Doarpskrantsje Easterein febrewaris 2019

Page 1

EASTEREIN, febrewaris 2019

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon

Nûmer 2, 2019 – Febrewaris 2019

Redaksje: Bauke de Boer, Nathalie Oliveiro, Paul David Meesters en Gerben van Snits. Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Gerben van Snits, Skilplein 15 Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl/ Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarspskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante Printwurk: Drukkerij Van der Eems Foto foarside: Willy Sybesma Kolofon: Gerben van Snits Kopijdatum: 20 febrewaris De redaksje fan de Doarpskrante is net oanspraaklik foar de ynhâld of strekking fan de stikken. De radaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- of beeldmateriaal jouwe jo tastemming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.


Doarpsaginda 2 febrewaris

13.00 oere 17.30 oere

6 febrewaris

Darttoernooi jeugd Darttoernooi folwoeksenen De Tsjerne Griene container

30 septimber

9.00 oere 16.00

Startsnein Martinitsjerke Easterein Bluescruise Tuinzaal Noflik Easterein

Oktober 5 oktober

Kinderdisco groep 1 t/m 6

6 oktober

Kinderdisco groep 7 t/m 8

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsagina? Mail it dan nei doarpskrante@ easterein.nl.

20.00 oere

Jiergearkomst Oranje en Heitelân De Skoalleseize

20.00 oere

Boekbespreking Sarah Perry, Het monster van Essex Bibliotheek Wommels

7 febrewaris

Stúdzjedei personiel de Foareker, bern frei 19.00 oere

Crea Café Teakjes túnhús

8 febrewaris

18.30 oere 20.30 oere

Bernebingo groep 1 o/m 6 Darten De Tsjerne

9 febrewaris

20.00 oere

Bernebingo groep 7 en 8 De Tsjerne

10 febrewaris

9.30 oere 11.00 oere

Tsjerketsjinst y.g.m. shantykoor “Sterk Spul” Kofjekonsert shantykoor “Sterk Spul” Martinitsjerke

14.30 oere

Klaverjassen De Tsjerne

13 febrewaris

Grize container 19.45 oere

Jiergearkomst PASSAGE Easterein De Skoalleseize


15 febrewaris 20.30 oere

Darten De Tsjerne

16 febrewaris

Oanfang foarjiersfakânsje

18 febrewaris 16.00 oere

Creatief met de 3D-pen Bibliotheek Wommels

20 febrewaris

Griene container Lêste ynleverdaum kopij Doarpskrante

21 febrewaris 19.00 oere

Crea Café Teakjes túnhús

22 febrewaris 14.00 oere 16.00 oere

Filmmiddei groep 1 o/m 6 Filmmiddei groep 7 en 8 De Tsjerne

24 febrewaris

Lêste dei foarjiersfakânsje 16.00 oere

27 febrewaris

Bluescruise mei “Rightcoast Bluesband” Noflik Easterein Grize container

Maart 1 maart

16.00 oere

Ferdivedaasje op Freed Dhr. Y. van Slooten over rouwsieraden Bibliotheek Wommels

2 maart

20.30 oere

Rockband Outpost De Tsjerne

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl.


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

Martini met Sterk Spul Zondag 10 februari is Shantykoor ‘Sterk Spul’ uit Lollum te gast bij ons in de Martinitsjerke. Helemaal vreemd zijn ze hier niet: u zult er vele bekende gezichten bij zien. Tijdens de dienst vertolken ze het thema ‘heimwee.’ Het is een gevoel dat we ook in de bijbel op vele plaatsen tegenkomen: denk aan de joodse ballingen in Babel, de verloren zoon bij de varkenstrog en de Israëlieten die in de woestijn terug verlangden naar de vleespotten van Egypte. We herkennen het zelf aan de brok in de keel van een Fries om útens die een liedje hoort uit het heitelân en aan het gevoel waarmee je soms terug kunt denken aan de geur van thuis. We blijven natuurlijk niet in het heimwee steken: het geloof roept ons voortdurend naar onbekend beloofd land te gaan. Ook daarin nemen de nummers van het Shantykoor ons mee. Samen met ‘Sterk Spul’ wordt het vast een heel bijzondere dienst in onze Martini. Na de dienst is er koffie en een gezellig koffieconcert waarin Sterk Spul nog meer zal laten horen. Het mooiste is vanzelf om er bij dienst en concert beide bij te zijn, maar één van twee kan ook. De dienst begint om 9.30 uur en het concert rond 11.00 uur.

Uitslaapdienst 2.0 Hij is er weer: de uitslaapdienst! Maar nu in een geheel nieuwe uitvoering. We beginnen om kwart over twaalf / half één met een eenvoudige brunch. Koffie, thee, broodje of een ei: je zult het er allemaal wel vinden. De dienst is niet erna, maar gewoon tussen de happen door in de vorm van een gedicht, schriftlezing of lied. Zondag 3 maart is het zover. Weet je welkom en neem je vrienden mee! ds. Riemer PraamsmaAllegear bedankt. Minke en fam. Sandstra

Volop activiteiten in de bibliotheek Bibliotheken Mar en Fean

6 februari: Boekbespreking Op woensdag 6 februari om 20.00 uur is er weer een boekbespreking in de bibliotheek, in samenwerking met de PKN Wommels/Hidaard. Deze keer over het boek ‘Het monster van Essex’ van Sarah Perry. Een bijzonder sfeervolle gothic novel met interessante personages, die zich afspeelt in Engeland aan het eind van de negentiende eeuw. Er zou een monster in de moerassen zijn gesignaleerd, aan wie de ongelukken die gebeuren worden toegeschreven. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. 18 februari: Creatief met de 3D-pen In de voorjaarsvakantie, op maandag 18 februari van 15.00-16.00 uur, kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar aan de slag met de 3d-pen. Met een 5 3D-pen kun je van alles maken, van woorden tot hele kunstwerken. Meedoen kost voor kinderen die lid zijn van de bibliotheek € 2,- en voor nietleden € 4,-. Van tevoren lid worden is natuurlijk altijd mogelijk en gratis voor iedereen tot 18 jaar! Aanmelden kan via de website www.bmf.nl. 1 maart: Ferdivedaasje op freed met de heer Y. van Slooten over rouwsieraden Rondom de theatertoer ‘It wie op in Simmerjûn’ van Pier 21 verzorgen de Friese bibliotheken een randprogrammering. Er zijn allerlei lezingen en gesprekken over het thema van de voorstelling: levenseinde en zelfbeschikking. ‘It wie op in Simmerjûn’ is op 16 februari te zien in It Dielshûs. In dit kader zijn gedurende de maand februari rouwsieraden te zien in de vitrines in de bibliotheek. En bij Ferdivedaasje op freed komt op 1 maart de heer Van Slooten hierover vertellen: wat zijn rouwsieraden en welke gebruiken horen daarbij? Schuif je ook aan? Vrijdagmiddag 1 maart van 16.00-17.30 uur. Iedereen is welkom, lid van de bieb of niet en de toegang is gratis. Creatief café en Digitaal café Natuurlijk ben je ook weer van harte welkom op maandag 18 februari bij het Creatief café (14.00-15.30 uur) en op de maandagen 4 en 25 februari bij het Digitaal café (14.00-15.00 uur).


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Snypsnaren: Oer it miel Troch Jan Hiemstra

Trije kear deis waard der iten. Dat der dan mar ris ien ûnder it iten binnenstrûze of yn sân haasten fuort moast, wie der net by. Der waard ‘gewoan’ iten! It begûn moarns mei it brea-iten. By it lieden fan de klok om tolve oere stie it waarme miel op tafel. Oan ‘e ein fan de middei as om seis oere let waard, wie it krekt as moarns, bôle-iten. De minsken hiene it net oer ‘ontbijt,’ ‘lunch’ of ‘diner’ mar oer it brea-iten moarns en jûns en it waarmiten om tolve oere. Wy brûkten ús eigen Fryske nammen en it smakke der net minder om. It moarns- en jûnsiten Moarns en jûns stie itselde op tafel: bôle, brea en in bak. Moarns hearde der in bakje tee by en jûns faaks in glês molke. De haadsaak wie de bôle en dy snijde mem. De stikjes wiene nea gelyk en de plassen wiene faaks grutte hompen. Op de tafel stiene de bûterfloat, mei by de measte minsken margarine der yn, mûskes, jam, bebogeen en pindakaas. Tsiis en snijd fleis sa as ljirre wie der lang net by elkenien en as it der wie, allinne op snein. It belis mocht net al te royaal struid wurde. As de opgroeiende bern it safolste stik bôle opieten, waard it faaks in stikje mei ‘tefredenheid’ (allinne mar margarine). De manlju dy ’t de hiele dei swier wurkje moasten of hiene, ieten in stik roggebrea mei riezel (bargefet) of greauwen en soks smakke as krûd! Der tuskentroch Healwei de moarn sieten de measte froulju thús oan in bakje kofje en skaften de manlju op it wurk. Se hiene in kantsje kofje (letter in termosflesse) en in flaubyt mei. De bern namen in stikje koeke mei nei skoalle en dat waard yn ‘it speelkwartier’ opiten. Teetiid wie it middeis om trije oere; dan kamen de bern út skoalle. It bakje tee mei it koekje stie dan klear. Jûns waard der faaks noch in bakje tee dronken, want húshâldingen mei in kratsje bier yn de kelder wiene der doe noch net. De bôle De bôle waard útsutele troch de fjouwer bakkers. Dy kamen mei in koer foar op de fyts of de bakfyts by de doar. Je koene ek sels nei de bakkerswinkel gean. De bôle waard dan yn in stik papier wuolle. Flak nei de oarloch wiene de bakkers ferplicht bôle fan ynlânsk weet te


bakken. Foar bôlen wie dit moal net geskikt, dy seagen der wat skier út. Wy fûnen se ek net lekker, mar nei in oarloch wiene je gau tefreden. Der waarden ek wol ‘echte’ wite bôlen bakt, mar dat wie lúkse; se wiene folle djoerder. Doe ’t it wat better gong, waard de wite bôle de standert. Brune bôle fûnen de minsken mar neat. Om se dochs oan dizze sûnere bôle te krijen, kaam der in oergongsfariant: tarvobôle. By bakker Johannes Strikwerda hat jierrenlang in rûn boerd op de muorre hongen mei de ôfbylding fan in Siuwske boer. Hy liet ús witte dat ‘tarvobrood gezond’ wie. Boltsjes, krintepofkes, krintebôle en sûkerbôle wiene der ek, mar meastal foar de snein. Middeisiten Moarns waarden de ierappels skyld. Yn grutte húshâldingen wie soks foar skoaltiid in putsje foar de bern. In bytsje húshâlding hie yn de hjerst de winterfoarried yn de kelder en dêr moast it mei dien wurde. Se moasten net befrieze, want dan smakken se swiet, mar ek net tefolle útsprute, want dan waarden se wilich. Yn de rin fan de moarn kamen se op it fjoer. Wat dat ‘fjoer’ wie, hong fan de omstannichheden ôf. By ‘t winter waard de kachel yn de keamer hjir ek foar brûkt. Yn de measte húshâldingen moast mem har mei peteroaljestellen rêde. Ierdgas kaam der earst yn de rin fan de 60-ger jierren. Dêrfoar wiene guon al oerstapt op flessegas. It iten levere de húsfrou alle dagen kopsoargen op. De beurs wie faaks leech, mar der moast wol wat op tafel. De ierappels wiene it probleem net, mar der moast wat by. Dat wie yn alle gefallen fet, raand kowefet fan de slachter. Mar allinne in skepke fet smakke net. Fleis wie djoer! Wie it hiel suterich thús, dan waard der wat moster en jittik troch it fet griemd om it in smaakje te jaan. Dan waard it ‘soerstip.’ Noch moaier wie it dat der in stikje fan de ko of de baarch op tafel kaam. De trije slachters woene it wol ferkeapje! Se kamen ien kear yn de wike by de doar lâns om de bestelling op te nimmen en dy waard freeds levere. Farianten By in trochsneed húshâlding soppe it net sa rom. As de fleispanne leech wie, moast mem wat betinke! Miljeuoanhingers yn dizze tiid sille in lege fleispanne as muzyk yn de earen klinke. Doe wie soks earmoede. Sneons wie yn alle húshâldingen de dei foar de fariant: brune bearne, grauwe earte, snert, potstro en pankoeken. By de peulfruchten kaam as it heal koe in stikje spek of wat ‘wiete woarst,’ mar foar dy oare kost wie gjin fleis nedich. Mei wat bûter en sûker kamen je in hiel ein. It wie ek nochris drege kost en stie yn de mage.


Rys waard der geregeld iten. De grize sil de minsken oer de grauwe gean as se no lêze dat soks ‘gewoan’ seane rys mei in skepke raande margarine en wat sûker wie. Neat gjin nassi mei in glêske bier. Dat kaam earst op tafel doe ’t Indyske Nederlanners hjir kamen. Griente Griente kaam der yn de measte húshâldingen wol op tafel. Der siet noch wolris in rûpke of in lúske yn, mar it wie meastal hiel miljeufreonlik, want it kaam fan it eigen stikje bou. Simmerdeis wie dit bygelyks slaad, simmerwoarteltsjes en spinaazje en yn ‘e hjerst en winter koalsoarten, sipels en winterwoartels. Yn guon húshâldingen waard der wekt en kamen beantsje winterdeis út de wekflesse. Hiene je sels gjin bou, dan koene je by twa grientekeaplju telâne. Dy ferkochten neist de griente ek ierappels, appels en parren en sels sinesappels, mandaryntsjes en bananen. Mar de klantekring foar dizze lekkernijen wie hiel beheind. De brij Nei de ierappels kaam de brij; yn de measte gefallen sûpengroattenbrij. In pear kear yn de wike waard dit op it molkfabryk sean. Hoe âlder, hoe soerder en hiel wat minsken tinke der dan ek mei ôfgrizen oan werom. Yn de rin fan de moarn kaam de molkekarre troch it doarp. Ek hjirfan wiene der twa! De iene wie fan Uiltje (Oeltsje) van der Lei, dy ‘t mei syn karre fan it fabryk kaam en de oare wie fan Stilma dy ’t syn produkten út Boalsert krige. De grifformearde Stilma hie foaral de grifformearde klanten. As der belle waard, gongen de froulju mei panne en molkekanne nei de karre. Brij en molke waarden dan mei in mingel (in litersmaat) út in molkbus skept. Letter namen se ek noch in fleske Friesche Vlag kofjemolke mei. It iten wie yn dy nei-oarlochske tiid net lúks, mar mear as genôch om der sûn by te bliuwen. Obesitasferskynsels kamen minder faak foar en dêr soene wy ús hjoed-de-dei wat fan oanlûke kinne.

Ni

Sa’ fol pla ski “D €1

De “Ro ha me geh toa rjo ---Me

Mi ôfs

Be

Ko

My de da

Bin lizz de

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl

Gr

He


Nijs fan Fuort Mar Los Sa’t al bekend makke is, sil der foar de folwoeksenen it kommende jier gjin stik op ‘e planken komme. Der binne in protte spilers dy’t skitterje sille yn de revu fan de keatsferiening “De kening op sokken.” Binne jo donateur foar € 12,50, dan krije jo dit jier in kaart foar de jongereinfoarstellings. De jongerein is al in skoft drok dwaande mei de repetysjes foar de foarstelling “Ronja de rôversdochter.” De sênes binne útsetten en de teksten moatte no hast yn it kopke sitte. Der binne al in oantal minsken drok dwaande mei it meitsjen fan de klean. Want ek dit jier kinne jimme genietsje fan in prachtich gehiel. In bysûnder decor, prachtige oanklaaiïng en in stel knappe toanielspilers. Dit allegeare ûnder lieding fan Theresia Zeinstra mei as rjochterhân Ilke van Wermeskerken. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Meidieling Mids febrewaris sil it donateursjild foar Fuort Mar Los wer automatysk ôfskreaun wurde. Bestjoer Fuort Mar Los

Kopertried Myn namme is Hendrik Zijlstra. Ik wenje yn Easterein en wurkje by Centrum de Mik yn Wommels. Myn hobby is it garje fan kopertried / buis. Dêr helje ik dan it plastic om wei en sa fermeitsje ik my jûns yn ‘e keuken. Binne jo oan `t ferbouwen en hawwe jim noch âlde kabels, buis of trieden lizze? Smyt it dan net fuort, mar skilje my efkes 06 – 125 17 939 of bring it op de Mik. Groetnis, Hendrik


Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein Geke is in enerzjykoöperaasje mei as doel de leefberens yn Easterein te fersterkjen en Easterein duorsumer te meitsjen. Troch oer te stappen nei Geke stappe jo ek oer op duorsume enerzjy. Dêrneist kriget Geke in jierlikse fergoeding (+/- € 75,-) per oansluting. Dit jild wurdt foar de helte oan de ferieningen yn Easterein útkeard. Jo kinne sels oanjaan nei hokker feriening dit jild giet. De oare helte wurdt wer ynvestearre yn projekten yn Easterein. Wij ha yn desimber 2018 de fergoeding útbetelle oan Passage, De Soos, Jeu de Boule, 60+, KF.Easterein, de Tsjerne, SDS en Wilhelmina. Jo eigen klup steune as gewoan goed dwaan foar it miljeu? Nim dan kontakt op mei ien fan it bestjoer en sjoch op: www.geke-easterein.nl of gean nei de advertinsje fan Energie VanOns yn dizze doarpskrante en meld jo oan op: aanmelden.vanons.org

Sinnepanielenprojekt

Op de jiergearkomste fan 2018 ha wy as bestjoer de leden in foarstel dien om in postcoderoasprojekt op te starten. Dat hâld yn dat der 200 sinnepanielen pleatst wurde op in grut dak wêrby bewenners fan Easterein en omkriten diel nimme troch sinnepanielen te keapjen. Dit projekt is by útstek geskikt foar minsken dy't sels ek graach sinnepanielen ha wolle mar om ferskate redenen dit net slagget. Miskien omdat it dak net geskikt is, it net moai stiet, der gjin sinne is, it hûs yn beskermd doarpsgesicht leit of gewoan de drokte der net fan ha wolle. Partikulieren, ferienigingen, bedriuwen, tsjerken, elkenien kin hjir oan meidwaan. Wy binne no yn petear mei eigeners fan de dakken yn Easterein om te sjen wêr't de panielen pleatst wurde kinne. As dit rûn is sille wy in oprop dwaan om mei te dwaan. Jo dielnimming is belangryk sadat we as mienskip sels ús eigen bydrage dwaan kinne, foar in better miljeu. Fansels krije jo ek noch 15 jier lang koarting op jo enerzjyrekken en ha jo ek finansjeel rendemint. Mear hjir oer op de jiergearkomste op 21 maaie 2019. Bestjoer Geke Marcel Janssen, Fedde Wiersma, Gerrit Bergsma en Johannes Dijkstra www.geke-easterein.nl https://energie.vanons.orgHoe is it mei… Wiebren Arema Ik ben Wiebren Arema, woon in Groningen en ben in 1952 geboren aan de Streek in Oosterend. Ik ben een zoon van ‘bakker Arema’ en werd toen ‘Wiepie, soan fan Siep en Oats’ genoemd. Ik heb een broer, Theunis, die 6 jaar ouder is en een zus Afke, die 4 jaar jonger is. Afke woont nog in Oosterend en Theunis tot vorig jaar ook en ik kom dus nog regelmatig in Oosterend. Ik ga ook elke keer als ik er ben, even langs het graf van mijn ouders, die overleden zijn in 1979 en in 1997. De plek van het graf is één van de mooiste plekjes van Oosterend. Ik vond dat als kind altijd al heel mooi, de kerk en de pastorie, twee mooie gebouwen, het water met het bruggetje en al het groen eromheen. Hopelijk wordt dat ook mijn laatste rustplaats ooit. Ons huis was een ‘kaaspakhuis,’ de bakkerij was achter in het huis en de winkel voorin. Mijn ouders hebben altijd hard moeten werken voor de kost. Mijn vader stond midden in de nacht op om te bakken en overdag het dorp door om te bezorgen. Eerst met de bakfiets en een fiets met een mand voorop, later met een auto. Ook buiten het dorp moest bezorgd worden bij boerderijen en dat deed hij met die bakfiets. Wat wel eens gebeurd is, is dat mijn vader met de fiets met de mand vol brood in de sloot viel, doordat hij over een smal betonnen pad moest en steeds hekken open en dicht moest doen om koeien niet te laten ontsnappen… Onze auto’s waren vooral de ‘lelijke eend’ en de Renault 4. Mijn moeder stond overdag in de winkel tot zes uur, maar moest natuurlijk ook het verdere huishouden doen. Woensdagmiddag was de winkel gesloten en dan ging ze met of zonder kind met de bus naar ‘Snits’ om b.v. kleding, e.d. te kopen. Als kinderen van een bakker hadden wij ook allerlei taken. Zeker een avond in de week koekjes inpakken, eierkoeken, jodenkoeken, etc. Elke zaterdag na zes uur nabezorgen met mijn fiets door het dorp. Ook moest ik regelmatig op woensdagmiddag, dan was ik vrij van school, met een roeiboot bij enkele boerderijen langs om te bezorgen. Met slecht weer had ik daar natuurlijk niet erg veel zin in. Vlak voor Oud en Nieuw moest ik oranjekoeken bezorgen bij diverse boeren in de omgeving. Deze werden cadeau gedaan door jagers die op hun land mochten jagen. Omdat je maar twee of drie per rit kon vervoeren, moest je meerdere keren het dorp uit. Ik herinner me ook dat ik soms met een blad vol blokjes witbrood op een blad, bedekt met een theedoek, naar de hervormde kerk moest om deze te bezorgen voor het


laatste avondmaal. Dat gaf mij wel een heel speciaal gevoel. Het hooien bij boer Overal vond ik prachtig. Hoe nuttig ik was, weet ik niet meer, maar het was wel erg gezellig. Ik zat op de kleuterschool aan het Skilplein en zat op de ’Skoalle mei de bibel’ tot 1964. Het mooiste vak was voor mij tekenen, wat ik thuis ook heel veel deed als hobby. Vaak werd ’s ochtends een bijbelverhaal verteld (vooral die uit het Oude Testament) en erna moest je dat tekenen. Er werd een keer op school in een enquête gevraagd wat ik het mooiste vak vond en waarom. Ik vulde toen in: tekenen en bij het waarom vulde ik in: omdat ik dat zo goed kan. Ik vind dat nog steeds erg grappig, want het is tenslotte ook mijn beroep geworden. Toen wist ik ook al zeker dat ik in Groningen naar de kunstacademie wilde en dat ik dus minimaal naar de mulo moest, wat ik ook gedaan heb tussen 1964 en 1968. Als brugpieper heb ik het best moeilijk gehad, omdat ik gepest werd. Vreselijk. Ik heb dat later weten te overwinnen en kreeg in Oosterend een aantal vrienden en vriendinnen tijdens de laatste jaren van de mulo en de


beginjaren van de kunstacademie. Dat was een leuke tijd. Ik ging ook regelmatig naar De Tsjerne-bar en we hadden daar ook regelmatig jongelingenavonden. In 1968, ik was toen 16, werd ik toegelaten tot Kunstacademie Minerva in Groningen. Ik was dus een heel jonge student, afkomstig uit en Fries dorp en gedropt in de grote stad, midden in de flowerpowerperiode. Voor mij was dit het paradijs op aarde. De eerste twee jaar bij een oudere dame in de kost en in het weekend weer naar Oosterend. Na de vrije afdeling Minerva ben ik ook nog de lerarenopleiding gaan doen en gaf tussen 1977 en 2015 les aan verschillende soorten onderwijs. Wat ik erg leuk vond, was om lessen kunstgeschiedenis te geven. Ik ben nu drie jaar met pensioen. Naast het lesgeven ben ik altijd blijven schilderen, een dag in de week. Bent u geïnteresseerd, bekijk dan mijn site: www.wiebrenarema.nl. In 1982 leerde ik mijn vriend Frank kennen en ik heb nu dus een 36-jarige gelukkige relatie.

Ut de húshâlding fan… Wa binne dit?


Wy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus. ?

D! NIEUW IN FRIESLAN

elen ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr rument of zou je aan het juiste adres! De middei instjeugd eende Speel jij almei nt dat je and op de plaat setten! ieslmei t instrume hehele chooúsl Frder ks ie uz De jeugd! Wat hawwe wy De middei takeerste les op M de f j na bi va je lt n ee sp be Dan zikanten en geluidstechniek. en zeer ervaren mu

! Sjoch ek ris op n i e r e t s a E n i s e l r ookerritgHiintgast avoor meer informatie, nl Nuwww.easterein.nl nd. Bel of mail G muziekschoolfriesla t@ ri er g / 8 7 5 1 2 06 184

ken Jeen hout slepe enle nei ôfrinmsin ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens sione lfs licht- en , bas of ze krijgt les van profes gitaar, dru , zang rd, oa yb ke , no Pia . en ler en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en lt wi ag gra komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!! De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

olfriesland.nl o h c s k e zi u .m w w w kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oant sjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein 11 Skilplein 8734 GW GW Easterein Easterein 8734 (0515) 33 33 23 23 20 20 TT (0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


Bedankt Wij willen iedereen bedanken voor de blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder Carla Loots. Tevens zeggen wij hierbij de lidmaatschappen en donateurschappen op. Nelleke en Mirjam

Ut de âlde doaze

Troch Bauke de Boer Gerrit Bruinsma wie eartiids grienteboer. Hy wenne op de Griene Leane. Op de gevel wurdt noch steeds de namme “Ierappelhûske” neamt.


2 MAART DE TSJERNE EASTEREIN Seal iepen 20.30 Tagong: €5-

HAPPY HOUR!!!! Fan 21.00-22.00 alle drankjes in €1,-

OUTPOST ROCKBAND ACDC EN ANOUK TOT ZZ TOP EN LED ZEPPELIN


FILMMIDDAG DE TSJERNE Easterein

vrijdag 22 februari

KOM JE OOK? NEEM JE VRIENDJES MEE!Bêste doarpsgenoaten, Hjir wer in update oer Kening op Sokken. It is yntusken 2019 en dat betsjut dat we einlings sizze kinne; dit jier giet it gebeuren! Yn it desimbernûmer hawwe we alle nammen fan de tonielspilers, koar en efterbân fertelle kinnen. Yntusken binne ek de muzikanten kompleet: Pieter de Boer (bas), Paul Kool (gitaar), Simeon Sijbesma (drums) en Sjoukje Heins (toetsen/akkordeon). Sy foarmje it kombo en dêrmei is no echt alles rûn! Alle repetysjes binne yn folle gong en dat betsjut dat we wer in stapke fjirder kinne. Dat stapke is de foarferkeap fan kaarten! Begjin maart kin elts kaarten bestelle fia: -

info@kfeasterein.nl Wilma Sjaarda, 0515-851878 Noflik Easterein

De foarstellings binne op: Woansdei 29 maaie 2019 Freed 31 maaie 2019 Sneon 1 juny 2019 Snein 2 juny 2019

20.00 oere try-out 20.00 oere premjêre 20.00 oere foarstelling 16.00 oere foarstelling

€10,00 €12,50 €12,50 €12,50

Yn it foar hâlde wy noch in heuse badeintsje-race. Op 24 maaie sil de Skippersbuorren fol lizze mei plastic eintsjes dy’t harren bêst dogge sa gau as mooglik nei de finish te swimmen. Hjir binne prachtige prizen by te winnen, dus set dizze datum yn de aginda. Ynkoarten sille wy hjir mear oer útwreidzje. Groetnis fan Karin Sjaarda, Mattie Dijkstra, Wiepkje Hiemstra, Wilma Sjaarda en Tettje de Boer


Klaverjassen No eltse twadde snein fan ‘e moanne 16 desimber, 13 jannewaris, 10 febrewaris, 10 maart en 14 april

14.30-17.00 De Tsjerne Easterein

Wist net hoe it moat mar wost it wol leare? Gjin probleem! Kom gerust


De Pinne… Chris en Mirjam Bêste doarpsgenoaten, Us is frege om in stikje te skriuwen foar de doarpskrante as import-ynwenners fan Easterein. Yn it Frysk skriuwe is net ús sterkste punt, mar we sille it dochs besykje! Wy binne Chris Hoekstra en Mirjam Reitsma, beide 26 lentes jong. Wy binne sûnt april de grutske bewenners fan ús wenning oan de Singel nûmer 8. Foardat wy yn Easterein kamen te wenjen, wennen wy yn Wommels, yn in Freulewenning oan it keatsfjild. Neidat Mirjam har oplieding Diergeneeskunde yn Utert ôfrûne hie, binne we der tegearre ynlutsen. Fan oarsprong binne wy gjin Wommelsers. Chris is opgroeit yn Spannum en Mirjam hat de jeugd trochbrocht yn Frjentsjer. Wy binne yn Easterein kaam troch ús wurk. Easterein leit moai sintraal foar ús wurk. Chris is bedriuwslieder by Poiesz, no noch yn De Jouwer, mar hy sil yn febrewaris begjinne yn Boalsert. Mirjam is bistedokter, ek by in praktyk yn Boalsert, wer ‘t sy eltse dei grut fee en lytse beestjes probearret te fersoargjen. Ek yn de frije tiid is Mirjam by de bisten te finen, se riid hynder en thús sit in smoardrokke kat mei de namme Beitske te wachtsjen. Om dizze drokte te ûntflechtsje giet Chris regelmjittich nei de sportskoalle. Fjirder is er drok dwaande om it darten ûnder de knibbel te krijen. Wy wenje no hast in jier yn Easterein en it befalt ús hiel bêst. Wy binne derachter kommen dat it in doarp is mei in drok ferieningslibben, wêr’t in protte minsken by belutsen binne. Sels binne wy hjir noch net sa drok mei dwaande west, eat wêr wy dit jier graach feroaring yn bringe wolle! Fierder kinne wy sizze dat wy bliid binne mei de buert wêr’t wy wenje, noflike buorren en in gesellich buertfeest hawwe we hân as fjoerdoop! Ta einbeslút, wy binne grutsk om diel út te meitsjen fan sa’n skitterjend doarp! Groetnis en oant sjen, Chris & Mirjam


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


In lyts leske Frysk: De stavering fan de kapkes (^) Troch Gerben van Snits

In kapke kin foarkomme op de a, e, o en u. By de û giet it om in oe-lûd. Dit is yn it foarige nûmer al útlein. By de â, ô en ê jout it kapke oan dat it lûd lang is. Nei in â, ô en ê komt noait in dûbel bylûd, dat wurdt allinne dien nei in koart lûd (fgl. pet-petten). Bygelyks: hân stâl kâld wrâld bân ferstân drôf rôt bôle rôlje stêd elitêr rêst dêr wêr Tink derom: Yn trije wurden skriuwe wy gjin ê, ek al is de útspraak lang: bern gers ferzen De â en ô kinne deselde útspraak hawwe. Wannear skriuwe wy dan â of ô? â foar –n, foar –ld en foar –lt Bygelyks: Sân sâlte kâlde dropkes De ô foar oare letters - Foar tiidwurden dy’t einigje op –gje - Yn de doetiid fan sterke tiidwurden

kôgje tôgje rôp skôp

Foar de –l kin sawol â as ô foarkomme. Sjoch dan nei it Nederlânske wurd en folgje dy stavering. Bygelyks: rôlje Yn it Nederlânske rollen, dus yn it Frysk mei ô stâl Yn it Nederlânsk stal, dus yn it Frysk mei â Tink derom: Kapkes kinne ferdwine as wurden feroarje en dêrtroch de útspraak veroaret. Bygelyks: Bôle bôlekoer boltsje Hân hannen hantsje handoek Stêd stedsje alvestdetocht Boarne: Skriuw mar Frysk, module 1 (Afûk)


Yn Easterein stiet in hûs… Troch Gerben van Snits

Op in reinige jûn it lange paad oer nei Trijhúzen, it buorskip dat foarhinne ûnder Easterein foel, mar no by Hidaard blikket te hearre. Ien fan 'e trije âlde huzen is de State Rispens út 1778. Foar de âlde state is ôfrûn jier in nij grut hûs bout. Hjir wol ik oanskilje by de famylje Bouma, dy't hjir sûnt twa moanne wenje. Sy hawwe it sicht oer de reed en Nynke Bouma-Heegstra stiet al mei de trije soannen Jelle (13), Sytze (11) en Eize (3) by de doar en ik wurd ferwolkomme troch de blonde labrador Puck. ... en yn dat hûs der wenje... Nynke jout oan dat sy en har man Harmen einliks neat mei Easterein hawwe. Harmen hat op skoalle west yn Hidaard, mar dy skoalle bestiet net mear. Sadwaande geane de bern no yn Easterein nei skoalle. In ynterview yn 'e doarpskrante? Dat hoecht om Nynke net, mar Jelle en Sytze reagearre hiel entûsjast. Dat mei, mar Nynke giet fierder mei it hûswurk.


Wat hâldt jimme yn it deistich libben dwaande? Jelle sit sûnt de simmer op it Nordwin College yn Snits en fytst eltse dei nei de stêd. "Earst nei Easterein en sa mei in groepke nei Reahûs en ek by Itens slute noch wol ris in pear bern oan. Op skoalle hawwe wy in soad praktykûnderwiis en it is in moaie opstap om fierder te studearje." Jelle wol graach boer wurde en jout oan letter nei de middelbere lânbouskoalle yn Ljouwert te wollen. "Ik mei graach helpe op de pleats en op sneons gean ik altyd nei in boer yn Britswerd, wêr't ik ek meihelp mei it molke of it wurk op it lân. Heit en mem hawwe in grutte pleats en Okkema wurdt regelmjittich ynhiert. Dêr dogge se folle mear sels. Sy moatte moarns wol earder it bêd út, mar dan hawwe sy ek mear tiid oerdei." It fuotbalje op sneons hat Jelle ôfrûn jier opsein, om't it net mear te kombinearre wie. Sytze sit op de basisskoalle yn Easterein en Eize giet no nei de pjutteskoalle yn de Skoalleseize, "by juf Janna!" mingt er him yn it petear. "Wat dochsto dêr?" "Boartsje!" en fuott is er wer. Sytze sit noch op fuotbalje, sûnt fjouwer jier. "Ik fyn mysels bêst wol in bytsje goed," komt it beskieden en oerdacht út syn mûle. Mem rint mei de stofsûger del: "hy fynt it yn it doarp leuker as hjirre." Wêrom dat sa is? "Yn it doarp kinne je folle mear dwaan en wy wenje fier fan it doarp. Net eltsenien wol hjir hinne. Ik gean sels op 'e fyts nei it doarp en bin dêr eltse dei wol te fine. Foaral mei meiwyn binne je der sa." Wat betsjut Easterein foar jimme? It is wol dúdlik dat Jelle en Sytze in bining hawwe mei Easterein. Freonen fan skoalle en it fuotbalje. "No't wy net mear yn it âlde hûs wenje, meitsje ik dêr in soarte fan keet fan," seit Jelle. "De keuken wurdt troch de melkers


brûkt en heit hat dêr noch in kantoar. Fierder rjochtsje ik it mei freonen wat yn en kinne wy der sitte en prate. Yn 't foarút op 'e fyts nei de Jumbo om wat te drinken te heljen, of patat. Sawol freonen út it doarp as fan skoalle komme del en wy prate oer wat wy belibbe hawwe. Ik hoopje dat it âlde hûs noch lang stean bliuwt!" Sytze fertelt noch dat heit en mem ek in pleats yn Achlum hawwe. Dêr wenje en wurkje meiwurkers fan de famylje Bouma. Wyls hat Nynke oanskoot en fertelt dat de bedriuwslieder, Goasse Dijkstra, ek fan Easterein komt. Sels komt sy fan Warten en hat dêrtroch ek net sa'n bining mei Easterein as de bern.

Jaarvergadering PASSAGE Easterein Op woensdag 13 februari om 19.45 uur heeft PASSAGE Easterein de jaarvergadering in De Skoalleseize. Alles wat we het afgelopen jaar met elkaar gehoord of gedaan hebben, komt voorbij in de verslagen. Na de pauze gaan we met z'n allen de doopjurken bekijken, die de leden meegenomen hebben. Een ieder die interesse hiervoor heeft, is van harte welkom. PASSAGE Easterein

Ut de húshâlding fan… OPLOSSING Dizze foto komt út de húshâlding fan famylje Van der Heide. Boppe Jan en Renske en ûnder Jannie en Meltje.


Súdwest-Fryslân: Culturele Hoofdstad smaakt naar meer Leeuwarden-Fryslân 2018 als culturele hoofdstad van Europa, kortweg LF2018, heeft Súdwest-Fryslân zo veel gebracht dat cultuurwethouder Stella van Gent de dynamiek ook in 2019 en de jaren daarna wil vasthouden. “Er is hier vorig jaar zo veel moois gebeurd”, zegt Van Gent. “We kunnen trots zijn op hoe inwoners van onze gemeente hun bijdrage hebben geleverd aan het culturele hoofdstadjaar. Dat smaakt naar meer.” ‘Kulturele Haadstêd smakket nei mear’ is dan ook de titel van de evaluatie van de vele culturele hoofdstadactiviteiten in Súdwest-Fryslân. Naast een terugblik op de grote en de vele kleinere evenementen, geeft de evaluatie aan hoe de gemeente kan leren van de successen. In de aanloop naar het culturele hoofdstadjaar zijn 37 projecten met een startsubsidie op weg geholpen, voor in totaal zo’n € 135.000,-. In het jaar zelf zijn bijna 50 nieuwe evenementen georganiseerd: van ‘Reve yn Fryslân’ in Greonterp tot ‘Meesterlijke Snekers-Must es kieke’ in Sneek. Van ‘Expeditie Oerpolder’ in Workum/It Heidenskip tot ‘Sjen yn it Tsjuster/Tsjêbbe Hettinga’ in Burgwerd, en van ‘Zoutwest’ van SULT (in negen steden en dorpen) tot diverse ‘Under de Toer’-manifestaties (ook in negen steden en dorpen). Veel aandacht ging uit naar de realisatie van de fonteinen in de zes steden in de gemeente en naar muziekfestival At the Watergate. Drie dagen lang musiceerden zo’n zesduizend jongeren uit heel Europa op dertig podia. “Niet alleen in Sneek, juist ook in negen andere steden en dorpen in


de gemeente,” memoreert Van Gent. “Bezoekers en inwoners waren vol lof over zoveel gratis cultuur.” Wie het culturele jaar in ogenschouw neemt kan niet anders dan enthousiast zijn, stelt Van Gent. “LF2018 heeft positief bijgedragen aan de economie, de ecologie, de energie van alle deelnemers en bezoekers, en de esthetiek van onze omgeving. En dit alles met veel bezoek vanuit heel Nederland en Europa. Prachtig dat wij aan iedereen hebben kunnen laten zien hoe mooi en inspirerend Súdwest-Fryslân is.” De provincie geeft in haar evaluatie van LF2018 aan vijf thema’s centraal te stellen voor de ‘Mienskiplike Agenda 2028’. Deze zijn: versterken economie en cultuurtoerisme, verbeteren artistieke klimaat, werken aan ecologie en circulariteit, iedereen doet mee – ieder heeft een talent en meertaligheid. “Deze thema’s passen bij de ambities van Súdwest-Fryslân”, zegt Van Gent, die spreekt over talentontwikkeling, ecologie, duurzaamheid, sterke binnensteden, nieuw geld voor evenementen en de iepen mienskipsregeling. Tijdens een bijeenkomst in maart wil ze met de gemeenteraadsleden in gesprek om hun wensen en ideeën te horen. “Ik zou het prachtig vinden als de dorpen en steden die in 2018 een voorstelling hebben gemaakt dat in de toekomst blijven doen, bijvoorbeeld eens in de drie, vier of vijf jaar. Passend bij wat een ‘mienskip’ aan kan”, zegt Van Gent. “En dat mensen in andere dorpen en steden hierdoor geïnspireer d raken en hetzelfde willen doen.”


BûtenGewoan Berikber Win in 15 minuten € 1.000,-

Goeie, ynwenners fan Midden-Fryslân! Bent u ook al BûtenGewoan Berikber? Zoals u wellicht al weet zijn wij (Femke, Richard en Daan van DBZ Strategische Creatie) uit naam van de Provinsje bezig met een onderzoek in Midden-Fryslân. Onder de naam BûtenGewoan Berikber zijn we samen met de inwoners van het gebied op zoek naar nieuwe, makkelijke, betaalbare, slimme, flexibele én duurzame oplossingen waarmee we Midden-Fryslân bereikbaar(der) kunnen maken én houden. BûtenGewoan Berikber is er voor álle inwoners van Midden-Fryslân en zeker niet alleen voor diegenen die met de bus reizen. Bereikbaarheid is meer dan een busverbinding alleen. Bereikbaarheid is; een boodschap kunnen halen, naar school gaan, iemand een bezoek brengen… Het gaat om kunnen gaan en staan waar je wilt voor jong en oud, los van eventuele (fysieke) beperkingen. Bereikbaarheid gaat daarmee over de ontsluiting van de leefbaarheid van Midden-Fryslân in het algemeen. Maar wij hebben uw hulp nodig om tot een oplossing te komen, en daar staat natuurlijk wat tegenover…….U kunt namelijk in 15 minuten van uw tijd…… €1.000 voor je dorp verdienen! Dat kan door de enquête in te vullen, en je dorpsgenoten te enthousiasmeren om dat ook te doen. Het dorp dat naar rato de meeste enquêtes heeft ingevuld wint € 1.000,- voor het dorp! Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.butengewoanberikber.nl/middenfryslan. Vul via deze link de enquête in: www.reasearch.net/r/butengewoanberikber Mogen we bij u langskomen? Wij willen namelijk graag bij u thuis of in het dorpshuis komen. Nodigt u een aantal dorpsgenoten uit? Dan nemen wij wat lekkers mee voor bij de koffie, en gaan we graag met jullie in gesprek over de bereikbaarheid van uw dorp. Waar is behoefte aan in jullie dorp, wat moet niet of juist wel veranderen? Hoe komen ouderen aan hun boodschappen, jongeren op school of hoe komt u op uw werk? Niet alleen nu, maar ook voor later, want blijft de bus


bijvoorbeeld wel rijden? Of bestaat er al een mooi initiatief om inwoners van A naar B te bewegen? Dat willen we allemaal van jullie dorp te weten komen! Daarnaast zoeken nog berijders voor de Dorpsfiets! Onze dorpsfiets rijdt door Midden-Fryslân, maar zoekt nog meerdere berijders! Wilt u 48 uur gebruik maken van een elektrisch aangedreven bakfiets, voor bijvoorbeeld uw boodschappen, een ritje naar de bibliotheek of gewoon een ‘blokje om’? Mail of bel mij dan, dan komt de fiets misschien wel uw kant op! Wilt u meedoen aan een BûtenGewoan Berikber Midden-Fryslân? Dat kan! Het zou fijn zijn wanneer u het lezen van dit artikel dan als een uitnodiging beschouwt om contact op te nemen met Femke de Jong. En ja, dat kan op verschillende manieren: Femke de Jong / Projectcoördinator BûtenGewoan Berikber bij DBZ www.butengewoanberikber.frl Email: hallo@dbz.frl T: 0512 - 34 09 10 Facebook (PB): www.facebook.com/ButengewoanBerikberMiddenFryslan

De ArenA van SDS Easterein Ynstjoerd troch Halbe Overal


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBED Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


De koksmûtse: Vogeltaart

Door Annebeth de Jong Even wat anders....... Ingrediënten Een kilo ongebruikt frituurvet 500 gram vogelzaad Kleine tulbandvorm of vorm van Monapudding (uit 500 gram vet, met 500 gram vogelzaad kun je 3 maken) Voor de garnering nog wat extra ongebruikt frituurvet Decoratiemateriaal zoals: gekleurde bessen, pinda’s (ongezouten, gepelde of ongepelde), walnoten, rozenbottels, dennenappels, zonnebloempitten. Bereiding 1. Smelt een kilo ongebruikt frituurvet in een pan tot het vloeibaar is en voeg het vogelzaad toe. Roer het geheel goed door. 2. Laat het mengsel een klein beetje afkoelen, zodat het vogelzaad straks niet meteen naar de bodem zakt. 3. Giet het mengsel daarna in de vorm en laat het geheel goed hard worden. Dit kan ook in de vriezer, kelder of een andere koele plek. 4. Is de taart hard? Haal de vogeltaart dan uit de vorm en stort deze op een ondergrond, bijvoorbeeld een mooie schaal of een houten plank. Laat eventueel de warme kraan over de vorm lopen of zet de vorm 20 seconden in een wasbak met heet water, zodat de taart beter loskomt. 5. Versieren maar! Te beginnen met toefjes ‘slagroom.’ Smelt een beetje van het frituurvet en blijf roeren totdat het tot slagroomdikte is gestold. Blijf roeren, anders ontstaan er klonten. Doe het gestolde vet in een spuitzak en spuit mooie rozetjes op de taart. 6. Garneer met verschillende decoratiematerialen, zodat het een echt feestmaal wordt voor de vogels. Ook leuk voor een kinderfeestje! Lees meer op https://happystekkie.nl/vogeltaart/
tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl,

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

Doch it foar dyn doarp! 06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

B O U W E N &StapVoer: ERBOUWEN Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Bernehoekje Dit keer een letterhussel. Zoek de woorden: stoel, trui, teek, dorp, geur, koek, tulp, geit.


Vrijdag 1 februari Darten vanaf 20.30 uur Zaterdag 2 februari Darttoernooi Jeugd inloop vanaf 12.30 uur 13.00 sart toernooi Volwassenen inloop vanaf 17.00 uur 17.30 start toernooi Vrijdag 8 februari Kinderbingo Groep 1 t/m 6 van 18.30 tot 20.00 uur Darten vanaf 20.30 uur Zaterdag 9 februari Kinderbingo groep 7 en 8 van 20.00 tot 21.30 uur Zondag 10 februari Klaverjassen van 14.30 tot 17.00 uur Vrijdag 15 februari Darten vanaf 20.30 uur Vrijdag 22 februari Darten vanaf 20.30 uur


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Enquête

Troch Bauke de Boer en Gerben van Snits Als redactie zijn we ontzettend blij met zo veel reacties die binnen zijn gekomen op onze enquête. Vlak het sluiten van dit nummer is de honderdste enquête binnengekomen. Iedereen hartelijk dank!

Algemeen

U bent tevreden over de Doarpskrante en geeft dit een rapportcijfer van 8,1. Een prachtig resultaat en er zijn nauwelijks punten die echt verbetering behoeven. Minder dan 5% zou willen zien dat er meer in het Nederlands geschreven gaat worden, maar daar tegenover staat dat “it dan net mear fan Easterein is, want Easterein is Frysk.” 95 % van de lezers leest en iedereen begrijp dat het bij Easterein hoort. Voor sommigen is een kort artikel in het Fries juist een mooie gelegenheid om de taal (beter) machtig te worden. Over de opmaak en frequentie bent u unaniem tevreden, al geeft een enkeling aan dat de frequentie zelfs wel omhoog mag of dat er in kleur gedrukt mag worden. De kosten voor het drukken in kleur zijn echter een stuk hoger, maar voor een kleureneditie wil ik u verwijzen naar de website. Hier staan alle nummers van de afgelopen vijf jaar op.

Inhoud

De inhoud van de Doarpskrante is te verdelen in diverse categorieën. Wanneer men naar de artikelen kijkt die onder te verdelen zijn in de categorieën ‘Human interest’ en ‘verenigingsleven’ blijkt duidelijk dat men erg geïnteresseerd is in wat er in het dorp speelt en wie er woont. Er wordt zelfs aangegeven dat er nog wel meer geschreven mag worden door de (sport-)verenigingen en de school. “Het dorpskrantje speelt een heel belangrijke verbindende de rol in het dorp,” zo wordt door een van de respondenten gezegd. Zoals verwacht wordt de rubriek ‘Snypsnaren’ met name door de 70+’ers gelezen (92%) en de 30- tot 50-jarigen door 22%. In beide groepen waren er 25 respondenten. Zowel door de oudere generaties als door de generatie met kleine kinderen wordt net zo veel (50%) gewaardeerd dat er artikelen in staan speciaal voor de kinderen. Wat node gemist wordt, is dat er aandacht besteed wordt aan lief en leed of diplomeringen. Dit zijn echter persoonsgegevens die niet zonder toestemming gepubliceerd mogen worden. Hiervoor zijn wij afhankelijk van wat er aange-


leverd wordt door de inwoners zelf. Wilt u dat de geboorte van uw (klein-) kind in de Doarpskrante komt of dat u geslaagd bent voor en bepaalde opleiding? Dan besteden wij er graag aandacht aan als u dit als kopij inlevert.

Financiële kant

Het maken van het Doarpskrantsje kost geld. Hiervoor zijn wij afhankelijk van adverteerders en de giften van onze lezers. Bijna driekwart van u heeft er geen problemen mee dat er advertenties in de Doarpskrante staan en ruim driekwart geeft een bijdrage via een enveloppe en 7% maakt geld over naar het rekeningnummer. Dat er veel mensen wat over hebben voor de Doarpskrante is ook te zien aan de hoeveelheid enveloppen die zijn ingeleverd op opgehaald door de bezorgers. Met deze inkomsten heeft de Doarpskrante een gezonde financiële positie. Vanaf deze plek willen wij dan ook iedereen hartelijk danken om de Doarpskrante mogelijk te maken en voor hun teken van waardering voor ons werk als redactie, bezorgers en alle andere medewerkers van de Doarpskrante.

En nu…?

Natuurlijk gaan wij door met waar we mee bezig zijn. Diverse ideeën zijn aangedragen voor nieuwe rubrieken en verschillende mensen hebben aangegeven wel eens wat te willen schrijven. Verschillende bewoners zouden ook wel geïnterviewd willen worden en graag gaan we hier aandacht aan besteden. Dit zijn er te veel om voor de zomer allemaal te spreken en daarnaast zijn er diverse mensen die anoniem aangeven wel geïnterviewd te willen worden. Als redactie zullen wij de komende maanden stap voor stap kijken hoe we diverse ideeën vorm kunnen gaan geven en hoe we dat aan kunnen pakken. Wat wil iemand en wat kan iemand en hoe kunnen we samen tot een mooi resultaat komen? U heeft ons genoeg informatie gegeven, waar wij weer meer verder kunnen. Hartelijk dank!

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


“Aan de post zie je hoe het zit”

Janny Strikwerda en Lolke Bouma, postbezorgers van Easterein Door Paul David Meesters In 2010 sloten Lolke en zijn vrouw Greet Bouma hun slagerij aan de Tsjerkebuorren, de laatste echte dorpswinkel. Maar energie en zin om te werken had Lolke nog genoeg, dus ging hij op zoek naar nieuwe werkzaamheden. Na een paar andere baantjes kwam er in 2012 een plek vrij in de postbezorging van Easterein. Tot op de dag van vandaag doet hij het werk met veel plezier. Lekker buiten op pad, hier en daar een praatje maken, wat wil je nog meer? Het schuurtje aan het woonhuis, waar de koeien vroeger doorheen gingen op hun laatste gang naar de slacht, dient nu als depot voor de post. Elke ochtend rond elven worden de postzakken daar vanuit het sorteerkantoor in Heerenveen afgeleverd. Janny, die tevoren altijd op scholen had gewerkt, schoof december 2013 bij Lolke aan. Eerst als hulppost, even later vast. Sindsdien vormen ze een hecht duo, ze werken prima samen. Janny neemt meestal de dinsdag en woensdag voor haar rekening, Lolke de donderdag en de vrijdag. De zaterdag wordt om beurten gedaan. Lolke wordt bovendien nogal eens als invaller in Wommels ingezet. In Easterein zijn nooit invallers nodig, Janny en Lolke stemmen hun dagen precies op elkaar af. “Wij dulden geen invallers,” zegt Janny met een grote glimlach. Janny en Lolke bieden extra service aan de dorpsbewoners, die voor hun vanzelfsprekend is. Is iemand niet thuis voor een pakje, dan proberen ze het later op de dag nog een keer. Of ze leggen het zorgvuldig op een beschutte plek bij de woning, met een briefje door de brievenbus om te laten weten waar de bewoner bij thuiskomst het pakje kan vinden. En als iemand binnen het dorp verhuist, verhuizen de postbezorgers gewoon mee. Ze weten waar de post van het oude adres nu wordt verwacht. Maar Janny en Lolke zijn meer dan postbezorgers alleen. Ze zijn ook de ogen en oren van het dorp. Als bij een oudere dorpsgenoot de gordijnen tijdens de postbezorging nog dicht zijn, gaat Janny later op de dag nog even langs om te zien of ze inmiddels wel open zijn. Enveloppen spreken natuurlijk ook een verhaal. Geboortekaartjes, een rouwbrief, Valentijnskaartjes, post van het ziekenhuis of alweer een bon van het CJIB…. ”je ziet aan de post hoe het zit.” Maar daarover met anderen praten, zullen Lolke en Janny nooit doen, “dat is ons postgeheim.”


Voor kinderen blijven de postbezorgers een bijzondere verschijning. Jannie vertelt van een kleuter, die haar steevast met “Jannie Post” aansprak als hij haar tegenkwam. En schooljongens vragen Lolke wel eens om elastiekjes, want met die stevige van de post kun je mooi bessen schieten. Dat de tijden veranderen is ook aan de post te merken. Al met al schat Lolke dat er over de afgelopen zes jaar de helft minder post wordt bezorgd. Brieven nemen snel af in aantal, pakketjes komen er deels voor in de plaats. Kleine pakjes uit China zijn in de meerderheid. Dat zijn lastpakken, vaak net te dik om door de brievenbus heen te krijgen. De postbezorgers houden zich aan de bebouwde kom van het dorp. De buitengebieden worden door de scooterpost gedaan. Die vraagt Janny soms wel of ze even een poststuk voor hem wil bezorgen bij een huis met een vervaarlijke hond…. En weer of geen weer, de post moet worden bezorgd. Dat is de afgelopen jaren dan ook altijd gebeurd, met één uitzondering toen in januari 2016 de straten spek- en spekglad waren. Lolke heeft liever een stevige bui dan een hele dag miezerregen. Dan is de post moeilijk droog te houden, en natte post wil je als bezorger koste wat het kost voorkomen. Bovendien is een beslagen bril geen pretje als je adressen moet lezen. Bij sneeuwval is er een kar beschikbaar (“de kinderwagen,” noemt Janny die) waarmee de post te voet kan worden bezorgd. En op een hete zomerdag kun je de post mooi wat later op de dag bezorgen. Als het aan hun ligt, blijven Janny en Lolke voorlopig de vertrouwde postgezichten van het dorp. Lolke gaat graag door tot zijn zeventigste, nog zo’n drie jaar. Dat vindt zijn vrouw Greet ook een goed plan, want zoals zij zegt “de post houdt ‘m niet van de straat, maar op de straat!”


Alle inwoners op de foto Hallo dorpsgenoten, Al heel veel inwoners heb ik voor mijn lens gehad, maar er zijn nog wel een paar straten te gaan:). Ik ga rustig verder om zo nu en dan weer een paar inwoners fotograferen. Dit betekent wel dat ik soms een paar keer aanbel en u misschien niet thuis tref of niet iedereen. Ik ga dan nog een keer langs, soms meerdere keren. Maar op het laatst stopt het. Dan neemt het een beetje teveel tijd. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar u mag ook altijd even contact met me opnemen als het steeds niet gelukt is om elkaar te treffen. Dan kom ik natuurlijk graag langs om u op de foto te zetten.


In deze dorpskrant ziet u de inwoners van it Risplan. Niet iedereen staat erop om de eerder genoemde reden. Graag tot ziens! Groetjes, WillyAldjierspuzzel - antwurden Troch Gerben van Snits

Yn it desimbernûmer stie in âldjierspuzzel. Blykber wie er swier genôch, der is net ien antwurd binnen kaam! Foar wa’t dochs meipuzzele hat, binne hjir de antwurden mei dêr efter it nûmer wêryn it antwurd te fine is. 1. In ein (mei in spiker troch de kop) (nûmer 9) 2. Imie, om’t se de lêtse jierren net ien kear in repetysje fan Wilhelmina mist hat (nûmer 4) 3. Toanielferiening Fuort mar Los (hiele jier) 4. Tjitske Hiemstra (nûmer 7) 5. Harm en Thecla Klok (nûmer 3) 6. 1998 (nûmer 10) 7. Minke Twijnstra (nûmer 8) 8. Sikke de Jong, Van Eijsingaleane (nûmer 5) 9. Rinze Zijlstra (nûmer 4) 10. Keatsen (nûmer 1) 11. Aldjiersstunt fan de Aldjiersploech Easterein (nûmer 2) 12. Harren broer, nûmer ien (nûmer 10) 13. Chocoladenestjes (nûmer 3) 14. Jet en Douwe Durk Reitsma (nûmer 5) 15. Jan Rispens (nûmer 11) 16. As eltse frijwilliger in stjerre krijt (nûmer 8) 17. Evert … (nûmer 1) 18. Johannes Huitema hat op 27 maart it earste ljipaai fûn (nûmer 4) 19. Gymnastiekvereniging ODI Easterein (nûmer 6) 20. Quo Vadis (nûmer 8)

Liefde is als een cryptogram: geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niks van. Theo van Gogh


Aldjiersploech Easterein Beste Eastereiners! Wat hawwe wy wer genietsje kinnen fan de jierwiksel. It kost ús elts jier wer in pear jûntsjes plannen en organisearjen. Mar ek dit jier is alles wer ferrekte goed slagge. Nei in pear jûntsjes gearkomme is it ús dochs slagge om in stunt del te setten. It kanon fan Tsjom hawwe we ophelle en hjir in perfekte tekst op meitsje kinne. It kanon kaam út de tún fan «De hear Fluffie» út Tsjom. Hy pakke dit super entûsjast op en koe dit seker wurdearje. Op 31 desimber hawwe wy de «kidsshow» om 18.00 oere presintearre. Op ‘e nij in grut sukses!! En om mar efkes ôf te freegjen as dit in «kidsshow» is....? It wie prachtich!! Soad animo en soad positive reaksjes. Nei de jierwiksel hawwe wy om 1.00 oere de fjoerwurkshow hâlden foar it doarp, ek dit wie wer in wier


spektakel!! Wy geane lekker troch op dizze toer. Hâld ús facebook yn ‘e gaten foar it Oktoberfest en oare ynformaasje. By dizze wolle wy ek hiel graach ús stipers en alle minsken tank sizze foar jimme golle jiften. Sa kinne wy takommend jier dit wer op ‘e nij delsette!! De alderbêste winsken en sûnens foar 2019!! Aldjiersploech Easterein Bauke, Marten, Ids, Jan-Simon, Christiaan, Pier, Johannes, Marco en Gerard Sjoch foar mear foto’s op ‘e webside Easterein.nl
nieuwsgierig

Wie vraagt komt verder. Nieuwsgierig zijn wij naar de ontwikkelingen in ons vakgebied, naar wat daar achter de horizon van de grafische wereld gebeurt. Nieuwsgierig zijn wij vooral ook naar u. Uw bedrijf, uw wensen en uw doelen. Samen gaan we op weg, zodat wij voelen en ervaren wat u drijft. Dat is de weg naar succes. Door onze blik op de toekomst, lopen we nooit achter de feiten aan. Wij durven te investeren, want wij zien overal kansen. Welkom bij van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN