HighLife 0222

Page 1

D E N H A AG C O F F E E S H O P M AG I C HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 31 #2 April / Mei 2022

GRATIS

START WIETEXPERIMENT

WÉÉR UITGESTELD

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

RINUS ‘SUVER NUVER’ BEINTEMA

LANCEERT LEGAAL THC-PRODUCT

C O F F E E S H O P M AG I C D E N H A AG

2

#

NORMAAL OVER DRUGSLegale opvolger van wietolie? Suver Nuver strikes again: in het diepste geheim werkte Rinus Beintema in het afgelopen jaar samen met het Amerikaanse bedrijf Hemp Synergistics om een honderd procent legale opvolger van wietolie te ontwikkelen, op waterbasis. Op 20 april wordt het resultaat, ital water, gelanceerd in Nederland. Derrick Bergman sprak met Rinus Beintema en zijn Amerikaanse partners.

D

e voorbereidingen voor het wiet-

André Beckers schrijft over een merkwaar-

experiment gaan gestaag maar

dig voorval in Californië. Een beveiligd

langzaam door. In deel 7 van de

transport met de opbrengt van een legale

serie ’t Experimentje wordt dat duidelijk:

cannabis dispensary werd daar op een

‘De ministers gaven aan dat de vertra-

snelweg staande gehouden door een she-

ging vooral komt door de BIBOB-toetsen

riff en het geld werd in beslag genomen

(dat zijn de toetsen op grond van de Wet

door de federale overheid. Cannabis is

bevordering integriteitsbeoordelingen

namelijk legaal in heel veel staten, maar de

door het openbaar bestuur). Die blijken de

federale overheid verbiedt cannabis nog

nodige tijd te kosten. Het lullige is dat alle

steeds. Gevolg: net als in Nederland wei-

betrokkenen hierdoor niet van start kun-

geren banken faciliteiten aan cannabison-

nen. Het officiële startmoment wordt wéér

dernemers. André Beckers verzucht: ‘Het is

uitgesteld. Het laatste nieuws is dat het experiment waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 kan beginnen. Een ander hoofdpijndossier is het gedoe over coffeeshopvergunningen, waarover we al een paar keer eerder schreven. Nu hebben ambtenaren in Almelo bedacht om de vergunningen van de lokale shops maar gewoon in te nemen. Natuurlijk zijn de twee coffeeshops in deze Twentse

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

gemeente daar laaiend over. Een van de exploitanten had ook net de zaak voor een kwart miljoen laten verbouwen. Hoe dit eindigt? Waarschijnlijk zal de rechter er aan te pas moeten komen. Verdrietig nieuws. Doede de Jong is na een kort ziekbed overleden. Doede was een icoon in de Nederlandse cannabiswereld. Hij streed met hart en ziel voor de

makkelijker om als foute Russische oligarch

legalisering van de cannabisplant. Open en

te bankieren bij een Nederlandse bank dan

eerlijk ging hij de strijd aan met de Neder-

als eigenaar van een coffeeshop.’

landse overheid, die hem ongenadig hard

Dit en nog veel meer in dit nummer. We

aanpakte. Doede dreigde huis en haard

wensen jullie weer veel leesplezier.

kwijt te raken, maar bleef altijd strijdbaar en verzette zich met hand en tand tegen alle juridische procedures. In dit nummer

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Rob Tuinstra

ruim aandacht voor ‘de meeste bekende cannabiskweker’ van Nederland. We zullen hem missen.

HighLife 3


15

INHOUD

32 APRIL / MEI 2022

FEATURES 15

WORDT ITAL WATER DE NIEUWE WIETOLIE?

18

ALMELO TREKT VERGUNNINGEN COFFEESHOPS IN

20

TERUG IN BARCELONA

26

’T EXPERIMENTJE​

32

CHOREOMANIC

56

REPTILIANS

Rinus ‘Suver Nuver’ Beintema lanceert legaal THC-product op 4/20 ‘We gaan door tot aan Raad van State’

Druk op Spannabis, rustig in Cannabis Social Clubs Start wietexperiment wéér uitgesteld Een manische uitlaatklep in turbulente tijden Niets beter dan met een jointje in de muziek te verdwijnen

4 HighLife


56

52 Vaste

GROENE ZAKEN 14

42 49 75

PARADISE SEEDS + COMPOUND GENETICS

Exclusief Europees partnerschap

HUMBOLDT X SEEDSTOCKERS

Mack & Crack Feminized

NEME SEEDS

Mystical Punch

ABSOLUTE CANNABIS SEEDS

Nordés

EN VERDER 24

30 52

ANDRÉ BECKERS

Cash geld in cannabisbranche is problematisch

DOEDE DE JONG OVERLEDEN

De hennepplant is altijd mijn vriend geweest

10 X MEXICO CITY

Gedoogparken om te blowen

RUBRIEKEN 3 6 7 13 38 43 46 50 62 68 72 80

VOORWOORD NICOLE MAALSTÉ FLASH HIGH WEIRDNESS HIGH, HEMP & CURE PGMCG NIEUWS WIL & RUUD OOMEN HIGH GADGETS VOC LOGBOEK GAMES BELGIË TREASURES

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Ode aan dappere strijders Afgelopen maand overleed Doede de Jong. De bekende Friese hennepteler streed een leven lang tegen het verbod op cannabisplanten en het recht op zelfbeschikking. De dood van deze dappere strijder raakt mij.

nen verdienen voor het onderhouden van dieren. Uiteraard zijn de Europese subsidies hier niet voor bedoeld, maar zo werkt het als er geen duidelijke regels en controle zijn. De dierenarts die de controles moet uitvoeren, ziet het ook als een verdienmodel. Mijn vriendin en haar medestrijders hebben inmiddels een rechtszaak aangespannen en gewonnen. Maar een bevriende dierenarts die haar in eerste instantie bijstond, zegt inmiddels zich niet meer te herinneren wie zij is. Zijn leven op het eiland gaat door. Zij zal het eiland verlaten. Voor een journalistiek onderzoeksproject

laars, schrijft hij brieven naar de media,

in Athene sprak ik afgelopen maand met

geeft hij lezingen aan geïnteresseerden en

Respect en steun

Vasilis (niet zijn echte naam), een Griekse

werkt hij samen met wetenschappers om

Activisme kost niet alleen heel veel tijd en

milieuactivist. Vasilis is een berggids. De

het tij te keren. In Griekenland is dit niet

geld (mijn vriendin besteedt een groot

afgelopen jaren zag hij steeds meer

ongevaarlijk. Met het ontwikkelen van

deel van inkomen aan het tegengaan van

windturbineparken op bergtoppen

windturbineparken zijn grote bedragen

dierenleed). In landen waar de rechtstaat

verschijnen. Om de windturbines daar te

gemoeid van investeerders die gewend

niet goed werkt, is het niet zonder risico. En

kunnen plaatsen worden uitgebreide

zijn de wet naar hun hand te zetten. De

zelfs als je uiteindelijk wel je gelijk haalt,

wegennetten aangelegd dwars door

invloed van die mensen strekt zo ver dat ze

dan kan de prijs die je daarvoor betaalt

ongerepte Griekse natuurgebieden, ten

iemands leven goed zuur kunnen maken.

hoog zijn. Doede heeft aan den lijve

koste van de biodiversiteit. Vasilis is niet

Tijdens de gesprekken die volgen met

ondervonden wat het betekent om tegen

tegen windturbines maar wil dat deze op

medestrijders, merk ik dat mensen bang

‘het systeem’ te strijden. Hij stond verschil-

locaties worden geplaatst waar de mens al

zijn om het achterste van hun tong te laten

lende keren voor de rechter en dreigde zijn

heeft ingegrepen. Het omgekeerde NIMBY

zien. De partijen waartegen ze strijden

boerderij kwijt te raken. Maar hij hield zijn

idee, de windturbines moeten juist wel in

schuwen geen geweld.

rug recht en bleef onverwoestbaar

de achtertuinen van de stedelingen komen

doorstrijden. Hij werd daardoor een

die de opgewekte energie gebruiken. In

Verdienmodel

symbool voor de strijd voor legalisering van

zijn piepkleine appartementje dat

Een vriendin voert een vergelijkbare strijd

cannabis. Doede, Vassilis en mijn vriendin

volhangt met ‘wildlife’ posters in de

op een Grieks eiland. Daar staan door de

strijden een ongelijke strijd. We hebben de

Griekse bergen, leidt hij mij door een 5-uur

Europese Unie gesubsidieerde paarden en

gedrevenheid van deze mensen nodig om

durende presentatie met kaarten, foto’s en

koeien zonder eten en drinken in de

dingen die scheef lopen aan de kaak te

statistieken die hij de afgelopen jaren

brandende zon weg te kwijnen. Mensen

stellen. Ieder op hun eigen manier

heeft verzameld. Vasilis is een strijder.

die normaalgesproken geen dieren

proberen ze stapjes te zetten naar een

Samen met gelijkgestemden spant hij

houden, hebben de Europese geldpot

rechtvaardigere wereld. Zij verdienen onze

rechtszaken aan tegen projectontwikke-

ontdekt. Ze blijken een flink bedrag te kun-

respect en steun.

6 HighLife


lash BMC LEVERT BIJNA 6% MINDER MEDICINALE CANNABIS

THC-SNOEPJE VAN 61 KILO

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC is verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis in Nederland en werkt sinds 2003 met Bedrocan als leverancier, die mediwiet in vijf varianten levert. Volgens cijfers van het SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen) werd vorig jaar 42.000 keer medicinale cannabis verstrekt, tweeduizend minder dan een jaar eerder (-5,9%). De daling wordt vooral veroorzaakt omdat specialisten veel minder recepten voor mediwiet uitschreven (-11,6%). Het aantal recepten via de huisarts daalde nauwelijks (-0,5%). Het aantal patiënten bleef met 6700 ongeveer gelijk.

Een tijdje geleden schreven we over de grootste wiet-brownie ooit. Een cannabisbedrijf uit Massachusetts, MariMed, maakte er eentje van liefst 385 kilo. Deze keer verrassen we jullie met het grootste wietsnoepje ooit. Deze gummy werd in de Amerikaanse staat Missouri onthuld door Good Day Farm, dat medicinale cannabis in vele vormen aanbiedt. Bij de opening van hun nieuwe state-of-theart kwekerij onthulden ze deze super-size THC-gummy van 61 kilo met 10.000 mg THC. In tegenstelling tot de superwietbrownie, die door het personeel van MariMed mocht worden opgepeuzeld, blijft deze THC-gummy ‘ter inspiratie voor het personeel’ in de kwekerij in Columbia te bewonderen.

ONDERZOEK EFFECTEN MEDIWIET BIJ KINDEREPILEPSIE De Nederlandse overheid heeft 1.4 miljoen euro subsidie vrijgemaakt om een onderzoek naar de effecten van medicinale cannabis bij kinderepilepsie te bekostigen. Het Ministerie van VWS: ‘De hypothese die moet worden geadresseerd is: Medicinale cannabis verlaagt de frequentie en/of ernst van epileptische aanvallen bij kinderen met therapieresistentie epilepsie. Als secundaire uitkomstmaten dienen kwaliteit van leven, bijwerkingen en kosten meegenomen te worden.’ De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de hypothese uitvoert. Beter laat dan nooit, zou je zeggen, want dat mediwiet gunstig werkt bij kinderen met epilepsie weten we al langer. Er is zelfs een speciale THC-arme soort voor gemaakt: Charlotte’s Web, dat werd gebruikt bij de behandeling van Charlotte Figi in Colorado. Haar epileptische aanvallen werden veel minder nadat ze wietolie kreeg toegediend. Helaas overleed ze in 2020 op 13-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.

HighLife 7


news MIKE TYSON MAAKT WIET-EDIBLE VAN AFGEBETEN OOR Het cannabisbedrijf van Mike Tyson maakt edibles in de vorm van een oor waaruit een stukje gehapt is. Het is een verwijzing naar het beruchte gevecht van de ex-bokser met Evander Holyfield. Over de edibles met de toepasselijke naam Mike Bites zegt Tyson zelf: ‘These ears actually taste good.’ De Amerikaan verloor ooit zijn zwaargewicht WBA-titel aan Holyfield nadat dit gevecht werd gestaakt, maar het was de rematch van 1997 die een van de beroemdste bokswedstrijden n werd. In de derde ronde beet Tyson een deel van Holyfields oor af voordat hij het op de grond spuugde. Scheidsrechter Mills Lane stopte het gevecht en diskwalificeerde Tyson. Hij kreeg van de Nevada State Athletic Commission een boete van drie miljoen dollar en vocht meer dan een jaar niet. De poging van artsen om Holyfields oor te redden mislukte, omdat het deel dat was afgebeten onderweg in de ambulancerit naar het ziekenhuis miraculeus is verdwenen.

WERKT CANNABIS TEGEN OBESITAS? Onderzoekers van de Curtin University in West-Australië gaan samen met een lokale producent van medicinale cannabis, Little Green Pharma, onderzoeken of cannabis gebruikt kan worden in de strijd tegen obesitas. Professor Marco Falasca zegt dat mediwiet het potentieel heeft om een ​​veilig alternatief te bieden voor de huidige beschikbare afslankmedicijnen. Falasca: ‘Er zijn niet veel behandelingen voor obesitas, en ze hebben allemaal bijwerkingen.’ Medicinale cannabis is al zes jaar legaal in Australië, maar wordt zeer strikt gereguleerd door de Therapeutic Goods Administration.

MAROKKO ZET VOLGENDE STAP NAAR LEGALE MEDIWIET Marokko heeft een volgende stap naar een legale mediwietindustrie gezet. De regering heeft drie regio’s uitgekozen waar in de toekomst legaal cannabis voor medische doeleinden verbouwd mag worden. Al Hoceima, Chefchaouen en Taounate werden aangewezen om medicinale cannabis en industriële hennep te kweken. In deze gebieden wordt trouwens al eeuwenlang cannabis geteeld, dus de expertise is er al, zullen we maar zeggen. Nieuw is dat de lokale wiet nu legaal kan worden verbouwd, maar dat gaat dan wel gepaard met allerlei vergunningen die gaan lopen via een speciale adviescommissie. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat zullen we de komende tijd gaan merken. Het is wel weer een teken dat in steeds meer delen van de wereld het beleid rond cannabis drastisch veranderd.

8 HighLifelash POETIN HASJ IN LIBIË AANGESPOELD Tijdens een strandwandeling vond een lokale kustbewoner in Libië 323 pakketten hasj met de beeltenis van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens een verklaring van de Libische autoriteiten werd de vondst gedaan bij Al Marj, in de

COFFEESHOP IN AANKOMSTHAL SCHIPHOL?

buurt van Benghazi. In totaal zou het om ongeveer 75 kilo hasj gaan. Hoewel de lokale politie niet weet waarom smokkelaars de foto van Poetin gebruikten, suggereerden lokale bewoners dat het misschien een manier is om cannabis te promoten in het

Een coffeeshop in de aankomsthal van Schiphol? Dat zou wat

verscheurde land. Logischer lijkt de verklaring dat de drugs door

zijn. Immers, je wordt op onze nationale luchthaven al overspoeld

smokkelaars over boord zijn gezet, of dat er een ongeluk met

met tulpen, stroopwafels en Goudse kazen. Waarin een klein land

het vaartuig heeft plaatsgevonden. In dezelfde omgeving werd

groot kan zijn, toch? Helaas, schrijf dit mooie welkomstgebaar

kortgeleden namelijk een soortgelijke vondst gedaan. Alleen

naar onze internationale bezoekers maar op je buik. De komende

waren de blokken hasj toen geïllustreerd met een foto van de

vijf jaar zitten we nog vast aan dat verstikkende wietexperiment.

legendarische Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar.

In Canada gaan ze daar anders mee om. De gemeente Prince George is akkoord gegaan met een cannabiswinkel op het lokale vliegveld. Retailmerk Copilot opent deze aan het begin van de zomer, aldus mede-oprichter Owen Ritz. De wietwinkel komt tussen de incheckhal en het security checkpoint. Ritz: ‘We denken dat er klanten zijn die cannabisproducten willen kopen en deze mogelijk willen consumeren voordat ze op reis gaan. Cannabis is een product om stress te verlichten en reizen is een stressvolle ervaring, en het is een praktijk die al bestaat.’ Vliegtuigpassagiers mogen legaal cannabis meenemen op binnenlandse Canadese vluchten.

JINNIH BEELS (ANTWERPEN) WIL CANNABIS LEGALISEREN Antwerpen komt vooral in het nieuws door burgemeester Bart de Wever (N-VA). Deze hardliner is een fervent voorstander van de War on Drugs en jaagt in zijn stad op iedereen die ook maar een blowtje opsteekt. De Antwerpse schepen (wethouder) Jinnih Beels (Vooruit) wil een andere aanpak. ‘Het zou verstandig zijn om zowel het bezit als het gebruik van drugs uit het strafrecht te halen. Gebruikers zouden niet gestraft mogen worden, zelfs niet met een boete.’ Dit vertelt ze in een interview met het tijdschrift Knack naar aanleiding van de Belgische drugswet, die 101 jaar bestaat. Samen met professor criminologie Tom DeCorte (Universiteit Gent) pleit ze voor legalisering. Beels, die ooit politiecommissaris was: ‘Alles verbieden helpt niet. Is het drugsbeleid efficiënt? Hebben we de drugsmaffia ontwricht? Is het aantal gebruikers gedaald? Nee.

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Roots, eerste coffeeshop in Amsterdam Zuidoost

P ura V ida: verhuizen naar Costa Rica

In het eerste nummer van 2022 schreven we over Cannacenter

Wie houdt me tegen? Waarom zou ik niet lekker in Costa Rica

Best Friends Amsterdam Zuidoost. Deze nieuwe coffeeshop

gaan wonen? Ik ben er nu drie keer geweest. Pura Vida. Het

maakt deel uit van een pilot waarbij coffeeshops in de hoofdstad

klimaat is heerlijk, de stranden zijn prachtig, er is onnoemelijk

verplaatst werden. Dit is echter niet de eerste coffeeshop in deze

veel natuur, het is er veilig, en je kunt sinds kort zelfs legaal

wijk. Die eer gaat naar coffeeshops Roots, die al in 2017 de deuren

mediwiet telen. Wie gaat er mee?

Daphne

in Amsterdam Zuidoost opende. Roots vind je bij het metrostation Amsterdam Bijlmer Arena.

Ja, Costa Rica is een prachtig land. Alleen een kanttekening, waarvoor we in het laatste nummer al waarschuwden. We schreven over de naderende legalisering van medicinale cannabis deze disclaimer: ‘De volgende stap is dat president Alvarado de wet ondertekent, maar er is de mogelijkheid van een veto of een gedeeltelijk veto, aangezien het ministerie van Volksgezondheid sommige punten van de wet nog bestudeerd. Een van de knelpunten is de vraag of patiënten zelf wel of niet hun medicijn mogen kweken.’ En dat is dus uiteindelijk precies wat er is gebeurd. Medicinale cannabis ja, legale thuiskweek, nee. Helaas.

Geharrew ar en, ffeeshopvergunning geharrewar over co d len rve ve n ee t Wa lijk dat je van het . Het is toch belache las d bla ie jull in ik r waarove en kwijt kunt raken, alle moment je bedrijf nning ene op het andere rgu ve nen dat zo’n rige ambtenaren me maar omdat overijve ijd alt Heb je je daarvoor deren moet gaan. maar eens naar an re na en e rar le die he h Nederland met al Kees uitgesloofd. Typisc regeltjes. s het Tsja, alsof coffeeshop zuur leven al niet genoeg er mt Ko . akt wordt gema e ars ha gedoe over het ‘sc Raad de recht’. Hopelijk maakt d aan. van State hier een ein zo dat in den, Overigens is het wel riment gaat plaatsvin ten waar het wietexpe en me de ge s doe. Lee ld worden van dit ge coffeeshops vrijgeste erimentje. Exp ’t ie ser 7 van onze hierover meer in deel

W iet-inflatie Inflatie hier, inflatie daar, je kan het niet ontvluchten in de media. Alles wordt duurder, er is geen lol meer aan. Een stukje autorijden, een drankje in de kroeg, en wat te denken van je blowtje uit de shop. Als ik kijk naar wat ik tien jaar geleden verdiende en wat alles toen kostte, met wat ik nu krijg en uitgeef anno 2022, dan zijn we er Rik

als consument een flink stuk op achteruit gegaan. In de Nationale Drugsmonitor, waarover meer in dit blad, zien we dat

terug. De gemiddelde prijs voor een gram wiet is nu 11,70 euro. Wel is het zo dat die prijzen flink kunnen verschillen. En de coffeeshops kunnen er verder ook weinig aan doen, want ook zij hebben te maken met flink gestegen kosten, en die moeten dan toch doorberekenend worden. Wil je besparen, plant dan eens wat zaadjes!

HighLife 11


news BARCELONA RIOOLKAMPIOEN CANNABIS, AMSTERDAM TWEEDE Het Europese drugsagentschap EMCDDA heeft onderzocht hoeveel drugs er in het afvalwater van 75 steden in 25 Europese landen zit. Barcelona is de onbetwiste rioolkampioen cannabis van Europa, Amsterdam komt op een eervolle tweede plaats. De preciese cijfers van het EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction): In Barcelona werd omgerekend 455.92 mg cannabis gevonden. Dat is driemaal zoveel als Amsterdam, dat met 157.64 mg een eervolle tweede plek bemachtigde. Nummer drie was de Sloveense hoofdstad Ljubljana met 143.02. Daarna komen Parijs, Utrecht, Zagreb en Praag in beeld. Eindhoven (de gekste) was de verrassende koploper in de hoeveelheid amfetamine in het afvalwater. De concentratie was zelfs driemaal hoger dan vorig jaar. Onderzoekers wijzen er op dat dit waarschijnlijk door een dumping van amfetamine in het riool is veroorzaakt.

ZINLOZE JACHT OP HENNEPTELERS GAAT DOOR Netbeheerder Liander meldt trots dat ze vorig jaar samen met de politie 633 hennepkwekerijen hebben ontdekt. Dat zijn er 50 meer dan een jaar eerder. Het lijkt er op dat dit mede komt door de coronacrisis. Immers meer mensen bleven thuiswerken dus was de kans om betrapt te worden groter. Liander zegt wel met enige spijt: ‘Het aantal hennepkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt is vermoedelijk maar een fractie van het totale aantal. Geschat wordt dat er in het verzorgingsgebied van Liander ongeveer 8.000 hennepkwekerijen zijn gevestigd.’ Liander is vooral actief in Noord-Holland, Gelderland en Flevoland. Een andere netbeheerder, Enexis, meldt 765 opgerolde wietkwekerijen 2021. Dan gaat het om Groningen, Drenthe, Overijssel, Brabant en Limburg. Stedin en Delta, die actief zijn in ZuidHolland, Utrecht en Zeeland, hadden nog geen cijfers beschikbaar. In 2020 nam Stedin 425 kwekerijen voor haar rekening.

NEW YORK: WIETSTRAFBLAD VOORRANG BIJ VERGUNNING DISPENSARIES Eind van dit jaar openen de eerste cannabiswinkels in de Amerikaanse staat New York de deuren. The New York Times kwam met een verrassende onthulling: de eerste honderd aanvragen voor een vergunning zullen naar mensen gaan die eerder veroordeeld zijn wegens bezit of handel van cannabis. Dit beleidsplan van de Democratische gouverneur Kathy Hochul moet er voor zorgen dat gemeenschappen die het meest te lijden hebben gehad van de War on Drugs, nu als eersten de vruchten kunnen plukken van de legalisering van cannabis. Niet alleen de veroordeelden zelf, ook hun familieleden maken kans op een wietvergunning. Voor de toekomstige ondernemers komt een fonds met 200 miljoen dollar beschikbaar voor hulp bij het opstarten van het bedrijf. Met name in New York City is steun hard nodig voor beginnende dispensaries, omdat de vastgoedprijzen daar torenhoog zijn. De Republikeinen reageerden woedend. Senator Rob Ortt: ‘Honderden miljoenen van onze belastingcenten gaan dus naar mensen die de wet hebben overtreden. Hardwerkende en gezagsgetrouwe burgers begrijpen hier helemaal niets van.’ De helft van het totaal aantal uit te geven vergunningen gaat naast mensen met een wietstrafblad naar vrouwen, minderheden, noodlijdende boeren, veteranen en ‘individuen die hebben gewoond in gemeenschappen die onevenredig zwaar zijn getroffen’ door de drugsoorlog.

12 HighLife


HIGH weirdness ‘Farts in a Jar’ deel 2 In het vorige nummer schreven we over Stephanie Matto. Een ‘fartrepeneur’ die kan leven van de wind, omdat ze haar scheten in een glazen potje opvangt en deze voor fikse bedragen verkoopt. Deze onwelriekende windhandel leverde haar niet alleen 200.000 dollar op, maar ook maagklachten vanwege haar eenzijdige dieet. Er was even sprake van dat Matto haar werkzaamheden stopzette, maar niets is minder waar. Samen met een kunstenaar creëert ze nu ‘persoonlijke’ fart jars met ‘artistieke’ inhoud, waarbij ze naar eigen zeggen, als de aandrang er is, zo af en toe ook nog eens een potje op de oude manier vult. Ze verkoopt haar persoonlijke parfum nu voor NFT’s, om precies te zijn voor 0.05 Ethereum, oftewel 186 dollar. Dat is een flink stuk goedloper dan vroeger, maar het kost dan ook minder persoonlijke inspanning. Overigens is ze een trendsetter gebleken, want ze heeft navolging gekregen, Twitch-ster Amouranth verkoopt haar winden nu ook. Welke BN-er zou op deze nieuwe hype kunnen inspringen?.

De onweerstaanbare geur van frites

Speeltje van de superrijken Het kan altijd nog gekker, moeten de ontwerpers van Yacht Island

Wie ooit in een

Design hebben gedacht. Op hun website claimen ze dat ze graag

snackbar heeft

dingen anders doen. Ze ontwerpen niet iets simpels als een jacht, nee,

gewerkt, weet dat

ze gaan uit van ‘een platform waarop hun holistische geïnspireerde

de lucht van

ideeën werkelijk kunnen worden’. Dat resulteert bijvoorbeeld in

gebakken frites lang

deze The Streets of Monaco. Met meerdere zwembaden, casino’s,

blijft hangen. Niet

een kartbaan (!) in de vorm van het racecircuit van Monaco. En dat

iedereen houdt

alles voor slechts een miljard euro. Deze holistische natte droom is

daar van. In de

zo’n 152 meter lang en heeft ruimte voor zestien gasten en zeventig

Amerikaanse staat

bemanningsleden.

Idaho denken ze

De eigenaar

daar anders over. De

krijgt een eigen

dunbevolkte noordelijke staat is agrarisch van aard, en staat ook wel

woongedeelte van

bekend als de Potato State. Zowel grond als klimaat lenen zich perfect

drie verdiepingen

voor de aardappelteelt. Om dat te vieren lanceerde de Idaho Potato

met eigen

Commission onlangs een heus parfum met de geur van gebakken

binnenplaats,

frites. Immers, dit aroma is onweerstaanbaar, aldus de bedenkers van

een serre en een

deze stunt. Frites by Idaho, zoals het parfum is genaamd, gaat voor

zonnedek met een

slechts anderhalve euro per 50 milliliter de deur uit. ‘Een van ’s werelds

jacuzzi en zwembad. Vraag is of de markt voor dit soort luxe jachten

meest onweerstaanbare geuren’ is gedistilleerd van verse aardappelen

niet een knauw heeft gekregen, nadat vanwege de oorlog van Rusland

(uit Idaho!) en essentiële oliën. Voor als je thuis die friteslucht mist. Of

tegen Oekraïne de maritieme speeltjes van verschillende rijke Russen

moeten we patat zeggen? Maar dat is weer een andere discussie.

door overheden in beslag werden genomen. Check Markplaats dus even, misschien is daar nog een koopje te vinden.

HighLife 13


Door: Redactie HighLife

Paradise Seeds in exclusief Europees partnerschap met Compound Genetics Door een nieuwe trans-Atlantische samenwerking werkt een van de meest gerenommeerde cannabisgenetica-bedrijven samen met een van de populairste genetica-producenten die de afgelopen jaren uit de VS zijn gekomen. Amsterdam’s Paradise Seeds en California’s Compound Genetics hebben vandaag een samenwerking aangekondigd, waarbij Compound Genetics exclusief in Europa wordt verkocht via Paradise Seeds.

Vanaf april brengt Paradise Seeds drie

cream, La Amnesia en Sunset Paradise, en was

plant. We bewonderen hun aanpak zonder

Compound-variëteiten uit in opeenvol-

het ook een vroege vernieuwer van gefemi-

compromissen, hun focus op kwaliteit en

gende strain drops. De soorten zijn in eerste

niseerde en autoflower zaden. De oprichter

het geweldige werk dat ze hebben gedaan

instantie online beschikbaar op de Paradise-

van het bedrijf, Luc Krol, blijft toezicht houden

om de smaken in hun soorten te promoten.

website, maar de komende maanden zullen

op het veredelingsprogramma. Compound

Deze samenwerking vertegenwoordigt de

ze naar distributeurs worden uitgerold.

Genetics kwam in 2017 op de markt, hoewel

ontmoeting van twee grote krachten in can-

Samengestelde soorten waren ook exclu-

oprichter en kweker Chris Lynch eerder vele

nabis uit de VS en Europa en we kijken uit

sief beschikbaar voor bezoekers van de

jaren besteedde aan het ontwikkelen van zijn

naar wat de toekomst brengt.” Chris Lynch

Spannabis-expo in Barcelona (11-13 maart),

kweekvaardigheden op het gebied van me-

zegt: “Compound Genetics is verheugd om

naast nieuwe Paradise-soorten. Kenners

dicinale cannabisteelt. Soorten zoals Jet Fuel

met een bedrijf als Paradise samen te wer-

zullen erg enthousiast zijn over het vooruit-

Gelato, Apple and Bananas, Jokerz 31, Pavé

ken, gezien hun uitgebreide geschiedenis

zicht van de samenwerking van deze twee

en Grape Gas hebben het merk gemarkeerd

van het leveren van kwaliteitszaden op de

baanbrekende bedrijven, die eigendom zijn

als een innovator die de benchmark op het

Europese markt. Ze brengen ook dezelfde

van kwekers, en deze verbinding tussen de

gebied van cannabissmaakprofielen heeft

aandacht voor detail en hoogwaardige

VS en Europa. De samenwerking verenigt

verhoogd, versterkt door samenwerkingen

service die we onze klanten willen bieden in

twee spelers op de markt voor cannabisza-

met de merken Cookies en Runtz.

de VS. We hebben door onze vele discus-

den met een ijzersterke reputatie voor het produceren van premium cannabisgenetica.

sies ontdekt dat we samen een krachtige

Krachtige synergie

synergie tot stand brengen die onze relatie

Luc Krol zegt: “Paradise is ongelooflijk en-

een perfecte match maakt.”

Bekroonde soorten

thousiast om met Compound Genetics sa-

Sinds de oprichting in 1994 heeft Paradise

men te werken als hun vertrouwde partner

Meer informatie:

Seeds consequent bekroonde soorten ge-

in Europa. We delen dezelfde waarden van

www.compound-genetics.com

produceerd, waaronder Sensi Star, Wappa, Ice

passie, toewijding en liefde voor de wiet-

www.paradise-seeds.com

14 HighLife


Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media, Fotografie: Hemp Synergistics

Rinus ‘Suver Nuver’ Beintema lanceert legaal THC-product op 4/20

Wordt ‘ital water’ de nieuwe wietolie? Suver Nuver strikes again: in het diepste geheim werkte Rinus Beintema in het afgelopen jaar samen met het Amerikaanse bedrijf Hemp Synergistics om een honderd procent legale opvolger van wietolie te ontwikkelen, op waterbasis. Op 20 april wordt het resultaat, ital water, gelanceerd in Nederland. Rinus: ‘Natuurlijk ga ik deze nieuwe manier om legaal THC te importeren ook gebruiken om politici te kakken te zetten.’

Rinus Beintema

HighLife 15


Sinds zijn veroordeling in Dossier Edelhert, over de distributie van full spectrum wietolie door Suver Nuver, is het lijntje waarop Rinus loopt nog dunner geworden. Hij ligt nog meer onder het vergrootglas van Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Fouten kan hij zich niet veroorloven.

Prachtige resultaten Om na te gaan of het nieuwe waterproduct door de douane komt en om het te gaan testen met een groep van 300 Suver Nuver leden, bestelt Rinus in het najaar van 2021 honderd liter bij Hemp Synergistics. De douane houdt een deel tegen, maar ook dat wordt later gewoon bezorgd. Groen licht dus. Via besloten YouTube streams houdt Rinus de testgroep op de hoogte van Project Waterval en de ervaringen met het nieuwe waterproduct. Als voorbereiding voor dit artikel neem ik deel aan de livestream van 15 maart. Rinus vertelt dat er drie formules

Hennep distillatie

zijn gebruikt voor de testfase, met verschillende ratio’s cannabinoïden, waaronder ook CBDA. Hij spreekt van ‘prachtige resultaten, maar

Via social media geeft Rinus Beintema al een paar maanden hints

zoals verwacht niet bij iedereen’. Zo’n zeventig procent van de testers

over wat hij Project Waterval noemt. De vervolging van Suver Nuver

geeft aan dat zij hetzelfde of een beter effect ondervinden na gebruik

wegens distributie van wietolie met THC aan duizenden leden is

van het nieuwe product.

aanleiding om te gaan zoeken naar een alternatief, een juridische loophole. Rinus verdiept zich in de regelgeving voor CBD-produc-

Een dikke week later, vlak voor de deadline van deze HighLife, maak ik

ten, die immers legaal verkocht worden in Nederland. Navraag bij de

in een Zoom meeting kennis met het team van Hemp Synergistics. De

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd leert dat het maximum THC

mannen zijn onder de indruk van Rinus, zijn lef en zijn focus op het

percentage voor CBD-producten 0,05 bedraagt, fors lager dan de

helpen van patiënten. Phil Cenedella is al decennia actief in de

0,2 procent die in vrijwel heel Europa geldt. Toch ziet Rinus mogelijk-

Californische medicinale cannabisbeweging. Hij woonde zes jaar in

heden. De basisolie van Suver Nuver bevat 100 milligram THC,

Duitsland, hielp er een rondetafel-overleg over medicinale cannabis

opgelost in 10 milliliter MCT olie (gefractioneerde kokosolie), oftewel één procent. Als je diezelfde 100 milligram THC op zou lossen in een twintig keer zo grote hoeveelheid olie, 200 milliliter, dan is het eindproduct legaal; het bevat maximaal 0,05 procent THC. Probleem: zo’n grote hoeveelheid olie is teveel om in te nemen. Het zoeken is dus naar een andere vloeistof om het nieuwe product mee te maken. Dat blijkt water te zijn. Omdat cannabinoïden wel oplossen in vet, maar niet in water, is er wel heel wat laboratoriumtechnologie nodig voor het maken van ‘wietwater’.

Trojan Horse Effect Daarvoor gaat Rinus in zee met Hemp Synergetics, een biotechnologiebedrijf in Pittsburgh dat gespecialiseerd is in het extraheren en isoleren van cannabinoïden uit vezelhennep. Sinds 2018 is vezelhennep volledig legaal in de VS, zodat het bedrijf in alle openheid kan experimenteren en produceren. Een belangrijke strategie is verbetering van de ‘bioavailability’, de opneembaarheid van stoffen, door te voorkomen dat het lichaam die stoffen deels afbreekt,

Het bedrijf is gespecialiseerd in het extraheren en isoleren van cannabinoïden uit vezelhennep

omdat ze bijvoorbeeld worden herkend als geconcentreerd. Dat doen ze bij Hemp Synergetics onder meer door een soort zetmeel

opzetten en kwam zo in contact met Rinus, zo’n twee jaar geleden. Hij

toe te voegen dat een ‘Trojan Horse effect’ veroorzaakt. Het lichaam

beschouwt hem als Europa’s belangrijkste en meest effectieve activist

laat de stof daardoor als het ware ongeschonden binnen, zonder

voor medicinale cannabis. En hij ziet een grote toekomst voor deze

enzymen te produceren die de stof afbreken. De opneembaarheid

nieuwe toedieningsvorm op waterbasis. Phil: ‘Door de verbeterde bio

én het effect nemen daardoor sterk toe, zodat er minder nodig is

availability en het Trojan Horse effect is het effectiever en heb je

voor hetzelfde effect.

minder product nodig voor hetzelfde effect.’

Hemp Synergetics gaat aan de slag om in hun laboratorium de

Rastafari

wietolie formules van Suver Nuver zo exact mogelijk na te maken in

De naam van het nieuwe product, ital water, is schatplichtig aan het

poedervorm, met industriële hennep als grondstof. Het THC-gehalte

Rastafari geloof. Rasta’s noemen hun vegetarische dieet ital food.

van het eindproduct, na toevoeging van het water, moet uiteraard

Mark Mangieri, formulations expert bij Hemp Synergistics, werkte

met zekerheid binnen de wettelijke norm van 0,05 procent vallen.

eerder in de voedingssupplementensector. Veel van de technieken

16 HighLife


patiënten en hun algehele welzijn. De synergiën tussen Rinus en ons zijn grenzeloos en we omarmen onze voortdurende samenwerking op het gebied van productontwikkeling voor het welzijn van al zijn patiënten, nu en in de toekomst.’ Rinus zelf ziet Project Waterval vooral als onderdeel van zijn strijd om cannabis te legaliseren. Ital water is ‘ideaal om de politiek met de neus op de feiten te drukken over hun halfgare regelgeving’. Tijdens het Zoom interview zegt hij: ‘Natuurlijk ga ik deze nieuwe manier om legaal THC in Europa te importeren ook gebruiken om de politici hier

Het team van Hemp Synergetics te kakken te zetten.’ Hij staat klaar om het nieuwe product in heel Europa te gaan verspreiden; de contacten met patiëntenverenigingen in diverse landen zijn er al. Rinus: ‘Ik geloof echt dat dit het volgende product is, beter dan de olies waar we de laatste zes jaar mee hebben gewerkt.’

Waanzinnig doolhof van regels Vanaf 20 april is ital water beschikbaar voor alle dertigduizend Suver Nuver leden. Rinus hoopt op een nieuwe rechtsgang. Hij is er heilig van overtuigd dat hij de Nederlandse regels en wetten niet overtreedt, en de Europese ook niet. Mocht justitie een spaak in het wiel

Een deel van het proces die nu op hennep worden losgelaten zijn daar al gemeengoed, vertelt hij. Verbetering van de bioavailability bijvoorbeeld. En het in

Ital Water

water oplosbaar maken van lipofiele stoffen, die van nature wel in vet oplossen, maar niet in water. Russ Cersosimo, medeoprichter van

steken, dan laat hij het nieuwe product gewoon in Duitsland

Hemp Synergistics, heeft alle vertrouwen in Project Waterval.

bezorgen, of een ander land in Europa. Tot nu toe is Project Waterval

Juridische risico’s ziet hij niet. Cersosimo: ‘Wij zijn in staat om

een geweldig leerproces, zegt hij: ‘Meer dan ooit tevoren realiseer ik

specifieke gestandaardiseerde samenstellingen te maken die elke

me wat je kan doen als dingen gelegaliseerd zijn en je legaal kan

keer hetzelfde zijn, zoals McDonalds hamburgers maakt.’ Dan Kohler,

experimenteren. Dat is zo vernieuwend voor mij, maar ook deprime-

CEO van Hemp Synergetics, voegt daar aan toe: ‘We zijn verheugd

rend. Want wij zitten nog steeds vast in een waanzinnig doolhof van

om samen te werken met Rinus en we delen zijn passie voor

regels die niemand begrijpt.’

HighLife 17


Door: Nicole Maalsté

Almelo trekt plotseling vergunningen coffeeshops in In Almelo bracht de ‘kerstman’ afgelopen december een opmerkelijke verrassing voor de twee lokale coffeeshops. Beide ondernemers kregen een brief waarin stond dat de exploitatievergunning voor hun coffeeshops nog maar een half jaar geldig zou zijn. Dit hadden zij niet zien aankomen. Hoe zit dit en kan dit ook bij andere coffeeshops gebeuren?

Namens de burgemeester In de brief – die namens de burgemeester is verstuurd – staat dat de vergunningen voortaan voor maximaal vijf jaar worden verleend. Ze kunnen volgens de burgemeester niet langer voor onbepaalde tijd worden verleend, omdat de coffeeshopbranche gevoelig is voor criminaliteit en ondermijning. Daarom wil hij de vergunningen reguleren. De ondernemers kunnen nog eenmaal een vergunning voor vijf jaar aanvragen. Dat moeten ze dan wel voor 11 juni 2022 doen. Zij worden daarmee “nog eenmaal bevoordeeld ten opzichte van andere gegadigden.” Na die vijf jaar kunnen andere belanghebbenden ook meedingen naar de coffeeshopvergunningen. De brief sluit af met de mededeling dat de beleidswijziging bijdraagt aan een veiligere branche én stad!

Grote vraagtekens Wolterink plaatst grote vraagtekens bij die bewering. Waar doelt de burgemeester op als hij stelt dat de coffeeshops gevoelig zijn voor criminaliteit en ondermijning? En hoe moet het rouleren van de vergunningen daarbij helpen? Vanuit zijn beleving wordt met deze beleidsmaatregel juist het omgekeerde effect bereikt. “Er zijn geen noemenswaardige problemen en er heerst al jaren rust op de Almelose cannabismarkt. Door die rust om de vijf jaar te verstoren werk je juist criminaliteit en

Jemig de Pemig (het loket)

witwaspraktijken in de hand”, aldus Wolterink. Hij heeft dit ook voorgelegd aan de ambtena-

Coffeeshop Jemig de Pemig en coffeeshop

ze via de mail weten. In november 2021 had zij

ren die het beleid mede hebben opgesteld. Zij

De Tuin hebben beide een lange staat van

de burgemeester, de wethouders en de

hadden geen notie van de verstrekkende

dienst van 25 jaar. Voor coffeeshop Jemig de

gemeenteraad nog uitgenodigd om de

gevolgen die de beleidswijziging voor de

Pemig kwam het nieuws extra hard aan. De

vernieuwde zaak te komen bekijken.

lokale cannabismarkt kan hebben.

exploitante had haar zaak net voor 250.000

“Niemand kwam kijken. Die waren natuurlijk al

euro verbouwd. Qua energie is de zaak nu

bezig met de voorbereidingen om onze

Wassen neus?

zelfvoorzienend. ‘Wij zijn van het gas af en er

gedoogverklaringen in te trekken”, verzucht

De ambtenaren lijken ervan uit te gaan dat de

liggen 300 m2 zonnepanelen op het dak’, laat

Jos Wolterink, de woordvoerder van de shops.

vergunningaanvragen van de twee coffee-

18 HighLife


shops om nog een keer vijf jaar door te

meestal een horeca-exploitatievergunning

waarom de vergunningen voor coffeeshops

kunnen gaan zonder problemen worden

voor de verkoop van alcoholvrije dranken én

een beperkte geldigheidsduur moeten

ingewilligd. Dat zou betekenen dat het

een gedoogverklaring voor de verkoop van

hebben. Daarnaast schrijft hij dat horecaza-

verlengen van de vergunningen een wassen

cannabisproducten. In Almelo doen ze dat

ken (niet alleen coffeeshops dus) volgens de

neus is. Mocht de beoordeling van de vergun-

anders. Daar hebben de coffeeshops een

rechtspraak een negatieve invloed op de

ningaanvragen werkelijk een serieuze zaak

horeca-exploitatievergunning met de

openbare orde en veiligheid hebben. Dat is

zijn, dan bestaat er immers een kans dat de

aantekening coffeeshop. De ‘aantekening’

volgens hem een dwingende reden van

vergunningen niet worden verlengd. In dat

bestaat uit het aantekenen van de betreffende

belang om de geldigheidsduur van de

geval zullen cannabisconsumenten in Almelo

coffeeshop op de gemeentelijke coffeeshop-

vergunningen te beperken.

en omgeving het een tijdlang zonder

lijst. Ze hebben geen gedoogverklaring. Dit

coffeeshops moeten stellen. Een nieuwe

gebeurt overigens in verschillende gemeen-

Vervelend staartje?

coffeeshop is niet zomaar opgestart. Nog los

ten. Het is de vraag of dit juridisch standhoudt.

Wolterink heeft het ministerie van Binnen-

van het feit dat er in de meeste gemeenten

landse Zaken in een brief om opheldering

weinig geschikte locaties zijn, is een netwerk

‘Dwingende reden’

gevraagd. Wellicht dat het ministerie de

om cannabisproducten in te kopen op de

Daarna legt de burgemeester omstandig uit

gemeente Almelo tot de orde kan roepen.

illegale markt niet zomaar opgebouwd. Dat

dat – ondanks het feit dat er maar twee

Dat zou voor alle betrokkenen het beste zijn.

duurt jaren en vraagt ook om voldoende

vergunningen zijn – het toch géén schaarse

De Almelose coffeeshopondernemers

kennis voor de beoordeling van de produc-

vergunningen zijn. Dat zijn vergunningen

kunnen namelijk geen bezwaar aantekenen.

ten en de nodige ervaring van een onderne-

waarvan er maar enkele kunnen worden

Het is een besluit van de gemeenteraad.

mer om zich staande te kunnen houden op

verleend terwijl er meer potentiële gegadig-

Saillant detail. De coffeeshopondernemers

die illegale cannabismarkt. Goed nieuws voor

den zijn. Als dat zo zou zijn, zou dit namelijk

ontvingen de gewraakte brief op 17 decem-

de straathandelaren en andere illegale

een belangrijke reden kunnen zijn om de

ber 2021, een week nadat de gemeenteraad

verkooppunten in Almelo, maar niet voor de

vergunningen van coffeeshops te laten

de nieuwe APV had goedgekeurd. Ze waren

consumenten. Dit zal niet de bedoeling zijn.

rouleren zodat andere belangstellenden ook

dus niet meer in de gelegenheid om de

Toch is dit geen ondenkbaar scenario.

een kans zouden maken. Juridisch gezien

gemeenteraad te informeren over de

Waarom neemt een gemeente het risico om de openbare orde en veiligheid dusdanig te verstoren?

Wijzigingen APV De beleidswijziging voor de coffeeshopvergunningen is onderdeel van een groot aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Die beslist daar uiteindelijk over. Op de website van de gemeente Almelo zijn de vergaderingen van de gemeenteraad terug te luisteren. Eind november 2021 werd over de voorgenomen wijziging van de APV gesproken. Een wakker raadslid vroeg zich af of de wijziging van de coffeeshopvergunningen juridisch wel mogelijk was. De rest van de raadsleden stond erbij en keek erna. De burgemeester beloofde het betreffende raadslid een memo te sturen waarin hij nog zou uitleggen hoe hij de beleidswijziging voor de coffee-

De prachtige huiskamer van Jemig de Pemig

shops juridisch had dicht getimmerd. komt dan het beginsel van gelijke kansen in

gevolgen die deze beleidswijziging heeft. “Als

Onnavolgbaar betoog

het geding. Vreemd genoeg staat er echter in

we onze vergunningen kwijtraken, dan gaan

De memo bevat een onnavolgbaar betoog

de nieuwe APV van Almelo dat het beperken

we door tot de Raad van State”, stelt Wolterink

waarin de burgemeester eerst uitlegt dat een

van de vergunningen voor coffeeshops tot 5

strijdvaardig. “Het is moeilijk om hard te

vergunning voor de exploitatie van een

jaar tot doel heeft: ‘Het creëren van gelijke

maken dat er sprake is van aantasting van de

coffeeshop niet bestaat. Hij bedoelt dat een

kansen om voor een vergunning in aanmer-

openbare orde en veiligheid als je al 25 jaar

coffeeshop geen vergunning kan krijgen voor

king te komen’. Hij gebruikt dus toch de

zonder problemen een zaak runt.” Laten we

de in- en verkoop van cannabis. Handel in

Europese Dienstenrichtlijn die toeziet op het

hopen dat hij gelijk krijgt. Anders zou dit

cannabisproducten is immers verboden in de

creëren van gelijke kansen (voor vergunnin-

verhaal ook nog een vervelend staartje voor

Opiumwet. Coffeeshops hebben daarom

gen die schaars zijn) om te onderbouwen

andere coffeeshops kunnen krijgen.

HighLife 19


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Druk op Spannabis, rustig in de cannabis social clubs

Terug in Barcelona

Is Barcelona nog steeds de cannabis hoofdstad van Europa? Wat is er na twee afgelaste edities over van Spannabis, de grootste wietbeurs van Europa? En hoe gaat het met de befaamde cannabis social clubs in de stad? ‘Het is alsof je in een tijdmachine bent gestapt.’ Voor mij begon de corona pandemie in

het onpraktisch. De geruchten over welke

genaar die ik sprak speelde het late tijdstip

Barcelona, op 12 maart 2020. Ik was nog

clubs het leukste zijn en waar de beste can-

waarop Spannabis aankondigde dat de beurs

geen uur in de stad toen ik hoorde dat

nabis te koop is (dat zijn twee verschillende

doorging ook mee; toeristen plannen graag

Spannabis toch niet doorging. Want corona.

dingen) horen bij de Spannabis experience.

lang van tevoren.

stad in lockdown. We hadden geen idee

Wake and Bake

Puff, Puff, Pass!

wat ons boven het hoofd hing en het leek

Veel clubs organiseren activiteiten in de

Ook in het Hash, Marihuana & Hemp Mu-

er even op dat we het land niet meer uit

Spannabis week: wake and bake met gratis

seum in de prachtige Gotische wijk van Bar-

zouden komen. Natuurlijk moest ik hier aan

croissants, allerlei edibles, Dj’s, live glas blazen

celona was het rustig. Op het balkon aan de

denken toen ik twee jaar later opnieuw naar

enz. Het zijn hoogtijdagen in alle opzichten.

voorkant is nog steeds een asbak te vinden

de Catalaanse hoofdstad reisde. Barcelona

Natuurlijk heb ik maar een fractie van de naar

met daarboven een bordje dat aangeeft

was al een van mijn lievelingssteden voordat

schatting 200 clubs bezocht, maar het was

dat er cannabis gerookt mag worden. Altijd

er cannabis social clubs waren. De komst

overal rustiger dan in voorgaande, pre-coro-

weer een magisch momentje. De kleine tij-

van die clubs en van wietbeurs Spannabis

na jaren. Het lijkt er sterk op dat de Engelsen,

delijke tentoonstelling, Puff, Puff, Pass!, over

hebben de stad alleen maar aantrekkelijker

altijd in groten getale aanwezig, het massaal

cannabis cartoons en comics is gratis te

gemaakt. Dat je niet zomaar binnenkomt in

af hebben laten weten. Dat kan te maken

bezoeken, maar de collectie en het gebouw

de clubs en dat ze van buiten niet herken-

hebben met Brexit, waardoor reizen naar het

maken een volledig bezoek een must voor

baar zijn, draagt bij aan de mystiek, ook al is

continent lastiger is. Volgens een clubei-

elke cannabisliefhebber.

Een dag later, vrijdag de dertiende, ging de

Een pond wiet en een paar bladblazers…

20 HighLife


Tijdmachine

Cannabisten

een andere ingelote teler, QATI, die onder de

Ik was maar één van de drie dagen, de

Lukas Röth studeerde in Amsterdam, Cali-

naam Q-Farms gaat telen voor het wietexpe-

zaterdag, op het beursterrein, dat door de

fornië en Barcelona. Tijdens de coronacrisis

riment. En ik sprak er Kenzi Riboulet-Zemouli,

regen modderiger was dan ik het ooit eer-

richtte hij een nieuw cannabisbedrijf op in

de Franse activist en onderzoeker die vanuit

der had gezien. Meestal schijnt de zon volop

Galicië, met zijn Oostenrijkse kameraad Se-

Barcelona werkt aan bevrijding van de plant.

tijdens Spannabis; een attractie op zich,

bastian Sonntagbauer. Wie ooit op Cannabis

Zijn nieuwste publicatie, de vrucht van bijna

zeker voor Nederlanders en andere Noord-

Bevrijdingsdag is geweest kent Sonntag-

tien jaar onderzoek, is net verschenen: ‘High

Europeanen. Na een eerste rondje door de

bauer als DJ Skunkstar; hij was er jarenlang

compliance, a lex lata legalization for the

tenten en het hoofdgebouw, klaarde de

resident Dj. Dat is waar Spannabis uiteinde-

non-medical cannabis industry: How to

lucht op en brak de zon voorzichtig door.

lijk om draait: de ontmoetingen met andere

regulate recreational cannabis in accordance

Hét signaal voor het Duitse bedrijf Juicy

cannabisten, uit de hele wereld. Of dat nou

with the Single Convention on narcotic

Fields om pal voor de hoofdingang de

op de beurs is, in de cannabis clubs of in de

drugs’. Te vinden op https://faaat.net/high-

show te stelen met twee bladblazers, een

talloze goede restaurants die de stad rijk

compliance/#1 en van harte aanbevolen.

gasbrander en een pond wiet. Het publiek

is. Dikke aanrader in die laatste categorie:

dromde samen om de dikke wietwolken te

restaurant RAÓ (Carrer de les Sitges 3). De

Cannabis aanbod onovertroffen

inhaleren. Perfecte promostunt. De zater-

vier dagen die ik in Barcelona doorbracht

De kwaliteit en de breedte van het cannabis

dag was even druk als altijd. Bij de ingang

zaten vol ontmoetingen. Ik had een boeiend

aanbod in de clubs die ik bezocht overtrof-

meldden beveiligingsmensen dat je een

en hoopgevend gesprek met cannabisac-

fen Amsterdam en de rest van Nederland.

mondkapje moest dragen, maar daar bleef

tivist Micha Knodt over de ontwikkelingen

Concentraten, edibles en nieuwe soortjes

het verder bij. De weinige mondkapjes die

in Duitsland. Voor het eerst in tijden praatte

waar we in ons land alleen van kunnen

ik zag, bungelden aan kinnen en oren of

ik bij met Bart Vollenberg, coffeeshopon-

dromen: het is er allemaal. Dus ja, Barcelona

werden als sjaaltje gedragen, om de nek.

dernemer en drijvende kracht achter de

is nog steeds de cannabis hoofdstad van

Afgezien hiervan was het inderdaad ‘alsof

stichting Epicurus en Cannabis Connect,

Europa. De clubs zijn de corona ellende

je in een tijdmachine was gestapt’, zoals de

beide inmiddels ter ziele. Zijn aandacht is

redelijk goed doorgekomen, al zijn er ook

Duitse cannabisondernemer Lukas Röth het

nu vooral gericht op Aardachtig, één van de

clubs verdwenen en blijft verdere regule-

omschreef in een van de Barcelona specials

ingelote en ge-Bibob-te wietproef telers.

ring, zeker op landelijk niveau, een extreem

van de High Tea Potcast. Mijn co-host Rens

Vollenberg is er ‘Chief Cannabis Officer’,

moeizaam proces. En Spannabis is gewoon

Hoppenbrouwers en ik namen drie specials

voorwaar een fraaie functieomschrijving.

Spannabis gebleven: chaotisch, druk en

op in onze AirBnB in Barcelona, met gasten

licht anarchistisch. Als er geen kernoorlog of

uit vier Europese landen. Terug te vinden op

Bevrijding van de plant

nieuwe pandemie uitbreekt, ben ik volgend

www.highteapotcast.nl.

In The Dank Grass Club maakte ik kennis met

jaar weer van de partij.

… de perfecte promostunt

HighLife 21


Door: Redactie HighLife

3.160.000 volwassenen hebben ervaring met cannabis In maart verscheen de Nationale Drugsmonitor 2021 van het Trimbos Instituut. In dit jaarlijkse rapport worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van drugs in Nederland in heel veel cijfers op een rij gezet. HighLife zet hier een aantal gegevens op een rij.

Het percentage volwassenen dat ervaring

De cannabis monsters

heeft met cannabis is stabiel en ligt in 2020

zijn gekocht in de

op 22,9%. Dat zijn 3.160.000 volwassen

winter van 2020/2021.

Nederlanders. Het laatste-jaar-gebruik van cannabis onder 15 - 64-jarigen in de

Coronacrisis

Europese Unie varieert tussen de 0,9% en

In 2020 had 1,3% van

11,0%, waarbij het gemiddelde 7,7% is.

de volwassen

Nederland ligt met 9,3% boven het

bevolking een

gemiddelde. Iets minder dan de helft van

verhoogd risico op

de volwassenen (47,5%) die in het laatste

problematisch

jaar cannabis gebruikten, deed dit

cannabisgebruik.

maandelijks of vaker. Van de laatste-

Dat komt neer op

maand gebruikers gebruikte een derde

180 duizend

(33,7%) cannabis (bijna) dagelijks. Het

Nederlanders.

percentage (bijna) dagelijkse cannabisge-

Dit percentage

bruikers nam toe van 1,0% in 2017 naar 1,6%

is op hetzelfde

in 2018 en stabiliseerde in 2019-2020. Dat

niveau

komt neer op 230.000 mensen die in 2020

gebleven als in

(bijna) dagelijks cannabis gebruikten.

2016. Het laatste-jaar-

Nationale Drug Monitor

Kerncijfer se ontwikkeli n ngen 2021

ThC-gehalte gemiddeld 14.6%

gebruik is het

Het gemiddelde THC-gehalte van

hoogst onder

nederwiet was 14,6% in 2021. Het gemid-

jongvolwas-

delde THC-gehalte in nederwiet steeg

senen van 20

aanvankelijk tot en met de meting van

tot 24 jaar

2004, daalde daarna en stabiliseerde zich

oud. Ongeveer een kwart (26,4%) uit

vervolgens. Geïmporteerde hasj bevatte in

die leeftijdsgroep gebruikte in 2020

2021 gemiddeld 24,3% THC. Na een stijging

cannabis. Dat is drie maal hoger dan in de

tussen 2014 en 2019 is het THC-gehalte in

gehele volwassen bevolking (7,8%). Onder

dorpen en 23 steden verspreid over heel

geïmporteerde hasj in 2020 en 2021 niet

jongeren en jongvolwassenen van 16-35

Nederland, werd in 2021 in elke groep

verder toegenomen. Sinds 2007 is er

jaar die in het jaar voorafgaand aan de

cannabisgebruik geconstateerd. Er zijn

sprake van een geleidelijke stijging van de

coronacrisis geregeld clubs en festivals

signalen dat het gebruik in deze groepen

prijs voor een gram nederwiet. In 2021 was

bezochten lag het laatste-jaar-gebruik

tijdens de coronacrisis is toegenomen

de gemiddelde prijs voor een gram

van cannabis hoger (51,0%) (pre-corona).

nederwiet 11,70 euro. In 2020 was dat 10,65

Het cannabisgebruik ligt onder jongeren

Het volledige rapport is via onderstaande

euro, in 2019 9,90 euro. De gemiddelde prijs

in de jeugdzorg hoger dan onder jongeren

websites gratis te downloaden

voor een gram geïmporteerde hasj steeg

uit het regulier voortgezet onderwijs. In 35

www.trimbos.nl

van 9,65 euro in 2020 naar 11,74 euro in 2021.

groepen van kwetsbare jongeren uit 12

www.nationaledrugsmonitor.nl

22 HighLife


Door: Redactie HighLife

Kopenhagen wil legale verkoop van cannabis Al sinds 2010 ijvert de Deense hoofdstad Kopenhagen er voor dat de gemeente zelf een aantal verkooppunten van cannabis kan openen. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad vond toen al legale verkoop voor softdrugs nodig om het toenemende geweld tussen rivaliserende drugsbendes in de vrijstaat Christiania te dammen. Christiania, een oude militaire basis, werd in

Nederlandse model en willen dat ook de

1971 gekraakt en in de beginjaren werd de

aanvoerlijnen naar de cannabiswinkels

verkoop van hasj en wiet door hippies

gelegaliseerd worden. Dit in tegenstelling tot

oogluikend toegestaan. Maar criminele

Nederland, waar de problematiek rond de

organisaties, waaronder motorbendes, zagen

achterdeur al veertig jaar lang onopgelost blijft.

hun lucratieve handel bedreigd en namen

Uit het voorstel: ‘Het is een voorwaarde voor het

met geweld de straathandel over. Dat leidde

ondermijnen van de georganiseerde misdaad

tot veel problemen.

dat de productie- en groothandelsfasen van de toeleveringsketen worden gelegaliseerd,

Geen Nederlands model

aangezien het Nederlandse model, waar de

Anno 2022 probeert Kopenhagen het opnieuw.

Frederiksen opnieuw. Er zou voor de duur van

aan- en verkoop van cannabis in kleinere

Waar een experiment voor de hoofdstad

vijf jaar een experiment met staatswinkels voor

hoeveelheden wordt gedoogd en waar de

vroeger onmogelijk was omdat de toenmalige

legale cannabis moeten komen. Alleen

productie gewoon niet wordt gelegaliseerd,

conservatieve regering fel anti-drugs was,

volwassenen vanaf 18 jaar met een Deens

aantoont dat er een groot illegaal financieel

probeert men het nu bij de sociaal-democrati-

paspoort zouden deze wiet mogen kopen.

gewin te halen voor criminele groepen die de

sche minderheidsregering van Mette

Ambtenaren waarschuwen specifiek tegen het

producten aan consumenten leveren.’

HighLife 23


Column André Beckers

Cash geld in de cannabisbranche is problematisch Onze hoofdredacteur vestigde mijn aandacht op een artikel van Justin Ray in de Californische krant ‘the Essential’ van maandag 31 januari 2022. Ray beschrijft de spanningen die in de Verenigde Staten ontstaan door het verschil tussen de wetten van een Staat en de Federatie.

opleveren zou je denken. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het probleem is dat naast en misschien zelfs boven de wetten van de Staat de wetten van de federatie gelden. Op federaal niveau is cannabis nog steeds een verboden genotmiddel waarin niet mag worden gehandeld. Dit weerhoudt banken ervan om zaken te doen met dispensaries en teeltbedrijven. Het gevolg hiervan is dat klanten hun aankopen cash moeten betalen en dat de shophouders op hun beurt hun leveranciers cash moeten betalen. Gelet op de grote bedragen die in deze markt omgaan wordt voor het vervoer van cashgeld gebruik gemaakt van beveiligd geldtransport. Maar wat als de politie zo’n geldtransport controleert?

FBI Dat gebeurde in november vorig jaar op een snelweg in de Mojave woestijn. In een

Mojave woestijn

gepantserde geldauto trof de sheriff van San In de Staat Californië is het medicinaal

cannabiswinkels vergelijkbaar met coffee-

Bernardino County 712.000 USD aan. De

gebruik van cannabis sinds 1996 legaal. Sinds

shops die over een retail licentie van de

chauffeur werd ondervraagd. Hij verklaarde

november 2016 is ook het recreatieve

Staat beschikken.

dat hij op weg was met geld dat dispensaries

gebruik gelegaliseerd. Lokale overheden

hadden verdiend met de verkoop van

mogen het volwassenen niet verbieden om

Politie overvalt geldstransport

cannabis. De sheriff overhandigde het geld

cannabis voor persoonlijk gebruik te

Vanuit deze winkels mogen cannabispro-

aan de FBI (de federale politie). Een paar

kweken, te gebruiken of te vervoeren.

ducten aan volwassenen worden verkocht.

weken later gebeurde hetzelfde opnieuw.

Bedrijven kunnen een vergunning krijgen

Met het regelen van de voordeur en de

Dit keer werd 350.000 USD inbeslaggeno-

voor de teelt en productie van cannabispro-

achterdeur lijkt dit beleid compleet te zijn.

men en overhandigd aan de FBI. De FBI

ducten. De Staat Californië telt inmiddels

Bij een legale business mag (cash) geld en

weigert het geld terug te geven, omdat dit in

vele ‘marijuana dispensaries’. Dit zijn

bankieren bij een bank geen probleem

hun ogen is verdiend met drugs- en

24 HighLife


witwasmisdrijven. Er worden nu rechtszaken

de circuit. Lonen van personeelsleden

openbaar ministerie startten een onderzoek

gevoerd om de FBI te dwingen het geld

mogen volgens de wet niet cash worden

naar witwassen. De administratie van de

terug te geven. Vooralsnog zonder succes.

betaald. En ook de huur of hypotheek laat

coffeeshopexploitant werd eerst onder-

De risico’s dat bedrijven hun volgens de

zich in de regel niet cash betalen. In die

zocht door de politie en daarna door de Belastingdienst. Daardoor werd de her-

Ik vertelde dat het veel makkelijker is om als foute Russische oligarch te bankieren bij een Nederlandse bank dan als eigenaar van een coffeeshop.

komst van iedere aangetroffen euro duidelijk. Het geld was eerlijk verdiend met de verkoop van telkens niet meer dan 5 gram cannabis.

Ongeloof Voor de politie en justitie was het een raadsel waarom de bank de rekening had

Staat California legaal verdiende geld aan

gevallen worden coffeeshopexploitanten

opgezegd en geen andere bank bereid was

de Federale overheid kwijtraken, maakt de

gedwongen om ongebruikelijke wegen te

een rekening te openen. Vol ongeloof

cannabisbranche tot een riskante branche

bewandelen om simpelweg aan hun

luisterden de politiemensen naar mijn

voor investeerders. De oplossing lijkt voor de

betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

uitleg. Echt waar? Weigeren banken

hand liggend. Als banken de legale

De bank voorkomt met het opzeggen van

categorisch coffeeshops en proberen zij

cannabisbedrijven als normale onderne-

rekeningen geen witwasrisico’s, maar

met man en macht dit soort bedrijven eruit

mingen behandelen, hoeft er geen cash

creëert deze.

te werken? Ik vertelde dat het veel makke-

meer te worden vervoerd.

lijker is om als foute Russische oligarch te

Dagobert Duck gevoel

bankieren bij een Nederlandse bank dan als

Doorgeslagen controles

Het is mij een doorn in het oog dat banken

eigenaar van een coffeeshop. Ik liet de

In Nederland zijn de banken zodanig in de

niet gedwongen worden om coffeeshopex-

politiemensen mijn briefwisseling met de

ban van antiwitwassen dat ze in de controles

ploitanten een zakelijke betaalrekening aan

Belastingdienst en de Nederlandse Bank

zijn doorgeslagen. Alle grote systeemban-

te bieden. Velen kunnen zich geen beeld

zien. Daaruit bleek dat al veel eerder was

ken kregen torenhoge boetes opgelegd

vormen van wat het betekent als je niet kunt

aangekaart dat de cashgelden zich

vanwege het tekortschieten bij het

bankieren. Een voorbeeld. Een coffeeshop-

opstapelden, maar dat geen enkele

verrichten van klantenonderzoek. Uit een

exploitant raakte zijn bankrekening kwijt.

instantie de wil en daadkracht toonde om

soort angst worden bedrijven die actief zijn

Daardoor werd hij opgezadeld met grote

daar een oplossing voor te vinden. Ik gaf de

in de cannabisbranche het liefst de deur

hoeveelheden cash. Pogingen om de

politiemensen mee dat ik de inbeslagne-

uitgewerkt. Banken bereiken dat door bij

Belastingdienst cash te betalen en geld af te

ming wel prettig vond voor de coffeeshop-

herhaling ellenlange vragenbrieven te

exploitant omdat de politie dit geld nooit

sturen en bewijs te verlangen van zakelijke

cash terug zou kunnen geven. Uiteindelijk

transacties die soms tientallen jaren

kreeg ik gelijk. Het geld werd teruggeven en

geleden zijn verricht. Maar wat doe je als

om dat mogelijk te maken kon de opening

coffeeshopexploitant als je geen bankreke-

van een buitenlandse bankrekening

ning meer hebt? Laat ik beginnen bij de

worden bereikt.

verkoop van cannabisproducten. Zonder bankrekening kunnen klanten in de

Als je na het lezen van het Amerikaanse

coffeeshop niet pinnen. Wat we vandaag de dag steeds vaker zien is dat in een coffee-

verhaal waarmee ik begon denkt dat die

Dagobert Duck gevoel

shop een ATM machine is geplaatst

Amerikanen nu eenmaal gek zijn weet je na het lezen van het tweede verhaal dat wij in

waardoor klanten met hun pinpas in ieder

storten bij de Nederlandse Bank liepen op

dit land geen haar beter zijn. Bij wetten en

geval cash uit de muur kunnen trekken. Zo

niets uit. Vraag me niet hoe, maar op enig

regelgeving is ook in Nederland vaak sprake

kan worden voorkomen dat klanten

moment deed de politie een doorzoeking in

van een enorm verschil tussen theorie en

weglopen doordat ze hun aankopen niet per

het pand waar de cash lag opgeslagen.

praktijk. De politiek praat veel maar doet

pin kunnen betalen. Aan het eind van de rit

Manshoge kluizen werden geopend en

weinig. Wetgevers verzuimen in te grijpen

beschikt de coffeeshopexploitant dan over

daaruit kwamen pakken met geld tevoor-

en gunnen banken hun contractsvrijheid.

een fors bedrag aan cash.

schijn. Dozen vol met briefjes in verschil-

Sommige rechters grijpen adequaat in bij

lende coupures (met uitzondering van

geschillen en anderen verwijzen naar de

Achterdeur

briefjes van € 200 en € 500). Bij het zien van

politiek. Feit is dat een ondernemer die

Maar hoe worden kosten dan betaald? De

de vele dozen vol met geld kreeg ik het

alleen over cashgeld kan beschikken wordt

inkoopkosten van hasj, wiet en joints kunnen

Dagobert Duck gevoel. Met al deze biljetten

afgesneden van het maatschappelijk

(beter gezegd moeten) cash worden

had een mooi badje gevuld kunnen worden.

betalingsverkeer. De wetgever doet er goed

betaald. Zo lang de achterdeur niet is

De vele dozen met cashgeld werden onder

aan om snel in te grijpen.

geregeld verdwijnt op die manier ruim de

politiebewaking afgevoerd naar de

helft van de cashomzet in het niet gedoog-

Nederlandse Bank. De politie en het

www.wolf.partners

HighLife 25


eesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen

eri m en

Deel 7

Coffeeshop ‘t Experimentje Start wietexperiment wéér uitgesteld Volgend jaar gaat het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De redactie van Highlife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel. Het belangrijkste nieuws is dat de coffee-

Elf coffeeshops

trouwens volgens het beleid nog ruimte voor

shops uit Utrecht waarschijnlijk ook mee

Utrecht telt overigens (maar) elf coffeeshops.

zes extra coffeeshops, maar die komen er op

moeten doen met het wietexperiment. Wat ik

Dat zijn er evenveel als in Arnhem. Terwijl er

een of andere manier al jaren niet. Goed voor

zo om me heen heb gehoord, gaat dat nog

twee keer zoveel mensen in Utrecht wonen

onze collega’s in de Domstad. Of goed voor

niet van harte, de coffeeshops staan er niet

dan in Arnhem. In 2021 had Arnhem 162.424

de straathandel. Het is maar hoe je het bekijkt.

om te springen. Burgemeester Sharon

Dat roept bij mijn dan weer de vraag op of

Dijksma voert gesprekken met mijn Utrecht-

Utrecht met zijn elf coffeeshops echt als een

se collega’s om te bepalen onder welke voorwaarden Utrecht mee wil doen. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is namelijk afgesproken dat er een extra ‘grote stad’ mee moet doen. Het idee daarachter is dat de tien gemeenten die meedoen onvoldoende grote-steden problematiek kennen, wat dat ook moge betekenen. Daarom zou het experiment onvoldoende

De eerste legale wiet en hasj zal in het gunstigste geval pas in het voorjaar van 2023 beschikbaar zijn.

representatief zijn. Er worden ook nog

grote stad kan worden gezien.

Initiatiefvoorstel Er gaan ook nog steeds stemmen op om het experiment te laten voor wat het is en de regulering van de achterdeur meteen in heel Nederland in te voeren. Er ligt namelijk ook nog een initiatiefvoorstel van D66 voor regulering van de wietteelt, ofwel een gelijke behandeling van de voor- en achterdeur.

gesprekken gevoerd met Amsterdam,

Verschillende Tweede Kamerleden stelden

Rotterdam en Den Haag, maar dat is meer

inwoners, terwijl er in Utrecht 359.355 mensen

daar onlangs nog vragen over. Ze vroegen zich

voor de bühne. De Domstad is de gedood-

woonden, waarvan een relatief groot aantal

af of er halverwege het experiment al stappen

verfde kandidaat. De uiteindelijke beslissing

student is. Die vormen een belangrijk deel

kunnen worden gemaakt om coffeeshops in

hierover valt voor de zomer.

van onze klantenkringen. Utrecht heeft

meer gemeenten bij de legale telers te laten

26 HighLife


inkopen of in ieder geval meteen na afloop van het experiment. Maar dat idee werd door de ministers van tafel geveegd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers en de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius lieten op 8 maart 2022 weten dat het experiment eerst moet worden geëvalueerd. Dan pas kan worden besloten of het over heel Nederland kan worden uitgerold. Wetenschappelijk gezien is dit natuurlijk logisch. Je moet eerst de resultaten van het experiment bestuderen, voordat je besluit om dit in heel Nederland in te voeren. Anders kun je net zo goed geen experiment doen. In de praktijk zal dit lastiger zijn. Ik ga me daar nu nog niet druk over maken. Tegen die tijd zal het kabinet dat waarschijnlijk opnieuw bekijken. Maar dat kunnen ze nu natuurlijk nog niet zeggen.

Achtste legale wietproducent Aan de teeltkant is er een kleine vooruitgang

Utrecht is de gedoodverfde kandidaat voor deelname van ‘een grote stad’ aan het wietexperiment.

te bespeuren. Inmiddels is ook de achtste

Voldoende aanbod

Vergunning

legale wietproducent door de keuring heen.

Een van de uitverkorenen wist mij overigens

Er is ook goed nieuws. Coffeeshops die

Het bedrijf noemt zichzelf Aardachtig. Op de

te vertellen dat de huidige acht partijen waar-

meedoen aan het wietexperiment hoeven de

website presenteren zij zich als experts op het

schijnlijk genoeg cannabis kunnen leveren

komende jaren niet bang te zijn dat hun

gebied van genetica en biologische teelt. Dat

om de coffeeshops in de elf deelnemende

vergunning vervalt omdat andere shops ook

is hoopvol. Het bedrijf lijkt meer te willen dan

gemeenten te bevoorraden. Sommige

een kans moeten krijgen om een coffeeshop

alleen goede wiet en hasj kweken: “De

partijen hadden sowieso al een hogere

te exploiteren. In verschillende gemeenten

beleving van cannabis is op de achtergrond

productie in de planning. Het experiment zou

hebben vlijtige ambtenaren werk gemaakt

geraakt. Wat ons betreft is het delen van een

in theorie dus ook kunnen starten met acht

van het gelijke kansen beleid. Dat zou ook

jointje bij een kampvuurtje buiten in een

vergunde wiettelers. Of dat beleidsmatig ook

gelden voor coffeeshops. De rechterbank

mooi natuurgebied een ultieme cannabiser-

kan, weet ik niet. Er is afgesproken dat er

Limburg heeft de gemeente Roermond

varing. Een natuurlijk product in een

voldoende aanbod van goede kwaliteit moet

inmiddels terug gefloten. Het zou kunnen dat

natuurlijke omgeving. Die beleving hangt van

zijn. Mochten we met twee telers minder

gemeenten die de mededingingsplicht al

meer af dan alleen de kwaliteit van de

starten dan hebben we iets minder keuze.

hadden ingevoerd voor coffeeshops, hun

cannabis. Aardachtig werkt aan het sturen

Maar het lijkt er op dat er voldoende goede

beleid moeten aanpassen. Maar het laatste

van die positieve beleving. De consument

partijen bij betrokken zijn, dus daar maak ik

woord is er nog niet over gezegd. De gemeen-

een ervaring rijker te maken is minstens zo

me niet zo’n zorgen om. Feit blijft dat de

te Roermond is in hoger beroep gegaan.

belangrijk als het leveren van een goed en

eerste legale wiet en hasj in het gunstigste

eerlijk product.” (Bron: www.aardachtig.nl).

geval pas in het voorjaar van 2023 in de

Fair

Dat klinkt in ieder geval als een bedrijf dat

schappen ligt, ook als ze per direct starten.

De beleidsambtenaren van gemeenten die

goed is ingevoerd in onze sector.

meedoen aan het wietexperiment hebben

Bankenprobleem bottleneck

inmiddels bedacht dat het niet handig is als

BIBOB-toetsen

De grootste bottleneck is het bankenpro-

coffeeshops gedurende het experiment van

Of de twee laatste partijen er ook doorheen

bleem. Dat is nog steeds niet opgelost.

eigenaar wisselen. Dat verstoort het

gaan komen is nog steeds onduidelijk. De

Banken willen geen bankrekening aan legale

experiment en er wordt al genoeg van ons

twee ministers gaven aan dat de vertraging

wietproducenten verstrekken omdat ze bang

gevraagd. Dit betekent dat wij de komende

vooral komt door de BIBOB-toetsen (dat zijn

zijn voor witwaspraktijken. Dit betekent dat

jaren niet bang hoeven zijn dat onze

de toetsen op grond van de Wet bevordering

de vergunde telers niet kunnen beginnen.

vergunningen verloot gaan worden. Een hele

integriteitsbeoordelingen door het open-

Want zonder bankrekening kun je geen

opluchting. En ik vind het ook wel zo fair. We

baar bestuur). Die blijken de nodige tijd te

bedrijf starten. Er lijkt trouwens wel schot in

hebben al genoeg onzekerheden in het

kosten. Het lullige is dat alle betrokkenen

de zaak te zitten. Het ministerie van Volksge-

vooruitzicht.

hierdoor niet van start kunnen. Het officiële

zondheid heeft inmiddels aan de acht

startmoment wordt wéér uitgesteld. Het

beoogde telers gevraagd om aan te geven

laatste nieuws is dat het experiment

tegen welke problemen zij aanlopen. Het

waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van

probleem is daarmee in ieder geval gekend.

2023 kan beginnen.

Nu nog een oplossing.

HighLife 27


Door: Karel Michiels

Bob Marley, de musical en de expositie

Get Up Stand Up In het Lyric Theatre speelt de fantastische Bob Marley musical ‘Get Up Stand Up’. In de Saatchi Gallery kun je naar de Bob Marley Experience. Reden genoeg om er een weekendje Londen van te maken. Krop in de keel. Tranen in de ogen.

Redemption Song is niet de voorspelbare

Marley vertelt, kan ook de ganja uiteraard

Emoties-à-gogo. Ik herinner me niet dat

afsluiter (toch de laatste track van Marley’s

niet ontbreken. Er wordt serieus wat

Bob Marley zelf mij in 1980 zo beroerd

laatste studioalbum) maar bekroont een

afgeblowd op het podium, zij het uiteraard

heeft (toen ik hem zag in Vorst-Nationaal)

lange monoloog over slavernij en discrimi-

geen echte wiet. De kans is klein dat deze

als Arinzé Kene in de musical ‘Get Up Stand

natie. War ondersteunt uiteraard wel de

musical ooit naar Nederland komt, toch

Up’. Voor wie een hekel heeft aan dat

passage over Haile Selassie.

niet in de huidige patois-uitvoering. Wie

genre: in deze productie wordt gesproken

niet een beetje vertrouwd is met de

taal niet dwangmatig omgezet in zang, en de liedjes zijn gewoon een resem klassiekers uit Marley’s oeuvre, veelal live gespeeld door een uitstekende vijfkoppige band, af en toe aangevuld met blazers. Hoofdrolspeler Arinzé Kene heeft uiteraard niet de stem van Bob, noch diens uitstraling of authentieke dreadlocks, maar die mentale drempel moet je nu eenmaal nemen. Als je daar niet toe bereid bent en het vergelijken niet kunt laten, ga je beter niet kijken. Dat het Jamaicaanse accent van Kene ook al eens Afrikaanse trekjes vertoont, is detailkritiek.

‘Could you be loved’ Je wordt trouwens onmiddellijk meegezogen in het levensverhaal van Bob Marley. ‘Could you be loved’ vraagt zijn moeder hem als kind al wanneer ze hem van Nine Miles naar Kingston stuurt. De songs staan niet chronologisch geprogrammeerd maar eerder thematisch, in functie van het script. Gabrielle Brooks (Rita Marley) brengt pas naar het einde toe een hartverscheurend mooie versie van No

Reporter at work

Woman No Cry, in deze musical een ode aan alle bedrogen vrouwen. Een knots-

Ganja

Jamaicaanse taal ontgaan allicht een

gekke (producer) Lee Perry zingt Punky

Tussen al die liedjes, dialogen en kleine

hoop grapjes en nuances. De tickets zijn

Reggae Party, daadwerkelijk zijn idee

jokes (vooral in het samenspel tussen de

niet goedkoop (dit is West End!), tussen 25

nadat hij met Bob in Londen in 1977 de

drie Wailers) horen we originele interview-

pond op de hoogste balkons en 135 pond

punkers tegen het lijf was gelopen.

fragmenten en zien we historische foto’s

helemaal vooraan. Wij zaten voor 85 pond

Concrete Jungle gaat plots over het

en documenten. Het decor staat volledig

per persoon op de zesde rij. De musical is

mistroostige Birmingham, waar Peter Tosh

in het teken van de Jamaicaanse studio-

nog tot 18 september te zien.

en Bunny Wailer besluiten om er de brui

en soundsystemcultuur, met gesimuleer-

aan te geven. Andere liedjes krijgen een

de luidsprekertorens. Vele kleine weetjes

Soul Shakedown Studio

plaats in Bobs vele mentale worstelingen,

en uitspraken bevestigen dat de makers

Het hoogtepunt van de Bob Marley

met zijn verleden, met relaties en vriend-

van de musical hun werk nauwgezet

Experience in Saatchi Gallery in Londen is

schappen, met het succes, met zijn kanker.

gedaan hebben. Als je het verhaal van Bob

de Soul Shakedown Studio. Voorzien van

28 HighLife


een koptelefoon kun je er op een groot

langer genoten. De opnames zijn intussen

van Ajax. Deze Bob Marley Experience

scherm kijken naar de Capitol Sessions,

verschenen op dvd, dus je hoeft er niet

heeft meer weg van een dure promo-

opgenomen in 1973 in een studio in

noodzakelijk voor naar Londen.

tiestunt dan van een waardige tentoon-

Hollywood, en pas vorig jaar boven water

Ajax-shirt

Krop in de keel. Tranen in de ogen. Emoties-à-gogo.

En voor de rest van de tentoonstelling eigenlijk ook niet. Het One Love Forest bleek gewoon een zaaltje met een plastic grastapijt en dito palmbomen waar, zoals overal in het museum, Marley-nummers weerklonken. Naast een handgeschreven songtekst van Bob Marley (Turn your lights

gekomen. Dit zijn The Wailers (toen nog

down low) hangt een oude gitaar maar

zonder Marley apart te benoemen) op hun

daarmee hebben we de authentieke

hoogtepunt, net voor de release van het

artefacten wel gehad. Het archetypische

internationale doorbraakalbum Catch A

jeanshemdje is al een replica en van de

Fire en, korte tijd later, het vertrek van Peter

platenhoezen hadden we liever originele

Tosh en Bunny Wailer uit de band. Nooit is

uitgaven gezien in plaats van de gla-

het trio, tijdloos cool met nog prille

mouruitvoeringen die hier getoond

dreadlocks, zo goed in beeld gebracht.

worden, naast een weinig verrassende

Twaalf klassieke songs lang, zonder pauze,

reeks foto’s en uitvergrote quotes. Ook de

is het alsof ze ter plekke een geheel nieuwe

graffitimuur maakt niet echt indruk. De

sound creëren, een genre zelfs, en dat was

derde zaal is bijna volledig gewijd aan die

ook zo natuurlijk. Eindelijk konden ze spelen

andere grote passie van de zanger,

en opnemen in de professionele omstan-

voetbal. Er staat een zielloos, megagroot

stelling. Tickets kosten 18 pond (24 in het

digheden die rock- en popartiesten al veel

doel, een paspop showt het Marley-shirt

weekend). De expo is 18 april afgesloten.

Three Little Birds…

HighLife 29


Door: Rob Tuinstra

Doede de Jong: 1949 - 2022 De hennepplant is altijd mijn vriend geweest Nederlands meest bekende cannabiskweker Doede de Jonge is 12 maart op 72-jarige leeftijd overleden. Hoewel hij zijn ziekte (kanker) optimistisch met wietolie bestreed, verloor hij deze strijd. De cannabiswereld verliest een icoon en een man die keihard en oprecht voor de legalisering van cannabis vocht. In 2008 werd Doede in Highlife geportret-

op keer werd zijn wietoogst in beslag

jarenlange juridische strijd werd de

teerd door Nicole Maalsté. De man uit

genomen. Want hij kweekte in alle open-

ontnemingsvordering in 2018 geschrapt,

Appelscha had er toen al tientallen jaren

heid. Doede: ‘Coffeeshops mogen wiet

Doede bleef zich echter voluit inzetten voor

kweekervaring op zitten. Hij begon al in 1970

verkopen, maar het mag niet gekweekt

het recht op zelfbeschikking. Baas in eigen

met kweken. Doede: ‘In die tijd rookten we

worden. Dat spoort toch niet? Dat is voor mij

brein. Hij raakte meer en meer betrokken bij

regelmatig een jointje en als goede

een teken van een dubbele moraal. Die

het VOC en werd daar voorzitter van de

plattelandshippie probeerde je naast hasj

dubbele moraal kom je in Nederland wel

maandelijkse vergadering.

meer tegen. Die overvallers in 1989 lieten ze

Cannabis Bevrijdingsdag 2012

gewoon lopen en ik werd gestraft.’ In de Oor-

Geen hoop op herstel

log tegen Cannabis kon de overheid het zich

Maar op 3 december schreef Doede op

niet veroorloven dat de sympathieke kweker

Facebook ‘een heel naar bericht’. Een tumor

uit Appelscha de harten van het Nederland-

in zijn blaas was ondanks herhaalde

se volk won, dus ging men er keihard

onderzoeken over het hoofd gezien. Doede:

tegenaan. Dat resulteerde in spraakmaken-

‘In principe heb ik (je verzint het niet) nog

de rechtszaken, waarbij het Openbaar

vier tot zes maanden te leven. Er is geen

Ministerie vol op het orgel speelde en Doede

hoop op herstel. Met chemo kan ik mijn

huis en haard dreigde kwijt te raken na een

leven enkele maanden rekken. Maar wat is

ontnemingsvordering van ongeveer een

de prijs; je gaat totaal kapot aan dat spul en

half miljoen euro. Doede weigerde echter

je geneest niet en verknalt wel je immuun-

om compromissen te sluiten en stond voor

systeem hetgeen je nu net zo hard nodig

zijn zaak: wie kan mij verbieden om plantjes

hebt. Ik ga voor de natuurlijke chemo met

te kweken in mijn eigen tuin? Doede werd

wietolie. Met wietolie heb ik een kleine kans

‘de bekendste cannabiskweker van

op herstel. De hennepplant is altijd mijn

Nederland’. Jaar in jaar uit sprak hij vol passie

vriend geweest, hopelijk is hij dat nu ook en

op Cannabis Bevrijdingsdag. Hij verscheen

vechten we samen voor mijn leven.’ Helaas

op tv bij verschillende talkshows en in 2011

verloor hij deze strijd en op 12 maart

was hij prominent aanwezig in de filmdocu-

overleed Doede. Een icoon van de canna-

mentaire ‘Nederwiet de moevie’. Na

biswereld en oprecht mens is niet meer.

dan ook wel eens wat met wietzaadjes in je tuin. Maar ja, veel leverde dat tuinieren niet op. Echt high werd je er toen nog niet van. We zagen het een beetje als boerenkool.’ Doede was zijn hele leven begaan met de cannabisplant en al snel was zijn eigen kweek van topkwaliteit: ‘Sinds 1986 ging de kwaliteit van de wiet skyhigh de lucht in. Toen kreeg je de Haze. Dat was opeens erg goed spul.’

Dubbele moraal Er was fikse tegenslag toen hij geconfronteerd werd met bewapende rippers. Maar het was uiteindelijk de Nederlandse overheid die zijn grootste vijand werd. Keer

30 HighLife

Doede in Nederwiet de MoevieCHOREOMANIC

EEN MANISCHE UITLAATKLEP IN TURBULENTE TIJDEN 32 HighLife


Foto’s: Marc van Peski, Kick Verhaegen

Middeleeuwse dansplagen behoren tot de grote onopgeloste mysteriën van de geschiedenis. Vele studies zijn in de eeuwen erna gewijd aan dit opmerkelijke fenomeen. Theorieën variëren van spinnenbeet tot schimmeltrip en van religieuze psychose tot demonische bezetenheid.

Feit is dat er ergens in de Elzas iemand

lende succesvolle metalbands toerde hij

gezelligste smartshop van Nederland:

ineens begon te dansen op denkbeeldige

door Europa, Japan en Rusland. Met

Altered State in Leiden.

muziek. Anderen raakten ‘geïnfecteerd’ en

CHOREOMANIC en het gelijknamige

in no time dansten grote groepen mensen

debuut laat hij zijn creativiteit de vrije loop

Exotische hasj-soorten

verspreid over het Europese continent

en komen de invloeden uit zijn muzikale

“Ik herinner me goed dat er in De Rokerij

onophoudelijk en dwangmatig, waarbij de

verleden bij elkaar. Op het album zijn een

een soort jukebox stond in de kelder. Het

dood als gevolg van totale uitputting geen

aantal muzikanten van naam en faam te

ding zat vol met cd’s (jaren 90!) en kon

uitzondering was.

horen, zoals drummer Koen Herfst

vanuit de shop boven worden ‘bestuurd’.

(VandenBerg, Armin van Buuren) en

Tegen de regels in manipuleerde ik de

trombonist Jeroen Verberne (Sjef’s

playlist, puur machtsmisbruik! Ik weet nog

bij zijn nieuwe project. Het album staat bol

Special). Joost werkt ondertussen hard aan

welke muziek ik graag draaide, vaak tot

van ongerepte energie, frustratie en

een verpletterende live show alsmede een

groot ongenoegen van de toeristische

verwondering, maar zeker ook van

tweede album! Om zichzelf en de spreek-

klanten: Zappa, Living Colour, Massive

muzikale creativiteit en vaardigheid!

woordelijke schoorsteen te laten roken

Attack maar ook trippende dingen zoals

heeft Joost in het verleden naast zijn werk

Steve Reich en Philip Glass! Het was een

Coffeeshops en smartshops

als muzikant en docent ook in coffeeshops

bijzondere tijd, eind jaren negentig. Ik was

Als bassist is Joost te horen op meerdere

en smartshops gestaan! Onder andere

ook betrokken bij de keuring der waren en

internationale releases en met verschil-

coffeeshop De Rokerij in Amsterdam en de

ontwikkelde in die periode een liefde voor

Parallel met lockdown Nieuwe studies wijzen veelal in eenzelfde richting als het gaat om verklaringen: mensen die eeuwenlang gebukt gingen onder het juk van de inquisitie, seksuele onderdrukking, bijgeloof en natuurlijk de zwarte dood moeten over het algemeen bovengemiddeld vatbaar zijn geweest voor collectieve psychoses. Bovengenoemde zaken kwamen onder de aandacht van de Nederlandse muzikant Joost van der Graaf, toen hij na een kwart eeuw werk in de internationale metalscene in 2020 de eerste hand legde aan

Cannabis stelt mij in staat om buiten de cirkels van het alledaagse bestaan te treden. zijn soloplaat CHOREOMANIC. Hij zag gedurende de eerste lockdown een duidelijke parallel met de krankzinnige tijd der dansplagen en besloot dit idee als conceptueel uitgangspunt te gebruiken

HighLife 33


exotische hasj-soorten uit de Himalaya en

De eeuwige taboe

het principe is hetzelfde: muziek is het

Afghanistan. Deze liefde ben ik nooit meer

“Het blijft vind ik moeilijk om open te zijn

middel waardoor verbinding ontstaat!”

kwijt geraakt!”

over cannabis gebruik maar ik probeer het waar mogelijk toch te zijn. Ik sta project-

Heel, heel belangrijk

De open geest

matig als muziekdocent voor de klas in het

“Socrates zei duizenden jaren geleden:

“Cannabis stelt mij in staat om buiten de

basis- en voortgezet onderwijs alsmede

‘Wat sport is voor het lichaam is muziek

cirkels van het alledaagse bestaan te

een MBO muziekopleiding. In die hoeda-

maken voor de geest’. Een grootschalig

treden. De ideeën voor zowel muziek als

nigheid is het dus niet altijd handig vrijuit

Duits onderzoek heeft aangetoond dat

tekst en concepten komen spontaan en

te spreken over deze zaken. Dat er nog

muziek in het onderwijs bijdraagt aan

steeds een taboe heerst op cannabis is

sociale cohesie (minder pest-problema-

niet alleen jammer maar ook best raar. Als

tiek), een groter gevoel van veiligheid en

ik zou vertellen dat ik een gezellig

vrijheid en zelfs verbeterde schoolpresta-

weekend heb gehad met wel iets te veel

ties. Maar los daarvan: het stelt mensen in

wijn kijkt niemand daar van op! Nou ben ik

staat om even buiten de (niet altijd even

16 jaar geleden gestopt met alcohol en

leuke) realiteit te staan en er daarna weer

eigenlijk is cannabis sindsdien mijn enige

met frisse moed tegenaan te kunnen!”

sporadische ‘borrel’. Het gebrek aan openheid en duidelijkheid als het gaat om

Dankbaar

cannabisgebruik is direct schadelijk voor

“Wat er ook allemaal verandert in de

jongeren. Een gemiddelde 20-jarige

wereld, mensen blijven behoefte hebben

leerling heeft er ervaring mee. Maar kennis

aan muziek en een gevoel van vrijheid. Als

over wat er dan precies gerookt wordt en

muzikant is het mijn taak om met wat ik maak in die behoefte te voorzien en ik doe dit na al die jaren nog steeds met het

laat ik vrijwel onberoerd. De uitdaging is om een balans te behouden tussen zeg maar de ‘droomstaat’ en het hier en nu. Want

Een eerste idee is vaak het beste idee en de spontaniteit in het creatieve proces heb ik geprobeerd te waarborgen.

zoals gezegd komen de ideeën in de roes, maar om ze goed vorm te kunnen geven heb ik een andere, een ‘nuchtere’ focus

hoe? De verschillende manieren van

nodig! Als ik de pre-productie dan weer in

consumptie met verschillende gradaties in

de roes terug hoor weet ik meteen of het

heftigheid en schadelijkheid? Die kennis

werkt of niet. Meestal werkt het gelukkig!”

ontbreekt vaak en dat zou mijns inziens moeten worden opgepakt in de vorm van

Spontaniteit en vrijheid

betere voorlichting.”

“In de zogenaamde prog-scene, waar mijn muziek dankzij een Canadese publicist

Het ultieme middel: muziek!

wordt opgepakt, draait het vaak om

“Soms zijn mensen verbaasd over mijn

doordachte ‘intelligente’ rock en uitge-

diverse werkzaamheden als muzikant. Nu

sponnen, lange composities. Dit album

sta ik bijvoorbeeld zaterdag met Pesti-

bevat echter voornamelijk korte en

lence op een groot metalfestival in

krachtige, bas-georiënteerde nummers!

Duitsland en maandag maak ik muziek met

Een eerste idee is vaak het beste idee en

de kleutergroepen van een basisschool in

de spontaniteit in het creatieve proces

het dorp waar ik woon. Het lijken tegenge-

heb ik geprobeerd te waarborgen. Als het

stelde werelden maar eigenlijk is dat

goed voelt zal het wel goed zijn en is er

helemaal niet zo! Als je met of voor

geen reden om iedere noot om te gaan

mensen muziek maakt gaat het om de

draaien! Het feit dat ik in dit stadium geen

verbinding, ongeacht de omstandigheden

publiek heb om rekening mee te houden

of leeftijd van de deelnemers. Of het nu

geeft een enorm gevoel van vrijheid.”

Deathmetal is of ‘klap eens in je handjes’,

34 HighLife

allergrootste plezier! Met ander werk zou ik in financieel opzicht ongetwijfeld beter af zijn, maar dat weegt niet op tegen de mentale vrijheid die ik dagelijks ervaar en mag delen met anderen!” www.choreomanic.com


HighLife 35


Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media

Initiatiefnemer Jochem Janssen over de campagne Normaal over Drugs

‘Het wordt gewaardeerd dat we geen oplossingen prediken’ De campagne Normaal Over Drugs is ontstaan uit frustratie over de negatieve gevolgen van het Nederlandse drugsbeleid, dat steeds repressiever wordt. Initiatiefnemers zijn Merel en Jochem Janssen. In 2020 lanceerde Jochem al een online platform over drugs, High Humans. Aan HighLife vertelt hij over beide campagnes, zijn motivatie en zijn lievelingsdrug.

Misschien heb je de

Mijn roeiteam won

digitale billboards

brons op het WK

van Normaal Over

roeien. Ik was een

Drugs langs de

stille jongen. Pas

snelweg gezien of

daarna kwam ik

ben je de campagne

ermee in aanraking.

online tegen

Er kwamen andere

gekomen. De

personae naar

campagne, die in

boven, het speelrijke

herfst van 2021 van

kind keerde terug: ik

start ging, wordt op

werd poëtisch,

de website de

avontuurlijk,

hartenkreet van

onderzoekend.’

initiatiefnemers Merel en Jochem

Verandering

genoemd. Zij is

Verandering van het

medeoprichter van

repressieve beleid is

de TenClub in

ook één van de

Amsterdam, hij

doelstellingen van

noemt zichzelf

High Humans: ‘De

multi-ondernemer,

confessies en

initiator en creator.

content zijn een

Onder Jochem’s

schatkist aan

mails prijkt een citaat

behoeftes, ervarin-

van Oscar Wilde: ‘I

gen en wensen van

can resist anything

het individu en deze

but temptation.’

stellen het platform in staat een onheus

High Humans In het eerste

Merel en Jochem Janssen

coronajaar, 2020,

beleid ter discussie te stellen en verantwoording van

richtte Jochem het platform High Humans op, bedoeld om het taboe

onze politieke vertegenwoordigers te eisen.’ Bij de nieuwe Normaal

op drugsgebruik te doorbreken en mensen aan het woord te laten

Over Drugs campagne staan invloed op het politieke en maatschap-

over hun ervaringen met en ideeën over drugs. De website (www.

pelijke debat en verandering van beleid nog centraler. ‘De motivatie

highhumans.com) bevat inmiddels ruim 350 ‘confessies’, de meeste

voor de campagne ligt in de frustratie over de negatieve gevolgen van

met naam, een deel anoniem. Zelf was Jochem een laatbloeier op

het huidige Nederlandse drugsbeleid’, aldus de website. ‘Het is een

drugsgebied, blijkt uit zijn eigen confessie op de site: ‘Tot mijn

beleid dat steeds repressiever wordt en wetenschappelijke en

dertigste gebruikte ik niets. Ik studeerde economie en was topsporter.

empirische tegengeluiden negeert, terwijl de maatschappij smeekt

36 HighLife


kijken naar een controversieel thema. Niemand overtuigen, maar vragen om een neutrale blik richting beleidsmakers.’

HighLife: Hoe verloopt de campagne tot nu toe? Jochem: ‘We krijgen veel goede respons uit alle hoeken. We worden zeer serieus genomen en het wordt gewaardeerd dat we geen oplossingen prediken, maar ten eerste vragen een neutrale houding aan te nemen.’

HighLife: Hoe ziet goed drugsbeleid er wat jou betreft uit? Jochem: ‘Onderwijs, reguleren, stoppen met criminaliseren. Aldus restrictiever dan het alcoholbeleid, maar wel legaal en toegankelijk.’

HighLife: Waarom denk je dat zoveel politici en machthebbers drugs willen (blijven) verbieden? Jochem: ‘Angst voor het onbekende en angst voor gebrek aan controle op de medemens.’

HighLife: Wat is je lievelingsdrug en waarom? om regulering.’ De Normaal Over Drugs website bevat handige

Jochem: ‘3MMC... beste ervaring met betrekking tot ontmoeting van

lobby-tools: een factsheet, een lijst met 11 redenen voor beter

je naasten. Beste gesprekken, beste inzichten, sensueel, speels en

drugsbeleid (zie kader) en links naar relevante artikelen en onderzoe-

ontvankelijk.’

ken. Iedereen kan gratis posters en stickers bestellen om in de eigen

Website: www.normaaloverdrugs.nl

omgeving te verspreiden. Ook fijn: het communicatiebureau dat de campagne uitvoert overlegt met al langer bestaande organisaties, waaronder de stichting Drugsbeleid, de MDHG en het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). Dat bevordert de afstemming en kan foutjes voorkomen, zoals in het binnenkort te verschijnen sprookjesboek ‘Dit is geen normaal sprookje’, waarin het cannabisbeleid op een originele manier wordt uitgelegd en aan de kaak gesteld.

HighLife: Kun je je eerste ervaring met drugs beschrijven? Jochem: ‘XTC. Geweldige loving ervaring, diep inzichtelijk, ruimtelijk, vrijer en seksueel. De diepte van XTC nam wel snel af door de jaren. Nu gebruik ik het nooit meer.’

HighLife: Wat deed je besluiten om je in te zetten voor verbetering van het drugsbeleid? Jochem: ‘Ik kwam in aanraking met de NPS wereld, novel psychoactive substances, onder andere Mephedrone... en ben mede gaan ontwikkelen. Ik leerde de meest bijzondere nieuwe ervaringen. Zodoende heb ik aan de voet gestaan van de ontwikkeling van 3MMC en heb tevens patenten ontwikkeld voor applicaties.’

11 redenen voor een beter drugsbeleid

HighLife: Hoe is het platform High Humans ontstaan?

1

Verbieden werkt niet

Jochem: ‘Ik run een sociëteit voor zelfrealisatie, genaamd TenClub, en

2

Drugsbestrijding is te duur

ben erg geïnteresseerd in menselijke openbaring en bewustzijn. Zo

3

Regulering levert veel op

ook over het feit waarom mensen zich schamen en ongemakkelijk

4

Medische innovatie wordt tegengehouden

voelen over het gebruik van drugs. High Humans is een uitnodiging

5

Gebruikers zijn geen criminelen

voor drugsgebruikers om op een normale manier confessies te doen

6

Een drugsverbod is symboolpolitiek

over normaal gebruik.’

7

Drugs zijn niet het echte probleem

8

Chemisch afval moet worden aangepakt

HighLife: Hoe is de Normaal over Drugs campagne ontstaan en wat hoop je er mee te bewerkstelligen?

9

De volksgezondheid wordt bedreigd

Jochem: ‘Normaal over Drugs is veel meer gefocust op het overtuigen

11

van een andere aanpak met betrekking tot drugsbeleid. Neutraal

(Bron: normaaloverdrugs.nl/argumenten/)

10 Niet alle drugs zijn hetzelfde Wij hebben het recht om te kiezen

HighLife 37


Hoe Bill Murray ooit 9 kilo wiet smokkelde H

De legendarische Hollywood-acteur en komiek Bill Murray ken je van films als Ghostbusters en Groundhog Day. Maar wist je dat hij ooit vanuit Chicago negen kilo wiet probeerde te smokkelen in een vliegtuig? Het is september 1970, Bill Murray is 20 jaar. Terwijl hij in de rij staat te wachten om aan boord te gaan, vertelt hij een medepassagier dat zijn koffer bommen bevat, in een poging een luchtige grap te maken. Helaas voor Murray hoort een medewerker van de ticketbalie zijn grap. Al snel wordt de domoor uit de rij gehaald en zijn bagage geïnspecteerd. In plaats van explosieven heeft hij negen kilo wiet bij zich! Hoe dom kun je zijn om dan grappen over een bom te maken? Misschien zijn het de zenuwen geweest? Hoe dan ook, hij wordt gearresteerd maar weet nog wel een papieren cheque in te slikken van zijn opdrachtgever. Later verschijnt Murray voor een rechtbank waar hij mazzel heeft. Omdat het zijn eerste

wetsovertreding is, krijgt hij 5 jaar proeftijd. Hij hoeft dus niet de gevangenis in. Maar het incident zet het leven van de jonge Murray wel op zijn kop. Hij verlaat de universiteit waar hij zijn studie volgt en volgt andere wegen. Uiteindelijk leidt dat er toe dat hij een succesvol acteur wordt. En het Regis College, de universiteit die hij als 20-jarige verliet, verleende hem later in 2007 zelfs een eredoctoraat.

HIGH HEMP

Snoop Dogg investeert 15 miljoen in Duits wietbedrijf Calvin Broadus, aka Snoop Dogg, investeert 15 miljoen dollar in de Cansativa Group. Het in Frankfurt gevestigde bedrijf, aangeprezen als de ‘grootste distributeur van medicinale cannabis’ in Duitsland, verscheen in 2017 op het toneel met business-to-business-tools voor klanten om elke fase van de cannabiswaardeketen te beheren en alle bijbehorende logistiek die nodig

C

&

CURE

is om het product bij duizenden apotheken te krijgen. Medicinale cannabis is al legaal in Duitsland, maar de kersverse Duitse regering wil ook recreatieve cannabis legaliseren. Benedikt Sons, CEO van Cansativa, heeft grote ambities. Hij wil de ‘Amazon’ van cannabis in Europa worden. Uiteraard is hij in zijn nopjes met Snoop Dogg als investeerder: ‘Zijn investeringsmaatschappij Casa

Verde Capital brengt een enorme en unieke ervaring met zich mee van meer volwassen markten zoals Canada en de VS. Ze zijn de perfecte partner.’

Politie arresteert Nigeriaanse ster Zinoleesky vanwege wiet Agenten van de National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) hebben de Nigeriaanse zanger Oniyide Azeez, ook bekend als Zinoleesky, opgepakt omdat hij cannabis in bezit had. Ook Ilerioluwa Oladimeji, alias Mohbads, werd gearresteerd na een middernachtelijke inval in hun woning in Lagos. De verdachten streamden het moment dat de NDLEA ze in de boeien sloeg. Verschillende Nigeriaanse beroemdheden, waaronder Charly Boy, Portable en Naira Marley, hebben de arrestatie van hun collega’s veroordeeld en noemden het een nutteloze en onnodige actie. Cannabis is legaal in Nigeria, maar wordt wijdverspreid door de lokale bevolking gebruikt. Beide artiesten werkten eerder mee aan muziek van Naira Marley, waarover we in een van de komende edities meer vertellen.

38 HighLife

H


Brittney Griner in de cel in Moskou om hasjolie

H

Brittney Griner, een van Amerika’s meest succesvolle vrouwelijke basketballers, zit vast in Rusland nadat ze door de douane werd aangehouden toen vape-cartridges met hasjolie in haar bagage werden aangetroffen. Ze is al in februari op een vliegveld bij Moskou opgepakt. Volgens de Russische wet kan dit vijf tot tien jaar cel opleveren. De 31-jarige Griner werd meermaals kampioen met haar team en veroverde twee gouden Olympische medailles. Ze speelde sinds 2015 buiten het Amerikaanse seizoen voor het Russische UMMC Ekaterinburg en hielp deze club aan drie titels. Ook won ze met UMMC viermaal de EuroLeague Women-kampioenschappen. Bijna 90 van de 144 spelers op de lijst van de Amerikaanse WNBA spelen nadat deze competitie is afgelopen in het buitenland. Het salaris van Griner bij UMMC van meer dan een miljoen dollar per jaar is meer dan het viervoudige van het maximum van de WNBA-competitie van ongeveer $ 228.000. Het is onduidelijk hoe lang Griner al in hechtenis zit. Wel is ze al sinds 5 februari inactief op sociale media.

H

Shea Couleé: ‘Kom tot rust met cannabis’ Shea Couleé, winnaar van de RuPaul’s Drag Race: All Stars, roept iedereen op om tot rust te komen met cannabis: ‘Ik ben er van overtuigd dat ik mijn gezondheid meer prioriteit moet geven, dus minder ik met alcohol. Want ik heb het ook te druk voor katers. Meer en meer vind ik cannabis de perfecte manier om tot rust te komen, want ik heb nog steeds plezier, maar ik voel me de volgende dag ook geweldig.’ Kortom, maak ruimte in je koelkast, want Shea beveelt nu Green Monké aan. Deze wietdrankjes zijn in de smaken Tropical Citrus, Orange Passionfruit en Mango Guava en bevatten 3 mg THC en 6 mg CBD. Als onderdeel van de samenwerking werft Green Monké fondsen voor een liefdadigheidspartner die Couleé heeft geselecteerd. Donaties gaan naar Our Academy, een nonprofitorganisatie die getroffenen van de War on Drugs ondersteunt.

Malik Yoba zet zich in voor Black Buddha Cannabis

C

Acteur Malik Yoba, bekend van onder andere Cool Runnings en New York Undercover, is benoemd tot Chief Strategy Officer van Black Buddha Cannabis (BBC). Dit nieuwe cannabismerk is opgericht door Roz McCarthy, een activiste die eerder Minorities for Medical Marijuana (M4MM) startte. McCarthy (‘Ik ben een trotse zwarte vrouw, opgevoed door een moeder die me aanmoedigde om groot te denken en groter te dromen’) begint met prepacks, glazen chillums en gummies. Zowel McCarthy als Yoba hebben recent medische problemen gehad die ze met cannabis hebben behandeld. McCarthy na een verkeersongeluk, Yoba na hartchirurgie. Black Buddha Cannabis is vooralsnog in vier Amerikaanse staten verkrijgbaar.

HighLife 39


Door: Redactie HighLife

‘No Scents Make Sense’

Geurloos cannabis kweken? Geurloos cannabis kweken, is dat eigenlijk wel mogelijk? Een Canadees bedrijf claimt van wel. Het zou natuurlijk een oplossing zijn voor vele thuiskwekers. Want het is met name geuroverlast die vaak voor klagende buren zorgt, en wanneer de buren bij de politie gaan klikken ben jij je plantjes kwijt.

Geurloos kweken onmogelijk, zeg je? Dat

belangrijk zijn voor de markt een belang-

minder klachten zal veroorzaken en

dachten ze 30 jaar geleden ook van

rijke mijlpaal voor het bedrijf.’ Het rapport

minder intens lijkt.

gefeminiseerde cannabiszaden. En nu zijn

concludeerde dat hun ‘purescent’

deze vrouwelijke zaden niet meer weg te

geurloze cannabis nauwelijks waarneem-

Moeten we de beweringen van CannabCo

denken. Dus wie weet, zorgt het Canadese

baar was in een straal van 4 meter, terwijl

serieus nemen? Dat is nog maar de vraag.

de resultaten en het eindrapport te

gewone cannabisgeur tot 50 meter te

Want hetzelfde bedrijf kondigde drie jaar

waarborgen’, aldus CannabCo.

ruiken was. Scentroid heeft ook Hedonic

geleden al iets soortgelijks aan, alleen

Testing uitgevoerd, die ‘de waarschijnlijk-

betrof het toen medicinale cannabis. Daar

600% geurreductie

heid meet dat de geur een negatieve

hebben we sindsdien weinig meer over

Het eindresultaat van de test was volgens

invloed heeft op andere mensen.’ Het

gehoord. Maar wie weet hebben ze

CannabCo schokkend en toonde een

rapport stelt dat ‘hedonische testen een

sindsdien hun product verbeterd en

geurreductie van bijna 600% ten opzichte

belangrijke maatstaf zijn, omdat het

verbazen ze vriend en vijand met deze

van reguliere cannabis: ‘We wisten wat we

betekent dat zelfs als dezelfde sterke

revolutionaire ontdekking. Want zo mag je

konden verwachten. Niettemin was het

geur vrijkomt tijdens opslag, verdamping

het wel noemen. Meer weten? Check hun

ontvangen van kwantitatieve cijfers die zo

of verbranding, de geurloze cannabis

website: www.cannabco.ca

CannabCo voor een nieuwe doorbraak. Het bedrijf uit Brampton, Ontario, heeft de resultaten vrijgegeven van een uitgebreid laboratoriumrapport van 50 pagina’s, uitgevoerd door Scentroid, een laboratorium dat gespecialiseerd is in geurbeoordeling en milieurapportage. Daarin claimt CannabCo dat ze een ‘geurloos cannabis product’ hebben ontwikkeld: The Odourless Cannabis. CannabCo’s president en CEO Mark Pellicane: ‘Ons product is revolutionair, zowel qua kwaliteit als qua implicaties voor de markt.’ Er werden meerdere tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de producten onder identieke omstandigheden en concentraties werden getest. ‘Het was belangrijk voor ons dat repetitieve resultaten nauwkeurig en onder identieke omstandigheden waren, om zo de integriteit en validiteit van

40 HighLife


King Size Slim BESTSELLER

100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Free

Your Most Natural Smokers Brand


M ACK & CR ACK F E MINIZ E D H U M B O L DT X S E E D STO C K E R S www.seedstockers.com


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Evaluatie laat weer op zich wachten De evaluatie betreffende het kweekproject medicinale thuiskweek Tilburg laat weer op zich wachten. De oorlog in de Oekraïne wordt gebruikt om de hennepoorlog die tegen ons gevoerd wordt, niet onder ogen te hoeven zien. We hebben aangegeven meer dan vijf planten te willen kweken en dat er stekken beschikbaar moeten zijn voor patiënten.

Zo ook dat er wederom in gesprek gegaan wordt met woningbouw-

Senaat

coöperaties en politie voor meer begrip. We houden jullie op de

In april 2019 zijn er antwoorden gekomen op de Kamervragen over het

hoogte van de ontwikkelingen. Zo zijn we ook in gesprek met de

kweken van wiet als medicijn. Er is niks geregeld voor medicinale

politiek om het landelijk mogelijk te maken, door onder andere het

cannabis consumenten, ook al staat het in het wetsvoorstel van het lid

amendement van Liesbeth van Tongeren. In februari 2017 werd dat

Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop

amendement omtrent de thuiskweek van medicinale cannabis

van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen.

aangenomen. Helaas is er tot op de dag van vandaag niks mee

Daarin ook het gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter

gedaan, waardoor patiënten die zelf hun eigen medicijn willen

vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis. Het is

kweken in de kou blijven staan. Aangezien we nu meer dan vier jaar

goed dat er door dit amendement van Liesbeth van Tongeren wel een

toestemming hebben in Tilburg en stappen verder zijn met het

medische uitzondering door de meerderheid van de Tweede Kamer is

kweekproject willen we dat dit amendement wordt doorgezet. Dit is

gekomen. Nu moet dit echter nog gebeuren in de Senaat.

van groot belang, want er vinden nog steeds huisuitzettingen plaats, ook onder patiënten.

www.pgmcg.nl

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Een topje Critical om te testen

Goede carnavalsoogst

Laatste groeispurt bij kweek in minikastje

44 HighLife

Feminized auto. Zou ik moeten oogsten? (antwoord: ja)


DWC (Deep Water Culture)

Gorilla Glue Gold

CBD Charlotte’s Angel

Bijna klaar? (antwoord: nog wel eventjes zo te zien)

Haze S5 kweken doe ik al zo’n 25 jaar

HighLife 45


Door: Ruud & Wil Oomen

De gevolgen van het niet meer gedogen In een gemeente in Nederland is de gemeente voornemens de gedoogverklaring en de exploitatievergunning (hierna de vergunningen) in te trekken. Deze gemeente heeft kort daarvoor het beleid aangepast ten aanzien van deze problematiek. Het lijkt erop dat het beleid zodanig is vormgegeven dat dit ten dienste staat aan de intrekkingen van de bestaande vergunningen.

De verkoop van wiet is een schaars recht, volgens sommige gemeenten, en dat levert veel problemen op.

Het is en was een gemeente met maar één

Rechtspositie coffeeshop

geeft uiteraard andere risico’s, omdat dit

vergunning. Ook een tijd voor de intrekking

De rechtspositie is belabberd, en dat is

betekent dat het strafrecht wordt opgezocht

zijn er reacties van de gemeente geweest die

voorzichtig uitgedrukt. Er kan een zienswijze

en dat heeft weer gevolgen voor af te geven

wezen naar een mogelijk nieuw beleid en een

ingediend worden en de gemeente heeft al

vergunningen in de toekomst.

andere vestigingsplaats voor de coffeeshop.

kenbaar gemaakt dat er geen rechtsmidde-

Vervolgens zijn alle voorstellen voor overleg

len als bezwaar en beroep mogelijk zijn.

Toch bezwaar en beroep

afgewezen of er werd niet meer op gerea-

Mogelijk omdat een gedoogverklaring geen

Ook al stelt de gemeente dat geen rechts-

geerd door de gemeente. De gemeente

vergunning is maar het toestaan/gedogen

middelen mogelijk zijn, dan toch staat de

wenst in de toekomst ook uit te gaan van een

zonder formele beschikking.

weg naar de rechtbank open nadat eerst

zogenaamde ‘schaarse vergunning’ waarbij

bezwaar is ingesteld. Dat bezwaar zal

iedereen in aanmerking moet kunnen komen

Andere mogelijkheden

niet-ontvankelijk worden verklaard, althans

van de vergunning en dat verlenging van de

Uitlokken handhaving

daar lijkt het op. Tegen die niet-ontvankelijk-

vergunning niet meer mogelijk is. De

Uitlokken van rechtsmiddelen door handha-

heid is beroep mogelijk. Indien dat beroep

gemeente vindt een overgangsbeleid voor

ving te riskeren c.q. uit te lokken lijkt mis-

wordt toegewezen dan is een inhoudelijke

de huidige coffeeshop niet nodig.

schien een oplossing voor het probleem. Dat

beoordeling door de rechter mogelijk van het

46 HighLife


standpunt van de gemeente over de

aangegeven, voordat de verloting plaats-

was, is onduidelijk maar het lijkt erop dat de

intrekking van de vergunningen. Veelal heeft

vindt, dat er een screening plaats zal vinden

gemeente de locatie niet geschikt vond of

de gemeente dan een sterke zaak, omdat

en onder andere beoordeeld zal worden of

dat zij een andere coffeeshophouder op het

vaak een Bibob-onderzoek heeft plaatsge-

voldaan wordt aan minimaal de volgende

oog heeft. Dit kan worden ingevuld door de

vonden en een negatief advies voor een

vereisten:

wijze waarop het beleid is gekaderd, namelijk

coffeeshop is dan niet zo moeilijk, mede gezien de risico’s en het slechte wettelijk systeem van het toestaan van coffeeshops. In bezwaar gaan tegen nieuwe beleid Ook dit heeft weinig kans van slagen omdat

Gedegen financiën/administratie

voor de coffeeshop

dat er geen overgangsmaatregelen zijn voor de huidige coffeeshophouder en de

Betrouwbare financiering

gemeente voor de loting kan screenen.

Locatie voor de shop op een

Daarna neemt de gemeente de loting zelf ter

gewilde plaats voor de gemeente •

Verklaring van goed levensgedrag

hand, en dat is vreemd, omdat dit in andere gemeenten door een notaris wordt gedaan waarbij controle mogelijk is. Bij deze

er geen rechtsmiddelen openstaan voor beleid dat een algemeen karakter heeft. Het

De huidige coffeeshophouder zal niet door

heeft geen individueel aanwijsbare gevolgen

de eerste screening komen, mede omdat

gemeente dus niet.

en is dus niet concretiserend van aard, althans

ook de huidige vergunningen worden

Conclusie

dat stelt de gemeente meestal in dit soort

ingetrokken omdat sprake is van geen goed

Weten is één, bewijzen is twee. De belasting-

situaties en rechters zijn daar gevoelig voor.

levensgedrag en mogelijk gevaar voor

dienst, de gemeente, maar ook de rechters,

De rechter kan in principe een politiek besluit

witwaspraktijken. Dit laatste wordt veelal

zijn niet makkelijk te overtuigen. Het woord is

niet toetsen. Dit noemt men ook wel ‘trias

gesteld als er twijfels zijn over de te voeren of

nu nog aan de gemeente en straks mogelijk

politica’ of scheiding der machten.

gevoerde administratie of vanwege het

aan de rechter, althans daar lijkt het op.

strafrechtelijke karakter van fiscale fraude of Opnieuw aanvragen via de loting

de Opiumwet.

o.g.v. nieuwe beleid

Ruud & Wil Oomen oomen@fiscaalonderzoek.nl

Uiteraard kan ook de huidige coffeeshop-

Kansen of problemen?

houder meedingen bij de verloting van de

De kansen lijken uiterst klein. De gemeente

vergunningen. De gemeente heeft al

heeft het goed ingekaderd. Wat de reden

www.fiscaalonderzoek.nl

Door: Redactie HighLife

Brandbrief BCD over bankenprobleem De BCD (Bond van Cannabis Detaillisten) heeft onlangs een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de problemen die de coffeeshopsector heeft met banken. Coffeeshops hebben al lange tijd gedoe met Nederlandse financiële instellingen, maar na de intreding van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is het probleem steeds nijpender geworden. De CBD pleit voor een breed overleg tussen

beveiligd vervoerd worden en ook niet meer

pleitte immers al in 2009 voor een oplossing

de banken, de financiële toezichthouder en

via een bankrekening worden overgemaakt.’

en drong er bij de financiële sector op aan

het ministerie van Financiën om tot een

Vanuit de D66-fractie zijn inmiddels

om dit eindelijk eens te regelen. We zijn nu

gedragscode te komen waarmee de

Kamervragen gesteld. Het is overigens

dertien (!) jaar verder en de situatie is alleen

problemen kunnen worden opgelost. Met

ronduit schandalig dat dit hoofdpijndossier

maar verslechterd.

name de problematiek rond contant geld is

nog steeds niet opgelost is. Toenmalig

urgent, ook al door het faillissement van de

minister van Financiën Wouter Bos

www.coffeeshopbond.nl

waardetransporteur RCCS waarmee veel bedrijven uit de cannabissector zaken deden. De BCD: ‘Coffeeshops hebben te maken met contante omzetten. Er is contant geld nodig om de leveranciers van de coffeeshops te kunnen betalen, die geen bankrekening hebben. Door het faillissement van RCCS kunnen coffeeshops hun kasgelden niet meer verwerken en daardoor in feite hun bedrijfsvoering niet meer voortzetten. Contant geld kan immers niet meer

HighLife 47


Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media

Nieuw Europees burgerinitiatief over cannabis Sinds 2012 kunnen burgers een Europees burgerinitiatief starten, om politieke en bestuurlijke aandacht te krijgen voor hun idee of wens. Nadat zo’n burgerinitiatief over cannabis, ‘Weed like to talk’, in 2014 mislukte, komt er nu een nieuw initiatief, onder de noemer ‘The European way to legal cannabis’. De kans dat het gaat lukken om de benodigde één miljoen Europese handtekeningen te verzamelen lijkt deze keer groter.

Een van de gangmakers achter het nieuwe burgerinitiatief is de Italiaanse activist en voormalig politicus Marco Cappato. Hij zat tien jaar in het Europees parlement voor de liberale ALDE fractie en weet dus hoe de hazen lopen in Brussel. In eigen land was hij een van de drijvende krachten achter referenda over euthanasie en cannabis. Voor beide referenda werden ruim voldoende handtekeningen verzameld: 630.000 voor

European Cannabis Advocacy Network, om

organisatiecomité voor het cannabis

het Europees Burgerinitiatief van de grond te

burgerinitiatief is op 12 maart gepresenteerd

krijgen. In een interview met de website

in het Poolse Warschau tijdens een congres

Euractiv vertelde Marco Cappato over het

van Eumans, een actiegroep die Cappato in

plan: ‘Je kunt cannabis niet op Europees

2019 is gestart om burgers te betrekken bij de

niveau legaliseren. Desalniettemin bestaat er

strijd voor meer democratie en

een regeling voor samenwerking van beleid

duurzaamheid in de EU. Het Europese

in strafzaken die expliciet is gericht op het

platform ECAN is vanaf het begin betrokken;

verbod op drugs. Het idee is om een ​​

aan de digitale meetings doen activisten uit

campagne voor een Europees

heel Europa mee. Zij gaan het burgerinitiatief

burgerinitiatief voor te bereiden, waarbij in de

in hun eigen landen promoten en helpen met

hele EU een miljoen handtekeningen worden

het verzamelen van de handtekeningen, die

cannabis en 1,2 miljoen voor euthanasie.

verzameld, om het EU repressie-

binnen twaalf maanden na goedkeuring

Helaas verwees het Italiaanse

mechanisme voor cannabis af te schaffen.’

opgehaald moeten zijn.

Legaliseren

Voor Nederland trekt het VOC, het Verbond

Marco Cappato

Hooggerechtshof ze in februari toch allebei naar de prullenbak.

De regeling waar Cappato op doelt is het EU

voor Opheffing van het Cannabisverbod, de

Repressie afschaffen

kaderbesluit 2004/757, getiteld: ‘Vaststelling

kar. Voorlopig staan er Europese

Voor een Europees burgerinitiatief moeten in

van minimumvoorschriften met betrekking

campagnedagen gepland voor 20 april en 1

minimaal zeven EU-landen een miljoen

tot de bestanddelen van strafbare feiten en

mei. Per land gelden verschillende drempels

handtekeningen worden verzameld. Als dat

met betrekking tot straffen op het gebied van

voor het aantal benodigde handtekeningen.

lukt dan moet de Europese Commissie een

de illegale drugshandel’. Het Europees

Voor Nederland is die drempel 20.445

besluit nemen over het voorstel. De Italiaanse

burgerinitiatief roept de Europese

handtekeningen. Dat zou met ruim een miljoen

organisaties die de handtekeningen voor het

Commissie op om cannabis uit te sluiten van

cannabisconsumenten toch moeten lukken.

cannabis referendum hebben opgehaald,

dit kaderbesluit. Dan kunnen de lidstaten zelf

Associazione Luca Coscioni en Meglio Legale

beslissen hoe ze omgaan met cannabis:

Meer informatie: https://www.eumans.eu/

(‘Beter legaal’), werken samen met ECAN,

decriminaliseren, reguleren, legaliseren… Het

european-way-legal-cannabis

48 HighLife


M YST ICA L PUNCH Nemeseeds www.nemeseeds.com/


1

AANSTEKELIJKE TAFELLAMP Ben jij ook altijd je aansteker kwijt? Dat gaat je bij deze XXL imitatie BIG aansteker zeker niet gebeuren. In de eerste plaats zit er anderhalve meter snoer aan, dat met een stekker stevig vastzit in een stopcontact. Daarnaast is dit model maar liefst 25 centimeter hoog, bij 9 centimeter breed en 6 centimeter diep. En die laat je bezoek nou niet zo snel in een broekzak glijden. Hij geeft echter geen vuur, maar louter kaarslicht. Deze Balvi aansteker tafellamp zorgt voor de juiste sfeer in je huis. Een romantisch diner voor twee, maar geen kaarsen in huis? Geen probleem: je zet gewoon deze aansteker op tafel! Verkrijgbaar in geel, blauw of zwart. Inclusief 4 watt ledlamp. Prijs: € 50. www.ditverzinjeniet.nl/ aansteker-tafellamp

CHILL OUT LOUNGE MAT Het is heerlijk om in het eerste voorjaarszonnetje te chillen in het stadspark, op het strand, op een festival of in je achtertuin. Zeker op deze Chill Out lounge mat met rugsteun. Nooit meer een natte broek, nooit meer een pijnlijke rug voor jou. Het opblaasbare kussen is binnen no-time vol en is lekker stevig. Wanneer het kussen niet is opgeblazen past het geheel makkelijk in je tas, want het pakket is even groot als een boek. De waterafstotende basis is eenvoudig te reinigen. De buitenkant is gemaakt van zacht flockmateriaal voor een comfortabel gevoel. Deze Chill Out Wedge is leverbaar in paars of rood. Prijs: € 18. www.coolgift.com/nl/Chill-Out-Wedge

VRIENDELIJKE BOSGEEST Leuk alternatief voor de aloude voedersilo voor vogels en andere boomdieren. De losse gelaatstrekken van een besnorde, vriendelijke bosgeest. Met mond, neus met krulsnor en twee ogen. Gemaakt uit natuurlijke hars, dus niet giftig. Milieuvriendelijk en geurloos. Je bevestigt het aan een boom en het lijkt alsof deze tot leven komt. Vul de mond met vogelzaad of zonnebloempitten. En weldra zullen gevleugelde vrienden en eenhoorns het lekkers weten te vinden. Het gelaat is vocht- en hoge temperatuurbestendig. Met zijn unieke ontwerp zul je al je tuinbezoek blijven verrassen. Een voedend ornament zogezegd. Dat altijd voor een glimlach zorgt in de tuin. Afmetingen: 31 bij 28 centimeter. Prijs: € 29. www.bol.com/be/nl/p/tdr-voederhuisje-in-devorm-van-een-boom-gezicht-gemaakt-van-natuurlijkehars/9300000034964287/

50 HighLife


KLADBLOK VAAS

Gadgets

Dit zijn zogenaamde Flip Vases van Luf Design, die smeken om een creatieve of toepasselijke vulling. Vaasjes met 7 verschillende designs, die via een flip-over systeem makkelijk te veranderen zijn. Voor iedere dag, sfeer of gevoel een ander vaasje... De designs bestaan uit pentekeningen van onder

andere verschillende soorten

4

vazen. Ook zijn er tekeningen van schilderijen, zoals De Zonnebloemen van Van Gogh. Het vaasje van de Flip Vase heeft ruimte voor één bloem of een geestverruimend takkie met prachttop - en eventueel een beetje water natuurlijk. De afmetingen van het kladblok zijn 23 bij 12 bij 6 centimeter. Prijs: € 17. www.gadgethouse.nl/product/luf-design-flipvase-museum-2/

DRAAGBARE FULLHD FREESTYLE PROJECTOR Een projector is nou niet het soort gadget dat je altijd bij je hebt. Samsung brengt daar vanaf nu verandering in.

6

Hun Freestyle-projector is gebouwd om eenvoudig en snel mee

te nemen. En op elke vrije muur of zelfs plafon te gebruiken! Je sluit hem gewoon aan op je laptop via de USB-C- of de HDMI-poorten (of cast via Android/iOS). En richt hem op het gewenste oppervlak. Met een resolutie van 1080 pixels, een ruimtelijke luidspreker van 360

EERSTE HULP BIJ DORSTIGE PLANTEN

graden en een scherm dat varieert tussen 30 en 100 inch, is dit FullHD bigscreen tech-hebbeding klein maar zeer krachtig. Voor games, films, foto’s en meer! Prijs: $ 900. www.samsung.com/ us/televisions-home-theater/

Ga jij eerdaags eindelijk weer eens een weekendje weg of een

tvs/portable-projector/the-

weekje op vakantie en wil jij niet thuis komen met uitgedroogde

freestyle-sp-lsp3blaxza/

planten? Dan is dit watergeefsysteem misschien wel een oplossing! Dit heuse infuus voor planten geeft namelijk automatisch en nauwgezet 8 dagen water af aan al je groen dat niet mag verdorsten. Slim en automatisch. Eerste hulp bij dorstige planten zogezegd. Deze ‘plant life support’ wordt geleverd met infuuszak (het waterreservoir), haak, doorstroomregelaar, sluitring, slang en secuur afstelbare druppelaar. Zorg er wel voor dat de waterslang op geen enkel punt onder de bovenkant van de druppelaar valt - anders werkt-ie niet goed. Afmetingen van de 400 ml infuuszak: 21 bij 20 centimeter. De water reguleringsbuis is 16 cm lang, de haak 36 cm lang. Gewicht: 250 gram. Prijs: € 15. www.megagadgets.nl/watergeefsysteem-voor-kamerplateninfuus-voor-planten.html

HighLife 51


Door: Rob Tuinstra

10 x Mexico City Mexico was tijdens de corona epidemie een van de meest bezochte landen ter wereld. Er waren geen lockdowns en de grenzen bleven open, dus veel toeristen konden de Mexicaanse lokroep van zon, zee en strand niet weerstaan. De meeste Nederlanders vliegen naar Cancun en verblijven aan de zogenaamde Maya Riviera, in badplaatsen als Playa del Carmen en Tulum. HighLife reisde naar de hoofdstad Mexico City en geeft hier tien tips weg. 2 – Streetfood

1

Er zijn ongeveer 23 miljoen mensen die in en rond Mexico Stad wonen en werken. En bijna allemaal eten ze op straat bij de vele tienduizenden streedfood-stalletjes. Terecht, want ze zijn goedkoop en (meestal) erg goed. Is het ergens niet druk, ga dan gewoon naar een volgende straatkok. Want als de locals er niet eten, is er vast een probleem. Taco’s zijn streetfood numero uno. En die komen in allerlei variaties. In het centrum is Los Cocuyos een populaire plek. Daar hebben ze taco’s met niertjes, lever, hart, etcetera. De meeste andere stalletjes verkopen meer normale taco’s en andere gerechten.

3 1 – Blowen in gedoogparken Het Hooggerechtshof heeft al geoordeeld dat het verbod op cannabis ongrondwettig is, maar politici maken legale cannabis nog steeds onmogelijk. In Mexico City hebben ze daar wat op gevonden. Daar kun je in een aantal aangewezen parken zonder problemen aan je wiet komen en een blowtje roken. HighLife was in zo’n gedoogpark, Plaza Louis Pasteur bij Paseo de la Reforma. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen, omdat hier de actiegroep Planton 420 met hun protestkamp voor legale cannabis begon. Tijdens ons bezoek leek het wel een spontaan openlucht festival. Er waren DJ’s en om twintig over vier ’s middags kwam de zon er niet meer doorheen door laaghangende wietbewolking.

3 Taco’s met schorpioenen Ben jij een culinaire avonturier? Dan is de San Juan markt wat voor jou. Hier verkopen ze bizar voedsel. Er is vlees van leeuwen, iguana, slangen, noem maar op. En je kunt er taco’s met schorpioenen eten.

2

Met volle moed en een lege maag kwamen we daar rond het middaguur aan. Het vlees trok ons niet, maar we waren wel nieuwsgierig naar de schorpioenen. Net op het moment dat we bij dit kraampje aankwamen, was er echter een camerateam aan het filmen. Een geblinddoekte verslaggever kreeg allerlei variaties te proeven. We werden verzocht om later nog eens terug te komen, maar dat zijn we ‘per ongeluk’ vergeten.

4 Street Art is vergankelijk Overal in Mexico zie je fantastische street art. Het land heeft een lange traditie met deze murals, want de beroemde kunstenaar Diego Rivera (1886-1957) die getrouwd was met Frida Kahlo, maakte deze al. Een van onze doelen was dit werk van de Belgische kunstenaar ROA. Maar toen we in de Republica de Paraguay in Centro Co-

52 HighLife


4

6

lonial kwamen werd meteen een belangrijk aspect van straatkunst duidelijk: street art is vergankelijk. De muur waar het kunstwerk op was geschilderd is al deels verborgen achter een groot doek, bouwvakkers zijn druk bezig een nieuw gebouw uit de grond te stampen. Het kunstwerk zal niet fysiek verdwijnen, maar wel verborgen zijn om ooit in de verre toekomst weer herontdekt te worden.

5 6 Vier Day of the Dead Als je het zo kunt plannen, probeer dan tijdens een van de Mexicaanse feesten de hoofdstad te bezoeken. Want nergens anders vind je zoveel regio’s vertegenwoordigd als in deze multicity. Des te meer kans dus op authentieke feesten en waanzinnige muziek. Om in de stemming te komen zou je langs kunnen gaan bij het Museo de Arte Popular, waar veel aandacht is voor allerlei folkloristische tradities, zoals the Day of the Dead.

7

5 Wees een toerist Wees een toerist en ga fijn ongegeneerd een aantal toeristische trekpleisters af. Ze zijn immers niet voor niets gewild. Mexico Stad kent onnoemlijke veel mooie pleinen, monumenten, parken en musea. Zorg dat je in ieder geval de Zocalo bezoekt, het centrale plein

7 Verken hippe buurten

van de stad, met in een hoek ruïnes van de Azteken.

Mexico Stad is enorm uitgestrekt. Check waar het wel of niet veilig

HighLife 53


is. Zo raakten we zelf aardig verdwaald bij een bezoek aan de im-

9 Vergeet het dakterras niet

mense Lagunilla markt in Tepito, waarbij we steeds verder in een la-

Of je nu in een hotel of een hostel slaapt, of je neemt een Airbnb,

byrint terecht kwamen en we ons niet meer op ons gemak voelden.

bijna overal wordt wel geadverteerd dat er een fijn dakterras be-

Hippe buurten die je zonder problemen kunt bezoeken zijn Roma

schikbaar is. En pluk daar de vruchten van. Je hebt vaak prachtige

(Norte en Sur) en Condesa. Hou je van shoppen, dan raden we het

uitzichten, en soms vind je er ook een zwembad en kun je er koken

luxueuze district Polanco aan. Tussen Condesa en Roma Norte vind

of met andere gasten kennismaken.

je Avenida Amsterdam, een leuke wandelroute.

8

10

8 Ga geen fiets huren Nederlanders mogen graag overal fietsen. Ik ook, maar voor deze

10 Bekijk de stad vanuit de lucht

stad kun je een uitzondering maken. Het verkeer is moordend, en

Probeer aan te komen of te vertrekken wanneer het licht is. Vanuit

hoewel er fietspaden zijn en in het centrum regelmatig straten voor

de lucht zie je hoe uitgestrekt deze wereldstad is. Op deze foto zie

auto’s zijn afgesloten, blijft het link. Je kunt beter de metro nemen

je in het midden het Estadio Azteca, met een capaciteit van 95.500

(een metroritje kost 20 cent) of je via een taxi of Uber laten vervoeren.

toeschouwers.

9

54 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Dan Hansen

REPTALIENS MET BLOWEN KAN HET ALLE KANTEN OP Bij Reptaliens uit Portland houden ze van aliens, complottheorieën, popmuziek en wiet. Een mooie combinatie waar lekkere, luchtige liedjes uit voortkomen. Daarnaast werken ze ook nog eens allemaal op een wietboerderij, helemaal een pluspunt natuurlijk.

Reptaliens uit Portland, Oregon is een band die voornamelijk

zonnige liedjes, de prettige, dromerige zang en de luchtige,

draait om Bambi Browning (zang, bas) en Cole Browning (key-

opgeruimde sfeer.

boards, gitaar), een stelletje inderdaad. Maar vlak ook Julian Kowalski (gitaar) en Thomas Hoganson (drums) niet uit. Voor dit

Op de voorgrond

interview had Highlife contact met Bambi, Cole en Julian, en ze

Altijd interessant om te horen hoe het allemaal ontstaan is.

hadden er zin in. In januari kwam hun nieuwe album Multiverse uit,

Bambi: “Cole en ik begonnen met het project in ons appartement

eerst alleen digitaal, en vervolgens in maart op vinyl. Bij de plaat

in Portland, Oregon in 2016. We hadden elkaar leren kennen in de

worden heel toepasselijk speciaal voor de band gemaakte

muziekscene hier, en nadat we een relatie hadden gekregen,

vloeitjes geleverd, niet zo vreemd natuurlijk als de hele groep op

gingen we samen muziek maken. Dat werd al snel Reptaliens. Ik

een weed farm werkt. Wat gelijk opvalt aan de muziek zijn de

had nog nooit bij een band op de voorgrond gestaan, maar Cole

56 HighLife


moedigde me aan om muziek te gaan schrijven, en te zingen. Ik

Liefhebbers

ben heel blij dat hij zo in mij geloofde, want ik vind het zo gewel-

Je hoort het niet direct aan de liedjes van Retaliens af, maar zowel

dig om te doen!”

Cole als Bambi zijn echte liefhebbers van rockmuziek. Cole: “De laatste tijd zijn we aardig beïnvloed door negentiger jaren

Andere bands

rockbands als Hole, Soundgarden en Jane’s Addiction. We zijn

Reptaliens kwam niet zomaar uit de lucht vallen, de bandleden

altijd al liefhebbers geweest van dat soort rockmuziek, en hebben

hadden stuk voor stuk eerder al in andere bands gezeten. Bambi:

er waanzinnig veel naar geluisterd terwijl we bezig waren met

“We hebben hiervoor allemaal in veel verschillende bands

schrijven en opnemen voor Multiverse.”

gespeeld, we kunnen je wel een korte opsomming geven haha. Cole speelde in Wampire met Thomas, en Thomas speelde eerder

Voor- en nadelen

in Unknown Mortal Orchestra en met Charlie Hilton van Blouse. Ik

Bambi: “Multiverse is ons derde volledige album. Een plaat maken

was eerder bezig met Gary Wilson And The Blind Dates, Blouse, en

terwijl er een pandemie om je heen woedt, heeft zo z’n voor- en

Wild Ones.” Het zal veel mensen van buiten Portland misschien

nadelen. Het was ook wel weer geweldig omdat we gedwongen

niet veel zeggen, maar toch, we houden dit er toch maar in, voor

werden om thuis te blijven, en ons zo helemaal konden toeleggen

de geschiedenis.

op het uitwerken van de nummers. Maar aan de andere kant was het ook weer een heel gedoe om thuis te moeten opnemen. We

Niet serieus

hebben een aardige voorraad apparatuur, maar slechts een kleine

Reptielen en aliens, het is een dankbaar onderwerp voor films,

ruimte om in te werken. Daarnaast hebben we ook nog een grote

boeken en nu dus ook voor muziek. Cole: “Reptaliens was eigenlijk

hond die veel aandacht nodig heeft, en dan vooral als ik gitaar-

een naam voor de grap, maar het bleef gewoon hangen. We

partijen aan het opnemen ben. Dat heeft zeker heel wat goede

hebben altijd van samenzweringstheorieën en alles met aliens

opnames om zeep geholpen!”

gehouden, en op een avond kwam tijdens een gesprek dat woord tevoorschijn. We hadden nooit gedacht dat dit nog eens een

Experiment

serieuze band zou worden, dus we gingen ervoor. De band had

Cole: “Het plan voor Multiverse was om een gitaarrock album te

bijna ‘Spa’ geheten.”

maken. Onze eerste twee lp’s waren meer chill, en leunden zwaar

HighLife 57


op synthesizers. Onze Wrestling EP was helemaal elektronisch en nogal gothic. We wilden dus proberen een rockalbum te maken, zoals wij ons dat voorstelden dan. Wat uit dat experiment is ontstaan werd uiteindelijk Multiverse.” Als luisteraar hoor ik echter vooral lekkere popmuziek op dat album, maar inderdaad met hier en daar stevige invloeden uit de rock.

Radio Cole: “We hebben altijd al van popmuziek gehouden, en er van genoten om er naar te luisteren. Uiteraard gaan we muziek maken die klinkt zoals wat we zoal horen, dus ik neem aan dat zoiets gewoon logisch is. Toen wij opgroeiden was er geen Spotify of iets dergelijks, dus we moesten wel naar de radio luisteren - en op de radio hier in deze streken wordt meestal popmuziek gedraaid.” De

liedjes worden bij Reptaliens nog op ambachtelijke wijze gemaakt. Cole: “Meestal begin ik met een ruwe opeenvolging van akkoorden, en een kleine schets van een idee voor een liedje. Dan komt Bambi er bij, die verandert hier een daar wat, en voegt er een hele hoop technisch spelen aan toe. Teksten worden pas op het laatst geschreven, als de structuur van het liedje compleet is.”

Creatieve inzichten Structuur: ja laten we het daar eens over hebben. Want qua

dat het van de persoon afhangt. Het kan alle kanten op. Er is altijd

structuur van zo’n interview met een band zou er dus nu een

een mogelijkheid om te smoken, maar ik houd er meestal van om

gedeelte kunnen volgen over wat de leden ervan met wiet en/of

het te bewaren voor de high van na een optreden. Zo is het een

hasj hebben. En inderdaad, we zijn op dat punt aangeland, en

lekkere manier om wat tot rust te komen, en neer te dalen vanuit

vanaf dan neemt gitarist Julian het grotendeels over. Julian: “Ik

de energie van de live show.” Wat dat betreft zitten ze goed in de

ben een groot fan van blowen, daar begon ik mee toen ik vijftien

grote stad Portland in het aan Californië grenzende Oregon, een

jaar was en ik zit nog steeds op die trein! De laatste tijd heb ik

staat in het noordwesten van de Verenigde Staten. Julian: “Wiet is

vooral joints gerookt, gewoonlijk zo op de middagen en in de

legaal in Oregon sinds 2016. Het is geweldig, er is eigenlijk een

avonden. Ik geniet daarbij van het relaxen, en de creatieve

dispensary op elke hoek van de straat.”

inzichten die het me geeft.”

Wietboerderij Belangrijk

Zoals eerder vermeld, de bandleden hebben een baan op een

Julian: “Ik denk dat blowen belangrijk kan zijn, en dat het de

wietboerderij. Cole: “Die weed farm is een fantastische plek. Het

manier waarop je dingen hoort kan versterken, maar ik geloof ook

is er heel mooi, en het zit weggestopt in de bergen van het

58 HighLife


noorden van Californië. Overal is natuur, overal zijn dieren.

Tour door Europa

Iedereen helpt elkaar, en we wonen samen als een grote

En, ook leuk, Reptaliens is over een tijdje op diverse plekken in

gemeenschap. We werken hard maar we genieten ook hard. Ik

Nederland live te horen. Cole: “Voor het eerst in het bestaan van de

zou er wel altijd willen wonen.”

band gaan we op tour door Europa, in september. We kunnen niet wachten! We gaan er ongeveer een maand doorbrengen, reizen

Coffeeshops

naar al die plekken, en al die shows spelen. Het gaat te gek worden!”

Coffeeshops kennen ze van binnenuit. Cole: “Lang geleden speelde ik in een band die door Nederland toerde, en we waren

www.capturedtracks.com/artist/reptaliens

super enthousiast om coffeeshops te kunnen bezoeken. Want wiet was toen nog illegaal, overal in de Verenigde Staten. We gingen bij een shop naar binnen en maakten heel veel foto’s omdat we het zo ontzettend gestoord vonden dat we gewoon wiet in een winkel konden kopen. Dat hele idee had ons weggeblazen.”

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2021

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1e prijs Amerikaanse soorten Sunset Paradise Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam www.coffeeshopclubmedia.nl

1e prijs Hybriden Hydro Grapesidos 1e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 1e prijs Indica Kerosine Krash 2e prijs Kush soorten Cookie Kush 2e prijs Skunk soorten Cheese 3e prijs Amerikaanse soorten Runtz Muffin

3e prijs Haze Bio Silver Haze

Highlife Wiet Cup Winnaar 2021 Amnesia Haze

Seed Stockers www.seedstockers.com 1e prijs CBD soorten Critical XXL CBD 3e prijs Autoflowers Santa Marta Haze auto

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 2e prijs Hasj import Black Mamba

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 2e prijs Sativa Tangerine Dream 2e prijs CBD soorten OG Kush CBD 3e prijs Nederhasj Colorado Purple

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Sativa Royal Gorilla

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Haze Hydro Joe’s Lemonade 2e prijs Haze Bio DelaHaze 3e prijs Hasj import King Hassan

Serious Seeds www.seriousseeds.com 3e prijs Hybriden Bio Seriosa

Kosbor Maastricht 1e prijs Haze Bio AMG (Amnesia Mac Ganja)


Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag

Growers Choice www.growerschoice.nl 2e prijs Autoflowers Tropicana Wedding Cake 2e prijs Outdoor soorten Chocolat Sherbet 3e prijs Skunk soorten Brain Damage

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 3e prijs Extracties Jelly Hasj

1e prijs Nederhasj God’s Gift 1e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Extracties Wedding Cake 2e prijs Hybriden Hydro Mimosa 3e prijs Indica Cookie and Cream

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3e prijs Haze Hydro Golden G13 Haze 3e prijs Kush soorten Pineapple Kush

Zamnesia www.zamnesia.com 1e prijs Outdoor soorten Purple Punch Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Autoflowers Auto Cinderella Jack 1e prijs Skunk soorten The Ultimate 2e prijs Nederhasj Kerosine Krash 3e prijs Outdoor soorten Sugar Bomb Punch

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Hybriden Hydro Narstie Glue

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 3e prijs CBD soorten Strawberry CBD

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 1e prijs Hasj import Do-si-dos Double Filtered

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Kush soorten Pink Pineapple Kush 1e prijs Sativa RS-11 Gas No Brakes 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Hybriden Bio Naughty One 2e prijs Indica Blue Ice 2e prijs Amerikaanse soorten Skilatti 2.0 HighLife Hasj Cup Winnaar 2021 Shaher Magic

SPONSOREN


Logboek VOC april – mei 2022 Afscheid van de bekendste wietkweker van Nederland

Dag Doede… We wisten al even dat het heel slecht ging met onze vergadervoorzitter Doede de Jong, maar dat maakt het verdriet om zijn overlijden op 12 maart niet minder. Bij het afscheid in Ravenswoud op 19 maart hield VOC voorzitter Derrick Bergman een korte toespraak die we in dit VOC Logboek afdrukken.

62 HighLife


‘Twaalf jaar geleden heb ik Doede voor het

speelde. Dat waren er meer dan één. Hij was

zijn vriendschap. Wij zetten zijn strijd voor

eerst ontmoet. Hij was met zijn zoon Jesse

het geweten van de club, de man die al te

legalisering van cannabis voort. En we

naar Den Haag gekomen voor het tweede

wollige discussies terug bracht naar de

gaan hem vreselijk missen.’

Cannabis Tribunaal, dat het VOC, het

kern: zelfbeschikking. Dat deed hij al voor

Verbond voor Opheffing van het Canna-

het plotselinge overlijden, in maart 2016,

bisverbod, organiseerde in grand café

van Joep Oomen, die hij opvolgde als

Dudok, pal tegenover de Tweede Kamer.

vergadervoorzitter. Doede was ook de

Bij het slotdebat zat onder andere VVD’er

mascotte van het VOC, met landelijke

Fred Teeven achter de tafel. Doede richtte

bekendheid, zeker na de documentaire

zijn pijlen op hem en zei: “Ieder mens is

Nederwiet die in 2011 op de landelijke

een autonoom wezen. Wie bent u om voor

televisie te zien was. In 2015 was hij het

een ander uit te maken wat wel of niet

middelpunt en de aanjager van de

goed voor hem is, terwijl u er geen last van

campagne Cannabis? Aangenaam!, een

hebt? Dat is een arrogante, domme

serie video’s waarin bekende en onbeken-

houding.” Het was doodstil in Dudok na die

de Nederlanders vertellen over hun relatie

terechte uitval, die de kern van Doede’s

met de plant.

overtuiging bevatte. Wij zijn baas in eigen

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Einddoel is volledige legalisering van de plant. Website: www.voc-nederland.org Twitter/Instagram: @vocnederland

brein en aan ons recht op zelfbeschikking

Alternatieve VOC troonrede

valt niet te tornen. Doede werd na het

In 2020 namen we in Appelscha een

tweede Cannabis Tribunaal een vaste

alternatieve VOC troonrede op, met

waarde voor het VOC. Hij miste zelden de

Doede als wietkoning, een van zijn

maandelijkse vergadering, ongeacht het

geliefde honden aan zijn voeten. Hij deed

aantal kilometers dat hij daarvoor vanuit

het een stuk beter dan Willem-Alexander.

Appelscha moest rijden. Niemand sprak zo

Gewoon in een T-shirt, zoals altijd. Doede

vaak op Cannabis Bevrijdingsdag, het

was wars van uiterlijk vertoon. Maar niet

gratis festival dat we tussen 2009 en 2018

van schoonheid; hij veranderde een ruïne

in Amsterdam organiseerde om aandacht

van een boerderij met nauwelijks begroei-

te vragen voor de misstanden van het

ing rondom in een waar paradijs, een

Het VOC organiseert elke maand een

Nederlandse cannabisbeleid.

Friese tuin van Eden. Wat was het geweldig

openbare vergadering. Bij wijze van

om daar, in 2013, het feest te houden voor

experiment vergaderen we sinds maart

Onverzettelijk

de vrijwilligers van Cannabis Bevrijdings-

’s avonds via Discord, zodat meer

Doede was slachtoffer van dat beleid:

dag, die in tentjes bleven slapen rondom

mensen mee kunnen doen. Daarnaast

politie-invallen op de boerderij, een

de boerderij.

plannen we los van de maandelijkse

slepende rechtsgang en een absurd hoge

Mail: info@voc-nederland.org. Wil je toegevoegd worden aan de VOC mailinglijst, stuur ons dan even een mailtje.

Maandelijkse openbare VOC vergadering

vergadering een aantal fysieke

ontnemingsvordering die jaren lang als een

Ik zou nog heel lang door kunnen vertellen

bijeenkomsten.

zwaard van Damocles boven Doede en

over de fijne en bijzondere momenten die

Kijk voor actuele informatie op

Kicky’s hoofden hing. De Nederlandse staat

ik met Doede heb beleefd, over zijn gevoel

https://voc-nederland.org/agenda/.

liet zich van zijn lelijkste kant zien. En dat

voor humor, zijn grote tuindershanden, zijn

tegen een man die zo zachtaardig,

sterke ingezonden brieven in de Leeuwar-

vriendelijk, vredelievend en eerlijk was.

der Courant, de wietolie waarmee hij

Gelukkig was Doede ook onverzettelijk en

zoveel mensen hielp. Wat ik in ieder geval

buitengewoon moedig. Justitie kreeg hem

nog wil zeggen is dat ik spreek uit naam

Steun het VOC!

niet klein. En hij kreeg dan wel geen

van velen, die er vandaag niet bij zijn.

Je kunt de stichting VOC op

vrijspraak, maar de schuldigverklaring

Doede heeft zoveel mensen geïnspireerd

verschillende manieren steunen,

zonder strafoplegging en de afwijzing van

en geholpen, zoveel indruk gemaakt. Ik

onder meer als Patron.

de absurde ontnemingsvordering waren

merkte het weer aan de vele reacties na

Alle mogelijkheden zijn te vinden op

zonder meer een historische overwinning.

zijn overlijden. Namens al die mensen wil ik

de overzichtspagina

Een redacteur van de Volkskrant vroeg me

Doede bedanken voor alles wat hij heeft

www.voc-nederland.org/steun-voc.

deze week welke rol Doede bij het VOC

gedaan om cannabis te bevrijden en voor

Alvast hartelijk bedankt!

HighLife 63


Urban Forms, Lodz Polen 2018

64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

AWER Vloeiend psychedelisch

De in Berlijn wonende Italiaanse kunstenaar Awer maakt schilderijen, muurschilderingen en tattoos. Zijn werken met kronkelende lijnen en vloeiende vormen zijn heerlijk psychedelisch en soms voegt hij daar nog een 3D-effect aan toe.

Je bent in Italië met graffiti begonnen?

schilder. Ik probeer wat ik noem een ‘dans’

kleuren verderaf. Je wilt de rode delen

te maken met vloeiende vormen die door

aanraken, omdat ze vanuit de muur naar je

Ja, ik ben opgegroeid in de stad Polignano

elkaar heen bewegen.

toekomen. Het is heel apart om te zien en te beleven. Ik gebruik de techniek ook op

a Mare, direct aan de zee. Dat is niet zo ver

canvas, maar bij grote muurschilderingen is

naar Milaan verhuisd voor een opleiding als

Waarom staan bij sommige schilderingen mensen met 3Dbrillen te kijken?

grafisch ontwerper en art director. Ik zag op

Op het muziekfestival Ozora in Hongarije

Zoals je schildering in een tunnel.

straat dat mensen hun eigen graffitilogo

ontdekte ik een nieuwe techniek:

Dat was in Linz, in Oostenrijk. Het project

achterlieten in plaats van hun naam. Dat

Chromadepth. Als je de kleuren op een

heette Mural Harbor. In een wijk met hele

van Bari. In de omgeving spoot ik veel op straat, herkenbare karakters. In 2005 ben ik

het effect echt geweldig.

ben ik ook gaan doen. Ik leerde er graffitispuiters kennen, die dingen maakten die anders waren.

Hoe lang woon je al in Berlijn? Bijna tien jaar. Ik heb een studio in de wijk Neuköln, in een collectief gebouw waar veel kunstenaars werken.

Voel je je nu een Duitser of toch nog Italiaan? Ik voel me nog steeds Italiaan, maar het is interessant om hier te zijn. Ik ontmoet allerlei mensen in deze waanzinnige stad.

Je hebt een herkenbare stijl met vloeiende lijnen. Waar haal je inspiratie vandaan? Van dieren en planten, alles wat in de zee leeft en menselijke vormen. In mijn tattoos

Mural Harbor, Linz Oostenrijk 2019

en schilderingen heb ik veel zeedieren geschilderd. De huiskamer van mijn ouders

goede manier gebruikt, krijg je met een

grote gebouwen hadden ze

heeft een direct uitzicht op de open zee. Ik

speciale 3D-bril een ruimtelijk effect. De

muurkunstenaars uitgenodigd voor grote

denk dat dat me heeft beïnvloed in hoe ik

rode kleuren lijken dichterbij en de blauwe

schilderingen. Ze hebben ook een galerie

HighLife 65


met binnenexposities. In de tunnel schilderde ik drieëntwintig mensfiguren, die samen door de ruimte dansen zoals op een raveparty. Bij de muur hingen speciale brillen om het in 3D te bekijken.

Eén van je grote schilderingen maakte je in Polen. Waar was dat? In Lodz. Dat was voor Urban Forms, een streetartproject dat al lang bestaat. In de stad zijn zeventig grote muurschilderingen van bekende kunstenaars uit de wereld. Het was ook een chromadepth-schildering.

Je bent behalve muurschilder ook tatoeëerder? Ja, ik werk bij een tattoostudio in Berlijn en ontwerp mijn eigen tattoos.

Hoeveel tattoos heb je al ontworpen? Alle tattoos die ik zelf heb gezet. En dat zijn er best veel, ik weet niet hoeveel. Vooral de laatste jaren zet ik veel tattoos min of meer freehand. Ik schrijf het patroon met een viltstift op de huid, en ga dan met de tattoomachine werken. Eerst maakte ik vooral figuratieve beelden, maar ik ben steeds meer abstracte tattoos gaan maken. Ik vind het leuker omdat ik zo meer vrijheid heb in wat ik wil tekenen.

Doe je ook verzoekjes van mensen? Ja, dat doe ik ook, het hangt ervan af. Soms vragen mensen om een insect of een dier Ja, in Beiroet. Ik was uitgenodigd door een

zien bijvoorbeeld ander werk dat ik heb

Wat maak je in je studio, ook commerciële logo’s, grafische ontwerpen?

gedaan, een muurschildering of een tattoo

Ik doe soms commercieel werk, waarbij ik ook

koos voor het recht om vrij te kunnen denken

en zeggen: ja, ik wil zoiets op mijn lichaam.

mijn eigen stijl kan laten zien. Zo maakte ik

en schilderde een hoofd met patronen en

een schildering op een vrachtwagen die in

lijnen erin. Het was een hele interessante tijd

Dus mensen lopen letterlijk rond met je kunst?

Berlijn dranken bezorgt. Verder schilder ik op

om daar te zijn. Er was een revolutie gaande.

canvas, papier en andere materialen. Ik

Ik heb nog op diverse andere plekken in de

Als je op de straat spuit of op treinen, is het

gebruik dan spuitbussen, kwasten en

stad geschilderd. Ik wil graag een keer terug

mooiste wanneer je door de stad loopt en

acrylviltstiften. Door ook in de studio te

gaan. Het is een prachtig land.

je eigen werk terugziet. Met tattoos is dat

werken kan ik me artistiek verder ontwikkelen.

een beetje anders.

Iets wat ik op canvas schilder, kan een schets

en dat ligt dicht bij wat ik zelf doe. Andere klanten vragen om een abstract patroon. Ze

zijn voor een muurschildering die ik later doe.

Of je moet naar een nudistenstrand gaan...

museum om een muurschildering te doen met als thema een van de mensenrechten. Ik

Je schildert op psychedelische muziekfestivals? Ja, ik heb de afgelopen jaren op verschillende psychedelische

Als je naar een zomerfestival gaat, dan laten

Werk je voor een muur altijd met een schets?

ze de tattoos ook meer zien. Het beste van

Nee, sommige doe ik freestyle. Als ik

veel aandacht besteden aan kunst. Het

het werk is het contact met de mensen. Met

abstract schilder begin ik gewoon en zie

begon met Freqs of Nature in Berlijn. Dat is

bijna al mijn klanten krijg ik een bepaalde

wat eruit komt.

een festival met muziek en kunst, met grote

connectie. Ze sturen me foto’s van hoe de tattoo is geworden. En soms worden we vrienden.

66 HighLife

muziekfestivals geschilderd, waar ze ook

bouwwerken en interactieve kunst om

Je hebt ook in Libanon geschilderd?

mensen een bijzondere ervaring te geven. Sindsdien heb ik ook geschilderd bij het


Beiroet Libanon 2019 Mo:Dem-festival in Kroatië en het Ozorafestival in Hongarije.

Naar welke muziek luister je thuis graag? Ik ben een grote fan van hiphop en elektronische muziek. Ik hou van alles met een beat. Van zwarte muziek tot funk, jazz tot techno, drum-’n-bass, breakbeat, dub. Ook tijdens het schilderen zet ik muziek op, afhankelijk van mijn stemming.

Rook je cannabis? Ja, ik rook het liefst hasj. In Duitsland zijn softdrugs nog steeds illegaal. In Italië wilden ze een referendum houden om het te legaliseren, maar dat is niet gelukt.

Gebruik je het roken om inspiratie te krijgen?

Modem Festival, Kroatië 2021

Ja, zeker. Maar tegenwoordig rook ik pas aan het eind van de dag, als ik klaar ben met werken. Toen ik vaker overdag rookte, verloor ik mijn energie om dingen te doen.

In Berlijn schilderde je op het Millerntor-stadion van voetbalclub St. Pauli. Ja. Zij houden jaarlijks een festival met muziek en livepainting. Ze nodigen allerlei muurkunstenaars uit om de wanden van het stadion te beschilderen en ze houden ook een kunstveiling. De opbrengst gaat naar Viva con Agua, een benefietorganisatie die waterprojecten financiert in landen waar daar gebrek aan is. https://awerart.tumblr.com/ https://www.Instagram.com/awertattoo/

Millerntor Stadion, Berlijn 2019

HighLife 67


GAMES

Door: Rob Tuinstra

HORIZON FORBIDDEN WEST Ravage op een stervende aarde

De Nederlandse gamestudio Guerilla Games verraste vijf jaar geleden met Horizon Zero Down. Nu is er het spectaculaire vervolg Horizon Forbidden West. Je verkent de westkust van een postapocalyptisch Amerika en onderzoekt de plaag die het gebied teistert. Je kruipt in de huid van de flamboyante Aloy en gaat op avontuur om de geheimen achter de gevaren te ontrafelen. Verken verre gebieden, vecht tegen

Snel laden: Tijdens het snelreizen keer je

Adaptieve triggers: Geniet van een nieuw

grotere, nog indrukwekkendere machines

bijna meteen weer terug in de game,

niveau van immersie door allerlei objecten

en ontmoet verbazingwekkende nieuwe

dankzij de supersnelle SSD van de PS5-

te gebruiken met de adaptieve triggers van

stammen als je terugkeert naar de

console en de korte laadtijden.

de DualSense draadloze controller. Voel de spanning in je pijl-en-boog, de kracht van je

post-apocalyptische verre toekomst van Horizon. De aarde is stervende. Helse

Adembenemende beelden: Ga op in de

nieuwe grijphaakwerper en de weerstand

stormen en een plaag richten een ravage

verbluffende 4K en HDR. Alles wat je ziet,

van de trekkers terwijl je de zware stammen-

aan onder de uiteengeslagen restanten van

van bergtoppen tot kleine bladeren, is tot in

wapens en mechanische wapens hanteert.

de mensheid, terwijl angstaanjagende

het prachtigste detail gecreëerd. In de

machines de grenzen onveilig maken. Het

Performance Mode, die een framerate van

Tempest 3D-audiotechnologie op

leven op aarde dreigt opnieuw uit te

60 fps nastreeft, worden beweging,

compatibele hoofdtelefoons: Luister hoe

sterven en niemand weet waarom. Het is

animatie en besturing nog soepeler.

het landschap van Horizon Forbidden West om je heen tot leven komt met de Tempest

aan Aloy om de geheimen achter deze gevaren te ontrafelen en de orde en het

Haptische feedback: Beleef Aloys gevech-

3D-audiotechnologie van de PS5-console.

evenwicht van de wereld te herstellen.

ten van dichtbij met de haptische feedback

Je hoort de begroeiing ritselen in de wind,

Onderweg ontmoet ze oude vrienden,

van de DualSense draadloze controller. Voel

vogels hoog boven je overvliegen en grote,

smeedt ze verbonden met strijdende

hoe de grasblaadjes Aloy strelen terwijl je een

mechanische machines zwemmen in het

nieuwe facties en legt ze de erfenis van het

vijand besluipt en hoe je klappen aankomen

water onder je in omgevingen vol wilde

verre verleden bloot, terwijl ze een

op machines en bepantserde mensen, en

dieren en machines.

ogenschijnlijk onverslaanbare nieuwe

incasseer zelf aanvallen uit allerlei hoeken als

vijand probeert voor te blijven.

het niet lukt ze te ontwijken.

68 HighLife


APRIL

15

VRIJDAG

19

7:00

19

7:30

20

Werkoverleg

8:00 8:30

2

1

10:30

1

11:00 11:30 12:00

13:00 14:00 14:30 15:00

Lunchraafnkspraak F

e

lin n o s du

12:30

Fin

m ets.co r c e s t sof www. tsecrets rland @sof ecretsnede s @soft

15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

ZooJmmeeantissngen met


Door: Redactie HighLife

FABRIQUE DES LUMIÈRES

Op 22 april 2022 opent in Zuiveringshal West op het Westergasterrein in Amsterdam een nieuw digitaal kunstcentrum: Fabrique des Lumières. Het kunstcentrum is een initiatief van het Franse bedrijf Culturespaces dat bekend is van de oprichting van Atelier des Lumières in Parijs.

Impressie ‘Gustav Klimt, goud en kleurrijk’: © akg - images / Erich Lessing ; © De Agostini Picture Library / E. Lessing / Bridgeman Images - © Culturespaces / Nuit de Chine In Fabrique des Lumières zullen ‘immersieve’

pen en naakten worden getoond. Bezoekers

Weense kunstenaars zoals Egon Schiele en

exposities te zien zijn van klassieke, moderne en

ontdekken meesterwerken (zoals Klimt’s

Friedensreich Hundertwasser te zien, die zich

hedendaagse kunstenaars. Met behulp van

beroemde schilderij De kus) op groot formaat

lieten inspireren door Klimts werk. Onder invloed

geavanceerde technologie worden de

en worden ondergedompeld in het keizerlijke

van de artistieke onstuimigheid aan het einde

kunstwerken door lichtprojecties en begelei-

Wenen, eind negentiende eeuw. Klimt was de

van de negentiende eeuw pleitte Schiele voor

dende muziek tot leven gebracht. De eerste

belangrijkste kunstenaar van de Wiener

een nieuwe vorm voor het weergeven van

expositie bestaat uit werken van de kunstenaar

Secession, een kunstenaarsvereniging die begin

landschappen en het menselijk lichaam.

Gustav Klimt (1862 – 1918) en zijn tijdgenoten en

twintigste eeuw afstand wilde nemen van de

Hundertwasser gaf zijn architecturale structuren

biedt de bezoeker een nieuw perspectief op de

traditionele opvatting van kunst. Het gebruik van

en schilderijen een symbolische dimensie.

Weense schilderkunst van de negentiende en

de kleur goud en de decoratieve motieven

twintigste eeuw.

stonden symbool voor deze artistieke revolutie.

Gouden en felgekleurde portretten, landschap-

Bij de expositie zijn ook werken van belangrijke

70 HighLife

www.fabrique-lumieres.com


Door: Arjan van Sorge

AJA

DE SYMBIOSE IS HET MOOIE VAN HIGH ZIJN Bij Aja mag je gerust wel van een bekende Amsterdammer spreken. Niet alleen vanwege zijn beelden, installaties, acties, performances, lezingen en gedichten, maar ook om zijn muziek, of preciezer: zijn optredens als dichter / zanger. En de joints en al die inspiratie die eruit voortvloeit natuurlijk.

HighLife 71


Aja Waalwijk (1952) hadden we al eerder in Highlife, in 2008. Maar ondertussen is er weer genoeg gebeurd, bijvoorbeeld een pandemie, maar ook cd’s, clips en ideeën voor nieuwe voorstellingen. “Ik ben nu onder andere bezig met een nieuw nummer opnemen, E=MC2, dat gaat erover dat de aarde heel groot is en de kosmos heel klein.” Waarschijnlijk wordt dat opgenomen samen met Piet Jan Blauw uit Hoorn, hij maakt trance-techno achtige muziek. En dat in samenspraak met een aantal musici.

Expressionistisch “Van Simon Vinkenoog kreeg ik een keer het boek Die Menschheitsdämmerung te leen, in 1919 uitgegeven door Kurt Pinthus. Hij had daarmee alle expressionistische dichters in een verzamelbundel bijeengebracht. De meesten zijn een ellendig einde tegemoet gegaan in de jaren dertig, want het waren entartete kunstenaars, in de ogen van de fascisten tenminste. Ik vond dat een aantal van die gedichten op muziek gezet moest worden, samen met Uli Trepte. Hij speelde eerder basgitaar in Guru Guru en Henry Cow, vooral in krautbands uit de jaren zestig. Met Monkey Fantasies uit de Achterhoek heb ik een cd gemaakt, in de jaren negentig had ik veel met ze opgetreden.”

Rock basis “Ik ben geen zakenman, dan is het moeilijk om ook nog eens wat bij podia te gaan regelen. Verder dan Ruigoord en Zaal 100 (Staatsliedenbuurt, Amsterdam) kom ik niet echt, ja binnen Amsterdam een beetje, maar

Janssen (Psy City). Daarnaast schrijf ik elk jaar

zo’n drie, vier teksten uit te knallen, die

ik ben geen manager. Bij Gramschap heb ik

de liedteksten voor de Ballonnenshow in

serieus zijn en gebracht worden. En niet

wat plaatjes kunnen maken, en op de

Paradiso, al meer dan dertig jaar. Om in 2,5

alleen door mezelf, maar ook door anderen.”

Ruigoord cd heb ik meegedaan. Ik ben

maanden tijd een aantal teksten te schrijven

absoluut geen zanger, ook niet een echte

rondom een thema waarvan je van te voren

Bedroomd

dichter of liedjesschrijver, maar ik vind het

Verder brengt Aja visuele poëzie op het

wel leuk om teksten in relatie tot muziek te

Vurige Tongen festival, en kunnen mensen uit

zien, dat vind ik het mooist. Of ik het nou rap of gewoon uitspreek, zolang er maar muziek bij zit. Ik tracht heel ritmisch te schrijven. Dat los van wat je zegt, ook de vorm een soort van rock basis heeft.”

Eruit knallen “Dan is er ook nog Mokumse Zaken, een band die iedere keer van samenstelling kan veranderen. Het is makkelijker - zeker als je geen poen hebt - om dan af en toe met een

Vroeger met Armand rookten we altijd chillums, met een heftige combinatie van tabak, hasj en wiet natuurlijk.

het publiek hem vragen stellen die hij als Het Orakel van Amsterdam beantwoord vanaf zijn praatstoel. Maar de afgelopen tijd heeft hij weinig opgetreden. “Zoals iedereen. Maar ik heb wel de tijd gehad om een verhaal te schrijven, Het Complot Der Klazen. Jan Klaassen komt erachter dat er microchips in het slaapzand zitten dat Klaas Vaak uitstrooit, zodat de mensen worden bedroomd. We dromen niet, we worden bedroomd, klaargestoomd om sessies te kopen. Dus dat informatievirus dringt door in je hersenen.

bevriende club een nummer op te nemen, zonder dat het teveel kost. En daar dan een

nog niet weet wat het wordt, dat is altijd een

Dokter Poppenheim gaat daarop allerlei

filmpje bij te bedenken, in dit geval met

enorme uitdaging. Om elk jaar onder

antikuren bedenken, zoals antislaapsnuif en

Olivier Jansen (KabouterPower) en Anita

hoogspanning te staan en er op z’n minst

de infoafkickprik.” Wordt vervolgd.

72 HighLife


Chillums

allerlekkerste. Dan ben je even helemaal

benadering ontstaan zijn, die dan omhoog

Aja is een groot liefhebber van blowen.

weg, binnen en buiten is helemaal een

komen borrelen.”

“Alleen, ik moet van de tabak af, en dat is een

geworden. Dat is het mooie gevoel, dat de

groot probleem. Want die combinatie van

grenzen vervagen tussen de binnen- en

Ik en jij

tabak en wiet is zo lekker. Vroeger met

buitenwereld. De symbiose tussen die twee,

“Je moet wel oppassen te denken dat het

Armand rookten we altijd chillums, met een

dat is het mooie van high zijn.”

zonder dat spul niet gebeurd zou zijn, maar

heftige combinatie van tabak, hasj en wiet

in mijn leven heeft het constant associatief

natuurlijk. Ik heb last van mijn longen dus ik

Magie

aan elkaar weten te rijgen van teksten toch

moet daar mee stoppen, van de dokter en

“Je kunt schrijven, maar op het moment dat

wel heel veel met blowen van doen. Met high

van mezelf, want ik wil niet meteen dood.

je een joint neemt, krijg je hele rare invallen.

zijn in de zin van dat je paralellen of links ziet,

Dus daar moet ik voorzichtiger mee zijn en

Je gaat ook anders associëren, misschien

je schrijft ineens een paar regels op waarvan

dat is naar, want het is zo heerlijk om high te

wel makkelijker. Ineens bedenk je iets bij een

je denkt dat je die zo niet bedacht zou

zijn van een lekkere joint.”

tekst of een liedje of een object dat je aan

kunnen hebben. Het vloeit. Het is hetzelfde

het maken bent, ineens valt het op elkaar.

als het gevoel dat je hebt dat de buiten- en

Explosie

Terwijl als je nuchter bent, dan speel je al

binnenwereld een geheel vormen, dat het

“Maar als je dat veertig jaar doet, ga je dat

anders. Je ziet dit en dat, maar op het

onderscheid tussen ik en jij, tussen binnen

wel merken. Puur roken is wel een optie,

moment dat je een joint hebt gerookt, dan

en buiten wegvalt. Dat je van een stukje

maar verslaving is niet niks. Ik ben echt

ineens gebeurt het. Ik weet niet wat voor

dualiteit verlost wordt.”

verslaafd aan die mix van tabak en wiet. Als ik

magie er plaatsvindt in je hoofd, dat maakt

een spacekoekje of een likje hasjolie neem

dat dingen die al eeuwen bij elkaar in de

Oceanisch

word ik zo ontzettend stoned, te stoned

buurt liggen, ineens op elkaar vallen. Dat je

“Als je praat met andere mensen die high zijn,

eigenlijk. Het leuke van een chillum is die

twee gedachtes kan combineren. Allemaal

gaan die dan ook over de grenzen van hun

boem, die explosie in je kop, dat is het

momentjes die vanuit een associatieve

huid. Het oceanisch beleven, zoals baby’s dat schijnen te kennen, als ze nog in de buik van de moeder zitten. De baby zit in een vlies, en waar begint nou die buitenwereld van die baby, in het vlies of bij zijn huid? Ook omdat-ie dat vruchtwater drinkt, want het is nog een soort van aquatisch wezentje wat in de buik van de moeder zit. Bij zo’n baby in de buik bestaat binnen en buiten nog helemaal niet. Er is alleen maar een eenheid. Waar buiten begint? Buiten het vlies? Nee het begint eigenlijk al in het vlies maar dat is nog helemaal deel van zijn innerlijk.”

De grap “Het gebeurt wel dat je iets leest en dat je achteraf denkt: kan ik het anders formuleren? Je blijft wel bijschaven. Wat er in een avond in een flow uit kan komen kan de dag daarop niet af zijn. Maar in essentie heb ik meestal het gevoel van hee hier zit iets. Dat ga ik uitwerken, uitbouwen - dus niet weggooien. Het is geen onzin wat er staat. Tenminste… Ik ben nogal verhalend ingesteld, dus ik houd ervan om dingen uit mijn duim te zuigen. Dan is wiet heel mooi om dat te blijven doen. Door figuren op te voeren en ze langzaam maar zeker inhoud te geven. Dat heb je met elk ik-figuurtje dat je creëert, je kunt een hond zijn, een hoer, je kunt je als ik-persoon van alles toemeten. Dat is de grap van de ik.”

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

THE SECRET HISTORY OF THE WAR ON WEED ‘Het meest grappige en verknipte dat we ooit gedaan hebben’

Het veelgeprezen creatieve team van verschillende edities van de strip Deadpool is weer bij elkaar gekomen en is aan de slag gegaan met een stripverhaal met de alleszeggende titel The Secret History Of The War On Weed.

In 2013 werkte komiek Brian Posehn samen met

en haar ‘Just Say No’ campagne. Gerry

schrijver Gerry Duggan voor het eerst aan

Duggan is erg enthousiast en typeert het

Deadpool. Het team werd uiteindelijk

resultaat van de hernieuwde samenwerking

vergezeld door Scott Koblish, die artwork

als ‘het meest grappige en meest verknipte

leverde voor onder andere de historische cover van de 27e editie. Deze haalde zelfs het Guinness Book of Records voor ‘de meeste stripfiguren op één omslag’. In 2015 was het na 45 nummers echter gedaan voor het trio Poseh, Duggan en Koblish. Maar ze mogen hun talent voor hun specifieke vorm van humor nu ten toon spreiden in deze nieuwe ‘geheime geschiedenis van de oorlog tegen cannabis’.

Nancy Reagan Zoals aangekondigd door Image Comics, is de aankomende eenmalige uitgave gebaseerd op referenties uit de jaren 80, waarbij ‘ultrageweld’ en een hoge grapdichtheid gegarandeerd worden. Het verhaal is een satirische kijk op Amerika’s oorlog tegen cannabis, waarbij de First Lady van de Verenigde Staten de hypermacho-soldaat Scotch McTiernan naar Humboldt County in Noord-Californië stuurt, om de vele wietkwekers daar aan te pakken. Ondanks de vasthoudendheid van McTiernan om de

74 HighLife

wietvelden te vernietigen, komt zijn missie

dat we ooit gedaan hebben.’ De comic wordt

toch in gevaar nadat hij voor het eerst high

(hoe kan het ook anders) op 20 april uitge-

wordt. Het verhaal speelt zich af in 1985,

bracht. Een deel van de opbrengst gaat naar

waardoor duidelijk is dat het personage van

organisaties die zich inzetten voor slachtof-

de First Lady gebaseerd is op Nancy Reagan,

fers van de War on Drugs.


NORDÉS Absolute Cannabis Seeds www.absoluteseeds.com


Door: Redactie HighLife

Electrische woonbootdriewieler met hennepvezels Is het een fiets? Is het een boot? Het is beide en het heet de Z-triton. Dit stukje design is van duurzaam materiaal gemaakt, waaronder hennepvezels, en is voor 14.500 euro van jou. De wereld ligt dan aan je voeten. De maker van dit wonderlijke voertuig, de Letse

opvouwbare peddel gebruiken. De Z-Triton

parkeerverlichting, lier, ruitenwissers,

ontwerpstudio Zeltini, noemt zijn Z-Triton een

heeft een maximaal laadvermogen van 200 kg

voltmeter, richtingaanwijzers, claxon,

woonboottrike. Iedereen die deze elektrische

op het water en op het land.

Z-vormig stuur, binnenverlichting, 12 volt

woonboot driewieler bestuurt, zal even moeten

stopcontact, klok en thermometer. In stilstand

Groene kruiden De uitrusting van de Z-Triton omvat een verlichtingssysteem, schijfremmen, een claxon, USB-poorten en een comfortabele bestuurdersstoel. Verder zijn er twee bidonhouders, een koffiebekerhouder, een opklapbare passagiersstoel en een zogenaamde pet seat (voor je hond of kat) die verwisseld kan worden voor een kinderzitje. En dat is niet alles. Plantenbakken zorgen voor wennen. Want de Z-Triton is een fiets met een

een standaard groene sfeer. Ontwerper Aigars

fungeert de Z-Triton in slechts enkele

elektromotor die je snel ombouwt tot een

Lauzis raadt aan om je favoriete kruiden hier te

eenvoudige stappen als stacaravan. Er is een

elektrische boot en tweepersoons stacaravan.

plaatsen, die je misschien niet wilt missen als je

keukentje en na een gezonde nachtrust zet je

De Z-Triton moet op zijn batterij 50 kilometer

onderweg bent. Zes zonnepanelen, standaard

een kopje koffie en dan reis je weer vrolijk

over land kunnen afleggen, daarna is pure

gemonteerd op het oppervlak van de boot,

verder. Lauzis fietste zelf ooit van Londen naar

spierkracht nodig. Het moet mogelijk zijn om 10

wekken groene stroom op. Als boot heeft de

Beijing, en zo kwam hij op dit idee.

km over het water te reizen. Als de batterij dan

Z-Triton een specifieke uitrusting met twee

onverhoeds leeg is, kun je de meegeleverde

verstelbare stoelen, dimlicht, grootlicht en

76 HighLife

www.z-triton.com


Door: Redactie HighLife

Pijnbestrijding bij erfelijke blaarziekte cruciaal

UMCG onderzoekt effecten wietolie bij EB-patiënten Het UMCG onderzoekt het effect van medicinale cannabisolie bij patiënten met Epidermolysis Bullosa (EB). Dit is een ernstige erfelijke blaarziekte die gepaard gaat met hevige pijn, chronische wonden en littekens. Er is geen remedie voor EB en de huidige pijnbestrijding is niet voldoende. De hoofdonderzoekers dr. Marieke Bolling en prof. dr. André Wolff willen binnen een jaar vaststellen of wietolie invloed heeft op de pijnervaring van deze patiënten.

Dermatoloog Bolling: ‘Wat wij als artsen tot

dosis moeten opbouwen tot het gewenste

onderzoek ontstond in 2014. Nic Schräder

onze beschikking hebben om pijn bij

effect bereikt is. Het blijft voor de weten-

raakte als student geneeskunde bij het

EB-patiënten te bestrijden, is eigenlijk niet

schap moeilijk om iemands pijnbeleving

onderwerp betrokken. ‘Ik ging thuis bij

voldoende. De pijn begint bij de geboorte

objectief vast te stellen. Hiervoor wordt vaak

EB-patiënten langs voor een kleinschalig

en duurt een leven lang omdat de blaren en

een schaal van 0-10 gebruikt, maar de

wondonderzoek om een n ​​ ieuw soort

wonden blijven komen. Er is geen remedie.

uitkomst, hoewel belangrijk, is nog steeds

verband te testen. Ik merkte dat de

Veel pijninterventies zijn niet bedoeld om

een subjectieve score. Een nieuwe manier

patiënten cannabis gebruikten om pijn te

jarenlang te gebruiken, maar helaas is dat

om pijn op objectieve wijze te meten is het

behandelen. Het werd ingenomen als thee

wél nodig voor EB-patiënten.’ Het onder-

gebruik van een functionele MRI (fMRI). fMRI

of in gebak, geïnhaleerd in een joint of een

zoek richt zich uitsluitend op het ervaren

maakt een 3D-beeld van de hersenen. De

verdamper, maar ook op en rondom de

van pijn en niet op blaarvorming. Het gaat

gebieden en de hersenconnectiviteit die

wond zelf.’ Zijn interesse was gewekt en dat

niet alleen om wond- en verzorgingspijn,

verantwoordelijk zijn voor het verwerken van

heeft uiteindelijk tot deze studie geleid.

maar ook om pijn die op verschillende

pijn worden zo zichtbaar. Drs. Nic Schräder,

plaatsen in het lichaam kan optreden

initiatiefnemer van het onderzoek: ‘Dit geeft

zonder altijd anatomisch verklaard te

ons voor het eerst een beeld van hoe het

kunnen worden. Pijnbestrijding is voor

pijncircuit eruitziet bij EB-patiënten voor en

EB-patiënten cruciaal. André Wolff,

na behandeling met cannabinoïde

anesthesioloog-pijnspecialist: ‘Pijn heeft

werkstoffen. We doen deze scans naast de

vaak een negatieve invloed op de mentale

zelfgerapporteerde pijnscores van de

toestand, het gedrag en de interactie van

patiënt. Als je al die gegevens naast elkaar

mensen met de mensen om hen heen.

legt, zou je een beter beeld moeten krijgen

Mensen zijn angstig, depressief of arbeids-

van de pijnervaring.’

ongeschikt en raken sociaal geïsoleerd.’

Cross-over studie Pijnbeleving objectief vaststellen

Er is gekozen voor een cross-over studie.

Voor het Groningse onderzoek wordt

Hierbij krijgt de deelnemer zowel de

gebruik gemaakt van cannabisolie met THC

cannabisolie als een placebo toegediend.

en CBD: ‘Uit de literatuur en klinische

Er is dan geen aparte controlegroep

ervaring blijkt dat CBD de nadelige bijwer-

nodig. Schräder, ‘Er is een beperkt aantal

kingen, zoals sufheid, van THC onderdrukt.

patiënten die kunnen en willen deelne-

Daarom is de combinatie essentieel.’ Het

men, en die voldoen aan de strikte criteria

UMCG gebruikt wietolie van de Nederlandse

voor deelname.’ In Nederland zijn

Transvaal Apotheek met 10% THC en 5% CBD.

ongeveer 500 EB-patiënten, van

Hierbij worden de gestandaardiseerde

wie 90 procent onder behande-

plantenrassen Bedrocan en Bedrolite

ling is in het UMCG bij het

gebruikt als grondstof voor de olie. Omdat er

Centrum voor Blaarziekten.

een groot verschil is in hoe patiënten op de

Minimaal zestien patiënten

werkstoffen reageren, bestaat er geen

worden geselecteerd om deel

standaard dosis, waardoor patiënten de

te nemen. Het idee voor het

HighLife 77


FILMS / SERIES

GOLIATH Held tegen wil en dank Door: Rob Tuinstra

Vooral dankzij een uitstekende cast is Goliath een erg aangename serie. Billy Bob Thornton is helemaal op zijn plaats als Billy McBride, een aan lager wal geraakte advocaat die het grootste gedeelte van zijn tijd doorbrengt in de kroeg. McBride is een held tegen wil en dank die vier seizoenen lang tegen het onrecht vecht.

Een van de sterke kanten van Goliath is dat die

Big Pharma

tienduizenden Amerikanen hebben afge-

jaargangen zo verschillend van elkaar zijn. In

Het tweede seizoen, waarin McBride met hulp

kocht met miljarden dollars. In een interview

de eerste reeks, waarin we kennismaken met

van de onweerstaanbare Patty Solis-Papagian

met CNN vertelde Billy Bob Thornton dat hij

Billy McBride, zijn dochter Denise en het

tegen een Mexicaans drugskartel strijdt, tapt

zijn personage Billy McBride erg zal gaan

onwaarschijnlijke juridische team dat hij

uit een volslagen ander vaatje. Het is soms

missen: ‘Ik vond het geweldig om dat

achter zich heeft staan, kruist hij de degens

volslagen duister en zelfs sadistisch. Want ene

personage te spelen, want hij lijkt echt zoveel

Tom Wyatt, een Amerikaanse zakenman die

op mij. Ik rolde gewoon elke dag mijn bed uit

samenspant met het drugskartel, heeft een

en ging naar buiten en deed alsof ik een

heel obscene en obscure seksuele obsessie.

advocaat in LA was. Billy is niet het type, en

De leider van het kartel, Gabriel Ortega, is hem daarbij behulpzaam. Het levert gruwelijke scenes op. Verrassenderwijs gaat het er in seizoen drie weer totaal anders aan toe. Niet voor niets wordt deze reeks, waarin Californische boeren die water stelen het zwaar te verduren krijgen, beoordeeld alsof David Lynch hier op de stoel van de regisseur zat. In het laatste seizoen (met J.K. Simmons als met een formidabele tegenspeler. En dat

ultieme bad guy) gaat McBride de strijd aan

letterlijk en figuurlijk, want William Hurt steelt

met de machtige geneesmiddelenindustrie.

de show als de duivelse advocaat Donald

‘Big Pharma’ krijgt het zwaar te verduren. Het

ikzelf ben ook niet dat type, dat houdt van het

Cooperman. Beide heren hebben een

doet denken aan de rechtszaken tegen de

idee dat grote bedrijven ons vertellen hoe we

verleden en dat lijdt tot een onvermijdelijke

producent van het verslavende OxyContin, die

ons leven moeten leiden. In dat opzicht was

clash van deze giganten.

hun verantwoordelijk voor de dood van

het vierde seizoen een perfect einde.’

78 HighLife


S E J T R A A K WIN TWEE VOOR DE 2 2 0 2 P U C E HIGHLIF Nog een paar maanden en dan is het weer tijd voor de legendarische HighLife Cup, de oudste en eerlijkste wietcup van Europa, opgericht in 1994! We zijn nu al met de voorbereidingen begonnen. Zoals bekend kunnen alleen ondernemingen aan deze cup meedoen. Maar dat betekent niet dat jij als lezer niet aanwezig kunt zijn. Want wij geven twee vrijkaarten weg aan degene die ons het best kan uitleggen waarom juist hij of zij echt bij deze feestelijke bijeenkomst moet zijn.

laten zien die je ooit hebt gekweekt, ga je gang. Kan je goed tekenen, dat mag ook. Zorg er in ieder geval voor dat je inzending voor 1 mei 2022 binnen is. En wie weet begroeten we jou op de feestelijke uitreiking van de HighLife Cup op VRIJDAG 10 JUNI 2022. Plaats en locatie zullen op een later tijdstip worden meegedeeld.

Dat kun je op verschillende manier doen. In woord, in beeld, in een tekening, wat je maar wilt. Wil je bijvoorbeeld je mooiste wietplant of top

Wie weet, tot ziens!

Stuur je inzending voor 15 mei naar redactie@highlife.nl of HighLife, Postbus 6024, 1005 EA, Amsterdam.


Movies

Books

, PERFECTE MISDAAD Helen Fields Ambo/Anthos De ‘perfecte’ serie van Helen Fields over Luc Callanach en Ava Turner heeft snel aan populariteit gewonnen. Onlangs verscheen alweer het vijfde deel uit deze Schotse reeks: Perfecte Misdaad. Het duo krijgt te maken met een psychopathische moordenaar die zijn slachtoffers op hun meest kwetsbare moment pakt. Zo staat Stephen Berry op het punt van een brug af te springen. Op het laatste moment weet een psycholoog hem ervan te weerhouden. Toch ligt zijn lijk een week later onderaan een klif. Callanach en Turner ontdekken al snel meer zaken

PARADIJS Jens Lapidus

waar een luchtje aan zit. Maar kunnen ze

JUDIAS AND THE BLACK MESSIAH Shaka King

Met: Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield, Jesse Plemons

de psychopaat stoppen voor er nog meer

The Black Messiah in de titel is Fred

slachtoffers vallen?

Hampton, fantastisch gespeeld door Daniel

A.W. Bruna

Kaluuya, die in 1968 de charismatische

Zweden in de nabije toekomst. Er zijn grote

leider van de Black Panther Party in de

spanningen in de samenleving. Rond de

Amerikaanse staat Illinois is. De Judias is Bill

‘aandachtswijk’ Järva is een muur van zeven

O’Neal (LaKeith Stanfield), een crimineel

meter hoog gebouwd, om de rest van

die door de FNB wordt ingezet om bij de

de maatschappij ‘te beschermen’ tegen

revolutionaire Zwarte Panters te infiltreren.

de sbi’s, een ‘specifiek bendegerelateerd

Regisseur Shaka King weet er een ruim

individu’. Emir is een van die zogenaamde

twee uur durende meeslepende film

veelplegers, de term die we in Nederland

van te maken. We zien hoe Hampton als

kennen. Hij was MMA-vechter maar heeft

begenadigd spreker (‘I Am A Revolutionary!’)

door blessures ernstig nierfalen opgelopen.

zijn volgelingen weet te inspireren, terwijl

Dan is er Novalite, een jonge influencer, en

O’Neil de toenemende populariteit van

Fredrika, een plichtsgetrouwe politievrouw.

de opstandelingen onder leiding van

Lapidus laat deze drie hoofdrolspelers

Hampton op slinkse wijze teniet moet

vakkundig toewerken naar de plot van deze

doen. Uiteindelijk leidt dat tot dramatische

roman over een aanslag op een Zweedse

gebeurtenissen. De film is losjes gebaseerd

minister. Lapidus is spitsvondig met zijn

op de realiteit. De echte Bill O’Neil zou

dystopische voorspellingen. Het belooft

later, verscheurd door zijn rol in dit alles,

weinig goeds voor de toekomst.

zelfmoord plegen.

80 HighLife


Music

THE UNFORGIVABLE Nora Fingscheidt

Met: Sandra Bullock, Jon Bernthal,

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Vincent D’Onofrio Ruth Slater (Bullock) wordt na een lange celstraf vrijgelaten en krijgt te maken met een vijandige samenleving die niet echt op haar zit te wachten. Een baan krijgen is niet eenvoudig en wanneer een collega romantische toenaderingen maakt, ligt haar verleden als een verstikkende deken

HOLLIE COOK

over de ontluikende romance. Haar droom is om haar kleine zus weer te ontmoeten,

Happy Hour

maar onder de voorwaarden waarop ze

(Merge Records)

is vrijgelaten is dat niet toegestaan. Slater

Het gelijknamige debuutalbum van Hollie

laat zich daardoor niet weerhouden en

Cook uit 2011 is wat mij betreft een van

dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen. De

de leukste popreggae albums ooit, en nu

Duitse filmregisseuse Fingscheidt weet van

zijn we vier albums verder. De dochter van

dit gegeven een uitstekende dramafilm te

bandleden van de Sex Pistols en Culture

maken. Gedoseerd verklapt ze steeds meer

Club heeft zich onbekommerd en met

over de misdaad waardoor Slater achter de

totale overgave overgeleverd aan de

tralies is beland. Een onherkenbare Bullock

Lovers Rock, nu met een nog vollere sound.

weet het getraumatiseerde personage

Reggae is nog steeds de solide ondergrond,

uitstekend neer te zetten.

ADJE & REVERSE Legacy

(TopNotch)

maar blazers, violen en een stomend orgel zorgen ervoor dat alles lekker en fijnzinnig dichtgesmeerd wordt. Geen ontkomen aan het overweldigende geluid, aan de

Adje en Reverse, wie kent ze niet? Tijd voor

smachtende maar o zo coole stem van

een legacy dus, en dus krijgen we Legacy.

Hollie, en het lichtelijk uptempo skanken.

Met Reverse achter de knoppen uiteraard,

Laat de liefde en de rock maar komen!

Adje op de mic, en medewerking van een hele rits gelijkgestemden zoals Sevn Alias, Bryan Mg, Crooks, Rotjoch, Ray Fuego, Cho, Cor, Giniio, Idaly, Henkie T, Kevin, Alain Clark, Sticks en Winne. Zo’n legacy moet je wel ff goed doen en breed uitzetten natuurlijk… De dertien tracks zijn gebouwd op relaxte, soulvolle beats, en de onderwerpen variëren van ouderwetse zaken als weg met de politie en koning cocaïne, maar ook nieuwigheden als grond kopen, geen crisis en geluk is dichtbij.

HighLife 81


Advertentie index HighLife colofon A

Apollyon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

B

Bunkertje ‘t ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Bunkertje ‘t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

C

Canna ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Club Media ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Magic ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 Coffeeshop Magic ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Coffeeshop Magic ���������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Solo ������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Coffeeshop Cremers ���������������������������������������������������������������������������������������������60-61

D

Druid Nutrients �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 Dutch Leaf ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Dutch Passion ������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Dutch Trimming Company ����������������������������������������������������������������������������������������31

G

Gallery Colorado �����������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Genesis ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Green House ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Growers Choice �������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Grow-Pro ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

H

HighLife Magazine, een uitgave van Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: (073) 549 81 12 E-mail: info@highlife.nl Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Medewerkers aan dit nummer: André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Redactie-adres Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl @highlife.softsecrets @highlifemagazine Advertenties: Daisy Bots Marc Schroijen - marc@softsecrets.nl

Hakuna Matata �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

K

Keldertje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Kosbor ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

M

Mary Jane Maastricht ��������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Mascotte �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

P

Papillon ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Papillon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Papillon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Paradise Seeds ����������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

Bezoek onze nieuwe Soft Secrets website! Op onze nieuwe website is het nog makkelijker om artikelen te vinden die je leuk vindt. Dus ga ervoor zitten en vind alles wat je wilt weten over de wereld van cannabis op de nieuwe softsecrets.com

R

Relax ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Royal Queen Seeds ���������������������������������������������������������������������������������������������������������9 Royal Queen Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

S

Seed Stockers ������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Serious Seeds �������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Sweet Seeds ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

U

Upstairs �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

Z

Zamnesia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61 Zero Zero �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Zero Zero ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60/61

82 HighLife

aliseerd Geoptim iel! voor mobOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl