Page 1

S H

V

ok

írünk an

omogy

ird

asas

www.shvonline.hu

SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA • 2012. NOVEMBER • VI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Építményadó és telekadó változás Senki nem szeret adózni. Ha adóról hallunk, összeszorul a gyomrunk. Az adó a szükséges rossz. Én sem szeretek róla írni, de szeretném Önöket tájékoztatni az adóváltozásokról. Pécs város a korábbi években nagy öszszegű hiteleket vett fel és ennek súlyos törlesztési terhei nyomasztóan hatnak a költségvetésre. Ennek következménye volt, hogy a 2012. évben új adórendelet született. Ezt az adórendeletet sokan jogosan bírálták, sokszor aránytalanul nagy adóterhet jelentett a lakósságnak. Az október 18-i Közgyűlés újra napirendre tűzte az adózás tárgykörét. Idézek az előterjesztésből: „Tavaly új adórendszert vezettünk be, amely – nem kétséges – komoly terhet jelentett sokak számára. Hosszú évek tervezgetése után a város határozott lépést tett az igazságos közteherviselés megvalósítása felé. A kialakított rendszer akkor is igazolta létét, ha a kirótt terhek bizony magasak. Éppen ezért nem is gondoljuk, hogy az adók mértéke örökké ezen a szinten kell maradjon. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a szigorú gazdálkodás eredményeként mihamarabb eljussunk ahhoz a ponthoz, amikor lehetővé válik az adóterhek csökkentése. Az igazságosság elvének érvényesítése megköveteli tőlünk, hogy minden észrevételre, minden jobbító javaslatra figyeljünk, s ha kell korrigáljuk a pécsi adórendszert. Ezt tesszük most is, amikor módosításainkkal átláthatóbbá, igazságosabbá, teljesíthetőbbé tesszük új adórendszerünket.”

hajdani bányatelepi lakásokban) élőkre és a telekadó esetében a nagy alapterületű telkek tulajdonosaira jelentett ez méltánytalanul és igazságtalanul nagy adóterhet. 2013. évre elkészültek az új adórendeletek, melyek már részben orvosolni próbálják ezt a terhet. Az adóból befolyt költségvetési tételen változtatni nem lehet, mert költségvetési hiány keletkezik. Ezért az új szabályozás értelmében a lakosság adóztatásának csökkentéséből keletkező hiányt a hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási tevékenység céljára szolgáló építmény, továbbá a távközlési, energiaellátó tevékenység céljára szolgáló építmény, valamint az üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), bevásárlóközpont, gyorsétterem céljára szolgáló építmény 1700 Ft/m2-es megadóztatásával próbálja kezelni a rendelet. A teljesség igénye nélkül néhány adózási változást ismertetnék: Bevezetésre került egy általános építményadó mérték, melynek összege 850 Ft/m2. Ez a 850 Ft/m2 adómérték a 2012. évben, a vállalkozások számára érvényesített 1.000 és 1.200 Ft/m2-es adómértékhez képest egy alacsonyabb adómérték, csökkentve ezáltal a mikro-, kis- és középvállalkozások adóterheit. A magánszemély tulajdonában álló lakás építményadója nem változik, fennmarad a sávos adózás. (1 – 80 m² A körzetemben jellemzően az osztat- adólap esetén 200 Ft/m²; 80,01 – 220 lan közös tulajdonú lakóépületekben (a m² adóalap esetén 16 000 Ft és a 80 m²

SHV_2012-11.indd 1

feletti rész után 450 Ft/m²; 220,01 m² adóalaptól 79 000 Ft és a 220 m² feletti rész után 900Ft/m²) A gépjármű tároló (garázs) adója sem változott: 300 Ft/m2 Pince építmény és magánszemély tulajdonában álló melléképítmény adója 0 Ft/m². Az ingatlan-nyilvántartási állapottól függetlenül állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (ideértve: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágya tároló) esetén, feltéve, hogy az épületet az adóalany – őstermelői tevékenységhez kapcsolódóan – rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési használja, amennyiben az őstermelői tevékenységből származó nettó árbevétele a megelőző második évben nem haladja meg a 600.000 Ftot –, az adó mértéke 0 Ft/év. Az osztatlan közös tulajdonú épületekre vonatkozóan kedvező a változás: „Az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szereplő közös tulajdonú építmény vonatkozásában az adó mértéke az építményben lévő lakás, gépjárműtároló után 300 Ft/m².” A telekadóval kapcsolatos változás: „Nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő 3000 m2-t meghaladó adóalap esetén, amennyiben a telek ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll: 1-1500 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2; 1501 m2 adóalaptól az 1500 m2 feletti rész után 10 Ft/m2.” Az újság terjedelme nem teszi lehetővé a rendeletek teljes körű ismertetését, a részletek rövidesen megtekinthetőek lesznek a www.pecs.hu portálon. Huba Csaba

2012.10.29. 6:01:09


2

Sok Hírünk Van

Mit mond a Biblia a halálról? Talán nincs is olyan ember, akit ne foglalkoztatna a halál kérdése, nagyon sokan úgy vélik, hogy az emberi élet csak annyi, ami a születésünktől halálunkig tart, de vajon ez igaz-e? Vagy talán többről szól a létezés? Mi történik velünk a halálunkban és azután? Létezik-e az örök élet, és az hogy nyerhető el? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Pongrácz Róberttel, a Keresztény Advent Közösség lelkészével. A bibliai idézetek a Károli Gáspár Bibliafordításra mutatnak. Mit történik a halottakkal halálukban? A Biblia a halál állapotát egy mély, öntudatlan alváshoz hasonlítja. Jézus is azt mondta a Jairus meghalt leányáról, hogy: „a leányzó nem halt meg, hanem alszik.” (Mt 9,24) Lázár feltámasztása előtt pedig így szólt: „Lázár a mi barátunk elaludt.” (vö. Jn 11,1113) Krisztus a Jelenések könyvében

úgy mutatkozik be, mint aki halott volt, de íme, él örökkön-örökké, és akinél a sírnak és a halálnak a kulcsai vannak. (Jel 1,18) Az Úr ezt mondta Dániel prófétának, az egykori nagy államférfinak: „Te pedig menj el a vég felé, és nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.” (Dn 12,13) Urunk Jézus pedig így szólt: „Ne csodálkozzatok ezen: mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. (Jn 5,28-29) Az elhunytak tehát alszanak „a föld porában” egészen a feltámadásig. (vö. Dn 12,1-2; Jób 19,25; Mt 22,29-32) Találkozhatunk-e újra azokkal a szeretteinkkel, akik már meghaltak? Akik Jézus második eljövetelekor, az igazak feltámadásakor feltámadnak, azok találkozni fognak egymással is. (1Tessz 4,14-17; 1Kor 15,22-23; Jer 31,15-16) Azokkal viszont, akik nem lesznek méltók az örök életre, azokkal

SHV_2012-11.indd 2

nem lesz találkozás, mert ők ezer évvel később támadnak fel az ítéletre, hogy azután örökre meghaljanak. Ez lesz számukra a második halál. (Jel 20,5-6.14) Mit ír a Biblia a purgatóriumról? A Biblia egyetlen mondatot sem ír a purgatóriumról, a tisztulás állapotáról, vagy a „tisztítótűzről”, mert az nem létezik. A „tisztítótűzről” szóló tanítást a középkori egyház vezette be a Firenzei (1439–1445) és a Trienti Zsinaton (1545–1563), és ez szoros kapcsolatban áll a kereszténységbe beszivárgott „lélek halhatatlansága” tanítással. Mindez a Szentírástól idegen tanítás. Isten Szeretet (1Jn 4,8.16). Ezért nem szükséges Őt „hangolni”, befolyásolni az elhunytak érdekében. Nincs is értelme, mert akit Krisztus nem ítél méltónak az örök életre, az azért van, mert az a személy a bűneivel, önzésével azonosulva halt meg, és a feltámadáskor is ugyanott folytatná az emberhez nem méltó életét, ahol halála pillanatában abbahagyta, mert az ember a jellemét a feltámadásra is magával viszi (Mt 25,21.26.33-46). „A bűn törvényszegés, a törvény áthágása”. (1Jn 3,4) Ettől viszont az örök életben részesülő igazak teljesen védve lesznek, mert a Szentírás szerint „nem lesz kétszer veszedelem”. (Náh 1,9b) A bűn gyalázatos történelme még egyszer nem fog elkezdődni. Ha elkezdődik a halottak feltámadása, az élők látni fogják azt? Krisztus második dicsőséges eljövetelekor, akik nem méltók az örök életre, azok azonnal meghalnak. (Jel 6,15-17; 20,11; 19,11-16) A történelem folyamán valaha élt igazak pedig feltámadnak. Az akkor élő igazak viszont látni fogják Krisztus dicsőséges eljövetelét és az igazak feltámadását is. (1Teszsz 4,14-17) Akik megszentelődtek és megérik Jézus második eljövetelét,

2012. november

azok teste el fog változni és hasonlóvá válik Jézus megdicsőült szellemi testéhez, és a szemük láttára feltámadott igazak testéhez. (1Kor 15,35-57; Fil 3,20-21) Mindez Krisztus visszatérésének és megjelenésének a dicsőségétől fog végbemenni. (Mt 24,27) Hogyan tapasztaljuk meg azt az időt, ami a halálunktól a feltámadásunkig tart, érezzük az idő múlását? Az elhunytak az idő múlását egyáltalán nem érzékelik. Halálukkor lehunyták a szemüket, a feltámadásukkor olyan, mint hogyha felébrednének. (Jób 14,12; 19,25-27) Ezért vágyakozott Pál apostol „elköltözni és az Úrral lenni”, mert a halál állapotában senki nem érzékel semmit, még az idő múlását sem. (Fil 1,21-23; 2Kor 5,1-10) De jól tudta, hogy az „igazság koronáját” megkapja Krisztustól ama napon, amikor Krisztus az ég felhőin megjelenik. (2Tim 4,6-8; Tit 1,13) Mi történik azokkal, akik nem kapnak örök életet? Akik nem kaphatnak örök életet, azok az ezer éves mennyei ítélet után (Mt 22,11-13; Jel 20,6; Jel 11,17-18) támadnak fel romlandó testben, hogy meghallják az ítéletet és nem sokkal azután végleg elvesszenek. (Jel 11,18; Jn 3,16; Jel 20,7-9.11-15) Az ő sorsuk a második halál, ami végérvényes megsemmisülést jelent; „olyanok lesznek, mintha nem lettek volna”. (Abd 1,16) A pokolról szóló középkori tanítás, az örök szenvedés tana nincsen benne a Szentírásban, és Isten tökéletes erkölcsi lényétől is távol áll, hogy emberek szenvedjenek végtelen korszakokon át. A „kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké” (Jel 20,10) megjegyzésben az „örökkön örökké” kifejezés teremtményre vonatkozóan azt jelenti, hogy amíg az élete tart. A magyarban is használunk hasonló szavakat, amikor például azt mondjuk, hogy: „örökre neked adom”. A Károli fordításnál a „pokol” kifejezés annyit jelent, mint „sír”, „sírgödör”, „alvilág”, és a Jelenések könyvében megszemélyesítve szerepel. A tűznek tava a második halált jelenti, tehát jelképről van szó. (Jel 20,14-15; 21,8)

2012.10.29. 6:01:11


2012. november

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

Kivel találkozik a feltámadott ember először? Az igazak feltámadásakor a feltámadt ember az őrzőangyalával és a megváltójával, Krisztussal találkozik először. Isten angyalai összegyűjtik a választottakat az ég egyik szélétől a másik széléig, és Krisztushoz, a menny királyához kísérik őket (Mt 24,31). Ott találkozni fognak a szeretteik közül azokkal, kik szintén részesültek az igazak feltámadásában és azokkal, akik élve érték meg Jézus második eljövetelét. Az elhunyt és feltámadt gyerekeket angyalok viszik édesanyjuk karjaiba. (Mt 19,14; Jer 31,15-16) És az Isten letöröl az ő szemeikről minden könnyet. (Jel 21,4) Milyen testben támadnak fel azok, akik örök életet kapnak? Akik örök életet kapnak, azok romolhatatlan, szellemi testben támadnak fel, amely hasonló lesz a feltámadt Krisztus testéhez, s amelyről Pál apostol is részletesen írt a Korintusiakhoz írott első levelében. (1Kor 15,20-28. 35-57) A feltámadt ember nem beteg-

szik meg és a teste nem lesz alávetve az öregedés és elmúlás törvényszerűségeinek, mert „ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba”. (1Kor 15,54) Tehetnek-e valamit az itt maradottak az eltávozott lelki üdvösségéért? A Biblia tanítása szerint „az itt maradottak” semmit sem tehetnek az elhunytakért, de erre nincs is szükség, mert az Atyánál és Krisztusnál senki sem szereti jobban őket. (Jn 3,16) Az Úrnak gondja van az övéire (Lk 20,37-38) és ebben a hitben megnyugodva beszélgethetünk Istennel azokról, akiket szerettünk és ezután is szeretni fogunk. Az elhunytjaink végső sorsa a megváltó Krisztusnak, az irgalmas és igazságos bírónak a kezében van. Minden ember végső sorsa fölött az utolsó szót Krisztus fogja kimondani. (Jn 5,22; Mt 25,31-45) Természetes az, hogy elhunytjaink sírját gondozzuk, és élő virágot helyezünk rá. Mit kell tennünk azért, ha el szeretnénk nyerni az örök életet?

3

Jézus mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) A Krisztusba, mint Isten Fiába és személyes Megváltómba vetett hit és bizalom, valamint az Ő szavának való engedelmesség által van örök életem. Ez az örök élet feltétele mások számára is. Mindez az Atya és Krisztus iránti viszont szeretetből történik az Isten Lelkének ereje által. Ha valaki többet szeretne tudni e témával kapcsolatban, az felteheti kérdését Pongrácz Róbertnek e lap hasábjain keresztül. Kérdését küldje el címünkre, és a választ a következő számba leközöljük. Címünk: Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838, e-mail: mihir2007@freemail.hu Bocz József

Megemlékezések október 23-án A tavalyi évhez hasonlóan, a civil összefogást erősítve idén is együtt tartotta az '56-os ünnepséget a Tegyünk Egymásért és a Vasasi Szent Borbála Egyesület. Ünnepségünk fél háromkor kezdődött a somogyi templom hősök kertjében elhelyezett emlékkönyvnél. A Somogyi Betyárok, a Tegyünk Egymásért, a Vasasért és a Vasasi Szent Borbála Egyesület közösen helyezte el a megemlékezés koszorúját és gyújtotta meg a remény mécsesét. Ünnepségünk a vasasi templomkertben felállított '56-os kopjafánál folytatódott. A vasasi Bányász Fúvószenekar térzenéje után (vezényelte Gotthard Imre karnagy úr) együtt elénekeltük a Himnuszt. Ezután ökumenikus ima következett, a történelmi egyházak képviselőivel. A vasasi általános iskola diákjainak ünnepi műsorát láthattuk. Felkészítő tanáruk: Majoros Istvánné Gizike volt. A szép ünnepi műsor után Kutas József a TÁSI és a Széchenyi István Gimnázium igazgatója ünnepi beszéde következett. Népdalcsokrot hallhattunk, a Berze Nagy János Népdalkar előadásában. Vezényelt: Mesterné Strausz Emőke. Ezután a megemlékezés és tisztelet virágait, koszorúit és gyertyáit helyezték el az '56-os kopjafa tövénél. Ünnepségünket a vasasi Bányász Fúvószenekar előadásában, a Szózat közös eléneklésével fejeztük be. Ezt követően az ünneplő sokadalmat a Berze Nagy János művelődési házban láttuk vendégül. Köszönetet szeretnék mondani egye-

SHV_2012-11.indd 3

sületeink tagságának, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény minél színvonalasabb megrendezéséhez. Köszönetet szeretnék mondani a Magyar Nemzetőrség Baranya megyei szervezete és vitéz Kőrösi László lovas egységnek, hogy a koszorúzás méltóságát emelték. Végezetül de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani Varjú Istvánnak, aki rendezvényeinket rendszeresen technikusi munkájával elősegíti. Tegyünk Egymásért és Vasasi Szent Borbála Egyesület

2012.10.29. 6:01:11


Sok Hírünk Van

4

Kiállítás Hirden Az idén negyedik alkalommal rendezett kiállítást a Napsugaras Ősz Asszonyklub a hirdi faluházban, csatlakozva a LÉPJ- Légy Pécs Jövője pályázathoz „Hirdi kiskertjeink termékének kóstolója és cseréje” címmel.

2012. november

Italokból különféle házi szörpök, vörösborok és különféle jobbnál-jobb gyümölcs pálinkák kínálták magukat. Mindezek elkészítéséhez használatos edények és eszközök, szőlőprés, sörfőzőedény, elektromos aszaló, kukoricapattogtató, passzírozók, gesztenyesütő, kis boroshordó stb. is bemutatásra került. Az október 6. megnyitón megtelt a faluház. Egyesületünk elnöke köszöntötte a vendégeket, rövid kis műsor után kezdődött a kiállított anyagok megtekintése és kóstolása. Zsíros kenyér lilahagymával, savanyúsággal, padlizsánkrémes kenyér, többféle lekváros kenyér, kecskesajt falatokvolt a menű. A gyerekek szörpöket és üdítőket, a felnőttek pálinkát és borokat kóstoltak. Október 7-én is sokan megnézték a kiállítást. Hét közben az óvodások és iskolások is megtekintették, valamint megkóstolták termékeinket. A kiállítás bezárása után a felajánlott lekvárokat, gyümölcsöket az óvodások és iskolásoknak elvittük.

Bár a lap hasábjain felhívást intéztünk a három falu lakosai felé, hogy vegyenek részt kiállítóként, sajnos sem Vasasról sem Somogyból nem hozott senki semmit. Hirdről is kevesen vettek részt egyesületünk tagjain kívül. Tagjaink az év folyamán folyamatosan készültek a kiállításra, így aztán sok minden került bemutatásra. A vendégkönyv beírásai szerint ” nagyon ötletes ,szép, és a régi hagyományokat felelevenítő” kiállítást rendeztünk.

Több mint 200 üveg lekvár, befőtt, savanyúság, méz és egyéb télire eltett aszalt és friss gyümölcs, alma, körte, szőlő, füge stb. volt az asztalokon Hagymás, krumplis, zöldséges kosarak és tálak, fokhagyma és paprika füzérek díszítették a termet. / És ez a felsorolás koránt sem teljes/

SHV_2012-11.indd 4

A következő hétvégén /szombat-vasárnap/ volt még látható akkor sem volt hiány a látogatókból. A vendégkönyvben sok dicséretet és biztatást kaptunk. Ezeket nagyon köszönjük, és köszönet mindenkinek, aki eljött és megnézte, valamint azoknak, akik bármiben a segítségünkre voltak, hogy ez a kiállítás is így sikerülhetett. A vendégkönyvbe beírt sorokkal zárjuk beszámolónkat: „Ehető, iható, kóstolható, nézhető, felemelő, a szivárvány minden színében pompázó kiállítás” Már gondolkodunk a jövő évi kiállítás témáján, mert biztos, hogy 2013-ban is lesz valamilyen kiállítás Hirden. Napsugaras Ősz Asszonyklub nevében: Békefi Ernőné egyesületi tag

2012.10.29. 6:01:12


2012. november

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

5

Egy újabb lépés a Vasasi Általános Iskola felújítása ügyében Hoppál Péter országgyűlési képviselőnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének köszönhetjük. Ha a beadásra kerülő KEOP pályázaton sikeres eredményt ér el az önkormányzat, el fogják végezni valamennyi külső nyílászáró cseréjét, az épület külső hőszigetelését és ezáltal az épület külső homlokzata is meg fog szépülni. Elvégezhető lesz a fűtési rendszer korszerűsítése is. A bontási munkák helyreállítása következtében a belső terek is meg fognak szépülni. Sajnos ez a pályázat nem teszi lehetővé az épület teljes felújítását, ebből a forrásból nem végezhető el Még az újság júliusi számában sok kérdőjellel írtam a vasasi iskola felújításának teveiről. Mára talán már ez kezd valósággá válni. A Közgyűlés október 18-i ülésén megszavazta azt az előterjesztést, miszerint a Leőwey Klára Gimnázium 2,5 MFt és a Pécs-Vasasi Általános Iskola 2 MFt támogatásban részesül. Ezek az források a rövidesen megjelenő KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) épületenergetikai pályázat előkészítését szolgálják. A pályázat beadásához szükséges elkészíteni a terveket, melyet a Pécsi Városfejlesztési Zrt. koordinál. A későbbiek során az iskolák üzemeltetési feladatait továbbra is az önkormányzatok fogják ellátni, ezért fontos, hogy a korszerűtlen, energetikai szempontból nem megfelelő épületek szigetelése megtörténjen. A felújítással 30-40 %-os költségmegtakarítás érhető el. Hogy Pécs számos iskolája közül a vasasi iskolára esett a választás, azt Nagy Csaba alpolgármesternek, Páva Zsolt polgármesternek és

például az aljazat burkolatok, belső nyílászárók vagy a víz- és szennyvíz rendszerek cseréje. Nagyon szeretném elérni, hogy az 1964-ben létesült iskolánkban ezek a munkálatok is elkészüljenek - nagy szükség lenne rá - de ma még nem látom ennek lehetőségét. Ezen még dolgozni kell! Huba Csaba

Zöldséges rizsfasírt Hozzávalók: 1 bögre főtt barna rizs 1 nagyobb sárgarépa 1 kápia paprika 1 marék kukorica 1 marék zöldborsó 1 fej vöröshagyma 3 gerezd fokhagyma 1 csokor petrezselyem 1 szelet rozskenyér só- igény szerint szezámmag, morzsa 3 ek. lenmagpehely 3 ek. víz 5-6 e. 100% extra szűzolívaolaj

SHV_2012-11.indd 5

Elkészítés: A sárgarépát lehámozzuk és apró kockákra vágva megfőzzük. A kenyeret beáztatjuk, majd kinyomkodás után a rizshez adjuk. A hagymát apróra vágás után megpároljuk. A megfőttsárgarépát is leszűrjük és hozzáadjuk a rizses masszához, majd a kukoricát és az apróra vágott pritaminpaprikát is. Sóval, fokhagymával és apróra vágott petrezselyemzölddel ízesítjük. A lenmagpelyhet vízbe áztatjuk, majd amikor nyálkás lesz, a masszához hozzáadjuk. Legvégül fasírtokat formázunk,

szezámmagos morzsába hempergetjük és olajjal vékonyan kikent tepsibe téve 150 fokon egyszer megforgatva 30 perc alatt kisütjük.

2012.10.29. 6:01:14


Sok Hírünk Van

6

Köszönet Köszönjük Lesnik Tamás volt vájárnak, hogy a Berze Nagy János Művelődési házon újra lenghet a Nemzeti zászlónk. Vasasi Szt. Borbála Egyesület

Helyreigazítás Múlt havi számunkban téves írás jelent meg a vasasi kopjafa felújításáról. Helyesen: a kopjafát a Vasasi Szent Borbála Egyesület 15000 Ft-os támogatásával Ábel György somogyi és Simon István pécsi lakos hozta rendbe. Az érintettektõl elnézést kérünk! Szerkesztőség

2012. november

Fásítás a Bányász Emlékparkban

A Vasasi Szent Borbála Egyesület a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat által 2012. évben meghirdetett. „LépjLégy Pécs Jövője” c. pályázat kedvezményezettjeként nyert 120 000 Ft. Ezt az összeget a Bányász Emlékpark fásítására használtuk fel. Ebből a pénzből tudtunk venni 92 db tuját és 2 db fenyőfát. Társadalmi munkában szombat délután, jó hangulatban közösen-együtt elültettük. Köszönöm a Jó szerencsét Asszonyklub aktív részvételét, valamint egyesületeink és volt bányászok, aktivisták közreműködését célunk megvalósításában. Jó szerencsét! Patyi József alelnök

Vasasért Timpanon Megújult, megújul a Vasasért Egyesület Bencze József 6. sz. alatti székhelye. Az egyesület tagjai az elmúlt időszakban a bejárat felé egy szép Timpanont állítottak. A munkálatokat Bodor Attila, Ragács György, és Berényi Zoltán végezte. Ezzel együtt a belső térben a „kandalló” is felújításra került. Köszönet a lakatos munkákért Fleisz János autószerelőnek, a belső samottozásért Ragács Györgynek, és nem utolsó sorban a kályha környezetében elkészített új díszburkolatért Tóth Andrásnak. A munkálatokkal egy időben zajlik a fűtésrendszer rákötése a vezetékes gázhálózatra, mert eddig palackos gázzal volt megoldva a konvektoros rendszer. Ez már csak azért is szükséges volt, mert a nemrégiben ide átköltöztetett Kistamás Gyula Könyvtár is így komfortosabb környezetben fogadhatja az Olvasókat. A munkákkal nem állunk meg itt, hamarosan egy vállalati önkéntes program keretében további munkálatok, fejlesztések

SHV_2012-11.indd 6

történnek, erről következő számunkban adunk hírt Kedves Olvasóinknak. Taar Ilona alelnök

2012.10.29. 6:01:15


2012. november

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

7

Hird Polgárőrség hírei Tisztelt hirdi polgárok, Hird és körzete lakói! Az eddigi csodálatos időt kihasználva mindenütt végzik az emberek az ilyenkor megszokott őszi munkákat. A munkára koncentrálva észre sem veszik, hogy vannak olyan emberek, akik azt figyelik, hogy mikor távoznak fáradtan kis birtokukról a szorgos családok, hogy az egész évben végzett munkájuk gyümölcsét megdézsmálják, ellopják, megrongálják. Most van az az időszak, mikor leforrtak a borok, a cefrék, és ott pihennek a pince mélyén, vagy csak az épületben, de lehet a családi házuk mellékhelyiségeiben is a sok értékes nedű, kisgép, vagy egyéb munkaeszköz. Háziállataikat is fokozottan figyeljék! Most pedig közeledik a disznótor. A füstölt árú. stb. Nem tudjuk annyiszor leírni, amekkora kárt okozhatnak azok, akik kilesik, mikor hagyják őrizetlenül pincéiket, kis birtokukat, családi házukat. Zárjanak minden helyiséget! Csináljanak csapdákat akár! Ne bízzanak senkiben! Ne engedjenek be idegeneket semmiképp sem!

Kérjük ezúton, hogy figyeljenek fokozottan értékeikre. Mi polgárőrök is ezt tesszük, de mindenütt egyszerre nem tudunk ott lenni . Figyelőőri szolgálati időnk alatt sok jelzést kapunk, melyekre folyamatosan figyelünk, erről információt természetesen nem adunk ki, hogy adott időben lecsaphassunk azokra, akik olyan időpontban mozognak, kérdéses helyeken, amikor nem igazán biztos, hogy egészségük érdekében vannak jelen. Nemsokára fokozottan ellenőrizzük a temetők környékét, hogy csökkentsük a koszorú és a viráglopásokat. Nem biztos, hogy mindig látni fogják polgárőreinket, de higgyék el ott leszünk. Október hónapban szolgálati időnk rendszeres kitöltése mellett, segítséget adtunk a szüreti bál lebonyolításához, napközben négy fővel és éjszakai szolgálattal. Emellett természetesen járőreink ügyeltek a rendre és biztonságra. 2012. október 20-án az újra megnyílt Nyárfa vendéglőben a vendéglő vezetőjével közösen rendeztünk

Gombadömping Az idei nyár nem kedvezett a gombáknak, júniustól szeptember végéig alig esett az eső, emiatt szinte teljesen elmaradt a nyári gombaszezon. Az utóbbi pár hétben viszont bőven volt csapadék és a hőmérséklet is megfelelő volt, így rengeteg gomba termett az erdőkben és a mezőkön. Sok a vargánya, a csupros- és gyűrűs tuskógomba, pirulógalóca, a galambgomba, és még az oly ritkán termő császárgalóca, népi nevén tojás gomba is előfordult a somogyi és vasasi erdőkben. Sajnos nem csak az ehető gombákból van dömping, hanem rengeteg a rossz és mergező gomba is. Nagy mennyiségben található gyilkosgalóca, párducgalóca, légyőlőgalóca, citromgalóca, világító tölcsérgomba, sárga kénvirág gomba, hogy csak az ismertebbeket soroljam fel. Aki tapasztalatlan gombaszedő feltétlenül vigye el a felsze-

SHV_2012-11.indd 7

egy kis bulit, amely jövedelmének 20%-a a Polgárőrségünket támogatta, igaz nem nagy összeg, de a fontos kiadási dolgokat ki tudjuk fizetni. Jól sikerült a visszhang is minket igazol, sokan voltunk, élőzene volt, és hajnalig tánc, étel fogyasztási lehetőség a sok ital mellett. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy támogassa egyesületünket, mert amit teszünk, azt saját költségünkön tesszük, mindannyiunk érdekében. Már kisebb anyagi támogatással az épületünk helyiségének berendezéséhez is sokan hozzájárultak. A Polgárőr Egyesületünk nevében nagyon köszönjük! Folyamatos elérhetőségünk: Ügyeleti mobil tel.: 06 20 388-8679 Személyes kapcsolat: Fogadó óra minden hét Csütörtök 17.00-19.00 között, a Hirdi u. 18. szám alatt székhelyünkön a volt vasútállomás épületében. Csőkör Lajos Hird település Polgárőrség Elnöke

dett gombákat gombaszakértőhöz, nehogy tragédiával végződjék a gombázás. A mezőkőn is dömping van, rengeteg a szegfűgomba a mezei csiperke és a gyapjas tintagomba. Aki csak teheti menjen a jó levegőre, az erdőbe és a mezőre, ezért a pénzbe nem kerülő, természetadta finom és egészséges csemegéért. Bocz József

2012.10.29. 6:01:16


Sok Hírünk Van

8

2012. november

Képrejtvény E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? A megfejtéseket a szerkesztőség címére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47. vagy a mihir2007@freemail.hu e-mailra. A helyes megfejtők között meglepetés ajándékot sorsolunk ki. A múlt havi rejtvény megfejtése: Vasasi duzzasztó-gát. A szerencsés nyertes: Madarász Dezső, somogyi lakos. Nyereményét átveheti a vasasi, vagy somogyi gyógyszertárban.

Vasas Polgárőrség hírei

Az ősz beköszöntével minden reggel iskola és óvodakezdés előtt segítünk a gyerekeknek az úttesten az átkelésben. Itt minden alkalommal az iskola tanulói ügyesen, szorgalmasan, önként tevékenykednek velünk. Sajnos néhány középiskolás korú társuk nem okoz nekünk ilyen örömöt. Inkább soksok feladatot, néha késő éjszaka is.

Rongálnak, graffitiznek, közterületen isznak, bandáznak, hangoskodnak. Sok esetben a szülő nem igazán figyel a nagyobb gyerekre, hol van, kivel és mivel foglalkozik. Az önkormányzat is meg fogja tenni a megfelelő lépést, nem engedjük, hogy a településen pár fiatal randalírozzon, amit nehezen kialakítunk, létrehozunk, kis idő eltelté-

vel szándékosan tönkre tesznek. Buszvárók üvegét kitörik közlekedési táblákat falakat összefirkálják. Játszótéren, temetőben rongálnak. Mi általában mindig megtudjuk, ki teszi ezeket és mindig jelezni fogjuk. Mi azt nagyon komolyan veszszük, hogy a település rendjére, biztonságára minden körülmények között figyelünk, olyannyira, hogy 4perc alatt 5 fő szolgálaton kívüli polgárőr helyszínre érkezett és megakadályozott egy kereskedelmi egység feltörését együttműködve két éber fiatal lakóval. Szeptember és október hónapban összesen 312 órát töltöttünk önkéntesen szolgálatba a településen. Sokan megköszönik a munkánkat. Ha tudunk segíteni, keressenek. Információjukat is szívesen fogadjuk 30/6412750 Vezetőség

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása NÉPRAJZI MÚZEUM BÁNYÁSZATI MÚZEUM

ISKOLATÖRTÉNETI MÚZEUM

Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5. Előzetes egyeztetés alapján. Hámori Istvánné: 72/239-814 Vókó János: 72/337-076

Kodály Művelődési Ház Pécs-Somogy, Bányatelep 3. Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 Hétfő és péntek: 15.00–18.00

SHV_2012-11.indd 8

VASASI KÖNYVTÁR

SOMOGYI KÖNYVTÁR

Vasas, Bencze J. u. 6. Minden szerdán 17.30–19.00-ig Várunk minden érdeklődőt! Fuchs Károly: 20/546-4570, Lobodáné Somlai Erika: 70/386-7790

Somogy, Búzakalász u. 47. Tel.: 337-838 Minden csütörtökön 17-18-ig Várunk minden érdeklődőt! Kovács Györgyné, Babi néni

2012.10.29. 6:01:17


2012. november

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

9

KoBeKo ÖNÉRT & KÖZÉRT A KoBeKo Kossuth Művelődési Ház programjai (Somogy, Búzakalász u. 47.)  Október 29, hétfő 15 óra KoBeKo FOCIKUPA Várjuk 4+1 fős csapatok (+ Max 3 fő Cserejátékos) Jelentkezését! Korosztály: 10-20 év Csapatnév szükséges! Nevezés és tájékoztatás a Kossuth Művelődési Házban, vagy http://shvonline.hu/kobeko/ honlapon. a részvétel ingyenes!  Október 31 szerda 16 órától HALLOWEEN BARKÁCSOLÁS  November 2 péntek 16-20 óráig HALLOWEEN PARTY karaoke, tánc Korosztály: 10-20 év. A 7próbás ifjúsági klub tagjainak 20 órától filmvetítés, éjszakai pingpong.  November 7 szerda 13 órától SOMOGYI ASSZONYKLUB a részvétel ingyenes!  November 9 péntek 17 órától MÁRTON ÉS A FELDERÍTŐK olyan felső tagozatosokat illetve középiskolásokat várunk, akik fel akarják deríteni mi, van a libázós Márton nap mögött és szívesen próbára teszik megfigyelő képességüket !  Figyelem! AEROBIC a megszokott hétfő helyett kedden és változatlanul csütörtökön 18 órától várja a sportolni vágyó hölgyeket! A KoBeKo Kossuth Művelődési Ház szolgáltatásai (www.kobeko.hu; 72/337-838) Spirálozás, iratfűzés, fénymásolás, nyomtatás, laminálás és további irodai szolgáltatások, amelyről bővebben a www.kobeko.hu honlapon tájékozódhat) A KoBeKo Berze Művelődési Ház programja (Vasas, Szövetkezet u. 13.) December 15-én szombaton 16-20 óráig ADVENTI BÖRZE, ahol bárki árulhat, 5-500Ft-ig. Helypénzt nem kell fizetni! Adventi műsort a Bányászzenekar, és az Asszonykórus biztosít. A barkácssarokban karácsonyfadísz, karácsonyi dekoráció és adventi koszorú készíthető barkácsolási díj alapanyagigénytől függően 5-500Ft-ig. Zsíros kenyér, süti, tea és forralt bor adományként fogyasztható. Mindenkit sok szeretettel várunk! A KoBeKo Művelődési Központ vezetősége

KoBeKo szolgáltatások IRODA: Spirálozás, iratfűzés: Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 Ft; Vastag: 800 Ft. Az ár a felhasznált lapokat, a spirált és az elő,hátlapot is tartalmazza. Laminálás: A/4 = 100 Ft, A/5 = 50 Ft, A/7 = 20 Ft Nyomtatás: Oldalanként – Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft; A/4 kép = 30 Ft; A/3 = 20 Ft; Oldalanként – Színes: Rövid határidőn belül, előre bejelentés alapján! A/4 = 30 Ft Fénymásolás: Oldalanként: A/4 = 10 Ft; A/4 lap = 15 Ft; A/3 = 20 Ft; A/3 lap = 25 Ft Szkennelés: (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal; A/3 = 25 Ft/ oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 100 Ft/ oldal; Külföld: 300 Ft/ oldal Igazolványkép készítés /digitális önéletrajzhoz,vagy pendrive-os elvitelre, e-mailes átküldésre/: 250 Ft; Kép utánszerkesztése + 50 Ft Internet használat: Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes! =150 Ft/óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése: = 100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: begépelése 12-es betűméretben – 50 Ft/ oldal CD- írás, másolás: – Hozott cd-re = 200 Ft; – Cd – vel = 400 Ft KARRIER: Önéletrajz írás és tanácsadás, motivációs levél írás és tanácsadás = 1000 Ft

SHV_2012-11.indd 9

2012.10.29. 6:01:18


Sok Hírünk Van

10

2012. november

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

MEGHÍVÓ Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekes családokat Márton napi rendezvényünkre, melynek címe Márton nap Matyival és a ludakkal Programok időrendben: 14.00 – 14.30 Megnyitó (Márton nap története és Márton napi kis színdarab) 15.00 – 15.45 Galóca Bábtársulás „Prücsök” c. előadás 16.00 – 17.00 Táncház a Hanga Bandával 17.00 – 18.00 Zsolnay játszóház és táncház 18.00 – 18.30 Lampionos felvonulás Közben folyamatosan mennek a következő programok: 1. Diavetítés; 2. Kukoricamorzsolás; 3. Fényképezkedés Ludas Matyival; 4. Lúdtollal írás – véleményfalra; 5. Lampionkészítés; 6. Csuhébábu készítés; 7. Nemezelés; 8. Magvas képkészítés; 9. Kézműves vásár; 10. Büfé: libazsíros kenyér és tea. Időpont: 2012. november 11. vasárnap Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed E78 épület Bővebb információ a 20/5457133-as telefonon kérhető. Szervező a Tegyünk Egymásért Egyesület. A program a DDOP-3.1.3/F-11 Balokány projekt és az Ökopolisz Alapítvány támogatásával valósul meg.

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107 ORVOSI ÜGYELET: Lánc u. 12.: 515-104 DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033 H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00 DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268 H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00 DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708 H., Sz., P.: 8.00-12.00, K., Cs.: 13.00-17.00 Gyermekorvos: Vasas: 337-754; Hird: 337-901 Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező. I. sz. Gyermek körzet: Dr. Támuly Éva: II. sz. Gyermek körzet: Dr. Papp Eszter

POLGÁRŐRSÉG: 0-24-ig, 30/641-27-50

KOBEKO felmérés, Önért & Közért A somogyi Kodály, Kossuth és a vasasi Berze Művelődési Házakat egyesítő KOBEKO Művelődési Központ 2012. szeptember 3. és november 30-a között felmérést végez, az itt élők művelődési, szórakozási, egészség-megőrzési és tanulási igényeiről. Amennyiben a kérdőív kitöltője megadja nevét és elérhetőségét úgy részt vesz a 2012. december 6-i sorsoláson. Fődíj a vasasi Mosoly Étteremből egy 4 főre szóló extra családi a la carte ebéd, ingyenes házhozszállítással. A kérdőív elérhető http://shvonline.hu/kobeko/, illetve papír formátumban a művelődési házakban, gazdaboltban, Vali-boltban, patikákban.

H I T É L E T novemberi miserend

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Somogy

Vasas

Hird

Vasárnap (11. 04.)

11.00 liturgia

9.45 liturgia

8.30 liturgia

Vasárnap (11.11.)

11.00 mise

9.45 mise

8.30 mise

Vasárnap (11.18.)

11.00 liturgia

9.45 liturgia

8.30 liturgia

Vasárnap (11.25.)

11.00 mise

9.45 mise

8.30 mise

Vasárnap (12.02.)

11.00 liturgia

9.45 liturgia

8.30 liturgia

Elhunyt szeretteinkért november hónapban

Csütörtök 16.00 mise

Kedd 17.00 mise

Péntek 17.00 mise

SHV_2012-11.indd 10

Baptista Istentiszteleti rend (minden hét) Péntek Szombat Vasárnap

18.00 Bibliaóra 18.00 Ifjúsági alkalom 9.30 Imaóra 10.00 ; 16.30 Istentisztelet Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30 – 10.00 Minden hónap 4. vasárnap 9.30 – 11.00

Református Istentisztelet Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet. Minden hónap első vasárnapján gyermekfoglalkozás.

Evangélikus Istentisztelet Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap 11.00-kor Istentisztelet

2012.10.29. 6:01:18


2012. november

További képek, vedeók hírek az újságweboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

11

S P O R T H Í R E K

u

Foci hírek

Tovább menetel a Vasasi bányász A bajnokság rangadójával indult az október, amit sajnos hazai pályán nem sikerült megnyernie a Vasasi Bányásznak, a Töttös pedig három pontos előnyre tett szert az üldözői ellen. Az ezt követő fordulókban azonban újra ellenálhatatlanul játszott a vasasi csapat, legyőzték a Kisnyárád és a Báta csapatát is. Külön öröm, hogy a kisnyárdi meccsen megszerezte első gólját csapatunk nemrég igazolt játékosa, Bogár István! Sajnálatos hír viszont, hogy a klubot idestova hét éve szolgáló Rácz Gábor budapesti munkája miatt elhagyni kényszerült csapatunkat. VII. forduló: Bányász TC – Töttösi SE 1-3 (0-1) Gólszerző: Papp (52’)

VIII. forduló: Kisnyárádi SE – Bányász TC 0-4 (0-2) Gólszerzők: Veres (22’), Györkő ( 34’, 75’), Bogár (89’) IX. forduló: Bányász TC – Báta KSE 2-1 (1-1) Gólszerzők: Veres(37’), Sipos (79’ – 11-esből) X. forduló: Szászvári SE II. – Bányász TC Novemberre már csak két bajnoki meccse maradt a csapatnak, amivel véget is ér az őszi idény. Érdemes tehát kilátogatni ezekre az összecsapásokra, hiszen azután csak jövő márciusban láthatja a csapatot a nagyérdemű. A novemberi meccsek időpontjai: 11.04., 13:30 Bányász TC – Versendi SE 11.18., 13:00 Bányász TC – Olaszi SE További hírek, beszámolók, fényképek a www.shvonline. hu oldalon, illetve újságunk Facebook-oldalán találhatók! Értesítjük a tisztelt Somogyi, Hirdi és Vasasi vállalkozókat, hogy a december elején megjelenő,

2013-as Sok Hírünk Van falinaptárra korlátozott mennyiségben

hirdetési helyeket adunk el. Jelentkezés: KoBeKo Művelődési Központ, Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47. Murányi Éva, +36/30/595-62-47, vagy a 72/337-838 telefonon, shvhirdetes@gmail.com e-mailon, valamint a Somogyi és Vasasi patikában lehet.

Új taggal bővült a vasasi maratonisták klubja!

p

Október 7-én Budapesten rendezték meg az idei Budapest Nemzetközi Maratont, ahol közel húsz ezer futó, több, mint hatvan országból állt rajthoz, egy ilyen színvonalú versenyen a részvétel is hatalmas eredmény. A versenyen, ami méretében, színvonalában már a világ legnagyobb maratonjaihoz hasonlít, Papp Ferenc, vasasi lakos, élete első maratonján 3:45:04 alatt teljesítette a 42 kilométeres távot. Ez azt jelenti, hogy nagyjából öt perces kilométereket sikerült futnia, ami nagyszerű eredmény. Gratulálunk az újabb maratonistának!

SHV_2012-11.indd 11

FOGADÓÓRA Huba Csaba önkormányzati képviselő 2012. november 19-én (hétfőn) FOGADÓÓRÁT TART

Hirden 00

16 órától 1700 óráig a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban 15

17 órától 1815 óráig a részönkormányzat irodájában (Búzakalász u. 3.), és

Vasason 30

18 órától 1930 óráig a Berze Nagy János művelődési házban.

2012.10.29. 6:01:18


Sok Hírünk Van

12

2012. november

APRÓ 4 m gyöngyházfényű Kanizsa szekrénysor jó állapotban 25 000 Ft-ért, valamint világos konyhaszekrény 2 db 6000 Ft-ért, 160 l-es ***-os hűtőszekrény 5000 Ft-ért. Érd: 06-70-283-9552 Vasas- Somogy, Hírdiek figyelem!

A VASASI PATIKA

MIKLÓS FODRÁSZAT

Vasas,Szövetkezet u 16.

06-30/452-4160

szombaton is nyitva van! 7.30‒11.00 72/537-033

Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!! Férfi hajvágás: 1000 Ft!!! hívhat házhoz is!

Vízvezeték szerelés

MANIKŰR, PEDIKŰR

Vízvezeték szerelvények cseréje konyhában, WCben, fürdőszobában, vízvezeték csere épületen belül, épületen kívül, szennyvízcsatorna, csapadékcsatorna fektetés

72/267-723, 06-30 824-5663 Műszaki vizsga gyors és korrekt ügyintésése 72/267-723, 0630/824-5661

Tel.: 06-30-8693779

VASASI GAZDABOLT KFT. PURINA MÁRKABOLT

KEDDI NAPOKON INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: Purina takarmány, Mol Pb gáz tartós élelmiszerek.

FABRIKETT, ZSÁKOS SZÉN meghozzuk az otthon melegét! Alágyújtós és konix. AKCIÓ! 2012.11.01 - 11.30-ig PB csere (kedden)

4990 Ft

Hétfő-péntek: 8.00-16.00 Szombat: 8.00-12.00 Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

SHV_2012-11.indd 12

ERIKA FODRÁSZAT,

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57. A gyógyszertár fölött a 6. ház

A Globusbau – Pécsiglas

kiterjeszti az üvegező szolgáltatását a pécsi keleti városrészre! Ingyenes felméréssel vállalunk. Üveges szolgáltatásokat, szobafestést, mázolást, kerítés és házfestést, hőszigetelést. 30 éve készítünk ajtóvédő előtetőket, felülvilágítókat, szélfogókat, teraszfedéseket, polikarbonát és plexi szerkezeteket. Vállaljuk, üveg és fémkorlátok készítését, újra üvegezését, javítását, kosarasgéppel, ház mellett lévő veszélyes, nem dönthető fák favágását fentről darabolással, és lakás zavarok elhárítását, javításokat, karbantartást. Pécs Zsolnay u. 25. Tel.: 72 33 33 66 napközben, vagy 20 957-7166 weblap: www.pecsiglas.hu

WWW.SHVONLINE.HU

Sok Hírünk Van omogy

ird

asas

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008. A VASASÉRT EGYESÜLET adószáma: 18305434-1-02 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6. Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök Szerkesztik: a települések lakói és civil szervezetei Megjelenik: havonta, 2100 példányban A szerkesztőség elérhetőségei: • Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6. • somogyi, vasasi és hirdi patika • Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6. • KoBeKo Művelődési Központ, Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu http://www.facebook.com/shvonline Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig Murányi Éva +36/30/595-62-47 e-mail: shvhirdetes@gmail.com Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad Felelős vezető: Varga Gergely

Kiadja:

ISSN 2063-3211 A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik. A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

2012.10.29. 6:01:19

Sok Hírünk Van - November (2012)  

Újságunk 2012 - Novemberi száma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you