Doarpskrantsje desimber 2020

Page 1

EASTEREIN desimber 2020

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek ontwikkelt, ontwerpt en bouwt hydraulische systemen voor elke denkbare toepassing.

Mobiele hydrauliek

Hydrauliek voor industrie

Maritieme hydrauliek

Techniek is onze drive! Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8736 HV | Easterein info@couperushydrauliek.nl | 0515-332288 | www.couperushydrauliek.nl


Kolofon

Nûmer 10 – Desimber 2020 Redaksje: Bauke de Boer Marijke de Boer Paul David Meesters Nathalie Oliveiro Einredaksje: Amarins de Haan Foto foarside: Dian Dijkstra Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Nathalie Oliveiro, Dobbelân 7 Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Moandei 21 desimber Let op! Dit kear wat earder y.f.m. de feestdagen.Doarpsaginda Desimber 09 desimber 12 desimber 16 desimber 20 desimber

07:30-08:30 09.15-10.15 07:30-08:30 19.00 16.00

21 desimber 23 desimber 30 desimber

07:30-08:30 07:30-08:30

Griene kontener Ald papier Wilhelmina Grize kontener Passage, Skoalleseize Bluescruise Eastersnein mei Greyhound bluesband, Bergsma Easterein Krystfakânsje VO + BO Ynleverje kopij Doarpskrante Griene kontener Grize kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

Sinteklaas Dit jier gjin yntocht en feest yn Easterein. Mar Sinteklaas hat de bern fansels net ferjitten! Foar kafee Bergsma hong de brievebus fan Sinteklaas. De bern ha in kleurplaat krigen, dy’t se moai ynkleurje koene. De bern dy de kleurplaat yn Sinteklaas syn brievebus dien hawwe, koene op sneon 14 novimber in kadootsje thús ferwachtsje! Sinteklaas wurket dit jier fan út hús, mar hy hie de Piten yn pearkes op paad stjoerd om de bern te ferrassen! Piten oan ’e doar, pipernuten, sûkelade munten & in kadootsje = blide bern! Oant takom jier! De kommisje, Tineke, Baukje, Jikke en Houkje


Lieve dorps- en buurtgenoten Wij voelen ons gesterkt door jullie lieve woorden en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van Peter. Hij hield van alle dorpelingen. Dank van Jacinta Vos de Wael, de kinderen en onze trouwe viervoeter

Tank, in hiel soad tank! Wat bin ik in hiel soad leave minsken tank ferskuldigd, dy it ôfrûne jier sa goed om my tocht hawwe nei it ferstjerren fan Enno en de Corona dy dêr op folge, en dy ik krige. Tank, in hiel soad tank! Ek út namme fan de bern. Hjirby winskje ik elkenien in sûn en leafdefol 2021 ta. Baukje Bruinsma-Rienstra de Ljits 4, Easterein

Kollekte MS Fonds Yn de wike fan 16 nov. o/m 21 nov. is yn Easterein kollekteare foar it Nationale MS Fonds. Yn dizze tiid fan beheinings troch Corona is dat net fanselssprekkend, ek net foar de kollektanten. Mar troch harren ynset en de stipe út it doarp hat de kollekte € 425,49 opbrocht. In geweldich bedrach.Tige tank derfoar. Anneke Elgersma, Kollektekoördinator


Fan de redaksje Bêste minsken, we binne oan it ein fan in bizar jier. As redaksje binne we dan ek tankber dat it meitsjen fan de Doarpskrante ‘gewoan’ trochgean koe. We koene dit beslist net sûnder jimme. Om eltse moanne wer in krantsje meitsje te kinnen, ha wy jim stipe nedich. Wy soene it tige op priis stelle as jimme ús finansjeel stypje wolle. In moai richtbedrach is €5,- (€0,45 per boekje), fansels kinne jo sels bepale om ús eventueel mei in leger as heger bedrach te stypjen. By it rûnbringen fan it jannewaris komme wy it slúfke (wat jimme yn dit krantsje oantreffe) persoanlik by jimme opheljen. Wy sille dit mei alle foarsichtichheid dwaan en de maatregels tsjin de fersprieding fan it coronavirus, yn acht nimme. Net thús at wy komme? It slúfke kin ek by ien fan de redaksjeleden brocht wurde. As jo leaver in bydrage oermeitsje wolle, dan kin dat nei it rekkennûmer fan it doarpsbelang NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante 2021. Wy rekkenje op jimme stipe. Yn it foar tige tank en by dizze wolle wy jimme ek noflike krystdagen en in sûn en lokkich nijjier tawinskje! Hertlike groetnis fan de redaksje, Amarins, Froukje, Marijke, Paul David, Bauke en Nathalie


Bergsma

Easterein

Restaurant-partycentrum Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290


Nijs fan Hâld Faesje

Troch Berend Santema Efkes slikke, want de novimber gearkomste moast wer digitaal plak fine. Mar ek deryn wurde we hieltyd handiger. Trije gasten skoden oan, no ja logden yn. Anton Terpstra en Sander Meyers fan de Gemeente SWF en Habtamu de Hoop. Van Eysingaleane Mei Terpstra en Meyers ha we de ferkearssitewaasje fan de van Eysingaleane besprutsen lykas yn de foarige Doarpskrante al oanjûn. Gjin maklik fraachstik, mar de gemeente komt yn ’t nije jier mei in ûntwerp wer yn temjitte kommen wurdt oan in tal beswieren. Dat kinne we dan earst ris mei de oanwenners en “grut-gebrûkers” beprate en sa wolle we ta wurkje nei de bêste oanpak. It kin net fan hjoed op moarn, dat mei dúdlik wêze. Mei dêrom wolle wy wol graach op de hichte holden wurde fan “klachten”. Griene Leane It wurk oan de Griene Leane leit ridlik op skema. It begjint der al aardich op te lykjen. Krystbeam en Tsjerkeferljochting Op 12 desimber sille we, lykas oare jierren mei help fan Okkema, de krystbeam wer op it einehokje sette. Yn oerlis mei de gemeente kinne we der noch moai by. Tsjerke en toer komme wer yn it ljocht te stean. Petear mei riedslid Habtamu de Hoop Habtamu wenne dizze gearkomste ek by. Belangstelling fan út de gemeenteried fine wy in goede saak. Faaks kin it helpe om saken heger op de aginda en mooglik earder foarelkoar te krijen. Ek de plannen oer “it âld papier” kaam noch efkes op it aljemint. Elektryske auto-laadpeallen We wachtsje earst efkes ôf. De plannen moatte earst noch wat konkreter. Wy winskje jim allegear fijne krystdagen, in noflike jierwiksel en lok en sûnens yn it nije jier ta. Berend Santema, Annemieke Dinkla, Broer Harmen Abma, Baukje de Jong, Simon van der Velde, Sjoukje van der Eems en Catharina Veenstra


It Boek fan Easterein It is dit jier alwer 25 jier lyn dat ‘It Boek fan Easterein’ makke is. Fiif jongerein, Christian Hoekstra, Hotze Heeres, Froukje Stilma, Iris Helder en Alex Nauta, ha destiids in stikje skreaun, oer wat se doe tochten hoe’t Easterein der 25 jier letter út sjen soe. No’t it safier is, yn 2020, ha wy se frege at se dêr op reageare wolle. En, hoe sil it der oer 25 jier útsjen yn ús doarp? Hjirûnder lêze jimme it lêste stikje...

Easterein yn de takomst Troch Bauke de Boer

25 jier lyn hasto skreaun oer Easterein yn de takomst. Wat fynst dat der fan Easterein wurden is? Easterein is wol in bytsje trochgroeit yn ’e ôfrûne jierren, in bytsje nijbou yn it Appelhof en wat bedriuwen die as grutter wurden binne. Der binne ek wat ZZP-ers by kommen. De skoalle is gelokkich noch iepen en we hawwe in prachtich sportkompleks der by krigen. Alle sporten op ien plak. De winkels binne ûndertusken wol fuort gongen, spitigernôch is der gjin supermerk kommen (haha). By buorman Sipke hawwe we wol in stikje fûgellân, allinnich in echt natuergebiet ûntbrekt noch. De paden binne wol alfêst oanlein….;-) Hâldst Easterein yn ’e gaten, bygelyks fia Facebook, de webside as freonen? Omdat ik folle yn ‘t ferieningslibben te finen bin, krij ik wol folle dingen fan Easterein mei. Ik haw ek noch folle freonen fan 25 jier lyn dy noch yn Easterein en omkriten wenje. Facebook doch ik net oan mar de websites fan alle oare ferieningen en Easterein hâld ik wol wat yn ’e gaten.


Christian Hoekstra

Komst noch wolris yn it doarp? Sterker noch, ik wenje no al fjirtich jier yn dit doarp mei in protte wille. We binne fan ‘t simmer ferhûze fan de Foarbuorren nei de Skippersbuorren 17 mei myn freondinne Judy en ús twa bern Janne en Mink. Dit plakje fyn ik noch altyd it moaiste fan Easterein. Wat ik ek machtich fyn is dat ús mem, broers, skoansussen, neefke/nichtsje ek noch yn Easterein wenje. Hoe is it nei 25 jier mei dy? Kinsto koart wat oer dysels fertelle? (wurk/stúdzje, huisje- boompje, beestje) Fiif dagen yn ‘e wike bin ik dwaande by Boubedriuw Bootsma Tirns. Nei 20 jier op de bou sil ik no de oerstap meitsje as wurktarieder op kantoar. Hjir sil ik ek noch wol in kursus/oplieding foar folgje moatte. Mar no earst hawwe we de hannen wol fol oan ús eigen ferbouwing. Wat oant no ta hartstikke goed giet. Hoe sjochst Easterein oer 25 jier? En ûntwikkelingen/fernijingen yn de wrâld? Ik tink dat alles noch wol wat itselde bliuwt. Hooplik komme der net mear fan dy gekke firussen en kin elkenien noch in bytsje ûndernimmen bliuwe. Wat ik dêrneist hoopje is dat we moai rêstich en sûn fierder libje kinne mei sa no en dan in machtich moai feestje.


Durkje van der Eems-de Haan

Boek fan Easterein 25 jier letter Durkje van der Eems-de Haan

De bibel fan Easterein; sa wurdt dat mânske boek mei 775 siden yn de folksmûle neamd. Wolst wat witte oer Easterein sa tusken 1870 - 1995? Grutte kâns datst it yn de bibel fan Easterein fine silst. Want wat hat it eartiids in goede gedachte fan Hindrik van der Eems west om de rike histoarje fan dit prachtige doarp fêst te lizzen yn in boek. En de trije betûfte skriuwers t.w. Folkert Reitsma, Marten de Boer en Klaas Kooistra hawwe der wat moais fan makke. Elke moanne kamen we as redaksje byinoar yn de kantine fan Drukkerij Van der Eems oan de Sibadawei. Alles trochprate en notulearje: wat moat der wol yn en wat net. Der is mar leafst fiif jier hurd, mar mei nocht oan wurke.


In mânsk boek Minsken, minsken wat hat it in put west om it op tiid ôf te krijen. Sneon 1 july 1995! Dan moast it klear wêze dat mânske boek mei dy 775 siden... Der is sels noch even sprake west om it yn twa dielen út te bringen omdat it hast te dik waard. It korreksjewurk wat yn earste ynstânsje troch ds. Wolthuis dien wurde soe, moast úteinlik ek troch ússels dien wurde omdat ds. Wolthuis yn dy tiid slim siik waard. Hy hat de útrikking net iens mear mei meitsje kinnen. Myn suster Annigje en ik hawwe dat foar it grutste part dien. En fansels binne der flaters sitten bleaun, dat koe ek hast net oars. Op ‘haren en snaren’ Op it allerlêste momint binne de bedrukte fellen op pallets nei de boekbinderij yn Grins brocht. Dan haw je as drukkerij der gjin fet mear op. Topspanning! Hooplik komt der gjin kink yn de kabel… Mar gelokkich op tongersdei 29 juny, twa dagen foar de reüny, kaam der in grutte frachtauto it hiem opriden oan de Sibadawei mei it boek ‘Easterein’: no ynbûn en wol. Ik kin my dat momint noch hielendal foar de geast krije. Wat in opluchting foar ús allegear. We hiene it helle! Net te leauwen dat dit alwer 25 jier lyn is. Sa spitich dat myn Hindrik net by dy útrikking mei de reüny wêze koe en alle feestlikheden der omhinne. Hy rekke dy wike yn it sikehûs mei in ynklapte long. Wol krige er hast fan alle reünisten in kaart tastjoerd. Hulde It boek is yn in oplage fan 1000 ex. drukt en wie al gau hast útferkocht. Oeral gyngen se hinne, troch hiel Nederlân, mar ek nei it bûtenlân. Dit joech wol oan dat it in prachtich en tige nijsgjirrich neislachwurk wurden wie fan ús doarp Easterein. Hulde oan elk dy’t hjir oan meiwurke hat.


Boek fan Easterein 25 jier letter Troch Greet de Boer

Wat in foarrjocht dat wy as doarp sa’n moai boek hawwe. Wat in geweldich idee fan Hindrik en Durkje van der Eems, om in boek fan Easterein te meitsjen. Ik hear it Hindrik noch sizzen, doe’t se in kear by ús sieten: No hawwe wy fan sa’n protte doarpen in moai boek drukt, mar noch net fan Easterein. En sei Hindrik: foar’t ik ophâld moat der in boek fan Easterein op ‘e planke lizze. En dat boek is der kommen. En wat foar in boek: in boek fan 775 siden. Ferhalen oer it doarp, ferhalen oer de bewenners, oer bewenners hoe’t sy libben, ferhalen oer de beide tsjerken. Wat in wurk en wat in enerzjy. Ik wit noch as de dei fan juster dat myn man Marten de Boer entûsjast thús kaam en dat F.K. Reitsma frege wie troch Hindrik en Durkje om in boek oer Easterein te skriuwen. Marten en Klaas Kooistra waarden ek frege om mei Reitsma oan it boek te wurkjen. Stêd en lân ôf Ik ferjit it noait wer: ús libben hat in tal jierren neist it oare wurk yn it teken stien fan it boek fan Easterein. Wat in entûsjasme. Se binne stêd en lân ôfreizige om ferhalen op te dwaan en foto’s te sammeljen. Ja foto’s: doe’t we se krigen, mar ek om se, doe’t it boek klear wie wer te plak te krijen. En hoefolle minsken, âld Eastereiners, soene der by ús thús oer de flier west hawwe mei ferhalen en foto’s. Hoefolle kannen kofje… en hoefolle caken soe ik mei nocht en wille bakt hawwe… Mar wat is it in kostber boek wurden. In boek oer in libben doarp. In boek oer minsken. En wat sjocht it der moai út mei in prachtige loftfoto fan ús doarp. It boek leit tink ik yn elk hûs en op in protte plakken yn ús lân by âld-ynwenners en dêrbûten, sa as Kanada, Amearika, Eastenryk om mar inkelde plakken te neamen. 25 jier letter We binne no 25 jier letter! Wat fljocht de tiid... In protte minsken binne ús ûntfallen yn dizze jierren. Mar it doarp en syn bewenners geane troch… Tiden feroarje en dat wie ek yn ús doarp te merken. Wy hawwe gjin winkels mear... spitich! Mar Easterein in dea doarp… ho mar...! Warber doarp In foardiel is dat wy op mar 2 km. ôfstân ús boadskippen rinnend, fytsend, as mei de auto helje kinne. Dat is prachtich en sa bliuwt ús doarp leefber. En dat sjogge we oan ús noch altyd bloeiend ferieningslibben.


Tink oan ús prachtige korps Wilhelmina. Al hast 125 jier klinke der fanfareklanken yn ús doarp mei bg. Keningsdei en doarpsfeesten. En wat binne we grutsk op alle moaie prizen dy’t se troch de jierren behelle hawwe. Hopelik sil Wilhelmina noch hiel lang fan har hearre litte. Tink oan al ús sportferienings. Hoe moai lizze de sportfjilden der altyd by. Hoefolle frijwilligers binne der oan set op it fjild en yn de kantine. Sa steane de minsken as it nedich is foar elkoar klear. En salang dat sa bliuwt, bliuwt Easterein in libben doarp. Hulde En wat sa moai wie: dat it boek oanbean waard mei de reüny op it feest fan it 125 jierrich bestean fan de basisskoalle De Foareker. De skriuwers waarden huldige. Fan Hindrik en Durkje krigen se in prachtige krânse omhongen. En fan Doarpsbelang Hâld Faesje mocht ik as foarsitter in medalje omhingje.

Greet de Boer-de Boer


" " $"" # '! % $ # '! ! % % A ) '# # 4U IJXNRGJW XNQQJ \^ TFQOJGTQQJS GFPPJ KTFW U IJ 9XOJWSJ <TQQJ OT ¾X XYNUOJ$

Æ› UJW TFQOJGTQ TK TFQOJGTQQJS KTFW Æ› 4KMJQOJ G^ IJ 9XOJWSJ

+FS TJWJ ¸K PNSSJ OT IJ GJXYJQQNSL ¸KMJQOJ G^ IJ J 9XOJWSJ <J XTFWLOJ IJWKTFW IFY INY HTWTSFUWTTK PNS ,WFFHM GJYJQOJ RJN UNS TK LJUFXY PTSYFSY ONQI

'JXTFWLOJ

<JSOJ OT G¿YJS ¾Y$ )FS PNSSJ \J NY JP GJXTFWLOJ KFS¸K TJWJ /T PWNOJ TU IJ IJN XJQX NY YNNIXYNU YJ MJFWWJS MTJ QJY OT IJ TFQOJGTQQJS PWNOJ 'JYJQOJ PNS YWTHM NY TJW YJ RJNYXOJS SJN GFSPWJPPJSSZRJW KFS IJ 9XOJWSJ TK FS IJ 9X S S FS LJUFXY GJYJQOJ L

0TR RFW YWTHM RJN I^ GJXYJQQNSL RFW YWT GJXYJQQNS

/NR PNSSJ GJXYJQQJ KNF NSKT%IJXYOJWSJ SQ TK XYOTJW NS /NR GJXYJQQJ % SJ S TK X NS X FUUPJ SJN ,WFFHM SFRRJ FIWJX , KTFW GJXTFWLOJ JS TFSYFQ IJWG^ KJWRJQIJ S TFSYFQ I


Ut de âlde doaze

Troch Bauke de Boer

Doarpsbelang 1995: F.l.n.r.: Keimpe Meijer, Theo Jelsma, Taekje Kuiper-Herrema, Greet de Boer-de Boer, Sietske Okkema-Overal, Ineke Duipmans-Visser, Hendrik Okkema

. âlding fan.. Ut de húsh it? Wa binne d


De oplieding fan… Dian Dijkstra Troch Marijke de Boer

Fan jongs ôf oan komt de fraach; “wat wolsto letter wurde?” faaks foarby. Net foar eltsenien is dit in maklike fraach. Sa ek net foar Dian Dijkstra (24), fertelt se. “Ik ha ferskillende opliedingen besocht, mar kaam der hieltyd efter dat de oplieding it dan krekt net foar my wie”. Op it momint dat se der dan dochs foar kiest har yntuysje te folgjen komt se út by de oplieding fotografy. Nei in stringe seleksje kin se op de kreative skoalle Kunst en Multimedia Noorderpoort yn Grins starte mei dizze oplieding. It blykt in kar te wêzen dy’t goed út pakt en dy’t se achterôf al folle earder meitsjen wollen hie. “Eins fotografearre ik al sûnt groep 8. Ik hie doe eins altyd fan die fuortsmyt kamera’s by my, wêr’t ik al in hiel soad analooch foto’s mei makke. Ik wie dus eins altyd al ynteressearre yn it meitsjen fan foto’s. It is dan achterôf ek best wol frjemd dat it der op ien of oare manier nea fan kaam is om earder mei dizze oplieding te starten”. Oplieding “De skoalle Keunst en Multimedia is echt in skoalle foar kreativelingen. Der sitte ûnder oare artysten en akteurs op dizze skoalle. De oplieding duorret yn totaal 3 jier, wer fan ik der no 1,5 jier op sitten ha. Ik bin dus krekt op de helte. It earste jier bestie benammen út basisfotografy. Sa learst earst alle kneepkes fan it fak dy’t je as begjinnend fotograaf echt nedich ha. Derneist binne we oan ’e slach west mei portretfotografy, dokumintearefotografy, strjittefotografy en


allerhande oare soarten fotografy. We ha bygelyks fakken wat yn it teken stjit foar it opsetten fan in eigen bedriuw. Troch it ferskaat fan ferskillende fakken ûntdekke we hieltiid mear wat we as fotograaf aardich fine, wêr dyn krêft leit en hokker rjochting we sels graach op wolle. Abstracte fotograft “Wat ik sels hiel moai fyn oan dizze oplieding, is dat je echt ûndersykje kinne hokker foarm fan fotografy it bêste by je passet. Derneist krije we echt de mooglikheid om ús eigen stiel te ûntwikkeljen, wat foar de fotografy wol hiel wichtich is. It is eins in hiel proses wer eltse fotograaf troch hinne giet en wêr ek dyn eigen persoanlike ûntwikkeling oan bod komt. Op it stuit sit ik noch midden yn dit proses en bin no foaral echt sykjend yn it finen fan in eigen stiel. At ik no myn wurk fan in jier werom sjoch, dan tink ik echt fan wow. Dan ha ik wol echt in enoarme ûntwikkeling troch makke. Wat foar mysels wol hiel moai is, dat ik der no wol al efter kaam bin dat abstracte fotografy my goed leit en dit ek echt hiel leuk fyn. Dit hâldt yn dat ik in bytsje niegje nei it keunst gedielte en hie dit noait fan te foaren ferwachte. Opdracht fan ’e lockdown “As begjinnend fakfotograaf bin ik no hast daagliks dwaande mei fotografy. Foar de Corona hie ik fjouwer dagen les en hie ik ien dei yn ’e wike om oan ’e slach te gean mei myn opdrachten. Op it stuit gean ik op moandei en woansdei te middei nei skoalle ta. Fierder ha we online lessen en ha dus no folle mear tiid om oan’e slach te gean mei opdrachten. Doe’t we yn in lockdown bedarren, ha we fan skoalle de opdracht; ‘it meitsjen fan fotodeiboek’ krigen. It wie de bedoeling om oan ’e hân fan it fotodeiboek sjen te litten hoe’t wy ús bewege yn ’e tiid fan ’e corona. Dit koe fan alles wêze en ha benammen foto’s makke op de pleats op it skrok. Troch de Corona seach ik yn dat in bysûndere lokaasje net altyd nedich is, mar dat je thús ek de meast moaie foto’s meitsje kinne.


At je it mar op in bepaalde manier fisualisearre kinne. It meitsjen fan it fotodeiboek fûn ik dan ek echt ien fan de moaiste opdrachten oant no ta. It my in set yn ’e goede rjochting jûn en bin der sa eins efter kaam dat ik keunst hiel moai fyn. Op it letst bestie myn fotodeiboek yn totaal wol út sa’n 100 foto’s, wat miskien wol in bytsje oerdreaun wie. Wat wol lestiger is yn dizze tiid, is it finen fan modellen. Lokkich wolle myn broerke en suskes faaks wol oan myn opdrachten mei wurkje. Fakfotograaf Om echt as fak fotograaf oan ’e slach te kinnen is it wichtich dat je der hiel bliid fan wurde, genôch driuwfear en trochsettingsfermogen ha. Ek is it nedich om fierder te sjen dan in oare fotograaf docht. Om foaral sa de keunst ek yn de foto’s sjen litte te kinnen. Wat ek helpt is dat je kreatyf binne en libje kinne yn it momint. At dat slagget, wol it hieltyd better om mei dyn bield te kommunisearjen. Dit bin ik no hieltyd better oan it learen. Ast in fotografy opdracht hast, bist der best wol lang mei dwaande. It is in hiel proses dat bestiet út it betinken fan it konsept, it kiezen fan it ûnderwerp, hoe je it yn bield bringe wolle, in soad eksperimintearje, it kiezen fan it moaiste ljocht, it meitsjen fan de foto’s sels en it neibewurkjen. Dat kostet mei elkoar soms wol in protte tiid. Wat ik sels it moaiste fyn oan dit fak is it kreatyf wêzen en datst dyn eigen wrâld fisualisearre kinst.


Takomstplannen Om’t ik noch mei myn oplieding dwaande bin, wit ik noch net krekt wêr it hinne giet. Ik folgje no in ‘excellentie traject’, wêrtroch ik twongen wurd de syktocht nei mysels oan te gean. Om der sa efter te kommen, wa’t ik bin, hoe’t ik myn foto’s út en hokker gefûl ik oer bring. It is myn doel om it foar elkoar te krijen bylden te meitsjen dy’t echt kommunisearje. Dat is de grutste útdaging as fak fotograaf en kin der foar soargje dat minsken echt rekke wurde troch in byld. Sa binne der ek opdrachtjouwers dy’t op basis fan de trije sekonden regel beoardielje as in foto kommunisearet as net. Yn ’e takomst hoopje ik oan ’e slach te kinnen as freelancer en in soad opdrachten yn ’e wacht te slepen. Ik hoopje my fierder spesjalisearre te kinnen as abstrakt fotograaf en dit te kombinearjen mei fashion. Miskien dat ik yn ’e takomst ek noch wol bylden meitsje wol in yn ’e foarm fan film. At myn dream út komme mei, dan soe ik graach ynternasjonaal troch brekke wolle as ‘abstract-fashion-fotograaf’. Ta beslút Under it petear koe ik merke dat de passy foar it fak der fan ôf spat en se echt in talint hat foar it meitsjen fan prachtige en foaral bysûndere bylden. Dian lit witte, dat at jim foto’s nedich ha se foar alles wol beskikber is, mar abstracte fashion wol har spesjaliteit is. Op har instagram diandijkstra_photography kinne jimme sjen hokker foto’s se noch mear makke hat.


79'')77:30 %*:%00)2

U &P ?9o o 0

s Ös¤¤ « ±±¢ ¤ Í¢ ¢s« â ¡« ~ × ¡ÂÈ I±× ¾P¤ ª È »¾± ¾sªªs sÈ Ö ¾Â sÈ ¾± «È «÷ âÍ Ö ¤÷ Ö¤ Â Ö ¾Ös« ¾Â « Ö Â ±ª~ « ¾È ª È ¢±±¤ Ý ¾ssÈs¾ª « « ¾± × È¾ ¡¢ »¾± Í È « â± sÈ ¡ Ö È Ö ¾~¾s« È « « » ¾ «ü ªs« ¾ ×ss¾±» È × ¤ ¤Í¢Èü

II¾±  ±« ¤ ¾ « ¾Ös¾ «  ¢ͫ ¾Ös ±s  ±s « d±ªª ¤Â 2 Í×s¾ «

d ¡ ¤ ¾ « ¡ ± ¡ s« ¾Â ¢Í«È «¢ «÷ ×ss¾ ±±¾ ¡ s« ¾Â ¢Í«È ± «÷ ~ È ¾ ¢ Íâ  ¢Í«È ªs¢ «ü

8

±Í × ÈÂ~ ±Í ss¤ þ d «Â × È ~ ss¤ þ ªss¤ d ¡ ~ « ¡ ª « ªss¤ « ¡ss¾ ¾sÈ Â «s~ ¤ « ùù

¾s ÂÖ ¾s« ¾ «

¤ «

'DDURP JD MH QDDU %DODQVLH d ¤ ¡ ¡ ±±¢ Ⱬ ¾ ¤ Ö « « ¤ ¢¢ ¾ ~¤ ¡Ö « È «þ I¤s« s« «Í ¡ L U&P «Ès¢ »¾ ¢ « × ¡ « ±¾ª ¾ « ¡ ¾ss «ss¾ ª± ¤ ¡¢ « Ös« ±«â ~ ¤ « ü

×××ü~s¤s«Â ü«¤ èî éí ñè îé éñ ;


Bêste minsken, Nei rom 18 jier as direkteur fan kbs De Foareker set ik in punt efter myn libben yn it ûnderwiis, lyk as de foto al oanjout. Ik ha earst rom 24 jier as learkrêft oan ferskate skoallen yn Ljouwert west en de lêste perioade as skoallieder hjir yn Easterein. Mei in soad nocht en wille sjoch ik werom op myn tiid yn it ûnderwiis en as ik it oerdwaan koe, soe ik wer kieze foar it ûnderwiis. Bern begeliede yn harren ûntwikkeling is mear as ynteressant, want de ien ûntwikkelt him oars as in oar. Each hawwe foar de ferskillen en somtiden kieze foar in oare oanpak wêrtroch der wer groei ûntstiet, is it moaiste wat der is. In soad bern en harren âlders ha ik meimakke. De earste bern hjir binne ek al wer âlder. Mei de measten fan harren ha ik in goed kontakt hân en nim dat myn fierdere libben moai mei. Ik winskje jimme allegear alle goeds ta. De nije direkteur is mefrou Lineke Bakker, sy sil har ek wol foarstelle yn dit krantsje. Ek fan ôf dit plak winskje ik har in soad wille en súkses ta. Oant sjen! Jan Keuning


Faber’s Grientekar loopt als een trein!

Interview met Pier Faber door Paul David Meesters Wie in Easterein dagverse groentes wil eten kan sinds een tijdje terecht op de hoek van ‘t Heechhiem en de Skippersbuorren. Daar biedt Pier Faber dagelijks de oogst van zijn moestuin aan. Het begon met een simpel aardappelkistje op een tafeltje. Nu staat er alweer een tijdje een prachtig karretje: Faber’s groentekraam. Die kreeg hij op zijn verjaardag van zijn kinderen, hun eigen huisvlijt. Met z’n vrolijke kleuren en diverse groentes trekt de kraam meteen de aandacht. En het is een succes: “de grientekar loopt als een trein”, zegt Pier daarover. Vaak moet hij meermalen op een dag de voorraad aanvullen. Pier heeft vooral vaste klanten. En niet alleen vanuit het dorp. Zelfs mensen uit den Haag met familie in het dorp gaan altijd eerst bij de kraam langs als ze op bezoek komen. En passanten op de fiets willen ook wel eens wat aanschaffen. Met de coronacrisis is de omzet trouwens eerder toe dan afgenomen. Het begon allemaal met Grietje, zijn oudste dochter. Zij verkocht al bloemen in een kraam bij haar huis in Hartwerd. Ze stelde haar vader vijf jaar terug voor daar ook wat van zijn groentes te verkopen. Zelfs mensen uit Easterein haalden er soms verse spullen. Vorig jaar bracht Grietje haar vader op het idee om dat ook in Easterein zelf te gaan doen. En zo werd het dorp dus een mooi initiatief rijker. Pier haalt alle groentes van zijn grote moestuin achter de Streek. Daar heeft hij inmiddels zo’n duizend vierkante meter grond tot zijn beschikking. De afgelopen jaren zijn er helaas steeds meer mensen gestopt met hun moestuin. En Pier was er altijd wel voor in om een stukje erbij te nemen. Zijn collega Scheltema is op dit moment de oudste moestuinier, maar als die er komend seizoen mee stopt neemt Pier met zijn 78 jaar de titel over. Pier kreeg de liefde voor de moestuin van huis uit mee. Bij de boerderij nabij Winsum waar hij opgroeide hadden zijn ouders een grote moestuin. En bij alle woningen die hij met zijn vrouw Klaske Faber-Greidanus bewoonde was er altijd ook een moestuin. Met z’n tweeën hebben ze zo een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Dat gaat niet alleen over het telen van de groentes, maar ook over het bewaren en verwerken van de tuinopbrengst. Als voorbeeld noemt Pier de wortels en rode bieten die in het hok achter het huis onder de turfmolm het hele jaar goed blijven. En Klaske is op haar beurt heel bedreven in het inmaken en wecken van groentes. Zo gaat er nooit iets van de tuin verloren.


Pier kan een lange lijst opsommen van wat hij op de moestuin zoal verbouwt: sla, andijvie, prei, wortelen, witte kool, rode kool, uien, rode biet, spitskool, sperziebonen, snijbonen, boerenkool, spruiten, bruine bonen. Echte voorkeuren heeft hij zelf niet, hij vindt alle groentes wel mooi. Hetzelfde geldt voor de eettafel: Pier lust alles even graag.

Pier had wat omzwervingen binnen de Greidhoeke achter de rug voordat Klaske en hij zich in Easterein vestigden. Na het ouderlijk huis woonde het jonge paar eerst een paar jaar in Hichtum. Vandaar ging het terug naar Winsum, ditmaal een woning in het dorp zelf. Vervolgens hield Pier zo’n 75 fokzeugen op een boerderij bij Wommels. In 1981 kwamen Pier en Klaske met toen vijf kinderen in Easterein wonen, waar vervolgens hun jongste zoon werd geboren. Pier en Klaske’s kinderen zijn allemaal in de buurt blijven wonen: Gerrit (Easterein), Grietje (Hartwerd), Maria (Koudum), Gerben (Easterein), Afke (Makkum) en Marten (Easterein). Zijn langste werktijd vervulde Pier als melkcontroleur. Zo leerde hij zo’n beetje alle boerenbedrijven kennen in de streek rond Wommels, waar toen nog de melkfabriek stond. Naast zijn vaste werk heeft Pier er altijd een taak bijgehadals grafdelver. Al vroeg wist men hem daarvoor te vinden. Zo heeft hij her en der in de regio in de loop der jaren wel zo’n 2500 graven gedolven. Daarover zegt Pier: “ik heb het het hele kerkhof van Easterein wel over de kop gehad”. En allemaal “met de schep”. Zijn oudste zoon Gerrit die al jaren met hem meewerkte heeft zijn taak sinds een tijdje overgenomen. En nu komt er ook een graafmachine aan te pas. In alle seizoenen is er aanbod in de grientekar. Met de winter in aantocht is er de komende tijd volop boerenkool te verkrijgen, net als andere wintergroentes zoals wortelen, uien en rode biet. En als je Pier toevallig bij de kraam treft, wil hij je ook nog wel een tip geven voor de bereiding van al dat lekkers. Bijvoorbeeld over de boerenkool. Iedereen weet dat die het lekkerst is als de nachtvorst erover heen is geweest. Tip van Pier: tijdens het koken een schepje suiker toevoegen heeft hetzelfde effect. Eet smakelijk!


Hoe is it no mei… Siep Bergsma Troch Bauke de Boer

No Goeie, myn namme is Siep Bergsma, ik bin berne op 23 novimber 1958, as tredde soan fan Jelle en Alie yn Kafé Bergsma te Easterein. Foar my, Froukje, Jan en Titus en nei my Robert. Ik ha in moaie tiid hân doe’t ik opgroeide yn Easterein. Jan en Titus hiene it iis al wat foar my brútsen. Dat koe net better. Cowboy en indiaantsje boartsje yn it steechje efter it hûs fan Hannes (molkboer Nauta) en Kees (grienteboer Hofstra). In moaie tiid. Nei de legere skoalle bin ik in jier nei de mavo yn Wommels west mar hie dat al gau besjoen. Doe nei de lts. By de Woudamoalfabryk en Lankhorst yn Snits ha ik in oantal jierren as ûnderhâldsmonteur wurke. It aventoer lokke Mar it aventoer lokke en yn 1979 ha ik meiwurke oan de piipleiding yn Algerije. Hjirnei ha ik trije jier oer de hiele wrâld swalke op de wylde faart foar Jumbo shipping Rotterdam. As ien fan de bemanningsleden (mei Dick Stegenga) ha ik, as earste masjinist, de trijemaster St. Christoffel mei oerfearn fan Boalsert nei Sint Maarten, prachtige tiden. Sa no en dan wer efkes werom yn Easterein, wêr’t ús herder Meta en ik altyd byinoar wiene. Yn dy tiid bin ik ek Nell tsjinkommen. Kanadese en in nichtsje fan Corrie. Se wurke doe yn it kafé by Jan en Corrie. Tegearre ha wy de âlde smederij (Foarbuorren 21) kocht, dat doe in opslach en garaazje wie fan molkboer Nauta en wer yn âlde styl ferbouwd. Wy binne trouwd yn 1985 en yn 1986 is ús Jelle op de wrâld kommen. Nei Kanada Yn 1989 binne wy emigreare nei Kanada. Wy ha hjir noch twa soannen krigen Jan (John) en Chris. Mei Nell ha ik earst by in tegelsetbedriuw wurke en nei in jier myn eigen bedriuw opsetten Bergsma's floor ynstallation. Nell hat de ferpleechstersoplieding dien en har wurk hjir yn fûn. Wy wenje yn Orillia, goed 1,5 oere riden fan Toronto ôf. Yn in straal fan 20 km ha ik hjir 5 eigen hûzen bouwd. Lyts begûn en eltse kear wat grutter. Bouwen giet hjir in stik nofliker dan yn Fryslân.


Gjin drokte Ik kocht 50 acer grûn, gong nei de gemeente en de opdracht wie om twa lintsjes om de beammen te knopen, wêr’t ik de oprit ha woe. De gemeente kaam dan te sjen en wy krigen tastimming en koene sels bepale wer we it hûs op dy 50 acer bouwe mochten. Wy hoege ús net sa drok te meitsjen om it enerzjylabel. Op eigen grûn wurdt der wetter oanboarre en foar de waarmte kappe we út eigen bosk. It bosk is grut genôch om der op út te lûken yn de simmer op quads en yn de winter op snowmobiles. Nei it sin Nell, ús trije soannen (mei harren froulju) en ik ha it hjir o sa nei it sin yn it moaie Kanada. It giet poerbêst mei ús. En famylje en freonen hâlde ús op de hichte mei nijs út Fryslân en Easterein. In groet fan Siep en Nell


Beammen seagje… Ha jo in beam yn ’e tún dy’t om moat? As in beamsingel dy’t ûnderholden wurde moat? Nim kontakt op mei ús. We komme mei syn trijen, sadat we flink trochwurkje kinne. We litte alles ek wêr netsjes efter. Fansels sjogge we fan te foaren efkes by jo foar de mooglikheden en oerlis oer de kosten (takken fersnipperje of it gebrûk fan in heechwurker). Sels rekkenje we neat foar it wurk, hjirfoar nimme we it hout mei foar yn ’e houtkachel. Mei freonlike groetnis, Gerard van Asselt, Marco Hoekstra en Johannes Huitema (06-23 93 02 20)


Coronaproof teäterspektakel De toanielferiening en it korps hawwe de ôfrûne moannen in pracht fan in teäterspektakel betocht. In pear wiken lyn ha jimme allegearre in briefke troch de doar krigen dêr't we in oprop dienen foar frywilligers foar sjongen, toanielspylje, organisaasje as gewoan helpe op de dei, mei ûnderfining as sûnder ûnderfining it makke neat út. In protte ha der op reageare, mar we kinne noch wol in pear minsken brûke. Nochris, it makket neat út wat je wolle as kinne, alle help is wolkom! Opjefte kin fia janrinse@gmail.com Yn datselde briefke stie dat we fan doel wiene om it stik op 16 as 17 jannewaris útfiere te sillen. Eins wie dat doe al wat ambisjeus. We binne no fan doel om it stik healweis febrewaris as begjin maart te organisearjen. Der fan út geande dat alles oangeande Corona wat fersimpele wêze sil. It idee is dat we de dielnimmers yn groepkes - dy’t fia in fêststelde roete om it kertier starte sille - by 10 lokaasjes del stjoere en elkenien meinimme yn in pracht fan in ferhaal. We sille jimme ferrasse mei muzyk, toaniel, sjongerij en kleur. Groetnis en oant gau, de toanielferiening en it korps

Gezocht: Enthousiaste en leuke dames/heren die (weer) willen volleyballen! Wij trainen op dinsdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in de sporthal in Easterein en zoeken versterking van ons team. Om de week staat er een trainer voor ons klaar en ong. 1 keer in de maand spelen wij een leuke oefenwedstrijd tegen Wjelsryp. Competitie spelen doen wij niet, dus ook niet de verplichting voor zaalwacht en fluiten, alleen leuk en gezellig spelen. Kom vrijblijvend meetrainen en ontdek hoe leuk volleybal is! Heb je interesse neem dan contact op met Petra Jellema: gjellema@home.nl Sportieve groeten van Dames 9


Yn en om Easterein (nei Tsjerkebuorren 5) Troch Jan Hiemstra

Op ‘e tsjerke midden yn it doarp nei binne der net mear ‘echt’ âlde gebouwen yn Easterein, en dan bedoel ik gebouwen fan foar 1800. Oant 1941 ta wiene it der noch twa. Ien dêrfan is doe kompleet ôfbrutsen en yn 1985 barde dat mei de helte fan it oare dat no Tsjerkebuorren 5 is. Spitich foar in doarp mei de status fan ‘beskerme doarpsgesicht’. De âlde skoalle It kompleet ôfbrutsen gebou stie op de oergong fan it tsjerkhôf nei wat no Tsjerkebuorren 5 (It Kleaster) is. Yn it Doarpskrantsje fan juny 2020 freget Karin Everhardus omtinken foar dit gebou. No folget in foto fan itselde gebou, mei it sicht op Tsjerkebuorren 19.

Nei ’t it gebou rjochts op ‘e foto likernôch 1819 as skoalle ôftanke waard is it in wenhûs wurden. De lêste bewenner wie Andries Dijkstra dy ’t dêr in winkel yn boere-ark, peteroalje en klompen hie. It wie de heit fan Andries Dijkstra dy ’t mei Albert Terpstra en Minne Bonnema yn 1904 de earste Eastereiner Freulewinners waarden.


It hûs stie op in ûngelokkige en fochtige plak, want ien fan de muorren wie út de pastorijfeart oplutsen. De foarkant stie diels op it paad rûnom it tsjerkhôf, sadat begraffenisstoeten der lestich lâns koene. Nei ’t it hûs yn 1941 ôfbrutsen wie, bleau it ûnderste part fan de muorre as wâlbeskoeiïng stean. Om in foar my ûnferklearbere reden is dit stikje muorre yn de doarpsfernijing fan de tachtiger jierren der weihelle. Brechje en feart It bregje oer de feart foarme it paad nei Tsjerkebuorren 5 en Elba. De feart om de moestún bûgde foar in part links ôf, mar gie ek rjocht troch. Tsjerkebuorren 5 lei kompleet op in eilantsje. Dêr is no neat mear fan werom te finen, mar oant de oanlis fan de ferbining ‘t Heechhiem en Stittenserleane wie soks noch te sjen. Wat op dizze foto fierders opfalt is dat der oan de oare kant fan it brechje in stalt (= houten vlonder) oan it wetter leit. Tsjerkebuorren 11 is noch net ta ien gehiel mei it hûs dêr neist ferboud. Tsjerkebuorren 5 hat ik rike histoarje. It kleaster Op 16 desimber 1453 liet de net troude Doet Donia dy ’t wenne op Stittens in testamint opstelle dat foar it ûntstean fan It Kleaster fan grut belang waard. Yn dit stik kaam te stean dat dizze frou by har ferstjerren har hûs en har lân oan de tsjerke fan de Hillige Martinus skonk. Der wie lykwols in betinkst; it hûs op Stittens der ’t Doet wenne, moast folslein ôfbrutsen en deun by de tsjerke wer opboud wurde. Op 1 febrewaris 1455, nei ôfrin fan de perioade wêryn beswieren tsjin dizze transaksje yntsjinne wurde koene, waard de oergong neffens F.K. Reitsma yn syn publikaasje ‘Dotthe tho Stittenze gaefrow thoe Aesterend schenkt al haar onroerend goed thoe der tzercke, 1 febr. 1455’ (1989) beslikke. Pastoar Teake naam de jefte oan. Op it plak der ’t dit hûs delsetten is sil yn de rin fan de iuwen hiel wat feroare wêze. Op it earste gesicht is der yn it besteande gebou neat út it ferline oerbleaun, mar it soe fan belang wêze nochris bouhistoarysk ûndersyk te dwaan en fûnemint op te graven. Boerespultsje Der ’t de peal oan it begjin fan it paadsje stie gong de feart dy ’t ûnder it brechje weikaam nei rjochts. De feart op dizze foto wie al op dit punt tichtmakke, krekt as it part dat foar de hokken (Skippersbuorren) lâns rûn. Yn beide gefallen wie der foar it trochstreamen fan it wetter buizen oanlein. It wenhûs dat op de foto foar it hege part (de stâl mei de heasouder stiet is no (2020) de helte koarter. Doe wiene it noch twa wenhuzen, mar it foarste rekke tige yn ferfal. Troch de eigner fan it gehiel Hilbrand Brandsma waard it as ‘hinnekeamer’ brûkt wylstyn it no noch besteande diel syn dochter Wiep mei Bauke de Jong wenne. Nei hinnekeamer waard it noch in skoftke ‘âldheidskeamer’. De romte hat sels noch in tiid in slachterij west! Op den duer waard it bousel sa min dat de jonges fan Bauke Wiep it ôfbrutsen en foar de wenromte fan heit en mem in nije muorre opmitselen.

Ryksmonumint? Der binne ea prikken yn it wurk steld om fan it gehiel in ryksmonumint te meitsjen en it gehiel yn âlde gloarje (hoe ’t dy der dan ek útsjoen hie) te restaurearjen. Dat is net slagge. Sa ‘t it gebou der no stiet falt net op te meitsjen dat de hjoeddeiske wente op in plak stiet mei in romrofte histoarje.


De Pinne

Troch Bauke de Boer Hallo Eastereiners, wij zijn Hans en Saskia Kooijman en wonen sinds eind februari op de Streek 3a in dit prachtige dorp. Hans is een geboren Rotterdammer en Saskia een Amsterdammer, dit gaat al 26 jaar goed met elkaar ondanks verschil van mening m.b.t. voetbal. Hans is van Rotterdam verhuisd naar Sneek toen hij 10 jaar was, daarna richting Enkhuizen, Grootebroek en nu Easterein. Saskia is via Amsterdam, Hoogeveen, Curaçao, Zaandam, Grootebroek terecht gekomen in Easterein. Wij hebben nog geen dag spijt van de grote stap naar Friesland. Rêst en romte Vooral de rust en ruimte heeft ons naar dit mooie dorp gebracht. Bij de 1e binnenkomst in het dorp waren we direct verliefd. Ook het huis op de Streek viel direct in de smaak. Bod uitbrengen, hypotheek regelen en verhuizen. Dit alles in een kleine 8 weken. Ok, er moet nog veel geklust worden maar we zijn goed op weg. Inmiddels hebben verschillende ruimtes al een metamorfose ondergaan. Zo zorgen we er samen voor dat het “onze” stek wordt. Helaas heeft corona wel een beetje roet in het eten gegooid. Aansluiten bij verenigingen, dorpsfeest, etc. valt daardoor niet mee. Gelukkig wel kennis gemaakt met aantal dorpsgenoten en een warm welkom gekregen. Gedag zeggen bij langslopen, praatje maken is voor ons weer een bevestiging dat het dorpsleven ons past als een jas.


Húshâlding Verder zijn wij in het rijke bezit van 2 kinderen. Een dochter en een zoon. Beide zijn getrouwd en hebben we totaal 4 kleinkinderen en 2 bonus kleinkinderen. Variërend van 4 maanden tot 18 jaar. Gezien de ruimte in huis is logeren geen probleem. Dit doen ze dan ook graag. Onze kleindochter Jasmijn had de slaapkamers al verdeeld voordat we er woonde. Zodra ze hier is gaat ze even naar haar “eigen” kamer. Heerlijk dat dit allemaal kan. Ook de koeien in het land vinden de kinderen geweldig net als buitenspelen, honden uitlaten, naar de speeltuin. Kan allemaal in het dorp. Naast de kleinkinderen hebben we 2 Jack Russels. Pepper (bruine) en Fleur. Hans loopt daar dagelijks mee. Verzorgt ook het huishouden en klust uiteraard. Saskia werkt als verpleegkundige via een detacheringsbureau. Vooral gericht op de ouderenzorg. Uiteraard klust Saskia mee als ze niet aan het werk is of op de kleinkinderen past. Hobby’s De meeste vrijetijdsbesteding gaat op aan klussen en op bezoek bij de kleinkinderen. Ook bezoek aan ouders maakt een onderdeel uit van ons leven. Hans heeft in het verleden motor gereden, gezongen bij een koor waar hij erg van genoot. Het motor rijden gaan we niet meer oppakken maar hopen beide toch actiever te kunnen worden in het verenigingsleven als corona beter onder controle is en er meer mogelijk is. Saskia is minder sportief, voornamelijk door tijdgebrek. Wel vinden we beide wandelen leuk. Vooral in de buurt van de bossen (Ermelo) waar wij een stacaravan hebben. Daar kunnen we heerlijk genieten met de honden, wandelen en relaxen (na een drukke werkweek of klusweek). Graach oant sjen Wij hopen in een rustigere periode nog meer dorpsbewoners te ontmoeten en het sociale leven verder te kunnen uitbreiden. Wij houden van gezelligheid zonder verplichtingen naar elkaar. Wij gaan er vanuit dat we hier nog vele jaren met plezier zullen wonen en elkaar waar dan ook zullen treffen. Hans en Saskia Kooijman


U kunt ook reserveren via l e.n www.metzstyl

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl

Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein Adventsviering 2020 In januari van dit jaar hadden we de Skoalleseize gereserveerd voor onze adventsviering in december. Wie had toen kunnen denken dat dit, doordat de wereld nu al maanden in de ban is van het coronavirus, nu niet door kan gaan. We hebben onze reservering geannuleerd. We beseffen terdege dat dit voor veel mensen een grote teleurstelling zal zijn. Maar we zien geen mogelijkheden om aan de regels van het RIVM te kunnen voldoen. Ook wij, als diakenen vinden dit één van de hoogte punten van het kerkelijk jaar en zullen het dus zelf ook zeker missen. We hopen en bidden dat er weer andere tijden komen en dat we volgend jaar deze viering weer kunnen houden. Kerstpakkettenactie 2020 De diaconie van Easterein is steeds bezig om projecten dichtbij en veraf financieel te ondersteunen. Het is fijn om dit werk te kunnen doen. Met de feestdagen van december in het vooruitzicht willen we graag weer kerstpakketten brengen bij mensen in ons eigen dorp die rond moeten komen van een minimuminkomen. Behoort u of behoren jullie bij deze groep? Dan kunt u het antwoordstrookje voor 14 december in een gesloten envelop bij Folkje Visser in de brievenbus doen. Zet dan op de envelop “diaconie”. Deze actie is ook bedoeld voor mensen die geen lid zijn van de kerk in Easterein. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en na gebruik vernietigen. Dat betekent dat we elk jaar opnieuw uw aanmelding nodig hebben. Dus ook mensen die in 2019 een kerstpakket van de kerk hebben ontvangen kunnen zich nu weer aanmelden. ……………………………………………………………………………………………………………………….... # Antwoordstrookje (inleveren in een dichte envelop) bij: Folkje Visser, Koaifinne 4 Easterein Naam en adres: ___________________________________________________


Nieuwe gezichten! Een maand geleden reden twee verhuisauto’s van Vogel verhuizingen de Populiereleane in en was Easterein twee inwoners rijker, Marja Crucq en Nicolette Vlaming. Nu leek het ons wel leuk om ons even kort voor te stellen in het dorpskrantje. In deze tijd van Corona gaan een heleboel activiteiten niet door en vaak zijn dat juist de momenten dat je mensen kan ontmoeten en leert kennen. Maar goed, het is even niet anders, daarom maar op deze manier. Twee dames in de pastorie op nummer 9, dat is weer eens wat anders. Wa is Marja Voor mij, Marja, is het na een kort uitstapje naar Brabant, de eerste keer dat ik Zeeland verlaat. In 1959 geboren in Goes en opgeleid als bezigheidstherapeute. Zowel in mijn toenmalige werk en mijn vrije tijd ben ik veel met muziek bezig. Accordeon spelen en zingen. Verder ben ik graag creatief bezig en dat hoop ik hier weer op te pakken. In de winterperiode ligt er bij ons vaak een puzzel van Jan van Haasteren op de eettafel en kan die zomaar ineens af zijn. In Zeeland was ik vrijwilligster bij de Speelgoedbank Zeeland en was ik medeverantwoordelijk voor een tweedehands speelgoedzaak waar goed gebruikt speelgoed werd verkocht zodat er mooi nieuw speelgoed gekocht kon worden voor kinderen waarvan de ouders het niet zo ruim hebben. Met veel plezier deed ik dit werk en ben nu nog op zoek naar een leuke, nieuwe uitdaging. Dus heeft u tips? Laat het maar weten.


Wa is Nicolette Voor mij, Nicolette, is dit mijn tweede gemeente waar ik als predikant mag werken. Ik ben geboren in 1969 en na mijn middelbare school werkte ik 12,5 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2001 begon ik met mijn theologieopleiding aan de NHL in Leeuwarden. In die tijd woonde ik in Westergeest en zo maakte ik al kennis met Fryslân. Het lezen en verstaan gaat me nog goed af, het spreken kost me nog wat meer moeite. Naast mijn studie werkte ik als kerkelijk werker in verschillende gemeentes in het land om uiteindelijk in Zeeland neer te strijken in mijn eerste gemeente. Nu dan de stap, terug naar Fryslân, en het voelt als thuiskomen. Een mooi dorpje met een zeer mooie kerk en centrum in een prachtige weidse omgeving waar je goed kan fietsen en wandelen. De liefde voor muziek en puzzelen deel ik met Marja en we zijn regelmatig (nu alleen nog) te voet op pad om de omgeving te leren kennen. Yn de kunde komme Ik zie mijzelf niet alleen als predikant van de kerkelijke gemeente van Easterein, maar hoop een dominee voor het dorp te zijn. Samen actief betrokken bij het leven op het dorp. Hopelijk ervaren jullie geen drempel om me aan te spreken, doe dat rustig als er wat is of om gewoon eens een praatje te maken. Het zal allemaal bijdragen aan het ons snel thuis voelen in het dorp. Graag tot ziens! Marja en Nicolette, Populiereleane 9

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan de famylje F. Wiersma. Op de foto Amarins, Marrit en Jildou.


D! NIEUW IN FRIESLAN

? willen leren bespelen t en m ru st in n ee g ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je Dan ben je bij Muzie en zeer ervaren muzikanten en speelt vanaenf gedeluieedsrsttechniek. ofessionele , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pr gitaar, drums, zang , rd oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l Nu ookerritgHiintgast avoorr meer informatie, l Bel of mail G schoolfriesland.n ek zi u m t@ ri er g / 06 184 21 578

lfriesland.nl o o h c s k ie z u .m w ww


Alle Eastereinders op de foto: Sibadawei


Op reis mei … Willem Rienstra Troch Bauke de Boer

Het is 12 november wanneer ik wandel op straat als Bauke de Boer bij mij stopt met de vraag: Zou jij een verslag willen schrijven van één van de reizen die je gemaakt hebt voor in het Doarpskrantsje? Hoewel de herinneringen al wat vervaagd zijn wil ik het wel proberen... Ik heb meerdere reizen gemaakt naar o.a. Amerika; Zambia; Costa Rica; Australië; Skri Lanka; Zuid-Afrika en Java/Bali. Maar ik heb gekozen voor de reis naar India/Nepal omdat deze reis me het meest heeft geraakt. De reis is georganiseerd door FOX reizen. Deze reis is een single reis. De reisgenoten zijn dus allemaal allenstaanden. Ik ga de reis van dag tot dagbeschrijven. DAG 1: 20 Juli 2014 We verzamelen ons op schiphol. Het gezelschap bestaat uit ongeveer 20 personen in de leeftijd tussen de 23-70 jaar en voor mij allemaal onbekenden. Onze eerste vlucht gaat naar Wenen en dan naar Delhi. Maar helaas is de vlucht Wenen Delhi gecanceld. We vliegen nu eerst naar Madrid en dan naar Delhi met een wachttijd in Madrid van 7 uur. Dan is het op DAG 2 half 10 als we landen in Delhi met een temperatuur van 40oC. We maken met de bus een rondrit door de stad. Wat ons opvalt is het drukke verkeer met tuktuk’s, brommers en veel daklozen die op straat liggen te slapen. We komen om 8 uur in ons hotel aan, gaan eten in een restaurant ernaast en gaan eindelijk om 11.30 slapen. DAG 3: Opstaan 5.30 uur. Eerst ontbijten en om 8 uur met de bus naar Moldava, een stad met 25000 inwoners. We zien veel muurschilderingen over het boedisme en het hindoeïsme. Om 8.00 dineren daarna tot 12 uur nog even borrelen (rum/cola). Dag 4: Opstaan 6.30 uur. Op reis naar Jaipur een stad met meer dan 2 miljoen inwoners. Ook bekent als de roze stad omdat veel gebouwen rosekleurigzijn. Onderweg een paleis bezichtigd met van binnen bekleed met wel 1000 spiegels. Daar ook geluncht. Aankomst in het hotel om 16.30 uur. Om 18.30 naar de bios voor een Bollywoodfilm (niet interessant) en gegeten in de stad. ‘s Avonds nog even borrelen bij het zwembad op het dak van het hotel.


Dag 5: Opstaan 7.00 uur. Dan met de bus voor een excursie naar een fort op een heuvel en naar een Marajaidapaleis. Prachtig. Onderweg lunchen (chicken burger). ‘s Middags vrij, dus de stad in om de sfeer van het leven daar te proeven. Het was zeer druk en veel lastige en opdringerige kooplui. Om 17.00 uur met een tuktuk terug naar het hotel en dan naar een Indisch restaurant voor het diner met muziek en dans. Gezellig. Dag 6: Opstaan 6.30 uur. Om 8 uur vertrek naar de stad Agra. Onderweg bezoeken we een schooltje. Voor ons begrip heel armoedig en primitief maar met heel leuke enthousiaste kinderen. Voor de onderwijzende reisgenoten interessant. Ze hebben ook nog even een lesje gegeven. Onderweg nog een paleis en een moskee bezocht. Het was heel druk in de moskee vanwege einde ramadan. Om 8.00 uur diner in hotel en dan naar bed. Dag 7: Opstaan 5 uur. We vertrekken om 5.30 uur naar de Taj Mahal. De Taj Mahal is gebouwd door de toenmalige heerser Shah Jahan als laatse rustplaats voor zijn vrouw die in het kraambed bij de geboorte van haar 14e kind is gestorven. Er is 22 jaar aan gebouwd door zo’n 20.000 arbeiders onder zeer zware omstandigheden. Het gebouw is geheel gebouwd van wit marmer wat allemaal aangevoerd moest worden uit alle werelddelen.


Met de middelen van toen was dat natuurlijk bijzonder zwaar. Er werden o.a. olifanten voor ingezet. We mochten vanwege de veiligheidsmaatregelen niks meenemen. We werden gefouilleerd en gingen door een detectiepoort. Het marmer is versierd met bloemmotieven en edelstenen. Het geheel rust op een platform van 10.000 m2 van marmer. Indrukwekkend om te bezichtigen. Na het ontbijt gingen we naar het rode fort waar Shah Jahan zijn laatste jaren heeft doorgebracht. Ondertussen was hij afgezet door ziijn zoon. Na zijn overlijden is hij bijgezet bij zijn vrouw in de Tay Mahal. Ondertussen was het weer 40°C en gingen naar het hotel voor de lunch en verder vrijaf. Maar ondertussen was ik aan de beurt. Meer dan de helft van ons gezelschap is aan de diarree geweest en nu ik dus. Ben op bed gegaan en verder de dag niks gegeten. Dag 8: Vroeg opgestaan 6.30 uur. Gelukkig weer opgeknapt want we hebben een lange reisdag voor de boeg met o.a. een treinreis van 2,5 uur door een bergachtig landschap met mooieuitzichten. Aankomst in Khajurakoom 16.45 uur. ‘s Avonds heerlijk gegeten in een Italiaans restaurant. Dag 9: Vandaag stappen we op de fiets. We fietsen langs verschillende dorpjes en bezoeken een boerderij. In een dorp zien we een centrale wasplaats waar men de kleren wast maar ook wassen zij daar zichzelf in de open lucht. Op de boerderij die we bezoeken wonen 2 gezinnen met 5 kleine kinderen. Het water halen ze uit een diepe put. Ze houden een paar koeien voor de melk en boter. Koeien in India zijn heilig en worden niet gegeten. We vragen wat er mee gedaan word als ze dood gaan. Volgens de boer gaan ze dan naar een ‘hospitaal’. Wat er daar mee gedaan word werd niet duidelijk. We fietsen verder en komen bij tempels met allemaal erotische afbeeldingen. Deze zijn gebouwd in de 10-12de eeuw en herontdekt in de 19de eeuw. Daar konden we nog wat van leren!!! (haha) Dag 10: Opstaan 4.45 uur. Vertrek 6.00 uur voor weer een lange reisdag naar Varanasi. Vanwege de slechte wegen en de grote drukte op de wegen is de gemiddelde snelheid zo’n beetje 35-40km/uur. Onderweg politie controle. Vertraging 1 uur want ook de politie heeft geen haast.Aankomst hotel 18.00 uur. Diner en dan naar bed. Dag 11: Opstaan 4.00 uur (wel erg vroeg). We gaan met een moterbootje de Ganges op en hebben zo het zicht op Varanasi, de oudste permanente bewoonde stad van de wereld. Varanasi heeft ongeveer 1,2 miljoen inwoners en wordt per jaar door miljoenen Hindoe pelgrims bezocht. Dan gaan we om


half negen ontbijten en om tien uur met tuktuk’s de stad in. Zo komen we aan de oevers van de Ganges waar de lijkverbrandingen plaatsvinden. De lichamen liggen op brandstapels. Per stapel word wel 200 kg hout gebruikt. De lichamen worden op draagbaren door de familie gebracht. Hier waren alleen mannen bij aanwezig. Dan volgt er een heel ritueel. Vaak worden ze nog 7 keer ondergedompeld in het heilige water van de Ganges. Dan worden ze op het hout gelegd en voor het grootste gedeelte afgedekt met een doek, maar je ziet nog wel de voeten en soms het gezicht. De oudste zoon steekt dan het hout aan. Je ziet weinig emotie bij de mannen. Op deze plaats lopen ook gewoon de koeien en honden rond. Je kunt je voorstellen hoe het stinkt van de rook e.d. (vreselijk). Als het vuur uit is wordt de as, nadat het meestal wordt gezeefd (om het goud e.d. er uit te halen) uitgestrooid in de rivier. ‘s Middags wandelen we door de nauwe straatjes van Varanasi. Het was zeer warm, zo’n 40°C. De straatjes zijn ongeveer 1,25 m. breed en wat kom je tegen? Een stoet met een lijkbaar, koeien en zelfs een stier, brommers en jongens met bundels hout voor de brandstapels. ‘s Avonds was er een ceremonie met de Hindoe priesters. Er waren wel 3.000 mensen aanwezig. Voor mij was de vertoning slaapverwekkend. Dan gaan we naar een restaurant voor een lekker diner op het dak van het restaurant. Nog een biertje en naar bed. Dit was de meest indrukwekkende en emotionele dag van de hele reis.

Dag 12: Opstaan 6.45 uur. 8 Uur vertrek naar Boedistische tempel en naar een zijdefabriek waar je dan ook wat kunt kopen. Leuk voor de dames. Lunch bij de McDonald’s. ‘s Middags zwemmen in het zwembad van het hotel en ‘s avonds zelf even koken. Haha.


Dag 13: Vandaag gaan we over de grens naar Nepal. Opstaan om 4.45 en 6.00 uur de bus in. Controle bij de grens, maar geen problemen. 17.45 Aankomst hotel en dan lekker eten (buffet). Dag 14: Chitwan Nationaal Park. Onderweg bij geboorteplaats Boedha geweest. Na de lunch souveniers gekocht. ‘s Middags een rit met ossenkar naar Nepalees dorpje naar een museum. Was interessant. Er waren oude dames van zo’n 90 jaar met tattoos i.p.v. make up. ‘s Avonds 19.30 uur diner en nog wat borrelen. Dag 15: Opstaan om 6.00 uur. Dan Kanovaren en wandelen in de jungle. Niet zo veel gezien. Wel een paar krokodillen. Na de lunch safaritocht met een jeep. Neushoorns heel dichtbij en veel kleinere dieren. ‘s Avonds naar een dansshow in cultureel centrum. Prachtig. Dit was een mooie ontspannende dag. Dag 17: 6.00 Uur opgestaan en met een busrit naar Pokhara. Onderweg bij de koffiestop over een hangbrug gelopen. Hij slingerde een ‘beetje’ erg. Geluncht in de stad waar we wel heel lang op ons eten moesten wachten. ‘s Middags naar een opleidingsklooster voor Boedistische monnikken. Leerlingen zijn heel jonge jongens. Er heersen strenge regels. We kregen geen contact met de jongens. Daarna geld gepind en eten in de stad. Dag 17: Opstaan 6.00 uur. Om 7 uur met een busje naar de startplaats voor een 3,5 durende wandeling in de bergen op een hoogte van 1400 meter in het Hymalaya gebergte. Om 1 uur lunch en ‘s middags in zwembad en luieren. O ja, ook nog de stad in geweest. Dag 18: Opstaan om 6.00 uur en na ontbijt een lange busreis naar Kathmandu. Onderweg vertraging door een ongeluk bij een bergpas. Een vrachtwagen stond op het kantelpunt om het ravijnin te vallen. Is goed gekomen. Aankomst in Kathmandu om 1 uur. Daar zijn we naar een klooster geweest voor opleiding van Hindoe monnikken. Hier zijn de jongens 6-10 jaar. Hierna gaan we naar een plein waar het huis van een levende God staat. Bij de Hindoe’s kan alles een god zijn. Van plant en dier tot mens. De God hier is een meisje van 8,5 jaar. Zij mag 13 keer per jaar even buiten deze woning vertoeven, maar mag haar voeten niet op de aarde zetten. Dan word ze gedragen. Zo nu en dan komt ze voor een open raam om zich aan de mensen te tonen. Ze is opgemaakt als een volwassen vrouw. Tot haar ongesteldheid blijft ze de levende God. Dan wordt ze vervangen door een ander meisje. Daarna gaan we naar het hotel en sluiten de dag af met een diner.


Dag 19: We gaan met een vliegtuig de lucht in om de Mount Everest te bekijken. Dit is het hoogste berg van de wereld. Meestal is hij verscholen in de wolken maar nu is het helder. Heel bijzonder. De rest van de dag rustig aan gedaan. Dag 20: Na het ontbijt gaan we de stad in. Twee tempels bekeken. Bij één van de tempels was één of andere viering. Harstikke druk. Echt stampvol met mensen. Was wel heel bijzonder. Ook hier is een plaats bij de rivier met de lijkverbranding. Hier waren wel vrouwen bij en waren de mensen ook emotioneler. Dan gaan we om kwart voor acht naar een restaurant voor het afscheidsdiner. We bedanken de reisleider en de buschauffeur en geven hen een financiële attentie wat gebruikelijk is. Dan nog (even) naar de bar voor een borrel en een dansje. Dag 21: Niet te vroeg opstaan, 8.30. Half één met de bus naar het vliegveld voor de vlucht naar Delhi. Er waren een paar kamers gereserveerd in hotel waar we even konden douchen en daar konden we ook eten. Half negen naar het vliegveld van Delhi. Dag 22: 0.30 uur, op weg naar Wenen. 6.30 Aankomst Wenen (Europese tijd). 8.30 uur Vertrek naar Amsterdam. 9.15 Aankomst Amsterdam waar ik werd opgehaald door Rients en Anneke. Dit was voor mij een heel bijzondere reis. Je bent 3 weken in een heel andere wereld. Je ziet veel armoede en ellende maar toch ook veel vrolijkheid en gelukkige mensen. Ook omdat het daar altijd warm is zijn de leefgewoonten heel anders dan hier. Men leeft en werkt er bijna altijd buiten. Het tempo is veel lager dan hier, maar dat is logisch met die warmte. Wij waren eigenlijk als we buiten waren altijd bezweet, maar als je constant zweet stinkt het niet meer (zeiden ze). Dit is dan mijn reis verhaal van India/Nepal. We hadden een heel fijne groep en hebben veel gelachen maar soms ook een traantje gelaten. Groeten WillemOpfrysker It Nederlânske ‘fijn’ kin net altyd oerset wurde mei fyn, mar soms wol. It Nederlânske fijn hat neffens it wurdboek Nederlânsk-Frysk de neikommende betsjuttings; 1. Zuiver. Fijn goud, zilver – fyn, lotter, klear, suver goud, sulver 2. (Van stoffen of zaken) Fijne wijn – útsochte wyn. Fijne zeep – fine, lekkere sjippe. Fijn brood – fine bôle. De fijne was – it fine, teare waskguod 3. Tot mijn genoegen. We hebben morgen fijn vrij – wy hawwe moarn lekker frij. We hebben morgen vrij. Fijn! – Wy hawwe moarn frij. Moai! ’t Gaat fijn – it giet moai, prachtich. Iets fijn vinden – eat moai/lekker/ hearlik fine. 4. (Van organen enz.) gevoelig voor bijzondere schakeringen – fyn 5. Zeer godsdienstig – fyn. 6. Niet grof; zeer klein, zeer dun, zeer smal – fyn. Een fijne lach – in fyn glimke. Het fijne van de zaak – it rjochte, krekte fan de saak. By de betsjutting by nûmer 3 giet it gauris mis. Tink dêr om en sykje in passende oersetting, mar brûk nea fyn. It tiidwurd fine betsjut fansels vinden.


Meesters in de geneeskunst Troch Karin Everhardus

De kunst der genezing is van alle tijden, toont een scala aan diverse soorten behandelingen en genezers. Eeuwenlang waren er middelen in zwang als tovenarij, handopleggingen, geheim te houden bezweringen, astrologie, geneeskrachtige kruiden. Rijk aan diversiteit doordat de geneeskunde tot in de 18e eeuw vrijelijk door een ieder beoefend kon worden. Door de eeuwen heen waren er academisch opgeleide “medicinae doctores”, getrainde heelmeesters, chirurgijnen, apothekers en rondreizende meesters. Met daarnaast de vele kwakzalvers, beunhazen, koortsafnemers en “zevende zonen”. Deze laatste zouden volgens het volksgeloof geneeskrachtige gaven bezitten. Geneesheren yn Easterein De vroegst bekende vermelding van een geneesheer in Easterein stamt uit 1684, van ene Mr. Hendrick Janse Stillinghuys. Hij was getrouwd met een dochter van de Sjaarda’s, een bekende plaatselijke familie met een eigen zathe. Nog altijd een vertrouwd klinkende naam, doordat een straat in Easterein ernaar vernoemd is. Nadat hij rond 1689 overleed, hertrouwde de weduwe met zijn opvolger. De volgende vermeldenswaardige “heelmeester ten plattelande” is Hiddo Wibius van der Ploeg Born, die zich in 1824 vestigde als “geneesheer, heelen vroedmeester” te Easterein. Hij woonde en oefende zijn praktijk uit op de plek waar nu Tsjerkebuorren nr. 23 staat. Na elf jaar geneesheer te zijn geweest, vertrok hij uit de dorpsgemeenschap. Simon Mensos Terpstra haalde eind 1837 zijn bul te Leeuwarden en zal waarschijnlijk daarna in Easterein zijn dokterspraktijk begonnen zijn. Hij was getrouwd met een chirurgijnsdochter en zijn vader was klokkenmaker. Helaas overleed Simon Mensos al in 1842. In 1846 - na een ziekbed van zes dagen - stierf Boudewijn Ens, de toenmalige geneesheer in Easterein. Hij was bekend als “operateur, geneesheer en heelmeester” en werd net geen 29 jaar. Operateur Een operateur is een oudere benaming voor een chirurg, vroeger werd een operatie gezien als een “kunstbewerking der heelmeesters”. Daar hij ongehuwd gestorven was, werd de inboedel van zijn huis in het openbaar


te koop aangeboden. Niet alleen het gewone huisraad, ook de medicamenten, genees- en heelkundige boeken en instrumenten werden zo van de hand gedaan. De opbrengsten zullen (groten)deels in handen van schuldeisers zijn gekomen. Dokter Lolle de Vries had zijn praktijk in Easterein voor een langere periode dan de meeste van zijn voorgangers, van 1851 tot 1894. Hij stond in het bevolkingsregister vermeld als “genees-, heel- en vroedmeester”. In het begin woonde hij aan de Wynserdyk - op de plek van de huidige nr. 6 en 8 - en verhuisde na een paar jaar alweer, naar De Streek nr. 20. Doktershûs Op vakantie in Zwitserland - in 1870 of 1871 - raakte de dokter erg gecharmeerd van de houten woningen daar, opgetrokken in chaletstijl. Hiermee kwam hij op het idee om een woning in exact dezelfde stijl te laten bouwen. Tijdens de bouw van zijn doktershuis had hij heel wat aanmerkingen op het werk van de timmerman. Het antwoord hierop van deze man was heel adrem: “dat de dokter zijn fouten begroef en hij ze aan de weg liet staan”! Zo verhuisde Lolle de Vries met vrouw en kinderen naar zijn nieuwe, groots opgezette doktershuis aan de toen nog geheten Wommelserdyk. Tegenwoordig is het adres Van Eysingaleane nr. 11 en wordt het huis “De Oude Dame” genoemd. In een rijtuigie 1894 was het jaar dat Doctor Petrus de Vries de praktijk van zijn vader Lolle overnam. Hij bezocht zijn patiënten met een typisch gevormd rijtuigje, de achterkant liep schuin omhoog en de kleur was gelig. Het wagentje bestuurde hij niet zelf, daar had hij een voerman voor.


Fizel

D R O G I ST E R I J - PA R F U M E R I E

TERP 52, 8731 BA WOMMELS TELEFOON 0515 333 210


Zoals meer dokters in die tijd, had ook Petrus achter in zijn tuin een holle boom staan. De jeugd van toen was ervan overtuigd, dat de baby’s door de dokter uit die boom ‘gehaald’ werden! Nadat dokter de Vries in 1919 naar Bolsward vertrok, kwam Evert van der Werff als zijn opvolger in het doktershuis te wonen. Hij stond op goede en op gelijke voet met zijn huispersoneel. Nadat het eten “voor” opgediend was, at het personeel “achter” hetzelfde maal. Dat was niet gebruikelijk in die tijd. En het avondeten, dat kregen de dienstmeiden zelfs mee naar huis! De dokter maakte gebruik van een motor om bij zijn patiënten in de omgeving langs te gaan en later schafte hij zich een auto aan, een T-Fordje. Ferbettering Aanbeland in de 20ste eeuw, een tijd van uitbreiding en verbetering van de gezondheidszorg. In 1901 maakte de toenmalige dokter zich hard voor de noodzaak van wijkverpleging en thuiszorg, door het oprichten van een van de eerste Groene Kruis-afdelingen van het land. Later in datzelfde jaar werd er door de kerkvoogdij besproken of er in Easterein een ziekenfonds zou moeten komen. Besloten werd echter dat het van de “werklieden” zelf moest uitgaan of ze hier behoefte aan hadden. Of ze wekelijks hier iets aan zouden willen bijdragen... Ter afsluiting een bijzonder origineel ‘recept’ van dokter de Vries uit 1886, dat hij opschreef in het poëzie-album van een bevriende Eastereinse.De koksmûtse: Speculaasjes Door Annebeth de Jong

Een tijdje geleden een speculaasplankje gekocht en voor het eerst op deze manier speculaas gemaakt, een aanrader! Ingrediënten: • 250 g patent bloem • 2 tl bakpoeder • 2 el koekkruiden/speculaaskruiden • snufje zout • 150 g donkere basterdsuiker • 150 g roomboter • 3 el melk lauwwarm

© eigen foto

Benodigdheden • speculaasplank • rijstmeel • naaigaren of visdraad (ik gebruikte mijn taartzaag)

Bereiding 1. Doe de bloem en bakpoeder in een kom of op je werkblad en maak een kuiltje in het midden. Voeg in het midden de overige ingrediënten toe, zout, donkere basterdsuiker, speculaaskruiden, boter en melk. 2. Gebruik je handen om alle ingrediënten samen te voegen en kneed tot een samenhangend deeg. Wikkel het deeg in plasticfolie en laat het minimaal 30 minuten in de koelkast rusten. 3. Verwarm de oven voor tot 175. 4. Als het deeg heeft gerust kan je het deeg uitrollen op een met bloem bestoven werkblad en met een koekjessteker de koekjes uitsteken. Of, als je een speculaasplankje hebt, kan je je speculaasplankje bestrooien met wat rijstmeel. Druk de speculaas in de vormpjes van de speculaasplank. Zorg dat je het deeg goed aandrukt zodat alle details in het deeg gekopieerd worden. Snij het overtollige deeg aan de randen weg. Neem nu stuk naaigaren of ander dun draad en schraap hiermee het overige deeg van de speculaasplank. Zorg dat je je draad strak tegen het hout houdt en trek het onder het extra speculaasdeeg op de plank. Rol nu het overtollige deeg van de speculaasplank. Je hebt nu een speculaasplank waarvan de vormpjes gevuld zijn met het deeg. 5. Draai de speculaasplank om en geef het een of meerder flinke tikken op je werkblad tot de koekjes uit de vorm vallen. Als er erg veel rijstmeel op de koekjes is kan je dat met een zachte kwast wegvegen. 6. Plaats de speculaasjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze ongeveer 10-15 minuten in de oven. Bron: https://cakies.nl/recept/speculaasjes


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstranieuwsgierig

kansen. Welkom bij van der Eems.

VA N D ER EEM S . N L E A S T ER EI N / HEER EN V EEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.