiemstra

Yn in tiid dat der flechtlingen út Oekräine komme wol ik jimme in bysûndere klassefoto sjen litte. It giet om de fyfde klasse dy’t op in inkele learlingen nei yn de earste twa rigen fan de fjouwer rigen banken yn it middelste lokaal fan de letter ôfbrutsen skoalle oan it Skilplein sit. Dizze foto is makke tusken 1 april 1953 en de Krystfakânsje fan dat jier, want fan 1 jannewaris 1954 sieten dizze learlingen yn de ‘nije’ skoalle. Yn de oare twa rigen sitte foaral de sechsde klasses. Op dizze foto steane net allinne learlingen en master Kornelis, mar is ek goed te sjen hoe’t it lokaal der útseach. Der steane banken sa't ik se letter nea wer sjoen ha. De banken wiene fan teakhout makke mei gettenizeren ûnderstellen. By it opdoeken fan de skoalle binne se foaral brûkt as kachelhout of de bou fan in kninehok. It gettenizer is nei de izerkeapman gongen. Dan sjogge ek noch in grut tal platen oan de want dy’t as helpmiddel brûkt waarden by it lesjaan. Byldmateriaal sa as wy dat no kinne wie der noch net! Oan de muorren hingje in grut tal platen dy’t yn jannewaris 1954 troch Jentje de Jong en my op de fytskarre fan Hendrik Kuiper sr. nei de nije skoalle oan de Skoallestrjitte brocht binne. Letter ha ik yn myn karriêre as skoalmaster nea wer in skoalle sjoen mei safolle wandplaten. Binne se der noch? Mar no dy learlingen dy ’t allegearre like kreas yn de banken sitte.

1. In part fan de fyfde klasse (groep 7) fan de legere skoalle oan it Skilplein ein 1953.


Fjouwer fan de bern op de foto koene je as flechtelingen beskôgje. Se wiene net yn Easterein berne en hiene nea by ús op skoalle sitten as Nederlânsk Indië yn 1949 gjin Yndonezië wurden wie. Earst neam ik de twa bruorkes Suomokil: links foaroan Maarten en midden rjocht foar de doarpost Boy. De Suomokils wiene Ambonnezen en om’t in protte Ambonnezen militêr yn it KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) wiene en tsjin de frijheidsstriders fan Sukarno fochten hiene moasten se it lân út. De measten kamen yn opfangkampen sa as Wyldermerk yn Gaasterlân, mar dizze húshâlding kaam yn Easterein. Se kamen op Zonnehoek oan de Wynserdyk. Dit wie foar ús begripen in grut hûs, mar dat hiene se ek wol nedich, want der wiene nochal wat bern. Sliepkeamers sieten der net yn; op souder stiene in grut oantal ledikanten. It sanitêr sil ek grif net op it grutte tal ynwenners ôfstimd west ha. Lang ha se net yn Easterein wenne; se binne al rillegau nei Marsum ferfearn. Op de foto fan de kombinearre fyfde en sechsde klasse komme se dan ek net mear foar. Twa oare jonges dy't ek út Nederlânsk Indië weikamen steane op de iene en de oare foto. Ien dêrfan wennet noch altyd yn Easterein! Dizze jonges binne Nelis en Johan Schuijff. Mei noch twa bruorren Willem en Bram kamen se yn it hûs oan Skilplein nr 9. Harren heit hie in baan by de oerheid en koe dêrom ek net yn it lân bliuwe. Mei syn Javaanske frou en de fjouwer bern moast er nei Nederlân ‘flechtsje’. Nelis sit yn earste rige fjirde fan links en Johan efteroan links fan master Kornelis. En no de oare learlingen. Wy besjogge earst de rige foar de platen. Nei Maarten komme Krik de Bruin en Pieter van der Valk, dan folget Nelis. Dy sit allinne en it soe best sa wêze kinne dat Marten Visser neist him sitten hat, want dy siet wol yn de klasse mar stiet net op de foto. Nei Nelis folget Feike Spoelstra en dan komme Boy en Johan. Dan gean wy nei de twadde rige en begjinne efteroan. It famke foar master is Wiepie Leeman, dêrfoar sit Annie Bouma en foar Annie sit Trienke Hiemstra; foar Trienke sitte de jonges Klaas van der Heide (links) en Gosse Hoekstra (rjochts). De grutte jonge dy ’t dan allinne yn de bank sit is de iennichste der’t ik net wis fan bin wa’t it is, mar it soe Sijtze Sijtsma wêze kinne en is de lêste de glimkjende Annie Hoekstra. Tal fan learlingen fan de boppeste foto komme ek op de ûnderste foar. Dy is nommen foar de ‘nije’ skoalle. It is de kombinearre klasse fiif en seis út skoaljier 1954 - 1955. Dizze foto moat tusken 1 april en 1 septimber makke wêze om ’t der learlingen opsteane dy ’t op 1 septimber 1954 nei de ‘Brugklasse’ fan deJulianaskoalle yn Snits gongen as foaroplieding fan de HBS. Sit de learling yn klasse 5 dan komt der in 5 by syn namme ensft.

2. Skoaljier 1954 - 1955. De kombinaasjeklasse 5 en 6 (groep 7 en 8) earne tusken april en septimber 1954 foar de ‘nije’ skoalle. Ik begjin boppeoan en gean hyltied fan links nei rjochts sa as je nei de foto sjogge. De fiif jonges op de boppeste rige: Gosse Hoekstra 5, Jurjen Joustra 5, Laurens Bouma 5, Nelis Schuijf 6, Feike Spoelstra 5 De rige dêrfoar mei allegearre jonges: ??, Jan Hiemstra 6, Henkie Reinders 6, Wiltje Wietsma 6, Johan Schuijff 6, Krik de Bruin 6, Master Abe Kornelis, Oepke de Jager 7, Jentje de Jong 7 Op knibbels allinne famkes: ??, Geertje van der Eems 5, Annie Bouma 6, Trienke Hiemstra 6, Wiepie Leeman 6, Jeltje de Jong 5, Alie Abma 5, Annie Hoekstra 6, Wieke Abma 5 En dan de sitters: Pieter van der Valk 6, Sjoerd Jongema 5, Tinus Hoekstra 5, Wardy Stoel 5, Wiebe Cnossen 5, Hendrik van der Eems 5, Klaas van der Heide 6, Balt de Vries 5

NB. Dizze foto’s steane, mei noch folle mear (klasse)foto's op: www.easterein.argyf.nl Mochten jimme mear nijsgjirrige foto’s oer Easterein en Eastereiners ha dan sette wy dy ik graach yn it argyf.


Fan de Foareker It earste ljjpaai fan de Foareker Op 26 maart fûn Fenne Sybesma it 1e ljipaai fan dit jier. Elts jier op ‘e nij is it wer spannend wa’t it 1e ljipaai fine sil en wannear it fûn wurdt. Fenne waard yn it sintsje set troch 2 leden fan de fûgelwacht, Doede en Bauke. Se krige in oarkonde fan de fûgelwacht en in medaille fan skoalle. Har namme komt op de wikselbeker te stean en krijt in plak op de earegalerij, in list fan nammen fan alle eardere finers fan it 1e ljipaai, dy’t yn de gong fan skoalle hinget.

Sponsorloop foar Oekraïne Tiisdei 29 maart waard de sponsorloop hâlden. De opbringst wie foar Unicef dy’t help biedt oan de bern út Oekraïne. De bern fan de Foareker ha hiel wat sponsors frege. Wat geweldich hoe’t de ynwenners fan Easterein mei golle hân jûn ha foar dit goede doel. En wat ha de bern draaft! De opbringst wie rom € 5.000,-. Wy wolle elkenien tige tanke.

Master Harm sprekt de bern noch efkes bemoedigend ta.

De grutte bern helpe dy lytskes by de survivalbaan.


Wat ha se in soad rûntsjes draaft en stimpels helle!

Marrit en Femke ha it jild teld. Rom €5000,-!

Palmpeaske Yn de wike foar Palmpeaske koene de bern dy’t der oan meidwaan woene in palmpeaskestok meitsje. In pear meiwurkers út tsjerke, wêrûnder dûmny Nicolette Vlaming, en in learkrêft fan skoalle, ha mei de bern in palmpeaskestok makke. Dûmny Nicolette hat mei de bern de betsjutting fan de palmpeaskestok útlein. Op snein 10 april yn de tsjerketsjinst ha de bern mei harren sels fersierde stôk troch de tsjerke rûn en in liet songen.

Peaske op skoalle Tongersdei 14 april ha wy mei inoar it peaskefeest fierd op skoalle. Wat moai dat we, nei 2 jier, dit wer dwaan koene mei alle bern yn de mienskipsromte. Eltse groep hy in bydrage oan de fiering. Nei ôfrin hiene de bern in peaskelunch hân yn harren eigen lokaal. De âlderrie hat dit geweldich foar inoar makke.


U kunt ook reserveren via l e.n www.metzstyl

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl

Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig.


In greep út wat op skoalle bard

Studinten fan in MBO agrarysk

De bern fan de plusgroep fan de

As der by sykte gjin ynfallers

oplieding fertelle de bern oer it

Foareker ha oan de gong west

beskikber binne, komt der

wurk op in buorkerij en ha sels

mei bacteriën en ûndersyk dien.

somtiden in saneamde

in kealtsje mei.

Hja ha it op kweek setten en

'werelddocent'. Dizze dosinten

wurke mei in mikroscoop.

ha in eigen programma. Groep 5/6 krige in echte kok as master.

Koningsspelen Op freed 22 april hiene wy de Koningsspelen op skoalle. De dei begûn mei in “warming-up” troch Veronique Akkermans. Dernei koene de bern spultsjes dwaan op it skoalplein. It wie in tige slagge dei.


Noten.nl

Troch Martina Kooistra No kom ik ien fan’e redaksjeleden regelmjittich tsjin yn ’e Greidhoeke en sa kaam ris ter sprake wat ik yn it deistich libben doch. Hja frege om hjir in stikje oer te skriuwen, dus by dizze! Wellicht ha jim resint al wolris in taske mei nuten krigen of in borrelnút yn Restaurant Bergsma as Sportkafé de Greidhoeke hân. Dizze nuten kamen fan noten.nl en dat is it bedriuw wêr’t ik my daagliks mei dwaande hâld. Neidat ik yn juny myn oplieding ta Human Resource Manager ôfrûn hie, koe ik oan ’e slach by in Detacheringsbureau op it Hearrefean. Al gau kaam ik dêrefter dat dit neat foar my wie en tafallich stjoerde Jacco my op dat stuit in linkje fan www.noten.nl mei de fraach: hoe liket dit? Ik wie daliks entûsjast. Neidat we in besite brocht hiene oan Nieuwegein, wêr’t noten.nl op dat stuit noch siet, wie it wol dúdlik, dit kin wol mei nei Fryslân! De websjop is yn ’e jierren 90 ûntstien fanút in fysike nutenwinkel en oprjochte troch de famylje van Hoorn. Hja hiene in foarleafde foar ambachtelijke nuten, sûkelade en oare lekkernijen. Doe't de fraach nei it opstjoeren fan de nuten fia de post steech, hat de soan fan de famylje in websjop bouwt en sa is noten.nl ûntstien.


Uteinlik ha sy de fysike winkel sluten. Begjin novimber ha wy it bedriuw fanút Nieuwegein nei Skearnegoutum ferhuze. Efter de winkel fan Bakkerij Posthuma koene we in moaie romte hiere wêr’t we sawol de brânderij as it magasyn kwyt koene. Foarhinne funskjonearde disse romte as bakkerij, dus it kriich ek nochris syn eardere funskje werom. Wat noten.nl unyk makket, is dat wy útslutend de bêste kwaliteit nuten ferkeapje. Hjirfoar is sjoen nei wêr’t de beste nuten ter wrâld kocht wurde koene. De herkomst fan de nút seit nammentlik in protte oer de kwaliteit fan de nút. Koartsein kin je nuten ferdiele yn trije kategoryen, nammentlik: A, B en C. Wêr’t je yn ’e supermerk foaral kategory B en C nuten lizzen sjogge, ferkeapje wy útslutend kategory A nuten. Dit kinne je ûnder oare werom sjen oan de grutte fan de nuten, oan it oantal ‘gruis’ en brutsen stikjes yn in pûdsje, mar dit kin je ek seker priuwe oan de smaak. Dêrneist brâne, krûdsje en mikse wy de nuten eigenhânnich yn us eigen brânerij, wat ek ynfloed hat op de smaak en kwaliteit fan de nuten. Wêr’t Jacco en syn compagnon Christian sich foaral dwaande hâlde mei de technyske kant, soargje ik dêr eltse dei foar dat der farske nuten brând wurde en dat alle bestellingen op ’e tiid de doar út geane. Dit doch ik tegearre mei Adrie, de frou fan Christian en noch trije opropkrêften. Ien fan harren richt hja spesifyk op de Dútse markt, want sûnt febrewaris kinne der ek nuten fanút Dútslân besteld wurde fia nuessekaufen.de. De bestellingen komme allegear binnen fia noten.nl of nuessekaufen.de en nei it ynpakken wurde de pakketten troch hiel Nederlân, België en Dútslân ferstjoerd. Derneist kin de bestelling op ôfspraak ophelle wurde út Skearnegoutum en bin ús nutsjes ek te krijen by Bakkerij Posthuma. Foar ús meast spesjale klanten (Eastereiners) besoargje ik it persoanlik thús ;) Ha jim al nocht krigen oan in nutsje? Sjoch dan ris op noten.nl en ferjit net: ‘in dag niet genoten, is een dag niet geleefd!

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nlNei oanlieding fan dizze foto... Troch Iris en Richard Bergsma

Hoi allegearre, ik bin Iris Bergsma, 24 jier âld. Ynmiddels wenje ik net mear yn Easterein. Foarich jier july bin ik ferhuze nei Stiens tegearre mei myn freon Jacob-Jan. Sûnt 1 april wenje we no op ús eigen plakje yn Britsum. Op it stuit binne we drok dwaande mei klussen. Wy ha elkoar moete doe’t ik achter de bar stûn yn kafe Bergsma, wêr’t ik jierren lang mei in protte wille wurke ha. Neist it kafe wurke ik ek nog in skoft by de Jumbo yn Wommels. Ik siet op skoalle op it Bogerman yn Snits en dernei ha ik de PABO op it Stenden yn Ljouwert dien. Jonge bern ha ik altyd al moai fûn, en der bin ik fansels mei de berne opfang fan ús mem ek mei opgroeit. Ik bin no alwer 2 jier ôfstudeert. Ik stean no fiif dagen oan de IKC Sint Radbodus yn Dronryp foar groep 1/2. Dit wurk doch ik mei in hiel soad leafde en plesier. Neist it wurkjen en klussen gean ik graach nei de stêd mei freondinnen om te winkeljen of lekker te iten. Ek hâld ik wol fan in feestje en mei ik sneontejûns graach opstap. Kommend seizoen sil ik wer keatsen gean en ha ik my ek wer opjûn om te folleyballen yn Ljouwert. Al mei al ik fermeitsje my wol! Goeie! Ik bin Richard Bergsma en ik bin 27 jier âld. Ek ik wenje net mear thús mar noch wol yn Easterein. Ik wenje sûnt foarich jier juny mei myn freondinne Grytsje yn ’t skoalhûs. Ik wurkje as frachtweinsjauffeur yn de riidplaten. Yn myn frije tiid mei ik graach een bierke dwaan of in blokje om op de motor.


Routes Swit & Sit Rin bekend! Over zo’n 8 weken is het weer zover! De Swit & Sit Rin wordt gelopen in Itens. Na twee jaar van afwezigheid wordt dit jaar de 3e editie van dit laagdrempelige hardloopevenement georganiseerd in Itens. Ook dit jaar zijn er twee mooie routes door de Greidhoeke uitgezet. “Eigenlijk dachten we in de zomer van 2017, onafhankelijk van elkaar, precies hetzelfde”, aldus Roelie Zijlstra uit Itens. “Ik liep zelf al een paar jaren hard voor de lol en zag een aantal, vooral jonge vrouwen, ook geregeld door het dorp rennen. Samen rennen is leuker dan alleen, tenminste, dat is mijn gedachte en dus lanceerde ik een groepsapp voor de Itenser Hurddravers”. “Als je ziet dat zoveel mensen plezier hebben in het samen hardlopen, dan is de stap naar een hardloopevenement snel gemaakt. We spraken elkaar eens bij een goed glas wijn in de kroeg en toen was het idee zo gevormd: een hardloopevenement in Itens” vult Ans Booij, die het stokje overnam van Paula Korbach, aan. “Ja, maar wel vooral voor de gezelligheid” zegt Esther Brouwer. “Het moet niet een competitieve strijd worden. We willen mensen in de dorpen vooral verbinden en een gezellig evenement organiseren”. Maar de Swit & Sit Rin, vanwaar die naam? “Dat is een idee van Anke” zegt Roelie. “We hebben al ontzettend gezellige avonden in de voorbereiding gehad en aan het eind van zo’n avond, onder het genot van een hapje en een drankje, kwam zij met dit lumineuze idee: Earst Switte, dan Sitte”. “Het sloot perfect aan bij ons idee voor dit evenement: bewegen, gezelligheid en mienskip bevorderen”, aldus Anke Strikwerda. De derde editie vindt plaats op 28 mei a.s. “We hebben zulke leuke, positieve en spontane reacties gehad op de eerste twee edities van de Swit&Sit Rin, dat we al vrij snel daarna, eigenlijk de volgende dag al, ook een derde editie wilden organiseren” zegt Roelie, “en dat we daar twee jaar op moesten wachten is natuurlijk vervelend, maar na het zuur komt het zoet!”. “Ook dit jaar ontbreken de hottubs voor een ontspannende sit na afloop natuurlijk niet”, aldus Ans. “Begin maart zijn we weer gestart met training voor de beginnende hardloper” aldus Esther. “Iedere maandagavond om 19.30 uur starten we bij het centrumzitje in Itens met een training. Het is heel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen en je kunt elk moment instromen. Er lopen inmiddels al zo’n 20 deelnemers. Dat is super!”.


De bekostiging van het evenement moet plaatsvinden door subsidie- en fondenwerving. “Dit jaar benaderen we opnieuw al onze sponsoren van vorig jaar met de vraag of ze weer willen sponsoren”. Roelie: “Dit jaar maken we iets meer kosten, omdat we gaan werken met een digitale inschrijving en tijdsregistratie. Zo kunnen alle lopers zien hoe hard ze hebben gerend. We hopen natuurlijk weer op de toezegging van alle sponsoren van vorig jaar”. “En daarnaast hebben we de “vrienden van de Swit&Sit Rin”, zegt Anke, “je kunt voor €20,- vriend worden." Dit jaar zijn de routes voor de kids weer uitgezet in het dorp Itens. De 5 km-route voor volwassenen loopt langs kleine paadjes en door Easterein. De 10 km-route loopt door het prachtige natuurgebied Skrok bij Wommels. 28 mei 2022: Swit&Sit Rin. Dat belooft weer een prachtige dag te worden in Itens en omgeving. Inschrijven voor de Swit & Sit Rin: www.mijninschrijving.nl Vriend worden, volgen, meehelpen of vragen? Check de facebookpagina/ instagram of mail: switsitrin@gmail.com

Waar vind je een AED in Easterein?

• Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar • Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren


De Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl

Depeter@verkeersschoolgruttepier.nl Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou De Friese (examengebied Leeuwarden en Sneek) opleidt totrijschool een veilige vastberaden bestuurder, autodieenjou motor. opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl • peter@verkeersschoolgruttepier.nl www.verkeersschoolgruttepier.nl peter@verkeersschoolgruttepier.nl

Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De geschiedenis, de cultuur en de Beleef natuurals beleven vanaf jeprachtige motor inroutes combinatie met een goed motorrijder door Friesland. De verhaal! www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de•natuur beleven vanaf je

Pier staat voor “Leren (&) Genieten” motor Grutte in combinatie met een goed verhaal! Tel: 0629373700

www.motortoursgruttepier.nl Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de natuur beleven vanaf je motor in combinatie met een goed verhaal!

Grutte Pier staat voor www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl Tel: 0629373700

“Leren (&) Genieten”

Grutte Pier staat voor “Leren (&) Genieten”

Tel: 0629373700


Aksje foar de Voedselbank Boalsert Op tiisdei 17 maaie o.s. wol de diakony, mei in grutte groep frijwilligers, wer in ynsammelingsaksje foar de voedselbank fan Boalsert hâlde. Tusken 18.30 en 19.30 oere kinne jim ús ferwachtsje. Wy hoopje fansels dat it, lykas foargeande jierren, wer in grut suksés wurdt. As jo op dat momint net thús binne dan kinne jo oant en mei tongersdei 19 maaie produkten by de Fam. Tacoma, Wynserdyk 10 of by Jelle en Folkje Brouwer/Visser, Koaifinne 4 bringe. Oant sjen op 17 maaie o.s.

Jeu de Boules Vereniging “Deun By” Dinsdag 12 april zijn we weer begonnen met de Jeu de Boules, we starten om 14:00 uur. Het is altijd een heel gezellige middag en we hopen dat u er dit jaar weer bij zult zijn. Heeft u nog nooit meegedaan? Ook dat is geen probleem u bent van harte welkom op het sport complex “De Skoalleseize”. Tussen de wedstrijden is er gelegenheid om een heerlijk kopje koffie of thee te drinken en na afloop is er ook nog de gelegenheid om de middag af te sluiten met een borreltje of een glaasje fris. Vanaf 21 april spelen we ook weer op de donderdagavond om 19:00 uur. Wij hopen u daar te kunnen verwelkomen. Het bestuur van de Jeu de Boules vereniging “Deun By”


Hoe is it no mei... Katharine Santema Troch Bauke de Boer

Myn namme is Katharine Santema en 36 jier lyn bin ik berne yn Easterein op de Wynserdyk 55 (Sate Romsicht). Ik wenne dêr mei ús heit en mem, broers Jehannes en Wiebren en sus Joke. In fijne húshâlding en freondintsjes wiene altyd wolkom. In geweldige jeugd ha ik hân yn Easterein. Op de basisskoalle; sjonge mei master Hingst en derop út mei Hindrik van der Meer. Fansels ek de musicals yn café Bergsma. Machtich fûn ik ek dat wy yn de pauze efkes ‘it fjouwerke’ om mochten as der iis wie winterdeis. In skoalle wêr’t fan alles mocht en koe. Letter fansels op stap nei de Tsjerne, it café en simmerdeis alle tintefeesten by del. Muzyk hat altyd in grutte rol spile yn myn libben. Fan ôf myn achtste spylje ik trompet en bin ik lid west fan it korps Wilhelmina. In pear jier lyn bin ik hjir by stoppe. Nei de basisskoalle ha ik de havo dien en yn it lêste jier dêrfan ek de foaroplieding fan it prins Claus Conservatorium yn Grins derby. Nei it beheljen fan myn havo diploma ha ik de oplieding docerend musicus op it konservatoarium yn Grins dient. Gebrûkelijk wie om neist it studearjen ek allegearre ‘schnabbels’ te dwaan. Mei orkesten mei spylje, lesjaan, dirigeare. In moaie tiid mei in protte belevenissen en moaie reiskes! Op myn 22ste wie ik al klear mei de oplieding en doe ha ik noch de oplieding Pabo Verkort yn Ljouwert folge. Dizze duorre mar 2 jier. Nei dizze stúdzje ha ik in jier yn de muzyk wurke en foar de klasse stien. Dizze kombinaasje foel fiis ôf. Yn it ûnderwiis moatte je ek faaks noch ekstra op draven komme en dat wie net te kombinearjen mei it wurk yn de muzyk. Sadwaande bin ik doe wer hielendal yn de muzyk bedarre. In protte lesjaan, spylje en dirigeare foar jeugdorkesten. Yn 2007 ha ik myn man, Johannes van Stralen, moete fia in freondinne út Easterein. Yn 2011 binne we trout en ha we tegearre yn Tjerkgaast in hûs kocht en ferbout. Myn man is bouwkundich tekenaar en hat in grutte passie foar (greide)fûgels. Yn 2014 is ús âldste soan Wybe berne, yn 2015 folge Fedde en yn 2019 ús dochter Geeske. In prachtich húshâlding wêr’t ik tige grutsk op bin. It wenjen hjir yn Tjerkgaast foldocht tige goed. In protte romte en in fijn doarp wêr’t elts der foar inoar is mar inoar ek yn syn wearde lit.


Neist ús húshâlding wurkje ik noch hieltyd yn de muzyk, wurkje ik ek noch 2 moarnsskoften op it pjutteboartersplak yn Sleat en spylje ik noch by Koperguod (grut koperensemble) en Charivari (kwintet). En as de need heech is sko ik efkes by Wilhelmina oan. Alle wiken kom ik noch yn Easterein, no ek echt ‘yn’ de buorren, by ús heit en mem. En gelokkich wenje Jehannes, Petra en de bern op de buorkerij sadat we dêr ek noch ris efkes om it hoekje sjen kinne! Dit wie myn ferhaal yn it koart…..oan sjen!

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Yntema: Tineke, Petra, Geeske en Nies Douwe


SUCCESSVOL AFVALLEN DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. Dé manier waarop het wel lukt. Begeleiding

Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald? Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie! Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding. www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19


BIS spilet it stik “Troch de Raardebosk”

Into the Woods wurdt Troch de Raarder Bosk Tritich bern fan groep 7 en 8 út Easterwierrum en omkriten hawwe audysje dien en dogge mei oan it berneiepenloftspul, wat healwei juny opfierd wurde sil. ‘Troch de Raarder bosk’, in oersetting, basearre op de film ‘Into The Woods’ sil spile wurde. Wer’t yn 2020 it 30e berneiepenloftspul net troch gean koe, kinne we dat lokkich yn 2022 wol wer oppakke en moatte wy dit jier efkes troch de Raarder Bosk. Kinne jim dy útdrukking, “efkes troch de Raarder Bosk moatte”? As je earne benaud foar binne, gjin sin oan ha, as je net doare, koartsein, as je earne tsjinoan skytskoarje, dan moat je efkes troch de Raarder Bosk! Ek de (nuvere) figueren dy’t wy yn it Raarder Bosk moetsje skytskoarje earne tsjinoan. Elk op harren eigen manier. Wie it libben mar in mearke, dan rûn it altyd âf mei ‘en sy libben noch lang en lokkich’. Want alle goeie ferhalen bínne mearkes. Ferhalen dêr't minsken, lykas do en ik, troch de Raarder Bosk hinne moatte om har doel te berikken. Mar wat as dizze lju ut’e mearkes sels in paad troch de Raarder Bosk hinne wrakselje moatte? Heksen en boaze wolven lizze oeral op de loer… mar der bin ek prinsen en moaie famkes mei lang hier. En dêr't oan 'e iene kant út klearebarre earmoed de lêste ko ferkocht wurde moat, komt oan 'e oare kant it goud út 'e himel. It is in kombinaasje fan de bekende mearkes fan Jiskepûster, Raponsje, Sjaak en ‘e beanestaak en it ferhaal fan de Bakker en syn frou, dy’t wanhopich nei in bern langerje. Spitigernôch binne sy troch in heks ferfloekt, sa’t sy gjin bern krije kinne. Sy moatte ferskate proeven trochstean om ‘e flok op te heffen. Troch de Raarder Bosk is basearre op de Amearikaanske musical “Into the Woods”, dy't al sûnt 1986 oeral yn 'e wrâld opfierd wurdt en in pear jier ferlyn súksesfol ferfilme is. Dat wolst sjen! It artistyk tiim bestiet dit jier út Joke Krist foar de muzyk en trije nije minsken. Jelke Rijpma en Gerwin de Vries binne de nije regisseurs en Geronimo Chancoso giet mei de dûns oan ‘e slach. Jelke Rijpma en Gerwin de Vries binne akteurs en teaterdosinten by Tryater. Geronimo Chancoso is ôfstudearre yn ‘e sounddesign en is dûnsdosint. It stik is bewurke troch Peter Sijbenga en hy hat ek de muzyk en de lietteksten skreaun. We meitsje der wer in machtich, prachtich moai BIS jier fan lykas wy dat al mear as 30 jier dogge! It sil heve op 16, 18, 19, 22, 24 en 25 juny en wy hawwe der no al nocht oan. De kaartferkeap giet fia www.berneiepenloftspul.nl


Oorlog

Troch Karin Everhardus Oorlog zou geschiedenis moeten zijn maar dat is het niet, en het lijkt erop dat het dat nooit zal zijn. Hoe schrijnend, juist nu. Ook in Easterein kwamen en gingen oorlogen voorbij. De herinnering aan de laatste wereldoorlog blijft, is zichtbaar bij de Martinikerk en in de naam van de Andries Joustrastrjitte, die vernoemd is naar een verzetsstrijder van hier. Door de eeuwen heen werden de Friezen overheerst door diverse volkeren, waartegen in opstand werd gekomen. Het begon met de Romeinen en nadat zij vertrokken waren, kwamen de Vikingen hierheen. Zij waren berucht om hun vele plunderingen, strooptochten en ontvoeringen. De middeleeuwen kenmerkten zich door veldslagen tegen buitenlandse heersers, maar daarnaast waren er ook de Fries-Hollandse oorlogen. Een andere strijd tussen vooral de Friezen zelf, ging om de (zwakkere) ‘Schieringers’ tegenover de (machtiger) ‘Vetkopers’. Het lijkt erop, dat het in deze twist draaide om de zucht naar vrijheid van het - in welvaart toenemende - volk tegenover de heerszuchtige ‘aanmatigingen’ van de adel en de heerschappen. Bulletins Tijdens de Eerste Wereldoorlog behield Nederland zijn neutraliteit, toch waren er velen die in militaire dienst gingen. Bij de eerste lichting soldaten uit Hennaarderadeel - de toenmalige gemeente waar Easterein toe behoorde - zaten een zestal dorpelingen met elk een eigen functie: een tamboer (trommelslager) een kanonnier, een korporaal en drie soldaten. Radio en televisie waren er in het begin van de 20ste eeuw nog niet, oorlogsberichten kwamen binnen bij het postkantoor, ook in Easterein. Deze zogeheten ‘Bulletins’ werden ’s avonds aan een paal geplakt en vervolgens door Hendrik van der Eems - te midden van een kring omstanders - luid en duidelijk voorgelezen. Het kwam er vooral op neer dat het Duitse leger steeds won... Tijdens deze oorlogsjaren was er veel armoede in het dorp. Bijeenkomsten werden voornamelijk overdag gehouden, vanwege de petroleumschaarste. Ook voor het stoken van de kachel in de kerk golden strikte regels.


Wilhelmina In de winter van 1939-1940 werd er een riant woonhuis aan de Van Eysingaleane gebouwd, met aardig wat grond aan de voorzijde. De bewoners zaten er net een week in, toen de oorlog uitbrak. Toen de Duitse soldaten iets later Easterein binnentrokken, lieten ze hun oog direct vallen op het stuk land voor hun voordeur, om het in gebruik te nemen voor het water geven van hun paarden. Zo waren deze nieuwe huisbezitters hun vrijheid in meer dan één opzicht kwijt. De hele oorlogstoestand had veel invloed op het leven van de bewoners. Te beginnen met de meidagen toen er meerdere Eastereinders meevochten in de strijd, waaronder ook leden van muziekkorps ‘Wilhelmina’. Gelukkig kwamen zij in de loop van het jaar weer terug. Het plezier in het musiceren was echter bij een ieder flink afgenomen en er werd heel wat verzuimd. De bezetter verbood het korps om de naam van de destijds regerende vorstin te blijven voeren, dat toen ‘Hâld Moed’ ging heten. Een opbeurende naam, om de moed er in te houden. “Dêr giet Oranje en Heitelân!” riep bakker/dichter Sijbe Dantuma, toen hij de kladtekst van zijn laatst geschreven revue - ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van koningin Wilhelmina - in de oven gooide. Dit deed hij omdat sommige spelers opgepakt zouden kunnen worden vanwege hun uitgesproken teksten. Openbare gebouwen dienden gesloten te worden, als men geen verbodsbord voor joden wilde plaatsen. Het café van Bergsma kon niet weigeren - evenmin het verzoek tot zondagsopening voor de Duitse soldaten - daar zij hun inkomsten hard nodig hadden. Maar het muziekkorps hield zijn rug recht, en moest daardoor de vertrouwde oefenruimte verlaten. Ze weken uit naar een bovenzaal bij Café Bergsma, waar het wel mocht. In de loop van de oorlog nam de schaarste aan van alles toe, zo werd er bij de jaarbijeenkomst van het korps in 1942 nog wel koffie geschonken, maar suiker diende elk lid zelf mee te nemen. Ook aan brandhout kwam een behoorlijke krapte. Vooral tijdens de oorlogsjaren haalden de boeren hun hout zelf op van de boot, die altijd in het najaar aan de Skippersbuorren lag. Het was er dan soms een drukte van belang!


Flipje Vanuit diverse steden en streken in het land kwamen er evacués naar het noorden en zo ook naar Easterein toe, om het dreigende oorlogsgeweld te ontlopen. Overal in het dorp hier konden wel vluchtelingen ondergebracht worden. Zo werd bij de Ferwerda’s - een weduwnaar met zijn ongetrouwde dochter - ene Herman hartelijk onthaald. Omdat hij uit Tiel kwam en daar bij een jamfabriek werkte, kreeg hij als bijnaam: Flipje. Met de dochter kon hij het bijzonder goed vinden, zó goed zelfs dat ze na beëindiging van de oorlog ‘de lapen gearsmieten’ (lett. de lappen bijeengooiden, maar hier: in het huwelijk traden) en in Tiel gingen wonen. In de Leeuwarder Courant van 20 april 1990 is een verhaal met een soortgelijke afloop te lezen, over de Rotterdamse Jopie Reedijk. Zij maakte haar eerste reis naar Friesland in juli ’40. Als veertienjarige ging ze met een groep andere Rotterdamse kinderen per trein naar het Friese platteland, om aan te sterken. Aangekomen op het toenmalige treinstation te Boazum, werd de reis naar Easterein vervolgd op landbouwkarren, een ongekende belevenis voor de twintig stadskinderen! Jopie kwam terecht op de boerderij van de Bonnema’s, een kinderrijk gezin, waar ze zo’n zes weken verbleef. Maar daar bleef het niet bij, tijdens de oorlog kwam ze - op voedseltocht - nog heel wat keren naar Easterein toe. En in 1954 trouwde zij in Rotterdam met de middelste van de vijf zoons. Niet makkelijk Andries Joustra was een boerenknecht van 20 jaar toen de oorlog uitbrak. Hij vocht mee tijdens de meidagen van ’40 en kwam daarna weer terug naar Easterein. In de loop van 1941 begon hij met illegaal werk, later ging hij zich bezighouden met contacten leggen voor vluchtroutes naar Engeland. Deed mee met een overval op het Bolswarder stadhuis waar de Duitsers zich geïnstalleerd hadden, en met die op distributiekantoren. Op een goede dag kwam hij onderweg een politieagent tegen, die hem zei dat hij hem moest arresteren. Maar Andries liet duidelijk merken dat hij zich niet zo makkelijk liet meenemen, hij gooide zijn fiets neer omdat hij het wilde uitknokken! Dit kwam zo bedreigend over, dat hij toch mocht doorfietsen. Daarna dook hij onder, desondanks werd hij in maart 1944 opgepakt. Een aantal maanden later was zijn leven voorbij. Een andere bekende verzetsstrijder van hier was Enne Bruinsma, rijksveldwachter van beroep. Hij vond het moeilijk om voor de Duitsers te moeten werken, daarom stopte hij met deze functie zodra dat mogelijk was. Na opgepakt te zijn, kwam hij uiteindelijk in een Duits kamp terecht. Tijdens de laatste oorlogsdagen werd


hij met andere kampbewoners aan boord van een schip gezet, dat tot ontploffen werd gebracht met catastrofale gevolgen. De rondgang op elke 4 mei, eindigt altijd bij de gedenksteen van deze strijder, die in de Martinikerk te vinden is. Loopgraven Het was op de avond van tweede kerstdag 1944, dat drie Duitse militairen naar Easterein togen voor het arresteren van vier dorpelingen. Na een overnachting in de enige cel van het Wommelser gemeentehuis, werden ze naar Drenthe gestuurd om daar loopgraven aan te leggen. En dat midden in de winter. Een huis aan de Van Eysingaleane dat korte tijd als wachtpost fungeerde, nr. 9, werd vanaf april ’45 ingericht als noodziekenhuis voor evacuées uit de Betuwe en Limburg, zo blijkt uit deze oproep in de Leeuwarder Courant. Medio april was heel Friesland bevrijd, door de Canadezen. Volksgericht Direct na afloop van de oorlog kwamen leden van de ondergrondse bij gemeenteraadslid (annex bakker én dichter) Dantuma aankloppen, omdat ze op zoek waren naar de NSB-burgemeester van Hennaarderadeel. Ze wilden hem door het dorp heen slepen als een soort van volksgericht. Sijbe Dantuma was echter al op de hoogte van wat ze van plan waren, daarom had hij de burgervader van te voren al weggestuurd. Hij zei: “Ik wit wol wêr’t er is, ik gean wol mei jim mei!“ Zo reed hij mee in hun auto, dirigeerde hen met een omweg naar Franeker waar - tot zijn opluchting - de voormalige burgemeester ondertussen al opgepakt was. Vervolgens werd hij keurig door dezelfde ‘ondergrondse’ heren weer terug naar huis gereden. Op de officiële dag van de bevrijding - vijf mei 1945 - hield het Christelijke koor ‘Hallelujah’ een uitvoering, samen met het Wilhelmina korps in de toenmalige muziektent naast Café Bergsma. Daar, waar nu een parkeerterrein is. Het seizoen ‘45-‘46 begon voor dit koor met een record aantal leden! Bronnen: Easterein / uitg. Van der Eems , Minskestriid Minskelibben / M.L. de Boer, De zwarte wagon / J. Keizer , Delpher.De koksmûtse: Mega-witte-chocoladekoek met banketbakkersroom en fruit Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten • 300 gram boter (op kamertemperatuur) • 250 gram rietsuiker • 1 el ahornsiroop • 2 eieren • 450 gram bloem • Snuf zout • 1 zakje bakpoeder • 50 gram pecannoten, grof gesneden • 150 gram witte chocolade, grof gehakt • 500 ml melk • 4 eidooiers • 100 gram suiker

• 60 gram bloem • 2 zakjes vanille suiker • 1 mango, in plakjes • 125 gram frambozen • 125 gram aardbeien, in plakjes • 200 gram druiven, in plakjes Extra nodig • Bakplaat of rechthoekige bakvorm van 39 x 26 cm • mixer met deeghaak • Bakpapier • Plasticfolie

Bereiding Verwarm de oven voor op 170 graden.Meng de boter, rietsuiker, ahornsiroop, eieren, bloem, het zout en bakpoeder tot een mooi gemengd deeg. Kneed tot slot de pecannoten en witte chocolade er doorheen. Bekleed een bakplaat met bakpapier en vorm een megakoek van de witte chocolade-koekmix. Bak 35 minuten af in de voorverwarmde oven. Laat daarna de koek afkoelen op een rooster. Verwarm intussen de melk in een pannetje (niet koken!). Meng de eidooiers met de suiker, vanillesuiker en bloem tot een stevig mengsel. Voeg een deel van de warme melk bij het mengsel en roer door totdat de melk is opgelost. Voeg daarna de rest van de melk toe en roer door tot een glad mengsel. Giet het mengsel terug in het pannetje en breng, onder voortdurend roeren, aan de kook. Het mengsel is goed wanneer het de dikte heeft van room. Giet de banketbakkersroom in een koude schaal en bedek met plasticfolie. Laat het mengsel minimaal 1 uur afkoelen in de koelkast. Haal de banketbakkersroom uit de koelkast en roer door tot het weer mooi van substantie is. Breng een laag banketbakkersroom aan op de mega witte chocoladekoek en versier met vers fruit. T ip: Ik gebruik altijd een zakje met mix voor banketbakkersroom en je kunt natuurlijk ook ander fruit gebruiken!

Bron: Lidl


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra

Moederdag

BED

JUSDORANGE

MOEDER

BESCHUITJE

KINDEREN

ONTBIJT

CADEAU

KOFFIE

THEE

CHOCOLA

LIEF

VRIJ

GENIETEN

MAMA

ZONDAG

M

G

A

D

N

O

Z

E

M

E

O

I

E

L

S

D

R

B

J

C

N

E

I

E

O

E

M

T

E

A

T

E

F

F

D

C

I

A

V

D

B

H

F

E

E

U

O

R

M

E

IJ

T

O

L

H

I

IJ

H

E

A

T

M

K

C

A

F

L

S

C

U

J

U

S

D

O

R

A

N

G

E

T

E

N

E

R

E

D

N

I

K

B

E

G

E

N

I

E

T

E

N

OplossingTHUISWERKERS

GEZOCHT

Siersema in Easterein zoekt extra thuiswerkers die weten hoe ze met een naaimachine om kunnen gaan. Van gedrukte papieren vlaggetjes en een lint maak je met de naaimachine hele mooie vlaggenlijnen voor allerlei doeleinden.

De papieren vlaggenlijnen worden verkocht door Siersema aan klanten in en buiten Nederland. Siersema is een onderdeel van Drukkerij van der Eems te Easterein. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sjoukje van der Eems-Hijlkema: sjoukje@vandereeems.nl of bel 06-30053014.

SIERSEMAVLAGGEN.NL EASTEREIN