Doarpskrantsje Easterein desimber 2018

Page 1

EASTEREIN, desimber 2018

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw.

Kolofon

Nûmer 11, 2018 – Desimber 2018

Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640

Redaksje: Bauke de Boer, Paul David Meesters, Nathalie Oliveiro en Gerben van Snits. Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Gerben van Snits, Skilplein 15 Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl/ Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarspskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante Printwurk: Drukkerij Van der Eems Foto foarside: Willy Sybesma Kolofon: Gerben van Snits Kopijdatum: 26 desimber De redaksje fan de Doarpskrante is net oanspraaklik foar de ynhâld of strekking fan de stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- of beeldmateriaal jouwe jo tastemming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.


Doarpsaginda

Beste minsken,

Desimber 12 desimber

Om eltse moanne wer in doarpskrantsje meitsje te kinnen, ha wy ek jim stipe nedich. Wy soene it tige op priis stelle as jim ús finansjeel stypje wolle. We binne bliid mei alle sinten dy we krije mar in moai rjochtbedrach is €5,- per húshâlding, wat delkomt op €0,45 per boekje! By it rûnbringen fan it jannewarisnûmer komme wy it slúfke (wat jim yn dit krantsje oantreffe) persoanlik by jim ophelje. Mochten wy jim dan net thús treffe dan mei jim ek it jild by ien fan de redaksjeleden bringe. As jo leaver in bedrach oermeitsje wolle dan mei dat nei it rekkennûmer fan it doarpsbelang: NL70RABO0349501726 u.f.f. ‘’Bijdrage Doarpskrantsje’’. Wy rekkenje op jimme stipe. Yn it foar tige tank en by dizze wolle wy jimme ek noflike krystdagen en in lokkich nijjier tawinskje!

15 desimber 16 desimber

Griene container 20.00 oere 13.00 oere

Jamsessie Easterein Rocks De Tsjerne

Griize container

22 desimber

Oanfang krystfakânsje 16.00 oere

Lêtste ynleverdatum Doarpskrantsje

29 desimber

Griene container

6 jannewaris

13.00 oere

Startsnein Martinitsjerke Easterein Bluescruise Tuinzaal Noflik Easterein Kinderdisco groep 1 t/m 6 Kinderdisco groep 7 t/m 8

Bluescruise Easterein mei “The Mississippi Kings” Noflik Easterein

26 desimber

Jannewaris 5 jannewaris

9.00 oere 16.00

Oktober 5 oktober 6 oktober

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsagina? Mail it dan nei doarpskrante@ easterein.nl.

KF Easterein, ledepartij sealkeatsen De Skoalleseize

19 desimber

23 desimber

30 septimber

Nijjierssit, snertrin en fuotbaltoernoai De Skoalleseize Lêtste dei fan ‘e krystfakânsje

Dizze ynformaasje komt fan de side easterein.nl en út de mailtsjes dy’ wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsagina? Mail it dan nei doarpskrante@ easterein.nl.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl

Groetnis fan de redaksje, Bauke, Gerben, Nathalie en Paul David


Enquête Ruim vier jaar geleden is door een enthousiaste groep dorpsgenoten het Doarpskrantsje nieuw leven ingeblazen. Verhalen van dorpsgenoten, nieuws en activiteiten, er komt van alles aan bod in onze mooie dorpskrant. Al zeggen we het zelf… Verschillende redactieleden hebben inmiddels afscheid genomen en nieuwe redactieleden hebben zich aangemeld. Natuurlijk zorgt ook dat voor veranderingen in de artikelen in onze dorpskrant, want iedereen heeft andere ideeën. Het enthousiasme van de redactie wordt er niet minder door en het blijft leuk om spontane berichten te ontvangen dat artikelen worden gewaardeerd en de dorpskrant wordt gelezen. Graag willen wij als redactie weten wat u van ons Doarpskrantsje vindt. Bent u tevreden of ziet u graag veranderingen? Zijn er zaken die we anders of beter kunnen doen? Zijn er artikelen die niet gelezen worden of zijn er onderwerpen die u mist?

Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

De hemel zoekt een woning Ik weet het nog goed, al lijkt het een eeuwigheid geleden. Ik maakte een wandeling door de duinen bij De Koog op Texel. Er kwam een moeder voorbij met een kind achterop de fiets. Een flard van hun gesprek ving ik op. kind: “Mama, waar is de hemel?” moeder: “Boven.” Ik heb geen idee hoe het gesprek verder is gegaan. Ik had het graag willen horen, want zulk soort gesprekken kunnen een verrassend inzicht geven. Laatst met de 14-plusgroep hebben we dezelfde vraag in het midden gelegd en ieder had er weer een ander antwoord op.

Daarom treft u bij dit nummer een korte enquête aan. Wij vragen u dit liefst persoonlijk in te vullen, omdat meningen binnen een huishouding kunnen verschillen. Extra exemplaren kunt u op de website ​www.easterein.nl/enkete downloaden en printen.

Met Kerst krijgen we een wel heel bijzonder antwoord op de vraag waar de hemel is. In de Adventstijd werken we al stukje bij beetje naar dat antwoord toe. In gedachten richten we een kerststal in en de kinderen op de kindernevendienst doen dat zelfs driedimensionaal. Ze maken er de aardigste poppetjes voor: u zult ze komende dagen vast wel ergens zien. In de kerk zelf komt er ook muziek bij. Op zondag 16 december zelfs heel veel: ’s morgens dubbelkwartet ‘Spitaal’ en ’s avonds onze eigen Balt de Vries, Qlassy en Quatro Forte. Dit laatste is een klassiek saxofoonkwartet.

De komende periode gaat ons enthousiaste team van bezorgers ook bij u langs voor een vrijwillige bijdrage voor onze dorpskrant. Aan deze bezorgers kunt u dan meteen de ingevulde enquête meegeven. Tevens kunt u de enquête in de brievenbus gooien van het Skilplein 15.

Goed, maar waar is nu de hemel? In de kerstnacht vieren we dat de Hemel een woning zoekt op een vreemd alledaagse plek onder de mensen: in een stal. We maken er die nacht met de blazers van Wilhelmina een uit koper geblazen stal van die als muziek in de oren klinkt. Maar het is een stal. In de kerstnacht voel je dat.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en het kost u slechts enkele minuten de tijd. Alvast heel erg bedankt! Paul-David Meesters, Bauke de Boer, Nathalie Oliveiro en Gerben van Snits

Kerstmorgen werken we die gedachte nog wat verder uit, maar dat voert voor een stukje als dit te ver. Voel u welkom om er bij te zijn. De diensten ’s morgens beginnen om 9.30 uur, het Sneintejûnsjongen op 16 december om 19.30 uur en de kerstnachtdienst om 22.00 uur. Bij die laatste kunt u gerust eerder komen: er is dan al muziek en iets warms. ds. Riemer Praamsma


Minke en fam. Sandstra PASSAGE EASTEREIN. Woensdag 12 december om 19.45 in de Skoalleseize te Easterein. Vanavond vieren wij advent met z'n allen. Advint is Him ferwachtsje. Him temjittte gean, alhiel beret. Advint, is romte meitsje, romte meitsje in dyn hert. Advint, is sjongend bidde, kom o Heilân nei ús ta. Advint, wiid iepen 't herte en Hy kin yntocht ha. DeAlderheechste, ús Riedsman, 5 de sterke God, de ivige Heit, de Fredefoarst. Advint, Hy komt, Immanuel, God mei ús.

6

Iedereen is van Harte welkom. De avond wordt verzorgd door onze eigen leden.

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Klaverjassen

Wy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus. ?

No eltse twadde snein fan ‘e moanne

technDit wie leuk jongens ervare in ‘jeugd fjoerwurksjo’!! zeerôfrin ken Jeen hout slepe enle en nei sione lfs licht- en geluids krijgt les van profes ms, zang, bas of ze dru r, aa git rd, oa keyb dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en Piano, jier en famkes!! graag wilt leren.Oar komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!!

16 desimber, 13 jannewaris, 10 febrewaris, 10 maart en 14 april

D! NIEUW IN FRIESLAN

bespelen rument willen leren st in n ee g aa gr je u rument of zo De middei instjeugd eende n het juiste adres! op het instrument dat je aa Speel jij almei d an sl ie Fr l oo ch De jeugd! op de setten! eerste les De hele middei takj Muziekswy ús der mei je bihawwe lt vanaf de speeplaat Dan benWat iek. n muzikanten en

! Sjoch ek ris op n i e r e t s a E n i s ookerritgHiintgast avoorrlmeeer informatie, nl Nuwww.easterein.nl Bel of mail G schoolfriesland. ek zi u m t@ ri er g / 06 184 21 578

De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

esland.nl ri lf o o h c s k e zi u www.m

14.30-17.00 De Tsjerne Easterein

Wist net hoe it moat mar wost it wol leare? Gjin probleem! Kom gerust

kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oant sjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein 11 Skilplein 8734 GW GW Easterein Easterein 8734 (0515) 33 33 23 23 20 20 TT (0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


Kerstgala Vrijdag 21 December

JIJ KOMT TOCH OOK?! IN DE TSJERNE IN EASTEREIN

Lief en leed Beste doarpsgenoaten Hjirbij wolle wy eltsenien tige tank sizze foar alle omtinken dy’t wy krigen ha by it alhiel ûnferwachts ferstjerren fan mien soan, ús broer zwager en omke Jan de Boer It hat ús tige goed dien. Froukje de Boer Leerstra bern en bernsbern. Ferhûze: Froukje de Boer Leerstra fan de Skoallestrjitte 44 nei Nij Stapert Sybren de Vlastrjitte 3 keamer 113 8731 CX Wommels _____________________________________________________________


Tsjernenijs Tige Tank! Hjirby wolle wy jimme tige tank sisse foar it stipjen fan de Tsjerne troch it keapjen fan de pipernúten. We hoopje dat se wilens lekker smakke ha.

Spoeketocht 17 novimber wie it dan safier. Waarme klean oan, goeie skuon, maskers fan souder, it hier, de ljochten út, it wie de jûn fan de spoeketocht troch Easterein. Dit kear ek wer tige slagge. Rom 175 dielnimmers doarden it oan om de route te ferlizzen. De inge gelúden as ûnwaar en gillende bern wie sels in de nijbou te hearen. Liken in de griene leane, in pik swarte bus, in brechje mei ketchup. Alle dielnimmers ha in inge barre tocht hiel goed troch stien. Tige Tank oan alle frijwillgers (spoken mar ek de buorkerijen)! Sunder jimme kinne we net!

Darten!! Set de datum fest in de agenda! 2 februari, it jierlikse dartoernooi! Ynformaasje oer opjaan folget noch. Jeugd: 13.00 Folwoeksenen: 17.00

In lyts leske Frysk: a/aa, e/ee, o/oo Troch Gerben van Snits

De Fryske staveringsregels foar de a/aa, e/ee en o/oo binne hielendal gelyk oan dy fan it Nederlânsk. In lang lûd yn in sletten wurdlid: aa/ee/oo Bygelyks: Baas Faas Hoopje Feest Skeel Rook In lang lûd yn in iepen wurdlid: a/e/o Bygelyks: Fragen Dagen Bokaal Redens Hege Doge In koart lûd yn in sletten wurdlid: altyd a/e/o Bygelyks: Pet Set Hok Dak Pak Tomme Oan it ein fan in wurd, sawol koart lûd as in lang lûd: a/o/ee Bygelyks: Radio Twa Tee See Tink derom: It meartal fan in wurd op –ee wurdt –eeën. Bygelyks Seeën Feeën Tink derom: In pear wurden krije é fanwege de útspraak (klam) Bygelyks: Grouwélich Mandélich Oerémis Yn it Frysk komme wurde foar dy’t wy mei in a skriuwe, mar as in o ústprekke. Dit kommet foar as it a-lûd foar ien fan de letters s-l-d-t-n (soldaten) stiet EN as dat wurd yn it Nederlânsk mei in a skreaun wurdt. Bygelyks: Kras Oeral Halbe Skat Fan Boarne: Skriuw mar Frysk, module 1 (Afûk)


Yn bedriuw: Leanbedriuw Okkema ‘Foar alles’ stiet op it fisitekaartsje fan Tjerk en Hendrik fan Leanbedriuw Okkema. “Al it wurk nimme wy oan en sykje wy in oplossing foar. Wy binne fan alle markten thús en de inkelde saken dy’t wy net sels kinne, hawwe wy in partner foar.” Pake Tjerk Okkema hat it oan krigen mei in Zeeuws meisje. Sy is ferfearn nei Swichum, wêr’t hy feehâlder wie. Neidat de earste bern dêr berne binne, hawwe Tjerk en syn Adriana yn 1925 in stikje lân fan tsien hektare bûten Easterein kocht en dêr in nije pleats bout. It begjin fan it bedriuw dat no inkeld noch as leanbedriuw bestiet. De ûngefear sechtsjin kij wiene net genôch om de trije jongfeinten fan wurk te foarsjen. Krekt nei de oarloch binne de jongste twa, Dirk en Doede, ferfearn nei Nederlânsk Indië om by de opbou te helpen. It rûn oars en in pear jier letter wiene se werom op de pleats. It begjin Ieuwenlang hawwe jongere soannen fan boeren wurke as boerenhelp of dagleaner. Dirk, Doede en harren broer Tjipke hawwe it oars oanpakt, se ha in trekker mei ark kocht en hawwe harren ferhiere litten oan boeren. Sa is yn 1950 it leanbedriuw ûntstien. Pake hat oant 1961komelker west op de pleats, doe is er ferhúze nei de buorren. Heit en mem binne doe nei de pleats ferhúze. Dirk koe nei ferrin fan tiid elders boer wurde en Tjipke hat fouraazjehannel Caf trochset, wêr’t er fertsjinwurdiger waard. Doede hat de buorkerij mei it leanbedriuw trochsetten mei in pear meiwurkers. Syn soan Tjerk is fan de mavo ôf direkt oant it wurk gongen, yn 1972. De broers Lolke, Tjipke, Hendrik en Durk hawwe letter ek meiholpen. Yn 1983 bin allinnich Tjerk en Hendrik in maatskip oangongen mei harren heit Doede, wêrnei sy in jier letter it leanbedriuw oernommen ha. Twadde generaasje Tjerk: “It is moai wurk om te dwaan en foaral de ruilferkaveling fan de jierren ’80/'90 brocht kânsen. Der kaam mear grûnferset en wy hawwe doe útbreide nei sa’n 15 meiwurkers. It ark waard yn de rin fan de jierren grutter en komplekser, sa as mei laser en GPS oanstjoerde masines.” Mei dat it bedriuw grutter wurden is, ha sy mear kursussen dwaan moatten. De oannimmerspapieren, subsydzjeoanfragen foar de ruiverkaveling,

behelje fan sertifikaten, kwaliteitskeurmerken, VCA en VKL. Sûnt njoggen jier de glêdensbestrieding, wêr’t ek wer in kursus foar dien is. “Mei de kennis dy’t wy no hawwe, kinne wy ús eigen meiwurkers ynwurkje.” Ek hawwe de broers duorsumens heech yn it faandel stean. “Sa ride wy mei ús auto's op blauwe disel en ha in oanfraach dien foar sinnepanelen.” In dúdlike taakferdieling hawwe Hendrik en Tjerk ek. Hendrik hâldt him mear mei de boekhâldkundige en administratieve kant fan it wurk dwaande. “Fragen oer de planning stjoer ik troch nei Tjerk. Dat moat ek, oars wurde der ferkearde ôfspraken makke.” Tjerk nimt it wurk oan, makket in planning en berekkenings. De organisatoaryske kant fan it wurk. Jûns is der oerlis wat de planning is foar de oare dei, sadat sy beide witte wêr’t sy mei dwaande binne. Mar at it noadich is, wurkje sy noch gewoan mei de oare meiwurkers mei. “Dat is dochs it moaiste!” Tjerk: “Wy nimme alle soarten fan wurk oan, seker at it yn de buert is. Fan it útgrave fan in fiver of in kelder yn in hûs, túnoanlis en bestratingswurk, leverje fan túngrûn, sân, stjinnen en wat jo ek mar nedich ha. Wurk yn opdracht fan de gemeente, wetterskip of provinsje. Walbeskoeiïng,ek foar partikuliren, riolering, sportfjilden en sa fjirder. Mar it grutste en wichtichste part fan ús wurk is it boerewurk. Troch sa breed mooglik wurk oan te bieden, kinne wy ús meiwurkers it hiele jier oan it wurk hâlde. Ynkoarten komt de glêdensbestriding wer. It is tankber wurk om de diken wer begeanbar te meitsjen. Jammer dat je dan it begrip simmerdeis net altyd krije fan de minsken at je mei grut ark oer de dyk moatte.” Tiiden feroarje Yn de rin fan de tiid is de mechanisaazje steeds mear opkommen. “No hawwe sommige boeren faak itselde soarte fan ark as dat wy hawwe.” In belangryk ferskil mei foarhinne is de mobile tillefoan. “Froeger wie de frou tige wichtich. Us heit wie faak oan it wurk en ús mem moast de tillefoan oannimme en boadskippen trochjaan. Letter koe dat mei de mobilefoan of 24MC-bakje en sa gong sy hyltiid mei de tiid mei. Wy hawwe der respekt foar hoe at se no, ynmiddels oer de njoggentich, face-timet, appt en skypet. De froulju yn ús famylje hawwe sa alyd achter de manlju stean moatten om it bedriuw geande te hâlden. No wit eltsenien ús elts momint fan de dei mei de mobile tillefoan te berikken. It is soms wolris lêstich, mar je moatte meigean mei de tiid.”


Tredde generaasje Mei de soan fan Tjerk, Doede Rients, hat him de tredde generaasje oantsjinne. Nei de hegere leanwurkersoplieding docht er no erfaring op yn it bedriuw. “Sa binne wy ek begûn. De âldere meiwurkers hawwe ús it fak leard en sa leart hy it no ek. Sa no en dan litte wy him ek oare taken fan it wurk sjen, sadat er foarbereide wurdt om it oer te nimmen. Yn plak fan ôf te bouwen, witte wy no dat wy noch ynfestearje kinne yn in takomst fan it bedriuw. Foar him sil it omslachpunt ek in kear komme moatte dat er net mear in ‘gewoane’ meiwurker is, mar liedingjaande wurdt. It sil wolris botse, mar je moatte wolris in knoop trochhakke. Dochs bliuwt it belangryk om te lústerjen nei je meiwurkers, harren meiprate te litten. Arbeidsfreugde is tige wichtich!”

Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


WILHELMINA NIJS Krystkonsert It ein fan it jier is alwer hast yn sicht. De muzikanten meitsje harren op foar it lêste konsert fan 2018. Wylst Sinteklaas op it stuit fan skriuwen noch ‘in den lande’ is, sitte wy alwer mei de noas yn de krystmuzyk. Dit jier wurkje we mei oan de krystnachttsjinst. Dit jier beloofd it ek wer in bysûndere, moaie jûn te wurden, dus mis it net. Wy ha der yn elk gefal in protte nocht oan. Joke Kryst Wilhelmina stiet dizze krystnacht ûnder lieding fan Joke Krist, alias Joke Kryst. We har ree fûn om tydlik it stokje fan ús dirigint Pieter Bosma oer te nimmen. Ofskie Pieter Bosma Pieter hat ûndertusken nei sân jier ôfskied fan ús naam. Wy sjogge werom op in moaie, prachtige, muzikale perioade mei Pieter. Wy ha protte moaie konserten jaan mei him jaan mochten en prachtige muzikale hichtepunten berikke op de konkoersen.

Nije dirigint? Jimme freegje jimme fansels ôf. Komt de no ek in nije dirigint. Jawis! Us bestjoer is dêr mei dwaande. Oan’t salang sille wy oan de slach mei in oantal interim-diriginten. Dus wy gean gewoan troch mei moaie útfieringen. Letter mear! Betanke It is alwer efkes lyn, mar we wolle jimme noch betanke foar it keapjen fan de pipermuntsjes. We sjogge inoar hooplik krystnacht! Foar yn de aginda Sneon 8 desimber Moandei 24 desimber Sneon 9 maart

Ald papier Krystnacht Konsert mei Koperguod, Gasthuiskerk Boalsert

Tambei op de cake It konsoers yn Zutphen op 17 novimber wie ús allerlêste optreden mei Pieter. Der lei best wol druk op ús, mar ek op Pieter. Je wolle altyd in sa’n best mooglik resultaat delsette. Mar as it dan ek nochris de lêste kear tegearre op it poadium is….. Mar it hurde wurkjen waard beleanne. Wy hellen yn totaal fan de 100, mar leafst 91,67 punten!! Tegearre mei in oar korps de heechste fan it wykein!! Jimme begripe dat it weromreis yn de bus ien grut feest wie! Grutsk Ek grutsk binne we op ús jeugd dy’t al mei ús meiblaast. Foar it earst op konkoers. Ekstra repetysjes en drege muzyk, in stúdzjewykein. Mar dan al sá mei dwaan kinne. Petje af!! Dit belooft wat foar de groei en potinsje fan it korps.

Op syk nei in mooglik âld-Eastereiner René Bosma fan Oosterwolde docht as hobby ûndersyk nei Amerikaanske militêren dy’t yn de twadde wrâldoarloch troch it Fryske ferset holpen binne. No is hy op syk nei immen dy’t wit oft Tjitze van’t Zet yn de oarloch op Easterein 264 wenne hat en oft dy noch bestiet, as dat adres of de oantsjutting al yn ús Easterein west hat. Tjitze hat koart in Amerikaanske vliegenier yn syn hûs ûnderdûke litten. Witst it antwurd of kinst op in oare wize René fierder helpe? Stjoer dan in mail nei info@easterein.nl en wy stjoere de mail troch oan René.


De Pinne… Peter en Yvonne Sprangers Hoi, wij zijn Peter en Yvonne Sprangers en wonen aan de Tsjerkebuorren 25 maar ook aan het Skilplein in het huis waar Titus en Rigtje Bergsma woonden. We eten dus van twee walletjes zoals dat heet! We hebben twee zonen met schoondochters en vijf kleinkinderen, drie jongens en twee meisjes. We zijn pas 52 jaar getrouwd dus kunnen nog even vooruit als de gezondheid het toelaat en tot zover mogen we niet klagen. We wonen hier vanaf augustus 2010 met veel plezier. We kwamen uit de gemeente Elburg op de Veluwe en hadden daar een zeilboot die 1.60mtr diep stak en dus op naar Friesland. We hebben 200 huizen gezien en haast 3500 kilometer gereden vanwege het feit dat hij nieuwbouw en zij oud wilde! Toen we Easterein binnen reden, was dit een dorp met reuring : kerk-kroeg-dokter-industrie-garage-tankstation en de jumbo op 2 kilometer afstand. Wat wil je nog meer? Ja, dat huis! Rigt was aan het stofzuigen hoorde of zag niets en toen ze ons zag, vertelde ze dat de anderendaags mensen kijkers die hun huis verkocht hadden en om 1 uur zouden komen. We reden naar huis en vonden het een leuk huis om te kopen. We belden om 10 uur op om te zeggen dat wij de andere dag wilde komen om 1 uur en dan moesten ze maar andere kopers afbellen want we kopen het voor de vraagprijs. Titus belde om 23.00 uur op met de vraag of dit Bananasplit was!! Dus de volgende dag om 13.00 uur hadden we het huis gekocht. Nou het bevalt ons goed en ja we deden gelijk met alles mee: dorpsfeest, muziekuitvoering -toneeluitvoering enz. We zijn al 16 jaar met pensioen en vervelen ons geen dag. Yvonne fiets graag, de tuin, schildert,reizen. Toen we hier een jaar woonden hebben we Yvonne haar moeder van Bussum naar Ny Stapert verhuisd waar zij tot haar 93ste jaar een geweldig tijd heeft gehad mede dankzij de geweldige plezierige verzorging!!! Ze vond dat alle bewoners van het vorige verzorgingstehuis in Bussum maar naar Friesland moesten komen! Wat wel erg jammer is dat

onze buren, Welmoed en Jelte gaan verhuizen met hun leuke kinderen, Sanne en Eva. We gaan ze missen maar ze blijven gelukkig ln het dorp dus mogen we vast nog wel eens oppassen! Wij wensen alle Eastereiners mooie en plezierige feestdagen en een geweldig 2019.

Ut de âlde doaze

Dizze foto is fan 1957. Rûn 1964 is de pleats oan de Wynserdyk ôfbrútsen. Hy waard bewenne troch famylje R.R. v.d.Valk. Op dit plak stiet no it hûs fan famylje T. Dijkstra.


Dirk-Yde Sjaarda

Ynformaasje foar (nije) leden, donateurs en doarpsgenoaten Desimber 2018 Bêst lid, bêste donateur en/of doarpsgenoat, Easterein hat in bloeiend ferieningslibben mei in protte aktive (kader)leden. Dêr kinne we hiel wiis mei wêze. Der wurde in protte aktiviteiten organisearre en dat is moai. Dat hâldt ús doarp leefber. De keatsferiening is in entûsjaste klup mei sa’n 275 leden en donateurs, wêrfan in protte yn aksje komme op de Fryske keatsfjilden op lede-, federaasje- of KNKB-nivo. Om ús ambysjenivo fêst te hâlden ha we de help nedich fan tal fan frijwilligers, aktyf yn de foarm fan bestjoers- of kommisjelid, karmaster, fjildlizzer, coach/begelieder of barman/-frou yn de kantine fan de Skoalleseize. Omdat wy as feriening(s) al gau yn deselde fiver fiskje wolle we graach it hiele doarp befreegje. Fragenformulier Oer twa sides fynst in fragenformulier. Hjirop kinst oanjaan ast wat foar ús betsjutte wolst, yn wat fan foarm dan ek. Ast mear ynformaasje ha wolst oer de frijwilligerstaken, kinst dat ek witte litte. Wy nimme dan gehiel frijbliuwend kontakt mei dy op om de mooglikheden te bepraten. Mear affiniteit mei it fuotbal by SDS? Gjin inkel probleem. Ek dat kinst ynfolje op it formulier en dan sil der immen fan SDS kontakt mei dy sykje. Datselde jildt foar de Skoalleseize ast wolris in kear efter de bar stean wolst yn de sportkantine. Wy bringe dy dan yn kontakt mei in bestjoerslid fan de Skoalleseize. It formulier kin ynlevere wurde (fia email mei ek) by ien fan ús bestjoersleden. Sjoch op de folgende side foar ús kontaktgegevens. Foar fragen, suggestjes of opmerkings kinst gerêst kontakt opnimme mei ien fan ús.

foarsitter@kfeasterein.nl

Mattie Dijkstra

Sjaardaleane 17 Wynserdyk 10c

Wilma Sjaarda René Rijpma

Sjaardaleane 1 It Kleaster 8

sekretariaat@kfeasterein.nl

Danny Roos

De Singel 23

foarsitterjongerein@kfeasterein.nl

Bauke Dijkstra Wiepkje Hiemstra

De Singel 25 Eeskwert 29

tk@kfeasterein.nl

fisefoarsitter@kfeasterein.nl ponghalder@kfeasterein.nl

algemien@kfeasterein.nl

Alfêst tank foar it ynfoljen. We stelle dat tige op priis!

Gearwurking KF Wommels en opjefte sealtrainings 2019

Mei yngong fan 2019 sille wy tegearre mei KF Wommels de jongereintrainingen (seal en fjild) organisearje. Troch ús trainingsgroepen te kombinearen kin elts lid op syn of har eigen nivo traine, ûnder lieding fan ús diplomearre train(st)ers. Mei ús gearwurking sjogge we in kâns om it keatsen yn it algemien en ús leden yn dizze regio yn it bysûnder, noch better te (be)tsjinjen en harren sa te entûsjasmearjen en te behâlden foar dizze moaie sport. De sealtrainings sille plakfine yn de sporthal yn Easterein op sneontemoarn 19 jannewaris, 2 febrewaris, 2 en 16 maart. Opjefte kin fanôf no oant en mei 17 desimber. Sjoch foar opjefte en mear ynformaasje op ús webside: www.kfeasterein.nl. P.S. Ek leuk om te witten: wy sille fanôf takom jier tegearre mei KF Wommels de keats-off en de generale fan de Frouljus PC organisearje. It iene jier (2019) sil de keats-off yn Easterein plakfine en de generale yn Wommels en it oare jier (2020) oarsom.


Fragenformulier Namme Adres Emailadres Tillefoannรปmer

Frijwilligerswurk (meardere taken ynfulle kin/mei) O Haadbestjoerslid (wy sykje op dit stuit in skriuwster en ien foar de fjilden & materialen)

O Kommisjelid (รป.o. wedstriid-, jongerein-, PR-, webside-, finansjele - en technyske kommisje)

O Karmaster tidens wedstriden O

Keatsfjilden lizze

O O Ik wol graach lid of donateur wurde

Coach/begelieder fan in (jongerein)partoer

INSTALLATIEBEDRIJ

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBE Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JO

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

O Ik doch al frijwilligerswurk foar de keatsferiening O Ik wol graach ynformearre wurde oer de

frijwilligerstaken by de keatsferiening (wy nimme gehiel

frijbliuwend kontakt mei dy op)

O Kantinetsjinst (wy jouwe dyn namme troch oan de Skoalleseize, sy nimme kontakt mei dy op)

O Ik soe wol wat foar fuotbalferiening SDS dwaan wolle (wy jouwe dyn namme troch oan SDS, sy nimme kontakt mei dy op)

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


  



                                                                      

             


Hoe is it mei… Klaaske Kamstra Even opnieuw voorstellen; ik ben Klaaske Kamstra, geboren op 15 januari 1965 aan de Andries Joustrastrjitte. Mijn ouders waren Jan Kamstra en Ytje Leeman. Vanaf mijn 5de of 6de jaar woonden wij op de Skippersbourren 5, waar ik een geweldige jeugd heb gehad. Lekker bootje varen, in de weilanden spelen of op de hooizolder van familie Kuiper met Hinke met wie ik nog steeds contact heb. Maar ook paardrijden op de pony’s van Sjaarda mocht ik graag doen. Stappen was uiteraard in de Tsjerne, en voor sport zat ik op tennis, volleybal en fietste graag een rondje op de racefiets. In de herfstvakantie ging ik met Mendieneke van der Eems en haar familie naar Terschelling, Woensdagmiddag gingen mijn zus Aukje en ik vaak met Heit mee, als hij voor het werk bij firma Donker, naar Schiphol of andere klanten moest. Na de lagere school heb ik 4 jaar op het Bogerman College in Snits gezeten en vervolgens 2 jaar kostuumnaaien gedaan. Daarna nog 1 jaar couture in Ljouwert. Op mijn 19de ben ik naar den Haag verhuist en na 14 maanden naar Zoetermeer. Daar heb ik mijn man Tim Oosterbroek leren kennen, waar ik nu al bijna 30 jaar mee getrouw ben. Inmiddels wonen wij al ruim 10 jaar in Putten, runt Tim ons eigen callcentre in Amersfoort. Zelf ben ik vanaf mijn 40ste thuis en heb gelukkig genoeg hobby’s zoals mozaïeken, tuinieren, koken, fotograferen en vervolgens fotoboeken maken. Mijn laatste boek was over het leven van mijn ouders, die helaas veel te jong overleden zijn. Ik loop als het even kan 2 keer per dag met onze geweldige hond (Jack is een kruising teckel-labrador) in het bos, waar ik heerlijk kan genieten van de natuur en de rust.

Ons favoriete vakantieland is Griekenland maar we mogen ook graag naar Duitsland gaan. Eigenlijk is vakantie altijd welkom. Zo is “even een Friese neus halen” met Tim of mijn zus Aukje dan ook altijd een leuk uitstapje, net zoals familie bezoeken of door Easterein wandelen nog steeds heerlijk is Woonwinkel Lifestyle om te doen. Sinds 2 jaar gaan wij als, A&M veganist (100% plantaardig eten) door het leven envoor ik voel mij daar een stuk beter bij en hetopgeeft me weer nieuwe een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling uw servies, bv., kook uitdagingen. Iedere week bel ik voor “De Telefoon Cirkel” van het Rode Emma Bridgewater of Burleigh servies, Kruis senioren voor een praatje en als sociale controle. maar ook voor jams , chutneys of thee Vanuit Putten wens julliewij alvast een fijne en veel geluk ook ik verkopen wenskaarten en ook decembermaand nog postzegels, Kom gerust keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook, en gezondheid voor een 2019. Vriendelijke groeten Klaaskemiddag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open woensdag t/mvan zaterdag

open.

tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl,

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Hâld Faesje Easterein Fan it Bestjoer Yn it petear mei de wethâlder ha we frege om yn te setten op it ûntwikkeljen fan nijbou mooglikheden yn Easterein. En neffens ús wurdt dat posytyf oppakt. Tasein is dat de gemeente SúdwestFryslân in ferkenning docht nei de meast kansrike lokaasjes. Omgekeard wol de gemeente ek graag witte hokker belangstelling foar nijbou is. Lit it ús witte. Dúdlik is ek dat it proces grif noch hiel wat tiid yn beslach nimt, foardat de skeppe yn e grûn kin. “Alle goede dingen komme langsum”; it belangrykste is dat se komme. Yn oare saken sit mear skot. It rinpaad op de âlddyk wurdt stevig opknapt, en ek it berm –ûnderhâld feroaret. It sil meant wurde en it gêrs wurdt ôffiert. Sa fynt der ferskraling plak en ûntstiet in natuurliker en krûdenriker berm. De rinpaden rûnom Easterein sille ek omfoarmme wurde nei krûdenbermen. De gemeente SudwestFryslân hat in app ûntwikkele foar alle ynwenners. Handich en maklik om kontakt te lizzen en ynformaasje te finen. Fan ôffal kalinder oan’t it melden fan saken. Berend Santema, Grietsje Bouma, Annemieke Dinkla, Baukje de Jong, Broer Harmen Abma, Simon van der Velde en Thalitha Dijkstra

Wij nodigen de ouderen van harte uit om samen met ons de adventsviering te vieren, en zoals elk jaar gezamenlijk af te sluiten met een overheerlijke broodmaaltijd. De uitnodiging kunt u binnenkort weer in de brievenbus verwachten. Diaconie Martini Tsjerke Easterein


De hobby van … Jan Strikwerda Door Paul David Meesters

“De eagen, dy dogge it” Jan Strikwerda groeide op tussen de dieren, op zijn vaders boerderij in Weakens die midden in het groen lag. Er was destijds nog geen elektriciteit en het water kwam uit de regenbak. Vanuit Weakens liep hij tweemaal daags heen en weer naar de lagere school in het naburige Winsum. Dat was zelden saai, onderweg werd er volop gespeeld door de schoolkinderen. Hij denkt met liefde terug aan die tijd. Hoewel hij geen familietalent als voorbeeld had, mocht Jan altijd graag een krabbeltje maken wanneer hij een papiertje in handen kreeg. Hij herinnert zich nog zijn eerste schetsboekje dat hij met een set kleurpotloden cadeau kreeg. De kwaliteit van het materiaal was zo vlak na de oorlog matig, maar hij was er verguld mee. Voor de middelbare school in Leeuwarden gebruikte hij de fiets of bij hoge uitzondering de bus, die steevast overvol was. Toen Jan het diploma van de 3-jarige HBS op zak had, was er geen twijfel: hij wilde naar de kweekschool. Daar koos hij voor de volle vier jaar, inclusief hoofdakte. Dat had meer dan één reden: op die manier kon je ook de militaire dienst nog een jaar langer uitstellen. In dienst is hij uiteindelijk nooit geweest: de lagere school in Wjelsryp zat te springen om een nieuwe onderwijzer en kreeg toestemming om Jan vers vanuit de kweekschool aan te stellen. Zo stond hij in één keer voor 33 leerlingen uit de klassen 1,2 en 3. Na vanuit zijn ouderlijk huis vier jaar in Wjelsryp te hebben gewerkt, hoorde Jan in 1964 van een vacature in Easterein. Daar was bovendien een woning beschikbaar. Hij kwam er te wonen met zijn vrouw Gerrie, ze waren kort voor de oversteek naar Easterein getrouwd. Jan keepte overigens al een aantal jaar in het eerste elftal van SDS. En aan de school had hij nog goede herinneringen van zijn hospiteertijd. Hij ging er met

veel plezier aan de slag. Toen master Kornelis in 1970 plotseling kwam te overlijden werd Jan voor zijn opvolging als schoolhoofd gevraagd. Zijn tekentalent kwam hem op school goed van pas. Niet alleen kinderen maar ook ouders verraste hij menigmaal met zijn tekeningen op het bord. Zo vanaf zijn 30e jaar nam hij af en toe ook het schilderpenseel ter hand. Wel was het schoolwerk intensief en in combinatie met zijn verenigingsactiviteiten bleef er vaak weinig tijd over voor het thuisfront. Dat vindt hij terugkijkend nog wel eens spijtig. Met zijn pensionering in 1998 ontstond opeens volop ruimte voor het schilderen. Jan combineerde dit met een verwante liefde, de fotografie. Fotografie en schilderkunst zijn wat hem betreft familie van elkaar. Zo zijn bij beiden dieptewerking en compositie van groot belang. Met zijn fototoestel - dat hij altijd bij zich draagt - legt hij de schoonheid van natuur en landschap vast. Soms betreft dat een zonsondergang, soms een stel jonge eendjes in de eendenkooi of een zwaan in het weiland. De foto’s zijn vervolgens inspiratie voor zijn schilderwerk. Jan heeft daar als autodidact door de jaren heen zijn eigen stijl en techniek in


gevonden. Hij werkt niet volgens vaste regels of op discipline, maar voor hem staan tijd nemen en bovenal passie centraal. Soms kan een werk vele aandachtige uren in beslag nemen. Maar een enkele keer staat het binnen een paar uur op het doek. Zoals bij het portret dat hij van Gerrie na haar overlijden in 1994 schilderde; het is dan “een heilig moeten”. Inmiddels deelt Jan zijn liefde voor en ervaring met het schilderen volop. Sinds zes jaar leidt hij twee schilderkringen die vanuit de kerk worden georganiseerd. Iedereen is welkom, van nieuwsgierige starters tot schilders met ervaring. Jan leert de groep aandachtig kijken, bij voorbeeld met behulp van een appel waaraan steeds meer kleur, detail of schaduwwerking te ontdekken vallen. Want: de eagen, dy dogge it. De kringbijeenkomsten beginnen altijd met het bekijken en becommentariëren van elkaars werk. Jan’s motto daarbij is: “het is nooit fout”. En je kunt er ter verbetering altijd wat aan doen. Als voorbeeld toont hij een schilderij van een jong katje, dat eerst tamelijk vlak overkwam. Maar door een paar kleine lichtstreepjes in de ogen te plaatsen, kwam het portret opeens tot leven. Jan leert op zijn beurt ook altijd weer nieuwe dingen van de deelnemers. En af en toe wordt er gezamenlijk geëxposeerd, in ieder geval jaarlijks in mei bij de Kunstroute en twee weekenden in juni of juli tijdens het Tsjerkepaad. Ook maakt Jan af en toe een werk in opdracht. Zo schilderde hij voor een boerenfamilie op verzoek hun pleats. Het ontroerde hem toen hij vernam dat het schilderij bij de begrafenis van de boer op de kist stond.

Snypsnaren: Van der Eems Troch Jan Hiemstra Komme je fan de Itenser kant ôf yn Easterein dan stiet der links foar it doarp op de eardere ‘twa pûnsmiet’ in prachtich bedriuw: Drukkerij Van der Eems. Tal fan Eastereiner publikaasjes sa as ‘Easterein’(1995), mar ek dit Doarpskrantsje kamen dêr fan de parse. Geane je dêrnei it doarp troch dan komt der op de oergong fan de Tsjerke-buorren nei it Skilplein in ‘bline’ bocht. Frachtauto ’s kinne der hast net trochkomme en dêrom is de hoeke fan it hûs oan de Tsjerkebuorren skansearre. Binne je de bocht dan troch dan sjogge je oan de rjochterkant in muorre mei in doar en oan de linker in muorre mei in rút. Efter dat rút wie jierrenlang ien oan it wurk om ’t er dêr syn bedriuw hie. Dan wer siet er mei de holle foaroer efter in typmasine, dan wer stie er by de stensil-masine. Cornelis van der Eems De man efter it rút wie Cornelis van der Eems; Kees foar de doarps-genoaten, mar skreaun as Cees. Dizze persoan wie ferbazend warber en wat hy die, wie yn dy tiid bysûnder. Woene lju út it doarp of omkriten in tekst op papier ferspriede (en dat diene bygelyks winkellju mei harren oanbiedingen, doarpsbelang om in feest oan te kundigjen, ferieningen om de leden op te roppen foar in fergadering, en tsjerken as der foar in bysûndere tsjinst in bysûndere liturgy komme moast) dan gongen hja mei in skreaun stik nei Van der Eems. Dy


moast it dan type (meastal mei it konsigne ‘jo rêde jo der mar mei’) en fermannichfâldichje.​Foto: Cees van der Eems piip yn ‘e mûle en oan it wurk De winkel It bleau by dizze ûndernimmer net by ien ‘tak’. Der wie noch in twadde, in tredde en miskien noch wol ien, want nêst it rút der ’t Cees efter oan it wurk wie, siet in folle grutter finster: in etalaazjerút mei der neist de winkeldoar. Hjirefter lei faaks in ferskaat oan guod: fan boeken oant folpinnen en fan reaukes (kopke en pantsje) oant in solabestek. Mei dizze etalaazje woe de winkelman oanjaan dat er hiel wat yn de winkel hie. It wie in hema yn it lyts. Kamen je hjir foar in boadskip dan kaam Van der Eems yn syn stofjas út syn wurkromte om de klant helpen. Assortimint Tal fan kearen ha ik foar heit of mem nei de winkel fan ‘Cees en Annie’, sa ’t se by ús thús seine, moatten. Foar heit moast ik dan om in kasboek, in potsje inket, in potlead, in stikje gom en neam mar op wat je as lytse middenstanner foar je administraasje noadich hiene. Foar mem gong ik bygelyks om in ierappelskylmeske, in skrift of in kadoke foar beppes jierdei. Myn earste folpinne, want dêr skreaune wy op de ulo mei, kaam hjir natuerlik wei. It wie in winkel yn galanteryen, potten en pannen en kadoartikelen. Hie Van der Eems in artikel net yn foarried, dan waard it besteld en koe it in pear dagen letter helle wurde. It wie al in modern postoarderbedriuw mei ôfhelfunksje! Ek de rouadvertinsjes foar de krante koene hjir opjûn wurde en foar de roubrieven wie dit it adres. Hiene je help noadich dan stie de net hiel spraaksume, mar wol hiel behelpsume Van der Eems foar je klear. De boekwinkel Cees van der Eems hie in offisjele boekwinkel en soks koe net elke boekferkeaper sizze. Yn 1946 waard troch him it diploma fan ‘De vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels’ helle en dêrmei waarden je as boekferkeaper erkend. Sa ‘n boekwinkel yn in plak mei de grutte fan Easterein wie wol hiel bysûnder en dat hat it doarp

witten. De boeken yn de etalaazje setten de minsken oan ta lêzen, en lêzers waarden klanten. It waarden net allegearre persoanlike klanten, mar de boeken dy ‘t yn de biblioteek fan de jongelingsferiening stiene, kamen fan …Van der Eems. Ek de boekjes dy ’t op de twadde krystdei nei de krystfiering yn de ‘grut’tsjerke oan de bern meijûn waarden, kamen by VdE wei. Mannich boek yn in Eastereiner húskeamer, kaam hjir wei. De skoalboeken De skoalboeken moatte foaral net fergetten wurde. Op tal fan skoallen foar fuortset ûnderwiis moasten de learlingen de boeken sels keapje. Oan ‘e ein fan it skoaljier hiene se dan op dy skoallen in boekebeurs en koene de learlingen se foar in part ferkeapje, mar dy boeken moasten in kear nij oanskaft wêze. Foar in erkende boekwinkel wie it leverjen fan dizze kategory boeken de drokste tiid fan it jier, want foar it begjin fan it nije skoaljier moast alles yn oarder wêze. Dan wie it moai dat de Van der Eemsen in grutte húshâlding hiene! Ûnder it motto dat ‘vele handen licht werk’ meitsje sil ek dit middenstânsbedriuw gebrûk makke ha fan en grut wurden wêze troch de ‘eigen’ minsken. Boekhannel Van der Eems hie by de levering fan skoalboeken in sterk punt. Kochten je dêr je skoalboeken dan waarden se kreas yn brún kaftpapier levere. De linige hantsjes fan ien fan de Van der Eems bern soargen hjir foar. Postkantoar Doe ’t de jonge Cees foar de oarloch nei it beheljen fan it mulo-diploma by heit oan it wurk rekke, wie it winkeldiel ek noch post- en telefoankantoar. De postsekken kamen dêr binnen, de post waard der sortearre en dêrnei troch de postrinners besteld. It ynkommende telefoanferkear rûn noch oer in telefoansintrale. De telefoantsjes dy ‘t binnenkamen moasten trochferbûn wurde nei dy inkeling dy ’t yn it doarp in telefoanoansluting hie. Dit barde troch in stekker fan stopkontakt te ferwikseljen. Dat waard dien troch heit Hendrik dy ’t earst de saak hân hie, mar nei de oarloch noch allinne it postkantoar. Hiel hommels ferstoar Hendrik yn 1948 en soan Cees koe it postkantoar der net by ha. Dat ferhuze doe nei de Hidaarderdyk.


En doe … De wurksumheden yn it bedriuw namen hieltyd ta. Dochs hie Van der Eems noch tiid om mei te dwaan mei it kompetysjekeatsen. It wie in tûke keatser dy ’t soms yn in lange, mar meastal yn syn ‘koarte’ kakybroek op it fjild stie. Yn 1956 kaam er yn it bestjoer fan de keatsferiening, itselde jier dat er op syn 42-ste winner fan it kompetysjekeatsen waard. Ek de herfoarme tsjerke hat Van der Eems op ferskate manieren tsjinne. Fiersten te jong ferstoar Cornelis van der Eems yn 1972. Hy hat de útwreiding fan stensilbedriuw anneks winkel oant moderne drukkerij net meimakke, mar hie der sûnder mis op syn beskieden manier grutsk op west.

Yn Easterein stiet in hús…

Troch Gerben van Snits

Gewoanlik skilje ik by ien út it doarp oan, mar dit kear is it oars. Ein oktober stie Jan Rispens oan de doar en myn freon hat de honneurs waarnommen en de boadskip trochjûn: Hy woe sels wol ynterviewd wurde! Yn ien fan ‘e seniorewenten oan Eeskwert wennet hear Rispens (“zeg maar Jan!”) al hast fyftjin jier. Werom nei it heitelân nei jierren yn Brabân wenne te hawwen. De wenning is trije jier lyn troch de wenningstichting hielendal renovearre. … en yn dat hús dêr wennet… Jan Rispens hat in lange en bysûndere skiednis efter him lizzen. Hy is krekt nei de oarloch berne en it wie al gau dúdlik dat der wat bysûnders oan him wie. “Ik ben in Itens geboren, kort daarna zijn mijn ouders naar Hennaard verhuisd. Dokter Klarenbeek was toen huisarts in Easterein en hij had door dat ik doof was en dat ik daardoor ook niet heb leren praten. Hij zei tegen mijn ouders dat het voor mij het beste was dat ik hier niet zou blijven, omdat ze nooit met mij zouden kunnen communiceren. Alles had hij al geregeld: in Groningen was een doveninstituut waar ik terecht kon en met drie jaar zat ik al in het internaat. Voordat mijn ouders mij hier heen brachten, hebben ze een foto van mij laten maken bij een fotograaf in Groningen. Deze foto heeft altijd bij hen op de kast gestaan.” De Grinzer dûmny Henri Daniel Guyot hie yn Paris sjoen dat dôve bern in oplieding krigen en fûn dat ek belangryk yn Nederlân. Hy hat yn 1785 it earste dôve-ynstitút stifte. “Toen ik er kwam, was het een groot instituut met ruim 200 leerlingen. Tweemaal per jaar ging ik met de zomer- en wintervakantie naar mijn ouders, verder zag ik ze niet. Ik bleek niet geheel doof te zijn en kreeg direct een gehoorapparaat. Met een draad was deze verbonden aan een kastje dat ik op de buik moest dragen. Verschrikkelijk vond ik dat! Tijdens de vakanties deed ik hem meteen af. Mijn moeder had er geen problemen mee; ze was al lang blij dat ik


thuis was!” Op it ynstituut waard altyd Nederlânsk sprutsen en sadwaande wie Jan net allinnich it ienige dôve bern yn ‘e famylje, mar ek de ienige dy’t gjin Frysk koe. Nêst it Nederlânsk en gebeartetaal wie it ek wichtig dat de bern in fak learden. Je moasten nei de ynstituutperioade de maatskippij yn en de jongens waarden oplieden ta kleanmakker, skuonmakker as meubelmakker. “Het was al snel duidelijk dat ik wel kon leren en de directeur vond dat het voor mij beter was om in een pleeggezin te komen. Mijn ouders zijn toen vanuit Dearsum (waar ze na Hennaard en Kûbaard zijn komen wonen) verhuisd naar Oldehove. Vanaf dat ik 9 was, woonde ik dus weer thuis en ging elke dag de bijna twintig kilometer naar school met de bus. Op mijn dertiende ben ik getest op fijnmechaniek en het bleek dat ik wel kon leren. Weer ging ik het huis uit, nu om de opleiding aan de horlogevakmakersschool in Hoorn te volgen. Het eerste jaar was moeilijk, omdat ik moeite had om de docenten te kunnen volgen en ik moeite had met communiceren. De directeur van de school heeft mij aangemoedigd om zelfstandig te gaan werken en al op mijn twintigste had ik de benodigde beroepsdiploma’s en het middenstandsdiploma. Wettelijk gezien was ik nog te jong om een eigen zaak te beginnen en de rechter moest er aan te pas komen en zelfs de staatssecretaris van Economische Zaken heeft toestemming verleend om een eigen bedrijf te stichten. Acht jaar ben ik zelfstandig horlogemaker geweest in Twisk. Het werken met de Westfriezen beviel mij wel. Ze zijn minder stug dan de Friezen, gemoedelijker en spraakzamer. Een leuke klantenkring heb ik zo opgebouwd. Een neef heeft mij echter aangeraden om voor een baas te gaan werken om zo meer onder de mensen te komen. Ik heb toen alles verkocht. Achteraf was dat wel heel jammer geweest…” Yn de funksjoneel ynrjochte keamer lit in âld klok syn lûd hearre: “Dat is een Big-Ben-klok. Normaal slaat hij luider, maar het geluid draagt door de dunne muurtjes naar de buren. Vanaf 1973 heb ik verschillende banen gehad in Veenendaal, Ouderkerk aan de Amstel en Etten-Leur. Van lichamelijk licht werk ben ik naar zwaar werk gegaan en de laatste jaren heb ik zelfs als stratenmaker gewerkt. Met 56 ben ik gestopt met werken en na twintig jaar in Brabant gewoond te hebben, ben ik terug naar Friesland gegaan. Mijn vader leefde nog en zo kon ik dichter bij hem en de rest van de familie zijn.” Wat hâldt jo yn it deistich libben dwaande?

De deis foar it ynterview stie ik al by Jan oan de doar. Doe hie er einliks gjin tiid, want hy soe nei de damklup. Beide jûnen stie de telefyzje oan op it nijs. “Ook ben ik geregeld op de ‘bou’ (volkstuintjes) te vinden en ik doe aan jeu-de-boules in het dorp.” Hjir en dêr falt der in Frysk wurd yn it petear, de algemiene begrippen hat Jan him wol oanleard. It minne hearren is net in probleem; de apparaten fange it measte lûd wol op. “Liplezen heb ik nooit geleerd en de gebarentaal ben ik verleerd. Het leven van het instituut paste niet bij mij. Ik wil volledig meedraaien in de maatschappij!” Wat betsjut Easterein foar jo? “Toen ik uit Brabant kwam, voelde ik me meteen thuis in Friesland. Mijn vader was heel blij dat ik terug was; ik weet dat hij voor mij heel veel heeft opgeofferd. Hij was blij dat ik dichter bij hem kwam wonen. Iedere dag kon ik hem opzoeken in het verzorgingshuis waar hij woonde. Mijn vader is 106 geworden! Eastereiners nodigen niet zo snel iemand bij hen thuis uit. De mensen zijn wat meer op zichzelf.” Mar wêrom woene jo graach yn it Doarpskrantsje? “Veel mensen weten wel dat ik slechthorend ben, maar de nieuwe mensen weten dat niet. Dan hebben ze er misschien wat meer begrip voor…”


Ut de hûshâlding fan…. Wa binne dit?

It pronkje fan Ierlân Minsken út Easterein, Omdat der in protte spilers út Easterein meidogge oan de keatsrevu en omdat der dit winterskoft allinne in jongereinfoarstelling is fan Fuort Mar Los, ha wy op eigen inisjatyf dizze jûn organisearre, dy’t op 26 jannewaris fêstlein is. Foar in part omdat trije minsken út Easterein meispylje yn dit stik. Oan de oare kant is it foar ús no in moaie gelegenheid om ris yn eigen doarp te spyljen. Yn de jierren 1997/1998 hat Tryater mei dit stik (ien út de Leenane trilogy) in protte sukses hân. Letter is it sporadysk nochris spile troch it amateurtoaniel. Omdat wy graach in yndruk ha wolle fan it oantal besikers, freegje wy jim om te reservearjen (sjoch poster) De kaarten kostje €12,50. Foar echte toanielleafhawwers is dit in unike kâns. Wy hoopje in protte minsken wolkom te hjitten! Teatergroep FJOER

Ut de húshâlding fan OPLOSSING

De fûgelwacht Easterein winsket eltsenien smûke Krystdagen en in sûn en lokkich nijjier. Ek yn 2019 oarganisearret de fûgelwacht wér in ferskaat oan aktiviteiten foar de bern en leden. Wolle jim dér ek bywéze? Wurd lid fan de fûgelwacht Easterein. Groetnis: Jan Rinse, Doede, Peter, Hans, Gerard en Gep

Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Sjaarda. Linksboppe is Siemy, linksûnder is Akke. Midden Yde en Hylke. Rjochts is Janny Sjaarda.

Sjoch ek ris op www.easterein.nlNoflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169

Aldjierspuzzel Troch Gerben van Snits Ha jo it Doarpskrantsje goed lêzen? Witte jo alles wat der dit jier bard is yn Easterein? Test jo kennis! Of sykje de âlde nûmers der noch ris by; se stean ek op easterein.nl. Antwurden kinne jo yn de brievenbus dwaan fan Skilplein 15 of meijaan oan de besoargers tagelyk mei de enquête en de slúfkes. Foar de winner is der in leuke priis! 1. Hokker bist helle fyftich jier lyn de krante? 2. It potlead is in wichtige priis dy’t ien kear yn it jier fuortjûn wurdt. Wa krige dit jier sels in gouden etwy? 3. Hokker feriening hat dit jier in feestje fiert en is 40 wurden? 4. Wa hat as earste de doar iepen dien foar in nije rubriek yn ús doarpskrantsje? 5. Hokker 60+’ers wiene yn augustus al wer fiif jier troud en hawwe harren oan ús foarsteld? 6. Yn wat jier wie de earste Pykedei? 7. Wa wennet mei harren freondinne, katten, hinnen en in gâns yn in âld dykhús? 8. Hokker eilâner is de âldste Eastereiner? 9. Froeger kochten je de tabak by de “âld post.” Wa hie dizze binamme? 10. Fan hokker sport binne llarques en chaza farianten? 11. Wêrom stie it Vrijheidsbeeld yn Easterein? 12. Wa is de grutste held van Nathalie Oliveiro? 13. Wat foar resept wurdt extra fleurich mei M&M’s? 14. Wa hat dit skiep makke? 15. Wa gong mei trije jier it hús al út? 16. Wannear wurdt it nea wer tsjuster? 17. Wa is frijwilliger by de Brandaris? 18. Wa hat it earste ljipaai fan Easterein fûn? 19. Hokker feriening is dit jier nei 80 jier stopt? 20. Hoe hjit it fertrouwenshynder dat yn Easterein fokt is?


Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Sinteklazemail

dat eltsenien wer feilich yn Easterein oankommen wie.

Goeie Eastereiners,

Efter de muzyk fan it draaioargel oan en mei in moai hjerst sintsje op it gesicht gong de stoet rjochting Noflik. Ûnder begelieding fan Wilhemina waarden dêr ferskes songen en dûnse. De piten genieten fan de fakânsjesfearen, en de ferhalen fan de bern oer hun fakânsjes. De bern ha noch in oerke oan it dûnsjen en sjongen west, dernei wie it tiid om sinteklaas en de piten ût te swaaien. It soe noch in lange jûn wurde, om’t de skuontsjes fan de bern noch fult en werom brocht wurde moasten.

Op 24 novimber kaam Sinteklaas mei syn piten nei Easterein ta. De spanning foar de jierlikse yntocht wy op de gesichten fan de bern ôf te lêzen. De Skippersbuorren stie wer gesellich fol, under lieding fan it draaioargel en Klaas waarden der ferskes sjongen en hope dat Sinteklaas en syn piten fluch kamen.

We hoopje dat jimme krekt as Sinteklaas en syn piten genoaten ha fan it feest. Noflik Easterein bedankt foar de gastfrijheid op dizze dei. It wie top! De peuter- en de basisskoalle, bedankt foar it meiwurkjen oan dizze dei. Ek tank oan alle dames fan de maatskiplike stage foar it ynpakken, fersieren en opromjen by Noflik En alle Eastereinders bedankt foar it keapjen fan de spekulaasbrokken. It wie in fantastyske opbringst. Oant takom jier! Groetnis fan de Sinteklaaskommisje

Mar…..gelokkich dêr kaam in rubberboat de bocht om mei twa piten, se wiene sinteklaas kwyt rekke en sels mar nei Easterein fean. De “domdom” fan de boat fan sinteklaas wie stiken, derom kaam hy tegearre mei de oare piten wat letter oan as ferwachte. Sinteklaas fertelde dat hy bliid wie dat de ferdwune Piten wer terjochte wiene en


Nijs fan Fuort Mar Los Sa’t jim al witte binne de repetysjes foar it jongereintoaniel alwer útein set. Se sille it stik spylje:

RONJA DE ROVERSDOCHTER! Ronja Hoi! Ik bin Janneke Overal en ik spylje Ronja yn it stik Ronja de Roversdochter, nei it boek van Astrid Lindgren. Ronja is in hiel blier famke en wol ek altiid wol op aventoer/ûndersyk út. Se wol graach dingen goed dwaan ek al giet dat net altyd goed… Mar it leukste is dat wy als groep al drok besich binne mei de foarbereidingen fan it stik dat wy ein maart opfiere. Sommige bern binnen selfs al besich mei kostúms meitsjen! It wurd super leuk! Groetnis Janneke

Tariedings Der wurdt al fanatyk repeteare en alle spilers ha hjir harren oandiel yn. Neist dat se teksten leare moatte, wurdt der ek kreatyf neitocht en wurke oan de oanklaaiing. De spilers moatte fansels allegear yn’e klean mar ek it toaniel moat dit jier aardich ûnder hannen nommen wurde. De spilers tinke hjir sels yn mei en helpe mei it meitsjen fan klean en oare omballingen. In moaie kombinaasje fan toanielspul en lekker mei de hannen dwaande wêze. Theresia hat allegear kreative ideeën oer it delsetten fan it stik en hat alwer in protte tiid en ynspanning levere.

Utfiering De útfierings fan Ronja de Rôversdochter sille freed 29 maart en sneon 30 maart yn de seal fan Noflik Easterein wêze.


De koksmûtse: Vuurpijlen (leuk voor oudjaarsavond) Door Annebeth de Jong Recept voor 10 worstenbroodjes Ingrediënten hotdog worsten (10 stuks) satéprikkers (half uur weken in water) 4 plakjes bladerdeeg blokje kaas 1 ei Bereiding Verwarm de oven voor op 210 graden. Ontdooi de vellen bladerdeeg en plak er 2 onder elkaar. Zo krijg je een lange plak. Snij 5 stroken per plak (= 10 in totaal). Rijg een worstje op een satéprikker. Laat aan de bovenkant een stukje prikker uitsteken, hier komt later het stukje kaas op. Pak een strook bladerdeeg, zet vast aan de bovenkant van de satéprikker en wikkel om de worst. Aan de onderkant vouw je het bladerdeeg een stukje om de satéprikker. Leg de raketten op de bakplaat en bestrijk met een losgeklopt ei. Bak in 15-20 minuten goudbruin. Knoop eventueel wat inpaklint om het stokje heen voor het spettereffect. (In plaats van een hotdog kun je ook reepjes ham of bacon gebruiken) Bron:​​https://bijboefenmop.nl/diy-voor-jezelf/met-een-raketworstenbroodjehet-jaar

Blide gesichten doe’t Sint op de trike fan Jellie in besykje brocht oan de Kulturele Haadstêd 2018.


Project Tanzania Oktober 2014 / 2018 We binne no 4 jier fierder dat ik mei dochter Ieda nei Tanzania west bin om dêr frijwilligers wurk te dwaan oan in skoalle foar weesbern. Ik kin jimme sizze dat al it jild fan in hiel soad ynwenners fan Easterein goed te plak kommen is !!! It wurk giet noch altiid troch mei frijwilligers fan de stichting KET en minsken dêr út de regio. Troch nijsbrieven wurde wy noch altiid op de hichte hâlden. De skoalle draait op folle toeren. Om de skoalle hinne binne se drok dwaande mei blom-/grientetúntsjes, bisten sa as hinnen/kij, fiskfivers ensfh. It is geweldich om te hearren dat it dêr goed giet. Op de foto’s binne û.o. de skoalle en de fiskfiver te sjen. As jo mear witte wolle sjoch dan op: www.projecttanzania.nl Bauke Tj. de Boer


Bern en de Gouden Gurbe

Stern Kok​ ​door Nathalie Oliveiro

Jong talent Het avontuur begon twee jaar geleden toen zijn moeder hem opgaf voor het Berneiepenloftspul. Hij was het er eerst eigenlijk niet mee eens, maar besloot toch auditie te doen. Dat pakte goed uit. ‘’Ik vond het toen zo leuk, dat ik er mee door wilde gaan’’. In 2018 deed Stern weer mee, als hoedenmaker in ‘Alice yn Wûnderlân’ en won de extra Gouden Gurbe voor jong talent. Hij had het niet verwacht. ‘’Ik begon heel hard te schreeuwen, ik liep het podium op en had niks voorbereid. Het ging allemaal zo snel, ik had echt zoiets van: Wow, wat gebeurt hier!’’

Leeftijd:​​ ​12 jaar Geboorteplaats: ​Sneek Verjaardag:​​ 30 januari School: ​Bogerman Sneek

Het leukste aan acteren? ‘’Dat je iets anders kunt spelen. Nu ben je gewoon jezelf, en ik vind het wel leuk om dan iemand anders te kunnen zijn’’. De leukste rol om te doen? ‘’Vooral heel gek’’. Het minst leuke vindt Stern een serieus type spelen of iemand die heel erg om hem lijkt. Stern zit op dit moment in MUZT 1, de musicalopleiding van Atrium Sneek, waar ze bezig zijn met Shrek. Voor kerst zingen ze liedjes van Annie.

Freek Vonk Een acteeridool heeft Stern niet. Naast acteren gamed hij graag. En ‘’als ik me verveel, ga ik meestal wat tekenen, gekke hoofdjes bijvoorbeeld’’. Daarnaast houdt hij van dieren en de natuur. ‘’Ik vind Freek heel leuk, het werk wat hij doet, dat hij de wereld rondreist op zoek naar dieren en met ze werkt in het laboratorium’’. Korte termijndoelen? ‘’De tweede klas halen, en hoge cijfers’’. Dromen voor later? ‘’Dat ik net zo’n kans krijg als Freek.’’

INSTA-VRAGEN Huisdieren?​ Een hond, 3 katten en wandelende takken Schoenmaat?​ 40 Wat heb je nu aan? ​Zwarte joggingbroek en een bloesje Broers/zussen?​ ​Junen, Hielke en Nova Kleur ogen?​ Heel donkerbruin Innerlijk/uiterlijk?​ Innerlijk Favoriete liedje? ​Warriors van Imagine Dragons en I’m blue Lievelingskleur? ​Neongeel Wil je ooit een tattoo? ​Ja Favoriete game? ​Super Smash Bros en Fortnite Lievelingseten? ​Turkse pizza, shoarma en butter chicken

Netjes/chaotisch? ​Netjes Chillen/sporten?​ Chillen Series/films? ​Films Netflix/youtube? ​Netflix Comfort/avonturen? ​Avonturen


Impressie Marktstraat

Gemeentehuis Sneek verhuist naar Marktstraat 8. Op 2 januari openen wij de deuren van het nieuwe gemeentehuis op Marktstraat 8 in Sneek. Aan de overkant van de straat.

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen Loket Sneek In verband met de verhuizing is het gemeentehuis in Sneek gesloten van maandag 24 december 2018 t/m 1 januari 2019. U kunt deze week op een aantal dagen terecht bij het loket in Bolsward, Kerkstraat 1. Hieronder vindt u de openingstijden.

Loket Bolsward Maandag 24 december Dinsdag 25 december Woensdag 26 december Donderdag 27 december Vrijdag 28 december Maandag 31 december Dinsdag 1 januari Woensdag 2 januari

De gemeente Súdwest-Fryslân werkt vanaf 2019 volledig op afspraak. Dit betekent dat u voor uw bezoek een afspraak moet maken. U maakt een afspraak via www.sudwestfryslan.nl. Bellen mag ook op 14 0515.

Balie inkomen 9:00 - 11:00 uur* (beperkte dienstverlening) Gesloten (1ste kerstdag) Gesloten (2de kerstdag) 9:00 - 16:00 uur 9:00 - 12:30 uur 9:00 - 11:00 uur* (beperkte dienstverlening) Gesloten (nieuwjaarsdag) 9:00 - 16:00 uur Opening Marktstraat 8 (9:00 - 16:00 uur)

* Op maandag 24 en 31 december kunt u bij het loket in Bolsward alleen terecht voor de aangifte van geboorte en overlijden.

Telefoon Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij op 27 en 28 december telefonisch bereikbaar tussen 09:00- 16:00. U kunt ons bereiken op 14 0515.

Wist u dat? Veel producten kunt u ook digitaal aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.sudwestfryslan.nl.

www.sudwestfryslan.nl

Niet vergeten! Maak voor uw bezoek een afspraak.

De balie inkomen aan de Gedempte Neltjeshaven is vanaf 24 december gesloten. Tussen Kerst en Oud & Nieuw kunt terecht op vrijdag 28 december van 9:00 – 11:00 uur in Poort 20, aan de Oude Koemarkt. Vanaf 2 januari kunt u voor deze dienstverlening terecht op Marktstraat 8.

Milieustraten De milieustraten van Heeg en Sneek zijn deze week gesloten op maandagavond 24 december en 31 december. Alle milieustraten zijn 25 en 26 december (kerstdagen) en 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.

Afvalinzameling Op 25 en 26 december (kerstdagen) en 1 januari (nieuwjaarsdag) is er geen afvalinzameling. Kijk voor de gewijzigde afhaaldagen op de afvalkalender via www.sudwestfryslan.nl.

Vanaf woensdag 2 januari 2019 bent u van harte op Marktstraat 8. De koffie staat voor u klaar.


nieuwsgierig

Wie vraagt komt verder. Nieuwsgierig zijn wij naar de ontwikkelingen in ons vakgebied, naar wat daar achter de horizon van de grafische wereld gebeurt. Nieuwsgierig zijn wij vooral ook naar u. Uw bedrijf, uw wensen en uw doelen. Samen gaan we op weg, zodat wij voelen en ervaren wat u drijft. Dat is de weg naar succes. Door onze blik op de toekomst, lopen we nooit achter de feiten aan. Wij durven te investeren, want wij zien overal kansen. Welkom bij van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.