Doarpskrantsje Easterein - april 2018

Page 1

EASTEREIN, april 2018

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Foar jimme leit alwer it Doarpskrantsje fan april. Presys ​4 jier lyn binne we op ’e nij útein set mei dit boekje. Oant no ta hat it doarpskrantsje hast eltse moanne sa’n 50 siden, wat is dat dochs geweldich! En dat dogge wy as redaksjeleden beslist net allinnich. As doarpsgenoaten spylje jimme hjiryn in grutte rol: mei advertinsjes, ferieningen as (âld-) doarpsgenoaten dy’t meiwurkje oan in artikel op hokker wize dan ek. Tige, tige tank hjirfoar! EASTEREIN = MEIELKOAR!! Wy sykje dy! Wy sykje mear fris bloed foar yn de redaksje, dus liket it dy leuk om ris in kear oan te skowen? Meld it by ien fan de redaksjeleden as fia doarpskrante@easterein.nl​ .

Redaksje​: Bauke de Boer, Elisabeth Breeuwsma, Paul David Meesters, Nathalie Oliveiro en Gerben van Snits. Kopy doarpskrante​: ​doarpskrante@easterein.nl​ as by Elisabeth Breeuwsma Foarbuorren 4 ​Webside Easterein.nl​: ​info@easterein.nl​ Twitter​: @easterein_frl/ ​Facebook​: Fraach&oanbod&sa ​Advertinsje?​ Mail nei doarpskrante@easterein.nl​ Rekkennûmer​: NL70RABO0349501726 u.f.f. Doarpskrante ​Printwurk​: Drukkerij van der Eems ​Foto foarkant​: Willy Sybesma ​Kolofoan​: Elisabeth Breeuwsma


DOARPSAGINDA APRIL

6

18.30-20.00

7

20.00-22.00

9

Hiele wike

11

17.45 20.00

14

9.00 15.00 19.30 19.30 20.30 22.00

Kinderdisco gr. 1-5 Tsjerne Kinderdisco gr. 6-8 Tsjerne Sûkerbôle aksje Covos Hiele doarp Passage y.m.f. Pytsje Bokma Skoalleseize Jiergearkomste Doarpsbelang Hald Faesje Skoalleseize Âld papier Wilhelmina Hiele doarp SDS1 – De Wâlde1 Skoalleseize Covos DS1 – Ruutvoorn DS1 Sporthal De Greidhoeke Covos HS1 – Kwiek HS1 Sporthal De greidhoeke Slotjûn Covos mei Beware Sportkafé De Greidhoeke Noflik Easterein lêtste bandjûn mei Deadline

18

20.00

Tsjerke finansjele gemeentejûn Martinitsjerke

25

Hiele dei

Kopijdatum Doarpskrante

27

o/m 13 maaie 12.45

Maaie fakansje Keningsdei mei fytspuzzeltocht foar de skoalbern Oranje & Heitelân Skoalleseize Keatspartij KF Easterein


2

Hiele dei

Keatskamp KF Easterein

4

19.30

Deadebetinkst Easterein y.m.f Mevr. J. Liemburg Keunstsintrum yn ’e tsjerke

10.00

Skoalleseize

28

Hiele dei

Keepersdei SDS Skoalleseize

29

16.00

Noflik Easterein Bluescruise

30

Hiele dei

Keatskamp KF Easterein

MAAIE 1

Hiele dei

Keatskamp KF Easterein

2

Hiele dei

Keatskamp KF Easterein

4

19.30

Deadebetinkst Easterein y.m.f Mevr. J. Liemburg Keunstsintrum yn ’e tsjerke

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek iets foar de doarpsaginda? Mail it dan nei ​doarpskrante@easterein.nl

Bibliotheeknieuws Muziekbeestje komt naar Wommels. Dus je kan komen spelen met boek en muziek. Het is fijn om samen op een muzikale reis door een boek te gaan! Bij Spelen met Boek & Muziek doen je dat samen met Hinke van Muziekbeestje. Het boek ‘Kikker is bedroefd’ beleven door liedjes te zingen, te bewegen en muziek te maken die aansluit bij het boek. Voor kinderen van 0 – 6 jaar. Leden €2,00 en niet-leden € 4,00. Opgeven via webside of aan de balie. Bellen kan ook tijdens openingsuren 0515-332654. Alle Haak maar Aan-dames kunnen nog tot 6 april vierkantjes inleveren voor Grootste Gehaakte van deenWereld en daarna niet Dizzede ynformaasje komt fanDeken easterein.nl út de mailtsjes dy’t wymeer. krije. Op 16 april eenfoar gezellige afsluiting met bingo en high tea. Net als anders van Ha joisekeriets de doarpsaginda? 14.00 – 15.30 uur. Heb je mee gehaakt gedurende de afgelopen jaren? Dan Mail it dan nei ​doarpskrante@easterein.nl ben jij van harte welkom. Aanmelden is nodig i.v.m. de catering. We horen graag of je komt via de mail, website, aan de balie of telefoon 0515-332000.


Mededelingen van Doarpsbelang: RECTIFICATIE lijst AED: In het vorige doarpskrantsje stond dat er een lijst aanwezig was met de namen van mensen die gebeld kunnen worden in geval van nood. Deze lijst is niet meer aanwezig, aangezien de technologie ons ondertussen heeft ingehaald. De AED bij de basisschool is aangemeld bij HartslagNu.nl. In geval van nood doet de 112 alarmcentrale dan een bericht uitgaande naar de burgerhulpverleners in de buurt. HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten. U kunt zich, indien u in het bezit bent van het diploma/certificaat met minimaal de vaardigheid Reanimatie waarvan de geldigheidsduur nog niet is verlopen, zich ook aanmelden als vrijwilliger/burgerhulpverleners. Hoe meer Dorpsbewoners zich aanmelden, hoe meer kans van overleven na een hartstilstand van onze dorpsbewoners. Voor meer informatie, zie de site HartslagNu !

Oprop fan Pjutteboartersplak De Poaskepole Yn de moanne April 2018 kinne jimme de flessenbonnen fan de Jumbo yn Wommels yn de bus dwaan dy’t yn de winkel njonken it emballaazjeapparaat hinget. De opbringst fan de flessenbonnen giet nei it pjutteboartersplak “ De Poaskepole” Te Easterein. Alfêst tige tank!!!! It bestjoer


Doarpsbelang “Hâld Faesje” Secretariaat: Wynserdyk 53 8734 GB Easterein www.Easterein.nl

Jiergearkomste fan de Feriening fan Doarpsbelang “Hâld Faesje” te Easterein op woansdei 11 april 2018 om 20.00 oere yn “Noflik Easterein” De feriening fan doarpsbelang “Hâld Faesje” noeget elkenien út om de jiergearkomste by te wenjen. WURKLIST 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

Iepening. Meidielings. Notulen fan de jiergearkomste fan 05 april 2017 Jierferslach 2017-2018 Finansjeel ferslach: Jierrekken 2017. Ferslach fan de kaskommisje: Elisabeth Breeuwsma en Willem Twijnstra Ofgeand lid fan de kaskommisje: Elisabeth Breeuwsma Tagelyk wurdt der in nij lid foar de kaskommisje beneamd.

Bestjoerswiksel: Ofgeand en net werkiesber: Gerrit Bergsma Foardracht nij bestjoerslid: Fakant.

Leden kinne oant 48 oeren foar de jiergearkomste in name foardrage foar yn it bestjoer.

Projekt Lytse farwegen a. Taljochting op de oanpak en it ferfolch Wat stiet der dit jier op it programma a. Aktualisearje fan de doarpsfysi Rûnfraach Sluting.

Alle ynwenners fan Easterein binne wolkom !!! (ek net-leden) Oant sjen op woansdei 11 april by “Noflik”. Mei freonlike groetnis, Doarpsbelang “Hâld Faesje” Gerrit Bergsma, Grietje Bouma, Broer Harm Abma, Talitha Dijkstra, Annemieke Dinkla, Baukje de Jong en Berend Santema.


Allegear bedankt. Minke en fam. Sandstra

Nieuwe buurtsportcoach Beste lezer,

van gemeente Ik, Karin Batteram, ben een van de buurtsportcoaches 5 Súdwest-Fryslân. Per heden ben ik aanspreekpunt voor Littenseradiel (Waaksens, Kûbaard, Wommels, Iens, Hinnaard, Easterien, Hidaard, Itens, Rien, Reahûs, Lytsewierrum, Britswert, Wiuwert, Boazum en Easterwierrum). Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. een van onderstaande beleidslijnen (zie filmpje), dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens: Tel: 0515 489939 / 06-46234064 k.batteram@sudwestfryslan.nl werkdagen: ma-woe-do

Sportswf


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Dodenherdenking 4 mei 2018 te Easterein De jaarlijkse dodenherdenking door de schoolkinderen van cbs De Foareker is dit jaar op ​vrijdag 4 mei​. Vanzelfsprekend zijn andere belangstellenden meer dan welkom! De herdenking begint dit jaar om ​19.30 uur in het Kunstcentrum “ in de Kerk” dit is de “voormalige gereformeerde kerk” aan de Wynserdyk te Easterein. Spreker: mevr. J. Liemburg, oud-burgemeester van de gemeente Littenseradiel Het centrum is al eerder open (vanaf 19.15 uur) en kunt u genieten van toepasselijk orgelspel. Daarna gaan we in een “stille tocht” naar de Martinikerk waar de kinderen kransen leggen bij de monumenten van Andries Joustra en Enne Bruinsma. Tevens leggen de kinderen een boeket bij het graf van Gerrit Joustra, ook hij is een oorlogsslachtoffer. De commissie “herdenking 4 mei”


WORLD ​BOOK ​DAY 23 APRIL 2018

In boek yn ‘e hannen hawwe en lekker efkes lêze, is foar ús hiel gewoan. Neat is minder wier. Om de literatuer en de copyright te fieren, hat UNESCO yn 1995 de Wrâldboekedei yn it libben roppe. It wie op 23 april 1616 dat sawol de skriuwer Cervantes, Shakespeare as Inca Garcilaso de la Vega kamen te ferstjerren. Ek is 23 april de bertedei fan promininte skriuwers as Maurice Druon, Vladimir Nabokov en Halldór Kiljan Laxness. Hjirûnder in seleksje boeken, útsykje en lêze mar!

Wrâldliteratuer - - - > De vernuftige edelman Don Quichot van la Mancha (1605), Cervantes Tiidmanagement - - - > Getting things done (2001), Allen David Sport - - - > Willem van Hanegem (2018), Frans van den Nieuwenhof 6-99 jier - - - > De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen (2013), Andy Griffiths Iten side - - - > 5 Ingrediënten. Snel & simpel koken (2017), Jamie Oliver Humor - - - > Catfulness (2018), Paolo Valentino Lytse bern - - - > Tûzen wurden (1987), Sytze T. Hiemstra Ynfolboek - - - > 777 vragen aan jezelf voor kids (2017), BBNC Uitgevers Persoanlike ûntwikkeling - - - > Aan de slag met de huishoudcoach (2012), Els Jacobs Spanning/Thriller - - - > De Koningin van het Zuiden (2003), Arturo Pérez-Reverte Troch Nathalie Oliveiro


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


WILHELMINA NIJS Jierfergadering Moandei 12 maart wie it safier; de jierfergadering fan Wilhelmina. Foar de muzikanten altyd in belangryk momint yn it jier om efkes stil te stean by ús moaie, waarme en warbere feriening. Wy sjogge werom nei it ôfrûne jier, wy blikke foarút nei de kommende aktiviteiten en wy stean ek efkes stil by in oantal oare bysûnderheden. Bestjoerswikseling Dit kear wie it ek wer tiid foar in bestjoerswikseling. Siep Stoffelsma (foarsitter), Jurjen de Boer en Henk Braaksma namen ôfskied fan it bestjoer. Betanke foar jimme ynset! Petra Zijlstra en Reina Hibma komme yn it bestjoer en Rindert van der Eems wurdt ús foarsitter a.i. We winskje jimme in protte sukses!

It potlead It potlead is altyd in wichtich punt op de aginda. Dit is nammentlik in soarte fan symboaliske beleanning foar dyjinge dy’t gjin inkelde repetysje yn it ôfrûne jier mist hat. In altyd spannend barren. Wa soe it dit jier wêze? It potlead wie dit kear foar Imie en Amarins. Sy ha yn 2017 gjin ien fan de 46 repetysjes mist! Imie krige sels in gouden etwy omdat sy de ôfrûne jierren gjin inkelde repetysje mist hat!


De pipermuntsjetrofee De pipermuntsjetrofee is foar it lid wat harren ekstra en op bysûndere wize foar ús feriening ynset. Diriginte fan de Wilhelmini’s is Joke Krist. Sy wit de jonge muzikanten op in leuke wize entûsjast te krijen. Der wurdt alle moandeis serieus repetearre, mar der is ek romte foar in grap of in persoanlik ferhaal. Mar se docht folle mear. Se soarget neist it dirigearjen ek foar alles der om hinne; muzyk omskriuwe, sadat elk op harren nivo meidwaan kin, nijsbrieven fersoargje. Je kinne it sa gek net betinke of Joke stiet altyd klear foar de Wilhelmini’s. Om’t wy hiel wiis mei har binne giet de pipermuntsjetrofee dit jier dan ek nei Joke Krist. Har ynset foar de Wilhelmini›s is ûnfoech! Bedankt! Wil Wytsma waard ek yn it sintsje setten. Hy krige in betankje foar it jierrenlang fersoargjen en ûnderhâlden fan de muzykynstruminten. Bedankt Wil!! Jelle Brouwer sil syn taak oernimme. En ek dêr binne we hiel wiis mei. Blazersklas Nei de krystfakânsje ha alle bern fan groep 5 fan de Foareker in bugel fan Wilhelmina krigen. Se krije moandeitemiddeis op skoalle muzykles fan Andries Kramer. It foel earst net ta om lûd út it ynstrumint te krijen. Somtiden liken it wol oaljefanten, mar it giet hieltyd better! Se kinne no ek al in ferske spylje mei begelieding fan in CD, of sels allinnich solo spylje. En wa wit sitte der talintfolle muzikanten tusken.


ynstrumint te krijen. Somtiden liken it wol oaljefanten, mar it giet hieltyd better! Se kinne no ek al in ferske spylje mei begelieding fan in CD, of sels allinnich solo spylje. En wa wit sitte der talintfolle muzikanten tusken.

Slotkonsert op snein 22 april. Fan herte wolkom! * Mei spesjale meiwurking fan de Wilhelmini’s *

De blazersklas lit jimme graach hearre wat se al kinne. Alle Eastereiners, famylje en freonen binne dan ek fan herte útnûge foar harren slotkonsert op snein 22 april om 16.30 oere yn Skoalleseize! Net stinne, der hinne en kom lústerje nei dizze muzikale talinten!

Johannes Huitema fynt earste ljipaai fan Easterein Johannes Huitema hat op tiisdei 27 maart it earste ljipaai fan Easterein fûn. Op de bou fan Hendrik de Jong oan de Wommelserdyk fûn hy om 18.49 oere it aaike. It is foar Johannes de earste kear dat hy it 1e ljipaai fynt. Hjirmei is it iepen gebied fan de Fûgelwacht sluten en begjint de neisoarch. By de jeugd fan de legere skoalle is op dit stuit fan skriuwen de striid noch iepen.


‘Hans fs Liesbeth’

Hy gûchelet mei kompjûters en roasters op it Bogerman Kollege yn Snits, sy wurket ek yn Snits mar dan mei medisinen yn it Antonius Sikehûs. Hy is 51, sy 36, hy hâldt fan rinnen yn it lân op syk nei aaien, sy rint leaver op in ferhurde dyk en sjocht net op of om nei in fûgel. Hy bokst, sy folleyballet, mar wat se gemien hawwe? Gek fan it spultsje mei it lytse baltsje, it keatsbaltsje wol te ferstean. Beide al jierrenlang frijwilliger foar de KF Easterein, dit jier stappe se tagelyk út de jeugdkommisje, omdat harren perioade der op sit. Wolle jim ek ff in stikje der oer skriuwe foar it jierferslach wurdt ús frege troch Wilma fia de mail. Tsja… Do ff?? appt Hans my werom. Lêst de LINDA. wolris? freegje ik Hans. Nee hoesa, spannende ferhalen? krij ik werom. Haha, it is de keatsferiening he Hans app ik werom, mar we meitsje der wol wat leuks fan… Dus Hans, ik sil dy en de oare lêzers earst efkes útlizze wat ik der mei bedoelde, it tydskrift de LINDA. of hast wyls sels al 1 kocht? H:​ Spitigernôch, dy bêste Sinteklaas hat my oerslein dit jier. L​: Yn elke LINDA. (ja ydd fan Linda de Mol) stiet in petear mei 2 minsken, mei (fyn ik) in leuke manier fan fraach en antwurd jaan en tegearre mei wat leuke foto’s mei ik dat altyd graach lêze.


Mar fertel, hast ek twivele om noch in perioade troch te gean yn de JK? H: Ja seker ha ik twivele, mar ik sil altyd wol belutsen bliuwe by it keatsen yn Easterein. Mar ik ha gjin bern mear by de jeugdkategory, dus dêrom binne je no wol oars belutsen by de jeugd. It is no wer tiid foar oare dingen. L: ​Ik ha ek seker twivele, we ha de bern beide op keatsen, dus dêrtroch binne je ek in soad belutsen by de feriening. We ha in leuke kommisje en it is ek altyd wer dreech om nije minsken te finen. Dochs ha ik de knoop troch hakt om der út te gean. Tiid foar wer oare dingen, al sil ik hooplik noch hieltyd in soad op de keatsfjilden te finen wêze. As mem, as frijwilliger en wa wit sels ek wer wat aktyf. As ik oan dy en de KF tink, sjoch ik dy foaral oer it fjild rinnen mei de line kroade yn de hannen. Hoe folle jier hast no úteinlik belutsen west by de KF? H​: Euh…..ff rekkenje….17 jier bestjoerlik, mar as frijwilliger? Gjin idee, Jacco is no 22 jier, ik wie al oan it perk lizzen doe’t hy noch yn de bernewein lei. De mikrofoan yn de bernewein, de boksen bûten oan de âlde kantine. Dat wie myn berne oppas. As Jacco wekker waard, koe elts dat op it fjild ek fuort hearre. Yn it haadbestjoer ha ik 2x6 jier in sit hân as fjilden- en materialeman. Dêrnei Skoalleseize, Oranjeferiening, Fûgelwacht en doe wer 5 jier yn de JK. Wêrfan 3 jier foarsitter mei in sit yn it HB en de lêste 2 jier as sekretaris fan de JK. L: Ik ha sels earst 4 jier jeugdkommisje dien, dêrnei 5 jier wedstriidsaken yn it haadbestjoer, 1 jier pauze en dêrnei wer 5 jier jeugdkommisje. Bêst lang fyn ik sels, mar sa fielt it eins net. Prachtige tiid hân, in soad leard en in soad nije minsken kennen leard. Werom sjen is eins foar âlde minsken fynst ek net, dochs woe ik dy freegje, wat is dyn moaiste oantinken oan dy tiid ast sa werom sjochst op al dy jierren?


H​: De tiid yn de JK ha ik prachtich fûn, moai bestjoer. Gesellich, soad wille, kritysk mar rjochtfeardich. Elkoar wat skerp hâlde. Mar foaral de wille mei elkoar en de bern dy’t foarop steane. L: Eins fyn ik dit sels wol in lestige fraach…. mar ik tink dochs myn earste tiid yn it haadbestjoer. Folle krêft foarút yn dy jierren, ambisjeus bestjoer, we hiene in hiele goeie gearwurking mei elkoar en we fersterkten elkoar. De ien noch entûsjaster as de oar. Mar foaral ek in soad minsken op in oare en leuke manier kennen leard. Sawol yn Easterein as yn keatsend Fryslân. Wat is dyn eigen sportyf keats-hichtepunt? H​: No komt it hear…. it winnen fan de Okkema partij yn 2016. Mei Abe Jan Stegenga en Klaas Kamstra. In dream dy’t útkaam. Dy partij wolle je as Eastereiner graach in kear winne. Mear kin ik der eins net oer fertelle, it wie in machtige dei!! L: Ik keatste eartiids yn Wommels altyd mei myn freondinne Margriet Adema. In prachtige tiid. We hiene in leuke famkesgroep by de KNKB. Hiel keatsend Fryslân troch by Chiel Hiemstra op de achterbank fan de Opel Vectra. Tusken de hûnehierren, knuffels fan de Hearrenfean Flyers en Pigmeat út de boksen. We ha 2x in 3​e priis wûn op de bûnspartij. Margriet en ik helje tegearre noch faak oantinkens op út dy tiid. Machtich! Sûnt ferline jier kin ik no ek sizze dat ik alle moaie partijen yn Easterein in kear wûn ha, it feestkeatsen, de Okkema partij en dan no, lang om let yn 2016, ek it pearkekeatsen. Ha wy doe net fan dy en Dieuwke wûn Hans? Mar ik kin ek mis wêze hear. Hans syn ûnthâld lit him hjir ek wat yn de steek. We litte it mar efkes yn de midden… En wat silst no allegear dwaan mei dyn frije tiid Hans? H​: Frije tiid?? Wat is dat? Ik sil my absolút net ferfele, bin noch wol aktyf yn oare bestjoeren. Draai noch bar-tsjinsten yn de Skoalleseize. Frije tiid ha je noait te folle. Bin in echt “frijwilligerswurk minsk” en fyn it ek belangryk dat âlders belutsen binne by de feriening fan harren bern. Ik helje bygelyks sa no en dan âld papier op, omdat Sydrik by it korps sit. Dat heart der by fyn ik. Sûnder frijwilligers kin net in feriening bestean! L: Dêr slút ik my hielendal by oan Hans. We meie bliid wêze dat ús bern sporte of oare hobby’s útfiere kinne yn eigen doarp. En dat moat foaral sa bliuwe!


No noch in foto derby en dan is it wol wat fynst ek net? Meitsje we der in orizjinele ôfsluter fan, ik hjit úteinlik ek Bootsma no..;-) We sitte yn de bestjoerskeamer fan de skoalleseize en Hans wol al bûten oer de kop oer it stek hingje yn de kjeld. It is ek noch mistich bûten en dat jout in leuk effekt. Om my hoecht it net sa mâl, ik fiel de boerekoal al omheech kommen, mar Hans is los. We beslute om efkes yn it materialehok te strunen foar wat orizjineels. Der hear ik foar it earst it mystearje fan de griene knop. Fan de 20 oanmerkstokken dy’t der yn it hok stean ha der 19 in swarte knop en 1 in griene knop. In grapke, in knypeach fan de makker en ferver fan de stokken. Hans do? Hy laket wat, ik wit genôch….

En omdat in ‘selfie’ meitsje mei in stok foar je eagen bêst lestich is, ferjitte we de griene knop der hielendal op te setten. Fan’t simmer op it fjild mar efkes goed der om tinke … En sa app ik Wilma oan de ein fan it jier 2017 dat it ferslach der oan komt. En de foto’s. En dat ik hoopje dat se it wat fine foar it jierferslach en dat de foto’s foar publikaasje geskikt binne. Sa net, wy ha wer in moaie jûn “frijwilligerswurk” fan de KF derop sitten! Groetnis, Hans Kooistra en Liesbeth Bootsma


dƷŶƚƐũĞůĞĂĨŚĂǁǁĞƌƐ ĨĂŶ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͕ /ƚ ĨŽĂƌũŝĞƌ ŬŽŵƚ ĚĞƌ ǁĞƌ ŽĂŶ ĞŶ ĚĞ ƚƷŶ ŬŝŶ ǁĞƌ ŬůĞĂƌŵĂŬŬĞ ǁƵƌĚĞ͕ ŚĂ ũŝŵŵĞ ƐŝŶ ĞŶ ŶŽĐŚƚ Žŵ ũŝŵŵĞ ĞŝŐĞŶ ŐƌŝĞŶƚĞ ƚĞ ĨĞƌďŽƵǁĞŶ͕ Ŷŝŵ ŬŽŶƚĂŬƚ ŽƉ ŵĞŝ ĚĞ

“Túnbouwferiening Easterein” ĞŶ ŚŝĞƌ ŝŶ ƐƚŝŬũĞ ďŽƵǁŐƌƷŶ ŽĂŶ ĚĞ ƐŬŽĂůůĞƐƚƌũŝƚƚĞ͘

KƉũĂĂŶ ďLJ ^ŝĐĐŽ ^ĐŚĞůƚĞŵĂ ƚŝů͘ ϬϱϭϱͲ ϯϯϭϮϯϱ ĞŶ ,ĂůďĞ KǀĞƌĂů ƉĞƌ ŵĂŝů ŚĂůďĞƚŝŶĞŬĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

hƚ ŶĂŵŵĞ ĨĂŶ ĚĞ͗ “Túnbouw

ĨĞriening Easterein”


Binnenkort gaat de Skoalleseize werken met een kassasysteem met pinautomaat van Izettle. Omdat er steeds meer behoefte is naar een pinautomaat in de kantine, hebben wij voor een totaal kassasysteem gekozen. Uiteraard zo simpel mogelijk voor onze vrijwilligers en overzichtelijk voor ons als bestuur. Hiervoor hebben wij 3 introductie avonden ingepland,

nl donderdag 19 - vrijdag 13 – en vrijdag 20 april De avonden zullen er als volgt uit zien; 20:00 welkom 20:15 uitleg nieuw systeem adhv presentatie 20:30 zelf oefenen op de demo omgeving en tijd voor vragen.

Dit allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Wij zijn er van bewust dat we niemand kunnen dwingen, maar toch is het erg noodzakelijk dat de vrijwilligers die in de Skoalleseize staan ,ook al is het maar 1x per jaar ,deelnemen aan één van deze avonden. Uiteraard kunnen wij geen vrijwilligers genoeg hebben, dus wanneer het je leuk vindt om ook misschien wel vrijwilliger te worden, ben je van harte welkom! Opgeven kan voor maandag 9 april via martin-elisabeth@home.nl Groeten, St. Skoalleseize Boudewijn, Marlous, Hille, Jacob, Oetze en Elisabeth


EŝũƐ ĨĂŶ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ

<ŝŶĚĞƌďŝŶŐŽ KƉ ĨƌĞĞĚ ϵ ĞŶ ƐŶĞŽŶ ϭϬ ŵĂĂƌƚ ŚĂ ǁĞ ŝŶ ƚŝŐĞ ƐůĂŐŐĞ ďĞƌŶĞďŝŶŐŽ ŚąŶ͘ Ğ ďĞƌŶ ǁŝĞŶĞ ŚŝĞů ĞŶƚƸƐũĂƐƚ ĞŶ ŵĞĂƌĚĞƌĞ ďĞƌŶ ƐŝƚĞŶ LJŶ ĚĞ ƉƌŝnjĞŶ͘ /ƚ ǁŝĞ ŝŶ ƉƌĂĐŚƚŝĐŚ ŐĞƐŝĐŚƚ͘

ŽŶĂƚĞƵƌƐĂŬƐũĞ /Ŷ ŵĂĂŝĞ ƐŝůůĞ ǁĞ ǁĞƌ ůąŶƐ ĚĞ ĚŽĂƌƌĞŶ Žŵ ƚĞ ĚŽŶĂƚĞƌĞŶ ĨŽĂƌ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ͘ Ɛ ũĞ Ăů ĚŽŶĂƚĞƵƌ ďŝŶŶĞ ĚĂŶ ǁŽůůĞ ǁĞ ũŝŵŵĞ ďLJ ĚŝnjnjĞ ĂůĨĞƐƚ ƚŝŐĞ ƚĂŶŬ ƐŝƐƐĞ͘ Ɛ ǁLJ ďLJ ũŝŵŵĞ ŽĂŶ ĚĞ ĚŽĂƌ ŬŽŵŵĞ ǁŽůůĞ ǁĞ ŐƌĂĂĐŚ ĞŬ ĨƌĞĞŐũĞ ĂƐƚ ŝƚ ůĞƵŬ ĨŝĞŶƐƚ Žŵ ĨƌŝũǁŝůůĞŐĞƌ ƚĞ ǁƵƌĚĞŶ ĨĂŶ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ͘

KƉƉŝŵƉĞŶ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ tĞ ƐŝƚƚĞƌ ĚĞƌ ŽĞƌ ŶĞŝ ƚĞ ƚŝŶŬĞŶ Žŵ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ ǁĂƚ ŽƉ ƚĞ ƉŝŵƉĞŶ͘ tĞ ǁŝƚƚĞ ĞŝŶƐ ŶŽĐŚ ŶĞƚ ŚŝĞů ŐŽĞĚ ŚŽĞ͘ tĞ ďŝŶŶĞ ďĞŶĞŝĚ ŶĞŝ ũŝŵŵĞ ŝĚĞĞģŶ͘ :ŝŵ ŬŝŶŶĞ ŝĚĞĞģŶ ďĞƌŝĐŚƚĞ ŶĞŝ ŝŶĨŽΛĚĞƚƐũĞƌŶĞ͘Ŷů

:ŝĞƌĨĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ KƉ ϴ ŵĂĂŝĞ Žŵ ϮϬ͘ϬϬ ƐŝůůĞ ǁĞ ŝŶ ũŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ ŚŽĂƌĞ͘ ,ũŝƌ ŝƐ ĞůŬ ĨĂŶ ŚĞƌƚĞ ǁŽůŬŽŵ͘ tĞ ƐŽĞŶĞ ŐƌĂĂĐŚ ŵĞŝ ũŝŵŵĞ ǁĂƚ ŝŶĨŽƌŵĂĂƐũĞ ƷƚǁŝƐƐĞůũĞ ǁŽůůĞ ŽĞƌ ĨĞƌƐŬŝůůĞŶĚĞ ƐĂŬĞŶ͘

^Ğƚ ŝƚ LJŶ ũŝŵŵĞ ĂŐŝŶĚĂ͊ ϴ ŵĂĂŝĞ ϮϬ͘ϬϬ ũŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ LJŶ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ


<ůĂǀĞƌũĂƐƐĞŶ ^ŶĞŝŶ Ϯϱ ŵĂĂƌƚ ǁŝĞ ĚĞƌ LJŶ ĚĞ dƐũĞƌŶĞ ŝŶ ŐƌŽĞƉŬĞ ĞŶƚƸƐũĂƐƚĞ ŬůĂǀĞƌũĂƐƐĞƌƐ͘ ^Ğ ŚĂ ŚĂƌƌĞŶ ƚŝŐĞ ĨĞƌŵĂŬŬĞ ŵĞŝ Ʒƚ ƐƉƸůƚũƐĞ ƸŶĚĞƌ ůŝĞĚŝŶŐ ĨĂŶ ŽƵĚĞǁŝũŶ <ƌĂŵĞƌ͘ WƌĂĐŚƚŝĐŚ͊ &ŽĂƌ ƐŽŵŵŝŐĞŶ ǁŝĞ ŝƚ ŝŶ ůĞƐƚŝĐŚ ƐƉƵůƚƐũĞ͕ ŽĂƌĞŶ ŬŽĞŶĞ ŝƚ Ăů ŐŽĞĚ͘ KƉ ŶĞŝ LJŶ ĨĞƌĨŽůĐŚ͊ /ƚ ďĞƐƚũŽĞƌ


Snypsnaren: Tabak Troch Jan Hiemstra

Jierrenlang rookte in bytsje keardel in sigaretsje of in sigaar, of hie in prûmke efter de kiezzen. Foar froulju wie dat oars, want in fatsoenlik frommes rookte net. Dat feroare pas yn en nei de oarloch. As der al rokende froulju wiene, dan sprutsen de manlju, mei in grouwe sigaar ûnder de noas, der kwea oer. ‘Post’ Zijlstra De ‘tabak’ waard kocht by ‘post’ Rinze Zijlstra. Hy hie postbesteller west, mar koe troch rimmetyk syn wurk net mear dwaan. De útkearing wie net botte heech en om dochs troch de tiid te kommen hie er mei syn Aaltje oan hûs (Tsjerkebuorren 21, no in ûnderdiel fan Tsjerkebuorren 19) in tabakssaak. Foar ús heit ha ik der hiel wat kearen west foar in pakje sjek mei floeikes. De ‘âld post’ siet dan efter de tafel en wat je noadich hiene pakten je út de trommels en je betellen. De hiele dei wie der oanrin en foar immen dy’t moarns út de bedstee wei (yn deselde keamer) efter de tafel mei de hannel derfoar delsetten waard, wie der dan ferdivedaasje. Doe ’t ik in wat gruttere jonge wie,


waard ik der moarns om in oere of acht op út stjoerd en kaam it foar dat ik Aaltsje holp om de ‘post’ fan ‘t bêd te heljen. As je yn Easterein opgroeiden moasten je net al te ferlegen wêze. En doe bruts de oarloch út …. Yn de oarlochsjierren, mar ek de jierren dêrnei, wie der oan fan alles en noch wat gebrek. Om it bytsje dat der wie sa earlik mooglik te ferdielen kamen der bonkaarten. It produkt der ’t de manlju beslist net bûten koene wie tabak en dy tabak kaam ek op de bon. Allinnich tsjin it ynleverjen fan in tabaksbon koe der tabak kocht wurde. Tabaksbonnen wiene der foar de manlju; froulju krigen bonnen foar snobbersguod (= snoep), mar dy koene se ynwiksele tsjin tabaksbonnen. De measte manlju rookten ‘foar twa’ en hiene it bytsje tabak dat op ‘e bon te krijen wie samar op. Dêr moast dan wat oan dien wurde! Guon manlju wisten harren frou sa fier te krijen dat se harren bonnen omwikselen tsjin tabaksbonnen. De leafde gong net allinnich troch de mage. De tabak yn histoarysk perspektyf Columbus seach yn 1492 hoe ’t Indianen tabak brûkten om sykten te bestriden en yn kontakt te kommen mei de goaden. Reisgenoat Rodrigo de Jerez waard de earste roker fan Europa. De minsken dy’t de reek út syn noas en mûle kringeljen, waarden bang en seagen dit as tsjoenderij. De Jerez bedarre sân jier yn de gefangenis, mar de tabak rekke yn Europa ynboargere. Yn de santjinde ieu bloeide de tabaksyndustry. Der waard mannige lange wite Goudse piip opstutsen. Ein njoggentjinde ieu waard tabak prûmke, snúfd en yn pipen stoppe. Nei de Krimoarloch (1854-1856) kaam Europa yn de kunde mei de sigaret. Frânske en Ingelske soldaten seagen Turkske soldaten sigaretten roken. Yn 1880 waard yn Amerika in masine útfûn om sigaretten te produsearjen, sadat der pakjes mei kant en kleare sigaretten kamen. Europa waard in poer beste klant. Yn de Earste Wrâldoarloch waarden de sigaretten de soldaten oanret, want se hiene en in kalmearjende en net mear honger fielende bywurking. De Amerikaanske generaal Pershing sei it sa: ‘You ask me what we need to win this war. I answer: tobacco, as much as bullets.’ Surrogaten Yn de oarloch ha spanningen en it neat om hannen hawwen grif bydroegen ta it rookgedrach fan de Eastereiner manlju. Guon rookten drûge beantsjeblêden, mar krigen der opsette klieren fan! Net allinne de tabak, mar ek


de floeikes foarmen in probleem. It ûntbruts oan tin papier, mar dêr waard al gau wat op fûn. Yn de measte húshâldingen wiene bibeltsjes en psalmboeken, dy’t op tin papier printe wiene. Dat papier wie mar krekt tsjokker as floeikes. De oplossing wie simpel. Wat koene der in protte sigaretten út ien bibeltsje rôle wurde. It sil dúdlik wêze dat Gods wurd geregeld yn reek opgong. Dan kamen net allinne de skealike stoffen út de tabak en it papier yn de longen, mar ek dy fan de drukinket. It is dan ek net ferwûnderlik dat dizze generaasje letter massaal rokerssykten krigen hat. Eigen teelt Foar it tekoart oan tabak kaam in oplossing. Hiel wat húshâldingen hiene in stikje bou en dêr waard tabak op ferboud. Foar kwaliteit wie in knappe simmer noadich, want tabak is in (sub)tropyske plant. Ik sjoch de tabaksplanten mei de moaie grutte griene blêden noch by ús op de bou stean. Wiene de blêden ‘ryp’ dan waarden se ‘plukt’ en op de souder boppe de skuonmakkerij hongen om te drûgjen. Sadree ‘t se droech wiene waarden se ynkûle (fermintearre) en kleuren se moai brún. Dêrnei koene se fierder bewurke wurde: der waard sjek fan snien, mar ek sigaren fan rôle, mei de moaiste blêden as dekblêd. Dat sigaremeitsjen wie net sa ienfâldich en de measte eigenmakke sigaren seagen der út as hûnekeutels. Der wie in oplossing foar dit probleem. Yn Snits stie sigarefabryk De Haas en dêr koe ‘eigen teelt’ ferwurke wurde ta sigaren. Heit syn tabaksblêden gongen der hinne. Hy wie grutsk op syn moaie grutte brune blêden en seach allegearre doaskes mei 10 sigaren deryn werom kommen. Dy kamen ek werom; de bûtenkant eage skitterjend. Pontifikaal waard in sigaar opstutsen. Nei wat probearjen (en dat wie al hiel ûngewoan) slagge dit. Mar doe wiene de rapen gear; it wie net in lekkere sigaregeur dy’t him ferspriede, mar it stonk. Der wie wat mis mei de moaie sigaren. Fan poere lilkens bruts heit in sigaar yn twaen en doe bliek dat de ynhâld foaral bestie út tabaksôffal. It wie noch minder as in kat yn de sek. De Kanadezen Begjin 1945 kamen de Kanadezen rjochting Fryslân. Dy soldaten hiene lekkere dingen sa as sûkelade en sigaretten by harren. Dy lekkere dingen woene se wol ferruilje foar aaien. Sa barde it yn it foarjier fan 1945 dat in ploechje manlju út Easterein rjochting Peinjum teach mei aaien yn de bûse. Doe ’t se deun by Peinjum kamen fleagen de kûgels harren om de earen om ’t de Kanadezen drok dwaande wiene de lêste Dútskers finzen te nimmen. De aventoerlik manlju krûpten troch de wâlen om de Kanadezen te berikken.


Spitigernôch wiene de aaien hjir berekkene, se mei fol Wy sille jimme net ferklappe watnet úsop opsje A,B,C ensadat D wiene, sa in kinbûse wy oar djerre by de Kanadezen stiene. seagen de humor fan de aksje yn en joejier swierder ark meinimme yn’eDy bus. gen de Eastereiners ‘smoking’, sa as de Eastereiners de sigaretten neamden, en Dede reis hie net foar neat west. Der koe rookt wurde en foar De sûkelade. middei mei jeugd ‘mem’ wieWat der sûkelade. De jeugd! hawwe wy ús der mei op de plaat setten! De hele middei takken en hout slepe en nei ôfrin in ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens Roken as noarm en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en Roken rekke yn rin fan mear…miskien de tiid folslein ynboargere. Der wiene sels dokters komme we mei de in potsje wol 2!! dy‘t it oanrieden. Sa goed as alle manlju rookten en yn en nei de oarloch begûn it ek ûnder de froulju ta te nimmen. Earst wiene it de spesjale froulju ’s De Tsjerne sigaretten mei mentol yn, mar geandewei gong itwer lykelk op in mei de manlju Nei de fjoerwurksjo wieder it beregesellich yn de Tsjerne pilske drinke en guon froulju mei inBy pakje swiere sjekwy ynjimme it boarstbûske. koerûnen mei syn allen op itek nije jier. dizze winskje in sûn en lokkich Der gong gjin fergadering, feest of begraffenis foarby of der stie in glês mei nijjier!! sigaren, bokjes en sigaretten op ‘e tafel. De romten wiene skier fan de reek. As tsienjierrige blaasde ik al by Wilhelmina en dan wie it normaal dat guon Groetnis De Aldjiersploech muzikanten in brânende peuk op de lessener lizzen hiene. Hiene se efkes rêst dan waard der rookt. Nei it bringen fan in serenade waarden sigaren en sigaretten rûnparte as blyk fan wurdearring.

Sjoch ek ris op www.easterein.nl

kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oant sjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein 11 Skilplein 8734 GW GW Easterein Easterein 8734 (0515) 33 33 23 23 20 20 TT (0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


ŝũŶĂ ǀĂŶ ƐƚĂƌƚ͊ Wij zijn er natuurlijk al helemaal klaar voor, maar de vorst is spelbreker! De preparatie van de banen loopt door de vorst flinke vertraging op. In plaats van het openingstoernooi hebben we zaterdag 24 maart onze doe-dag werk afgerond. ŽĚƌĂ ĚĞ ďĂŶĞŶ ŬůĂĂƌ ŐĞŵĂĂŬƚ njŝũŶ͕ ŐĂĂŶ ǁĞ ĚĞ ďĞůŝũŶŝŶŐ ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ ĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ ǀĂŶ ƐƚĂƌƚ͘ Ğ ƐƚĂƌƚ ǀĂŶ ĚĞ ƚĞŶŶŝƐůĞƐƐĞŶ ƐƚĂĂƚ ŐĞƉůĂŶĚ ŽƉ ϵ ĂƉƌŝů͕ ĞŶ ĚĂĂƌ ǁŝůůĞŶ ǁĞ ŐƌĂĂŐ ĂĂŶ ǀĂƐƚŚŽƵĚĞŶ͘ <ŝũŬ ŽƉ ŽŶnjĞ ƐŝƚĞ ĂůƐ ũĞ ũĞ ŶŽŐ ǁŝůƚ ĂĂŶŵĞůĚĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ƉƌŽĞĨůĞƐƐĞŶ͘ tĞ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ Ěŝƚ ƐĞŝnjŽĞŶ ŝŶ ŶŝĞƵǁĞ ůĞĚ ǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ďĂŶĞŶ͘ Ăƚ ǁŽƌĚƚ ĞĞŶ ŚĞůĞ ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ͘ ,Ğƚ ŵĞƐ ƐŶŝũĚƚ ĂĂŶ ƚǁĞĞ ŬĂŶƚĞŶ͘ DŝŶĚĞƌ ĞŶĞƌŐŝĞŬŽƐƚĞŶ ĞŶ ĞĞŶ ďĞƚĞƌ njŝĐŚƚ ĞŶ ŵĞĞƌ ƐƉĞůƉůĞnjŝĞƌ͘ tĞ ĚĂŶŬĞŶ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ǀĂŶ ŽŶƐ ƉĂĂƐĞŝƚũĞƐ ŚĞĞĨƚ ŐĞŬŽĐŚƚ͘ ŚŽĐŽůĂĚĞ ĞŝƚũĞƐ njŝũŶ ůĞŬŬĞƌ ĞŶ ũĞ ǁŽƌĚƚ Ğƌ ďůŝũ ǀĂŶ͘ Ŷ ŵĞƚ ĚĞnjĞ ĞŝƚũĞƐ ƐƚĞƵŶƚ Ƶ ĚĞ ƚĞŶŶŝƐƐƉŽƌƚ ŝŶ ŽŶƐ ĚŽƌƉ͊ tĞ njŝĞŶ ũĞ ŐƌĂĂŐ ĞĞŶƐ ůĂŶŐƐŬŽŵĞŶ ďŝũ ^ŵĂƐŚ͘


COVOS Easterein

Volleyballen en Friesland zijn twee woorden die al heel lang aan elkaar zijn gekoppeld. Volleyballen zit net als schaatsen en kaatsen ergens in de genen opgenomen van veel friezen . En als je in Friesland komt wonen, dan kan het zo maar een besmettelijke uitwerking op je hebben. Ik heb het persoonlijk zelf ervaren en als resultaat schrijf ik nu een stukje over Volleybalvereniging Covos in Easterein. Als voorzitter. Volleyballen begon hier voor mij eerst bij een enthousiaste groep volleyballende mannen in Reahûs. En Volleybalvereniging Covos begon eerst met onder meer Vovero als grote, trotse volleybalvereniging van Reahûs. De vele bekers en medailles die ik ooit heb gezien, getuigden van de enorme activiteiten van het Vovero van toen. Maar dit stukje gaat niet zozeer over toen. Het gaat over het Covos van nu dat -relatief in deze tijd- nog steeds wordt gezien als actief, groot en trots! We zijn er trots op dat er heel veel jeugd CMV (Cool Moves Volley-programma) spelen en daar met behulp van zeer motiverende trainers de techniek van het volleyballen stap-voor-stap aanleren. Dat start met overgooien en eindigt met echt volleyballen. Het hoogste CMV-team heeft het zelfs tot de landelijke finale van het NL-kampioenschap gebracht! En dat is de kranten niet ongemerkt gebleven. Het enthousiasme dat daar wordt aangeleerd zet zich voort in de C-,B- en A-jeugdteams, waarvan sommige teams ook op hoog niveau competitie spelen. En met heel wat jeugd uit De Greidhoeke! Met 10 seniorenteams is er voor volwassenen altijd een goede plek om te trainen en wedstrijden te spelen. Ondersteund door vele lokale sponsoren worden vrijdag- en zaterdagavonden tot sportieve en gezellige momenten van de week omgezet. Voor de mensen die het leuk vinden om mee te trainen, maar de wedstrijden een te groot verbond vinden, kunnen hun sportieve prestaties op de trainingsavonden leveren. Er is zelfs een groep dames en een groep heren die wekelijks recreatief trainen cq. een wedstrijdje spelen. Het SportKafé van Titus in Easterein ondersteunt onze gezelligheidsambities. Dus mocht je als Greidhoeker de volleybalgenen af en toe voelen kriebelen, dan is er altijd een mogelijkheid om dat in sportiviteit om te zetten. En houd je meer van buiten spelen? Let dan de komende zomer op. Beachvolleybal zou wel eens jouw sport kunnen worden. Meer weten? Kijk op www.covos.nl of kom gewoon een keertje langs in de sporthal in Easterein! We trainen en spelen dit seizoen nog tot 21 april. Kan je mooi even proeven hoe het is! Arnold Burger, voorzitter@covos.nl 0655710150


Even voorstellen: nieuw redactielid! Ik woon nu ruim twee jaar in Easterein en met veel plezier. Friesland kende ik vooral van het (zeil)water en de zomer, toen ik nog in Amsterdam woonde en werkte. Ik had er altijd een zwak voor. Twee jaar terug kreeg ik de mogelijkheid om bij GGZ Friesland te gaan werken. Die kans heb ik aangepakt, tot nu toe zonder spijt! Op zoek naar een huurhuis kwamen Maaike (mijn vrouw) en ik min of meer bij toeval terecht in Easterein. We hebben eerst een klein jaar op de Streek gewoond en zijn toen naar het Skilplein verhuisd. Ondertussen hadden we het zo naar onze zin in het dorp dat we op zoek gingen naar een koopwoning. Met veel geluk vonden we ons huidige huis aan de Skippersbuorren, een fijne plek met prachtig uitzicht over vaart en weilanden. Ik ervaar het mooie dorp Easterein als heel gastvrij. Hoewel ik het Fries nu wel redelijk versta spreek ik het niet, maar dat voelt dit niet als barrière. Toen de Doarpskrante plek had voor nieuwe redactieleden, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Het lijkt me een leuke klus. En ik kan dorp en dorpsgenoten zo weer op een andere manier leren kennen. Kortom, ik heb er zin in! Paul David MeestersDoch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Ut de húshâlding fan….

Sjogge jimme wa dit binne?

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


PASSAGE CHRISTELIJKE MAATSCHAPPELIJKE VROUWENverbeter- en procesmanagement BEWEGING Woensdag 11 april a.s. om 17.45 in de Skoalleseize te Easterein. Het is voor dit seizoen onze laatsteen bijeenkomst. Vanavond komt mevrouw doeltreffend pragmatisch Pytsje Bokma van Smel Brêge.

www.fakwurk.nl

Zij gaat ons vertellen over de Gouden Boaiem, een eilandje tussen Woudsend en Heeg. Daar runt zij met haar man een boerenbedrijf. Haar lezing gaat over het natuurgebied “De Gouden Boaiem”, waar zij middenin leven en werken. Iedereen is van Harte Welkom.

D! NIEUW IN FRIESLAN

en leren bespelen? ill w t en m ru st in n g ee ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M de f j Dan ben je bi ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. licht- en ge fessionele en ze zang, bas of zelfs Je krijgt les van pro rd, gitaar, drums, oa yb ke , no Pia . graag wilt leren

! n i e r e t s a E n i s e l r a Nu moaiol GkerritgHiintgast voor meer informesatlaien,d.nl Bel of muziekschoolfri t@ ri er g / 8 7 5 1 2 4 06 18

olfriesland.nl www.muziekscho

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Nijs fan de Oranjeferiening In fytsfotopuzzeltocht mei Keningsdei, jou jim op! Ek dit jier ha we wer in leuk programma foar Keningsdei. It komplete programma komt yn jim brievenbus. Op freed 27 april gean alle bern fan De Foareker bôle iten om 12 oere yn Skoalleseize. Om ​12.45 oere start de fytsfotopuzzeltocht rûnom Easterein. Eltsenien is fan herte útnoege om mei te fytsen. Foar de jongste bern (groep 1 o/m 4) ûnder begelieding. Opjaan kin foar de skoalbern mei it briefke dat op skoalle útdield wurdt. Foar alle oare dielnimmers fia ​info@oranjeenheitelan.nl​. Dit kin oant 20 april 2018. Ek ha we dit jier in ​Eastereiner Oldtimer Show. ​Ha jo in trekker, auto, brommer as oars wat mei in motor fan 40 jier as âlder, dan kin jim dizze sjen litte oan ús op it MFT fan 10.00 oant 14.00 oere. Foar mear ynformaasje kin jim terjochte by Sjors Rijpma: 0515-332493. Oanpast programma doarpsfeesten: optocht allinnich foar de skoalbern Op 7 febrewaris ha we ús jierlikse ledegearkomste hân. Doe ha wy ús programma mei de oanwêzigen dield. Der binne fragen steld oer de optocht twa kear op moarn troch dat we bûntejûn ha op tongersdei. In oantal weinbouers joech oan gjin wein te bouen omdat se graach tiid stekke yn in akt op de bûntejûn. Derom ha we besletten dit jier foar ien kear in oare opset te kiezen. Gjin optocht foar eltsenien, mar in optocht op tongersdeitemoarn. Dizze is spesjaal en allinnich foar de skoalbern fan De Foareker. Bûntejûn mei de doarpsfeesten op tongersdei 21 juny 2018 Dit jier fiere wy ús 80 jierrich bestean as oranjeferiening Oranje & Heitelân. Mei ús jubileum 5 jier lyn wie de bûntejûn in pracht jûn mei in folle tinte mei taskôgers en tige originele akts. Doe is gelyk al


frege at we soks faker dwaan kinne. Dêrom no 5 jier letter op’ e nij! Mar we hawwe fansels wol dielnimmers nedich. We hoopje dat jim as freonenploech, buurtferiening, famylje, feriening in leuke akt dwaan wolle. Dit kear ek in nij elemint: de tiid. In akt mei net mear as 5 minuten duorje. “Easterein got talent?” We rekkenje op jimme… Ha jim túskentroch fragen? Sjit efkes ien fan it bestjoer oan. Jo kinne ús ek maile: ​info@oranjeenheitelan.nl​. Groetnis, Oranjeferiening Oranje & Heitelân Abe Jan, Jan Jetze, Jelte, Klaas, Christian, Ruurd, Vera, Hieke en Tineke

Jeu de Boules Vereniging “Deun Bij”

Op dinsdagmiddag 10 april gaan we weer los met de Jeu de Boules, we starten om 14:00 uur. Het is altijd een heel gezellige middag en we hopen dat u er dit jaar weer bij zult zijn. Heeft u nog nooit meegedaan? Ook dat is geen probleem u bent van harte welkom op het Sportcomplex “De Skoalleseize”. Tussen de wedstrijden is er gelegenheid om een heerlijk bakje koffie of thee te drinken en na afloop is er ook nog de gelegenheid om de middag af te sluiten met een borreltje of een glaasje fris. Wij hopen u daar te kunnen verwelkomen. Het bestuur van de Jeu de Boules vereniging “Deun Bij”


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 50


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBED Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


De Pinne: Yvette van Eijsden Ik ben Yvette van Eijsden, 37 jaar en geboren in Krimpen aan Den ijssel. Na mijn scheiding ben ik verhuisd met met twee prachtige en lieve kinderen, Tim (12) en Iris (10) naar Easterein, op het Skilplein. De keus voor Easterein was omdat de kinderen nog in Itens op school zitten waar ik heb gewoond voor mijn scheiding. Ik heb bewust wat in de buurt gezocht, zodat ze niet ook nog eens van school hoefden te veranderen, er was immers al genoeg verandering in hun leven. Per toeval stuitte ik via via op deze woning. Het bevalt ons prima in Easterein. Het is een mooi en gemoedelijk dorp met lieve leuke buren. Zelf ben ik veel aan het werk, dus niet heel veel te zien in Easterein. Ik werk al een geruime poos bij De Woudfennen in Joure. Ik ben daar leidinggevende over de receptie en afdeling masseurs.

Daarnaast ben ik veel met m’n kinderen op pad. We mogen graag gezellige dagjes of weekendjes weg organiseren, lekker koken en winkelen. Ook Tim vindt dat leuk: een man naar je hart. We hopen nog met veel plezier hier te blijven wonen! Groetjes, Tim en Iris


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl,

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Siebo yn teaterstik Monty Python’s SPAMALOT Troch Elisabeth Breeuwsma It is noch mar krekt lyn dat jim’ Siebo Boersma en alle oare spilers fan it jongereintoaniel skitterjend sjoen ha op it poadium fan Noflik. Dat Siebo gek op toaniel, teater en musicals is, wisten wy fansels allegear al. Hy giet mar troch!! Healwei april is Siebo te sjen op it poadium fan Theater Sneek mei de musical Spamelot fan teateroplieding Muzt. Sûnt 2 jier sit Siebo by dizze groep, en dat bou je yn gedeeltes op. No sit hy by it ensemble (dûnsje ensafh.) en moat dekôrstikken op harren plak drukke ûnder de foarstelling. Al fan de krystfakânsje ôf binne se eltse freed oan it oefenjen. Muzt is in echte musical oplieding mei profesjonele leararen. Begryplik dat it hiel oars is as it jongereintoaniel yn Easterein. Dochs fynt Siebo it lokkich like gesellich en leuk mei alle spilers yn Easterein as yn Snits! De musical Spamelot is basearre op de film Mony Python and the Holy Grail. Kening Arthur giet op syk nei de Hillige Graal. Hy makket in hiele reis en komt allegear ferskate nuvere types tsjin. Mar fynt hy de Hillige Graal? Siebo spilet û.o. in dea persoan (kin hiel lestich wêze), in telefyzjestjer en docht mei oan in grutte dûns, wat hy miskien noch wol it leukste fan alles fynt! Binne jimme al nijsgjirrich? Kom dan op 13, 14, 15 as 22 april nei Snits! Sukses Siebo!Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 15

Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


^ƵŬƐĞƐĨŽůůĞ ũƵďŝůĞƵŵ ƷƚĨŝĞƌŝŶŐĞŶ ĨĂŶ &ƵŽƌƚ DĂƌ >ŽƐ͊ ‘Lamelos’ waard 16 en 17 maart spile. /Ŷ ĨůĞƵƌŝĐŚ ƐƚŝŬ ŽĞƌ ĨŝŝĨ ƉƐLJĐŚŝĂƚƌLJƐŬĞ ƉĂƐũŝŶƚĞŶ ĞŶ ŝƚ ƉĞƌƐŽŶŝĞů ĚĂƚ ŚĂƌƌĞŶ ďĞŐĞůŝĞĚƚ͘ ^ƉŝůĞƌƐ͕ ƌĞŐŝƐƐĞƵƌ ĞŶ LJŶƐƚĞŬƐƚĞƌ ŐƌŝƉĞ Śũŝƌ ŚĂƌƌĞŶ ŬąŶƐ Žŵ ŶŽĐŚ ĞĨŬĞƐ ǁĂƚ ŵŝŶƐŬĞŶ ƚĞ ŶĞĂŵĞŶ͘ Dizze winter ha wy in protte wille belibbe yn psychiatryske klinyk ‘Lamelos’. Under de repetysjes koe it soms net mâl genôch, want tja… ús personaazjes ǁŝĞŶĞŶ ŶĞƚ ŚŝĞůĞŶĚĂů ϭϬϬ ƉƵŶƚĞŶ͘ tĞ ƐĞŝĚĞŶ ĨŽĂƌ ĚĞ ƷƚĨŝĞƌŝŶŐ ƚƐũŝŶ ĞůŬŽĂƌ͗ “As it publyk no mar like folle laket as wy dien ha…”. Gelokkich siet dat goed. DĞĨƌŽƵ ĚĞ ,ĂĂƐ͕ ĞƉƉLJ͕ ĚĞ ŵĂũŽĂƌ͕ &ĂƚƐ͕ ŽŬƚĞƌ ŽŽůŝƚƚůĞ͕ ^ƵƐƚĞƌ dŝĂůĚĞ͕ stazjêre Wil en direkteur Anna wurken goed op ‘e ‘lachspieren’. Wy ha nei ƀĨƌŝŶ ŝŶ ŚŝĞůĞ ƐŽĂĚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƌĞĂŬƐũĞƐ ŚąŶ͕ ƚĂŶŬ ĚĞƌĨŽĂƌ͘ Spesjale fermelding fertsjinnet Elisabeth, dy’t mei oerjefte de breid spile. Ek wolle wy de minsken betankje dy’t ús ŚŽůƉĞŶ ŚĂ ĞĨƚĞƌ ĚĞ ƐŬĞƌŵĞŶ͗ ŝƚ ďĞƐƚũŽĞƌ͕ ĚĞ ďŽƵƉůŽĞĐŚ͕ ĚĞ ƐĐŚŵLJŶŬƐƚĞƌƐ͕ ĞŶ ,ĞŶĚƌŝŬ ĞŶ <ŝŵ ĨĂŶ ŝƚ ŬĂĨĞĞ͘ Ŷ ƷƐ ĨƌĞŽŶĞŶ, famylje en partners dy’t ŵĞŝŚŽůƉĞŶ ŚĂ Žŵ ĚĞ ƚĞŬƐƚ ĚĞƌLJŶ ƚĞ ƐƚĂŵƉĞŶ͕ Žŵ ĚĞ ũƷƐƚĞ ŬůĞĂŶ ƚĞ ĨŝŶĞŶ ĞŶ ƷƐ ĨƌƵƐƚƌĂĂƐũĞƐ ŽĂŶ ƚĞ ŚĞĂƌƌĞŶ ĂƐ ŝƚ ĞĨŬĞƐ ŶĞƚ ǁŽĞ͘ EŽ ŵĂƌ ŚŽŽƉũĞ ĚĂƚ ĚĞ ŬĂƚ ĨĂŶ ŬŬĞ LJŶƚƵƐŬĞŶ ĞŬ ǁĞƌ bekommen is fan dy kear dat se thús Beppy’s ferliedingsdûns oefene…. Oan’t de folgjende foarstelling! ŬŬĞ͕ ĂƵŬũĞ͕ 'ĞĞƌƚ͕ /ůŬĞ͕ :ŝƚƐŬĞ͕ ZŝŐƚ͕ ZŽŵŝŶĞ͕ ^ŝĞďŽůƚ͕ dŚĞŽ͕ dƌƵĚLJ


‘Wat in greide, heite!’ waard 23 maart spile troch de jongerein fan Easterein! tĂƚ ŝƐ ĚĞƌ ŝŶ ƉƌĂĐŚƚŝĐŚ ƐƚŝŬ ĚĞůƐĞƚƚĞŶ ĞŶ ǁĂƚ ŵĞŝ ũĞ ŐƌƵƚƐŬ ĞŶ ƚĞǀƌĞĚĞŶ ǁġnjĞ mei sa’n moaie opkomst. Wy wolle ĞůŬĞŶŝĞŶ ďĞƚĂŶŬũĞ ĨŽĂƌ ŚĂƌƌĞŶ LJŶƐĞƚ͊ ůůĞ ϭϰ ƚŽƉ ƐƉŝůĞƌƐ ĚŝĞ ƐĂ ŚƵƌĚ ǁƵƌŬĞ ŚĂ͕ ƚĞŬƐƚĞŶ ůĞĂƌĞ ĞŶ ĚĞ ƐġŶĞƐ ŵĂƌ ǁĞƌ ŽƉŶŝũ ĞŶ ŽƉŶŝũ ƌĞƉĞƚĞĂƌũĞ͘ <ŶĂƉ ǁƵƌŬ ƀĨůĞĂǀĞƌĞ ĂůůĞŐĞĂƌ͊ zŶ ďLJƐƸŶĚĞƌ͕ dŚĞƌĞƐŝĂ͕ Elisabeth tige tank foar jim entûsjasme! Geweldich dat jimme der sa’n protte ƚŝŝĚ LJŶƐƚƵƚƐĞŶ ŚĂ͘ tĂƚ ŝƐ ŝƚ ŵŽĂŝ ĚĂƚ ǁĞ ĞŬ Ěŝƚ ũŝĞƌ ǁĞƌ ƐĂ’Ŷ ůĞƵŬ ũŽŶŐĞƌĞŝŶ ƐƚŝŬ op de planken sette koene! Hjir ûnder kinne jimme lêze wat ‘Meike’ der fan ĨƸŶ͊ ,Žŝ ŝŬ ďĞŶ :ƵĚŝƚŚ ĞŶ ǁŝũ ŚĞďďĞŶ ŶĞƚ ĚĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ƚŽŶĞĞů ŐĞŚĂĚ ŚĞƚ ǁĂƐ ƐƵƉĞƌ ůĞƵŬ ĞŶ ŚĞƚ ŐŝŶŐ ŚĞĞů ŐŽĞĚ͘ ƌ ǁĂƌĞŶ ǀĞĞů ŵĞŶƐĞŶ ƚĞ njŝĞŶ͘ Ŷ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ njĂƚ Ğƌ ǀĞĞů ŚƵŵŽƌ ŝŶ ĞŶ ůĂĐŚƚĞŶ ĚĞ ŵĞŶƐĞŶ ŽŽŬ͘ /Ŭ ƐƉĞĞůĚĞ njĞůĨƐ DĞŝŬĞ njŝũ ǁĂƐ ŝĚĞĂůŝƐƚ͕ ƐƉŽƌƚŝĞĨ ĞŶ ůĞƚƚĞ ŚĞĞů ŐŽĞĚ ŽƉ ŚĂĂƌ ǀŽĞĚŝŶŐ͘ Ğ ǁĂƐ ǀĂŶ ƉůĂŶ Žŵ ŶĂĂƌ ĚĞ ^ĂŚĞů ĚĞ ŐĂĂŶ ŶĂĂƌ ŚĂĂƌ ĞŝŶĚĞdžĂŵĞŶƐ͘ ŝĞ ƐĐĞŶĠ ǁĂƐ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĂŶŝģů ŵŝũŶ ďƌŽĞƌƚũĞ͘ ,ŝũ ƐƉĞĞůĚĞ dĂŬŽ ĞŶ ŵŽĞƐƚ ƐƚŽĞƌ njŝũŶ͘ tĞ ǁĂƌĞŶ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŽŽŬ ŚĞĞů njĞŶƵǁĂĐŚƚŝŐ ǀĂŶ ƚĞ ǀŽƌĞŶ ŵĂĂƌ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ǀŝĞů ŚĞƚ ŽŽŬ ǁĞů ǁĞĞƌ ǁĂƚ ŵĞĞ͘ ,Ğƚ ƐƚƵŬ ŚĞƚĞ ǁĂƚ ŝŶ ŐƌĞŝĚĞ͕ ŚĞŝƚĞ ŚĞƚ ŐŝŶŐ ŽǀĞƌ ǀŝĞƌƚŝĞŶ ũŽŶŐĞƌĞŶ ĚŝĞ ŽƉ ŬĂŵƉ ǁĂƌĞŶ͘ ĞŶ ůĞƵŬ ƐƚƵŬ Žŵ ŝŶ ĚĞ ƐƉĞůĞŶ͘ /Ŭ ǀŽŶĚ ŚĞƚ ŚĞĞů ůĞƵŬ ĞŶ ǀŽůŐĞŶĚ ũĂĂƌ ĚŽĞ ŝŬ ǁĞĞƌ ŵĞĞ͘ ĞĚĂŶŬƚ ĚĂƚ ũƵůůŝĞ ĂůůĞŵĂĂů ŚĞďďĞŶ ŐĞŬĞŬĞŶ ŶĂĂƌ ŽŶƐ ƐƚƵŬ͘ 'ƌŽĞƚũĞƐ :ƵĚŝƚŚ sĂŶ Ğƌ tĞĞƌĚƚ


&hKZd D Z >K^ ŝƐ ƚĂŶŬ ĨĞƌƐŬƵůĚŝŐĞ ŽĂŶ ƸŶĚĞƌƐƚĞĂŶĚĞ ďĞĚƌŝƵǁĞŶ ĞŶ ƉĞƌƐŽĂŶĞŶ ĨŽĂƌ ŚĂƌƌĞŶ ƐƚŝƉĞ͗

EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶΎsĂŶ ĚĞƌ tĞĞƌĚƚ͕ ďĞƚĞƌ ŝŶ ǀĞƌnjƵŝŵĂĚǀŝĞƐΎ^ŝũďĞƐŵĂ ƐĐŚŝůĚĞƌƐďĞĚƌŝũĨΎ^ŬLJůŬ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞΎ'Ğďƌ͘ sĞůůŝŶŐĂ ŝŶƚ͘ ŚĂŶĚĞůƐͲĞŶ dƌĂŶƐƉŽƌƚďĞĚƌŝũĨΎ^ĂŶĚƐƚƌĂ ŵĞƐƚŚĂŶĚĞů͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Θ ƐƚĂůůŝŶŐΎ ŽƵƉĞƌƵƐ ,LJĚƌĂƵůŝĞŬ ͘s͘Ύ>ŝďĞƌƚĂƐ dĞĐŚŶŝĐĂů ^ŽůƵƚŝŽŶƐΎ ůĞƉŚĂŶƚ ŽĨĨ ZŽĂĚ YΎ:ŽƵƐƚƌĂͲ ƌĂŶũĞΎ,ĂŶĚĞůƐŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ,͘ ^ƚŽĨĨĞůƐŵĂΎD͘ ǀĚ tĞƌĨ ŽƵǁƐĞƌǀŝĐĞΎ ƌƵŬŬĞƌŝũ ǀĂŶ ĚĞƌ ĞŵƐΎ ƵƚŽďĞĚƌŝũĨ tŝƚƚĞǀĞĞŶ Θ ƌŽƵǁĞƌ*’ƚ <ŶŝƉůŽŬĂĞůƚƐũĞΎ WŽƐƚŚƵŵĂ ^ŬŝůĚĞƌƐďĞĚƌŝƵǁΎdƵŝŶĐĞŶƚƌƵŵ ĚĞ 'ĂĂƌĚĞŶŝĞƌΎtŽŽŶǀĂƌŝĂ tŽŵŵĞůƐ Ύ ůĨƐƚĞĚĞŶƐƚĂƚĞ Θ Ύ/ŶƐƚĂůůĂƚŝĞďĞĚƌŝũĨ ĚĞ :ŽŶŐΎ ĂŬŬĞƌŝũ WŽƐƚŚƵŵĂΎDƵƌŬ’Ɛ ^ůĂŐĞƌŝũΎ/ƚ ZĞĂĚĞ ,LJŶĚĞƌΎtŚĞĂŐĂŶ ŵƵůƚŝĐĂƌƐĞƌǀŝĐĞΎ>ĞĂŶďĞĚƌŝƵǁ KŬŬĞŵĂΎDĞƚnjƐƚLJůĞ ŬĂƉƐĂůŽŶ ĞŶ ǀŝƐĂŐŝĞΎ ƚƚŝĞΖƐ ŵŽĚĞ ĞŶ ƐĐŚŽĞŶĞŶΎ Ğ ǀůŝŶĚĞƌ ďůŽĞŵƐŝĞƌŬƵŶƐƚΎ &ŝnjĞů ƌŽŐŝƐƚĞƌŝũΎ<ĂƉƐĂůŽŶ ΗĚĞ &ƌĞƵůĞΗΎ^ƉŽƌƚŬĂĨĠ ΗĚĞ 'ƌĞŝĚŚŽĞŬĞΗΎDĞĐŚĂŶŝƐĂƚŝĞďĞĚƌŝƵǁ K^Ύ tĂƌĞŶŚƵŝƐ ǀĂŶ ĚĞƌ sĞůĚĞΎ<ůƵƐƐĞŶͲ ĞŶ ŚĂŶĚĞůƐďĞĚƌŝũĨ :ĂĂƉ ǀĂŶ ĚĞƌ sĞůĚĞ Ŷ ĨĂŶƐĞůƐ ĞŬ ŽĂŶ ĂůůĞ ĨƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ ĚLJΖƚ ŚŽůƉĞŶ ŚĂ ďLJ ǁĂƚ ĨŽĂƌ ƉƵƚƐũĞ ĚĂŶ ĞŬ͕ d/' d E<͊​͊ &ŽĂƌ ĚĞ ůĞĚĞŶ ĨĂŶ &ƵŽƌƚ DĂƌ >ŽƐ͗ jƚŶŽĞŐŝŶŐ ĨŽĂƌ ĚĞ ũŝĞƌŐĞĂƌŬŽŵƐƚĞ ŽƉ ǁŽĂŶƐĚĞŝ ϭϴ ĂƉƌŝů ϮϬϭϴ ϮϬ͘ϬϬ ŽĞƌĞ LJŶ EŽĨůŝŬ ĂƐƚĞƌĞŝŶ͘

Ut de húshâlding fan OPLOSSING Dizze kear in foto út de húshâlding fan de famylje Sytse Kooistra: Jacob, Hans, Gida en Nico.


Dit heb je nodig:

DE KOKSMÛTSE Door ​Annebeth de Jong

● ● ●

SCHAPEN CUPCAKES

● ●

Cupcakes (gekocht of zelf gebakken) Mini marshmallows (wit) Beige marsepein of fondant (wit) Zwarte decoratiestift (eetbaar) Poedersuiker

Zo maak je ze: 1.

2.

Bron:

3.

http://oudersvannu.nl 4.

5.

Maak van poedersuiker en een paar druppels water een dik, plakkerig papje. Besmeer hiermee de cupcakes. Plak er net zo veel marshmallows op totdat het op de vacht van een schaap lijkt. Spaar een stukje uit voor de plek van het hoofd. Maak van de marsepein een bolletje en plak deze op de lege plek, dat is het gezicht. Met twee kleine stukjes marsepein plak je oren op de kop. Teken met decoratiestift de oogjes. Plak met de lijm eventueel nog wat extra marshmallows op de plekken die te kaal zijn.


Bernehoekje
Vuur

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken: van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.