High Life NL 12-06

Page 1

#06-2012 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Wietpas Blower gaat ondergronds Fresku “Langzaam merk je wie je echte vrienden zijn”



Wereldvreemd Sommige mensen leven in hun eigen realiteit. Ze zien dingen die anderen niet zien, en lopen eigenlijk constant met hun hoofd in de wolken. Ze zijn een beetje wereldvreemd. Er wordt door niet-blowers wel eens gedacht dat deze kwali¿caties vooral voor coffeeshopbezoekers gelden, maar dat klopt niet. +et blijken namelijk vooral politici te zijn, die aan dit euvel leiden. Een voorbeeld van zo’n politicus is de Maastrichtse

der Ham vragen stelde over de gevolgen van de

VVD-burgemeester Onno Hoes. In zijn stad is de

invoering van de wietpas, liet Opstelten weten zeer

drugsoverlast sinds de invoering van de wietpas

content te zijn met de wietpas. De invoering loopt

verviervoudigd. Waren er maandelijks voor 1 mei

‘conform de verwachtingen’, aldus de minister. Hij

gemiddeld 166 meldingen van overlast, alleen

vervolgt: ‘De straathandel is weliswaar in deze be-

al in de maand mei explodeerde dat getal naar

ginfase toegenomen, maar de situatie is

619. Heel Maastricht ervaart de overlast, alleen

blijkt uit de informatie van gemeenten, politie en

de burgemeester niet. Hij blijft tevreden over de

OM – overal beheersbaar.’

– zoals

wietpas, want volgens hem is de verviervoudigde overlast “beheersbaar”.

Iets later glipt Ivo even van zijn roze wolk af, want dan komt de oude oorlogsretoriek weer even

Nee, de wietpas is louter een succesverhaal in de

om de hoek kijken: ‘De lokale driehoeken heb-

wereld van Onno Hoes. Dat het aantal arrestaties

ben operationele handhavingsplannen opgesteld.

wegens drugshandel inmiddels vertwintigvoudigd

In deze plannen is reeds voorzien dat in Limburg

is (van gemiddeld 5 per maand naar 101 alleen in

de overlast door straathandel zou kunnen toe-

mei), ach, ook dat weet de burgervader positief te

nemen. In Zeeland werd vrijwel geen overlast

benaderen. Dat is allemaal dankzij de medewer-

verwacht en in Noord-Brabant was de prognose

king van de burger, die nu plotseling zoveel overlast

dat overlast in beperkte mate voor zou komen.

meldt, en de verhoogde inzet van de politie. Dat die-

Ik heb deze korpsen samen met mijn collega van

zelfde politie nu geen tijd meer heeft om echte cri-

Defensie tijdelijk extra handhavingscapaciteit ter

minelen op te pakken, die zich schuldig maken aan

beschikking gesteld.’ Als het er niet zwart op wit

geweldsdelicten of inbraken, dat vergeet Onno erbij

staat, zou je niet kunnen verzinnen dat de gek-

te zeggen. En de politie in Maastricht zou die tijd

te al zover heeft toegeslagen. Maar het staat er

die ze nu kwijt is aan de gevolgen van de invoering

echt. Ivo en zijn CDA-collega Hans Hillen zetten

van de wietpas, heus wel beter kunnen gebruiken.

graag de Koninklijke Marechaussee in, om de Ne-

Want uit een groot onderzoek bleek dat Maastricht

derlandse burgers te terroriseren in hun gekma-

na Amsterdam en Rotterdam de meest criminele

kende Oorlog tegen Cannabis. Ik memoreer hier

stad van Nederland is. Hoe je dat als burgemeester

nog even dat Opstelten onlangs trots opmerkte

allemaal aan je eigen bevolking kan uitleggen, moet

dat hij complimenten van de Amerikaanse DEA

je mij niet vragen. Vraag dat maar aan Onno Hoes,

had gekregen. Nou, dan weet je het wel…

die daar met zijn hoofd in de wolken loopt. Genoeg over de wietpas. Want laten we niet verOok zijn partijgenoot Ivo Opstelten leeft in zijn

geten dat er meer in de wereld is. En gelukkig

eigen realiteit. Nadat het D66-Kamerlid Boris van

komen al die andere onderwerpen ook aan bod in dit blad. Zo vraag ik jullie speciale aandacht voor het artikel van onze culinaire redacteur Jan Sennema over Cannabinoïden in chocolade. Ja, je leest het goed. Stoned worden van chocolade zal echter niet lukken. Dan zou je namelijk 12 kilo chocolade moeten eten. En dat is niet gezond meer. Verder staat dit nummer weer barstensvol over alles wat met growen en blowen te maken heeft, plus natuurlijk weer veel aandacht voor lifestyle, muziek, ¿lm, cultuur, noem maar op. We wensen jullie veel leesplezier. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

3


4


06 12

21

26

30

De gevolgen van de wietpas

Fresku

Cannabinoïden in chocolade

Sinds 1 mei

zijn coffeeshops in Limburg,

niet over de hilarisch slechte rapper gaat in

Chocolade is ons meest populaire troost-

Brabant en Zeeland alleen nog toegankelijk

zijn docudrama, dan is het wel over de video-

voedsel. Maar chocolade is veel meer dan

voor mensen met een wietpas. Elke coffee-

clip waarin hij door Theo Maassen verkracht

alleen zondig genieten; een nog steeds

shop mag per jaar 2000 passen uitgeven,

wordt. Fresku: “In die documentaire speel ik

groeiend aantal onderzoeken bewijst dat

die alleen maar verstrekt mogen worden aan

dat ik heel slechte muziek maak, iedereen in

chocola zo rijk is aan waardevolle voedings-

blowers die in Nederland wonen. In de media

die docu is aan het acteren. Ik wilde luiste-

stoffen dat het de kwali¿catie Super Food

wordt druk gespeculeerd over de ongewens-

raars op het verkeerde been zetten.”

verdient. Opmerkelijk is dat in chocolade en

Opwinding genoeg rondom Fresku. Als het

te gevolgen van deze nieuwe maatregelen.

cannabis dezelfde twee belangrijke cannabinoïden voorkomen.

34

44

48

Michiel Wallrave

Ondertussen in Terneuzen

12/12 systeem

ontwerper en zanger in de punkband The

Sinds de invoering van de wietpas zijn bijna

zaad te kweken, waarbij de voorgroei achterwe-

Real Danger. Hij maakt illustraties voor

alle ogen gericht op Maastricht. Maar Zuid-

ge blijft en direct wordt gestart met 12 uur licht.

posters, T-shirts en merchandise van inter-

Nederland is groter dan Maastricht. In Ter-

Sinds het systeem in 2004 via de internationale

nationale punk/hardcorebands. Daarnaast

neuzen, een paar jaar geleden nog een grote

forums bekend werd, stapelen de bewijzen zich

ontwerpt hij skate- en snowboards.

trekpleister voor blowers uit Frankrijk en Bel-

op dat 12/12 werkt. En hoe!

Michiel Walrave uit Rotterdam is illustrator,

Het 12/12 kweeksysteem is bedacht om vanuit

gië, is het sinds 1 mei aan de oppervlakte rustig. En de minderjarige blower komt er makkelijker dan ooit tevoren aan zijn wiet. Highlife bij de thuisdealers.

Features:

Kweek:

Na 15 jaar einde aan Essensie

20

Auxine

De gevolgen van de wietpas

21

Product Flash

11

Fresku wil verhalen vertellen

26

Mazar

42

Cannabinoïden in chocolade

30

12/12 kweeksysteem

48

Alleskunner Michiel Wallrave

34

Kera Seeds

77

Ondertussen in Terneuzen

44

Mediwiet tegen fybromyalgie

52

TDTMCM: 1000 jonkos

54

Tekenen onder invloed

56

VOC: op naar 12 september

58

België: Na de wietpas

62

USA Roadtrip

64

Overheid maakt lijst huisdieren

68

Linwood Barclay over thrillers

70

6

Rubrieken: Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Nicole Maalsté

8

Flash

9

André Beckers

16

Brievenrubriek

17

C-Man

18

High Weirdness

19

Suicide Girl

40

High Gadgets

46

Muziek terwijl u blowt

50

Spannende boeken

66

Games

74

Smokescreen

75

De eerste keer

79

Grabbelton

80

En verder: Stelling: Symboolberichtgeving

24

Open brief Ben Dronkers

38

CCA in Barcelona

39

Burgerinitiatief tegen wietpas

43

Legalize eert Pim Fortuyn

63

Kopenhagen: geen legale wiet?

76

Kleine boeken met grote inhoud

81

En nog veel meer...

5


Groeistimulator Auxine zorgt voor 20% meer opbrengst Auxine, een groeistimulator die al vele jaren in de sierteelt en de land- en tuinbouw wordt gebruikt, is nu ook beschikbaar voor de teelt van cannabis. Ervaren kwekers bevestigen dat ze na het gebruik van Auxine tot 20 procent meer opbrengst kregen. Na uitgebreide testkweken werd bovendien bewezen dat er sprake was van een toegenomen topontwikeling (ook onderin) en een hogere THC-vorming.

AUXINE * Diepere worteling/stengels groeien omhoog, waardoor de plant meer gewicht kan dragen * Gezonder blad

Dat Auxine een positief effect voor de

wilden ze via een lange en uitgebreide

* Meer bloem/topvorming

professionale landbouw heeft, was al vele

testfase uitvinden of deze groeihormoon

* Compactere toppen (meer gewicht)

jaren bekend. De bladvoeding zorgde

ook inderdaad echt voor de cannabis-

* Toppen onderin plant beter ontwikkeld

bij gewassen als graan, maïs, tomaten,

plant geschikt was. Een team van ervaren

(minder luchtig, dus zwaarder van ge-

wortels, suikerbieten, etcetera voor een

kwekers werd in de gelegenheid gesteld

meeropbrengst van gemiddeld 25 pro-

om Auxine te gebruiken. Want juist hun

* Aanzienlijk hogere vorming van THC

cent per hectare. Bij sommige gewassen

stem telde zwaar; zij weten immers als

* Minder stressgevoelig

als koolzaad was dat zelfs 35 procent.

geen ander wat goed is voor onze groe-

Ook werd in het noorden van Rusland de

ne vriend. En met hun expertise zou dan

groeicyclus van graan met vele dagen

meteen duidelijk worden of Auxine net

verkort, waardoor de opbrengst per hec-

zo heilzaam voor de cannabisplant is, als

tare spectaculair groeide.

voor de overige gewassen.

Testfase ervaren kwekers

Positieve resultaten

Wat voor de landbouw en sierteeltgewas-

De resultaten van de diverse ervaren

sen werkt, zou logischerwijze ook goede

thuiskwekers bleken zonder uitzondering

resultaten moeten boeken bij de canna-

positief. Er was sprake van een toegeno-

bisteelt. Maar de mannen achter Auxine

men topvorming, ook onderin de plant bij

gingen een stap verder. Voordat het mid-

de lagere takken. Verder waren de top-

del op de cannabismarkt werd gezet,

pen ook compacter, wat direct zijn gevolg heeft in de (toegenomen) opbrengst. En

Voetbal Auxine is ook in gebruik bij vele voetbal- en golfverenigingen. Na wedstrijden wordt de grasmat met Auxine behandeld, waardoor de wortel en het gras zeer snel herstellen zodat het terrein snel weer voor de volle 100% bespeelbaar is. Dit geldt ook voor stukken gras die door schaduw of tocht iets achter blijven in de groei.

de THC-vorming bleek signi¿cant gestegen te zijn. Oorzaak van dit alles was de toegenomen diepere beworteling, waardoor de stam, de zijtakken en de bladeren explosief groeiden, zodat de plant de zwaardere toppen beter kon dragen. Ook bleek uit de diverse testkweken dat de plant na het gebruik van Auxine beter bestand was tegen stress, die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door plotselinge temperatuurverschillen. Kortom, het uitgebreide testprogramma bewees dat het gebruik van Auxine ook voor de cannabisplant bijzondere resultaten had. Auxine heeft daardoor als nieuwkomer op de markt nu al gelijk gekregen.

6

wicht)

Auxine Postbus 177 1270 AD Huizen Tel/fax : 035-5234354 info@auxine.eu www.auxine.eu



Column

Propaganda De oorlog tegen coffeeshops is in volle gang. En bij een échte oorlog wordt er alles aan gedaan om de publieke opinie in de gewenste richting te krijgen. De propagandamachine zorgt ervoor dat de vijand zo negatief mogelijk wordt afgeschilderd. Anders is natuurlijk niemand bereid om zijn leven te geven voor het bestrijden van die vijand.

Veel ellende Na een maand is duidelijk dat de invoering van de wietpas veel ellende brengt en het einde van de coffeeshop betekent, omdat blowers massaal de zuidelijke coffeeshops

De propagandamachine in de oorlog tegen

voortvarend door de strotten van de zuide-

weren. Dat gaat zelfs een deel van de CDA-

cannabis is de afgelopen tijd druk bezig

lijke burgemeesters geduwd. De burgerva-

ers te ver, als we Maurice de Hond moeten

geweest om coffeeshops als verderfelijke

ders in het noorden krijgen nog even res-

geloven. Het volk begint zich meer en meer

plekken af te schilderen. Broeinesten voor

pijt. Een slimme strategie. Verdeel en heers,

tegen de wietpas te keren. Daarom moes-

criminelen zijn het. En witwasmachines

heet dat. Tegenwerpingen dat de wietpas

ten er subiet andere konijnen uit de hoge

voor criminele organisaties. Ze moeten

wel eens negatieve neveneffecten zou kun-

hoed worden getoverd. Naarstig werd er ge-

worden uitgeroeid in de buurt van scho-

nen hebben, zijn niet serieus genomen of

zocht naar nieuwe middelen om cannabis in

len. Bovendien veroorzaken ze overlast en

worden vakkundig genegeerd. Wetenschap-

een negatief daglicht te plaatsen. Daar kon

eigenlijk verkopen ze hard drugs, met die

pers werden tegen elkaar uitgespeeld, zodat

je op wachten. Maar dat ze zo ver zouden

sterke wiet van tegenwoordig. Vindt de pro-

lokale en landelijke politici niet meer wisten

gaan en hun pijlen nu ook richten op ern-

pagandamachine. Misschien moet het maar

welke wetenschapper ze nou moesten gelo-

stig zieke mensen die cannabis nodig heb-

gewoon aan de lijst van onaanvaardbare

ven. Beviel de uitkomst van een onderzoek

ben om hun lijden enigszins te verlichten, is

drugs worden toegevoegd. In ieder geval

niet, dan werd de onderzoekers vriendelijk

buiten alle proporties.

cannabis met een THC-gehalte van meer

gevraagd om de conclusies aan te passen.

dan 15 procent…

En als ze daartoe niet bereid waren, dan werd er gewoon een andere onderzoeker

Cannabis dissen

gevraagd om het onderzoek over te doen,

‘Cannabis helpt niet tegen multiple sclerose’

zodat de gewenste resultaten er alsnog

zegt een schreeuwerige kop in veel Neder-

De wietpas moet een einde aan het ver-

kwamen. En dan zijn er natuurlijk ook nog

landse kranten op 29 mei. Sommige kran-

dorven gedoe met die coffeeshops maken.

de voorbeelden van onderzoeksrapporten

ten hebben daar dan nog een foto van een

Onder het mom van overlastbestrijding

die om onduidelijke redenen in de la bleven

hennepkwekerij bij gezet. In het artikeltje

van drugstoeristen wordt een Nederlands

liggen. Er was bepaalde mensen duidelijk

is te lezen dat proefpersonen een capsule

symbool van tolerantie om zeep gebracht.

alles aan gelegen om die wietpas in te voe-

kregen toegediend met THC. Als het gaat

Ondanks alle kritiek is de regeling daarom

ren. Geen middel werd daarbij geschuwd.

om de ontwikkeling van de ziekte, is er geen

Verdeel en heers

verschil in werking met proefpersonen die een placebo kregen, volgens het artikel. Als de auteur van dit aanmatigende stuk even op de site van Bedrocan had gekeken – dat is de Nederlandse kweker van legale medicinale cannabis – dan had hij of zij kunnen lezen dat nooit iemand heeft geclaimd dat THC de ontwikkeling van multiple sclerose (MS) tegengaat. Op de site van Bedrocan staat dat er aanwijzingen zijn dat cannabis met een hoog CBD-gehalte (zoals Bediol) bij inhalatie goed werkt tegen pijn en spasmen bij patiënten met MS. De proefpersonen kregen THC-pillen. Dat is heel iets anders dan cannabis. In het betreffende onderzoek werd dus helemaal geen CBD gebruikt. Toch is het de Nederlandse kranten wéér gelukt om cannabis ongenuanceerd te dissen. Zo werkt propaganda dus.

8


Juridisch steekspel rond wietpas Op juridisch juridis gebied gaat de strijd rond de wietpas door. Op 5 juni diende voor de rechtbank di in i Maastricht een kort geding van coffeeshopg houder Marc Josemans (Easy Going) tegen

Link mee naar Drs. B

burgemeester Onno

Hij heeft zijn naam al mee, Drs.

Hoes. Hoewel we de

B. De rapper en succesvolle

vermelden omdat uitspraak niet kunnen kun

dichter Drs. B (Benne van der

dit blad dan bij de drukker ligt, staat nu

Velde, 1974) neemt met zijn

strijd nog lang al vast dat de juridische jurid

eerste of¿ciële videoclip als MC,

niet voorbij is. Want W zolang de juridi-

getiteld ‘Alternatief’, meteen op intelligente wijze stelling

nog niet uitgeput sche mogelijkheden mogelijkhed

in het (soft)drugsdebat over de voors en tegens van de

zijn, zullen beide partijen ongetwijfeld

Nederlandse coffeeshop in zijn huidige vorm. Als barman

blijven vechten voor hun gelijk. En

van coffeeshop ‘t Spiegelbeeld in Vlaardingen is hij daar-

als dat tot bijvoorbeeld het Eurobijv

voor dan ook bij uitstek geschikt. Toch is dit duidelijk geen

pese Hof wordt word uitgevochten, dan

pro-weedtrack geworden. Wel pro-gedoogbeleid. Het maakt

kan dat juridische gesteggel nog juridi

deze videoclip daarmee ook de eerste die ooit in zijn geheel

jaren doorga doorgaan.

in een coffeeshop is opgenomen. Het doel is om zoveel mogelijk views en likes voor deze video te genereren op YouTube, nationaal en internationaal, om een zo luid mogelijk geluid voor het huidige gedoogbeleid en tegen bijvoorbeeld de wietpas te laten horen. Link dus allemaal naar zijn clip op YouTube. Meer info: www.drs-b.nl

Duitse politie niet blij met wietpas De Duitse politie in de grensregio Noordrijn-Westfalen (NRW) is niet blij met de wietpas. Want ze krijgen het daardoor steeds drukker. Dat verklaarde politiewoordvoerder Manuela Schmickler in een Duitse krant. Er zijn

Connecticut 17de mediwietstaat

nu extra controles nodig om de smokkel van wiet vanuit

Begin juni is ook in de Amerikaanse staat Con-

Nederland tegen te gaan. Volgens de Duitse politie zijn

necticut het gebruik van medicinale marihuana

de extra controles nodig door de invoering van de wiet-

toegestaan. Connecticut voegt zich daarmee bij

pas. Die leidt volgens Schmikler slechts tot een verplaat-

16 andere staten (en het District of Columbia)

sing van de drugsproblematiek, en niet tot een oplossing

waar mediwiet gelegaliseerd is. Gouverneur Mal-

daarvan. Duitse juristen houden rekening met een forse

loy liet wel weten dat er strenge regels rond de

toename van rechtszaken vanwege drugssmokkel. Het pro-

verstrekking van de medicinale marihuana zullen

bleem zou natuurlijk snel opgelost kunnen zijn, wanneer

worden

de Duitsers zelf coffeeshops zouden toestaan. Of wanneer

past. “Wij willen

de wietpas weer wordt afgeschaft, natuurlijk.

situaties zoals in

toege-

Californië voorkomen.”

9


Mediwiet goed bij MS De lezers van dit blad wisten het natuurlijk al langer, maar het kan geen kwaad om het weer eens te benadrukken. Want ook volgens een zoveelste studie blijkt dat het gebruik van mediwiet patiënten met Multiple Sclerose helpt. Onderzoekers van de University of California in San Diego onderzochten 30 mensen met MS. Ze kregen drie dagen achtereen een keer per dag cannabis. Dat hielp het verminderen van spasmes en andere extreme spiersamentrekkingen. Tot nu toe waren er al eerder aanwijzingen voor de verlichtende effecten van mediwiet, maar dat ging niet verder dan anekdotisch bewijs of om orale inname, niet het roken ervan. Het is de vijfde studie van het University of California Center for

Hennepbrood bij NFI onderzocht

Medicinal Cannabis Research. Alle vijf studies toonden een

Meestal houdt het NFI (Nederlands Forensisch Instituut)

positief effect van mediwiet aan.

zich bezig met ‘grote’zaken. Ze onderzoeken DNA en andere sporen bij zware misdaad als moord of verkrachting. Maar de volledig doorgeslagen War on Cannabis heeft in Nederland voor een unicum gezorgd. Want de deskundigen van het NFI moesten nu hun kostbare tijd besteden aan het onderzoeken van hennepbrood. Een bakker uit Oegstgeest had namelijk gestunt met brood waarin een heel klein beetje Zwitserse hennep in verwerkt is. Goed voor weerstand en de spieren, aldus de ondernemende bakker. Maar anno 2012 is zo’n stu stuntt in Nederland ede a niet meer mogelijk zonder De politie nam het brood in gevolgen. D beslag en stuurde het naar het NFI om te controleren of dit allemaal wel legaal was. Hoe diep kun je zinken? Natuurlijk constateerde het NFI dat er niks aan de hand was. Het wordt steeds gekker in dit steeds gekker wordende land…

JOVD blijft tegen wietpas

Poolse ex-president bij drugscommissie

De JOVD blijft zich tegen de wietpas verzetten.

De voormalige Poolse president Aleksander Kwas-

Begin mei lanceerde de

niewski heeft zich aangesloten bij de Global Commis-

liberale jongerenorgani-

sion on Drug Policy, de internationale commissie die

satie daarom zelfs een

zich inzet voor een hervorming van het drugsbeleid.

meldpunt voor overlast

Onlangs kreeg de commissie uit handen van Ben

die door de wietpas is ontstaan. Voorzitter Bram Dirkx: ‘De

Dronkers een Cannabis Culture Award 2012 uitgereikt.

wietpas is een schijnoplossing die er slechts voor zorgt dat

Kwasniewski is de eerste Oost-Europeaan die lid wordt

de overlast wordt verplaatst in plaats van wordt opgelost. Wij

van de commissie. Hij is de vijfde ex-president in dit

roepen iedereen die overlast heeft zich te melden via het meld-

illustere gezelschap, naast Cesar Gaviria (Colombia),

punt. Daarmee willen wij proberen om de VVD te overtuigen

Fernando Henrique Cardoso (Brazi-

dat dit niet de goede oplossing is. Het is belangrijk om de poli-

lië), Ruth Dreifuss (Zwitserland) en

tiek nogmaals een signaal te geven dat het de verkeerde kant

Ernesto Zedillo (Mexico). Het blijft

opgaat met het drugsbeleid in Nederland.” De jonge liberalen

toch jammer dat politici pas na hun

pleiten al jaren voor legalisering van softdrugs. Op deze ma-

ambtstermijn tot betere inzichten

nier kan de overheid meer controle uitoefenen op de kwaliteit,

komen. Want toen Kwasniewski aan

worden politie en justitie ontlast doordat er minder capaciteit

de macht was, zorgde hij door een

nodig is voor handhaving en wordt voorkomen dat gebruikers

repressief drugsbeleid juist voor veel

op straat hun softdrugs kopen.

ellende. Nu komt hij daar op terug.

www.wietpasmeldpunt.nl

“Ik heb geleerd van mijn fouten”, aldus de ex-president.

10


Wilma Systeem Het mede door Atami BV ontwikkelde Wilma systeem is sinds zijn lancering wereldwijd een enorm succes, wat met name te danken is aan de combinatie van veelzijdigheid, hoge kwaliteit en eenvoud. Dit kweeksysteem is ontworpen zodat het door iedereen moeiteloos te hanteren is, waardoor het inzetbaar is op iedere locatie, en ideaal werkt in combinatie met tenten. Het Wilma systeem is een tank- en irrigatiesysteem in één set up, en is verkrijgbaar als stand alone, recirculerend of in eb en vloed.

De Wilma Systemen kunnen worden gebruikt in com-

binatie met elk medium. De potten zijn makkelijk te plaatsen en zonodig te verwijderen, zonder de voedingstoevoer naar de andere potten te onderbreken. Dit uiterst veelzijdige systeem is verkrijgbaar met 6.5, 11 en 18 liter potten. Door de moeiteloze installatie en automatische voeding bespaart het veel werk en kan men op elk medium fantastische resultaten behalen. Voor meer informatie: www.atami.com

De tieten zijn ontsnapt :e houden wel van rare ¿lmpjes. Ze hoeven niet beslist een logische inhoud te hebben, als er maar wat te lachen valt en als ze maar verrassend zijn. Dit keer een klassieker op <ouTube: De tieten zijn ontsnapt.

hem gewoon zelf zien. Gelukkig worden we aan het eind gerustgesteld dat er tijdens de opnamen geen echte tieten ge-

Door: Marian Henderson

wond zijn geraakt. Tot nu toe is een van Het is een korte animatiefilm van ruim

de filmpjes (het staat meerdere malen

acht minuten lang, gemaakt door Emiel

op YouTube) 610.315 keer bekeken, 445

Stevenhagen. In 2007 werd het filmpje

mensen vonden het leuk, 71 niet. De

geselecteerd voor het Nederlands Online

rest is vast nog aan het bedenken wat ze

Film Festival. En op 2 juni 2012 deed

hier nu mee aanmoeten. Iemand schrijft

het weer mee tijdens het Zwols Anima-

op het web: ‘Ik zou wel eens willen we-

tiefestival. Een pyrogene vertolking van

ten wat er in het hoofd van de maker

fysioplastische granulatie, daar gaat het

omgaat, het zal wel een rommeltje zijn

om, aldus de maker. Daar kunnen we het

daar.’ Maar een beetje gekte is ook wel

mee doen.

nodig om absurde animaties te maken. Have fun! Om het filmpje te bekijken

Prammetarium

hoef je alleen de titel ‘De tieten zijn ontsnapt’ bij YouTube in te tikken.

Eigenlijk wordt tijdens deze animatie niet veel duidelijker wat er met de tieten aan de hand is. Al snappen we wel dat ze ontsnapt zijn uit het prammetarium en dat de achtervolging breed is ingezet. Plotwendingen verklappen we niet, voor zover die er zijn. Eigenlijk is alles wat je over zo’n animatie zegt teveel. Je moet

11


Nieuwe pil beter dan Marinol? Wordt Idrasil de nieuwe Marinol, een totale mislukking dus? Nee, zegt de Amerikaanse patiëntenorganisatie 3C, eigenaar van het patent voor deze 25 mg pil die natuurlijke THC, CBD en CBN bevat. Marinol is gemaakt van synthetische THC en is daarom niet te vergelijken met het nieuwe product, dat meer overeenkomsten heeft met Sativex, een in Canada legale spray waarin gelijke delen THC, CBD en CBN zijn verwerkt. In tegenstelling tot Marinol is Idrasil nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse controle-instantie FDA, maar de pil is al wel in de staat Californië op doktersrecept verkrijgbaar.

Brazilië’s eerste cannabis cup Het cannabisactivisme groeit stevig in Brazilië. In Rio de Janeiro werd onlangs de Copa Canábia Rio 420 gehouden. Deze eerste Braziliaanse cannabiscup was bescheiden van omvang met slechts twaalf inzendingen, waarvan een uit Argentinië. Volgens Sergio Vidal, jurylid en Braziliaans cannabisactivist van het eerste uur, stak de Argentijnse bijdrage met kop en schouders boven de locaal geproduceerde samples uit. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de cannabiscultuur in buurland Argentinië verder is dan in Brazilië zelf. “De vier maanden gecurede prijswinnende Destroyer was de meest potente van de hele cup”, aldus Vidal. De Bud de Ouro (Gouden Top) en Flor Absoluta (Absolute Bloem) gingen naar een Ice van een Braziliaanse kweker.

Global Marijuana Marcheren In meer dan 200 steden in zeker 24 landen vond op 5 mei de traditionele Global Marijuana March plaats. Sinds 1999 wijzen op de eerste zaterdag van mei cannabisactivisten met deze protestmars hun landgenoten op de waanzinnige oorlog tegen

Blowen voor een rol

het populairste kruid ter wereld. De New Yorkse editie had

Altijd al gedroomd van een rol in een Amerikaanse

waarschijnlijk het hoogste celebrity-gehalte met een opreden

stonermovie? Dan is dit je kans: de makers van

van rapper Redman.

de ¿lm Gone to Pot hebben een wedstrijd uitgeschreven waarvoor je op hun Facebook pagina een videoclip kunt uploaden waarin je uitlegt waarom je gek bent op blowen. Die clip van maximaal 45 seconden kan zijn opgenomen met je mobieltje, camera of computer. Verder is de enige regel dat er geen regels zijn, hoe gekker hoe beter! Alle ruimte voor creativiteit dus. Tien clips zullen in de aftiteling van de ¿lm worden vertoond. En de allerbeste clip wordt beloond met een prijs van $ 10.000. De deadline voor inzendingen is 30 september. Aan de slag! http://www.facebook.com/gonetopotmovie

12





Controle zonder verdenking op de site van mis* Deze column verscheen ook .mickvanwely.nl www : Wely van Mick alist daadjourn

Nederland is een rechtsstaat. Dat betekent dat wij als burger in de wet worden beschermd tegen dwang en willekeur van de overheid. Zo mag de politie niet lukraak mensen aanhouden of zonder gegronde reden panden betreden om te controleren of zich daar strafbare feiten voordoen.

ontdekt. De eigenaresse moest zich hiervoor verantwoorden bij de strafrechter.

Opsporing is aan regels gebonden. Zelfs als

of de kantoorruimte volgens de bestemming

Misbruik

op grond van concrete feiten een redelijke

werd gebruikt en er geen illegale verbou-

Tijdens de rechtszaak toonden de rechters

verdenking tegen een burger ontstaat, moet

wingen waren verricht. De belastingambte-

zich doof voor de kritiek van de verdediging

de politie de wet respecteren. Heeft de poli-

naren wilden de administratie bekijken en

dat hier overduidelijk sprake was van mis-

tie een verdachte aangehouden, dan moet

de politieman zou hen daarbij voor hun vei-

bruik van bestuurlijke bevoegdheden. Het

deze voor verhoor duidelijk worden verteld

ligheid begeleiden.

was toch zeker evident dat de ambtenaren

dat hij niet verplicht is vragen te beantwoorden. Deze rechtsbescherming leidt ertoe dat

van gemeente en belasting slechts dienden als een soort loper om de deuren geopend

strafrechtelijke handhaving door ambtena-

Wantrouwen

ren in de praktijk niet als doeltreffend wordt

Het klonk de eigenaresse van de coffeeshop

gesloten zouden zijn gebleven, omdat er

ervaren. Daar heeft de overheid iets op ge-

ongeloofwaardig in de oren, omdat de ge-

geen sprake was van een redelijke verden-

vonden. In het bestuursrecht en het ¿scale

meente enkele maanden daarvoor een nieuw

king? Wat voegt de aanwezigheid van een

recht mogen ambtenaren toezicht en con-

afgegeven bouwvergunning zonder aanwe-

geldhond, die wordt ingezet om contant geld

trole uitoefenen zonder dat daarbij sprake

zigheid van de politie al had gecontroleerd.

op te sporen, toe als je slechts de bestem-

is van een verdenking. Dit verklaart waarom

Daarbij ontstonden geen problemen. Toeval-

ming van een pand wil controleren en/of de

we steeds vaker te maken krijgen met ‘sa-

lig had de belastingdienst recent de boek-

boekhouding? Het Hof Den Bosch oordeel-

menwerkende overheden, convenantpart-

houding al uitgebreid bekeken. Waarom was

de op 27 maart 2012 (citaat): ‘De door de

ners en bestuurlijke interventie teams’.

dan nu de politie nodig voor het waarborgen

ambtenaren bij deze controle verrichte on-

van de veiligheid? Haar wantrouwen nam toe

derzoekshandelingen dienen te worden aan-

toen ze hoorde dat ook een douaneambte-

gemerkt als hen op grond van de Woning-

naar met getrainde geldhond tijdens de con-

wet respectievelijk de Algemene wet inzake

De lokale overheid wijst in samenspraak

trole even mee zou lopen met de rest van de

rijksbelastingen toekomende toezichts- c.q.

met politie, justitie en belastingdienst loca-

club. Voor de eigenaresse was toen volstrekt

controlehandelingen en niet als opsporings-

ties en/of groepen aan waarbij wordt veron-

duidelijk dat dit geen normale controle was,

handelingen. Uit het onderzoek ter terecht-

dersteld dat daar sprake is van bijvoorbeeld

maar dat men op zoek was naar de bekende

zitting is derhalve niet aannemelijk gewor-

‘een maatschappelijk ongewenste situatie,

achterdeur (de bevoorrading) van de coffee-

den dat deze controle-onderzoeken een

waarbij structurele fraude van wezenlijke

shop. Zij verleende daarom geen medewer-

andere bedoeling hadden dan het op grond

betekenis is.’ Voorbeelden van zogenoem-

king aan de controle in haar kantoor, zodat

van de Woningwet respectievelijk op grond

de

woonwagencentra,

enkele deuren werden geforceerd. Eenmaal

van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

growshops, coffeeshops en zelfs achter-

in het kantoor aangekomen rook de aanwe-

houden van toezicht en verrichten van con-

standswijken. Een Eindhovense coffeeshop

zige politieman een verdachte geur. De con-

trole ten aanzien van [de Coffeeshop Y] te

werd ‘ter controle’ bezocht door een toe-

trole ging toen over in opsporing en daar-

[X]. Het verweer wordt verworpen. ‘

Vrijplaatsen

vrijplaatsen

zijn

zichthoudende gemeeente-ambte-

te krijgen die in het kader van de opsporing

bij werden

naar, twee belastingambtenaren

grote hoe-

Wat kan strafrecht toch eenvoudig zijn! Als

en een politieambtenaar. In de

veelheden

dit de nieuwe aanpak wordt, hebben we

cannabis

niet meer politiemensen nodig, maar meer

coffeeshop werd vastgesteld dat de regels keurig wer-

toezichthouders en controleurs. Of moeten

den nageleefd. Vervolgens

we de rechtsstaat simpelweg vaarwel zeg-

wenste men toegang te

gen en de politie veel ruimere bevoegdhe-

verkrijgen tot het

den toekennen? Het blijven lastige keuzes.

elders

gelegen

kantoor. De gemeente wilde controleren

16

Mr Drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Bob Marley Ludieke bierpas Ik heb een ludieke FaceBookgroep aangemaakt over de bierpas om duidelijk te maken hoe kortzichtig de invoering van de wietpas wel is. Cannabisgebruik is een fenomeen dat nu eenmaal bestaat. De wietpas toont aan dat onze politiek geen lange termijnvisie heeft of dit fenomeen zelfs compleet negeert! Door de FaceBookgroep ‘Voor de invoering van de bierpas’ te maken, heb ik vele mensen die bier drinken en mensen die graag een jointje in Nederland kopen ‘op hun paard doen zitten’ en proberen aan te tonen dat ik simpelweg niet geloof in de wietpas. Het is een pas die voor niemand iets goeds zal opleveren. Ook Belgie en de rest van Europa zou zijn beleid eens dringend moeten herzien, waardoor wiettoerisme niet zou moeten bestaan en er geen pas nodig zou zijn. K.

Ik kom gisteren th uis na een dag ha rd werken en wat bij de post zitten zie ik ? De cd van Bob Marley! Heerlijk om een lange dag wer ken de dag af te na sluiten met een go en de muziek van ed e blow Bob. Heel erg beda nkt en keep up th work with Highlif e good e! Ivar Gefeliciteerd. A lle winnaars van de Bob Marley hun prijs inmidde film- en muziekac ls ontvangen. En tie hebben de redactie beda positieve reactie nkt iedereen voor s die we over de de vele Bob Marley Spec ial kregen.

De redactie (in koor): Wij vinden dit leuk (-;

Cannalympics in Haarlem

Vlag uit De vlag gaat bij m ij uit. De grote onbenul Ivo Opstelten staat niet op de lij st van de VVD voor de kom ende verkiezingen. Zijn we eindelijk van deze dictator af ! Thijs We helpen het je hopen, maar ook bij vorige verkiezing en stond Opstelt en niet op de lijst va n de VVD. En toch werd hij ministe r. De enige manie r om er voor te zo rgen dat Opstelt en niet opnieuw terugkeert als Wa nabis minister, is r on Canom er voor te zo rgen dat er een positief tegenove regering komt die r cannabis staat. meer En dan kom je uit bij de linkse part ijen.

17

In het vorige nummer van Highlife lazen wij over de Cannalympics in Haarlem. Aangezien wij hier in Breda met die rotwietpas te maken hebben, leek het ons leuk om daar ook aan mee te doen. Klopt het dat deze competitie nog steeds open is? Overigens doen wij mee vanuit de olympische gedachte, namelijk dat meedoen belangrijker is dan winnen. Erica en Ingrid, Breda Ja, jullie kunnen nog de hele zomer terecht. Ergens in de herfst worden tijdens een speciaal oogstfeest de beste prestaties bekend gemaakt. En het gaat hier inderdaad vooral niet om het winnen, maar om het meedoen. Voor eventuele vragen: info@coffeeshopnieuws.nl.


Column

Omfietswiet Binnen de cannabiscultuur is het de hoogste eer om als jurylid voor een cannabiscompetitie te worden gevraagd. Alleen al het feit dat je wordt uitgenodigd is de natte droom van iedere cannabisconnaisseur – waar je kennelijk voor wordt aangezien wanneer je als jurylid wordt uitgenodigd.

Sativa en Indica

De vraag is of we als onontwikkelde cannabisproevers iets hebben aan het wijnkennersjargon. Wijn is een heel ander

De ingestuurde monsters moeten op vier

nuchtere Hollander tot voor kort een

product dan cannabis. Wijn wordt koud of

aspecten worden beoordeeld: uiterlijk, geur,

wijntje hooguit zoet, wrang of zuur. In-

op kamertemperatuur gedronken, canna-

smaak en effect. Hoewel het cijfer voor ef-

middels zijn wijngoeroe’s tot een soort

bis wordt als gloeiend hete verbrandings-

fect tweemaal telt voor het eindresultaat,

semi-celebrities

hebben uiterlijk, geur en smaak een bijna

volksmassa’s

uitgegroeid,

en

hele

gassen de longen in gezogen. Wijn kan je

door

deze

enige tijd in je mond laten rondwalsen om

net zo belangrijke impact op het eindresul-

woordkunstenaars laten verleiden de dia-

in alle rust de smaakelementen te identi¿-

taat. Dat lijkt me niet helemaal fair. Natuur-

loog met hun smaakpapillen aan te gaan.

ceren. Dat is bij hete rook wat lastiger. Ik

hebben

zich

Wanneer zijn de smaak en geur van cannabisproducten eigenlijk serieuze issues geworden?

kan nog wel het verschil tussen een Sativa en een Indica proeven, en een zachte smaak van een scherpe onderscheiden. Maar wat moet je als je alleen maar lekker

lijk kan ik intens genieten van de bedwel-

Al hebben wijnconnaisseurs nog net niet

high wilt worden met een ‘complex bou-

mende geur van een mooie haze, maar wat

de sterrenstatus van topkoks, invloed-

quet, barstensvol aardbei en bloedsinaas-

is een hemels geurmoment waard als het

rijk zijn ze wel. Niet voor niets zijn goed

appel, gevolgd door een licht bittertje en

effect tegenvalt? Tenslotte blijf je geen uren

beoordeelde wijnen in de schappen van

ontbijtkoek met wat salmiak en zout’? En

verzaligd met je neus boven zo’n bud han-

supermarkten voorzien van door wijnre-

dan hebben we nog de geurbeschrijving.

gen, terwijl de high je toch al gauw een uur

censenten verleende predikaten als ‘ster-

Zo zou een slecht doorgespoelde Kush

of drie aangenaam bezighoudt.

renwijn’ of ‘om¿etswijn’.

volgens de cannabisrecensent van de toekomst kunnen ruiken naar ‘zwarte kersen,

Smaakbeleving

Maar toch... Het heeft iets aanstellerigs

pruim, rook, bacon met leer, waarna een

om uit te weiden over onbenulligheden

vleugje verpulverde mineralen in de neus verschijnt. Dit is een geconcentreerde en

Hetzelfde geldt voor smaak. Wanneer zijn

als smaak en geur. Een echte

de smaak en geur van cannabisproduc-

kerel krijgt woorden als ‘een

rijke Kush met een brutaal, lichtelijk zoet

ten eigenlijk serieuze issues geworden?

mini-tinteltje jubelend wit

geurend bouquet’.

Komt het door de vele internationale can-

knetterfruit’ echt niet uit

nabiscompetities, de mondialisering van de

z’n bek. Drinken doe je

Als ik bij de Dirk of de Hema een

handel in cannabiszaden, of de invloed van

om je prettig te voelen.

Àesje wijn koop, vaar ik altijd blind

de Amerikaanse cannabiscultuur? Ik denk

Al dat ¿jnproeversgeneu-

op het stickertje om¿etswijn. Nog

van alle drie een beetje. De cultus van de

zel is alleen maar een

smaakbeleving vindt zijn oorsprong onge-

excuus om van alcohol-

twijfeld in Amerika, waar de cannabiscul-

consumptie iets ver-

tuur, veel meer dan bij ons, niet zelden

hevens te maken. Of

hysterische trekjes vertoont. Wie wel eens

toch niet? Proeven

op een High Times Cannabis Cup is geweest

moet je leren, zegt

begrijpt precies wat ik bedoel.

de wijnkenner. Tijdens mijn jaren in de hore-

Wijncultuur

ca moest ik eens een workshop wijnproeven

Misschien is het zinnig te kijken naar de

volgen. Als je je maar

nooit kwam ik bedrogen uit.

wijncultuur, waar het beschrijven van

strak genoeg concen-

Mocht het ooit zover komen

smaken en geuren tot een heel eigen

treert op wat je volgens

dat we in de coffeeshop kunnen

vakjargon is uitgegroeid. Waar de wijn-

de docent moet proeven, dan

kiezen uit een gewone en een

kenner woorden tekort komt om smaak-

ga je inderdaad allerlei subtiele

sensaties te omschrijven, daar vond de

smaaknuances onderscheiden.

18

om¿etswiet, dan weet ik nu al welke ik zou kiezen.


Horny bike

Als zombies rondschuifelende toeristen, telefonerende moeders op bak¿etsen en onbeschofte scooterboys stellen je als stads¿etser danig op de proef. Met een blikken ¿etsbelletje uit China red je het tegenwoordig gewoon niet meer. Fier gezeten op een Hornster weet je in ieder geval zeker dat er naar je geluisterd

Waterbol

wordt. Geen wonder als je een driedubbele Airchime KH3A trein-

Ruim zeventig procent van het aardoppervlak wordt door

dit monster zelfs de grootste vrachtwagen. Ter vergelijking: een

water bedekt. Dat lijkt heel wat, maar is dat eigenlijk wel

gemiddeld vuurwapen produceert zo’n 170 decibel. Het dragen

zo? Om een reëel beeld te krijgen van hoeveel water er nou

van een oorbeschermer is dan ook geen overbodige luxe. Helaas

eigenlijk is, berekenden nieuwsgierige wetenschappers het

wordt het sportieve karakter van The Hornster ondermijnd door

totale volume van al het water op aarde, inclusief grondwa-

de loodzware tank met perslucht die de hoorn aandrijft. Dat

ter, oceanen, ijskappen, wolken en zelfs het water in jouw

moet toch beter kunnen voor 6200 euro.

hoorn als ¿etsbel hebt. Met maar liefst 178 decibel overstemt

lichaam, je hond en je planten. De bol die hier is afgebeeld vertegenwoordigt die hoeveelheid, 1386 miljard kubieke kilometer om precies te zijn. Hoewel de bol een diameter van zo’n 1385 kilometer heeft, lijkt het opeens nauwelijks meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Holy cat! De oude Egyptenaren waren geen domme jongens. Over hun piramides zijn de experts nog steeds niet uitgepraat, en dan vonden ze ook nog eens het mummi¿ceren uit. Behalve dode farao’s werden ook de als heilig beschouwde katten door de

De iPod op

De technologische ontwikkelingen verlopen duizelingwekkend snel, maar dat is voor sommigen nog lang niet snel genoeg. Beroepspiercer Dave Hurban had er genoeg van om zijn iPod met een primitief riempje om zijn pols te moeten vastzetten. Iemand anders had misschien naar de superlijm gegrepen, maar Hurban koos voor een radicalere oplossing: onder de huid aangebrachte magneten. Voor zijn implantaten deed hij geen beroep op een plastisch chirurg, maar zette zelf het mes in

oude Egyptenaren met die techniek geprepareerd voor de eeuwigheid. Tegenwoordig worden huisdieren misschien nog net niet aanbeden, maar veel zal het niet schelen. Zo’n gek idee is het dus niet om als innovatief ondernemer mummi¿catie van huisdieren aan te bieden – wat heet, je kunt zelfs je schoonmoeder aÀeveren om te worden gemummi¿ceerd. De prijs voor de eeuwigheid is niet gering: vanaf zo’n 4700 euro heb je een mummie van je kat, voor grotere dieren loopt de teller al snel op tot een ton voor een paard.

zijn vlees. Wie over stalen zenuwen beschikt kan op YouTube de procedure met eigen ogen aanschouwen. Rare jongens, die Applefreaks...

19


Afname advertenties nekt magazine

Na 15 jaar einde aan EssensiE Tekst: Rob Tuinstra

Na 15 jaar is er een einde aan EssensiE gekomen. Nummer 179 van het ‘Geestverruimende en Tuinbewuste’ magazine, dat in mei uitkwam, gaat de geschiedenis in als de laatste editie. Door het teruglopende aantal advertenties kon men de uitgave van EssensiE ¿nancieel niet langer bolwerken. Daarom moet de cannabisbranche helaas gedwongen afscheid nemen van een fenomeen.

de kloten wordt geholpen. Ik hoop dat EssensiE nog een kans krijgt in de toekomst. Vrienden van cannabis, verenigt u.’

In de 15 jaar van haar bestaan heeft Es-

stelselmatige repressie van de Neder-

Erg jammer

sensiE bewezen dat zij hart voor de groe-

landse overheid richting cannabisbran-

Namens Uitgeverij Discover, verantwoor-

ne zaak had, en een belangrijke aanwinst

che, is een gezonde exploitatie van een

delijk voor de uitgave van Highlife en Soft

was voor het cannabismedialandschap

voor duizenden lezers gratis maandblad

Secrets, meldt Jeroen Bots sr. dat hij het

in Nederland. Vanaf de zomer van 1997

simpelweg niet langer vol te houden. Es-

nieuws over het einde van EssensiE “erg

kreeg Highlife er met EssensiE een frisse

sensiE kon uitsluitend zo gemaakt wor-

jammer vindt en ten zeerste betreurt”.

en brutale concurrent bij. Dat was posi-

den dankzij advertenties. Die liepen door

Ook hoofdredacteur Rob Tuinstra van Highlife en hoofdredacteur Cliff Cremer

In de 15 jaar van haar bestaan heeft EssensiE bewezen dat zij hart voor de groene zaak had.

van Soft Secrets hebben het einde van EssensiE met leedwezen ontvangen. Rob Tuinstra: “Niet voor niets schreven Joop Mestrom en ik begin dit jaar nog een ge-

tief, want concurrentie houdt scherp, en

de angst onder coffeeshops, growshops,

zamenlijk hoofdredactioneel, waarin wij

er was bovendien voldoende plaats op de

zaadbanken en andere cannabisvriende-

meldden dat beide titels dezelfde strijd

markt voor meerdere bladen. EssensiE

lijke bedrijven schrikbarend hard terug.’

voeren voor een realistische cannabispo-

groeide in de loop der jaren niet alleen uit

En dat tekort aan advertenties werd het

litiek. Ik had liever gezien dat EssensiE

tot een gewaardeerde concurrent, maar

blad fataal.

nog vele jaren was doorgegaan. Helaas is dat niet mogelijk gebleken. En dat is

ook tot een soort van collega. Mestrom eindigt zijn laatste tekstbij-

Niet makkelijker

woorden: ‘Geniet nog een keertje van

Maar zoals iedereen weet heeft de kei-

je favoriete tijdschrift, dat zoals altijd,

harde Oorlog aan Cannabis, die door het

15 jaar lang, met liefde voor jullie is ge-

gevallen gedoogkabinet van de VVD en

maakt. Wij melden ons hiermee definitief

CDA (met steun van de PVV) is ingezet,

af, maar wie weet lopen we jou wel weer

het de cannabisbranche de laatste tijd

ergens tegen het blowende of growende

niet makkelijker gemaakt. De invoering

lijf. Je weet tenslotte nooit hoe een koe

van de wietpas, het afstandscriterium,

een haas vangt…’

het verbod op zware wiet en hasj, de lijst anti-cannabismaatregelen is eindeloos. Een andere oorzaak is het steeds meedo-

Reacties

genlozere optreden van politie en justitie.

Op de website van EssensiE (essensie.nl)

Niet alleen coffee- en growshops zijn daar

kunnen lezers afscheid van het blad ne-

het slachtoffer van, maar ook de vele

men. De reacties stromen binnen. Zo

hobbykwekers die in ons land actief zijn.

schrijft Roberto uit Zaandam: ‘Ik wil hierbij mijn medeleven betuigen aan iedereen

Zware gevolgen

die zich jarenlang heeft ingezet om ons te voorzien van leuke en interessante infor-

En dat had zware gevolgen voor Es-

matie. Ikzelf heb EssensiE altijd met veel

sensieE. Hoofdredacteur Joop Mestrom

plezier gelezen, en baal er enorm van dat

schrijft daarover in het laatste nummer

door een aantal rechtse ballen onze can-

dat hij maakte: ‘Door de jarenlange,

nabiscultuur in al zijn/haar facetten naar

20

erg jammer.”

drage aan EssensiE met de volgende EssensiE, bedankt voor de mooie 15 jaren…


Maakt wietpas einde aan coffeeshop-tijdperk? Door: Nicole Maalsté

Sinds 1 mei 2012 zijn coffeeshops in Limburg, Brabant en Zeeland alleen nog toegankelijk voor mensen met een wietpas. Elke coffeeshop mag per jaar 2000 passen uitgeven, die alleen maar verstrekt mogen worden aan blowers die in Nederland wonen. In de media wordt druk gespeculeerd over de ongewenste gevolgen van deze nieuwe maatregelen.

wietpas. In een eerste spontane reactie zei ruim driekwart van de geïnterviewde blowers zich niet te willen registreren om een wietpas te krijgen. Als het écht zou moeten, dan zou eenderde zich eventueel

Toch is de kans groot dat de invoering van

uit onderzoek van het Bonger-instituut.

laten registeren. Tweederde deel van de

deze maatregelen op 1 januari 2013 in

Zij stelden vorig jaar aan 1570 Amster-

coffeeshopbezoekers gaf dus vorig jaar al

de rest van Nederland gewoon doorgaat. Er lopen maar liefst vier verschillende onderzoeken naar de effecten van de nieuwe maatregelen. Maar geen van die onderzoeken zal vóór die tijd klaar zijn.

In Breda werden blowers die zich hadden geregistreerd gecontroleerd op openstaande boetes. damse en Utrechtse coffeeshopbezoekers

aan een serieus probleem te hebben met

enkele vragen over de invoering van de

de wietpas. Op de vraag hoe ze dan aan

Verzet is groot Maurice de Hondt peilde onlangs de mening van de Nederlander over de wietpas. Hieruit blijkt dat het merendeel van de bevolking niet echt warm loopt voor de wietpas en zich bovendien bewust is van de negatieve gevolgen. Maar liefst 80 procent van de Nederlanders onderschrijft de stelling dat de illegale handel zal toenemen door het invoeren van een wietpas. Opmerkelijk genoeg geldt dat ook voor 60 procent van de CDA-aanhangers, waar zoals te verwachten viel de meeste voorstanders van de wietpas te vinden zijn. Toch vindt nog bijna eenderde van de CDA’ers de wietpas een slecht idee dat gestopt moet worden. Van alle Nederlanders vindt 61 procent de wietpas geen goed idee en meent 60 procent dat de invoering van de wietpas gestopt moet worden.

Niet registreren Dat blowers niet staan te springen om zich te laten registreren wisten we al

21


hun wiet dachten te komen, zei een klein

tenminste twee gevallen leidde dit tot

schrikken door die vraag en besluiten dan

deel anderen voor zich naar de coffee-

een boete die ter plekke moesten worden

maar om er vanaf te zien en hun wiet er-

shop te laten gaan. Een op de vijf zou dan

afgerekend. In beide gevallen betaalden

gens anders te halen. Terwijl coffeeshops

zelf wiet gaan kweken of van een wiet-

de coffeeshopeigenaren de openstaande

in Limburg, Brabant en Zeeland nog 10

teler gaan kopen. Eenderde van de wei-

boetes van hun aangeslagen cliënten.

tot 25 procent van hun klanten over heb-

geraars meende op andere manieren zijn

Coffeeshopondernemers

zich

ben, maken coffeeshops in Nijmegen

cannabis te kopen (via thuisbezorgers,

hevig tegen het meenemen van leden-

melding van enorme omzetstijgingen van

andere dealers). En een op de tien zou

lijsten door de politie. Maar inmiddels

80 tot 90 procent.

bij de invoering van de wietpas stoppen

hebben ook andere instanties al hun in-

met blowen. Jammer dat er niet serieuzer

teresse getoond voor de ledenlijsten. Dat

naar dit onderzoek is gekeken.

was natuurlijk wel te verwachten. Hier-

verzetten

Het merendeel van de Nederlanders loopt niet echt warm voor de wietpas. Voorspelling wordt harde werkelijkheid

In verschillende gemeenten stromen de klachten binnen over drugsrunners die de markt in rap tempo overnemen en de straten onveilig maken. Knokpartijen

door kan zo’n registratie in de toekomst

tussen concurrerende bendes die hun

nog wel eens heel vervelende gevolgen

territorium

hebben voor nietsvermoedende blowers.

drugsdeals keren terug in het straat-

Verschillende klanten hebben zich om die

beeld. Coffeeshopondernemers vertellen

reden maar weer laten uitschrijven.

over straatdealers die breed lachend en

verdedigen

en

schimmige

zwaaiend langs hun lege zaken lopen of

De eerste effecten van de wietpas beginnen zich na vier weken langzaam af te

Drugsrunners

die zelfs zo brutaal zijn om in de cof-

tekenen. Voorspellingen van wetenschap-

Afschrikken

pers, insiders en andere experts lijken

Daarnaast leidt de voorwaarde dat men-

klanten die zijn geweigerd. Naast de Ne-

bewaarheid te worden. Nederlandse blo-

sen zich alleen kunnen laten registreren

derlandse klanten die zich niet willen of

wers doen precies datgene wat ze hebben

met een geldig GBA-bewijs ook tot aller-

kunnen laten registreren, verdienen zij

gezegd. De bereidheid om zich te laten

lei problemen. In veel gemeenten zijn die

een forse boterham aan drugstoeristen

registreren om in aanmerking te komen

bewijzen alleen ’s ochtends te krijgen of

die gewoon blijven komen en zich kenne-

voor een wietpas is gering. Blowers zoe-

op donderdagavond. De grote meerder-

lijk niet laten afschrikken door de flyers

ken hun heil op de illegale markt of rijden

heid van de blowers werkt gewoon, dus

en de borden langs de toegangswegen

een stukje naar het noorden waar je de

heeft daar helemaal geen tijd voor. Bo-

waarop hun te kennen is gegeven dat zij

coffeeshops nog in komt zonder wietpas.

vendien blijken ambtenaren te vragen

niet langer welkom zijn in Nederlandse

En terecht, want het registreren blijkt

naar de reden waarom je zo’n bewijs

coffeeshops. Al met al lijken de wietpas

niet zonder risico. In Breda werden blo-

komt halen. Het juiste antwoord op die

en het clubmodel het einde van het cof-

wers die zich hadden geregistreerd ge-

vraag is dat ze dat helemaal niets aan

feeshoptijdperk in te luiden.

controleerd op openstaande boetes. In

gaat. Veel blowers laten zich echter af-

feeshop visitekaartjes uit te delen aan

Mosterd na de maaltijd Om de effecten van de invoering van de nieuwe maatregelen te meten heeft het WODC een groot evaluatie-onderzoek uitgezet, waarbij verschillende onderzoeksinstituten een deelonderzoek voor hun rekening zullen nemen. Het onderzoek vindt plaats in 14 gemeenten in Noord en Zuid-Nederland. Het laatste deelonderzoek, een zogenoemde procesevaluatie, voert het WODC zelf uit. Daarbij worden verschillende mensen die betrokken zijn bij de invoering van de nieuwe maatregelen geïnterviewd om te kijken of het beleid loopt zoals het is bedoeld, waarom het zo is bedacht en wat de eerste indrukken zijn. Onderzoeksbureau Intraval voert het tweede deelonderzoek uit. Zij proberen met herhaalde metingen een beeld te schetsen van de veranderingen die optreden in de coffeeshops. Daarbij wordt gekeken naar veranderingen in aantallen coffeeshopbezoekers, de aard van de klantenpopulatie (welke mensen worden geen lid en

22


waarom) en de overlast en criminaliteit rondom coffeeshop. De eerste meting is begin 2012 geweest, de tweede meting vindt begin volgend jaar plaats en de

Wietpas moet ongeloofwaardigheid OM tegengaan

derde meting volgt begin 2014.

Veldwerk Het Bonger-instituut doet het derde deelonderzoek. Om erachter te komen of er veranderingen optreden in de illegale detailhandelsmarkt van cannabis, doen ze

De wietpas roept niet alleen veel weerstand op bij blowers en coffeeshopexploitanten. Veel gemeenteraadsleden en wetenschappers hebben het afgelopen jaar hun vrees uitgesproken voor ongewenste gevolgen. En sommige burgemeesters hebben zelfs publiekelijk aangekondigd de maatregelen niet te zullen handhaven. Wat drijft het ministerie van Justitie en Veiligheid om deze impopulaire maatregelen toch door te voeren?

veldwerk en straatenquêtes. Ook zullen zij een deel van de blowers langere tijd

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we terug naar het advies van

volgen om te kijken wat ze doen. Moge-

de commissie Van de Donk aan de overheid, waarin staat dat de huidige coffeeshop

lijke veranderingen die door de invoering

door gebrekkige en eenzijdige handhaving op veel plaatsen een vorm heeft gekre-

van de wietpas en het clubmodel kun-

gen die nooit bedoeld was. Daarbij doelen ze op zogenoemde ‘megacoffeeshops’,

nen optreden zijn de opkomst van alter-

zoals de inmiddels gesloten coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Deze ‘hypershops’

natieve verkooppunten of locaties, het

leiden volgens de commissie tot problematische situaties. De nieuwe maatregelen

aanbieden van cannabis door dealers die

moeten ervoor zorgen dat het fenomeen coffeeshop wordt teruggebracht naar hoe

ook harddrugs verkopen, prijsstijgingen

het oorspronkelijk was bedoeld: een kleinschalige voorziening met vooral een lo-

of -dalingen en veranderingen in de kwa-

kale/regionale functie in gebruik en teelt.

liteit van hasj en wiet. Of dat allemaal nog niet genoeg is, doet de politieaca-

Gedoogbende

demie ook nog onderzoek naar verande-

Los van de vraag of grote coffeeshops inderdaad tot meer problemen leiden, is de

ringen in de wereld achter de wiet. Voor

wens voor een terugkeer naar oude tijden nog op een andere manier te verklaren.

een deel overlapt dat onderzoek met het

Veel Nederlanders vinden blowen inmiddels normaal en coffeeshops zijn duidelijk

onderzoek van het Bonger-instituut. Het

zichtbare commerciële etablissementen geworden die door sommige bestuurders

grote verschil is dat er andere bronnen

als normale bedrijven worden gezien. Dat past niet in beeld dat het Openbaar Mi-

worden gebruikt en dat de verslaggeving

nisterie (OM) van gedogen heeft. De wijze waarop wij tegen gedogen aankijken is

deels intern en vertrouwelijk zal zijn. In

anno 2012 sterk veranderd. In de jaren zeventig en tachtig was gedogen een ge-

dit onderzoek kijken ze vooral naar ver-

loofwaardig antwoord op de problemen die er op dat moment bestonden. Halverwe-

anderingen in de distributie en in crimi-

ge de jaren negentig ontstonden er echter hevige discussies over gedoogpraktijken.

nele infrastructuren als tactische onder-

Daarin werd onder andere betoogd dat gedogen een houdbaarheidsdatum heeft en

steuning van de politie.

dat het gedogen van een winstgevend product met een grote marktvraag riskant is.

Maar, zoals gezegd, de resultaten van al

Dubbele moraal

die onderzoeken zullen pas in 2014 be-

Coffeeshops maken de consument en de behoefte aan cannabis zichtbaar. En zij

schikbaar zijn. Mosterd na de maaltijd

leggen de dubbele moraal die de overheid ten aanzien van cannabis hanteert bloot.

noemen we dat. Want als het zo doorgaat

Die zichtbaarheid heeft ertoe geleid dat het gedogen steeds meer als een geloof-

zullen er tegen die tijd waarschijnlijk nog

waardigheidsprobleem wordt ervaren. Het laat immers zien dat er stelselmatig niet

maar weinig coffeeshops over zijn. Het is

handhavend wordt opgetreden tegen iets wat volgens de wet verboden is. Het

uiterst merkwaardig dat de effecten van

gedoogbeleid ondermijnt daarmee de geloofwaardigheid van het OM. Vanwege het

zulke drastische maatregelen niet eerst

gedoogbeleid heeft het OM zich jarenlang terughoudend opgesteld bij de vervolging

worden geëvalueerd, voordat ze in de

van (strafrechtelijke praktijken rondom) coffeeshops. De bevoorrading van coffee-

rest van het land worden doorgevoerd.

shops en de opslag van cannabisproducten in zogenoemde stashes (voorraadplek-

Waarom

anders

ken) is al die tijd oogluikend toegestaan. Het OM denkt dat de achterdeurpro-

eerst in Zuid-Nederland ingevoerd als je

blematiek beter beheersbaar is wanneer voortaan alleen nog coffeeshops worden

er toch geen lering uit wilt trekken? Het

gedoogd, die zich richten op de lokale of regionale afzetmarkt. Het is maar de vraag

antwoord is simpel. Als die maatregelen

of deze veronderstelling klopt.

zijn

de

maatregelen

in één keer in heel Nederland waren ingevoerd dan was het een nog veel grotere

In feite probeert het OM dus aantasting van haar geloofwaardigheid tegen te gaan

puinhoop geworden. Nu realiseren veel

door de gedoogpraktijk minder zichtbaar te maken. Dat is de eigenlijke reden waar-

blowers in Noord-Nederland zich nog niet

om coffeeshops weer kleine onopvallende etablissementen moeten worden die niet

dat hun binnenkort eenzelfde lot te wach-

al te zeer aanwezig zijn in het straatbeeld. Met de grote coffeeshops is de gedoog-

ten staat als de blowende zuiderlingen.

houding (niet ingrijpen, niet slagvaardig zijn) van het OM te veel aan het licht ge-

Maar het lijkt er toch echt op dat het al-

komen. En gedogen is in strijd met de eigenlijke taak van het OM: het opsporen en

lemaal gewoon doorgaat. Tenzij het ver-

vervolgen van strafrechtelijke praktijken. Niet voor niets sprak een journalist van

zet tegen de maatregelen groter wordt en

De Telegraaf in dit verband over een gedoogbende. Om serieus genomen te worden,

een nieuw kabinet besluit om de nieuwe

moet het OM iets doen aan de té zichtbare gedoogpraktijken.

maatregelen ruimer te interpreteren…

23


Symboolberichtgeving Door: Arnold Jorissen

De afgelopen jaren lijkt het wel of er in de pers een systematische campagne gevoerd wordt om cannabis en coffeeshops te demoniseren. Bekend is het voorbeeld van politieman Max Daniel, die als leider van de Taskforce Georganiseerde Hennepteelt op televisie en in de krant alle ruimte kreeg om fabeltjes te vertellen over de enorme omvang van de Nederlandse teelt, export en de gevaren van de veel sterkere wiet van tegenwoordig.

ligen die niets meer waarmaken van hun idealen. Integendeel, slechts eigen belangen doen er nog toe. Verantwoordelijkheid ontlopen en groepen uitspelen is hun enige antwoord. Allochtonen versus autochtonen, rijk tegen arm, huizenbezitters tegen

Bij de uitreiking van de Cannabis Culture Awards en de opening van het nieuwe hasjmuseum in Amsterdam bleek opnieuw

Peter Lunk, CoffeeShopNieuws.nl If you can’t beat the media, become the media!

berichten. De pers schitterde er massaal door afwezigheid. Ben Dronkers, initiator van de Cannabis Culture Awards, schreef daarover een open brief (zie pagina 38) onder de titel ‘Mogen jullie het niet, of kunnen jullie het niet? Tijd voor de stelling:

Media en drugsjagers: vier handen op een buik. Willie, uitvaartspecialist Bij de jaarlijkse uitreiking van de Duivenmelkers Cultuurprijs was alleen vakblad Roekoe-Roekoe present. Is het geen schande? Gust de Wit, verslavingstherapeut, www.verslaafd.nl Moderne journalisten doen haast zelf geen onderzoek meer. Ze gebruiken als bron alleen wat ze lezen in andere media, en doen niet aan weerwoord of dubbelcheck. Alles moet snel en goedkoop. Nieuws is al gauw verouderd. De krant wordt na een dag gebruikt om vis in te verpakken. Drugsbeleid is voor veel mensen ingewikkelde materie, er komt veel emotie en demagogie bij kijken. De hardste schreeuwers en mensen met mediainvloed zoals zittende politici krijgen de meeste aandacht. Niet bevorderlijk voor genuanceerde en afgewogen beleidsbeslissingen, met als gevolg de huidige criminalisering van softdrugs. Ooit zal men ontdekken dat dit een ontzettend dom, kortzichtig en geldverslindend beleid is geweest. Alleen liggen de verantwoordelijken dan al op het kerkhof.

24

tuurlijk druggebruikers tegen niet-gebruikers. Allemaal volksverlakkerij, zodat wij afgeleid worden en niet in de gaten hebben

dat de media niet geïnteresseerd zijn om op een positieve manier over cannabis te

huurders, rokers tegen niet-rokers en na-

Kid de Winter, squasher Symboolberichtgeving! De politiek denkt te scoren met zinloze, contraproductieve maatregelen en de media lopen er als een kip zonder kop achteraan. Zoals de politiek denkt stemmen te trekken, zo proberen de media nieuws te verkopen. Hapklare stukjes die iedereen begrijpt. Iedereen schrijft elkaar na. De complexe problematiek in kaart proberen te brengen of de zaak eens vanuit een ander licht bezien is er niet bij. Tien Königs, advertentieverkoopster De media lijken in handen van de babyboomers, zij voelden zich de bevoorrechte generatie om te experimenteren. De babyboomers zijn een stel gesettelde schijnhei-

wat er werkelijk aan de hand is. We worden gewoon beziggehouden...

Timon Blijveld, boekhandelaar Geen samenzwering, wel natuurlijke bondgenoten. Goed nieuws is geen nieuws. Wij willen met zijn allen vooral zien dat er anderen zijn die het nog slechter hebben dan wij. Oorlog en ellende! De media bedienen ons op onze wenken. Drugsbestrijders vormen een onuitputtelijke bron van paniekzaaierij die goed verkoopt. En door de angst voor drugs aan te wakkeren, weten de drugsbestrijders zich tot in de eeuwigheid verzekerd van royale budgetten, snelle auto’s, helikopters en uniformen met glimmende knopen.



Fresku

“Het draait om verhalen vertellen”

26


Opwinding genoeg rondom Fresku. Als het niet over de hilarisch slechte rapper gaat in zijn docudrama, dan is het wel over de videoclip waarin hij door Theo Maassen verkracht wordt. Hoe komt-ie toch op al die maffe ideeën?

Door: Arjan van Sorge

Het persbericht bij het nieuwe album Mas-

er meer kanten aan hem zijn dan alleen

kerade was ook al zo over de top, je zou

maar het hokje waar hij constant inge-

geloven dat de arme gast door een hel

duwd wordt omdat mensen iets een stem-

gegaan is om zijn tweede plaat te kun-

pel willen geven. “Je voelt je dan bijna

nen maken, en dat-ie nu doodsbenauwd is

alsof je creatief niets anders mag, en dan

voor de reacties. Weer een mooi staaltje

neig ik er naar om andere extremen op te

toneel en overdrijving van de Nederlands/

zoeken en iets anders te doen, om hok-

Curaçaose rapper Roy Michael Reymound

jes van me af te schudden. Ik wou laten

(Eindhoven, 1986). “Ik vond het moeilijk

zien dat het draait om verhalen vertellen.

dat mensen mijn eerste album met het

In het ene verhaal moet ik een hipster-

tweede zouden gaan vergelijken. Dan wil

accent opzetten om mijn punt duidelijk

je verwachtingen weghalen bij mensen.

te maken, en in een ander verhaal moet

In die documentaire speel ik dat ik heel

ik praten als Gino Pietermaai. Je zet con-

slechte muziek maak, iedereen in die docu

stant verschillende maskers op.”

is aan het acteren. Ik wilde luisteraars op het verkeerde been zetten en ze laten denken dat het slecht was. Liever dat ze

Niets te halen

het tweede album gaan vergelijken met de

“De andere kant van het Maskerade ding

documentaire dan met het eerste album.”

is dat je ergens komt waar het lijkt op een feestje, maar als je er eenmaal bent is

Warhoofd

het meer een gemaskerd bal, waarin iedereen zijn eigen rol heeft. Toen ik nog

Toch was Maskerade best wel een zware

in de riemenfabriek werkte wist ik dat als

bevalling: “Ik had besloten om een tijdje

iemand mij een hand of knuffel of kus gaf,

geen muziek te maken, om te zorgen dat

dan is dat oprecht. Omdat er niks te halen

Ik put uit mijn eigen leven, je weet nooit welke kaarten je krijgt, maar daar moet je wel mee spelen. alles deze keer zakelijk in orde zou zijn, want ik kwam eerst als creatieveling kij-

viel. En nu weet je het niet. Mensen die dicht bij je staan, die je jouw

ken, en dan weet je niks van het we-

vriend, broeder mochten noe-

reldje, je eerste album is altijd nog zoe-

men, die dat ineens tegen je gaan

ken. Ik heb er een jaar over gedaan

gebruiken. We waren toch vrien-

om alles op orde te krijgen. In die tijd heb ik twee tracks geschreven en tijdelijk twee

den? Kan je me niet even...? ik moest daar iets mee, het is heel organisch een

managers gehad, voor de

soort van rode draad in

rest was het zoeken - hoe,

het album geworden.”

wat. Toen ik dacht, nu loopt het, heb ik m’n album af gemaakt. Ik ben zo’n warhoofd

Eigen wereldje

dat ik het niet allebei kan, ik

Fresku wist niet goed om

moet keuzes maken. Het is

te gaan met zijn nieuwe

moeilijk, want je wilt gewoon

status. “Ik heb dan ook een

muziek maken en doen wat je

tijd gehad dat ik helemaal in

niet laten kan, maar op dat mo-

mijn eigen wereldje ging. Dat

ment is het prioriteiten stellen.

ik dacht, laat maar zitten, ik

Na een valse start wil je niet zo-

focus me op mijn vriendin en

iets opnieuw.”

mijn muziek. Laat de rest allemaal maar kapot vallen,

Verhalen vertellen Tekst: Arjan van Sorge, Foto’s: Studio Pluriform

want ik vertrouw het niet meer. Langzaam merk je wie

Maskerade dus, een album waar-

je echte vrienden zijn. Er is

mee Fresku wilde laten zien dat

wel een hele muur bij mij ge-

27


komen, waar je niet zomaar binnenkomt,

je kan nog even eten, tv-kijken en slapen,

terwijl ik misschien wel een van de meest

of eten, schrijven en slapen, en ik koos

open jongens was vroeger. Ik ben nu meer

altijd voor het laatste.”

alert op slangengedrag, maar het is wat het is, je moet er toch mee omgaan. Ik put uit mijn eigen leven, je weet nooit

Grote dromer

welke kaarten je krijgt, maar daar moet

Met softdrugs heeft Fresku niks meer: “Het

je wel mee spelen. Dat gebeurt heel or-

maakte me op een gegeven moment para-

ganisch. Ik kan niet zeuren dit zijn mijn

noïde, en het motiveerde me niet echt om

kaarten, nee, doe er iets mee. Ik put uit

dingen te doen. Ik ken mensen die er heel

mijn eigen leven en dat is dan ook hoe het

gezond mee omgaan, die in de avonduren

album gaat klinken.”

wanneer ze niks meer doen ermee te werk gaan. Die hebben waarschijnlijk een ka-

Deng deng deng

rakter waar het bij past... Maar ik ben een te grote dromer om nog verder te dromen

“Ik stond in die riemenfabriek achter een

dan mijn eigen karakter. Van mijn vijftien-

machine. Heel simpel, ik drukte op een

de tot m’n negentiende heb ik geblowd, dat

knop, bij leerlappen die op een plaat lagen

is helemaal niet lang eigenlijk, en toen ik

ging dan een stans erin; deng deng deng

19 was begon ik in de fabriek te werken.”

honderd keer hard stansgeluid, dan komt het weer terug en dan maak je stapels van vijf en die bind je af. Dat deed ik dan elke

Stoned

dag, van maandag tot en met zaterdag,

“In mijn blowperiode was ik altijd stoned,

dan had je zondag je rust en dan weer. Dat

het heeft me ook wel gemaakt tot wie ik

heb ik vier jaar van mijn leven gedaan. Ik

ben, maar ik denk niet dat het mij nu goed

ben blij dat ik nu in de positie ben dat ik

uit zou komen. Ik heb mijn energie nodig

iets kan doen met mijn hobby, en ik besef

en ik ben met teveel dingen tegelijk bezig

Langzaam merk je wie je echte vrienden zijn. ook hoe gezegend ik ben. Dat stansen was

om dat nog te doen. Als je blowt doe je dat

trouwens wel een goeie beat, dat heeft

en niks anders, dat was tenminste zo bij

wel voor inspiratie gezorgd, haha. Tijdens

mij, en dan dacht ik, oh, dat was mijn dag!

het werk heb ik inderdaad muziek ge-

Wat heb ik gedaan, boterham gesmeerd,

schreven. Dan kom je thuis, het is laat en

iemand tegengekomen, en voor de rest...?

28


Het was een goeie dag, want ik heb ge-

geïnstitutionaliseerd, en in Amsterdam is

zen, ik ben in korte tijd dicht bij mezelf

blowd - maar wat heb je eigenlijk gedaan?

er van alles teveel. Het cultuurtje daar is

gekomen door twee albums te schrijven,

Niet heel veel. Gelukkig tekende ik wel

erg toeristisch. Nederland is al een men-

door alles uit te werken en voor mezelf op

veel, in mijn eigen wereldje. Ik rookte zo-

gelmoes, dus laat staan hoe Amsterdam

een rijtje te zetten.”

wel hasj als wiet. Maar hoe dan ook heeft

een mengelmoes is van andere dorpen en

het niet goed uitgepakt voor mij.”

steden. Het inspireert mij niet zoveel, in

www.fresku.com

alle eerlijkheid. Eindhoven is wat platter

Eindhoven Iets dat wel altijd goed heeft uitgepakt

en boerser, maar het is authentieker.”

voor Fresku is Eindhoven. “Jongens die in

Eigen leven

Eindhoven pieken qua succes gaan met-

“Ik put uit mijn eigen leven, ik moet iets

een naar Amsterdam of Hilversum, ver-

doen met de dingen die ik meemaak. Het

volgens wordt het niks en dan vragen ze

is bijna therapeutisch. Door mijn leven te

zich af waarom. Datgene wat mij heeft

veranderen in een onderwerp dwingt het

laten pieken is niet ik alleen, niet alleen

mij om te reÀecteren over dingen. Hetzelf-

mijn talent, maar ook wat ik meemaak,

de als dat je naar een psycholoog gaat;

mijn vrienden, mijn referentiekader – en

je ligt daar op een bankje te vertellen, en

dat is Eindhoven. Dus als ik piek, dan is

ze gaat zeggen: waarom? Hoe voel je je,

het dankzij dat, dus ik blijf daar voor altijd

hoe denk je dat dat komt? Die vragen stel

trouw aan. Zeker! Ik ben niet principieel

ik mezelf als ik teksten schrijf, als ik mijn

tegen Amsterdam of Hilversum, maar het

leven tot onderwerp maak. Je leert veel

is anders. In Hilversum is alles behoorlijk

over jezelf zonder boeken te hoeven le-

29


Door: : Jan Sennema

Chocolade is ons meest populaire troostvoedsel, en een van de weinige producten waarvan juist in tijden van crisis de consumptie stijgt. Maar chocolade is veel meer dan alleen zondig genieten; een nog steeds groeiend aantal onderzoeken bewijst dat chocola zo rijk is aan waardevolle voedingsstoffen dat het de kwali¿catie Super Food verdient. Opmerkelijk is dat in chocolade en cannabis dezelfde twee belangrijke cannabinoïden voorkomen.

Crisis of niet, er wordt geen chocolaatje

prijsstijging komt voor een groot deel voor

op vrouwen zo’n sterke aantrekkingskracht

minder om gegeten. Integendeel. Het afge-

rekening van de beruchte hedgefunds, die

uitoefent. Er zijn aanwijzingen dat het te

lopen jaar meldde chocoladegigant Cadbu-

er niet voor terugdeinzen belangrijke voe-

maken heeft met de menstruatiecyclus; vol-

ry’s een winstgroei van 30 procent, en ook

dingsproducten op grote schaal in te kopen

gens een onderzoek is het verlangen naar

de Zwitserse luxemerken noteerden positie-

en in afwachting van prijsstijgingen op de

chocolade bij 91 procent van de vrouwen

ve cijfers. Een woordvoerder van Nestlé had

wereldmarkt vast te houden.

het sterkst tussen de ovulatie en het begin van de menstruatie.

een verklaring voor die opvallende groei: “Nu mensen niet zo snel meer een nieuwe tv of auto kopen, eten ze makkelijker een

Menstruatie

extra stukje chocolade.” Maar er verschijnen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat 15 pro-

Voedsel van de goden

donkere wolken aan het chocoladefront. De

cent van de mannen en 40 procent van de

Een enquête van Cadbury’s wees uit dat de

productie van cacaobonen is het afgelopen

vrouwen regelmatig wordt geplaagd door

meeste vrouwen chocolade voor een geluk-

jaar wereldwijd met 5,5 procent gedaald,

een onweerstaanbaar verlangen naar cho-

kig leven belangrijker vinden dan seks. Uit

terwijl de prijs van cacaobonen met 44

cola. De populariteit van chocolade zou vol-

een ander poll bleek dat vrouwen choco-

procent is gestegen, een prijsstijging waar

gens onderzoekers te maken kunnen heb-

lade prefereren boven wijn en dure make

Een enquête van Cadbury’s wees uit dat de meeste vrouwen chocolade voor een gelukkig leven belangrijker vinden dan seks. de cacaoboeren in Zuid-Amerika, Azië en

ben met magnesium, waarvan chocola grote

up artikelen, terwijl een op de vijf vrouwen

Afrika niets van terugzien. Als deze trend

hoeveelheden bevat. Maar liefst 80 procent

liever afstand doet van seks dan van cho-

doorzet gaat een ordinaire reep chocola vol-

van de Amerikaanse bevolking heeft een

colade. De liefde voor chocolade is niets

gens bronnen in de chocolade-industrie bin-

structureel tekort aan magnesium, en het

nieuws; al 3000 jaar geleden werd het door

nenkort tien euro kosten, terwijl het bruine

nuttigen van chocola zou dus een vorm van

de Azteken en andere Midden-Amerikaanse

goud volgens sommige deskundigen over

zelfmedicatie kunnen zijn. De wetenschap

indianenvolkeren beschouwd als het voed-

een paar jaar net zo duur is als kaviaar. Die

is er nog niet uit waarom chocolade vooral

sel van de goden, een kwali¿catie die let-

30


31


terlijk in het Latijn is terug te vinden in de

tijd van massale zwaarlijvigheid chocolade

Ecstacy

wetenschappelijke naam van de chocolade-

vooral als een zoete zonde beschouwen,

Rauwe chocolade, of raw chocolate, is de

boom: Theobroma cacao. Toen de Spaanse

bewijst een groeiend aantal onderzoeken

laatste jaren populair geworden onder ge-

veroveraars in de 15e eeuw vol verwachting

dat onze voorouders het bij het rechte

zondheidsfreaks. Rauwe chocolade werkt

de schatkamers van Azteken keizer Monte-

eind hadden. Chocolade beschikt inder-

volgens enthousiaste gebruikers stimule-

zuma openden, troffen zij daar niet de ver-

daad over bijzondere en in vele onderzoe-

rend en zorgt voor concentratie, mentale

hoopte goudschat aan, maar 960 miljoen

ken bewezen medicinale eigenschappen.

helderheid en zou zelfs helpen bij het af-

cacaobonen. De Azteken brouwden van de

Zo is het rijkelijk in chocolade aanwezige

vallen. In Amsterdam organiseert de Cho-

bonen een chocoladedrank die ze met va-

theobromine in gebruik als medicijn bij

colate Club maandelijks party’s waarop

nille, peper en piment op smaak brachten

vaatvernauwing en werkt het beter tegen

feestgangers rauwe chocolade eten en be-

en nuttigden tijdens religieuze rituelen.

hoest dan codeïne. Ook belangrijk zijn de

weren daar net zo high van te worden als

Ook de Spanjaarden lieten zich de chocola

vele Àavonoïden die de cacaoboon rijk is.

van XTC. Die bewering is zo gek nog niet,

goed smaken. “De goddelijke drank zorgt

Flavonoïden spelen een belangrijke rol in

als je bedenkt dat rauwe chocolade behalve

voor weerstand en bestrijdt vermoeidheid.

de stofwisseling van planten, ze dienen als

kleine hoeveelheden cafeïne het eveneens

Met een beker van deze kostelijke drank

groeiregulatoren en beschermen de plant

stimulerende theobromine bevat. Ook zit

kan een man een hele dag lopen zonder

tegen ultraviolet licht, oxidatie en hitte.

de natuurlijke lovedrug tryptofaan er in, dat

eten”, noteerde de Spaanse conquistador

Bij consumptie werken Àavonoïden als

in de hersens wordt omgezet in serotonine, verantwoordelijk voor het extatische gevoel

Het rijkelijk in chocolade aanwezige theobromine is in gebruik als medicijn bij vaatvernauwing en werkt beter tegen hoest dan codeïne..

dat je van XTC. Als tryptofaan chocolades ecstacy is, dan is phenylethylamine chocolades speed. Deze stof is nauw verwant aan amfetamine, en stimuleert gevoelens van opwinding en aantrekkingskracht. Hoewel al

Hernán Cortés in 1519. Eind 16e eeuw

krachtige anti-oxidanten, die de veroude-

deze stoffen in geringe hoeveelheden aan-

waren cacaobonen een succesvol product

ring tegengaan. Als bron van anti-oxidan-

wezig zijn in chocola, wordt aangenomen

van de Spaanse handelsvloot. De hertog

ten kent de cacaoboon z’n weerga niet.

dat de combinatie ervan voor een synerge-

van Alva, die in 1567 namens de Spaan-

Bewezen is dat chocolade ook zorgt voor

tisch effect zorgt.

se koning Nederland kwam besturen, liet

een lagere bloeddruk, hart en bloedva-

onze voorouders kennismaken met de ge-

ten versterkt en de bloedtoevoer naar de

neugten van chocola.

hersens vergroot. In de laboratoria van

Chocolade-cannabinoïdes

Mars – bekend van de gelijknamige kleffe

En dan zijn er nog de chocolade-cannabinoï-

snackreep – wordt al gewerkt aan een

des. Anandamide is een endo-cannabinoïde,

chocoladesoort die helpt bij hartziekten.

een van nature in de hersens aanwezige

Kort na z’n introductie in Europa werd cho-

Maar chocolade bevat nog veel meer goo-

cannabinoïde die sterk lijkt op THC. Zowel

colade behalve als een genotmiddel be-

dies. Met zo’n 300 verschillende inhouds-

THC als anandamide zorgen ervoor dat de

schouwd als een medicijn dat allerlei kwaal-

stoffen overtreft Theobroma cacao zelfs

hersens dopamine aanmaken, een neuro-

tjes kon genezen. En hoewel we in deze

dat andere super food, Cannabis sativa.

transmitter die je het prettige gevoel geeft

Medicijn

32


dat we met high zijn associëren. Anandamide breekt echter zeer snel af. Gelukkig vult chocola de voorraad van nature aanwezige anandamide niet alleen aan, maar bevat het ook twee stoffen die de afbraak ervan tegengaan, N-oleolethanolamine en N-linoleoylethanolamine. Hoewel de anandamide in chocola helpt je lekker te voelen, is het effect niet hetzelfde als dat van THC in cannabis. Om dezelfde soort high te krijgen als van wiet zou je zo’n 12 kilo chocola moeten eten. Een tweede chocolade-endocannabinoïde is PEA (palmitoylethanolamide), dat onder andere werkzaam is als lichaamseigen ontstekingsremmer en pijnbestrijder. De stof is het werkzame bestanddeel van Normast, een vrij verkrijgbare pijnbestrijder waarmee opzienbarende successen worden

Bijna oogstrijpe peulen van de chocoladeboom.

geboekt in de bestrijding van chronische pijn. Volgens de Nederlandse chocoladepio-

lade sterk aangelengd met smaak-, geur-

nier Peter Langelaar bevat rauwe chocolade,

en vulstoffen, waaronder melk en grote

kast getrokken. Menig bedrijf pro¿leert zich

in ieder geval die van Choco Nature, zoveel

hoeveelheden suiker. Helaas biedt ook het

als idealistisch en schermt met het Fair Trade

PEA dat het zeer geschikt is om Normast te

label raw chocolate geen garanties, waar-

keurmerk. Anderen kiezen het spirituele pad.

vervangen, en dat tegen lagere kosten.

door het voor de consument lastig is te be-

De chocolademakers van Sacred Chocolate

palen of hij ook werkelijk de kwaliteit krijgt

bijvoorbeeld presenteren zichzelf in video-

waar hij naar op zoek is. De prijzen lopen

clips als een soort choco-Bono’s. Het bedrijf

sterk uiteen. Rauwe chocolade wordt aan-

bejubelt z’n producten als ‘een gebed en een

Rauwe chocolade is nauwelijks te verge-

geboden als halffabrikaatvorm, zoals (on)

sacrament, de steen der wijzen van de cho-

lijken met de chocoladeproducten zoals je

gepelde bonen, granulaat (nibs), tot brok-

colade’. Maak daar maar eens chocola van!

die in de supermarkt vindt. 99 procent van

ken geperst granulaat (ook wel ‘likeur’ ge-

Een andere onderneming, Choco Nature,

alle chocoladeproducten heeft net zoveel

noemd), en als poeder. Dan zijn er nog de

probeert klanten in een soort multilevelsys-

met chocolade te maken als henneplollies

klassieke chocoladeproducten zoals repen

teem als wederverkoper aan zich te binden.

met cannabis. Bij de traditionele produc-

en bonbons. De prijzen lopen sterk uiteen;

Deze Canadese chocoladeproducent claimt

tieprocessen wordt de cacaoboon tot hoge

zo ligt de prijs voor rauwe bonen tussen

processen te hebben ontwikkeld waarmee

temperaturen verhit, waarbij het leeuwen-

de 20 en 60 euro per kilo, terwijl bonbons

alle stappen in het fabricageproces koud

deel van de waardevolle bestanddelen ver-

of repen omgerekend makkelijk meer dan

kunnen worden uitgevoerd, waardoor Choco

loren gaat en er zelfs schadelijke stoffen

200 euro per kilo kosten.

Nature producten drie maal zoveel Àavonoï-

Schimmels

derne marketingtrucs worden daarbij uit de

den zouden bevatten dan enig ander rauwe

ontstaan. Bovendien is de meeste choco-

Fair Trade

chocoladeproduct. Bovendien beschikt het bedrijf over een gepatenteerde methode om

Die grote keus maakt het voor de consu-

haar producten zonder verhitting van para-

ment helaas niet eenvoudig door de cho-

sieten en schimmels te ontdoen.

coladebomen het bos nog te zien. Ook al beschikt het product over een Fair Trade of

De bewijzen dat chocolade over medicinale

CCOF certi¿caat voor organische landbouw,

kwaliteiten beschikt zijn zo overvloedig dat

dan wil dat nog niet zeggen dat er bij de

de slogan ‘snoep jezelf gezond met chocola-

verschillende productiestappen geen hitte is

de’ niet misplaatst lijkt voor het natuurpro-

gebruikt. Alle temperaturen boven de 31°C

duct. Maak alleen niet de fout je hond, kat

(volgens anderen 40°C) zorgen voor een

of paard te trakteren op een reep chocola.

signi¿cante afname van het aandeel werk-

Een reep pure chocolade van 200 gram is

zame stoffen. Toch dient de traditionele

voldoende om een labrador te doden.

verhitting ook een nuttig doel, het zorgt er namelijk voor dat schimmels, bacteriën en parasieten worden gedood. Een punt waar makers van rauwe chocolademakers geen woord aan vuil maken.

Choco-Bono Sinds chocolades faam als super food is gevestigd zijn steeds meer ondernemers op de rauwe chocoladetrein gesprongen. Op een snel vol rakende markt moet je je natuurlijk onderscheiden van de concurrentie. Alle mo-

Zelf kweken? Anders dan cannabis is de meerjarige en traag groeiende chocoladeboom in ons land niet rendabel te kweken. Mochten de sombere verwachtingen van de chocolade-industrie uitkomen, dan hoeven we er dus niet op te rekenen dat we zelfvoorzienend kunnen worden. Voor mannen is het enige lichtpuntje in dit rampscenario dat vrouwen bij gebrek aan chocolade meer tijd aan hun op één na favoriete bezigheid zullen besteden...

33 Stilleven met cacaobonen en een peul.


34


Punk- en skate-illustrator Michiel Walrave

Door: Peter van Sparrentak

Michiel Walrave uit Rotterdam is illustrator, ontwerper en zanger in de punkband The Real Danger. Hij maakt illustraties voor posters, T-shirts en merchandise van internationale punk/ hardcorebands. Daarnaast ontwerpt hij skate- en snowboards.

Michiel: “Ik ben beïnvloed door punkplatenhoezen uit de jaren tachtig en begin jaren negentig. En die stijl is zo’n beetje

He is DIY, het Do It doet. Het

Zelf komt hij ook uit de skateboardteboard-

Yourself-principe.” Yours

scene. “Daar ben ik eind jaren aren tachtig

mee

bezig

waar skaters, punkers en hardcorebands van houden. Bands kijken vaak bij elkaar wat voor merchandise ze hebben. Verder

gegaan. n. Michiel tekende als

haal ik inspiratie uit oude skateboards en

lijk alles bij elkaar wat ik

kind op school

daar staan vaak doodskoppen, slangen of

wilde doen: skaten, in een

al graag en heeft

tijgers op.” Hij maakt ook concertposters

de richting illustra-

van hardcorebands voor popzalen. Eerder

skateboardvideo’s ontdekte ik k be-

tie gevolgd gevo op de Rotter-

werkte hij voor 013, het Patronaat en de

paalde punkbands en dat kunste-

damse

kunstacademie.

Melkweg. Nu doet hij dat voor enkele klei-

naars de boards ontwierpen. Zo ben

maak posters en toch “Ik maa

ne podia, zoals ACU in Utrecht en Winston

ik een grote fan van de Amerikaanse kaanse

zie ik mezelf niet als

in Amsterdam. Zodoende maakte hij af-

ontwerper Jim Phillips, van wie ik

vormgever, maar als ilvormge

¿ches voor grote namen als Pennywise,

een aantal boards heb verzameld. meld. Ik

lustrator. Het beeld en lustrato

Sham 69 en Bad Religion. Bands waarbij

heb ook enkele tatoeages van an zijn

meeste letters teken de mee

hij soms zelf als support act speelde. “Er

ontwerpen. Omdat ik van mijn ei-

ik zelf, foto’s gebruik ik

zijn niet zo veel Nederlandse punkbands,

gen band het artwork doe en mensen dat

alleen als inspiratie.” Naast zijn solowerk

dus als een buitenlandse band hier op-

zagen, ben ik gevraagd om dingen voor

is hij lid van het Rotterdamse kunste-

treedt, krijgen wij regelmatig de kans om

anderen te doen, zoals T-shirts, stickers,

naarscollectief KAMP HORST. Dat bestaat

in het voorprogramma te spelen,” vertelt

logo’s of een platenhoes. Er is geen band

uit ex-leden van het collectief Antistrot,

hij.

In die scene kwam eigen-

band spelen en ontwerpen. Via

Ik ben beïnvloed door punkplatenhoezen uit de jaren tachtig en begin jaren negentig. waar ik vast dingen voor doe, maar soms

dat een paar jaar terug een echte cult-

komen ze vaker bij me terug. Het zijn

status had bereikt, met exposities tot in

kleine punk- en hardcorebands over de

New York, Berlijn en Tokio toe. Zij maken

hele wereld.”

samen grote schilderingen op exposities.

Door eigen optredens, zijn concertaf¿ches en internet is hij als ontwerper binnen de internationale punkscene be-

“We doen eigenlijk nog steeds hetzelfde,

Do It Yourself

maar pro¿leren ons nu minder. Die grote schilderingen maken we met kwasten en

“Ik maak bijvoorbeeld een Àyer voor een

frescolithe, een standbouwverf op wa-

Amerikaanse band die in Amsterdam

terbasis. De outlines doen we met inkt.

speelt. Die geeft me daarna de opdracht

Schilderen doe ik alleen binnen dat col-

om een T-shirt te maken. Ik stuur het

lectief.”

ontwerp van dat shirt via internet op en dat komt in Amerika terecht. Een andere Amerikaanse band ziet dat en vraagt mij

Griezelfiguren

om een T-shirt of platenhoes te ontwer-

Wie zijn ontwerpen bekijkt, valt meteen

pen. Binnen de punkscene is het heel erg

op dat het altijd om griezel¿guren, doods-

één op één: iedereen kent iemand die iets

koppen, roofdieren of horrorscènes gaat.

35


het nieuwe seizoen. “Ik maak ontwerpen voor twee IJslandse snowboard professionals, die voor dat merk sporten. Voor een groot deel ben ik daarin uitvoerder van hun ideeën.” Die ideeën zijn net zo horror als zijn eigen werk. “Een ontwerp voor een snowboard is anders dan voor een skateboard,” vertelt hij. “Bij skateboards gaat het vaak om één afbeelding, bijvoorbeeld een monster. Snowboards zijn breed en lang, 1 meter 60. Daarvoor willen ze heel gedetailleerde dingen, bijvoorbeeld een stad met een riool, waaruit een rat kruipt en een wolkengeworden.

krabber die in de ¿k staat. Een heel ver-

Het werkt soms voor

haal dus. Aan de onderkant van het board

bands, die binnen die

staat altijd groot het logo van het merk.

scene populair zijn. Mi-

Bedenk dat die jongens in de sneeuw aan-

chiel: “Ik heb in 2005

komen, waar alles om hen heen wit is en

ontwerpen gemaakt voor

fotografen van alle kanten foto’s nemen.

de Amerikaanse band Men-

Bij skateboarders werkt dat niet, omdat zij

tal. Bijna niemand kent die

de boards heel snel over de kop Àippen: je

kender

band nu nog, maar toen waren

ziet bijna niet wat er gebeurt.”

die heel populair. Daarop vroegen veel bandjes mij om voor hen iets in dezelfde stijl te maken.”

Slijten Veel skateboards worden niet meer zoals

Snowboards

36

vroeger direct op het hout gezeefdrukt. Tegenwoordig wordt de afbeelding meestal

Naast artwork voor punkbands ontwerpt

via plastic transfervellen met een hitte-

hij skate- en snowboards. Michiel: “Ik heb

techniek op het board gezet. “De opdruk

nu acht skateboards gemaakt, waarvan

kan gezeefdrukt zijn of zelfs full color zijn

enkele als merchandise van onze band.

gedrukt. Als een board na een tijdje gaat

Die kopen mensen om mee te skaten of

slijten, geeft dat een verschil. Bij recht-

om ze aan de muur te hangen. Deze zijn

streeks gezeefdrukte boards gaat de inkt

in kleine oplagen gemaakt.” Als tekenaar

dan in het hout zitten, bij boards die via

werkt hij voor het internationale snow-

een plastic folie zijn bedrukt gaat de inkt

boardmerk Lobster. Net als vorig jaar

er juist van af. De manier waarop ik het

bedenkt hij zeven nieuwe boards voor

artwork maak, blijft hetzelfde. Een ontwerp


begint altijd met een zwart-wit lijntekening met potlood en daarna met ¿neliner en stiften. Die bewerk ik met de computer, waarbij ik de kleurlagen aanbreng. Dan stuur ik de bestanden via internet door.”

Pulpstrips De stijl van zijn tekeningen grijpt terug naar oude horror- en science¿ction pulpstrips, tot aan de jaren vijftig toe. Er zijn meer tekenaars voor wie de inspiratiebronnen zo ver terug gaan. Michiel laat me als voorbeeld enkele oude Shock-strips zien uit de jaren zeventig. Stripboekjes

Bij skateboards gaat het vaak om één afbeelding, bijvoorbeeld een monster. Snowboards zijn breed en lang, 1 meter 60. Daar kan een heel verhaal op. die goedkoop werden gemaakt, enkel in

ontwerpen voor T-shirts die ik maak,

zwart-wit. “De tekenaar moest het binnen

zijn meestal in één kleur, soms in twee

die beperking zo mooi mogelijk maken.

kleuren. In strips van vroeger zie je

Ik moet de sfeer ook proberen op te roe-

verder, dat het allemaal nog een beetje

pen met vaak alleen zwart-witlijnen. De

edgy was. Tegenwoordig bestaat alles. We kunnen met elkaar praten via de computer terwijl we elkaar zien. Vroeger zag je dat alleen in Buck Rogers. Of dat je een persoon als een hologram zag in Star Wars, dat bestaat nu echt. Dat zie je terug in de illustraties van toen. Ze wisten nog niet hoe het allemaal zou gaan worden en verzonnen het dan zelf maar. Die knulligheid heeft zijn charme, maar ook dat het echt een beetje eng was.”

foto: Jeroen Mol

www.michielwalrave.com

37


Mogen jullie het niet,of kunnen jullie het niet?

Open brief Ben Dronkers In april werden in Amsterdam de Cannabis Culture Awards 2012 uitgereikt door oud-premier Dries van Agt aan o.a. psychiater Freek Polak en de Global Comission on Drug Policy, vertegenwoordigd door Thorvald Stoltenberg, oud-minister Buitenlandse Zaken van Noorwegen en hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN. Aansluitend werd het vernieuwde Hash Marihuana & Hemp Museum geopend door oud-minister Hedy d‘Ancona.

luister (en huiver) het volledige fragment. Dit is belangrijke kost voor iedere rechtgeaarde journalist met gezond verstand en een geweten: http://youtu.be/ACICJhnohq0 Net als in 1961 loopt de pers aan de leiband

Terwijl de Scandinavische pers veel belang-

verstand en respect voor de private rech-

van mediamagnaten, aandeelhouders en in-

stelling toonde, liet u, Nederlandse

pers,

ten van burgers? Het veroordelen van een

vesteringsmaatschappijen. “Some complain

het massaal afweten, op een berichtje in het

bronrijke plant als cannabis is een misdaad

about prostitutes, I complain about pressti-

NRC, een interview op Radio 5 en mobiel met

tegen de natuur en tegen de mensheid. Het

tutes”, zoals Ben Dronkers het ook wel ver-

Giel na. Ben Dronkers, grondlegger van het

is de plicht van de pers om het publiek van

woordt. In haar zucht naar sensatie loopt de

museum en initiator van de Cannabis Culture

objectieve informatie te voorzien, zeker als

Nederlandse pers achter de feiten aan. Of

Awards, beticht u, Nederlandse pers, van het

het hun persoonlijke vrijheden aangaat.

loopt zij er bewust langs om het rechtse po-

verzaken van uw bijzondere plicht.

John F. Kennedy verwoordde het al in 1961,

litieke vuur verder op te kunnen stoken? Zo

in een speech die gericht was aan de Ameri-

niet de buitenlandse pers. Bloomberg Busi-

can Newspaper Publishers Association. Ken-

nessweek plaatste het persbericht over de

nedy: “And so it is to the printing press, to

uitreiking van de verdere Cannabis Culture

Is het de Nederlandse pers niet toegestaan

the recorder of man’s deeds, the keeper of

Awards en de opening van de Hemp Museum

om op een constructieve wijze over het can-

it’s conscience, the courier of its news, that

Gallery in Barcelona (zie de pagina hiernaast,

nabisdebat te schrijven, of is zij niet meer

we look for strength and assistance, con¿-

redactie). Ook de Spaanse pers toont veel

in staat om op een objectieve wijze haar

dent that with your help, man will be what

belangstelling. Niet alleen voor Sir Richard

informatieve taak te vervullen? Wereldwijd

he was born to be, free and independent.”

Branson, die de award namens de Global

Objectief?

raken meer en meer

Comission on Drug Policy in ontvangst nam,

wereldleiders ervan

overtuigd dat criminalisering van cannabis

maar ook voor Ben Dronkers en Freek Polak.

zinloos is, omdat het leidt tot ongewenste

Zucht naar sensatie

effecten op sociaal, economisch, juridisch

De traditionele media zijn aan het uitster-

Het is aan u, Nederlandse pers, of u zich

en medisch vlak. Is de Nederlandse pers zo

ven. Als dinosauriërs dwalende op zoek

laat leiden door de waan van de dag en

verknocht geraakt aan de zero-tolerance-

naar de laatste graspol in de woestijn. Jon-

achter iedere provinciale hype aan blijft

dwalingen van het gevallen kabinet Rutte?

geren weten dit en nieuwe en sociale media

hollen, of dat u zich weer gaat bezighouden

Hoe kan de Nederlandse pers schrijven over

maken het hen mogelijk om zich volledig

met (internationale) journalistiek.

duurzaamheid, mensenrechten, de medi-

en onge¿lterd te kunnen informeren en zelf

sche wetenschap, gelijke rechten en vrij-

een gefundeerde mening te vormen. Be-

heid van informatie, als het onderscheidend vermogen ontbreekt? Is het het nationale journaille ontgaan dat Nederland van een gidsland is verworden tot een provinciedorp? Het is een gotspe dat het Nederlandse cannabisbeleid in de hele wereld als positief rolmodel geldt, terwijl de Nederlandse overheid ditzelfde beleid laat eroderen door een gebrek aan visie, ratio en menselijkheid.

Plicht Welke rol heeft de sensatiebeluste Nederlandse pers gespeeld bij het verketteren van een beleid dat gebaseerd is op gezond

38

Anders dan in Amsterdam was er in Barcelona wel veel pers aanwezig.

Ben Dronkers


Cannabis Culture Awards Barcelona

Richard Branson hekelt invoering wietpas Onder grote belangstelling van de Catalaanse en Spaanse media vond in Barcelona het tweede deel rond de ceremonie van de Cannabis Culture Awards 2012 plaats. Sir Richard Branson nam de prijs in ontvangst namens de Global Commission on Drug Policy. Andere prijswinnaars waren Todd McCormick en Fernanda de la Figuera. De overige commissieleden van de Global

ook awards uitgereikt aan de Amerikaanse

Commission on Drugs zijn o.a. de Noor-

activist Todd McCormick en Fernanda de

se oud-minister van Buitenlandse Zaken

la Figuera uit Spanje. Eerder werden in

Thorvald Stoltenberg, voormalig VN Hoge

Amsterdam prijzen uitgereikt aan Freek

Commissaris voor de Mensenrechten Lou-

Polak, Lester Grinspoon en Thorvald Stol-

ise Arbour, de Braziliaanse ex-president

tenberg. Hierover lazen jullie in het vorige

Fernando Henrique Cardoso en de Ame-

nummer van Highlife.

rikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken George Shultz, samen met nog vijftien wereldleiders. In juni 2011 publi-

Musea met een visie

ceerde de Commissie een baanbrekend

De uitreiking van de Cannabis Culture

rapport over het falen van de decennia-

Awards 2012 viel samen met de opening

lange oorlog tegen drugs. De Commissie

van de Hemp Museum Gallery in Barce-

heeft de lidstaten opgeroepen om een

lona. Die opening trok zoveel publiek dat

zinnige discussie over de hervorming van

de complete straat moest worden afgezet.

het drugbeleid te voeren en stappen te

Een grote menigte luisterde geboeid naar

“Als Spanje marihuana zou legaliseren, zou het begrotingstekort verdwijnen.”

Sir Richard Branson tijdens de uitreiking van de Cannabis Culture Awards.

media bij de heropening van het grondig verbouwde Amsterdamse Hash Marihuana & Hemp Museum en de uitreiking van de

ondernemen om het gebruik van drugs

de openingsrede van de Spaanse antropo-

Cannabis Culture Awards in Amsterdam op

door mensen, die anderen geen kwaad

loog Joseph Maria Fericgla. Het museum is

26 april 2012. Hoe anders is de houding

berokkenen, te legaliseren.

gehuisvest in het prachtige gerestaureer-

van de Spaanse media. Zowel de prijsuit-

de Palau Mornau en biedt een unieke per-

reiking als de opening van de Hemp Mu-

manente tentoonstelling over de ontwik-

seum Gallery werden op internet, (nati-

keling van de cannabisplant als duurzame

onale) tv, radio en in de geprinte media

Sir Richard Branson noemde de beslissing

grondstof voor industriële toepassingen,

breed uitgemeten. Opvallend is de open-

van de Nederlandse overheid om via de

voedingsmiddelen, medicijnen en spiritu-

heid en nieuwsgierigheid van de Spaanse

wietpas de toegang tot coffeeshops voor

ele en recreatieve doeleinden. De collectie

media naar alle aspecten van cannabis, de

buitenlanders te verbieden een ‘fout’ en

bestaat uit zeldzame voorwerpen die op-

persoon Ben Dronkers en het museum in

een ‘stap terug’. Hij wil met de Commis-

richter Ben Dronkers de afgelopen veertig

het bijzonder.

sie bezien of zij een stevig standpunt kun-

jaar in de hele wereld verzamelde.

Stevig standpunt

Juist in deze tijden van crisis houden de

nen uitdragen omtrent de verharding van het Nederlandse drugsbeleid. Het huidige

Spanjaarden het hoofd koel. Met een be-

Spaanse beleid, dat het mogelijk maakt

Openheid

voor gebruikers om zich te verenigen in

Eerder hekelde Ben Dronkers de Neder-

het Nederlandse tekort, blijven zij zoeken

een (sociale) rokersclub, werd door Bran-

landse media (zie de pagina hiernaast),

naar oplossingen voor sociale, economi-

son wel geprezen. Ook zei hij: “Als Spanje

wegens het nalaten van hun bijzondere

sche, juridische en medische vraagstuk-

marihuana zou legaliseren, zou het begro-

plicht om het publiek op objectieve wijze

ken, zonder de eigen normen en waarden

tingstekort verdwijnen.” Behalve aan de

te informeren over cannabis. Dit in reac-

te verliezen, maar wel met respect voor de

Global Commission on Drug Policy werden

tie op het wegblijven van de Nederlandse

vrijheden van het individu.

grotingstekort dat vele malen groter is dan

39


+DYRN 40



Mazar Dutch Passion Genetica: originele Mazar (uitgebreide selectie uit 1997 van de vroegere Dutch Passion Afghan/Skunk) Type: Binnen of kas Indica/Sativa: 40% Indica / 60% Sativa Hoogte: 40-70 cm Bloeitijd: 8.5 weken Effect: Zeer goede Up High, zacht

42


We Smoke start burgerinitiatief tegen wietpas Door: Rob Tuinstra

De cannabisconsumentenorganisatie We Smoke heeft een burgerinitiatief tegen de wietpas opgezet. Het is de bedoeling dat er minimaal 40.000 handtekeningen worden verzameld. Want dan kan de wietpas in de Tweede Kamer ter discussie worden gesteld.

delijke minister van Veiligheid & Justitie af te laten zien van de gedwongen invoering van de wietpas (B-I criteria), en met verstand verbeteringen aan te brengen

Het is overigens niet mogelijk om een bur-

uitwerking op de algemene leefbaarheid.

aan ons huidige gedoogbeleid. Dit door

gerinitiatief via Internet in te vullen. De

* Dat door deze maatregel de volksge-

(nieuw) beleid in nauw overleg met on-

handtekeningen moeten fysiek op echt

zondheid en het welzijn van zowel de

dernemers, lokale overheden en burgers

papier worden gezet. Daarom worden de

buitenlandse als Nederlandse consument

te realiseren. Bescherm de waarde van

intekenlijsten verspreid via coffeeshops

in het gedrang is.

de Nederlandse cannabiscultuur en ver-

en growshops. Ook bij veel headshops en

* De inwoners van Nederland vragen dit

smartshops kun je het burgerinitiatief te-

demissionaire kabinet de wietpas contro-

gen de wietpas ondersteunen. Mensen die

versieel te verklaren of de verantwoor-

beter het cannabisbeleid!

www.wesmoke.nl

actief willen worden en op pad willen gaan om zelf handtekeningen te verzamelen, kunnen de intekenlijsten via de website van We Smoke downloaden en uitprinten. De volledige tekst van de ondersteuningsverklaring burgerinitiatief tegen de wietpas staat hieronder: Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer te ondersteunen: De inwoners van Nederland constateren: * Dat minderheden in Nederland slachtoffer zijn van genomen politieke beslissingen in ons democratisch stelsel, wat in strijd is met onze Grondwet! * Dat de wietpas van coffeeshops besloten clubs maakt waarin alleen Nederlanders welkom zijn. * Dat

hiermee

verplichte

discriminatie

plaatsvindt voor mensen die geen ingezetenen zijn van Nederland. * Dat hiermee de vrijheid van levensstijl en zelfbeschikking bij iedere burger wordt ontnomen. * Dat hiermee de bescherming van persoonsgegevens en privacy in het gedrang komt. * Dat een zéér groot deel, dat zich om welke reden dan ook niet wil of kan registreren, gedwongen is hun cannabis op de illegale markt te verkrijgen, met zijn negatieve

43


Ondertussen in Terneuzen

Blower gaat ondergronds Door: Michiel Panhuysen

Sinds de invoering van de wietpas zijn alle ogen gericht op Maastricht. Sluiten de coffeeshops hun poorten of houdt het coffeeshop-systeem stand? Wat doen de blowers? Wat doen de ‘scooter-boys’? Maar Zuid-Nederland is groter dan Maastricht. In Terneuzen, een paar jaar geleden nog een grote trekpleister voor blowers uit Frankrijk en België, is het sinds 1 mei aan de oppervlakte rustig. En de minderjarige blower komt er makkelijker dan ooit tevoren aan zijn wiet.

dag in coffeeshop Miami. Boven op de dijk spoeden mensen in hun auto van hun werk naar huis. Binnen in Miami is het rustig, onwerkelijk stil. Enkele medewerkers checken hun facebookpagina op hun laptop, een klusjesman voert in een hoek een kleine verbouwing uit. Aan de tafel zit een

In 2006 en 2007 nog stroomden dagelijks

in Terneuzen, was het idee. En dat moest wel

klant. Eén klant, die niet blowt en geen

duizenden Belgische en Franse blowers

gepaard gaan met een vorm van criminele

consumptie nuttigt, maar wat wezenloos

naar Terneuzen, om daar in coffeeshops

organisatie aan de achterdeur, zo redeneer-

voor zich uitkijkt. Een deel van het mon-

Checkpoint en Miami hasj en wiet in te

de het Openbaar Ministerie.

tuur van zijn bril ontbreekt...

kopen. Tot ver ten zuiden van Parijs was met name ‘le Check à Terneu’ een begrip

De twijfels van justitie mondden uit in

voor ‘kif’, vanwege de kwaliteit en de sfeer.

twee politie-invallen bij Checkpoint in 2007

Grafsfeer

De zaak had voor velen iets mythisch. In

en 2008, en uiteindelijk de sluiting van

Na een half uur komt er een nieuwe klant binnen. Als ze wordt uitgenodigd om aan

Enkele kenners van de ‘scene’ in Terneuzen schatten dat er tussen de 150 en 200 huisdealers zijn.

te schuiven bij het kleine gezelschap van

de hoogtijdagen verkochten alleen al me-

de shop, die door velen als grootste cof-

hebben. Er hangt een sfeer die romantici

dewerkers van Checkpoint dagelijks meer

feeshop van Nederland werd gezien. Het

met genoegen als een grafsfeer zouden

dan 10 kilo aan 3000 klanten. Zeven dagen

was de ondergang van een fenomeen. Ook

omschrijven. Miami heeft inmiddels 150

per week. Een miljoen klanten per jaar.

Miami moest het rustiger aan gaan doen.

ingeschreven leden. ‘Het loopt niet echt

Het was er vaak zó druk dat klanten die

Justitie wilde de buitenlanders uit de cof-

storm met aanmeldingen’, zegt een mede-

iets wilden kopen eerst een nummertje uit

feeshop weren en Miami mocht nog maar

werker. ‘Mensen hebben er niet zo’n zin in

een automaat moesten trekken om daarna

maximaal twee gram per klant verkopen,

om zich te laten registreren.’ Ook het feit

een paar uren te wachten op hun beurt.

een hoeveelheid waarvoor je niet helemaal

dat ze eerst naar de gemeente moeten

Schuin tegenover Checkpoint lag coffee-

uit Parijs komt rijden. De laatste jaren nam

voor een uittreksel uit het bevolkingsregis-

shop Miami. Die shop trok aanzienlijk min-

ook het aantal klanten van Miami daardoor

ter valt niet in goede aarde. Het probleem

der bezoekers dan Checkpoint, maar ook

Àink af.

is niet eens zozeer dat ze bij de gemeente

daar stond regelmatig een rij wachtende klanten tot ver buiten de voordeur. Ter-

medewerkers aan tafel voor een bakje kof¿e geeft ze aan daarvoor geen geld te

aan moeten geven waarvoor ze het uittreksel nodig hebben. Dat is met een creatief

neuzen was het epicentrum voor de blower

Mei 2012

tussen Toulouse en Rotterdam.

Het is inmiddels mei 2012. Uit Maastricht

probleem lijkt meer ‘het gedoe’. Alle op-

en Venlo komen wildwest verhalen over

gelegde beperkingen aan de coffeeshops

jongens op scooters die de verkoop van

beginnen langzamerhand weerstand op te

wiet aan de buitenlanders hebben over-

roepen bij blowers. Ze lijken iets te hebben

Das war einmal. De toeloop van zoveel men-

genomen. De coffeeshops ogen leeg of

van ‘als het zo moet dan zoeken we wel

sen veroorzaakte parkeerproblemen in de

zelfs gesloten. Met de aanmelding van

een andere manier om aan wiet te komen.’

binnenstad. Regelmatig verstopten de toe-

lidmaatschappen bij de besloten clubs,

De medewerker vreest voor zijn baan. ‘Kijk

gangswegen van de stad vanuit het zuiden,

die de coffeeshops in de zuidelijke pro-

zelf maar. We staan hier nu met zijn drieën.

enkele opgefokte Franse drugstoeristen ver-

vincies inmiddels zouden moeten zijn

Dat was tot voor kort ook altijd wel nodig.

oorzaakten een dodelijk verkeersongeluk.

geworden, wil het niet echt vlotten. De

Nu hebben we nauwelijks nog wat te doen.’

Daarbij begon justitie zich af te vragen in

coffeeshopbezoeker weigert zich te laten

hoeverre de situatie in Terneuzen nog over-

registreren. Er is vooral veel onzekerheid

Miami is de enige coffeeshop in Zeeuws-

eenkwam met de grondgedachte van het ge-

over de toekomst, zowel bij de blowers

Vlaanderen, een gebied met 100.000 inwo-

dogen van coffeeshops in ons land. Het was

als de coffeeshops.

ners. Gemiddeld 5% van alle Nederlanders

allemaal wel erg grootschalig geworden daar

Terneuzen. Het is een donderdagnamid-

blowt, zo’n 5000 Zeeuws-Vlamingen dus.

Grootschalig

44

antwoord wel te omzeilen. Het werkelijke


Als er van die 5000 pak hem beet 2500 zelf

met 40 gram naar buiten lopen. De huis-

sen aan, die ergens naar op zoek zijn. Ook

zouden kweken, of de reis door de Schel-

dealer heeft niets te maken met AHOJ-G

rijden er constant wel auto’s met Belgische

detunnel (à raison van 5 euro tol voor een

criteria, waaraan hij zich moet houden. Dat

nummerborden zoekend door de stad. Die

enkeltje) naar Goes ondernemen, waar ze

is wel zo prettig voor een vriend van Jerry

zoeken waarschijnlijk niet naar een plaatse-

in andere shops terecht kunnen, dan zijn

die pas 17 is, en in de coffeeshop niet naar

lijke kunstexpositie. Jerry geeft aan dat hij

er nog steeds zeker 2500 aangewezen op

binnen zou mogen. De huisdealer handelt

regelmatig wordt benaderd door Vlamingen,

die ene shop in Terneuzen die nog open is.

alleen in wiet. Na wat aandringen zegt hij

Franstaligen en Engelstaligen, met de vraag

2500 - 150 = 2350 blowers zijn dus van

dat hij klanten ook wel in contact kan bren-

waar zij drugs kunnen kopen. Ernstige over-

de radar af! Die moeten dus wel op een

gen met iemand die ook andere zaken ver-

last is het niet, omaatjes kunnen nog met

creatieve manier aan hun jointje komen.

koopt. Het kan als het moet, maar het gaat

een gerust hart de straat op. En de overheid

bij deze dealer niet van harte...

heeft op geen enkele wijze zicht of grip meer

‘Off radar’

op de verkoop van wiet in ons land. Voor veel

Een van die ‘off radar’ blowers is Jerry, een

Adresjes

sympathieke jongen van 19 jaar oud. Hij

Als je de verhalen van iedereen in Ter-

brengt mij naar de plek waar hij zijn wiet

neuzen hoort, lijkt het een beetje te zijn

haalt. Het is een pandje in het oude cen-

geworden zoals voor de komst van de ge-

trum van Terneuzen, een beetje een verval-

doogde coffeeshops in Nederland: Blowers

len buurtje, met kleine huisjes, in wisselen-

gaan naar adresjes waar ze hun wiet halen.

de staat van onderhoud. Voor we aanbellen

Enkele kenners van de ‘scene’ in Terneu-

heeft Jerry even mobiel doorgegeven dat

zen schatten dat er tussen de 150 en 200

we eraan komen. We worden het huis bin-

huisdealers zijn in de stad, verspreid over

nengelaten en lopen door naar een achter-

alle wijken. Wat die huisdealers verkopen

kamertje van het huis, waar een bekende

en aan wie is onduidelijk.

van Jerry vraagt hoeveel we willen kopen. ‘Voor 10 euro, zoals gebruikelijk?’ vraagt

Het is op straat in het centrum van Terneuzen

de jongen. Jerry knikt en de dealer weegt

een stuk rustiger dan in de hoogtijdagen van

netjes de wiet af en stopt die in een zakje.

Checkpoint. Er is op het eerste gezicht geen

Jerry betaalt en stopt de wiet in zijn jaszak.

ál te zichtbare overlast van staatdealers die

Het is net als bij een coffeeshop, maar dan

je aanspreken op straat, en je struikelt in het

in een gewoon woonhuis, de sfeer is re-

het centrum van de stad niet over de naal-

laxed. Er zijn toch wel wat verschillen met

den en de schijtende junks in portieken. De

de coffeeshop. Zo heeft Jerry geen keuze

situatie lijkt aan de oppervlakte prima. Het

in wietsoorten, er is geen menukaart. Ook

is er wel, maar je ziet het niet. Hier en daar

kan Jerry als hij daar behoefte aan heeft

lopen wel groepjes jongens met leren jas-

blowers is dat misschien ook wel zo prettig.

“Oude tijden” Volgens de Zeeuwse politie valt het wel mee met de overlast in Zeeland, sinds op 1 mei de wietpas werd ingevoerd. Zij controleren regelmatig de Zeeuwse coffeeshops, en zien daarbij geen overtredingen. Een toegenomen straathandel wordt ook niet direct gezien. Een heel ander verhaal komt van de Zeeuwen zelf. Zo ziet de Wijkraad Binnenstad Terneuzen een grote toename van de illegale handel. “Oude tijden herleven weer. Er wordt op allerlei plaatsen weer gedeald en er is ook weer overlast van autoverkeer.” Ook burgemeester Lonink geeft toe dat er “signalen” zijn dat de drugsoverlast weer toeneemt…

Ooit was deze parkeerplaats tussen de coffeeshops Miami en Checkpoint meer dan vol. Die tijden zijn voorbij…

45


D-LIGHT LED CUBE De stemming zal er weldra goed in zitten met dit (op afstand bedienbare) LED-gadget in je slaapkamer of favoriete coffeeshop. Deze LED Cube van D-light bezit maar liefst 432 LEDlichtjes met allerlei verschillende kleuren en standen. Voor iedere mood een standje zogezegd. In een feeststemming? Laat dan de lampjes vrolijk op en neer gaan. De Led Cube blijkt een ware oogtraktatie en ziet er zo space uit dat je er gemakkelijk uren naar kunt kijken. Bovendien is het staren naar de LED Cube een perfecte manier van ontspannen (mits je niet epileptisch bent). Even helemaal niets aan je hoofd, een lekker rokertje en je dan naar andere dimensies laten transporteren via oneindig veel kleurpatronen in een van de 70 voorgeprogrammeerde animaties. Heerlijk! Prijs: € 199. Via:

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

IPHONE SLIDER

www.megagadgets.nl/d-light-led-cube.html

Deze iPhone slider is een uniek iPhone gadget, compleet

met

beschermhoes

en een draadloos bluetooth toetsenbord. Helemaal toegerust

en

samengesteld

in een handige uitvoering voor jouw geliefde iPhone 4. Geen gepriegel meer met te kleine knopjes maar een volwaardig uitschuifbaar toetsenbord. Het is makkelijk in gebruik, extreem functioneel en een perfect gadget voor verslaafden aan social media, blogs en e-mail. Zelfs het hoesje is hightech: ultradun maar desondanks stevig en strak. In een design dat iPhone gebruikers doet kwijlen. Hij is binnen 3 uur opgeladen voor 12 uur gebruik en kent een standby tijd van 72 uur. Prijs: € 50 Te scoren via:

www.gizzys.com

MINI POLAROID CAMERA Hij oogt niet alleen oldschool, hij is het eigenlijk ook. Zei het in absoluut miniformaat: dit gadget meet slechts 11 bij 10 centimeter en is 4.5 centimeter dik en 275 gram licht. De Instax Mini 50S is een heuse Polaroid camera. Maar dan wel met een 2012-twist. Hij komt tot ons in een fraai gelakte Piano Black uitvoering. Met ingebouwde zoomlens en smartÀash (tegen overbelichting). Twee fotoknoppen voor portretten en landschap. Een zelfontspanner, een close-up adapter en een statiefpunt. Hij verwerkt FujiFilm Instax Mini ¿lm van 5.4 cm x 8.6 cm. En kent een sluitertijd van 1/3 tot 1/400 seconden (ISO 800). Een best volwassen minicamera dus. Prijs in de EU: € 159.

www.travelandleisure.com

46


WIGVORMIGE B&O IPAD SPEAKER Dit is de allernieuwste BeoPlay A3 iPad luidspeaker van het Zweedse high-end merk Bang & Olufsen. Met een fraai wigvormige dock met drie tweeters voor de hoge tonenweergave en een woofer voor de basklanken. Het oogt niet alleen futuristisch, het klinkt ook zo (belooft B&O). Het materiaal is louter higtech, de ingebouwde versterker van D-klasse. De ingebouwde features beloven de gebruiker een sonische luisterervaring. Of je nu met vrienden kwekt, muziek afspeelt of een ¿lm bekijkt. Opgeladen is dit gadget goed voor vijf uur puur luisterplezier. Uiteraard ook verkrijgbaar in Apple wit. Prijs: $ 549.

www.extravaganzi.com

GLAZEN POOLTAFEL

’S WERELDS EERSTE E-PAPER

Mocht MTV Cribs ineens

LG heeft de primeur ter vervan-

voor je deur staan, maak je

ging van ons aloude papier: de

toch even een hele goede

eerste kunststof e-paper display

eerste indruk met deze G-1

ter wereld (EPD), dat eenvoudig

massief glazen pooltafel.

op grote schaal geproduceerd kan

Vet is-ie zeker. Met een hele

worden. In dit hightech papier zit

hoge ‘Wow’-factor, strakke

geen gram papierpulp verwerkt.

lijnen, unieke vormgeving

Het zal naar verwachting binnen-

en een superieure kwali-

kort zijn weg vinden in (vooral)

teit: 15 millimeter dik Monolithic Floatglas bijvoorbeeld, met

de e-book sector. LG EPD wordt

zichtbare gepolijste randen, een lichtgewicht skelet frame

geleverd met een 6-inch XGA-scherm, dat werkt met

met volledig zichtbare ball-return mechanisme, BCA-spec.

een 1024 × 768 pixel resolutie. Verwerking van beeld

zakken en K-66 bumpers. Afgewerkt met een gepatenteerd

en tekst geschiedt via e-ink. Het 0.7 millimeter, ultra-

Vitrix speeloppervlak van slijtvast materiaal (dat speelt

dunne en buigzame plastic EPD staat garant voor een

als een kleed van gemiddelde snelheid, dat nooit vervan-

papierachtige leeservaring. Het weegt slechts 14 gram.

gen hoeft te worden). De G-1 oogt volgens kenners net zo

Het is daarnaast zeer duurzaam en heeft ontelbare val-

fantastisch als hij speelt. Dit Big Boys gadget is inklapbaar

proeven overleefd van anderhalve

en verandert voor altijd je kijk op een potje poolen. On-

meter hoogte, zonder krassen

danks hun unieke materiaalkeuze hebben de boys van Not-

of breuken. De prijs in nog

tage Design een award gewonnen voor het perfectioneren

onbekend.

van de pooltechnologie. Meer dan een sterk staaltje dus… Prijs: zo’n € 40.000.

www.hitechreview.com

www.nottagedesign.com/G1-pool-table.php

47


Vanuit zaden kweken

12/12 systeem wint aan populariteit Door: Piet Groen

Zes oogsten per jaar en een opbrengst van een gram per watt, met als bonus een forse besparing op de elektriciteitsrekening? Het 12/12 kweeksysteem maakt het mogelijk. Dit kweeksysteem is bedacht om vanuit zaad te kweken, waarbij de voorgroei achterwege blijft en direct wordt gestart met 12 uur licht. Sinds het systeem in 2004 via de internationale forums bekend werd, stapelen de bewijzen zich op dat 12/12 werkt. En hoe!

bruikt. De voorgroei speelt bij het gebruikelijke kweken uit zaad overigens een andere rol dan bij stekken, die er immers al een paar weken 18 of 24 uur licht hebben opzitten als ze op hun de¿nitieve standplaats terecht komen. De een of twee weken voorgroei die stekken dan nog krijgen, duurt bij

Het 12/12 systeem is het geesteskind van

‘Atmosphere’

Spees Cees, oprichter van No Mercy Supply

Via kweekverslagen op forums in binnen- en

ger. Kwekers die er van uit gaan dat een

en lange tijd columnist van het onlangs op-

buitenland is het systeem vooral dankzij het

zaadplant eerst volgroeid moet zijn voor die

geheven cannabismagazine EssensiE. Een

pionierswerk van de alom gerespecteerde

goed kan produceren, trekken er zomaar

belangrijk uitgangspunt voor het systeem

‘Atmosphere’ bekend geworden. Inmiddels

zes weken voor uit.

was om het mogelijk te maken met zaad-

hebben heel wat kwekers, waaronder ook

planten net zo snel dezelfde opbrengsten te

succesvolle commerciële kwekers, het sys-

halen als met stekken. Zaadplanten hebben

teem omarmd. Op het eerste gezicht heeft

Lagere plant

vele voordelen ten opzichte van stekken: ze

de 12/12 methode wel iets weg van de Sea

Het overslaan van de voorgroei betekent

zijn gezonder en hebben een sterker wor-

of Green (SOG) kweektechniek, waarbij ge-

niet dat de plant helemaal niet groeit; die

telstelsel; je weet zeker welke soort je hebt,

woonlijk tot 25 planten (meestal stekken)

impuls blijft gewoon aanwezig, maar duurt

wat je van stekken lang niet altijd kunt zeg-

op een vierkante meter staan, en een korte

wel veel korter dan bij wekenlang 18 uur

gen, en anders dan vaak bij stekken komen

of helemaal geen voorgroei wordt gebruikt.

licht. Als resultaat blijven de planten be-

zaailingen niet inclusief spint en ander on-

Ook bij het 12/12 systeem worden zonder

duidend lager dan wel voorgegroeide zaad-

gedierte je ruimte binnen.

voorgroei grotere aantallen planten ge-

planten, waardoor – net als bij stekken

48

kweken uit zaad doorgaans beduidend lan-


– een optimaal gebruik van de verlichting

gebruik van regulier zaad, met een groter

eenvoudiger is. Gemiddeld worden planten

aantal zaden worden gestart, waarbij je

bij het 12/12 systeem zo’n 70 tot 80 cm

het verwachte aantal mannelijk afvallers in

hoog, al speelt de soort hierbij een sleutel-

de berekening meeneemt. Volgens 12/12

rol. Bij een standaard voorgegroeide zaad-

enthousiastelingen staat de man-vrouw

plant moet je al snel je toevlucht nemen tot

verhouding echter allerminst vast, en is het

toppen of buigen om grote hoogteverschil-

percentage vrouwen Àink te beïnvloeden.

len tussen planten op te vangen en zo het

Er zijn sterke aanwijzingen dat de kans

volle rendement uit de verlichting te halen.

op vrouwen sowieso aanzienlijk groter is wanneer planten bij 12/12 worden ont-

Eén grote hoofdtop

kiemd. Ook zou een schrale grond en een mix van blauw en rood licht de verhouding

Behalve dat hij aanzienlijk lager blijft,

vrouwtjes-mannetjes

ziet een bij 12/12 gegroeide plant er ook

70-30. In ieder geval wijst de praktijk uit

vergroten

tot

ca.

heel anders uit dan een wel voorgegroeide

dat het dubbele aantal zaden zaaien van

soortgenoot; er zijn veel minder zijtakken

het uiteindelijk gewenste aantal vrouwtjes

en bladeren, waardoor de plant oogt als

nergens voor nodig is; echte cracks halen

één grote hoofdtop, wat het knippen Àink

zelfs percentages van tegen de 90 procent

vereenvoudigt. Vrijwel alle indica-sativa

vrouwen!

hybrides doen het goed met het 12/12 systeem. Alleen zuivere indica’s zijn vanwege

kiemen en uitgroeien tot de ruimte na de

hun van nature al gedrongen kerstboom-

Wortelschade

vorm minder geschikt, net als zuivere sa-

Om het scheiden van de mannen en vrou-

tiva’s, die zelfs voor het 12/12 systeem een

wen te vereenvoudigen worden voor het

te sterke hoogtegroei hebben. Niet alleen

zaaien vaak 7 x 7 cm potjes gebruikt, hoe-

Licht, veel licht

planten worden kleiner door het ontbreken

wel die als nadeel hebben dat de zaailing

Het allerbelangrijkste voor succes met de

van voorgroei, ook de elektriciteitsreke-

moet worden verplant, met alle stress en

12/12 methode is licht, veel licht, dat vanaf

ning zal lager uitvallen, om precies te zijn

bijna onvermijdelijke wortelschade van

de allereerste uren, als de zaailing nog niet

6 x 7 = 42 uur stroomgebruik per week

dien. Om die reden worden de zaden ook

eens rechtop is gekomen, aanwezig moet

niet-voorgroeien.

direct in het de¿nitieve medium geplant.

zijn. Bij het gebruik van tl-buizen (kleur

Dat sommige planten dan wel erg dicht op

33!) moet de afstand tussen zaailing en tl-

elkaar komen te staan valt al snel niet meer

buis 2 tot maximaal 5 cm zijn. Bij het ge-

op als het gewas eenmaal is uitgegroeid.

bruik van tl-buizen is aan te raden de plan-

Door de planten al bij het ontkiemen op

Als de oogst in zicht komt kan de volgende

ten onder het middelste deel van de buis te

12/12 te zetten, zijn deze direct gedwon-

generatie in de bloeiruimte worden gezet.

zetten, aangezien tl-buizen het heetst zijn

gen geslacht te kiezen. Tenzij natuurlijk

Door het bloei- en zaailingenstadium van

aan de uiteinden. De resultaten zijn nog

vervrouwelijkt zaad wordt gebruikt, een

de twee generaties elkaar deels te laten

beter als direct wordt gestart onder HPS

optie waar de meeste 12/12 growers trou-

overlappen wordt de ruimte productiever

lampen. Een 600 watt lamp kan gerust 55

wens vanwege de kosten niet voor gaan.

en hoeft in principe nooit meer leeg te

cm van het plantje worden gehangen, een

Vrouwelijk of niet, kweken uit zaad is voor

staan. Wel moet je in dat geval afzien van

400 watt lamp op 35 cm, waarbij er uiter-

een grote groep growers nog steeds een

zaaien in de volle grond. Ook moet ervoor

aard wel voor moet worden gezorgd dat de

paar bruggen te ver. Wie alleen ervaring

gezorgd worden dat de jonge plant-

temperatuur niet te ver oploopt. Voor net

heeft met stekken is vaak bang dat er toch

jes dicht genoeg bij de lamp

geplante stekken met hun behoefte aan

mannetjes blijven staan. Maar met

kunnen komen. Voor dat doel

een hoge luchtvochtigheid zijn dergelijke

enige oefening is het niet moeilijk de

kunnen ter hoogte van

afstanden al snel fataal. Ten opzichte van

Geslacht beïnvloeden

oogst weer vrij is.

voorbloei te herkennen. Het zijn altijd

de

de mannetjes waarbij die als eerste ver-

worden

schijnt, doorgaans al op dag 15 of 16, en op z’n

toppen

plankjes

stekken kent de 12/12 methode als enig

gemonteerd

nadeel dat er een grotere variatie in fe-

of gebruik worden gemaakt van

notypes is, tenminste als er F1 hybrides

plateau’s

worden gebruikt. “Maar dat,” zo merkt een 12/12-grower daarover op, “zal me wordt

laatst in

wezen als de opbrengst zo goed is!”

week 3.

Nadeel Als nadeel van de 12/12 methode zou je het grotere aantal planten (lees: zaden) kunnen noemen dat nodig is om de ruimte te vullen. Minimaal 26 planten onder een 400 watt lamp en minimaal 30 onder een 600 watt lamp

waarmee de zaailingen op de juiste hoogte

wordt als optimaal beschouwd. Om op dat

worden gebracht. Natuurlijk kunnen de

aantal uit te komen moet, tenminste bij het

zaailingen ook in een andere ruimte ont-


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

DRS. P Compilé Complé (Top Notch / Nijgh & Van Ditmar)

DUVEL & NIKES DNA (Top Notch)

Hij mag dan de 94 naderen, de geest

Zo zorgt 2012 voor nog meer verras-

van Heinz Hermann Polzer oftewel Drs.

singen in de Nederlandstalige hiphop,

P is nog immer scherp. Humor heeft de

en dit keer in de vorm van de Rotterdamse rapper Duvel. De

schrijver, componist en cabaretier ook nog steeds, al is die niet

spitsnelheid van Duvel is nog steeds ultralaag en de sfeer

meer van deze tijd. Toch inspireerde hij met zijn buitengewoon

donker en duister, maar de beats onder de raps zijn niet

verzorgde teksten (vaak op het melige af) generaties tekstschrij-

helemaal meer zo zwaar, hard en loom als voorheen. Soul,

vers, tot aan rappers toe. Nederlands bekendste hiphoplabel Top

funk en rock en nog zo’n paar stijlen zijn er voor in de plaats

Notch heeft nu zijn verzamelde werk uitgegeven (van tussen

gekomen, van de hand van de Nijmeegse producer Nikes.

1958-1993) op 8 cd’s, met een boek. Aan drugs heeft de docto-

Dat levert nog steeds geen commerciële shit op hoor, mocht

randus zich nooit overgegeven, maar zo aan zijn hersenspinsels

je daar even bang voor zijn... Iets toegankelijker dan voor-

af te horen is zijn bewustzijn altijd al zeer verruimd geweest.

heen is het wel.

GAGGLE

PACESHIFTERS

From The Mouth Of The Cave

Home

(Transgressive Records)

(Simpatico Records)

Het is een vreemde eend in elke bijt,

“Guys this is Real ROCK no top 40

dit vrouwenkoor van Deborah Coughlin

Bull.... How about you guys discuss

– de zangeres van 586. De tussen de 20 tot 30 vrouwen uit

coming over to Durango, Colorado to make this Record”. Dat

Londen zijn in korte tijd bekend geworden door hun uitzinnige

was wat Paul, Seb en Koen te horen kregen als antwoord op

shows, weirde kostuums, politieke stellingname en bijzondere

hun mailtje aan Ed Stasium, de studiolegende achter o.a. de

muziek. Een mix van de Stones, punk, middeleeuwen, techno,

Ramones, Talking Heads en Living Colour. Een jongensdroom

zeemansliederen, hiphop en wat al niet meer. Vergeet hokjes...

die uitkomt voor het trio uit Wijhe, Overijssel, en een hulp-

Waarschijnlijk komt het geheel beter tot z’n recht in een live

verzoek dat hun mix van rock, stoner en grunge gelijk wat

situatie, of is het sowieso even wennen aan een tiental stem-

beter op de kaart zet. De aardige, nog wat aarzelende lied-

men in plaats van 1 of 2. Toch klinkt alles al intrigerend genoeg

jes zijn vakkundig dichtgesmeerd op stadionniveau, maar of

om eens even dieper in te duiken.

Paceshifters het allemaal echt waar kunnen maken gaan we de komende tijd horen.

MR CONFUSE

VIVE LA FETE

Do You Realize

Produit De Belgique

(Legere Recordings)

(Firme De Disque)

Het is er niet direct aan af te horen, maar de volvette en bloedhete funk van Mr. Confuse komt toch echt uit Hannover in Duitsland. De producer kwam als lid van de Breakout Crew in de belangstelling te staan met een bewerking van Planet Rock van Afrika Bambaataa, maar is sinds een tijdje alweer solo aan de slag. Zijn voorliefde voor soul, jazz, latin en afrobeat is onmiskenbaar in de onbezorgde funk op dit tweede album verwerkt, maar wat gebobbel, boogie en hiphopbeats doet-ie er net zo makkelijk ook nog eens doorheen. Net wat meer dan een uur lang ronkt en bonkt alles door, zonder zwakke momenten.

50

Vanaf het moment dat de feestelijke electro van Danny Mommens en Els Pynoo opgepikt werden door Karl Lagerfeld, hebben ze jarenlang vooral opgetreden op modeshows – wereldwijd. Inmiddels is het duo uitgegroeid tot een vijfkoppige band, staan ze ook bij de grote poppodia bekend om de dak-eraf garantie, en hebben ze net hun zevende album uit. Ongecompliceerd simpel, makkelijk en enthousiast is de mid-tempo electrodisco nog steeds, met Els als schitterend en energiek middelpunt. Nog een vleugje rock en chanson erbij, et voila! Van jong tot oud: leve het feest! Niet te moeilijk doen, allez allez.



Fybromyalgie: vrouwenziekte in opkomst

Zonder pillen weer functioneren Door: Wernard Bruining

Fybromyalgie is zich aan het ontwikkelen tot een echte volksziekte die vooral vrouwen tussen de 20 en 60 jaar treft. Statistisch hebben twee op de honderd mensen er last van. En omdat het meestal vrouwen zijn, moet je dat lezen als vier op de honderd vrouwen. Dat zijn er in Nederland bijna 200.000. Het zijn meestal vrouwen van het type ‘niet zeuren maar poetsen’. Een beetje pijn wordt weggeslikt met een pil.

diagnose moeilijk. Daarom worden fybromyalgie-patiënten vaak gewantrouwd door hun arts en hun omgeving. Het zal wel tussen de oren zitten, is vaak de con-

Pijn is een alarmsignaal van het lichaam

Krat vol medicijnen

en pijnstillers doen niets anders dan de

Ik heb al aardig wat dames de revue zien

alarmbel uitzetten. De patiëntes zijn vaak

passeren, er bestaat namelijk geen re-

plichtsgetrouwe harde werkers. Ze gaan

guliere medicatie voor fybro. Nou ja, er

Endo cannabinoïden

rustig ’s avonds na een feestje of als de

wordt van alles voorgeschreven om de

Fybro wordt ook wel ‘weke delen reuma’

visite weg is nog snel even opruimen en

bijverschijnselen te bestrijden. Veel pati-

genoemd, maar het begint met een dis-

stofzuigen. Het bestek ligt op alfabet in

enten hebben vaak een doos of krat om al

balans in het endo (lichaamseigen) can-

de la en kleren hangen op kleur in de

hun verschillende medicijnen in te bewa-

nabinoïd systeem. Endo cannabinoïden

kast. Omdat ze alsmaar doorgaan wordt

ren. Al die medicijnen hebben ieder hun

komen voor in alle levende wezens: men-

de ziekte ook alsmaar erger, ze moeten

mogelijke speci¿eke bijwerkingen. Als je

sen, zoogdieren, vogels, vissen en zelfs

telkens stapjes terug doen, gaan minder

verschillende medicijnen tegelijk gebruikt

zeeëgels. Endo cannabinoïden worden

werken, storten na verloop van tijd vol-

hebben die onderling weer een interac-

door een lichaam gebruikt om alle be-

komen in en worden na een hoop moeite

tie met elkaar, wat resulteert in nog meer

langrijke levensprocessen aan te sturen.

afgekeurd. De vrouwen eindigen in een

niet beschreven bijwerkingen. Patiënten

Dat is dus de productie van eiwitten en

uitkering op basis van 70% van het laat-

zijn dan ook vaak doodziek, van de fybro

hormonen, organen, maar ook het im-

ste loon en zijn dus veroordeeld tot een

én de bijwerkingen van de medicijnen.

muunsysteem. Bij deze patiënten is het

leven van voortdurende pijn, veel pillen

En omdat de ziekte een verzameling van

endocannabinoïd systeem van slag, ze

en heel weinig inkomen.

verschijnselen is, is het stellen van een

slapen daardoor slecht en maken geen

Dagelijks 26 pillen…

52

clusie.

... Dat is voorbij…


deltaslaap mee. Tijdens deze deltaslaap

meer pillen. Erger was dat hij duidelijk

ren geschreven over de medicinale werk-

maakt het lichaam normaliter een groei-

liet merken haar klachten niet serieus te

zaamheid van cannabis. Zo kwam hij op

hormoon aan dat o.a. zorgt voor de aan-

nemen. Dit wantrouwen werd ook door-

de site van mediwiet terecht en las daar

maak van nieuw bindweefsel. Dit bind-

gespeeld naar uitkeringsinstanties die

over de goede resultaten bij de behan-

weefsel is belangrijk in de strijd tegen

haar ziektebeeld zagen als een poging om

deling van fybromyalgie met wietolie. Er

bacteriën en ontstekingen. Tegelijkertijd

‘lekker in een uitkering te zitten’.

werd een Àesje geregeld en Mariska ging ermee aan de gang. De eerste week ge-

verricht het immuunsysteem kleine reparaties. Fybromyalgiepatiënten krijgen

beurde er weinig, maar ze ging wel direct

dus steeds meer ontstekingen, spierpijn,

Uithuisplaatsing

extreme vermoeidheid, hoofdpijnen, ang-

In plaats van haar te helpen werd Mariska

overdag voor haar niet zo prettig waren.

sten, maag- en darmklachten en uitein-

steeds meer onder druk gezet. Toen ze

Ze was dan te wazig voor haar gevoel.

delijk ook depressies wanneer hun pro-

moeite kreeg de kinderen en het huis-

Uiteindelijk bleek dat als ze er zes in-

blemen worden afgedaan als psychisch.

houden te doen werd ze bedreigd met

nam vlak voor het slapen gaan dit voor

uithuisplaatsing van haar kinderen. ‘Een

haar het beste werkte. Na de eerste week

beetje sociale druk en wat angst zullen die

werd de doos pillen opzij geschoven en

simulante wel aan de gang krijgen’, was

daarna nooit meer aangeraakt. Na enkele

Goed slapen

beter slapen. Ze ontdekte dat de druppels

weken kon ze weer goed lopen. Ze laat

“Ik kan alles weer, ik heb geen pijn en kan weer spelen met de kinderen!”

me haar krukken zien die in een hoek van de kamer staan: niet meer nodig. Ze maakt een aantal diepe kniebuigingen en zelfs een dansje door de kamer. Mariska:

Endo cannabinoïden lijken als twee drup-

blijkbaar de gedachte van de zorginstel-

“Ik kan alles weer, ik heb geen pijn en

pels water op cannabinoïden zoals we die

lingen! Mariska moest naar de psychiater

kan weer spelen met de kinderen!”

in de cannabisplant aantreffen. Vandaar

die nog meer pillen voorscheef en rappor-

dat cannabis zo snel werkt bij deze pa-

teerde dat hij eigenlijk niets kon vinden.

Wietolie geeft een zekere afstandelijk-

tiënten. Meestal zijn ze na enkele weken

Kenmerkend aan fybro is dat de ziekte

heid, rust, balans en evenwicht. Mariska

wietolie van de meeste van hun klachten

steeds erger wordt, er wordt aan de oor-

wordt naar eigen zeggen niet meer zo

verlost. En dat proces begint altijd met

zaak immers niets gedaan. Mariska kreeg

snel boos of opgewonden. Ze laat niet

beter en vooral diep lekker slapen. Dat is

moeite met trappen lopen, het huishou-

meer over zich heen lopen, weet nu wat

scoren voor open doel, want van wietolie

den doen, eten koken, voor de kinderen

ze wil, maakt haar eigen keuzes en laat

gaat bijna iedereen goed en diep slapen!

zorgen. Als ze wilde opstaan moest haar

zich niet meer door haar omgeving op-

vriend of een van de kinderen haar hel-

jutten of sturen. Eigenlijk is haar leven

pen uit haar stoel overeind te komen. Ze

helemaal opnieuw begonnen!

Sociale druk

moest zittend op een krukje douchen en

Mariska is ten tijde van het interview 35

had krukken nodig om te kunnen lopen,

jaar oud. Ze heeft samen met haar vriend

een rolstoel zou haar volgende station

zes kinderen, ze woont in een piepklein

zijn. Ze had een krat medicijnen waar ze

huisje en heeft al haar hele leven last

dagelijks 26 pillen uit slikte.

www.mediwiet.nl

van vervelende verschijnselen. Pas toen ze 28 jaar was werd er bij haar fybromyalgie gediagnosticeerd. Eindelijk erken-

Dansje door de kamer

ning, eindelijk duidelijkheid!

Haar huis-

Gelukkig hield haar vriend van een blow-

arts vond tot die tijd alles wat hij niet aan

tje op zijn tijd en las hij Highlife in de

haar ziektebeelden begreep ‘psychisch’,

regionale coffeeshop waar hij regelmatig

en scheepte Mariska telkens af met nog

kwam. Want in Highlife wordt al vele ja-

Op YouTube is een interview met Mariska te zien. Ga naar YouTube en tik mediwiet in de zoekbalk, je krijgt dan een tiental filmpjes te zien, interviews met patiënten zoals Mariska, maar ook hoe je zelf je eigen wietolie kunt maken!

Alleen nog 6 druppels wietolie voor het slapen

53


1000 Jonkos

TDTMCM Door: Arjan van Sorge / Foto’s: Tim Pen, Melissa Scholten

Het grote geheim van The Don’t Touch My Croque-Monsieurs (TDTMCM) is dat ze – in tegenstelling tot wat er gezegd wordt – in Amsterdam-Oost wonen en niet meer in AmsterdamNoord. Maar daar hebben we het niet over. Wel over hun 1000 jonkos natuurlijk!

ter te zijn voor je, haha! In plaats van dat iedereen zich tegen je keert...”

Bluf TDTMCM zijn in korte tijd bekend geworden

een vlonder in de Brouwersgracht. Keurig

Misschien een logische ontwikkeling als je

met hun ruige en opwindende hiphop/punk

op tijd beginnen we aan het interview. Hoe

in Motel de Jong en 3voor12 zit, en Arie

uit Amsterdam-Noord. Highlife sprak op

komt dat zo, zijn ze soms beschaafd gewor-

Boomsma en Top Notch-baas Kees de Koning je te gek vinden. Een snelle start voor

Ik hou van lekker supersterke wiet, het meest van Mexican Haze.

een bandje waar iedereen in het begin maar

een klamme, zonnige dag in mei met Abel

den? Klopt, zegt Kaj: “We worden steeds

vond op een buurtfeest in een weiland bij

(stem) en Kaj (gitaar), nadat we van een

netter in met dat soort shit omgaan... Op

Zunderdorp. Abel: “We konden voor geen

overvolle Dampkring zijn uitgeweken naar

de een of andere manier blijkt dat toch be-

meter spelen, ons eerste optreden hebben

54

een beetje op een instrument kon spelen, en waarvan het eerste optreden plaats-


we volledig bij elkaar gebluft; wij zijn vet

je lamlendig op de bank zit, dat je gewoon

goed! We waren toen al wel leuk genoeg

lekker gaat.” Abel lacht: “Hee meneer van

om naar te kijken, zodat we door dat op-

de coffeeshop, mag ik een beetje van iets

treden gelijk een ander kregen.”

waar ik helemaal lekker van ga?!”

Noord

1000 jonkos

De – volgens sommigen – opvolgers van

Abel: “Het moeten wel superveel jonkos

Osdorp Posse, Neuk! en De Jeugd Van Te-

zijn, en dan de hele dag door. Het num-

genwoordig komen uit Amsterdam-Noord,

mer 1000 Jonkos van ons is gebaseerd op

evenals o.a. Gordon, astronaut André Kui-

een waar gebeurd verhaal, gewoon, 1000

pers en Harry Slinger… En vele rappers.

jonkos is ongeveer wel het gemiddelde...

Abel: “Rappers houden ervan om te zeg-

(kucht).” Kaj: “Het was een tussendoor-

gen waar ze vandaan komen, maar Gor-

nummer dat we ineens hadden geschreven

don hoor je nooit over Noord. Wij houden

en dat gewoon leuk was, een clubbanger-

april, oftewel 4-20 heeft-ie nog wel ge-

er ook van, wij zijn ook een soort rappers.”

tje.” Abel: “De drummer en de bassist had-

smookt, maar dat moet dan ook wel natuurlijk!” Abel: “Wij roken met z’n tweeën

Lekker high worden is mijn credo!

genoeg voor iedereen. We wonen met de

Kaj: “Het gaat bij rappers over de dikke

den er trouwens niks mee te maken.” Kaj:

lekker high door het meeroken!”

vette straatcultuur; onze muziek is ook

“Ze blowen ook niet, de drummer vroeger

stads, wij komen daar ook vandaan. De

wel maar nu nog af en toe. Laatst op 20

band in één huis, dus de rest wordt wel

www.tdtmcm.com

single van ons nieuwe album Beste Stuurlui Ooit heet Amsterdam Noord, en daar gaan we een clip bij schieten in 3-D, met onder andere Rbdjan, Ome Omar en nog een zotje andere lui.”

Lolly Geblowd wordt er volop, al was Abel vet lang gestopt. “Ik ben weer een beetje hasj gaan roken en nu rook ik weer alles. Op een dag als deze hou ik van lekker supersterke wiet, en het meest van mexican haze. Alsof je een soort van lolly inhaleert, superzoet en overweldigend! Maar daar ga je wel helemaal van out, dus als je nog een interview moet doen of ergens op tijd komen... Met hasj heb ik dat minder. Maar ik hoorde iemand zeggen dat ze hasj mengen met rubber, en toen dacht ik gvd, dat heb ik weer! Als ze wiet vermengen met rubber dan zie je dat tenminste, maar...” Kaj: “Wat je ook haalt, je weet niet wat er in zit, dus kun je net zo goed maar halen wat je wilt. Ervaring met een bepaalde shop is dan wel belangrijk.” Abel: “Je proeft het trouwens gelijk als iets heel chemisch is.”

Lekker Kaj: “Ik kies sowieso uit de bovenste helft van het menu, het is dan wel duurder maar je weet dat het lekkerder is. Lekker high worden is mijn credo! Je weet heus wel wat bepaalde wiet- en hasjsoorten met je doen, dus dan haal je wat, afhankelijk van je stemming. Het moet gewoon goed spul zijn, dan weet je dat je niet als een zak zout op de bank ligt...” Abel: “Of juist wel...” Kaj: “Dat je je niet kut voelt terwijl

55


Holland’s Next Modeltekenen

Tekenen onder invloed Door: Arjan van Sorge

Altijd gedacht dat modeltekenen saai was? Klopt, het is meestal een stof¿ge toestand voor studenten - maar een energiek duo in Amsterdam brengt degenen die ervoor open staan naar Tekenen 2.0.

Fijn Beide kunstenaars zijn druk met hun eigen werk, maar ze vinden HNMT een in-

Tekenen Onder Invloed heet dat dan, vol-

komen, dat ze meer durven loslaten in

teressante ontwikkeling. Nathalie: “Alles

gens de Amsterdammers Nathalie Bruys en

plaats van puur en alleen het model na

is nu digitaal, vrijwel niemand schrijft

Willum Geerts, de mensen achter Holland’s

te tekenen. Je moet mensen bijvoorbeeld

of tekent meer, terwijl het zo ¿jn is om

Next Modeltekenen. Willum: “De basis is

stimuleren om met kleur te werken. Maar

dat te blijven doen. Vanuit jezelf, met je

het tekenen, en het goed kijken. En eigen-

je moet over een soort drempel heen en

handen iets maken.” Nathalie verzorgt

lijk alles loslaten wat je weet! Er zit een

die proberen wij te slechten.”

op de avonden de muziek en het geluid, iets waar ze verder als geluidskunstenares ook fulltime mee bezig is. Spreekstalmeester Willum is altijd al bezig met muziek, ¿lms, performances en een mix daarvan. Je zou hem ook kunnen kennen als een van de twee zangers van de anarchistische kunstpunkband Human Alert.

Piek HNM is eigenlijk een show met theatrale aspecten, volgens Nathalie. Willum: “Het doel is dat er live meer gaat gebeuren, met meer performances zowel in beeld als geluid, dat het een soort experimentele avond wordt waar je zoveel impressies opdoet dat je er uiteindelijk achterkomt dat je ook nog twaalf tekeningen gemaakt hebt. Zoals het nu is werkt het goed, maar het zou mooi zijn als het zich verder die richting in ont-

naaktmodel en daar wordt een stilstaand of

Hip

bewegend beeld op of naast geprojecteerd

Willum was een tijdje in New York en ging

afgelopen jaar veel geleerd over opbouw:

in combinatie met geluiden of muziek. En

daar weer modeltekenen. “Het was er

“In het begin waren we zo enthousiast en

dan ontstaat er iets tussen het model en

heel simpel in elkaar gezet: een model-

wilden we zoveel, dat was teveel. Als we

het plaatje, een nieuw verhaal. Daar kun

letje op een plankje, paar stoelen erom-

willen bereiken wat we in ons hoofd heb-

je mee gaan associëren, lekker losgaan in

heen, geen gedoe met ezels. Er stond een

ben, dat mensen loslaten en goed leren

je tekening. We vragen ook altijd of het

boomboxje bij en de gast die het bege-

kijken en dat ze iets maken wat ze van te-

model in haar of zijn pose reageert op het

leidde zette lekkere muziekjes op met z’n

voren niet hadden kunnen bedenken, dan

beeld, maar soms hoeft dat niet eens.”

iPod. Er waren alleen maar jonge men-

moet je dat zorgvuldig opbouwen. Rustig

sen, het was hartstikke hip daar in Brook-

aan beginnen, een piekje, gas terugne-

lyn! Terug in Nederland wilde ik weer met

men, volgende piek en steeds verder.”

Input

wikkelt.” Het duo heeft in ieder geval in het

modeltekenen aan de slag, maar dan in

“We proberen een klassiek gegeven te

combinatie met verschillende media. Wat

verbinden met iets nieuws, met alle in-

is het effect als je met een bepaald geluid

Chaostheoretisch

formatie die we tegenwoordig om ons

of muziek naar een bepaald beeld kijkt?

Het modeltekenen vindt ’s avonds plaats,

heen hebben. Het zou mooi zijn als men-

En wat als je daar weer een ander beeld

waardoor de deelnemers het journaal mis-

sen helemaal loskomen van het model, je

overheen projecteert? Dan ontstaan er

sen. “Dat zetten we op, 20 minuten, en dan

krijgt wel zoveel input dat het tekeningen

gelaagde beelden die voor een tekenaar

tekent iedereen net zo lang als een item

gaat opleveren die een eigen leven gaan

heel andere tekeningen op kunnen leve-

duurt. Daarna neemt het model weer een

leiden. Je merkt dat als mensen vaker

ren dan gewoonlijk.”

andere pose aan en moet iedereen met een

56


nieuwe tekening aan de slag. We hebben ook een 1-minuten stand, met heftig beukende muziek en bewegend licht, dan gaat alles los. Dat noemen we dan chaostheoretisch tekenen... Er wordt ook wel getekend met een blinddoek voor, of in het donker. “Kijken, licht uit en tekenen vanuit je herinnering. Wat je ziet is vaak heel anders dan wat je erbij denkt.”

Onder invloed Er wordt een gezellige, leuke context neergezet, met zowel alcohol als softe kruidentheetjes, en alles er tussenin. Net zoals de andere invloeden gaat dat van sober tot heftig... Ondertussen wordt er natuurlijk wel heel serieus gewerkt. Nathalie: “Easy going maar dead serious!” Geblowd wordt er niet, sowieso doen Nathalie en Willum daar weinig meer mee. Willum: “Ik val er van in slaap, een paar jaar geleden was de laatste keer. Ik hou meer van energie en dingen doen, blowen werkte bij mij averechts.” Nathalie: “Ik heb het ooit wel eens gedaan, maar ik heb verder weinig met drugs.” Willum: “Sorry mensen! Maar voor degenen die er wel mee bezig zijn: veel plezier!” Nathalie: “Je kunt op zoveel manieren onder invloed staan, wij doen dat vooral met nieuwe media.“

www.hollandsnextmodeltekenen.nl

57


Logboek VOC juni 2012

En nu op naar de verkiezingen! Foto’s: Derrick Bergman/Gonzo Media

VOC-voorzitter Henk Poncin rookt een vredespijp…

Als je dit leest is de vierde Cannabis Bevrijdingsdag al voorbij. Het VOC zet nu volop koers richting de Tweede Kamer verkiezingen. Op 3 september organiseren we het vierde Cannabis Tribunaal, negen dagen daarna moeten we als cannabis- en vrijheidsliefhebbers massaal gaan stemmen.

plank liggen”, omdat politie en justitie het te druk hebben met cannabisplantjes.

De voorbereidingen voor de verkiezings-

cannabiscultuur in brede zin. Dus ook

campagne zijn al een tijdje bezig. In dit

voor de tevreden thuiskweker, voor de

‘wietpas-jaar’ is er meer dan ooit sprake

growshops, de headshops en de smart-

Denkbeeldige ‘cannabiscoalitie’

van samenwerking tussen alle organi-

shops en de mensen die maar af en toe

Wie naar de kalender kijkt, ziet dat de

saties en mensen die een einde willen

een jointje roken. Feitelijk is elke Neder-

strijd tegen de wietpas een race tegen de

aan het domme cannabisbeleid van het

lander het slachtoffer van het failliete

klok wordt. Op 12 september zijn de ver-

gevallen kabinet. Steeds meer mensen

verbodsbeleid rond cannabis. Honderd-

kiezingen, daarna begint het waarschijn-

beseffen dat 2012 écht het jaar van de

duizenden strafdossiers – verkrachtin-

lijk moeizame en langdurige formatiepro-

waarheid is voor de coffeeshops en onze

gen, woningovervallen – blijven “op de

ces. Een nieuwe regering in december is

58


Dimitri Breeuwer (WeSmoke) hult zich in rookwolken, Poncin kijkt lachend toe.

VOTE2SMOKE

Agenda:

Het VOC zet de komende maanden, sa-

12 juli: Beleg van Woudrichem, Fort Altena. Overleg VOC en geestverwante organisaties n.a.v. Tweede Kamerverkiezingen.

men met geestverwante organisaties als

3 september: Vierde editie Cannabis Tribunaal. Locatie t.b.a.

en vrijheidslievend Nederland naar de

12 september: Tweede Kamerverkiezingen.

je daar binnenkort niet meer van hoort,

de Stichting Drugsbeleid, het Cannabis College, WeSmoke, Legalize! en stichting OPEN alles op alles om blowend, growend stembus te krijgen. Naam van deze multimediale campagne: VOTE2SMOKE. Als hebben we iets fout gedaan… Check in elk geval de website:

een optimistische prognose. En vanaf 1

www.vote2smoke.nl.

januari 2013 worden de B (Besloten club) en I (Ingezetenen) criteria in heel Neder-

Ook de vierde editie van het Cannabis

land gehandhaafd. De nieuwe regering

Tribunaal staat in het teken van de ver-

moet dus haast maken met het verande-

kiezingen. De ervaring leert dat landelijke

ren van de Aanwijzing Opiumwet, anders

politici in campagnetijd wél tijd vrij wil-

loopt alles gewoon zoals Opstelten ge-

len maken om hun standpunt over canna-

pland heeft. Daarom is het zo belangrijk

bis te promoten. Noteer de datum vast:

dat de vijf cannabisvriendelijke partijen

maandag 3 september. De locatie staat

zoveel mogelijk stemmen krijgen op 12

nog niet vast, maar als altijd is het Can-

september. Nieuwkomers als SOPN en

nabis Tribunaal live via internet te volgen,

de Piratenpartij niet meegeteld zijn dat:

onder meer via

SP, PvdA, D66, GroenLinks en de Partij

www.cannabistribunaal.nl.

voor de Dieren. In de peilingen heeft deze denkbeeldige

het

Wil je meehelpen met de strijd voor ratio-

moment van schrijven 76 zetels. Precies

‘cannabiscoalitie’

neel cannabisbeleid en vrijheid. Of ben je

genoeg dus. Bij de vorige verkiezingen,

gewoon benieuwd naar de mensen van en

in juni 2010, was het verschil tussen VVD

achter het VOC: onze maandelijkse ver-

en PvDA niet meer dan 79.349 stemmen.

gaderingen zijn openbaar. In de agenda

Met andere woorden: als 80.000 blowers

op de VOC website vind je plaats, datum

extra op de PvdA hadden gestemd, dan

en tijd van de eerstkomende bijeenkomst.

was deze partij de grootste geworden en

Aanmelden kan met een mailtje naar

had het gedoogkabinet Rutte nooit be-

info@voc-nederland.org.

staan. En de wietpas ook niet.

op

Doede de Jong legt uit. Op de achtergrond Abraham en Joep.

Wat is het VOC? Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is een onafhankelijke, niet-commerciële koepelorganisatie van alle individuen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Sinds 2008 strijden we voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/#!/vocnederland

59


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

a ra

e nta Se

4

Gr

o

w

4

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

d

a

m

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


Na de wietpas Door: Karel Michiels

Hallucinante beelden van straatdealers in Venlo en Maastricht, extra politie in de Belgische grensstreek, bangmakerij in de pers: was het niet de bedoeling dat de wietpas net minder overlast en fuzz zou veroorzaken?

Volksunie is intussen opgeslokt door NVA, en Jan Peumans heeft gekozen voor zijn politieke carrière, ten koste van zijn

U zult het misschien niet geloven, maar in

Of dat de straatwiet ‘illegaler’ zou zijn dan

principes. Het oude verhaal. Politricks,

principe kan ik wel leven met de wietpas.

de wiet uit de coffeeshops. Uit de eerste

zoals Peter Tosh zei. De opvolger van Jan

De andere Europese landen moeten zelf

cijfers blijkt trouwens dat de verstrengde

Peumans in Riemst huilt intussen mee met

maar hun verantwoordelijkheid opnemen

controles nauwelijks iets opleveren. ‘Het

de wolven in het bos die beweren dat Lim-

en een systeem uitdokteren om wiet aan

afschrikkingseffect werkt’ heet dat dan in

burg verworden is tot een drugsparadijs.

de man te (laten) brengen. Zoals nu al ge-

politietaal, terwijl helemaal niemand zich

beurt in Spanje, waar de Cannabis Social

afgeschrikt voelt.

Clubs een groot succes kennen en de wietteelt in sommige streken zelfs wordt be-

Vijf minuten glorie De straatdealers in Venlo en Maastricht

schouwd als de ultieme oplossing voor de

‘Politricks’

economische crisis die het land zo zwaar

Tenzij misschien de straatdealers, ze-

gekend. Hebt u die beelden gezien? Ik zou

treft. Waarom moeten wij over de grens

ker als ze grensoverschrijdend werken.

me schamen als burgemeester, wethouder

om iets te kopen, wat hier even goed ge-

Ik heb ze nog nooit zien opereren in de

of minister van justitie. Zoals die ene agent

doogd wordt als in Nederland?

Belgisch-Limburgse grensdorpen, waar ze

zich duidelijk schaamde toen hij voor Pow-

volgens sommige bronnen nochtans een

news om commentaar werd gevraagd. Je

ernstige bedreiging zouden vormen voor

zou bijna denken dat er nu wetteloosheid

de veiligheid. De enige redelijke stem in

heerst in de zuidelijke provincies, ware het

Voor zover er veel mensen zijn die enkel

die regio was lange tijd Jan Peumans, de

niet dat we ook dat weer moeten relative-

met dat doel naar Nederland reizen. Ik ken

voormalige burgemeester van Riemst, die

ren. Iedereen die blowde voor de invoering

niemand die dat nog doet. Wel even naar

zelfs gezegd heeft dat hij voorstander is

van de wietpas, blowt nu nog. Er wordt nog

de coffeeshop om iets te blowen, als je dan

van legalisering. Maar Peumans is voorzit-

evenveel wiet verbouwd en verhandeld als

toch in de buurt bent, maar echt bevoorra-

ter van het Vlaams parlement geworden,

voorheen. Het enige verschil is dat er nu

den? Daarom vind ik het ook zo raar dat de

èn lid van de NV-A, een rechtse, oercon-

meer overlast is, en illegale verkoop, precies

Belgische regering besloten heeft om extra

servatieve partij die de War on Drugs nog

wat Opstelten wilde indijken. Het lijkt bijna

politie naar de grensstreek te sturen, nu

heel serieus neemt. Wat die Peumans dan

een Belgenmop, zo absurd is de situatie.

de coffeeshops niet meer toegankelijk zijn

bij die partij doet? Hij zat vroeger bij de

voor buitenlanders. Alsof de Belgen plots

Volksunie, ook Vlaams en nationalistisch

Het gedrag van Opstelten en de rest van

wel collectief wiet zouden gaan smokkelen.

ingesteld, maar ethisch progressief. De

het demissionaire kabinet doet mij denken

Extra politie?

62

hebben in elk geval hun vijf minuten glorie


aan Etienne Schouppe, die als minister

Geen vrienden

niet door in het debat, niet alleen omdat

ooit de nationale spoorwegmaatschappij

Dat gebeurt er als niemand het voor je op-

75% van de bevolking principieel tegen

bijna failliet liet gaan. Als staatssecre-

neemt in het parlement, als je geen vrien-

soft drugs is, maar ook omdat we ons nau-

taris heeft hij twee jaar geleden in zijn

den of lobbyisten hebt. Geen enkele partij

welijks laten horen.

eentje de speekseltest voor chauffeurs

of politicus voelt zich geroepen om zijn of

laten invoeren, met een regering die voor

haar nek uit te steken voor de blowers en

Ik vraag me af of de drugwetgeving een

de rest absoluut niets klaarspeelde. De

de coffeeshops. Het gaat om de keuze van

thema wordt in de Nederlandse verkiezin-

politiek lag helemaal lam maar die ene

een minderheid, van mensen bovendien

gen. En zo ja, welke partij het dan nadruk-

maatregel kon niet wachten, en werd ook

die hun geloof en vertrouwen in de politiek

kelijk zal opnemen voor ons, blowers uit

niet meer teruggedraaid.

al lang zijn verloren. Hun stem weegt toch

binnen- èn buitenland.

Legalize stunt met Pim Fortuyn-posters Stichting Legalize, in het verleden organisator van een aantal prachtige en drukbezochte streetraves tegen het drugsverbod, liet in mei weer eens van zich horen. Op 6 mei was het namelijk 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Stichting Legalize: ‘Zijn mening over drugs was oprecht liberaal: baas in eigen brein, geen overheidsbemoeienis. Beschouw ‘softdrugs’ als gewone handel, dat levert de staat een miljard inkomsten op.’ huidige

nog eens onder de aandacht brengen. We

drugsbeleid: ‘Het gedoogbeleid is door het

hebben posters en stickers in omloop ge-

nu gevallen kabinet bijna gesloopt en ver-

bracht, met citaten van Pim Fortuyn, zo-

Stichting

Legalize

hekelt

het

vangen door de War on Drugs. Met com-

als ‘Geef de ¿scus een deel van de winst

plimenten voor Opstelten van de DEA. Dit

op softdrugs’, ‘Softdrugs uitroeien is uto-

repressieve beleid wordt gesteund door

pisch en daarmee bestrijding absurd’ of

de PVV, de zelfbenoemde erfgenaam van

‘Softdrugs zou ik het liefst legaliseren’. De

het gedachtegoed van Pim. Daarom willen

posters en stickers zijn te downloaden via

wij de mening van Fortuyn over softdrugs

www.legalize.net

Extreem rechts gijzelt Britse cannabispartij Toen de Britse pro-cannabisbeweging Legalise Cannabis Alliance in 2011 als politieke partij verder ging, bood ene Peter Reynolds de activisten zijn diensten aan. Reynolds beschikte over een indrukwekkend (naar later zou blijken vervalst) cv, waarmee hij de onervaren activisten behendig inpalmde. Het duurde niet lang of hij was heer en

en laster niet werden geschuwd. Toen be-

meester in deze organisatie, waarvan hij

kend werd dat Reynolds op zijn blog en op

de naam veranderde in Cannabis Law Re-

Facebook tekeer ging tegen kleurlingen en

form, afgekort tot CLEAR. Ook verlaagde

homoseksuelen, was dat voor de weinige

hij de lidmaatschapsbijdrage tot 1 euro,

overblijvers reden een motie van wantrou-

waardoor het ledental Àink toenam. Tege-

wen tegen hem in te dienen. Hiermee leek

verklaarde de stemming ongeldig en schor-

lijk werkte Reynolds de oudgedienden een

het lot van de onwaarschijnlijke leider be-

ste de initiatiefnemers. Cannabis en poli-

voor een de tent uit, waarbij dreigementen

zegeld, maar machtswellusteling Reynolds

tiek blijft een lastige combinatie.

63


5000 km asfalt

Van San Francisco naar Knoxville Door: Michiel Panhuysen

San Francisco is een soort Amsterdam in Californië. Op straat ruikt het naar wiet en het bier in de kroegen smaakt prima. Stevige stouts, straffe porters, hoppige pale ales en zelfs de meeste pils is redelijk binnen te houden. Wel doen de junks op de stoep downtown op een vervelende manier denken aan Perron Nul (010) uit een ver verleden… maar al met al hangt er in de stad een liberaal sfeertje. Onze vooroordelen over Amerika doven snel.

avondschemer zie ik een wasbeer tussen onze tent en de auto scharrelen. Ook hij zal het vanavond zonder eten moeten doen. In de ochtend sta ik vroeg op, mijn bioklok is nog van streek. Ik kruip uit de tent en hoop de wasbeer weer tegen te komen, maar wat ik zie is nog veel verbluffender.

We huren vanuit ons motel een autootje

dikke Dodge strak over de ideale lijn. Bij

In de ochtendschemer zie ik de volle maan

voor de komende maand, om van San

een plaspauze op een parking wijst een

ondergaan in de Paci¿c. De dikke oranje

Franciso naar Knoxville, Tennessee te rij-

oudere Amerikaanse meneer ons naar

bal zakt langzaam in het water. Ik weet nu

den. Als we de auto gaan ophalen blijkt

een plek in het water waar we de staar-

zéker dat er geen drugs nodig zijn voor hal-

onze huur Dinky Toy kosteloos te zijn op-

ten van walvissen zien ‘zwaaien’ door

lucinogene ervaringen!

gewaardeerd naar een dikke Amerikaanse

het water. Hier en daar spuit er water

zescilinder. Best prettig, met een kleine

omhoog. We zijn totaal verrast door het

3500 mijl in het verschiet. Het rijdt niet

schouwspel van de langstrekkende kudde

Sneeuw in de woestijn

zuinig, maar met een lokale literprijs van

zeezoogdieren. Dit is nog spectaculairder

Na een pannenkoekenontbijt toeren we

nog geen tachtig eurocenten rekenen we

dan de stinkende en luidruchtige zeeleeu-

via wijnvelden door het binnenland van

ons toch gelukkig.

wen waar we ongepland tegenaan liepen

Californië, om via de Mojave Desert in

in de haven van San Francisco…

Death Valley te komen. Een beetje tegen

Highway One

onze zin loggen we in op de camping van Stovepipe Wells, een toeristennederzet-

We rijden de stad uit op weg naar Highway

Hallucinogene ervaringen

One, een stuk asfalt dat van de Canadese

Die avond pakken we onze tent uit op een

hete woestijn. Het landschap is oorverdo-

grens tot aan Mexico loopt en over grote

afgelegen camping die uitziet op de oce-

vend mooi, maar de toeristenscene bevalt

afstanden de kustlijn volgt van de Paci¿c.

aan. Het avondeten gaat aan ons voorbij.

ons niet. Rijke blanke Amerikanen uit het

De uitzichten over de magische oceaan

In de wijde omtrek is geen restaurant te

hele land trekken in de saloon een wacht-

en de baaien zijn adembenemend mooi

vinden en we zijn door de aanhoudende

rijnummertje voor enorme steaks en Àes-

en leiden Àink af. Gelukkig spoort onze

jetlag nog niet goed georganiseerd. In de

sen goede, maar peperdure Californische

64

ting in deze, tijdens zomers ondraaglijk


wijn. Dit is niet geheel ons idee van een

Navajo Nation

eieren stinkende heetwaterbronnen op een

nacht in een woestijn. We verkassen zo

Op weg naar Monument Valley rijden we

hoogte van 2500 meter. Hier bezoeken we

snel het weer licht wordt en steken de

door het gigantische indianenreservaat

twee vrienden, Ed en Gail. Zij ontfermen

grens over naar Nevada, waar we - zoals

dat zich uitstrekt over delen van Utah, Ari-

zich over Nicole en zorgen dat ze bij een

de naam nevada (besneeuwd) al voor-

zona, Colorado en New Mexico. Het is be-

goede arts zonder sportschoenen terecht

spelt - op de bergtoppen nog sneeuw zien

vreemdend dat ook in deze Navajo Nation

komt, die een heftige oorontsteking vast-

liggen. Een vreemde ervaring, sneeuw in

de MacDonalds, Burger Kings en andere

stelt en vreest voor nog veel erger. De pol-

de woestijn. Een andere vreemde erva-

fastfoodketens de mensen voeden. Buiten

len van de ‘juniper trees’ in de woestijn

ring is het bordeel waar we langsrijden,

de grote steden om kun je in de VS ei-

veroorzaakten een heftige allergische reac-

midden in de grote zandbak, op weg naar

genlijk alleen maar iets eten in een van

tie, waarop Nicole bij het snuiten van haar

Las Vegas. Nude girls, bikini’s, lezen we

de restaurants van de grote ketens. Het

neus haar trommelvlies scheurde, waarna

van verre. Nevada is different.

eten in de VS is ondermaats. Het is triest

weer een zware oorontsteking volgde.

om vette plofkippen van kinderen de calorierijke ‘value meals’ naar binnen te zien

Poema

werken. De indianen zijn de eerste groep

Route 66

De volgende stop is Zion National Park,

vethuiden die we tegenkomen, sinds het

Drie dagen en de nodige corticosteroïden,

Utah, waar we een paar dagen bivakke-

begin van ons tripje.

prednison en antibiotica verder, hervat-

ren. We lopen tussen herten, chipmunks en condors. Ergens hoog op een plateau

ten we onze reis. Nicole kijkt er wat high bij van alle dope, ze voert haar ‘personal

in de sneeuw zie ik zelfs de verse sporen

John Wayne

van een poema, toch een serieuze kat!

Het is absoluut laagseizoen. Dat biedt ons

Oklahoma en Arkansas via schiereinde-

Zion is mooi, maar eigenlijk alles wat we

een goede mogelijkheid om achter de scher-

loze saaie rechte wegen door agrarische

de afgelopen dagen zagen was van in-

men van de grote publiekstrekkers van het

gebieden. Bij een lunchbreak ergens aan

drukwekkende schoonheid. In Zion lopen

Wilde Westen te snuffelen. Een vadsige in-

de oude Route 66 die we per ongeluk een

we lange afstanden tussen de strakke

diaan dirigeert ons naar de campsite van

stuk nemen, kaapt een Harley Davidson

vermiljoenrode

‘big

Monument Valley. Het stormt. We veranke-

rijder onze rekening en loopt ermee naar

walls’ in klimmersjargon. Het is begin

ren ons bivaktextiel aan rotspinnen op een

de kassa. Om te laten zien dat niet alle

maart en de natuur is aan het ontwaken.

lege parkeerplek in het zand op een halve

Amerikanen ‘bastards’ zijn, legt hij later

Het is voor ons gevoel Àink warm met

mijl van het grote toeristengebeuren. We

uit. Dan stapt hij op zijn vehikel met zijn

temperaturen tot 25 graden, hoewel we

zien uit op de indrukwekkende rotstorens

schuimpje en rijdt hij verder. Hoe meer we

tijdens onze looptochten ook Àinke stuk-

in de woestijn, een symbolisch John Wayne

in het oosten terecht komen, hoe kleiner

ken kniediepe sneeuw tegenkomen.

landschap. Die nacht verloopt dramatisch.

het onderscheid tussen mens en varken.

Nicole’s ‘verkoudheid’ loopt uit de hand en

Wat dat betreft is Amerika één groot obe-

we doen beiden geen oog dicht. De pijn is

sitasreservaat. We amuseren ons de laat-

hevig en wederom staan we op voor dag

ste duizend mijl in de Great Plains onder

Als we klaar zijn met Zion gaat de reis

en dauw, op zoek naar pijndemping. Het

meer met bezoeken aan de Wall Mart, een

door over de grens met Utah en Arizona

levert gelukkig wel een paar mooie zonsop-

megasupermarkt waar alles te koop is, tot

naar het oosten. We slapen een nachtje

komstfoto’s op. Een halve dag rijden verder

XXXXXL zwembroeken en automatische

in een old style Western motel in Kenab,

wandelen we een ziekenhuis binnen. Nicole

vuurwapens toe.

bekend om cowboy¿lms die er werden

heeft een gescheurd trommelvlies, beslist

geschoten. Het ene na het andere woes-

een dokter op sportschoenen.

zandsteenwanden,

Nieuwe wereld

war on drugs’. We doorkruizen Kansas,

Een andere missie is het testen van de

tijnlandschap trekt aan ons voorbij. We

slechtste

zetten onze tent op in de schaduw van

wordt daarbij met stip nummer één. Ook

fastfoodketen.

WafÀehouse

een Àink stof¿ge ‘juniper tree’ (jenever-

Rotte eieren

bes) en horen ’s nachts de coyote’s hui-

We belanden die dag nog in Colorado, in

ochtend wordt een soort uitdagend och-

len. Het voelt alsof we anderhalve eeuw

het bergstadje Durango, met een paar dis-

tendritueel. We dalen diep in onze zelf-

geleden met paard en wagen op weg wa-

pensaries en vier brouwerijen. Ik ga voor

achting op de ochtend dat we jubelen bij

ren vanuit Europa naar een toekomst in

een test van de brouwerijen, waardoor ik

het vinden van een Starbucks: How low

de Nieuwe Wereld. Nicole krijgt een ste-

de dispensaries vergeet. De woestijnen

can you go? Na een kleine maand komen

vige verkoudheid. Vreemd eigenlijk, met

hebben inmiddels plaatsgemaakt voor de

we aan in Knoxille, Tennessee. We leveren

het mooie weer dat sinds San Francisco

Rocky Mountains. Een uur later zijn we in

onze auto in op de luchthaven en vliegen

boven ons hoofd hangt.

Pagosa Springs, een dorp met naar rotte

terug naar San Francisco.

de zoektocht naar drinkbare kof¿e iedere

65


Door: Feije Wieringa

Het Hoogste Bod

De Weg van de Schaduw

Toes en Hoeps

Alexey Pehov

(De Geus)

(De Boekerij)

Jac. Toes en Thomas Hoeps werken sinds een jaar of zes samen

Hier hebben we het eerste in Ne-

als auteurs. Ze leerden elkaar kennen toen de Staatskanzlei van

derland verschenen boek van de

Nordrhein-Westfalen hun vroeg een misdaadroman te schrijven

Russische Tolkien te pakken. Nor-

met moderne kunst als leidraad en een tiental musea aan weers-

maal gesproken gaat het in deze

zijden van de Duits-Nederlandse grens als decor. Die samenwer-

rubriek vooral over thrillers, maar

king beviel zo goed en verliep ook zo succesvol (in Nederland een

de fantasy van deze originele Rus

Gouden Strop-nominatie) dat ze daarna vaker samenwerkten. In

kan zonder meer worden gerang-

Het Hoogste Bod, hun derde misdaadroman en het slotstuk van

schikt onder de noemer Spannende

hun trilogie, hebben de hoofdpersonen zich op het werk van René

Boeken, en daar gaat het uiteinde-

Magritte gestort. Steeds zetten ze restaurator Robert Patati aan

lijk om. Je hoeft deel 1 niet gelezen

het werk om kunstwerken te herstellen. Daarin lijkt hij op zijn

te hebben om je met dit boek te

evenknie Micky Spijker, die de scheuren in de maatschappelijke

amuseren. De fantasy van Pehov

orde herstelt. Toes en Hoeps nemen al-

is zo goed omdat deze zo lekker

tijd een andere maatschappelijke pro-

geschreven is, met veel subtiele

blematiek als achtergrond. Nu hebben

humor en (dat vind je weinig binnen dit genre) ook veel maat-

ze de ontwikkeling van de zogeheten

schappelijke satire. Hoe minder mensen een rol spelen, hoe

War Robots aan de kaak gesteld. Daar-

menselijker de trekjes van zijn vaak bizarre en immorele hoofd-

naast laten ze zien dat dezelfde tech-

¿guren worden. Meesterdief Harold en zijn vrienden zijn op zoek

nologie wordt gebruik voor zowel de

naar een soort graal. Dat biedt aanknopingspunten genoeg voor

ontmenselijking van het oorlogvoeren

avontuur en veel verwikkelingen, list en komedie. Het geheel is

als voor medische doeleinden. Maar

een wonderlijke mengeling van humor en ernst, waar ook lezers

misdaad blijft hun uitgangspunt. Dus is

die niks met fantasy hebben zich mee kunnen vermaken. Het

er een kraakheldere plot, en verder een

materiaal zal in de toekomst ongetwijfeld worden bewerkt tot

surplus aan vaart en spanning.

een game en 3D-¿lm. Wedden?

TOES&HOEPS

HET

HOOGSTE BOD

Scherpschutter van de Band of Brothers Marcus Brotherton (De Boekerij) Alweer eentje uit de Band of Brothers serie, hoor ik je denken. Daar ben ik het mee eens, maar deze is wel belangrijk, want de vetera-

Misdaad blijft hun uitgangspunt. Dus is er een kraakheldere plot, en verder een surplus aan vaart en spanning.

The Vampire Diaries (Middernacht) L.J. Smith (De Boekerij)

nen waar het over gaat zijn zo'n beetje de laatsten die het verhaal

Voor de fans, en dat schijnen er

uit eigen ervaring kunnen navertellen. In dit boek staat Darrell Po-

nogal wat te wezen, is dit gesneden

wers, Shifty van de Easy Company, centraal. Vlak voor zijn dood

koek. Moderne horror, bijna glossy

vertelde hij aan Marcus Brotherton, die

en gericht op het grote publiek.

een uitstekend luisteraar en journalist

Zeg maar een soort afsplitsing van

is, zijn macabere verhaal over de strijd-

Harry Potter, maar dan donkerder

velden in Europa tijdens WO2. Vooral de

en minder coherent. Modern le-

ontberingen die de mannen in Norman-

ven, vermengd met elementen uit

dië, de Ardennen en tijdens de slag om

het vampirisme en met een vleugje

Arnhem moesten doorstaan, zijn anno

weerwolverij. Voor ik haar boeken

2012 nauwelijks te bevatten. En toch

las, wist ik niet dat deze elementen

hebben we het over recente geschiede-

zich laten combineren, maar L.J.

nis. Op geen enkel niveau is dit als amu-

Smith slaagt erin en dat heeft ze

sement te lezen. Maar als tijdsdocument

al eerder met succes gedaan. Voor

is het van groot belang.

echte liefhebbers. Meer info:

www.ljanesmith.net

66


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Regering maakt lijst van ‘geschikte huisdieren’ Door: Marian Henderson

Een leeuw onder de keukentafel, een eland in de achtertuin en als we ons willen wassen, zal de krokodil even uit het bad moeten. Voor dit soort toestanden wil de overheid een stokje steken. Staatssecretaris Bleker is bezig met een zogenaamde PositieÀijst, waarop diersoorten voorkomen die we mogen houden. Is het bemoeizucht of mogen we blij zijn dat dieren eindelijk bescherming krijgen? Wie gaat deze lijst opstellen en wat zijn de criteria? We duiken in de PositieÀijst.

schikte omstandigheden en zonder enige kennis van zaken gehouden worden.

Doorsnee dierenhouder Sinds 2009 wordt er gewerkt aan een PositieÀijst. Daarop komen dieren voor, die

Nog veel te vaak worden dieren als huis-

die er zo knuffelbaar uitzien, maar die gaan

in ons land gehouden mogen worden in de

dier gehouden, die dat helemaal niet zijn.

bijten als ze volwassen worden en die als

verwachting dat leven in gevangenschap ze

Ze kunnen hun natuurlijke behoeften niet

een bezetene door het huis rauzen. Geen

geen ontoelaatbare schade toebrengt. Het

vervullen en zich onvoldoende aanpas-

huisdieren dus! De overheid heeft besloten

dier moet zoveel mogelijk zijn natuurlijke gedrag kunnen vertonen en zich voldoende

De overheid heeft besloten om zich met onze ongebreidelde dierenliefde te gaan bezighouden.

aanpassen aan de onnatuurlijke omstandigheden. De overheid heeft een ‘’modale Nederlander’’ in gedachten, die zijn kennis van internet haalt en het voer bij de plaat-

sen aan de omstandigheden waaronder

om zich met onze ongebreidelde dierenlief-

selijke dierenwinkel koopt. Deze doorsnee

ze worden gehouden. Het resultaat is een

de te gaan bezighouden. Nu wil de regering

dierenhouder woont in een rijtjeshuis. Het

leven vol stress en verveling, soms ziekte

zich wel vaker ongevraagd en ongewenst

dier zal in de woning maximaal 15 vierkante

of een vroege dood. Of er ontstaat een

met dingen bemoeien die zich achter onze

meter tot zijn beschikking hebben en in de

onhoudbare situatie, waarna het dier mag

voordeur afspelen, maar in dit geval scoren

tuin maximaal 30 vierkante meter. Dat lijkt

vertrekken naar een opvangcentrum. Denk

ze een punt. Teveel dieren lijden een ver-

me nog ruim bemeten. Hoeveel dieren ko-

bijvoorbeeld aan die schattige wasbeertjes,

schrikkelijk leven, omdat ze onder onge-

men niet gewoon in een hok terecht, waar ze de rest van hun dagen moeten slijten? Bedreigde diersoorten mogen we natuurlijk sowieso niet houden, maar er zijn nog heel veel dubieuze gevallen over. Kun je een neusbeer zonder problemen houden? De PositieÀijst vindt van wel. En ook een dwergotter in de vijver moet kunnen. Maar een rode eekhoorn kun je wel vergeten, en ook een wrattenzwijn op de sofa lijkt geen goed plan. Maar wil je een steppenzebra in je weitje, dan kun je dat rustig doen.

Natuurlijke behoefte Hoe komt deze lijst tot stand? In opdracht van de overheid doet Wageningen UR Livestock Resaerch onderzoek naar een aantal zoogdieren. Op den duur moeten natuurlijk alle in Nederland gehouden dieren onderzocht worden. Er werd steeds gekeken welke wetenschappelijke informatie voorhanden was. Bij gebrek aan informatie, kon er ook geen positief advies volgen. Weten we hoe het dier onder natuurlijke omstandigheden leeft, dan kunnen we een rede-

68


lijke inschatting maken van zijn natuurlijke

ook vogels, am¿bieën en reptielen moeten

behoeften. Maar hoe dwingend is zijn ge-

worden betrokken. Er zouden ook rand-

drag? Dat is moeilijk meetbaar. Desondanks

voorwaarden moeten komen hoe men een

werden per diersoort de gedragsbehoeften

dier kan houden. Denk bijvoorbeeld aan het

vastgesteld. Zo wil de panda beslist bamboe

konijn. Nergens is zoveel dierenleed als in

eten (en kom niet aan met iets anders, als-

het konijnenhok, waar zo’n konijntje alleen

jeblieft), moeten spitsmuizen in hun piere-

maar zielig voor zich uit zit te kijken, omdat

eentje leven en heeft een prairiehond een

mensen niet beseffen dat het een groeps-

winterslaap nodig. Wanneer het dier hoge

dier is. Niet dat het konijn niet op de PositieÀijst zou mogen, zo ver wil ik niet gaan.”

gedragsbehoeften heeft, en de risico’s op dierenleed dus groot zijn, kwam het niet op

beschouwing gebleven. Botte pech, omdat

de PositieÀijst. Daarnaast keek men naar

deze beesten vaak onder erbarmelijke om-

de manier waarop het dier bij de liefheb-

standigheden worden gehouden.

ber gehouden wordt. Daarom is het ook van belang dat hobbyhouders een enquête in-

Voorbereidingen Hoe zeker zijn deze ontwikkelingen, nu het hele politieke landschap binnenkort op de

vullen met hun eigen ervaringen. Tevens wil

Quickscan

men graag zo veel mogelijk geschreven in-

De afgelopen jaren is er een quickscan ge-

van Economische Zaken, Landbouw en In-

formatie verzamelen over de speci¿eke ver-

daan voor 100 diersoorten. Daarvan is er

novatie: “De voorbereidingen gaan gewoon

zorging. Deelnemers zijn van harte welkom.

voor 21 een negatief advies uitgebracht.

door, maar na de verkiezingen komt er een

www.positieÀijst.nl.

Voor 117 andere diersoorten kon men geen

nieuwe bewindspersoon die de PositieÀijst

advies uitbrengen omdat er onvoldoende

kan oppakken of laten liggen. Als het in-

informatie beschikbaar was. Het onder-

derdaad doorgaat, kan dat al per 1 januari.

zoek is uitgevoerd door medewerkers met

Dan komt het in de Staatscourant, maar we

Waar wordt naar gekeken? Bijvoorbeeld

een biologische of ecologische opleiding

gaan het ook breed bij het publiek bekend

naar de grootte van het volwassen dier,

op universitair of HBO niveau. Men gaat er

maken.” En de handhaving? “Daar hebben

het gevaar van het dier en de maatschap-

van uit dat de inbreng van burgers die goed

we de Voedsel- en Warenautoriteit voor

pelijke acceptatie van dit gevaar, de kans

beargumenteerd is, er toe bij kan dragen

en het Meldpunt 144. Er gaat niemand de

dat het dier ziekten op de mens overbrengt,

dat dieren aan de PositieÀijst worden toege-

straat op om een elandenroep na te doen,

en hoe moeilijk het dier is op te vangen als

voegd of daar juist van worden afgehaald.

om te kijken of daar elanden op reageren.”

Specifieke eisen

Persoonlijk ben ik een groot voorstander

de eigenaar overlijdt. En vooral natuurlijk naar de speci¿eke eisen die het dier stelt

schop gaat? Coen Gelinck van het Ministerie

van de PositieÀijst. Het zou bovendien ook

aan zijn leefomstandigheden. Is het een

Konijnenleed

nacht- of dagdier, heeft het een groot terri-

Jan Dobbe van de Dierenbescherming is

jaar onderzoek van tafel te vegen. Politici:

torium, hoe verzamelt het voedsel, kan het

blij met de PositieÀijst. “We hebben jaren

houdt de PositieÀijst in ere!!!

voldoende bescherming en beschutting vin-

aangedrongen op zo’n lijst, die gebaseerd

den, kan het zich in gevangenschap voort-

is op wetenschappelijke feiten en toetsing.

planten, heeft het soortgenoten nodig om

Er moeten goede criteria worden opgesteld,

mee te communiceren, en in hoeverre wil

zodat een dier zodanig gehouden kan wor-

een ¿kse kapitaalvernietiging zijn om drie

'H 'LHUHQEHVFKHUPLQJ LV EOLM PHW GH 3RVLWLHÁLMVW het onderzoeken en spelen. Op grond van

den dat het een prettig bestaan heeft en

al deze factoren wordt er gekeken naar het

zijn welzijn niet wordt geschaad. Wat ons

risico dat er schade optreedt aan de welzijn

betreft wordt het een hele korte lijst. Als

van het dier. Zo heeft een varken bijvoor-

je alleen al ziet wat een problemen men-

beeld een gevoelige neus, waarmee het in

sen ondervinden bij het houden van hon-

een rulle bodem wroet. Wordt het beest op

den en katten, terwijl dat toch hele gang-

beton gehouden, dan kan het die behoefte

bare huisdieren zijn. Er zijn heel veel dieren

niet uitleven. Overigens zijn productiedie-

die beslist niet op de lijst zouden moeten.

ren, dierentuindieren en circusdieren buiten

Denk bijvoorbeeld aan de kleinere apen. En

69


Linwood Barclay

“Een thriller moet amuseren” tekst: Rob Tuinstra

Linwood Barclay is als schrijver van thrillers een laatbloeier. Maar hij schrijft al jaren. Door zijn werk bij de Canadese krant Toronto Star is hij gepokt en gemazeld in alle facetten van de journalistiek. Hij heeft nu acht thrillers op zijn naam, waarvan vier in het Nederlands zijn vertaald. Onlangs besteedden wij aandacht voor zijn meest recente boek: Kijk Niet Weg. We gaven er twee sterren voor. Niet omdat

in Disneyworld zou zijn gebeurd. Ik kreeg

het een slecht boek is, maar omdat de au-

het weer eens onder ogen en dacht op-

teur zo hoog inzette met een schitterende

eens: daar kan ik wel mee aan de slag als

opening, en dat niveau daarna niet hele-

ik het gegeven manipuleer en er een eigen

maal wist vast te houden. Misschien heb-

twist aan geef. Of beter uitgedrukt; het is

ben we hem toch een ster tekort gedaan.

een mooi gegeven om de lezer op het verkeerde been te zetten. En dat is uiteindelijk

Kijk Niet Weg is opgepikt door Stephen King. Die vond het een van de beste thrillers die hij de laatste jaren las. Kunt u zich voorstellen dat je het dan met extra hoge verwachtingen leest? “Ik was natuurlijk erg blij dat King mijn boek zo prees. Dat er dan hoge verwachtingen aan worden gekoppeld lijkt me normaal.” Ik verwachtte daardoor een boek in de geest van King. “Dat kun je mij niet verwijten. Ik denk dat King eerder boeken aanprijst die juist niet lijken op wat hij zelf maakt. Ik ken hem

de taak van iemand die thrillers schrijft.”

Van journalist naar het schrijven van thrillers. Met uw ervaring een opmerkelijke verandering? “Achteraf vind ik dat zelf ook wel. Voor ik boeken schreef was ik in feite een allround journalist, editor en opmaker bij de Toronto Star. Ik was er best goed in. Als er twee uur voor de deadline een belangrijke nieuwsmelding kwam en de persen moesten worden gestopt, dan raakte ik nooit in paniek. Dan ben je dus een goede krantenman. Maar natuurlijk wil je niet altijd hetzelfde doen. Dat was de reden dat ik me meer ging richten op het schrijven van korte

worden in Canada voornamelijk Amerikaanse en Britse thrillers gelezen.”

Toch de gok gewaagd? “Ja. In feite heb ik altijd schrijver willen worden, net als elke journalist. En op een gegeven moment dacht ik gewoon dat ik het roer maar moest omgooien. Ik wist donders goed dat ik het in het amusement

Als schrijver van thrillers kun je je heel wat veroorloven, maar je hoort geen konijn uit de hoge hoed te toveren aan het eind van de rit. niet persoonlijk, maar weet wel dat hij niet

stukken en columns. Men was bij de krant

moest zoeken, want literaire ambities zijn

alleen een goed schrijver is, maar ook een

van mening dat ik wel wat gevoel voor hu-

een ver van mijn huis show. Ik lees graag

scherpzinnige lezer. Maar misschien is er

mor had. Ik geloofde dat. Omdat er in Ca-

literatuur en ik vind dat iedereen dat moet

wel een link tussen King en mij: we houden

nada verschillende bundels en paar humo-

doen. Maar als je amusement schrijft, moet

allebei niet van pretenties en waarderen

ristische boeken van mij zijn verschenen,

je niet van literaire ambities uitgaan. Goede

ook allebei een goed verteld verhaal.”

denk ik dat dat een goede zet is geweest.”

amusement-lectuur maken is al een kunst op zich. En ik hou van amusement. Boeken

Uw boek opent met een bijna broodje-aap verhaal. Baby en vrouw verdwijnen in pretpark. Maar bij u bijzonder listig van een twist voorzien. “Dat verhaal kende ik natuurlijk. Om de paar jaar verschijnt in de krant dat zoiets

70

Toen kwamen de thrillers? “Niet meteen. Canada is geen land met een thrillercultuur. Je zou het misschien wel verwachten, omdat heel Canada leeft in het grensgebied met de VS. Maar zoals in bijna alle landen in de Westerse wereld

die een paar dagen aangenaam vertier bieden, hebben net zoveel bestaansrecht als wat men wereldliteratuur noemt. Boeken die zijn geschreven met de pretentie literatuur te zijn, en die nauwelijks te lezen zijn, hebben dat in mijn ogen niet. En er


zijn nogal wat van die boeken. Ik zal je de voorbeelden besparen. Maar ik denk dat je die zelf wel in kunt vullen.”

Was u was meteen succesvol? “Nee, mijn eerste vier thrillers waren niet direct een groot succes. Ik verkocht wel wat in Canada, maar die markt is niet veel groter dan de Nederlandse markt. Ten eerste zijn Canadezen geen boekverslinders, en ten tweede zijn er in dat ongelooÀijk grote land maar zo'n 30 miljoen mensen. In Canada van boeken leven is net zo moeilijk om in Nederland van boeken te leven. Bovendien hadden die eerste thrillers een vaste hoofdpersoon. In het begin voelde dat wel goed, maar later begon het te knellen. Het voelde aan als het invullen van een formule. Ik ben er niet mee doorgegaan, maar heb het wel beschouwd als een goede oefening. Ik schaam me niet voor de boeken die ik schreef in de tijd die ik 'mijn leerproces' noem, maar dat ze geen bestsellers werden is terecht.” Wat moest er veranderen? “Ik denk dat ik te veel van mijn hoofd¿guur uitging en te weinig oog had voor de plot. In die zin lijkt het schrijven van thrillers wel wat op comedy: geen goede grap zonder een goede plot. Maar hoe verzin je een plot? Ik heb er eindeloos over nagedacht, maar kwam er niet uit. Tijdens dat proces nam mijn bewondering voor zo'n dame als Agatha Christie enorm toe. Je kunt beweren dat al haar hoofd¿guren inwisselbaar waren en dat elke kolonel op de andere leek, maar haar plots waren altijd waterdicht. Nu weet ik ook wel dat je met een plot alleen niet genoeg hebt om een boek te maken, maar zonder goede plot heb je zeker geen goede thriller.” Domme vraag natuurlijk: hoe verzin je een plot? “Die domme vraag heb ik mezelf ook talloze keren gesteld en ik kwam er niet uit. Hoe meer ik erover nadacht, des te slechter het idee. Eigenlijk moet je niet over een plot nadenken. Een plot hoort zich aan te dienen. En op een ochtend, toen ik eigenlijk aan niks dacht, schoot er opeens een idee door mijn hoofd. Iets in de trant van; wat zou er gebeuren als iedereen die je denkt goed te kennen nou eens heel anders is dan je altijd dacht. Hebbes, dacht

gen wat het idee was en ze gaf me carte

ken van logische personage's gekregen. Als

blanche. Ik ging werken vanuit een plot en

thrillerschrijver kun je je heel wat veroorlo-

bedacht daar de personen en de psycholo-

ven, maar je hoort geen konijn uit de hoge

gie bij. Het boek werd een aardig succes en

hoed te toveren aan het eind van de rit. Het

toen wist ik dat ik het kon.”

hoeft niet allemaal even geloofwaardig te zijn, maar wel logisch. En je moet je bewust

En deze formule houdt u vast? “Voorlopig wel, al blijft een plot een moeilijke klus. Zelf vind ik mijn eerste op zichzelf staande thriller nog het meest geslaagd, maar soms moet je ermee leven dat je

blijven van het feit dat je als schrijver van thrillers een entertainer bent, en allerminst een ¿losoof. Daarom heb ik zo de pest aan wat ze een literaire thriller noemen. Literatuur kan amuseren. Een thriller moet amuseren. Stephen King begrijpt dat, Michael

“Lees vooral voor je lol, is mijn credo.”

Connelly begrijpt dat en ik geloof dat ik het

ik. Ik belde meteen mijn agente, want in

maar één keer in je leven een heel goed

vooral voor je lol, is mijn credo.”

Canada geef je geen boek uit zonder een

idee hebt. Inmiddels heb ik natuurlijk ook

agente. In een minuut wist ik uit te leg-

routine opgebouwd en plezier in het beden-

inmiddels een beetje in de vingers heb. Lees

http://linwoodbarclay.com/

71


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Dodelijke draak Dragon’s Dogma (XBox, PS3) blaast het actiegenre nieuw leven in. De game speelt zich af in een gigantische open wereld en combineert veel actie met de vrijheid om een gedetailleerde en levende wereld te verkennen. Je gaat samen met drie andere avonturiers, de zogenaamde Pawns, op jacht naar een mysterieuze draak.

De Pawns vechten onafhankelijk van de

Belangrijkste kenmerken:

speler. Ze tonen moed en leren vaardighe-

Prachtig vormgegeven actie van de ma-

den via de eigenschappen en het speelge-

kers van de hits Resident Evil 4 en Devol

drag van de speler. Dragon’s Dogma biedt

May cry 4.

de vorm van buit, kennis en strategieën hoe je tegenstanders kan verslaan. Dit is een actiegame met diepte. Iedere beslissing heeft op een innovatieve ma-

hiermee eindeloze mogelijkheden om

De actie past zich aan naar het speelge-

nier invloed op de gameplay. Het gewicht

de karakters van je andere avon-

drag van de speler; waar de speler de

van je wapen, het materiaal van je uitrus-

turiers te vormen.

tegenstander raakt en hoe de speler rea-

ting en zelfs de lengte van je benen heb-

Spelers

maken

kunnen

hun Pawns de-

Het Pawn-systeem biedt de speler assi-

len met vrien-

stentie in de vorm van een metgezel die

den en gebruik

je kunt trainen gedurende het spelen.

van

andere

Pawns via Xbox Live en het PlayStation Network.

74

geert op hun aanvallen.

Plus twee extra avonturiers die goed bij de speelstijl van de speler passen.

ben invloed op de gevechten. De game maakt gebruik van Capcom’s MT Framework engine. De open wereld bevat een dynamische dag- en nachtcyclus van 24 uur. Ontmoet honderden NPC’s (Non-Player

Doe ervaring op door je Pawn te delen met

Characters) en vecht tegen verschillende

vrienden via Xbox Live of het PlayStation

tegenstanders zoals goblins, griffioenen

Network. Die ervaring betaalt zich uit in

en draken.


Knokken in Jakarta Door: Richard Tuinstra

Elke twee jaar wordt Nederland in de zomermaanden overspoeld met sport op TV. Natuurlijk, ieder jaar hebben we de Tour de France en Wimbledon. Maar dit jaar kunnen we daar nog het EK voetbal aan toevoegen. Als toetje hebben we aan het slot van de zomer de Olympische Spelen in Londen. Genoeg concurrentie voor de bioscopen dus. We kunnen kiezen, Robert Gesink en het Nederlands elftal of Batman en Spiderman. Vroeger waren de zomermaanden trou-

sische martial arts. Evans vertelt: “Het is

wens het terrein van de ouderwetse ac-

een raar verhaal. Een jongen uit Hirwaun,

tie¿lms. Denk maar eens aan ¿lms als

een stadje in de heuvels van Wales, gaat

Rambo, The Terminator en Die Hard. De

naar Indonesië en begint daar actie¿lms

jaren tachtig waren het tijdperk van ge-

te maken. Maar voor mij was het niet zo

spierde sterren zoals Sylvester Stallone,

vreemd, want dat wilde ik altijd al gaan

Arnold Schwarzenegger en Bruce Willis.

doen. De grote schok kwam echter toen

Deze mannen zijn nu echter behoorlijk op

de ¿lm zo’n groot success werd.” duister naderen de twintig agenten, onder

leeftijd geraakt. Afgezien van hun rol in ironische retroactie¿lms als The Expenda-

leiding van Sergeant Jaka (Joe Taslim) en

bles is hun tijd de¿nitief voorbij. Daarmee

Sloppenwijken

leek ook de actie¿lm voorgoed met pensi-

Het verhaal van de ¿lm is simpel. Diep in

Àat. Ze arresteren één van de Àatbewoners

oen te zijn gegaan. Maar nee, de zoveelste

het hart van één van de grootste sloppen-

en dwingen hem de zwaar gebarricadeerde

heropstanding van het genre is een feit.

wijken van Jakarta staat een immens en

deuren te openen. Ze sluipen verdieping na

De redding komt ditmaal wel uit een zeer

vervallen Àatgebouw. Het is de schuilplaats

verdieping naar boven op zoek naar Tama.

onverwachte hoek: Indonesië.

van de legendarische gangsterbaas Tama

Maar dan wordt het team ontdekt en breekt

Riyadi (Ray Sahetapy). Hij woont daar sa-

de hel los. Ze kunnen geen kant meer op

men met honderden moordenaars en gang-

en een wanhopige strijd op leven en dood

sters.De politie laat de hele buurt normaal

begint. Omhoog of omlaag, de dood ligt om elke hoek te wachten.

Pencak Silat

de heldhaftige agent Rama (Iko Uwais), de

The Raid is ge¿lmd op locatie in Jakarta

links liggen, het is er te gevaarlijk. Dat

door de uit Wales afkomstige Gareth

verandert allemaal wanneer een onervaren

Evans. De regisseur was al jarenlang een

eliteteam van de politie gevraagd wordt om

grote fan van Bruce Lee en Jackie Chan,

het gebouw te bestormen. Het doel is om

Sensatie

maar raakte gefascineerd door Pencak

voor eens en altijd een einde te maken aan

Gareth Evans maakte de ¿lm met een

Silat, een traditionele vorm van Indone-

de criminele activiteiten van Tama. In het

budget van nauweljks meer dan een miljoen dollar. De ¿lm heeft nu al vele malen dit bedrag opgebracht. The Raid was een enorme sensatie op de grote ¿lmfestivals van Toronto en Sundance. Hollywood is al begonnen aan de onvermijdeljke remake. Evans zelf is druk bezig met het vervolg en wil er uiteindelijk een trilogie van maken. Of de ¿lm al deze hype waard is kun je begin juli in de biscoop zelf gaan beoordelen.

The Raid Regisseur: Gareth Evans Met: Iko Uwais, Joe Taslim en Ray Sahetapy 5 juli in de Nederlandse bioscopen

75


Deense regering wil geen legale wiet in Kopenhagen Tekst: redactie Highlife

Het plan om staatswinkels voor de verkoop van wiet in Kopenhagen te introduceren, staat voorlopig in de ijskast. Het Deense ministerie van Justitie wees het verzoek van de gemeenteraad om te experimenteren met de regulering van cannabis af. De sociaal-democratische minister van Justitie, Morten Bødskov, meent dat dergelijke verkooppunten tot een stijging van de beschikbaarheid en het gebruik van cannabis zouden leiden. Of dit het de¿nitieve einde van de plannen

Gebruik zou toenemen

is, is nog niet zeker. Mikkel Warming, de

De minister ging niet in op de kwestie van

wethouder belast met Sociale Zaken en lid

het

van de politieke partij Rood-Groene Alliantie

band houdt met de lokale softdrugsmarkt.

(Enhedslisten in het Deens), heeft aange-

Daarbij vielen in het verleden al verschil-

afgenomen. Wel heeft de handel zich onder-

kondigd dat hij de kwestie via zijn partij in

lende doden. Integendeel, hij motiveerde

gronds verplaatst en is het geweld rond de

het nationale parlement wil bespreken. De

zijn weigering op de mogelijke nadelige ef-

handel sterk toegenomen. De meeste hasj

Rood-Groene Alliantie maakt geen deel uit

fecten van cannabis op de gezondheid en

die nu in Denemarken verkrijgbaar is komt

van de centrum-linkse minderheidsrege-

de onbewezen aanname dat het gebruik van

uit Marokko. Wiet wordt steeds meer in De-

ring, maar geeft wel parlementaire steun.

cannabis zou toenemen als het werd gede-

nemarken zelf gekweekt. Er zijn twee soor-

criminaliseerd. Warming: “Er is niets dat er

ten telers; de kleine idealistische kweker

op wijst dat decriminalisering zou leiden tot

die voor eigen gebruik kweekt of voor zijn

een verhoogde consumptie. Integendeel,

vrienden. De meerderheid van deze telers

Warming: “Ik vind het echt jammer dat de

kijk naar landen als Nederland en Portugal.

heeft minder dan 20 planten en maakt een

minister van Justitie niet bereid is om nieuwe

De ervaring daar laat zien dat eerder het

matige winst op de productie, aldus een on-

wegen in te slaan. Het is duidelijk dat het hui-

tegenovergestelde gebeurd.”

langs afgerond onderzoek. Daar tegenover

Huidige beleid mislukt

bendegeweld dat onder andere ver-

staat de grotere winst-georiënteerde kwe-

dige beleid op dit gebied mislukt is. De handel in wiet en hasj is voor een deel in handen

Of het project zal worden goedgekeurd,

ker, die vaak deel uitmaakt van het crimi-

van de zwaarste criminelen van de stad en

hangt nu af van het parlement. Hoewel het

nele milieu en aan de criminele markt levert

is een van de belangrijkste oorzaken van de

project wordt gesteund door de sociaal-

om veel geld te verdienen.

bendeoorlog in de stad. Als we marihuana

democraten in de Kopenhagense gemeen-

decriminaliseren, dan nemen we het brood

teraad, heeft de woordvoerder van de soci-

uit de mond van deze criminele bendes weg.”

aal-democraten voor justitiële zaken in het nationale parlement, Ole Haekkerup, ernsti-

Ook de lokale sociaal-democraten in de

ge twijfels geuit. Hij denkt dat Kopenhagen

gemeenteraad zijn het niet eens met hun

het project niet grondig heeft doordacht.

eigen minister. Het sociaal-democratische raadslid Lars Aslan Rasmussen uitte kritiek op het besluit van zijn eigen minister.

Ondergronds

Rasmussen. “We hadden gehoopt dat ze

Voordat een sociaal-democratisch minder-

ons voorstel serieus zouden nemen, want

heidskabinet in 2011 werd geïnstalleerd,

we hebben de steun van 80 procent van de

is Denemarken lange tijd door rechts-con-

gemeenteraad. Kopenhagen heeft een seri-

servatieve regeringen geleid. Zeg maar de

eus probleem, want de bendeoorlog is een

Deense variant van de regering Rutte. In die

gevolg van de handel in marihuana. De ben-

jaren is het softdrugsbeleid Àink aangepakt

des draaien meer geld dan 7-Eleven (een

en veel strenger geworden. Desondanks is

bekende winkelketen, red.).”

het gebruik van cannabis eerder toe- dan

76


Grow in 2 the future Door: Rob Tuinstra

Kera Seeds is een nieuwkomer op de markt van de cannabiszaden, maar schijn bedriegt. Want de mannen achter Kera Seeds lopen al veel langer mee in het cannabiswereldje, dus nemen ze een Àink stukje ervaring mee. Die know-how is ook wel nodig, want de competitie in de zadenhandel is groot. Maar met een uitgekiend pakket van topstrains gaat Kera Seeds ongetwijfeld een goede toekomst tegemoet.

kers als Amnesia, Diesel, White Widow, Northern Light, Afghan Kush, Skunk, Critical, Jack Herer en Super Silver Haze, ze hebben van Kera allemaal een ‘cross-

Vooral omdat Kera Seeds gewoon het beste

genetica krijg je net dat stukje extra wat je

atlantic make over’ gekregen met uitste-

vanuit Europa en de Verenigde Staten met

nodig hebt. Het is niet voor niets dat ze bij

kende resultaten. En daar laten ze het bij

elkaar gecombineerd heeft. In de optiek van

Kera Seeds het motto ‘Grow in 2 the future’

Kera Seeds niet bij, want met de nieuwe

Kera Seeds zitten in Europa en de Verenigde

hebben. De Nieuwe Generatie Zaden is bij

lijn California Specials gooien ze er nog

Staten de beste veredelaars van de wereld,

hen in goede handen. Bovendien, wat niet

een schepje bovenop. Wederom een top-

en als je beide krachten met elkaar combi-

onbelangrijk is, houden ze de medicinale

lijn met topkwaliteit.

neert resulteert dat gewoon in topzaad, en

kwaliteiten van de cannabisplant scherp in

dat wil Kera Seeds graag bieden.

het oog. Vandaar ook dat ze bewust de me-

Extra dimensie Populaire soorten als Amnesia en White

dicinale kweker ook van hun aanbod willen

Unieke kwaliteitsgarantie

laten pro¿teren.

Omdat ze zo overtuigd zijn van hun aanbod, biedt Kera Seeds een unieke kwa-

Widow krijgen daardoor een extra dimensie,

Kera Classics

want met die toegevoegde inter-Atlantische

En dat aanbod liegt er niet om. Klassie-

liteitsgarantie. Dan moet je sterk in je schoenen staan, maar bij Kera zijn ze ervan overtuigd dat ze topkwaliteit bieden. Dus garanderen ze dat je altijd verse zaden krijgt, dat je zaden altijd zullen ontkiemen, dat je de juiste genetica krijgt (What you buy is what you get) en dat de zaden altijd professioneel en discreet verpakt zijn. Kortom, Kera Seeds is een no-nonsense bedrijf waarvan we in de toekomst nog meer zullen horen.

Feminesed en AutoFlower Het spreekt voor zich dat Kera extra alert is op de laatste ontwikkelingen. Daarom is het aanbod van Feminised en AutoFlower ook groot. Bij de Feminised kun je kiezen uit Power Plant, Shiva Skunk, Critical Jack en Northern Light. Bij de AutoFlower biedt het assortiment Crazy Bud, Kera Matic, Kera Dwarf en NLX Diamond. Kera Seeds www.keraseeds.com info@keraseeds.com Tel: 013 – 87 95 007

77


Chainsaw Lollipop Look-A-Likes In maart lazen jullie een artikel over Chainsaw Lollipop. Even terug in de tijd, het gaat om een game waarbij het meisje Juliet met een kettingzaag op zombies jaagt. Zombie-Hunter in Zuurstok Rose, zetten we als kop boven dat artikel. Want de knappe Juliet doet haar bloederige zombie-slachtpartijen natuurlijk in een strak en weinig verhullend pakje. Er is goed nieuws voor de fans van Juliet.

heuse Chainsaw Lollipop vermomde. We

Want om de introductie van deze game ex-

kunnen niet wachten op de ver¿lming van

tra te vieren (vanaf 14 juni verkrijgbaar),

deze nu al opzienbarende game…

organiseerde uitgever Warner Bros een Nederlandse competitie voor Chainsaw Lollipop Look-A-Likes. Als jullie dit nummer lezen, is de winnares al bekend. Zij zal eeuwige roem vergaren, plus een fotoshoot voor het blad FHM. We laten jullie nog weten wie de Nederlandse Lollipop is geworden, maar hier alvast wat voorbeelden van Jessica Nigri, die zichzelf al eerder als een

Varg Veum op DVD Vanuit Scandinavië worden we de laatste jaren verwend door prachtige tv-series. Eerder schreven we over The Bridge, maar ook The Killing en het politieke drama Borgen zijn van hoge kwaliteit. Vanuit Noorwegen eist Varg Veum nu de aandacht op. Liefhebbers van crimeseries zullen zich

met het verleden doet alles veranderen.

zeker vermaken met deze Noorse vari-

Zijn bittere vijand ‘Het Mes’ wordt name-

ant. Trond Espen Seim speelt de hoofdrol

lijk uit de gevangenis vrijgelaten. En ‘Het

als Varg Veum in een tweede reeks boek-

Mes’ is vastberaden om wraak te nemen

ver¿lmingen van bestsellerauteur Gunnar

op Varg Veum, door wie hij achter de tra-

Staalesen. De serie heeft een scherp rand-

lies zat. Als snel is Veum verstrengeld in

je, met een touch zwarte humor en soms

een zaak waarbij hij gaat twijfelen aan

bloedstollende

volgen

zijn eigen onschuld. Deel 1 (Teken aan de

de jonge, roekeloze en licht ontvlambare

wand) en deel 4 (Het uur van de wolf) van

Varg Veum, die niet langer werkzaam is

dit tweede seizoen van Varg Veum zijn ook

als privé-detective, maar een vaste baan

in de bioscoop te zien. Maar je kunt het

als onderwijzer heeft. Zijn leven is rusti-

hele tweede seizoen ook meteen via een

ger geworden, maar een brute ontmoeting

DVD-box thuis bekijken.

78

actiescènes.

We


Dat wilde ik ook wel! Door: Diede Dracht

Willem is 21 jaar en studeert Algemene Sociale Wetenschappen. Naast zijn studie werkt hij in de horeca en steekt veel van zijn vrije tijd in de scouting. Willem sport graag, heeft een passie voor muziek en voor zijn vriendin. Naast al die dingen houdt hij, naar eigen zeggen, veel te weinig tijd over.

Knetterhard spacen Mijn echte eerste keer, dus met inhaleren, is me veel minder bijgebleven dan die keer op school. Waarschijnlijk omdat ik toen

Mijn eerste keer mag misschien niet gel-

was, m’n handen tig keer

den als een eerste keer. Ik was toen 14 en

gewassen en met heel

ik had een vriend op de middelbare school

veel kauwgom in m’n

uit met een vriend. Mijn vriendin

die al een tijdje blowde. Op een dag vroeg

mik de les ingegaan

zou later ook komen met weer wat

hij me in de pauze mee naar een pleintje

in de hoop dat de le-

vriendinnen van haar. Die vriend

achter de school waar hij altijd ging blo-

raar niks zou ruiken.

op had. Ik ging die avond namelijk

van mij was nog geen 16 en kwam toen gelukkig met een val-

wen. Dat wilde ik wel! Ik vond het idee dat ik toen mijn eerste jointje ging roken

een combinatie van alcohol en wiet

se ID-kaart binnen. In die tijd

echt helemaal fantastisch. Pas een half

Placebo-effect

jaar later, toen ik het voor de ‘tweede’

Ik had toen Geschiede-

keer deed en onderhand ook was begon-

nis en me achterin de

we dan ook. Ik had natuurlijk al

nen met roken, kwam ik erachter dat ik

klas een beetje verstopt

een paar biertjes op en na een paar

die eerste keer helemaal niet heb geïnha-

onder m’n petje. We kre-

leerd en waarschijnlijk dus ook helemaal

gen allemaal dezelfde kaart-

niet stoned ben geweest. Maar dat maakt

jes uitgedeeld met daarop

knetterhard staan spacen daar op de

de rest van die middag misschien nog wel

een beschrijving van een

muziek. Maar dat duurde dus maar

iets grappiger.

gebeurtenis en die moesten

mocht je in die club nog binnen roken en blowen, dus dat deden

hijsjes van die joint ging ik twee of drie minuten echt heerlijk. Ik heb

heel even. Nog voordat mijn vriendin

we individueel in de juiste his-

er was ben ik naar buiten gegaan en heb ik

torische volgorde leggen. Ik weet niet hoe

daar om de hoek alles onder gekotst. Veel

het kwam, maar na eerst lange tijd gieche-

en veel te lang bleef dat doorgaan. Ik heb

Voor mijn gevoel was ik namelijk wel echt

len was ik daarna mijn aandacht en con-

mijn vriend toen gedag gezegd en ben naar

stoned! Of nou ja, stoned, ik wist natuurlijk

centratie volledig kwijt. Misschien doordat

huis gegaan.

niet hoe je je behoorde te voelen, maar ik

die adrenalineboost uit begon te werken

Gevoel

Wat me toen verbaasde was dat ik me op

Misschien was er wel sprake van een placebo-effect.

de ¿ets eigenlijk al snel weer lekker ging

voelde me wel heel anders. Waarschijnlijk

of misschien was er wel sprake van een

lachen om hoe ik erbij moet hebben ge-

was dat de adrenaline die door m’n lijf

placebo-effect. Het kwam er in ieder geval

staan tijdens het kotsen. Toen ik eenmaal

stroomde, want ik heb ontzettend staan

op neer dat toen de leraar aan mij vroeg:

thuis was had ik ontzettend honger gekre-

stuiteren. Voordat de les weer begon heb

“En Willem, al klaar?”, ik alleen het eerste

gen en ben ik met twee blikken tonijn, een

ik nog lang bij de WC’s gestaan, water

kaartje iets van tien keer opnieuw begon

pot mayonaise, een heel warm hoofd en

in m’n gezicht gegooid, lang in de spie-

te lezen en de leraar verschrikt aan bleef

samengeknepen oogjes op de bank Spon-

gel gekeken of het niet aan me te zien

staren zonder iets te zeggen.

gebob Squarepants gaan zitten kijken.

voelen. Ik heb verschrikkelijk hard moeten

79


Door: Rob Tuinstra

The Whistleblower

The Revenant

Regisseur: Larysa Kondracki Met: Rachel Weisz, David Strathairn, Monica Bellucci

Regisseur: D. Kerry Prior Met: David Anders, Chris Wylde, Louise Grif¿ths

Kathryn Bolkovac (Weisz) is

Vlak voordat soldaat Bart Gre-

een Amerikaanse politie-agen-

gory (Anders) weer naar huis

te die leeft voor haar werk. Na

mag, komt hij in Irak om. Zijn

een scheiding raakt ze zowel

vriendin

haar man als dochter kwijt.

beste vriend Joey zijn kapot.

Om extra geld te verdienen,

Maar echt dood blijkt Bart niet

Janet

(Grif¿ths)

en

waardoor ze later dichter bij de

te zijn. Daar komt Joey achter

nieuwe woonplaats van haar dochter kan wonen, meldt ze zich

wanneer zijn (inmiddels wel wat rottig ruikende) vriend op een

aan bij de VN om mee te doen aan vredesoperaties in Bosnië.

avond bij hem aanklopt. Wat is er van Bart geworden? Is hij

Maar daar stuit ze na onderzoek op een netwerk van prosti-

een zombie? Is hij een vampier? Of is hij iets daartussenin?

tutie en mensenhandel. Ze trekt bij haar meerderen aan de

Hoe dan ook, met de wederopstanding van Bart begint een

bel, maar dan blijkt dat ook medewerkers van de VN schuldig

tragikomische rollercoaster door het nachtleven van Los Ange-

zijn aan corruptie, en soms zelfs verantwoordelijk zijn voor de

les, waar Bart en Joey op zoek gaan naar slachtoffers om de

mensonterende behandeling van jonge Oost-Europese vrou-

ontbinding van Bart nog een beetje tegen te gaan. Liefhebbers

wen. Als klokkenluider (Whistleblower) tracht ze hieraan een

van gore- en splattercomedies zullen veel plezier beleven aan

eind te maken. Of dat zal lukken? Een uitstekende ¿lm, die

deze uitbundige variant, die bovendien een aantal originele en

(helaas) gebaseerd is op ware gebeurtenissen. Wel met een

verrassende elementen heeft. Sterk einde ook.

zware Hollywoodsaus overgoten.

War of the Arrows

Love

Regisseur: Kim Han-min Met: Park Hae-ill, Chae-won Moon

Regisseur: William Eubank Met: Gunner Wright, Bradley Horne

War of the Arrows werd door

Love

acht miljoen Koreanen beke-

vreemdende

ken. Terecht, want dit indruk-

¿lm.

wekkende epos slaagt op alle

woodbombast moeten hier ver

fronten. Het verhaal speelt zich

vandaan blijven. Ontploffende

af in de zeventiende eeuw. Ko-

ruimteschepen of andere actie

is

een

uitermate science

Liefhebbers

van

ver¿ction Holly-

rea wordt geteisterd door inval-

is niet aanwezig; het gaat om

len vanuit Mantsjoerije. Nam-yi heeft de zorg over zijn zusje

de sfeervolle (en prachtige) beelden, die worden ondersteund

Ja-in op zich genomen, nadat hun vader vermoord werd. Bij een

door de soundtrack van Angels & Demons. Het verhaal richt

nieuwe invasie vele jaren later wordt ze echter ontvoerd, waar-

zich op wat eenzaamheid met mensen doet, en dat wij eigenlijk

na Nam-yi alles doet om haar terug te halen. Dat levert 122 mi-

allemaal noodzaak hebben aan menselijk contact. Daarvoor ge-

nuten actie en heel veel spanning op. Regisseur Han-min heeft

bruikt regisseur Eubank astronaut Lee Miller (Wright), die het

het Korea uit 1636 prachtig op het doek gebracht, en de acteurs

contact met aarde kwijtraakt en daardoor jarenlang in totale

zijn in topvorm. Vooral een aantal van de bad guys, de gehar-

eenzaamheid door de ruimte zweeft. Zijn relaas wordt vooraf-

de krijgers uit Mantsjoerije, maken indruk. Ook hoofdrolspeler

gegaan door de ontdekking van een vreemd object tijdens de

Park Hae-il is goed op dreef. Maar wat de ¿lm echt meerwaarde

Amerikaanse burgeroorlog. Beide gebeurtenissen hebben met

geeft, zijn de prachtige cinematogra¿sche beelden; nooit zijn

elkaar te maken, maar hoe? Zelfs na een vette Hazejoint lijkt

een afschietende pijlen zo zinderend in beeld gebracht. Het ein-

de meest trippy kijker dat antwoord schuldig te moeten blijven.

de doet aan Sergio Leone denken. Top¿lm.

Desondanks, mooi om naar te kijken, dat wel…

80


Kleine boeken met grote inhoud tekst: Rob Tuinstra

Uitgeverij Taschen is gespecialiseerd in mooie en vaak ook erg robuuste fotoboeken. Een formaat schaakbord (of groter) is geen uitzondering. Maar of ze nu wel of niet de crisis in gedachten hadden, ze gaan nu toch ook een keer voor een kleinere uitgave. Maar let op, het gaat wel weer om grote zaken. Want in zowel The Little Book of Big

Penis natuurlijk veel grotere, en nog veel

Breasts als The Little Book of Big Penis

grotere exemplaren, en zelfs onnatuur-

hebben de samenstellers een uitgelezen

lijk veel grotere niet meer normale op-

verzameling foto’s van die vrouwelijke

blaasversies op het net te vinden zijn. De

en mannelijke lichaamsdelen gemaakt.

samenstellers van beide boeken lijken te

Om met de Grote Borsten te beginnen,

willen benadrukken dat het soms vroeger

je vindt daar 150 (x 2) stuks van model-

toch echt beter was.

len uit vroeger tijden. Je kunt zeggen, dat waren de Gouden Jaren, want Grote

www.taschen.com

Borsten waren toen ook nog echt helemaal uit zichzelf groot. Hoe dan ook, namen van modellen uit de jaren 50, 60 en 70 als Michelle Angelo, Joan Brinkman, Chesty Morgan of Norma Stitts zullen niet iedereen iets zeggen, maar de getoonde waren zijn 100% biologisch en natuurlijk.

John Holmes Hetzelfde kunnen we zeggen voor het gereedschap dat groot geschapen mannen tonen in het equivalent The Little Book of Big Penis. Daarin ook aandacht voor de onvolprezen John Holmes. Deze fameuze pornoster maakte in de jaren 70 veel indruk met zijn meest ge¿lmde lichaamsdeel, maar dat weerhield hem er uiteindelijk niet van om in de goot te eindigen. Om aan een serie indrukwekkende foto’s te komen, vonden de samenstellers in de archieven van de vroege gay porno-industrie ook heel wat geschikte modellen.

Nostalgisch Beide boeken doen nogal nostalgisch aan. Ten eerste natuurlijk omdat het om oudere foto’s gaat, toen het schaamhaar nog welig mocht tieren en het woord siliconen (of mislukte implantaten) nog niet met borsten in verband werd gebracht. Maar ook omdat er met het internettijdperk qua zoekopdrachten op Big Breasts of Big

81


Advertentie index

60-61

Dizzy Duck

60-61

Notos

13-14-15

Apollyon

51

Dizzy Duck

72-73

Of¿ce Green

13-14-15

Apollyon

13-14-15

Dizzy Duck Heerenveen

72-73

Pascha

13-14-15

72-73

Polder de

13-14-15

Amaranta Seeds

Argus

41

Esara

Atami

83

Eurotuin

13-14-15

PP Trading

41

ATK Agratrading

51

Green Earth Trading

13-14-15

Ramproducts

41

7

Greenheaven & Arts

67

Royal Queen Seeds

25

13-14-15

Royal Queen Seeds

60-61

60-61

Seed Company the

13-14-15

Auxine Big Supplies Bio Future Bio Ibo / G-Power Biologisch Groen Bunkertje ‘t

67 13-14-15

Hacas

67

13-14-15

Hacas

72-73

60-61 1

Canna

84

Coffeeshop Cremers Coffeeshop Relax

D&L

T.C. Sloterdijkje

13-14-15

T.T.B.

13-14-15

Hennep Huis Het

13-14-15

TDM Trading

13-14-15

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

Thc

51

Top Vision

67

41

60-61

Keeper de

13-14-15

13-14-15

Kera Seeds

2

Ketama Trading

13-14-15

New Age Company

13-14-15

TuinCentrum Nootdorp Upstairs

Whitetops

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Arnold Jorissen, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Mike de Leede, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van

Fax: 073-5479732

Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa

E-mail: info@highlife.nl

en vele anderen.

Highlife magazine Is een uitgave van:

Advertenties: Nancy en Daisy

Drukkerij: Corelio, België Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

67

13-14-15

Ion Quest

51

Snail

Handelsonderneming Oud-Midden

13-14-15

72-73

Deventer Trading

Guna Guna

82

Canna

Caretops

Greenhouse Davids

13-14-15 72-73

13-14-15


T!

INW

N

N UI

D

U ET

EL

INK

U BIJ

E ND

R UU

B

I

NIEU

W JA SJE! ! ...ZE LFDE ! KWA LITE IT!!!

$% .)%57% "a#5:: ,)*.



Articles inside

Grabbelton

3min
page 80

De eerste keer

3min
page 79

Kera Seeds

4min
pages 77-78

Kopenhagen: geen legale wiet?

3min
page 76

Smokescreen

2min
page 75

Games

1min
page 74

België: Na de wietpas

2min
page 62

Overheid maakt lijst huisdieren

6min
pages 68-69

Spannende boeken

3min
pages 66-67

USA Roadtrip

7min
pages 64-65

Legalize eert Pim Fortuyn

2min
page 63

VOC: op naar 12 september

3min
pages 58-61

Tekenen onder invloed

4min
pages 56-57

TDTMCM: 1000 jonkos

3min
pages 54-55

Mediwiet tegen fybromyalgie

5min
pages 52-53

High Gadgets

3min
pages 46-47

12/12 kweeksysteem

6min
pages 48-49

Ondertussen in Terneuzen

7min
pages 44-45

Burgerinitiatief tegen wietpas

1min
page 43

CCA in Barcelona

3min
page 39

Open brief Ben Dronkers

3min
page 38

Alleskunner Michiel Wallrave

6min
pages 34-37

Cannabinoïden in chocolade

9min
pages 30-33

Fresku wil verhalen vertellen

7min
pages 26-29

De gevolgen van de wietpas

9min
pages 21-23

Stelling: Symboolberichtgeving

2min
pages 24-25

Na 15 jaar einde aan Essensie

3min
page 20

High Weirdness

2min
page 19

Flash

5min
pages 9-10

C-Man

3min
page 18

Brievenrubriek

2min
page 17

Auxine

2min
pages 6-7

Nicole Maalsté

3min
page 8

Voorwoord

4min
pages 3-4

André Beckers

3min
page 16

Product Flash

5min
pages 11-15
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.