HighLife Magazine 01-22

Page 1

D E N H A AG C O F F E E S H O P M AG I C HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

MALTA

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 31 #1 Februari / Maart 2022

GRATIS

LEGALISEERT CANNABIS

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

‘SCHAARSE VERGUNNINGEN’

VOOR COFFEESHOPS

C O F F E E S H O P M AG I C D E N H A AG

1

#

ADF SAMSKI FRESH PRINCE OF NOORDCannabis Contra Covid Zijn we na twee jaar eindelijk van covid verlost? Dat is waarschijnlijk te optimistisch gesteld, maar zeker lijkt wel dat we meer vrijheid tegenmoet gaan. Dat is hoog tijd, want ik werd zelf goed gaar van al die lockdowns en beperkingen.

I

n dit nummer vertellen we je over

ve preventiemaatregel. Ik denk dat het kan

een interessant onderzoek van de

helpen om mensen gezond te houden.”

universiteit van Oregon. Zij ontdekten

dat de cannabinoïden CBG-A en CBD-A

Het nieuws dat het kleine eilandstaatje

kunnen voorkomen dat het coronavirus

Malta als eerste Europese land cannabis

gezonde cellen aantast. “Deze componen-

legaliseert, haalde half december 2021 de

ten kunnen in potentie een besmetting

wereldpers, tot de New York Times toe. Ac-

met het coronavirus voorkomen”, aldus

tivisten, met name ReLeaf Malta, speelden

onderzoeker Richard van Breemen. Hij

een sleutelrol bij deze doorbraak. Derrick

benadrukt dat zijn onderzoek niet bewijst

Bergman sprak met Andrew Bonello, voor-

dat het roken van cannabis tegen Covid

zitter van ReLeaf Malta en hét gezicht van

behulpzaam zou zijn: “Nee, want deze

cannabis op de eilandengroep. Onderdeel

cannabinoïden worden na verhitting, zoals

van de nieuwe wet is de mogelijkheid om

bij roken of vapen, chemisch omgezet in

Cannabis Social Clubs op te richten. Op

een andere vorm die niet voor dit spe-

Malta worden ze associations genoemd

cifieke doel werkzaam is. Ik stel me een

en online zijn er al zo’n dertig actief. Totdat

orale toediening voor in de vorm van een

de nieuwe Cannabis Autoriteit de precieze

voedingssupplement zoals een pil, olie of

regels voor deze verenigingen vaststelt

gummy. Die je kunt innemen nadat je in

kunnen zij nog niet fysiek open, zegt Bo-

contact bent geweest met iemand die po-

nello. ‘We hopen echt dat de Autoriteit een

sitief is getest. Ik pleit er niet voor dat deze

flexibele en inclusieve aanpak kiest. Dat

specifieke cannabinoïden worden gebruikt

maakt de kans groter dat het monopolie

als behandeling of genezing voor iemand

van de illegale markt wordt verstoord.’

die in het ziekenhuis is opgenomen en ernstig ziek is. Ik vind het wel een effectie-

Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen schrijven bij de start van een nieuwe serie: ‘Het Nederlandse coffeeshoplandschap verkeert in zwaar weer. Schaarse vergunningen, tabaksvrije coffeeshops, het ingezete-

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

nencriterium of bankengedoe maken het er voor veel coffeeshopondernemers niet echt leuker op. Toch is er ook een mooie ontwikkeling. In enkele gemeenten zijn nieuwe coffeeshopvergunningen uitgege-

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

ven. Deze nieuwe serie belicht een aantal van deze ‘verse coffeeshops’. Dit, en nog veel meer in ons eerste nummer van 2022. Veel leesplezier!

Rob Tuinstra HighLife 3


28

INHOUD

30 FEBRUARI / MAART 2022

FEATURES 14

ADF SAMSKI

17

MALTA LEGALISEERT CANNABIS

18

SCHAARSE VERGUNNINGEN VOOR COFFEESHOPS

28

PALM SPRINGS

52

JOOST HOEKAF

58

CANNABIS IN MEXICO

Freshvloei is onze gedroomde finale Activisten speelden grote rol

Grote twijfels over verplichte toepassing

Elf dispensaries op 1 mijl met een ongekend aanbod Niets beter dan met een jointje in de muziek te verdwijnen 420PuertoVallarta bezorgt thuis na een whatsappje

4 HighLife


72

52 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 31

75

BARNEY’S FARM

Blue Sunset Sherbert

SWEET SEEDS

Red Gorilla Girl XL Auto

EN VERDER 16

35 64

CANNABIS CONTRA COVID

Doorbraak in strijd tegen corona?

SOUND OF SMOKE

Alles is psychedelisch

BAO HO

Geïnspireerd door anime en manga

EN NOG VEEL MEER...

3 6 7 12 13 38 42 46 50 62 68 72 80

VOORWOORD NICOLE MAALSTÉ FLASH ANDRÉ BECKERS HIGH WEIRDNESS HIGH, HEMP & CBD PGMCG NIEUWS WIL & RUUD OOMEN HIGH GADGETS VOC LOGBOEK GAMES BELGIË TREASURES

HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Inspiratiebron

De coffeeshop is aan een 2.0 versie toe

Sinds april 2020 wordt het tabaksverbod in de horeca gehandhaafd. Dit verbod geldt ook voor coffeeshops. Er kan niet meer straffeloos tabak worden gerookt, ook niet in speciale afgescheiden rookruimten. Vlak voor de uitslaande Coronabrand begin 2020 was dit rookverbod een serieus buitenaards projectiel dat afstormde op de coffeeshopwereld. Maar het virus en alle restricties die volgden leidden ertoe dat nog grotere existentiële vraagstukken gingen spelen. De tabakswet werd enigszins naar de achtergrond gebonjourd. Vanwege de restricties werden coffeeshops afhaalwinkels.

Het ziet er naar uit dat veel coffeeshops na

gedrag. Jarenlang zijn coffeeshops ook een

dat dit de poten onder het bestaansrecht van

opheffing van alle restricties een afhaalwinkel

‘huiskamer’ geweest voor mensen met

de coffeeshop uit zou halen. Want het kan ook

blijven. Een afhaalwinkel is vanuit onderne-

behoefte aan basaal sociaal contact en waren

zonder coffeeshops: De Rotterdamse

mersstandpunt veiliger dan een coffeeshop

de huisregels in de coffeeshop een soort

burgemeester Aboutaleb opperde enige

waarin klanten binnen cannabis consumeren.

jaren geleden het plan om coffeeshops te

Zonder klanten in de zaak loopt een shop geen

vervangen door afhaalpunten van cannabis,

risico dat er (per ongeluk) iemand binnen zit

geteeld onder toezicht van de overheid. Dat

met een gram coke op zak, of klanten die

zouden in zijn beleving een soort apotheek-

binnen verboden activiteiten ondernemen.

achtige winkels kunnen zijn, of zelfs cannabis-

Een politiecontrole kan in deze situaties leiden

automaten. Cannabisverkooppunten.

tot een nachtmerriescenario voor de coffeeshop. Verder lijkt de roken-in-de-coffeeshop-

Nieuwe doelgroepen

behoefte van klanten, die sowieso al tanende

Coffeeshopexploitanten moeten zich

was, na de afgelopen periode nog verder

herberaden op hun functie. Hun bestaans-

uitgedoofd. Je mag er immers geen joints met

recht staat mogelijk op het spel. De puur

tabak roken. De coffeeshop is eigenlijk vooral

sociale functie van coffeeshops lijkt corona

een afhaal geworden. Niet overal, maar het is

en de tabakswet niet te overleven. Waarom

wel de tendens.

dan nog coffeeshops? Wat is hun bestaansrecht in 2032? Ik heb daar wel een antwoord

Huiskamer

op: de coffeeshop 2.0. Dat is een coffeeshop

Wat moeten we daarmee? De coffeeshop is

die meerdere (nieuwe) doelgroepen in de

sinds decennia dé plek waar cannabisliefheb-

zaak een plek geeft. Recreatieve consumen-

bers samenkomen om relatief veilig en

levensleidraad voor ontsporende jongeren en

ten die niet roken maar edibles consumeren.

transparant hasj en wiet te kunnen kopen en

ouderen. Er wordt in dit verband wel gespro-

Patiënten die uitleg en tips krijgen. Consu-

consumeren. De coffeeshop is voor klanten

ken van de sociale functie van coffeeshops.

menten die advies krijgen hoe je cannabis

een vertrouwde plek. Ook de overheid vindt

Die sociale functie is lang een fundamenteel

kunt inzetten om beter te presteren op je

het prettig dat er coffeeshops zijn: de

bestaansrecht geweest van de coffeeshops.

werk door microdosering. Duursporters die

wijkagent kan een beetje zicht houden op wat

CBD gebruiken in hun trainingsstrategie. De

er in de shop gebeurt, als mensen binnen in de

Bestaansrecht

coffeeshop 2.0 trekt doelgroepen die nu hun

shop blowen zorgt dat niet voor overlast in de

Dat hele sociale verhaal staat sinds 2020 op de

weg naar de shop nog niet vinden. Voor hoge

buurt, en personeel en oudere klanten

helling. Een coffeeshop verkoopt in de meeste

kwaliteitsproducten en informatie. De

adviseren newbies over blow- of ander

gevallen alleen nog. In eerste instantie dacht ik

coffeeshop 2.0 als bron van inspiratie!

6 HighLife


lash BEDRIJVEN: DOE MEE AAN DE HIGHLIFE CUP 2022

ARIZONA: OMZET 1.2 MILJARD DOLLAR IN EERSTE JAAR LEGALE WIET

Nog een paar maanden en dan is het weer tijd voor de legendarische

In het eerste jaar dat in de Amerikaanse staat Arizona legale cannabis

HighLife Cup, de oudste en eerlijkste wietcup van Europa, opgericht in

mocht worden verkocht, is er maar liefst een omzet 1.2 miljard dollar

1994! We zijn nu al met de voorbereidingen begonnen. Zoals bekend

behaald. Samuel Richard van de Arizona Dispensaries Association

kunnen alleen ondernemingen aan deze cup meedoen. Zorg dat uw

(ADA): ‘Zelden genereert een industrie in het eerste jaar meer dan 1,2

bedrijf van de partij is want we willen

miljard dollar aan inkomsten. Dit cijfer laat zien dat de legalisering van

dit jaar eindelijk weer een heuse cup

cannabis iets is waar de inwoners van Arizona sterk in geloven. En het

party organiseren (indien de Covid

draagt veel bij a ​​ an de economie van de staat.’ Volgens de ADA kon

situatie dit toestaat). De datum

Arizona ongeveer 215 miljoen dollar belastingen innen. Niet slecht voor

daarvoor is VRIJDAG 10 JUNI 2022,

een staat waar slecht 7 miljoen mensen wonen. Trekpleisters als de

plaats en lokatie zullen deelnemers

Grand Canyon

op een later tijdstip worden

zorgen jaarlijks wel

meegedeeld. Er zijn dit jaar maar

voor 30 tot 40

liefst 15 categorieën. Aanmeldingen

miljoen toeristen.

kunnen tot uiterlijk 27 februari (graag met vermelding van naam contactpersoon en mobiele nummer) naar HLCup2022@gmail.com gemaild worden. Na aanmelding volgen verdere details over aanlevering van de samples etctera. Tot ziens op 10 juni!

GEMEENTERAAD DEN BOSCH ZIET EXTRA COFFEESHOP NIET ZITTEN Het leek burgemeester Jack Mitters (zie foto) van Den Bosch een goed idee om het aantal coffeeshops uit te breiden. Immers, met vijf coffeeshops is de Bosschenaar maar karig bedeeld, vergeleken met Eindhoven (12), Tilburg (12) en Breda (8). In een discussiestuk zwengelde hij verder de discussie aan over een verplaatsing van coffeeshops. Omdat het er maar vijf zijn is het steeds drukker bij de shops geworden, wat tot extra verkeersdruk leidt. Logische conclusie; met een extra coffeeshop erbij wordt het bij de bestaande shops minder druk. Helaas vond een meerderheid in de gemeenteraad die uitbreiding van vijf naar zes coffeeshops een slecht idee. Een verplaatsing van coffeeshops vanuit het centrum naar buitenwijken werd iets positiever ontvangen. Later dit jaar komt B en W in Den Bosch met een nieuw voorstel. In Amsterdam bleek de verplaatsing van enige coffeeshops succesvol. Hierover meer elders in deze HighLife.

HighLife 7


news ZONDER VACCINATIE GEEN LEGALE WIET IN QUEBEC Overal op de wereld worden soms de gekste streken uitgehaald om mensen over te halen om een vaccinatie tegen Covid te halen. Neem Quebec, de Franstalige provincie van Canada met de miljoenenstad Montreal. Zoals bekend is cannabis legaal in Canada, maar blowers in Quebec krijgen met een extra maatregel te maken. Zonder een vaccinatiebewijs mogen zij namelijk geen legale cannabis meer aanschaffen. De lokale regering kan dit doen omdat wiet in deze provincie alleen via staatswinkels van de Societe Quebecoise du Cannabis (SQDC) verkrijgbaar is. Na deze verplichting verviervoudigde het aantal vaccinatie-afspraken binnen een dag. Niet alleen blowers hebben met deze vergaande eis te maken. Ook mensen die alcohol willen kopen moeten een prik halen; drank is in Quebec net als cannabis alleen in staatswinkels verkrijgbaar. Op 1 januari was ongeveer 78 procent van de inwoners van Quebec volledig gevaccineerd.

DEMOCRAAT ROOKT JOINT OP TV

MALAYERBA: SERIE OVER MEDIWIET IN COLOMBIA

Een opmerkelijke en moedige daad van de Democratische

Een van de

politicus Gary Chambers. In een tv-spot rookt hij een vette

toppers in het

joint, waarbij hij vertelt dat het hoog tijd is dat cannabis in de

aanbod van

Verenigde Staten wordt gelegaliseerd. Chambers is kandidaat

NetFlix is de

voor de Senaat namens de staat Louisiana. Zijn politieke

indrukwekkende

commercial kreeg de titel ‘37 Seconds’ en dat is niet voor niets;

serie Narcos,

nog steeds wordt elke 37 seconden iemand in de VS wegens het

die over

bezit van cannabis gearresteerd. De verkiezingen voor de Senaat

gewelddadige

vinden later dit jaar in november plaats. De video is op YouTube

Colombiaanse

te zien of via deze website: www.chambersforlouisiana.com.

drugsbaronnen gaat. De serie was zo succesvol, dat er een vervolg kwam over de narcotraficantes in Mexico, getiteld Narcos: Mexico. Nu is er een Spaanstalige serie verschenen: MalaYerba, wat je kunt vertalen als slechte wiet. Dit suspensedrama wordt inmiddels uitgezonden in Spanje en Latijns-Amerika en zal wellicht binnenkort in Nederland te zien zijn. MalaYerba vertelt het verhaal van Felix, Mariana en Ignacio, drie ambitieuze twintigers die geld proberen te verdienen in de opkomende industrie rond medicinale cannabis in Colombia. De serie volgt in tien afleveringen van 45 minuten de stormachtige ontwikkelingen rond hun bedrijf KannaLab. Op IMDB krijgt de serie een respectabele 7.4 als waardering. Wie goed oplet zal regelmatig acteurs uit Narcos tegenkomen.

8 HighLifelash CONGRES COSTA RICA LEGALISEERT MEDICINALE CANNABIS EN INDUSTRIËLE HENNEP

NIEUW RECORD: WIETBROWNIE VAN 385 KILO De Amerikaanse cannabisproducent MariMed

Het congres van

introduceerde in

Costa Rica heeft in

december een

januari ingestemd

nieuwe lijn

met de legalisatie

brownies,

van medicinale

genaamd Bubby’s

cannabis en

Baked. De

industriële hennep.

lancering ging niet

Met 29 stemmen

onopgemerkt voorbij, want het bedrijf vestigde een nieuw record

voor en 10 tegen werd de wet op cannabis voor medicinaal en

met het bereiden van de grootste wietbrownie ooit. Het megabaksel

therapeutisch gebruik en op hennep voor voedsel en industrieel

woog maar liefst 385 kilo. De gigabrownie werd op 8 december aan

gebruik goedgekeurd. De volgende stap is dat president Alvarado de

de wereld getoond, ‘heel toevallig’ precies op de National Brownie

wet ondertekent, maar er is de mogelijkheid van een veto of een

Day. De kleinere versie van de Bubby’s komt in drie smaken en bevat

gedeeltelijk veto, aangezien het ministerie van Volksgezondheid

5 mg THC-concentraat. De recordbrownie, met de flinke afmetingen

sommige punten van de wet nog bestudeerd. Een van de knelpunten is

1.8 meter bij 1.2 meter, bevatte 20 mg THC en mocht door het

de vraag of patiënten zelf wel of niet hun medicijn mogen kweken.

MariMed-personeel zelf opgegeten worden. Eet smakelijk!

NEDERLAND ZET ONBEMANDE VLIEGTUIGEN IN BIJ OORLOG TEGEN DRUGS De Koninklijke Luchtmacht zet vanaf februari vier onbemande vliegtuigen in bij de Nederlandse Oorlog tegen Drugs. De MQ-9 Reaper verkenningstoestellen worden operationeel in het Caribisch gebied. Vanaf vliegveld Hato op Curaçao zullen de onbewapende Reapers in samenwerking met het Amerikaanse leger patrouilles in het luchtruim uitvoeren. De beelden die door geavanceerde camera’s worden gemaakt zullen worden geanalyseerd op Vliegbasis Leeuwarden. De MQ-9 zal uiteindelijk ook in Leeuwarden gestationeerd worden. De Reaper bevat sensoren die zowel op land als boven zee langdurig kunnen observeren en informatie verzamelen, zonder dat er een piloot aan boord zit. Dankzij de besturing per satelliet is het toestel wereldwijd te bedienen. Het systeem past volledig bij de wens van Defensie om te opereren op basis van informatiegestuurd militair optreden.

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Cannabis en corona

Klimaat gaat naar de knoppen

Ik steek met extra plezier mijn dagelijkse ochtendjointje op

We zouden ons met zijn allen grote zorgen moeten maken

nadat ik net zag dat cannabis behulpzaam kan zijn tegen

om het voortbestaan van de planeet. Het klimaat wordt

corona. Zo zie je maar weer, onze groene metgezel is van alle markten thuis.

Hans

steeds warmer en haalt rare capriolen uit. Overwinteren in Griekenland? Daar valt meer sneeuw dan hier. Een Elfstedentocht rijden? Misschien als je in Noorwegen gaat

We willen je je plezier in je ochtendritueel zeker niet misgunnen, maar

wonen. Voor de installatie van een airconditioning staan

het zit net even anders in elkaar.

mijn buren al maanden op een

De leider van dit onderzoek heeft

wachtlijst. Kweek

specifiek gemeld dat de

daarom je planten

betreffende componenten

klimaatneutraal,

hun werking verliezen bij

lekker in de

verhitting. Dus helaas

buitenlucht zonder

pindakaas.

energievretende

In dit nummer lees je

lampen. Of gebruik

hier meer over.

dan tenminste energiezuinige LEDAnja

lampen.

Er gaat niets boven puur natuur, maar kijk eens naar bijgaande foto. Een tevreden roker zette zijn plantje in de late herfst even onder een lamp op zijn balkonnetje. Aandoenlijk toch?

'Groene vakantie' naar Malta? gaat hard krant. Tsjonge, het nnabis, las ik in de ca rt ee alis leg lta Ma rap, en Duitsland gaat het eens genoemd, in nu. Luxemburg is al st aan va r jaa ar s een pa zitten nog minsten wij hier in Nederland eens g no el politici ook texperiment, dat ve een halfbakken wie eens Ik denk dat ik maar n. Wat een ellende. kke slu mi n zie er Joost liev . op Malta ga plannen tie kan va ge lan el een he alisering van cannabis Malta is ook dat de leg t Het verrassende aan lees je precies hoe da gaan, In dit nummer ge is l sne zo ling tse plo lokale activisten daarin ltrokken en welke rol proces zich heeft vo hebben gespeeld. Enne, Malta is sowieso al een

Singapore Ik had altijd een beeld van Singapore dat het een hypermoderne metropool was, maar dat was dus zwaar onterecht nu ik in jullie blad las dat daar opnieuw mensen tot de doodstraf zijn veroordeeld wegen het bezit van cannabis. Dat zijn toch Middeleeuwse straffen! Ongehoord!

Tessa

Het is onmenselijk. Recent werd melding gemaakt van de arrestatie van een vrouw vanwege de smokkel van zeven kilo cannabis. De lokale politie in Singapore bracht het nieuws trots met een aantal foto’s. Het bleek te gaan om cannabisgummies!

heerlijk eiland om vakantie te vieren.

HighLife 11


Column André Beckers

Rijden onder invloed van THC met doktersrecept Als je regelmatig cannabis gebruikt moet je oppassen bij het besturen van een voertuig. Als je alleen cannabis gebruikt en rijdt met 3,0 microgram tetrahydrocannabinol (THC) per liter bloed of meer ben je strafbaar. Als je als bestuurder niet alleen cannabis gebruikt, maar ook (andere) drugs, alcohol of geneesmiddelen ben je zelfs al strafbaar als je rijdt met 1,0 microgram THC per liter bloed. Hoe zit dat nou met bestuurders die dagelijks

bruik. Er kan ook sprake zijn van een gerichte

Verbetering

cannabis op doktersvoorschrift gebruiken?

controle als agenten aanwijzingen zien van

Op 17 december 2021 heeft de minister van

Plegen ook die mensen een misdrijf als ze te

onveilig rijgedrag. Als de politie vermoedt dat

Justitie en Veiligheid Kamervragen beant-

veel THC in hun bloed hebben? De redactie

je onder invloed van drugs een voertuig

woord over drugsgebruik in het verkeer. De

van “Huisarts en wetenschap” heeft huisartsen

bestuurt wordt een speeksel- of psychomoto-

minister vertelde dat de Wet drugs in het

onlangs gewezen op een gewijzigde

rische test afgenomen. Bij een psychomotori-

verkeer geen onderscheid maakt tussen

opvatting hierover van de rijksoverheid.

sche test kijkt de politie naar je oog- en

medicinaal en recreatief gebruik van THC. De

spraakfunctie en je gedrag om te bepalen of je

vastgestelde grenswaarde voor uitsluitend

Medicijn

onder invloed bent. Als de agent dit vermoedt

cannabisgebruik geldt voor de gemiddelde

Of en zo ja wanneer je na gebruik van

moet je mee naar het bureau voor een

ongewende gebruiker. “Zodoende kan het zijn

medicijnen een voertuig mag besturen

bloedtest. Als je cannabis als medicijn gebruikt

dat iemand die op doktersrecept cannabis

verschilt per medicijn. Dit is afhankelijk van de

is het verstandig dit tegen de agent te zeggen.

gebruikt wel de grenswaarde overschrijdt maar

bijwerkingen en de dosering van het medicijn

Dit wordt dan vermeld in het proces-verbaal,

niet strafbaar is voor rijden onder invloed.” Voor

en de frequentie van het medicijngebruik. Tot

maar is geen reden voor de agent om de

patiënten die op doktersrecept cannabis

slot speelt ook de duur van het medicijnge-

controle te beëindigen. Uiteindelijk beslist het

gebruiken en een voertuig besturen is sprake

bruik een belangrijke rol. Aan het gebruik van

Openbaar Ministerie (OM) of je gestraft moet

van een verbetering. Als je om medische

medicijnen kun je na verloop van tijd

worden voor het rijden onder invloed. Dat

redenen regelmatig cannabis gebruikt en als

wennen. Als je merkt dat je onder invloed bent

gebeurt als je geen doktersrecept of

bestuurder deelneemt aan het verkeer, doe je

van cannabis, je voelt je high of stoned, dan

medische verklaring kan laten zien, als je een

er verstandig aan je (huis)arts om een dokters-

kan dat een negatieve invloed op je rijgedrag

combinatie van drugs en/of alcohol hebt

recept of medische verklaring te vragen.

hebben. In die situatie mag je volgens de wet

gebruikt of als je een hogere dosering hebt

niet deelnemen aan het verkeer als bestuur-

genomen dan door je arts voorgeschreven en

André Beckers

der. Het idee achter de verkeerswetgeving is

toch bent gaan rijden.

www.wolf.partners

dat je geen gevaar mag vormen voor jezelf en anderen als je als bestuurder de weg op gaat. Als je cannabis als medicijn op doktersrecept gebruikt is het belangrijk niet meer te gebruiken dan door de dokter is voorgeschreven en dat je het gebruik van cannabis niet combineert met alcohol en/of drugs.

Controle Als je een voertuig bestuurt kan de politie je controleren op drugs- of medicijngebruik. Dat kan je op basis van toeval overkomen tijdens een reguliere verkeerscontrole. Tijdens zo’n controle kan de agent uiterlijke kenmerken waarnemen die wijzen op mogelijk drugsge-

12 HighLife


HIGH weirdness ‘Farts in a Jar’ levert influencer 200.000 dollar (en maagklachten) op Leven van de wind. Een ultieme droom voor mensen die hun levensgeluk nastreven? Een fantasie? Niet voor Stephanie Matto. Deze reality tv-ster / influencer uit de Verenigde Staten kwam op het lumineuze idee om haar scheten op te vangen in een glazen potje en deze vervolgens voor 1000 dollar per stuk aan haar fans te verkopen. De onwelriekende windhandel was een doorslaand succes; een eerste editie van 100 potjes was snel uitverkocht. Kassa voor Matto, die uiteindelijk 200.000 dollar op haar rekening kon bijschrijven. Het verhaal kreeg echter een zuur einde. De extra veel bonen eten ‘fartrepeneur’ (“Ik laat door mijn dieet nu 90 scheten per dag!”) kreeg door haar eenzijdige dieet flinke maagklachten en staakte haar windhandel. Bovendien geeft ze een flink deel van haar verdiensten weg aan een organisatie die zich inzet voor patiënten met soortgelijke gezondheidsklachten.

Is dit een kever of de gitarist van Slipknot?

Vreemde vogels scoren hit in Australië

Is dit een kever of is dit de gitarist van Slipknot? Die vraag kwam bij velen

Ooit zongen The

op nadat deze close-up foto van Dara Ojo op Reddit verscheen. De

Byrds zichzelf de

Nigeriaanse amateurfotograaf, die nu in China woont, maakte snel een

hitparade in met

eind aan alle onduidelijkheid. Het gaat hier om de witgestreepte boktor

Eight Miles High. Nu is

oftewel Batocera lineolata. Ojo nam het kiekje in Jiaxing, een stad vlakbij

het een aantal andere

Shanghai, met een Nikon D 500 met een Tamron 90 mm G2-lens. Ojo, in

vreemde vogels die

het dagelijks leven IT-er, begon te fotograferen omdat hij zich stierlijk

hun kunstje

verveelde door de gevolgen van de coronapandemie: “Ik had niet

overdoen. De

verwacht dat de foto zoveel reacties opriep. Mensen vergelijken het

overeenkomst tussen

met een superheld of een schurk.” Of de gitarist van Slipknot, aldus

hen? Ze komen

meerdere reacties op Reddit.

allebei uit een lang vervlogen tijdperk. Want de elpee Songs of Disappearance is volgezongen door 53 vogelsoorten die met uitsterven worden bedreigd. Prrrt, prrrt, tsjiep tsjiep, kiiruu, kiiruu, het zijn geluiden die je niet vaak meer hoort van soorten als de Flinders Ranges Thick-billed Grasswren of de Lord Howe Woodhen. De Australische natuurbeschermer David Stewart verzamelde de natuurfragmenten en scoorde daarmee een onverwachte hit. De opbrengst gaat naar een organisatie die de vogels van uitsterven probeert te redden. Wil je zelf eens luisteren, ga dan naar www.songsofdisappearance.com.

HighLife 13
Door: Rob Tuinstra

CANNABIS CONTRA COVID Zorgen CBG-A en CBD-A voor doorbraak in strijd tegen corona?

Zorgt cannabis voor een doorbraak in de strijd tegen Covid? Volgens onderzoekers van de universiteit van Oregon zou dat zomaar eens kunnen. Zij ontdekten dat de cannabinoïden CBG-A en CBD-A kunnen voorkomen dat het coronavirus gezonde cellen aantast. “Deze componenten kunnen in potentie een besmetting met het coronavirus voorkomen”, aldus de Amerikaanse onderzoeker Richard van Breemen.

De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het medische

diolzuur (CBD-A), cannabigerolzuur (CBG-A) en tetrahydrocannabinol-

tijdschrift ‘Journal of Natural Products’. In een interview met Vice

zuur (THC-A) is gezamenlijk effectiever dan elk afzonderlijk. Helaas

vertelde Van Breemen meer over de resultaten: “Wij richten ons op het

konden we ons verder niet teveel op THC-A concentreren, omdat dit als

ontdekken van natuurlijke producten met geneeskrachtige waarde.

een psycho-actieve substantie wordt gezien en daar mogen we ons

Wat Covid betreft wilden we proberen om natuurlijke producten te

volgens de regels van de universiteit niet mee bezig houden.

Gummy Van Breemen benadrukt dat zijn onderzoek niet bewijst dat het roken van cannabis tegen Covid behulpzaam zou zijn: “Nee, want deze cannabinoïden worden na verhitting, zoals bij roken of vapen, chemisch omgezet in een andere vorm die niet voor dit specifieke doel werkzaam is. Ik stel me een orale toediening voor in de vorm van een voedingssupplement zoals een pil, olie of gummy. Die je kunt innemen nadat je in contact bent geweest met iemand die positief is getest. Ik pleit er niet voor dat deze specifieke cannabinoïden worden gebruikt als behandeling of genezing voor iemand die in het ziekenhuis is opgenomen en ernstig ziek is. Ik vind het wel een effectieve preventiemaatregel. Ik denk dat het kan helpen om mensen gezond te houden.”

Richard van Breemen

Vervolgonderzoek

vinden die kunnen voorkomen dat het virus cellen infecteert, of die

Richard van Breemen heeft inmiddels officieel verzocht om een

hun vermogen om te repliceren afremt. We besloten het virus aan te

vervolgstudie te kunnen starten: “Ik zou graag een vervolgonderzoek

vallen bij het beginpunt, waar het de cel binnenkomt. Toen we

willen doen waarin we beginnen met het ontwikkelen van criteria

hiervoor in 2020 bij de NIH (National Institutes of Health) subsidie

waaraan de orale dosis precies zou moeten voldoen. Hoe kunnen we

vroegen, werd dat geweigerd. Desondanks zetten we door en we

het aantal doses per dag handhaven en welk niveau hebben we nodig

hebben vastgesteld dat deze cannabinoïden kunnen voorkomen dat

om virale infectie of overdracht te helpen voorkomen? En we moeten

het virus een menselijke cel binnendringt.”

een product ontwikkelen dat absoluut veilig is om te gebruiken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat hennepextracten als deze kunnen

Mix met THC-A

worden gebruikt om mensen te helpen gezond te blijven en te

Hij vervolgt: “We ontdekten drie cannabinoïden die een hoog

voorkomen dat ze ziek worden door COVID.”

vermogen hebben om zich aan het spike-eiwit te binden. En we stelden vast dat een combi daarvan een groter effect kan hebben dan wanneer

Het onderzoek is te lezen via deze link:

je één afzonderlijke cannabinoïde gebruikt. Dus de mix van cannabi-

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jnatprod.1c00946

16 HighLife


Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media, Fotografie: Derrick Bergman en ReLeaf Malta

Hoe Malta als eerste EU-land cannabis legaliseerde Het nieuws dat het kleine eilandstaatje Malta als eerste Europese land cannabis legaliseert, haalde half december 2021 de wereldpers, tot de New York Times toe. Activisten, met name ReLeaf Malta, speelden een sleutelrol bij deze doorbraak. HighLife sprak met Andrew Bonello, voorzitter van ReLeaf Malta en hét gezicht van cannabis op de eilandengroep.

Valetta, de hoofdstad van Malta

Dat juist Malta als eerste Europese land

Daniel Holmes

een tijdje ‘begon mijn interesse in drugsbe-

cannabis heeft gelegaliseerd kwam voor

Hoe streng de Maltese cannabiswet was,

leid de overhand te krijgen’, vertelt hij. ‘En

velen als een verrassing; het land staat als

werd in 2011 pijnlijk duidelijk met de

zoals ze zeggen: de rest is geschiedenis.’

katholiek en conservatief te boek en had

veroordeling van Daniel Holmes, een naar

- tot voor kort - zeer strenge wetten en

Malta verhuisde Brit. Voor het thuis kweken

regels rond cannabis. Malta wordt al

van vijf wietplanten kreeg Holmes 23.000

duizenden jaren bewoond en is vanwege

euro boete en ruim tien jaar celstraf,

de strategische ligging tussen Afrika en

waarvan hij er acht uit zat. Andrew Bonello

Europa altijd door buitenlandse machten

kent de verwoestende werking van de

overheerst. Het land is pas sinds 1964

cannabiswetten al langer. Hij is geboren en

onafhankelijk en de Britse koningin was nog

getogen op Malta, studeerde en speelde

tot 1974 staatshoofd. In 2004 werd Malta lid

professioneel voetbal in Italië en keerde

van de Europese Unie.

terug om in het familiebedrijf te werken. Na

Andrew Bonelli

HighLife 17


Legalize it Malta

Zero Tolerance

en de zero tolerance aanpak van de

Het zaadje voor Bonello’s betrokkenheid en

De veroordeling van Daniel Holmes werkte

toenmalige regering, bleven veel slachtof-

activisme werd zo’n dertig jaar geleden

als katalysator voor de cannabis beweging,

fers van de onrechtvaardige wetten liever

gezaaid, toen zijn beste vriend werd

door de absurditeit van het vonnis en de

onder de radar.’ Mensen durfden simpelweg

opgepakt voor het delen van een joint. Voor

aandacht van buitenlandse media. Bonello:

niet op te komen voor hun rechten. ‘Het was

de wet stond dat gelijk aan drugshandel,

‘Ook dankzij social media kreeg de canna-

ook riskant om demonstraties bij te wonen,

met een verplichte minimumstraf van vier

bisgebruiker een gezicht en werd gepresen-

omdat undercover agenten deelnemers

jaar cel. ‘Ik zag van dichtbij het verwoestende effect van zijn veroordeling, ik zag zijn familie langzaam imploderen.’ Hij raakte betrokken bij de actiegroep Legalize it Malta en werd in 2019 voorzitter van ReLeaf Malta, de NGO die een sleutelrol speelt bij de hervorming van het cannabisbeleid. Bonello: ‘Wij vertegenwoordigen de stem van mensen die cannabis gebruiken in Malta. Door nauw samen te werken met stakeholders uit de gezondheidszorg, de wetenschap, de politiek en de juridische wereld, hebben we bijgedragen aan

Voor het thuis kweken van vijf wietplanten kreeg Holmes in 2011 23.000 euro boete en ruim tien jaar celstraf, waarvan hij er acht uit zat.

verandering van het beleid, waarbij

fotografeerden. Dit soort tactieken, de wegversperringen in militaire stijl en de consequente boodschap dat mensen die drugs gebruiken hersenloze criminelen zijn, hebben ons heel lang stil gehouden.’

Verandering Na bijna een kwart eeuw van conservatieve Nationalist Party regeringen, kwam in 2013 de progressieve Labour Party aan de macht. ‘Dat was het moment waarop we gingen geloven dat er echt verandering kon komen’, herinnert Bonello zich. ‘In de aanloop naar die verkiezingen hebben we bijeenkomsten

menselijke waardigheid en respect

teerd als mens, niet als luie wietroker. Zijn

belegd met de meest progressieve kandida-

voorrang krijgen boven criminalisering en

zaak, en andere die volgden, gaven ons land

ten van de oppositie en gelobbyd om

verbodsbeleid. Ik vind decriminalisering

een slecht imago. Een kleine groep

decriminalisering van cannabis in hun

van cannabis belangrijk omdat het ervoor

mobiliseerde zich, ging de straat op en

verkiezingsprogramma te krijgen.’ Dat lukte,

zorgt dat minder mensen met het straf-

probeerde een dialoog aan te gaan met de

maar de uitkomst bleek mager. ‘Er kwam een

recht in aanraking komen of blootgesteld

autoriteiten en de pers. Er waren veel

wet die bezit tot 3,5 gram criminaliseerde,

worden aan synthetische producten.’

soortgelijke gevallen, maar door het stigma

maar de politie had nog steeds de bevoegd-

Marsaxlok

18 HighLife


Werkgeversbonden, GGZ organisaties, de Kamer van Koophandel en ruim vijftig christelijke organisaties schreeuwden moord en brand. Maar hun protest was vergeefs. Op 14 december 2021 nam het parlement het legaliseringsvoorstel van de regering aan. Vier dagen later zette president George Vella zijn handtekening en werd de wet van kracht.

Momentum Hoe verklaart Bonello het succes van ReLeaf Malta? ‘Hoewel we een kleine NGO zijn zonder inkomsten, slaan we nooit een uitnodiging af om over cannabis te debatteren vanuit een mensenrechtenperspectief, zodat de stem van mensen die cannabis gebruiken wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Door ons toegewijde

Lagune bij het eiland Gozo heid om je 48 uur vast te houden voor ondervraging. Ook thuisteelt voor eigen gebruik bleef strafbaar.’ Een nederlaag, maar ook een aansporing voor de activisten om zich nog beter te organiseren. ‘ReLeaf Malta nam het voortouw en publiceerde in 2017 een manifest waarin we aangaven hoe en waarom een g ​​ elegaliseerde cannabismarkt voordeliger zou zijn voor Malta. Nadat we een geregistreerde NGO waren geworden, verlegden we onze focus van activisme naar belangenbehartiging. We vormden een netwerk van internationale experts om samen te werken en ons eigen onderzoek te onderschrijven. Dat hielp om onze visie beter te onderbouwen en politici te laten zien hoe serieus wij hervorming namen.’

team van onderzoekers en schrijvers waren

Op 14 december 2021 nam het parlement het legaliseringsvoorstel van de regering aan. Vier dagen later zette president George Vella zijn handtekening en werd de wet van kracht.

we voorbereid op elke gelegenheid die we kregen. Ook het vinden van manieren om het momentum te behouden en de cannabis scene betrokken te houden waren belangrijk voor het uiteindelijke resultaat.’

Cannabis Social Clubs Onderdeel van de nieuwe wet is de mogelijkheid om Cannabis Social Clubs op te richten. Op Malta worden ze associations genoemd en online zijn er al zo’n dertig actief. Totdat de nieuwe Cannabis Autoriteit de precieze regels voor deze verenigingen vaststelt kunnen zij nog niet fysiek open, zegt Bonello. ‘We hopen echt dat de Autoriteit een flexibele en inclusieve aanpak kiest. Dat maakt de kans groter dat het monopolie van de illegale markt wordt

Daarbij speelt het kleine aantal inwoners van

verstoord.’ Het ziet er niet naar uit dat

Recht op thuisteelt

Malta, nog geen half miljoen, ook een rol.

toeristen lid mogen worden. Maar wat niet

In 2019 publiceerde ReLeaf Malta een voorstel

‘Onze verzoeken om ontmoetingen met de

is, kan nog komen. Bonello: ‘Dit zou een

voor een gereguleerde cannabismarkt en riep

minister-president, ministers en parlements-

nieuwe zakelijke niche voor de illegale

de regering op hun beloften na te komen over

leden werden heel vaak aanvaard en hun wil

markt kunnen opleveren en daarom zou de

aanpassing van de draconische cannabiswet.

tot hervorming stemde positief. Maar toen de

Cannabis Autoriteit deze kwestie kunnen

‘Ten eerste riepen we op tot directe vrijlating

regering duidelijk maakte dat er echte

onderzoeken en een systeem voor

van iedereen die veroordeeld was voor

hervormingen kwamen, brachten onze

toeristen ontwikkelen dat transparantie en

kleinschalig bezit, thuisteelt of het delen van

tegenstanders hun wapens in stelling.’

verantwoording garandeert.’

wiet en dit te schrappen van hun strafblad. De tweede oproep ging over het recht op

Wat mag wel en wat mag niet?

thuisteelt. Mensenrechten, sociale rechtvaar-

De nieuwe Maltese cannabiswet is een Europese primeur, maar de legalisering is beperkt.

digheid en volksgezondheid zijn de pijlers van

Voor volwassenen is bezit tot zeven gram cannabis voortaan legaal, net als het delen van

onze belangenbehartiging. Het verspreiden

cannabis zonder winstoogmerk onder volwassenen. Bezit van meer dan zeven maar

van onze boodschap was niet makkelijk. Het

minder dan 28 gram blijft strafbaar, de boete is maximaal 100 euro. Gebruik van cannabis

bleek bijna onmogelijk om tot de media door

in de openbare ruimte blijft verboden en kan worden bestraft met een boete van 235

te dringen, vooral de meer conservatieve

euro. Thuisteelt is toegestaan voor volwassenen, met een maximum van vier planten per

media die het nieuws domineren.’

huishouden, die niet vanaf de straat zichtbaar mogen zijn. Thuistelers mogen maximaal vijftig gram droge wiet in huis hebben. Verenigingen mogen cannabis telen en verkopen

Wil tot hervorming

aan volwassen leden. Leden mogen maximaal zeven gram per dag en vijftig gram per

Het bereiken van politici was eenvoudiger.

maand aanschaffen én maximaal twintig cannabiszaden per maand.

HighLife 19


Door: Michiel Panhuysen

Voortschrijdende inzichten over het schaarse recht Grote twijfels over verplichte toepassing op coffeeshops Valt de exploitatie van een coffeeshop juridisch gezien onder het schaarse recht? Gemeenten en juristen breken zich het hoofd erover. De meningen zijn verdeeld. Daarbij kun je de vraag stellen of het wenselijk is om de gedoogde verkoop elke zoveel jaar aan andere partijen over te laten. Je kunt in Nederland niet zomaar een cof-

verklaring waarin staat dat zij onder bepaal-

en daarom vallen coffeeshops volgens hen

feeshop openen. In de meeste gemeenten

de voorwaarden cannabis mogen verkopen.

onder het schaarse recht. Sommige getrof-

geldt een nulbeleid. Dat betekent dat er geen

Dat is geen vergunning. En geen recht! De

fen exploitanten lieten het er niet bij zitten en

coffeeshops zijn toegestaan. Een kwart van de

verkoop van cannabis is nog steeds illegaal

maakten bezwaar bij de rechtbank. Inmid-

gemeenten staat wel coffeeshops toe. Al deze

in Nederland, maar wordt onder bepaalde

dels heeft een aantal van hen met succes

gemeenten werken met een maximumstel-

voorwaarden gedoogd. Dat betekent dat er

de invoering van het schaarse recht kunnen

sel. Dat betekent dat het aantal coffeeshops

niet wordt gehandhaafd op iets wat eigenlijk

tegenhouden. Bij verschillende rechtbanken

beperkt is tot het gestelde maximum. Soms

illegaal is. Daarnaast hebben coffeeshops

(Arnhem, Noord-Holland en Roermond)

komt er nog wel eens een nieuwe coffeeshop

stelden rechters de ondernemers in het gelijk.

bij, maar in de meeste gemeenten worden de

Beide ‘vergunningen’ moeten volgens deze

coffeeshops al voor langere tijd door dezelfde

rechters los van elkaar worden gezien. Dit be-

exploitanten gerund. De coffeeshopsector is

tekent dat het schaarse recht niet geldt voor

dus een vrij gesloten markt.

coffeeshops. Een gedoogverklaring is immers geen vergunning en een horecaexploitatie-

Gelijke kansen

vergunning is niet schaars. Het is nu wachten

In 2016 is in Nederland erkend dat vergun-

op een uitspraak van de Raad van State.

ningen die schaars zijn niet langer voor Deze beslissing vloeide voort uit Europese

Verstoorde balans op de lokale cannabismarkt

regelgeving over gelijke kansen. Dit had tot

Daarnaast speelt er nog iets. Toepassing van

gevolg dat elke gemeente moest bekijken

het schaarse recht heeft namelijk ingrijpende

voor welke sectoren zij de vergunningen

gevolgen voor de lokale coffeeshopmarkt,

als ‘schaars’ bestempelden. De meeste

die vaak na vele jaren in balans is gekomen.

gemeenten begonnen met sectoren waar-

Die balans wordt verstoord wanneer nieuwe

voor dat zeer voordehand liggend is, zoals

ondernemers de markt betreden. Het gaat

marktstandplaatsen of de exploitatie van

allereerst om zichtbare onrust. Een coffee-

rondvaartboten. Later kwamen daar de ver-

shop op een nieuwe locatie mondt vaak uit in

onbepaalde tijd mogen worden afgegeven.

gunningen voor gokhallen bij. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat coffeeshops ook onder het schaarse recht vallen. Alle ge-

De verkoop van cannabis in coffeeshops wordt slechts ‘gedoogd’

protesten en procedures van omwonenden. Maar ook aan de achterkant van de coffeeshops ontstaat er onrust. De leveranciers

meenten die coffeeshops toestaan werken

vaak een horeca-exploitatievergunning. In

van de bestaande coffeeshops verliezen hun

immers met een maximumstelsel. Toch staat

sommige gemeenten wordt gewerkt met

afzetkanaal. Het is niet zomaar gezegd dat zij

het juridisch niet zomaar vast dat het schaar-

een horeca-exploitatievergunning met de

ook de nieuwe coffeeshop(s) zullen aanleve-

se recht van toepassing is op coffeeshops.

aantekening ‘coffeeshop’. Juridisch gezien is

ren. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan

Ook stellen steeds meer gemeenten zichzelf

dit onjuist. Daarmee geef je in feite een ver-

tussen rivaliserende partijen die proberen een

de vraag of het toepassen van het schaarse

gunning af voor activiteiten die illegaal zijn.

plek op de markt te veroveren. Ook kan dit

recht op coffeeshops wel wenselijk is.

leiden tot een (tijdelijke) opleving van illegale

Verwarring

aanbieders die elke verstoring op de markt

Geen recht

En hier begint dus de verwarring. Sommige

aangrijpen om hun klantenkring uit te breiden.

Het schaarse recht gaat immers over de

gemeenten menen dat de horeca-exploi-

verdeling van vergunningen die schaars zijn.

tatievergunning en de gedoogverklaring

Verplicht?

Coffeeshops beschikken over een gedoog-

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

Sommige gemeenten menen dat zij verplicht

20 HighLife


Uiteindelijk zal de Raad van State beslissen of het schaarse recht van toepassing is op coffeeshops zijn om de dienstenregeling toe te passen. Die

coffeeshop groot is. Iedereen weet dat daar

vergunningen. Geschikte locaties voor cof-

verplichting staat echter nergens vermeld in

een goede boterham mee te verdienen valt.

feeshops zijn dus moeilijk te vinden.

nationale of internationale stukken. Nog los van

Het uitschrijven van een nieuwe verdelings-

het feit of het schaarse recht juridisch gezien

procedure betekent voor de ambtenaren

van toepassing is op coffeeshops, staat het

die verantwoordelijk zijn voor een eerlijke

Schaarse vergunningen en wietexperiment

elke gemeente vrij om daar invulling aan te

verdeling van de vergunningen dat ze alle

Naast al deze overwegingen staan er bo-

geven, volgens de Handreiking over Schaarse

aanvragen moeten toetsen op de door hen-

vendien nieuwe ingrijpende ontwikkelingen

vergunningen die in opdracht van de VNG is

zelf bedachte criteria. Dit leidde in verschil-

op de agenda in coffeeshopland. Naar alle

geschreven. Op basis van het risico op versto-

lende gemeenten tot bizarre toestanden.

waarschijnlijkheid begint dit jaar het wietexpe-

ring van de openbare orde mag een gemeen-

Zo meldden zich in de gemeente Deventer

riment in tien gemeenten met coffeeshops.

te afwijken van de mededingingsplicht.

honderden gegadigden.

Het experiment heeft grote gevolgen voor

Bizarre toestanden

Gebrek aan geschikte locaties

vanuit onderzoeksperspectief niet handig als er

Het is opvallend dat met name gemeenten

In verschillende gemeenten is inmiddels

grote wijzigingen op de lokale markt optreden

in het oosten van het land (bijvoorbeeld

gebleken dat het vinden van een geschikte

tijdens het experiment. Tijdens het experiment

Arnhem, Deventer, Zwolle en Apeldoorn)

locatie voor een coffeeshop lastig is. Nog

willen ambtenaren daarom liever geen wis-

zeer fanatiek aan de slag zijn gegaan met

los van het feit dat veel Nederlanders

selingen van exploitanten. In Arnhem, Zaanstad

het schaarse recht. Gemeenten in de

niet zitten te wachten op een coffeeshop

en Breda wordt inmiddels nagedacht over het

randstad en het westen van het land zijn

naast hun deur, kun je vanwege een aantal

opschorten van de toepassing van het schaar-

een stuk afwachtender. In gemeenten

andere voorwaarden niet zomaar overal

se recht tot het einde van het experiment.

met veel coffeeshops zoals Rotterdam

een coffeeshop beginnen. Veel gemeenten

of Amsterdam zou het immers tot een

werken met voorwaarden voor locaties zoals

Alles overziend lijkt het voorlopig niet wen-

regelrechte ramp kunnen leiden. Niet alleen

afstand tot scholen en het tegengaan van

selijk om het schaarse recht toe te passen

vanwege de openbare ordeproblemen die

concentraties van coffeeshops. De bestaan-

op coffeeshops. Zelfs als de Raad van State

uit deze richtlijn voortvloeien, maar ook qua

de coffeeshops hebben een pand vaak in

uiteindelijk beslist dat er een mededin-

workload voor een gemeente die om de

handen of hebben een huurcontract voor

gingsplicht geldt voor coffeeshops, zijn er

zoveel jaar al die vergunningen opnieuw

het pand dat zij gebruiken. Zij dragen zo’n

voldoende redenen om hiervan af te wijken

moet gaan uitgeven. De ervaring leert dat

pand of contract niet zomaar over. Meestal

vanwege de onwenselijke gevolgen voor de

de belangstelling voor het runnen van een

dingen ze zelf ook mee naar de nieuwe

openbare orde en veiligheid.

de betrokken coffeeshops. Daarnaast is het

HighLife 21


Door: Redactie HighLife

ort nieuws THAI MOGEN THUIS MEDIWIET KWEKEN

BLOWEN ZONDER BOETE IN LONDEN

Geweldig nieuws uit Thailand. De Thaise narcotica-commissie

Jongeren van 18 tot 24 jaar die in geselecteerde stadsdelen

meldde deze week dat dat cannabis van de lijst van verboden

van Londen worden betrapt met een kleine hoeveelheid

drugs wordt verwijderd, zodat huishoudens de plant kunnen

cannabis, zullen niet langer vervolgd worden, aldus de Londense

gaan kweken. Thailand werd het eerste Zuidoost-Aziatische

burgemeester Sadiq Khan. Helemaal straffeloos kunnen ze niet van

land dat in 2018 cannabis legaliseerde voor medisch gebruik en

hun jointje genieten, want ze lopen wel het risico om een cursus

onderzoeksdoeleinden.

over ‘de gevaren van drugsgebruik’ te moeten volgen.

Volgens de nieuwe wet mogen mensen thuis medicinale

Een woordvoerder van Kahn zei: ‘We weten dat we ons nooit

cannabisplanten kweken nadat ze hun lokale overheid hiervan

uit het probleem zullen kunnen arresteren. Daarom blijven we

op de hoogte hebben gesteld, maar de cannabis mag niet voor

werken aan regelingen die jongeren ondersteuning en onderwijs

commerciële doeleinden worden gebruikt, aldus de minister van

bieden. Dat is veel beter dan hen het strafrechtsysteem in te

Volksgezondheid Anutin Charnvirakul. De nieuwe wet gaat over vier

loodsen.’ De inwoners van Londen zien het plan wel zitten. Zes

maanden in. Ondertussen zal het ministerie van Volksgezondheid

op de tien mensen in de Britse hoofdstad steunen de regeling

een afzonderlijk wetsontwerp aan het parlement voorleggen met

(63%, waaronder 24% die het ‘sterk steunen’), terwijl 19% tegen is.

details over het legale gebruik van cannabis, inclusief de productie

In de landelijke politiek is weinig enthousiasme te vinden. Zowel

en commercieel gebruik, met richtlijnen voor recreatief gebruik.

Downing Street als Labour-leider Keir Starmer zeiden dat ze geen

Deze nieuwe voorstellen moeten later in het parlement besproken

decriminalisering van drugs willen. De woordvoerder van Boris

worden. Anutin is de drijvende kracht achter deze stappen. Hij

Johnson meldde dat illegale drugs ‘levens vernietigen en geweld

is de leider van de Bhumjai Thai Party, een belangrijke partner in

aanwakkeren.’ En: ‘We zijn absoluut niet van plan om gevaarlijke

de coalitieregering van het land, en voerde tijdens de algemene

en schadelijke stoffen voor recreatief gebruik te decriminaliseren.

verkiezingen van 2019 campagne voor de legalisering van cannabis

Decriminalisering zou de georganiseerde criminelen de controle

om Thaise boeren te helpen. De nieuwste maatregel wordt ook

geven, terwijl het risico bestaat dat het drugsgebruik toeneemt,

gezien als een bijdrage aan de promotie van cannabisproducten als

wat leidt tot misdaad en geweld die onze straten verwoesten.’

een belangrijke industrie in Thailand.

Starmer (Labour) keurde het idee ook af: ‘Ik ben er geen voorstander van dat we de wet veranderen of softdrugs gaan decriminaliseren.’ Wel toonde hij zich bereid om ‘te gaan kijken’ naar de pilot die Khan voorstelde. Vanuit Labour kwam forse kritiek op de afkeurende woorden van Starmer. Vooralsnog worden de plannen verder voorbereid.

Sadiq Kahn

22 HighLife


Door: Redactie HighLife

Creatief programmeren met cannabis Meer dan een derde van de softwareprogrammeurs zegt dat ze cannabis gebruiken tijdens het werken. Ze beamen wat wij al wisten; het bevordert de creativiteit en brengt hen in een ‘programmeerzone’, aldus een studie van de Universiteit van Michigan.

De onderzoekers hadden ‘anek-

de Algemene verordening

dotisch bewijs’ dat suggereerde

gegevensbescherming (AVG).

dat mensen die actief in de

De Autoriteit Persoonsgege-

programmering werken, meer

vens (AP) zegt hierover: ‘De

geneigd zijn om cannabis op het

AP begrijpt dat werkgevers

werk te gebruiken. Dus startten

zich verantwoordelijk voelen

ze een grootschalige enquête

voor de veiligheid op de

over het onderwerp, waarbij ze

werkvloer. En dat problemen

803 ontwikkelaars vroegen om te

met alcohol, drugs en ge-

beschrijven hoe cannabis een rol

neesmiddelen daarvoor een

speelt in hun werk. Een belangrij-

bedreiging kunnen vormen.

ke motivatie voor het onderzoek

Maar werkgevers kunnen niet

was het feit dat het beleid voor

zomaar van alle medewer-

drugstesten nog steeds gebrui-

kers eisen dat ze meewerken

kelijk is in de programmeersector, wat kan

van pijn en angst) genoemd door minder

aan een alcohol-, drugs- en medicijntest

bijdragen aan ‘tekorten aan personeel voor

dan 30% van de respondenten. Dus, hoewel

(ADM-test). Resultaten van een ADM-

bepaalde banen’.

wellness wel enig cannabisgebruik moti-

test zijn gezondheidsgegevens. Volgens

veert tijdens het programmeren, is het niet

de privacywet mag een organisatie deze

de meest voorkomende motivatie.’

gegevens niet zomaar verwerken. Dit

‘Leuker maken’ Van de deelnemers aan het onderzoek zei

mag alleen als daarvoor een wettelijke

35 procent dat ze ‘cannabis hebben ge-

Drugstesten op werk

uitzondering bestaat.’ Alleen in een paar

probeerd tijdens het programmeren of het

Beleid voor het testen op cannabis is een

beroepen is een drugstest dus verplicht,

voltooien van een andere software-engi-

hot topic in de VS naarmate meer staten

bijvoorbeeld bij piloten, treinmachinisten

neering-gerelateerde taak. Drieënzeventig

legaliseren. New York heeft er al een einde

of kapiteins.

procent van deze groep zei het afgelopen

aan gemaakt. Amazon meldde onlangs dat

jaar cannabis te hebben gebruikt tijdens

een eerder besluit om het testen op canna-

Uitbreiden

het werken.’ De onderzoekers van de studie

bisgebruik te beëindigen, ook met terug-

De overheid wil graag de verplichting tot

(Hashing It Out: A Survey of Programmers’

werkende kracht zal zijn. Dat betekent dat

een drugstest uitbreiden. In eerste instantie

Cannabis Usage, Perception, and Motiva-

voormalige werknemers en sollicitanten die

in de chemische industrie. Uit onderzoek

tion) concludeerden: ‘We ontdekten dat

werden gestraft voor het positief testen op

blijkt dat een flink aantal bedrijven in die

programmeurs meer geneigd zijn plezier

THC weer in aanmerking komen voor werk.

sector toch al drugstesten uitvoert. Bedrij-

of verbetering van het programmeren te

Ondertussen kreeg de Biden-administratie

ven die actief zijn in de Rotterdamse haven

melden dan gezondheidsmotivaties. De

veel kritiek nadat werd gemeld dat ze tien-

gaven dat openlijk toe. Zij menen dat veilig-

meest voorkomende redenen waren ‘om

tallen stafleden had ontslagen of anderszins

heid belangrijker is dan privacy. Vakbonden

programmeergerelateerde taken leuker te

had gestraft die hadden toegegeven eerder

stellen dat personeel onder druk wordt

maken’ (61%) en ‘om creatievere program-

cannabis te hebben gebruikt.

gezet om de testen te ondergaan. Het

meeroplossingen te bedenken’ (53%). In

onderwerp speelt ook in het leger. De voor-

feite werden alle redenen voor program-

Nederlandse situatie

malige minister van Defensie Henk Kamp is

maverbetering door ten minste 30% van de

Een werkgever mag normaal gesproken

voorstander van ‘preventief testen’. Defensie

respondenten geselecteerd. Aan de andere

zijn werknemers niet verplichten om

hanteert al een ‘zero tolerance’ beleid als

kant werden algemene gezondheidsgere-

een drugstest te ondergaan. Dat is sinds

het gaat om drugsgebruik. Het gebruik hier-

lateerde redenen (zoals het verminderen

2018 zo geregeld in privacywetgeving:

van is verboden en leidt tot ontslag.

HighLife 23


Door: Michiel Panhuysen

Pilot Coffeeshops Amsterdam Tussen 2013 en 2021 werden vijf coffeeshops in Amsterdam verplaatst. Met succes. Amsterdam nodigde begin 2012 alle coffeeshops in de stad uit om voorstellen in te dienen om hun zaak te verplaatsen in het kader van de ‘Pilot Coffeeshops’. Doel van deze pilot was om te kijken hoe invulling zou kunnen worden gegeven aan een aantal aspecten van het Amsterdamse coffeeshopbeleid, zoals het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie en spreiding van coffeeshops. Omdat de Pilot Coffeeshops een uitvloeisel was van een verzoek van de overheid om uit te zoeken hoe overlast van coffeeshops zou kunnen worden tegengegaan droeg het Rijk bij aan de kosten voor de uitvoering ervan. Een deel van de kosten bestond uit de monitoring van verplaatste coffeeshops door een onderzoeksbureau.

De gemeente Amsterdam wilde minder coffeeshops in het centrum en meer in de buitenwijken Binnen de pilot was ruimte voor de verplaat-

Zuidoost, Noord of Nieuw-West voorrang

was om het aantal coffeeshops in gebieden

sing van vijf coffeeshops. Daarbij werd

krijgen. Een verplaatsing van een shop naar

met een hoge concentratie coffeeshops

voorrang gegeven aan coffeeshops die

het Centrum was uitgesloten (hoewel er wel

(zoals in het Centrum) te verminderen.

gelegen waren op plekken waar op dat

een shop binnen het Centrum is verplaatst).

moment al overlast bestond. Ook zouden

Het achterliggende idee van de pilot was

Zuidoost

shops die wilden verplaatsen naar de wijken

immers om te kijken in hoeverre het mogelijk

Uitgangspunt van het Amsterdamse

24 HighLife


coffeeshopbeleid is dat er geen nieuwe

de coffeeshops liepen een risico. Op het

Voorwaarden

coffeeshopvergunningen meer worden

moment dat zij hun deuren op de nieuwe

Een gedachte achter de pilot was dat de

uitgegeven. Binnen de ‘Pilot Coffeeshops’

locatie openden, konden ze niet meer terug

gemeente op de nieuwe locaties meer grip

werd een uitzondering gemaakt voor

naar de oude locatie.

zouden hebben op eventuele overlast.

stadsdeel Zuidoost. Daar zou eventueel wel

Daarom moesten de shops een beheersplan

een nieuwe vergunning voor een coffeeshop

Nieuwe exploitatievormen

opstellen waarin ze aangaven hoe ze overlast

kunnen worden aangevraagd. Dat stadsdeel,

Nieuw voor Amsterdam is dat de te verplaat-

zouden tegengaan. Coffeeshops die afhaal

zo groot als een middelgrote stad in

sen coffeeshops binnen de pilot mochten

wilden worden moesten aan een doorlopen-

Nederland, had tot voor kort geen enkele

kiezen uit drie exploitatievormen. Naast de in

de weg liggen en over voldoende parkeer-

Amsterdam gebruikelijke coffeeshop waarbij

plaatsen beschikken. De nieuwe vestigingen

een klant cannabisproducten in de shop kan

moesten ook op minimaal 350 meter

aanschaffen, waarbij deze ter plekke kunnen

loopafstand liggen van een school (voortge-

worden geconsumeerd of worden meege-

zet of middelbaar beroepsonderwijs).

nomen naar buiten de shop, zijn er twee

The Bulldog verplaatste een vestiging naar het Westelijk Havengebied in Amsterdam

nieuwe vormen. De eerste is een vorm waar

Succes

alleen cannabis afgehaald mag worden

Tot nu toe zijn de eerste vier van de vijf

(afhaalcoffeeshop). In de tweede nieuwe

verplaatsingen uitgebreid gemonitord door

vorm mag de klant zijn eigen cannabis alleen

een onderzoeksbureau. De onderzoekers

ter plekke consumeren.

hebben op drie momenten uitgebreid gekeken naar de aantallen bezoekers in de

In 2012 was het een interessante gedachte om

nieuwe vestiging, naar de profilering van de

coffeeshop en had daarom veel overlast van

ook afhaalcoffeeshops toe te laten. Dat was

klanten in de shop en naar de ontwikkelingen

straatdealers. Een van de doelen van de pilot

nieuw in Amsterdam. Tot die tijd ging de

op het gebied van overlast. Bij die eerste vier

was om overlast van coffeeshops op

gemeente Amsterdam ervanuit dat een

shops is inmiddels de voorlopige tweejarige

bepaalde locaties tegen te gaan door de

consument in een coffeeshop ook zijn

vergunning omgezet in een definitieve

verplaatsing van bestaande coffeeshops. Met

cannabis moest kunnen nuttigen met het idee

vergunning. De laatste shop binnen de pilot

uitzondering voor Zuidoost dus, waar net

dat daarmee minder zou worden geblowd in

opende afgelopen herfst zijn deuren. Gezien

door het uitgeven van een nieuwe vergun-

parkjes of op straat. Binnen de pilot werd die

de omstandigheden in Zuidoost en de goede

ning voor een coffeeshop een poging werd

gedachte dus voor de eerste keer losgelaten.

samenwerking tussen deze coffeeshop en de

gedaan om de bestaande overlast te

In 2021 opende de eerste coffeeshop in

gemeente ligt het in de lijn der verwachtingen

beperken. Op deze manier is het vestigen van

Amsterdam die alleen als afhaal functioneert

dat ook deze zaak in de tweede helft van 2023

een nieuwe shop net als het weghalen van

zijn deuren: Cannacenter Best Friends in

met succes definitief zal zijn verplaatst. De pilot

een shop een instrument om overlast te

Amsterdam Zuidoost. Meer daarover elders in

toont aan dat de verplaatsing van coffeeshops

beperken: Als teveel coffeeshops in een

dit blad. De gedachte om een coffeeshop

een zeer nuttig instrument kan zijn om

gebied overlast veroorzaken verplaats je ze.

alleen als ‘zitgelegenheid’ te laten functione-

coffeeshops in een stad of zelfs in heel

En als er in een bepaald gebied straatdealers

ren slaat niet aan: geen van de coffeeshops

Nederland optimaal te spreiden. Naast

actief zijn in een gebied zonder coffeeshops

heeft de verkoop van cannabis laten vallen. In

spreiding van bestaande coffeeshops kan ook

kun je de overlast verminderen door daar net

2020 werd die exploitatievorm ook in theorie

het vestigen van enkele nieuwe shops in wijken

een of meerdere coffeeshops te openen.

zeer onaannemelijk, omdat tabak definitief uit

en gemeenten zonder coffeeshop helpen om

de coffeeshops was verbannen.

overlast van straatdealers tegen te gaan.

Twee jaar vergunning Een coffeeshop verplaatsen is niet zo even op een zondagmiddag geregeld. Een nieuwe

Vijf coffeeshops verplaatst

locatie vinden, de nodige vergunningen

In 2013 trapte coffeeshop ‘The Old Church’ als eerste af binnen de pilot. De shop lag in het

regelen, de buurt informeren, eventuele

Wallengebied en daar moesten in die periode veel coffeeshops hun deuren sluiten. De

nieuwbouw. En dan is het vanuit het perspectief

shop verplaatste naar een plek aan de Amstel. Hoewel het niet de bedoeling was dat

van een ondernemer ook maar de vraag of de

coffeeshops binnen het kader van de pilot naar het centrum zouden verplaatsen is dat

nieuwe zaak gaat lopen. In de pilot werden de

toch gebeurd. Mogelijk speelde mee dat de coffeeshop al in het centrum lag en boven-

coffeeshopvergunningen in eerste instantie

dien in het Wallengebied.

naar een nieuwe plek overgezet voor de periode van twee jaar. Een onderzoeksbureau

Ook coffeeshop The Bulldog deed mee en verplaatste een van zijn shops naar het

monitorde de verplaatsing van de coffeeshop.

Westelijk Havengebied in 2015. In datzelfde jaar opende Coffeeshop Betty Boop haar

Het bureau onderzocht of er overlast was vóór

deuren in Sloterdijk. Twee jaar later (in 2017) startte ook de eerste coffeeshop in Amster-

de vestiging van de coffeeshop, en hield

dam Zuidoost: Coffeeshop Roots, op basis van een nieuwe vergunning, geen verplaatsing

daarna twee jaar bij wat er veranderde aan die

dus. Uiteindelijk vond de vijfde verplaatsing in 2021 plaats met Cannacenter Best Friends.

situatie, om daarna de vergunning om te zetten

De coffeeshop die de eerste afhaal werd van Amsterdam heeft er een langdurend traject

in een definitieve vergunning. De deelnemen-

van nieuwbouw en vergunningen regelen op zitten.

HighLife 25


Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen

deel 1

Cannacenter Best Friends Amsterdam Zuidoost ‘We worden door de buurt als een aanwinst gezien’

Het Nederlandse coffeeshoplandschap verkeert in zwaar weer. Schaarse vergunningen, tabaksvrije coffeeshops, het ingezetenencriterium of bankengedoe maken het er voor veel coffeeshopondernemers niet echt leuker op. Toch is er ook een mooie ontwikkeling. In enkele gemeenten zijn nieuwe coffeeshopvergunningen uitgegeven. Deze nieuwe serie belicht een aantal van deze ‘verse coffeeshops’. ‘Zuidoost is een stadsdeel van Amsterdam

Plan B

inzendingen een van de gelukkigen. De pilot

met ongeveer evenveel inwoners als de stad

De plannen in de brief worden tussen 2008 en

geeft voorkeur aan het verplaatsen van een

Hilversum’, legt coffeeshopondernemer

2011 nog niet tot uitvoer gebracht, maar blijven

vestiging naar nieuwe locaties in de stadsde-

Ewout van der Weijden uit. ‘Hilversum telt 7

al die tijd als een zwaard van Damocles boven

len Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Verplaat-

coffeeshops, maar tot voor kort was er geen

Best Friends hangen. Inmiddels heeft Best

sing naar het Centrum was uitgesloten.

enkele coffeeshop voor inwoners van

Friends als plan B een tweede coffeeshop

Amsterdam Zuidoost.’ Van der Weijden en zijn

overgenomen in het centrum, met het idee

Tijdelijk

partners hadden er bijna tien jaar aan

dat de eerste shop mogelijk gesloten zou

Een addertje onder het gras: De nieuwe

voorbereidingen opzitten, voordat zij op

worden. Het lijkt een ‘smart move’, tot in 2010

locatie is tijdelijk, voor twee jaar. De coffee-

maandag 8 november 2021 hun nieuwe

de plannen voor het afstandscriterium

shops die meedoen in de pilot worden

coffeeshop konden openen aan de

landelijk worden aangescherpt naar 350

gedurende deze twee jaar gemonitord. Na

Hettenheuvelweg. De naam van de jongste

meter. Dat zou tot gevolg hebben dat ook de

afloop van deze periode wordt bepaald of de

telg van het Amsterdamse coffeeshopland-

shop van Best Friends in het centrum zou

coffeeshop definitief mag blijven. Mocht dat

schap: Cannacenter Best Friends Zuidoost.

moeten sluiten. Van der Weijden: ‘Dat was erg

niet zo zijn dan mag de coffeeshop niet terug

vervelend nieuws. Het waren een aantal stress-

naar de oude locatie. Is dat niet eng? ‘Nee

Een brief

volle jaren. We leefden vanaf 2008 met het

hoor’, lacht Van de Weijden. ‘Wij zijn nummer

Van der Weijden heeft de nodige ervaring in

idee dat we ons bedrijf en de investeringen die

vijf in de pilot. De andere vier shops zijn

de coffeeshopwereld. Zijn partner neemt in

we daarvoor hadden moeten doen zouden

allemaal succesvol verplaatst. Verder is de

2002 coffeeshop Best Friends over in

verliezen en nu zou ook het Plan B met de shop

communicatie hierover met de gemeente

Amsterdam Oost. Een coffeeshop is voor

in het centrum een doodlopende weg zijn.’

optimaal. Het is niet zo dat we na twee jaar

iedere ondernemer een avontuur. Het

zonder aankondiging met onze kop op het

managen van de inkoop en het omgaan met

Betere verdeling

hakblok worden gelegd. Mochten er zich

personeel, klanten, de gemeente en de politie

In januari 2012 krijgen alle Amsterdamse

incidenten voordoen de komende periode,

vragen om tact en doortastendheid. Maar

coffeeshops nóg een brief van de gemeente:

dan zullen wij direct anticiperen en ons beleid

Best Friends weet zich staande te houden en

ze mogen een plan indienen om hun zaak te

aanpassen. Hierbij staat open en transpa-

de nieuwe eigenaren leren in enkele jaren wat

verplaatsen naar een ander stadsdeel in het

rante communicatie met de gemeente

het betekent om een coffeeshop te runnen. Er

kader van de ‘Pilot Verplaatsing Coffeeshops’.

bovenaan onze modus operandi.’

dreigt een kink in de kabel te komen als er in

De gedachte achter de pilot is om te bestude-

2008 een brief van de gemeente op de

ren of de coffeeshops beter over de stad

Geschikte locatie

deurmat valt. In de brief legt de gemeente uit

konden worden verdeeld. ‘We bedachten ons

Het komt niet heel vaak voor dat een nieuwe

dat Amsterdam een afstandscriterium gaat

geen moment toen we lazen over de pilot.

coffeeshop in Amsterdam zijn deuren opent,

hanteren: Coffeeshops binnen 250 meter van

Deze bood ons een nieuwe kans tot overleven.’

en het heeft ook wel even geduurd voor Best

een school moeten hun deuren sluiten. Dit zou

De pilot heeft plek voor vijf verplaatsingen.

Friends in Zuidoost eindelijk open ging. Er

het einde van Best Friends betekenen.

Best Friends blijkt na bestudering van de

moest een geschikte locatie worden

26 HighLife


Open!

Omdat we ons open en transparant opstellen naar zowel de gemeente, klanten en buurtbewoners, is iedereen positief. Als je vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen.

Lang verhaal kort: Cannacenter Best Friends

zowel de gemeente, klanten en buurtbewo-

Zuidoost is open! In een strak nieuwbouwpand

ners, is iedereen positief. Als je vertrouwen

verplaatsing van de shop: ‘Deze pilot toont

waar je trots op mag zijn. Er is alles aan gedaan

geeft, krijg je vertrouwen.’

aan dat het heel goed mogelijk is om

gevonden met voldoende parkeergelegenheid, gelegen aan een doorgaande weg. ‘Omdat er in Zuidoost geen bestaand gebouw te vinden was dat aan die eisen voldeed kregen we toestemming om een nieuw pand te laten bouwen. Daarvoor was het wel nodig om een aantal redelijk ingewikkelde vergunningsprocedures te doorlopen. Dat heeft heel veel tijd en energie gekost.’

om de winkel een prettige gastvrije uitstraling

staat is om ook als ‘afhaalfaciliteit’ een vertrouwensband op te bouwen met de klanten en goede, verantwoordelijke voorlichting te geven.’

Goede spreiding Achteraf gezien is Van der Weijden erg gelukkig met de

coffeeshops te verplaatsen. Het zou mooi zijn

te geven. Het pand is transparant en heeft een

‘Take Away Only’

als dit een aanzet is om cannabisverkoop-

mooie etalage en een uitgekiende en prettige

In Cannacenter Best Friends Zuidoost is alleen

punten gelijkmatiger over de stad en over

verlichting. Er is tot in de details voor gezorgd

de aanschaf van cannabis mogelijk. Een jointje

heel Nederland te verspreiden. Een concen-

dat de beleving van de coffeeshop bij de

roken kan er niet. Binnen de pilot kon gekozen

tratie van coffeeshops op bepaalde plekken

klanten en de buurtbewoners helemaal in orde

worden voor een (in Amsterdam) nieuw

is niet wenselijk voor de buurt en voor de

is. Naast het personeel in de shop is er ook een

concept ‘take away only’. Om toch een goede

ondernemingen zelf. Andersom geldt

gastheer die toeziet op het gebied rondom de

kijk te houden op de klanten en eventuele

hetzelfde voor gebieden waar geen

voordeur van de coffeeshop en is er een

signalering van problematische cannabiscon-

coffeeshops zijn. Daar zijn geen veilige

verkeersregelaar. Binnen stuurt een floormana-

sumptie is het personeel extra geschoold.

plekken waar consumenten cannabis kunnen

ger het personeel aan. ‘Een paar weken

‘Daarmee hebben we de vlucht naar voren

kopen. Spreiding en enige gecontroleerde

geleden kwam er een bejaarde mevrouw, geen

genomen. Inmiddels zijn de consumptie en

uitbreiding van het aantal verkooppunten

klant, naar ons toe om te vertellen dat ze zo blij

het verblijf in veel coffeeshops verdwenen

heeft dus alleen maar voordelen.’

was met onze mooie kerstverlichting.’ Van der

vanwege de handhaving van het tabaksver-

Weijden kan helemaal blij worden van dat soort

bod. Wij hebben dus al een paar jaar geleden

Cannacenter Best Friends

momenten. ‘Ik merk gewoon dat we door de

kunnen anticiperen op een coffeeshop

Amsterdam Zuidoost

buurt als een aanwinst worden gezien. Omdat

zonder gebruikersfunctie. We merken nu al

Hettenheuvelweg 35

we ons open en transparant opstellen naar

dat ons daartoe getrainde personeel goed in

1101 BM Amsterdam

HighLife 27


Door: Rob Tuinstra

PALM SPRINGS Elf dispensaries op 1 mijl met een ongekend aanbod

In Lonn Londen.

FLWR Co in Palm Springs

Palm Springs ligt op ongeveer 200 kilometer van Los Angeles. Veel welgestelde Angelinos hebben de sprong naar deze woestijnstad gemaakt; moe van de drukte en de eindeloze files in de metropool aan de kust vonden zij een nieuw leven in deze ruim opgezette woestijnstad. Er is een grote LGTBQ gemeenschap en het progressieve stadsbestuur heeft legale cannabis omarmd. Binnen 1 mijl afstand vonden wij bij een recent bezoek in december maar liefst elf dispensaries. 28 HighLife


Daaronder grote namen van ketens als

Je ochtendritueel om de dag positief te

als een molensteen rond de legale industrie)

Cookies en Trulieve, maar ook een flink

beginnen, aldus de makers. Naast een

worden er nog steeds nieuwe dispensaries

aantal lokale aanbieders. ’s Ochtends vroeg

collectie ‘the finest California’ has to offer’

geopend. De One Plant keten opende in

zijn we de eerste klanten in de FLWR Co

prachtige wietsoorten, valt het aanbod aan

december hun negende vestiging in deze

dispensary. Bij binnenkomst vraagt de

wax, shatter en allerlei varianten als budder, crumble, live resin, terp sauce op. Fijnproevers zijn hier in de hemel beland.

Hall of Flowers Spijtig genoeg waren we net te laat om de Hall of Flowers bijeenkomst mee te maken. Dit is een bekend B2B (business to business) cannabisevenement waar vele ondernemers hun nieuwe producten introduceren. Een van de meest opvallende primeurs was de Puffco

Graag contant afrekenen, dus ATM aanwezig

Peak. Door simpel op een knop te drukken

Puffco Peak

security ons vriendelijk naar een ID. Cannabis is legaal in Californië als je 21 jaar en ouder bent, dus deze controle is gebruikelijk. Wat

staat in Palm Springs. Daarmee zijn er per

opvalt is het gestroomlijnde en lichte

inwoner in Palm Springs en de omliggende

interieur. Alle producten staan netjes

gemeenschappen als Dessert Hot Springs

uitgestald en er is veel informatie over het

en Twentynine Palms meer dispensaries per

immense aanbod aanwezig. Van pre-rolls

inwoner dan in bijvoorbeeld Los Angeles of

tot wax en shatter, je vindt het hier allemaal

andere steden. Vanwege het woestijnkli-

met soms duizelingwekkende THC-percen-

maat en de lage grondprijzen komen

tages tot boven de 80%

cannabisproducenten ook steeds meer naar

El Blunto Humidor Ons oog valt op een prachtige humidor met enige pre-roll blunts van El Blunto. Deze 72 uur gecurede ‘wietsigaren’ worden in kleine hoeveelheden gefabriceerd en zijn soms

El Blunto humidor

kun je aan het dabben gaan. Overigens hier wel de waarschuwing dat dabbing en al die andere concentraten wel met een gebruiks-

Groot aanbod

aanwijzing komen. Voorzichtigheid en ervaring is een pre. Andere nieuwe producten

Elf dispensaries binnen 1 mijl

omhelsden drankjes gebaseerd op concenlastig verkrijgbaar, maar hier heeft men een

traten (Artet), Nug Pops THC waterijsjes, BCD

deze regio. Kortom, ook onder de nieuwe

aangenaam assortiment dat doet watertan-

glijmiddel, snacks, gummies en een flink

transgender burgemeester Lisa Middleton

den. Neem de handgerolde Josh D OG Hash

aantal nieuwe wietsoortjes. Daarmee maakte

blijft de cannabisindustrie een gewaardeerd

Infused Blunt. Deze indica-dominante

Palm Springs haar reputatie als opkomende

en waardevol element voor de 50.000

hybride pre-roll (0.85%) laat je citrus en pine

cannabisstad weer duidelijk.

inwoners (en 15 miljoen jaarlijkse bezoekers)

proeven en kan flink aankomen met 36% THC.

van Palm Springs.

Ga je voor een klassieker? Dat kan met de

Nieuwe dispensaries

Jack Herer of de Super Silver Haze Hash

En ondanks de flinke concurrentie met de

Infused Blunt, die met gepaste eerbied een

nog steeds bloeiende zwarte markt in

Amsterdamse oorsprong wordt toebedeeld.

Californië (hoge belastingtarieven hangen

HighLife 29


Door: Redactie HighLife

GROWING BELUSHI Season 2

Van hobbykweker naar professioneel cannabisbedrijf Het tweede seizoen van GROWING BELUSHI is sinds 19 januari op Discovery te zien. Na de succesvolle kennismaking met de kweekavonturen van Jim Belushi in het eerste seizoen neemt hij je opnieuw mee naar zijn cannabisfarm. Belushi: ‘Ik was eerst een hobbykweker, nu probeer ik de stap te zetten naar multi-state bedrijfsexploitant. Dit seizoen gaat over de groei van ons bedrijf, maar ook onze missie om het bewustzijn over de plant te verspreiden als een weg naar genezing. Kijkers zullen verder meer leren over deze snelgroeiende industrie en hoe deze zich vermengt met politiek.’

Belushi, inmiddels 67 jaar, verduidelijkt: ‘We waren altijd al op een

al ruzie wie de cannabisfarm zal erven en dan maak ik ze er altijd

professioneel niveau in termen van de kwaliteit die we kweekten.

even op attent dat ik nog niet dood ben.’

Nadat onze cannabis op de markt kwam verkocht het als een gek. We hadden onvoldoende voorraad. Dus moesten we uitbreiden.

Unieke genetica

Onze cannabis is nu in meerdere staten verkrijgbaar en we zijn een

‘Ik ben nog steeds een lichtgewicht qua eigen consumptie’, zegt hij

samenwerking begonnen met Bhang Chocolate in Californië

verder eerlijk. Voor mij is het medicinaal. Ik eet wat Bhang-chocolade

waardoor je nu Blues Brothers cannabis chocolade kunt nuttigen.’

om te gaan slapen of aan het eind van de dag als ik misschien een beetje nerveus ben. Maar we hebben zoveel unieke genetica op de

Hollywood-man

boerderij. Wat we vorig jaar uit Columbia hebben meegebracht zijn

Hoewel Belushi volmondig toegeeft dat het verkoopsucces mede te

we nu net aan het oogsten, Santa Marta Gold, de eerste instroom van

danken is aan zijn bekendheid als acteur, is hij wel trots op wat hij

geweldige wiet in de jaren 70. Veel cannabis heeft nu een hoog

bereikt heeft: ‘Je moet niet vergeten dat ik in Oregon ben. Het kostte

THC-gehalte en erg laag CBD-gehalte. Deze specifieke soort heeft

me drie jaar om hier geloofwaardigheid te verwerven in deze markt.

een gemiddelde THC, waar ik van hou, en een gelijke hoeveelheid

Ze kennen hun cannabis hier, en een Hollywood-man die binnen-

CBD. Het effect is voor mij perfect.’ Naast zijn werk op de boerderij

komt met een handtekening en een selfie maakt op niemand indruk.

blijft Belushi acteren. Hij heeft net een film opgenomen met Marcia

I had to earn my stripes. Het had te maken met de kwaliteit van mijn

Gay Harden genaamd ‘Evolution’. Belushi: ‘Mijn doel, als acteur en

cannabis waardoor Oregon me omarmde als een echte professio-

entertainer, is altijd geweest om mensen een goed gevoel te geven,

nele wietboer. Het was in die zin de perfecte storm.’ In het tweede

en dat is hetzelfde met cannabis. Voor mij is het gewoon een

seizoen zal zijn oude maat Dan Aykroyd weer langs komen. Ben

natuurlijke uitbreiding. Cannabis zorgt ervoor dat mensen zich goed

Bilzerian is er weer bij en we maken kennis met de nieuwe cannabis-

voelen. En er is niets mis met mensen die zich goed voelen.’

kweker Anthony die wordt ingezet om de uitbreiding mede gestalte te geven. Belushi: ‘Mijn kinderen komen ook op bezoek. Ze maken nu

30 HighLife

www.belushisfarm.com


BLUE SUNSE T SHE RBE RT B a r n e y ’ s Fa r m www.barneysfarm.com

HighLife 31


eesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen

eri m en

Deel 6

Coffeeshop ‘t Experimentje Het gaat allemaal niet zo snel Volgend jaar gaat het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De redactie van Highlife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

Het aanwijzen van de telers loopt nog. Zeven

rond in de cannabiswereld. Het verbaasde

uitgezonden is terug te zien bij NPO

van de tien ingelote telers hebben inmiddels

me niet dat de bekende documentairema-

uitzending gemist.) John vertelt daar over

uitsluitsel en zijn begonnen aan de voorbe-

ker Frans Bromet hen enkele jaren volgde

zijn ervaring met wiet telen. Hij heeft het

reidingen. Maar het gaat allemaal niet zo snel.

voor een documentaire die hij over het

nooit illegaal willen doen en er altijd zoveel

Behalve dat de banken nog steeds moeilijk

wietexperiment maakte. Ik heb ‘Legale Wiet’

mogelijk naar gestreefd om in alle openheid

doen, is het wachten op aanpassingen in

te werken. Hij stelde justitie op de hoogte

bestemmingsplannen en de vergunningen

van zijn bezigheden en betaalde ook netjes

die nodig zijn om een teeltfaciliteit te mogen

alle elektriciteitsrekeningen. Toch werd zijn

bouwen. We hebben begrepen dat drie telers

kwekerij opgerold. In eerste instantie sprak

nog steeds in de wachtstand staan, waaron-

de rechter een “generaal pardon” uit. Hij

der John en Ines. Zij kwamen in eerste

werd veroordeeld zonder straf. Toch kreeg

instantie als nummer 11 uit de loting. Omdat

hij uiteindelijk een enorme boete opgelegd

een van de partijen bij de toetsing na de

van zo’n 160.000 euro, waardoor hij zijn huis

loting is afgevallen, zijn zij alsnog ingeloot. Er

heeft moeten verkopen. Ik gun de man van

wordt nu getoetst of zij inderdaad aan alle criteria voldoen. Ik hoop maar dat dit gaat lukken. Wij kennen hun producten en hebben

harte dat hij zijn droom waar kan maken.

Goede wiet kweken; het trucje lijkt makkelijk, maar is het niet

daar veel vertrouwen in.

Gelukszoekers Ik deel zijn mening dat het experiment alleen

met veel plezier bekeken. Het gaf een mooi

maar een succes kan worden als ervaren

Documentaire

inkijkje in onze sector (redactie: De docu-

wiettelers mee mogen doen. John zegt dat

John en Ines lopen al meer dan veertig jaar

mentaire die op 6 december 2021 werd

iedereen denkt dat het trucje makkelijk is,

32 HighLife


maar zo heel makkelijk is het niet. Je kunt niet

zijn oog laten vallen op het land naast dat

verbaasde ik me trouwens enorm over

zomaar overschakelen van tomaten op wiet.

van hem. De boer vertelde dat hij bang is

verschillende antwoorden van de voorzitter

Dat zul je toch moeten leren. Hij schampert

voor criminaliteit. De wietkwekerij moet

van de commissie die de overheid indertijd

over partijen die een ‘experimentteelt’

immers zwaar beveiligd worden. Dat is niet

over het wietexperiment heeft geadviseerd. Op de vraag van de documentairemaker hoe je kunt meten of het experiment een succes is, antwoordde deze meneer Knottnerus dat dit bijvoorbeeld het geval is als er minder cannabis wordt gebruikt. Daarom hebben ze allerlei ontmoedigingsen voorlichtingscampagnes aan het experiment gekoppeld. Ik vind dat best wel een opzienbarend antwoord. Er is ons altijd verteld dat het doel van het experiment is om te kijken of het mogelijk is om een gesloten, transparante cannabisketen te realiseren. Wat nu als er meer mensen cannabis gebruiken omdat ze nu eindelijk veilige, geteste producten kunnen kopen? Is het dan geen succes? Verder meende de beste man dat het experiment een succes

John en Ines in de documentaire Legale Wiet

is als mensen op een minder schadelijke manier cannabis gaan gebruiken. Dus

vergunning kregen die weinig of geen

voor niets, zo redeneerde hij. Hij is bang voor

minder (met tabak) roken. Daar kan ik me

wietteeltervaring hebben. Een van die

overvallen en steekpartijen. Ook is hij bang

weer wel wat bij voorstellen. Maar dat

partijen Project C is ook aan het woord in de

dat zijn koeien wellicht high worden van de

betekent dan ook dat wij de mogelijkheid

documentaire. Van de vier betrokkenen heeft

wietlucht en dat zijn melk daardoor welllicht

moeten krijgen om edibles en andere

er één agrarische ervaring als oprichter van

wordt afgekeurd door Friesland Campina

‘nieuwe’ producten te verkopen.

kassencomplexen. De andere drie heren

omdat “ze een wietluchtje in de melk ruiken.”

verdienen de kost als huisarts, politicus en

De burgemeester liet een enquête uitvoe-

Niet echt positief

advocaat. Ze vertellen dat ze een meester-

De man gaf overigens grif toe dat hij

kweker hebben aangetrokken. Volgens John

nauwelijks kaas heeft gegeten van de

gaat het om een man die wel eens wat buitenwietplanten heeft gekweekt. Dit zijn gelukszoekers waar we als coffeeshophouder niet op zitten te wachten. Zoals John terecht aangeeft: het kweken van wiet in kassen is gedoemd om te mislukken. Althans als je dat binnen het experiment wil doen. Daar heb je meer tijd voor nodig. John wil daarom met gesloten ruimtes werken, zodat hij het klimaat optimaal kan regelen. Dat is namelijk niet eenvoudig in kassen. Bij te veel tempera-

Ik deel John zijn mening dat het experiment alleen maar een succes kan worden als ervaren wiettelers mee mogen doen.

tuurschommelingen verrotten de planten.

cannabismarkt. Hij zei iets over onderzoeken naar verslavingen die hij in het verleden heeft uitgevoerd, toen hem gevraagd werd waarom juist hij de overheid over het experiment mocht adviseren. Het gaat hier verdorie over een markt die al ruim 40 jaar bestaat. Het merendeel van onze klanten is niet verslaafd. Het zijn gewoon consumenten die vaak al jarenlang zonder problemen cannabis consumeren en daar ook baat bij hebben en/of van genieten. Zij willen gewoon op een normale manier hun

Project C is uiteindelijk niet door de toetsing is

ren, onder het mom van “Etten-Leur maken

producten kopen zonder te worden

heen gekomen omdat bewoners rondom de

we samen”. Uit de enquête bleek dat de

overladen met folders en boodschappen

locatie die ze op het oog hadden protest

bewoners er geen goed gevoel bij hadden.

over mogelijke risico’s en verslavingen.

hebben aangetekend. Volgens mij hadden

Ze voelden zich onveilig. De burgemeester

die mensen van Project C ook niets met onze

zag zich daarom genoodzaakt om een

Het gevoel dat ik aan de uitzending over de

de branche. Wat dat betreft is de afwijzing

negatief advies aan de minister te geven

wietproef overhield was niet echt positief.

van hun geen drama voor ons.

over de plannen van de betreffende teler. Zo

Aan het eind werd gesuggereerd dat er

zie je maar weer. Wiet mag dan wel legaal

partijen zijn die eigenlijk niet willen dat het

Wietluchtje in de melk

geproduceerd worden, maar de vooroorde-

experiment een succes wordt en die de boel

In die documentaire kwam ook boer Gilbert

len zijn nog lang niet uit de lucht. Er is nog

daarom traineren. Wij krijgen die signalen

Zweep uit Etten-Leur aan het woord. Samen

een lange weg te gaan.

niet. Onze gemeente gaat gewoon door met

met andere bewoners verzette hij zich stevig

de voorbereidingen. Dus vooralsnog ga ik

tegen de eventuele komst van wat hij een

Succes

wietfabriek noemt. Project C had namelijk

Als deelnemer aan het experiment

ervan uit dat het doorgaat.

HighLife 33


PAASPOP 2022 WE ARE READY!

Kunnen we eindelijk weer los op een festival? Het lijkt er wel op. De organisatie van Paaspop heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. Eind januari schreven ze op Instagram: ‘PAASPOP IS COMING! De Nederlandse overheid heeft groen licht gegeven aan de cultuursector. Nu nog met enkele voorwaarden, máár we hebben er vertrouwen in dat we op 15, 16 en 17 april Paaspop kunnen vieren alsof we nooit zijn weggeweest! Met ruim 17+ stages, 250+ acts en never ending amazement, wordt dit een onvergetelijke editie. WE ARE READY!’ Door: Redactie HighLife

The Opposites, Eagles Of Death Metal, Paul Kalkbrenner: het is zomaar een greep uit de eerste namen die zijn bevestigd voor Paaspop 2022! En laat het verder maar aan de organisatie over dat er weer een dijk van een programma staat. We zijn er ook wel aan toe. De laatste editie was immers in 2019. Toen vond tijdens het paasweekend een zonovergoten droomeditie van Paaspop plaats die alle verwachtingen van de organisatie, artiesten en van de bezoekers overtrof. Verdeeld over drie dagen bezocht een recordaantal van 90.000 bezoekers uit binnen- en buitenland (waaronder 11.000 kampeerders) de opener van het Nederlandse festivalseizoen. Vanwege de coronapandemie werd de editie van 2020 doorgeschoven naar 2021, maar helaas kon ook die niet doorgaan. Om de periode tot Pasen 2022 te overbruggen werd dat jaar op zaterdag 4 september de eenmalige en unieke Paaspop XS-editie georganiseerd voor 750 bezoekers. Weliswaar in een intieme en kleine setting, maar nog steeds met alles wat bezoekers gewend zijn: een even geweldige als unieke festivalsfeer; het lekkerste eten & drinken en fantastische live muziek. Maar nu is het tijd voor PAASPOP 2022, een festival dat nu al legendarisch genoemd kan worden. Want reken maar dat echt iedereen uit hun bol zal gaan en er een onvergetelijke Paaspop 2022 van zal maken. De festivalhonger is immens, ook bij ons. Dus, tot ziens! www.paaspop.nl

34 HighLife

Foto’s: Bart Heemskerk


Door: Arjan van Sorge

SOUND OF SMOKE ALLES IS PSYCHEDELISCH

Het geluid van rook: dat kan helemaal niet toch. Maar wel volgens de Duitse psychedelische band Sound Of Smoke, en dat gaan ze in dit artikel uitleggen. Voor de rest duiken we ook de diepte in met deze bluesrockers uit Freiburg.

Ieder van ons is een soort van filosoof en reiziger van de geest Voor het interview in HighLife mailden we

autonome centrum KTS, en met wat vrienden

eerder in Happy Happy Happy speelde, maar

over en weer met Isabelle (zang, keyboards

erbij hadden ze al snel een band.

ze ontwikkelden zich samen terwijl ze ook

en fluit) en Florian (bas), met op de achter-

onafhankelijk van elkaar hun eigen ding

grond nog wat inbreng van drummer

Wierook opsteken

bleven doen. In hun oude oefenruimte

Johannes en gitarist Jens. Het kwartet komt

Na het uitbrengen van hun eerste album

waren ze een keer aan het jammen toen

uit Freiburg in het zuidwesten van Duitsland,

Eletheromania in 2018 verlieten sommigen

Isabelle met een wierookstokje in de

een stad tegen de grenzen van Frankrijk en

de band, waarna het huidige viertal

vensterbank ging zitten, om zo de schim-

Zwitserland aan. In 2016 leerden Isabelle en

overbleef. Veel ervaring in andere bands

melgeur van het repetitiehok wat naar de

Florian elkaar kennen rond een kachel in het

hadden ze niet, behalve Johannes die

achtergrond te krijgen.

HighLife 35


Dimensies onderzoeken

vooruitstrevendheid en diepgang van hun

meestal worden aan het eind dan de

En zo beste lezers, door de beweging van de

muziek inspireert ons nog steeds om te

teksten toegevoegd.”

rook ontstond de bandnaam Sound Of

grooven en jammen, en samen steeds

Smoke. “Als vrienden en bandleden onder-

betere nummers te schrijven. Je gevoelens

Alles is psychedelisch

zochten we de diepte van onze geest terwijl

uitdrukken door middel van muziek is een

“Ieder van ons is een soort van filosoof en

we wiet rookten en muziek maakten. We

geweldige manier voor ons om boodschap-

reiziger van de geest. In gesprekken gaan we

hadden het vaak over dimensies binnen en

pen, verlichting en stress te delen, en we zijn

graag diep, en proberen we te onderzoeken

buiten onze geest. We waren gefascineerd

er trots op dat andere mensen ook van onze

hoever onze eigen geest ons kan brengen.

dat er mensen zijn die echt geluid kunnen

muziek genieten.”

Psychedelische muziek is voor ons een puur

ruiken en muziek proeven, of zelfs muziek als

iets, het komt er meestal gewoon uit. Het

kleuren in de lucht zien. Dat fenomeen heet

Uitproberen

doel is en was altijd om in een vloeiende

synesthesia. Dat is dus eigenlijk het idee

“Door te jammen en in verschillende

staat te komen. Het is een heel creatief

achter de naam van de band.”

gemoedstoestanden te geraken komen we

moment van expressie en een soort van

tot onze liedjes. Ieder van ons brengt zijn

transcendente ervaring. Alles is psychede-

Muziek als middel

eigen stemming en invloed mee de

lisch, als je tenminste de tijd neemt om het

“We zijn allemaal bewonderaars van de

oefenruimte in. We verbinden met elkaar en

te voelen, haha.”

psychedelische rock en bluesrock uit de

praten met elkaar door middel van de

60er en 70er jaren. Meestal staat bij ons de

muziek. We vinden het tof om psychede-

Doel voor ogen

muziek van Pink Floyd, Jimi Hendrix, The

lisch te worden, en innovatief, en nieuwe

En dat voelen, ja daar kan wat wiet op z’n tijd

Beatles, Black Sabbath en Led Zeppelin op,

dingen uit te proberen. Als we genoeg riffs

goed mee samengaan. “Ieder van ons gaat

om maar wat namen te noemen. De

hebben doen we de arrangementen, en

vooruit met de consumptie van dat medicijn.

We zouden graag in Nederland optreden, het liefst in een coffeeshop!

36 HighLife


Tot voor een paar jaar geleden waren we ons

regering gaan sommige zaken best wel snel,

bezig met het uitbrengen van ons tweede

nog niet helemaal bewust van de plant, het

of worden in ieder geval in gang gezet.

album Tales, begin februari.” Tales is verkrijg-

was meer gewoon tot je nemen zonder je af

Maarreh, coffeeshops in Duitsland? Probeer

baar op lp, cd en als digitale download, check

te vragen waarom. Maar al snel werd het bij

het je voor te stellen. Bij mij veroorzaakt

de websites onderaan dit artikel.

ons allemaal meer duidelijk wat betreft het

zoiets voorlopig nog even wat kortsluiting in

waarom, en welke hoeveelheden goed voor

mijn brein. Maar terug naar Sound Of Smoke:

Nog nieuwer album

je zijn. Zo begonnen we het te gebruiken met

“We krijgen ons spul van toffe mensen die

“En we zijn heel enthousiast over het feit dat

een doel voor ogen.”

we kennen, maar hoe dat loopt kunnen we

we dit jaar ons derde studio album Phases gaan uitbrengen, ergens in de herfst of

Recreatief gebruik “Vooral bij creatieve bezigheden als schilderen, schrijven en uiteraard muziek maken, heeft het ons goed geholpen om onze eigen weg te vinden. Het is nog steeds een medicinale plant en teveel van een bepaald goedje gebruiken is altijd ongezond.

Blowen heeft onze muziek duidelijk beïnvloed, op al onze albums.

Dus wij gebruiken het niet al te vaak - en

winter. We werken daarnaast aan nieuwe muziekvideo’s en vinden het leuk om op dat gebied bezig te zijn. Het is ook het plan om in 2022 op tour te gaan, zodra dat weer mogelijk is in Europa. Wie weet een keer in Nederland!”

Lachertje De band heeft op de valreep nog wel een tip

kunnen het aanraden om op die manier te

hier uiteraard beter niet uit de doeken doen.

voor de lezers. “Op een keer gingen Florian en

gebruiken. Meestal nemen we het voor

Maar ja, zoals dat gaat, als het niet op de vrije

Isabelle naar India en stuitten ze in Varanasi in

recreatief gebruik, om de dagelijkse

markt verkrijgbaar is, dan blijft het iets

het noorden van India op een Bang Lassi. Dat

spanningen wat te verlichten en onze

speciaals om te regelen.”

is een soort smoothie met wiet. Dat spul

kunstzinnige kanalen te openen.”

kwam zo hard binnen dat de meeste joints

Optreden in coffeeshop

die je hier in Europa neemt, een lachertje zijn

Joints op het podium

Iedereen van Sound Of Smoke is al weleens in

vergeleken bij het effect van dat kleine beetje

“Blowen heeft onze muziek duidelijk

Nederland geweest, maar allemaal afzonder-

Lassi. Dus, als iemand van jullie op reis gaat

beïnvloed, op al onze albums. We hebben dat

lijk, nog niet als band. “We zouden graag in

door India, vraag om een Bang Lassi maar

het liefst voor ons creatieve proces. Zoals

Nederland optreden, het liefst in een

wees gewaarschuwd, dit zou de trip van je

eerder gezegd helpt het ons ook om wat bij te

coffeeshop!” Nou coffeeshops en zalen, dan

leven kunnen zijn.”

komen van het dagelijkse werk. We zijn

weten jullie dat. Optreden doet de band

allemaal werkzaam in verschillende banen,

graag, en als het weer kan gaan ze dat zeker

www.soundofsmoke.de

en die zijn niet geschikt om dit medicijn op

doen. “Maar op het moment zijn we druk

www.tonzonen.de

een dagelijkse basis te gebruiken. We smoken vaak en vooral bij het oefenen met de band. Maar wat we het leukst vinden is het delen van joints met het publiek op het podium. Dat is een fantastische manier om met de mensen in de zaal in contact te komen, en heeft meestal positieve effecten op de show.”

Legalisatie Freiburg is een middelgrote stad met een dikke 200.000 inwoners, maar wordt toch gezien als de hoofdstad van het Zwarte Woud. Een oude stad ook, waarvan het centrum net zoals veel andere Duitse steden tijdens WOII in puin werd geschoten, en later weer in oude vorm werd opgebouwd. Om de duizendjarige historie kun je daar niet omheen, maar niet alles blijft hopelijk altijd hetzelfde. “Het is redelijk normaal om er te blowen, maar het is nog steeds illegaal om te doen. Dus we hopen heel erg op de totale legalisatie, het liefst binnenkort. Dat is ook door de Duitse politici zo beloofd.”

Iets speciaals Even afwachten dus, alhoewel, met de nieuwe - redelijk vooruitstrevende - Duitse

HighLife 37


Linda de Mol heeft ‘waanzinnig goeie gesprekken en vreetkick’ na wietdruppels Linda de Mol had ‘waanzinnig goeie gesprekken en een vreetkick’ nadat ze van goede vrienden een paar wietdruppels had gekregen. Dat bekent de diva in een van de laatste edities van haar tijdschrift Linda. Linda probeert gezond te leven, maar soms gooit ze alle remmen los. Zo beleefde ze twee jaar geleden een erg gezellige en uitbundige avond nadat ze wietdruppels van een paar goede vrienden kreeg. Linda over die wietdruppels: ‘Zelf gemaakt, heel puur spul.’ Na één druppel op de hand ging het snel: ‘Ik weet nog dat mijn nieuwe waterkan in de vorm van een vis een gek blubgeluid maakte bij het inschenken en dat dat gekke blubgeluid ons zeker een uur zo hard heeft laten lachen, dat ik de volgende dag pijn in mijn ribben had.’ Na een paar ‘waanzinnig goeie gesprekken’ sloeg de vreetkick in: ‘ Die bevredigden we met een enorm stuk oude kaas met mosterd en daarna een hele citroentaart met een fles limoncello. Ik heb de hele

H

week napret gehad van die ene avond. Waarmee ik maar wil zeggen: een keer een avond losgaan kan op een bepaalde manier ook goed voor je zijn.’

HIGH HEMP &

Cheech gaat vreetkick tegen met Muncheechos Heb je een vreetkick? Cheech Marin schiet je te hulp. Hij lanceert ‘Muncheechos’, een landelijk ‘stonerfood’-merk dat maaltijden bezorgd bij hongerige blowers, voorlopig eerst in New York en Los Angeles. Cheech werkt samen met Zach Neil, een bekroonde chefkok en bestsellerauteur. Samen hebben zij een menu samengesteld met wietfans in gedachten. Denk daarbij aan

CBD

gerechten als ‘Up In Smoke’ (henneptaco’s) of ‘Roll One’ (kip met CBD-saus). Veganistische maaltijden zijn ook beschikbaar.

H

Mixed martial arts vechter Theodorou heeft vrijstelling voor mediwiet

Elias Theodorou is een mixed martial arts vechter uit Canada die al jaren in het professionele

C

circuit actief in. In december versloeg hij Bryan Baker in Colorado. Wat deze prestatie bijzonder maakt is dat hij een vrijstelling voor het gebruik van medicinale cannabis heeft. Elias ‘The Spartan’ Theodorou kreeg deze vrijstelling in Canada in 2020, In mei 2021 lukte hem dat ook voor gevechten in de VS. Hij zet zich al jaren in om zijn groeiende platform te gebruiken en te vechten voor acceptatie van medicinale cannabis in professionele sporten. Theodouro zei eerder: ‘Aan alle andere atleten die de middelen hebben om dit te doen: vraag een vrijstelling voor therapeutisch gebruik van cannabis aan zonder angst te worden gestigmatiseerd. Mijn vrijstelling is slechts een eerste stap op onze reis naar begrip en acceptatie.”

38 HighLife


Jennifer Lawrence rookte echte wiet tijdens opnames Don’t Look Up In de film Don’t Look Up speelt Jennifer Lawrence een astronomiestudente die een op de aarde toestormende asteroïde ontdekt. Binnen zes maanden zal de aarde vernietigd worden, tenzij

H

de wereldgemeenschap actie onderneemt. Maar om de Amerikaanse president (Meryl Streep) tot actie te bewegen is een hels karwei. Een gefrustreerde Lawrence besluit dan wat wiet te roken: I wanna get high! En dat nam ze serieus, want tijdens de filmopnamen rookte ze echte wiet. In een interview zegt ze dat haar collega’s Meryl Streep en Leonardo DiCaprio dat aangrepen om goed los te gaan: ‘I was a real target. Everyone was fucking with me. I guess because I was high. Easy to fuck with.’ Natuurlijk verliep de scene prima. Method Action met cannabis lukt immers alleen maar beter, zoals vele Hollywoodsterren voor haar al begrepen.

Berner (Cookies) vecht tegen kanker Schokkend nieuws uit de VS. De populaire rapper en oprichter van het bekende cannabismerk Cookies maakte op 13 oktober bekend dat hij kanker heeft. Op Instagram schreef Berner een uitgebreide tekst over zijn ziekte. Berner: ‘Wat Cookies en mijn muzikale carrière zo speciaal

C

Bob Saget (1956-2022): ‘Marijuana is not a drug’ ‘ I’m not a weed smoker, but there are numerous strains of Bob Saget Sativa. Do I try to sell it as merch at my shows? Better yet, give portions of the proceeds to charities supporting rehab centers? Or just be heeft gemaakt is dat ik altijd transparant en eerlijk ben geweest.

honored I have pot named after me?’ Aldus de komiek en acteur Bob

Vandaar dat ik dit gevecht met jullie deel; drie weken geleden zijn

Saget, die onlangs op 65-jarige leeftijd overleed. Tot aan zijn dood

sporen van kanker in mijn bloed gevonden. Mensen die me goed

trad hij op en bleef hij grappen maken over hemzelf en vaak ook drugs.

kennen, weten dat dit altijd mijn grootste angst is geweest. Maar ik zal

Zoals in de cannabisklassieker Half Baked (zie foto), waarin hij tijdens

elke uitkomst aanvaarden.’ Om zijn geest en lichaam zoveel mogelijk te

een bijeenkomst van ex-verslaafden zegt: ‘Marijuana is not a drug. I

ontzien roept hij zijn fans op geen directe boodschappen te sturen,

used to suck dick for coke. That’s an addiction, man. You ever suck

maar in plaats daarvan hem positieve energie te sturen. Berner: ‘I also

some dick for marijuana?” En over die weedstrains en Bob Saget?

am being realistic. I want Cookies to live forever and I want my team to

Leafly schreef daar eerder deze hilarische tekst over: ‘Also known as

have a clear direction of what my vision is, lots of menu planning to do

The Bob, it’s a stimulating sativa marijuana strain that won second

with my breeders and with my partners.’ Inmiddels is hij aan

place at the 2016 Colorado Cannabis Cup. This addled comedian gets

chemotherapie begonnen. Over de neveneffecten daarvan schrijft hij

the heart pumping, stimulating the consumer to the point of

onder andere: ‘Shout out to the weed. So far every time I feel a little

agitation. But fear not, the energy subsides and settles into an uplifted,

nauseous the weed helps so much, I haven’t even had to take nausea

cerebral haze that is lucid, yet spacey. As this strong sativa fades,

pills yet.’ Natuurlijk wensen we hem alle kracht in zijn gevecht tegen

expect a stoney crash that represents Saget’s latent Pre-98

deze vreselijke ziekte.

BubbaKush and Afghani genetics.”

HighLife 39


Door: Redactie HighLife

STEPHEN KING ‘Ik blow graag voor ik naar de bioscoop ga’

De Amerikaanse schrijver Stephen King is de laatste jaren in bloedvorm. Hij heeft al ruim 200 korte verhalen en boeken geschreven, maar de 74-jarige Amerikaan verraste recent weer met het meesterwerk Billy Summers. King is niet iemand die een blad voor de mond neemt en is al jaren een voorstander van de legalisering van cannabis.

King is in veel genres actief. Hij stond ooit vooral bekend als horror-

www.zoneradio.com: WKIT Stephen King’s Rock ’n Roll Station, WZLO

schrijver, maar inmiddels kun je daar allerlei genres aan toevoegen.

Maine’s Adult Alternative en WZON Retro Radio.

Grote kans ook dat een van je favoriete films op een boek van hem is gebaseerd, want wat denk je van dit rijtje? The Shining, Misery,

Cannabis

Shawshank Redemption en The Green Mile. Muzikaal is hij ook. Als fan

In een oud interview met High Times liet hij al vroeg in zijn loopbaan weten pro-cannabis te zijn. King: ‘Ik denk dat marihuana niet alleen legaal zou moeten zijn, ik vind dat je het thuis ook moet kunnen kweken. Het zou geweldig zijn voor de staat Maine. Er is een behoorlijk goede dope van eigen bodem. Mijn vrouw zegt, en ik ben het met haar eens, dat het echt geweldig zou zijn voor Maine om drugs volledig te legaliseren en drugswinkels op te zetten zoals er door de staat gerunde slijterijen zijn. Je zou je Acapulco Gold of Bangor Gold kunnen krijgen of wat dan ook.’ Hij voegde daar aan toe: ‘Ik rook niet heel veel

wiet meer. Ik ben bang voor allerlei toevoegingen. Mijn idee van wat dope zou moeten zijn, is om gewoon mellow te worden. Wat ik graag doe is snel een paar blowtjes roken vlak voor ik naar de bioscoop ga. Dan zit ik daar op de eerste rij en dan wordt het best interessant. Bovendien hebben ze allerlei snacks in de bioscoop dus als je de munchies krijgt, zit je goed.’ King heeft altijd eerlijk toegegeven dat hij verslavingsgevoelig is. Alcohol, cocaïne, noem maar op. Na een heftig verkeersongeluk is van The Ramones werkte hij mee aan hun album We’re a Happy

Stephen King nu clean. Over drank en drugs als inspiratie zei hij later:

Family. Een andere link tussen King en The Ramones is natuurlijk Pet

‘Creatieve mensen lopen waarschijnlijk een groter risico op alcoho-

Sematary. Hij speelde in de schrijversband The Rock Bottom Remain-

lisme en verslaving dan mensen in sommige andere banen, maar wat

ders (‘We play music as well as Metallica writes novels’). En hij is

dan nog? We zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit als we in de goot

eigenaar van drie radiostations die je kunt beluister via

liggen te kotsen.”

40 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers Wie zijn wij?

Wij zijn Marian Hutten en Serge de Bruijn en staan voor normalisering van het gebruik van cannabis voor medicinaal gebruik. Wij staan voor het recht op zelfbeschikking, dus in ons geval dat we als patiënten het recht hebben om ons eigen medicijn te kweken – oogsten – drogen – bewaren – vervoeren – verwerken en gebruiken. We zijn zelf patiënt en gebruiken en kweken al jaren onze eigen cannabis. Andere, reguliere medicijnen voor onze ziekten hebben we de deur uit gedaan. We hadden veel last van bijwerkingen. Cannabis is een natuurproduct. Zelf gekweekt is het ook nog eens schoon van chemicaliën en pesticiden. Dat bevalt ons heel goed! En wij gunnen het iedereen om zijn eigen medicijn te maken.

Met elkaar en voor elkaar! Door onze jarenlange ervaring zijn wij inmiddels expert geworden op het gebied van cannabis. Kennis over welke soort cannabis met welke samenstelling in welke toedieningsvorm voor jouw persoon in jouw omstandigheden met jouw ziekte/klachten de beste is, is moeilijk te vinden. Met onze stichting dragen wij bij aan wetenschappelijke informatievoorziening. Dat doen wij zo eerlijk en transparant mogelijk. Wij adviseren niet alleen patiënten, maar ook artsen, apothekers en wetenschappers die vragen hebben over gebruik, thuisteelt en regelgeving van cannabis. En als patiënten van de stichting PGMCG steunen we elkaar in ziekte, tegenspoed en onrecht. Met elkaar en voor elkaar! De belangrijkste doelstelling is de normalisering van cannabis en/of cannabinoïden als medicijn. Hiervoor zouden we

zorgverlener met BIG-registratie. Tevens dient u hierbij een pasfoto in

onder andere graag een informatiecentrum medicinale cannabis op

te leveren. Na controle worden deze gegevens in verband met privacy

willen zetten in omgeving Tilburg. Hiervoor hebben we jullie steun

veilig opgeborgen in een kluis. De gegevens worden enkel door

hard nodig. Bent u ook geïnteresseerd om ook vriend of ondersteuner

PGMCG ingezien en worden niet aan derden overhandigd. Er worden

te worden van onze stichting en vanuit onze visie in de eigen gemeen-

geen gegevens digitaal opgeslagen.

te legaal te gaan kweken? Wilt u meer weten over ons project?

In verband met de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 van kracht is

Neem contact met ons op.

gegaan, vragen wij jou ook je akkoord voor onze privacyverklaring.

Patiëntenpas

Wil jij een pasje voor 2022? Doe dit dan voor 30 maart 2022. Dan zit je bij de vierde batch van 2022, dan ontvang je je pasje in april 2022.

In 2018 hebben wij de PGMCG Patiëntenpas Medicinale Cannabis

We vragen voor deze pas een bijdrage van € 25,00. Het pasje is

geïntroduceerd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een of

geldig van 1 januari t/m 31 december 2022) voor patiënten in

beide ondertekende gebruikersverklaringen (ook voor eigen kweek)

Nederland. Wil jij in 2022 ook een sticker bij je pasje toegestuurd

aan ons te overleggen. Deze moet ondertekend zijn door een

krijgen, vermeld dit dan bij betaling of stuur een email.

42 HighLife


Wat zijn de voordelen van deze pas?

coffeeshops bio-organisch gekweekte cannabis in te kopen en het te

Je kan hiermee korting krijgen bij diverse organisaties waaronder

laten testen indien mogelijk.

ook coffeeshops en growshops die ons ondersteunen. Tevens kan je zo aantonen dat je een patiënt bent bij PGMCG en kan je gebruik

Enquete

maken van ons netwerk. Verder worden onze pasjes erkend door

Medio december zijn wij in samenwerking met het Adriaan van Royen

overheidsinstanties zoals politie en gemeente Tilburg. Wil je dat

Instituut een landelijk onderzoek naar

Thuiskweek ook mogelijk wordt in jouw gemeente, kijk dan naar het

de ervaringen van patiënten met

stappenplan. Veel patiënten komen in de problemen, dit kan

medicinale cannabis gestart.

bijvoorbeeld in het verkeer of bij thuiskweek, Met dit pasje kunnen

“Het stond al een tijd op

wij je ondersteunen met de juiste personen, die nodig zijn om je

de verlanglijst van het

probleem aan te pakken, dit kan ook een advocaat zijn. Indien

bestuur”, aldus Marian Hutten en Serge de

Wil jij ook korting als patiënt bij jouw coffeeshop, laat ze contact

Bruijn van PGMCG.

opnemen met PGMCG – Medical Cannabis Supplies, we komen

“Wij werden

graag een keer langs.

benaderd door het

Aangezien we in heel Nederland ingeschreven patiënten hebben,

onderzoeksteam van

zouden we graag meer ondersteuning van coffeeshops vanuit

het Adriaan van

meerdere regio s waarderen.

Royen Instituut die met een soortgelijk plan bezig waren.Toen was een samenwerking

nodig proberen we het op de politieke agenda te krijgen. Tevens

logisch en we zijn nu blij aan te kunnen

kunnen we dan voor jou bemiddelen, indien je dat wil. De nummers

kondigen dat het onderzoek binnenkort van start gaat”. Het Adriaan van

op de pasjes corresponderen met de BIG geregistreerde zorgver-

Royen Instituut is een non-profit Amsterdamse stichting die wetenschap-

leners die het ondersteunen, zodat je sterk staat, mocht er iets

pelijk onderzoek tracht te faciliteren door partijen en financiering te

Wij zullen je steunen. Samen staan we sterk!

gebeuren Verder is

zoeken voor onderzoeksprojecten. Harald van Mil, statisticus en lecturer,

het een erkenning

Young Hae Choi, associate professor, beiden werkzaam bij de Universiteit

dat je een patiënt

van Leiden, vormen het hart van het onderzoeksteam.“In dit onderzoek

bent en ingeschreven

staat de patiënt centraal” zegt Harald van Mil.“We willen graag rechtstreeks

bent bij PGMCG. Wij

van hen weten wat hun redenen en ervaringen zijn met het gebruik van

zullen je steunen. Sa-

medicinale cannabis”.

men staan we sterk!

Iedere medicinale cannabisgebruiker die mee wil doen aan het onderzoek

Coffeeshops aangesloten bij PGMCG

kan meewerken door het invullen van een vragenlijst. De link naar de vragenlijst zal binnenkort op de website bekend worden gemaakt.

Korting bij diverse Coffeeshops in Nederland: Toermalijn Tilburg Grass Company Tilburg en Den Bosch - Crackers Tilburg - Pas Op

www.pgmcg.nl

Schiedam - Trefpunt Rotterdam - De Steeg Woerden - De Baron

www.stichtingavr.nl

Breda. Met de patientenpas van PGMCG kan je korting krijgen bij bovenstaande coffeeshops. Veel patiënten hebben niet genoeg baat

Tevens zijn we nog volop bezig met de speekseltest / cannabis in

bij de soorten die beschikbaar zijn in de apotheek en/of hebben geen

het verkeer https://www.pgmcg.nl/2021/03/antwoord-op-ver-

mogelijkheid om zelf te kweken, deze kunnen in Nederland kiezen

zoek-uitzondering-voor-patienten-om-het-verkeer-die-ge-

voor de variatie die beschikbaar is in de coffeeshop. Wij adviseren

bruik-maken-van-medicinale-cannabis-speekseltest/

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Dit jong nieuw leven, Kan straks veel verlichting van ongemakken geven. Alleen snapt niet iedereen dat, Dus roepen ze maar wat. De criminalisering veroorzaakt veel leed. Het is maar een plant, dat je dat weet.

Twee dames, begin bloei. Honey Cream + Blueberry

De groene stucadoor is goed bezig: 4 x Critical, 1 x Amnesia S5

44 HighLife

Gorilla Glue


Scrog. Links: Blackberry Kush, rechts Crescendo & Gorilla Zkittelz uit zaad

S5

Critical

Wedding Cake

Mini Winter Hydro LED Kweek

HighLife 45


Door: Ruud & Wil Oomen

De gevolgen van een informatiebeschikking

Gepruts van de bovenste plank De Belastingdienst (BD) Amsterdam heeft een informatiebeschikking afgegeven aan een coffeeshop naar aanleiding van een boekenonderzoek met de bedoeling forse belastingaanslagen op te leggen, omdat de BD meent dat de winst niet volledig is aangegeven. In het verleden werd meestal beargumenteerd dat de omzet deels buiten de administratie is gehouden en dat dagelijks een deel van de omzet niet in de administratie is verantwoord, maar in de zakken van de eigenaar is verdwenen.

De Belastingdienst beweert dat de inkoopprijs te hoog was Nu beargumenteert de BD door te stellen dat

woorden: de verkoopprijs moet minimaal

inkopen door de omzet. Er ontstond toen

de inkoopprijzen te hoog zijn verantwoord en

het dubbele zijn van de inkoopprijs en de

een BW% van 55% en dat was veel te laag,

dat het verschil niet aan de leverancier is

gehele inkoop moet dan volledig verkocht

aldus de BD. Gepruts van de bovenste

betaald maar in eigen zak is verdwenen. Dit

zijn, dus er zijn geen verstorende factoren

plank. Indien de berekening juist was

komt omdat de BD een onjuiste omzet

zoals diefstal, indroging, snijverlies,

geweest, namelijk de brutowinst delen

steeds moeilijker kan bewijzen, omdat de

beschadiging zoals vergruizing, verrotting

door de inkopen, dan was het BW% 82%

meeste coffeeshops een goede omzetadmi-

en uitdroging etc. Het is nu eenmaal

geweest. Een aanzienlijk verschil. Indien de

nistratie hebben, vaak met ondersteuning

onmogelijk dat elke gram die wordt

berekening juist was geweest, dan was de

van een deugdelijk kasregister.

ingekocht volledig kan worden verkocht.

controle mogelijk niet doorgegaan, maar

Indien in voorverpakte zakjes worden

de BD pareert dit met de stelling dat 82%

‘Ervaringscijfers’

ingekocht zijn de verstorende factoren

ook minder is dan 100%, dus te laag. Dit

Omdat er geen inkoopfacturen zijn is de

minder maar is de inkoopprijs hoger.

wekt de indruk dat de BD er maar wat van

correctie op de inkopen eenvoudiger voor

maakt. Die indruk krijg ik steeds vaker. Maar

de BD. Dit wordt meestal beargumenteerd

Situatie in A’dam

ook bij de BW% van 82% is de correctie 18%

door te stellen dat de inkoopprijs te hoog is

De BD in A’dam stelt dat het BW% te laag is,

van de gehele inkopen over meerdere jaren

(ervaringscijfers volgens de BD) en het

ook al werd daar bij de selectie van de te

significant. Daar komt dan nog een boete

brutowinstpercentage (BW%) te laag. De BD

controleren ondernemingen een rekenfout

van 25 of 50% bij en de heffingsrente. Bij

meent dat in ieder geval een BW% van 100%

door de BD gemaakt door niet de bruto-

elkaar dus een enorme correctie van de

gerealiseerd moet worden. Met andere

winst te delen door de inkopen, maar de

winst en dus de belastingaanslagen.

46 HighLife


De Belastingdienst meent dat de verkoopprijs minimaal het dubbele moet zijn van de inkoopprijs en de gehele inkoop moet dan volledig verkocht zijn, dus er zijn dan geen verstorende factoren zoals diefstal, indroging, snijverlies, beschadiging zoals vergruizing, verrotting en uitdroging

Andere gebreken

aanslagen zullen worden opgelegd als de

tratie niet volledig of onjuist wordt bijgehou-

Het BW% alleen is vaak te weinig voor een

informatiebeschikking onherroepelijk

den en indien de winst wordt afgeroomd. Dit

informatiebeschikking en de gevolgen

vaststaat, dus na bezwaar en beroep.

is voldoende voor een burgemeester om te

hiervan (omkering en verzwaring van de

oordelen dat er voldoende grond is voor

bewijslast en een schatting van de correctie

BD en gemeente

twijfel ten aanzien van de rechtmatigheid van

door de BD). De BD zoekt naar meer

Er heerst het idee dat de BD te Amsterdam

de coffeeshop. Het gaat om de zogenaamde

gebreken en had die ook gevonden, aldus

soepeler is dan in de provincie en zich niet

A en B grond van artikel 3 wet Bibob, namelijk

de BD. De BD stelt ook dat de kas niet juist

bedient van aannames en schattingen. Deels

het ernstige gevaar dat een overheidsbeslis-

kan zijn bijgehouden omdat er onvoldoende

is dit juist. De BD A’dam staat bekend als

sing gebruikt zal worden om criminele

zichtbare controle heeft plaatsgevonden

vooruitstrevender en realistischer, maar ook

voordelen te benutten (artikel 3, eerste lid,

van de omzet, de inkoop en het gehele

de BD maakt bij correcties gebruik van

sub a, van de Wet Bibob) en het ernstige

kassaldo. Tevens is de inkoopprijs een vast

schattingen. Er heerst ook het idee dat de

gevaar dat een overheidsbeslissing gebruikt

percentage van de omzet. Dat vindt de BD

gemeente te Amsterdam minder gevolgen

zal worden om strafbare feiten te plegen, de

ongeloofwaardig en kan dus niet juist zijn.

verbindt aan gebreken t.a.v de achterdeur.

B grond van artikel 3.

Dat betekent dat de inkoopprijs niet geheel

Een onjuiste prijsvaststelling door de BD kan

wordt geadministreerd en onjuist wordt

m.i. als een probleem ten aanzien van de

verantwoord. Daarnaast was er een kolom

achterdeur worden bestempeld. Er wordt

opgenomen die onduidelijk was. De

veelal gemeend dat een gemeente niet

Conclusie

conclusie van de BD: de administratie wordt

handhaaft indien ze vermeende gebreken

Weten is één, bewijzen is twee. De belasting-

verworpen omdat die niet juist en geheel is

zien op de achterdeur, omdat dit een bekend

dienst, de gemeente, maar ook de rechters,

bijgehouden. Het gevolg: omkering en

probleem is dat niet kan worden getackeld

zijn niet makkelijk te overtuigen. Het woord is

verzwaring van de bewijslast en de winst

door de coffeeshop.

nu nog aan de BD en straks mogelijk aan de

wordt opgehoogd tot een BW% van 100%.

M.i. is dit maar de vraag en ook de gemeente

rechter, althans daar lijkt het op.

De correctie is een uitdeling, dus een

Amsterdam zal zich achter de oren krabben

correctie van de winst in de BV (vennoot-

indien Bureau Bibob aangeeft dat er gevaar

Ruud & Wil Oomen

schapsbelasting) en een uitdeling voor de

bestaat voor witwassen (belastingfraude is

oomen@fiscaalonderzoek.nl

aandeelhouders (inkomstenbelasting). De

een vorm van witwassen) indien de adminis-

www.fiscaalonderzoek.nl

Het bezwaar bij de Belastingdienst loopt nog.

HighLife 47


Door: Redactie HighLife

Cannabis leidt tot arrestatie King Khoisan

De strijd van de Khoekhoe

Hottentottententententoonstelling. Dat was jarenlang een van de langste woorden in de Nederlandse taal. Nu is de term hottentot algemeen erkend als ongevoelig en gedateerd. Het gaat om een van de oudste inheemse gemeenschappen in Zuid-Afrika en deze Afrikaner term past niet meer bij deze tijd. Dit volk wordt nu Khoekhoe genoemd en hun leider, King Khoisan, werd onlangs gearresteerd wegens het kweken van cannabis. Al drie jaar bivakkeert Khoisan met een select aantal medestanders

Het protestkamp was gegroeid en Koning Khoisan had een deel van

voor de residentie van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa

de grond omgezet in landbouwgrond. Daarop groeide groente en

in Pretoria. Zij eisen meer erkenning voor hun taal en cultuur. Volgens

fruit, maar ook een aantal cannabisplanten. Bij een raid van de politie

historici waren de Khoekhoe de eerste bewoners van Zuid-Afrika die

werd Khoisan ondanks hevig verzet gearresteerd, de cannabisplanten

uiteindelijk in de 17e eeuw Nederlandse kolonisten ontmoetten. Hun verzet tegen de koloniale overheersers werd volgens hoogleraar Shula Marks van de Universiteit van London bloedig onderdrukt. Ze werden beschouwd als ‘analfabeet en van inferieur intellect’.

Protestmars Ook in het huidige Zuid-Afrika wordt het volk achtergesteld. Uit protest marcheerden ze in 2018 ruim 1200 kilometer van Port Elizabeth naar Pretoria om erkend te worden als de eerste natie van het land. Bovendien eist de gemeenschap landrechten en teruggave van goederen die in het verleden van hen zijn afgenomen. En hun taal moet officieel worden verklaard. De huidige regering paste de wetgeving deels aan, maar dat was onvoldoende, vond Khoisan: ‘Geen van onze eisen is ingewilligd.’ Het was de start van een lang protest voor de deur van Ramaphosa’s woning.

Verzet Na drie jaar vond een deel van de buurtbewoners het wel welletjes.

Videobeelden van de ontruiming zijn op YouTube te vinden werden vernietigd. Volgens de autoriteiten werd Khoisan aangehouden voor de handel en teelt van cannabis, en het niet dragen van een masker in het openbaar nadat hij daartoe opdracht had gekregen van de politie.

Dagga Een paar dagen na de actie, die veel losmaakte in Zuid-Afrika, werd Khosian weer op vrije voeten gesteld. Hij stelde dat ‘dagga’ al eeuwenlang als medicijn door zijn volk wordt gebruikt. Hij kondigde meteen aan door te gaan met zijn verzet: ‘We zullen blijven vechten. Verzet zit in ons bloed.’ Tegelijkertijd bekruipt hem soms een gevoel van wanhoop: ‘Mijn leven staat al drie jaar stil. Het is erg moeilijk om weg te zijn van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik mis mijn leven dat ik eerder had.’ Sinds een sympathisant hen een aantal zonnepanelen gaf, is het leven in het kamp iets luxer geworden. Maar tijdens de winter is het vaak koud en nat, zegt Khoisan. Hij hoopt dat de regering snel een einde aan

King Khoisan

48 HighLife

de impasse kan maken door mee te bewegen met zijn eisen.1

RETRO SPEELHAL MACHINE Arcades waren in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw plekken waar de jeugd naartoe ging om videogames te spelen, ver voor de komst van pc’s, smartphones, flatscreen-tv’s en het hedendaagse bombardement van consoles. Vintage arcade-machines zijn inmiddels zeldzaam. Deze gloednieuwe, geheel handgemaakte speelautomaat is opgetrokken uit zwart gelamineerd MDF en 6 millimeter dik gehard veiligheidsglas. Hij bevat maar liefst 60 klassiekers als Pac-Man en Donkey Kong. Het is een megaformaat spelcomputer, in retro-cocktailtafelstijl. Je kunt tegen elkaar spelen via een 19-inch LCD flip-scherm. De Joysticks en gamebuttons zijn op twee bedieningspanelen aan weerszijde gemonteerd. Er kan gratis gespeeld worden. Of via het aloude muntmechanisme. De 100 Watt stereoluidsprekers zorgen voor perfect geluid. Afmetingen: 65 bij 73 bij 93 centimeter. Gewicht: 50 kilo. Prijs: € 1.200. www.gadgethouse.nl/product/retro-speelkast-machine

DESIGN BALVIA DRAADVAAS Als je een design Draadvaas van Balvi voor het eerst ziet, dan knipper je waarschijnlijk eerst eens even goed met je ogen. Is dit nou een echte vaas? Of een tekening die tot leven is gekomen? De draadvaas is een echte vaas: gemaakt van zwart metaaldraad en met in het midden een klein glazen vaasje. In het glazen vaasje is ruimte voor een mooie tak geestverruimend groen. Of lieve kleine bloemetjes. Je kunt kiezen uit vier varianten: een ronde vaas of een rechte vaas, in de formaten klein of groot. Het is hoe dan ook een eyecatcher in je interieur. Prijzen: € 9 tot € 14. www.ditverzinjeniet.nl/balvi-draadvaas

SPIDER TABLET STAND Spinnenangst hoeft vanaf nu niet meer. Dit exemplaar heeft poten van maar liefst 40 centimeter lang! En is totaal onschuldig. Met deze inventieve Spider Tablet Stand hoef je een draagbaar apparaat als een laptop, megagrote smartphone of tablet zelfs niet meer te dragen of vast te houden. Je kunt vanaf nu gewoon languit vanuit je bed of op je sofa genieten van het beeld op je scherm. Het design van dit ondersteunend accessoire is zowel soepel als stevig, waardoor het uitermate geschikt is voor oneffen of afgeronde oppervlakken. Ook geschikt dus voor spinnenhaters. Prijs: € 30. www.coolgift.com/nl/Spider-Stand-Tablet-Smartphone

50 HighLife


Tekst: Mike de Leede

Gadgets

OPVOUWBARE FIREFLY VUURSCHAAL Creëer een nieuwe kijk op sfeer en warmte. Met de beleving van het Stooq Firefly Vuurdoek komen de

kampvuurverhalen vanzelf. Het heeft ook

4

wel iets magisch: een vuurtje, optisch zwevend in de lucht. Op een ontbrandbaar doek, gestikt uit stevig Kevlar garen. Inclusief pinnen onderstel en een makkelijke tas. Dus je kunt je vuur eenvoudig overal mee naar toe nemen. Naar het strand bijvoorbeeld. Of het stadspark. De tas laat zich makkelijk opbergen. Het vuurdoek is eventueel ook los te koop. Prijs: € 160. https://stooq.nl/product/stooq-firefly/

HANDY INZAAIHULPJE Wie zaait zal oogsten, stelt een oeroud gezegde. Maar wie goed zaait zal beter oogsten! Met dit handige zaaihulpje kun je je veredelde, peperdure zaad heel inventief beter verspreiden. Met een draaibare zaaddispenser met

6

trapsgewijze verdeler, waardoor het zaaigoed gedoceerd indaalt. Met vijf standen. En een 0-stand om het resterende zaad vochtvrij te bewaren. Wat we reeds opmerkten, heel handy! Prijs: € 12. www.google.com/shopping/product/7019081978503096382

CYBERPUNK HOMETRAINER We weten uiteraard niet zeker wat de toekomst van fitness is. Maar we weten wel hoe futuristische fitness eruit kan zien. Mede door deze gelikte Echelon EX-8s hometrainer. Het is een natte cyberpunk-droom voor liefhebbers van spinning workouts. Boordevol lessen, trainingen en muziekopties, samengebundeld met zijn scala aan technische mogelijkheden. Met een Teslaachtig 24-inch gebogen en roterend HD-touchscreen. Voor een hightech workout. Mede door de geïntegreerde LEDvliegwielverlichting, die deze fiets een Tron-achtige sci-fi-esthetiek geeft. Met verstelbaar bullhorn-stuur, 32 niveaus van magnetische weerstand, een rek voor gewichten en schoenen, prestatie-tracking en meer. Prijs: ca. € 1.850. https://thegadgetflow.com/portfolio/ echelon-ex8s-connect-bike-has-curved-hd-touchscreen-thatrotates-full-180degrees/

HighLife 51


JOOST HOEKAF NIETS BETER DAN MET EEN JOINTJE IN DE MUZIEK TE VERDWIJNEN

Het is iets waar ik tegen wil vechten, tegen die brave mentaliteit, en tegen het taboe

52 HighLife


Tekst: Arjan van Sorge Foto’s: Lennert Nuyttens

Een track met de titel Kannabiskrijger valt op natuurlijk, dus we trekken al snel aan de bel bij dichter/performer/hiphopartiest Joost Hoekaf. De Antwerpenaar is gelijk laaiend enthousiast, geen wonder want hij heeft echt iets te vertellen over wiet.

We bellen elkaar op een grijze en grauwe

Nederland gaat en dan in je eigen land. In

Nederland al helemaal. Het zijn buurlan-

dag, maar Joost Hoekaf (echte naam Joost

de muziek is het eigenlijk altijd eerst in het

den en zoveel verschil is er eigenlijk niet,

Hoeck) gaat er gewoon wat van maken.

eigen land dat je naam maakt, en dan kijk

maar cultureel gezien toch wel. En zeker bij

“Het wordt voor mij een dagje binnenzit-

je naar andere landen of het interessant

cannabis is dat het geval.”

ten, in de studio. Gewoon wat schrijven, ik

genoeg is. Dat zie je ook met jongens uit

heb een paar vrije dagen die ik goed kan

Brussel die al een grote naam hebben in

Tegen het taboe

benutten. Het wordt schrijven voor mij

de Belgische scene, zoals Zwangere Guy

“Het is iets waar ik tegen wil vechten, tegen

want ik heb weer een hoop nieuwe beats

en zo, die komen nu ook bij 101Barz sessies

die brave mentaliteit, en tegen het taboe.

binnengekregen, dus ik kan er lekker mee

in Nederland, dat gaat goed en die worden

Ik heb er een hekel aan als je niet fatsoen-

aan de gang gaan.”

ook goed ontvangen. Het is wel eerst in

lijk kunt praten over iets wat eigenlijk heel

eigen land dat je het moet laten zien hoor.”

belangrijk is om over te praten. Want

Professionele klik

iedereen doet het en hoe minder erover

Joost werkt momenteel met drie produ-

Geen compromissen

gepraat wordt, hoe slechter mensen

cers samen. “Het is echt wel zoeken naar

“Ik wil dit fulltime kunnen doen. Het zou

erover geïnformeerd zijn, met name de

mensen waar je een klik mee hebt hoor.

fijn zijn om een toekomst te waarborgen,

jeugd. Het taboe leidt alleen maar tot

Het moet professioneel klikken, in de

maar ik ga geen compromissen sluiten,

meer negativiteit op dat vlak. Met

creatieve wereld heb je dikwijls mensen

daar zou ik niet mee kunnen leven. Ik ben

negatieve gevolgen voor iedereen. Het

die echt ehm ja niet makkelijk bereikbaar

iemand die doet wat-ie graag doet, en

maakt het ook alleen maar interessanter

zijn, waar je moeilijk afspraken mee kunt

anders houdt het voor mij op. Kannabis-

als het illegaal is. Zo ging het bij mij ook

maken. Dat kun je natuurlijk niet volhou-

toen ik veertien was en ik wou een jointje

den als je wilt slagen met je muziek. Je

roken. Dat mag niet! Nou dat maakt het

moet het gewoon als een job zien anders komt het er niet van.”

Scene in België “Ik verdien al geld met mijn muziek, maar nog niet genoeg. En de scene hier in België is natuurlijk kleiner dan die in Nederland. We’re getting there zeg maar. Je moet wel je tijd eraan aanpassen, en dat je het zoveel mogelijk kunt laten groeien. Ik ben zelf een halve Nederlander, maar ik woon

Wat ik momenteel aan het roken ben is Sherbert, het is wat sterker maar dan doe ik er wat minder in, veel heb ik niet nodig.

eigenlijk al mijn hele leven in België, je

dan veel interessanter en aanlokkelijker.”

Marginale kant “Dat is niet erg hoor, maar met de juiste informatie had ik me niet zoveel jaar deel moeten voelen van een marginale kant van de samenleving, haha. Zeker in het dorp waar ik vandaan kwam. Ik was veertien, best vroeg, ik stak mijn jointje op, en iedereen keek neer op onze vriendengroep, oh mijn god wat doen jullie! Maar de mensen die ons veroordeelden zijn acht

bent dan toch gewoon een Belg. Het is

jaar later aan de speed of ecstasy, terwijl ik

Belgische hiphop, dus de Belg gaat het

krijger heeft het heel goed gedaan in

het gewoon bij een jointje heb gehouden.

bekijken en opnemen en analyseren en

bepaalde kringen hier, zeker als eerste

Ik kom uit Essen, een Vlaams dorpje op z’n

kijken of dat het te pruimen valt, en als je in

nummer kreeg het veel aandacht. Maar ja,

best, de braafheid zelve, terwijl ze zich

eigen land goed bent doorgebroken of als

vindt de radio dat wel leuk om af te

kapot zuipen in het weekend. En ondertus-

je hier goed naam hebt gecreëerd, dan is

spelen? In Nederland is het minder taboe,

sen ben ik veel nuchterder en meer helder

de volgende stap Nederland.”

in België wel. Iedereen doet het, er zitten

met een jointje. Dat is hypocriet.“

evenveel blowers in België als in Neder-

Interessant

land, als het er niet meer zijn. België blijft

Nul tolerantie

“Het is niet andersom, dat het eerst in

een braaf landje hoor, ten opzichte van

Joost verhuisde naar Antwerpen, om te

HighLife 53


verkeerd want dat vind ik ook heerlijk, maar ik doe het graag om er een energieboost van te krijgen. Dat verschilt van mens tot mens. En als het niet creatief stimuleert dan is het wel op een ander vlak, bijvoorbeeld dat ik enorm kan genieten van een goede videogame. Voor mij persoonlijk is er niets beter dan met een jointje in de muziek te verdwijnen. En dan voornamelijk om mijn eigen muziek te maken.”

Bewustmaken In bijna elk nummer stop ik een referentie naar cannabis, omdat ik een enthousiasteling ben en wil vechten tegen het stigma, maar ook omdat ik mensen bewust wil maken van het feit hoe je er mee moet omgaan, want ik ken genoeg mensen die het op een negatieve manier gebruiken. Ik

blow bijna elke dag, maar het gaat om de manier waarop. Sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Voor mij is het aan het einde van de dag of als ik een vrije dag heb,

Het is niet zo makkelijk om hier goede wiet te vinden, want het gaat allemaal via illegale weg

dan weet ik dat ik het kan doen. Sommige mensen werken er anders op, die blowen

studeren maar ook vanwege creatieve

illegale weg. Ik houd van zowel indica als

zoveel dat ze ook echt in een soort

redenen. Een prachtige plek en hij houdt

sativa, ik houd ervan om energetisch te zijn

escapistische mindstate terechtkomen,

ervan, maar er zijn wel wat minpunten.

maar ook om mentaal gestimuleerd te

zonder dat ze het doorhebben.”

“Sinds een paar jaar is er in Antwerpen nul

worden. Wat ik momenteel aan het roken

tolerantie. Ik blow hier nooit op straat,

ben is Sherbert, het is wat sterker maar dan

Tips geven

omdat ik het niet vertrouw. Een vriend is op

doe ik er wat minder in, veel heb ik niet

“Zo’n ding haal ik ook aan in mijn muziek,

het centraal station van Antwerpen

nodig. Want ik ben sowieso al high of life,

als ik mezelf erop betrap dat ik het doe om

opgepakt met een klein hasjkruimeltje,

en heel energetisch. Laatst had ik Tuna OG,

te ontsnappen, dat ik dan een kritische

geen joint dus, hij kreeg een boete van

en Purple Coma, ook heel lekker.”

sneer naar mezelf geef in mijn tekst. Ik

zeventig euro en moest zijn mobieltje

schrijf tegen mezelf om mezelf tips te

inleveren. Dat is een groot verschil, als ik in

In muziek verdwijnen

geven en ik hoop dat het mensen helpt om

het weiland een jointje opstak, boeide dat

“Als ik geluk heb zijn het wietjes die me zin

bewuster om te gaan met wiet, met alles

niemand iets.”

geven om de afwas te doen, haha. Om een

eigenlijk. Ik probeer het in elke track te

beat op te zetten en lekker te gaan

stoppen, het houdt me bezig, het is iets

Energetisch zijn

schrijven. Die stimulans vind ik wel fijn. Ik

waar ik graag mee bezig ben, uiteindelijk

“Het is niet zo makkelijk om hier goede

ben niet echt het type blower dat rookt om

zijn die teksten een weerspiegeling van ‘ik’,

wiet te vinden, want het gaat allemaal via

in de bank te gaan hangen, begrijp me niet

en wiet is daar zeker een onderdeel van.”

54 HighLife


FEBRUARI

18

VRIJDAG

19

7:00

19

7:30

2

Werkoverleg

8:00 8:30

2

1

10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30

Lunchraafnkspraak F

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

ZooJmmeeantissngen met


Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media

Derde editie van fotowedstrijd voor thuistelers

De Gouden Gieter 2021! Voor de derde keer op rij organiseerde de stichting VOC in samenwerking met growshop Plantarium in Nijmegen De Gouden Gieter, een fotowedstrijd voor thuistelers van cannabis. Een feestelijke uitreiking zat er vanwege de corona maatregelen helaas niet in, dus ontvingen de winnaars hun trofee en het bijbehorende prijzenpakket per post.

Cannabis is een buitengewoon fotogenieke plant, die tijdens de

selectieve ontbladering werkt. Er is genoeg weggehaald om meer

levenscyclus veel verschillende gedaanten aanneemt. Door de

wind in de plant toe te laten, wat nodig is om micro klimaatjes en

combinatie van steeds betere camera’s in smartphones en social

vocht-hotspots te voorkomen. Dat kan namelijk voor schimmel

media, is het fotograferen van cannabis niet langer iets voor een klein

zorgen. Al met al de Mooiste Plant, een plaatje om in je achtertuin te

groepje nerds en professionals. Alle inzendingen voor De Gouden

hebben staan!

Gieter verschijnen dan ook op Instagram (@degoudengieter). Met de fotowedstrijd en de tegelijk gelanceerde website Veiligthuiskweken.nl

Eervolle vermelding

wil het VOC de beeldvorming rond thuisteelt van cannabis verbeteren

Inzending 10, door @sacredgreen_85, verdient een eervolle vermel-

en bijdragen aan normalisering, decriminalisering en legalisering van

ding omdat deze foto in beide categorieën hoge ogen gooide bij de

de plant. Onderstaande teksten zijn afkomstig uit het juryrapport van

jury. De plant ziet er geweldig mooi afgebloeid uit, de top is kleurrijk en

De Gouden Gieter 2021.

Winnaar Mooiste Foto De jury was het er snel over eens dat inzending nummer 4 de winnaar moest worden in de categorie Mooiste Foto. Prachtige kleuren, technisch zeer goed en een klassieke compositie. Niet origineel, maar wel direct aansprekend, ook door de zwarte achtergrond die de plant heel fraai uit laat komen. Dat de grote fan leaves niet zijn verwijderd, zoals vaak gebeurt, geeft het beeld extra kracht en kleur. Zonder meer een cover-waardige foto.

Winnaar Mooiste Plant Uit alle inzendingen is foto 6 wat ons betreft de mooiste plant. Om een paar redenen. Ondanks dat ze aan het einde van haar bloeifase begint te raken, zien we nog maar weinig vergeling en een zeer groene plant. Een teken van gezondheid! We zien minuscule bladverbranding, wat duidt op een juiste toediening van organische meststoffen. In dit geval de organisch gebonden voeding in de aarde en de gekozen voedingslijn. “Op de max” voeding geven is soms lastig met biologische voeding, omdat je met deze producten nooit helemaal kunt afstemmen op de behoefte van de plant. Het duurt immers even voordat deze specifieke voedingstoffen opneembaar zijn voor de plant. In dit geval, top gedaan! Het feit dat de plant op een karretje staat toont aan dat de kweker zorg droeg voor de plant. Waarschijnlijk is ze droog gezet bij regenachtig weer, binnen en donker bij koude nachten (verduisterd) of zelfs met de

Mooiste plant

zonnestralen door de achtertuin verplaatst. Ook de vorm van de plant toont deze toewijding aan. Door de gehanteerde knipinterventies is

lekker frosty. De foto brengt dit heel effectief in beeld, met de focus

de meerderheid van de hoofdtoppen even groot, waardoor iedere

zowel qua scherpte als licht op het meest glinsterende, bovenste deel

top een vergelijkbare hoeveelheid licht vangt. Dat zorgt voor

van de bloem.

uniformiteit in kwaliteit en in rijping. Deze kweker weet ook hoe

www.degoudengieter.nl

56 HighLife


Mooiste foto

Eervolle vermelding

4 tips voor perfecte planten plaatjes: TIP 1: Let op de achtergrond

Dit gaat vaak mis, omdat veel mensen geneigd zijn om zich alleen te richten op het onderwerp van de foto, niet op wat daarachter te zien is. Heeft je foto een horizon, zorg dan dat deze recht is, tenzij je bewust een scheef effect wil creëren. Zorg voor contrast tussen de kleur van je plant en de kleur van de achtergrond; zie ook tip 4.

TIP 3: Natuurlijk licht is het mooiste

Er gaat niets boven natuurlijk licht. Van de zon dus. Let wel op dat het licht niet te hard is, waardoor te scherpe schaduwen ontstaan en de kleuren niet goed uitkomen. Vroeg op de dag of juist tegen het einde van de dag (‘The Golden Hour’) is het (zon)licht doorgaans het mooist.

TIP 2: Varieer met perspectieven

Natuurlijk kun je je plant of planten rechttoe rechtaan fotograferen, als een klassiek portret. Dat kan prachtig zijn, maar verrassend is het niet. Experimenteer met verschillende perspectief: loodrecht van boven of juist van onderen, wat fotografen het kikkerperspectief noemen. Met je smartphone of een kleine camera kun je zelfs vanuit een mierenperspectief fotograferen. Denk wel steeds aan tip 1.

TIP 4: Focus op kleur

Vincent van Gogh gebruikte kleine strengen wol in allerlei kleuren om te kunnen zien welke kleurcombinaties goed werkten en welke minder. Een groene plant tegen een strakblauwe lucht is een geweldige combinatie, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Let ook op de kleuren van de planten zelf; tegen het einde van de bloei kunnen ze een prachtig palet van groen, geel, bruin, paars en vele tinten daartussen laten zien.

HighLife 57


Door: Rob Tuinstra

420Vallarta bezorgt thuis na whatsappje

CANNABIS IN MEXICO Drugskartels bereiden zich voor op legale cannabis

Is legale cannabis je doel? Zorg dan dat je politici er buiten laat. Althans, in Mexico. Want nadat het Hooggerechtshof al in 2018 besloot dat het verbod op cannabis onwettelijk is, weten politici legalisering keer op keer te verprutsen. Een verslag vanuit Puerto Vallarta.

Street art in Puerto Vallarta De bewoners van de luxe villa’s in de wijk rond

verantwoordelijk voor de logistiek (lees:

wandeling op de Malecon langs de oceaan

de Puerto Vallarta Marina schrikken

wapens en voertuigen) in Puerto Vallarta en

word me dagelijks minstens tien keer ‘weed,

halverwege januari vroeg in de morgen op

omstreken. De autoriteiten zijn bevreesd

blow?’ toegefluisterd. Don Carlos mag dan

van intens lawaai. Een aantal helikopters

voor een reactie en als ik een dag later langs

achter de tralies zitten, life goes on as usual.

vliegt laag over hun huizen en de straten zijn

het strand loop patrouilleren militairen in

Een Mexicaan schampert: ‘Don Carlos is dom

overgenomen door zwaarbewapende

camouflagekleding met automatische

geweest. Hij heeft niet genoeg smeergeld

militairen. Uren later wordt pas duidelijk wat

geweren. NetFlix-series als Narcos: Mexico

betaald. Dan ben je de klos natuurlijk.’

er aan de hand is. Don Carlos, een van de

zijn hier geen amusement maar realiteit.

leiders van het beruchte Cártel Jalisco Nueva

Ironisch genoeg prijzen op amper 30 meter

Nieuwe genetica

Generación (CJNG), is opgepakt. Een zware

van diezelfde zwaarbewapende militairen

Legaal of illegaal, de drugskartels blijven

klap voor het kartel, want hij is

lokale dealers hun waren aan. Bij een

zich bemoeien met de cannabisteelt. De

58 HighLife


Sayulita, een mix van Mexicaanse vakantievierders en hippe Westerse digital nomads

Zonsondergang bij Playa Los Muertos

handel in cocaïne is de grote moneymaker,

Europa. Deze nieuwe planten zijn

maar dat wil niet zeggen dat ze hun neus

krachtiger, ze zijn echt veel potenter.’

ophalen (no pun intended) voor de handel in cannabis. Het machtige Sinaloa-kartel

Uitgebreid menu

heeft hun kwekers nieuwe genetica

De eerste resultaten zijn op straat in Puerto Vallarta al te vinden. De oude vertrouwde Mexicaanse brickweed is echt wel verleden tijd. En je hoeft niet eens afhankelijk te zijn van straatdealers om een lekker rokertje te bestellen. Gemak dient de mens, ook hier, je bent slechts een whatsappje verwijderd van snelle en betrouwbare flitsbezorging. Ik

San Pancho

neem de proef op de som en bestel bij zo’n

‘cannabis infused omelets & pancakes’,

bezorgservice. Een daarvan is 420Vallarta,

gummies, cartridges, olie, noem maar op.

een professioneel opgezette organisatie (wie zou daar nu achter zitten?), die openlijk

Neutrale verpakking

hun waren aanprijst op een heuse website.

In een lokale headshop (Ganja Puff) heb ik

Op www.420vallarta.com scrol ik langs een

eerder al vloeitjes gescoord. Die worden

heel menu. Ik kan voorgedraaide joints

trouwens ook – per stuk –verkocht in het

bestellen, edibles, een ontbijt met

kleine kruideniertje bij me om de hoek, kom ik later achter. Terug naar de website. Het aanbod is indrukwekkend: Gorilla, OG Kush, Girl Scout Cookies, Strawberry Melt, Black Jack, Durban Poison, Kush, Phantom Haze, Blueberry, Sbowflake, Candy Kush, Gelato, noem maar op. Ik ga voor de Phantom Haze, een indicadominante hybride. Niet echt goedkoop, 3.5 gram voor 1150 Mexicaanse pesos (bijna 50 euro), maar de

420Vallarta

service is onberispelijk want amper 30 minuten na mijn bestelling wordt er al bij

gegeven die veel krachtiger is. Verder zijn

mijn Airbnb aangebeld. In de beloofde

verouderde kweektechnieken verbeterd

neutrale verpakking zit echt prima wiet.

om een verdere kwaliteitsimpuls te geven.

Wellicht had ik goedkoper kunnen scoren

Ook wordt onderzocht hoe het kartel zelf

op de Malecon, maar had ik dan deze

legale cannabisondernemingen op kan

kwaliteit gekregen? Ik vraag het me af,

zetten. Een Mexicaanse kweker die voor het

terwijl ik tevreden een bloedmooie oranje

kartel werkt zei tegen de website The Daily Beast: ‘We zijn aan het leren. We halen kweekapparatuur en zaden uit de VS en

zon in de oceaan zie zakken. Legaal,

Mexicaanse drogisterijen verkopen heel veel ‘legale’ drugs

illegaal? Op zulke momenten vergeet je dat even en geniet je alleen maar.

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2021

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1e prijs Amerikaanse soorten Sunset Paradise Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam www.coffeeshopclubmedia.nl

1e prijs Hybriden Hydro Grapesidos 1e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 1e prijs Indica Kerosine Krash 2e prijs Kush soorten Cookie Kush 2e prijs Skunk soorten Cheese 3e prijs Amerikaanse soorten Runtz Muffin

3e prijs Haze Bio Silver Haze

Highlife Wiet Cup Winnaar 2021 Amnesia Haze

Seed Stockers www.seedstockers.com 1e prijs CBD soorten Critical XXL CBD 3e prijs Autoflowers Santa Marta Haze auto

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 2e prijs Hasj import Black Mamba

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 2e prijs Sativa Tangerine Dream 2e prijs CBD soorten OG Kush CBD 3e prijs Nederhasj Colorado Purple

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Sativa Royal Gorilla

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Haze Hydro Joe’s Lemonade 2e prijs Haze Bio DelaHaze 3e prijs Hasj import King Hassan

Serious Seeds www.seriousseeds.com 3e prijs Hybriden Bio Seriosa

Kosbor Maastricht 1e prijs Haze Bio AMG (Amnesia Mac Ganja)


Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag

Growers Choice www.growerschoice.nl 2e prijs Autoflowers Tropicana Wedding Cake 2e prijs Outdoor soorten Chocolat Sherbet 3e prijs Skunk soorten Brain Damage

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 3e prijs Extracties Jelly Hasj

1e prijs Nederhasj God’s Gift 1e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Extracties Wedding Cake 2e prijs Hybriden Hydro Mimosa 3e prijs Indica Cookie and Cream

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3e prijs Haze Hydro Golden G13 Haze 3e prijs Kush soorten Pineapple Kush

Zamnesia www.zamnesia.com 1e prijs Outdoor soorten Purple Punch Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Autoflowers Auto Cinderella Jack 1e prijs Skunk soorten The Ultimate 2e prijs Nederhasj Kerosine Krash 3e prijs Outdoor soorten Sugar Bomb Punch

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Hybriden Hydro Narstie Glue

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 3e prijs CBD soorten Strawberry CBD

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 1e prijs Hasj import Do-si-dos Double Filtered

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Kush soorten Pink Pineapple Kush 1e prijs Sativa RS-11 Gas No Brakes 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Hybriden Bio Naughty One 2e prijs Indica Blue Ice 2e prijs Amerikaanse soorten Skilatti 2.0 HighLife Hasj Cup Winnaar 2021 Shaher Magic

SPONSOREN


Logboek VOC februari – maart 2022 Stem 16 maart cannabisvriendelijk in jouw gemeente! Op woensdag 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en heb je dus weer de kans om een cannabisvriendelijke stem uit te brengen. Belangrijk, want cannabisbeleid wordt voor een flink deel lokaal vorm gegeven. Laat je stem dus niet verdampen!

Doede de Jong tijdens de Alternatieve Troonrede in 2020

62 HighLife


Ook bij deze verkiezingen zet het VOC zich

rechtsbescherming, is Franc Weerwind (D66).

pijnbestrijding en kankervormen. Op dit

weer actief in om zoveel mogelijk cannabis-

Ook dat stemt Roozen enigszins hoopvol:

moment loopt er een onderzoek naar de

consumenten naar de stembus te krijgen.

‘Gelukkig heeft D66 het pleidooi tijdens de

effecten van wietolie bij leverkanker. De

We zijn met een miljoen en we vormen dus

campagne voor herstel van de rechtsstaat in

Jong is inmiddels gestart met de wietthera-

een machtsfactor van belang. Bij gemeen-

zoverre waar gemaakt dat er nu een minister

pie en hij hoopt op positief resultaat: ‘De

teraadsverkiezingen doen zowel landelijke

van die partij naast die van de VVD komt te

ultieme strijd’.’ Doede neemt full spectrum

als lokale politieke partijen mee. Daardoor is

staan, in de persoon van Franc Weerwind, tot

wietolie en leeft van dag tot dag. Wij wensen

het moeilijker om een kloppend overzicht te

nu toe burgemeester van Almere. Dus in ieder

hem, uit naam van velen, alle sterkte en

geven van de cannabisvriendelijkheid van

geval andere koek dan zijn voorganger

beterschap toe.

alle partijen. Nederland telt 345 gemeenten

Sander Dekker, die van de aan hem toege-

en zeker in grotere gemeenten zijn meer-

kende titel “minister voor rechtsbescher-

dere lokale partijen actief. Je kunt je

ming” een aanfluiting maakte.’ De VOC

natuurlijk verdiepen in de standpunten en

lobbywerkgroep zal Yesilgöz en Weerwind

plannen van de lokale partijen in jouw stad

uiteraard gaan voorzien van informatie over

of dorp, maar je kunt ook stemmen op een

cannabis en het cannabisbeleid, de positieve

landelijke partij, waarvan het standpunt over

ontwikkelingen buiten Nederland en hete

cannabis en coffeeshops in grote lijnen

hangijzers als de huisuitzettingen van

bekend is. Het overzicht dat het VOC vorig

thuistelers en de problemen rond de

jaar in samenwerking met de cannabis-kies-

speekseltest. En we blijven inzetten op

wijzer.nl maakte is nog steeds een goede

verbinding en het bevorderen van contact en

leidraad. Meest cannabisvriendelijk:

samenwerking tussen alle mensen en

Piratenpartij, Bij1, GroenLinks, SP, PvdD en

organisaties die net als wij willen dat het

D66. Minst cannabisvriendelijk: CDA,

cannabisverbod wordt afgeschaft.

ChristenUnie, SGP, PVV en JA21.

Triest bericht ‘Een licht(je) in de tunnel’

Een triest bericht tot slot van dit Logboek: bij

Wat de landelijke politiek betreft: mr. John

Doede de Jong, een van de oprichters en de

Roozen, Haags contactpersoon en adviseur

vergadervoorzitter van het VOC, is eind 2021

van het VOC, verwacht dat het kabinet Rutte

een kwaadaardige tumor ontdekt. Doede

IV ‘een licht(je) in de tunnel zal bieden’. Over

vertelde er over in een paginagroot

de nieuwe minister van justitie en veiligheid,

interview in de Nieuwe Ooststellingwerver,

Dilan Yesilgöz, schrijft Roozen: ‘In ieder geval

geschreven door Anne Westerhof. Frag-

is er, naar het zich laat aanzien, géén nieuwe

ment: ‘De toekomst is voor Doede de Jong

kloon van het fanate crimefighters-duo

ongewis. Een recente kijkoperatie signa-

Opstelten en Teeven op Justitie terecht

leerde een kwaadaardige tumor in de blaas.

gekomen. Natuurlijk is de nieuwe minister

Het bericht kwam als een duveltje uit een

Dilan Yezilgöz wel van plan de “ondermijnen-

doosje. Hij keek mee op de scan, zag de

de georganiseerde misdaad” hard aan te

tumor en kwam in een shock. Het korte

pakken (het blijft tenslotte VVD) maar zij is

levensperspectief van een half jaar met

duidelijk een beschaafde en tot nu toe

chemo deed hem besluiten tot de keus voor

redelijk gebleken vrouw. En mogelijk zijn er in

zijn ‘eigen’ plant. De hennepplant krijgt ook

haar nog sporen terug te vinden van haar

nu weer zijn vertrouwen. De wietolie krijgt

vroegere speurtocht naar politiek onderdak

steeds meer erkenning in de medische

waarbij ze SP en PvdA aandeed.’ De tweede

wereld. Het wordt gebruikt voor meerdere

bewindspersoon op justitie, de minister voor

aandoeningen zoals de ziekte van Crohn,

AGENDA

Maandelijkse openbare

Zie www.voc-nederland.org/agenda

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Einddoel is volledige legalisering: opheffing van het verbod op cannabis. Website: www.voc-nederland.org Twitter/Instagram: @vocnederland Mail: info@voc-nederland.org

Steun het VOC Je kunt de stichting VOC op verschillende manieren steunen. Alle mogelijkheden zijn te vinden op de overzichtspagina www.voc-nederland.org/steun-voc. Alvast hartelijk bedankt!

HighLife 63


Christian Action gebouw, Hongkong 2019

64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Geïnspireerd door anime en manga Kunstenares Bao Ho uit Hongkong maakt grote, kleurige muurschilderingen, die op steeds meer plekken in de stad en ver daarbuiten zijn te zien. Ze laat zich inspireren door Japanse tekenfilms en strips. ruimte over houd om te freestylen. Als ik tijdens het schilderen ideeën krijg uit de omgeving, kan ik die nog aan het beeld toevoegen.

Je kunt nu van opdrachten leven. Wat deed je hiervoor? Ik heb zeven jaar als grafisch vormgever voor een baas gewerkt. Ik volgde de instructies, als een robot. Ik was het werk beu en ik wilde iets anders doen. Ik besloot naar Australië te reizen. Ik had online

Je schildert niet met spuitbussen, maar met kwasten? Ja, negentig procent van wat ik maak, is met

Je schilderingen zijn verbazingwekkend groot. Is dat typisch Hongkong-stijl?

kwasten. Ik werk wel eens met spuitbussen,

Niet echt. Dat komt omdat street art hier de

maar het resultaat is dan heel anders.

laatste jaren erg populair is. Daardoor krijg ik veel opdrachten. Ik wil altijd groter

Wat voor kwasten gebruik je?

schilderen. Ik hoop nog eens op een dertig

Verfkwasten die je gewoon in de winkel

etages hoog gebouw. Een hele grote

kunt kopen. En bij grote oppervlakken

muurschildering, die je van ver kan zien.

neem ik een verfroller.

Je kunstenaarsnaam Bao Ho, betekent dat iets?

Je schildert veel freestyle. Het lijken soms wel droedels. Ja, mijn persoonlijke werk doe ik zonder

Christian Action gebouw, Hongkong 2019

Dat is de bijnaam die ik als baby kreeg. In

schets of plan. Ik ga mee met de flow. De

het oppascentrum zeiden de verzorgers

eerste jaren vanaf 2015 heb ik het altijd zo

gelezen dat je daar goed op straat kan

dat ik een rond gezichtje had zoals een

gedaan. Nu werk ik veel voor klanten en die

optreden. Ik speelde gitaar en heb mijn

broodje: een ‘bao’. Mijn familie is die naam

willen weten in welke richting ik ga. Ik laat ze

tekeningen verkocht. Als mensen het

ook gaan gebruiken.

een ruwe schets zien, waarbij ik nog veel

wilden, tekende ik karikaturen van ze.

HighLife 65


naar boven klim of naar beneden ga.

Klom je als kind al veel in bomen? Nee, totaal niet, haha. Ik zat altijd thuis tekenfilms te kijken op tv.

Waarom vind je muurschilderen zo leuk? Het is voor mij de beste manier om mijn werk te delen. Ik hou ervan als mensen zien wat ik heb gedaan. Van de voorbijgangers krijg ik goede reacties. Sommigen maken een praatje of kopen eten of drinken voor me.

Wat is het grote verschil met tekenen op een tablet of op papier? Je moet rekening houden met de afstand. Als je een schildering op de tweede etage maakt, ziet alles er vanaf de grond heel klein uit. Dus kun je geen kleine dingen

Schildering voor HK Walls

schilderen. Ik vond het niet moeilijk om me

Hoe ben je erin geslaagd om in korte tijd zo veel muurschilderingen te doen?

ondanks alle ramen en pilaren.

aan te passen. Ik leerde door het te doen. In

Dat was mijn grootste muur tot nu toe. Het

het begin maakte ik fouten. Dan deed ik het

is een gebouw van een christelijke

de volgende keer beter. Ik merkte na een

Ik had veel geluk. Na mijn werkvakantie in

hulporganisatie. Ik heb de zijkant en de

paar jaar wel dat ik last kreeg van mijn nek

Australië was ik enkele maanden in Europa,

achterkant beschilderd. Ze vroegen me iets

en rug. Dat komt omdat ik met ene hand

waaronder Italië. Ik schilderde mijn eerste

uit te beelden over hun liefdadigheidswerk.

een pot verf vast houd en met de andere

muur in Milaan tijdens een graffiti-jam. Toen

Twee vrienden hebben me geholpen. We

hand schilder. Nu ga ik naar het

ik terug kwam in Hongkong, was er veel

hadden het in een maand af. Als ik alleen

fitnesscentrum om in goede conditie te

interesse in street art. Ze zochten naar

was geweest, had ik er zeker drie maanden

blijven. Ik wil nog lang muurschilderingen

kunstenaars, die geboren en opgegroeid

over gedaan.

blijven doen.

gekregen van verschillende merken en

Had je geen last van hoogtevrees?

bedrijven. Dat ik als vrouw muurkunstenaar

Jawel, maar als ik me focus op mijn werk

Wil je met je schilderingen een verhaal vertellen?

ben, vinden ze bovendien bijzonder. Je moet

merk ik de hoogte niet. Dat komt pas, als ik

Ik heb er mijn eigen ideeën bij, maar wil dat

waren in Hongkong. Zo heb ik opdrachten

een kraan kunnen bedienen en lang onder de zon kunnen werken. Er zijn niet zoveel meisjes die dat leuk vinden om te doen.

Je haalt inspiratie uit Japanse anime en manga. Heb je bekende favorieten? Ik ben een grote fan van Hayao Miyazaki. Al zijn tekenfilms en verhalen hebben me erg geïnspireerd.

Je werk ziet er superlief uit, met vrolijke dieren, mensen, wezens en kleurige bloemen en planten. Ja, maar ik kies ook weleens voor een donkere stijl, om een andere kant van mezelf te laten zien. Ik hou van beide en probeer het soms te combineren.

Van een hoog gebouw in Hongkong met zes etages schilderde je de achterkant helemaal vol,

66 HighLife

AR muurschildering Break The Chain met QR-code, Hongkong


K11 Art Mall, Hongkong 2019

Lee Gardens, Hongkong 2019

mensen hun eigen verhaal erbij kunnen

ik teken of schilder. Zo blijf ik energiek en

die een feestje vieren. Naar een Chinese

bedenken.

gemotiveerd.

legende hebben veel mensen een

Je hebt al veel soorten stijlen gedaan. Ik raak snel ergens op uitgekeken, dus

Van de zomer maakte je een schildering op het evenement HK Walls. Wat is daarop te zien?

probeer ik steeds weer andere dingen uit,

HK Walls is het street art-festival van

keukengod in de keuken hangen, om zichzelf en hun familie te beschermen.

Je maakte vorig jaar een muurschildering, die je als kijker kan uitbreiden met Augmented Reality (AR). Dat was voor Break The Chain (breakthechain.link). Meerdere kunstenaars maakten een muurschildering om aandacht te vestigen op de illegale handel in wilde dieren die via Hongkong loopt. Studio The Collective maakte bij elke schildering een AR-animatie. Je scant met je smartphone de QR-code op de muur. Dan krijg je op je scherm een filter met digitale beelden, die de muurschildering tot leven brengen.

Waar heb je in Europa al geschilderd? In Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Praag.

En de VS? Daar ben ik vorig jaar voor uitgenodigd, maar dat ging niet door. Ik zou er graag

Tramreclame voor Mercedes Benz

eens heen willen.

ook qua media. Schilderen of tekenen vind

Hongkong. Ik heb er al eerder voor

ik heel leuk, maar ik wil andere dingen

geschilderd. De muur is van een groente-

uitproberen. Ik probeer 3D, sculpturen en

en fruitwinkel. Ik heb een keukengodin

experimenteer met andere materialen als

afgebeeld, omringd door groenten, baby’s,

https://www.simplebao.com

HighLife 67


GAMES

Door: Redactie HighLife

EXPEDITIONS: ROME De toekomst van Rome ligt in jouw handen

De toekomst van Rome ligt in jouw handen: wat zal jouw nalatenschap zijn? Neem de rol van de jonge Legatus aan, wiens vader is vermoord door een onbekende politieke tegenstander. Ontvlucht Rome en stort je in een veldtocht om een Griekse opstand de kop in te drukken. Beetje bij beetje krijg je meer militaire ervaring, word je sterker in de strijd en word je de Legatus die door iedereen gerespecteerd en gevreesd wordt. In Expeditions: Rome oefen je met je acties

• Ga op avontuur met 5 unieke metgezel-

en uitrusten om je game nog verder aan

de wil van Rome uit op het wereldtoneel,

len en ontdek hun uitgebreide

te passen voor ongelooflijk veel

van de stralend blauwe kust van Grieken-

achtergrondverhalen en unieke

tactische mogelijkheden voor elk

land tot de diepe bossen van Gallië. Beslis

persoonlijkheden.

personage.

hoe mensen jou en Rome zien. Sla je onverbiddelijk hard toe of probeer je juist

• Verken een schitterend gemaakte

• Leid je legioen in 3 uitgebreide

iets met woorden op te lossen? Omarm je

kleurrijke wereld met allerlei verschil-

campagnes in Griekenland, Noord-

de politieke nalatenschap van de Republiek

lende omgevingen, zoals Noord-Afrika,

Afrika en Gallië naar de zege. Rekruteer

of probeer je een weg te vinden in de

Griekenland, Gallië en Rome zelf.

soldaten, verbeter je kamp, verover

complexe politiek van de Romeinse Senaat? Elke keuze is belangrijk. Jij beslist

regio’s, exploiteer middelen en • Beleef een door de geschiedenis

over het lot van het legioen, je trouwe

geïnspireerd verhaal over politieke

metgezellen en Rome zelf.

intriges en persoonlijk drama, helemaal verteld door een voice-over. Jouw

• Maak je eigen Romeinse Legatus! Pas het uiterlijk, geslacht, klasse en

keuzes doen er echt toe en hebben verstrekkende gevolgen.

vaardigheden van je personage aan jouw speelstijl aan.

• Breng elk personage in level omhoog en maak een keuze uit allerlei talenten

• Lever tactische turn-based gevechten, aangedreven door een uitgebreid op

en passieve vaardigheden voor uitgebreide tactische mogelijkheden.

vaardigheden gebaseerd actiesysteem waarmee elk wapen jouw potentie op het slagveld verandert.

68 HighLife

• Je kunt allerlei wapens, pantsers en tactische voorwerpen krijgen, maken

verdedig je gebieden.Door: Redactie HighLife

Grootse expositie van kunstenaar JR in Groninger Museum Het Groninger Museum pakt tot 12 juni groots uit met JR: Chronicles, een overzicht van het werk van de Franse beeldend kunstenaar JR. Met muurcollages, foto’s, video’s en archiefmateriaal is dit de eerste museale tentoonstelling in Nederland van JR. De expositie geeft een goed beeld van zijn indrukwekkende carrière: van de vroege graffitikunst die hij als tiener in Parijs maakte tot zijn maatschappelijke projecten en grootschalige architectonische interventies in steden over de hele wereld.

JR (French, born 1983). GIANTS, Kikito and the Boarder Patrol, Tecate, Mexico—U.S.A., 2017. © JR-ART.NET In de afgelopen twee decennia heeft JR de

mensen en onderstrepen zijn inzet voor

kijkt zie je dat het geen wapen maar een camera

betekenis van kunst in de openbare ruimte

gemeenschap, samenwerking en dialoog.

is.Toen in 2005 rellen uitbraken in de buitenwij-

vergroot door zijn ambitieuze maatschappelijk

ken van Parijs naar aanleiding van de dood van

geëngageerde projecten.Als fotograaf geeft hij

Maatschappelijke kunstprojecten

twee jongeren, werd deze foto veelvuldig in

zowel zichtbaarheid aan diverse mensen en

JR begon zijn carrière in 2004 met de fotose-

krantenartikelen en op televisie getoond.

gemeenschappen over de hele wereld, alsook

rie Portrait of a Generation. Deze serie ontstond

inzicht in hun problematiek. Door de nadruk te

toen hij werd uitgenodigd door filmregisseur

Grensmuur

leggen op deze ogenschijnlijk onzichtbare

Ladj Ly om samen te werken aan een project in

Naar aanleiding van de bouw van een perma-

mensen creëert JR een platform voor hun

de buitenwijk Montfermeil in Parijs, waar Ladj Ly

nente muur tussen de Verenigde Staten en

verhaal. De individuele portretten reproduceert

destijds woonde. Samen wilden ze de spot

Mexico, creëerde JR in 2017 een gigantische

JR op monumentale schaal om ze vervolgens

drijven met het karikaturale beeld dat in de

installatie bij het grenshek in de Mexicaanse stad

– soms illegaal – in de openbare ruimte in diverse

media werd verspreid over jongeren in de

Tecate. De installatie toont Kikito, een peuter

dimensies op te plakken. De projecten van JR

banlieues van Parijs. Op de foto lijkt het alsof er

wiens huis in Tecate uitkijkt over het grenshek.

tonen de veelkleurige stemmen van alledaagse

een wapen op je gericht wordt, maar als je beter

Het nieuwsgierige jongetje gluurt speels en

70 HighLife


JR . Migrants, Mayra, Picnic across the Border, Tecate, Mexico—U.S.A., 2017. © JR-ART.NE zonder enig politiek besef vanaf zijn kant over de

kerken en moskeeën, op bussen en treinen, op

Graffiti uit New York en Groningen

muur. Het werk symboliseert de onschuld van

de bodem van een leeg zwembad. In Kibera,

Het Groninger Museum was een van de eerste

jonge immigranten. De dag voordat het werk

een sloppenwijk in Nairobi, werden foto’s van

musea wereldwijd dat, onder leiding van

afgebroken zou worden, organiseerde JR een

vrouwenogen op vinyl geplakt, zodat de daken

toenmalig directeur Frans Haks, al in de jaren ‘80

picknick aan weerszijden van het hek. Kikito, zijn

van de tientallen huizen waarop dit bevestigd

graffiti en street art erkende als kunstvormen en

familie en honderden gasten uit zowel de

werd, meteen waterdicht waren.

dit begon te verzamelen.Als aanvulling op JR:

Verenigde Staten als Mexico kwamen samen om

Chronicles is daarom in twee zalen van de vaste

een maaltijd te delen. Mensen verzamelden zich

Inside Out

collectie werk te zien van toonaangevende

rond een lange tafel met daarop de iconische

Een ander project waar JR bekendheid mee

kunstenaars uit de New Yorkse scene waaronder

ogen van JR en die zich uitstrekten over beide

verwierf is Inside Out. Op 2 maart 2011 vroeg JR,

NOC 167, Dondi, Blade, Quik en Phase 2.

zijden van het hek, terwijl ze hetzelfde maaltijd

tijdens het aanvaarden van de TED-prijs,

Daarnaast vestigt het museum de aandacht op

aten, hetzelfde water dronken en van dezelfde

aandacht voor een internationaal kunstpro-

de Groningse graffitikunst, met foto’s en films uit

muziek genoten. Hoewel de grenspolitie het

ject. Hij nodigde iedereen uit om zelfgemaak-

de beginperiode. Deze presentatie is samenge-

project wilde stopzetten en alle gasten dreigde

te portretfoto’s te uploaden, zodat hij ze kon

steld door Stichting Kladmuur onder leiding van

te arresteren, zagen ze daarvan af toen ze deze

printen en terugsturen. Vervolgens plakten

Hugo Engwerda, in samenwerking met

positieve actie met eigen ogen aanschouwden.

mensen deze in hun eigen omgeving op. In de

graffitikunstenaar/-conservatorAileen Middel

afgelopen 10 jaar hebben meer dan 400.000

(Mick La Rock). Speciaal voor deze expositie

Women are Heroes

mensen uit meer dan 138 landen deelgeno-

maakten Mick La Rock en de Groningse

Voor het project Women are Heroes reisde JR

men aan dit omvangrijke project. Bij de

graffitikunstenaars Stars & Weak twee nieuwe

met zijn camera naar de sloppenwijken van

expositie is de catalogus JR:Chronicles ver-

kunstwerken, die in deze expositie te zien zijn.

Nairobi (Kenia), Monrovia (Liberia), Phnom Penh

krijgbaar in zowel Nederlands als Engels en zijn

Evenals JR zelf werkt het museum ook buiten de

(Cambodja), Rio de Janeiro (Brazilië) en Jaipur

te koop in de museumwinkel. De Nederlandse

eigen muren en betrekt het stad en regio bij een

(India) om vrouwen te portretteren. De foto’s

versie van het boek wordt uitgegeven door

groot participatief kunstproject. Hierdoor

benadrukken niet de armoede, maar de

WBOOKS. De expositie is georganiseerd door

ontstaat een podium voor fotografie, street art

vitaliteit van de vrouwen. Volgens JR dragen

het Brooklyn Museum en is samengesteld

en graffiti, waarbij wordt samengewerkt met

vrouwen de gemeenschap, maar zijn mannen

door Sharon Matt Atkins, Deputy Director for

culturele instellingen en inwoners van de stad.

op straat het zichtbaarst. De foto’s werden in de

Art, en Drew Sawyer, Philip Leonian and Edith

Een belangrijk onderdeel hiervan is JR’s Inside

wijken zelf en op andere plekken in de

Rosenbaum Leonian, Curator Photography,

Out, waarin Groningers worden geportretteerd.

openbare ruimte geplakt: op de muren van

Brooklyn Museum.

www.groningermuseum.com

HighLife 71


Door: Karel Michiels

Antwerps schrikbewind kan heropening CBD- en koffieshop Florapoint niet verhinderen

CBD in Antwerpen? Liever niet, aldus de Grote Leider en de lokale politie

Twee maanden nadat de Antwerpse politie de innovatieve concept store Florapoint dwong tot sluiting en alle producten in beslag liet nemen, heeft de CBD-winkel opnieuw de deuren geopend. Niet alleen is gebleken dat alle wettelijke verordeningen strikt worden nageleefd (anders was de shop er uiteraard nooit gekomen), Florapoint stapt nu ook zelf naar de rechter om het dubieuze beleid van de stad Antwerpen aan te klagen. Op 3 november 2021 viel de politie met veel

Hongarije en Japan. We kunnen dus gerust

allergisch voor het prachtige blad van de

machtsvertoon binnen bij Florapoint,

stellen dat DLH als Belgische pionier een

cannabisplant, en alles wat er maar van ver of

vergezeld door mensen van de voedselin-

toonaangevende rol speelt op de nog relatief

dichtbij mee te maken kan hebben. Blind

spectie en accijnzen en douane. Die laatsten

jonge CBD-markt. Niemand die de wetge-

voor de internationale en wetenschappelijke

met lichte tegenzin weliswaar, want alle

ving beter kent en naleeft dan zaakvoerder

ontwikkelingen blijven ze volharden in hun

producten die in de winkel verkocht worden,

(en chief commercial manager van Always

afkeer voor een product dat wereldwijd

dragen een taks zegel. Tot frustratie van de

Pure Organics) Joeri Perneel.

intussen door honderden miljoenen mensen

politie kon de douane in dit dossier niks

geconsumeerd wordt, in de meest uiteenlo-

ondernemen, wat alle partijen vooraf ook al

Allergisch en blind

pende vormen, als medicijn of genotsmiddel.

wisten (of hadden moeten weten).

En toch meende de Antwerpse politie dus

Het belangrijkste feit dat Florapoint ten

genoeg redenen te hebben om Florapoint te

laste werd gelegd, was het ontbreken van

Belgische pionier

sluiten. De verkoop van grinders (om

een uitbatingsvergunning op basis van het

DLH, het bedrijf achter Florapoint, bevoor-

cannabis te verkruimelen) en lange vloeitjes

recente politiereglement. Maar die

raadt 75% van de gestructureerde en wettelijk

zou op zich al verboden zijn, terwijl die buiten

vergunning is op zich onwettig, want in

georganiseerde CBD-markt in België, van

Antwerpen toch in zowat alle nacht- en

strijd met de federale wetgeving inzake

tabakswinkels tot Medimarket. DLH is op haar

krantenwinkels aangeboden worden. Het is

CBD en bovendien gebaseerd op vage en

beurt een dochter van Always Pure Organics,

het zoveelste voorbeeld van de angst voor

niet-wetenschappelijke uitgangspunten als

een leidend bedrijf in Europa in deze sector,

het wietblad die de Belgische, en in het

‘Sommige uitbaters zijn gekend voor

met meer dan 70 werknemers en vestigingen

bijzonder de Antwerpse politiek nu al zo lang

drugsfeiten’ of ‘Er bestaat nog een grote

in België, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk,

domineert. Sommige mensen zijn blijkbaar

onduidelijkheid over de gevolgen voor de

72 HighLife


gezondheid verbonden aan het gebruik

inmiddels en vertrouwd gezicht in zowat alle

van CBD.’

grote Europese steden, in Duitsland gaat straks zelfs de hele cannabismarkt open, ook

‘Morele orde’

voor planten en producten mét THC.

In juridische taal lijkt de stad Antwerpen ‘morele ordeverstoring’ te verwarren met

Angst

‘materiële ordeverstoring’. De Raad van State

Antwerpen was in de jaren ‘90 en ‘00 een

heeft op dat vlak altijd een rechtlijnig en

bruisende, trendsettende stad, een broei-

ondubbelzinnig standpunt ingenomen: de

haard van nieuwe mode, muziek en andere

handhaving van de morele orde is geen taak

kunsten. Sinds de Grote Conservatieve Leider

van de lokale overheid. Het zeer recente

er het bewind heeft overgenomen, is de

vonnis over een CBD-winkel in Hasselt

criminaliteit verveelvoudigd. Terwijl de auto

bevestigt die lijn: ook die zaak mag gewoon

in zowat alle andere steden geweerd wordt

weer open, op amper 50 meter van een

uit het centrum, komen er hier alleen maar

school nog wel. Het tegengaan van het

parkeerplaatsen bij. De angst voor het

‘mogelijk verderf’ van de jeugd (het eeuwig

wietblad houdt vele cannabisconsumenten

weerkerende excuus in dit debat) door

in een houdgreep, ook al lijkt het aanbod in al

middel van een vergunningsregeling betreft

die jaren niet bepaald kleiner geworden. In

volgens de Raad van State een bescherming

die evolutie past ook het Antwerpse

van de morele orde, en daar heeft de lokale

schrikbewind tegen onschuldige CBD-shops.

politie op zich geen zaken mee.

Nu zowat alle activisten en idealisten zijn weggezuiverd uit de Antwerpse cannabis-

Vertrouwd gezicht

wereld, door aanhoudende intimidatie en

Florapoint vecht de uitbatingsvergunning

vervolging (die nog nooit resultaat heeft

aan omdat ze verschillende grondwettelijke

opgeleverd) was het wachten op een

beginselen schendt: zorgvuldigheid (niet

ondernemer om die deadlock te doorbre-

gebaseerd op feiten), gelijkheid (de verkoop

ken. Iedereen weet dat de Grote Leider wel

van bewezen schadelijke producten als tabak

goed kan opschieten met CEO’s en

en alcohol wordt ook niet verboden) en

bedrijfsleiders, zelfs al die zoals zijn grote

redelijkheid (de inval, sluiting en inbeslagne-

vriend in de vastgoedsector al talloze malen

ming staan in wanverhouding tot de

veroordeeld zijn.

vermeende overtredingen). CBD-shops zijn

CBD-shops als Florapoint zijn overal in Europa een vertrouwd gezicht

Door: Redactie HighLife

Samuel L. Jackson in verfilming Chasing the Scream

The Fix: nieuwe serie over War on Drugs In 2015 verscheen het boek Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs van de Brits/Zwitserse schrijver Johann Hari. Hij maakte op verpletterende wijze duidelijk hoeveel levens de War on Drugs verwoest heeft. Nu is de achtdelige docuserie The Fix, gebaseerd op dit meesterwerk, bij The Roku Channel te zien.

De serie, die door Samuel L. Jackson wordt gepresenteerd, onderzoekt de gevolgen van de nietsontziende War on Drugs. Vele tienduizenden mensen hebben hun leven verloren en er zijn miljarden verspild in de nutteloze poging om tot een drugsvrije wereld te komen. Want dat is, zoals bekend, totaal onmogelijk en nog meer onwenselijk. Repressie werkt niet, dat blijkt ook wel weer uit deze indrukwekkende serie. Brian Tannenbaum van Roku over The Fix ‘We streven ernaar om gedurfde verhalen te vertellen die ons publiek zowel entertainen als informeren. Roku Original-documentaires zoals The Fix doen precies dat door het gordijn open te trekken en kijkers iets nieuws te leren over de meest relevante culturele onderwerpen. We kijken er naar uit om de eye-opening verhalen in The Fix vanaf januari aan het publiek te laten zien.’

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

TRIM SEASON

Wat gebeurde er met vijf vermiste meisjes in Humboldt County? Er verschijnen steeds vaker comics waarbij cannabis een grote rol speelt. Eerder schreven we over strips met The Freak Brothers, waarbij onze eigen HighLife plotseling op de salontafel temidden van joints en bongs te zien was. Ook Cheech & Chong waren in een comic te zien. Binnenkort is er Trim Season, waarbij de inhoud veel minder luchtig is.

Trim Season is namelijk gebaseerd op de vele

filmmaker de speurtocht naar de vermoordde

vermissingen in Humboldt County, de bakermat

Garret Rodriguez, wiens lichaam in 2013

van de illegale cannabisteelt in Californië. De

gevonden werd.

makers van de strip nemen dat alleen als uitgangspunt, want verder volgt men een fictief

Seriemoordenaar?

horrorscenario. Sean DeMott, een van de

Maar hij is niet het enige slachtoffer. Al sinds het

bedenkers van de strip: “Nadat ik over de

einde van de vorige eeuw verdwijnen seizoen-

vermissingen in Humboldt County las, begon ik

krachten zonder dat er ooit weer iets van hun

meteen te fantaseren. Wat als er een kwaadaar-

gehoord werd. Neem de Humboldt Five, vijf

dige heks in de bossen daar rondzwerft. Etcetera.”

vermiste meisjes die tussen 1997 en 2014

De strip wordt uitgegeven door Scout Comics,

spoorloos verdwenen. Was en is er soms een

kost 10 dollar en zal ergens in de lente uitkomen.

seriemoordenaar actief in de regio?

Het zal ons niet verbazen als dat 20 april is.

En nog steeds verdwijnen er mensen in Humboldt County. Lokale autoriteiten melden

Vermissingen

dat er een forse verharding is opgetreden. Door

De vele vermissingen in Humboldt County

de opkomst van de legale cannabisindustrie

zorgen al jaren voor veel consternatie. Tijdens

staat de illegale teelt onder druk. Bovendien

het knipseizoen waarbij de wietplanten getrimd

hebben Mexicaans drugkartels hun intrede in de

worden trekken honderden avonturiers naar het

regio gedaan. De eerste onthoofde lijken, het

noorden van Californië om een flinke zakcent te

visitekaartje van de narco’s, zijn al gevonden. Het

verdienen. Maar in de laatste decennia is een

imago van vredig wietkwekende hippies in de

onrustbarend aantal van hen verdwenen. Eerder

natuur is een droom uit het verleden.

schreven we over de documentaireserie Murder Mountain die op Netflix te zien is. Daarin volgt de

74 HighLife

www.scoutcomics.com


RE D GORIL L A GIRL X L AU TO Sweet Seeds® www.sweetseeds.es

HighLife 75


Door: Redactie HighLife

GREENER PASTURES

Mediwiet in het bejaardentehuis Dov (79), een weduwnaar, wordt door zijn familie gedwongen naar een verpleeghuis te verhuizen. Dat bevalt hem voor geen cent, maar hij heeft geen andere keuze, want hij is blut nadat hij zijn pensioenspaargeld verloor, en hij geeft de staat de schuld.

Overregulering Mediwiet is al 20 jaar legaal in Israël en het land heeft daarom een grote cannabisindustrie opgebouwd. Maar net als overal elders is er sprake van wat je overregulering kunt noemen. In die qua regels verwarrende wereld van de medicinale cannabis in Israël tasten patiënten vaak in het duister om erachter te komen hoe en waar ze de producten kunnen krijgen die ze nodig hebben, zegt Elad Gazit. Hij is zelf een medicinale cannabispatiënt en de oprichter van een startup die dat probleem wil aanpakken. Zijn Cannbis is een go-to-resource en online marktplaats voor mediwietpatiënten zoals hij. Gazit: ‘Patiënten hebben geen toegang tot gegevens of informatie over wat ze moeten doen, welke producten ze nodig hebben en waar ze ze kunnen kopen, of wat de prijzen zijn. Er is geen adequate informatiestroom.’

Weedmaps Cannbis, vergelijkbaar met sites zoals Weedmaps in de VS, biedt gedetailleerde informatie zoals genetica, THC-percentages, terpenen en effecten. De app verwijst patiënten naar apotheken bij hen in de buurt die de producten op voorraad hebben, en ze kunnen mediwiet bestellen voor afhaal of thuisbezorging. Volgens Gazit gebruiken inmiddels 80.000 Israëlische medicinalecannabispatiënten zijn app. Dat is een groot deel van de bijna 110.000 vergunninghouders voor gebruik van medicinale cannabis. Uit een recent Cannbis-onderzoek onder deze patiënten bleek dat 60% mediwiet gebruikt tegen chronische pijn, 20% bij PTSS en ongeveer 5% bij kankergerelateerde symptomen. Bijna 90% van de patiënten die reageerden, zeiden dat medicinale cannabis hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert en ongeveer 80% beweerde een enorme Het verpleeghuis voelt als een gevangenis, en het enige waar Dov aan

vermindering van pijn en verbeteringen in eetlust en slaap.

kan denken is om daar weg te komen, zijn oude huis terug te kopen en daar te wonen tot hij sterft. Maar dan merkt hij dat veel van zijn nieuwe

Chronisch tekort

buren legale medicinale cannabis roken. Dat biedt kansen. Maar

Erg strenge regelgeving voor de tien binnenlandse

wanneer de liefde, de politie en gangsters in het spel komen, staat Dov

cannabisproducenten heeft de afgelopen jaren geleid tot een

op een kruispunt: zal hij alles riskeren om zijn droom waar te maken?

chronisch tekort aan medicinale cannabis die beschikbaar is voor de

Deze Israëlische komedie werd in 2020 gemaakt en geregisseerd

ruim honderdduizend mediwietgebruikers in het land. Israël

door Matan Guggenheim and Assaf Abiri. De film werd genomineerd

importeert daarom een aanzienlijke hoeveelheid medicinale

voor 12 Israëlische Acadamy Awards, inclusief beste film, beste

cannabis en werd in 2020 gekroond tot de grootste wereldwijde

regisseur, beste acteur en beste screenplay. De film is in het

importeur van medicinale cannabis.

filmfestivalcircuit beland en zal hopelijk in de toekomst nog in Nederland te zien zijn.

76 HighLife


Door: Redactie HighLife

Kaboom Animatie Festival We Do Not Like People

Van 28 maart t/m 3 april 2022 vindt in Amsterdam, Utrecht én online het Kaboom Animatie Festival plaats. De winnende animaties toeren aansluitend langs een tiental bioscopen door het hele land. Geniet in de bioscoop, thuis, op je werk of waar en wanneer het je uitkomt van het beste dat topanimators uit de hele wereld te bieden hebben met honderden korte en lange films. Het Kaboom Animatie Festival presenteert

draaien onder meer de bekroonde animaties

de nieuwste en beste (inter)nationale

Body Memory, On the Other Side of the

animatieproducties. Een festival dat animatie

Woods en The Master, een stop-motion over

Stand Up comedy

in al haar geuren en kleuren viert met kunst

wat er met dieren gebeurt als mensen er niet

Naast de films in competitie en het

die je aan het denken zet, designs die

goed voor zorgen.

themaprogramma presenteren (gast)

verbluffen, experimenten die je uit de tent

Deitch: Strega Nona en A Story, A Story.

curatoren hun eigen programma’s. Anna

lokken en entertainment dat je laat lachen,

Urban Legends

Eijsbouts en Karolina Glusiec verdiepen zich

huilen en huiveren.

Het themaprogramma Sprookjes en Mythen

in experimentele animatie, Mette Peters

brengt urban legends en volksverhalen uit

vertoont Nederlandse animaties met live

Post-apocalyptische woestijn

diverse culturen samen. Zo draaien er onder

muziek en Julie Roy presenteert een

De stop-motion animatie Bob Spit – We Do

meer de psychedelische klassieker Son of the

programma over vrouwelijk genot. Tijdens de

Not Like People van Cesar Cabral is een mix

White Mare (1981) van de Hongaar Marcell

Stand-up Animation Night kun je genieten

van documentaire, comedy en roadmovie.

Jancovics en Princes et Princesses van de

van stand up comedy met live animaties. In

De oude punker Bob Spit probeert te

Fransman Michel Ocelot, een compilatie met

Expanded Animation is er een VR competitie,

ontsnappen uit de post-apocalyptische

zes sprookjes uit de hele wereld in

een VR expositie en een tentoonstelling van

woestijn in het brein van zijn maker, de

silhouetten. Hoogtepunten bij de korte films

werk uit de Kaboom+ Expanded Animation

befaamde Braziliaanse cartoonist Angeli die

in dit programmaonderdeel zijn de

Workshop. Ook is er Manly Myths van Tosca

door een creatieve crisis gaat. De 3D/2D

poppenanimatie The Shaman’s Apprentice,

van der Weerden, een persoonlijk artistiek

animatie The Ark van Natko Stipaničev

Granny O’Grimm’s Sleeping Beaty, Blanche

project over mannelijkheid anno 2021.

verbeeldt een trans-Atlantische reis op een

Fraise en twee films van de in 2020 overleden

luxe cruiseschip. In het Nukufilm retrospectief

Amerikaans-Tsjechische meester Gene

www.kaboomfestival.nl

HighLife 77


FILMS / SERIES

THE EXPANSE Oorlog in de ruimte Door: Rob Tuinstra

The Expanse is een uitstekende Amerikaanse sciencefiction tv-serie over een oorlog op leven en dood in de ruimte. Kort geleden is het zesde seizoen in première gegaan. Je kunt nu dus alle afleveringen achter elkaar bingen. De serie won verschillende prijzen en tv-critici en het kijkerspubliek reageerden ook positief.

Het eerste seizoen is even doorbijten, want

zogenaamde Belters. Dat zijn degenen die in

Dan zeg je ‘Sabaka!’. Af en toe glipt er ook

er komt nogal wat op je bord. Er zijn drie

‘de Belt’ wonen en werken. Zij zorgen voor

een Nederlands pareltje voorbij. Zo wordt de

verhaallijnen die van invloed zijn op de rest

handel en grondstoffen voor de aarde en

lokale ‘amusementssector’ de Rosse Buurt

van de reeks. De aarde wordt geregeerd

mars. Maar ze voelen zich door slechtere

genoemd. Je zult zien dat er ook de nodige

door de Verenigde Naties en is in een soort

levensomstandigheden benadeeld en er

gebarentaal is ontstaan. Die is ontwikkeld

koude oorlog met de planeet mars, die ooit

broeit verzet. De Belters komen overal

om eenvoudig met elkaar te communiceren

door mensen is gekoloniseerd. Om aan

vandaan en dat resulteert in een prachtige

wanneer er werkzaamheden dienen te

informatie te komen zien we hoe onderse-

mengelmoes aan talen, het Belter Creole.

worden uitgevoerd in een ruimtepak.

cretaris Crisjen Avasalar een spion onder-

Iemand van aarde is een ‘tumang’, iemand

vraagt om achter mogelijke invasieplannen

van mars is een ‘pomang’. Wil je vloeken?

Het laatste seizoen telt zes afleveringen.

van Mars te komen. Op het ruimtestation

Zoals de rest van het Expanse tv-universum

Ceres ontmoeten we detective Miller. Hij

is ook deze reeks weer gebaseerd op de

moet een verdwenen miljardairsdochter

boeken van James S.A. Corey, een pseudo-

opsporen. En dan is daar het ruimteschip

niem van het schrijversduo Daniel Abraham

Canterbury, dat ijs van Saturnus naar Ceres

en Ty Franck. Het is trouwens aan Amazon

vervoerd. Water is namelijk kostbaar.

Prime te danken dat er zes seizoenen zijn

Wanneer de Canterbury een SOS signaal van

gemaakt. De serie begon bij de Amerikaanse

een ruimteschip ontvangt bieden ze hulp

zender Syfy, maar zij trokken de stekker na

aan. Dat lijkt fataal af te lopen.

drie jaargangen uit het project. Een stevige Save The Expanse campagne zorgde er voor

Rosse Buurt

dat Amazon de serie verlengde. Daar

Een van de meest in het oog (oor) lopende

hebben ze geen spijt van gekregen, want de

aspecten is het taalgebruik. Je hoort vaak

serie groeide uit tot een sf-klassieker met

een mix van vreemde talen. Vooral bij de

miljoenen fans.

78 HighLife


S E J T R A A K WIN TWEE VOOR DE 2 2 0 2 P U C E HIGHLIF Nog een paar maanden en dan is het weer tijd voor de legendarische HighLife Cup, de oudste en eerlijkste wietcup van Europa, opgericht in 1994! We zijn nu al met de voorbereidingen begonnen. Zoals bekend kunnen alleen ondernemingen aan deze cup meedoen. Maar dat betekent niet dat jij als lezer niet aanwezig kunt zijn. Want wij geven twee vrijkaarten weg aan degene die ons het best kan uitleggen waarom juist hij of zij echt bij deze feestelijke bijeenkomst moet zijn. Dat kun je op verschillende manier doen. In woord, in beeld, in een tekening, wat je maar wilt. Wil je bijvoorbeeld je mooiste wietplant of top

laten zien die je ooit hebt gekweekt, ga je gang. Kan je goed tekenen, dat mag ook. Zorg er in ieder geval voor dat je inzending voor 1 mei 2022 binnen is. En wie weet begroeten we jou op de feestelijke uitreiking van de HighLife Cup op VRIJDAG 10 JUNI 2022. Plaats en locatie zullen op een later tijdstip worden meegedeeld. Stuur je inzending voor 1 mei naar redactie@highlife.nl of HighLife, Postbus 6024, 1005 EA, Amsterdam. Wie weet, tot ziens!


Movies

Books

, BILLY SUMMERS Stephen King Boekerij Twee voor de prijs van een, zo kun je het laatste meesterwerk van Stephen King opvatten. Allereerst is er het verhaal over Billy Summers, een gevreesde huurmoordenaar die zijn werk efficiënt en koelbloedig uitvoert. Maar hij heeft één voorwaarde: het beoogde doelwit moet een slecht persoon zijn. Het tweede verhaal is een oorlogsroman dat vakkundig door King in de andere verhaallijn is verweven. Summers besluit om de tijd te doden (no pun intended) tijdens het lange wachten op zijn laatste opdracht door een boek over zijn oorlogservaringen te schrijven.

VALSE GETUIGE Karin Slaughter Harper Collins Ze flikte het weer. Karin Slaughter schreef

King heeft inmiddels al ruim 200 verhalen en boeken geschreven, maar deze hoort in zijn top tien. Warm aanbevolen.

NO SUDDEN MOVE

Steven Soderbergh Met: Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour

opnieuw een bloedstollende thriller, waarbij

Toch weer een heel fijn filmpje van Steven

de spanning hoog wordt opgevoerd en de

Soderbergh, deze misdaadkomedie met

lezer regelmatig wordt verrast. Zo hoort het!

prachtige rollen van Cheadle en Del Toro

Callie en Leigh zijn twee zussen die vroeger

die je voortdurend op het verkeerde been

beiden in hetzelfde gezin op een kind hebben

zet. Een trio criminelen wordt in 1955

gepast. Daarbij zijn dingen gebeurd met

ingehuurd om een belangrijk document

grote gevolgen voor de rest van hun leven.

te achterhalen. Het gezin van een

Maar het onverwerkte verleden wordt een

accountant wordt gegijzeld en vanaf dat

regelrechte nachtmerrie wanneer een van de

moment loopt alles mis. Niet voor niets is

hoofdrolspelers uit die tijd hun pad opnieuw

de ondertitel van deze film ‘Trust is a Set

kruist. Slaughter zet koelbloedig de gruwelijke

Up’ want wie is eigenlijk te vertrouwen.

feiten op papier en neemt uitgebreid de tijd

No Sudden Move doet op de beste

voor haar karakters, waardoor je je helemaal in

momenten denken aan Fargo van de

kunt leven in hun gevoelens en reacties. Deze

Coen broers. Alleen had een en ander wel

stand-alone laat Slaughter weer op de toppen

wat korter gekund. Desondanks blijft dit

van haar kunnen zien.

toch bijna twee uur kostelijk amusement.

80 HighLife


Music

DON’T LOOK UP Adam McKay

Met: Leonardo DiCaprio, Jennifer

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Lawrence, Meryl Streep Deze klimaatsatire werd verdeeld ontvangen. Een deel van de kijkers en critici stoorde zich aan de politieke boodschap en de soms matige grappen en lengte, anderen konden de avonturen van twee astronomen die een wereldbedreigende asteroïde zien

SOICHI TERADA

komen aanstormen meer waarderen. De vergelijking met de huidige klimaatdiscussie

Asakusa Light

valt niet te ontkennen, en vele karakters

(Rush Hour)

zijn overduidelijk gebaseerd op bestaande

Platenlabel Rush Hour heeft altijd wat met

mensen. Lawrence is Greta Turnberg; zij

Japan gehad, en dat betaalt zich uit. Zo

ontdekt een asteroïde (zo groot als de

brengen ze nu een nieuw album van deep

Himalaya) die de aarde zal verwoesten.

house pionier Soichi Terada uit, die vooral

Wereldleiders als de Amerikaanse

bekend is van de negentiger jaren van de

president Meryl Streep (Trump) hebben zes maanden de tijd om het einde der tijden te voorkomen. Hoe dat afloopt? Blijf vooral ook tot na de aftiteling kijken.

IBIBIO SOUND MACHINE

vorige eeuw, en begin 2000. Na die tijd heeft hij zich vooral toegelegd op het schrijven van muziek voor videogames, tot Asakusa

Electricity

Light dan. Dat maakte hij met dezelfde

(Merge Records)

synthesizers en drummachines als voorheen,

Voor futuristische afrofunk ga je nu naar Ibibio Sound Machine - het kan niet anders. De band uit Londen heeft niet alleen de charismatische zangeres Eno Williams

maar hij staat er twintig jaar later toch net iets anders in. Wat nog steeds is gebleven is het fijnzinnige, prettige en gelukzalig makende housegevoel, zo zie je echt de zon weer door de wolken schijnen.

als gezicht, maar weet daarnaast als geen ander dansbare ritmes, vette funk, pakkende teksten, opwinding en een goed gevoel te combineren. Daar kregen ze met de productie wel wat hulp bij van de vrienden van electropopband Hot Chip, die al wat bekender zijn (o.a. van Lowlands). Het zal zeker wat geholpen hebben, want het geluid van Ibibio is klaar voor onafzienbare, dansende massa’s. En zwaar genietende leunstoelrockers ook trouwens, deze soundmachine heeft het allemaal.

HighLife 81


Advertentie index HighLife colofon A

Apollyon ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49

B

Bunkertje ‘t �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Bunkertje ‘t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61

C

Canna ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Club Media ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Coffeeshop Magic ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 Coffeeshop Magic �����������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Coffeeshop Magic ���������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Coffeeshop Cremers ���������������������������������������������������������������������������������������������60-61

D

Druid Nutrients ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 Dutch Passion ������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Dutch Trimming Company �������������������������������������������������������������������������������������� 49

G

Gallery Colorado �����������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Genesis ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Green House Secret Farmers ����������������������������������������������������������������������������60-61 Growers Choice �������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Grow-Pro ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

H

Hakuna Matata ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

HighLife Magazine, een uitgave van Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: (073) 549 81 12 E-mail: info@highlife.nl Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Medewerkers aan dit nummer: André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Redactie-adres Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl @highlife.softsecrets @highlifemagazine Advertenties: Daisy Bots Marc Schroijen - marc@softsecrets.nl

K

Keldertje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Klimop.nl ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Kosbor ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61

M

Mary Jane Maastricht ��������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Mascotte ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

P

Papillon ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Papillon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49 Papillon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 Paradise Seeds ����������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61

R

Bezoek onze nieuwe Soft Secrets website! Op onze nieuwe website is het nog makkelijker om artikelen te vinden die je leuk vindt. Dus ga ervoor zitten en vind alles wat je wilt weten over de wereld van cannabis op de nieuwe softsecrets.com

Relax ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Royal Queen Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Royal Queen Seeds ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

S

Seed Stockers ������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Serious Seeds �������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Solo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Sweet Seeds ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

U

Upstairs ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41

Z

Zamnesia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Zero Zero ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60-61 Zero Zero ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69

82 HighLife

aliseerd Geoptim iel! voor mobOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.