Doarpskrantsje Easterein april 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE EASTEREIN april 2022Kolofon

Nûmer 4 – April 2022 Redaksje: Bauke de Boer Helga Develing Klaas de Jager Einredaksje: Mattie Dijkstra Foto foarside: Helga Develing Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 27 april


DEMODAG BIJ BOS ZATERDAG 2 APRIL 08.00 - 17.00 KOM VERSCHILLENDE MACHINES UITPROBEREN IN 1 VAN ONZE VESTIGINGEN!

SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL

VOOR DE BEZOEKERS HEBBEN WE EEN LEUKE STIHL ATTENTIE KLAAR LIGGEN!

OP=OP

WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL


­­­­­Doarpsaginda april | Maaie 01 april 02 april

30 april

20:30 Darten (eltse freed), De Tsjerne 08:00-17:00 STIHL demodag bij BOS mechanisatie 22:00 Bandjûn mei 'Melrose', Bergsma 11:00-12:00 5e snein yn de 40 dagentiid. Tsjinst mei ds. S. Ypma út Frentsjer, De Martinitsjerke 15:30 Foarjierskonsert Wilhelmina en Basic Bigband, Bergsma 18:15 Molkwarder koeke-aksje KF Easterein 07:00-08:30 Grize kontener 12:00 Studzjemiddei de Foareker, bern 12.00 oere út. 19:30 Vesper yn de Martinitsjerke 20:00 Jiergearkomste Oranje en Heitelân, De Skoalleseize 14:30 SDS 1 - SVM 1, De Skoalleseize 18:00 Covos HS 1 - DBS HS 1, De Greidhoeke 20:00 Covos DS 1 - SVW DS 1, De Greidhoeke 21:30 Slotjûn CoVos mei Folkert Hans, Sportkafé De Greidhoeke 22:00 Beatles sessie - De Bergsma reünie, Bergsma 06:00-08:00 F1 kafé (GP Australië), sportkafé de Greidhoeke 07:00-08:30 Griene kontener 20:00 Passage, De Skoalleseize 07:00-08:30 Grize kontener 20:00 Ledegearkomste Doarpsbelang, De Skoalleseize 18:15-20:15 Bernedisko mei ballonknoper, De Tsjerne 20:30 Darten, De Tsjerne 14:30 SDS 1 - vv Sneek wit/zwart 1, De Skoalleseize 18:15-19:30 Goochelshow mei Goochelaar Rids, De Tsjerne 21:00 It takes two, De Tsjerne 14:00-15:00 F1 kafé (GP Italië), sportkafé de Greidhoeke 15:00 Gurbe Douwstra, De Tsjerne 16:00 Blues cruise - 'All Stars Blues Band', Bergsma hiele dei Fiering Keningsdei, De Skoalleseize hiele dei Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante 07:00-08:30 Griene kontener

01 maaie 04 maaie

11:00-15:30 07:00-08:30

03 april 03 april 04/05 april 06 april

09 april

10 april 13 april 20 april 22 april 23 april

24 april

27 april

Keatskamp jongerein, De Skoalleseize Grize kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nlAlgemiene Ledegearkomste Doarpsbelang “Hâld Faesje” Easterein op woansdei 20 april 2022 om 20.00 oere yn de Skoalleseize Wurklist 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Iepening Meidielings Ferslach fan de jiergearkomst fan 29 april 2021 Jierferslach 2021 Finansjeel ferslach: Jierrekken 2021 Ferslach fan de kaskommisje: Gerrit Bergsma en Dirk Yde Sjaarda Bestjoersferkiezing Ofgeand: Broer Harmen Abma, ponghâlder en Berend Santema, foarsitter Foardracht: Wouter Develing yn de funksje fan ponghâlder Berend Santema, twadde perioade, yn de funksje fan foarsitter De statuten jouwe oan dat ek leden mei in foardracht komme kinne. Dat kin oant 48 oeren foar de gearkomst, werby de foardracht ûndertekene wêze moat troch 10 leden. 8. Aktualiteiten en winsken/fragen fanút it doarp 9. Presintaasje 10. Rûnfraach en sluting Wy stelle jimme komst tige op priis, Bestjoer doarpsbelang “Hâld Faesje” Berend Santema, Broer Harmen Abma, Henk Duimelaar, Catharina Veenstra, Sjoukje van der Eems, Simon van der Velde en Sjouke Strikwerda


It earste ljipaai! En dêr wie der al! 20 maart 18.22 oere kaam de melding fan it earste ljipaai fan Fûgelwacht Easterein! Krekt as foarrich jier meldde Gerben Kooistra him foar it earste aai, fûn op it mais perceel by Bouma. Gerben wie nei iten noch efkes op paad en soe ek wer nei in mislukte poging nei hûs. En doe kaam der in enorme kâns. Dochs mar in loopke der op dwaan... en... bingo! Gerben lokwinske mei it earste aaike.

Fenne Sijbesma fynt 1e ljipaai jeugd Fenne Sijbesma hat sneontemoarn 26 maart nét 1, nét 2, nét 3, maar 4 1e ljipaaien fan de legere skoalle fûn. It broed leit yn in stikje kruidenrijk gêrslân fan boer Bonnema op Meilahúzen. Kommende wike sil de nije jeugdkoördinator fan de Fûgelwacht Easterein Bauke Dijkstra nei de legere skoalle om hjir op paslike wize oandacht oan te jaan. Yn wachtgebied Easterein is it frije fjild no sluten. De neisoarch begjint kommende wike. Wolle jim in kear mei? Nim efkes kontakt op mei de nije neisoargkoördinator Jan Flapper.


Bêste minsken, Nei myn ûngelokkige fal fan de treppen, op 1 desimber 2021, bin ik nei Nij Stapert rekke, en wenje ik sûnt de tredde wike fan jannewaris yn in oanleunwenning oan de S. De Vlasstrjitte 25. Dêr hoopje ik yn alle sûnens yn maaie myn 97ste jier te fieren. Want it giet goed. Ik rin achter de rollator oer it fytspaad, al wer oan de Alddyk ta. Bewege is my alles. Yn de fierte sjoch ik dan de toer fan Easterein, it doarp dat my sa dierber is. Wy binne der yn 1962 út Ljouwert wei kommen te wenjen, yn it gebou fan de Boerenleenbank (no de dokterspraktyk) en ik ha der sechstich prachtige jierren belibbe. Graach wol ik elkenien betankje foar it omtinken dat ik krigen ha, yn it sikehûs, yn Nij Stapert en no yn my appartemint. It wie en is oerweldigjend sa goed as elkenien om en oan my tinkt. Kaarten, blomkes, berjochtsjes, telefoantsjes, besites, de groetnis fia de bern... neam mar op. It hat my en ús bern enoarm stipe. Ik sjoch de simmer mei optimisme yn 'e mjitte. Wat ferienings oanbelanget: ik bliuw lid fan alle ferienings. Beskôgje my mar as in Eastereiner-om-útens. Mei in hertlike groet! Sikke de Jong fan de Van Eysingaleane No: S. De Vlasstrjitte 25, 8731 CX Wommels

Tips voor organisatoren collectes Er worden in Easterein vele collectes gehouden. Het gebeurt steeds vaker dat de mensen geen geld in huis hebben en dat er dan met een QR code kan worden gegeven, wat voor sommige mensen een probleem kan zijn. Daarom is het misschien wel handig dat de organisator van een collecte even een berichtje in de doarpskrante zet wanneer en welke collecte en in welke week de collecte wordt gehouden.Jild ophelje foar Oekraïne Troch Klaas de Jager

De hele wereld zet zich in om steun te verlenen aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in Easterein gebeurt dit... Een meisje dat met zelf gebakken koekjes bij de deur langs gaat. Jongens en meisjes die langskomen om lege flessen op te halen en het statiegeld doneren op giro 555. Super mooi dat jullie dit hebben gedaan!

No goeie, Myn namme is Hendrik. Myn hobby is it sammeljen fan kopertried/buis ensfh. Dêr helje ik it plastiek omwei en sa fermeitsje ik my jûns yn 't hok. Binne jo oan it ferbouwen en hawwe jim noch âlde kabels/buis of tried lizzen? Smyt dizze dan net fuort mar bring it my of skilje my efkes dan helje ik it op. Groetnis, Hendrik Zijlstra Eeskwert 1 Easterein, 06 12517939


Ferwûndering

Troch Helga Develing Elke maand ga ik als import Fryslânder op zoek naar antwoorden. Ik zie hier dingen die ik als Westers stadsmens niet ken of niet begrijp. Dingen die me verwonderen en nieuwsgierig maken. Deze maand mocht ik nieuw leven bewonderen bij de familie Vellinga. Al weken vertelde ik aan iedereen die het wilde horen dat ik mocht kijken bij het lammervangen. Ik was er zó vol van. Nooit eerder was ik bij de geboorte van nieuw leven. Onze honden waren mannetjes, alle hamsters en cavia’s werden angstvallig gescheiden gehouden en de vissen hadden gewoon ineens een heleboel vissen extra in het aquarium. Ook op school kwamen de kuikens altijd pas ‘s avonds of in het weekend uit het ei. Ik verheugde me er enorm op zo’n bijzonder moment mee te kunnen maken. En bijzonder was het zeker. Kraamkamer Ik was al een keer langsgegaan bij Jan en Monique Vellinga om een en ander af te spreken. Monique nam me die dag mee naar de kraamkamer. Een ruimte met voldoende rust en hooi om de aanstaande moeders te verwennen. Jan heeft die kraamkamer gefabriceerd op hun terrein, zodat de ooien dicht bij het huis zijn, lekker beschut en warm genoeg blijven en er zicht is op alles wat er gebeurt. De schapen zagen er heel tevreden uit. Het kon nog wel even duren, vertelde Monique me. Dat was voor mij een beetje lastig, want ik wilde het lammervangen graag in het aprilnummer beschrijven. Een mooier onderwerp voor hét lentenummer kon ik me niet voorstellen. En dan had ik ook nog een bardienst in de Skoalleseize. Als de schapen dan maar niet precies dán gingen werpen. Lenteweekend Het had niet mooier kunnen zijn. Uitgerekend in het weekend dat de lente begon kreeg ik een berichtje: het lammeren is begonnen, je kunt komen. Ik schoot in een oude spijkerbroek, trok mijn kaplaarzen aan en liep zo snel als ik kon naar Jan en Monique. Als ik maar niet te laat kwam! Ik had rustig aan kunnen doen. Het schaap was inderdaad begonnen, er hing een sliert achter haar met een zakje vruchtwater, maar verder nam ze er de tijd voor. Na een tijdje staan kijken beloofde Jan ons te halen als er wat stond te gebeuren en trokken Monique en ik ons terug in de keuken voor een kop koffie. En nog één.


Waarna we nog maar eens naar de aanstaande moeder liepen die rustig in het hooi lag te herkauwen. Dat kon nog wel even duren. Met de belofte dat ik gebeld zou worden als er echt gelammerd zou gaan worden liep ik weer naar huis. Hobbyboer Jan Vellinga kennen we allemaal van het transportbedrijf aan de Sibadawei. Maar hij heeft dus ook nog eens 65 schapen in het land staan. Of nu dan deels in het land en deels in de kraamkamer. De schapen zijn zijn hobby. Elk jaar gaan de schapen ‘onder de ram’ en helpt hij een flink aantal lammetjes op de wereld te zetten. Vorig jaar zo’n 160. Hij kan natuurlijk niet alle lammetjes zelf houden. Gelukkig zijn er altijd mensen die lammetjes willen hebben. “Mijn schapen zijn ziektevrij, ze hebben geen zwoegerziekte of scrapie. Daar fok ik op. Dat maakt dat anderen mijn schapen graag hebben.” Jan’s schapen worden regelmatig getest en behouden zo de status ziektevrij. Lammetjes Halverwege de ochtend gaat de telefoon: “kom maar snel, er is er al één.” Het gaat gebeuren, eindelijk kan ik het meemaken! Ik haast me wederom naar de Sibadawei. Daar staat lammetje nummer één al onwennig op de ranke pootjes. Ze is al redelijk schoongelikt. Ik verbaas me erover hoe wollig ze er al uitziet. Dan klimt Jan over het hek en gaat hij bij het schaap zitten. Niet veel later kan het schaap lammetje nummer twee beginnen schoon te likken. Dit lammetje beweegt niet. Jan merkt het ook en hij probeert van alles.


Mond op mondbeademing, water, zwaaien om eventueel vocht uit de longen te krijgen. Als hij het lammetje in het stro legt en moeder schaap het weer begint te likken, trekt het lammetje een beetje met de pootjes en ook het kopje beweegt even. Jan en ik houden de adem in: ze gaat het redden! Maar dan valt ze weer stil. Jan probeert nogmaals van alles om het lammetje te redden, maar het helpt niet. Dit lammetje overlijdt. Veel tijd om er nu bij stil te staan heeft Jan niet. Er zitten nog meer lammetjes in de ooi. Nummer drie en vier blaken gelukkig van gezondheid. Al snel staan ook zij wiebelig in het stro en gaan ze op zoek naar de uier. Er moet gedronken worden! Jan legt uit dat het belangrijk is dat de lammeren zo snel mogelijk biest drinken. Daar zitten veel voedingsstoffen in. Samen kijken we naar de zoektocht van de drie lammetjes. Een van hen probeert of Jan melk geeft, ze probeert de onderkant van de waterbak en dan klimt ze het hok uit om te onderzoeken of daar misschien wat te vinden is. Terwijl ik vertederd naar de lammetjes kijk,


plaatst Jan een hek. Zo wordt het hok wat kleiner en kunnen de lammetjes er niet meer uit. Dat helpt ze in de zoektocht naar de uier. “Ik kan ze niet helpen”, legt Jan uit. “Als ik ze bij de uier zet trekken ze zich terug. Ze moeten het echt zelf uitvinden.” Meerlingen Dit schaap heeft 4 lammetjes gekregen, wat best veel is. Jan vertelt me dat schapen meestal twee à drie lammetjes krijgen. Hij heeft dit jaar wel meer bijzondere geboortes: gisteren zijn twee schapen bevallen, elk van vijf lammetjes. “Dat is teveel”, legt Jan uit. “Dat kan het schaap niet aan, dan is er niet voor alle lammeren voldoende melk.” Dus wordt er voor twee keer twee lammetjes een ander thuis gezocht. En zo komt het dat er tijdens mijn bezoek twee lammetjes in een grote speciekuip worden gezet om elders de verzorging te krijgen die ze nodig hebben. Ik werp nog een blik op het nieuwe leven in de kraamkamer en keer dan huiswaarts. Wat een bijzondere dag was dit weer!

Ferwûndering Volgende maand doe ik ook iets met vangen, maar dan heel anders. Als het weer meezit, het moet niet te nat worden, mag ik komende maand mee op mollenjacht. Na een eerste gesprek met Eastereins mollenvanger is mijn nieuwsgierigheid gewekt. Niet alleen het mollen vangen zelf, maar er zijn ook mooie verhalen over te vertellen. Daarover volgende maand meer…Doarpsgenoaten Hjir wer nijs fan Oranje en Heitelan. Jiergearkomste Earst wolle we jimme graach útnoegje foar de ledegearkomste op woansdei 6 april om 20.00 oere yn De Skoalleseize. Keningsdei Fierders binne we drok dwaande mei de tariedings foar Keningsdei. We organisearje ûnder oaren in 'garagesale'. Dus sis mar de frijmerke oan hûs. Tink der alfêst oer nei wat jimme ferkeapje kinne!

Under it motto: meuk is leuk! Details hjir oer komme noch yn it programma wat doar oan doar komt. Deadebetinking De jierlikse deadebetinking mei de skoalbern út Easterein is dit jier op woansdei 4 maaie. Fanselssprekkend binne jimme mear as wolkom! De betinking begjint om 19.30 oere yn de 'grifformearde tsjerke fan eartiids' oan de Wynserdyk. De doar is iepen fan 19.15 oere ôf. Jo kinne dan lústerje nei oargelspul. Oant 4 maaie, út namme fan CBS de Foareker, de Oranjeferiening en it Kunstcentrum 'In de kerk'. Feesten En dan fansels de feesten. Dy binne dit jier op tongersdei 23 en freed 24 juny. Oant sjen! Groetnis, de Oranjeferiening Jan Jetze, Hieke, Christian, Klaas, Frida, Johannes, Hendrik, Kees en Anneke


Hoe is it no mei... Sietze Groustra Troch Bauke de Boer

Hallo Eastereiners, Bauke de Boer hat my in skofke lyn alris frege as ik ek wat skriuwe woe foar it doarpskrantsje oer myn tiid yn Easterein en oer myn tiid fan no. Omdat ik net graach oer mysels praat as skriuw hat dizze bijdrage wat langer op him wachtsje litten dan de bedoeling wie. Ik begjin mei myn resintste besite oan Easterein, tewitten op sneon 29 febrewaris 2020, mei de reünie (organissearre troch Tjitze van der Valk) fan de skoalklas 1975. Mei in rûnlieding op skoalle, in pear koarte lessen, en dêrnei nei café Bergsma foar in borrel en iten. It liket alwer in ivichheid lyn sa krek foar it corona tiidperk. Hast de hiele klasse wie oanwêzich en (sjoch foto) de masters Strikwerda, Hingst en Van der Zee, spitigernôch ûntbruts juffrouw Bruinsma. In prachtig moaie gesellige middei en jûn.

Hikke en tein op Sibadawei 30 (eartiids foar de komst fan de bedriuwen van der Eems, Vellinga en sa wie dit trouwens nûmer 16) op de saneamde Amerikaanske pleats (weroer letter mear) as jongste fan de trije bern. Neist it wurk op de pleats wie ús heit molkrider foar it molkfabriek yn Easterein en letter yn Wommels. Alle dagen ritten fia Skrok, Itens, Meilahuzen, Rien, Lytsewierrum, en werom fia Rien, Itens, dan Hinnaard, Skrins, Spyk, fia Iens en de Walperterwei nei it molkfabriek. Opgroeid neist maar leafst fjouwer buorjonges van der Valk (Yme, Pieter, Halbe en Tjitze) wie der altyd wol ien om mei te boartsjen, fuotbaljen, reedride en op de souder mei de lytse trekkers en sa boartsje. Letter kamen hjir u.o. Guido de Nobel en Bert Hartsuiker nog by. Yn it foarjier mei syn allen it lân


yn mei de polsstok en pas wer thúskomme as der ien in wiet pak hie. En dan foar straf jirpels skile yn de skuorre fan van der Valk.

Op de beukerskoalle oan it Skilplein, nei de legere skoalle en ek noch in skofke by/achter de gerifformearde tsjerke op skoalle sitten. De doarpsfeesten, optochten en spultsjes mei ek net ferjitten wurden, foar de tiid mei de noas tsjin it raam by de smid om te sjen wat foar prizen we winne koeden. Fierder bestiet myn oantinken oan de thússituaasje yn de legere skoalletiid foaral út molkbussen, kij en hurd wurkje, wrotte en bealchje. Fuotbalje die ik by SDS mar al gau waard it wurkjen yn de wykeinen by u.a. buorman boer Hotze Heeg yn Itens en bakkerij Van der Brug belangriker dan de sportife útdagings. Nei it foartset ûnderwiis en militaire tsjinst bin ik by de belestingtsjinst yn Utrecht belâne. Nei in jier de oerstap makke nei in accountantskantoar yn Ljouwert wat nei in protte fusy’s foarme is nei it hjoeddeistige PwC. Neist it wurk opliedingen folge en ôfrûne en by in pear oare accountantskantoaren wurke. Ein foarige ieuw de oerstap nei it publike domein makke by de gemeente Frentsjeradiel as haad ôfdieling Middelen. Yn die funksje op e nij yn de kunde kaam mei âld Eastereiner Jan Hiemstra yn syn funskje as riedslid. Sûnt de fusy fan Frentsjeradiel en sa ta Waadhoeke bin ik wurksum as concerncontroller. Neist myn baan bin ik yn tsjinst fan de VRF as haad taakorganisaasje ûndersteuning en fan dêrút ynsetber yn gefal fan Krisis (GRIP 2). Derneist betsjinje ik fanút in eigen accountants/belestingadfyskantoar MKB bedriuwen en bin ik aktyf as bestjoerder, tasichthâlder (rvc) en kommisaris (rvc).As bestjoerslid fan de KNKB ha ik wer kennis meitsje mochten mei in oare bekinde Eastereiner, Tjeerd Dijkstra. Mei myn frou Margriet, 2 fammen (28 en 23) en in soan (20) wenje we al in protte jierren yn Dronryp. De famkes binne al tuskentiid útflein. De snein fan de Rypster merke is altyd in plak en momint om âlde bekinden te moetsjen. Hooplik kin dit wer yn 2022. En no noch even oer de saneamde Amerikaanske pleats. Ein 2020 kaam ik yn kontakt mei Hans de Haan en Jacob van der Vaart die dwaande wiene mei in boek oer Amerikaanske pleatsen. Hja wiene ynteressearre yn de histoarje fan de pleats yn Easterein en hawwe út de ferhalen en de foto’s in seleksje makke. It boek is ein 2021 presintearre yn it lânboumuseum en yn û.o. Op 'e Skille fan 18 jannewaris 2022 is hjir oandacht oan bestege. Oprop Nei oanlieding fan de petearen mei de skriuwers, it opdjipjen fan âlde ferhalen en it dielen fan foto’s is it by my ek wer 'borreljen' gongen, blykber wurdt de nijsgjirrigens nei earder grutter alneidatst âlder wurdst. Dêrom fia dizze wei de oprop dat mocht der immen yn it besit wêze fan âlde foto’s fan myn bertewenning/omjouwing as fan de eardere buorkerij dy o/m 1928 op dat plak stie, of fan myn âlders of pakes en beppes, dan soe ik it tige wurdearje om dêr in ôfbylding fan te ûntfangen. Dat kin fia email of per post; sietzegroustra@hotmail.com of Skries 24, 9035DA Dronryp. Graach oant sjen, bygelyks op 'e Rypster merke! Mei freonlike groetnis, Sietze & Margriet Groustra-Ypeij


Nijs fan Keatsferiening Easterein Nei 2 jier stilte is op moandei 4 april en tiisdei 5 april wer de Molkwarder Koeke-aksje. Dan komme we by jo oan de doar om dizze lekkere koeken te ferkeapjen. Ha jimme ús mist, en wolle jo al wat lekkers by de kofje as thee dy wike, lit it ús foar 5 april witte by Dieuwke Kooistra, Hofsleane 9 as fia: algemien@kfeasterein.nl Mei de opbringst kinne der wer nije materialen oanskaft wurde. Hooplik oant 4 as 5 april.

Op snein 1 maaie sil it keatskamp foar de 9de kear plak fine foar de kabouters, welpen, pupillen en de skoaljeugd. Ek dit jier in ‘kleintje keatskamp’ fan ien dei. It sil in dei wurde mei spultsjes, keatsen en pankoek ite. It tema is dit jier ‘keats Olympics’ mei spultsjes dy’t net Olympysk binne. En om net te ferjitten it keatsen sels. Wy hoopje der mei syn allen in moaie keatskampdei fan te meitsjen! De keatskampkommisje, Halbe Willem, Selma, Tjalie en Sieta (P.S. sjoch foar mear ynfo op de website: www.kfeasterein.nl, Facebook: Keatskamp KF Easterein en Instagram: Keatskamp Easterein)


'Iepen tún en sa' yn Easterein It is al wer in pear jier lyn dat we 'Iepen tún en sa' (Nijsgjirrich Easterein) yn Easterein hân ha. No wolle we dit wer opnij organisearje. Sneon 9 july fan 11.00-17.00 oere binne der wer ferskate túnen te besjen en in hiel protte oare dingen yn Easterein. Tink oan de Martinitsjerke, Bêd&Brochjes, hobby’s, ensfh. Wa wol ek mei dwaan? Dy kinne harren opjaan by Pep de Boer of by Jet Reitsma. Mail dan efkes nei: Pepdbvd@gmail.com of Jetreitsma@gmail.com We hearre graach fan jim. Groetnis, Pep de Boer en Jet Reitsma

ng fan... Ut de húshâldi Wa binne dit?Yn en om Easterein (Sitplakkenferhier yn tsjerke) Troch Jan Hiemstra

De herfoarme tsjerke hie jild noadich om de dominy, de oargelist, de koster, de kloklieder en al dy minsken dy’t putsjes foar de tsjerke diene te beteljen. Yn Easterein wiene der hiel wat herfoarmen dy’t ‘in pear sinten’ foar wurk foar tsjerke krigen. It wie in foarm fan earmoedebestriding. ‘Frijwilligerswurk’ kaam net foar. Dat diene allinne de âlderlingen, de diakens, de tsjerkfâden en de notabelen. In tsjerke dy’t jild útjout moat ek wat ynbarre en dat kaam út de ferhier fan pleatsen, lân, wenhuzen en de grêfrjochten. Jierrenlang wie de Eastereiner tsjerke de grutste ferhierder fan huzen yn it doarp. Oare mooglikheden om oan jild te kommen foar it yn stân hâlden fan de tsjerke wiene it kollektearjen ‘foar de tsjerke’ ûnder tsjerketsjinsten en de ferhier fan sitplakken. Op foto 1 ha je goed sicht op de measte sitplakken. Yn in tiid dat de tsjerke meastal (grôt)fol siet, wie it moai om wis fan in sitplak te wêzen. Sa’n plak koene je ien kear yn it jier foar in jier lang hiere. No wie de preekstoel, en dus ek de dominy, fan alle einen en kanten wol te sjen, mar it iene plak siet better as it oare. En … op it iene plak waarden je sels better sjoen as op it oare! Jimme begripe it al. Op dy iene kear yn it jier koe der bean wurde op de sitplakken. Wa ’t der wat foar oer hier kaam it moaist te sitten. De bêste sitplakken wiene ornaris dan ek foar de minsken mei de grouste beurs. No wiene lang net alle banken yn de ferhier. Sa mocht ‘elkenien’ plak nimme yn de earste lange banken links op de Sa seach de binnenkant der begjin fyftiger jierren fan it oargel ôf sjoen út.


foto en de banken dwers foar de preekstoel rjochts op de foto. No is ‘elkenien’ in grut wurd, want de banken links wiene allinne foar de manlju en rjochts allinne foar de froulju. Mingd sitte wie gjin opsje. Dy nijmoadrichheden binne earst letter ynfierd. Ek op ’e ‘kreake’ wiene de plakken frij, mar yn de praktyk sieten dêr de jongfeinten. Dy wiene wolris wat balstjurrich en om de oarder der wat yn de hâlden wie der in oppasser (de hûnegiseler) oansteld. Dan wie der ek noch de fêste plakken foar de minsken mei in ‘baantsje’ en foar de amtsdragers. Foar sa ’n sitplak hoegde net betelle te wurden. Alderlingen sieten sjoen fan de preekstoel ôf rjochts en diakens links. De tsjerkfâden yn de bank mei de luifel tsjinoer de preekstoel en de notabelen yn de bank ûnder it oargel. Foar koster, doariepener en oppasser op de kreake wie in spesjaal plak ynromme. Ek de dominyshúshâlding siet ‘op stand’: rjochts efteryn ûnder de luifel. Dan koe de hiele gemeente yn alle gefallen yn de gaten hâlde oft dominysmefrou mei de bern wol yn ‘de preek’ sieten! De plakken dy’t ferhierd waarden wiene kreas fêstlein. Op de foto's dy’t no folgje is dit te sjen. Boppedat is nei te gean wa ’t in plak hierde en wat der foar betelle waard.


Sa kaam ik de namme fan ús heit P.J. Hiemstra tsjin dy’t stoelnûmer 37 foar ús mem hierde. Dy stoel nûmer 37 is op de foto te finen, sadat ik seach wêr’t mem siet. Faaks kaam se mei it ferhaal thús dat se ûnder de middeispreek muoite dwaan moast de eagen iepen te hâlden. Want ja, je sieten sa op it sicht! It soe best sa wêze kinne dat ek oaren nijsgjirrich wurde en it sitplak fan heit of mem, pake of beppe, omke of muoike ris opsykje wolle. Besjoch dan de opsomming ‘Zitplaatsen’ dy’t no folget... J e soene der sawat it spultsje 'Wa siet wêr' fan meitsje kinne.


Fan de Foareker De Foareker foar Oekraïne Hawwe jimme it heard op 16 maart om 11.55 oere? Alle bern fan de Foareker stiene, lykas een soad oare skoallen yn ús lân, op it skoalplein en songen mei inoar it liet “Wij staan hier sterk”, ta bemoediging en in útsprekken fan hoop op frede yn Oekraïne. De bern fan groep 3/4 ha foar it rút in hiele grutte fredesdo makke.

Wij Staan Hier Sterk Er was een tijd Dat het hier mooi en vredig was Dit continent Een plek van vrede en rust Ik kan alles zeggen. Mijn eigen mening telt Maar opeens, klinkt ver weg het geweld Doe niet alsof Het wel vanzelf weer overgaat Mensen vluchten weg van huis en haard Er is angst en er is vrees In de kranten die ik lees Ik reik mijn hand, naar dat rusteloze land Waar jullie ook zijn We delen mee in jullie pijn Er komt een dag Dan is dit weer voorbij En wij uiten ons protest Tegen de oorlog en de rest Samen 1, zo zijn we nooit alleen. Wij staan hier sterk Wij staan voor vrede Wij staan voor hoop, geloof en liefde Laten we dat delen Al wat goed is overwint Dat is waar wij voor gaan Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan

Himmeldei Op 16 maart hiene wy ek de jierlikse Himmeldei. Yn de middei binne de bern o.l.f. de learkrêften en mei help fan Wiepkje, Froukje en Maikel, it doarp yn west om alle smoargens wat yn de natuer lei op te rêden. We hiene in hiele kontener fol. Easterein sjocht der wer skjin út!


Dansknaller De bern fan groep 3/4 diene mei oan de “dansknaller”. Dat is in programma fan ús kultueroanbod fan Akte2. Se diene allegearre nijsgjirrige spultsjes, dûnskes en akrobatyske oefeningen. Wat in wille!

In bysûndere gymnastykles Groep 7/8 hie wol in hiel bysûndere gymnastykles. Se diene rolstoelbasketbal. Yn de klasse krigen se earst in les oer hoe’t it is om handicapt te wêzen. De bern koene dernei sels ûnderfine wat it betsjut om yn in rolstoel te sitten en dan te sporten. Skoalfollybal Sneon 19 maart wie it skoalfollybaltoernooi yn Snits. Berber, Fenne, Marrit, Tryntsje, Renate en Sanne Frouk ha meidien. Wiepkje hie it allegearre goed regele en wat ha se harren best dien!


U kunt ook reserveren via l e.n www.metzstyl

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl

Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig.


Beste dorpsgenoten, Wij nodigen jullie graag uit om op een leuke manier kennis te maken met de tennissport. Wij zetten een aantal zaken voor je op een rij: Lid worden van T.V. Smash Als lid kun je gratis gebruik maken van de drie gravelbanen om recreatief een balletje te slaan, deel te nemen aan leden toernooien of zelfs in competitie verband tennissen. De contributie bedraagt € 85.- per jaar voor senioren. Je kan dan onbeperkt tennissen. Jeugd t/m 16 jaar betaald € 30,- per jaar. Nieuwe leden krijgen één jaar lang 30% korting. T.V. Smash heeft een aantal tennisrackets beschikbaar waarmee de eerste ballen geslagen kunnen worden. Tennislessen Jong en oud kunnen kunnen tennislessen volgen bij T.V. Smash. De lessen worden gegeven door Tennisacademy Friesland uit Leeuwarden en vinden plaats op de maandagavond. De lessen starten in april. Aanmelden kan via de app (Otto van Dijk - 06 21468087) of door een mailtje te sturen naar: tc@tvsmash-easterein.nl Meld je aan voor “maak kennis met tennis”, als je nog onbekend bent met de sport maar het graag eens wil proberen. Ook dat kan via de app of door een mail te sturen. Graag tot ziens op de tennisbaan! TV Smash, Stittenserleane 29a, Easterein www.tvsmash-easterein.nl Meer info: tc@tvsmash-easterein.nl


De Reade Sokken Priis Troch Helga Develing

Vorige maand schreef ik over de Rødstrømpe Priis, een emancipatieprijs voor Fryske vrouwen. Ik vertelde dat ik daardoor werd geïnspireerd de Reade Sokken Priis in het leven te roepen en hoe vrouwen daarvoor konden worden genomineerd. Rødstrømpe Priis Nog even kort voor degenen die het niet gelezen hebben: Egbert Pijfers is de bedenker van deze prijs. Hij komt uit Surhústerfean, maar woont al jaren in Noorwegen. Zijn moeder, Gerritdina Land, is zijn inspiratiebron. Zij was een bevlogen vrouw die het verschil wilde maken voor anderen. Toen zijn moeder in 2019 overleed wilde hij een aandenken aan de strijd die zij leverde voor emancipatie van vrouwen. Samen met zijn dochters riep hij een emancipatieprijs in het leven: de Rødstrømpe Priis. Rødstrømp is een echte geuzennaam: vrouwen met een sterke eigen wil, die goed weten wat ze willen, worden in Noorwegen ook wel een Rødstrømp, een roodsok genoemd. Een passender naam was er niet voor deze prijs, vond Egbert Pijfers.


Reade Sokken Priis Geïnspireerd door de Rødstrømpe Priis riep ik de Reade Sokken Priis in het leven. Een emancipatieprijs voor vrouwen in Easterein. Op 20 maart jl. is de prijs voor het eerst uitgereikt. Het stond iedereen in Easterein vrij iemand te nomineren, mits de genomineerde een vrouw was die zich op de een of andere manier inzet voor (de mensen in) het dorp. De prijs ging uiteindelijk naar Nicolette Vlaming, die zichtbaar verrast en ontroerd was door deze blijk van waardering. De prijs bestaat uit een paar rode sokken, een oorkonde en eeuwige roem. Dat de prijs uit niet meer dan dat bestaat doet er voor Nicolette niet toe. Ze vertelt dat het toch wennen is, voor de gemeente en de dominee, als er een nieuwe dominee is. En dat haar start in Easterein extra lastig was door onder andere de lockdowns en coronamaatregelen. Dan zo’n prijs krijgen sterkt je wel in de dingen die je doet. Op de oorkonde stond vermeld waarom zij genomineerd is: Nicolette Vlaming is een verbindende factor in Easterein. Zij heeft oog voor alle inwoners. Ze is actief en betrekt daarbij álle mensen, niet alleen degene die naar de kerk gaan. Ze hoort bij Easterein en draagt enorm bij aan ‘de mienskip’. Niet alleen Nicolette en Marja waren ontroerd. Ook voor mij was het een gedenkwaardig moment: iemand met iets dat schijnbaar klein is zó kunnen raken, dat ervaarde ik als heel bijzonder. Zo blijkt maar weer dat juist de kleine dingen en kleine gebaren heel veel kunnen betekenen voor anderen. Misschien moet ik nog maar eens wat rode sokken gaan inslaan…

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nlUt de âlde doaze... Troch Bauke de BoerNei oanlieding fan dizze foto... Troch Idwer en Egbert Heins

Wy binne Idwer en Egbert en wy binne opgroeid yn Easterein. Doe’t Idwer 11 wie en Egbert 13, binne wy ferhuze fan it Eeskwert nei de Populiereleane. Idwer is yntusken 23 jier âld. Nei groep 8 gong se nei it Bogermankollege yn Wommels en twa jier letter nei it Marnekollege yn Boalsert. Se wist doe noch net wat se wurde woe. Einliks hat se keazen foar de blommiste-oplieding yn Ljouwert. Dat is goed befallen, mar nei in jier wist se dat it neat foar har wie. Dêrom is se nei dizze oplieding oerstapt op ‘e kappersoplieding, wêr't har freondinne Evelien doe ek mei begûn. Tegearre hawwe se einliks Easterein ferlitten om yn Ljouwert wenjen te gean. Beiden wurken doe ek: Evelien by Tamaris en Idwer by restaurant Noflik Langwar. Derneist knipte se yn ‘e winter by as it restaurant ticht wie. Doe it restaurant troch Corona slúte moast, rekke se har baan dêr kwyt en is se wer werom nei Easterein ferhúze. Hjoedtedei wurket se as pakketbesoarchster by PostNL yn Ljouwert en wennet se yn Sybrandabuorren mei har freon. Dit befalt har goed, mar se woe graach in eigen beautysalon. Die hat se no opset by heit en mem yn Easterein en dêr is se no op tongersdeis en freeds mei dwaande, neist har wurk by PostNL. Se docht op dit stuit wimpers, wenkbrauwen en hier en dat wol se yn ‘e takomst graache útbreide. Nijsgjirrich wurden? Sjoch dan op har Instagram: @idshairandbeauty. Egbert is no 26 jier âld. Nei de basisskoalle is hy nei de RSG yn Snits gien. Yn ‘e twadde klas is hy stoppe mei keatsen, mar hy hat noch wol by Covos volleyballe oant hy nei Nijmegen ferhúze om te studearen. Yn ‘e simmer foar dizze ferhúzing en de simmer dêrfoar wurke hy sa’n 7 wiken op Amelân, yn ‘e Jumbo op Nes. Dit die hy mei in freondinne en sy hienen ûnderdak yn in appartemintsje efter it Jumbo-terrein. Yn Nijmegen is hy begûn mei de stúdzje Psychologie. Dat hat er net ôfmakke en doe is hy begûn mei Sociologie, wêr ’t hy no de Master fan docht. Hy is no dwaande mei syn ôfstudearstaazje by it Nivel yn Utrecht, wêr hy ûndersyk docht nei hoe e-health de wurkdruk by húsartsenpraktyken ferleegje kin. Hjirnei soe der noch wol trochstudeare wolle yn ‘e richting psychologie/pedagogyk, mar hy sil yn elts gefal op syk nei in baantsje yn it sociologie-fakgebied. Neist syn stúdzje hat hy sich ynset foar de stúdzjeferiening en giet hy faak nei Amsterdam, om’t syn freon dêr wennet.


De Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl

Depeter@verkeersschoolgruttepier.nl Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou De Friese (examengebied Leeuwarden en Sneek) opleidt totrijschool een veilige vastberaden bestuurder, autodieenjou motor. opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl • peter@verkeersschoolgruttepier.nl www.verkeersschoolgruttepier.nl peter@verkeersschoolgruttepier.nl

Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De geschiedenis, de cultuur en de Beleef natuurals beleven vanaf jeprachtige motor inroutes combinatie met een goed motorrijder door Friesland. De verhaal! www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de•natuur beleven vanaf je

Pier staat voor “Leren (&) Genieten” motor Grutte in combinatie met een goed verhaal! Tel: 0629373700

www.motortoursgruttepier.nl Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de natuur beleven vanaf je motor in combinatie met een goed verhaal!

Grutte Pier staat voor www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl Tel: 0629373700

“Leren (&) Genieten”

Grutte Pier staat voor “Leren (&) Genieten”

Tel: 0629373700


Paasontbijt 2022

Georganiseerd door de ZWO en de diaconie Op paaszondag 17 april a.s. beginnen we het feest van de opstanding van Jezus met een lekker ontbijt. U bent van harte welkom vanaf 7.45 uur in de Martinikerk en om 8.00 uur begint het ontbijt! Opgeven kan via het onderstaande strookje bij één van de onderstaande personen. Graag opgeven voor zaterdag 9 april.

Groeten van de ZWO en diaconie Broer Harmen Abma Wynserdyk 22a • tel. 336810 abma_vdvalk@hotmail.nl

Folkje Visser Koaifinne 4 • tel. 06-57174338 folkje1956@hotmail.com

Ik (wij) kom(en) met ………. personen naar het paasontbijt. Naam: _____________________________________________________ Telefoonnummer: ____________________________________________


Herdenking

4 mei 2022 te Easterein De jaarlijkse 4 mei herdenking in Easterein is dit jaar op woensdag 4 mei. De organisatie is in handen van de Oranjevereniging i.s.m. drs. Gepko Roggeveen en CBS De Foareker. Alle dorpsgenoten en belangstellenden zijn van harte welkom! De herdenking begint om 19.30 uur in het Kunstcentrum 'in de Kerk', dit is de 'voormalige gereformeerde kerk' aan de Wynserdyk te Easterein. Spreker: Drs. Frans Jansen, luitenant ter zee. Het centrum is vanaf 19.15 uur open. U kunt binnenkomen onder passend pianospel. Na de herdenking gaan we in een 'stille tocht' naar de Martinikerk waar de kinderen van de Foareker kransen leggen bij de monumenten van de oorlogsslachtoffers Andries Joustra en Enne Bruinsma en een boeket bij het graf van Gerrit Joustra. We sluiten deze herdenking af in het koor van de Martini met een gedicht van Gepko en het zingen van het Wilhelmus. Gelet op de oorlog in de Oekraïne eens te meer een belangrijke samenkomst. De commissie 'Herdenking 4 mei'

Waar vind je een AED in Easterein?

• Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar • Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren


Informatiebrief 2022 De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een zeer uitgebreide informatiebrief uitgegeven over allemaal regelingen voor mensen met een lager inkomen. Heb jij niet veel geld te besteden? Dan kan een regeling van de gemeente jou misschien helpen. Door het aanvragen van een regeling kun jij meer inkomen krijgen, geld terug krijgen of ergens aan meedoen zoals sport. In de brief staat ook een overzicht van hulporganisaties die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het op orde brengen van jouw geldzaken. Je kunt ook terecht bij het Gebiedsteam. Ook daarover kun je meer lezen in de informatiebrief. Je kunt de brief vinden op de site van de gemeente: www.sudwestfryslân.nl of via de mail aanvragen info@sudwestfryslân.nl Stipepunt Easterein heeft ook een stapeltje. Je kunt er één ophalen bij: Folkje Visser, Koaifinne 4, Tel. 332269

Oplossing puzzel

Troch Klaas de Jager Gelukkig is de wind weer gaan liggen en hebben jullie de letters van de dorpen en steden weer netjes op de goede volgorde gezet. Voor de mensen die dit niet gelukt is, heb ik hier de oplossing: Wommels, Leiden, Ysbrechtum, Alkmaar, Maastricht, Buitenpost, Middelburg, Assen, Deventer, Rien, Venlo, Soesterberg, Norg, Geldermalsen, Stadskanaal, Weert, Hoofddorp, Joure, Hellevoetsluis, Harlingen, Zeewolde, Kubaard, Raalte en Weesp De oplossing was:

L E N T E K R I E B E L S


SUCCESSVOL AFVALLEN DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. Dé manier waarop het wel lukt. Begeleiding

Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald? Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie! Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding. www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19


Workshop DigiVitaler: patiëntenportaal van de huisarts In de gratis workshop DigiVitaler behandelen we het patiëntenportaal van de huisarts. Wilt u meer weten? Geef u dan op aan de balie of via onze website bmf.nl. Bij genoeg deelname houden we de workshop op donderdagmiddag 7 april van 14.30 - 16.30 uur. Uw zorg en gezondheid kunt u steeds meer met uw computer, tablet of smartphone controleren en regelen. Dat noemen we digitale zorg. Digitale zorg is handig, omdat het u minder tijd kost en u uw gegevens altijd bij de hand heeft. Met dit lesprogramma maakt u kennis met digitale zorg en leert u er mee werken. U werkt in een oefenomgeving dus er kan niets fout gaan. Digitaalcafé Nu de mondkapjes weer af mogen zijn de vrijwilligers van het Digitaalcafé weer van start gegaan. Iedere 2e en 4e maandag van de maand zitten ze klaar om u verder te helpen met vragen over computer, tablet of mobiel. Van 14.30 - 15.30 uur. Creatief Café Op woensdagochtend 13 april gaat het Creatief Café weer van start. Neem je eigen handwerkje mee en schuif gezellig aan voor een kopje koffie/ thee. Je bent welkom van 10.15 - 11.30 uur.

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Bergsma: Richard en Iris


Oude families

Troch Karin Everhardus Kijk eens omhoog bij de toren van de Martinikerk - maar sta er niet te dicht op - waar niet alleen de tijd, maar ook een stukje dorpshistorie op te zien is. Op beide bovenhoeken van de wijzerplaat, bevindt zich een kleine, vierkantige afbeelding. Zes zijn er in totaal, want de tijd is op zowel de zuidelijke, westelijke als noordelijke kant van de toren te bekijken. Zes wapenschilden, van oude adellijke geslachten en gegoede boerenfamilies uit het dorp. Van herkenbaar tot minder bekend. Een wapenschild werd afgebeeld op het familiewapen, is in feite het beeldmerk van een familie. Ontstaan in Europa in de 12e eeuw, een tijd waarin ridders de strijd met elkaar aangingen, in duels en toernooien. Ze droegen hierbij - ter herkenning - kleurrijke tekens en symbolen op schilden, wapens of vaandels. Van oorsprong had alleen de adel het recht op het voeren van een familiewapen, maar later werd dit losgelaten en konden ook ‘eigenerfde’ boerenfamilies zo’n wapen gaan dragen. Strijdlustige adel De Donia’s, een oud Fries adellijk geslacht. De oudste sporen van hun bestaan in de provincie, gaan terug tot in de 12e eeuw. Te Easterein woonden zij aan de zuidelijke grens - niet ver van De Kliuw af - op de Doniastate. De allereerst gebouwde woonstee was een stins, een versterkt en verdedigbaar vierkant ‘steenhuis’ met een gracht eromheen, alleen toegankelijk via een ophaalbrug. De zuidelijke wijzerplaat, met linksboven het Donia-schild: een rechtopstaande leeuw die symbool staat voor dapperheid en moed. Rechtsboven toont het schild van de Sjaarda’s.

Circa 1394 huwde Sierck Harinxma met Auck, de erfdochter (en waarschijnlijk laatste telg) van de oude Donia’s in Easterein.


Hierna eigende hij zich de geslachtsnaam van zijn vrouw toe, met deze naamswijziging kon hij in bezit komen van de Donia-erfenis. In 1458 werd de Doniastate door ‘onverlaten’ uit Wommels in brand gestoken. Vijf hele jaren gingen voorbij eer de Donia’s - Sierck met zes van zijn zoons - wraak gingen nemen. Zij trokken op met mannen uit het dorp en andere bondgenoten, om héél Wommels in de fik te gaan zetten... Deze zes zoons - de roemruchte en gevreesde Donia Broeders namen deel aan Friese burgertwisten, ook wel de 'Donia-oorlog' genoemd omdat hierbij zwagers en neven elkaar te lijf gingen! Het ging goed mis in 1491, toen een (oud geworden) zoon van Sierck en Auck, argeloos de ophaalbrug liet zakken voor een stel monniken, tenminste dat leken ze te zijn... Opeens toch achterdochtig geworden, kon hij nog “ik leauw net dat jimme binne hwer’t jimme jim foar útjowe!” uitroepen, vooraleer hij vastgegrepen en weggevoerd werd. Zijn slot werd gesloopt en later herbouwd, want daarna hebben er weer Donia’s gewoond. Eind 17e eeuw ging de Doniastate op in een boerderij, er leefden toen geen gelijknamige bewoners meer. Waar ooit de eeuwenoude state lag, is nu een boerderij: Sânleansterdyk 1 te Reahus. De Donia’s, herkenbaar gebleven in de naam van de weg die vanaf De Kliuw tot aan deze boerderij loopt, de Doniadyk. Maar de adellijke familie zal ook vertrouwd klinken onder paardrijders en -liefhebbers! Vertrouwd als naam van een manege, die opgericht werd in de zomer van 1940 te Easterein en sinds de zeventiger jaren in Wommels is gevestigd. Jetscke en Ocke Behalve de Doniastate lag er nog een adellijke woonstede in het dorpsgebied, waar de Bonga’s resideerden. Dit edele geslacht lijkt vanaf de 9e eeuw al in Friesland voor te komen. De vroegste vermelding van de Bonga’s in Easterein stamt uit de 14e eeuw, zo blijkt uit geschriften waarin ene Jetscke Bonga wordt genoemd, zij was “zeker geboortig van de Sathe Bonga”. Het schild van de Bonga’s: met rechtsboven de kop van een everzwijn - symbool voor vrijheid en ongebreidelde kracht - en rechtsonder drie klavers, symbolisch voor de vruchtbare weilanden. Links een halve adelaar, voor de Friese identiteit.


In het begin van de 16e eeuw was het al geen adellijke state meer en in 1551 kwam het Bongahuis in handen van afstammelingen met een andere familienaam. Zij lieten de oorspronkelijke zathe afbreken om er de “Bongastate” te bouwen, die ook al weer verdwenen is. De naam blijft voortleven als aanduiding van het oude kerkenpad vanaf Meilahuzen naar Reahus: het Bongapaed. De eerder genoemde Jetscke trouwde rond 1395 met Ocke thoe Rispens, hij kwam uit een boerenfamilie die ook een familiewapen voerde. Goed geboerd Een oeroud en van oorsprong Eastereinder boerengeslacht dat aan adel verwant was, dat zijn de Rispens. Het zou kunnen, dat ze aan deze verwantschap hun familiewapen en de ‘Rispensring’ te danken hebben. Een zegelring zal het zijn (geweest), waarmee zij documenten konden ‘ondertekenen’ en verzegelen. De Rispens woonden en werkten op zeker drie boerderijen in Easterein, de oudste en voorvaderlijke boerderij was naar hen vernoemd: ‘Sathe Rispens’. Deze staat er - na de nodige verbouwingen - nog steeds, aan de Trijehuzen te Hidaard(!). Maar de oorspronkelijke familie woont er al lang niet meer. In de naam van de hier vlakbij gelegen watermolen blijft het oude boerengeslacht herkenbaar: de Rispenserpoldermolen. Afgebeeld op het wapenschild van de Rispens: een dubbelkoppige (Friese) adelaar, symbool voor ‘niet onderworpen zijn’, omsloten door een gevlochten krans van doornen. Wel wat roestig, zo te zien!

De eerste boer die Sjaarda heette, kwam eind 15e eeuw ten oosten van het dorp te wonen en hij huurde zijn boerenbedrijf. Rond 1560 kon de generatie die er toen werkte, zich een ‘eigenerfde’ boerderij permitteren. Daarmee kwamen ze in de positie om een eigen familiewapen te gaan gebruiken. Waar eens de zathe heeft gelegen, staat nu een soortgelijk bedrijf en wel aan het uiteinde van de Sjaardaleane, nr. 19. Duidelijk zal hiermee zijn dat deze straat naar het oude boerengeslacht vernoemd is. Er wonen nog steeds Sjaarda’s in Easterein, niet ver van de plek waar hun oorspronkelijke zathe lag.


Op de kansel Eind oktober 1739 arriveerde dominee Petrus de Gavere in Easterein, na zijn aanstelling als predikant in de Martinikerk. Eén van zijn zoons werd boer en daarna volgden er meer boerengeneraties. Zij bezaten aardig wat grond, o.a. land en een boerderij ten westen van de Wynserdyk. In 1913 vertrok de laatste gelijknamige boer van de De Gavere’s boerderij, en zo verdween deze familie uit het dorpsbeeld. Het boerenbedrijf bleef nog een tijd (be)staan. Tot november 1963, toen het gebouw - onder veel belangstelling- tegen de vlakte ging. Gezien het jaar van afbraak, zouden zeker de oudere dorpelingen de naam nog kunnen (her) kennen. En misschien ook wel door bewoners, wiens ‘nieuwe’ huis op het ‘oude’ voormalige erf aan de Wynserdyk is gebouwd... Eronder De vroegst terug te vinden vermelding van de Bonnema’s in het dorp, is op een oude grafsteen gegrift; op 24 februari 1596 stierf “den erzamen Douwe Jellesz Bonnama”. Hij moet wel een belangrijke functie hebben bekleed, daar zijn hardstenen grafzerk rijkelijk met beeldhouwwerk versierd is. Hij was getrouwd met Ymck Rispens, wier broer weer met een zus van haar man in de echt verbonden was. Zoals Douwe Jellesz zijn laatste rustplaats onder de kerkvloer heeft gekregen, hebben uit alle zes dorpsgeslachten wel één of meerdere familieleden daar hun eeuwige rust gevonden. Zo dicht bij elkaar gelegen onder in de kerk - gelijk hun wapenschilden in de hoogte, om de kerktoren heen - zo lagen hun woonstedes verspreid over het hele dorpsgebied!De koksmûtse: Deense droomcake Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten Kokostopping: • 200 g geraspte kokos • 75 g lichtbruine basterdsuiker • 1 el cacao • 100 g boter Extra nodig: • bak- of tulbandvorm (25 cm) • kwastje • staande mixer met bisschopshaak

Cake: • 150 g boter • 300 g suiker • 1/2 vanillestokje (of 1 tl vanille-extract) • 6 eieren • 475 g bloem • 1 1/2 tl bakpoeder • 150 ml melk • poedersuiker om te bestuiven

Bereiding 1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet de tulbandvorm royaal in met boter, bestuif hem met bloem en tik de overtollige bloem eruit. 2. Verdeel voor de kokostopping de kokosrasp over een bakplaat met bakpapier en rooster in de oven in circa 8-10 minuten goudbruin. Dit kan eventueel ook in een droge koekenpan die je steeds in beweging houdt. Laat de kokosrasp iets afkoelen in een kom. Meng de basterdsuiker en cacao erdoor. 3. Verwarm in een pan de boter op middelhoog vuur onder regelmatig roeren tot hij een nootachtige, gouden kleur heeft. Schenk bij het kokosmengsel en roer goed door. 4. Klop voor de cake in de kom van de staande mixer de boter en suiker in 3-5 minuten luchtig. Halveer het vanillestokje in de lengte, schraap het merg eruit en doe dit bij de luchtige boter. Voeg de eieren één voor één toe. Meng in een kom de bloem met het bakpoeder. Voeg afwisselend bloem en melk toe aan het boter-eimengsel; begin en eindig met de bloem. 5. Meng een derde van het beslag met de helft van de kokostopping en roer door. Schep dit in de bakvorm. Giet het overige beslag erop en bedek de bovenkant van het beslag met de rest van de kokostopping. Meng de twee soorten beslag voorzichtig met een vork of spatel voor een ‘gemarmerd’ effect. Bak de cake in de oven in 50-60 minuten gaar. Laat 15-20 minuten afkoelen op een rooster. Verwijder het bakblik, laat de cake volledig afkoelen en strooi er poedersuiker over. Bron: tijdschrift Vriendin BAKKEN 2021 – Rudolph van Veen


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra

FIJNE PEASKE!THUISWERKERS

GEZOCHT

Siersema in Easterein zoekt extra thuiswerkers die weten hoe ze met een naaimachine om kunnen gaan. Van gedrukte papieren vlaggetjes en een lint maak je met de naaimachine hele mooie vlaggenlijnen voor allerlei doeleinden.

De papieren vlaggenlijnen worden verkocht door Siersema aan klanten in en buiten Nederland. Siersema is een onderdeel van Drukkerij van der Eems te Easterein. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sjoukje van der Eems-Hijlkema: sjoukje@vandereeems.nl of bel 06-30053014.

SIERSEMAVLAGGEN.NL EASTEREIN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.