High Life 2101

Page 1

D E N H A AG

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 30 #1 Februari / Maart 2021

GRATIS

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2020

C O F F E E S H O P M AG I C

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2020

GAAT JOE BIDEN CANNABIS IN DE VS LEGALISEREN? AMSTERDAM

C O F F E E S H O P M AG I C

EXPERTMEETING OVER VERBOD BUITENLANDSE TOERISTEN BIJ COFFEESHOPS

D E N H A AG

RAPPER KAASCOUSE IK SHOW LIEVER EEN GOEDE JOINT DAN EEN DURE FLES

#

1Ik mis de coffeeshop “Ik mis de coffeeshop,” zegt ‘jonko-rapper’ Kaascouse in een interview in dit nummer. En hij is niet de enige. De lockdown gaat maar door. Wanneer kunnen we weer gezellig met elkaar kletsen en blowen in de coffeeshop?

O

f dat in de toekomst voor buiten-

Verder schrijft Nicole Maalsté in haar

landse toeristen in Amsterdam

column over de laatste stand van zaken

nog mogelijk is, blijft nog even

rond het wietexperiment: ‘Tien telers zullen

onzeker. Burgemeester Femke Halsema

binnenkort horen of ze alle toetsen hebben

verbaasde vriend en vijand met haar voor-

doorstaan voor de felbegeerde vergunning

stel om het i-criterium in de hoofdstad in te

om legaal wiet te mogen telen voor het

voeren. Ze wil geen ‘brallende en kotsende

wietexperiment. De tien hebben inmid-

toeristen’ meer, ze wil ‘kwaliteitstoeristen’.

dels een lange weg afgelegd. Het begon

Nu woon ik zelf in Amsterdam en ik kan jullie

al maanden geleden. Eind juli 2020 was de

verzekeren dat het altijd alcohol is die voor

deadline voor de 149 partijen die wilden

brallende en kotsende bezoekers zorgt. De

meedingen naar een teeltvergunning, waar-

coffeeshop is weer eens een makkelijke

bij de aspiranttelers een uitgebreide verza-

vijand. Onze Belgische medewerker Karel

meling documenten moesten inleveren…

Michiels is des duivels. In een open brief

Wie de tien gelukkigen zijn is formeel nog

aan het kopstuk van GroenLinks schrijft hij:

niet bekend gemaakt. In de wandelgangen

‘Hoe dan ook, als u mij zou tegenkomen op

is dit inmiddels wel duidelijk.’

straat, zou u niet eens zien dat ik net een coffeeshop heb bezocht, en dat geldt voor

Tot slot schrijven we over het onverwachte

heel veel bezoekers. Voor de rest doen wij,

heengaan van Jan Sennema, een van de

mijn vrouw en ik, gewoon wat de meeste

beste cannabisjournalisten die we in Neder-

andere toeristen doen in Amsterdam. We

land hebben gehad. Zelfs bij het corrigeren

flaneren langs de grachten, we gaan naar

van deze Highlife krijg ik weer tranen in mijn

een museum of boekhandel Atheneum, en

ogen. Ik werkte twintig jaar met hem samen

we eten lekker Indisch of vegetarisch, nog

en we zochten elkaar ook thuis op. Wat blijft

een reden waarom we zo graag in uw stad

zijn goede herinneringen. Jan Sennema was

verblijven. Dat doen we de ene keer in een

een geweldige en unieke persoonlijkheid. Ik

hotel, de andere keer in een Airbnb, wat

ga hem nooit vergeten.

dat betreft verschillen wij niet van andere toeristen. Wij doen evenveel geld op als zij, alleen besteden we een klein deel van ons budget niet aan alcohol maar aan cannabis.

Rob Tuinstra

Waarom wilt u ons dan toch discrimineren?’ Uiteraard meer hierover in dit nummer.

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Ondergetekende met Jan Sennema (1959 – 2020) en Armand (1946 – 2015) tijdens Cannabis Bevrijdingsdag in 2010 in het Westerpark in Amsterdam

HighLife 3


20

INHOUD

30 FEBRUARI / MAART 2021

FEATURES 7

LEZERSOPROEP 30 JAAR HIGHLIFE

16

IK SHOW LIEVER EEN GOEDE JOINT DAN EEN DURE FLES

22

DOE DIT ONZE STAD NIET AAN

24

GAAT JOE BIDEN CANNABIS IN DE VS LEGALISEREN

32

TWEEDE GENERATIE ONDERNEMERS

62

JAN SENNEMA 1956 – 2020

Stuur ons je bijdrage: wat heeft Highlife voor jou betekend? KAASCOUSE: Een blowtje roken in de coffeeshop mis ik ondertussen wel echt! Besluit buitenlanderverbod Amsterdamse coffeeshops uitgesteld Democratische politici maken legale cannabis prioriteit

Kelvin en Nicky Leenders, coffeeshop Scolo IJmuiden: “Samen met je broer in een bedrijf zoeken naar perfectie” Een van de beste cannabisjournalisten van Nederland is heengegaan

4 HighLife


56

36 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 37

Humboldt Seed Organization

Fast Flowering Green Crack

55 Sweet Seeds

Jack 47 XL Auto

EN VERDER 26

HIGH ON DESIGN

34

THE HOUSE OF GRASS

Cannabis en creativiteit gaan heel goed samen

Chicca Collage is creatief met oude exemplaren Highlife

64

ZACH JOHNSEN

Schilderachtige natuur en vreemde wezens

3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 8 FLASH 12 André Beckers 13 High Weirdness 38 HIGH, HEMP & CURE 42 PGMCG nieuws 48 Wil & Ruud Oomen 50 High Gadgets 58 VOC Logboek 68 Games 76 Treasures

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Uitgeloot Tien telers zullen binnenkort horen of ze alle toetsten hebben doorstaan voor de felbegeerde vergunning om legaal wiet te mogen telen voor het wietexperiment. De tien hebben inmiddels een lange weg afgelegd. Het begon al maanden geleden. Eind juli 2020 was de deadline voor de 149 partijen die wilden meedingen naar een teeltvergunning, waarbij de aspiranttelers een uitgebreide verzameling documenten moesten inleveren.

In de eerste ronde werden de aanvragen

namelijk het laatste onderdeel van de

van Medische Zorg en Justitie en Veiligheid,

door experts beoordeeld op inhoud en kwali-

screening plaats: de zogenaamde BIBOB-

die verantwoordelijk waren voor de loting.

teit. Ook werd advies ingewonnen bij de

toets waarbij een financiële controle en

burgemeesters of zij groen licht gaven op de

integriteitsbeoordeling plaatsvindt. Deze is

Bezwaar

beoogde teeltlocaties. Uiteindelijk bleven er

naar verwachting eind februari afgerond. Het

Het belangrijkste bezwaar van de uitgelote telers is dat er volgens hen betere manieren zijn om de aanvragen te beoordelen dan een loting. Zij braken een lans voor een uitgebreidere kwalitatieve toetsing. Er zouden nu telers zijn ingeloot die onvoldoende kwaliteit konden bieden. Dat zou bedreigend zijn voor het succes van wietexperiment. Op 21 januari werd bekend dat de rechter de uitgelote telers geen gelijk gaf. De selectie had anders kunnen gaan, maar er is volgens de rechter niets mis met de procedure. De telers zouden hun argumenten dat er ongeschikte telers zijn ingeloot onvoldoende hebben onderbouwd met harde feiten. Het was vooral van horen zeggen. Bovendien waren de uitgelote telers rijkelijk laat met hun bezwaren tegen de loting als onderdeel van de selectieprocedure. De rechter gaf aan dat er overleg heeft plaatsgevonden over de loting met de Bond

42 partijen over die mee mochten doen aan

is dus nog even nagelbijten voor alle

van Cannabisdetaillisten (BCD), een bond

een loting die op 3 december 2020 plaats-

betrokkenen. Dat geldt overigens niet alleen

voor coffeeshopexploitanten. Dat laatste

vond. De loting was nodig omdat er maar tien

voor de ingelote telers. Ook uitgelote telers

verbaast mij. Cannabis Connect, een koepel

telers mee kunnen doen aan het experiment.

hopen wellicht nog dat zij een kansje maken.

van ondernemers in de cannabisbranche

De kans om ingeloot te worden was dus 24%.

Een aantal van hen stond begin januari 2021

waaronder de BCD, heeft in de aanloop van

voor de voorzieningenrechter van de

het experiment herhaaldelijk gewezen op

Nagelbijten

Rechtbank Amsterdam. Zij vonden dat de

het risico van een loting als onderdeel van de

Wie de tien gelukkigen zijn is formeel nog

loting ongeldig moest worden verklaard

selectieprocedure. Het mocht niet baten.

niet bekend gemaakt. In de wandelgangen is

omdat die in hun ogen oneerlijk was

Hoe het ook zij, de loting is geldig verklaard.

dit inmiddels wel duidelijk. Maar het is netter

verlopen. Het ging om de volgende partijen:

De uitgelote telers kunnen niet in beroep

om te wachten met de officiële bekendma-

Canna Hood BV, Green BV, CANPRO BV,

gaan tegen deze uitspraak. In principe

king van namen van de betreffende

DutchCanGrow BV, So Green BV, TYCH BV en

kunnen de uitverkoren tien telers dus aan de

bedrijven totdat zij het hele proces volledig

Can Dutch Connextion BV. Zij stonden

slag, nadat ze door de laatste screening

hebben doorlopen. Op dit moment vindt

tegenover ambtenaren van de ministeries

heen zijn. Het is wachten op de BIBOB dus.

6 HighLife


Door: Redactie HighLife

HighLife is

Vertel ons wat Highlife voor jou heeft betekend We vieren feest dit jaar. Highlife is 30 jaar! Je gelooft het niet. Sommigen van jullie, onze lezers, waren nog niet eens geboren toen de eerste exemplaren van ons blad over de toonbank gingen van veel coffeeshops, growshops en smartshops. Nu, 30 jaar later, zijn we deel geworden van de geschiedenis van cannabis in Nederland. En daar zijn we trots op.

Sinds onze start in 1991 kunnen we dertig jaar later spreken van

unieke jaargang met een feestelijk jubileumnummer. Zoals

hoogte- en dieptepunten. Al vanaf het eerste nummer is duidelijk

iedereen weet zitten we nog volop in de corona pandemie, en

dat de opbloeiende wietbranche een spreekbuis en tijdschrift

een jubileum vier je liever in vrijheid, dus we plannen deze

goed kan gebruiken. Highlife groeit en bloeit. De eerste uitgaven

speciale 30 jaar editie ergens in de tweede helft van 2021. Als we

die nog deels zwart/wit zijn worden in rap tempo ingeruild tot full

een echt verjaardagsfeest ook kunnen vieren.

color glossy magazines die soms tot wel 164 pagina’s tellen. Dan slaat de overheid rond 2005 toe. De cannabisbranche wordt te

Lezers aan het woord

succesvol en een serie repressieve wetten volgt. Het heeft een

Voor dat jubileumnummer laten we jullie, onze lezers, graag aan

fors impact op de branche. Het growshopverbod en de steeds

het woord. Wat heeft Highlife voor jullie betekend? Hebben jullie

verder gaande afknijping van coffeeshops hebben ook een

speciale herinneringen of anekdotes aan Highlife? Ligt er ergens

gevolg voor de media in cannabisland Nederland. Onze eigen

nog een oude foto met Highlife daarop in een oude kast?

Soft Secrets moet de Nederlandse editie na vele succesvolle

Bewaren of verzamelen jullie onze magazines? Laat ons dat

jaargangen beëindigen en onze gewaardeerde concullega

weten, en wie weet zie jij jezelf terug in Highlife in onze speciale

Essensie stopt in 2012. Highlife blijft als enig tijdschrift bestaan.

Highlife 30 jaar editie later dit jaar!

Zoals we ook ooit zijn begonnen.

Uniek jubileum

Stuur je bijdrage naar:

Met onze 30ste jaargang vieren we een uniek jubileum. We zijn het

redactie@highlife.nl of:

langst bestaande cannabis tijdschrift in Europa. En na High Times

Highlife

in de VS zijn we zelfs het langst bestaande cannabis tijdschrift ter

Postbus 6024

wereld. Logisch dat we daar trots op zijn. Later komen we in deze

1005 EA Amsterdam

HighLife 7


lash Queen Elizabeth verkoopt CBD-drankjes Kan het nog gekker? Ja, het kan nog gekker. De boerderijwinkel van Queen Elizabeth verkoopt CBD-drankjes in haar eigen winkel. De 94-jarige Britse koningin heeft Trip blikjes in haar eigen Windsor shop en ze zijn volgens bronnen “heel populair”. In de blikjes vind je 15 mg CBD en ze zijn er in twee smaken: perzik met gember of vlierbloesem met munt. Mocht je zelf eens langs willen, deze Queen’s Windsor Farm Shop vind je bij het beroemde Windsor Castle in Berkshire, niet al te ver van Londen.

Ruim 500 jaar oud boek vertelt over hennep Het oudste voorwerp in het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam is Het Cruijdeboeck, een boek van een kilo of zeven uit 1608. In hoofdstuk zeventien staan twee pagina’s met een beschrijving van Kennep oft Kemp. Van hennep dus. Het is de allereerste keer dat er in een Nederlandse bron over Cannabis werd geschreven. De schrijver, Rembert Dodoens, raadt het niet aan, maar “Het wordt gebruikt in een nagerecht dat Galenus Tragemata noemt om het genot op te wekken en zin in drank te krijgen.” Meer over dit bijzondere boek elders in dit nummer. Meer info over het museum: www.hashmuseum.com

Criminoloog Fijnaut pleit voor Europese legalisering cannabis Jarenlang was criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut een plaag voor de Nederlandse cannabiswereld. Zijn invloed bij verschillende regeringen mag niet onderschat worden. Fijnaut publiceerde vele rapporten en boeken en ging mee in de hypothese dat 80% van de Nederlandse wietproductie voor export bedoeld was. In februari verscheen zijn meest recente werk: De Recherche en de Zware Misdaad in Rotterdam. In een interview met het Belgische blad Knack pleit hij nu voor Europese legalisering. Fijnaut: “Op een gegeven moment zal in Europa een situatie ontstaan waarin we ons moeten afvragen of we niet moeten overgaan tot een legalisering van cannabis. Als we dat doen, dan het best in EUverband en onder een aantal voorwaarden.”

8 HighLife


ALLEEN DE BESTE SMART & HEADSHOP PRODUCTEN DrSmartshop.com

DrugsInc.eu Cannabis Legalisatie, Aandelen & Nieuws


news Nieuw-Zeeland stopt speurtocht MET helikopters naar wiet Tientallen jaren lang werden wietkwekers in Nieuw-Zeeland geplaagd door helikopters die vanuit de lucht hun planten opspoorden. Maar die ellende is nu voorbij. Al vanaf de jaren zeventig werden deze vluchten uitgevoerd, maar er is nu een

Frans parlement vraagt: is wiet okay? Het Franse parlement heeft een online vragenlijst gelanceerd om de publieke opinie over recreatief cannabisgebruik beter te begrijpen. De vragenlijst, die

nieuwe vijand gevonden, namelijk de productie van crystal meth. Een politiewoordvoerder gaf toe dat de miljoenen kostende speurtocht naar cannabis niet langer prioriteit had: “Met de toegenomen schade in veel gemeenschappen als gevolg van andere drugs, in het bijzonder crystal meth, is een jaarlijkse nationale cannabisoperatie vanuit de lucht niet langer de meest geschikte inzet van politiemiddelen.” Afgelopen jaar werd een referendum om cannabis te legaliseren in Nieuw-Zeeland met een heel erg kleine meerderheid verloren.

vijf of zes vragen zal bevatten, zal ongeveer een maand op de website van Assemblée Nationale beschikbaar zijn. Robin Reda, een van de initiatiefnemers, vertelde dat een rapport met de resultaten begin april beschikbaar zou moeten zijn. Reda: “Het doel is om ons over een legaliseringsdebat van cannabis zo veel mogelijk te informeren.” Zoals verwacht is het overgrote deel van de deelnemers positief over cannabis. Immers, het verbod op cannabis is logischerwijze niet te verdedigen. Binnen enkele weken hadden al honderdduizenden wietliefhebbers het onderzoek ingevuld. Nu maar afwachten of het resultaat heeft.

Vijf jaar Blind Walls in Breda Ter ere van hun vijfjarig jubileum gaf Blind Walls Gallery in Breda een prachtig boek uit. In ruim 300 pagina’s komen vijf jaar muurschilderingen en eeuwen aan verhalen samen. Het Museum Op Straat vormt een geschilderde geschiedenis van Breda. Over een burgermeester met leeuwenmoed, de verloren schatten van Vincent van Gogh en de mooiste duif van de stad. Maar de lezer wordt ook meegenomen in de soms complexe en toch ook komische situaties die zich voordoen tijdens het realiseren van een muurschildering. Bestel het boek op: https://blindwalls.gallery/boek-preorder/

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Joe Biden, en wat nu? Ik had het niet verwacht, maar de wereld is eindelijk verlost van Donald Trump. Ik ben wel benieuwd wat de verkiezing van Joe Biden voor gevolgen heeft voor de mogelijke legalisering

Trots op Rotterdam OG

in de Verenigde staten. Ik weet dat al heel veel staten daar zelf

Als rechtgeaarde Rotterdammer ben ik best wel trots dat die

cannabis legaal hebben gemaakt, maar een federale legalisering

Canadese wietonderneming TGOD een van hun nieuwe strains

zou helemaal fantastisch zijn. Stel je voor, in Canada en de USA is

Rotterdam OG hebben genoemd. En dat die nieuwe soort ook

cannabis legaal straks, en hier word je uit je huis gezet als je meer

heel goed ontvangen is op al die forums op internet. Ja, wij

dan vijf gram wiet thuis hebt.

Emma

Gert

weten heel goed hoe we hier moeten kweken, haha.

Elders in dit nummer een artikel over wat er kan gebeuren qua

Ja, die strain is inderdaad erg populair en wordt ook goed

wetgeving over cannabis in de Verenigde Staten. De seinen staan

verkocht in Canada. En dat allemaal legaal hé, laten we dat vooral

op groen, maar over het tempo waarin er veranderingen staan te

even niet vergeten. Trouwens, wat wij in het vorige nummer al

gebeuren zijn de meningen verdeeld.

voorspelden, dat er vast nog een Amsterdamse variant zou komen, is inmiddels gebeurd. TGOD (The Green Organic Dutchman) heeft nu de Amsterdam Sativa geïntroduceerd. Het is om gek van te worden. Terwijl in Canada, de VS en elders in de wereld cannabis steeds meer waardering krijgt, wordt Nederland dat aan de bakermat stond geregeerd door incompetente regeringen en burgemeesters die hun eigen persoonlijke War on Cannabis voeren. On-be-grij-pe-lijk!

: ArpaBong zeg! a wat een pparaat naar ek ik gefascineerd f cello en vandaar ke t Toevallig speel ik zel Wa . en erd ce rder publi aBong, die jullie ee er of de foto’s van de Arp l we t g design. Het lijk en wat een geweldi Tom een geweldig idee cannabiswereld is. ht voor design in de ac nd aa er me s ed ste dat cannabis Nu is het natuurlijk zo bij creatieve zijn kan erg behulpzaam k Oo in dit nummer processen, nietwaar? design; we meer aandacht voor uden vaporizer en schrijven over een go boek over design in er is een fantastisch verschenen. de cannabisindustrie

Rinus is een held Wat een geweldige reportage over Suver Nuver in het laatste nummer van 2020 in Highlife. Ik volg de avonturen van Rinus Beintema al langer en ik heb enorm veel waardering voor zijn energie en inzet voor onze cannabisplant. Wat hij voor de kiezen krijgt is niet mis. Toch blijft hij met open vizier strijden en blijft hij duizenden patiënten helpen met mediwiet. Rinus is een held.

Natalie

Wij blijven de inspanningen van Rinus en Suver Nuver met volle instemming volgen. Ze maken zelf een podcast tegenwoordig die we erg kunnen aanbevelen. Als je op YouTube Suver Nuver opzoekt, kom je daar wel terecht. Check anders hun website: www.suvernuver.org

HighLife 11


Column André Beckers

“Zo werkt het bestuursrecht in algemene zin” Mijn column begint met de woorden van de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een interview naar aanleiding van de toeslagenaffaire zei hij dat het bestuursrecht in algemene zin ervan uitgaat dat overheidsinstanties rechtmatig te werk gaan en de wet uitvoeren. De hoogste bestuursrechter vertrouwt de overheid.

Wat betekent dit uitgangspunt voor de burger,

door de sluiting ernstig gedupeerde burger

Geen rechtsbescherming

die een besluit van de overheid aanvecht? De

kan een bezwaarschrift indienen bij de

Stel een burger teelt 5 hennepplanten in zijn

voorzitter wekt met zijn woorden de indruk dat

burgemeester die het besluit nam. De burger

tuin. Als moeder natuur een beetje meehelpt,

de “onafhankelijke bestuursrechter” helemaal

die dit doet, mag er dan niet van opkijken dat

is de oogst van die 5 planten aanzienlijk meer

niet zo onafhankelijk is. Als de rechter het

ambtenaar A in bezwaar beoordeelt of zijn

dan 5 (of 30) gram. De volwassene die voor zijn

uitgangspunt hanteert dat de overheid

eigen gebruik 5 hennepplanten teelt, hoeft bij

rechtmatig handelt en de wet uitvoert, staat

ontdekking niet te vrezen voor straf. Die teelt

de burger die een besluit aanvecht vanaf het

wordt immers gedoogd. De betrapte teler

begin met één nul achter. Het is dan de burger

raakt bij ontdekking alleen zijn planten kwijt.

die moet bewijzen dat de overheid fout zat. Ga

Hoe zit dat als de politie ná de oogst op de

er maar eens aanstaan.

stoep staat? Dan treft de politie makkelijk honderden grammen hennep aan. In het

Burgemeesters sluiten woningen

strafrecht is er dan niks aan de hand. Ook voor

Als de politie een handelshoeveelheid hasj of

de opbrengst van 5 hennepplanten wordt

wiet in een woning aantreft, is de burgemees-

geen straf opgelegd. Ook niet als de hoeveel-

ter bevoegd deze woning tijdelijk op slot te

heid geoogste wiet (hennep) aanzienlijk meer

gooien. In de regel nemen burgemeesters aan

dan 30 gram is. De strafkamer van de Hoge

dat hoeveelheden van meer dan 5 (soms 30)

Raad heeft meermaals geoordeeld dat dit de

gram voor de handel zijn bestemd. Vijf gram is

logische consequentie is van het gedogen van

de hoeveelheid hasj en wiet waarvan politie en

de teelt van 5 hennepplanten. Die logica

justitie op grond van gepubliceerd beleid

hanteert de afdeling bestuursrechtspraak

aannemen dat deze voor eigen gebruik is

niet! Bij meer dan 5 (30) gram meent de

bestemd. De afdeling bestuursrechtspraak

afdeling dat het op de weg van de burger ligt

oordeelt consequent dat burgemeesters

om “aannemelijk te maken dat de aangetrof-

mogen aannemen dat een “meer dan geringe

fen hoeveelheid drugs niet voor verkoop,

hoeveelheid drugs” niet (uitsluitend) voor

verstrekking of aflevering aanwezig was”. Je

eigen gebruik bestemd is. Heeft een burger

kunt makkelijk aannemelijk maken dat je een

meer dan 5 (of 30) gram hasjiesj of wiet in huis ?

hond hebt. Maar hoe maak je aannemelijk dat

Dan vermoeden burgemeesters dat deze

je geen hond hebt? Dat lukt niet. Bestuurs-

hoeveelheid geheel of deels is bestemd voor

college ambtenaar B goed werk heeft

recht biedt de burger geen rechtsbescher-

verkoop, aflevering of verstrekking aan

geleverd. Dat voelt niet goed. Alsof de slager

ming zo lang de rechter de overheid het

derden. Op basis van dit vermoeden sluiten

zijn eigen vlees gaat afkeuren. Krijgt de burger

voordeel van de twijfel geeft.

burgemeesters met regelmaat woningen.

ongelijk dan kan een gang naar de rechtbank

Hoewel de wetgever ervan is uitgegaan dat

worden gemaakt. Bestuursrechters hebben

eerst een waarschuwing zou volgen, is

de neiging zich te richten naar “vaste

André Beckers

daarvan in 9 van de 10 gevallen afgestapt. De

rechtspraak” van de afdeling.

www.wolf.partners

12 HighLife


HIGH weirdness Pak die bal! Is er een groter plezier dan een blokje om met de hond ’s avonds laat? Vooral in deze vreemde corona-tijden met een avondklok zal iedereen die vraag instemmend beantwoorden. En wat zetten we dan op nummer twee met onze blaffende vriend? Juist, lekker even een tennisballetje ver weg zwiepen en je eigen Fikkie die er achteraan holt. In

Kakkerlak naar Keith Richards vernoemd

Canandaigua in de Amerikaanse staat New York hebben ze ook een Fikkie. Alleen heet hij Finley. En deze Golden Retriever heeft een speciaal talent. Hij kan namelijk niet één, maar wel zes tennisballen tegelijk in zijn mond houden. Ben je dan een wonderhond of niet? Wij denken van wel. En het Guinness Book of Records ook, want Finley is nu recordhouder.

IJzige schaakpartij

Het moet het mooiste cadeau zijn geweest

Logisch dus dat baasje Cheri Molloy aan

dat Keith Richards ooit kreeg.

journalisten vertelt, dat Finley een leven als

Sinds het wereldwijde succes van de serie The

Op 18 december vierde de legendarische

een koning heeft. En zo hoort het ook voor

Queen’s Gambit (zie elders in dit nummer)

gitarist zijn 77e verjaardag, en een lokaal

deze unieke viervoeter.

heeft het edele schaakspel een enorme

museum in de Amerikaanse staat

comeback gemaakt. Ook in Canada. Twee

Connecticut, waar de Rolling Stones

vrienden vonden het een goed idee om bij

muzikant woont, vond het een ludiek idee om

ijzige temperaturen van tussen min 5 tot min

een kakkerlak naar good old Keith te

20 Celsius om een potje te schaken in een

vernoemen. De zogenaamde Madagaskar

bevroren meer in de Canadese provincie

sissende kakkerlak is met een heuse

Ontario. Ron Batuigas en Nick McNaught

miniatuur gitaar nu te bewonderen in het

zakten in het ijskoude water van Oak Lake.

Children’s Museum in Hartford. Een

Nick vertelde: “Het is een wedstrijd tussen

woordvoerder van het museum: “Er wordt

lichaam en geest. Je lichaam voelt hoe koud

gezegd dat de enige twee dingen die een

het is, maar je geest moet er mee dealen. Dat

nucleaire oorlog overleven, kakkerlakken en

is de strijd.” Het was wel een potje snel-

Keith Richards zijn.” Deze soort kakkerlakken

schaken, want na acht minuten eindigde de

kan twee tot vijf jaar leven. Dat moet Keith

ijskoude strijd. De uitslag? We houden het op

toch kunnen redden, hopen we.

een remise.

HighLife 13


lash 18.000 kilo hasj aan boord sleepbooT Cyklop

Beeldexplosies op Kaboom Animatie Festival Big Bang is het thema van het Kaboom Animatie Festival dat Een flinke klapper voor de Spaanse opsporingsdiensten: eind vorig

online & offline plaats vindt van 29 maart t/m 4 april. Geniet van

jaar werd een schip met 18.000 kilo hasj in beslag genomen. Het

het beste dat topanimators te bieden hebben met 178 films uit 41

vaartuig, een sleepboot uit 1966 genaamd Cyklop, laadde de 18

landen. Kaboom laat je lachen, huilen en huiveren met kunst die

ton hasj voor de kust van Marokko in en zou daarbij opgemerkt

je aan het denken zet, designs die verbluffen en experimenten die

zijn via een drone of een satelliet. De verantwoordelijke Douane

je uit de tent lokken. De Oerknal staat symbool voor een nieuwe

Surveillance Dienst van de Belastingdienst in Galicië wilde dit

start. Hierin draaien animaties over dinosaurussen en oermensen,

niet vermelden. Feit is wel dat de Cyklop later voor de kust van

klunzige goden en duveltjes uit een doosje naast films over

Gran Canaria door de autoriteiten werd overgenomen. De vijf

sociale thema’s en vintage juweeltjes op 16 mm. Een hoogtepunt

bemanningsleden, drie uit Marokko en twee uit Bangladesh,

is de anime On-Gaku: Our Sound van Kenji Iwaisawa over drie

werden gearresteerd. Men neemt aan dat de eindbestemming van

buitenbeentjes die een band beginnen. Verder zie je de meest

de Cyklop een land aan de westkust van Afrika zou zijn, mogelijk

diverse, confronterende en smakeloze Nederlandse animaties van

Guinee-Bissau, om de hasj daar in het binnenland te verhandelen.

de afgelopen twintig jaar. Check de website!

Het schip was eerder in december vanuit Zwijndrecht vertrokken.

www.kaboemfestival.nl

Duurzaam doen met stoel en barkruk van hennepvezel Het bedrijf Vepa / Drentea introduceerde onlangs een unieke ‘oneindige’ stoel en barkruk. Basismateriaal is de hennepvezel. Het voordeel van hennep is dat het groeit zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen, nauwelijks water nodig heeft en het in Nederland wordt verbouwd. Daarnaast is hennep supersterk én neemt het CO2 op. Hierdoor heeft de productie van de Hemp Fine en de Hemp High een negatieve CO2-voetafdruk. De hennepvezel komt van Hempflax uit Groningen. Wat de meubels echt uniek maakt, is dat de onderdelen zo zijn ontworpen dat ze na gebruik eenvoudig van elkaar gescheiden en hergebruikt kunnen worden. De Hemp-collectie is geschikt voor op kantoor, maar ook in de woonkamer. Want er is niet alleen gelet op duurzaamheid en of het praktisch is, maar ook op design, comfort en betaalbaarheid. www.vepa.nl

14 HighLifeKAASCOUSE IK SHOW LIEVER EEN GOEDE JOINT DAN EEN DURE FLES

tekst: Arjan van Sorge

Onlangs bracht het kersverse urban label Skenggeng het eerste album uit: Skengtape Vol. 1. Een van de bekendste namen van het collectief is Kaascouse, een rapper die altijd al opviel om zijn grappige en gevatte stijl, en een jonko in een mondhoek.

16 HighLife


HighLife 17


De ouders van Laid Attiaoui (1989) zijn van Nederlandse en Marokkaanse

Variatie in stijl

afkomst.Vandaar de mix van kaaskop en couscous, en uiteindelijk dus

Behalve Kaascouse zijn ook Sondy, High-R en Tobert van de partij; alles bij

Kaascouse.Vanaf zijn elfde jaar is hij bezig met hiphop. Met de groep

elkaar een uiteenlopend gezelschap dat garant staat voor diverse soorten

Deadly Combination gaat het echt lekker lopen, en nog wat later krijgt hij

muziek, van laid-back naar taalvirtuositeit tot een mix van après-ski en

bekendheid als battlerapper bij Punchoutbattles. Na het winnen van The

hiphop. Er staat voor iedereen iets op! “Omdat we hiervoor allemaal al

Next MC in 2013 gaat hij zijn muziek (laten) uitbrengen.

soloartiesten waren variëren we ook in stijlen. Op de Skengtape vonden we het belangrijk om dit ook naar voren te brengen.Tobert is bijvoorbeeld onze – urban - volkszanger met een voorliefde voor bier. Niet iets wat je zomaar inderdaad verwacht van een hiphopcollectief.”

Solocarrière Ondertussen is Kaascouse naast Skenggeng druk bezig met zijn solocarrière.“Deze rare tijd heeft ervoor gezorgd dat ik daar ook weer op kon gaan focussen. Ik heb alle tijd gehad om nieuw materiaal te maken en dat ga ik allemaal gedurende dit jaar uitbrengen.Te beginnen met een E.P. Vroeger waren het mixtapes, nu noemen we ze E.P.’s maar het idee blijft hetzelfde, haha. Het zijn twaalf tracks die in een periode van een maand opgenomen zijn. De plaat heet “Stoffig & Onvolwassen” en zal vanaf 2 februari overal te beluisteren zijn.”

Grappig brengen Er is veel humor in de teksten van Kaascouse, en dat valt op want niet iedereen in de Nederlandse hiphop is daar mee bezig – om het zachtjes uit te drukken.“Humor is voor mij wel degelijk een wapen ja… Daarnaast is het ook een manier om zelf om te gaan met deze rare wereld.Je bent al snel een zeikerd wanneer je een sterke mening hebt over dingen. Maar wanneer je het grappig brengt kunnen mensen al sneller relativeren en kom je met veel meer weg.”

Disclaimer Kaascouse kende Highlife al wel.“Ik ben het blad vrij vaak tegengekomen in coffeeshops door het land heen en als ik heel eerlijk ben vind ik het ergens ook echt leuk dat ik er eindelijk zelf een keer in kom te staan!” Want de high life, daar heeft hij wel wat mee. Hoe het allemaal zo is begonnen wil Kaascouse wel vertellen, maar“bij dit antwoord hoort denk ik wel een disclaimer haha… Kindertjes die dit toevallig lezen: het volgende wat ik ga zeggen is niet cool of zo OK?”

Jonko-rapper stempel Ik mis de coffeeshop

”Ik was dertien toen ik mijn eerste jointje rookte.Tijdens de introductieweek

En nu zit hij dus zoals meer mensen in een lockdown, maar dat kan

van de eerste klas om precies te zijn.Vanaf mijn achttiende ben ik dan ook

Kaascouse niet stoppen, er is genoeg te doen.“Ja, het zijn zeker rare tijden.

vaste bezoeker van coffeeshops geweest. Door grappige instagram

Ik was sowieso al niet iemand die naar discotheken toe ging of zo, maar een

filmpjes heb ik een beetje het jonko-rapper stempel gekregen. Dat draag

blowtje roken in de coffeeshop mis ik ondertussen wel echt! Ik ben

ik dan ook met trots! Ik show liever een goede joint dan een dure fles.”

voornamelijk de studio in gedoken om veel nieuw materiaal te maken. Het plan is namelijk om dit jaar elke week een release uit te brengen.”

Organisch Daarnaast is Kaascouse ook bezig met het Skenggeng platform. “Skenggeng bestaat uit een collectief van vrienden die in het verleden al zelfstandig artiest waren. We hebben net de stap gemaakt naar een nieuw pand, waar we met z’n allen een creatieve space bouwen voor elkaar. De

Een blowtje roken in de coffeeshop mis ik ondertussen wel echt!

kunst staat bij ons voorop! We hebben in het verleden allemaal ervaringen gehad met grotere labels en geven liever de voorkeur aan de independent, onafhankelijke weg. We doen dan ook niet mee aan de populariteitswedstrijd die nu gespeeld wordt door onze collega’s en kopen

Zowat altijd een blowtje

geen plaatsen in bij streaming diensten en bekende urban-outlets. We

Deze rapper is een productieve stoner.“Dat betekent dat ik de hele dag wel

houden het organisch!”

bezig ben met iets binnen de Skenggeng organisatie dan wel met mijn

18 HighLife


Kaascouse werkzaamheden. Dit gaat zowat altijd gepaard met een blowtje

niet. Maar na een aantal dagen nuchter rond te lopen in Colombia

in mijn mond.Je zult mij dan ook niet vaak vinden op plekken waar ze me

verzamelde ik toch het lef om een van de rappers daar te vragen voor een

scheef aankijken omdat ik een blowtje rook.”

connect. En die had hij…”

Niet normaal! “Ik ben een fan van haze. Maar voor een goede kush ben ik ook warm te krijgen. Laatst was ik trouwens bij Joa en Arjan van Green House en die boden me wat Cookies aan. Namen zoals Cheetah Piss en Cereal Milk. Niet normaal haha!” De vraag is dan vervolgens of dat invloed heeft op zijn creativiteit? “Ik laat in mijn muziek regelmatig doorschemeren dat ik van een goed blowtje hou ja. Maar ergens denk ik ook dat het gewoon een

Ik ben een fan van haze. Maar voor een goede kush ben ik ook warm te krijgen.

onderdeel is geworden van mijn dag. Ik kan me nu bijna niet voorstellen dat ik in de studio zit zonder een blowtje.”

Waar is de wiet?

Cannabisgeur

Net zoals gewone mensen maken artiesten ook weleens wat mee rondom

“Wat er zich vervolgens afspeelde leek wel op een Scarface film, maar na

hasj en wiet. Kaascouse weet nog wel een mooie anekdote: “Ik ging ooit

ongeveer een kwartier stond ik met wat Colombiaanse wiet in mijn

voor een muzikaal project naar Colombia toe, de hoofdstad Bogota om

handen.Vooral heel veel takjes en blaadjes maar ik was tevreden.

precies te zijn. Ik was niet zo gek om wiet mee te nemen hoor, dat nog net

Onderweg terug naar ons hotel haalden we wat biertjes. Zodat als we ‘raar’ deden we daarnaar konden verwijzen. Ook waren we zo slim om wierook met cannabisgeur te kopen. Mocht er gezeik zijn over een geur dan hadden we een cover.”

De spannendste joint ”Na een half uur takjes en blaadjes eruit vissen hadden we dan een paar jointjes over. Deze gingen we roken in de badkamer met de warme douche aan. Wij dachten dat dit goed zou zijn tegen de rook. O ja, wat ik misschien vergeten ben is dat ik op dat moment zeventien was, en mocht ik opgepakt worden dan zouden mijn ouders me moeten ophalen in Colombia, haha. Het verhaal heeft gelukkig een goed einde, want we zijn nooit betrapt en kwamen na twee weken weer veilig terug in Nederland. Maar dit is zeker by far de spannendste joint geweest in mijn leven!”

Hogere versnelling Maar goed, ondanks alles gaat het leven gewoon door, ook voor Kaascouse en Skenggeng. Dus: wat zijn zoal de plannen? “Elke week gaan we als Skenggeng collectief een release uitbrengen! Op 2 februari breng ik als Kaascouse mijn eerste plaat van dit jaar uit: ‘Stoffig & Onvolwassen’.Van alle Skenggeng artiesten kun je in 2021 ook een solo plaat verwachten, en nu we ons nieuwe pand gevonden hebben zullen we ook in een hogere versnelling content gaan maken voor op ons YouTube kanaal.”

Skengtape Vol. 1 is te beluisteren via streaming diensten als o.a. Spotify, Apple Music en Deezer.

HighLife 19


Door: Rob Tuinstra

Hilarische serie over wietindustrie in Californië Niet alleen op Apple TV, maar ook op YouTube kun je inmiddels materiaal van de satirische serie Dope State vinden. Gabriel Sunday begon al in 2015 met de voorbereidingen voor deze stonercomedy, die uiteindelijk in 2018 afgerond was. In de zesdelige serie vinden we Sunday terug als de cannabisjournalist Tyler Gopnik, die de legale cannabisindustrie in Californië wil portretteren. Daarvoor bezoekt hij een aantal excentrieke karakters. Gabriel Sunday groeide op in de Bay Area

going the way as the dodo’. Cooter beseft dat

willen veranderen in een Bud & Breakfast. In

rond San Francisco: “Iedereen die ik kon was

hij als ouderwetse dealer geen toekomst

Silicon Valley gaan ze langs bij een start-up

op een of andere manier bij de wietwereld

meer heeft, omdat rijke Wall Street investeer-

die zich bezighoudt met holografische

betrokken. Dope State is een ode aan die

cannabis en bekijken ze spreadsheets van

wietwereld en een satire op de Californië

een investeerder die met de legale wietin-

cultuur.” In de eerste episode maken we

dustrie in de VS snel rijk wil worden. Een

kennen met zijn alter ego Tyler Gopnik, die

andere grappige aflevering is een bezoek aan

zichzelf introduceert met de woorden “I am a

D.A.D.D.Y, oftwel Dads Against Drugs

marihuana enthusiast and journalist”, terwijl

Destroying Youth. CBD wellness komt aan

hij uit een gigantisch bong inhaleert.

bod in Bud, Bath & Beyond. Het mooie van Dope State is dat hoe ridicuul sommige

No Country for Old Hippies

karakters ook lijken te zijn, je ze in werkelijkheid in real life in Californië tegen kunt

De episodes hebben hilarische titels als Tree Jizz & Tazzy Dabs en No Country for Old

ders de hele cannabisindustrie op zullen

komen. California is a state of mind, wordt wel

Hippies. Tazzy Dabz is een ‘trans-female

kopen. Cooter: “Ik ben een dinosaurus, ik

eens gezegd, en dat heeft Gabriel Sunday

rapper/influencer’ die graag kinderen met

weet het. Ik maak me geen illusies.”

met zijn Dope State perfect en heel raak in

epilepsie wil helpen. Beweert ze. Een

beeld gebracht. Sunday: “We hebben alle

onherkenbare Gabriel Sunday nam de rol van

Bud, Bath & Beyond

scenes geschoten bij echte wietkwekerijen

Tazzy Dabs zelf op zich. In No Country for Old

De crew van Dope State kan uiteraard niet om

en we rookten echte wiet. Er is veel satire in

Hippies bezoeken we old skool dealer Cooter,

Mendocino heen, waar ze een illegale

deze serie, maar het is allemaal gemaakt met

die mijmert dat zijn vak “a lost art is that is

wietkwekerij bezoeken die de eigenaren

veel liefde voor de wietcultuur.”

20 HighLife


Your Most Natural Smokers Brand

100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Free

visit greengoproducts.com @greengoproducts

/greengo.products


Doe dit onze stad niet aan

Het voornemen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om toeristen te weren uit de coffeeshops met het zogenaamde i-criterium, heeft geleid tot wereldwijde publiciteit én een stroom van kritiek. Die kritiek komt uit heel verschillende hoeken,

worden ze met het i-criterium de straat

positief effect. De pijnlijke conclusies van de

maar drie punten komen steeds terug.Ten

opgestuurd. Hetzelfde geldt voor de

Amsterdamse Rekenkamer lijken alweer

eerste: het ingezetenen-criterium zal geen

tienduizenden buitenlandse studenten, expats,

vergeten: Halsema stelt dat er nog eens zo’n

problemen oplossen, maar juist problemen

wetenschappers en tijdelijke werknemers in de

honderd coffeeshops dicht moeten.Tim

veroorzaken en verergeren.Ten tweede:

haven- en financiële sector. In veel

Verlaan, onderzoeker van de stadgeschiedenis

maatregelen die de druk van het massatoerisme

berichtgeving over het plan Halsema wordt

verbonden aan de Universiteit van Amsterdam,

wél zouden verminderen worden niet of te

gesteld dat het ingezetenen-criterium in de rest

zei over het plan Halsema: “Het gaat niet om de

weinig ingezet.Ten derde: coffeeshops hebben

van Nederland al geldt, oftewel: dat toeristen

kwáliteit van de toerist, maar om de kwantiteit.

een belangrijke sociale functie en zijn het meest

daar al worden geweerd uit de coffeeshops.

Als je die aantallen wil terugbrengen dan moet je

effectieve middel tegen illegale handel in drugs.

Maar dat is niet zo. Slechts 7 van de 102

iets anders doen dan gewoon zeggen dat

Nederlandse gemeenten met één of meer

mensen niet meer naar een coffeeshop mogen.

Venetië

coffeeshops handhaven het i-criterium streng,

(…) Een tevreden roker is geen onruststoker. Ik

Niemand zal ontkennen dat Amsterdam, vóór

constateerde bureau Breuer & Intraval.

denk dat je meer last hebt van mensen die teveel

de corona pandemie, zuchtte onder de

drinken dan van mensen die een joint opsteken.”

uitwassen van het massatoerisme.Venetië geldt

Straathandel, overlast, geweld

daarbij als afschrikwekkend voorbeeld.Toch zijn

Boven de rivieren is het i-criterium altijd een

”Buitenlanders welkom”

er in Venetië geen coffeeshops. De drijvende

dode letter geweest, onder de rivieren zijn de

In een reportage over het plan Halsema zei NOS

krachten achter het massatoerisme hebben dan

meeste gemeenten gestopt met handhaving.

Journaal verslaggever en binnenstadbewoner

ook niets met coffeeshops te maken. Wel met

De reden is simpel: toeristen verbannen uit de

Gerri Eickhof: “Ik woon al heel lang in deze buurt

spotgoedkope budgetvluchten, de opkomst

coffeeshop leidt niet tot minder toeristen, maar

en kan me nog levendig herinneren hoe vroeger

van AirBnB en de sterke aantrekkingskracht van

wel tot meer straathandel, overlast, geweld en

vrijwel elke toerist onder de veertig werd

Europese cultuurcentra als Barcelona, Praag,

ruimere verkrijgbaarheid van alle drugs voor alle

besprongen door straathandelaren die sissend

Londen, Berlijn en Amsterdam. Het beeld van de

leeftijden. Het Amsterdamse gemeentebestuur

drugs te koop aanboden. Daar ging veel

‘coffeeshoptoerist’ of‘drugstoerist’ is

lijkt zich geen rekenschap te geven van de

criminaliteit achter schuil. Het probleem

achterhaald en eenzijdig. Het rapport

ervaringen met het i-criterium in de rest van

verdween grotendeels toen de coffeeshops

Onderzoek naar de bezoekerspatronen in 11

Nederland. Daar weten ze inmiddels dat de

werden gereguleerd, met daarbij de

coffeeshops in de Amsterdamse binnenstad

politie het kat-en-muisspel met dealers altijd

uitdrukkelijke bepaling dat ook buitenlanders

(Adviesburo Drugs, 2020) constateert dat

verliest, hoeveel handhaving er ook wordt

welkom waren. Critici van het nieuwe plan vrezen

buitenlandse bezoekers van coffeeshops

ingezet. Bezit van maximaal vijf gram cannabis

nu dat wanneer het wordt doorgezet, dat oude

meerdere motieven hebben voor hun bezoek

wordt immers gedoogd; de voorraad zit verstopt

probleem weer terug keert.”

aan de stad. Bijvoorbeeld grote evenementen,

onder een scooterzadel of in het plantsoen.

festivals, congressen in de RAI, wedstrijden van

Onze boodschap aan het stadsbestuur is simpel:

Ajax, de Gay Pride en het Amsterdam Dance

Project 1012

doe dit onze stad niet aan. De coffeeshops zijn

Event (400.000 bezoekers in 2019).

Burgemeester en wethouders lijken ook weinig

niet de vijand, maar een essentiële voorziening

te hebben geleerd van Project 1012, waarbij ruim

en een effectieve bondgenoot in de strijd tegen

Straat opgestuurd

dertig coffeeshops in het centrum werden

illegale drugshandel in de stad.

Al deze mensen zullen naarAmsterdam blijven

gesloten. Op de drukte, het aantal toeristen en

komen. Maar als ze een zakje wiet willen kopen,

de overlast in de binnenstad had dit geen enkel

22 HighLife

www.coffeeshopbond.nl


Door: Rob Tuinstra

Besluit buitenlanderverbod Amsterdamse coffeeshops uitgesteld

‘Expertmeeting’ over i-criterium Femke Halsema is de onverwachte nieuwe frontgeneraal in de Oorlog tegen Cannabis

Het voorstel van burgemeester Femke Halsema om buitenlandse toeristen uit coffeeshops te weren is uitgesteld. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat eerst een ‘expertmeeting’ over het invoeren van het i-criterium moet plaatsvinden. Er bestaat angst voor meer overlast van straatdealers. Alleen de rechtse partijen zijn enthousiast. Er is grote beroering ontstaan over de

vreemde suggesties van deze verdwaasde

beschuldigd. En hoe je een monopolypo-

plannen van Halsema. Eerdere burge-

burgmeester. Daar blijft het niet bij. Halsema

sitie kunt opbouwen in een stad met 166

meesters in de hoofdstad hebben het

heeft meer vergezochte trucs bedacht om

coffeeshops is natuurlijk ook onmogelijk.

i-criterium, een idee van toenmalig VVD-

coffeeshops nóg meer te pesten. In een

minister Ivo Opstelten, nooit ingevoerd. De

hallucinante redenering stelt ze voor om

Coffeeshopkiller

andere drie grote steden, Rotterdam, Den

In een debat probeerde Halsema haar

Haag en Utrecht, doen hier niet aan mee.

plannen te verzachten door aan te kon-

Slechts 7 van de 102 coffeeshopgemeenten

digen dat coffeeshops wel een grotere

hebben het omstreden buitenlanderver-

voorraad zouden mogen hebben. Nu is

bod ingevoerd. Er zijn vele argumenten

dat maximaal 500 gram. Een cynische cof-

om niet over te gaan tot het i-criterium in

feeshopexploitant: “Tsja, als we niks meer

Amsterdam. De BCD (Bond van Cannabis

kunnen verkopen, dan zullen we inderdaad

Detaillisten) zette die in een paginagrote

met onverkochte voorraden blijven zitten.”

advertentie in Het Parool nog eens keurig

Overigens is dit een onterechte belofte

op een rijtje. Die tekst werd ondersteund

van Halsema, want dit is een landelijke

door het Adviesburo Drugs, de stichting

richtlijn, gemeenten hebben hier geen

Verbond voor Opheffing van het Canna-

zeggenschap over. Rechtse partijen die

bisverbod (VOC), de Stichting Drugsbeleid

een hekel aan cannabis en coffeeshops

en het Platform Cannabisondernemingen

hebben, zoals CDA, ChristenUnie en VVD,

Nederland (PCN). Omdat deze tekst perfect verwoord waarom dit absurde idee van Halsema zo wereldvreemd is, lees je deze

Volgens Halsema zijn coffeeshopketens ook een gevaar.

op de pagina hiernaast.

staan te juichen bij de stoere plannen van de nieuwe generaal in de Oorlog tegen Cannabis Femke Halsema. Linkse partijen, waaronder haar eigen GroenLinks, reageer-

ketens van coffeeshops aan te pakken. ‘Zo

den minder enthousiast. Helaas schoten ze

Blowverbod en aanpak ketens

worden monopolie-posities voorkomen

de plannen niet direct af, dat lef hadden

Helaas heeft Halsema nog veel meer

en complexe en niet-transparante onder-

ze niet, maar kwamen ze met een laf idee

absurde plannen bedacht. Zo vindt deze

nemings- en financieringsconstructies

om hier eerst een ‘expertmeeting’ over te

vooraanstaande politicus van GroenLinks

tegengegaan.’ Normaal gesproken ben je

houden. Immers, de verkiezingen komen er

het ook wel een tof idee om in de hele Am-

in Nederland pas schuldig als dit bewezen

aan en hoe moet Jesse Klaver progressieve

sterdamse binnenstad een blowverbod in

is. Maar niet in Halsema’s wereld. Daarin

stemmen trekken als boegbeeld Halsema

te stellen. Waanzin natuurlijk. Staphorst aan

worden coffeeshops die in de hoofdstad

de grootste coffeeshopkiller en wiethater

de Amstel komt steeds dichterbij met deze

meerdere filialen hebben al bij voorbaat

van deze tijd blijkt te zijn. Wordt vervolgd.

HighLife 23


Door: Rob Tuinstra

Gaat Joe Biden cannabis in de VS legaliseren? More act aan. In dit wetsvoorstel, volledig getiteld ‘Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement’, werd cannabis gedecriminaliseerd. Ook riep het op om eerder veroordeelde gevangenen wegens overtreding van de cannabiswetgeving vrij te laten. Het bijzondere aan de MORE act was dat het door parlementsleden van beide partijen werd ondersteund. Niet alleen de democraten stemden voor, maar ook vijf Republikeinen ondersteunden het wetsvoorstel. Tot nu toe bleef deze nieuwe cannabiswetgeving altijd steken bij het Congres, omdat de leider van de Senaat, de Republikein Mitch McConnel uit Kentucky, weigerde dit soort voorstellen in de Senaat te behandelen. Die macht heeft hij. Maar nu niet meer, want de Republikeinen zijn hun meerderheid kwijt dus opent dat de deur naar nieuwe mogelijkheden.

I believe in freedom De nieuwe (Democratische) leider van de

Joe Biden

Senaat is Chuck Schumer uit New York. En nu wordt het interessant, want deze politicus

De verkiezing van Joe Biden tot president van de VS leidde tot veel enthousiasme bij wietliefhebbers daar. En nadat het de Democraten begin januari zelfs lukte om twee Senaatszetels te winnen, waardoor ze met een winnende stem van vicepresident Kamala Harris daar een nipte meerderheid hebben, was de euforie nog groter. Legal cannabis, here we come. Of is dat te optimistisch?

heeft zich de laatste tijd regelmatig uitgesproken over zijn plannen voor cannabis. Waar McConnel een hardliner was die niets zag in legale cannabis, is Schumer daar een groot voorstander van. In een recent interview zei hij: “I believe in freedom. Laat mensen hun gang gaan. Er gingen de laatste jaren horrorverhalen voorbij; als je cannabis

Allereerst moeten we even naar het politieke

Senaat is feitelijk gelijk verdeeld; zowel de

legaliseert krijgen we meer misdaad. Nou, je

systeem van de VS kijken. Waar wij in

Democraten als de Republikeinen hebben 50

hebt het gezien. In heel veel staten in de VS is

Nederland de Tweede en Eerste Kamer

zetels. Een beslissende stem komt dan van de

cannabis nu legaal en de misdaadcijfers zijn

hebben, heb je in de VS het Congres en de

Amerikaanse vicepresident, die ook

daar niet gestegen, integendeel. Een ander

Senaat, die vergelijkbaar zijn met onze

voorzitter van de Senaat is. Met deze stem van

horrorscenario ging ook niet op: bij legale

kamers. In het Congres (435 zetels) hebben

VP Kamala Harris is de stemverhouding 51-50.

wiet raakt iedereen verslaafd! Nou, dat is ook

de Democraten een kleine meerderheid. Zij

niet gebeurd. Ik ga de komende tijd dus flink

hebben 221 zetels, de Republikeinen 211. Drie

MORE act

aan de slag met initiatieven op dit gebied.

zetels zijn daar op dit moment onbezet. De

In december vorig jaar nam het Congres de

Het kan goed zijn dat ik de verschillende

24 HighLife


niet terecht bij banken of de financiële

Democraten was hij de meest conservatieve

wereld. Dat is ontoelaatbaar.” Ik kan dat door

kandidaat. Waar andere gegadigden voluit

eigen ervaring bevestigingen. Nadat in

een federale legalisering van cannabis

Californië cannabis werd gelegaliseerd, was

ondersteunden, was Biden daar nooit

ik een van de eerste buitenlandse toeristen

voorstander van. Ook tijdens zijn politieke

daar die legaal cannabis kon kopen. Nee, In

carrière zie je dat Biden heel erg gematigd is.

Californië hebben ze niet van die rare types

Hij zou cannabis wel willen decriminaliseren,

als Femke Halsema, de burgemeester van

maar tot op heden was hij niet enthousiast

Amsterdam, die een beetje wiet voor

over volledige legalisering. Jammer, want

toeristen uit andere landen wil verbieden.

volledige federale legalisering zou een

Toen ik op 2 januari 2018 in een cannabis

enorme wereldwijde boost geven, ook bij

dispensary in Santa Ana de heerlijkste en

wiethaters zoals onze eigen Nederlandse MP

meest potente wiet kon kopen, was dat geen

Mark Rutte (VVD).

enkel probleem. Er was slechts één

Kamala Harris wetsvoorstellen die er nu al zijn ga

voorwaarde: alles moest cash, handje

Kamala Harris

contantje. Waar je overal in de VS met je

Tot slot nog even aandacht voor Kamala Harris.

creditcard betaalt, was dat hier niet mogelijk.

Ze was als leidend figuur van het Openbaar

Om transacties te vergemakkelijken stond er

Ministerie in San Francisco verantwoordelijk

wel een ATM. Plus ongeveer vijf zwaar

voor vele aanklachten tegen overtreders van

combineren met mijn ideeën en dat daar een mix van gaat komen.”

SAFE Banking act Schumer bedoelt hiermee, naast de eerder besproken MORE act, de SAFE Banking act. Dit is een voorstel waarin de Amerikaanse cannabisbranche eindelijk toegang krijgt tot normale dienstverlening van de financiële wereld. Net als in Nederland weigeren vele banken zaken te doen met legale cannabis dispensaries, omdat deze verkooppunten dan wel legaal zijn in hun eigen staat, maar federaal gezien niet. Om problemen te voorkomen, en er is natuurlijk ook wel een vooroordeel hier en daar, is de Secure And Fair Enforcement Banking act bedacht. Zaken doen voor cannabisbedrijven in de VS, maar ook voor bedrijven uit andere landen zoals Canada, zou een stuk makkelijker en veiliger

Tijdens de stemming over de MORE act droeg de Democratische afgevaardige Earl Blumenauer een hennep mondkapje.

worden. Dit voorstel is in 2019 al aangenomen in het Congres, maar daar bleef het bij. Mitch

bewapende bewakers met automatische

oude cannabiswetgeving. De laatste jaren

McConnel hield als een ware generaal aan

wapens. Dat zou allemaal dus anders gaan als

heeft ze haar standpunt echter verzacht en

het front van de War on Drugs dit

die SAFE Banking act er doorheen komt.

steunde ze beide hierboven genoemde

wetsvoorstel tegen en liet het niet eens tot

wetsvoorstellen. Critici vinden dat niet genoeg

POTUS 46

en blijven haar verwijten dat ze in het verleden,

Joe Biden, POTUS 46, is al decennialang actief

net als haar baas Biden, te gemakkelijk mee

Immense bedragen

in de Amerikaanse politiek. Dus is het relatief

ging met de oorlog tegen cannabis in de VS.

De reden waarom ook sommige

eenvoudig om zijn track record inzake

We zullen haar de komende tijd op haar daden

Republikeinen (90 van hen ondersteunden

cannabis te bekijken. Het resultaat: matig.

moeten beoordelen.

de SAFE Banking act in het Congres) de

Tijdens de voorverkiezingen bij de

een stemming in de Senaat komen.

financiële wereld en cannabis graag aangenomen willen zien is eenvoudig. Het

Schumer maakt haast: cannabis wordt prioriteit

gaat om immense bedragen. Morgan Fox,

Chuck Schumer maakt haast. Begin februari kondigde hij samen met zijn collega’s Cory

woordvoerder van de National Cannabis

Brooker en Ron Wyden aan snel met een wetsvoorstel te komen, om de wetgeving rond

Industry Association: “De legale

cannabis snel te hervormen. Schumer: “De War on Drugs is een oorlog tegen het volk

cannabismarkt was 13 tot 14 miljard dollar in

geweest, met name tegen mensen met een andere huidskleur. Het einde van het fede-

2020. Dat gaat de komende jaren alleen maar

rale verbod van cannabis is noodzakelijk om al de feiten van deze mislukte oorlog recht

stijgen. En een groot deel van die markt kan

te zetten. Nieuwe wetgeving rond cannabis is een van onze prioriteiten!”

HighLife 25


High on Design Cannabis en creativiteit gaan heel goed samen

THE HEIRLOOM STACK Castor Design’s Heirloom Stack for luxury Canadian brand Tokyo Smoke reveals inspired creative thinking. Fashioned from rose-pink ridged glass, this elegant three-piece set of marijuana accessories features an ashtray, grinder, and pipe. The design has echoes of the kind of vintage Candy Ware you might find in the china cabinet of a refined neighbor. To reinforce this— and the message that marijuana can be enjoyed by people of all (legal) ages— promotional material features the beautifully manicured, bejeweled hands of a genteel woman of senior years. * 62

QUILL Oozing style and sophistication, the Quill is an all-in-one vaporizer pen in recyclable stainless steel filled with 750 milligrams of pure full-spectrum cannabis extract. This clever gadget works as a microdosing tool that allows the user to build the level of intensity—with around 2 milligrams of active cannabinoids in each puff. Describing its products as “sippable weed,” Quill ensures that each pen contains a single-source strain, and provides winestyle tasting notes for its range of classic and modern strains. * 166

26 HighLife

63


Cannabis en creativiteit gaan heel goed samen. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld muziek, film, literatuur of mode, maar ook voor design. Ontwerpers zijn creatieve geesten en cannabis kan daarbij heel inspirerend werken. Van het prehistorische China en het oude India tot Parijse cafés en de vlakten van de Nieuwe Wereld, cannabis heeft een legendarische en complexe geschiedenis die continenten en millennia omvat. Het is gebruikt in religieuze ceremonies door Shinto-priesters en Rastafari’s, en het heeft creatieve bewegingen beïnvloed, waaronder Amerikaanse jazzmuziek, de Beat Generation, de tegencultuur hippies en hiphop.

Nieuwe trends Cannabis is nu uitgegroeid tot een florerende internationale bedrijfstak. Het consumeren van de plant en het gebruik van de derivaten ervan is in verschillende landen legaal geworden. Dat heeft de weg geëffend voor een nieuwe generatie designbewuste consumenten en ondernemers. Bij Uitgeverij Gestalten verscheen daarover een prachtig boek: High on Design – The New Cannabis Culture. Het bekijkt op inspirerende wijze de nieuwe esthetiek en

High on Design THE NEW CANNABIS CULTURE

trends van de hedendaagse cannabiscultuur, maar geeft ook een diepgaande kijk op het fenomeen cannabis met betrekking tot politiek, geschiedenis, legalisatie en samenleving. Met geavanceerde producten en modern design geven jonge bedrijven de cannabiscultuur een verfrissend eigentijdse esthetiek.

Coffeeshops als moderne designpaleizen High in Design richt zich vooral op de internationale cannabiscultuur, maar ook binnen onze eigen grenzen is duidelijk dat er steeds meer oog is voor design. Het uiterlijk van de coffeeshop is in tiental-

High in Design

len jaren gedoogcultuur waanzinnig veranderd. Vooral de laatste tijd

Santiago Rodriguez Tarditi

zie je dat een toenemend aantal ondernemers zich er bewust van

Uitgeverij Gestalten

is dat een mooie uitstraling van groot belang is. Gerenommeerde

www.gestalten.com

architecten en interieurontwerpers hebben vele coffeeshops omgetoverd tot moderne designpaleizen waar het goed toeven is.

ISBN: 978-3-89955-880-7

Tenminste, wanneer onze coffeeshop, ons geliefde Nederlandse

@gestalten #gestaltenbooks #highondesign

cultuurfenomeen, ook weer die verblijfsfunctie krijgt, nadat het corona-virus is overwonnen.

JOSEPH SARACENO AND WILSON WONG Photographer Joseph Saraceno teams up with creative Wilson Wong to create potent images epitomizing the cultural shift in cannabis use in recent years— primarily a distancing from the hippie tripping of the 1970s weed scene toward a more sophisticated, cultured, lifestyle vibe. The accessories emerging in recent years are high on design and serve as decorative ornaments in their own right. Gold-plated grinders, maple-bark rolling trays, sleek-line keychain carriage cases—luxury items crafted from noble materials that speak for themselves. * 178

HighLife 27


Door: Nicole Maalsté

Cash geld belangrijk voor inkoop cannabis voor coffeeshops

Strijd om behoud van contant geld Contant geld heeft volgens banken geen toekomst. Er is steeds minder vraag naar en het levert veiligheidsissues op. Geld opnemen aan een balie of bestellen kan binnenkort bij geen enkele bank meer. En banken reduceren het aantal geldautomaten. Onderzoek wijst echter uit dat contant geld goed bereikbaar en bruikbaar moet blijven.

Dat is goed nieuws voor coffeeshops. Zolang

nemen: geld bestellen bij een

Pinnen

het gedoogbeleid niet verandert, kunnen zij

waardetransporteur die op locatie bezorgt of

Het bedrijf Geldmaat is alvast een stap in de

hun producten uitsluitend inkopen met

pinnen bij een geldautomaat. Dat eerste is

goede richting. Geldmaat neemt de

contant geld. Het inkopen van hasj en wiet is

vanwege de overvalgevoeligheid lastig voor

geldautomaten van ABN AMRO, ING en

immers nog steeds strafbaar. De trend om

coffeeshops. Personeel loopt zo extra risico’s.

Rabobank stapsgewijs over. Het is de

transacties met contant geld zoveel mogelijk

En het tweede betekent dat je met

bedoeling dat er voor volgend jaar 3850

terug te dringen, brengt coffeeshops al

verschillende passen of op meerdere dagen

geldautomaten van Geldmaat actief zijn. Je

langer in de problemen. Vanuit de

moet gaan pinnen bij een geldautomaat om

kunt er per dag 10.000 euro per pas uit de

coffeeshopbonden zijn er brieven

het bedrag bij elkaar te krijgen. Ook dat is niet

automaat trekken. Nog steeds niet ideaal als

geschreven naar de verantwoordelijke

zonder risico.

je grote sommen nodig hebt voor het

ministeries en De Nederlandse Bank (DNB)

inkopen van wiet en hasj, maar goed. Een

om de gevolgen voor de coffeeshopbranche

DNB-studies

andere mogelijkheid is het pinnen in de shop

aan te kaarten. Ook zijn er

Omdat de noodzakelijke infrastructuur om

afschaffen en klanten contant laten

coffeeshopondernemers naar de rechter

contant geld bereikbaar te houden, dreigt te

afrekenen. Maar dan krijg je weer het

gestapt.

worden aangetast, liet de DNB een

probleem dat veel banken als voorwaarde

onderzoek uitvoeren. Daaruit volgt de

stellen dat een belangrijk deel van je

Rechtszaak

conclusie dat het om allerlei redenen van

betalingstransacties via de pin moeten

Onlangs oordeelde de Amsterdamse

groot belang is om de mogelijkheid te

verlopen vanwege de transparantie.

rechtbank dat het banken vrij staat om hun

behouden om met contant geld te betalen.

Verschillende coffeeshops hebben brieven

dienstverlening te wijzigen en klanten te

Zonder contant geld kan een burger zijn

ontvangen van banken dat hun rekening

weigeren. Banken zijn commerciële

tegoed bijvoorbeeld niet meer opvragen bij

wordt afgesloten als er onvoldoende

bedrijven en hebben een vrije keuze. Best

een bank. Het is een manier om onafhankelijk

pinbetalingen zijn.

Friends BV had een zaak aangespannen

van een bank geld bij je te dragen. Maar het is

tegen de ING omdat zij ineens geen grote

ook erg handig in geval van een langdurige

Kortom: Een typisch voorbeeld van een

geldbedragen meer konden bestellen en

pinstoring of andere verstoring in het

Catch-22. Gooi je de pinautomaat eruit, dan

ophalen. De coffeeshopondernemer gaf aan

elektronische betalingsverkeer. Ook is het

loop je het risico dat je bankrekening wordt

per maand ruim 85.000 euro contant geld

voor veel mensen prettig dat je niet meer

opgeheven. Maar zonder voldoende cash

nodig te hebben om inkopen te kunnen

kunt uitgeven dan je op zak hebt. Inmiddels

kun je geen inkopen doen. Het laatste woord

doen. De ING gaf tijdens de rechtszaak aan

heeft de DNB een vervolgonderzoek uitgezet

in de coffeeshop-banken soap is nog niet

dat zij het gewijzigde beleid tijdig hebben

om ervoor te zorgen dat de infrastructuur

gezegd.

aangekondigd en dat klanten nog andere

voor contant geld gehandhaafd blijft. De

opties hebben om contant geld op te

resultaten worden na de zomer verwacht.

28 HighLife


Door: Nicole Maalsté

Red Alert voor synthetische wiet en hasj

Er is wiet en hasj in omloop die vervuild is met synthetische cannabinoïden. Het effect van deze cannabisproducten is verre van prettig en kan gevaarlijk zijn. Het Trimbos-instituut is daarom vlak voor de Kerst een waarschuwingscampagne gestart. Consumenten kunnen verdachte samples anoniem inleveren en laten testen.

raakte of juist geïrriteerd of testlocatie. Op www.drugs-test.nl is te vinden o Er is cannabis in omloopbewusteloos die is vervuild met de synthetische cannabinoïd MDMBgefabriceerde) cannabinoïden vervuilde agressief werd. En het vergroot het risico op welke testlocaties er in de buurt zijn en wat de cannabis op de4en-PINACA. Nederlandse markt was, hoorden een psychose bij mensen die daar gevoelig openingstijden zijn. De samples komen via deze oeerst Deze stofvan heeft meer normale cannabis en kan leiden tot ernstige terecht, die we voor het in de zomer 2020.Toen leek risico’s voor zijn.dan Genoeg redenen voor actie. testlocaties bij het Trimbos-instituut het te gaan omgezondheidsproblemen, CBD die bespoten was met Coffeeshopondernemers waarschuwen ze vervolgens laat testen in een laboratorium. Zo zoals bijvoorbeeld nare hallucinaties of hartkloppingen. synthetische cannabinoïden. Inmiddels zijn op elkaar en schaften en masse testapparaten ontstaat er zicht op de markt en kunnen de o De vervuilde cannabis kan door zowel straatdealers als coffeeshops worden de Nederlandse markt ook vervuilde producten aan zoals Gemmacert of Purple Pro. Het gevaarlijke cannabisproducten gericht worden verkocht. aangetroffen die als hasj en (gewone THCprobleem met dit soort apparaten is echter opgespoord. Het aanbieden van samples kan owietAan het uiterlijkDevan de dat hasj ofkunnen wiettesten kun op jeonbekende niet zien of het om De deervaring vervuilde houdende) worden aangeboden. zij niet anoniem. leert dat dit de drempel vervuilde producten duiken niet alleen bij de stoffen en zij ook geen synthetische verlaagt om samples op te sturen. cannabis gaat. illegale markt op maar ook in coffeeshops. Met cannabinoïden kunnen aantonen. Je kunt er o Neem van een nieuw zakje cannabis altijd éérst maar één trekje en wacht het een laboratorium-onderzoek toonde het alleen mee aantonen of en hoeveel natuurlijke Kans effect minstens 10 minuten af. Trimbos-instituut aan dat het in Nederland om THC een sample bevat. Wanneer een sample Er zit nog een positieve kant aan dit verhaal. o Bij hele nare effecten stop gebruik en bel eventueel 112! een vervuiling gaat met het synthetische weinig of geen THC bevat terwijl het effect wel Wellicht dat dit het begin is van een nieuwe Dat er met synthetische (in een laboratorium

cannabinoïd MDMB-4en-PINACA. Deze stof

sterk is, zou dat een indicatie kunnen zijn dat er

samenwerking tussen het Trimbos-instituut

en de coffeeshops. In het kader van de Als je nare effecten van cannabis hebt gehad kun je het laten testen. volksgezondheid en veiligheid moeten Voor testadressen zie: www.drugs-test.nl variant een stuk sterker is dan natuurlijke THC. Dat Verdachte samples melden coffeeshops de mogelijkheid krijgen om hun bindt zich net als THC aan cannabisreceptoren in

iets mis is. Maar het biedt geen 100% garantie.

de hersenen. Het verschil is dat de synthetische

leidt tot onvoorspelbare en risicovolle effecten.

Coffeeshops kunnen hun wiet of hasj samples

niet opsturen naar een laboratorium. Dat is Voor meer informatie: Gevaarlijk helaas niet toegestaan binnen het • https://www.drugsredalert.nl/ Het probleem met synthetische cannabis is gedoogbeleid. Maar zij kunnen wel contact • Drugs Infolijn:te0900–1995 (€0,10/min) dat je er zonder daarop voorbereid zijn opnemen met het DIMS (Drug Information

producten in een laboratorium te laten testen. Niet via hun klanten, maar zelf. Hoe mooi zou het zijn als ook de coffeeshops die niet meedoen aan het wietexperiment hun klanten in een lab geteste wiet en hasj kunnen

makkelijk te veel van binnen krijgt. Hierdoor

Monitoring System) van het Trimbos-Instituut

aanbieden? Daarmee zouden coffeeshops

kun je misselijk of angstig worden of last

om te melden dat zij verdachte samples

zich op een belangrijk punt kunnen

krijgen van paranoia, hallucinaties,

hebben aangetroffen. Ook kunnen zij hun

onderscheiden van illegale aanbieders.

hartkloppingen of een hoge bloeddruk. Er zijn

klanten waarschuwen en stimuleren om

ook gevallen bekend waarbij iemand

verdachte samples in te leveren bij een

Meer info: www.drugs-test.nl

HighLife 29


Door: Redactie HighLife

Onderzoek naar CBD als medicijn bij honden

CBD snacks en -olie voor honden steeds populairder

In de Verenigde Staten zijn CBD snacks en CBD-olie voor honden een groot verkoopsucces. Recente onderzoeken schatten dat er binnen afzienbare tijd jaarlijks rond de 400 miljoen dollar in deze nieuwe wellness voor honden omgezet zal worden.

deel uit van mijn

reacties achter: ‘Ik gebruik het pas twee

familie, en ik geef

weken maar heb wel het idee dat mijn hond

prioriteit aan hun

een stuk rustiger is.’

emotionele en fysieke welzijn. “Net

Onderzoek naar CBD als medicijn

zoals CBD het

CBD voor honden is wereldwijd aan een

menselijk welzijn

opmars bezig. Er wordt inmiddels ook

kan ondersteunen, is

onderzoek gedaan of CBD effectief kan zijn

Martha Stewart, een in de VS bekende

aangetoond dat het

persoonlijkheid die eerder met Snoop Dogg

ook de kwaliteit van

samenwerkte, heeft nu een heuse CBD-lijn

het leven van

voor honden samengesteld. Het gaat om

huisdieren

CBD-olie en CBD-brokjes die bedoeld zijn

verbetert. Met hulp

om onze viervoetige huisvrienden te helpen

van de wetenschappers en dierenartsen van

bij kanker bij honden. Het Ontario Veterinary

bij zowel mentale als fysieke ongemakken.

Canopy Animal Health heb ik CBD-

College van de University of Guelph is in 2019

Denk bijvoorbeeld eens aan alle stress die

oliedruppels en hartige, zacht gebakken

begonnen aan een groot onderzoek of CBD

onze huisdieren ondervinden van vuurwerk.

kauwsnacks gemaakt om de gezondheid

‘de weg zou kunnen wijzen naar alternatieve

CBD kan die stress tegengaan.

van honden van alle leeftijden, maten en

therapieën voor huisdieren’. Het onderzoek

rassen te ondersteunen in heerlijke smaken

richt zich met name op behandeling met

Hondenvriend

die je honden niet kunnen weerstaan.” De

cannabidiol bij kanker bij honden.

Martha Stewart is zelf een grote

snacks en olie komen in natuurlijke smaken

Onderzoeken in de VS hebben al uitgewezen

hondenvriend. Ze heeft er vier: de Franse

zoals kip, cranberry en blueberry. Ook in

dat CBD effectief kan zijn bij de behandeling

bulldogs Bête Noire en Crème Brûlée, en

Nederland kunnen dierenliefhebbers al

van artritis bij honden. Andere dieren, zoals

twee Chow Chows: Emperor Han en

enige tijd CBD snacks voor hun hond

katten en paarden, hebben volgens diverse

Empress Qin. Stewart: “Mijn honden zijn niet

aanschaffen. Hun baasjes zijn enthousiast en

onderzoeken ook baat bij CBD bij

alleen mijn metgezellen, maar ze maken ook

laten op verschillende websites positieve

soortgelijke kwalen.

30 HighLifeTweede generatie ondernemers Kelvin en Nicky Leenders, coffeeshop Scolo IJmuiden “Samen met je broer in een bedrijf zoeken naar perfectie” Dit is een negende artikel in een serie over tweede generatie exploitanten van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier zijn verbonden met de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen

Kelvin (23) en Nicky (19) Leenders zijn de zonen

verantwoordelijk voelde. ‘De zaak gaat me aan

boekhouder, met wie hij een goed contact

van Frank Leenders (50), eigenaren van

het hart. Ik heb het altijd als ‘onze coffeeshop’

opbouwde. Pa Frank gaf zijn oudste zoon

coffeeshop Scolo uit IJmuiden. Kelvin en Nicky

gevoeld.’ Hij ging zich ook bemoeien met een

beetje bij beetje meer verantwoordelijkheid

werken sinds hun achttiende in de zaak en zijn

aantal moderniseringsslagen die de coffee-

en liet de bedrijfsvoering steeds meer los

inmiddels mede-eigenaar van de shop.

shop in zijn ogen moest maken toen hij na een

waardoor Kelvin zijn vernieuwingen stap voor

half jaar werken een beetje had gezien hoe de

stap door kon voeren. ‘Er werden langzaam

Betrokken en verantwoordelijk

coffeeshop reilde en zeilde. Op Kelvin’s

maar zeker steeds meer ideeën van mij

‘In het begin werkte ik drie dagen in de

initiatief is een nieuw kassasysteem aange-

doorgevoerd, zoals het leggen van goede

coffeeshop van mijn vader’, zegt Kelvin. ‘Ik

schaft en werd de bedrijfsvoering van de zaak

contacten binnen de gemeente bijvoorbeeld.

combineerde het met volwassenonderwijs

daarop aangepast. Dat was best ingrijpend

De wijkagent komt regelmatig langs en dan

om mijn MAVO en HAVO-diploma te kunnen

voor de onderneming. ‘Maar omdat mijn vader

nemen we samen wat knelpunten door, als die

halen. Ik ben daarna niet meer doorgegaan

voelde dat ik de verantwoordelijkheid aanging

er zijn. Verder neem ik regelmatig contact op

met een HBO-opleiding, omdat ik liever in de

gaf hij me veel ruimte om dit soort veranderin-

met ambtenaren en politici om de dingen die

praktijk wilde leren hoe je een onderneming

gen door te voeren. “Probeer het maar”, zei hij

zich voordoen te bespreken.’

als een coffeeshop kunt professionaliseren

dan.’ Nicky loopt nu een jaar mee in de shop. Hij

om de zaak toekomstbestendig te maken.’ Zijn

doet voornamelijk kassawerk, maar springt

Professionaliseren

broer Nicky begon ambitieus aan ROC

regelmatig bij als Kelvin hulp nodig heeft.

De coffeeshop zoals die de afgelopen decennia heeft bestaan, heeft zijn langste tijd

opleidingen automonteur en vliegtuigmonteur, maar kwam er na een tijdje achter dat hij

Boekhouding

gehad, denken de broers. Ze vinden kwaliteit

liever werkte in ‘de winkel’, zoals de broers de

Na het nieuwe kassasysteem volgde de

van service en van de verkochte cannabis de

coffeeshop liefkozend noemen. Kelvin begon

boekhouding. Die kon na ruim twintig jaar ook

belangrijkste uitgangspunten van hun

met gewoon barwerk in de coffeeshop,

wel een update gebruiken. Kelvin moderni-

coffeeshop. Ze willen klanten goede hasj en

waarbij hij zich al meteen zeer betrokken en

seerde de boekhouding in overleg met een

wiet aan kunnen bieden en nemen bij de

32 HighLife


inkoop alleen genoegen met het beste, ook

moet meegroeien met de ontwikkelingen op

wel toe. Mensen gaan hier in de zaak echt

als daardoor de prijs in de zaak misschien iets

de markt. Ook dat is een onderdeel van de

geen joints zonder tabak roken: tabak weg,

hoger komt te liggen of de marge wat kleiner

professionaliseringsslag die een coffeeshop in

mensen weg. Aan de andere kant werd het

wordt. ‘Daarnaast besteed ik erg veel aandacht

zijn ogen moet maken. Coffeeshops hebben

ook steeds zwaarder om de buurthuisfunctie

aan het personeel’, zegt Kelvin. ‘De medewer-

een sterk maatschappelijk belang, vindt hij. Ze

goed te kunnen uitvoeren. Onze zaak heeft

kers zijn een belangrijke schakel bij het

zijn bijvoorbeeld een onmisbare schakel bij

veel mensen een sociale structuur gegeven,

professionaliseren van de coffeeshop. Een

verantwoorde cannabisconsumptie door

maar het gaat niet altijd goed natuurlijk. En als

professionele coffeeshop biedt kwaliteitswiet

jongvolwassenen. Coffeeshops moeten kennis

het mis gaat draag je als coffeeshop een

en heeft geschoolde medewerkers die

over verantwoorde consumptie overbrengen.

grote verantwoordelijkheid. Het was gewoon

klanten echt kunnen adviseren in hun keuze.

Hij benoemt met nadruk ook de ontwikkelin-

tijd om de zaak om te bouwen naar een

Dat kan alleen als ze mensenkennis hebben en

gen van de CBD-wiet. ‘Ik zit in een internationaal

afhaalshop en ons te richten op een

de producten en hun werking zelf kennen.

netwerk dat zich richt op CBD-wiet. Naast

toekomst waarin de professionele verkoop

Nieuwe cannabisproducten worden daarom

medicinale toepassingen heeft deze wiet ook

van hoogwaardige cannabis en het begelei-

altijd door een team van vier medewerkers

een hele nieuwe toekomst voor zich binnen het

den van consumenten op weg naar een

uitvoerig getest voor we ze opnemen in ons

recreatieve gebruik of bij de consumptie door

ander gebruik alle aandacht krijgen. Makkelijk

assortiment. Als een of twee medewerkers het

sporters: wiet heeft zoveel meer te bieden dan

vind ik het niet om geen buurthuis meer te

echt niets vinden verkopen we het gewoon

je suf blowen met sterke THC joints.’ Medicinale

zijn, maar het is niet anders.’ Nicky vult hem

niet. Want als een medewerker zijn twijfel heeft

toepassingen, nieuwe vormen van consump-

aan: ‘Het kan jammer genoeg niet altijd even

bij een bepaalde soort kan hij de klant ook niet

tie, edibles, gebruik door sporters, nieuwe

gezellig zijn met klanten samen. Aan de

meer goed adviseren.’

doelgroepen: er zitten een hoop nieuwe

andere kant geeft de nieuwe aanpak van de

ontwikkelingen in de pijplijn. ‘De coffeeshop 2.0

winkel ons de mogelijkheid om een droom

Testfaciliteiten

heeft een belangrijke rol bij die ontwikkelingen

tot werkelijkheid te maken: Samen met je

IJmuiden doet niet mee aan het wietexperi-

en veranderingen, op het gebied van commu-

broer in een bedrijf zoeken naar perfectie.’

ment, maar Nicky en Kelvin omarmen het

nicatie naar consumenten en research.’

idee achter het experiment. ‘Iedereen in Nederland zit te wachten op wiet van hoge

Functie

kwaliteit die in een laboratorium is getest’,

De laatste maanden wordt ‘de winkel’

aldus Nicky. ‘De huidige generatie consu-

verbouwd. De zaak die midden in een

menten wil geen chemische troep meer

woonwijk in IJmuiden ligt, had van oudsher

roken. Kom maar op met die staatswiet van

een soort buurthuisfunctie. Kelvin: ‘Ik heb dat

hoge kwaliteit!’ Kelvin: ‘De wiet die je

altijd heel prettig gevonden. Ik heb in deze

verkoopt moet getest zijn, en niet alleen op

shop geleerd om sociale contacten te leggen

het percentage THC. En dat kan alleen in

en weet dat dat voor veel anderen ook geldt.

professionele testfaciliteiten. Je kunt wel zelf

Onze zaak heeft een heel belangrijke sociale

in je shop lopen priegelen met een micro-

functie in de buurt.’ Kelvin had er daarom

scoopje, maar in een lab weten ze pas echt

grote moeite mee om in te stemmen met het

wat er allemaal in die wiet zit.’

plan om de verblijfsfunctie van Coffeeshop

Coffeeshop Scolo

Scolo te beëindigen en alleen nog met een

Snelliusstraat 21

Coffeeshop 2.0

afhaalfunctie door te gaan. ‘Enerzijds dwingt

1973 PA IJmuiden

Kelvin gelooft er heilig in dat de coffeeshop

het doorvoeren van de Tabakswet ons hier

HighLife 33


Door: Redactie HighLife

Chicca Collage is creatief met oude exemplaren Highlife

The House of Grass The House of Grass noemt Chicca Collage uit Groningen het. Ze is heel creatief aan de slag gegaan met oude exemplaren van Highlife en maakte daar een prachtige kast van. Knippen, passen en plakken op en in een kast in de vorm van een hoog huisje. Inmiddels heeft ze op soortgelijke manier ook een uniek Highlife blowtafeltje gemaakt. Colorfull, blowgeschiedenis op een prachtige collage interieur design meubellijn. Oproepend; ‘Stoners of the World, Unite’.

Een collage van de collage interieur design

Chicca Collage is een liefhebster van cannabis en mag graag een

Boudoir kamertje

pijpje opsteken. Geen tabak. Chicca: “Ik word dus niet lui en sloom

Chicca: “Bij de Metamorphose heb je een etalage als een soort

van blowen, maar juist heel energiek en creatief. Mijn voorkeuren?

aquarium. Daar heb ik een paar maanden geleden een boudoir

Lekkere zelf gekweekte buitenwietjes gemixt met metazweef, een

kamertje van gemaakt met collagekunst op kastjes, tafeltje, dozen

gouden combi.” Ze is tussen blowers en wietboeren opgegroeid op

en een lamp. Mensen staan daar nu tijdens de corona maatregelen in

het Groninger land. Ze kent de wietwereld bij de voordeur en de

de rij om hun wietje te halen, dus dan hebben ze iets om naar te

achterdeur. Ze was erbij in de beginjaren, die noordelijke

kijken. In eerste instantie denk je; hey, wat een leuk en gezellig

gloriedagen in de jaren negentig bij de opkomst van de Nederlandse

kamertje. Maar als je dichterbij komt is er een beetje een schrikeffect.

wietteelt. Al jaren komt ze regelmatig bij coffeeshop Metamorphose

Het zijn namelijk ‘comicporn’ plaatjes die ik daarvoor gebruikt heb.

in de binnenstad van Groningen voor haar favoriete metazweefje of

Als je heel goed kijkt zie je dat de sterke vrouw, de heldin en de godin

lekkere special wietjes. De prachtige Highlife House of Grass kast

het middelpunt zijn. Camille Paglia de inspirator. Quote:

heeft daar al eens kort gestaan. Chicca: “Vroeger hadden de shops

“Pornography is human imagination in tense theatrical action; its

een hele belangrijke sociale functie en ging je er heen, zelfs met je

violations are a protest against the violations of our freedom by

kleine kinderen. Nu is dat om zeep geholpen en is het verworden tot

nature.” We hadden het plan om er op een goed moment een

een onpersoonlijke afhaal. Er is niks geen gezelligheid meer, terwijl

performance in te doen, daar heeft de lockdown nu een beetje roet

dat zo bij blowen hoort. Dat vind ik wel heel jammer.”

in het eten gegooid. Het setje is erg geschikt als decor in een

34 HighLife


De collage bij coffeeshop Metamorphose in Groningen videoclip, een voorstelling of een mooie burlesque show. Maar ook

maken. Daar word ik heel blij van, zo in mijn eigen space.” Ze vervolgt:

voor op een thema hotelkamer is het geen gek idee. In een

“Ik zit nooit lang stil. Kijken wat heb ik en het daar dan mee doen is

seksmuseum zou het ook niet misstaan.

mijn kracht, en altijd een uitdaging. Zo min mogelijk kopen. Zo had ik dus ook een stapeltje oudere Highlife’s ergens onderop liggen. En

Inspiratie

toen ging ik los met een schaar, haha. Ik had niet genoeg

Hoe kwam Chicca op het idee om met oude exemplaren van

exemplaren, maar na enig rondvragen kreeg ik er meer bij waarmee

Highlife te gaan werken? Ze legt het uit: “ Ik heb in mijn atelier een

ik de kast van binnen en van buiten vol kon plakken.

verzameling materialen die ik bewaar, krijg of vind. Recyle art, je kan overal kunst van maken. Het is mijn eigen space waar ik muziek draai,

Blowcultuur

dans en trekjes neem van mijn pijpje. En dan ga ik mooie dingen

Ze heeft nog veel andere plannen voor haar unieke collage interieur design. Chicca: “ik heb heel veel creatieve ideeën om de collages toe te passen op coffeeshop meubilair. Op bijvoorbeeld de tafels, bankjes en de bar. Door de combi plaatjes en teksten in verschillende lagen op elkaar te plakken, zie je een heel mooi tijdsbeeld over de blowcultuur en geschiedenis in al zijn aspecten langs komen. Sommige zijn natuurlijk heel herkenbaar voor blowers. Zie je het voor je? Een shop vol collage met full colour plaatjes uit de glossy Highlife van de geschiedenis van blowend Nederland. Zo maak je van een shop een soort museum. Een echte eyecatcher. Wat er maar gewenst wordt. Ik knip en plak het vol.” Ze heeft al plakkend een goede techniek ontwikkeld waardoor het er mooi strak uitziet en waterafstotend is. De sterke afdeklaag lak eroverheen maakt het geschikt voor allerlei doeleinden en zo kun je de knipsels goed zien en bewaren. Chicca is via de mail te bereiken, of via haar instagram.

Meer info: chiccacollage@gmail.com House of Grass Highlife kast instagram@houseofgrass Comic porn collage kunst Instagram@mariadelfampi (en bij Coffeeshop Metamorphose)

HighLife 35


Door: redactie Highlife | Foto: Max Kneefel

PAASPOP verplaatst naar september

Paaspop wordt dit jaar eenmalig niet traditioneel tijdens het Paasweekend gehouden maar op (vrijdag) 3, (zaterdag) 4 en (zondag) 5 september. Het is voor het eerst in zijn 47-jarige geschiedenis dat ’s lands mooiste festival op een andere datum plaatsvindt. Geen kickstart van de lente dus, wèl de apotheose en afsluiter van de zomer van 2021, die in stijl uitgeluid wordt en een diepe blijvende indruk zal maken. Deze spectaculaire driedaagse najaarseditie toont Paaspop in optima forma; met de grandeur die de bezoekers van het festival gewend zijn. Het was voor de organisatie een immense

najaarseditie van 2021, dus NIET voor Paaspop

area, parkeertickets etc.) in de verkoop. Dat

uitdaging om het gigantische festival te

2022. Restitutie van de 2020-tickets is mogelijk

geldt ook voor de tickets van het jaarlijkse

verplaatsen, maar het is gelukt! Dat houdt in

van donderdag 18 februari tot en met vrijdag

Paaspop Business Event dat op donderdag 2

dat Paaspop ook dit jaar weer een

26 februari. Op www.paaspop.nl staat alle

september 2021 plaatsvindt, de dag

duizelingwekkend programma heeft: 17

informatie hierover. De Early Bird verkoop van

voorafgaande aan Paaspop.

podia en area’s waar zo’n 250 acts gedurende

weekendtickets (vr-za-zo) voor de unieke

72 uur zullen optreden. Een volwaardige

najaarseditie 2021 start op zaterdag 27 februari

Voor updates over het programma en alle

line-up dus, met de top van bands en

om 11:00 uur via de website. Omdat ruim 90%

verdere info: www.paaspop.nl

artiesten uit alle muziekgenres; met theater,

van de kopers vorig jaar besloot om zijn ticket

cabaret, stand-up comedy en

niet te restitueren, is het huidige aantal

entertainment. De organisatie is druk bezig

geretourneerde en beschikbare tickets dus

om zoveel mogelijk artiesten uit de line-up

erg klein. Restitutie van reeds gekochte tickets

van 2020 toe te voegen aan die van 2021. De

is mogelijk van donderdag 18 februari tot en

locatie van deze spectaculaire driedaagse

met vrijdag 26 februari. De geretourneerde

najaarseditie blijft ongewijzigd:

tickets die na deze refundweek weer

festivalterrein De Molenheide in Schijndel,

beschikbaar komen, worden verkocht in de 2e

waar ook de alom geliefde festivalcamping

verkoopronde tijdens het paasweekend, op

Paradise City zal worden opgebouwd.

zaterdag 3 april om 11:00 uur. Deze dagtickets zullen naar verwachting snel uitverkopen. Op

Info tickets

deze datum gaan ook de overige tickets

Tickets voor Paaspop 2020 zijn geldig voor de

(Paaspop resort, campers, munten, vrienden

36 HighLife


Fast F low e ring gre e n Cr aCk Humboldt Seed Organization www.humboldtseeds.net


Killer Mike: “Joe Biden, legaliseer wiet nu!”

H

Killer Mike wil dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden meteen begint met het legaliseren van cannabis in de VS. De rapper (Run The Jewels) en activist: “Ik wil Joe Biden uitdagen om dat al op de eerste dag van zijn presidentschap te doen. Die macht heeft hij. Haal het anders meteen van de Schedule I lijst af, zodat het in ieder geval gedecriminaliseerd wordt waardoor het leven van jonge mensen vanaf die dag niet meer verpest kan worden. We hebben jonge mannen die soms lange tijd gevangen hebben gezeten en als ze dan vrijkomen kunnen ze niet eens hun geld gaan verdienen in een legale cannabishandel. Terwijl ze die handel wel hebben helpen opbouwen. Ik wil een legale cannabisindustrie inclusief mensen van Amerikaans-Afrikaanse origine.”

HIGH HEMP

Run The Jewels eigen wietsoort heet Ooh La La

H

Het zijn niet de minsten die met het

&

CURE

succesvolle duo Run The Jewels meewerken aan hun eigen wietsoort. Het legendarische Cookies heeft samen met zusterbedrijf Lemonnade de handen ineengeslagen om een prachtige hybride te produceren, dit alles in samenwerking met rapper Berner uit San Francisco. De Ooh La La lijn bestaat niet alleen uit toppen, maar er zijn ook pre-rolls, vapes, extracten en blunts. Luister trouwens naar hun laatste RTJ4, een van de beste albums van 2020.

Will.i.am en Mario Götze investeren in Duits CBD-bedrijf Het is een mooie, maar ook verrassende groep investeerders die onlangs 4.5 miljoen euro in het Duitse CBD-bedrijf Sanity Group pompte. De makers van het populaire Duitse CBD-merk VAAY kwamen in december met de volgende namen: muzikant, entertainer en Black Eyed Peas-frontman Will.i.am, de Amerikaanse actrice Alyssa Milano, PSV-voetballer Mario Götze en het model Stefanie Giesinger. Ook Justin Bieber’s manager Scooter Braun heeft inmiddels een belang in de Sanity Group. Het bedrijf houdt zich sinds 2018 bezig met mediwiet onder de naam Vayamed en CBD-artikelen onder de namen VAAY en This Place (CBD-cosmetica). Will.i.am: “Ik ben een grote fan van innovatieve gezondheidsbedrijven, vooral na het zien van het groeiende onderzoek dat rond de hennepplant wordt gedaan.”

38 HighLife

C


H

Zayn Malik promoot nieuw album met vette joint In januari kwam het nieuwe album Nobody is listening van Zayn Malik uit. De voormalige One Direction ster vierde dat met een kort filmpje op Instagram waarin hij een feestelijk jointje rookt. De zanger had in eerdere interviews al vaker aangegeven dat hij een liefhebber is, dus op zich was dit weinig verrassend. Daar dacht een deel van zijn volgers op sociale media anders over. Vooral vanwege het feit dat zijn vrouw Gigi Hadid in september van een dochter beviel werd de zanger flink onder vuur genomen. “Waarom is Zayn high aan het worden terwijl er een baby in huis is?”, schreef een van de fans. Een beetje overdreven, want Zayn beschikt echt wel over een flink huis en dat feestelijke jointje heeft hij heus niet in de babykamer opgerookt.

Olympisch kampioen Michael Frater opent mediwietC winkel in Jamaica De Jamaicaanse Olympisch kampioen Michael Frater opende dit jaar een medische marihuana-apotheek in St Andrew in Jamaica. De 38-jarige Frater, die gedwongen werd zijn sportieve loopbaan te beëindigen vanwege een blessure, zei dat 4/20 Sports Therapeutic Bliss gericht is op het behandelen van medische klachten. Frater wees erop dat cannabis bij hem hielp om te herstellen van zijn knieblessures. Hij zei dat artsen geen oplossing voor zijn slechte knie konden vinden na bezoeken aan verschillende ziekenhuizen, waaronder in Frankrijk. “Ik heb toen cannabis geprobeerd en binnen een maand voelde ik me als nieuw. Ik begon erover te studeren en ik realiseerde me dat deze drug, die het grootste deel van mijn leven taboe is geweest, een wondermedicijn is,” aldus de gouden medaillewinnaar op de 4 x 100 meter sprint in 2012.

Chelsea Handler promoot ‘America is Back’ cannabispakket Chelsea Handler heeft met een speciaal cannabispakket een optimistische boodschap verpakt onder de naam America is Back. Het pakket is gevuld met donkere CBD-chocolade van Garden Society, Pure Beauty pre-rolls en CannTrust wietfrisdrankjes. De Amerikaanse tv-persoonlijkheid en schrijfster/activist: “We hebben vanaf 20 januari veel te vieren. Daarom heb ik een speciaal pakket samengesteld met fijne en grappige producten die je leven vrolijker en beter maken. Feeling good has never felt so good.” De pakketten, die 85 dollar kosten, vlogen als warme broodjes bij dispensary The Apothecarium in Los Angeles over de toonbank. En dat is goed nieuws, want zij schenken de volledige opbrengst van hun 150 kits aan Cage Free Repair, een organisatie die zich inzet voor gevangenen die in de cel zitten wegens bezit of handel in cannabis.

H

HighLife 39


Door: Redactie HighLife

VN haalt cannabis na bijna 60 jaar van lijst IV

Erkenning voor cannabis als medicijn Eind vorig jaar vond er een historische stemming plaats bij de verenigde Naties. Na bijna 60 jaar haalde de drugscommissie van de VN cannabis van lijst IV. Daarmee wordt erkend dat cannabis als medicijn kan dienen. Cannabisactivisten reageerden verheugd, maar er is nog een lange weg te gaan. Want cannabis blijft wel op lijst I staan, tussen drugs als heroïne en cocaïne.

cannabis en een verhoogde kans op depressie, cognitieve tekorten, angst, psychotische symptomen”, terwijl Japan verklaarde dat het niet-medicinale gebruik van de plant “kan leiden tot negatieve gezondheids- en sociale gevolgen, vooral onder jongeren”. Uiteindelijk stemden de meeste Westerse landen (inclusief de VS) voor, hardliners als Rusland, China en Turkije stemden tegen, waarbij vooral Rusland zich inspande om andere landen achter hun standpunt te krijgen. Cannabis werd in 1961 bij het Internationale

bewezen medicinale eigenschappen kent. In

Drugsverdrag opgenomen als een van de

eerste instantie gebeurde er niets, maar op 2

Erkenning als medicijn

gevaarlijkste drugs. Let op, dit gebeurde

december 2020 vond er toch een historische

Nu cannabis van Lijst IV is verwijderd, wordt

zonder dat daar ooit enig onderzoek naar

stemming plaats die deze schandvlek

het makkelijker om cannabis voor medische

werd gedaan. Het was puur een politiek

eindelijk uitwiste. Het was trouwens kantje

doeleinden te gebruiken. Toch is er nog veel

besluit in de geest van de War on Drugs.

boord, want er was slechts een nipte

te doen. Cannabis blijft namelijk wel op een

Tientallen jaren lang is geprobeerd de

meerderheid voor: 27 tegen 25 stemmen.

andere lijst staan, Schedule I, waardoor de VN

drugscommissie van de VN tot inkeer te

in feite nog steeds behoorlijk vijandig

brengen. Om cannabis gelijk te stellen met

Hardliners

tegenover cannabis staat. Ann Fordham,

heroïne is natuurlijk totale waanzin. Er werden

Sommige landen legden verklaringen af over

uitvoerend directeur van het International

demonstraties georganiseerd en ook vanuit

hun standpunten. Ecuador steunde alle

Drug Policy Consortium: “We verwelkomen

Nederland vertrokken regelmatig activisten

aanbevelingen van de WHO en drong erop

de langverwachte erkenning dat cannabis

om rond de VN-vergaderingen in Wenen de

aan dat de productie, verkoop en gebruik van

een medicijn is. Deze hervorming alleen is

delegaties tot een ander inzicht te laten

cannabis een “regelgevingskader heeft dat

echter verre van toereikend. Het

komen. Dat was allemaal tevergeefs, tot

goede praktijken, kwaliteit, innovatie en

oorspronkelijke besluit om cannabis te

begin december 2020.

onderzoeksontwikkeling garandeert”. De VS

verbieden miste wetenschappelijke basis en

verklaarde: “Er is aangetoond dat hoewel een

was geworteld in koloniale vooroordelen en

Advies WHO

veilig en effectief van cannabis afgeleid

racisme. Het negeerde de rechten en

In 2017 had de WHO (World Health

geneesmiddel is ontwikkeld, cannabis zelf

tradities van gemeenschappen die al

Organisation) al geijverd om met behulp van

aanzienlijke risico’s heeft voor de

eeuwenlang cannabis kweken en gebruiken

experts en diverse onderzoekers aan te

volksgezondheid en dat moet onder de

voor medicinale, therapeutische, religieuze

tonen dat de status van cannabis

internationale verdragen inzake

en culturele doeleinden. Het onterechte

heroverwogen zou moeten worden. In een

drugscontrole blijven worden

verbod heeft ertoe geleid dat miljoenen

wetenschappelijk rapport waaraan drie jaar

gecontroleerd.” Chili stemde tegen omdat “er

mensen over de hele wereld

werd gewerkt toonden ze aan dat cannabis

een directe relatie is tussen het gebruik van

gecriminaliseerd en opgesloten zijn.”

40 HighLifeNIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Verzoek uitzondering mediwiet patiënten voor speekseltest Op 1 december heeft stichting PGMCG een brief gestuurd naar de vaste commissies van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede Justitie en Veiligheid, alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met het verzoek om een uitzondering te maken voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken in het verkeer. Door de speekseltest, die in 2017 van kracht is gegaan, zijn er nu inmiddels vele patiënten de dupe, terwijl ze hiervoor een uitzondering hadden. Dit heeft een grote impact. Zij verliezen hierdoor o.a. hun baan en sociale contacten. Aangezien het KNMP geen antwoorden krijgt en er in die drie jaar bijna niks is ondernomen, voelen wij ons genoodzaakt om deze brief aan de commissies te schrijven en hopen dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren.

Geen effect In onderstaande onderzoeken is niks bekend bij onderzoek van patiënten met dagelijks gebruik: In een klinische studie met 26 gezonde occasionele cannabisgebruikers veroorzaakte THC beperkingen bij 40 en 100 minuten na consumptie, maar niet meer na 4 en 5 uur. CBD veroorzaakte geen effect. Deelnemers inhaleerden THC-dominante, CBD-dominante, THC/CBD-equivalent en placebo-cannabis door een vaporizer, die allemaal 8 rijtesten op de weg aflegden. De dosering van THC en CBD was 13,75 mg. Het primaire eindpunt was SDLP (standaardafwijking van de laterale positie, wat een maat is voor het weven van de rijstrook). Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics van de Universiteit van Sydney, Australië, Sydney en andere instellingen uit Australië en Nederland. De waardevermindering zoals gemeten door SDLP na verdampte THC-dominante en THC/ CBD-equivalente cannabis in vergelijking met placebo was significant groter met 40 tot 100 minuten, maar niet met 240 tot 300 minuten. Er waren geen significante verschillen tussen CBD-dominante cannabis en placebo. De auteurs merkten op dat “de grootte van het effect voor CBD-dominante cannabis mogelijk geen klinisch belangrijke aantasting heeft uitgesloten en dat de geteste doses mogelijk geen algemeen gebruik zijn”.

42 HighLife


Kamervragen over onderzoek medicinale cannabis Op 14 december heeft Vera Bergkamp (D66) Kamervragen ingediend aan Tamara van Ark (VVD), minister voor medische zorg, naar aanleiding van het artikel van PGMCG over de vraag aan het Zorg Instituut Nederland omtrent de vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars. Het antwoord was diepbedroefd en wij vinden het fijn dat Vera hier vragen over stelt.

1 - Bent u bekend met het bericht ‘Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!’

beantwoord op grond van toetsing door het Zorginstituut zelf. Dat is nu nog niet aan de orde. Het onderzoeksvoorstel van het recent gesubsidieerde onderzoek van het LUMC en het CHDR (Centre for Human Drug Research) is

Ja.

beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria van ZonMw. Deze criteria hebben

2 - Deelt u de mening dat het voor het fundamentele klinische onderzoek naar de werking van medicinale cannabis dat nu loopt naar aanleiding van de motie Bergkamp, én voor toekomstig aanvullend onderzoek naar aanleiding van de motie Bergkamp/Sazias, van groot belang is dat het Zorginstituut openheid geeft over de criteria op basis waarvan zij besluit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om een geneesmiddel te kunnen beoordelen?

betrekking op de kwaliteit en de relevantie van het beoogde onderzoek om daarmee te zorgen voor kwalitatief goede en relevante resultaten die toepasbaar zijn in de praktijk. Het project beoogt het huidige tekort aan kwalitatief hoog bewijs voor de effectiviteit van medicinale cannabis bij neuropathische pijn op te vullen. Het is echter niet de taak van ZonMw om te toetsen of een onderzoeksvoorstel voldoet aan

Tamara van Ark

cannabis te laten verlopen via ZonMw, waarmee een grondige beoordeling van onderzoeksvoorstellen wordt gewaarborgd, zet ik in op

De criteria die het Zorginstituut hanteert voor het

kwalitatief goede uitkomsten. De focus van het

bepalen of wordt voldaan aan de stand van de

aanvullende onderzoeksprogramma waaraan ik

wetenschap en praktijk zijn openbaar. Onder-

momenteel werk samen met het Bureau voor

zoekers kunnen hier dus al op inspelen en doen

Medicinale Cannabis en ZonMw komt te liggen

dat hopelijk ook. Ik vind het erg belangrijk dat

op toegepast onderzoek. Hiermee kunnen

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt

eventuele positieve resultaten worden gebruikt

dat kwalitatief goede resultaten oplevert. Uit de

voor een aanvraag voor vergoeding van

verkenning medicinale cannabis die ik op 7

medicinale cannabis bij het Zorginstituut

december 2020 met uw Kamer heb gedeeld, is

Nederland.

subsidieverlening voor wetenschappelijk

3 - Voldoet het genoemde lopende onderzoek naar de werking van medicinale cannabis aan de eisen die het Zorginstituut stelt om het als wetenschappelijk bewijs te kunnen aanvaarden en medicinale cannabis als geneesmiddel te kunnen beoordelen?

onderzoek naar de effectiviteit van medicinale

Deze vraag kan uiteindelijk alleen worden

veiligheid van het gebruik van cannabis is onderzocht, maar dat de verrichte onderzoeken meestal meerdere tekortkomingen hebben en niet consistent zijn in de uitkomsten en conclusies. Met andere woorden: de kwaliteit van bewijs voor de werkzaamheid van medicinale cannabis is over het algemeen laag. Door

Zorginstituut stelt.

4 - Bent u bereid het Zorginstituut te vragen deze criteria in het geval van medicinale cannabis zo snel mogelijk te delen met de onderzoekers, opdat het lopende én aanvullende wetenschappelijke onderzoek hier direct op gericht kan worden en er geen kostbare tijd verloren gaat en medicinale cannabis zo snel mogelijk vergoed kan worden via het basispakket? Zie mijn antwoord op vraag 2.

opnieuw gebleken dat weliswaar voor uiteenlopende aandoeningen de effectiviteit en

de eisen voor opname in het basispakket die het

Bovenstaande antwoorden slaan weer nergens op, standaard. Er wordt niet gekeken naar het belang van de patiënt die het hard nodig heeft. Vaak heeft reguliere medicatie voor hun te veel bijwerkingen of is niet effectief genoeg. Deze moeten dan noodgedwongen andere medicatie gaan gebruiken? Mensonwaardig! www.pgmcg.nl

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Amnesia S5

Banana Strawberry, negen weken onder 12 / 12

44 HighLife

Kush kristallen


Altijd weer fijn om te mogen oogsten Nieuw leven

Nieuw leven een week later

Banana Kush White Thunder van KERA Seeds, Bloeiweek 8, 250 HPS

ACDC, bloeiweek 7

Lola Special hybride

HighLife 45


Door: Redactie HighLife

Amerikaanse soorten in opmars De laatste jaren zie je steeds meer Amerikaanse soorten in de catalogus van zadenbanken of op de menukaart van coffeeshops. We zetten hier vijf willekeurige soorten op een rijtje die de komende tijd populair zullen blijven.

Wedding Cake

hybride soort. Verschillende andere kwekers

tussen Chemdog en Girl Scout Cookies. Het

zijn er nu ook mee aan de slag, dus deze

heeft een stevige smaak die je lichaam

Heb je je

variëteit gaan we nog in verschillende

heerlijk laat relaxen en het staat vanwege de

huwelijksfeest

kruisingen tegen komen. Of die wietappel ver

aparte smaak ook wel bekend als Garlic

vanwege corona

van de boom valt?

Cookies. Donkerpaarse tot olijfgroene

tot later dit jaar

toppen met oranje haren maken er een

uitgesteld dan is

Runtz

kleurenspektakel van. GMO Cookies heeft

de populaire

Runtz is bezig aan

een fikse THC-potentie die er door die

Wedding Cake misschien wel een perfect

een imposante

kleurenexplosie prachtig uitziet. Indica

wietje om je bruiloft mee te vieren. Deze

run, no pun

dominant en goed te gebruiken als je even

indica-dominante hybride kent een zoete,

intended. Het is

helemaal wil spacen en relaxen.

vanille-achtige smaak. De kruising tussen

heerlijk fruitig en

Cherrie Pie en Girl Scout Cookies kreeg

zoetig met citrus.

trouwens bizar genoeg een andere naam in

Runtz is een

Vanilla Frosting

Canada, daar heet deze soort Pink Cookies.

kruising van Zkittlez en Gelato, en dat zijn niet

Vanuit Humboldt

Wedding Cake is relaxerend maar ook

toevallig beide veelgevraagde soortjes de

County komt

euforisch. Patiënten hebben baat bij

laatste tijd. Vette paarse toppen, die we wel

Vanilla Frosting.

Wedding Cake bij bestrijding van pijn,

eens prachtig omschreven zien als

Haar origine ligt

slapeloosheid en verlies van eetlust.

goudklompjes. Het THC-gehalte is fors, die

bij Gelato en Frost

THC-gehalte is hoog.

kan tot 27% oplopen. Het is een euforische en

OG. Of het een

ontspannen hybride. Vanwege de

urban legend is

Apple Fritter

populariteit zie je steeds meer zusjes van de

weten we niet,

Een appeltje voor

originele Runtz, zoals Runtz OG, White Runtz,

maar er wordt

de dorst? Zo

Raspberry Runtz, Pink Runtz en ga zo maar

beweerd dat een

willen we Apple

door.

kweker het dak

Fritter niet

van zijn zes meter hoge kas moest

noemen. Maar de

GMO Cookies

verwijderen om deze plant niet in de weg te

appelsmaak in

Cookies kennen

staan. Zachte vanille smaken met toppen vol

wiet in

we in

met hars die dan een soort van zilverachtige

onherroepelijk aan een opmars bezig. Het is

verschillende

‘coating’ krijgen, in de goede betekenis dan.

een Californische kruising van Animal

soorten en

Het is zoals gebruikelijk bij deze Californische

Cookies en Sour Apple, met een zoete smaak

maten. Een

toppers een erg potente soort en kan zowel

en een relaxte high. Kortom, chill & happy. De

nieuwe variëteit is

binnen- als buiten gekweekt worden.

invloedrijke kweker Lumpy staat aan de

GMO Cookies,

geboorte van deze indica-dominante

een kruising

46 HighLife


Door: Redactie HighLife

Iconische Volcano verdamper viert jubileum met 24 karaat gouden versie

Bling bling vaporizer De makers van een van de meeste bekende vaporizers ter wereld vierden onlangs hun 20-jarig bestaan. Storz & Bickel vonden dat een mooie gelegenheid om een bling bling uitgave van hun iconische vaporizer uit te geven. Er werden honderd vaporizers van hun klassieke Volcano in 24 karaat goud gefabriceerd om het jubileum een extra feestelijk tintje te geven. Die waren in no-time uitverkocht, zelfs met een prijskaartje van duizend euro.

mentaire gemaakt waarin de legendarische geschiedenis van Markus Storz en Jürgen Bickel wordt beschreven. Van de uitvinding van de Volcano tot het eerste bedrijf dat medisch gecertificeerde verdampers produceerde, en hun reis naar een van de meest gerespecteerde verdampermerken ter wereld. De documentaire werd uitgebracht met het tijdschrift Rolling Stone en is te zien op de website van Storz & Bickel en Rolling Stone.

Hoge verzamelwaarde Jürgen Bickel is trots op zijn werk: “Storz & Inmiddels is het van oorsprong Duitse

Bickel heeft de verdampermarkt letterlijk

handtekeningen van Markus Storz en Jür-

bedrijf door de Canadese cannabisgigant

uitgevonden. De Volcano Classic wordt

gen Bickel, naast de 24-karaats vergulde

Canopy Growth Corporation (CGC) over-

begeerd vanwege zijn superieure vakman-

kegel, vulkamerinzetstukken, gaasjes en

genomen. Die betaalden daar 145 miljoen

schap, elektromechanische ontwerp en

metalen elementen.

euro voor. CGC kon dat doen omdat ze

ongeëvenaarde verdampingservaring. Met

eerder een miljardeninvestering ontving

de uitgave van deze herdenkingseditie

van een van de grootste brouwerijen ter

met een hoge verzamelwaarde bieden

wereld, Constellation Brands.

we onze fans en connaisseurs de meest premium verdampingservaring ter

Documentaire

wereld.” De Volcano Classic Signature

Terug naar Storz & Bickel. Want naast deze

Edition kreeg een gegraveerd logo,

speciale uitgave hebben ze een docu-

een nummer van 1 tot 100 en

HighLife 47


Column Wil Oomen

Administratieplicht voor coffeeshop, deel 2 Kunnen de administratieve verplichtingen leiden tot problemen met de belastingdienst, of niet? Het antwoord is zonder meer, JA! Dat was de conclusie van de column in de vorige uitgave. Dat blijkt omdat recentelijk de belastingdienst in het noordwesten van het land ervoor heeft gezorgd dat een vergunning en gedoogverklaring zijn ingetrokken omdat niet was voldaan aan de administratie- en aangifteplicht.

De belastingdienst heeft die informatie doorgezonden aan de gemeente en aan Bureau Bibob en vervolgens heeft de gemeente de vergunning ingetrokken. Dit ligt nu bij de rechtbank in de vorm van een voorlopige voorziening, tot twee keer toe zelfs, namelijk ten aanzien van de intrekking van de vergunning door de gemeente en ten aanzien van het oordeel van de belastingdienst en de daarbij behorende belastingaanslagen met boeten.

Casus De belastingdienst heeft al vele jaren problemen met de wijze waarop de shop de administratie bijhoudt, en dan met name

procedure (kort geding) bij de rechtbank. De

moeten vertonen. Een goede administratie

over de inkopen en de voorraadadministra-

rechtbank heeft nog niet voldoende

voorkomt veel ernstige problemen, niet

tie. Dit kwam tot uitdrukking in rapportages

informatie van de gemeente ontvangen om

alleen bij de belastingdienst, maar uiteinde-

van bedrijfsbezoeken en waarnemingen ter

hierover te oordelen, maar heeft wel

lijk ook bij de gemeente.

plaatse, iets dat de belastingdienst

aangegeven dat de sluiting opgeschort

regelmatig uitvoert bij coffeeshops.

dient te worden tot er duidelijkheid bestaat.

Conclusie

Vervolgens rapporteert de belastingdienst

Het eerste winstpuntje voor de coffeeshop.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belasting-

hierover aan de gemeente. Er wordt

Er loopt ook een procedure bij de rechtbank

dienstinspecteur, een medewerker van de

uiteindelijk een uitgebreid boekenonder-

over de belastingaanslagen en het oordeel

gemeente en ook een rechter zijn niet

zoek ingesteld door de belastingdienst. Op

van de belastingdienst dat de administratie

eenvoudig te overtuigen, maar het is meestal

grond hiervan stelt de belastingdienst dat

gebreken vertoont. Ook dit is, naast de

verstandig een procedure te starten in dit

de administratie gebreken vertoont en legt

gewone procedure, een kort geding. Deze

soort situaties, omdat een belastingplichtige

aanslagen met boetes op. In casu heeft de

procedure is nog maar net aangevraagd.

nu eenmaal fiscale verplichtingen heeft. Het

belastingdienst geen informatiebeschik-

Afwachten dus.

voorkomen van procedures is nog beter, maar

king afgegeven, iets dat noodzakelijk is als de administratie wordt verworpen.

dan is het verstandig te zorgen dat uw

Hoe hiermee om te gaan?

administratie fiscus-proof is.

Ons advies is om de acties van de gemeente

Winstpunt

en de belastingdienst voor te leggen aan de

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

Ook dit rapport kwam bij de gemeente en

rechtbank. Daarnaast adviseren wij zorg te

Mr. Wil Oomen

Bureau Bibob adviseerde de vergunning in

dragen dat de administratie geen gebreken

Oomen Administratiekantoor

te trekken, met name op grond van het

vertoont. De belastingdienst stelt namelijk

Ing. Ruud Oomen LLB

rapport van de belastingdienst. Tegen deze

dat als de administratie gebreken vertoont

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

intrekking door de gemeente loopt nu een

de belastingaangiften ook gebreken

www.oomenadministratiekantoor.nl

48 HighLife


FOLLOW THE BIGGEST LEADER

WWW.SOFTSECRETS.COM @ SOFTSECRETS

@ SOFTSECRETSNEDERLAND

info@profs.works

@ SOFTSECRETS_NL

www.profs.works

Traditional Dutch Recipe


Smart Phone Game Controller

1

Niets is zo vervelend als verliezen. Ken je dat? Dat je lekker op je telefoon aan het gamen bent met je vrienden. Je denkt lekker op dreef te zijn. In de winning mood. En bam! Zij staan ineens met 100 punten voor! Omdat jij zit te slakken op die ielige knopjes. Daar is nu een goedkope oplossing voor: de smartphone controller, die in de praktijk (en na wat oefening) nog sneller reageert dan de reguliere gameconsole controller van Sony Playstation of Nintendo 3DS. De controller ligt comfortabel in de hand, heeft een handige antislip handvat en is makkelijk in te stellen. Met de verschuifbare joystick plaats jij deze precies waar je wilt, om je tegenstanders te slim af te zijn. Plaats ook de installeerbare triggers op je phone voor een turbosnelle reactietijd. Zie je alle verbaasde en verblufte koppen al voor je? Niks verklappen hoor! De controller is geschikt voor iOS en Android. Prijs: €15. www.grandado.com/products/smartphone-game-controller-1

Zelfbouw Schommelligbed Deze elegante schommelstoel van VidaXL is een

eyecatcher van formaat. En zit nog comfortabel ook! De unieke structuur is uitnodigend en straalt rustieke charme uit. Perfect voor kamer, tuin, balkon of terras. Dit schommelende ligbed is gemaakt van tropisch hardhout (acacia met lichte olieafwerking) dat weerbestendig en zeer duurzaam is. Hierdoor is dit ligbed ook uitermate geschikt voor buitengebruik. De gewelfde schommelstoel heeft een ergonomisch ontwerp en geeft goede ondersteuning. Het zal een perfecte metgezel blijken voor zonnige lentemiddagen. Afmeting: 149 bij 60 bij 86 centimeter (L x B x H). Bouw- en verlijmtijd: zo’n twee uur. Prijs: € 107. Ook als paar verkrijgbaar. www.fonq.nl/product/vidaxl-ligbed-schommelendacaciahout/430483/

Design Mondkapjes Gespot op Internet, als nieuwe trend voor 2021. Kekke kleding

met Nederlandse of Engelse opdrukken. Van T-shirts, hoodies, longsleeves, tanktops, schorten, schoudertassen, caps tot wel een paar honderd verschillende mondkapjes! Met originele teksten, kritische opschriften. En leuke en absurdistische afbeeldingen. Ze hebben het allemaal bij de website van Spreadshirt. Voor mannen en vrouwen, voor jongens en meisjes. In diverse kleuren. En je steunt direct de designers die ze bedenken! Prijzen variëren van € 14 tot € 50. Leukste opdruk volgens ons: I don’t give a schnitzel. Leukste design: Inktzwarte Draculatanden. www.spreadshirt.nl/shop/accessoires/mondkapjes/

50 HighLife


Gadgets

4

VW Koelbox op Wielen Vind jij het ook een beetje suf om met zo’n oldschool koelbox rond te sloffen? Met deze verrijdbare Volkswagen koelbox ben je gegarandeerd de allerhipste! Deze coole koelbox is geïnspireerd op één van de eerste Samba modellen van Volkswagen. Hoe handig is het dat je deze koelbox op wielen achter je aan kunt laten rijden? Het sjouwen met een zware box is verleden tijd. Deze heeft namelijk sturende voorwielen zodat je onderweg geen ongelukken veroorzaakt. Hij biedt plaats aan 24 blikjes of flesjes en een hoop ijsklontjes. Met stevig slot en klapdeksel. Licht van gewicht en lekvrij. Een ingebouwde afvoer zorgt voor gemak bij het schoonmaken. Prijs: € 395. www.ditverzinjeniet.nl/verrijdbare-volkswagen-koelbox

5

Gereedschapskist BBQ Wij vermoeden dat dit gadget is bedacht door een

outdoor type timmerman: de gereedschapskist BBQ van Suck UK. Inderdaad: een Barbecue in de vorm van zo’n ouderwetse, loodzware metalen gereedschapskist! Net echt! Met uitklapbare lades die extra roosters vormen, een opbergvak voor gereedschap, sausjes en kruiden. En stevige handvatten om de barbecue mee te kunnen nemen. De

Mini Anti Stress Bureau Boxbal

Komt de stoom de laatste tijd ook zo uit je oren?

handvatten vormen tevens het frame om de barbecue op

Heb je al je zelfbeheersing nodig om één van jouw

te laten staan. Materiaal: edelstaal, in de kleur Ferrari rood.

collega’s géén klap te verkopen? Kortom, lopen

Met roestvrij stalen roosters, uitneembare brandstofbak en

jouw stressmeters geregeld in het rood? Dan is deze

zuurstofregelaar. Hij is 20 bij 22 bij 41 centimeter groot. Deze

Bureau Boksbal de ideale oplossing! Dankzij de extra

BBQ weegt 3,5 kilo. Prijs: € 85.

sterke zuignap kan je hem zowel staand als hangend

www.gadgethouse.nl/product/suck-ukgereedschapskist-bbq-3/

monteren, op elk oppervlak. Vervolgens kun je naar

6

hartenlust meppen op deze kleine opblaasbare bal. Sla jouw opgekropte stress knock-out met een welgemikte rechtse

hoek. En wordt binnen no-time weer helemaal zen! Makkelijk op te blazen met meegeleverde pomp. Materiaal: echt PU-leer, metaal en rubber. Leuk om te geven of te krijgen. 37 Centimeter hoog, diameter bal: 18 centimeter. Prijs: € 22. www.coolgift.com/nl/ Bureau-Boksbal

HighLife 51


IK TEKEN ’S NACHTS DOOR IN MIJN DROMEN 52 HighLife

Producer en kunstenaar Delic bracht onlangs de EP Behind The Curtain uit, samen met een oude bekende van Highlife, niemand minder dan een van de beste Nederlandse reggaeartiesten: Ziggi Recado. Take Me High!


spetterende start in 2001 zo’n zes jaar later

Reggae en boombap hiphop

ophield te bestaan. DJ / producer Delic ging

“Ik heb een tijdje

op wereldreis en verschoof zijn aandacht

terug wat reggae

naar kunstschilderen. Maar hij is altijd nieuwe

geluisterd, dat

muziek blijven maken. En nu heeft hij dus een

waren toen artiesten

paar muziekstukken uitgebracht met Ziggi.

als Capleton, Black

Delic zou je kunnen kennen van Opgezwolle, de Zwolse hiphopformatie die na een

Uhuru, Israel

Tien jaar quarantaine

Vibration en Fat

Allereerst willen we natuurlijk weten of het

Freddys Drop.

goed met hem gaat, en hoe Delic deze

Tegenwoordig

moeilijke tijden doorkomt. “Voor mij

luister ik eigenlijk

verandert er niet zo veel met deze crisis. Ik zit

alleen muziek als ik

technisch gezien al zo’n tien jaar in

zit te tekenen en de

Polm vond ik de prettigste hasj van de shop bij mij in de buurt. Foto: Femke Teussink

quarantaine. Tot mijn innige tevredenheid

laatste week zit ik allerlei mixtapes te draaien

ben gaan richten op een gezonde lifestyle.

trouwens. Er is weinig, behalve wortelcake en

van boombap hiphop uit New York in de 90’s;

Dit kwam dan weer omdat ik van nature een

pindarotsjes, wat mij vrolijker stemt dan in de

Wu Tang, Native Tongues, Grouphome, Das

duizendpoot ben en veel wil ondernemen,

studio zitten en muziek maken en priegelen

EFX, Redman - dat soort dingen.”

en een leefstijl met sporten en slim eten

met tekenspullen.”

werkt voor mij ‘t beste.”

De schoorsteen en de maagd Authentiek

Ook al zitten Delic en Ziggi met wat ze de

In de muziek verdwijnen

Alles gaat dus gewoon best wel lekker z’n

afgelopen tijd hebben gemaakt muzikaal

Producers staan vaak bekend als stevige

gangetje. Dat is ook te horen op de nieuwe

gezien op een lijn, er zijn verschillen,

blowers, omdat ze op die manier lekker diep

EP Behind The Curtain met Ziggi. Hoe is die

bijvoorbeeld met blowen. “Ziggi smookt als

in de muziek kunnen verdwijnen en de vibe

samenwerking tot stand gekomen? “Ik heb

een schoorsteen. Ikzelf leef als een katholieke

tot in hun vezels kunnen laten doordringen.

Ziggi opgezocht en via via benaderd omdat

maagd.” Maar zo heeft hij er niet altijd in

Was dat ook zo bij Delic? “Hier heb ik toen ik

ik een Engelstalige vocalist zocht. Destijds

gestaan... “Ik begon

wilde ik het liefst iemand met een Caribische

met roken en blowen

vibe en met een authentiek accent. En Ziggi

toen ik in groep acht

is een fantastische zanger die is opgegroeid

zat en ik was

op het Caribische Sint Eustatius, dus dat

jarenlang een

paste perfect.”

supergemotiveerde roker en blower. Mijn

Delic houdt nog steeds van trippy echo’s en psychedelische geluidseffecten.

Vocale supermachine

broer en ik ontvingen

Op Behind The Curtain komen Ziggi’s

altijd vrienden ‘s

Caribische stemgeluid en de diepe bassen

middags en ‘s

van een duistere, harde beat samen met een

avonds en rookten

selectie aan Oosterse samples. “Ik vind dat

orange bud of shiva

zelf een fantastisch combinatie. Het was me

in joints, tulpen of uit de bong.”

al verteld door derden dat Ziggi een vocale

jong was inderdaad mee geëxperimenteerd. Maar ik kwam tot de conclusie dat het voor

supermachine is, maar ik heb het in de studio

Duizendpoot van nature

mij averechts werkt: ik luisterde de volgende

zelf kunnen ervaren. Wanneer je hem achter

“Later ging ik meer hasj roken – polm vond

dag terug wat ik gedaan had en was dan kilo’s

een microfoon zet en ‘m muziek geeft die bij

ik de prettigste hasj van de shop bij mij in de

minder enthousiast dan toen ik stoned was.”

hem resoneert, stroomt er muziek als een

buurt – en toen ik ouder werd ging ik steeds

waterval uit zijn keel. En het mooie is dat hij

minder blowen. Zo’n twaalf jaar geleden

Basiskwaliteit roes

dat altijd doet met behoud van zijn eigen

ben ik ook gestopt met roken. Het is

Maar geen nood, de muziek wordt er zonder

authentieke stemgeluid.”

eigenlijk vanzelf weggevallen toen ik me

blowen niet minder om, want Delic houdt

HighLife 53


nog steeds van trippy echo’s en

gevonden om hier ook mijn liefde voor kunst

Orgasmische trip

psychedelische geluidseffecten. “Ik denk dat

en verhaal aan te koppelen, namelijk door

“Huda is mijn creatieve partner en samen

ik datzelfde gevoel op een bepaalde manier

deze drie dingen samen te brengen in een

runnen we ons eigen label. Voor het

ook altijd heb gevoeld als ik een film of een

vinylboek*. Ik ben zelf altijd constant op zoek

aankomende project werken we samen met

stuk muziek wordt ingezogen. Met wat

naar muziek, films en boeken die zo tof zijn

videowizard Eboman voor een live

minder tintelingen in je tenen en je

dat je wordt meegezogen naar een andere

experience. Dat wordt dus een orgasmische

vingertoppen, maar die soort roes heeft

wereld en een moment vergeet waar je bent.”

trip voor al je zintuigen, zonder daar

zeker eenzelfde soort basiskwaliteit als je het mij vraagt.”

overigens enige geslachtsorganen bij te

Inspirerend

betrekken.”

“Het is interessant om te onderzoeken

Een andere wereld

hoever je je kunt ontwikkelen in je tijd op

Potlood onder kussen

Dat is ook een van de redenen dat hij er geen

aarde als lid van het menselijk ras. Leonardo

Delic sluit een nieuw project met Ziggi

bezwaar tegen heeft om het toch nog

Da Vinci was vrij goed op weg bijvoorbeeld.

Recado zeker niet uit voor de toekomst. “Maar

eventjes over Opgezwolle te hebben. “Ik ben

Of Elon Musk. Dat inspireert mij ook weer om

voor nu is al mijn focus op dit nieuwe project.

heel trots op mijn muzikale Opgezwolle

goed te willen worden in nieuwe dingen en

Ik ben deze week de nieuwe single aan het

erfenis en wat we gedaan en bereikt hebben.

om dit te gaan doen.” Uiteraard leidt dat

mixen, het eerste hoofdstuk aan het

Ik had destijds op een gegeven moment het

weer tot iets nieuws.

afschrijven en ‘s nachts slaap ik met een

gevoel dat ik tegen een plafond aanzat met

potlood onder mijn kussen om te kunnen

Opgezwolle en besloot toen dat het tijd was

Nieuw vinylboek

voor een nieuw hoofdstuk. Wat ik toen deed is

“Ik ben bezig met een nieuw project waarbij

in de kern nog steeds hetzelfde als wat ik nu

een verhaal, kunstwerken en muziek

doe, namelijk muziek maken die je uit je

samenkomen in een nieuw vinylboek. Deze

alledaagse dag lift en meeneemt naar een

keer schrijft mijn vrouw Huda de nummers en

* Vinylboeken (beperkte oplage,

andere wereld.”

de lyrics van de teksten. Zij was overigens ook

genummerd en gesigneerd) van het

te horen op verschillende songs op mijn

Vergeet waar je bent

eerste vinylboek Kidnap At The Noodle Shop

“En tot mijn grote vreugde heb ik – na

en op Wheels Are Turning met mij en Ziggi,

jarenlang stoeien – de perfecte combinatie

waar Huda ook aan meeschreef.”

54 HighLife

doortekenen in mijn dromen.”

project Kidnap At The Noodle Shop zijn nog verkrijgbaar via de webshop op www.delicmusic.com.


Jack 47 X L au to ® Sweet Seeds® www.sweetseeds.com


Tekst: Redactie HighLife | Foto: Hamid Sardar

Healing Power

Healing Power is een expositie in het Tropenmuseum in Amsterdam langs eeuwenoude rituelen en tradities waarmee mensen proberen de lichamelijke en geestelijke balans te herstellen. Van winti en sjamanisme tot hekserij, gecombineerd met beeldende kunst van kunstenaars als Damian Hirst, die zich hierdoor lieten inspireren. Healing Power toont de vele rituelen aan de

uitrusting kunt beschouwen. Sjamanisme is

lokale winti’s met de Afrikaanse religieuze

hand van objecten uit Europa, Zuid-Amerika

een van de oudste heel-methoden. Hierbij

concepten meegekomen. In Suriname is

tot aan de Noordpoolgebieden. Zes verschil-

wordt er van uit gegaan dat alles een ziel

vervolgens als het ware een nieuw religieus

lende ritueel specialisten nemen je mee in de

heeft en dat de zichtbare wereld met on-

systeem ontstaan waarin deze concepten

verhalen achter de tradities. Omdat spirituele

zichtbare krachten of geesten is doordrongen

geïntegreerd werden. Te zien zijn onder

rituelen voor kunstenaars als inspiratiebron

die het leven van de levenden beïnvloeden.

meer een magische bezem, diverse hals-

dienen, is in Healing Power ook moderne

De sjamaan maakt als heler en intermediair

snoeren die je draagt als bescherming tegen

kunst te zien. Zo zijn spirituele objecten uit de

contact tussen de werelden door een spiritu-

kwade krachten, gedroogde geneeskrach-

museumcollectie als sjamanenjassen, amu-

ele reis naar het onzichtbare. Deze reis is niet

tige kruiden, een rammelaar om geesten op

letten, woldraadschilderijen van de Huichol

zonder gevaar. Daarom heeft de sjamaan al-

te roepen en vloeibare kruiden. Naast winti-

(een van de inheemse Mexicaanse culturen)

lerlei beschermingsobjecten nodig. Zoals een

objecten bevat Healing Power ook prach-

samengebracht met werk van kunstenaars

sjamaanjas. Te zien zijn jassen uit Indonesië,

tige woldraadschilderijen van de Huichol,

als Damian Hirst, Marina Abramovic en Jorge

Siberië, Peru, Mongolië en een sjamaanjas van

een van de pre-Colombiaanse culturen in

Mañes Rubio. Met als blikvanger de volle maan

vissenhuid uit het Noordpoolgebied.

Mexico. Ze worden gemaakt onder invloed

van Luke Jerram.

van híkuri; een cactusplant die hallucinaties

Winti

op kan wekken. Woldraadschilderijen zijn

Sjamanisme

In een expositie als Healing Power kan winti

een soort kleurrijke sjamanistische visioenen

Uit de eigen collectie van het museum, dat

niet ontbreken; de Afro-Surinaamse natuur-

van wol, bijenwas, hout en kunststof. Het

hopelijk snel weer geopend zal zijn, is onder

godsdienst. De winticultuur is in Suriname

vervaardigen duurt uren.

andere een grote variatie aan sjamaanjassen

ontstaan, maar kent zijn oorsprong in West-

te zien; die je als een soort spirituele wapen-

Afrika. In de periode van de slavernij zijn de

56 HighLife

www.tropenmuseum.nl


Door: Redactie HighLife

ort nieuws

Frankrijk begint mediwiet-experiment

Ondanks Brexit zes maanden langer Bedrocan voor Alfie In eerdere edities schreven wij al eens over Alfie Dingley, een Engels jongetje dat aan epilepsie lijdt. Zijn moeder Hannah Deacon voerde lange tijd een campagne om Alfie met mediwiet te mogen behandelen. Die behandeling werd een succesverhaal, want Alfie’s epileptische aanvallen verdwenen als sneeuw voor de zon na zijn druppels wietolie.

Frankrijk krijgt net als Nederland een experiment rond cannabis. In tegenstelling tot hier blijft het in Frankrijk beperkt tot een proef rond mediwiet. Gedurende twee jaar mogen 3000 patiënten behandeld worden met medicinale cannabis. Daarna volgt een evaluatie. Tot op heden is het gebruik van mediwiet in Frankrijk verboden. Het land loopt hiermee behoorlijk achter bij haar buren, want inmiddels is mediwiet legaal in 21 Europese landen. Het experiment richt zich onder andere op behandeling van zenuwpijnen bij patiënten. Ook wordt gekeken naar de resultaten bij epileptische aanvallen. Het onderzoek richt zich verder op MS, palliatieve zorg en pijnbehandeling bij kanker. Iedereen die de ontwikkeling van medicinale marihuana een beetje volgt weet dat er over de hele wereld al ontelbare wetenschappelijke onderzoeken op deze gebieden zijn geweest. Frankrijk bevindt zich overduidelijk in de achterhoede. De ANSM, de Franse gezondheidsraad, heeft zes bedrijven

Maar Brexit dreigde aan dit alles een eind te maken. Door de regelgeving rond de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU was het niet langer mogelijk om de wietolie, die door het Nederlandse bedrijf Bedrocan werd geleverd, naar Warwickshire, de woonplaats van de inmiddels negen jaar oude Alfie, te leveren. Gelukkig streken de autoriteiten over hun hart en is de levering van de medicinale cannabis met zes maanden verlengd. Achter de schermen wordt naar een permanente oplossing gezocht. Moeder Hannah: “Ik huilde toen ik het nieuws hoorde. De komende maanden krijgt Alfie gelukkig zijn medicijn. Maar het wordt tijd dat de regering eindelijk eens met een definitieve oplossing komt.” De doorbraak kwam nadat Hannah maar liefst driemaal met de Britse Minister van gezondheid, Jo Churchill, had gesproken. Een woordvoerder van het Ministerie van Gezondheid meldde “dankbaar te zijn dat de Nederlandse regering zo snel met ons aan een oplossing wilde werken.” Hij voegde daar aan toe dat er gesprekken gaande zijn om tot een permanente oplossing te komen.

geselecteerd die de medicinale cannabis gaan leveren. Daar zitten geen Franse bedrijven bij, aangezien ook de teelt van medicinale cannabis in het land verboden is. Onder die bedrijven zien we onder andere Tilray en Aurora Cannabis uit Canada en bedrijven uit Australië en Israël. Overigens wordt in Frankrijk op dit moment ook een soort mini-referendum gehouden, waarbij de Franse bevolking gevraagd wordt naar haar ideeën over het gebruik van cannabis. Of dit alles een opmaat is naar een mogelijke verzachting van de strenge Franse drugswetten, moeten we maar afwachten. De Franse president Macron heeft eerder verklaard niets te zien in legale cannabis, de Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin noemde cannabis onlangs “troep”. Wellicht geïnspireerd door de mening van onze eigen Nederlandse minister president, die soortgelijk bewoordingen gebruikt wanneer hij over cannabis spreekt.

HighLife 57


Logboek VOC Geef de plant jouw stem op 17 maart 100.000 gratis cannabis kranten en vanaf 1 maart… de CannaStemBus!

Misschien heb je hem al zien liggen in je favoriete coffeeshop: De Nationale Cannabis Krant. Een unieke, eenmalige uitgave van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, die tot aan de verkiezingen door heel Nederland wordt verspreid in een oplage van honderdduizend exemplaren. Tussen 1 en 17 maart kun je in het hele land de CannaStemBus tegen komen.

DE

NAT

Goud en

Tot aan de verkiezingen wordt De

ION

ALE

Nationale Cannabis Krant via coffeeshops en growshops

CAN

NAB

verspreid door het ganse land. Doel is zoveel mogelijk canna-

Nationale Cannabis Krant

vinders gaan

Bergman toelicht in de krant:

samen een unieke

P 12

‘Volgens het Trimbos

cannabisdag in

Instituut telt Nederland

Amsterdam beleven,

Simo

n

e van Vrou w Bred cann en in de a: abisin dustr ie

een miljoen cannabis-

met onder meer een

consumenten. Als zij

bezoek aan het Hash,

massaal cannabisvrien-

Marijuana & Hemp P 14

delijk gaan stemmen,

Museum, het Cannabis

P9

kunnen ze de verkiezingen

Drie

College, diverse coffeeshops, een private canal

vr

Veraagen aan: Berg kam COLU p M

beslissen.’ De

vrij van adver-

rt

van De

De gelukkige

Zoals VOC voorzitter Derrick

krant is volledig

maa

Ticket gevouwen.

stembus te krijgen op 17 maart.

tellende gratis

IS K RAN T ag 17

zit een Gouden

bisconsumenten naar de

twintig pagina’s

exemplaren woen sd

Doed NS: Mari e De Jon g o Joop Zwart Mest rom

bevat

bijzondere gasten aanschuiven. Deelname uiteraard Los de kruisw op en oo win ee rdpuzzel n groe n

Ode coffe aan de esho p

tenties en

tour en een VIP diner, waarbij

alleen voor 18 jaar en ouder. Met

P6

de krant probeert de stichting VOC enerzijds om de misstanden

P5 Sting

Brits

e zang

er en

A B C D E F

bass

ist

artikelen, columns, kweektips, reportages, een

rond cannabis hoger op de -

politieke agenda te krijgen en anderzijds om zoveel mogelijk

-

interview met D66 Tweede Kamerlid Vera

cannabisconsumenten te bewegen op 17 maart een cannabisvriendelijke

Bergkamp, recepten, een English Readers

van de krant

stem uit te brengen. In het hart van de

Section, een overzicht van de standpunten

downloaden.

krant prijkt een fraaie verkiezingsposter,

van de politieke partijen over cannabis en

ontworpen door Mossy Giant, met als

een kruiswoordpuzzel. Op www.denationa-

Gouden Ticket

lecannabiskrant.nl kun je gratis een PDF

In zeven van de honderdduizend gedrukte

58 HighLife

slogan ‘Geef de plant jouw stem’. Deze poster (zie pagina 15 van dit nummer)


wordt ook los verspreid naar alle Neder-

zetten hun social media kanalen en

maart, verkiezingsdag, keert de Canna-

landse coffeeshops.

websites in om de interviews, reportages,

StemBus terug naar Den Haag voor een

podcasts en de live stream onder de

eindmanifestatie op het Plein en de

CannaStemBus

aandacht te brengen en te verspreiden.

uitslagenavond, met live stream.

De stichting VOC werkt voor dit project

Het CannaStemBus team houdt lokale en

samen met de stichting Maatschappij en

nationale media met persberichten op de

Cannabis, makers van de Cannabis-Kies-

hoogte en nodigt journalisten uit om naar

Het Nationale Cannabis Debat uitgesteld

wijzer en de nieuwe Cannabis-Stemwijzer,

een standplaats te komen of een stukje

Vanwege de strenge corona maatregelen

de landelijke coffeeshopbonden PCN en

mee te rijden in de bus.

heeft het VOC besloten om het voor 19

BCD en vrijwilligers en ondernemers van

februari geplande Nationale Cannabis

Maastricht tot Stadskanaal. Een tweede

Uitslagenavond

Debat in Nieuwspoort Den Haag uit te

vrucht van deze samenwerking is de

Peace on Drugs Radio en de High Tea

stellen naar september. Een volledig

CannaStemBus, die van 1 tot en met 17

Potcast nemen afleveringen op in de

digitaal evenement zou een te slap

maart door Nederland rijdt. Deze microbus

CannaStemBus. Op www.cannastembus.nl

aftreksel zijn van een live evenement,

heeft een podcast studio aan boord en er

staat het actuele programma, informatie

waarbij de sprekers elkaar in de ogen

reist regelmatig een cameraploeg mee

over de gasten die meerijden en de

kunnen kijken en direct op elkaar reageren.

om interviews en reportages te maken in

activiteiten op de standplaatsen. Op 17

de ruim tien standplaatsen. Via een livestream kan iedereen mee kijken. De aftrap van de CannaStemBus tour vindt

Tourschema CannaStemBus (onder voorbehoud)

plaats op maandag 1 maart op het Plein in

Maandag 1 maart: Den Haag

Den Haag, pal tegenover het Tweede

Dinsdag 2 maart: Den Haag en Rotterdam Vrijdag 5 maart: Zwolle en Leeuwarden Zaterdag 6 maart: Groningen Maandag 8 maart: Eindhoven Dinsdag 9 maart: Nijmegen en Utrecht Vrijdag

12 maart: Maastricht

Zondag 14 maart: Amsterdam Maandag: 15 maart: Amsterdam en Haarlem Dinsdag 16 maart: Tilburg en Breda Woensdag 17 maart: Den Haag Kijk voor actuele informatie en eventuele wijzigingen op www.cannastembus.nl

Kamergebouw. De inzet is om op 1 en 2 maart vertegenwoordigers te interviewen van alle partijen die zijn opgenomen in de

AGENDA

OVER HET

VOC

stemwijzer invullen op www.cannabis-

Maandelijkse openbare VOC vergadering

stemwijzer.nl: een primeur.

Zie www.voc-nederland.org/agenda

Standplaatsen

17 maart

2009 inzet voor fatsoenlijk

De CannaStemBus is volledig corona-

Tweede Kamerverkiezingen: laat

cannabisbeleid, inclusief het recht op

proof ingericht; de chauffeursplaats is

jouw stem niet verdampen en stem

thuisteelt.

afgeschermd en in de bus kan de ander-

cannabisvriendelijk!

Cannabis-Stemwijzer. Je kunt deze

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, die zich sinds

halve meter regel makkelijk in acht worden

MEER INFORMATIE

genomen. Er zijn materialen aan boord om

www.voc-nederland.org

eventueel publiek op de standplaatsen op

Twitter: @vocnederland

afstand van elkaar te houden. De bus is voorzien van Wifi en ruime hoeveelheden verkiezingsposters, tipjes, VOC bidbooks en exemplaren van De Nationale Cannabis Krant. De deelnemende organisaties

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2020

Coffeeshop The Corner Spaarndammerdijk 9 1013 ZM Amsterdam 2e prijs Sativa Jack Herer

Coffeeshop Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

3e prijs Autoflowers Trainwreck Auto

1e prijs Haze Hydro White Amnesia 1e prijs Autoflowers OG Spaceghost 2e prijs Haze Bio Black Amnesia 2e prijs Indica Brazilian Amazonia 3e prijs Hybriden Bio Cookie Cees Highlife Cup Winnaar 2020 Haze Hydro White Amnesia

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 2e prijs Kush soorten Mimosa

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 1e prijs Skunk soorten Snowball 1e prijs Outdoor soorten Outdoor Kush 3e prijs Nederhasj Critical

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Sativa Santa Maria 3e prijs Outdoor soorten Purple 3e prijs Haze Hydro Sour Amnesia

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag Den Haag 1e prijs Hybriden Hydro AK-47 Power Plant 1e prijs Hybriden Bio Tangie Biscotti 1e prijs Kush soorten Gelatti OG

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hasj import Pineapple 2e prijs Outdoor soorten Purple Haze

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Skunk soorten Legendary OG Punch


Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD soorten CBD Orange Punch

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag 1e prijs Indica God’s Gift 2e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Hybriden Hydro God’s Gift 2e prijs Skunk soorten Mimosa

Growers Choice www.growerschoice.nl

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 2e prijs Hasj import Choco 2e prijs Nederhasj Jelly 2e prijs Extracties Moon Rocks 3e prijs Hybriden Hydro AK-47

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn

1e prijs Amerikaanse soorten Bruce Banner 2e prijs Autoflowers Real Amnesia Auto 2e prijs CBD soorten Charlotte’s Dream

1e prijs Sativa Jack Herer 1e prijs Nederhasj Cream Kush 3e prijs Hasj import Hia 3e prijs Extracties Moon Rocks Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht 3e prijs Amerikaanse soorten Marula

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Indica Somari Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31-1 6221 CN Maastricht 3e prijs Haze Bio AMG Skunk Zwartbroekstraat 29 6041 JL Roermond 2e prijs Amerikaanse soorten Captain’s Cake

1e prijs Extracties Relax Balls 1e prijs Haze Bio Bio Haze 2e prijs Haze Hydro Zilver Haze 3e prijs Kush soorten Amazon Kush 3e prijs CBD soorten King Relax CBD Highlife Hasj Cup Winnaar 2020 Extracties Relax Balls


Tekst: Rob Tuinstra | Foto’s: Rob Tuinstra, Derrick Bergman / Gonzo Media

Jan Sennema 1956 – 2020 Een van de beste cannabisjournalisten van Nederland is heengegaan…

Jan Sennema, sterreporter van Highlife

Tour de Achterdeur

Ga weg met die camera!

Een van de beste cannabisjournalisten van Nederland is niet meer. Jan Sennema is van ons heengegaan. Na een herseninfarct drie jaar geleden, die hij gelukkig te boven kwam, moest hij nu het onderspit delven; alvleesklierkanker werd hem fataal. Onze grote vriend Jan Sennema, deze fijne, markante man, die een begenadigd schrijver was met een geweldige kennis over cannabis, werd 64 jaar.

Jan Sennema schreef al sinds mensenheugenis

overal in Nederland coffeeshops en growshops

vorige eeuw opgezet door Wernard Bruining. De

voor Highlife en Soft Secrets. Hij was er bij toen ik

te bezoeken voor een review. Want Jan wist waar

eerste jaren van het nieuwe millennium waren

hoofdredacteur van Highlife werd in 2000. Met

hij het over had; hij was een fervent blower en

de Gouden Jaren van de cannabisindustrie in

zijn gedegen kennis van cannabis en een

kweekte zelf ook.Je kon hem geen bullshit

Nederland. Naast Highlife en toen nog Essensie

gouden pennetje was hij voor mij onmisbaar.

verkopen, daar prikte hij genadeloos doorheen.

was Soft Secrets het derde cannabistijdschrift

Ontelbaar zijn de vele cover-artikelen die Jan

van Nederland. Er moest dus flink uitgepakt

schreef. Hij was scherp en hij kon schrijven als de

Hoofdredacteur Soft Secrets

worden met spraakmakende artikelen en Jan

beste. Hij was van vele markten thuis en schreef

In 2001 vroeg toenmalig uitgever Boy Ramsahai

kreeg de opdracht om elk nummer een

net zo makkelijk over het kweken van cannabis

mij of ik ook niet hoofdredacteur van Soft Secrets

Bekende Nederlander te strikken en hem/haar

als over lifestyle onderwerpen als bijvoorbeeld

wilde worden. Ik twijfelde geen moment. Dat

te ondervragen over diens wietgebruik. Dat was

burlesque of steampunk.Je gafJan een

moest niet ik, maar mijn ster-reporterJan

niet zo eenvoudig, want heel veel BN-ers wilden

onderwerp en je kon er zeker van zijn dat er een

Sennema worden. En zo geschiedde.Jan werd

daar niet voor uitkomen of er over praten. Katja

goed artikel over kwam. Maar hij ging net zo lief

de eerste hoofdredacteur van de doorstart van

Schuurman wilde wel, maar op een voorwaarde;

urenlang met het openbaar vervoer op pad om

de Nederlandstalige Soft Secrets, ooit in de

dat Jan ook in haar programma op tv moest

62 HighLife


Goede tijden: Armand, Rob Tuinstra en Jan Sennema hebben plezier verschijnen. En zo maakte Nederland in 2001

beleefden we samen ook onvergetelijke uurtjes

een dwarsligger. Maar wel een heel kundige en

kennis met (tromgeroffel) ‘drugsrecensent Jan

met Armand, voor, tijdens en na een van de

charmant dwarsligger.

Sennema die live drugs tot zich zal nemen en

edities van het Cannabis Bevrijdingsfestival.

testen op tv’.

Jaren later zou Jan, sportief als hij was, nog

Herseninfarct

meedoen aan de Tour de Achterdeur die

Drie jaar geleden sloeg het noodlot toe.

Sterreporter

eindigde bij Cannabis Bevrijdingsdag in 2015 in

Volkomen onverwacht kreeg hij een

Na enige jaren besefte Jan dat het

het Flevopark in Amsterdam.

herseninfarct.Jan mailde: ’Tsja dat ene

hoofdredacteurschap toch niet de perfecte

kloteklontje stolsel ontsnapte net aan de

baan was. Dat zorgde voor vreugde bij mij, want

Jurylid Highlife Cup

aandacht.’ Bij de uitgeverij was iedereen in shock,

mijn sterreporter keerde terug bij de oude

Over de Highlife Cup gesproken; Jan was vele

net als alle redacteuren. Want Jan had zich

vertrouwde Highlife. We woonden vlak bij elkaar

jaren een zeer gewaardeerd lid van de jury. Cliff

tijdens zijn loopbaan ontzettend populair

in de roemruchte Staatsliedenbuurt in

Cremer, voormalig hoofdredacteur van Highlife,

gemaakt. Iedereen hield van Jan. Op feestjes was

Amsterdam en kwamen buiten ons werk ook bij

huidig hoofdredacteur van verschillende

hij een gangmaker, zoals bijvoorbeeld bij het

elkaar over de vloer om muziek en Engelstalige

internationale edities van Soft Secrets en de

parachutespringen in Vlaanderen en andere

misdaadliteratuur uit te wisselen. We waren

grote man achter de organisatie van de Highlife

bedrijfsuitjes.Jan had humor en kon scherp uit

beiden fan van de boeken van James Lee Burke,

Cup: “Jan was een van de vaste schrijvers bij

de bocht komen. Iedereen accepteerde dat.Jan

die zich in Louisiana afspelen, dus Jan begroette

Highlife en hij is ook nog een tijdje

was Jan. We stuurden bloemen en hoopten op

me steevast met ‘Noble Mon’, naar een van de

hoofdredacteur geweest van de

het beste en een snelle terugkeer. Bezoek

karakters uit Burke’s werk. En we gingen

Nederlandstalige Soft Secrets. Hij was een

wimpelde hij af. Een terugkeer als schrijver bleef

jarenlang weer samen op pad. Met de trein naar

markant figuur die graag gezien werd en die zich

ook uit. Na zijn herstel werd hij fulltime

Den Bosch en dan op de fiets naar het

thuis voelde in het cannabis-circuit. Jan was

mantelzorger voor zijn vader in Harderwijk die

hoofdkwartier van Discover Publisher in

tevens meer dan 10 jaar lang vast jurylid in de

aan dementie leed.

Schijndel. De eerste keer waren we in Den Bosch

jaarlijkse Highlife Cup en ook daar zal hij met

al verdwaald en moesten we de weg vragen.

node gemist worden.” Met Cliff, net als ons

Cannabisicoon

Kregen we als antwoord: “Schijndel?! Dan

woonachtig in Amsterdam, namen we vaak

Helaas bleef pech hem achtervolgen. Dit jaar

moette Gèèèstel anhouwe!” En wij maar zoeken

gedrieën de cannabissituatie in Nederland door.

kreeg hij een nieuwe tegenslag te verwerken. Na

op de ANWB-borden, totdat we er achter

Dat waren vaak dolle bijeenkomsten.

vermoeidheidsklachten werd na onderzoek

kwamen dat dit Sint-Michielsgestel moest zijn...

alvleesklierkanker bij hem geconstateerd. Die

Columnist C-Man

strijd wist hij niet te winnen. In december kwam

Tour de Achterdeur

Na zijn terugkeer bij Highlife nam Jan zijn taak als

daarmee op 64-jarige leeftijd een eind aan het

Ook naar de Highlife Cup in Ruigoord gingen

‘sterreporter’ weer moeiteloos op.Verder werd

leven van Jan Sennema, een van de meest

we meerdere malen vanuit Amsterdam samen

hij columnist. Onder het pseudoniem C-Man kon

aimabele en getalenteerde

op de fiets. Dat werden avontuurlijke

hij meer persoonlijke verhalen kwijt. Hij strooide

cannabisjournalisten van Nederland. Een

nachtelijke terugtochten in het pikkedonker

met woorden als waren het fijnbesnaarde

cannabisicoon is heen gegaan. Wij zullen hem

door het havengebied, want Jan en ik waren

schilderingen. En… elke keer waren ze tot mijn

missen. En we zijn er van overtuigd dat iedereen

natuurlijk een van de laatsten die afscheid van

frustratie ook te lang.‘Jan, 600 woorden

in de Nederlandse cannabiswereld die hem ooit

de bar namen. Maar we wisten ook dat als we

maximaal, had ik gezegd. het zijn er nu bijna 800,

ontmoet heeft, en dat zijn er vele, vele

flink doorfietsten we nog net voor de

daar heb ik geen plek voor’, mailde ik dan streng!

honderden of misschien zelfs duizenden, dat

sluitingstijd van West Pacific in het Westerpark

‘Kort zelf dan maar in’, was zijn antwoord steevast.

ook zullen doen.Jan was speciaal. Hij is niet meer.

in Amsterdam een laatste doorzakkertje

Om de volgende keer een aflevering met 850

Maar zijn geest leeft voort. Leve Jan Sennema!

konden nemen. In datzelfde Westerpark

woorden te sturen. Want Jan was natuurlijk ook

Viva Jan Sennema!

HighLife 63


Insect Keeper

64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Zach Johnsen Schilderachtige natuur en vreemde wezens De Amerikaanse tekenaar en grafisch ontwerper Zach Johnsen heeft uiteenlopende opdrachten, van bieretiketten tot muurschilderingen. In zijn vrije werk maakt hij tekeningen en 3D-vormen over dieren, planten en mysterieuze wezens.

Je tekent mooie natuurbeelden. Krijg je inspiratie van je omgeving?

Die tekening lukte goed, dus ben ik er meer

naar comics en superhelden. Ik heb in de

gaan doen. Van bossen, jungle en de natuur

familie iemand gehad die bij Marvel in New

Zeker. Ik woon in een dorpje in het noorden

onder water.

York werkte. Hij stuurde ons gratis comics toe.

van New Hampshire, vlakbij de Canadese

Toen ik twaalf was, kregen we een rondleiding

grens. Hier ben ik opgegroeid. Ik heb tien

Ze zitten vaak vol details.

door de Marvel-kantoren. Ik kon er de

jaar aan de westcoast in Portland gewoond,

Ze zijn flink dichtgetekend, ja. Ik hou daarvan.

tekenaars aan het werk zien. Ook speelde ik

maar ben weer terug in mijn geboortestreek.

Zo kan de kijker er telkens iets nieuws in

als kind veel Nintendo. Als ik karakters

Er zijn hier veel dichte bossen met beken,

ontdekken. Mijn tekeningen zijn vaak een mix

tekende, zette ik er de vaardigheden bij, net

maar ook wijde landschappen. Er leven

van kleine elementen, die samen een groter

zoals bij videogames.

allerlei soorten dieren, zoals beren, herten,

verhaal vertellen.

Met welke materialen werk je?

Hoe heb je er je beroep van gemaakt?

Je serie Ecosystems lijkt op natuurplaatjes uit een jongensboek.

Ik maak eerst een schets met potlood en

Ik heb in Boston een kunstopleiding

teken er dan overheen met fineliners. Verder

gevolgd. Daarna kon ik werken bij een

gebruik ik acryl- en waterverf. De

T-shirtbedrijf. Ik werd er art director en

Ik wilde gestileerde natuurbeelden maken.

lijntekening scan ik in de computer en ga

bedacht mijn eigen designs. Ik woonde in

Ik begon met een beeld van een woestijn,

hem dan inkleuren.

New York en onze T-shirts kwamen er in

elanden, stinkdieren.

ergens in New Mexico of Arizona. Ik ben daar

kledingwinkels annex galeries te liggen.

eens geweest en zou er wel willen wonen.

Tekende je als kind al veel?

Daarna begon het goed te lopen. We

Het is daar zo mooi. Het licht is er wild en gek:

Ja. Ik heb twee broers. We zaten vaak

stonden twee keer per jaar op

het verandert gedurende de dag van kleur.

urenlang samen te tekenen. We keken veel

kledingbeurzen in Las Vegas, waar kopers uit

Jungle (Ecosystems)

HighLife 65


over andere krachten en wezens om ons heen, die wij niet zien.

Wat heb je recent aan eigen werk gedaan? Het afgelopen jaar heb ik nieuwe cutouts gemaakt: vormen die ik uit hout zaag met een decoupeermachine. Ik heb ze nu gemaakt van hagedissen, kikkers en paddenstoelen. Doordat ik lagen op elkaar leg, worden ze 3D. Ik wil meer in die richting gaan doen. Een van mijn werken met cutouts is Primordial Stew. Dat gaat over het idee van een oersoep, waaruit al het leven op aarde is ontstaan. Ik heb dieren, bloemen en natuur afgebeeld, maar ook mythes en geesten die door de mens zijn bedacht.

Paddenstoelen duiken vaker op in je werk. Ik teel ze zelf en eet van wilde paddenstoelen.

Om te eten of om high van te worden? Allebei, haha. Nou, meer om te eten. Het is leuk om ze zelf te telen en ze in het bos te zoeken om er ’s avonds mee te koken. Ik vind ze bovendien interessant, ze zien er weird uit.

Je hebt ook muurschilderingen gemaakt?

Unicorn de hele wereld kwamen. Ik deed solo-

hebben de boeken The Teachings of Don

Ja, dat doe ik nu enkele keren per jaar. Het is

exposities met mijn eigen werk en kreeg zo

Juan van Carlos Castaneda en Zen And The

altijd leuk om uit mijn studio te gaan en

opdrachten.

Art Of Motorcycle Maintenance van Robert

andere mensen te leren kennen. Soms

M. Pirsig me op ideeën gebracht. Ze gaan

vragen mensen me om bij hen thuis of op een

Je doet veel soorten werk: bieretiketten, tijdschriftcovers, albumhoezen, posters. Krijg je opdrachten die bij je stijl passen? Ja, meestal word ik door mensen gevraagd om het werk dat ik al doe en dat ze gezien hebben. Als ik een tijdje weinig opdrachten heb, teken ik mijn eigen dingen.

Soms zoek je de gekte op, met vreemde, spirituele wezens en mensachtige monsters. Een van je creaties is Insect Keeper. Ik wilde een soort sjamaanfiguur maken. Hij is bevolkt met allerlei insecten en is de bewaker ervan. Ik weet dat sommige mensen insecten maar griezelig vinden, maar ze zijn zo belangrijk voor planten, dieren en de hele natuur.

Zijn er bronnen, waar je inspiratie uit put? Ik lees graag over antropologie. Verder

66 HighLife


kantoor een muur te schilderen.

Welke materialen gebruik je voor muren? Meestal kwasten en acryllatex. Soms spuitbussen.

Je atelier ziet er uit als een grafische werkplaats. Maak je zelf drukwerk? Toen ik in Oregon woonde, werkte ik in een zeefdrukshop, maar voor zeefdrukken heb ik hier geen set-up. Dat laat ik ergens doen. Ik heb wel een professionele computerprinter, waar ik reproducties mee kan maken.

Je oudere werk ziet er wilder uit. Ja, maar ik was ook gekker toen ik jonger was. Nu ben ik vader en rustiger geworden. Ik neem ook niet meer zo veel psychedelische drugs zoals ik vroeger deed. Dat ik heb gedaan. Maar ik wil weer gaan experimenteren. Ik denk dat het een mix zal blijven. Ik werk nu zeventien jaar als tekenaar en vind het leuk om een beetje van alles wat te doen.

Misschien is de ‘next big thing’ om een graphic novel te maken? Primordial Stew Ik heb erover nagedacht, maar het is veel werk en kost geld. Ik moet me dat kunnen veroorloven en er genoeg tijd voor hebben.

Het gaat niet goed met de natuur. Je deed vorig jaar mee aan een expo over bedreigde en uitgestorven dieren. Dat was in twee galeries in Portland. Ik maakte tekeningen van een eenhoorn en een thunderbird. Mijn dochter is, zoals veel meisjes, geobsedeerd door de eenhoorn. Ik heb uitgezocht wat de oorsprong van het dier is. Men heeft ontdekt dat hij echt heeft bestaan, maar eigenlijk een soort neushoorn was. De thunderbird leefde in Australië en was een voorloper van de struisvogel. Hij kon ook niet vliegen.

Je hebt net een bijzonder boek uitgebracht, waarin je een heleboel schetsen hebt verzameld. Ik vond het leuk om mensen zo een kijkje te geven in mijn ideeën. Het boek is ook bedoeld als promotiemateriaal. Ik heb het kunnen financieren met Kickstarter. www.zenvironments.com

HighLife 67


GAMES

DEMON’S SOUL

Doder van de demonen Door: Redactie Highlife

PlayStation Studios en Bluepoint Games hebben een fantastische remake gemaakt van Demon’s Souls. De klassieker is volledig opnieuw opgebouwd en verbeterd en introduceert de gruwelen van een mistig, duister fantasieland voor een hele nieuwe generatie gamers. Degenen die deze beproevingen eerder hebben meegemaakt, kunnen opnieuw de duisternis uitdagen in verbluffende visuele kwaliteit en ongelooflijke prestaties. te vallen. Nu het

noordelijke koninkrijk Boletaria, een ooit

koninkrijk is afgesne-

welvarend land van ridders, nu geteisterd door

den van de buiten-

duistere wezens en vraatzuchtige demonen.

wereld moet jij als

Ontmoet vreemde personages, losgeslagen

dappere ridder de

en verwrongen door de wereld om hen heen,

diepe mist trotseren

en ontrafel het verontrustende verhaal van

om het land uit zijn

Demon’s Souls.

benarde toestand te bevrijden. Ga de strijd

+ Beheers de kunsten van tovenarij en oorlog:

aan met duistere

verbeter je vaardigheden in de strijd; weet wan-

krachten, stuur The

neer je moet aanvallen en wanneer juist niet. Bij

Old One terug naar

elke gemiste zwaai en onzorgvuldige fout

Demon’s Souls voor PS5 vertelt het verhaal van

de verdoemenis waar hij vandaan kwam en

riskeer je de zielen te verliezen waarvoor je zo

koning Allant en The Old One. In zijn zoektocht

bekroon jezelf tot ‘Slayer of Demons’!

hard hebt gewerkt om deze te verzamelen. De beloningen voor het doden van de sterkste

naar macht gebruikte Allant, de 12e koning van Boletaria, de oude Soul Arts en wekte hij een

+ Ontdek waar de reis begon met Demon’s

vijanden zijn echter enorm en de dood

demon op uit het begin van de tijd zelf, The Old

Souls remake: ervaar de originele brute

betekent niet het einde; het is gewoon een

One. Met diens oproep trok een mist over het

uitdaging, volledig opnieuw gemaakt. Deze

andere staat van zijn.

land en betraden duistere wezens het

remake is gepresenteerd in verbluffende

koninkrijk met een vreselijke honger naar

visuele kwaliteit met verbeterde prestaties, een

+ Neem het op tegen de grootste krijgers ter

menselijke zielen. De mensen die hun ziel

wereld van Boletaria zoals je die nog nooit

wereld in spannende PVP-gevechten: ga de

verloren, verloren tegelijkertijd ook hun

eerder hebt gezien.

strijd aan met elkaar of speel coöperatief door bondgenoten op te roepen om te helpen in je

verstand en hadden enkel nog het verlangen om het gezonde dat in Boletaria overbleef aan

68 HighLife

+ Word de Doder van de demonen: ga naar het

strijd tegen de demonen.Door: Karel Michiels

Open brief aan Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam Femke Halsema

Geachte Mevrouw de Burgemeester, Uw voornemen om de coffeeshops in uw stad te sluiten voor buitenlanders ligt mij om verschillende redenen zwaar op de maag. Amsterdam is altijd onze favoriete citytrip geweest, en dat had heus niet alleen te maken met de legale beschikbaarheid van cannabis.

Toegegeven, ik ben zelf een reguliere

burgemeester werd van Amsterdam was dat

kiezers kost waarschijnlijk. Wij kunnen toch

cannabisconsument (klinkt beter dan

voor mij alleen maar een bevestiging van uw

niet voor u stemmen.

druggebruiker) en ik drink geen alcohol.

natuurlijke verbondenheid met deze

Terwijl ik mijn jointje in andere steden stiekem

prachtige stad. Dat u nu zelf afbreuk doet aan

Flaneren langs de grachten

moet roken, kan dat in Amsterdam gewoon in

het ideaalbeeld dat ik koesterde van u, is de

Hoe dan ook, als u mij zou tegenkomen op

een zaak met gelijkgestemden. Zoals andere

tweede reden van mijn ontgoocheling.

straat, zou u niet eens zien dat ik net een

toeristen een café bezoeken dus, en dat vind

coffeeshop heb bezocht, en dat geldt voor

ik op mijn leeftijd (60) ook niet meer dan

Problemen afschuiven

heel veel bezoekers. Voor de rest doen wij,

normaal. Uw stad is de rest van de wereld op

Wat me nog dwarszit, en zelf beledigt, is het

mijn vrouw en ik, gewoon wat de meeste

dat vlak jarenlang vooruit geweest.

beeld dat coffeeshopbezoekers

andere toeristen doen in Amsterdam. We

verantwoordelijk zouden zijn voor overlast

flaneren langs de grachten, we gaan naar

Voortrekkersrol

en ‘gebral’ op straat. U weet net zo goed als

een museum of boekhandel Atheneum, en

Ik vind het vreemd dat er nu wat lacherig

ik dat niet cannabis maar alcohol zulk

we eten lekker Indisch of vegetarisch, nog

wordt gedaan over die voortrekkersrol van

gedrag veroorzaakt. Ik heb in mijn leven

een reden waarom we zo graag in uw stad

Nederland in de tweede helft van de

talloze mensen zien blowen, maar nooit is

verblijven. Dat doen we de ene keer in een

twintigste eeuw, en waarvan uw eigen partij,

er eentje beginnen ‘brallen’. Ik begrijp dat u

hotel, de andere keer in een Airbnb, wat

mevrouw Halsema, zelfs een beetje de

de cafés niet kunt sluiten, maar de vraag is

dat betreft verschillen wij niet van andere

ultieme bekroning is. Ik heb vanuit België

of u de problemen door overmatig

toeristen. Wij doen evenveel geld op als zij,

goed kunnen volgen hoe u opgang maakte

alcoholgebruik zomaar kunt afschuiven op

alleen besteden we een klein deel van ons

in de Nederlandse politiek, en hoe u het

een andere bevolkingsgroep, ook al gaat

budget niet aan alcohol maar aan

groene en linkse gedachtengoed uitdroeg

dat in hoofdzaak om buitenlanders.

cannabis. Waarom wilt u ons dan toch

met flair en zelfvertrouwen. Toen u

Wellicht omdat die beslissing u het minste

discrimineren? (En dus ook de vele film-

70 HighLife


Flaneren langs de grachten in Amsterdam

en muzieksterren die de coffeeshops maar

rechtvaardigen is, draaien jullie de klok terug.

al te graag bezoeken.)

VS, laten de Nederlanders blijkbaar liever aan zich voorbijgaan. De druk die de

Onbegrijpelijk

Amerikanen, en in mindere mate de

Gidsland

Alle economische en natuurkundige

regeringen van de buurlanden,

Ik heb vanuit België goed kunnen volgen hoe

knowhow die jullie in de loop der jaren

decennialang uitoefenden, heeft zijn

u opgang maakte in de Nederlandse politiek,

hebben opgebouwd, en waarvan men in het

vruchten afgeworpen. Waardoor Nederland

en hoe u het groene en linkse gedachtengoed uitdroeg met flair en zelfvertrouwen. Nederlandse schrijvers, tv-makers en journalisten hebben mij kritisch en onafhankelijk leren denken toen dat in Vlaanderen nog taboe was. Het is mij een raadsel waarom veel Nederlanders nu plots twijfelen aan die voortrekkerspositie, uw land staat er op een positieve manier voor bekend in de hele wereld. U had ook een pionier

Wat me nog dwarszit, en zelf beledigt, is het beeld dat coffeeshopbezoekers verantwoordelijk zouden zijn voor overlast en ‘gebral’ op straat.

kunnen zijn in het nieuwe cannabistijdperk.

de nieuwe internationale wiettrein dreigt te missen, ook al heeft het die ooit zelf mee op gang getrokken. Onbegrijpelijk. Als we straks, na corona, toch weer zouden terugkeren,

Terwijl de rest van de mensheid er stilaan

buitenland nu gretig gebruikt maakt, wordt

de coffeeshops gesloten voor

achter komt dat het Nederlandse model nog

genegeerd en verwaarloosd, als je er al niet

buitenlanders, bevoorraad ik me wel bij

niet zo slecht is (op voorwaarde dat je ook de

voor gestraft wordt. De miljarden aan

vrienden of op straat. Dat hebt u blijkbaar

groothandel legaal maakt natuurlijk) en dat

inkomsten die de cannabisbusiness zou

liever dan dat ik rustig ergens aan een

de Hollandse liefde voor de plant echt wel te

kunnen opbrengen, zoals nu al gebeurt in de

tafeltje zit te blowen en niemand lastigval.

HighLife 71


Door: Gerbrand Korevaar

“Tegen de pest, waterzucht en geelzucht” Het oudste voorwerp in het Hash Marihuana & Hemp Museum is Het Cruijdeboeck, een boek van een kilo of zeven uit 1608. In hoofdstuk zeventien staan twee pagina’s met een beschrijving van Kennep oft Kemp. Van hennep dus. Het is de allereerste keer dat er in een Nederlandse bron over Cannabis werd geschreven. De schrijver, Rembert Dodoens, raadt het niet aan, maar “Het wordt gebruikt in een nagerecht dat Galenus Tragemata noemt om het genot op te wekken en zin in drank te krijgen.”

Terwijl er

natuurlijk alles wat

tegenwoordig geen

de natuur

dag voorbij gaat

voortbracht een

zonder bericht van

bron van leven en

medici als Diederik

gezondheid. Kennis

Gommers of Ernst

van het plantenrijk

Kuipers, klonk de

was essentieel.

naam van de botanist

Daarom werden in

en geneesheer

de zestiende en

Rembert Dodoens

zeventiende eeuw in

(1517-1585) regelmatig

zogenaamde

als het ging om de

herbaria

(besmettelijke)

(plantenboeken)

ziektes van zijn tijd.

geneeskruiden

Dodoens, geboren als

uitvoerig

Doedeszoon

gedocumenteerd.

Joenckema in Mechelen, studeerde

Groene vingers

op zijn achttiende af

Lang schreven

in de medicijnen in

samenstellers van

Leuven. Hij was lang

herbaria vooral een

stadsarts in zijn

aantal klassieke

geboorteplaats, maar

auteurs over, zonder

schopte het van 1574

daar veel nieuw

tot 1579 tot lijfarts van

onderzoek aan toe

de Duitse keizer

te voegen. Dodoens

Maximiliaan II en van

werkte echter in een

diens zoon, keizer

Dodoens’ tijd. De pest stak nog al eens de

Rudolf II. Vanaf 1582 tot aan het eind van zijn

kop op, en daarnaast heersten er

van het plantenrijk en de geneeskunde een

tijd waarin de studie

leven was hij hoogleraar in de botanie en de

verschrikkingen als de pokken, kinkhoest, de

heel ander karakter had gekregen. Het was

medische wetenschappen in Leiden.

zweetziekte (leidde binnen een paar uur tot

in heel Europa gewoon geworden om

je dood), geelzucht, pleuritis, melaatsheid,

plantensoorten nauwgezet te bestuderen

Herbaria

etc. Er was veel behoefte aan medische

en te inventariseren, want geneeskundigen

Ziektes waren alomtegenwoordig in

expertise en aan medicijnen. En toen was

vonden dat botanische kennis moest

72 HighLife


worden vergaard door eigen

die in onze tijd langzaamaan

waarnemingen en empirisch onderzoek.

wetenschappelijk worden gevalideerd.

Door groene vingers te krijgen dus. En goed

Een aantal observaties van Dodoens in moderne vertaling: “Hennep heeft een ronde, rechtop

te kijken. Ook de ontdekkingsreizen naar de

Toepassingen

groeiende, holle stengel van ongeveer

nieuwe wereld leidden er toe dat ook veel

Dodoens beschreef de toepassingen van

anderhalve meter hoog [5 of 6 voeten]. In

nieuwe, tot dan toe onbekende, soorten

het zaad, de geperste olie, de bladeren en

het wild heeft de stengel veel weelderig

werden beschreven. Die kennis moest niet

zelfs de wortels. Volgens een Italiaanse arts

begroeide zijtakken, die bij de

langer alleen toegankelijk zijn voor

die hij citeert, leggen kippen door het eten

gecultiveerde en op het veld uitgezaaide

geleerden, maar men wilde onder zo veel

van veel hennepzaad meer eieren. Bij

soorten grotendeels ontbreken. De

mogelijk mensen delen welke planten en

mensen verdrijft het zaad geelzucht en, in

bladeren zijn stevig, ruw en zwartgroen van

kruiden als medicijn konden dienen.

combinatie met witte wijn, geneest het een

kleur. Wanneer je ze tussen de handen wrijft geven ze een krachtige geur af.”

Uitverkocht Vanuit dat streven ontstond ook Het

“In Brabant heet dit gewas Kemp; in

Cruijdeboeck van Dodoens. Hij wilde de

Duitsland Zamer Hanff [dat is Zam Kemp tot

geneeskundige praktijken van zijn tijd

onderscheid van de wilde soort]; op Sicilië

verbeteren door kennis over de helende

heet het Canape, in Spanje Canamo en in

werking van planten breed te verspreiden.

Frankrijk Chanvre; de Griekse naam is

Daarom schreef hij in het Nederlands, want

Kannabis en Asterion en ook Schenostop-

dat las de gewone man een stuk makkelijker

hon. De Latijnse naam, die ook bij de drogist

dan het Latijn wat altijd de voertaal was

of apotheek wordt gebruikt, is Cannabis.”

geweest in de medische literatuur. Naast zijn eigen onderzoek, heeft Dodoens ook

“De olie die eruit geperst wordt, dient

veel gebruik gemaakt van een ander

vooral voor de genezing van allerlei soorten

beroemd kruidenboek: De Historia

harde gezwellen. Bovendien kunnen

Stirpium Commentarii Insignes (1542) van

lampen erop branden.”

Leonhart Fuchs, in 1543 in het Duits vertaald als het New Kreüterbuch. Nieuw was dat

“Sommige mensen branden de stelen van

Dodoens binnen een zelfbedachte

de mannelijke soort en maken kruit van de

botanische systematiek bijna 1000 planten

kolen; anderen gebruiken daartoe de as

beschreef op basis van uiterlijke

van verbrande wortels.”

kenmerken, en niet alfabetisch. Hij noteerde de soorten, de bloemen en bladeren, groeiplaatsen en bloeiwijze, de toepassingen, die hij kende uit oude bronnen, maar ook zelf had verzameld. Het

Rembert Dodoens, litho van Simonau & Toovey, 1850. Wellcome Collection. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

boek was snel uitverkocht en is vaak

“Wanneer je het zaad gekneusd op het hoofd of onder je voeten legt helpt het tegen geelzucht, zoals hierboven al is gezegd, en om de dampen van onderuit op te halen en te verdrijven. Met witte wijn

herdrukt en vertaald, zelfs in het Japans in

gedronken geneest het gekneusde zaad de

1792. Het museum heeft een tweede druk

aandoening aan de lever. Met de olie

verstopping van de lever.”

uit 1608, de eerste was verschenen in 1554.

worden allerlei soorten harde gezwellen

Tot de vroege negentiende eeuw was Het

genezen en bovendien kunnen lampen

“Weer anderen maken van

Cruijdeboeck het naslagwerk over planten.

erop branden. Melk of pap met hennepzaad

hennepblaadjes en –zaadjes een drankje

helpt tegen snel opkomende pijnen of

tegen de pest, waterzucht en geelzucht.

Hemp sonder saedt en Hemp met saedt

buikkrampen en het werkt bovendien als

Melk of sap getrokken van het zaad helpt

slaapmiddel, maar, zo waarschuwt

tegen pleuritis.”

Uiteraard kon in dit werk Cannabis niet

Dodoens, als je er teveel van neemt slaap je

ontbreken. In het zeventiende hoofdstuk

te lang en te diep. Gelukkig verdrijft een

“Gedestilleerd water van hennepzaad en

staat een gedetailleerde beschrijving van

henneptak in de bedstee bedluizen en

hennepbladeren geneest alle zweren en

de groei en ontwikkeling van hennep en de

vlooien. Dodoens maakt niet specifiek

gezwellen aan het hoofd en over de

diverse medicinale en industriële

melding van enig psychoactief effect van

gewrichten gesprenkeld helpt het tegen

toepassingen die werden toegekend aan

de vrouwelijke toppen, hoewel hij wel een

jicht.”

de plant. Twee mooie schematische

waardevol advies geeft: “Het eten van te

afbeeldingen tonen Hemp sonder saedt en

veel hennepzaad is net zo schadelijk als het

“In water gezoden hennepwortel helpt tegen

Hemp met saedt. Hoewel we veel van zijn

eten van korianderzaad; sommige mensen

kromme zenuwen en botten en kan goed op

adviezen tegenwoordig misschien niet

worden er razend gek van. Zelfs degenen

pijnlijke gewrichten gesmeerd worden.”

meer direct zo zouden toepassen, biedt de

die alleen maar op henneptakken liggen

tekst een voorafschaduwing van de

worden er dronken van en krijgen

medicinale mogelijkheden van Cannabis

duizelingen in het hoofd.”

www.hashmuseum.com

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

“Badass vol met fantastische shit”. Bij uitgeverij Taschen verscheen ‘TATTOO. 1730s-1970s. Henk Schiffmacher’s Private Collection’. Het is een overzicht van meer dan twee eeuwen tatoeage geschiedenis waaraan zes jaar is gewerkt. Het geeft inzicht in het leven van tatoeëerders, hun persoonlijke strijd en triomfen, beroepsrisico’s en artistieke moed. De afgelopen veertig jaar heeft Henk Schiffma-

unieke stijl, evenals een persoonlijke introduc-

cher zijn hart en ziel gestort in zijn verzameling,

tie die hij schreef over zijn eigen reis als

het verzamelen van tatoeagetekeningen,

kunstenaar en verzamelaar. Hij brengt een

ontwerpen, foto’s en artefacten van over de hele

fascinerend perspectief op de tatoeage

wereld. Elk van de vijf hoofdstukken bevatten

geschiedenis door zijn persoonlijke reflecties

nooit eerder vertoonde hoogtepunten uit zijn

en wilde avontuurlijke verhalen.

collectie en tonen lithografieën, etsen, tatoeages, tattoeëer-apparaten, schilderijen,

TATTOO. 1730’s – 1970’s

foto’s, posters, originele tekeningen en

Henk Schiffmacher’s Private Collection Uitgeverij Taschen

tatoeage ontwerpen die in de tatoeage wereld bekend staan als flash tatoeages, waaronder vele zeldzame vintage flash sheets van grootse tatoeëerders in de vroege Westerse wereld.

Maori Henk Schiffmacher: “Dit boek is zo badass, vol met fantastische shit uit de geschiedenis van het tatoeëren. Er staat veel in wat nog nooit eerder is vertoond. Dit boek is met zoveel liefde gemaakt.” De uitgestrektheid en variatie van het tatoeëren wordt getoond door 700 foto’s in het boek, inclusief de inheemse Maori tattoos en Zuid-Pacifische eilandbewoners, de oude Aziatische tradities en de oorsprong van de old-school westerse tatoeages in Europa en de Verenigde Staten. Het boek bevat talloze originele illustraties van Schiffmacher in zijn

74 HighLife

Hand-gekleurde foto van een boodschapper van de Italiaanse-Britse fotograaf Felice “Felix” Beato, ca. 1864−1867. Copyright: Courtesy of the Schiffmacher Tattoo Heritage


www.mariacavali.com | cavalimaria@gmail.com | www.instagram.com/mariacavali/


Movies

Books

, EEN WEB VAN LEUGENS Ian Rankin

The House of Books Schotlands meest bekende detective John Rebus is ook in dit 22e (!) deel weer goed op dreef. Alhoewel de oude vos met pensioen is, is hij zijn streken niet verloren. Wanneer vier jongens in een bos het lichaam van een vermist persoon vinden, ziet hoofdrechercheur Siobhan Clarke zich genoodzaakt om zich toch weer tot haar oude leermeester te wenden. Want het bos was eerder al eens zonder

EEN GEWAARSCHUWD MAN

resultaat minutieus uitgekamd. Ian Rankin neemt de lezer met veel vakmanschap aan de hand en leidt deze naar een ingenieuze

Michael Connelly

plot waar zoals altijd niks mis aan is. Topkwali-

Boekerij

teit van een meesterlijke misdaadschrijver.

Het kantoor van Fair Warning zit boven een

THE DEVIL ALL THE TIME

cannabis dispensary in Los Angeles. Dat is

Antonio Campos

handig, want ze krijgen daarom een fikse

Met: Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley

korting op de huur. Tot zover het blowen in

Keough

deze verder prima misdaadroman over Jack

In deze prachtige film volgen we het leven

McEvoy, die na eerdere delen in 1996 (De

van verschillende mensen, waarbij Arvin

Dichter) en 2009 (Ongrijpbaar) zijn derde

Russel centraal staat. Hij is de zoon van een

avontuur beleeft. Een one night stand van

veteraan die na de verschrikkingen van de

McEvoy is vermoord, en Jack raakt ongewild

Tweede Wereldoorlog in godsdienst vlucht.

betrokken bij deze zaak. Na enige speurwerk

Dat loopt niet goed af. Tegelijkertijd maken

blijkt dat er een connectie is met een bedrijf

we kennis met Carl en Sandy Henderson,

dat via DNA aan genealogie doet; inmiddels

een bizar paar dat moorden pleegt. En dan

een populair tijdverdrijf in de VS. Maar er

is daar Roy, een dominee die zijn handen

is weinig regelgeving en wat gebeurt er

niet huis kan houden en een oogje op de

met al die DNA-resultaten? Is je privacy

pleegzus van Arvin heeft. Regisseur Antonio

echt gegarandeerd? Connelly neemt ons

Campos heeft de touwtjes strak in handen

mee in de schimmige wereld van de incels.

en weet alle verhaallijnen ragfijn aan elkaar

Leerzaam, vermakelijk en verontrustend.

te weven. Ruim twee uur topcinema.

76 HighLife


Music

GET OUT Jordan Peele

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Met: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford Na een relatie van vijf maanden gaan Chris en Rose op bezoek bij de ouders van Rose. Ze hebben toch niks tegen zwarte mensen, vraag Chris zich ietwat nerveus af. Nee, zegt

RICHARD BARBIERI

Rose, mijn vader had zelfs bij een derde presidentsverkiezing voor Barack Obama gekozen. Op het landgoed lijkt alles in eerste

Under A Spell

instantie dik in orde. Chris wordt gastvrij

(Kscope Records)

ontvangen. Maar her en der sluipen er wat

Richard Barbieri is vooral bekend als

ongemakkelijkheden in. Dat resulteert in een

keyboard- en synthesizer speler van Japan

geweldige apotheose, waarin niets is wat het

en Porcupine Tree, grote namen vanaf

lijkt. Of hadden we die eerste signalen beter

respectievelijk de tachtiger en negentiger

op moeten pikken? Get Out is een prima

jaren. Met Under A Spell gaat hij voort op die

thriller, waarbij je na afloop bij jezelf denkt,

relaxte neo-psychedelica / new wave weg,

die wil ik nog eens zien om te kijken hoe dit geflikt is. En dan blijkt de film nog beter dan bij je eerste kijkbeurt.

DJ MUGGS THE BLACK GOAT Dies Occidendum (Sacred Bones) Wat bezielt Lawrence Muggerud aka DJ Muggs? Je kunt dan wel lid van Cypress Hill en triphopband Cross My Heart Hope To Die

maar met oog en oor voor de nieuwe tijd. Er sluipt nog wat jazz, triphop en ambient in, er zijn vreemde stemmetjes te horen, en de stemming is uiterst relaxed maar met een donker randje. Heel atmosferisch allemaal, met soms wilde bas- en trompet loopjes, maar altijd een fijne en lichtelijk mysterieuze ondertoon. Under a spell ja, dat kan je wel zeggen.

plus leider van hiphop- en kunstcollectief Soul Assassins zijn, en in Highlife magazine gestaan hebben, maar waarom opeens overschakelen op Latijn? Quare? Dies Occidendum oftewel De Dag Van De Moord vertelt het, in tien grimmige tracks die van dood en duisterheid aan elkaar hangen. De hiphop is qua beats super relaxed, met als uitzondering het gitaargestuurde Nigrum Mortem (Zwarte Dood). Maar de gesamplede stemmen spreken een ander verhaal, dat van dood en verderf.

HighLife 77


FILMS / SERIES

THE QUEEN’S GAMBIT Door: Rob Tuinstra

SCHAAK / MAT

Al in 1983 schreef Walter Trevit The Queen’s Gambit. Trevit was zelf geen onverdienstelijk schaker en gebruikte zijn ervaringen op toernooien voor het boek. Een echt succes werd het echter niet, totdat Netflix er een miniserie van maakte. De rest is geschiedenis. Beth Harmon komt in een weeshuis in Lexington, Kentucky terecht als ze negen jaar is. Ze raakt bevriend met Jolene, die iets ouder is. In het weeshuis raakte ze verslaafd aan kalmeringsmiddelen. In die tijd, de serie begint in de jaren vijftig, was het normaal om die aan weeskinderen te geven. Beth ziet op een dag de conciërge achter een schaakbord zitten. Ze vraagt nieuwsgierig wat dit is en of meneer Shaibel haar het spel wil leren.Vanaf dan verandert het leven van Beth. Ze blijkt een enorm talent voor het edele bordspel te hebben. Nadat ze door een echtpaar geadopteerd is begint ze later aan haar eerste schaaktoernooi om geld te verdienen. Samen met haar alcoholische moederAlma reist ze stad en land af. Uiteindelijk wordt haar grootste doel om van een Russische grootmeester te winnen, die op dat moment onverslaanbaar is. Ze wordt daarbij geholpen door andere schakers met wie ze bevriend is geraakt.Tegelijkertijd worstelt ze met

en de echte schaakkenners zagen ook dat de

verkoop van schaakspelen vertienvoudigde in

haar pillen- en alcoholverslaving.

gespeelde partijen tot op elke zet klopten. Niet

de Verenigde Staten en het aantal bezoeker op

verwonderlijk, want voormalig wereldkampioen

de bekende chess-website groeide enorm.

Grote impact

Gary Kasparov was een van de adviseurs van de

Overal elders ter wereld gebeurde dat ook. In

De miniserie, door Scott Frank geregisseerd die

serie. Het was een van de grootste successen van

Nederland meldde een grote webwinkel dat er

eerder al de prachtige western-serie Godless

Netflix; al kort na het verschijnen hadden 62

vijf keer zoveel schaakborden werden verkocht.

maakte, is wereldwijd lovend ontvangen. De

miljoen huishoudens de serie ademloos

Het is te verwachten dat de serie bij de komende

decors en locaties klopten, het acteren van

gevolgd. De impact die de serie op de schaak-

Golden Globe en Emmy Awards een flink aantal

hoofdrolspeler Anya Taylor-Joy was fenomenaal

sport heeft gehad is niet te onderschatten. De

prijzen zal verzamelen.

78 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Door: Redactie HighLife

Eigenzinnige film over gevangenen in een ruimteschip als proefkonijnen aan voortplantingsexperimenten van gestoorde dokter

HIGH LIFE:

BIZARRE SCIENCE FICTION ART HOUSE Hoe hebben we het kunnen missen? In maart 2019 draaide de film High Life kortstondig in de Nederlandse bioscopen. Toegegeven, het was geen groot succes en veel aandacht kreeg de film niet, maar toch? Een film met deze titel zou in Highlife moeten staan. Twee jaar later dus alsnog welverdiende aandacht voor deze ronduit bizarre science fiction film met soms brute trekjes.

Ver voorbij ons zonnestelsel en volledig

de hoofdrollen in de mysterieuze en

filmfestivals in Gent, San Sebastian en

geïsoleerd leven Monte en zijn dochter

spannende sci-fi thriller High Life van

Londen prijzen op, maar in de bioscoop

Willow aan boord van een ruimtevaartuig.

gerenommeerd regisseur Claire Denis.

kwam er amper publiek naar de acht miljoen

Monte is een eenzame man met een strikte

Binoche is de waanzinnige Dr. Dibs, die de

euro kostende productie. Dat zie je ook

zelfdiscipline als schild tegen elk verlangen,

gevangenen als proefkonijnen gebruikt voor

terug bij de waardering bij Rotten Tomatoes:

van hemzelf en van anderen. Hij is vader

een experiment. Dat resulteert in diverse

critici geven een 8.2 waardering, filmkijkers

tegen zijn wil. Zijn zaad werd gebruikt om

absurde scenes. Er is een fuckbox en een

houden het op een magere 4.1. NPO3 leidde

Boyse, een jonge vrouw, te bevruchten.

dildo-seksmachine; kortom, het is allemaal

hun recensie perfect in met de woorden:

Beiden behoorden ze tot een groep ter

vrij bizar. Na de wereldpremière op het

Een groep veroordeelde criminelen, een

dood veroordeelde criminelen die als

Toronto International Film Festival kreeg de

ruimteschip met moestuin, een ‘fuck box’ én

proefdieren onderweg zijn naar het zwarte

film, met een soundtrack van Denis’ vaste

een shitload aan bizarre experimenten…

gat, dat het dichtst bij de Aarde ligt. Nu zijn

componist Stuart A. Staples (Tindersticks),

High Life is een unieke en visueel

alleen Monte en Willow nog over. Door zijn

desondanks juichende reacties van de

verbluffende scifi-film, maar ook een

dochter, die van een meisje een jonge

internationale pers.

gevalletje ‘je moet ervan houden’.

eerst onvoorwaardelijke liefde. Samen

Prijzen op filmfestivals

Liefde

naderen vader en dochter hun

High Life is geen gemakkelijk of sensationele

Claire Denis, die de film regisseerde, zegt

bestemming; het zwarte gat waarin tijd en

film met spectaculaire computereffecten.

over die aanwezigheid van seks in haar film:

ruimte ophouden te bestaan.

Het is art house zoals art house bedoeld is,

“Het gaat om seksualiteit, geen seks.

zou je kunnen zeggen. Een film die meer

Sensualiteit, geen pornografie. In de

Dildo-seksmachine

door beroepskijkers als filmcritici of

gevangenis is normale seksualiteit niet echt

Robert Pattinson, Juliette Binoche, André

juryleden wordt gewaardeerd dan door het

aan de orde. Maar als de gevangenis ook een

Benjamin (André 3000) en Mia Goth spelen

grote publiek. High Life haalde op

laboratorium is dat bestemd is om de

vrouw is geworden, ervaart Monte voor het

80 HighLife


menselijke soort te behouden wordt seksualiteit zelfs nog abstracter, al is het alleen maar om zich voort te planten. Mannen mogen klaarkomen, maar alleen voor de wetenschap omdat de dokter hun sperma nodig heeft. Voor mij is het grootste thema niet de seksualiteit, maar verlangen en eenzaamheid. Het is een film over een man die zijn leven in eenzaamheid in de ruimte doorbrengt. Het is een film over wanhoop en genegenheid. Maar bovenal is het een film over liefde.”

R-Patz Acteur Robert Pattinson, die sinds zijn rol in de populaire Twilight Saga serie ook wel liefkozend R-Patz wordt genoemd, begreep in eerste instantie niet veel van de film. Pattinson: “Bij mijn eerste ontmoeting met Denis had ik alleen een kort script van twintig bladzijden gelezen. Ik begreep er niet veel van, dus babbelde ik over van alles en nog wat, behalve over de film met haar, omdat ik niet wilde dat ze dacht dat ik een idioot was. Maar ik vind het ook wel fijn om aan een film te werken die nog alle kanten op kan gaan. Dat geeft je meer vrijheid en ruimte om aspecten in je karakter te ontwikkelen.” Hij vervolgt: “Bovendien wilde ik heel graag met Claire Denis werken. Dat is een no-brainer. Zelfs als de film experimenteel is en mensen gevlogen en de scenes werden zonder problemen opgenomen. De trotse vader meldde later zelfs dat de baby haar eerste stappen voor de camera zette.

het niet begrijpen, is het nog steeds erg cool

maar niet om de tweeling zonder hun

om te doen. “

moeder voor de camera te krijgen zonder dat ze in huilen uitbarsten. Toen bedacht

Baby

Pattinson dat de 13 maanden oude baby

Er is nog een aardige anekdote te vertellen

Scarlet Lindsey van een van zijn beste

over de scenes waarin Pattinson met zijn pas

jeugdvrienden, muzikant Sam Bradley,

geboren dochter Willow te zien is. Op de

misschien wel beter geschikt was. En zo

filmset stond iedereen klaar om die scenes

geschiedde. Baby Scarlet Lindsay en ouders

High Life is op sommige streaming platforms

met een tweeling te filmen. Maar het lukte

werden van Londen naar de filmset

te zien en de dvd / blu ray is te koop

HighLife 81


Advertentie index A 69 ABC CBD 49 Apollyon

B 79 60-61

Bunkertje ‘t Bunkertje ‘t

C 84 Canna 60-61 Coffeeshop Cremers 1 Coffeeshop Magic 79 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Relax 60-61 Cool Running 60-61 Corner the

D 9 21 60-61 49

Dr. Smart Dutch Leaf Dutch Passion Dutch Trimming Company

E 60-61

Easy Going

G 60-61 Gallery Colorado 60-61 Genesis 60-61 Green House Secret Farmers 60-61 Growers Choice 69 Grow-Pro

H 31 Hakuna Matata 9 HeadSupplies 69 Hydroland

K Keldertje ‘t Kera Seeds

69 69

M Mary Jane 60-61 Mascotte 2 Meetpoint 41 Mississippi 60-61 Missouri 60-61

O Organic Earth

69

P Papillon 31 Papillon 69 Papillon 79 Profs 49

R Royal Queen Seeds

60-61

S Secu-Batt 49 Skunk 60-61 Sweet Seeds 83

U Upstairs 79

Z Zero Zero Zero Zero

41 60-61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 HighLife

Advertenties: DaisyOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl