Doarpskrantsje Easterein - maaie 2018

Page 1

EASTEREIN, maaie 2018

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


<K>K&K E Eƌ͘ ϱ ϮϬϭϴ

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

“IK HA IT NOCH NOAIT DIEN, DUS IK TINK DAT IK IT WOL KIN”

Wy binne noch hieltiid opsyk nei mear fris bloed foar yn de redaksje, dus liket it dy leuk om ris in kear oan te skowen? Meld it by ien fan de redaksjeleden as fia doarpskrante@easterein.nl Redaksje: Bauke de Boer, Nathalie Oliveiro, Elisabeth Breeuwsma, Paul David Meesters en Gerben van Snits.

Kopy doarpskrante: doarpskrante@easterein.nl as by Elisabeth Breeuwsma Foarbuorren 4 Webside Easterein.nl : info@easterein.nl Twitter : @easterein_frl/ Facebook : Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer : NL70RABO0349501726 u.f.f. Doarpskrante Printwurk : Drukkerij van der Eems Foto foarkant : Willy Sybesma Kolofoan : Elisabeth Breeuwsma Kopijdatum : o/m woansdei 23 maaie


DOARPSAGINDA D / ϭ Ϯ

Žͬŵ ϭϯ ŵĂĂŝĞ ŚŝĞůĞ ĚĞŝ ŚŝĞůĞ ĚĞŝ

ϰ

ϭϵ͘ϯϬ

ϲ ϴ

ϭϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϴ͗ϬϬ ,ŝĞůĞ ĚĞŝ

DĂĂŝĞ ĨĂŬĂŶƐũĞ <ĞĂƚƐŬĂŵƉ ũĞƵŐĚ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ <ĞĂƚƐŬĂŵƉ ũĞƵŐĚ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ĞĂĚĞďĞƚŝŶŬƐƚ ĂƐƚĞƌĞŝŶ LJ͘ŵ͘Ĩ DĞǀƌ͘ :͘ >ŝĞŵďƵƌŐ Keunstsintrum yn’e ƚƐũĞƌŬĞ <E< ĨƌŽƵůũƵ ŚĂĂĚŬůĂƐƐĞ н ϭĞ ŬůĂƐƐĞ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ :ŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ Ğ dƐũĞƌŶĞ Ğ dƐũĞƌŶĞ ůĚ ƉĂƉŝĞƌ DĞŵŵĞĚĞŝ

ϭϮ ϭϯ ϭϱ ϭϵ ϮϬ

ϭϱ͘ϬϬ ϵ͗ϬϬ ϭϮ͘ϬϬ

Ϯϯ Ϯϱ Ϯϲ

,ŝĞůĞ ĚĞŝ ,ŝĞůĞ ĚĞŝ ϭϵ͘ϯϬ ϭϰ͘ϯϬ

<ĞĂƚƐƉĂƌƚŝũ ũĞƵŐĚ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ džĐƵƌƐŝĞ EĂƚƵƵƌŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶ WĞĂƌŬĞŬĞĂƚƐĞŶ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ <ŽƉŝũĚĂƚƵŵ ŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ ŽĂƚƌĞŝƐŬĞ ϲϬн dĞŶŶŝƐ ŵĞƚ ŬĞŶŶŝƐ d& ^ŵĂƐŚ dĞŶŶŝƐďĂĂŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ ^ ^ ϭ – Top ’63 1 + ôfslúting seizoen ŵĞŝ ŵƵƐLJŬ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ


29

16.00

Noflik Easterein Bluescruise

30 Hiele dei Keatskamp KF Easterein MAAIE Ϯϳ ϭϭ͘ϬϬ <E< ^ŬŽĂůũŽŶŐĞƐ 1 Hiele dei Keatskamp KF Easterein Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ 2 Hiele dei Keatskamp KF Easterein ϮϳнϮϴ ϭϭͲϭϳ͘ϬϬ <ĞƵŶƐƚƌŽƵƚĞ DĂƌƚŝŶŝ ƚƐũĞƌŬĞ DĂƌƚŝŶŝ dƐũĞƌŬĞ 4 19.30 Deadebetinkst Easterein y.m.f Mevr. J. Liemburg Keunstsintrum yn ’e tsjerke Ϯϳ dĞŬĞŶǁŽƌŬƐŚŽƉ ďĞƌŶ ǀĂŶ ĚĞ ďĂƐŝƐƐŬŽĂůůĞ DĂƌƚŝŶŝ dƐũĞƌŬĞ Ϯϴ ϭϵ͗ϬϬ ŶũĞƌĨŽŶĚƐ ŬŽůůĞŬƚĞ Ͳ tŝůŚĞŵŝŶĂ :hE/ ϭϲ͘ϬϬ <ĞĂƚƐƉĂƌƚŝũ &ĞĚĞƌĂĂƐũĞ ũĞƵŐĚ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ ϭ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ϭϬ͘ϬϬ ZĞƺŶŝĞ ŽŐĞƌŵĂŶ tŽŵŵĞůƐ Ϯ ŽŐĞƌŵĂŶ tŽŵŵĞůƐ ϭϯ͘ϯϬ ůĚĞƌͬďġƌŶ ƉĂƌƚŝũ <& ĂƐƚĞƌĞŝŶ ϯ Ğ ƐŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ϯ ϭϵ͗ϯϬ ^ŶĞŝŶƚĞũƸŶƐũŽŶŐĞŶ fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Dizze ynformaasje komt Ha jo ek iets foar de doarpsaginda? Mail it dan nei ​doarpskrante@easterein.nl ŝnjnjĞ LJŶĨŽƌŵĂĂƐũĞ ŬŽŵƚ ĨĂŶ ĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů ĞŶ Ʒƚ ĚĞ ŵĂŝůƚƐũĞƐ ĚŝĞ ǁLJ ŬƌŝũĞ͘ ,Ă ũŽ ĞŬ ŝĞƚƐ ĨŽĂƌ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ͍ DĂŝů ŝƚ ĚĂŶ ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƚƐĞƌĞŝŶ͘Ŷů


Nieuws van de Foareker Pannakooi en schoolplein De Pannakooi op het plein veroorzaakt overlast na schooltijd voor de buren van school. Het bord “verboden toegang� wordt regelmatig genegeerd. De regels zijn: - na schooltijd mogen kinderen in de basisschoolleeftijd op het plein zijn. - Na 18.00 uur, in de weekenden en de vakantiedagen is het plein voor een ieder niet meer toegankelijk. Tijdens de schooluren gebruiken we zachte ballen (plofballen genaamd), deze veroorzaken minder lawaai tegen de hekken. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, willen we u het volgende meedelen: - kinderen mogen alleen met een zachte bal (dus geen leren bal) in de Pannakooi voetballen. - het grote hek gaat na schooltijd op slot, om te verhinderen dat leerlingen met fietsen, skelters etc. op het plein komen. De kinderen mogen dus wel gebruik maken van alle speeltuigen, de tafeltennistafel en de Pannakooi. - tevens wordt door het laatste personeelslid het kleine hek afgesloten. - we willen u er op wijzen dat er nog steeds kinderen (niet alleen grote kinderen) buiten de schooluren op het dak van de school zijn. Niet alleen om een bal er vanaf te halen, maar er zelfs ook op te voetballen. Ook wordt de regenpijp van de buren gebruikt als opstap om op het dak te komen, deze wordt daardoor regelmatig vernield. Wilt uw kinderen meedelen niet op het dak van de school te komen. Het team van de Foareker


Weidevogelexcursie Natuurmonumenten Op zaterdag 19 mei organiseert Natuurmonumenten een weidevogelexcursie door beide natuurgebieden Skrok en Skrins. Met de boswachter ontdek je de beide gebieden die nu op z’n allermooist zijn, met bloeiende weilanden, kronkelende slootjes en talloze (weide) vogels! De excursie duurt van 9:00 tot 12:00 uur. Aanmelden kan via de website van Natuurmonumenten:https:// www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/skrok/agenda/weidevogelexcursie-skrok-en-skrins

De collecte t.b.v. de Hartstichting heeft dit jaar € 500,op geleverd. Hartelijk dank hiervoor. Hiekje Meijer - Visser

it paad is leech do mochst oerstekke nei it lân dêr't wy gjin weet fan ha mei de Ivige ús hoedzje en bystean yn dizze tiid

Wy wolle elts tanksizze foar al it meilibjen nei it ferstjerren fan ús soarchsume mem, beppe en oerbeppe Doet Abma - de Jong Famylje Abma


Allegear bedankt. Minke en fam. Sandstra

De Pinne Wij zijn René Miedema (23) en Marije Faber (19). Wij wonen op de Skoallestrjitte 1, wij zijn hier samen komen wonen sinds 2 juni 2017 dat is ook de dag dat wij de sleutels kregen. Ik René woonde eerst in Franeker en Marije heeft altijd in Easterein gewoond, toen is Marije verhuist naar Dronryp. Sinds ik Marije ken heeft ze altijd geroepen dat ze terug wil naar Easterein, en toen zag ik dit huisje staan en heb ik er gelijk op gereageerd, en hebben we het huisje gekregen. Het wonen is hier goed alleen ik ben nog niet betrokken bij een vereniging. Marije wel, die heeft haar weer lid gemaakt voor de kaatsvereniging. Marije was gestopt met kaatsen maar mistte het toch heel erg! Ik ben schilder en zonnepark bouwer. Ik ben dus 40 uur per week aan het werk. In het weekend ben ik graag in de tuin bezig als het mooi weer is. Marije is ook aan het werk maar die heeft ook wel eens dagen vrij en doet dan het huishouden even of pakt er een filmpje bij. Ook is Marije nog bezig met haar studie. Ze volgt de opleiding detailhandel in Leeuwarden. Verder is het 5 leven in Easterein rustig. Het enige wat ik mis (René) is een supermarkt. Liefs, René Miedema & Marije Faber


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Damklub Easterein Tiisdei 3 april hat de damklub it seisoen wer ôfsluten yn de kantine fan de Skoalleseize. Dat betsjut altyd in tige gesellige jûn mei de fruolje der by en in protte prizen, sadat elk wol mei wat nei hûs giet. Yn'e klubkompetysje 1​e klas i​s Gerrit Keuning kampioen wurden en mei de Printerij Van der Eems bokaal in jier te pronk sette. Oer promoasje/degradaasje moatte we yn septimber noch te set troch it weireitsjen fan Harm. Jacob de Jong waard mei Lolke Bouma knap twads. Yn de haadklasse ​wie Klaas Louwsma net te ferslaan, hoewol't him dat wol oansein wie. Hy mei as klubkampioen noch in jier op de Mech. Bedriuw BOS beker passe. Ultsje Bouma waard gedield twads mei Jacob Greidanus. Yn de Súdwesthoeke kompetysje ​hat DOS it treflik dien mei trije oerwinnings en 1 remise. De lêste partije om it kampioenskip tsjin Ousterhaule gong dik ferlern, mar toch promoveare wy mei dizze klub nei de 2​e klas. Dat wurdt plat der foar. Jacob Greidanus skode de measte punten foar us byelkoar yn 'e haadklas en Jan Rispens die dat foar it 2​e fiiftal. Beide mannen krigen in wikselbeker mei foar harren prestaasje. Yn'e ​groepskompetysje ​noch trije winners: groep C – Rein Strikwerda groep B – Geart Dijkstra groep A – Ultsje Bouma Ek dizze mannen in prachtige wikselbeker, nagelnij en beskikber steld troch it Stipepunt Easterein. Ek de ​sneldamkompetysje – kletterjend hout en kreunende klokken – die diskear wer hielendal mei, al helle net elk de fereaske 8 partijen om mei te dwaan om 'e prizen. Mar Jan Rispens en Klaas Louwsma diene dat wol en meie in jier lang op'e wikselbekers 1​e klas en Haadklas passe.


En doe stiene de noch twa tafels fol mei krigen en meibrochte prizen foar in pear rûntsjes bingo en net te ferjitten de grutte ferlotting. De haadpriis fan de ferlotting, in troch Greet Bouma opmakke koer mei allerhande lekkers, bedarre by Jan Rispens. Mei alle oare prizen dy't hy al wûn hie, koe er sa wol thúskomme. Wolle jo ek in winterskoft lang in gesellige tiisdeitejûn hawwe? Nim dan ris kontakt op mei Lolke Bouma yn Easterein (0640950368) of Klaas Louwsma Wommels (0515-332129). Dwaan!

Bibliotheeknieuws Jammer genoeg kon door familieomstandigheden de voorstelling van Het Muziekbeestje op 4 april niet doorgaan. Gelukkig is er nu een nieuwe datum geprikt! Dus kom je meedoen? Hinke van Muziekbeestje leest voor en gaat samen met de kinderen muziek maken op vrijdag 25 mei om 15.00 uur. Het prentenboek Kikker is bedroefd van Max Velthuijs staat centraal. De activiteit is geschikt voor kinderen van 0 – 6 jaar. Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. Reserveer daarom een kaartje via de website, dan weet je zeker dat jij er bij bent! Opgeven mag ook aan de balie of via de telefoon (0515-332000) tijdens openingsuren. Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur is er Digi-Taalhuis. Onze vrijwilligers helpen met de Nederlandse taal. Je kunt oefenen en vragen stellen en tijdens het koffie/thee drinken een gesprek oefenen. Ken je iemand die beter Nederlands wil leren? Geef door dat het in de bieb kan! Tijdens schoolvakanties is er geen Digi-Taalhuis.


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


^ŶLJƉƐŶĂƌĞŶ ƚƌŽĐŚ :ĂŶ ,ŝĞŵƐƚƌĂ /ƚ ŐĞďŽƵ ĚĂƚ ĞůŬĞ ĂƐƚĞƌĞŝŶĞƌ ŬŽĞ ĂƐ jƐ 'ĞďŽƵ ĞŶ ĚġƌĨŽĂƌ ĚĞ ůĚ ^ŬŽĂůůĞ͕ ƐƚŝĞƚ ŽĂŶ ŝƚ ^ŬŝůƉůĞŝŶ͘ Ğƌ ŝƐ ŝŶ ũŝĞƌ ŽĨ ǁĂƚ ĨĞƌůLJŶ ǁĞŶƌŽŵƚĞ ĨĂŶ ŵĂŬŬĞ͘ zŶ ϭϴϳϰ ǁĂĂƌĚ Ěŝƚ ŐĞďŽƵ ŵĞŝ ŝŶ ƐŬŽĂůŚƸƐ ŽĂŶ ĚĞ ĨŽĂƌŬĂŶƚ ĂƐ ‘BewaarͲ͕ ŶĂĂŝͲ ĞŶ ďƌĞŝĚͲschool’ troch de tsjerke boud͘ /ƚ ŬĂĂŵ ŽƉ ŝƚ ƉůĂŬ ĨĂŶ ĨũŽƵǁĞƌ ŬĞĂŵĞƌǁĞŶƚĞŶ͘ &ĂŵŬĞƐ ŚĞĂƌĚĞŶ ŶƵƚƚŝŐĞ ĨĞĂƌĚŝĐŚŚĞĚĞŶ ďLJďƌŽĐŚƚ ƚĞ ǁƵƌĚĞŶ, dy ’t letter LJŶ ĚĞ ŚƷƐŚąůĚŝŶŐ ĨĂŶ ƉĂƐ ŬŽŵŵĞ ŬŽĞŶĞ͘ /ƚ ŬĂĂŵ ŵŽĂŝ Ʒƚ ĚĂƚ Ěŝƚ ŐĞďŽƵ ĚĞƌ ƐƚŝĞ͕ ǁĂŶƚ ĚĞ LJŶ ϭϴϳϬ ďŽƵĚĞ ŬƌŝƐƚůŝŬĞ ƐŬŽĂůůĞ ǁĂĂƌĚ Ăů ƌŝůůĞŐĂƵ ƚĞ ůLJƚƐ͘ zŶ ϭϴϴϮ ŵŽĂƐƚĞŶ ĚĞ ůĞĂƌůŝŶŐĞŶ ĨĂŶ ĚŝnjnjĞ ƐŬŽĂůůĞ ŶĞŝ Ěŝƚ ŐĞďŽƵ͘ ŝnjnjĞ ƐŝƚƵĂĂƐũĞ ŚĂƚ ŽĂŶƚ ϭϴϵϮ ƚĂ ĚƵŽƌƌĞ Ěoe ’t de skoalle ferhuze ŶĞŝ ĚĞ ŶŝũĞ ƐŬŽĂůůĞ ŽĂŶ ŝƚ ^ŬŝůƉůĞŝŶ͘ /ƚ ƐŬŽĂůŚĂĂĚ ďůĞĂƵ LJŶ ŝƚ ǁĞŶŚƸƐ ǁĞŶũĞŶ ŽĂŶƚ ŝƚ ŐƌƵƚƚĞ ƐŬŽĂůŚƸƐ ŶĞŝƐƚ ĚĞ ƐŬŽĂůůĞ LJŶ ϭϵϬϯ ŬůĞĂƌ ǁŝĞ͘ Ğ ůĚ ^ŬŽĂůůĞͬjƐ 'ĞďŽƵ ŽĞ ’ƚ ŝƚ ŐĞďŽƵ ŶĞƚ ŵĞĂƌ ĚĞ ŶĂĂŝƐŬŽĂůůĞ ŽĨ ĚĞ ůĞŐĞƌĞ ƐŬŽĂůůĞ ǁŝĞ͕ ǁĂĂƌĚ ŝƚ de ‘Âld Skoalle’͕ ŝƚ ĨĞƌŝĞŶŝŶŐƐŐĞďŽƵ ĨŽĂƌ ĚĞ ŚĞƌĨŽĂƌŵĚĞŶ ĞŶ ŝƚ ĚŽĂƌƉƐŚƸƐ͕ ĨŽĂƌ ĚĞ ĂƐƚĞƌĞŝŶĞƌƐ͘ Ğƌ ǁĂĂƌĚ Śũŝƌ ĞŶ Ěġƌ ǁĂƚ ĨĞƌďŽƵĚ͕ ŵĂƌ ĚĞ ďƸƚĞŶŬĂŶƚ ĞŶ ĚĞ LJŶĚŝĞůŝŶŐ ůŝŬĞŶ ŶŽĐŚ ŽƉ ŝŶ ƐŬŽĂůůĞ͘ Ğ ŬĞnjŝŶĞŶ ƐĞĂŐĞŶ ĚĞƌ ǁĂƚ ŽĂƌƐ Ʒƚ ĂƐ ŚũŽĞĚͲĚĞͲĚĞŝ͘ ^Ğ ǁŝĞŶĞ ĨĂŶ ŝnjĞƌ ĞŶ ďŽƉƉĞ ĚĞ ďŽŽĐŚƌƵƚĞŶ ƐŝĞƚ ƐŝĞƌŵŝƚƐĞůǁƵƌŬ͘

Ğ ƌƵƚĞŶ LJŶ ĚĞ ůĚ ^ŬŽĂůůĞ͖ ŝĞŶ ĨĂŵŬĞ ŵŽĂƚ ĂƐƚĞƌĞŝŶĞƌƐ ďĞŬŝŶĚ ĨŽĂƌŬŽŵŵĞ͘


zŶ ĚĞ ŵŝĚĚĞŶ ĨĂŶ ŝƚ ŐĞďŽƵ ƐŝĞƚ ŽĂŶ ĚĞ ŬĂŶƚ ĨĂŶ ŝƚ ^ŬŝůƉůĞŝŶ in doar, dy ’t wol ŝĞƉĞŶ ŬŽĞ ŵĂƌ ǁġƌƚƌŽĐŚ ũĞ ŶĞĂ ŶĞŝ ďŝŶŶĞŶ ŐŽŶŐĞŶ͘ Ğ LJŶŐŽŶŐ ǁŝĞ ŽĂŶ ĚĞ ůŝŶŬĞƌŬĂŶƚ ďLJ ŝŶ ƐƚŝĞŶŶĞŶ ƚƌĞƉŬĞ ŽƉ͕ ĚĂƚ ĚĞƌ ŶŽĐŚ ŝƐ͕ ƚƌŽĐŚ ŝŶ ŐƌŝĞŶĞ ĚŽĂƌ ŶĞŝ ŝŶ ƉŽƌƚĂĂůƚƐũĞ͘ ġƌ ŚŽŶŐĞŶ ŚĞĂŬŬĞŶ ĨŽĂƌ ĚĞ ũĂƐƐĞŶ ĞŶ ŬŽĞŶĞ ũĞ ĚĞ ŬůŽŵƉĞŶ ŬǁLJƚ͘ ĂŶ ŬĂŵĞŶ ũĞ LJŶ ůŽŬĂĂůƌŽŵƚĞ͘ ŝnjnjĞ ƌŽŵƚĞ ǁŝĞ LJŶ ƚǁĂĞŶ ĨĞƌĚŝĞůĚ ƚƌŽĐŚ ‘ƐŬĞƚ’ ŵĞŝ ƌƵƚĞŶ ĚĞƌLJŶ͘ ,ũŝƌďŽƉƉĞ ŚŽŶŐĞŶ LJŶ ŵLJŶ ũĞƵŐĚ ŶŽĐŚ ŬĂĂƌƚĞŶ der ‘t ĚĞ ƌĞŝnjĞŶ ĨĂŶ ĚĞ ĂƉŽƐƚĞů WĂƵůƵƐ ŽƉ ŽĂŶũƸŶ ǁŝĞŶĞ͘ Ğ ĨŽĂƌƐƚĞ ƌŽŵƚĞ ǁĂĂƌĚ ŝƚ ŵĞĂƐƚĞ ďƌƸŬƚ͕ ŵĂƌ ďLJ ďƌƵůůŽĨƚĞŶ ĞŶ ƷƚĨŝĞƌŝŶŐĞŶ ǁŝĞ ĚĞ ŚŝĞůĞ ƌŽŵƚĞ ŶŽĂĚŝĐŚ͘ zŶ ĚĞ ĨŽĂƌƐƚĞ ƌŽŵƚĞ ƐƚŝĞ ǁŝŶƚĞƌĚĞŝƐ ŝŶ ĨŽĂƌƐĞ ŬĂĐŚĞů ŵĞŝ ŝŶ ƉŝŝƉ ĚǁĂƌƐ ƚƌŽĐŚ ŝƚ ůŽŬĂĂů͕ Žŵ ŵĂƌ ƐĂ ŵŝŶ ŵŽŽŐůŝŬ ǁĂĂƌŵƚĞ ƚĞ ĨĞƌůŝĞnjĞŶ͘ Ğ ůĚ ^ŬŽĂůůĞ ĂƐ ĨĞƌŝĞŶŝŶŐƐŐĞďŽƵ dƌŽĐŚ ĚĞ ǁŝŬĞ ƌĞƉĞƚĞĂƌƌĞ ,ĂůůĞůƵũĂŚ ĚĞƌ ŽƉ ǁŽĂŶƐĚĞŝͲ ĞŶ tŝůŚĞůŵŝŶĂ ŽƉ ƚŽŶŐĞƌƐĚĞŝƚĞũƸŶ͘ ^ŶĞŽŶƚĞũƸŶƐ ƐŝĞƚ ĚĞ ŚĞƌĨŽĂƌŵĞ ũŽŶŐĞůŝŶŐƐĨĞƌŝĞŶŝŶŐ ĚĞƌ ŵĞŝ ĚĞ ďŝďĞůƚĞŬƐƚ ‘Prediker 12 : 13 B’ ĂƐ ŶĂŵŵĞ͘ zŶ ĚŝnjnjĞ ďŝďĞůƚĞŬƐƚ ƐƚŝĞƚ͗ ‘sƌĞĞƐ 'ŽĚ͕ ĞŶ ŚŽƵĚ ŝũŶĞ ŐĞďŽĚĞŶ͕ ǁĂŶƚ Ěŝƚ ďĞƚĂĂŵƚ ĂůůĞŶ ŵĞŶƐĐŚĞŶ’. &ŽĂƌΖƚ de ‘ũŽŶŐĞůŝŶŐĞŶ’ mei ŚĂƌƌĞŶ ďLJŝĞŶŬŽŵƐƚ ďĞŐƸŶĞŶ ŬŽĞŶĞ ĚĞ ĂƐƚĞƌĞŝŶĞƌƐ ďŽĞŬĞŶ ůŝĞŶĞ͕ ǁĂŶƚ ĚĞ ũŽŶŐĞůŝŶŐƐĨĞƌŝĞŶŝŶŐ ďĞŚĞĂƌĚĞ ŝŶ ƉĞĂƌ ŬĂƐƚĞŶ ĨŽů ďŝďůŝŽƚĞĞŬďŽĞŬĞŶ͘ /ƚ ƷƚůŝĞŶĞŶ ďĂƌĚĞ ƚƌŽĐŚ ĚĞ ũŽŶŐĨĞŝŶƚĞŶ͘ ,ũŽĞĚͲ ĚĞͲĚĞŝ ƐŽĞŶĞ ǁLJ ƐŽŬƐ ĨƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǁƵƌŬ ŶĞĂŵĞ͘ zŶ ŝŶ ƚŝŝĚ ĚĂƚ ůĂŶŐ ŶĞƚ ĞůŬĞŶŝĞŶ ŝŶ ƌĂĚŝŽ ŚŝĞ ĞŶ ĚĞ ds ŶĞƚ ďĞƐƚŝĞ͕ ǁŝĞ Ěŝƚ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌ Žŵ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐŐĞŶŽĂƚĞŶ ƚĞ ĨĞƌĚŝǀĞĚĞĂƌũĞŶ͘ Ɛ ũŽŶŬũĞ ŚĂ ŝŬ ĚĞƌ ĨĂĂŬ ŐĞŶƀĐŚ ŝŶ ƌĞŶĚƐŽŽŐͲ ŽĨ ŝŶ Žď ǀĞƌƚƐďŽĞŬ ǁĞŝŚĞůůĞ͘ EĞŝ ŝƚ ƷƚůŝĞŶĞŶ ĨĂŶ ĚĞ ďŽĞŬĞŶ ŚŝĞŶĞ ĚĞ ũŽŶŐfeinten harren ‘ĨĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ’. Ŭ ĚĞ ŚĞƌĨŽĂƌŵĚĞ ĨƌŽƵůũƵƐferiening ‘Weest ĞĞŶ njĞŐĞŶ’ siet geregeld LJŶ ĚŝnjnjĞ ƌŽŵƚĞ͘ zŶ ŝƚ ƚĂƐŬĞ ŶĂŵĞŶ ĚĞ ĨƌŽƵůũƵ ĚĂŶ ŝƚ ďƌĞŝĚnjũĞŶ ĞŶ ŝŶ ŬŽƉŬĞ ŵĞŝ͘ hŶĚĞƌ ĚĞ LJŶůŝĞĚŝŶŐ͕ ŽĂƌĞ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ĞŶ ŝƚ ƉƌĂƚĞŶ ŬŽĞ ĚĞƌ ǁŽů ŽĂŶ ŚŽĂnjĞŶ͕ ďŽĂƌƐƚƌŽŬŬĞŶ ĞŶ ƚƌƵŝĞŶ ďƌĞŝĚĞ ǁƵƌĚĞ͘ /ƚ ďĂŬũĞ ƚĞĞ ǁĂĂƌĚ Ʒƚ ŝƚ ĞŝŐĞŶ ŵĞŝŶŽŵŵĞŶ ŬŽƉŬĞ ĚƌŽŶŬĞŶ͕ ƐĂĚĂƚ ĚĞƌ ŶĞŝ ƀĨƌŝŶ ŐũŝŶ ƀĨǁĂƐŬũĞŶ ǁŝĞ͘ ^ŶĞŝŶƚĞũƸŶƐ ƐŝĞƚĞŶ ‘ǁLJ’ ĚĞƌ ĂƐ ůĞĚĞŶ ĨĂŶ ƷƐ ŬŶĂƉĞĨĞƌŝĞŶŝŶŐ ‘dimotëus’͘ dŝŵŽƚģƵƐ ǁŝĞ ŝƚ ĨĞŝŶƚƐũĞ ĨĂŶ ĚĞ ĂƉŽƐƚĞů WĂƵůƵƐ͘ ĂŶ ǁŝĞ ĚĞƌ ĚĞ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ŚƌŝƐƚĞŶ sƌŽƵǁĞŶ ŽŶĚ ŶŽĐŚ ĚLJ ’ƚ Śũŝƌ ŐĞƌĞŐĞůĚ ŚĂƌ ŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞŶ ŚŝĞ͘ ů ĚLJ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ŐŽŶŐĞŶ ƐĂ ŐŽĞĚ ĂƐ ŝƚ ŚŝĞůĞ ũŝĞƌ ƚƌŽĐŚ͕ ǁĂŶƚ ůĂŶŐĞ ƐŝŵŵĞƌͲ ĨĂŬąŶƐũĞƐ ďĞƐƚŝĞŶĞ ŶŽĐŚ ŶĞƚ͘ hƚĨŝĞƌŝŶŐĞŶ ĞŶ ŽĂƌĞ ƐĂŬĞŶ ^ŽŵƐ ǁĂĂƌĚ ĚĞ ŚŝĞůĞ ƌŽŵƚĞ ďƌƸŬƚ ƐĂ ĂƐ ďLJ ŝŶ ďƌƵůůŽĨƚ͕ ŝŶ ďĞŐƌĂĨĨĞŶŝƐ͕ ŝŶ ƷƚĨŝĞƌŝŶŐ ĨĂŶ ŝƚ ŬŽƌƉƐ͕ ŝŶ ƚŽĂŶŝĞůĨŽĂƌƐƚĞůůŝŶŐ ĞŶ ŝŶ ďĂnjĂĂƌ͘ /ƚ ŐĞďŽƵ ǁŝĞ ŶĞƚ


ůƷŬƐ ĞŶ ŬŽĞ ŵĞŝ ŝŶ ƉůĂŶŬĞŶ ĨůŝĞƌ ƐƸŶĚĞƌ ĨůŝĞƌďĞĚĞŬŬŝŶŐ ŚŝĞů ǁĂƚ ĨĞƌŶĞĂƌĞ͘ &ŽĂƌ ƚĂů ĨĞƌŝĞŶŝŶŐĞŶ ǁŝĞ ĚĞ ďĂnjĂĂƌ ŝƚ ũŝĞƌůŝŬƐĞ ŚŝĐŚƚĞƉƵŶƚ Žŵ ŽĂŶ ũŝůĚ ƚĞ ŬŽŵŵĞŶ͘ Ğ ďĂnjĂĂƌ ĨĂŶ ĨƌŽƵǁĞĨĞƌŝĞŶŝŶŐ ǁŝĞ ĚĞƌ ĨŽĂƌ Žŵ ŝƚ ŐƵŽĚ ĚĂƚ ďƌĞŝĚĞ ǁŝĞ͕ ĨŽĂƌ ŝŶ ŐŽĞĚ ĚŽĞů ƚĞ ĨĞƌŬĞĂƉũĞŶ͘ Ğƌ ǁĂĂƌĚ ĨĂŶ ĂůůĞƐ ĚŝĞŶ Žŵ ĚĞ ŵŝŶƐŬĞŶ ũŝůĚ Ʒƚ ĚĞ ďƸƐĞ ƚĞ ŬůŽƉũĞ͘ It ‘draaien ƌĂĚ’ draaide kontinue en ĞŬ ŝƚ ƌŝĞĚĞŶ ĨĂŶ ĚĞ ŶĂŵŵĞ ĨĂŶ ŝŶ ŬƌĞĂƐ ŽĂŶŬůĂĂŝĚĞ ƉŽƉ wie sa ’n ŵŽŽŐůŝŬŚĞŝĚ͘ Ğ ŵŝĚĚĞŶƐƚąŶƐĨĞƌŝĞŶŝŶŐ ŚŝĞƌĚĞ ŽƉ ƐŝŶƚĞŬůĂĂƐũƸŶ ŝƚ ŐĞďŽƵ͘ ĂŶ ǁĂĂƌĚ ĚĞƌ ŝŶ ďĂnjĂĂƌ ŚąůĚĞŶ Žŵ ĚĞ ƌĞƐƚĂŶƚĞŶ ŵĞŝ ‘help’ fan ŝƚ ‘draaŝĞŶĚ ƌĂĚ’, it goaien op opsteapele lege grienteblikjes, ŝƚ ƐũŽĞůĞŶ ŽĨ ŝƚ ƐũŝƚƚĞŶ ŵĞŝ ĚĞ ďƵŬƐ ŽĂŶ ĚĞ ŵĂŶ ƚĞ ďƌŝŶŐĞŶ͘ Ğ ũŝĞƌůŝŬƐĞ ‘begeunstigersjûn’ fan Wilhelmina waard altyd yn de Ald ^ŬŽĂůůĞ ŚąůĚĞŶ͘ /ƚ ƉŽĂĚŝƵŵ ǁŝĞ ůLJƚƐ͕ ŵĂƌ ĚĞ ϮϬ Ͳ Ϯϱ ůĞĚĞŶ ŬŽĞŶĞ ĚĞƌ ƚƌŽĐŚ ǁĂƚ LJŶ ƚĞ ƐŬŝŬŬĞŶ ŬƌĞŬƚ ŽƉƐŝƚƚĞ͘ &ŽĂƌ ŝƚ ũŝĞƌůŝŬƐĞ ƚŽĂŶŝĞůƐƚŝŬ ĨĂŶ ĚĞ ũŽŶŐĞůŝŶŐƐĨĞƌŝĞŶŝŶŐ͕ ŝƚ KƌĂŶũĞĨĞĞƐƚ͕ ĞŶ ƐĂ ŶŽ ĞŶ ĚĂŶ ďĞƐƚĞĂŶĚĞ ƚŽĂŶŝĞůĨĞƌŝĞŶŝŶŐ͕ ĚĞ ũŝĞƌůŝŬƐĞ ĨŝůŵĨĞƌƚŽĂŶŝŶŐ ĨĂŶ ŝƚ ZĞĂĚĞ <ƌƷƐ͕ ŝƚ ƐƚŝŵŵĞŶ ĞŶ ƚĂů ĨĂŶ ĨĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ ǁĂĂƌĚ ŝƚ ŐĞďŽƵ ďƌƸŬƚ͘ hŶĚĞƌ ĚĞ ĨĞƌďŽƵǁŝŶŐ ĨĂŶ ĚĞ ƐĂŬƌŝƐƚLJ͕ ŵĂƌ ĞŬ ǁŽůƌŝƐ LJŶ ĚĞ ǁŝŶƚĞƌ ĂƐ ĚĞ ‘gruttsjerke’ net waarm te stoken wie, waard útwykt nei de Âld Skoalle. Ğƌ ƐƚŝĞ ĚĂŶ in kateder dy ’t op in preekstoel like. Ğ ĨĞƌďŽƵǁŝŶŐ zŶ ŝƚ ďĞŐũŝŶ ĨĂŶ ĚĞ ĨLJĨƚŝŐĞƌ ũŝĞƌƌĞŶ ǁŝĞ ŝƚ ŐĞďŽƵ ǁŽů ŚŝĞů ƐƵƚĞƌŝĐŚ͘ Ğƌ ǁĂĂƌĚ troch doarpsbelang alle war dien om fan de legere skoalle dy ‘t ƐƸŶƚ ϭϵϱϯ ůĞĞĐŚ ƐƚŝĞ͕ ŝŶ ŵƵůƚLJĨƵŶŬƐũŽŶĞĞů ĚŽĂƌƉƐŚƸƐ ƚĞ ŵĞŝƚƐũĞŶ͘ zŶ Ěŝƚ ŐĞďŽƵ ƐŝĞƚ ŚŝĞů ǁĂƚ ŵĞĂƌ ƌŽŵƚĞ LJŶ ĂƐ LJŶ ĚĞ ůĚ ^ŬŽĂůůĞ͘ ŝƚ ŐŽŶŐ ůLJŬǁŽůƐ ŶĞƚ ƚƌŽĐŚ͘ jƚĞŝŶůŝŬ ŚĂ ĚĞ ƚƐũĞƌŬĨąĚĞŶ ďĞƐůƵƚĞŶ Žŵ ĚĞ ůĚ ^ŬŽĂůůĞ ƚĞ ĨĞƌďŽƵǁĞŶ ƚĂ ŝŶ ‘echt’ doarpshûs͘ oe ’t dat yn 1956 slagge wie͕ ǁĂĂƌĚ ĚĞ ŽĨĨŝƐũĞůĞ ŶĂŵŵĞ jƐ 'ĞďŽƵ͘ /ƚ ŽƉŬŶĂƉƚĞ ŐĞďŽƵ ŬƌŝŐĞ ŝŶ ŶŝũĞ LJŶŐŽŶŐ ŽĂŶ ĚĞ ƐƷĚŬĂŶƚ͘ Ğ ąůĚĞ ŽƉƐůĂĐŚƌŽŵƚĞ ǁĂĂƌĚ ƀĨďƌƵƚƐĞŶ͘ zŶ ĚĞ ŶŝũĞ ĞŶƚƌĞĞ ŬĂĂŵ ƌŽŵƚĞ ĨŽĂƌ ũĂƐƐĞŶ͕ ŚƷƐŬĞƐ ĞŶ ŝŶ ŬĞƵŬĞŶƚƐũĞ͘ Ğ ,ĞƌĨŽĂƌŵĚĞ ƚƐũĞƌŬĞ ƐƚƵƚƐ ĚĞƌ ĨůŝŶŬ ũŝůĚ LJŶ͘ zŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ,ĞŶŶĂĂƌĚĞƌĂĚŝĞů ǁŝĞ ŝƚ ŝĞŶ ĨĂŶ ĚĞ ŵŽĂŝƐƚĞ ƌŽŵƚĞƐ͘ Ğ ƐĞĂů ǁĂĂƌĚ ƚƌŽĐŚ ŝŶ ĨůĞŬƐŝďĞůĞ ǁĂŶĚ LJŶ ƚǁĂĞŶ ƐƉůŝƚƐƚ͖ ŝƚ ƉŽĂĚŝƵŵ ǁĂĂƌĚ ǁĂƚ ŐƌƵƚƚĞƌ͕ ǁĂŶƚ ĚĞ ďĞĚƐƚĞĚĞŶ ĨĂŶ ŝƚ ǁĞŶŚƸƐ ŬĂŵĞŶ ĚĞƌ ďLJ͖ ĚĞ ĞĨƚĞƌŬĂŶƚ ĨĂŶ ĚĞ ƐĞĂů ŬƌŝŐĞ ŝŶ ƚŚĞĂƚĞƌŽƉƐƚĞůůŝŶŐ͘ Ğ ďĞŚĞĂƌƐƚĞƌ ‘Willems Wiep of frou Leeman’ hold der mei ŽƉ ĞŶ ŝŶ ŶŝũĞ ďĞŚĞĂƌĚĞƌ ĂŶŶĞŬƐ ŬŽƐƚĞƌ ŬĂĂŵ LJŶ ĚĞ ŬƌĂƉƉĞ ĨĞƌďŽƵĚĞ ǁĞŶƌŽŵƚĞ͘ Ğ ŬĞĂŵĞƌ ůŝŶŬƐ ĨĂŶ ĚĞ ŐŽŶŐ ŬĂĂŵ ŶĞƚ ďLJ ĚĞ ǁĞŶŶŝŶŐ͕ ŵĂƌ ǁĂĂƌĚ ĨĞƌŐĂĚĞƌƌŽŵƚĞ͊ &ŽĂƌ ƵƌŬ ZƵƐƚŝĐƵƐ ĞŶ ƐLJŶ ĨƌŽƵ ĨŬĞ >LJĐŬůĞŵĂ ă EŝũŚŽůƚ ŬĂĂŵ ĚĞƌ ŝŶ ŶŝũĞ ƷƚĚĂŐŝŶŐ͘


WILHELMINA NIJS Sneintejûnssjongen op snein 3 juny om 19.30 oere Wilhelmina wurket mei oan it sneintejûnssjongen op snein 3 juny om 19.30 oere yn de Martinitsjerke. Dizze jûn is tegearre mei sjongeres Loekie Roosdorp en har pianist. Loekie Roosdorp is dosinte muzyk in it fuortset ûnderwiis en wurket dêrneist as koardirigint, sangcoach en sjongeres. Se sil in oantal nûmers sjonge mei har pianist en sil ek in pear stikken tegearre mei Wilhelmina dwaan. Derneist binne der fansels in pear samenzangmominten. Anjerkollekte Op moandei 28 maaie komme we fan ôf 19 oere by de doarren del foar de Anjerkollekte. De Anjeraksje is de jierlikse kollektewike fan it Prins Bernard Cultuurfonds. Mei troch jo jeften oan de kollekte kin it Anjerfonds ús projekten wer stipje; sa as foar oanskaf fan nije ynstruminten! Jo jefte komt dus goed te plak. Fakatueres by Wilhelmina Op syk nei muzikale útdaging? Of in skoftsje stoppe mar no dochs wer graach op nivo oan de slach? Hasto op syn minst in B-diploma? Sko dan ris by ús oan! Wy kinne altyd ekstra muzikanten brûke. Der binne eventueel goede ynstruminten beskikber. Earst in perioade op proef meidraaie is fansels mooglik. Wy repetearje op moandeitejûn fan 19.30 – 21.45 oere yn De Skoalleseize. Mear ynformaasje is te finen op www.wilhleminaeasterein.nl as nim kontakt op fia wilhelminaeasterein@gmail.com of mei Petra Zijlstra (06-38 91 88 93)


INZAMELINGS ACTIE DIACONIE

EASTEREIN VOOR VOEDSELBANK BOLSWARD op woensdag 23 mei komt de diaconie met vrijwilligers bij de deuren

langs om voedsel in te zamelen voor de voedselbank in Bolsward.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen slagen.

om deze actie te doen


WILHELMINI’S NIJS Slotkonsert skoalleprojekt Yn jannewaris hawwe de bern fan groep 5 fan de basisskoalle allegear in oefen- ynstrumint krige fan it korps. Fan dosint Andries Kramer (muzykskoalle) krigen se elke moandeitemiddei in oere muzykles. Omdat dit projekt no ôfrûn wie hiene we op snein 22 april in slotkonsertsje organisearre yn de Skoalleseize. Alders en oare belangstellenden koene dan hearre wat se yn sa’n lyts fjouwer moanne allegear leard hiene en dat wie hartstikke leuk. Ek it jeugdkorps de Wilhelmini’s die hjir oan mei.

De opkomst fan it publyk wie geweldich. Spitich dat de bern fan de blazersklas der net allegear wiene. Kaam miskien wol troch it moaie waar. Mar al mei al wie it in moai optreden. Moandeitemiddei hat de blazersklas noch in lyts optreden hân op it skoalplein foar alle oare groepen fan de basisskoalle.


Slagge! Fan herte lokwinske! Ek waarden de bern dy’t krekt muzykeksamen dien hawwe even yn it sintsje setten. Dat wie foar it A-diploma: Tjitske Joustra en Hessel Santema, beide op bugel. Foar it B-diploma: Hedwich Kooistra, alt sax. Mette van der Eems, sopraan sax. En foar it C-diploma: Sydrik Kooistra, tenor sax. Se krigen allegear in moaie roas foar harren prestaasjes.

Flesse aksje by Jumbo Wommels We ha der in jier op wachtsje moatten, mar no bin wy wer oan bar. Yn’e moanne maaie kinne jo jo ‹flessebon› yn de bus dwaan neist de automaat yn Jumbo Wommels. De opbringst is foar de jongerein fan ús feriening. Alfêst tige tank! Jongereinkommisje KF Easterein


Nijs fan de Soos No we de winterperiode wer hân ha en de snieklokjes en krokussen yn de bloei stean wie it wer tiid foar ús slotmiddei fan de Soos. Yn de únderlinge striid fan it koersballen gong it soms warm om ta. De manlje triken de trui út en de froulje hienen bloskes op hun wangen sa spannet wie it. Ek by de kaarters koe men soms de spanning file , wat hat de tsjinpartij fan troefen. 27 maart wie de priisútrikking wa hat de meeste punten dit winterskoft behelle. Der neist noch twa dames elk in bosk blommen. Dat binne A. Schaafsma dy stiet altyd mei de kofje of tee klear yn it skoft. En R. Reijnhoudt foar har wurk yn it bestjoer, mei in lytse oarkonde. Dan hjir de útslaggen,by de koersballen wienen dat: Earste priis: B. Jellema. Twadde priis: J. Strikwerda Tredde priis: T. Hingst By it kaarten wiennen it Earste priis : J. Mulder, Twadde priis : K. Faber, tredde priis :G. Rypma. Binne der minsken dyt takomende winter mei spylje wolle, altyd wolkom , op tiisdeitomiddei, it is der gesellich, ôntspannend, sosiaal en yn it skoft lekker by kletse, únder it genot fan in bakje kofje of tee. Namens de Soos, J. de Jong.

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


De hobby van….Jet en Douwe Durk Reitsma Door Paul David Meesters “It is wel filt waar”

Wie het schelpenpaadje langs de Wynservaart afloopt, kan ze als het maar een beetje mooi weer is vaak samen bezig zien in hun achtertuin. Jet en Douwe hebben een hobby waar je ruimte en frisse lucht bij kan gebruiken: ze vilten schapenvachten. Jet is al zo’n acht jaar met vilten in de weer. Toen zij twee jaar geleden een cursus vachtvilten bij een schaapsherderin in Olderberkoop deed, was ze verkocht. Douwe sloot zich vervolgens aan bij haar hobby. Hij noemt zich dan ook haar assistent, want ere wie ere toekomt: Jet heeft de meeste kennis en ervaring in huis. En ze is volgens Douwe zowel creatief als handvaardig: “ze is dan wel links, maar ze heeft beslist geen twee linkerhanden.” Ze deelt haar kennis ook graag met anderen, bij voorbeeld in de vorm van een workshop. Onder leiding van Jet kun je dan je eigen schapenvacht vilten. Ook staat ze met eigen werk af en toe samen met Douwe op een braderie. Jet vindt het een mooi idee dat het schaap waar de vacht van afkomstig is, zelf nog gewoon rondloopt. En ze heeft extra plezier in het vilten als ze ziet dat een ander er ook van geniet. Douwe ervaart ook nog een andere kant van deze hobby. Het brengt je in contact met mensen, en dat levert vaak bijzondere ontmoetingen en onverwachte gesprekken op. Jet en Douwe hebben allebei hun favoriete schapenras. Voor Jet is dat het Drenthse heideschaap, een oud en vrij klein ras met lange lokken. Voor Douwe gaat er niets boven de Blauwe Texelaar, een schaap met een veelkleurige donkere vacht. Aanvankelijk kocht hij vachten als ze met vakantie op Texel waren, maar inmiddels kent hij ook in de Greidhoeke een paar schapenboeren die Blauwe Texelaars fokken. Meestal heeft hij die met een goed speurdersoog ontdekt tijdens fietstochtjes. Hij is er trouwens van huis uit ver-


trouwd mee: zijn vader hield zo’n twintig schapen. Hij herinnert zich nog goed hoe hij hun wol naar de Wolfederatie in Baard bracht. Ondertussen worden er alles bij elkaar aardig wat schapenvachten vervilt aan het Smidslân. Geen vacht is hetzelfde. Liefst heb je een vacht die in één keer geschoren is. Je kunt soms zo aan een vacht gehecht raken dat deze zelfs een naam krijgt. Zo is er in Huize Reitsma een vacht met de naam Wolkje, en ook ligt er een Sinterklaas.

Op een prachtige voorjaarsmiddag laten Jet en Douwe zien hoe je het vilten aanpakt. In de tuin staat een grote tafel waar een ruwe vacht van een Schoonebeker schaap op klaar ligt. Eerst is het zaak vuile plekken uit de vacht te halen en ‘m een goede pasvorm te geven. Daarna wordt een naaldvlies van merinowol op maat van de vacht geknipt en tegen de onderkant ervan aangebracht. Dat zorgt voor een stevige onderzijde. Nadat er een stuk gaas over de vacht is gelegd komt Douwe met een paar emmers warm


water en groene zeep die hij voorzichtig over de vacht uitschenkt. Dan is het echt handenwerk: water en zeep worden in de vacht gemasseerd. Dat brengt het viltproces op gang. Het is alsof je een schaap aait! Vervolgens wordt de vacht in een handdoek gewikkeld zodat hij heen en weer over de tafel kan worden gerold. Dat is zwaar werk, want er zit ondertussen zo’n 30

liter water in de vacht. Tussen het rollen door wordt de vacht uitgepakt om de haartjes los te plukken. Na drie of vier rolbeurten (ieder van 5 minuten) blijkt de vacht zo’n 30% gekrompen te zijn. Voor vandaag zijn we klaar! De vacht kan nu in de wasmachine om nog verder gereinigd te worden. En dan duurt het wel even voor hij door en door droog is. Jet en Douwe kunnen voorlopig vooruit met hun hobby en ze laten andere geïnteresseerden daar graag in delen met hun workshops. In hun huis zijn trouwens allerlei eigen maaksels van Jet te zien: van een gevilt schapenkopje aan de wand tot een stalletje met een ooi en haar lammetje. Sommige producten zijn met droogvilt techniek gemaakt, andere juist met natvilten. Maar wie daar het fijne van wil weten, moet maar eens op cursus bij Jet en Douwe.


Port en Apenúten

Troch Bauke en Elisabeth Wy binne op besite by Sikke de Jong, bewenner fan de Van Eijsingaleane nûmer 4. Jo witte it wol, dat moaie hûs op de hoeke mei dy krease tún. De Jong is op it momint nammentlik de âldste ynwenner fan Easterein. Mar sa field hy em net hear…! Wy fine it yn elts gefal wol in stikje wurdich yn de Doarpskrante. Nes Amelân Âlder hertelikst wurde wy ûntfongen troch de Jong. Berne op 8 maaie 1925 op Hollum Amelân. Fanôf syn 5e libbensjier hat de Jong syn jeugd trochbrocht yn St. Nyk. Yn it tsjinst west fan’t leger, en dernei oan it wurk by de PTT yn Ljouwert. Tiidens de oarloch en nei de tiid op in tillefoan post, tillefoantsjes troch ferbine en de tiid byhâlde yn St. Nyk. De Jong koe ek direkteur wurde by de PTT, mar hie dêr net folle nocht yn. Boekhâlding, belesting en sifers, dêr hie hy folle mear nocht yn mar net by in grut bedriuw. Nei noch in pear oare wurkadressen is de Jong yn 1962 foar ien dei yn de wike by de Boerenleenbank yn Easterein (no de dokterspraktyk) oan it wurk gien en de rest fan de dagen foar himsels as boekhâlder en belesting man. En dêr hiene se hjir wol ferlet fan, want binnen in heal jier siet de Jong al fol wat wurk betreft. Net de grutte massa, mar yn de (toen noch) lytse wrâld fan it bankwêzen op it plattelân mei in protte persoanlik kontakt. In hiele bewuste keuze om hjir hinne te ferhúzjen.


We ha it hjir hieltiid oer “de Jong” en net “meneer de Jong” want sa waard hy eartiids ek it leaust oansprutsen yn syn wurk. De bank Tegearre mei syn frou hat de Jong earst 3 heech yn Ljouwert wenne. Doe’t de Boerenleenbank oan de Van Eijsingaleane de Rabobank wurden is, en de Jong letter direkteur dêrfan, binne se ferhúze nei it hûs wat oan de bank fêst siet. Dat is der noch, allinnich is it no ien grut gebou. Nl de dokterspraktyk. Se ha tegearre 2 bern krygen, Marga, welke ek jierren yn Easterein wenne hat, en Betty. Beide wenje se noch yn de buert. De Jong hat fanôf toen oant syn 60ste eins 3 banen tagelyk hân, direkteur, boekhâlder en letter kamen de fersekeringen der ek noch by. Ek de Jong syn frou wurke mei. Letter, pas toen de Jong mei pensioen gong, binne se yn it hûs op nûmer 4 kommen te wenjen. Multimedia Mei de kompjuter docht de Jong net folle mear, iets úttype lit hy no troch ien fan de bern dwaan. Mar mei de tablet rêd de Jong em prima. Sa wurd der mei de pakesizzers yn it bûtenlân facetimed. Ek sit der in mobieltsje yn it bûske fan syn boesgroentsje. It like dat de Jong san moderne Apple klokje om de pols hat, mar dat is in hip pols alarm. De Jong is in kear wat ûngelokkich fallen, hy koe gjin hulp roppe omdat der nimmen yn de buert wie, toen is dit alarm oanskaft. Mei ien druk op de knop wurde der om de beurt 4 persoanen belle, dizze kinne fuort kontakt mei de Jong krije. Hartstikke handich en noflik! Ien fan de 2 skriuwers fan dit stikje hat in goed gehoar, hearde in gepiep en seach it klokje om de Jong syn pols ôftellen… “de Jong, ik hear wat en jo klokje telt ôf”, “oh bliksum, ha ik wer mei myn hân oer dat ding sitten…” De Jong siet moai te praten mei syn iene hân oer de oare pols, mei it klokje…en dan begjint it alarm te tellen fanôf 20 oant 0 en dan bellet er automatisch. Krekt op tiid, wat de teller stie op 4! Mar sa faak gebeurt it gelokkich net mear… Geheim Hast 93 jier, en noch behoarlik fit. Wy begripe wol dat de Jong em eins net 93 jier field. It âld wurden sit wol yn de famylje. De Jong syn mem is 101 wurden en oerbeppe 103 jier. Mar libje mei in bytsje discipline is ek net ferkeard. Ûndanks de revisie dy’t syn lichem ûndergien hat, soarchet de Jong noch foar in protte beweging fan syn lichem. Moarns foar 10 oere is hy net te sprekken, dan wurde der nl oefeningen dien fan de nekke oant de lytse tean


om soepel te bliuwen. Fytse, wat rekke, evenwicht, ademhaling, Wy sille jimme net ferklappe ús strekke, opsje A,B,C en D wiene, sa kin wymar oar ek telle. Oeral telt de Jong by, soart fan meditearen, dat is wer goed foar de jier swierder ark meinimme yn’e bus. geest. Gjin “Nederland in beweging” mar allegear eigen oefeningen. As it in kinmei middeis efkes hinne en wer Wommels rinne. It is net sa dat de Debytsje middei de jeugd Jong it allegear leuk fynt, mar heard by plaat syn libben, dan ek takgjin De jeugd! Wat hawwe wy ús deritmei op de setten!der Dewurd hele middei dei oer slein… ken en hout slepe en nei ôfrin in ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens Yn tún oanOar de gong, dat fynt de Jong wolletter wer leuk! Ek itdêr bliuw is je en fit en de famkes!! jier dogge we de sjo indan oerke sadat donker by. Autoriide, mei as sûnder Tomtom makket komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!!ek neat út, de Jong komt der wol! Op fakansje nei ien de fan de Waddeneilanden, de Jong fynt it dêr hearlik De Tsjerne en altiid op de fyts de boat yn Harns. De fytswer is wol mar Neigiet de fjoerwurksjo wie nei it beregesellich yn de Tsjerne elk elektrisch, in pilske drinke wa hat dat tsjinwurdich net? Thús efter de geraniums sitte gebeurt yn elts koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich gefal net! nijjier!! It grutste geheim is miskyn wol op de tiid in gleske port nimme, en apenúten. Fanôf jongs oan yt de Jong apenúten. Soe dat it dan wêze? Groetnis De ôf Aldjiersploech Wy ha in gesellich gesprek hân en bewûndering foar dizze fitte libbensgenieter fan hast 93 jier!!

Sjoch ek ris op www.easterein.nl

kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oant sjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein 11 Skilplein 8734 GW GW Easterein Easterein 8734 (0515) 33 33 23 23 20 20 TT (0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


zŶ ŵĂĂŝĞ ϮϬϭϳ ŚĂƚ ƚŽĂŶŝĞůĨĞƌŝĞŶŝŶŐ &ƵŽƌƚ DĂƌ >ŽƐ LJŶ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ ŽĂŶũƸŶ ĚĂƚ ĚĞƌ LJŶ ĚĞ ůĞĚĞŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ ďĞƐůĞƚƚĞŶ ǁŝĞ Žŵ ŶĞƚ ŵĞĂƌ ĂůůĞ ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ ĨĂŶ ĨƌŝũŬĂĂƌƚĞŶ ƚĞ ĨŽĂƌƐũĞŶ͘ ŝƚ ŝƐ sa’t it ďůLJŬƚ ŶĞƚ ƚƌŽĐŚ ĞůŬĞŶŝĞŶ ůġnjĞŶ͘ ġƌŽŵ ŶŽĐŚ ŝŶ ŬĞĂƌ͗

ALLINNE DONATEURS DY’T FUORT MAR LOS STYPJE FOAR €12,50 :/ Z>/<^ , Z:K ,d KW /E zŶ ŵĂĂŝĞ ϮϬϭϳ ŚĂƚ ƚŽĂŶŝĞůĨĞƌŝĞŶŝŶŐ &ƵŽƌƚ DĂƌ >ŽƐ LJŶ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞ ŽĂŶũƸŶ ĚĂƚ ĚĞƌ LJŶ ĚĞ &Z/:< Zd͘ ůĞĚĞŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ ďĞƐůĞƚƚĞŶ ǁŝĞ Žŵ ŶĞƚ ŵĞĂƌ ĂůůĞ ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ ĨĂŶ ĨƌŝũŬĂĂƌƚĞŶ ƚĞ ĨŽĂƌƐũĞŶ͘ ŝƚ ŝƐ sa’t it ďůLJŬƚ ŶĞƚ ƚƌŽĐŚ ĞůŬĞŶŝĞŶ ůġnjĞŶ͘ ġƌŽŵ ŶŽĐŚ ŝŶ ŬĞĂƌ͗

tLJ ŚŽŽƉũĞ ĚĂƚ ŝƚ ĨŽĂƌ ĞůŬ ĚƷĚůŝŬ ŝƐ͘

ALLINNE DONATEURS DY’T FUORT MAR LOS STYPJE FOAR €12,50 :/ Z>/<^ , Z:K ,d KW /E ĞƐƚũŽĞƌ &ƵŽƌƚ DĂƌ >ŽƐ &Z/:< Zd͘ tLJ ŚŽŽƉũĞ ĚĂƚ ŝƚ ĨŽĂƌ ĞůŬ ĚƷĚůŝŬ ŝƐ͘ ^ũŝĞƌŬũĞ WůĂŶƚŝŶŐĂ͕ ŶƚũĞ ^ƚĞŶĞŬĞƐ͕ ĂƵŬũĞ ^ƚĂǀŝŶŐĂ͕ ƉƉŝĞ ,ĞŝŶƐ ĞƐƚũŽĞƌ &ƵŽƌƚ DĂƌ >ŽƐ

Mei it each op it winterskoft 2018-2019 ^ũŝĞƌŬũĞ WůĂŶƚŝŶŐĂ͕ ŶƚũĞ ^ƚĞŶĞŬĞƐ͕ ĂƵŬũĞ ^ƚĂǀŝŶŐĂ͕ ƉƉŝĞ ,ĞŝŶƐ

wolle wy graach witte as der ek nije minsken belangstelling ha om te spyljen by Fuort Mar Los. Nije spilers binne wolkom! Underfining is net belangryk, entûsjasme wol! Opjaan kin by ien fan it bestjoer oant 20 maaie 2018: Eppie Heins, Sjierkje Plantinga, Antje Stenekes, Jan Rinse Blanksma, Baukje Stavinga Of fia mail : info@letterfretter.nl

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl Sekretariaat: Baukje Stavinga 1, Sekretariaat: Baukje Skippersbuorren I 8734 Stavinga GT Easterein 1, I 8734 GT Easterein 0515-856536 I info@letterfretter.nl Skippersbuorren

0515-856536 I info@letterfretter.nl

KVK: 01101160 IBAN: NL44 RABO 3495.55.265

KVK: 01101160 IBAN: NL44 RABO 3495.55.265


Nijs fan de Oranjeferiening Ha jim al in akt foar de bûntejûn betocht? Op tongersdei 21 juny sille we alle kreativiteit dy´t Easterein hat, bewunderje op ús bûntejûn. We fiere dan ús 80 jierrich bestean. We hoopje dat jim al dwaande binne wat te betinken en miskien oefenje jim al… Of gean jim no de earste ideeën útwurkjen? Dit kear ha we in tiidsilimiet fan 5 minuten per akt. Ha jim túskentroch fragen? Sjit efkes ien fan it bestjoer oan. Jo kinne ús ek maile: info@oranjeenheitelan.nl.

Richtlijnen intekenlijst Dorpsfeesten Oranjevereniging Oranje en Heitelân Ook dit jaar organiseren wij op donderdag 21 en vrijdag 22 juni weer dorpsfeesten. Wat wij vragen is een vrijwillige bijdrage, rekening houdend met onderstaande activiteiten. zodat Easterein zijn feestprogramma grotendeels hiermee kan bekostigen. De volgende zaken worden geregeld c.q. zijn nagenoeg gratis, te weten:  

Huur tent, vergunningen ed. Twee muziekavonden in de tent. Bij niet intekenen op de lijst: € 10,-p.p./avond.  Matinee met muziek  Prijzen voor de activiteiten (kaatsen, volleybal, jeu de boules, spelletjes)  Spelletjes voor de basisschool-jeugd  Draaimolen, consumptiebonnen en prijzen/attenties kinderspelen. Inwonende jeugd vanaf 18 jaar met een eigen inkomen vragen wij zelf op de lijst in te tekenen.


Vaak is het vooral voor nieuwe inwoners moeilijk te bepalen wat nu een redelijk bedrag is. Dat is vaak afhankelijk hoe iedereen het feest beleeft en/of uit hoeveel leden een gezin bestaat. Het behoort ook tot de charme van dit “lijstlopen”; ieder geeft wat hij/zij er voor over heeft. Bovenstaand staat wat je er dit jaar allemaal voor ‘krijgt’. Oranje en Heitelân

Jan Jetze, Abe-Jan, Christian, Jelte, Klaas, Ruurd, Vera Hieke, en Tineke

E ƌ ŵĂŐ ŐĞĞŶ ĂůĐŽŚŽů ŐĞƐĐŚŽŶŬĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶ ũŽŶŐĞƌĞŶ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ϭϴ ũĂĂƌ͘ ƵƐ ŽŽŬ ŐĞĞŶ ĂůĐŽŚŽůǀƌŝũ ďŝĞƌ njŽĂůƐ ZĂĚůĞƌ Ϭ͘Ϭй͘ ŝƚ ďĞƚĞŬĞŶƚ ĚĂƚ ǁŝũ ŵĞƚ ŚĞƚ ůŝũƐƚůŽƉĞŶ ǀŽŽƌ ƚǁĞĞ ĂǀŽŶĚĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŬůĞƵƌĞŶ ƉŽůƐďĂŶĚũĞƐ ĂĂŶ ĚĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ƚŽƚ ϮϬ ũĂĂƌ Ƶŝƚ ĚĞůĞŶ͘ ůůĞ ũŽŶŐĞƌĞŶ ƚŽƚ ϮϬ ũĂĂƌ ŵŽĞƚĞŶ ĚĂĂƌŽŵ ďĂŶĚũĞƐ ĚƌĂŐĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ďĂƌƉĞƌƐŽŶĞĞů ĚĂŶ ŝŶ ĠĠŶ ŽŽŐŽƉƐůĂŐ ĚƵŝĚĞůŝũŬ ǁŝĞ ǁĞů ĞŶ ǁŝĞ ŶŝĞƚ ĂůĐŽŚŽů ŵĂŐ ŬŽƉĞŶ͘ tŝũ ŚŽĞǀĞŶ ĚĂŶ ŶŝĞƚ ĂůƐ ĞĞŶ ‘ƉŽůŝƚŝĞĂŐĞŶƚ’ op te treden. Zo heeft iedereen ůĞƵŬĞ ĨĞĞƐƚĞŶ ͊​͊​͊Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Ut de húshâlding fan….

Sjogge jim wat dizze jongfeiten fan doe binne?

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl

D! NIEUW IN FRIESLAN

en leren bespelen? ill w t en m ru st in n g ee ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M de f j lt vana Dan ben je bi zikanten en spee hniek. ervaren mu licht- en geluidstec fessionele en zeer , zang, bas of zelfs ms Je krijgt les van pro dru r, aa git rd, no, keyboa graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l r a Nu moaiol GkerritgHiintgast voor meer informesatlaien,d.nl Bel of muziekschoolfri t@ ri er g / 8 7 5 1 2 4 06 18

esland.nl ri lf o o h c s k e zi u www.m


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Oldtimers... In prachtige oanfulling op it programma fan Keningsdei. It MFT stie fol mei Old Timers op ynitiatief fan Sjors Rijpma. Oar jier wer?....Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 50


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBED Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl,

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Hoe is it no mei..... troch Bauke de Boer

dizze kear de gebroeder De Boer

Goeie allegear, Ik waard belle troch Bauke de Boer mei de fraach as ik in stikje skriuwe woe foar de doarpskrante. Wat in leuk idee! Ik bin Jan Bastiaan (Bas) de Boer. Opgroeit op de van Eysingaleane, nû 9, tsjinoer de eardere Rabobank.(no húsarts). Bin de jongste soan fan Marten en Greet de Boer. Haw in prachtige jeugd hân. We binne der kommen te wenjen doe’t ik fjouwer jier wie. En fanôf dat moment haw ik der altyd mei in soad nocht wenne. Omdat ik yn’e polder op it plattelân berne bin, hat it boerelibben my altyd tige oansprutsen en haw ik fanôf myn legere skoalletiid altyd op de pleats by Engelsma holpen en wurke. Earst by Wybren en Anne op de trekker en dernei al gau sels op ‘e trekker en letter doe’t ik in jier of 16 wie kamen de skoalbern derby. Wat in mooie tiid wie dat! It besûndere is, dat we nog altyd in groep freonen hawwe fan de legere skoalletiid. Sa gean ik elk jier noch mei Durk Okkema, Marco Haagsma, Klaas de Jager, Jentje de jong, Pieter Vellinga en oanhang een wykein op stap! Sa ek dit jier it wykein fan 8 april. Hoe moai is dat!!! Troch it wurkjen by Engelsma bin ik nei de Mavo nei de Middelbare Lânbouskoalle en de Hegere Lânbouskoalle gongen. Nei myn skoalletiid bin ik 10 jier lang by AVM Accountants oan’ t wurk west yn Snits en dernei by de Rabobank yn Hoorn, beide kearen as agrarysk adviseur. Sunt foarich jier maart haw ik dy funksje by de Rabobank yn Ljouwert. Fanôf desimber 2007 wenje ik mei myn húshâlding yn Aldehaske. Prachtich


plakje ûnder de reek fan Heerenveen. In mooi gebiet der’t ik mei in soad nocht wenje mei frou en trije bern. As ik werom tink oan Easterein: Tink ik oan it doarp der’t wy sa’n prachtige jeugd hawn hawwe. Tink ik oan it skoalplein der’t we oeren fuotballe hawwe. Oan leanbedriuw Okkema wer’t we ek sa prachtich boartsje koene. Oan it polsstokspringen nei de mole by Bouma op Trije Huzen. Fansels oan SDS wer’t ik oan’t de A’s by fuotballe haw, dy’t ik noch moai folgje kin, omdat se yn de selde kompetysje sitte as VV Aldehaske, der’t myn jonges by fuotbalje! En dan it doarpsfeest, net te ferjitten, elk jier in hichtepunt! Oan de Tsjerne dy’t der doe ek al wie. Ek tink ik oan de moaie karakteristyke toer, dy’t je fan fierren sjogge. De moaie strjitsjes en de prachtige húzen. Gewoan in prachtich plak mei dierbre herinneringen. In plak, myn doarp, der’t ik mei in soad nocht oan werom tink. It giet jimme allegearre goed, en wa wit oant sjen yn Easterein. Mei groetnis Bas de Boer

Easterein… Samar even in greep út myn herinneringen oan it Easterein ergens tusken ‘74 en pakkembeet ‘87: -Fuotbalje by SDS, fuotbalje op it skoalplein, fuotbalje yn ‘e achtertún, fuotbalje yn e sporthal, alle freedtemoarnen fan klas fiif en seis, allinnich de jonges. Wy mei Jan, Jacob, Gelf en Bert. We krigen der noait genôch fan. Meester Strikwerda woe noch wolris foarstelle om te volleyballen. Dat wie dan ien kear. -Keatse op it sportfjild, keatse by it feest, keatse yn e nije sporthal! Koe’st noch rûke hoe nij dy wie! Keatse op it plein by skoalle, mei san plestik bal, sa grut as in tennisbal. Slaan mei in tichte fûst. Gjin idee mear wat we as keats brûkten. -Moarns nei skoalle rinne troch it doarp: Van Eysingaleane, Wynserdyk, Vrijburg, Andrys Joustrastritte, Skoallestritte. -Boartsje mei de freonen út e klas, troch it hiele doarp. Bygelyks as we ‘ferstopperke’ as ‘roverke’ diene. -De tsjerke op sneintemoarn en dan Balt de Vries op it oargel! -Mei de koster de klok liede om tolve oere. It tou omleech skourre en dan sels in ein mei omheech. -Boatsjefare mei de 4pk motor der achter.


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 15

Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


-Twa dagen doarpsfeest. De draaimolen en de sweef. De tinte mei sa’n holadijee-bandsje op it podium fan striebalen en dan hielendal grôtfol mei jong en âld. Jûns in toanielstik. Letter it matinee. Ien bakje kofje en dernei los de touwen. En dan middeis sa’n circuit mei spultjes. -De skoalle mei de bibel (Sa hjitte dy doe noch, tink ik). Ik kaam der yn klas 3 by. Foar oan by it bureau fan meester Hingst, neist Gelf Dijkstra. -Sjonge mei meester Hingst, fan dy ferskes yn pearsige inkt op in stencil. En dan meester oan it oargel. Ik sjoch him noch sitten. Geweldich! En der wiene ek stencils oer Wilsterflappen! -Lústerje nei de skiednisferhalen van meester Strikwerda. Dat wie wat. -De Tsjerne! Dûnsles, ik tocht op sneontejûn. -Polsstokspringe oer de feartsjes rûn it doarp. En op’t lêst sûnder stok prebearje en dan fansels lang om let der yn. -Ride yn e winter. Neffens my koe dat hast elk jier. We hiene dan by ús achter sels, mei Jan Keuning, in baantsje makke, achter it hiem fan dokter langs, dan de bocht om en dan werom. Rondje 36,3, net zo makkelijk. Sa kin ik noch wol in skoftke trochgean. Foar my is it moaiste byld fan Easterein it sicht op e tsjerke en it hôf der’t ús pake en beppe en ús heit lizze, fanôf de brêge op e Wynserdyk, sa oer de Griene Leane. It byld fan Easterein fan doe, fan dat doarp fan myn jeugd, is my dierber. In prachtige tiid. As ik deroan weromtink wie it hast altiten moai waar. Noja, allinnich net yn dy winter fan ‘79, al wie dat foar my as bern ien grut aventoer. No wenje ik mei myn frou en bern yn Meppel, mar ik kom fansels noch faak yn Easterein, omdat ús mem der wennet. Ik fyn it noch altyd moai om dat tuorke, dat sa typysk is foar it sicht op it doarp út ‘e fierte, te sjen. It hûs der’t ik it wichtichste stik fan myn jeugd wenne, mei heit en mem en Gerben en Bas, it berte- en stjerhûs fan ús heit, ús hús, dat sil altyd thús bliuwe. Durk Harmen de Boer De foto is fan myn eigen instagram-account.


Gerben de Boer Doe’t beppe yn 1973 ferstoar, kamen wij út Creil (NOP) yn it hûs oan de van Eysingaleane te wenjen. In prachtich hûs foar bern. Rom en ljocht en mei in tún dêr’t alles koe en mocht fan Heit en Mem. We koene keatse, fuotbalje, we hienen in echte fytskrosbaan oer de bult en tusken de fruitbeamen troch en om de grientetún hinne, hutten en flotten bouwe, it koe net op. Nije spikers kaamen fan buorman Veenstra fansels wêr’t Jehannes en letter Jelle altiid wol eefkes helpe woene. It wie foar mij de tiid om fan de kleuterskoalle – bij mem yn de klasse - nei de legere skoalle te gean. In moaie tiid fan nije dingen leare en boatsje. De magy fan it leare te lêzen en te rekkenjen by juf Lolkema sjoch ik no ek werom by ús eigen bern. Samar krije al dy letter- en siferfoarmkes betsjutting en leit de wrâld foar je iepen. Prachtich! Nei de basisskoalle nei it Bogerman yn Snits en dêrnei nei Grins foar de Rjochtenstúdzje. Yn it wykein faak nei Easterein of misskyn wol eefkes fanút Grins nei it plak wer heit preekje soe. Eefkes tegearre op paad mei de âlde Saab hearde der ek bij fansels. Dernei fan alles dien, hast alles bij gemeenten. Grins, Vlagtwedde, de sosjale tsjinst fan Noardwest Fryslân en sûnt 2011 yn de gemeente Haren. Om’t Haren weryndiele sil mei Grins wurkje ik takom jier wer yn Grins. Is dat wer rûn. Neist myn wurk yn Haren wurkje ik ek foar mysels en fersoarchje ik kursussen oer de Wet maatschappelijke ondersteuning foar gemeenteambtners, troch ik hiele lân. Moai om te dwaan en je komme noch ris earne. Haren en Grins lizze oan it ein fan de Hondsrug, de hichte yn it lânskip fan Drinte en Grins dat oerbleaun is fan de lêste iistiid. Fan dêr út binne ús foarfaars it wiete lanskip ynlutsen om it gebiet dat we no Grinslân en Fryslân neame yn kultuur te bringen mei it opsmiten fan terpen en it graven fan fearten om it wetter ôf te fieren. De leafde foar it lânskip en de histoarje dêrfan is mei de skiednislessen fan meester Strikwerda wol hingjen bleaun. Yn dat âlde Kultuurlânskip – it is krekt de Greidhoeke - meie myn frou en ik mei beide bern, Rutger en Detmar , no wenje oan de râne fan de stêd. We hawwe in prachtich frij útsicht oer de greiden mei de tsjerkjes fan Dorkwerd en Leegkerk as fertroude beakens. Seker yn dizze tiid genietsje wy folop fan


de greidefûgels, de ljippen en skriezen dy’t sa bij ús lanskip heare. Wat moai om der eartiids safolle oer leard te hawwen fan meester Hingst. Mei it útsicht ek op de ‘Friese Straatweg’ van Grins nei Ljouwert, wit ik dat as it moat, ik ek samar wer eefkes ‘thús’ bin! Groetnis út Grins, Gerben de Boer


Út de hûshâlding fan Antwurd: Fan links nei rjochts: Tsjeard, Gerrit en Klaas Hingst
nieuwsgierig

Wie vraagt komt verder. Nieuwsgierig zijn wij naar de ontwikkelingen in ons vakgebied, naar wat daar achter de horizon van de grafische wereld gebeurt. Nieuwsgierig zijn wij vooral ook naar u. Uw bedrijf, uw wensen en uw doelen. Samen gaan we op weg, zodat wij voelen en ervaren wat u drijft. Dat is de weg naar succes. Door onze blik op de toekomst, lopen we nooit achter de feiten aan. Wij durven te investeren, want wij zien overal kansen. Welkom bij van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN