Shopsys - výroční zpráva / annual report 2019

Page 1

Výroční zpráva 2019 | Annual report 2019Tato výroční zpráva zachycuje činnost Shopsys Group SE za fiskální rok 2019, tedy období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019. Informace ve výroční zprávě jsou aktuální k termínu jejího vydání, tj. 1. 10. 2019. Pro přepočet částek z Kč do EUR byl použit kurz 1 € = 25,714 Kč.

This annual report describes the operation of Shopsys Group SE during fiscal year 2019, that is April 1, 2018 – March 31, 2019. All data in this annual report are as of the publication date, that is 1st October, 2019. The exchange rate used: 1 € = 25.714 CZK.


Společnost Shopsys staví už od roku 2003 přední B2B a B2C e-shopy skutečně na míru. Pro své zákazníky je full-service e-commerce partnerem, díky nejlepším technologiím a mnohaletému know-how jim pomáhá řešit nejdůležitější výzvy a využívat největší příležitosti.

16

800+

80+

let zkušeností

vybudovaných e-shopů

odborníků

Shopsys has been building fully customized B2B and B2C ecommerce sites since 2003, and is a full-service ecommerce partner. Thanks to the best technologies and long-standing know-how, Shopsys has been successfully turning its clients’ most important challenges into opportunties.

16

800+

80+

years of experience

ecommerce site built

employees


Obsah Contents Úvodní slovo Petra Svobody

7

Rozvaha

17

Úvodní slovo Lukáše Havláska

9

Firemní hodnoty

18

Petr Svoboda’s Opening Remarks

Lukáš Havlásek’s Opening Remarks

Balance Sheet

Our Values

Vlastnická struktura

10

Historie společnosti

20

Vedení společnosti

11

Klíčové události v roce 2018

22

Divize Shopsysu a jejich činnost

12

Slavíme úspěchy našich klientů

23

Finanční výsledky za fiskální rok 2019

13

Přispěli jsme na dobrou věc

24

Vývoj tržeb od roku 2008

15

Vzděláváme českou i zahraniční komunitu

26

Výkaz zisků a ztrát

16

Naši zaměstnanci přednášeli na těchto akcích

27

Ownership Structure

Company Management

Shopsys Division And Their Activities

Fiscal Year 2019 Financial Statements

Shopsys Revenue Over The Years

Profit And Loss Account

Company History

Key milestones in 2018

Our And Our Clients’ Successes

We Contributed To Good Causes

We Educate Both Czech And Foreign Communities

Our Employees As Speakers At The Following Events


Petr Svoboda

zakladatel | founder 3 Lorem ipsum


Vážené dámy, vážení pánové,

Ladies and Gentlemen,

náš fiskální rok 2019 je v nenávratnu, a tak je na čase se na chvíli zastavit a zhodnotit ho. Trochu neskromně si dovolím říct, že to byl jeden z nejúspěšnějších roků v historii Shopsysu. V září jsme oficiálně vydali Shopsys Framework, dlouho očekávanou open-source e-commerce platformu. Už během testování její beta verze se k nám dostávaly pozitivní reakce z desítek projektů z Česka i zahraničí. Rostoucí komunita a její zpětná vazba nám pomohla v únoru slavnostně vydat stabilní verzi Shopsys Framework a odstartovat tak novou éru škálovatelných e-commerce technologií.

now that our fiscal year 2019 is over it’s time to take a step back and evaluate our performance over the last year. We’re very happy to announce that it was one of the most successful years in Shopsys’ history. In September, we officially released Shopsys Framework, a long-awaited open-source ecommerce platform, and received positive feedback from dozens of projects running the beta version both in the Czech Republic and abroad. The growing community and its feedback helped us to inaugurate a stable version of the Shopsys Framework in February and thus kick off a new era of scalable ecommerce technologies.

Vážíme si důvěry, kterou v nás už podruhé vložili naši investoři spolu s finanční podporou, jež usnadnila vývoj platformy a její uvedení na trh. Naším dalším cílem je Shopsys Framework rozšířit i na zahraniční trh a ukázat potenciálním klientům, že je pro ně ideální volbou, pokud chtějí stavět kvalitní velké e-shopy. Moc si cením toho, že i přes rychlý růst firmy nás stále provází naše firemní hodnoty. Velmi důležitá je pro mne také vysoká spokojenost našich zaměstnanců a klientů. Jsem si jist, že i v dalších letech bude Shopsys růst a inovovat e-commerce trh. Těším se na další výzvy, které nás opět posunou vpřed.

Petr Svoboda CEO & Founder

We appreciate the confidence that our investors put in us for the second time, as well as the financial support that has facilitated the platform’s development and launch. Our goal now is to expand the Shopsys Framework abroad and to demonstrate to potential clients that it is an ideal choice for building high-quality large scale e-shops. I’m very proud of the fact that despite the rapid growth of the company we are still able to live up to our corporate values. The satisfaction of our employees and clients is also very important to me. I am sure that Shopsys will continue to grow and innovate the ecommerce market in the coming years, and look forward to further challenges which will drive our growth.

7


Lukáš Havlásek

výkonný ředitel | CEO 3 Lorem ipsum


Vážení obchodní partneři, přátelé Shopsysu,

Dear business partners and friends of Shopsys,

jsem rád, že můžeme uplynulý rok vyhodnotit jako úspěšný. Zúročili jsme tvrdou práci let minulých i strategická rozhodnutí, která posunula Shopsys výrazně kupředu. Mám radost, že naše standardy a postupy, ruku v ruce s nejmodernějšími technologiemi, vedou k tomu, že úspěšně implementujeme i ty největší projekty, a to při splnění stanoveného rozpočtu i termínu.

we have had a successful year as a result of our hard work and strategic decisions in the previous few years. I am happy about our standards and procedures, which, hand in hand with innovative technologies, make us able to implement large scale projects while meeting a predetermined budget and deadline.

Velkou odměnou je nám pak spokojenost klientů, kteří nás rádi doporučují. Nic z toho bychom nedokázali bez skvělých zaměstnanců, je mi ctí s nimi pracovat, jsou profesionály ve svých oborech a je pro mne velmi důležité, aby je práce naplňovala a cítili se v ní dobře. Abychom znali a dokázali uspokojit potřeby našich zaměstnanců i klientů, často s nimi vedeme dialog a hledáme způsoby, jak zlepšit naše služby. V roce 2018 jsme proto rozšířili portfolio, kromě tvorby e-shopů nabízíme také komplexní službu zahrnující uživatelský výzkum, UX, design, výkonnostní marketing, datovou analytiku a optimalizaci konverzního poměru. Těší mě, že naše know-how můžeme předávat dále prostřednictvím konferencí, webinářů a magazínu EXEC. Děkuji vám všem za spolupráci a těším se na další povedený rok. Lukáš Havlásek výkonný ředitel | CEO

All of this has resulted in satisfied clients who are happy to recommend us. None of this would have been possible without our loyal and dedicated employees who are professionals in their fields. I feel honoured to work with them and it is crucial to me that they are satisfied with their work. In order to be able to discover and fulfil needs of both our employees and customers, we engage ourselves in regular discussions with them, which brings us inspiration for improvements of our services. Therefore, we expanded the portfolio of our services in 2018. In addition to building e-shops we now provide complex services in user research, UX, design, performance marketing, data analytics and conversion rate optimization. I am excited that we can pass on our know-how thanks to conferences, webinars and EXEC Magazine. Thank you all for your cooperation and I look forward to another successful year.

9


Vlastnická struktura Ownership Structure

25 %

15 %

Reflex Capital SE

Zaměstnanecké akcie Stock appreciation rights

Investiční fond Reflex Capital Ondřeje Fryce, zakladatele Mall.cz, do Shopsysu investoval již třikrát. Kromě Shopsysu v minulosti investoval například do Brand Embassy, Apify či Productboardu. Fond prozatím proinvestoval přes 1 miliardu korun. Reflex Capital, CV fund founded by Ondrej Fryc, the founder of Mall.cz, has already invested in Shopsys three times. Brand Embassy, Apify, and Productboard are just some of the other investments they've made. So far, Reflex Capital has invested more than 40M €.

Shopsys Group SE (matka | parent) Shopsys s.r.o. (CZ) (dcera | subsidiary)

Shopsys Slovakia s.r.o. (SK) (dcera | subsidiary)

Petr Svoboda, the founder of Shopsys, introduced Stock Appreciation Right Plan in 2017, in order to motivate employees and engage them in the company’s future success.

60 %

Petr Svoboda

(zakladatel | founder)

10

Zakladatel Petr Svoboda v roce 2017 představil plán zaměstnaneckých akcií, 15 % svého podílu dal k dispozici zaměstnancům s cílem je motivovat a zapojit do budoucího úspěchu firmy.


Vedení společnosti Company Management

Lukáš Havlásek

Petr Svoboda

CEO | výkonný ředitel

CEO & Founder | zakladatel

Juraj Bútora

Matěj Kapošváry

Andrea Tobolová

CFO | finanční ředitel

CMO | ředitel marketingu

Head of HR | vedoucí HR

11


Divize Shopsysu a jejich činnost Divize Shopsys Framework Shopsys Framework je open-source e-commerce platforma připravená na stavbu velkých e-shopů in-house týmy i agenturami vyvíjejícími e-shopy. Obsahuje důležité B2B a B2C e-commerce funkce a infrastrukturu připravenou na vysokou úroveň škálování. Na jeho vývoj a rozvoj máme vyčleněný speciální tým IT profesionálů s bohatými zkušenostmi. Díky tomu máme možnost zkoumat a testovat nové postupy a technologie a můžeme být vždy o krok napřed před konkurencí.

Implementační a servisní divize Implementace nových zakázek

Péče o současné klienty

Oddělení e-marketingu

Formou agilních kontraktů vyvíjíme přední B2B a B2C e-shopy na míru. Agilní metodika umožňuje rychlý vývoj softwaru a zároveň dokáže reagovat na změnu požadavků v průběhu vývojového cyklu.

Spolupráce probíhá formou měsíčních paušálů, kdy máme pro klienty dedikované programátorské kapacity. Klienti tak mají jistotu, že budeme mít prostor pro rozvoj jejich e-shopů.

Našim klientům nabízíme také služby z oblasti výkonnostního marketingu. Naši certifikovaní odborníci jsou připraveni zajistit uživatelský výzkum, tvorbu drátěných modelů (wireframy), UX/CX, design, CRO analýzu, A/B testování a marketingové služby.

12


Shopsys Division And Their Activities Division Shopsys Framework Shopsys Framework is an open-source ecommerce platform for building large scale e-shops by in-house teams and e-shop developing agencies. It includes important B2B and B2C ecommerce features and is ready for high level scaling. We have a team of highly experienced IT professionals dedicated to its development. This allows us to explore and test new processes and technologies while being always one step ahead of the competition.

Implementations & services division Implementation of new projects

Customer service

E-marketing department

We develop leading B2B and B2C customized e-shops through agile contracts. Agile methodology enables rapid software development and can respond to changing requirements during the development cycle at the same time.

We work on monthly flat rates with dedicated programming capacities for clients. The clients are guaranteed the time for the development of their e-shop.

We also offer performance marketing services to our clients. Our certified specialists are ready to provide user research, wireframe design, UX/CX, design, CRO analysis, A/B testing and other marketing services.

13


Finanční výsledky za fiskální rok 2019 Fiscal Year 2019 Financial Statements Následující schéma popisuje přibližné výsledky hospodaření Shopsysu ve fiskálním roce 2019 (1. 4. 2018 – 31. 3. 2019), přesná čísla najdete na následující dvojstraně.

PŘÍJMY REVENUES

VÝDAJE COSTS

The following scheme represents approximate financial results of Shopsys in fiscal year 2019 (April 1st, 2018 – March 31st, 2019), exact numbers can be found on pages 14 & 15.

45 mil. CZK 1.75 mil EUR

15 mil. CZK 583K EUR

40 mil. CZK 2.139 mil EUR

ZISK PROFIT

- 10 mil. CZK 389K EUR

Implementační a servisní divize Shopsysu | Implementations & services division Divize Shopsys Framework | Shopsys Framework division Investice | Investment

Přibližně 30 % našich nákladů reprezentuje divize Shopsys

The Shopsys Framework division, which focuses on development and

Frameworku, kde neustále zdokonalujeme a rozvíjíme naši platformu.

expansion of our platform, is responsible for approximately 30% of our

Implementační a servisní divize Shopsysu pokryla přibližně 5 milionů

costs. The implementations & services division covered approximately

korun z nákladů na vývoj Shopsys Frameworku, zbylých 10 milionů

5 million of the development costs, and the remaining 10 million were

bylo pokryto investicí od Reflex Capital. Výši investice za předcháze-

covered by an investment from Reflex Capital. This amount can be

jící rok lze vidět v rozvaze v nárůstu kapitálových fondů v části pasiv.

found in the balance sheet in the growth of capital funds in liabilities, and

Investice se nezapočítává do příjmů, čímž účetně vzniká ztráta.

is not reflected in revenues, which currently registers a loss (despite the fact the investment has covered this amount).

14


Vývoj tržeb od roku 2008 Shopsys Revenue Over The Years

45 000 000 Kč 1 750 000 € 40 000 000 Kč 1 555 600 € 35 000 000 Kč 1 361 000 € 30 000 000 Kč 1 167 000 € 25 000 000 Kč 972 000 € 20 000 000 Kč 778 000 € 15 000 000 Kč 583 000 € 10 000 000 Kč 389 000 € 5 000 000 Kč 194 000 € FY 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15


Výkaz zisků a ztrát Profit And Loss Account

Total

16

Shopsys s.r.o.

ShopSys Slovakia s.r.o.


Rozvaha

Balance Sheet

Total

Shopsys s.r.o.

ShopSys Slovakia s.r.o.

17


Firemní hodnoty Our Values

Důvěra

Trust

Chováme se tak, aby nám kolegové, zákazníci i partneři mohli věřit, důvěřujeme ostatním členům týmu, ale i sami sobě. Věříme ve strategii i budoucnost firmy a trh respektuje naše zkušenosti a know-how.

We behave in a way which builds trust with our clients and business partners. We trust not only our team members but also ourselves. We believe in the strategy and future of our company and we are well-respected for our know-how on the market.

Inovace

Innovation

Chápeme důležitost změny. Jsme flexibilní a nebojíme se měnit a zlepšovat. Vědomě se učíme a hledáme nová řešení, která pak řízeně zavádíme do chodu firmy. Zlepšujeme Shopsys a také trh, na kterém působíme.

We understand the importance of change. We are flexible and fearless when it comes to adopting new ways of thinking. We are consciously learning and looking for new solutions we can implement in order to improve both the Shopsys Framework and the market we are operating within.

18


Spolupráce

Cooperation

Táhneme za jeden provaz, jsme otevření a vždy si ochotně pomůžeme. Podporujeme týmovou spolupráci a rádi sdílíme naše znalosti a zkušenosti nejen uvnitř firmy, ale také navenek.

We all pull together, we are open and always willing to help each other out. We support team cooperation and we enjoy sharing our knowledge and experience with others, both internally and with those outside our company.

Přátelskost

Friendliness

Jsme neformální. Každý člen týmu si zaslouží otevřený, férový a spravedlivý přístup. Projevujeme zájem o své kolegy, jsme upřímní a pečujeme o každého z nich. Máme pochopení a jednáme v zájmu každého člena týmu, ale také našich klientů a partnerů.

We are informal. We believe that every team member deserves straightforward and fair treatment. We show interest in our colleagues, we are honest and we do our best to take care of every single one of them. We are sympathetic and we act not only in every team member’s interest but also in the interest of our clients and business partners.

19


Historie společnosti Company History

Šestnáctiletý středoškolák Petr Svoboda zakládá společnost na vývoj e-shopů, vzniká první verze produktu Shopsys.

Za dva roky se firma rozrostla o pár nových tváří a už má na kontě přes 100 e-shopů, vzniká druhá verze produktu Shopsys.

Vzniká společnost netdevelo s.r.o.

Firma má za sebou 500 postavených e-shopů, vzniká čtvrtá verze produktu Shopsys.

Shopsys se začíná zaměřovat na stavbu větších e-shopů na míru.

20

16-year-old student Petr Svoboda founds a company developing online stores; the first version of Shopsys is created.

With a handful of new people on board, the company has built over 100 online stores over the span of two years; the second version of Shopsys is created.

Netdevelo s.r.o. is founded.

The number of successfully built online stores reaches 500; the fourth version of Shopsys is created.

Shopsys starts to shift its focus to building large custom-made online stores.

20 03

20 05

20 07

20 10

20 14


20 15

20 16

20 17

20 18

Netdevelo s.r.o. se přejmenovává na Shopsys s.r.o., objevuje se myšlenka na vytvoření e-commerce frameworku.

Netdevelo s.r.o. is renamed to Shopsys s.r.o.; a conversation about creating e-commerce framework begins.

Novým CEO se stává Lukáš Havlásek, Shopsys získává investice v hodnotě 15 milionů korun, vzniká magazín pro e-commerce manažery EXEC.

Lukáš Havlásek is named the new CEO of the company, Shopsys receives a 15 million CZK investment; EXEC, our new magazine for ecommerce managers, is created.

Spuštění uzavřené beta verze Shopsys Frameworku, testují ji stovky českých i zahraničních klientů.

The beta version of Shopsys Framework is released and tested by hundreds of Czech and international clients.

Veřejné uvedení stabilní verze Shopsys Frameworku na globální trh, Shopsys získává od investora dalších 10 milionů korun, Petr Svoboda získává bronz v anketě Český Goodwill.

The stable version of Shopsys Framework is officially released on the global market; Shopsys receives another 10 million CZK investment; Petr Svoboda comes in third place in a Czech Goodwill survey.

Shopsys má za sebou 15 let existence. Za tu dobu se vystřídala období úspěchů i pádů. Jsme rádi, že jsme náš boj nikdy nevzdali a můžeme dále psát historii naší firmy.

Shopsys has existed for 15 years now. Throughout that period of time, we have experienced both successes and failures. We are glad that we have never given up the fight, and can continue writing our story.

21


Klíčové události ve fiskálním roce 2019 Key Milestones in Fiscal Year 2019

Firma NWT spustila Knihy.cz, a stala se tak první společností (kromě Shopsysu), která postavila e-shop na Shopsys Frameworku.

By launching Knihy.cz, the company NWT became the first firm (excluding Shopsys) to develop an ecommerce site using Shopsys Framework.

Petr Svoboda vystoupil jako speaker na Global E-commerce B2B & B2C Forum v Berlíně.

Petr Svoboda gave a presentation at Global E-commerce B2B & B2C Forum in Berlin.

Shopsys oslavil své 15. narozeniny.

Shopsys celebrated its 15th anniversary.

Na den přesně byl spuštěn e-shop Agátin svět.

We launched online store Agátin svět, exactly on time as planned.

Veřejně byla vydána open-source platforma Shopsys Framework (do té doby byla platforma testována), uskutečnil se pátý ročník ShopCampu, otevřené konference ze světa e-commerce, kterou jsme začali se spřátelenou společností Shoptet organizovat už v roce 2014.

Shopsys Framework was publicly launched (until then it had been tested in privately), ecommerce conference ShopCamp took place for the fifth time since its launch in 2014.

22

04

05

06

07

09


10

11

12

01

Spustili jsme Shopsys Solution Partnership Program pro agentury, které chtějí stavět na Shopsys Frameworku.

We launched Shopsys Solution Partner Program for software houses, who want to develop ecommerce projects using Shopsys Framework.

Shopsys Roadshow – v 5 městech ve 3 zemích jsme předávali své technologické a procesní know-how, potkali jsme se s více než 150 lidmi z e-commerce, kteří si kromě jiného přišli poslechnout, co je to Shopsys Framework, a jak jim může pomoci.

Shopsys Roadshow – we were sharing our technological and process know-how in 5 cities across 3 countries. During the roadshow we met more than 150 ecommerce professionals, who came to learn more about us and our platform.

Agentury BARTON studio, Moravio a Apploud získaly oficiální certifikaci a jako první mohou čerpat výhody certifikovaných partnerů.

Software houses BARTON studio, Moravio and Apploud became the first officially certified Shopsys Solution Partners.

Prvního ledna roku 2019 jsme pro společnost Démos trade spustili po 13 měsících vývoje nový B2B portál, jednalo se o největší zakázku v naší historii.

We launched a new B2B portal for Démos trade on 1st January, 2019. The programming lasted 13 months and it has been our biggest project so far.

23


Slavíme úspěchy našich klientů Our And Our Clients’ Successes

SHOPROKU 2018 Autodíly Cardo

Cena kvality 1. místo Quality award

1st place

B2B Partner Autodíly

Car components

Tropic Liberec

NB vyšívání

Cena kvality 1. místo

Nábytek

Cena kvality 2. místo

Ruční práce a tvoření

Quality award

Furniture

Quality award

Handicrafts

1st place

Růžový slon

2nd place

MZ-racing

Cena kvality 2. místo

Rybaření

Cena kvality 2. místo

Erotické zboží

Cena kvality 3. místo

Dětské zboží

Quality award

Fishing

Quality award

Sex toys

Quality award

Children’s goods

2 place nd

2 place nd

3 place rd

2018 Růžový slon 5. místo e-commerce inspirace 5th place ecommerce inspiration

24

Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, náš zakladatel Petr Svoboda získal 3. místo v kategorii Partner.

Magazín EXEC získal ocenění Top Rated v kategorii Nejlepší B2B časopis a noviny.

Czech Goodwill – our founder Petr Svoboda won 3rd place in category Partner.

Our magazine EXEC was recognized in the category of 'Best B2B Magazine and Newspaper' by the TOP RATED grade.


Přispěli jsme na dobrou věc We Contributed To Good Causes V duchu našich firemních hodnot, přátelskost a spolupráce, jsme se i v roce 2018 rozhodli podpořit osoby a organizace, které si pomoc zaslouží nebo ji potřebují. Peníze vybrané mezi našimi kolegy posíláme konkrétním projektům na doporučení samotných zaměstnanců. Kromě toho je v našich prostorách umístěný sběrný koš na oblečení od společnosti MOMENT Česká republika, o. p. s. Ta námi odevzdané (použité avšak stále použitelné) oblečení prodá a výtěžek daruje vybraným neziskovým organizacím.

11 000 Kč 428 €

Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše Charity Ostrava St. Lukas’ Hospice

Q2/18

Part of our mandate is looking for ways to contribute to civic causes. With our corporate values in mind – friendliness and cooperation – we decided to support people and organizations who deserve or need help. We send money collected among our colleagues to specific projects chosen by our employees. In addition, there is a collection basket for usable clothes which is donated to the organization Moment that sells the clothes and donates the proceeds to non-profit organizations.

8 725 Kč Společně k úsměvu 339 € Organization helping in the field of children’s oncology

Q3/18

8 725 Kč Tábor A je to 339 € Organization

organising summer camps and other events for children

Q4/18

25


Vzděláváme českou i zahraniční komunitu

We Educate Both Czech And Foreign Communities Staráme se nejen o své klienty, ale i o prostředí kolem nás. Proto organizujeme ShopCamp, Barcamp Ostrava či PHP live, abychom posouvali českou online komunitu, ale i sebe. Společně s Asociací pro elektronickou komerci jsme zmapovali problematiku GDPR na naší minisite. Čtyřikrát do roka pak pouštíme do světa magazín pro e-commerce manažery předních e-shopů EXEC a píšeme blog. Účastníme se českých i zahraničních konferencí, nejen jako vystavovatelé, ale často též jako řečníci. Another factor in our operation is education; because we care as much about our clients as the fast-paced ecommerce environment we’re working in, we are committed to organizing events like ShopCamp, Barcamp Ostrava, and PHP live. We feel that facilitating the overall growth and expertise of the Czech community at large is the best way for all of us to expand. Additionally, we have organized useful topics and resources about the GDPR on a minisite in cooperation with the Association for Electronic Commerce, publish our magazine EXEC for ecommerce managers of leading e-shops four times a year, maintain an up-to-date blog with information and news about our projects and company, and participate in Czech and foreign conferences both as exhibitors and key-speakers.

Magazín EXEC | EXEC Magazine EXEC #6

EXEC #7

EXEC #8

Výkonnostní marketing Performance marketing

E-commerce technologie a vývoj Ecommerce technologies and in-house development

Stavba a rozvoj e-shopu Building and developing an ecommerce site

Zdarma dostupné na exec.shopsys.cz | Available for free at exec.shopsys.com

26


Naši zaměstnanci přednášeli na těchto akcích Our Employees As Speakers At The Following Events Praha (CZ) 30. 1. 2018 16.–17. 3. 2018

E-shop summit & Expo PHP Prague

13. 9. 2018

ShopCamp

25. 9. 2018

15. 2. 2018

25. 4. 2018

Ecommerce Expo

23. 6. 2018

19.–20. 9. 2018

Ostrava (CZ)

Olomouc (CZ) 12.–13. 6. 2018

E-commerce Forum

56. IMSraz s Petrem a Martinem o GDPR online i offline 56th IM Meet-up with Petr and Martin on GDPR online and offline

Brno (CZ)

Konference projektového řízení Project Management Conference

26.–28. 1. 2018

DevConf

E-business Forum

9. 11.–10. 11. 2018

Ecommerce Expo

Berlin (DE)

4. 4. 2018

OMGcommerce

Zagreb (HR)

TeCOMM eCommerce Conference & Expo

Cluj (RO) 27


Kontakty Contacts

Adresa sídla

The address of the head office

Shopsys s.r.o.

Shopsys s.r.o.

Koksární 1096/10

Koksarni 10

702 00 Ostrava

702 00 Ostrava

Česká republika

Czech republic

info@shopsys.com +420 595 177 177

info@shopsys.com +420 595 177 177

IČO: 27790487

Identification number: 27790487

DIČ: CZ27790487

VAT ID: CZ27790487

Spisová značka C 51890 vedená

Shopsys s.r.o. is registered in the Commercial Register with

u Krajského soudu v Ostravě

the Municipal Court in Ostrava, Section C, File No. 51890.

Pobočky

Our offices

Bratranců Veverkových 2722

Bratranců Veverkových 2722

530 02 Pardubice

530 02 Pardubice

Česká republika

Czech Republic

Pribinova 8953/62

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

010 01 Žilina

Slovenská republika

Slovakia