Doarpskrantsje febrewaris 2018

Page 1

EASTEREIN, febrewaris 2018

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Nr 2 2018

Kolofon

Kopy doarpskrante: doarpskrante@easterein.nl, as by Elisabeth Breeuwsma Foarbuorren 4 Kopy doarpswebsite: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl/Facebook:Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl Rekkennรปmer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk: Drukkerij Van der Eems Foto foarkant en kolofon: Willy Sijbesma Redaksje: Bauke de Boer, Elisabeth Breeuwsma en Nathalie Oliveiro


K ZW^ '/E FEBREWARIS

&ƌĞĞĚ <ŝŶĚĞƌĚŝƐĐŽ ŐƌŽĞƉ ϭͲϱ dƐũĞƌŶĞ ϭϴ͘ϯϬ Ͳ ϮϬ͘ϬϬ ^ŶĞŽŶ ϯ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ ^ ^ ϭ – KǀĞƌnjǁĂůƵǁĞŶ ϭ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ϭϰ͘ϯϬ <ŝŶĚĞƌĚŝƐĐŽ ŐƌŽĞƉ ϲͲϴ dƐũĞƌŶĞ ϮϬ͘ϬϬ Ͳ ϮϮ͘ϬϬ ^ŶĞŝŶ ϰ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ ĂƐƚĞƌĞŝŶ ZŽĐŬƐ ŵƵnjLJŬďŝŶŐŽ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ ϭϱ͘ϯϬ dŝŝƐĚĞŝ ϲ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ ^ƚƵĚŝĞĚĂŐ ďĞƌŶ ďŝŶŶĞ ĨƌLJ ^ Ğ &ŽĂƌĞŬĞƌ ŚŝĞůĞ ĚĞŝ tŽĂŶƐĚĞŝ ϳ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ KƌĂŶũĞ ĞŶ ,ĞŝƚĞůąŶ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ϮϬ͘ϬϬ :ŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϴ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ ƌĞĂ ĂĨĠ dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ ϭϵ͘ϭϱ ^ŶĞŽŶ ϭϬ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ ůĚ ƉĂƉŝĞƌ tŝůŚĞŵŝŶĂ dƌŽĐŚ ŝƚ ŚŝĞůĞ ĚŽĂƌƉ Ϭϴ͘ϬϬ ŽǀŽƐ ^ϭ – ͘^͘s͘ ^ϭ ^ƉŽƌƚŚĂů ĚĞ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ϭϳ͘ϯϬ ŽǀŽƐ ,^ϭ – ͘K͘^͘<ŽůůƵŵĞƌnjǁĂĂŐ ,^ϭ ^ƉŽƌƚŚĂů Ğ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞ ϭϵ͘ϯϬ ^ ^ ϭ – Ys ϭ D&^ Ğ ^ŬŽĂůůĞƐĞŝnjĞ ϭϰ͘ϯϬ ŽǀĞƌďĂŶĚ ƌƵĐĞ ^ƉƌŝŶŐƐƚĞĞŶ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ Ϯϭ͘ϬϬ dŽŶŐĞƌƐĚĞŝ ϮϮ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ ƌĞĂ ĂĨĠ dĂĞŬũĞƐ dƷŶŚƸƐ ϭϵ͘ϭϱ ^ŶĞŽŶ Ϯϰ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ Konsert Wilhemini’s en Wilhelmina Noflik Easterein 19.30 DĞŝ :ĂŶŶĞŬĞ ƌĂŬĞůƐ DŽĂŶĚĞŝ Ϯϲ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ


ϬϬ

ϯϬ ϬϬ

ϯϬ

&ŽĂƌũŝĞƌƐĨĞŬąŶƐũĞ ƐŬŽĂůďĞƌŶ Ϯϲ ĨĞď Žͬŵ ϰ ŵƌƚ

De ynformaasje dy’t yn ĚŝnjnjĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ ƐƚŝĞƚ ŚĞůũĞ ǁLJ ĨĂŶ Easterein.nl (aginda) en fanút mails dy’t wy krije fan ferienings. Ha ũŽ ĞŬ ŝŶ ĂŬƚŝǀŝƚĞŝƚ ĨŽĂƌ ĚĞ ĚŽĂƌƉƐĂŐŝŶĚĂ͍ ^ƚũŽĞƌ ŝŶ ŵĂŝů ŶĞŝ ĚŽĂƌƉƐŬƌĂŶƚĞΛĞĂƐƚĞƌĞŝŶ͘Ŷů

ĚĞŝ

Mededelingen van Doarpsbelang:

ϬϬ

ϭϱ

ϬϬ ϯϬ ϯϬ ϯϬ ϬϬ

ϭϱ

30

AED: Sinds januari 2018 hangt er een AED van het Doarpsbelang aan de muur van de basisschool de Foareker. In totaal heeft Easterein nu 4 openbare AED’s in het dorp en nog een aantal AED’s bij de bedrijven. Er is een gezamenlijke lijst waar namen op staan die gebeld kunnen worden bij gebruik van de AED, dus in geval van nood. Skoalleseize en Doarpsbelang gaan kijken of de lijst nog up-to-date is en bij deze ook een OPROEP, wie wil graag een cursus AED volgen (1 avond) om zich vervolgens ook op de lijst toe te voegen ?? KLEIN LEED: In Littenseradiel konden inwoners zaken die de openbare ruimte verstoren, melden via Klein Leed. De gemeente SWF heeft een soort gelijk systeem, de melding kan gedaan worden op de gemeente site via “Melding openbare ruimte” >>>> Ga na de startpagina / linker boven hoek / iets melden. JIERFERGADERING: De jaarvergadering staat gepland op woensdag 11 april, een officiële uitnodiging volgt nog!


Allegear bedankt. Minke en fam. Sandstra

Easterein Rocks Nijs: Muzykbingo Sneintemiddei 4 febrewaris l Noflik De gesellige desimerbermoanne leit wer efter ús, lyk as it treasteleaze wiete jannewaris. Derom heech tiid foar in gesellige muzikale middei. Snein 4 febrewaris is it safier! De muzykbingo fan Easterein Rocks, yn de seal fan Noflik. Hoe let begjinne we? Ynrin is om 15.30 oere en we binne los om 16.00 oere. It wurdt in middei allegear muzykfragminten, -filmkes, rebussen en noch sa folle mear. Fansels binne der ek moaie prizen te ferkrijen. Wat tochst fan kaarten foar it Greidhoekefestival as in Eastereiner slokje. En tusken troch en nei de tiid is der muzyk fan duo It Takes Two. 5 Hoe wurket it? De bingokaarten binne €2,- it stik. Do spilest foar dysels en dus net yn in groepke. En ek hjir jildt; in false bingo is in ferske sjonge (mar dan wol ûnder begelieding fan Takes Two – dat dan wer wol).

Opjefte is net nedich! We sjogge jimme wol ferskinen! Oan’t dan! We meitsje der wer in gesellige middei fan. En fansels hat Hindrik wer in kroechhap regele. Hoe Noflik is dat? It bestjoer fan Easterein Rocks, Gerben, Amarins, Carin, Jan Rinse en Gerard


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


De Pinne: Corine en Luna Hallo allemaal, Allereerst zal ik ons even voorstellen, ik ben Corine Schoorstra geboren op 01-04-1986. Mijn dochtertje heet Luna Bekhof en is geboren op 08-01-2014. Wij wonen sinds 10 augustus met veel plezier op de Skoallestrjitte 56 in Easterein. Wij woonden hiervoor in Wommels, maar doordat ik afgelopen jaar gescheiden ben, zijn wij verhuisd naar Easterein. Ik kon hier op redelijk korte termijn een woning particulier huren. Het was voor ons even wennen in Easterein, maar wij wonen hier nu met plezier en hebben een fijn plekje kunnen creĂŤren! De bewoners vinden wij allemaal erg vriendelijk, en het is een mooi/rustig dorp om te wonen! Het voldoet ons hier prima. Luna gaat vanaf 8 januari hier in Easterein naar de basisschool en ze kijkt er al erg naar uit. Ikzelf werk in het dagelijks leven bij de Rentex in Bolsward, en op mijn vrije dagen, vind ik het fijn om wat met Luna te doen: gezellig samen wandelen, knutselen of koekjes/ cakejes bakken. Zelf vind ik het fijn om een mooi boek te lezen of gezellig met vrienden iets af te spreken. Ook vind ik wat langere wandelen erg leuk om te doen. Ik vond het erg leuk dat ik gevraagd werd om een stukje te schrijven over wie wij zijn. En wij hopen hier nog lang met veel plezier te wonen. Een vriendelijk groet, Corine en Luna


Sneupskuorre aan de Sjaardaleane 17 Wij hebben als familie Sjaarda de afgelopen 1,5 jaar de nodige verhuizingen en verbouwingen achter de rug. Daardoor zijn er veel spullen overbodig geworden en kunnen zodoende richting de kringloopwinkel. Maar eerst willen wij jullie de gelegenheid bieden om even te struinen in onze eenmalige sneupskuorre. Wij zijn ‘open’ op zaterdag 24 februari tussen 9.00 en 12.00 uur. De collectie bestaat uit vaatwassers, koelkast, kookplaten, tafels, stoelen en allerhande andere tweedehands spullen. Deze zijn tegen elk aannemelijk bedrag af te halen. Ben je nieuwsgierig? Kom dan gerust langs!

PASSAGE EASTEREIN. Woensdag 14 februari 2018 om 19.45 in de SKOALLESEIZE te Easterein. Onze jaarvergadering: eerst de gebruikelijke jaarverslagen. Na de pauze, komt de Hr. J. Hofstra van Praktijk “DOLFIJN” (www.quantumtouchfriesland.nl) uit Leeuwarden. Hij legt ons uit wat deze therapie inhoud. Ook wil hij met een van ons wel een oefening doen. Iedereen die hier meer van wil weten, is van Harte Welkom.


Unyk konsert fan Wilhelmina en Wilhelmini mei Janneke Brakels Op sneon 24 febrewaris is der in konsert fan de muzykferiening Wilhelmina. Dizze kear docht ek it hiele jeugdkorps mei. Dêrom hat dizze jûn it tema ​Mini en Maxi. Grut en lyts allegear op ien poadium yn Noflik. Wy binne bliid en grutsk dat ús jeugd dit hiele konsert meispylje sil. Se ha mei Joke Krist goed oefene en sels in aparte studzjemiddei hân. Dus dat sil grif goed komme.

Janneke Brakels sil oan dizze jûn meiwurkje. Hjirby wat ynformaasje fan har eigen site. -

-

-

Janneke was 6 jaar toen ze voor het eerst op het podium stond te zingen. Na succesvolle deelname aan het Vara Kindersongfestival, kerstmusicals en soundmixshows, zingt ze in haar middelbare schooltijd bij de Bogerman Bigband. In 2010 wint ze het Friese Lietfestival met haar band Equal Souls. Ze zingt o.a.met De Kast op de Fryske Music Night. In 2014 is ze Ambassadeur van de Vrijheid en speelt ze met haar band Janice op 4 en 5 mei in Leeuwarden. Op dit moment is ze volop aan de slag met haar zangschool Zangles Friesland. Veel ontwikkelingen met als missie; iedereen lekker laten zingen. Ook als zangeres blijft Janneke actief. Zo zingt ze als gastzangeres bij diverse korpsen, brass- en bigbands.


En dan dus op 24 febrewaris by ús yn Easterein. It konsert bestiet út trije dielen. Earst sil Wilhelmina Wilhelmini in oantal nûmers nei foaren bringe, mei ek in pear ludike akts dy’t alles te krijen ha mei it tema ​Mini en Maxi​. Yn it twadde diel begeliet Wilhelmina - Wilhelmini Janneke mei lieten as: Skyfall, Mag ik dan bij jou? en Pak maar mijn hand fan Nick en Simon. Nei it skoft sil Janneke in konsert jaan mei har eigen band.

Koartom in jûn om fan te genietsjen. Plak:​ Noflik Easterein Datum:​ 24 febr. om 19.30 oere Tagongspriis:​ € 7,50 foar folwoeksenen en € 5 foar bern (o.m. 12 jier) Tige wolkom. Wy rekkenje der eins op dat de seal goed fol wurdt!


Laatste nieuws van de WMO-adviesraad Littenseradiel Met de herindeling van Littenseradiel is per 1-1-2018 ook de WMO-adviesraad Littenseradiel opgeheven. De Wmo-adviesraad Littenseradiel had als taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over het WMO beleid. Tevens volgde de adviesraad hoe de uitvoering van deze taken verliep. Signalen vanuit de samenleving met betrekking tot het WMO beleid waren welkom. Indien u nu in uw huidige gemeente zaken aangaande het WMO beleid wilt bespreken kunt u in Sudwest-Fryslan terecht bij het WMO-Platform Sudwest-Fryslan bereikbaar via de website: www.wmoplatformswf.nl Ook wanneer u belangstelling heeft voor werkzaamheden binnen deze adviesraad kunt u contact opnemen via de website. In de gemeente Leeuwarden is de Adviesraad Sociaal Domein bereikbaar via de website: https://asdleeuwarden.nl. In de gemeente Leeuwarden zijn 3 vacatures voor de adviesraad, dus wanneer u nu in deze gemeente woont en belangstelling heeft voor het WMO beleid kunt u solliciteren via de website. In Waadhoeke is de adviesraad sociaal domein ook op zoek naar 2 nieuwe leden. Contactadres is hotze@buwalda.eu Tot slot nog het volgende:


Sinds kort mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren bij het Antonius Ziekenhuis. Dit is het resultaat van overleg tussen de WMO-adviesraad Littenseradiel en het Antonius ziekenhuis. Het werkt als volgt: ●

● ●

U dient vooraf een fotokopie van uw GPK kaart te maken (foto zijde) en de originele achter het voorraam van uw auto te leggen tijdens het parkeren in het ziekenhuis. U dient bij de ingang ziekenhuis (slagboom) gewoon een parkeerkaartje te trekken. Na afloop van uw bezoek toont u bij de balie uw parkeerkaartje tezamen met de kopie van uw GPK kaart mét foto. De medewerkster zal uw parkeerkaartje vervolgens vrij maken van parkeergeld, en u kunt daarna gratis de poort uitrijden.

Overigens mag u ook binnen de gehele gemeente SudwestFryslan gratis parkeren, in straten, parkeerterreinen, ook buiten de met GPK aangeduide borden, (behalve in parkeergarages met slagboom) als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. Met vriendelijke groeten, De voormalige WMO-adviesraad Littenseradiel.


De negen dagen van Dirk Jan Denekamp Der binne op it stuit in protte minsken yn Easterein en omkriten dy’t we de kommende tiid net hearre sille. Sy binne nammentlik it boek De negen dagen van Dirk Jan Denekamp fan Freddie Scheltema oan it lêzen. Snein 21 jannewaris wie de presintaasje fan dit boek yn Noflik Easterein. In stik mannich minsken harke nei Jitske Kingma fan útjouwery Elikser werom as sy eltse kear wer ferrast is as Freddie om de hoeke komt mei in skript. Dernei hongen alle minsken oan de lippen fan de skriuwer himsels om syn ferhalen oan te hearren welke hy altiten op in hearlike smeuïche manier fertelle kin. Nei twa Fryske romans en in boek oer syn befiningen yn de wrâld fan syn berop, de finzenis, wie it no tiid foar in Hollânske roman. Hy hopet hjirmei fansels nominearre te wurden foar in priis mei in útnûging foar it “Nederlandse boekenbal”. As wy Fred liuwe meie, is dat krekt in oar feestje as it Fryske boekebaål. It wie in tige slagge middei mei ferhalen fan Fred en muzyk fan duo ‘It takes two’. Wa`t no nijsgjirrich wurden is nei Freddie syn Hollânske skriuwers keunsten, kin it boek bestelle by Bol.com, Libris en Bruna as fia freddiescheltema0@gmail.com.

Poiesz Jeugd Sponsor Actie 2018 De Keatsferiening docht dit jier wer mei mei de ‘Jeugd Sponsoractie’ by Poiesz. Fan 12 febrewaris oant 8 april krije jo by jo boadskippen ‘jeugdsponsormunten’. De ‘muntenkoker’ fan ús feriening stiet yn Skearnegoutum, mar at jo yn in oare winkel binne, kin jo de munten meinimme en by de kommisjeleden ynleverje. Alfêst tige tank! Jongereinkommisje KF EastereinLaat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Doch (it) mar gewoan Troch Nathalie Oliveiro It koe wolris ferbean wêze te skriuwen oer goede foarnimmens yn febrewaris. Ommers nei de deprimearjende Blue Monday moatte we wol better witte en ús tiid net ferdwaan mei ûnbenullige saken. Dochs doch ik it. Mar dêr’t ik oare jierren pagina’s folje koe, krij ik no amper ien doelstelling foar 2018 op papier. Ferwachtings binne heech. Fanút ússels, fan de oar (dat tinke wy mar al te gau), fan de maatskippij en net te ferjitten sosjaal media. Der is fan alles op de merke op gebied fan materie, fan potinsjele lovers as bygelyks wurknimmers en at it bêste der is, en dat is der, dan moatte wy dat hawwe. Burn-out, stress, ûnnedich spul kin it gefolch wêze om’t we tinke dat wy ergens foar gean moatte en dêr safolle wearde oan hechtte, dat we oare wichtige(-ere) dingen ferjitte. Wearde wurdt bepaald troch it bloed, swit en de triennen oftewol de muoite dy’t wy ergens foar dogge. Us beppe mocht graach breidzje. At ik by har kaam yn Hurdegaryp liet se har kreaasjes sjen: fan babyslofkes, truikes yn ferskate kleuren oant hiernetsjes foar it dûnsjen. En se hie safolle jern, dat se hast wol in winkeltsje begjinne koe. Mocht it ris in kear net slagje, gong se like lang troch dat it wol woe. Se joech har tiid, jild en ynset om’t se der safolle fan hold. Uteinlik wie it net út leafde foar it breidzjen, mar út leafde foar har (lyts)bern. Dêr’t ús tiid, jild, enerzjy hinne giet, bepaalt hoefolle wearde wy der oan jouwe. Dat de takomst ûnbekend is, kin eltsenien befêstigje. We witte net hoe’t it rinne sil. Miskien stiet ús wurk, stúdzje as besite oan ús leafsten yn it rêsthús fêst foar de kommende 365 dagen, mar net ien wit wat der nei de dei fan hjoed krekt komme sil. Hoewol’t myn doelen fan dit jier net makklik te beskriuwen lykje, losse wurden ha ik pûden fol. En dêrom folgje ik de rie op fan in wize doarpeling: ‘’Goai dyn wurden op papier en sjoch mar wat it wurdt’’. Sukses garandearre? Nee, mar dat hoecht ek net. En at it wol sa is? Doch mar gewoan, we binne tenslotte allegear minsk.Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Snypsnaren

Troch Jan Hiemstra Hallelujah song net mear. Dat wie yn 1989. Der sille hiel wat Eastereiners wêze dy ’t net witte dat der tusken 1902 en 1989 yn ús doarp in kristlik mingd koar (manlju en froulju) bestie. Dit wie net sa mar in koar; de leden songen it heechste lied yn de ôfdieling ‘uitmuntendheid’ (de ôfdieling ‘by útstek’) en dat wie foar in doarpskoar net min. Yn in mingd koar wurdt fjouwerstimmich songen troch de hege frouljusstimmen, de sopranen; de lege frouljusstimmen, de alten; de hege manljusstimmen, de tenoaren en de lege manljusstimmen, de bassen. De feriening It koar hie leden, in bestjoer én in dirigint. Dy leden kamen foaral út Easterein, mar ek út de omlizzende doarpen sa as Itens, Rien en Hidaard. Der wiene ornaris mear froulju as manlju lid en benammen yn de lettere jierren wie it in hiele toer om de manlju ’s partijen goed genôch beset te krijen. Úteinlik wie in tekoart oan manljusstimmen, en benammen de bassen, yn 1989 funest foar it fuortbestean fan it koar. De manlju woene noch wol sjonge, mar net mear yn in mingd koar, want manljuskoaren sa as Edoza yn Snits, groeiden as koal. Fan de 26 leden yn 1989 wiene der noch mar twa dy ‘t de baspartij sjonge koene en dat wie te min. Foar it bestjoer siet net oars op as der mei ophâlde. Dat wie in bestjoer dat doe al net mear oan de oarspronklike regleminten foldie, want deryn stie dat fan de fiif bestjoersleden der yn elk gefal trije Herfoarmd wêze moasten! It repetearjen Al dy jierren waard der op woansdeitejûn yn de Âld Skoalle (Ús Gebou) repetearre. De nûmers dy ’t songen waarden stiene op muzykblêden: teksten mei de noaten derboppe. Hiel wat koarleden koene noatenlêze, want dy hiene oargel- of pianoles hân. Mar der wiene der ek dy ’t dat net koene en dêrom waard der earst per partij oefene om oan inoar te wennen. De sopranen hiene meastal it wyske (de melody), de alten de twadde, de tenoaren de tredde en dêrûnder de bassen as basis, de fjirde stim. As de eigen stim ynstudearre wie dan gong it dêrnei mei-inoar. Der wiene lykwols koarleden dy ’t harren stim (harren partij) wol sjonge koene as se tusken de eigen stim stiene, mar der mei oan wiene sadree ‘t se njonken ien fan in oare stim bedarren. Wize hâlde foel dan net ta. De dirigint hie de lieding en joech allegearre oanwizingen. It earste wat er


die, wie mei in stimfoarke en letter de piano, de toanhichte fan de ferskate partijen oanjaan.

Hallelujah begjin fyftiger jierren

Froulju fan links nei rjochts: foaroan Griet Leeverink, Kee Vellinga – Schukken, Sjouk Bergsma – Meier, Alie Ypma – de Boer, Betsy Okkema, Geeske Hofstra – de Jong, Fokje Vollema, Aaltje ??, Anne Koster. Achter de foarste rige: Geeske Fritsma, Anna Kamstra, Ybeltje Stilma, Fre van Dijk, frou fan Folkert Draaisma, Aaltje Kamstra, Jilkje Dijkstra, Anna Okkema - Zijlstra, Dukke Bruinsma, Martzen Jellema, Lipkje Joustra, Tine de Boer, Hiske Vollema, Ynskje Hofstra. Mânlju fan links nei rjochts: Hendrik van der Valk, Yme Hoekstra, ûnbekind boerefeint by Engelsma??, Berend Sybrandy, Foeke Jellema, master Abe Ysbrand Kornelis, Bart Jacobi, Klaas Fritsma, Jelle Bergsma, ûnbekind in boerefeint ??, Simon Hiemstra, Jan Dijkstra, Syb Bergsma, Jap Jacobi, Jap Bergsma. Harmoanium en piano Oarspronklik stie der yn de de Âld Skoalle in harmoanium. De measte minsken neamden it it oargel, mar in oargel hat pipen en dit ynstrumint in luchtsek dy ‘t fuld wurdt troch op pedalen te traapjen. It lûd is wat seurderich, mar by gebrek oan better waard it troch it koar brûkt, mar ek troch allegearre ferieningen dy ’t fan de Âld Skoalle gebrûk makken. Foar it repetearjen fan in koar wie it net sa geskikt en Hallelujah die in hiele haal mei de oanskaf fan in piano. Foar Eastereiner begripen wie soks in ‘boppeslach’, wis as master Kornelis der op spile.


It repertoire Hallelujah wie in kristelik koar en der waarden dus ‘kristlike’ lieten songen sa as psalmen en gesangen, lieten fan Johannes de Heer en Suzanna van Woensel Kooy. Dêrneist stiene der fleurige sankjes út it Frysk lieteboek en drege stikken fan grutte komponisten as Bach, Mendelsohn, Verdi en Mozart op it repertoire. En dan hiene je noch de ferplichte konkoers-stikken: faaks like dreech. Konkoersen Hallelujah gong twa kear jiers nei in konkoers: de iene kear nei it offisjele konkoers fan it sangersbûn, de oare kear nei in frij konkoers. Op dat bûnskonkoers gong it derom oft men goed genôch wie foar de klasse der ’t yn songen waard, heger koe … of in stapke tebek dwaan moast. Dan beharken en beoardielden in pear juryleden de prestaasjes. Helle in koar faak genôch in earste priis dan mocht it nei in hegere klasse, mar soks hoegde net. Hallelujah helle meastal in earste priis, mar it doarpskoar bliuwde yn de nei-oarlochske jierren altyd yn de ien nei heechste ôfdieling. Dat wie ‘machtich’ genôch. Foar de oarloch helle it koar sels in kear de Noardske Balke (de heechste priis) en letter – yn 1951 – de Lytse Noardske Balke as ien nei heechste priis. Tidenlang stie dizze priis yn de VIVO-winkel fan ien fan de leden (‘Tiede’-Alie Ypma) Tsjerkebuorren 23. De oantinkens oan it priissjongen waarden grutsk toand yn de medaljekast dy ’t yn de Âld Skoalle hong. It koar hie net krekt sa as it korps in findel der ’t se op koene om mei troch de buorren ‘sleept’ te wurden. It útsje Foar de leden wie it konkoers earnst en in útsje. Foar de dirigint kaam it útsje meastal earst nei it optreden, want as dirigint woene je ûnder de eagen fan jo kollega ’s net ôfgean. Der stie druk op de tsjettel. De tocht nei it plak fan optreden wie bytiden in aventoer. Meastal waard der mei de LAB-bus reizge, mar it kaam ek foar dat it skip fan de Joustra ‘s, Ype wie koarlid, oantúgd waard. Der is sels in kear mei de de fee-auto fan de ‘Gebroeders Vellinga’ nei it konkoers reizge, om ’t der gjin bus mear te besetten wie. (‘Folkerts’ Kee Vellinga wie koarlid en ponghâlster.) Op it konkoersterrein waard jûns faaks in toanielstik opfierd. Sa heucht it my noch dat der begjin fyftiger jierren in konkoers yn Easterein op it sportfjild wie, mei jûns it toanielstik Mariandel troch it selskip Nim it sa ’t it is út Itens en Rien. Haadrollen wiene der foar frou ‘beppe’ Tjitske de Jong dy ’t in krudenierswinkeltsje yn Rien hie en Wiebe Bonnema fan Meilahuzen.


De diriginten Jierrenlang wiene de haden fan de kristlike legere skoalle sa as master P. Smid (fan 1910 – 1923, master G. Froentjes (1923 – 1936) en master A.Y. Kornelis (fan 1936 – 1969) de diriginten fan it koar. Fan de 87 jier dat it koar bestie, hat Kornelis mar leafst 33 jier dirigint fan Hallelujah west. Jierrenlang hoegden dizze skoalhaden-dirigingen it skoalplein mar skean oer te stekken om yn it rippetysjelokaal te kommen. Dat feroare doe ’t Kornelis yn 1965 ferhuze nei it nije skoalhûs oan de Sjaardaleane. Optredens Der waard net allinne foar it konkoers oefene, mar ek foar optredens. Sa wie der alle jierren yn de grifformearde tsjerke in útfiering. Dizze tsjerke oan de Wynserdyk wie hjir tige geskikt foar; de akoestyk wie better as yn de Âld Skoalle, foar de preekstoel wie in soarte poadium en der koene wat mear minsken yn. De tsjerke like dan op in ‘konsertseal’ der ’t sels in tal fan jierren efterinoar it Frysk Orkest in konsert joech. Peaske en de Kryst wiene hichtepunten en waard der yn de mande mei it korps de tsjerkesjongtsjinst op de twadde kryst- en de twadde peaskedei begelaat. En dan wiene der noch de optredens yn de ‘bejaardenhuzen’ sa as Nij Stapert. It doek falt Doe ’t it doek foel betsjutte it net dat Easterein net mear song. Earst wie der noch it famkeskoar de ‘Greideklanken’ en oant de dei fan hjoed wurdt der sa no en dan in ‘gelegenheidskoar’ foarme. Mar Hallelujah is foarby.

Wy betankje eltsenien foar de oerweldigjende belangstelling, moaie wurden, blommen, fyne brieven en kaarten dy’t wy krigen nei it ferstjerren fan Janke Schaafsma De leechte bliuwt noch dreech te akseptearjen, mar safolle belutsenens fersachtet it fertriet en helpt ús om fierder te gean. Douwe, Luitzen en Arjanne Schaafsma en neiste famylje. Easterein, jannewaris 2018


Ynstjoerd troch Ria Dijkstra - Trimbach As geboren “Luwadder”, bin ik fansels tige ynnommen mei KH 2018. Myn heit Joop Trimbach (19132004) wie fan in generaasje dy’t op feesten gedichten foardroechen. Alles út ‘e holle, hiel knap fûn ik dat altyd! Ien fan de favoriten yn ús gesin wie it gedicht oer de bekendste Luwadder: Mata Hari! Dat woe ik jim net ûnthâlde. Ik wol jim oer it lot fertelle fan in kreaze Fryske faam. T ‘is it ferhael fan Grethe Zelle dy’t sa drôf om it libben kaem.

En hja teach mei har b nei dat fiere waerm O, fan lijen en ell hat hja dêr har part w

Ja, dat houlik waerd fe Grethe foar ivich ûnd is wer nei Europa st mei har mûltsje vol

Hja besocht op frjemd yn Parys en yn Be Al har earmoed te fe by musyk en brand

Grethe heit koe poche en swarre túge tsjin de hegerein. En hja krige as lytse poarre al in djûre bokkewein.

En hja keas in oare n sa`n dy`t net iens b Hja fertelde ûnbesk dat hja “Mata hari

Fan die wein waerd drok forhelle op de Kelders en yn’t Nauw, en men sei: “die Grethe Zelle hie al ier de bok aan it tou”.

Fier fan it lân fan rjemme e by poarten fan de makke hja in dryste st yn har spierlik blea

As jong faem moast hja ferhúzje, it gong fan Leiden nei Den Haach. It libben wie ien moaie illúsje: Pronkje en swéslaen die hja graech. Sa flaech Grethe yn`e avontúren as in bolle yn`e reak, en hja sloech der sûnder sloeren gau in Knilman oan`e heak.

De earste fan de “ba libbe hja yn de gloa En by hege milita wie hja gau as bêrn o

Doe`t de earste wrâldk en Parys bedrige helle it “Rjocht”har út fan har wylde nacht


each mei har beminde at fiere waerme lân. an lijen en ellinde dêr har part wol hân.

Yn in sel mei brits en tonne hawwe hja har finzen set. Wie hja wierlik in spionne? Mata hari wist it net.

oulik waerd ferbrutsen: foar ivich ûnderweis, nei Europa stutsen r mûltsje vol Maleis.

Yn it tichthûs Saint Lazaire, fier fan d`âlderlike groun, moast hja as ferriedster stjerre, ha se har de kûgel joun.

cht op frjemde strjitten arys en yn Berlyn. earmoed te ferjitten usyk en brandewyn.

Grethe spile hege troeven en dat spul hat hja ferlen. Yn`e frjemte is hja begroeven; Sá giet ierdske wom ferlen!

keas in oare namme, y`t net iens bestiet. rtelde ûnbeskamme ja “Mata hari”hiet!

Ja, sa`n kûgel kin net misse, it giet ús allegear oan`t hert. Bliuwt de fraech oan ús gewisse: Wêrom hja en ikke net?

fan rjemme en skieppetsiis oarten fan de hel, hja in dryste striptease r spierlik bleate fel!

Hwa krige altiid hwat der winske? Hwa brûkte altiid syn ferstân? Och, in lyts en strûrleas minske hat syn lot net yn`e hân.

ste fan de “bajadère” hja yn de gloarjerûs. by hege militairen gau as bêrn oan hûs.

Ik woe jim fan in faem fetelle, fan in moaie Fryske faem. It wie it ferhael fan Grethe Zelle, dy`t sa drôf om it libben kaem…

earste wrâldkriig woede Parys bedrige lei, Rjocht”har út de gloede r wylde nachten wei.


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


d^: ZE ϭϬ & Zh Z/ ZddK ZEKK/ KƉ ϭϬ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ Ɛŝů ŝƚ ũŝĞƌůŝŬƐĞ ĚĂƌƚƚŽĞƌŶŽĂŝ ǁĞƌ LJŶ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ ƉůĂŬ ĨŝŶĞ͘ Kŵ ϭϯ͘ϬϬ ŵĞŝĞ ĚĞ ďĞƌŶ ŚĂƌƌĞŶ ďĞƐƚ ĚǁĂĂŶ ŽƉ ŝƚ ‘pylkje goaien’. Om 17.00 is it de beurt oan de folwoeksenen. ^ƵƉƉŽƌƚĞƌƐ ĞŶ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůĞŶĚĞŶ ĚLJƚ Ěŝƚ ƐũĞŶ ǁŽůůĞ ĞŶͬŽĨ ĞĨŬĞƐ ŝŶ ŚĂƉŬĞ ĞŶ ŝŶ ĚƌĂŶŬũĞ ĚǁĂĂŶ ǁŽůůĞ LJŶ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ ďŝŶŶĞ ĨĂŶ ŚĞƌƚĞ ǁŽůŬŽŵ͊ tŽƐƚ ŶŽĐŚ ŐƌĂĂĐŚ ŵĞŝ ĚǁĂĂŶ ŵĞŝ ŝƚ ƚŽĞƌŶŽĂŝ͍ :ŽƵ ĚLJ ĚĂŶ ŽƉ ĨŽĂƌ ϴ ĨĞďƌĞǁĂƌŝƐ ďLJ͗ ĂŶŶLJ ZŽŽƐ͗ ϬϲͲ ϯϲϬϯϲϲϭϭ DĂƌĐŽ ZŝũƉŬĞŵĂ͗ ϬϲͲϭϯϲϴϬϴϲϲ :ĞƐƐĞ ƌŝŶŐĂ͗ ϬϲͲ ϰϬϴϭϱϲϱϵ LJ ĚĞ ĨŽůǁŽĞŬƐĞŶĞŶ ŝƐ ŝƚ ŵĂŬƐŝŵĂĂů ϯϮ ĚŝĞůŶŝŵŵĞƌƐ͘ &Žů ŝƐ ĨŽů͘​͘

Ferhúsberjocht Nei altyd mei nocht en wille wenne te hawwen oan de fan Eisingaleane, en letter op ‘e Singel yn Easterein, bin ik nei 62 jier ferhúze nei Wommels. Ik wenje no yn Nij Stapert, dit is foar my in hiele ommekear. Troch in ûngemak koe ik mysels thús net mear rêde. It wie earst wol wenne hjèr, mar sa stadich oan fiel ik my hjir al wat thús. Dochs bliuw ik yn myn hert in Eastereinder. Hertlike groetnis van frou Van der Brug


Foar de ynwenners fan Easterein, Lykas jim witte hawwe we de ôfrûne tiid hurd wurke oan de organisaasje fan in ekstra Slachtemarathon yn 2018, it jier dat Fryslân kulturele haadstêd fan Europa is. It idee, betocht troch de organisaasje en de doarpen, wie om de rûte fan de Slachtemarathon foar ien kear te feroarjen en troch alle belutsen doarpen rinne te litten. In bysûndere edysje yn in bysûnder jier, in Slachtemarathon oer 92 kilometer én 2 dagen. Dit, lykas altyd, yn goeie gearwurking mei de doarpen. Want sûnder de doarpen gjin Slachtemarathon. Yn septimber ferline jier binne we útein setten mei de kaartferkeap foar de 2-daagse edysje. Al gau die bliken dat 92 kilometer én 2 dagen foar in protte minsken dochs faaks krekt wat tefolle wie, en dat is faaks ek wol te begripen. We krigen in protte fraach nei de mooglikheden foar kaarten foar 1 dei en in part fan de rûte. Yn desimber hawwe we dan ek 1-daagse kaarten ferkocht. It plan foar de alternative Slachtemarathon waard oer it generaal posityf ûntfongen. Spitigernôch hat him dat net útere yn de ferkeap fan in protte kaarten. De organisaasje hat dan ek koartlyn, yn oerlis mei ûnder mear de doarpen, beslúte moatten gjin Slachtemarathon 2018 te organisearjen. It tal dielnimmers soe te leech lizze. Dat is fansels hiel spitich, mar we sjogge drekt alwer foarút. Dêrom binne we bliid dat we bekend meitsje kinne dat de earstekommende Slachtemarathon rûn wurde sil op sneon


13 juny 2020. In gewoane Slachtemarathon, oer de Slachtedyk, fan Raerd nei Easterbierrum. Alle tariedingen dy’t dien binne nimme we mei nei 2020, wat dus in prachtige edysje liket te wurden. Elkenien dy’t kaarten kocht hie krijt foar ein febrewaris it dielnimmersjild werom. De kaarferkeap foar de Slachtemarathon 2020 set útein op sneon 1 febrewaris 2020 (foar Freonen in wike earder, op 25 jannewaris 2020). Nochris, we fine it ferhipte spitich dat der gjin Slachtemarathon komt yn dit prachtige kulturele jier. Mar dêryn leit ek drekt de treast, want op kultureel mêd is der sa’n ferskuorrende protte te dwaan dit jier, dat we ús wis ta de teannen út fermeitsje . De organisaasje fan de Slachtemarathon Op 31 augustus en 1 septimber dus gjin kloften minsken troch it doarp, geselliche hûskeamerkonserten en bygelyks in leuk stikje muzyk op de brêge. Hiel spytich fansels mar it is net oars. We wolle de minsken dy harren oanmelden hiene om te helpen yn Easterein, by wat foar putsje dan ek, tige tank sizze. We hoapje dat we yn 2020 mogelik wer in berop op jim dwaan kinne. Slachtekommisje Easterein Annemieke Dinkla, Talitha Dijkstra, Marcel Janssen, Baukje de Jong, Hindrik de Jong, Durk Joustra, Yvonne van Beem

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 50


Ut de húshâlding fan….

Sjogge jimme wa dit binne?

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl

D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee Dan ben je bij M le en zeer ervaren muzikanten en speelt vanaenf gedeluidstechniek. fessione s of zelfs lichtJe krijgt les van pro r, drums, zang, ba no, keyboard, gitaa Pia . en ler lt wi ag gra

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of uziekschoolfri m t@ ri er g / 8 7 5 1 06 184 2

olfriesland.nl o h c s k e zi u .m w w w


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBED Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Meie wy jo foarstelle? Dit binne de spilers fan: Wat in greide heite!

Kom allegear de foarstelling ​ ​bewûnderjen op freed 23 Maart yn Noflik Easterein! Judith van der Weerdt Spilet Meike

Elbrich Bouma Spilet Teakje

Ridzert Veldman Spilet Jelmer

Daniël van der Weerdt Spilet Tako

Hedwich Kooistra Spilet Anne

Anke Blanksma Spilet Marian


Lisa van der Linden Spilet Margriet Julia Bouma Spilet Berber Janneke Overal Spilet Miranda

Gerben Jellema Spilet Jesse Siebo Boersma Spilet Pieter Theresia Regie Elisabeth Assistinte

Susanna Sijbesma Spilet Saskia Hiltje Jellema Femke Senay Sixma Spilet Jolien


Wat in greide Heite, Wy binne Judith en Anke en wy geane fertelle oer it jongerein toaniel fan dit jier. It stik giet oer in stel jongeren dy’t op in wurkkamp binne. Dat betekent elke dei ploeterje yn de greide mar jûns binne it echte feestvarkens en grapjassen. Mar stiekem wurdt der ek noch wol ris wat flirten tusken de jongens en de famkes. It leukste fan dit jier fine wy de samenwurking en de grapkes. De begelieders binne ek erg leuk en it is in leuke en hechte groep. Wat wy tusken de scénes troch dogge, is it learen fan scénes en oefenje mar stiekem ek grapkes meitsje. We binne hiel bliid dat wy dit jier ek wer toaniel hawwe kinne. Sûnder Theresia Zeinstra en Elisabeth Breeuwsma hiene wy dat dit jier net dwaan kinnen, dus dêr binne we hiel dankbaar foar. En wy hoopje dat jimme allegear komme te sjen. Groetnis fan Judith vd Weerdt & Anke Blanksma -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meidieling:

Mids febrewaris sil it donateursjild foar Fuort Mar Los wer automatysk ôfskreaun wurde. Bestjoer Fuort Mar Los. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foar yn de aginda: Sneon 17 Maart 20.00 Fuort Mar Los spilet: LAMELOS yn Noflik Easterein. Nei ôfrin is der in stik muzyk fan de band:

w

3


FRYSKE FAKANSJE WIKE YN “NIEUW HYDEPARK/ROOSEVELTHUIS”

Ruim 40 jaar worden er vakantieweken in “NIEUW HYDEPARK ROOSEVELTHUIS” in Doorn georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland. Dit jaar is deze vakantie in de week van 13 tot 20 oktober. Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie te gaan in een “friese sfeer”. Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Er zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen, zoals hoog- en laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen enz. Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen mee, waarvan één van beide hulp nodig heeft. In de week kunnen plm. 40 gasten mee die door een team van help(st)ers worden begeleid, waaronder verpleegkundigen. Bij deze groep


vrijwilligers zijn ook een paar Eastereinders. n.l. Tynke Joustra, Halbe en Tineke Overal. Er gaat ook gaat een predikant mee, die zondag ‘s morgens in de kerkdienst voorgaat. Donderdagmorgen is er ook een dienst met Heilig Avondmaal. Verder is er overdag de mogelijkheid om met de help(st)er te winkelen of een rondrit in de omgeving met een busje te maken. Daarnaast worden er in de week een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van een museum, een dierentuin enz. Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar ook met rolstoelen heerlijk gewandeld kan worden. Op de avonden wordt er een recreatieprogramma aangeboden. De kosten van de week bedragen ​€ 750,00​ per persoon. (Mocht dit bedrag voor u een bezwaar zijn, neem dan contact op met de diaconie). Hebt u belangstelling voor deze vakantieweek dan kunt zich via onze diaconie aanmelden. Wacht daar niet te lang mee, want er is vanuit de hele provincie altijd grote belangstelling. De diaconie heeft het adres van de werkgroep, die de week organiseert. De aanmelding moet voor 15 mei 2018 bij de werkgroep binnen zijn. Namens de Diaconie, Folkje Visser, tel. 0515-332269


De koksmûtse: de boterkoek van Cees Holtkamp door Annebeth de Jong Benodigdheden: ● ● ● ● ● ● ●

Springvorm 24 cm 300 gram boter 100 gram kristalsuiker 100 gram witte basterdsuiker snufje zout 300 gram bloem losgeklopt ei om de boterkoek te bestrijken

Meng de boter, de 2 soorten suiker, en het zout door elkaar. Kneed hierna de bloem er doorheen totdat het stevig aanvoelt. Maak een samenhangende bal en verpak deze in de plastic folie. Laat het deeg minimaal 1 uur rusten in de koelkast. Druk het deeg in de springvorm. Bestrijk het deeg met het ei en laat het deeg nog een half uur rusten. Verwarm de oven voor op 200 graden. Bestrijk het deeg nogmaals met het ei en trek nu ruitjes met een vork. Bak de boterkoek in 20 minuten tot de boterkoek goudbruin is. Zorg ervoor dat de koek niet te donker wordt. Laat de boterkoek in de vorm zitten tot hij afgekoeld is, anders breekt de koek. B​ ron: www.carolabaktzoethoudertjes.nl


kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oant sjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein 11 Skilplein 8734 GW GW Easterein Easterein 8734 (0515) 33 33 23 23 20 20 TT (0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant

Hobby Hoi ik ben hendrik Zijlstra en wenje op it eeskwert 1 yn Easterein. mijn hobby is it garjen fan koper/ tried/ buis ensfh. Der helje ik it plastiek omwei en sa fermeitsje ik mij jûns yn it hok. Binne jo oan it ferbouwen en hawwe jimme noch âlde kabels/ buis of triden lizzen? Smyt dizze net fuort mar belje Hendrik 06-12517939

Ut de húshâlding fan OPLOSSING Dit binne de bern fan famylje R. Sijbesma (foarhinne oan de Wynserdyk, no wenjend yn Wommels). Links op de foto Laas (De Streek), rjochts boppe Martin (Kubaard) en yn it midden Auke (Nijlân).


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl,

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 15

Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


​ ‘’LIEFDE’’ - door Marike DijkstraHallo dorpsgenoten, Zoals misschien veel Eastereiners wel weten, ben ik fotograaf, vaak ook rondom Easterein te vinden, al lopend met mijn camera in de aanslag. Het is hier zo mooi! Nu vind ik het wel tijd voor een bijzonder fotoproject. Met dit project loop ik al een tijdje in mijn hoofd, namelijk: ik zou de uitdaging aan willen gaan om zoveel mogelijk dorpsgenoten op de foto te zetten. Na heel veel leuke reacties op mijn oproep op de Facebook pagina van Easterein of dorpsgenoten dit ook een leuk idee vinden, ga ik nu mijn uitdaging verder uitwerken en hoop binnenkort te kunnen beginnen. Ik heb Easterein verdeeld in gedeeltes en zal per gedeelte Easterein doorlopen. Ik zal zeer waarschijnlijk meestal op het eind van de dag/begin van de avond of ‘s weekends langskomen. Dat dit project wel even tijd neemt, zal een ieder duidelijk zijn, maar ik ga ervoor! Het zullen foto’s worden van diegene die op dat adres wonen. Dus maak je niet te druk om zaken als ‘heb ik mijn naaldhakken wel aan, mijn zondagse pak’. Het gaat om jullie. Wie woont er achter die voordeur; dat wil ik laten zien d.m.v. de foto. De foto’s zullen dan ook gemaakt worden voor je huis, bij de voordeur, op het bankje voor je huis, etc. Mocht niet iedereen thuis zijn als ik langskom en je wilt wel dat iedereen op de foto komt, dan maken we een afspraak wanneer iedereen wel aanwezig is. Ik hoop dat heel veel inwoners het een leuk project vinden en mee willen doen. Ik ga mijn best doen om veel mooie foto’s te maken van zoveel mogelijk Eastereiners. En wie weet komt er dan ook nog een mooi boek, je witte it mar noait…. In ieder geval komen er foto’s die altijd een herinnering zullen zijn aan de bewoners van Easterein van nu. Ik heb een klein vragenformulier gemaakt en de vraag aan iedereen is of je dat formulier in wilt vullen. Als ik jullie op de foto heb gezet neem ik dit formuliertje weer mee, zodat ik die gegevens kan gebruiken bij de foto. Voor vragen mag je me natuurlijk bellen. Graag tot ziens. Groetjes Willy Sybesma / Hofsleane 5 / 06-48071440


Vragenformulier Adres: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Wie woont/wonen er op dit adres? …………………………………...……………………………………………………. Ben je hier geboren en getogen, of ‘import’ ………………………………………………………………………………………… Ben je ‘import’; waar heb je eerst gewoond? ……………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………….... Wat moeten mensen weten over Easterein? ………....……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Wil je nog iets toevoegen? ………………………………………………………………………………………… ❖

Door mee te doen aan deze bijzonder fotoreportage geeft u mij tevens toestemming om de foto’s te mogen gebruiken op mijn website en sociaal media en/of landelijke/provinciale media.


Fan de Aldjiersploech. Wat ha we ek dit jier ús doarp wer goed op de kaart setten! We ha dit jier alle media helle mei ús stunt. Op ien jûn bin we op paad west om de beruchte ‘piemel fontein’ út Workum op te heljen en it ‘fryheidsbeeld’ út Snits. Hjir koene wy in pear pracht teksten op betinke. Dat it allegear sa soepel ferrûn dy jûn hiene we noait ferwachte kinnen fan te foaren (Us stunt duo Christian en Jan Joost hulde!) Prachtich! Neidat it spul te plak stie op 31-12 ferskynde Omrop Fryslan ek al gau yn Easterein en ek de eigner fan it fryheidsbyld. Lêtst neamd pakte it super posityf op. Op de neimiddei ha wy de ‘kids fjoerwurksjo’ foar de twadde kear no, organisearre. Wat is dit in sukses! In bomfolle strjitte mei âlders en bern. En wat wiene hjir de reaksjes moai om te hearren. De âlders kamen nei ôfrin by ús mei reaksjes sa as:we hiene wat lytse fonteintsjes ferwachte;) Mar goed, dankzij us stipers en jim’ bydrages kinne wy ek hjir wat moais fan del sette, mei feiligens foarop. Ek ha we noch in leuke ‘diel, like en win’ aksje hân ûnder de jeugd. Dizze is wûn troch Senay Sixma. De ek tradisjonele fjoerwurksjo hat dit jier wer in grut sukses west. We bin besparre mei reinwetter gelokkich. En al stie der in hurde wyn, it seach der wer skitterjend út! Minsken, tige tank foar jimme bydrages en we sjogge jim’ earst noch ris in kear op it Oktoberfest (hâld Facebook pagina Aldjiersploech Easterein yn ‘e gaten), mar sawiesa oan’t de jierwikseling en fansels nammens ús :De alderbêste winsken en in sûn 2018. Aldjiersploech EastereinVuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.