Page 1

K RO S S O R D E T En tidning från Sveriges Bergmaterialindustri

# 137 • Mars 2016

Koll på tillverkare – senaste nytt Tema Buller – så kan det dämpas Dammbekämpning – i nytt fokus

SÄKRARE SÖK Är dolhundar framtiden? SBMIs nya hemsida

Hitta rätt med SGU

SBMI fyller 60 år


VINST ELLER FÖRLUST? TA KONTROLL ÖVER DIN PRODUKTION Om du har rätt inställning på krosskammaren har du tagit ett stort steg mot att öka lönsamheten. Vårt Optiagg uppgraderingspaket för krosskammare hjälper dig med just detta. Nu är det slut med att gissa och testa i blindo! Optiagg omfattar all hårdvara och alla tillbehör som krävs för en komplett uppgradering av krosskammaren, inklusive vår högeffektiva mantelkonstruktion, datamodellering och analys. Öka reduktion eller reducera finmaterial; valet är ditt. Byt inte bara slitdelar – uppgradera prestandan. TA KONTROLL ÖVER DIN PRODUKTION PÅ CONSTRUCTION.SANDVIK.COM/OPTIAGG


K RO S S O R D E T

KROSSORDET STENKOLL Ansvarig utgivare Björn Strokirk

#137 INNEHÅLL

Redaktör Niclas Kindvall

Projektledare Joakim Heise

Art Director Karin Sundin Layout & repro Sundin Reklamstudio AB Omslagsbild Dolhunden Tarzan på uppdrag i Ledingetäkten utanför Norr tälje. Foto: Rickard Forsberg Prenumerationsärenden joakim.heise@sbmi.se  Hör av dig till Joakim om du vill ha tidningen eller om du inte vill ha fler nummer. Annons/Marknad Patrik Swenzen, patrik@annonshuset.se Adress SBMI, Box 55684, 102 15 Stockholm   

ECOLA DIC BE OR

Tryck Åtta.45 Tryckeri AB Övriga medverkande detta nummer: Eva Edberg, Rickard Forsberg, Hans Lundgren, Mikael Lundholm och Björn Strokirk. Vad vill du läsa om i tidningen? Har du några tips till redaktionen? Mejla till oss på stenkoll@sbmi.se Under 2016 ges Stenkoll ut vid tre tillfällen. Stenkoll ges ut av SBMI, bergmaterialindustrins branschorganisation. SBMI tillvaratar branschens in­ tressen i samhället och stöder medlemmarnas kompetensutveckling.

30

Mindre damm i täkten. Stenkoll tittar närmare på utvecklingen inom dammbekämpning och undrar hur det går med referensmätningarna gällande kvarts.

5 Ledaren 6 Anslagstavlan

L

N

Hemsida www.sbmi.se

SID

7–9 Nyhetsflödet 10 Kompensera mera? Vad är rättsläget för ekologisk kompensation som åtgärd vid förlust av naturvärden? Mikael Lundholm kommenterar. 12 Geologi på nätet SGUs hemsida innehåller mycket matnyttig information för bran­ schen. Mattias Göransson visar hur man hittar det man söker. 16 Dags för branschdag Den 7 april samlas bergmaterial­ industrin i Stockholm för SBMIs årsstämma och vårkonferens, med fokus på framtidens tekniska lösningar.

18 Skräddarsydd rekrytering Att fånga upp rätt talanger för framtida viktiga poster i organisa­ tionen är en utmaning för de fles­ ta företag. HeidelbergCement satsar på ett traineeprogram där hela koncernen tar ansvar för de nya rekryterna. 21 På jakt efter dolor Odetonerat sprängämne är en riskfaktor i branschen. Kan dol­ hundar vara lösningen? 28 Sextioårig jubilar Under våren är det sextio år sedan SBMI grundades. Stenkoll tittar bakåt på en förening som fokuserar framåt, med med­ lemsnyttan som främsta målsätt­ ning.

36 Tillverkare i fokus Vad händer på maskinsidan hos de stora tillverkarna. Stenkoll gör ett nedslag och redovisar vad som är på gång. 43 Dämpa bullret Vilka bullerkällor går att dämpa och hur gör man det på bästa sätt? En viktig fråga, som rätt skött kan skapa möjligheter för framtida täkter och terminaler. 46 SBMIs nya hemsida Sedan någon månad har SBMIs webbplats ett nytt utseende och en ny struktur. Målet är att för­ enkla för alla besökare och ge medlemmarna exklusiv informa­ tion som underlättar arbetet.

KROSSORDET # 137

3


VI HJÄLPER DIG MED DETALJERNA OCH HELHETEN Bjerking är specialister på ingenjörsgeologi, hydrologi, berg, mät & GIS samt vibrationsteknik. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Tillsammans är vi fler än 300 medarbetare på våra kontor i Uppsala och Stockholm. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt Connie Boox 010 - 211 80 72 connie.boox@bjerking.se

Mikael Söderstedt 010 - 211 81 88 mikael.soderstedt@bjerking.se

Kontroll a v berganlä ggningar Tillstånds p r o ce s s e r F ö r un d er sökningar Projekter ing MK B o c h LC C


Ledare

SBMI 60 år den 25 maj

D

en 2 mars 1956 samlades några företag från grusbranschen i Stockholm. De kom senare - den 25 maj 1956 - att bilda Grus och Makadamföreningen. Föreningen bytte namn till Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI 46 år senare. Denna vår fyller föreningen 60 år. Det är en förening i tillväxt som jubilerar. Fler och fler väljer att bli medlemmar och hemsidan fylls med allt fler användbara hjälpmedel. Ett företag arbetar för att nå hög lönsamhet – gärna långsiktigt och uthålligt.

SBMI vill skapa mervärden och nytta för medlemmarna. Vårt mål är att ta fram en mängd goda hjälpmedel – och att se till att de kommer till användning ¬– inte att göra ekonomisk vinst. Vi arbetar med mycket. Man kan jämföra SBMI med lanthandeln som är ensam i sin socken och inte bara säljer mat, utan även kläder och redskap som kunderna efterfrågar. Vad ”lanthandeln” SBMI ska ägna sig åt bestäms i den Verksamhetsplan som presenteras vid stämman varje år. Det handlar bland annat om handböcker, råd och mallar. Mycket av det som SBMI producerar är ”inlåst” i de lösenordskyddade medlemssidorna på vår hemsida. Lika lite som lanthandeln kan ge bort sina varor,

Vad ”lanthan­deln” SBMI ska ägna sig åt bestäms i den verksamhetsplan som presenteras vid stämman varje år.

kan SBMI i längden behålla sina medlemmar om allt skulle finnas tillgängligt gratis för alla. Det måste finnas exklusiva förmåner för den som är medlem.

Medlemsdelen av hemsidan växer år för år. Där lägger vi ut konferensdokumentation efter branschdagarna. Där finns också annat stöd för medlemmarna, t ex Täkthandboken med bilagor. Vi har även mallar och råd för systematiskt arbetsmiljöarbete, råd vid upphandling av sprängtjänster, krav på säkra maskiner, råd för prestandadeklaration och nyheter från EU. Även SBMIs kurser är stängda för icke medlemmar, men anställda vid myndigheter och offentlig förvaltning, som inte kan bli medlemmar i SBMI, är välkomna att delta. Att våra myndigheter har en god förståelse för vår verksamhet bör vara till nytta för våra medlemmar. Branschdagar är också stängda för icke medlemmar, men med ett litet undantag: en gång men inte två får man på prov delta i en branschdag, för att bilda sig en uppfattning om vad ett medlemskap i SBMI kan innebära. God konkurrens är en nyckelfråga för SBMI och varje branschdag inleds med att ordförande eller vice ordförande betonar två viktiga frågor: var nödutgångarna finns och att samtal om priser eller marknader inte får förekomma varken under eller efter branschdagen. Det är nolltolerans på allt som på något sätt kan utvecklas till konkurrensbegränsande samtal. SBMI kan inte heller medverka i frågor som skulle minska medlemmarnas inbördes konkurrens. Men SBMI kan agera kraftfullt när det är risk för ojust konkurrens, t ex när någon offentlig upphandlare köper icke prestandadeklarerat material billigt till ett användningsområde som kräver kvalificerat mate-

rial. Där kan SBMI agera, å medlemmarnas vägnar, utan risk för repressalier. SBMI arbetar också aktivt för att förbättra förordningar och öka förståelsen för behovet av täkter, bekämpa oskäliga skatter och missriktade avgifter samt främja en rationell materialförsörjning. En stark röst för bättre regelverk tycks alltid behövas.

Ett jubileum brukar vara en tidpunkt då man blickar tillbaka, men det kan lika väl vara ett tillfälle då man blickar framåt. I april planerar SBMI att via vårt enkätverktyg tillfråga medlemmarna vad man har för förväntningar på SBMI de kommande 5–10 åren. Kanske ska vi fortsätta med dagens ”diversebutik”. Vi har en god medlemstillströmning, och våra kurser och branschdagar är välbesökta. Men kanske vill medlemmarna att vi fokuserar mer på något av det vi gör idag, eller att vi tar tag i helt nya frågor. Vem vet? Bäst att fråga våra medlemmar. Medlemsnytta är vårt måtto.  .

Björn Strokirk, vd SBMI

KROSSORDET # 137

5


Anslagstavlan Skriv gärna till oss på adressen: SBMI, Box 556 84, 102 15 Stockholm Anmäl dig till kurserna till: leena.eriksson@sbmi.se. Anmälan till branschdag på SBMIs hemsida.

Kurser och branschdagar 2016 15–16/3 Grundkurs i bergmaterialindustrin Radisson Blu Arlandia

8–9/11 Grundkurs i bergmaterialindustrin Radisson Blu Arlandia

7/4 Årsstämma och branschdag Stockholm, Hilton Slussen

22–23/11 Produktkunskap, kvalitetssäkring & EN-standarder Radisson Blu Arlandia

Kurs för nyanställda och administrativ personal, samt personer verksamma i anläggnings­ verksamhet och myndigheter med anknytning till bergmaterial­ industrin.

6/10 Branschdag Jönköping, Filmstaden 20/10 Branschdag Umeå, Filmstaden

Kurs för nyanställda och admi­ nistrativ personal, samt personer verksamma i anläggningsverksamhet och myndigheter med anknytning till bergmaterialindustrin.

Kursen vänder sig till alla som ar­ betar med produktion, försäljning och upphandling av bergmaterial. Kursprogrammet syftar till att ge deltagaren förmågan att definiera produktegenskaper hos bergma­ terial, kvalitetssäkra dessa samt hantera avvikelser från deklarerade specifikationer.

Mingel vid förra vårens branschdag. Årets blir minst lika välbesökt.

NU ÄVEN I SVERIGE

FURUKAWA

BORRIGG KONTAKTA OSS:

MAGNUS UPPSTEN 0171-48 74 02 magnus@amas.se

ULF DOLFEI 0171-48 74 01 ulf@amas.se

AMAS Svenska AB, Kvartsgatan 8, Enköping 0171-48 74 00, info@amas.se, www.amas.se


Nyhetsflödet

Mineralteknikk utmanar med nytt varumärke Norska Mineralteknikk AS i Sandnes lanserar nu, under namnet Normine, produkter från den tjeckiska tillverkaren DSP i Skandinavien. DSP har i fyrtio år tillverkat och levererat krossar, siktar och kompletta produktionslinjer. – Normine har specialiserat sig på hög kvalitet i hela linjen, från käftkrossar, konkrossar och slagkrossar till kubisatorer, siktar och matare, säger Mineralteknikks Arne Kenneth Øvstebø. Han menar vidare att den höga produktionskapaciteten borde passa perfekt för den Skandinaviska marknaden, DSP använder bara högkvalitetskomponenter från europeiska tillverkare. Normine säljs dels direkt till slutkund eller via återförsäljare och Normines ingenjörer uppges kunna skräddarsy lösningar tillsammans med kunden eller återförsäljaren. Mineralteknikk AS äger varumärket i Skandinavien.

Industriell Vägning Flöde - Dosering - Nivå Tel: 08-764 74 00

HAR NI KOLL PÅ FLÖDET? Vi skräddarsyr användarvänliga bandvågslösningar till de flesta bandtransportörer…med precision och full koll på flödet. OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR - full av möjligheter. Vår nya vågdator har fått ett rejält genomslag på marknaden, med sitt eleganta yttre och användarvänliga inre, har den fått ett varmt mottagande av alla våra kunder – byt upp dig du med!

”Jag visste inte att man kunde bli kär i en vågdator, men det blev jag!” Maria Frölén, Fröléns Kross AB

Hör av Er för mer information om våra produkter!

Tallskogsvägen 9 793 35 Leksand oj.s@vagsystem.se

Tel: 0247-13657 Fax: 0247-145 96 www.vagsystem.se

Fax: 08-764 75 00

internet: www.s-e-g.se


Nyhetsflödet Nya servicepaket från Metso Metso introducerar nu nya skräddarsydda paket inom Life Cycle Services (LCS) för ballastindustrin. De nya erbjudanden inom Life Cycle Services, som kommer att presenteras under Bauma bygg- och anläggningsmässan i München 11–17 april, har tagits fram för att supportera Metsos utrustning samt slitoch reservdelar för att säkerställa en lönsam drift inom ballastproduktion. – Vi har byggt upp våra nya erbjudanden inom ballast LCS så att våra kunder kan välja den lösning de behöver för att uppnå sina egna affärsmål. Detta inkluderar även nya sätt för kunden att köpa, underhålla och sköta sin utrustning, säger Giuseppe Campanelli, Vice President of Metso’s Life Cycle Services.

Minskade fossila utsläpp Efter år av efterfrågan är nu HVObränslet godkänt och tillåtet att använda i Volvo CE:s maskiner. – Allt fler företag arbetar med att miljöprofilera sig så det här är verkligen efterlängtat, förklarar Mikael Nordell, produktspecialist hos Swecon. HVO-bränsle är förnyelsebar diesel som är framtagen för att kunna ersätta eller blandas i vanlig diesel. Bränslet framställs i en industriell process av vegetabiliska och animaliska fetter, som till exempel rapsolja eller slakteriavfall. Och det fungerar precis som vanlig diesel men minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till nittio procent, beroende på vilken råvara som har använts. HVO uppfyller den amerikanska bränslestandarden ASTM D975

och sånär som på densiteten faller det även inom ramen för den europeiska standarden EN590. HVO blir därmed ett väl fungerande alternativ till RME, rapsmetylester, som är ett biobaserat förnybart bränsle. – Vid användning av RME behöver motorn anpassas för att det ska fungera, till exempel kan man behöva göra dubbla oljebyten. För kunder med moderna maskiner har det här blivit ett problem men med HVO är det inte alls krångligt. Du behöver bara tanka, inget annat, förklarar Mikael Nordell. Efterfrågan på HVO är och har varit stor. Att det nu har getts klartecken betyder mycket, bland annat för alla företag som arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp.

Begagnat i Swecons e-handel I oktober 2011 lanserade Swecon en egen e-handelsbutik. Eftersom många av Swecons kunder finns ute på landsbygden och ofta har många mil till sin butik, var e-handel ett nödvändigt steg för att tillgodose kundernas behov. E-butiken är förstås öppen dygnet runt och finns alltid till hands. Idag finns 90 000 artiklar från Volvo i e-handelssortimentet som hela tiden blir större. Butiken utvecklas ständigt i takt med kundernas kommentarer och efterfrågan. Det första steget blir att lägga till det begagnade sortimentet av reservdelar som är mycket efterfrågat. Under 2016 kommer det att finnas tillgängligt via webbutiken.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

KLEEMANN – Maximal prestanda och effektivitet www.wirtgen-group.com/sweden

Alvesta Tel: 0472 – 100 91

Göteborg Tel: 031 – 748 31 31

Nora Tel: 0581 – 80 400

Stockholm Tel: 08 – 121 524 04


Ny kompakt grovsorterare Sandvik Construction breddar sitt utbud med det nya grovsorteringsverket QE241. Modellen har en kompakt konstruktion, är enkel att transportera och har samma användarvänliga egenskaper som de andra grovsorterarna i Sandviks utbud. QE241 bygger på Sandviks mångåriga erfarenhet av att konstruera mobila sorteringsverk och har gemensamma egenskaper med de större modellerna, exempelvis konfigurationsalternativet med tvåvägs uppdelning och sekventiell start.

Verket har lamellmatare med variabel hastighet som klarar tung användning, och en aggressiv 3500 x 1240 millimeter dubbeldäckad siktlåda. Kombinationen med ”banan”-dukar på underdäck ger en verksam och effektiv siktningslösning. Den 1 200 millimeter breda transportören klarar de tuffaste överkornsmaterial. Fin- och mellanstort material hanteras av två hydrauliskt hopfällbara sidotransportörer. Med ett brett utbud

av siktmedia är QE241 en mångsidig maskin som kan konfigureras enligt specifika krav för olika applikationer.

Underhållet är enkelt tack vare den hydrauliska lyftanordningen på siktlådan, som QE241 också har gemensamt med sina större syskon, och som gör underdäck lättåtkomligt för service och byte av siktmedia. Maskinen är utformad för enkel transport. Den väger 17 500 kilo och har hydrauliskt hopfällbara transportörer samt ett kraftigt tråg i ett stycke som går snabbt att montera. Detta i kombination med den kompakta designen gör QE241 utmärkt för entreprenörer som behöver kunna flytta sig snabbt mellan olika jobb. Säkerhet och komfort för operatören är högprioriterat. Styrsystemet och användargränssnittet har alla sorteringsverk i 1-serien gemensamt. Modellen har tvåväxlade larvband för att kunna flyttas fortare mellan uppdragsplatser.


gästkrönika

Ekologisk kompensation – det rättsliga sammanhanget Det pågår en ständig utveckling på miljöområdet. Nya tankemodeller och miljöpolitiska principer dyker upp och debatteras nationellt och internationellt. I vissa fall leder det till nya lagbestämmelser och regler, ibland konstateras att reglerna redan finns på plats. Ekologisk kompensation är ett uttryck som på detta sätt varit i ropet ett tag.

I

nom EU talas det om No Net Loss. Grundtanken är att motverka att olika i och för sig angelägna verksamheter och projekt tillsammans ska leda till en långsiktig utarmning av naturtyper och habitat. Genom att kräva kompensation för den naturmark som med nödvändighet måste tas i anspråk anses den negativa trenden kunna vändas. Ekologisk kompensation handlar således inte i första hand om att förhindra att mark- och vattenområden tas i anspråk, utan att kompensationsåtgärder vidtas på annan plats för att uppväga oundvikliga markanspråk.

Gällande regler om ekologisk kompensation i miljöbalken Naturvårdsverket har under hösten tagit fram ett utkast till prövningsvägledning, ”Kompensation vid förlust av naturvärden”, som varit ute på remiss. Det visar sig att det redan finns en rad bestämmelser i miljöbalken som reglerar olika varianter av ekologisk kompensation. Inte minst vid större täktverksamheter har det ända sedan naturvårdslagens tid i vissa fall ställts krav på olika former av kompensationsåtgärder, dock inte alltid av direkt ekologisk karaktär. Vanligt är också kompensation vid mindre ingrepp i biotopskydd, till exempel när stenmurar efter vägar rivs av trafiksäkerhetsskäl eller vid nedhuggning av enstaka träd. Den allmänna regeln om kompensationsåtgärder i 16 kap 9 § p 3 miljöbalken innebär att tillstånd eller dispenser får förenas med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera för det intrång i allmänna intressen som verksamheten medför. Regelns ursprung återfinns i den tidigare naturvårdslagens 1 § 3 st – Kan vid

arbetsföretag eller eljest skada å naturen ej undvikas, skola de åtgärder vidtagas som behövas för att begränsa eller motverka skadan.

Från juridisk synpunkt ställer man sig frågan vad Naturvårds­ verkets ”vägledning” egentligen har för rättslig status i sammanhanget.

10

KROSSORDET # 137

GÄSTKRÖNIKÖR: Mikael Lundholm, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Regeln handlade om att gottgöra för intrånget i naturvårdsintresset vid tillstånd till täkter, bebyggelse eller andra arbetsföretag eller vid upphävande eller dispens från naturreservatsföreskrifter. Som exempel nämndes att om man tar i anspråk bad-, parkerings- eller tältplats eller sanitär anläggning kan man som kompensation få iordningställa ny liknande anordning. Bedömningsgrunden för om och i vilken utsträckning kompensation bör krävas är hur allvarligt intrång det rör sig om och verksamhetsutövarens nytta av intrånget. Det är tydligt att det rör sig om en til�låtlighetsregel. I övrigt kan konstateras att miljöbalkens andra särskilda regler om ekologisk kompensation ofta handlar om att möjliggöra sådant som annars inte hade varit tillåtet. Det kan röra sig om ingrepp i naturreservat eller åtgärder eller verksamheter som innebär en annars otillåten skada på Natura 2000-områden. Även ökade utsläpp som innebär överskridanden av miljökvalitetsnormer kan ibland tillåtas om det villkoras av kompenserande åtgärder som totalt sett ökar möjligheten att följa normen.


Naturvårdsverkets utkast till prövningsvägledning Det som slår en när man läser Naturvårdsverkets utkast till prövningsvägledning är att den inte tar avstamp i gällande rätt enligt ovan. Ekologisk kompensation framställs inte som ett verktyg och medel för att möjliggöra att tillstånd kan ges till olika verksamheter som reglerna tillämpats hittills. Istället framställs ekologisk kompensation som ett nytt krav som ska läggas ovanpå balkens övriga kravregler. Någon ändring av lagen eller nya förordningar eller föreskrifter föreslås inte. Trots detta anges prövningsvägledningen syfta till en ökad och mer förutsägbar tillämpning av gällande regler. Naturvårdsverket hävdar i sin vägledning att kompensationsåtgärder inte längre bör få vägas in vid bedömningen av om en verksamhet ska tillåtas eller inte. Först prövas om en verksamhet eller åtgärd kan tillåtas enligt balkens regler i övrigt och endast om så är fallet aktualiseras frågan om eventuella kompensationsåtgärder. För att genomföra denna tvåstegsprocess i tillståndsärenden förordas en tämligen komplex parallell men oberoende prövning av tillåtlighetsfrågan jämte kompensationsfrågan. En särskild fristående kompensationsutredning ska i vissa fall tas fram inom ramen för MKB-arbetet. Naturvårdsverket konstaterar själv att det kan finnas praktiska svårigheter att hålla isär skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder i samband med en prövning. Detta medför enligt Naturvårdsverket stora utmaningar för verksamhetsutövare, samråds- och prövningsmyndigheterna.

Föreslagna kompensationsåtgärder bör kunna vägas in vid en tillåtlighetsbedömning Men varför är det så viktigt för Naturvårdsverket att se kompensationsåtgärder som ett fristående nytt krav och

inte som en del i tillåtlighetsbedömningen av det projekt som prövas? Detta när förslaget dessutom bedöms medföra avsevärda tillämpningssvårigheter. Svaret torde sökas i trenden att främst se miljöbalken som en stopp- och förbudslagstiftning som syftar till att förhindra nya verksamheter och projekt. Traditionellt har miljölagstiftning snarare syftat till att balansera natur- och miljöintresset mot företagarintresset och andra samhällsintressen. I tillståndsprövningen kan gränsen dras mellan dessa intressen genom öppna processer och breda rimlighets- och lämplighetsöverväganden. Ekologisk kompensation kan i detta sammanhang tillämpas för att undvika orimliga låsningar och för att hitta rimliga lösningar i det enskilda fallet. Detta ses dock inte som något eftersträvansvärt för den som i första hand ser miljölagstiftningen som ett verktyg för att stoppa projekt och verksamheter.

Ändrad lagstiftning genom prövningsvägledningar? Från juridisk synpunkt ställer man sig frågan vad Naturvårdsverkets ”vägledning” egentligen har för rättslig status i sammanhanget. Den förefaller inte ge uttryck för en beskrivning av gällande rätt som ett allmänt råd gör. Den framstår snarare som ett uttryck för hur Naturvårdsverket anser att lagen borde se ut och tillämpas. Det är svårt att se hur prövningsvägledningens förslag till skärpta krav genomförda med en oberoende, parallell prövningsprocess för kompensationsfrågan stöds av lagen eller nuvarande praxis. Ett dokument av aktuellt slag borde rimligtvis ligga till grund för ett förslag till regeländringar och inte som en ”vägledning” från en förvaltningsmyndighet till prövningsorganen med anvisningar om en ändrad tillämpning av gällande rätt. 


SGU visar vägen Sveriges geologiska undersökning, SGU, är den statliga myndighet som ansvarar i frågor om landets berg, jord och grundvatten. Ett av uppdragen är att stödja utvecklingen av berg-, gruv- och mineral­industrin, något som branschen kan dra nytta av. Stenkoll agerar guide till myndighetens information. TEXT & FOTO: NICLAS KINDVALL

B

ergmaterialindustrin stöter främst på SGU när det gäller frågor som rör täkttillstånd och de remissvar som ansökan resulterar i. För att underlätta för sökanden och säkerställa korrekt hantering har SGU utarbetat checklistor som är tänkta att fungera som stöd i ansökningsprocessen. – Vårt uppdrag är helt enkelt att verka för en hållbar materialförsörjning, berättar statsgeologen Mattias Göransson. I det begreppet ryms både

Mattias Göransson.

att vi ska värna om naturresurserna, till exempel den viktiga grundvattenfrågan, och att vi ska främja hållbara uttag av exempelvis berg eftersom det är en nödvändig råvara för Sveriges utveckling. Göransson säger att den stora utmaning samhället står inför i framtiden, med ett ökat bostadsbyggande, per definition kommer att innebära att fler täkter behövs, eller att många befintliga täkter istället behöver få kraftigt utökade tillstånd.

– Jag skulle inte bli förvånad om vi än en gång börjar röra oss mot 1970-talets rekordnivåer på runt 130 miljoner ton levererad ballast jämfört med dagens knappa 80 miljoner ton. Stora bostadsprojekt och den kringliggande infrastrukturen som kommer att byggas i framtiden kommer att behöva stora mängder ballast. Redan idag är var fjärde lastbil i Stockholms storstadsområde lastad med bergmaterial. – För att klara materialförsörjningen i storstadsområdena krävs en genomtänkt planering på den regionala nivån där det utöver stationära täkter också behövs terminalplatser för tillfälliga massor och tillgång till hamnterminaler.

Listor att bocka av Det mesta av den information och den kunskap som SGU besitter är offentlig information och finns tillgänglig via hemsidan. Genom att navigera via vinjetten Samhällsplanering och vidare till Bergmaterial för byggande öppnas en undermeny med mycket matnyttig information för branschen. Där finns stöd vid ansökan om grusoch bergtäkter, bland annat utförliga checklistor, både som vägledning vid ansökan och som stöd för tillsynsmyndigheternas arbete. – I dessa checklistor specificerar vi helt enkelt vilken information vi efterfrågar för att vi ska kunna ge ett remissvar på en ansökan, förklarar Mattias Göransson. Har man som sö-


sgu

Från SGUs startsida nås GeoLagret och Kartvisaren genom att klicka på respektive genväg i övre högra hörnet. I menyvalet Samhällsplanering nås undermenyn Berg­ material för byggande.

Under Bergmaterial för byggande finns SGUs checklistor liksom mer information om ballastproduktion och bergkvalitet. kande svar på de frågor som finns i dokumentet så slipper man förhoppningsvis kompletteringar i efterhand. Checklistor finns för både grus- och bergtäkt. I samma meny finns också valet SGUs ställningstaganden som redogör för SGUs övergripande inställning i viktiga frågor och valet Vad säger lagen om täkter? som ger en översikt gällande vilka lagrum som kan komma i fråga vid ansökan.

Allt berg på en karta SGUs Kartvisare har ett flertal vyer till hjälp för den som vill skaffa sig en överblick över den svenska berggrundens beskaffenhet. – Man byter kartvisare i övre högra hörnet, förklarar Mattias Göransson. Beroende på vilken information man är intresserad av naturligtvis. Samtidigt går det att kryssmarkera i vänstermenyn för att skräddarsy varje vy i kartvisaren.

Aktiva täkter Särskilt intressant för bergmaterialindustrin är förstås kartvisarvyn Ballast där en stor mängd information är tillgänglig. Till exempel redovisas här samtliga i landet aktiva täkter, prover för teknisk analys och SGUs bedömning av berggrundens lämplighet för olika ändamål med mera. – I ett tidigt skede bör detta vara intressant för täktentreprenörer och konsulter att ta del av eftersom det ger en bild av vilka möjligheter bergråvaran har i ett visst område och

Vänster fönster i SGUs Kartvisare innehåller markerings­ rutor för att lägga till eller ta bort information från kartan. I högra fönstret ges förklaring till kartans symboler och färger. I övre högra hörnet finns möjligheten att byta till en ny vy i Kartvisaren.

GeoLagret innehåller bland annat nedladdningsbara kartor föreställande bergkvaliteten i olika delar av landet. Till de flesta kartor hör också en utförlig beskrivning.

hur stor konkurrensen är. – Även grundvattenmagasin finns med i den här kartvisaren. I sådana områden är miljöskyddet extra starkt. Flera av de täkter som planeras idag syftar till att ersätta naturgrustäkter vars material ofta går till exempel till husbetong. Då är det viktigt att bergmaterialet inte är högstrålan-

de. I dagsläget finns en del information om berggrundens strålning med i kartvisaren ballast. SGUs markmätningar, samt ytterligare tre kartvisare för kalium, torium och uran ger vägledning när det gäller gammastrålningen. – Den information som branschen vill ha är aktivitetsindex, summan av

KROSSORDET # 137

13


sgu

kalium, torium och uranhalterna. Av detta skäl planerar SGU att ta fram ett skikt som visar aktivitetsindex, försäkrar Mattias Göransson.

Nedladdningsbara filer En ytterligare funktion på SGUs hemsida, som Mattias Göransson gärna vill framhålla, är GeoLagret där den hågade kan hitta intressanta kartor och beskrivningar. – De flesta av SGUs tryckta kartor

finns för nedladdning i GeoLagret. När det gäller bergkvalitetskartor, tematiska kartor som svarar på berggrundens lämplighet för ballaständamål, kan man hitta dem genom att helt enkelt göra en sökning på ordet "bergkvalitet". Dessa kartor finns främst över Sveriges tätortsregioner men fler områden kommer till allteftersom. Till många av SGU-kartorna hör också en beskrivning, även den är

Hallå där Anna Åberg chef för avdelning Samhällsplanering på SGU Vad är SGUs viktigaste uppdrag i förhållande till bergmaterialbranschen? – Man kan säga att vi har två olika uppdrag. Dels ska vi jobba i ett hållbarhetsperspektiv, med miljökvalitetsmålen, särskilt grundvatten av god kvalitet, vilket betyder att vi inte ska nyttja naturgrus på samma sätt som tidigare, och dels har vi också ett näringspolitiskt uppdrag som går ut på att vi ska fungera som stöd för branschen. Så vi sitter lite grann på två stolar. Svårt? – Det kan vara svårt ibland men tack vare att vi har så god dialog med industrin så tycker jag att vi hela tiden kommer framåt i viktiga frågor. Hur fungerar samarbetet med SBMI? – Väldigt bra, skulle jag vilja säga spontant. Vi har årliga avstämningar och en bra dialog i de frågor som är viktiga. SGU vill stödja bergmaterialbranschen så bra vi kan men samtidigt så behöver vi ibland också agera som myndighet och säga ifrån. Det har förstås varit

14

KROSSORDET # 137

nedladdningsbar, för den som vill gå än djupare. – Det finns mycket information att hämta för den som är intresserad, avslutar Mattias Göransson. Samtidigt menar han att SGU kan bli än bättre i framtiden. – Det är vår utmaning. Det finns otroligt mycket kompetens i organisationen och det måste vi bli bättre på att kommunicera utåt. 

MER OM SGU OCH BALLASTPRODUKTION Naturgrus I dagsläget sker ett uttag om ungefär 11 miljoner ton naturgrus i Sverige. Naturgruset ska enligt miljöbalken endast användas där ersättningsmaterial till rimlig kostnad saknas. Mattias Göransson påpekar att det är orealistiskt att tro att man ska kunna komma ner till noll när det gäl­ ler mängden uttaget material, åtminstone på kor t sikt. I nuläget är naturgrus till vissa användningsområden en nödvändig råvara. Forskning och utveckling sker dock kon­ tinuerligt kring möjligheterna att använda bergkross och flera framsteg har gjor ts. Havssand SGU har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten fått i uppdrag från depar tementet att undersöka möj­ ligheterna till uttag av havssand, med fokus på om det är ekologiskt och ekonomiskt hållbar t. SGU har tidigare pekat ut så kallade ackumulationsbottnar som möjliga ut­ tagsplatser för havssand. Förutom att sandutvinningen ska ske på ett skonsamt sätt är tillgången på hamnar också en viktig utmaning. Utan strategiskt lokaliserade hamnar är det svår t att få lönsamhet i verksamheten.

en resa för båda organisationerna att jobba oss fram till ett bra sätt att samarbeta. Men jag känner att vi verkligen kan diskutera viktiga frågor i samförstånd även om vi inte alltid tycker likadant.

Logistik De flesta stora byggprojekt och infrastruktursatsningar sker i eller mellan tätor tsregionerna vilket gör att det är önskvär t med stadsnära täkter och terminaler. Ur miljö­ synpunkt är långa transpor ter något som bör undvikas. Samtidigt är det svår t, av många orsaker, att hitta sådana platser i eller i närheten av ett tättbebyggt område.

Vad är SBMI bra på? – Jag upplever att SBMI är duktiga på att företräda branschen och för en konstruktiv dialog med sina medlemmar. Därför blir SBMI också en viktig samtalspartner för oss i och med att vi kan få samlad information från bergmaterialindustrin. Att föra samtal med enskilda verksamhetsutövare skulle vara mycket svårare för SGU.

Alternativen till traditionella stationära täkter är få men det finns utländska exempel. I Vancouver använder man sig av järnvägsnätet för att frakta in stora kvantiteter av bergmaterial. Det gör man även i London och där har man utrett om ett underjordiskt rörledningssystem för transpor t av ballast är lösningen på den växande huvud­ stadens materialbehov. Storskaliga lösningar kräver dock ganska stora investeringar. I Sverige transpor terar vi idag ganska lite ballast via järnvägsnätet och befintligt stomnät är definitivt inte redo för stora materialtranspor ter. //


www.roxx.se

DIN SAMARBETSPARTNER PÅ SIKTMEDIA! Egen produktion, stort lager och snabba leveranser! Sidspänningsplåt

SPG Kilbult

Lokomokrok

SPG Y-länk Heavy Duty

Light

Stålgaller

Alla typer av gummisiktduk

Gummiboll, assymetrisk

Mittnedhåll, gummi

Understödslist, UR1

Slitgummi

Ultra Light

PU-duk

Tel växel: 08–504 106 00 | Fax: 08–504 106 10 E-post: info@spgab.se | Hemsida: www.spgab.se Adress: Förrådsvägen 6, 137 37 Västerhaninge Postadress: Box 118, 137 22 Västerhaninge


L ÄS MER SE PÅ SBMI.

PROGRAM: Några utställare har ordet – så kan vi förbättra täktmiljön Kvartsdamm – senaste nytt • Bättre dammbekämpning på mobilkrossar • Hur dammtäta är maskinerna? SBMIs typmätningar ger besked

Liksom 2015 arrangeras SBMIs vårkonferens på Hilton Stockholm Slussen.

SBMI samlar branschen

VÅRKO N F E R ENS 7 APRIL

Om en månad är det dags för bergmaterialindustrins första branschdag för året. Den här gången med ett nytt upplägg. Dagen inleds med SBMIs årstämma och fortsätter efter lunch med ett digert program med föreläsningar och information. Vårkonferensen har rubriken "En bransch på framkant – vad krävs" och programmet utlovar förkovran i vitt skilda ämnen, samtliga förstås med bäring på det allra senaste i bergmaterialbranschen. Bland annat behandlas såväl det i Paris överenskomna Annons Stenkoll Roctim 160218.pdf 1 2/18/2016 5:22:25 PM

klimatmålet och Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt som kvartsdamm och Sevesodirektivet. Bland mycket annat naturligtvis. Eftermiddagen avslutas med ett panelsamtal under vinjetten "Vad är framgångsfaktorerna i nästa decennium?". 

Säkrare sprängning • Råd för säker sprängning – upphandling, genomförande och ”överlämnande” av salvan • Dolor, skutslagning och säkra maskiner • Så hanterar man Sevesodirektivets krav vid sprängning – nya Täkt­ handboken Bästa möjliga teknik för att dämpa buller från täkter • Hur mycket kan borriggar buller­ dämpas? • Tystare skutknackar – utan stenstänk? • Tystare fordon? Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt – slutsatser? • Vad har gett sanktionsavgift? Klimatmålet 2-grader – vad betyder det för oss? • Miljöbra maskiner – flexibla moto­ rer för förnybara bränslen? Eldrivna fordon? • Lastbil istället för truck i täkt – ”hållbar”, klimatsmar t lösning? • Täktoptimering – hitta energitjuvarna • Vem köper miljödeklarerad ballast? Räknas miljöfördelar från transpor ter? Panelsamtal: Vilka är framgångsfaktorerna i nästa decennium?

“Sen Roctim tog över går processen mycket bättre och vi har färre stillestånd” Conny Fredriksson NCC Roads AB


tslösningar e lh e h r e d ju b r e Vi och service m te s y s r, a g å v m ino Våra kunder behöver bara EN leverantör eftersom vi finns i alla steg från behovsanalys och lösningsförslag till installation, utbildning och service.

Läs mer om vårt stora produktoch tjänsteutbud på flintab.se eller i vår digitala produktkatalog

ingreppsskydd

för din säkerhet -Höj säkerheten på transportörerna.

Ett enkelt och lättmonterat ingreppsskydd eliminerar klämrisken vid returrullarna. Finns för B-B 500 - 1200.

vi kan allt om bandavskrapare, rullar, eldrivtrummor och slitgummi. alltid snabba leveranser!

Länk till produktkatalogen

www.flintab.se

Tel 0511-173 60 | www.vendig.se | info@vendig.se

Niklas Hermansson och Jimmy Josefsson på Alingsås Sprängtjänst gratuleras av Morgan Mattsson Trimble och Lars Eric Lindquist Transtronic AB till den första installationen i Sverige av Trimble DPS900 maskinstyrning.

tel. 0221-84770 www.transtronic.se info@transtronic.se


rekrytering

Mål och mening

– Jehander rekryterar för framtiden Att hitta rätt personal och därmed bygga för framtiden är en viktig uppgift för alla företag i branschen. Inte minst med tanke på stundande stora pensionsavgångar. Lösningen inom HeidelbergCement Northern Europe och affärsområdet Aggregates, där Jehander ingår, är ett traineeprogram där unga handplockade löften successivt får växa in i företaget. TEXT & FOTO: NICLAS KINDVALL

BETYDELSEN AV 5S 5S kommer ursprungligen från Japan och är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades av biltillverkaren Toyota. Det är brukligt att definiera de fem S:en enligt nedan: • Sortera (seiri) verktyg och material på arbetsplatsen. Vilka är nödvändiga och vilka är det inte. • Systematisera (seiton) det nödvändiga så att det är lätt tillgängligt. Var sak på sin plats, rensa bor t onödigt material. • Städa (seiso) regelbundet. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka. • Standardisera (seiketsu) alla rutiner.  Att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler. • Se till alternativt Sköt om (shitsuke). Förbättra attgöra-listorna steg för steg.

18

KROSSORDET # 137

jekt jobbar man frekvent för en sammanhållen traineegrupp för att skapa en vidsträckt marknadsbild och skapa framtida synergieffekter. Hela företaget, liksom den regionala ledningen i Heidelberg, är engagerat i att ge varje trainee så goda förutsättningar som möjligt. – Varje trainee har en chef och dessutom en mentor, säger Anna-Lena Wikgren. Det är en stor satsning som tar mycket tid där personer i ledande befattningar får ta stort ansvar för att förmedla viktiga kunskaper och utmana alla i gruppen. Inledningsvis fick varje trainee ett projekt att arbeta med under åtta till tolv veckor som sedan presenterades för Aggregates Northern Europes ledningsgrupp.

Fem stycken S En av Jehanders traineer är Anton Alvila, utbildad maskiningenjör inriktad mot industriell ekonomi och produktionsledning. Hans projekt riktade sig mot området produktion med metoden "5S" där "S" står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till/Sköta om. Metoden utvecklades ursprungligen i Japan och är en viktig del i Lean Manufacturing-konceptet. – Ursprungligen var jag ämnad för en post som arbetsledare, berättar Anton Alvila. Men under resans gång har framtidspositionen ändrats. Han började arbetet med att imple-

FOTO: JEHANDER

A

mbitionen är att hitta rätt talanger, forma dem efter framtidens behov, låta respektive trainee vara ansvarig för individuella projekt och dessutom låta dem få genomgå ett internt utbildningsprogram. Detta i synergi skapar goda förutsättningar för ledande befattningar i företaget. – Vi har tydliga målbilder och klart definierade poster för våra traineer, berättar Anna-Lena Wikgren, personalchef inom Aggregates Northern Europe. De traineer som anställdes under hösten 2015 är ämnade för olika delar av företaget, såväl marknadssegmentet som produktionssidan. Samtidigt som var och en arbetar med sina pro-

Anna-Lena Wikgren mentera 5S i bergtäkten Riksten strax söder om Stockholm. Tydliga planer för genomförande, tillvägagångssätt och arbetsbeskrivningar togs fram. Ganska snart insåg Anton Alvila och de andra inblandade att implementeringen i ett tidigt skede stötte på patrull. – Produktionen går alltid först vid en sådan här stor förändring. Vi upptäckte att vi inte kunde frigöra tillräckligt med resurser till förändring utan att den dagliga produktionen skulle bli lidande. Anton Alvilas grundliga analys av Rikstens produktionsrapporter påvisade flaskhalsar i produktionen som orsakade oplanerade stopp, något som kostar stora summor. – Samtidigt kan man säga att avsaknaden av 5S-metoden gjorde att vi


REGIONALA TRAINEER Jehanders traineeprogram inleddes efter sommaren 2015 och syftar till att utbilda framtida ledare med klar t definie­ rade framtida poster i företaget. Traineerna utbildas inom de olika områdena Land and Permit, Automation Engine­ ering, Market Intelligence, Management System och Mana­ gement Par tner. Samtliga ingår i Heidelbergs övergripande traineeprogram som omfattar två års utbildning. I affärsområdet Aggregates Nor thern Europe ingår för­ utom Jehander även lettiska Garkalnes Grants och norska NorStone. Rikstentäkten utanför Stockholm är en av Jehanders viktigaste etableringar. inte kunde implementera 5S i dagsläget utan att först åtgärda de produktionsrelaterade problemen, berättar han. Det var en paradox, en rundgång. Anton gjorde en sammanställning av projektet, analyserna och arbetet med kostnadsberäkningar samt förslag på åtgärder där utformningen av ett helt nytt organisationsschema var en del av slutsatsen.

Bra respons Anton Alvila presenterade sina iakttagelser för Aggregates Northern Europe’s ledningsgrupp och fick omedelbart positiv respons. Nu arbetar han direkt mot Martin Rapp, Manager Operations Aggregates Northern Europe, med den svenske produktionschefen Niklas Osvaldsson som mentor och i det dagliga arbetet stöds han av Rikstens tidigare platschef Veronika Nordh. Ett nytt mål finns nu i Antons sikte och en post som anläggningschef. – Vi traineer får oerhört mycket stöd från företagsledningen, säger han. Successivt pytsas nya kunskaper in i min roll och jag lär mig nya saker samtidigt som jag jobbar med faktiska frågor i täkten. Efter Antons presentation kopplade man in Competence Center Materials (CCM), Heidelbergs kompetensteam från Tyskland, för att djupdyka i problemen där Anton Alvilas projekt låg som grund för arbetet. Nu finns en

utformad To-Do-List som Anton Alvila tillsammans med sitt team i täkten ska implementera med uppbackning av CCM.

Utvecklande kontakter Något som Anton Alvila menar är oerhört utvecklande är kontakten med sina trainee-kollegor. Utbildningar liksom traineeträffar, både innanför och utanför landsgränserna, kombinerat med föreläsningar av personer från olika delar i organisationen sammanfogar gruppen och utvecklar nätverken. – Vi är en tajt grupp som backar upp varandra varje dag, säger Anton Alvila och fortsätter: – Uttagningskriterierna till programmet innebar naturligtvis att vi som deltar har rätt bakgrunder och utbildningar men stort fokus har också legat på att hitta personligheter som passar in i gruppen. – Vi är mycket nöjda med utfallet hittills och jättestolta, bekräftar Anna-Lena Wikgren. Både över våra medarbetare och över hur vi som företag kunnat stötta dem. Nu har Jehanders traineer blivit en del av Heidelbergs övergripande traineesatsning och vi har stora förhoppningar på de som deltar. 

Vi upptäckte att vi inte kunde frigöra tillräckligt med resurser till förändring utan att den dagliga produktionen skulle bli lidande. Anton Alvila

KROSSORDET # 137

19


BERGSSKOLAN Utbildning inom berg och metall sedan 1830

Anlita Krosskonsult!

Vi bygger kompletta anläggningar med kross- och kringutrustning. Service, reparationer och ombyggnader. Vi tillhandahåller slitdelar och reservdelar till krossar och sorteringsverk. Uthyrning av mobila krossar, sorteringsverk och generatorer, allt ifrån enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer.

Högskoleingenjör, 3 år

Högskoletekniker, 2 år

Berg- och anläggningsindustri ■

Högskoleingenjör, 3 år Berg- och anläggningsteknik

Kontakta oss! Ring för mer information: Mobil: 070-6260122 • Tel: 0370-14055 andreas@krosskonsult.se • www.krosskonsult.se

Högskoleingenjör, 3 år Materialteknik, inriktning metallurgi

Högskoletekniker, 2 år

Metall- och verkstadsindustri ■

Tekniskt basår, 1 år

Underhållsteknik (på distans) EN DEL AV LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

www.bergsskolan.se

STORA ELLER SMÅ PLANER, WSP HJÄLPER ER ATT REALISERA DEM WSP erbjuder flexibla, heltäckande och kundanpassade lösningar inom torv-, sten- och bergmaterialindustrin. Kontakta oss för mer information.

Foto: Lars Wikström

Falun Sara Hård 010-722 51 21

Kalmar Mats Waern 010-722 55 65

Sundsvall Anna Mazza 010-722 67 15

Helsingborg Thomas Terne 010-722 54 11

Stockholm Jonas Rune 010-722 81 37

Örebro Mia Jameson 010- 722 55 28

Jönköping Gunnar Helander 010-722 55 29

Stockholm/ Eskilstuna Per Johansson 010-722 81 45

Göteborg Therese Häggström 010-722 71 91

WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman och är nu ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster och spetskompetenser som följer från lokaliseringsstudien till miljötillståndet.

www.wspgroup.se/takter


dolhundar

En dolas doft – på jakt efter odetonerat sprängämne

Varje år sker olyckor och tillbud på grund av odetonerat sprängmedel, ett stort problem som givetvis diskuteras flitigt i branschen. På senare tid har många förespråkat dolhundar som en möjlig lösning. Stenkoll tittar närmare på företeelsen. TEXT: NICLAS KINDVALL FOTO: RICKARD FORSBERG

KROSSORDET # 137

21


Dolhunden Mike är under utbildning och snart har Jesper Bogentoft två fulltränade arbetskamrater.

D

en belgiska vallhunden Tar­ zan nosar bland stenblocken i Ledingetäkten en bit söder om Norrtälje. Fram och tillbaka, ibland med snabba språng, ibland lite mer eftertänksamt. Till slut hittar han den slangbit med en liten bit bomullstuss inuti som hundföraren Jesper Bogentoft placerat ut. Tarzan sätter sig omedelbart och tittar förväntansfullt mot Jesper. Mycket riktigt, favoritbollen kommer fram och Tarzan får leka några minuter innan det är dags för nästa sök. – Det är viktigt att han tycker det

Vi börjar med att jag sätter hunden och sedan gör jag en inspektions­ runda genom det område jag vill genomsöka.

22

KROSSORDET # 137

Jesper Bogentoft

är kul, säger Jesper. Därför måste han få en belöning varje gång, hitta något och få sitt pris. Motivation är allt, fortsätter Jesper och visar fram det han kallar för "motivationsgömma", slangbiten helt enkelt. – Bomullstussen har legat i en glasburk som legat bredvid ett sprängämne en stund. Den har alltså inte varit i direkt kontakt med det. Men Tarzan fixar det ändå!

Tusen gånger bättre Luktsinnet hos en hund är ungefär tusen gånger mer utvecklat än hos en människa och den del av hjärnan som används för att tolka dofter är runt fyra gånger så stor. En människa har fem miljoner luktceller, en hund ungefär 220 miljoner. Inte konstigt då att vi inom många områden sedan länge tagit hjälp av de som ibland kallas människans bästa vänner. Jesper Bogentoft, som driver Svenska Specialsök, har under det senaste året tillsammans med Tarzan ut-

bildats till ett väl sammansvetsat sprängmedel­hundekipage. Många långa timmar har resulterat i att de nu är redo att börja arbeta på riktigt. Ekipage? Ja, faktiskt har Jesper utbildats och tränats i lika hög grad som Tarzan. Medan hundens uppdrag går ut på att hitta doften av sprängmedel så har Jesper lärt sig att läsa av de signaler som Tarzan ger under arbetet. – Jag är från början maskinist och blev sedan sprängarlärling, säger Jesper. Också det har jag förstås nytta av nu. När det började bli lite svajigt i sprängbranschen och jag började fundera på framtiden kändes det självklart att jobba med hundar. I bilen sitter Mike, Jespers andra hund som fortfarande är under utbildning.

Modiga och tåliga Jesper Bogentoft berättar att en dolhund måste vara modig och smidig. En labrador, en annan vanlig arbetsras, är till exempel lite för klumpig


dolhundar

”Dolhundar är ett jättebra komplement” Voglers Jan Johansson, ordförande i BEFs styrelse och medlem av SBMIs Spränggrupp har mycket gott att säga om dolhundar. Men han uppmanar också till noggrannhet och menar att man måste använda dem på rätt sätt. – Man får inte glömma att hundar är levande varelser, precis som människor, och liksom

för arbetet i täkt med allt vad det innebär av skrevor och stora skut att klättra förbi. Dessutom måste den vara ordentligt miljötränad och kunna fokusera på jobbet oavsett omständigheter. Arbetet i en täkt kan inte avbrytas bara för att en dolhund gör ett sök. Rasen Belgisk vallhund, gärna av varianten malinois, har de egenskaper som krävs. Sedan krävs rätt individ. Hur ser ett arbetspass ut? – Ofta är det en gammal sprängbotten som ska undersökas innan ny borrning, berättar Jesper. Vi börjar med att jag sätter hunden och sedan gör jag en inspektionsrunda genom det område jag vill genomsöka. Dels för att visa hunden var jag vill att han ska arbeta och dels för att kolla så det inte finns något farligt i området, till exempel kemikalier eller vassa föremål. Därefter skickas hunden ut och Jesper låter honom söka själv några minuter. – Sedan går jag själv ut i

Jan Johansson, SBMIs Spränggrupp.

alla levande varelser så kan man inte lita på dem till hundra procent. Även en dolhund kan ha en dålig dag. Det finns alltid en felmarginal. Med det sagt så menar Jan Johansson att dolhunden är ett jättebra komplement till alla andra åtgärder som måste vidtas i säkerhetsarbetet. Som riskbedömningar och arbetsberedningar, för att inte tala om maskinförarens kompetens när det till exempel gäller avtäckning inför sprängningen av en andrapall. – En dolhund löser inte ensam problemet, säger Jan Johansson. Vi får inte försumma någon del av kedjan. Ibland stöter man på kommentarer som "nu finns det dolhundar, så vi löser det den vägen". Det fungerar inte, däremot är hunden ett riktigt bra verktyg bland flera. Ett användningsområde, där Jan Johansson menar att en dolhund är klockren, är när man vet att det finns dolor inom ett område. – Då har man vetskapen och kan använda hunden för att lokalisera dolan eller dolorna. Och då behöver man inte vara osäker på hundens kompetens.

Mike och Tarzan är båda av rasen Belgisk vallhund.

KROSSORDET # 137

23


dolhundar

Andrapall redo för sprängning När Swerock skulle rensa syltan som täckte en andrapall i bergtäkten Normstorp utanför Linköping hittade man dolor redan initialt. Dessa kunde omhändertas men företaget valde att söka av hela området med dolhundar för att minimera arbetsmiljöriskerna.

området och rör mig över de ytor där jag vill att han ska söka. Tarzan följer efter och söker runt mig. På så vis kan jag vara säker på att vi täcker hela området. Vi avslutar alltid söket med att Tarzan får hitta en motivationsgömma som jag placerat ut och bli belönad.

Dokumentation lämnas Samarbetet mellan hund och hundförare är viktigast av allt menar Jesper Bogentoft. Det skulle vara svårt att arbeta med dolhund som bisyssla. Ett sammansvetsat par med ett utprövat arbetssätt jobbar bra tillsammans och hundföraren lär sig tolka hundens signaler. – Det har hänt att jag sett på Tarzan att han reagerat på något utan att markera sprängmedel. Då säger jag till kunden att här får ni nog kolla lite extra. Det kan vara någonting som Tarzan reagerar på men som han inte är tränad att markera. Man går över varje område minst två gånger. Efter avslutat sök lämnas en sökjournal över till kunden. Den talar om var och hur man sökt, inklusive skiss eller bild över området. Finns det några anmärkningar note-

24

KROSSORDET # 137

ras naturligtvis även dessa innan dokumentationen överlämnas. – Då är åtminstone jag helt säker på att det inte finns några oupptäckta dolor inom det område vi sökt, säger Jesper. Vi har testat med små sprängmedelsrester sju meter ner i gamla borrhål i berggrunden och de hittar han utan några som helst problem.

Tror på ljus framtid Jesper Bogentoft menar att dolhundar både är ett säkrare och tidseffektivare sätt att söka odetonerat sprängämne jämfört med andra metoder. Han tycker också att kunskapen om metoden börjat sprida sig inom bergmaterialbranschen, både bland täktföretag och sprängare. – Dolhundar ligger helt rätt i tiden. Men det gäller förstås också att vi håller vad vi lovar och gör ett riktigt bra jobb.

Therése Liljegren och företaget Dsec fick förtroendet och genomsökte 10 000 kvadratmeter med fyra hundar. – Det fungerade väldigt bra, helt klart, menar Swerocks distriktschef Peter Andersson. Hundarna hittade ett antal dolor som sedan på ett säkert sätt avlägsnades. Arbetet med att avtäcka syltan på andrapall kan vara förenat med risk. Därför sitter grävmaskinisten i en maskin utrustad med pansarglas och förstärkt bottenplatta. Som ytterligare säkerhetsåtgärd valde Swerock i Normstorp att använda dolhundar. – Jag bedömer åtgärden som kostnadseffektiv, säger Peter Andersson, men det beror till stor del på underliggande pallhöjd. Dolhundarna kostade oss 6,20 kronor per kvadratmeter och vi sökte av 10 000 kvadratmeter. Han berättar att den underliggande pallhöjden var cirka 20 Peter Andersson, meter vilket gav runt 530 000 Swerock. ton material. – Alltså 12 öre per ton. Vilket vi tycker är en tämligen marginell kostnad med tanke på vad det innebär för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen.

LÄS MER OM DOLHUNDAR Gummislangen som fått ligga nära sprängämne används som "motivationsgömma".

www.svenskaspecialsök.se www.dsec.se www.k9narc.se


Therése Liljegren har arbetat med dolhundar i åtta år.

Hallå där Therése Liljegren som driver företaget Dsec och har letat odetonerat sprängämne sedan 2008:

Ni var först i landet med att erbjuda den här tjänsten. Hur många hundar har ni och vad är arbetsområdet? – Vi är baserade i västra Sverige, med sex hundar som är specialtränade för dolsök, och vi reser över hela landet och jobbar. Vi var först med att erbjuda tjänsten vilket föregicks av ett par års metodutveckling och utbildning av hundarna. Det innebär ett förfinat arbetssätt och en förståelse för olika verksamhetsbehov som man bara kan få genom flera års erfarenhet. Numer kan vårt arbete

Ofta är det gammal sprängbotten som behöver säkras men det kan också vara direkt efter en salva. Therése Liljegren

och vår uppdragsgivares arbete pågå samtidigt i stor utsträckning, utan att vårt jobb försenar produktionen.

ler vid exempelvis stenkross, så kan det leda till omfattande konsekvenser om sprängämnet detonerar.

Har ni många uppdrag? – Fler och fler. Vi har fått jobba hårt för att marknadsföra oss men nu börjar allt fler i branschen få upp ögonen för oss. Dessutom har vi hunnit med att bli kvalitetssäkrade och auktoriserade genom BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening. Vi arbetar med både stora och små företag där Skanska, NCC, Voglers, Nitro Consult och LKAB är några av våra uppdragsgivare.

Positiv respons från kunderna? – Absolut. Reaktionerna har varit väldigt positiva. Särskilt när vi hittar en dola och det har vi gjort många gånger. Det blir så tydligt varje gång vi gör ett fynd, att vi har eliminerat en potentiell olycka där både anställda och egendom annars kunde kommit till skada.

Vilka situationer, eller arbetsmoment, är vanligast? – Ofta är det gammal sprängbotten som behöver säkras men det kan också vara direkt efter en salva. Vid mekanisk påverkan som när någon borrar eller gräver rakt på en dola, el-

Hur ser framtiden ut? – Den är ljus. Behovet finns verkligen och vi får fler och fler uppdrag. Kunskapen om att den här tjänsten finns har börjat nå ut till beställarna. Att höja säkerheten på arbetsplatserna driver både oss och våra uppdragsgivare.

KROSSORDET # 137

25


dolhundar

”Lämplighetstest kommer alltid först” Christer Hofström driver företaget Kreativ Säkerhet som utbildat olika sorters arbetshundar i över tio år. Han är själv utbildad på Statens Hundskola i Sollefteå och har lång erfarenhet i ämnet. Han menar att det inte finns några hemligheter när det gäller hundträning. Bara noggrannhet och hårt jobb. Innan Christer Hofström startade sitt företag arbetade han många år inom Kriminalvården, främst som narkotikahundförare. Han utbildar narkotikahundar även nu men på senare tid har det blivit allt vanligare med hundar som söker sprängmedel. – En hund har ett helt otroligt luktsinne. Jag brukar beskriva det ungefär så här: Tänk dig att du kommer in på en pizzeria och omedelbart känner lukten av pizza. En hund kan särskilja Christer Hofström

varje ingrediens, ner till minsta krydda, och även skillnaden mellan pizzabagarnas individuella rakvatten. Just den egenskapen, parat med att man kan lära en hund att fokusera på vissa dofter och bortse från andra, är det som gör hundar så lämpliga för sökarbeten. Men innan man påbörjar en lång och ofta kostsam utbildning så gäller det att säkerställa att både hund och förare är lämpliga för jobbet. Annars

är det ingen idé, menar han. – Först därefter börjar man träna hunden från grunden. Vi belönar helt enkelt hundarna när de känner igen de dofter som vi vill träna dem att känna igen. Olika sorters narkotika när det gäller narkotikahundar och, förstås, sprängmedel när det gäller sprängmedelshundar.

Tid och tålamod Nyckeln till framgång, enligt Christer, ligger i att hitta rätt belöning till rätt hund. Att hitta det som motiverar varje individ att göra sitt allra bästa i varje situation. Det kan vara vad som helst från några berömmande ord till leksaker som en bit brandslang eller en trasa. Eller hundgodis. – Vi nöter länge och noggrant, berättar Christer. Tid och tålamod är det som ger resultat. Och självklart måste vi vara noga med att säkra kvaliteten. – Det som absolut inte får hända är en av två saker. Att hunden missar att markera eller att den felmarkerar. I början försöker de flesta hundar markera utan att ha hittat något eftersom den tror att det är då det roliga händer. Han skrattar och fortsätter: – Det är något vi får ta ur dem. Efter gedigen träning och uppmuntran att känna igen just de dofter som träningen baseras på sker till slut en certifiering och hunden är färdig att börja jobba. – Då vet vi att den kan det den ska, avslutar Christer Hofström. De blir otroligt skarpa. Jag menar, mot slutet av träningsperioden, när vi flyttar en gömma så måste vi blåsa ur med tryckluft. Hunden hittar minsta molekyl av rätt ämne. 

26

KROSSORDET # 137


Produktiva fördelar Med knivskarp siktning och låga driftskostnader ger Ls 1203 dig en produktionskostnad per producerat ton som är mycket svårslagen. Den kraftfulla mataren har trots en volym på 8 m³ låg ilastningshöjd. Tillsammans med rejäl höjd under transportörerna skapar detta förutsättningar för en problemfri produktion, där det är lätt för maskinisterna att hitta naturliga och rytmiska arbetscykler för lastning och tömning, utan irriterande produktionsstopp. Kraftfulla gångbanor med fällbara trappor och integrerade räcken gör maskinen till en säker och bekväm arbetsplats också för service och underhåll. Och STE-sikten, känd för sin kapacitet även på svårsorterat material, har fått en helt nyutvecklad avvibreringsteknik (Vibro Block) som ger den en oslagbart lugn gång. På egen dieselgenerator ligger bränsleförbrukningen på ca 4 l/h, körs maskinen tillsammans med en kross blir bränsleförbrukningen knappt mätbar.

Kontakta oss! Försäljning: Daniel Smedenman 0709-508270 Calle Smedenman 0709-508271 Anders Åsberg 0720-656039 Service & reservdelar: Tomas Tärneberg 036-317405

Ge dig själv ett försprång med ett sorteringsverk som är branschledande i kapacitet, driftkostnad och tillförlitlighet.

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


branschdagen SBMI 60 år

Vital 60-åring ser framåt Denna vår är det sextio år sedan SBMI, då med namnet Grus och Makadamföreningen, grundades vid ett möte på Norrlandsgatan i Stockholm. Vi tittar lite i backspegeln men fokuserar på framtiden. TEXT: NICLAS KINDVALL

N Lossning av sand på Söder Mälarstrand.

är SBMI fyllde femtio år, 2006, producerades en min­dre skrift om föreningens historia. Där står att läsa hur bland andra Knut Littorin, Axel Duritz från Underås och Jehanders Arne Henriksson vid ett så kallat "grusmöte" enades om att inventera branschens problem och utarbeta ett förslag till hur företagen skulle kunna samverka. Redan tre månader senare, i maj, hölls den konstituerande

MEDLEMSNYTTA I FOKUS Medlemmar i SBMI ingår i ett synnerligen kompetent nätverk där medlemsföretagens exper ter, kon­ sulter och jurister tillsammans bidrar till bättre spelregler på marknaden. Föreningen är en stark röst som vid behov enklare kan föra enskilda medlemmars talan när lagar och regler åsidosatts. SBMI verkar för att öka förståelsen för behovet av bergmaterial. SBMI arrangerar kontinuerligt fortbildning inom många områden via kurser och utbildningar och erbju­ der fördjupad information i dagsaktuella frågor genom de branschdagar som arrangeras under vår och höst. SBMIs nyligen omarbetade hemsida innehåller bland an­ nat ett självstudiepaket med filmer och dokument som berör alla delar av bergmaterialindustrin. Dessutom samlar hemsidan en stor mängd dokument för stöd i det dagliga arbetet.

28

KROSSORDET # 137

Jan Ericsson

Anders Brännlund

stämman och bransch­föreningen var officiellt grundad. Sedan dess har mycket hänt inom bergmaterialindustrin, uttagen på femtiotalet bestod till övervägande del av naturgrus medan det nu i växande utsträckning handlar om krossberg. Branschföreningen har under hela sin historia varit framträdande, och ofta lyckosam, i sitt arbete med att söka konstruktiva samarbeten med myndigheter för att värna industrins viktigaste frågor och bidra till en sund verksamhet inom branschen. SBMI har också alltid varit, och är fortfarande, drivande i frågor som rör kvalitets- och standardiseringsfrågor.

Kol och koks eller mjölk? En viktig del av SBMIs arbete är att främja förståelsen för den verksamhet branschen bedriver, både hos allmänhet och myndigheter. Jan Ericsson tillhörde SBMIs styrelse under sjutton år, varav åtta som ordförande under början av 2000-talet: – Jag minns att vi beställde en extern undersökning som skulle svara på hur allmänheten uppfattade oss, skrattar han. Skalan gick mellan kol och koks i ena änden och mjölk i den andra. Vi hamnade långt ner i kol och koks-änden. Det blev startskottet för ett än tydligare fokus på att förändra människors uppfattning och verkligen påta-

la nyttan av produkterna. Ett arbete som pågår än idag. – Vi tycker själva att vi fick gehör, framförallt hos myndigheterna. Sedan jobbade vi också hårt med Täktens dag-arrangemang, för att visa allmänheten vad vi sysslar med. Där fick vi kanske inte samma gensvar som hos departementen men en sak är säker. Vi närmade oss mjölken i alla fall lite grann.

Medlemsnytta SBMIs arbete handlar också i väldigt hög grad om att skapa medlemsnytta för föreningens företag, att med ett övergripande branschperspektiv och i takt med utvecklingen producera det material och arrangera de utbildningar som efterfrågas inom industrin. En av SBMIs färskaste medlemmar, Holmen Skog, menar att just detta är en av anledningarna till medlemskapet. – Tillgången till utbildningsmaterial på hemsidan och möjligheterna till utbildning i SBMIs regi, kompetensutveckling helt enkelt, är viktiga för oss, säger vägmästare Anders Brännlund. Holmen är en stor markägare, vi har ett tiotal kommersiella bergtäkter just nu och ytterligare sex ansökningar inne. Han berättar att uttaget av material främst är för eget bruk men menar också att täktdelen är ett affärsområde som växer inom företaget. – Genom medlemskapet i SBMI kan vi knyta kontakter i branschen, få råd och tips inför våra upphandlingar och vara med i den branschsamverkan som sker i kommunikationen med myndigheterna.

Fotnot: SBMIs sextioårsdag kommer att uppmärksammas i samband med årsstämman och branschdagen i Stockholm den 7 april.


Söker du labbutrustning för BETONG och BALLAST?

Skakapparater

Vågar

Siktar

Värmeskåp

Fukt/temperaturmätare

Kubformar

Tryckpressar

Lufthaltsmätare

Sättmått

Utrustning för materialprovning S. Långebergsgatan 18 • 421 32 Västra Frölunda

www.kellve.com

Tel 031-748 52 50 • www.kontrollmetod.se

Komplett sortiment av siktmedia

Vår historia och tradition gör att vi kan tillverka hantverksmässiga produkter

högsta kvalitet

– med all den av service som våra kunder är i behov av.

allt är möjligt. Oavsett hur våra kunders behov

Vi är övertygade om att

ser ut har vi ambitioner att finna lösningar som fungerar.

Peterson & Duhr

På är vi nyfikna på framtiden och måna om att hela tiden utvecklas. På det sättet kan vi svara upp mot kundens behov när det gäller service, priser och snabba leveranser. Vi är kanske inte störst – men strävar efter att vara

Försäljning: Lars Bjärsholm 070-8118297

bäst.

Niklas Rickan 070-8723330

www.peterson-duhr.se

Tel: 0371-150 35


tema damm

UPPDRAG:

Minska dammet Att branschen länge arbetat med att försöka begränsa damm på sina arbetsplatser är knappast någon nyhet. Inte heller att myndigheterna ställer allt hårdare krav på verksamheterna, inte minst med tanke på risken med respirabelt kvartsdamm. Stenkoll har pratat med NCCs Per Murén om utvecklingen på dammbekämpningsområdet samt med Per Axelsson, PAX Miljöpartner, om referensmätningar. TEXT: NICLAS KINDVALL ILLUSTRATION: EVA EDBERG

D

et finns tre tydliga incitament för att minska dammet i bergmaterialindustrins täkter. Det första har ett tydligt arbetsmiljöfokus, personalen i täkterna bör naturligtvis så långt som det överhuvudtaget är möjligt skyddas från farliga partiklar. Det andra incitamentet handlar om omgivningen, ofta stipulerar i täktvillkoren att verksamhetsutövaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa damm, det kan till exempel handla om vägarna till och från täkten. Det är också viktigt ur industrins synvinkel att arbetsplatserna är välskötta och rena för ett gott rykte bland grannar och i samhället i stort. Slutligen innebär damm också att utrustning och maskiner drabbas, slitaget är större i en dammig miljö, vilket innebär kostnader för branschen. – Industrin har alltid jobbat med att få bukt med

30

KROSSORDET # 137


KROSSORDET # 137

31


tema damm

FOTO: BIOCARE

Skum fungerar men givetvis är det också en kostnadsfråga. Per Murén problemet, berättar Per Murén. Mestadels genom att vattna, vilket är en bra metod men den har sina begränsningar, särskilt på vintern då vattnet fryser. Per Murén påpekar att det finns ett flertal alternativ till vatten när man diskuterar dammbekämpning men att den tekniska utvecklingen ännu inte tagit fart på riktigt allvar. – Man måste ha förståelse för att det är en konkurrensutsatt bransch där allt som kostar pengar och möda förstås påverkar företagets resultat i slutänden. Men jag tycker ändå att en hel del händer i frågan, mycket tack vare att både myndigheter och bran-

Med NoDust...

...och utan.

schen själv börjar ställa högre krav. Ett försök att göra en ”dammbibel” var det projektarbete som branschen drev i MinBaS-programmet och som blev en sammanställning av så kal�lade ”Best Practice”. Per Murén menar också att även om det ännu inte utkristalliserat sig några självklara metoder som enkelt kan sägas vara de "bästa" så är det ändå mödan värt att titta närmare på de som just nu står till buds.

– Ett effektivt sätt, säger Per Murén. Vatten binder dammet och får det att sjunka till marken, särskilt om man kan spruta finfördelat vatten. Metodens begränsningar ligger i att vattnet blöter ner produkten vilket ofta inte är särskilt önskvärt samt vinterproblematiken. Det finns dock sätt att lösa detta, till exempel med hjälp av uppvärmda containers som innehåller den tekniska utrustning som ser till att vattnet aldrig når fryspunkten. – En variant av vattenspridning är att tillsätta ett skum som binder än bättre, med fördelen att skummet följer med materialet hela vägen från

Vatten och skum Vatten fungerar, så länge det inte är minusgrader och fysikens lagar därmed sätter stopp för spridningen.

32

KROSSORDET # 137

FOTO: SANDVIK

FOTO: ANDERSEN CONTRACTOR

Vatten fungerar men kan vara svårt att få till vintertid.

Höj- och sänkbara konor håller samman materialet och minskar damm.


FOTO: CONTRACTOR TRADING

krossen via transportband till upplaget. Ett exempel är produkten NoDust, ett biologiskt nedbrytbart dammbindningsmedel där en liter vätska ger 50 liter skum. – Skum fungerar men givetvis är det också en kostnadsfråga, säger Per Murén.

Mekaniska lösningar En metod att minska dammet är att kapsla in transportband och omlastningspunkter, ett annat är så kallade teleskopstup, höj- och sänkbara koner som håller samman materialet när det faller till upplagshögarna. Dammet minskar och enligt uppgift också materialsegregationen i högarna. Mekaniska avskrapare är ett sätt att undvika att finmaterial följer med transportbanden ut i anläggningen. – En enkel regel är att försöka fånga dammet så tidigt som möjligt i processen, säger Murén. Innan det har börjat spridas till många platser och till ställen som är svåra att åtgärda.

Transporter När det gäller transporter finns främst två fokusområden. Damm bildas dels i vägbanan i samband med trafiken på vägar och transportytor, både i täkten och på tillfartsvägarna, och dels yr damm från lastbilarnas flak. Den vanligaste metoden när det gäller underlaget är att salta och vattna vägbanorna vilket är ett relativt billigt sätt att minska dammet, nackdelen är att man ofta måste upprepa arbetet. Ett alternativ är att använda lignin, egentligen lignosulfonat som är en biprodukt från pappersmassaindustrin, som stannar kvar som ett lim mellan gruskornen i vägen och ger en fast

Spridning av lignin som lägger sig som ett lim mellan gruskornen i vägytan. vägyta. Produkten säljs under namnet Dustex. Med rätt kornkurva på gruset och ett visst mått av hyvling och vattning uppnås en mycket slitstark vägbana. Damm och ibland material som yr från lastbilsflaken under färd är ytterligare en aspekt att arbeta med. – I Storbritannien är det regel att köra med täckta flak, berättar Per Murén. Och jag tror nog att vi så småningom kommer att få se sådana krav här hemma.

SBUF-projekt Lastbilar som lämnar en arbetsplats bär ofta också med sig damm och smuts, särskilt runt hjul och i hjulhus. Ett pågående forskningsprojekt, understött av SBUF, har nyligen initierats för att titta närmare på frågan.

Det gäller hjultvättsanläggningar, vanliga i många delar av världen men än så länge relativt ovanliga i Sverige. I projektet kommer man att titta närmare på möjligheten och nyttan att använda hjultvätt i svenska byggentreprenader. – Vi följer förstås det här projektet, även om man i första hand riktar in sig på byggentreprenader så kommer slutsatserna att vara intressanta även för bergmaterialindustrin, säger Per Murén. En europeisk undersökning visar att en lastbil i genomsnitt drar med sig sju kilo jord ut på vägarna vid körning av schaktmassor av grus och lera. Fotnot: MinBas-projektets "dammbibel" som Per Murén refererar till finns att hämta på SBMIs hemsida under vinjetten Forskning/Innovation.

KROSSORDET # 137

33


tema damm

PM om mätningar planeras till hösten I de nya förskrifterna med namnet "Kvarts – stendamm i arbetsmiljön" som började gälla i november förra året har ett tydligare fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete än de föreskrifter som gällde innan. Bland annat öppnar Arbetsmiljöverket upp för att referensmätningar från andra arbetsplatser än den egna kan användas för att riskbedöma exponering av kvarts.

FOTO: PRIVAT

Per Axelsson från PAX Miljöpartner var en av flera konsulter som fanns med redan när SBMI förberedde sitt remissvar på Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter, det som i november publicerades som AFS 2015:2. Nu är han Per Axelsson en del av SBMIs

projekt om att ta fram referensmätningar till medlemsföretagen. – Det handlar helt enkelt om att sammanställa rapporter från SBMIs medlemmar, berättar han. Jag arbetar efter paragraf 24 i de nya föreskrifterna. Axelssons uppgift är att hitta mätresultat som är godtagbara att användas som referensmätningar. Det handlar om värden som kan användas på annan plats med likvärdiga

förhållanden när det gäller exempelvis bergkvalitet, kvartshalt i råmaterialet, arbetssätt och klimat. Arbetet kommer att resultera i ett PM tillgängligt för alla SBMIs medlemmar. – Projektet väntas pågå till hösten 2016, avslutar Per Axelsson. SBMIs medlemmar ska få information om inom vilka områden referensmätningar finns att tillgå liksom hur de kan användas för riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

UTFÖR ENTREPRENADKROSSNING MED MODERNA MOBILA OCH STATIONÄRA KROSSVERK 34

KROSSORDET # 137

Tel. 018-15 51 30 | Fax 018-15 53 80 | info@krossekonomi.se | www.krossekonomi.se


SLIT- OCH RESERVDELAR TILL KROSSAR! MER OM KVARTS

Arbetsmiljöverket om föreskrifterna Föreskrifterna om kvar ts – sten­ damm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) började att gälla den 2 november och därmed upphörde föreskrif­ terna om kvar ts (AFS 1992:16) att gälla. De nya föreskrifterna har fokus på systematiskt arbetsmiljö­ arbete och förebyggande åtgärder och är inriktade på riskbedömning. Föreskrifterna öppnar för flera metoder som kan användas för att bedöma exponeringen. Möj­ ligheterna för att till exempel använda referensmätningar från andra arbetsplatser för att bedöma exponeringen har utökats. Kravet på obligatoriska periodiska mätningar på arbetsplatsen är bor ttaget men arbetsgivaren måste göra egna mätningar på arbetsplatsen om det behövs för att kunna välja rätt skyddsåt­ gärder. Arbetsmiljöverket om riskerna med kvarts De allra minsta par tiklarna i kvar tsdamm kan tränga ända ner i lungblåsorna med inandningsluften och kapslas in i ärrvävnad i lungblåsorna. Det ger inflammation och ärrbildning i lungväv­ naden. Inandning av kvar tshaltigt damm kan ge upphov till KOL och silikos (stendammslunga) som är en obotlig sjukdom.

Nu även motorer, lager, växlar, remmar mm.

Scandinavian Crusher Partner AB Slimmingevägen 118, Blentarp • Tel: +46 416 131 35 www.scpartner.se • info@scpartner.se

Silikos leder i ett senare skede till nedsatt lungfunktion och ökad belastning på hjär t-kärlsystemet. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svår t att upptäcka, även på röntgen. I regel uppträder silikos först 10–30 år efter det att exponeringen för kvar tsdamm började.

Delar till:

Arbetsmiljöverket om referensmätningar Möjligheten att använda mätresultat från mätningar gjorda på en annan plats som underlag för riskbedömning och val av åtgärder har utökats i och med föreskrifterna om kvar ts – stendamm i ar­ betsmiljön (AFS 2015:2). Från att gälla vid en tillfällig arbetsplats till alla typer av verksamhet. Branschorganisationer eller flera företag kan tillsammans ta fram referensmätningar. Referensmätningar är en serie expo­ neringsmätningar under en viss typ av arbete och under vissa dokumenterade förhållanden. Det är viktigt att dokumentation av referensmätningar även innehåller en tydlig beskrivning av förhållandena. Förutsättning för användning av referensmätningar som underlag i riskbedömningen och för valet av åtgärder är att: • förhållandena är likvärdiga mellan det egna arbetsstället och den plats, där referensmätningar gjor ts, och • en tydlig dokumentation, som redovisar de likvärdiga förhål­ landena, finns tillgänglig på det arbetsställe där man hänvisar till mätresultatet från referensmätningar. Likvärdiga förhållanden förutsätter att till exempel arbetsmeto­ der, ventilation och maskinell utrustning överensstämmer i stor utsträckning. Företag inom samma typ av verksamhet kan ge­ nomföra gemensamma referensmätningar.

transportörer

elevatorer

siktar.

Rullar (plåt & plast) och rullställ

Driv– & vändtrummor Eldrivtrummor Bandavskrapare: Plogar, Avskraparbalkar, Finskrapor mm.

Gummisiktduk, sållgaller och pressvetsade galler

Elevatorskopor, plåt och plast samt svetsade

Källa: Arbetsmiljöverket

PilthCon AB, Skara info@pilthcon.se

tel. 0511-290 00 www.pilthcon.se


tillverkare i fokus

Ny teknik och nya funktioner Säkerhet. Miljö. Kundanpassning. Det är nyckelorden under det närmaste året för de maskintillverkare och återförsäljare som Stenkoll pratat med. Framtidstron i branschen är stor. TEXT: HANS LUNDGREN

Sandvik Mining and Construction Sverige AB

Rupert Crabtree

Sandvik Construction breddar sitt utbud med det nyligen lanserade grovsorteringsverket QE241. Det väger 17,5 ton och är en flexibel maskin, baserat på kundernas önskemål, som klarar både det grövre materialet likväl som finare stoff, berättar Rupert Crabtree, säljare, Kross & Sortering, Sandvik Mining and Construction AB.

– Modellen är ett välkommet tillskott till vårt sortiment, som vi tar till den svenska marknaden nu under våren. Som alla Sandvik-maskiner präglas den av vårt säkerhetstänk i alla led.

Nya modeller i andra segment kommer att lanseras mot slutet av 2016, berättar han. Mycket av utvecklingen handlar om att försöka minska miljöpåverkan, minimera utsläppen från FOTO: SANDVIK

maskiner och effekterna på miljön. – Vi måste bygga maskiner som är bränsleeffektiva. Minska förbrukningen av diesel och driva maskiner från el-nätet. Kunden vill minska behovet av fossila bränslen, dra ner förbrukningen och få en högre produktivitet. – Vi satsar också hårt på utbildningar och att vara tillgängliga med service som ett stöd för kunderna. Den 1 februari förstärkte vi vår serviceorganisation med en eltekniker och säkerställer därmed tillgängligheten för våra kunder, och får dessutom en bättre täckning geografiskt. Ledtiden gentemot kund som behöver denna typ av expertkompetens blir kortare. Ytterligare rekryteringar till vår säljoch serviceorganisation pågår.

Rupert Crabtree ser ljust på branschens framtid, med de stora infrastruktursatsningar som är på gång bland annat i Stockholmstrakten. – Efterfrågan på berg i obunden form eller förädlat för asfalt och betong ökar. Den kommer säkert att fortsätta växa, med berget som kommer ut från tunnelbyggena som måste hanteras.

Sandvik QE421.

36

KROSSORDET # 137


FOTO: VOLVO

Volvo EWR150E.

Swecon Anläggningsmaskiner AB

Fredrik Rigö

Säkerhet och bränsleeffektivitet är ledord för Swecon, återförsäljare av Volvo Construction Equipment i Sverige. Det säger Fredrik Rigö, marknadskommunikationschef. – Electric sites är ett projekt för att försöka elektrifiera branschen och minska det fossila bränslet. Det är ett samarbetsprojekt mellan Volvo CE, Energimyndigheten, Skanska Sweden, Linköpings universitet och Mälardalens högskola som omfattar drygt 200 miljoner kronor.

Stora kunder som Skanska och andra i branschen ställer allt större krav på arbets­ miljön. Säkerhet är ett av Volvos kärnvärden. Fredrik Rigö

Mer information om projektet presenteras vid ett seminarium på Svenska maskinmässan i Stockholm 2–4 juni.

Dessutom har tusen förare utbildats i Eco Operator, vilket ska ge en bränslesnålare körning. Genom smartare körning som till exempel minskad tomgång och körning på lägre varvtal kan bränslekostnaderna minska med upp till 25 procent utan att produktiviteten minskar. Eco Operator-utbildningen anpassas efter olika branscher och företagare kan välja en utbildning som är skräddarsydd för det företaget arbetar med. – Det sparar miljö och plånbok, säger Fredrik Rigö. Han menar också att säkerheten är ett annat viktigt område framöver. – Säkerhetsutrustningen får vi inte slarva med. Stora kunder som Skanska och andra i branschen ställer allt större krav på arbetsmiljön. Säkerhet är ett av Volvos kärnvärden.

Tillvalet Volvo Smart View är tre kameror på maskinen på tre olika ställen. De är riktade åt olika håll vilket gör att föraren får en god överblick. Kamerorna kan ge föraren separata vyer från alla vinklar – framifrån, bakifrån och från sidan – vilket ökar säkerheten under körning. Under 2016 kommer Volvo att lansera en ny dumper, A60H, som är den största som företaget byggt. Den nya modellen blir ett sätt att fira dumpertillverkningens 50 år.

Andra nya produkter är de lite mindre grävmaskinerna EWR150E, som är en ny hjulgrävmaskin som lanseras med att den har den kortaste svängradien av alla Steg IV-maskiner på marknaden samt EW60E. Vi ser en ökad orderingång även i år. Ett antal större infrastrukturprojekt är på gång: Ostlänken, Förbifart Stockholm och Västlänken. Vi ser framåt med tillförsikt, säger Fredrik Rigö.

KROSSORDET # 137

37


tillverkare i fokus

Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden FOTO: ATLAS COPCO

Tomas Ulander

38

Atlas Copco avslutade sin tillverkning av mobila krossar och siktar ifjol. Något som berör bergmaterialindustrin är företagets hydraulhammare, framför allt den tyngre serien från 700 kilo och uppåt. – Vi arbetar med att utveckla och effektivisera dem för att ge lägre bränsleförbrukning, mindre vibrationer och mindre buller. Vår senaste

KROSSORDET # 137

generation av tunga hammare har blivit en försäljningsframgång. Vi ökar slagkraften, samtidigt som det kräver mindre effekt från bäraren. Kunderna får lägre kostnader för både investering och drift minskar, säger Tomas Ulander, Business Line Manager.

Hammaren känner av materialet automatiskt och reglerar slagkraften. Även detta förbättrar prestandan och ökar produktiviteten. Operatörernas

arbetsmiljö är också viktig för att kunna förbättra produktiviteten. Det är väsentligt att minska bullernivåerna, för att underlätta för användarna, menar Tomas Ulander. – Vi gör det också lättare att kunna utföra service på plats, med hydraulhammare som hänger kvar på bäraren. Det är en stor fördel för användarna, det spar tid att slippa demontera hela utrustningen och köra till en verkstad, säger han.


FOTO: LIEBHERR

ARCAMIX Containerkonstruerad betongstation • Sats storlek 2,5, 3,0 eller 3,33 m3 • Dubbelaxelblandare • Lämpar sig både för en färdigbetongstation och för produktion av toppkvalitativ elementbetong • “Flygande vägning” för ballast – den bästa noggrannheten • Vinterutrustningar fabriksmonterad

Liebherr L586.

Liebherr-Sverige AB Långsiktigt hoppas vi nå topp tre på den svenska marknaden, efter de stora aktörerna Volvo och CAT, säger Jörg Miethke, VD för det tyskägda familjeföretagets svenska del sedan två år tillbaka. Företaget har en flexibel produktionslinje i Västerås och anpassar maskinerna direkt efter kundernas behov. – Det vi satsar hårt på är vår nya XPower­

Jörg Miethke

serie med hjullastare. Den största, L586, är på trettio ton, en steg IV-maskin. Vi har redan fått positiv feedback från svenska kunder som provat den. Målsättningen är bränsleeffektivitet, mindre miljöbelastning, bra arbetsmiljö och hög produktivitet. Modellen har testats i över 65 000 timmar för att klara önskemålen.

Satsningar på arbetsmiljön märks bland annat i bredare trappsteg som ska ge en säkrare och lättare förflyttning i och ur den rymliga hytten. Fönsterytorna är större och ger en bättre sikt. Miljöeffekter får man genom att kylsystemet är placerat där luften är som renast.

Det vi satsar hårt på är vår nya XPowerserie med hjullastare. Den största, L586, är på trettio ton, en steg IV-maskin. Jörg Miethke

COBRA Betongstation Betongstation 40-160 m3/timme Dubbelaxelblandare eller planblandare Patenterad specialkonstruktion Krävs inget betongfundament när fabriken utrustas med stålfundament • Vinterutrustningar fabriksmonterad • • • •

SPECIAL stationer • För element och blockfabriker • 1-3 st. blandare • Automatisk betongkvalitet kontrollsystem

Tecwill Oy Rahtikatu 3 B, FI-80100 Joensuu Тel. +358-10-830 29 11 | info@tecwill.com www.tecwill.com


tillverkare i fokus FOTO: METSO

Metso LT130E.

Metso Minerals (Sweden) AB

Fredrik Wennberg

Metso lanserar Life Cycle Services (LCS) – ett nytt servicepaket som tidigare bara funnits för gruvindustrin, men nu introduceras även för ballastindustrin. Metso räknar med en stor efterfrågan även i detta segment. Serviceavtalet är anpassat för kunden och kan skräddarsys efter behov, med bland annat tekniskt stöd, reservdelar, felsökningsprogram och finansieringslösningar, berättar Fredrik Wennberg, Director Sales & Service, Aggregate MA Sweden. Fler detaljer kommer att redovi-

sas vid Bauma-mässan i München, 11–17 april. Där presenterar Metso även sin uppgraderade mobila kross Lokotrack LT1213S, Lokotrack LT96 käftkross och den servicevänliga tredäckade PREMIER ES303™ med mera.

– Vi har en ny förkross, LT130E, som ersätter den tidigare LT125. Det är en uppgraderad version, elektriskt driven under drift som ger större kapacitet, mer ton till lägre kostnad. Miljöaspekterna är goda med eldrift, men även arbetsmiljön blir bättre, ef-

tersom bullernivåerna minskar, säger Fredrik Wennberg.

Metso satsar också allt mer på kundanpassning för de mobila maskinerna, inte bara standardiserade produkter, förklarar Fredrik Wennberg som ser goda utvecklingsmöjligheter framöver. – Det ska byggas mycket i Sverige, stora vägprojekt är på gång. Det skapar mycket jobb för våra kunder – och det är positivt för oss. Ett annat viktigt fokus är säkerheten. Det finns ett stort tryck från våra kunder kring det, säger Fredrik Wennberg.

Pon Equipment AB,

säljer Caterpillars utbud i Sverige FOTO: CATERPILLAR

40

KROSSORDET # 137

– CAT säljer nytt hela tiden. Det som är aktuellt för den svenska marknaden är en uppgradering av vår grävmaskinserie, i storlekarna tio till fyrtio ton, med steg IV-motorer. De ger en ökad bränsleeffektivitet, säger Kristian Johansson, Produktchef Hjullastare, Dumprar & Bandschaktare. De stora nyheterna släpps senare i vår. 336F XE var den första maskinen med den nya tekniken och nu följer andra efter i olika segment. Den är byggd med CATs hydraulhybridsystem vilket sägs minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent. Hybridmaskiner finns i allt produktsortiment, hjul-

lastare, grävmaskiner och transportfordon, förklarar Kristian Johansson. – Teknik, säkerhet och produktion är nyckelområden för oss. Det är många stora infrastrukturprojekt på gång i Sverige. När de startar på allvar börjar det bli fart även på maskinförsäljningen. Det föder optimism och ger ringar på vattnet, säger han.

Kristian Johansson


Spräng säkert. Allt fler efterfrågar säkrare sprängämnen, Tovex är ett pat at vattengelsprängämne som funnits sedan 80-talet. Tovex är säkrare att använda även när man lastar och krossar. Med Tovex och elektro niska sprängkapslar får ni den bästa och säkraste kombinationen vad gäller säker sprängning. Byt till Tovex, ett säkrare sprängmedel.

w w w.norab.com

En bra investering avgörs inte av priset, utan av driftkostnaden. Därför designar och tillverkar vi våra pumpar för att ge bästa resultat i form av lång drifttid, minimalt behov av övervakning och minskade kostnader i reservdelar och underhåll. För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.

En bra investering märks i det långa loppet. Det är det våra pumpar är gjorda för. www.grindex.se • marketing@grindex.com


POWERSCREEN

PREMIERTRAK 400 och 600

NYHET Powerscreen Premiertrak 600 är en större modell av mobila käftkrossar på larv.

Produktionssprängning i bergtäkter sedan 1979

Diesel/hydraulisk alternativt diesel/elektrisk Levereras komplett med matarficka, vibrationsmatare med försikt, krossenhet, ändtransportör Överbandsmagnet (tillval) Kapacitet upp till 600 t/h. Obs! intagsöppning kross 1200x820 mm

• • • •

LxHxB Vikt Försikt Kraftenhet

• Öppning, kross • Matare, volym

PT400

PT600

15,2 x 3,4 x 2,8 m ca. 45 ton 2,1 x 1 m (tillval) Diesel/hydraulisk drift: Scania T4F DC9, 275 hk 1100 x 700 mm 10 m3

17,1 x 3,8 x 3 m ca. 70 ton 2 x 1,2 m (tillval) Diesel / hydraulisk alt. diesel/elektrisk Scania T4F DC13, 444 HK 1200 x 820 mm 14,2 m3

Har du frågor om bergsprängning, eller ett projekt som du vill diskutera, kontakta oss för ett personligt möte. Klas Vogler eller Jan Johansson. Voglers Sverige AB, voglers@voglers.se

Läs mer på bepe-ks.se eller ring på 042 3009950. BEPE K&S AB Garnisonsgatan 11

Tel

+46 (0) 42 3009950

E-mail info@bepe-ks.se

S-254 66 Helsingborg

Fax

+46 (0) 42 201959

Web

bepe-ks.se

Din leverantörav avslitgods slitgods &reservdelar reservdelar Din av slitgods Din leverantör av slitgods reservdelar Leverantör &&reservdelar Svedala siktar & Matare Vi lagerför och tillverkar slit- och reservdelar till Svedala siktar och matare. Vänligen ring: Lennart Arell, 0278-408 29 Hel och delrenoveringar krossar.

Egen Egen tillverkning tillverkningi imodern modernverkstad verkstad

Egen tillverkning i modern verkstad

Tel: 0240-376 Tel: 0240-376 10 10 Fax: Fax:0240-376 0240-37663 63 E-mail: info@swemas.com E-mail: info@swemas.com Tel: 0240-376 10 Fax: 0240-376 63 Normansväg 2, 771 94 Ludvika Normansväg 2, 771 94 Ludvika E-mail: info@swemas.com www.swemas.com www.swemas.com Normansväg 2, 771 94 Ludvika

www.swemas.com

Lennart Arell 0240-79965 Peter Svensson 0240-79968 Nu även med reservdelslager i Bålsta


Dämpat buller kan öppna nya möjligheter KROSSORDET # 137

43


tema buller

Buller från bergtäkter är en ständigt aktuell fråga, både när det gäller tillståndsgivna värden för ljud från verksamheten och ur arbetsmiljösynpunkt. Under den senaste tiden har fokus också riktats mot definitionen av begreppet impulsljud. TEXT: NICLAS KINDVALL ILLUSTRATION: EVA EDBERG

MMD sänkte värden

Pär Wigholm

Vanligt förekommande arbeten i branschens täkter, som skutknackning, krossning, lastning och liknande, har tidigare inte bedömts som varande impulsljud av tillsynsmyndigheterna. Men i ett aktuellt fall har frågan lyfts och skulle i framtiden, beroende på bedömningen, kunna betyda sänkta bullervärden i en bergtäkt. Det var Mark- och miljödomstolen (MMD) som gjorde en sänkning av tillåtna värden med 5 dBA på

FOTO: ATLAS COPCO

N

aturvårdsverkets rapport 6538 med namnet ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” från april 2015 anger de riktvärden som gäller för bergmaterialindustrin, vid bedömningen av immissionsvärden vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Dagtid anges värdet till 50 dBA och minskas med 5 dBA kvällstid och ytterligare 5 dBA nattetid. Samtidigt anges i vägledningen att "vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena sänkas med 5 dBA".

grund av skutknackning. Överliggande instans Mark- och Miljööverdomstolen upphävde dock i november 2015 MMDs villkor och därmed är ordningen återställd.

Impulsljud ska bedömas vid bostad Just skutknackning är ofta ett arbetsmoment som förs fram när det talas om impulsljud. Enligt en rapport från Tunemalm Akustik, beställd av SBMI, går det dock inte att sätta ett likhetstecken mellan skutknackning och impulsljud. Pär Wigholm, ÅF Ljud och Vibrationer, är av samma åsikt. – Många parametrar påverkar bullret från en täkt, även när det gäller impulsljud, säger han. Bakgrundsljudnivån vid mätpunkten påverkar liksom terräng och topografi mellan täkt och bostad. Pär Wigholm påpekar att det finns flera bra sätt att dämpa bullret i täkten, med rätt planering minskar man avsevärt risken för störningar. – Att jobba kontinuerligt med bullerfrågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet gynnar både ljudmiljön och säkerheten i täkten då varningssignaler och kommunikation lättare kan uppfattas. På köpet minskar man störningen till täktens omgivning. ÅF Ljud och Vibrationer sammanställde 2013, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, förstudien Best Available Technique – Buller från bergtäkter. I studien visas hur man med en kombi-

Bullerbekämpning med dämpad borrigg. nation av planering och tekniska lösningar kan dämpa buller från verksamheten.

Effektivast dämpa vid källan Bullerbekämpning sker gene­ rellt i tre steg där en dämp­ning vid buller­ källan är det mest effektiva steget och där de övriga två är att dämpa bullrets spridning samt att dämpa vid mottagaren, till exempel ett bostadshus i täktens närhet. Bullerdämpande åtgärder vid källan är ibland kopplade till ny teknik, som ljuddämpade borriggar, splitterskydd runt skuthammaren och gummiklädda lastbilsflak men även sunt förnuft fungerar. Att i möjligaste mån planera brytningen och arbeta i lämpliga lägen inom täkten, ha maskiner placerade vid pallkanten eller skyddade bakom upplagshögar och att lägga avbanade jordmassor som bullervallar, är beprövade metoder med god verkan. Avskärmningar intill maskiner kan minska spridningen av oönskade ljud FOTO: FÄLTSERVICE I MÄLARDALEN

44

KROSSORDET # 137


och slutligen går det att skydda mottagaren med bulleravskärmningar nära den berörda fastigheten. Den senare metoden fungerar också när det gäller buller från transporter till och från täkten. Ett ytterligare sätt är att asfaltera tillfartsvägarna.

Nya idéer Backande maskiner i täkten är ytterligare en källa till både önskat och oönskat ljud. Ur säkerhetssynpunkt är förstås det "tutande" ljudet väldigt viktigt som varningssignal. Pär Wigholm tycker att idén att byta ut den traditionella ljudet mot så kallat "white noise", ett väsande ljud som uppfattas lika bra av det mänskliga örat, är spännande. – Ljudet är lättare att lokalisera än den traditionella varningstonen och det är ett bredbandigt ljud som inte alls uppfattas som lika störande, säger han. Jouko Mäkimaas splitterskydd för

skuthammare, som Stenkoll skrev om i höstnumret förra året, är ytterligare en uppfinning som syftar till att öka säkerheten men som också dämpar ljudet från skutknackningen. – Våra egna mätningar visar att bullret minskar med 4 decibel, bekräftar Jouko Mäkimaa. Ännu har dock inte branschen riktigt fått upp ögonen för den nya produkten, menar han. – Så är det med nya grejer, konstaterar han men försäkrar att utöver säkerhetsaspekten så fungerar splitterskyddet utmärkt som bullerdämpare. – De vassa, skärande ljuden är inte alls så framträdande som när man knackar utan skydd. Jag upplever stor skillnad.

Nya tillstånd med "BAT"? Sammanfattningsvis kan man säga att bullerfrågan innebär en utmaning för bergmaterialindustrin, samtidigt som det bevisligen finns många vägar att

pröva för den som vill arbeta med att minimera bullerstörningarna. Med fortsatt teknisk utveckling och användandet av "Best Available Technique" kanske det inte dröjer länge innan branschföretagen ges täkttillstånd i lägen som är otänkbara idag?

TIPS FÖR BULLERDÄMPNING • Om möjligt välj brytningsriktning med hänsyn till i vilken riktning eventuella mottagare är belägna. • Åtgärda vid källan där så är möjligt. • Använd materialupplag som bullerskydd. • Använd avbaningsmaterial som bullervallar. • Asfaltera tillfar tsvägarna. Minskar även damm från transpor terna. • Bjud in till Öppen täkt. Håll grannarna informerade och skapa samförstånd. Studien Best Available Technique – Buller från bergtäkter finns tillgänglig för SBMIs medlemmar på hemsidan.

MRM erbjuder helhetslösningar för bergmaterialindustrin under täktens hela livscykel. Från förstudier inför öppnande av nya täkter till förslag på markanvändning i täktens slutskede. Under löpande drift hjälper vi till med tjänster för produktions-, kvalitets- och miljökontroll. VI HJÄLPER DIG MED:

OBE ROE NDE SPECIALISTE R INOM BE RG OCH BALL AST

Vi är din täktpartner

• Tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken.

• Utbildning i geologi, bergmaterial, provtagning, egenkontroll och miljöbalken.

• Kontakt med tillsynsmyndigheter. • Bestämning av jordmassor med markradar, t ex inför en avrymning.

• Ta fram en egenkontroll som uppfyller miljöbalkens krav samt hålla egenkontrollen aktuell genom kontinuerlig uppdatering.

• Uppskattning av mängd brytvärt berg och dess kvalitet.

• Miljöprovtagning och kontroll i fält, exempel grundvattenrör.

• Geotekniska och hydrogeologiska utredningar.

• Bevaka och informera om nyheter i miljöbalken som rör din verksamhet samt hjälpa till med bedömningar om hur den påverkas av dessa.

• Produktionsprovtagning och materialkontroll av ackrediterat väg- och geotekniklaboratorium. • Geologiska tjänster inklusive fullständig petrografi av ballast.

• Granska nya kemikalier innan de börjar användas. • Upprätta årsrapport och miljörapport.

• Materialanalyser för kvartshalt och asbestkontroll.

• Bevakning, rådgivning och information inom miljöområdet.

• Strålningsmätning av berg och ballastupplag.

• Förslag på efterbehandling.

Kontaktperson: Rickard Sundvall, 0920 - 604 70 E G E T L A B O R A T O R I U M , A C K R E D I T E R A D AV S W E D A C


SBMIs nya hemsida För några veckor sedan lanserades SBMIs nya hemsida, med ambitionen att vara mer överskådlig och lättnavigerad än tidigare. Webbplatsen erbjuder en hel del information om SBMI och bergmaterialindustrin i allmänhet men fokus har legat på att ge medlemmarna ett lättanvänt och heltäckande verktyg i det dagliga arbetet.

Arbetet med hemsidan har haft två tydliga mål, dels att ge sidan en uppfräschning rent utseendemässigt och dels att göra den enklare att använda för besökaren, företrädesvis medlemmar i SBMI. Stora delar av det material som finns tillgängligt är lösenordsskyddat och förbehållet SBMIs medlemsföretag. Externa besökare har dock möjligheten att se omfånget av det material som erbjuds. För att ta del av dessa dokument krävs dock behörighet i form av medlemskap. Mycket av det material som fanns på den tidigare hemsidan är redan överfört till nya sbmi.se och under de närmaste veckorna kommer samtliga dokument, och mer därtill, att successivt göras tillgängliga. 

FRÅGOR? Tillgång till de lösenordskyd­ dade delarna av hemsidan ingår i medlemskapet i SBMI. För frågor kring hemsidan och inloggning, kontakta Joakim Heise på SBMIs kansli.

46

KROSSORDET # 137

På star tsidan presente­ ras nyheter som är av intresse för branschen och via toppmenyn navigerar besökaren till önskad avdelning.

Under menyvalet Info/ Råd/Handböcker har SBMI samlat alla vik­ tiga nedladdningsbara dokument sor terade på rubriker som leder rätt. Naturligtvis kan ett dokument beröra flera ämnen, detta do­ kument kommer då att finnas tillgängligt på flera ställen. Allt för att besökaren enkelt ska finna det som söks.

Exempel: Under rubri­ ken Arbetsmiljö/Säker­ het finns checklistor, mallar och underlag för skyltar att använda i täkten. Samtliga be­ sökare "ser" alla do­ kument men endast inloggade besökare har möjlighet att ta del av dokument som bara är tillgängliga för med­ lemmar.


vi utmanar hybriden I bränsleeffektivitet.

mer bränsleeffektiv

än en hybrid Vi utmanar. Volvos rigorösa jämförelsetester mot konkurrenter har bekräftat att grävmaskinen Volvo EC220E erbjuder den bästa bränsleekonomin i sin viktklass - bättre än en hybrid. Det är verkligen goda nyheter för våra kunder och naturligtvis miljön! Men, ta inte bara vårt ord för det. Kom och prova själv. Kontakta din närmaste Sweconsäljare för att boka en provkörning. www.swecon.se/hybridchallenge

Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment Swecon Anläggningsmaskiner AB Växel: 010 - 556 08 50 www.swecon.se


POSTTIDNING B

Returadress: Krossordet Stenkoll, Sveriges Bergmaterialindustri, Box 55684, 102 15 Stockholm

Herzlich willkommen! Metso Way – gör stor skillnad för våra kunder Du är varmt välkommen till vår monter FN1016/3 på Bauma, en av världens största maskinmässor inom bygg och anläggning. Mässan äger rum den 11-17 april i München, och där kan du ta del av Metsos senaste innovationer. Vi visar bland annat upp vår uppgraderade Lokotrack® LT1213S och LT96, den servicevänliga tredäckade horisontalsikten ES303, nya lösningar för stationära verk och truckinfodringar samt Metsos beprövade pumpar. Aggregates Academy är en del av montern där presentationer visas löpande. Under Baumamässan kommer Metso att lansera Life Cycle Services solutions, skräddarsydda servicepaket för ballastindustrin. Möt Metso på Bauma! Läs mer på www.metso.com. #TheMetsoWay

Profile for Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI

Stenkoll #137  

Stenkoll #137  

Profile for sbmi
Advertisement