Page 1

MinBaS Mineral Ballast Sten

Välkomna till MinBaS-dagen 2011 Ramprojekt MinBaS II

Miljötekn ik

a sk gi te ra er St sch ni

MinBaS-dagarna handlar om ny teknik, innovation, effektivisering, processoptimering, produkt- och marknadsutveckling samt forskning för utvinning av mineral och bergarter. Rapportering från det projektpaket som drivs inom MinFo riktat mot energibesparing och CO2 –avskiljning och lagring inom mineralindustrin kommer också att ingå. MinBas-dagen startar den 24 mars kl. 09.00. Första dagen kommer att ägnas åt presentationer av slutrapporter från många av de projekt som har drivits i de fem olika programområdena som ingår i utvecklingsprogrammet MinBaS II. Dagen avslutas med gemensam middag. Andra dagen startar kl. 08.30. Under förmiddagen samt en del av eftermiddagen kommer det att pågå ett antal workshops om stenanvändning, krossteknik, mineralteknik, betongballast, energi och mijöpåverkan. Syftet är att sprida information om uppnådda resultat och diskutera möjligheterna att omsätta dessa i praktiken. Dagen avslutas med en sammanfattning och några tankar om kommande MinBaSprogram. Med vänlig hälsning

Per Murén, ordförande i MinBaS AB

Mil anl jöpåv ägg erk nin an f gar rån

g

MinBaS – programmet (Mineral – Ballast – Sten) är ett industridrivet utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial och natursten.

ring Täktplane dling an efterbeh

till

reta SME-fö

beläget i Knivsta, nära Arlanda.

gslerin Simu ller e mod

MinBaS-dagen har detta år förlagts till

ng gå till er a et kr gh Sä ndi fy

En givande kontaktpunkt för mineral-, ballastoch stenindustriernas aktörer och intressenter.

Mine ra mine lteknik oc ra h produ lbaserade kter

Boka redan nu upp den 24-25 mars 2011

(exempel) om d in na F ng ygg ten i l m örun k gb rs at c e vä tu er der v t i a sö tu g, na lka k Strategiska områden uk ton ter, d ra nin l i e o f kt gm för MinBaS II Pr a b ni, g är n l i ise eto b po n s rin de s er de a g r n p o an ti kt ova Strategiprogrammets u d n o n Pr ch i mål a o Ko tiv kra nku lita a ft rren v ter k sg k Hö odu pr Tillväxt Inn ing r sp ova ba dn jut tio åll vän sp n o H n ets ch an h tio rs tek oc uk su nik re iv rod t k p fe l T Ef snå re ekn rs Samverkan nationellt su ikb u s t lta e och internationellt re or ts va sp stik pr kn an logi id in r ni g, T h ng E oc knik sta uropa Bergte mering av nda ti rdis op r , e g s s in erin brytn proce g ktions produ


MinBaS Mineral•Ballast•Sten

PRELIMINÄRT PROGRAM Torsdagen 24 mars 2011 09.00 Samling, Kaffe och registrering 09.30 Inledning 09.40 – 12.00 -

Session 1: Produktionsprocessen

Georadar som prospekteringsverktyg MWD teknik Optimal fragmentering vid sprängning Icke explosiva sprängningsmetoder Energieffektiv finmalning och luftklassering av industrimineral. Krossteknik och klassering av fina ballastfraktioner till betong och asfaltmassor Delaminering och bestämning av glimmer – metodutveckling Realtidsoptimering av krossanläggningar. Modellering och simulering av krossanläggningar. Optimal fragmentering genom krossning 3D Bildanalys

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 – 14.40

Session 2: Användning och produkter

-

Småskaliga lösningar för avloppsrening med mineralbaserade filtermaterial Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial Krympning, frostbeständighet och ASR risker vid användningav krossad betongbalast Utveckling av separationsmetoder för restmaterial Aktiv filler till asfaltbeläggningar Brända kalkprodukter – tillverkning av högkvalitativ metallurgisk kalk Europastandardisering av ballastprodukter

15.00-16.00 -

Session 3: Stenindustri

Applikationsteknik – Stenhandbok – Stenarkitektur Energieffektivitet genom användning av natursten – LCA och embodied energy Långsiktig kompetensförsörjning – Utbildning, forskning och informationsspridning

16.00-17.30 Session 4: Samhälle och industri 7.30 - Miljöpåverkan från anläggningar: Täkthandbok, Buller, Vibrationer/luftstötvåg, Damning - Efterbehandling, Utvinningavfallsdirektivet - Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter - Oxyfuel förbränning inom kalk- och cementindustrin - CO2 avskiljning och lagring - Energiförbrukning & kostnader för interna transporter i täkter - Processteknisk utveckling av vanadinfyndigheten Sumåssjön

19.00

Middag


MinBaS Mineral•Ballast•Sten

Fredagen 25 mars 2011 08.30-10.00

Workshop

- Workshop A1: Helkrossad betongballast – proportionering och användning i betongproduktionen. - Workshop B Krossnings- och siktningsteknik. Optimal fragmentering vid krossning. - Workshop C: Rätt användning av natursten idag och framöver. 10.30 - 12.00

Workshop

- Workshop A2: Helkrossad betongballast – råvarukrav och produktion (krossning och klassering av finballast till betong). - Workshop D: Industrimineral - råvaror, produktion, användning och miljöeffekter. - Workshop E: Miljö och hållbar utveckling främst miljöpåverkan (Buller, Vibrationer, Damning, Utvinningsavfallsfrågor). - Workshop F: Optimal fragmentering vid sprängning. 12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 15.30

Slutsatser och Framtiden

-

Slutsatser från samtliga workshop Gästföreläsning - Teknikutveckling och Innovationssystem Synpunkter på framtiden, paneldebatt Slututvärdering av MinBaS II Avslutning

Det bifogade programmet är preliminärt – ett slutligt program för årets MinBaS – dagar kommer i början av mars. Förmedla gärna inbjudan till personer ni anser kan ha intresse av MinBaS-dagarna.

Anmälan Sänd e-post till jan.bida@minfo.se Ange namn, företag, telefonnummer och e-mail adress. Ange också om du vill boka rum och deltar i middagen, meddela också särskilda önskemål om kost. För vägbeskrivning gå in på: www.novaparkkonferens.se OBS! Anmälan senast måndagen den 7 februari för hotellrum (begränsat antal rum – först in …) ! Övriga anmälningar senast den 5 mars! Inbjudan till MinBaS - dagarna kommer att gå ut till medlemsföretag i MinFo, Sveriges Bergmaterialindustri och Sveriges Stenindustriförbund samt ett antal övriga intressenter vid myndigheter, företag och forskningsorganisationer. Evenemanget är kostnadsfritt, måltider ingår. Logi kostnader betalas av deltagarna själva.

Inbjudan_till_MinBaS-dagarna 2011_110125  

r, nat urs ten Euro pa-stand ardis ering Strategiska områden för MinBaSII fy n d ig h e te r res urs anv produkter Bergtekn ik Hål lba r S t...