Page 1

Komuna Orosh

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik Komuna Orosh

ShqipĂŤri 2007-2012

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

1


Komuna Orosh

Tabela e Përmbajtjes

Faqe

Harta e komunave të Mirditës....................................................................................... 4

I.

Mirënjohje............................................................................................................. 4

I.

Mirënjohje............................................................................................................. 5

II.

Fjala e Kryetarit të Komunës ......................................................................... 6

III.

Parathënie....................................................................................................... 7

IV.

Përgatitja e Planit Strategjik........................................................................... 8

Pse një PSZHE për Komunën ....................................................................................... 8 Plani Strategjik.............................................................................................................. 8 Metodologjia ................................................................................................................. 8 Përqasja Organizative për Hartimin e Planit Strategjik ................................................ 9 Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

2


Komuna Orosh

V.

Vlerësimi i Ekonomisë Vendore .................................................................. 10

VI.

Misioni dhe Qëllimet ................................................................................... 13

Financimi i Planit Strategjik ....................................................................................... 19 VII.

Vështrim i Përgjithshëm i Komunës ............................................................ 19 a. Pozicioni Gjeografik dhe Relievi b. Klima c. Historiku i. Shërbimet Publike n. Kultura

19 20 21 29 31

Profili Ekonomik i Komunës ....................................................................... 31

VIII. 1. 2.

Toka, Bujqësia dhe Blegtoria Punësimi

31 34

IX. Plan Veprimi i Strategjisë ..................................................................................... 36 IX.

Korniza Kohore e Zbatimit të Planit Strategjik ........................................... 58

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

3


Komuna Orosh

Harta e Komunës Orosh

Harta e komunave të Mirditës

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

4


Komuna Orosh

I.

Mirënjohje Falenderojmë Grupin e Punës të ngritur nga Komuna Orosh si dhe ekspertët dhe stafin e programit të Ngritjes së Kapaciteteve të CANGO-s të cilët ndihmuan në proçesin e zhvillimit të Planit Strategjik për Zhvillim Ekonomik të Komunës Orosh dhe mbështetën teknikisht përgatitjen e këtij Plani. Falenderojmë gjithashtu për ndihmesën teknike të dhënë agjencinë MGS (Urban International Associates - Ortakët Ndërkombëtarë Qytetas) në Bullgari. Përgatitja dhe printimi i këtij Plani nuk do të ishin mundësuar pa mbështetjen financiare të CAFOD UK (Fondit Katolik i Anglisë dhe Uellsit për Zhvillim Përtej Detit) të cilin gjejmë rastin ta falenderojmë.

Ky Plan është pjesë e një projekti të financuar nga CAFOD

Ky Plan është pjesë e një Projekti të Zbatuar nga CANGO (Qendra për bashkëpunim ndërmjet Komuniteteve, Autoriteteve vendore dhe OJF-ve)

Përmbjatja e këtij publikimi është përgjegjësi e plotë e Komunës Orosh dhe CANGO Albania-s dhe në asnjë rrethanë nuk duhet konsideruar si reflektim i pozicionit të CAFOD UK.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

5


Komuna Orosh

II.

Fjala e Kryetarit të Komunës Hartimi i planit strategjik për zhvillim ekonomikë të komunës Orosh ka qenë një nga detyrat më të rëndësishme të qeverisjes tonë vendore dhe ka mundësuar vendosjen e piketave të sigurta për projekte të së ardhmes të komunës tonë për rritjen e cilësisë së jetës së banorëve të Oroshit. Pas një proçesi gjithëpërfshirës 6-mujor me pjesëmarrjen e qeverisë vendore, përfaqësuesve të komunitetit dhe grupeve të interesit, Komuna Orosh zotëron tashmë pasaportën e saj të zhvillimit me misionin, qëllimet, objektivat dhe projektet e synuara në 4 vitet e ardhshme. Me këtë rast dëshiroj të falenderoj grupin e punës së komunës, përfaqësuesit e komunitetit, të shoqërisë civile si dhe të biznesit për përkushtimin në punën e përbashkët për ndërtimin e këtij plani. Në emër të tyre dhe timin gjithashtu dëshiroj të shpreh mirënjohjen për profesionalizmin dhe adaptimin me problemet dhe kulturën tonë, të përfaqësuesve të CANGO-s, ekspertëve dhe stafit të kësaj organizate të cilët dhanë një kontribut vendimtar në hartimin e këtij dokumenti kaq të rëndësishëm për komunën tonë. Stafi i Komunës Orosh dhe unë si Kryetar me mbështetjen e Këshillit të Komunës tonë do të bëjmë të gjitha përpjektjet për zbatimin me sukses të këtij plani. Aleksandër Lalaj Kryetar i Komunës Orosh

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

6


Komuna Orosh

III. Parathënie Ky Plan Strategjik u hartua në kuadër të programit të ngritjes së Kapaciteteve për Qeverisjen Vendore të CANGO-s. Programi synon promovimin e metodave pjesëmarrëse në planifikimin dhe menaxhimin e burimeve të komunave të rrethit të Mirditës. CANGO Albania dhe ekspertët e saj sjellin një përvojë disa vjeçare në hartimin e planeve strategjike për qeverisjen vendore në nivel komunash. Pas suksesit në punën për hartimin e planeve strategjike dhe profileve të komunave në rrethet e Malësisë së Madhe dhe Lushnjës, CANGO që prej vitit 2007 është përqëndruar dhe bashkëpunon me komunat e Mirditës. Përpilimi i këtij dokumenti natyrisht përbën një rezultat të përpjekjeve të përbashkëta të Komunës Orosh, të përfaqësuesve vendorë, të shoqërisë civile, të komunitetit si dhe të CANGOs, por ajo që vlen të theksohet më shumë se sa ky produkt i realizuar me sukses, është proçesi me pjesëmarrje i ndjekur për hartimin e Planit. Eshtë pikërisht ky proçes që shërbeu që palët pjesëmarrëse ta kuptonin e mbështesnin më mirë njera-tjetrën dhe të punonin për të përcaktuar bashkërisht nevojat, ambiciet dhe drejtimet strategjike ku do të fokusohen burimet dhe përpjekjet e komunës, të komunitetit dhe partnerëve. Ky bashkëpunim planifikues kontribuoi në orientimin e zhvillimit të komunës drejt standarteve bashkëkohore dhe fuqizimin e një shoqërie demokratike dhe përfaqësuese.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

7


Komuna Orosh

IV. Përgatitja e Planit Strategjik Pse një PSZHE për Komunën Nisma që mori Komuna Orosh për hartimin e Planit Strategjik të Zhvillimit Ekonomik (PSZhE) është në kuadër të përpjekjeve për ushtrimin e funksionit të saj ligjor në nxitjen dhe mbështetjen e zhvillimit ekonomik në komunë, duke synuar përdorimin në mënyrë sa më efektive dhe efiçente të burimeve njerëzore, natyrore, sociale, institucionale, financiare dhe fizike vendore, të mundësive që ofron zhvillimi në nivel kombëtar dhe rajonal në dobi të krijimit të një mjedisi tërheqës, miqësor e vlerësues për banorët, bizneset e vizitorët. Plani Strategjik Ky Plan përbën përpjekjen e parë të komunitetit tonë për të adresuar në mënyrë të planifikuar, metodologjike dhe gjërësisht pjesëmarrëse nevojat zhvillimore të komunës, duke fokusuar energjitë për të përballuar vështirësitë e shumta ekonomike dhe sociale me të cilat përballet sot komuniteti dhe qeveria e tij. Ky Plan është dizenjuar për një periudhë 5-vjeçare. Ne kuptojmë se ndryshimet dhe përmirësimet e dëshiruara si dhe ambiciet e tanishme të banorëve të komunës mund të mos realizohen plotësisht brenda afatit të zbatimit të këtij Plani, megjithatë drejtuesit e Komunës, sëbashku me komunitetin dhe aktorët publikë e privatë, do të tregojnë përkushtim dhe seriozitet në zbatimin e këtij Plani, duke alokuar burimet e nevojshme njerëzore e financiare dhe duke nxitur e mbështetur partneritete të qëndrueshme dhe afatgjata, pasi vetëm ky angazhim do të mundësojë që qëllimet e përcaktuara në Planin Strategjik të realizohen. Plani u miratua nga Këshilli i Komunës me vendimin nr 43 datë 09.11.2007. Metodologjia Planifikimi strategjik u pa nga Komuna si metoda më e mirë dhe sistematike për të nxitur dhe mbështetur zhvillimit ekonomik, për të menaxhuar ndryshimet dhe mundësitë, analizuar dhe përballuar sfidat e zhvillimit dhe për të krijuar një konsensus të gjërë në komunitet për vizionin dhe të ardhmen ekonomike të komunës. Proçesi i planifikimit strategjik mundësoi një analizë dhe proçes të menduari dhe vendim-marrjeje në grup i cili synoi një kombinim realist të nevojave, sfidave e tendencave me burimet e disponueshme e ato potenciale, të cilat do të çojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike, nxitjen dhe forcimin e biznesit, shtimin e vendeve të punës. Planifikimi me pjesëmarrje u mundësua nga përfshirja e drejtpërdrejtë e banorëve dhe partnerëve kyç në hartimin e planit. Kryetari i Komunës inicioi ngritjen e Komisionit të Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

8


Komuna Orosh

Planifikimit ku ftoi shumë persona, banorë dhe jo banorë të komunës, me origjinë nga Oroshi, për të ndihmuar me kontributet e tyre profesionale dhe përfaqësuese në hartimin e Planit Strategjik, në vlerësimin e nevojave, burimeve, partneriteteve dhe prioriteteve të zhvillimit. Në formulimin e Planit Strategjik Komisioni i Planifikimit ka marrë parasysh burimet njerëzore dhe natyrore, situatën ekonomike të komunës dhe zonës përreth saj, zhvillimet perspektive që sjell ndërtimi i autostradës Durrës-Kosovë, trashëgiminë kulturore dhe historike, avantazhet krahasuese dhe atë çfarë komuniteti i Oroshit dëshiron të shohë në komunën e tij. Përqasja Organizative për Hartimin e Planit Strategjik Përqasja organizative ishte e tillë që mundësoi një vendim-marrje të drejtëpërdrejtë dhe të institucionalizuar të një grupi të gjërë personash ku bënin pjesë përfaqësues të fshatrave, persona të fushave të ndryshme të biznesite, të shoqërisë civile, anëtarë të Këshillit Komunal, Kryetari dhe stafi i Komunës. Institucionalizmi i kontributit planifikues u krye nëpërmjet Komisionit të Planifikimit të Zhvillimit Ekonomik kryesuar nga Kryetari i Komunës. Funksioni i Komisionit është draftimi, ndjekja e zbatimit dhe rishikimi i Planin. Struktura e Komisionit u ndërtua e tillë që mundësoi grupimin e anëtarësisë sipas fushave dhe grupeve të interesit dhe me një përfaqësim të gjërë. Komisioni për Planifikimin Strategjik të Zhvillimit Ekonomik të Komunës Orosh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Aleksandër Lalaj Gjin Prenga Drita Nikolli Aleksandër Suti Pashke Marku Vitore Gjoka Marie Gega Gaspër Deda Gjok Gjoni Gjovalin Ndoja Gjon Ndoi Zef Ndoci Gjon Bazhella Pashk Lleshi Gjergj Gjergji Ndrec Mjeshtri Gjon Pepa Gjergj Marku Pjetër Nikolli Frrok Doda

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Kryetar i Komunës Orosh Inspektor Tatimesh Arkiviste Përgjegjës Personeli Punonjëse e Gjendjes Civile Administratore Infermiere në Grykë-Orosh Kryetar Fshati, Ndërshenë Shoqëria Civile Shoqëria Civile Kryetar Fshati, Shmri Kryetar Fshati Inxhinjer minierash Kryetar Fshati, Pëshqesh Kryetar Fshati, Kullaxhi Inspektor Shërbimesh Piktor, Pallati i Kulturës, Rrëshen Gazetar Drejtor Shkolle, Reps Specialist Gjeologji-Miniera 9


Komuna Orosh

V.

Vlerësimi i Ekonomisë Vendore Elementët që u morën parasysh në vlerësimin e situatës vendore u konsoliduan në një matricë analize SWOT (analiza e pikave të forta, pikave të dobëta, mundësive dhe kërcënimeve), e cila mori parasysh statistikat dhe informacionet në lidhje me burimet natyrore, njërëzore, financiare, strukturën e ekonomisë dhe biznesit, nivelin dhe strukturën e punësimit, nivelin dhe llojshmërinë e arsimimit si dhe kualifikimin e fuqisë së aftë për punë. Analiza e situatës vendore u realizua nga anëtarët e Komisionit të Planifikimit të cilët identifikuan avantazhet dhe sfidat kryesore të komunitetit të Oroshit në ecurinë e rritjes ekonomike. Temat 1. Infrastruktura 2. Shërbimet Sociale 3. Shërbimet Komunale 4. Biznesi i vogël dhe i mesëm 5. Formalizimi i Pronësisë Çështjet Kritike a. Infrastruktura 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rrugë të prishura mes fshatrave Rrugë të prishura brenda fshatrave Ura të amortizuara dhe mungesa e urave lidhëse në disa fshatra Mungesa e shërbimeve të mirëmbajtjes (mungesë e fuqisë punëtore) Disa fshatra nuk kanë kanale vaditëse Mbi 70 % e popullsisë nuk furnizohet me ujë të pijshëm pasi mungojnë ujësjellësat në disa fshatra dhe ujësjellësi i Repsit është i amortizuar 7. Rrjeti elektrik i shpërndarjes i amortizuar b. Shërbimet Sociale 8. Pjesërisht mungon personeli i kualifikuar (arsim dhe shëndetësi) 9. Mungesa e bazës materiale, mjeteve didaktike/laboratorike dhe kompjuterike në shkolla 10. Mungesa e disa paisjeve shëndetësore dhe barnave 11. Mungesa e shërbimeve dentare dhe farmaceutike 12. Strategji jo rentabile për organizimin e arsimit 9-vjeçar Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

10


Komuna Orosh

13. Mungesa e bibliotekës publike dhe e bibliotekave në shkolla 14. Mungesa e qendrës kulturore në Reps 15. Nuk ka qendra shërbimi për njerëzit në nevojë 16. Objektet historike të pamirëmbajtura c. Shërbimet Komunale 17. Mungesa e shërbimeve higjeno-sanitare në fshatra (pastrim, mbeturina, ujëra të zeza) 18. Mungesa e logjistikës për mbeturinat (nuk ka sistem për mbledhjen dhe përpunimin e mbeturinave në komunë) 19. Amortizimi i rrjetit të ujit të pijshëm dhe kanaleve të ujërave të zeza në Reps 20. Mungesa e një sistemimi urban dhe disiplinimi të ujrave të bardha në Reps e fshatra d. Biznesi i Vogël dhe i Mesëm 21. Mungesa e projekteve të biznesit 22. Mungesa e kreditimeve 23. Mungesa e planit rregullues (favorizimi i ndërtimeve) 24. Mungesa e studimeve të tregut (për blegtori, bujqësi, zejtari, turizëm, etj) 25. Nuk ka një guidë turisitike informuese për vizitorët 26. Mungojnë baxho në komunë 27. Mungesa e një sistemi për mbledhjen dhe përpunimin e prodhimeve bujqësore 28. Mungesa e një sistemi për mbledhjen dhe përpunimin e bimëve medicinale 29. Mungesa e një plani strategjik sektorial për zhvillimin e turizmit natyror dhe historik 30. Mungesa e një studimi të shfrytëzimit të burimeve hidro-energjitike të zonës 31. Mungojnë mjetet mekanike dhe të transportit në ndihmë të biznesit agro-industrial e. Formalizimi i Pronësisë 32. Mungesa e hartës së çertifikimit dhe regjistrimit të pronësisë 33. Mungesa e inventarizimit të pasurive të komunës

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

11


Komuna Orosh

Matrica e Analizës së Çështjeve Kritike (SWOT) Anët e forta ƒ

ƒ

ƒ

Lidershipi i komunës dhe stafi drejtues janë të përkushtuar për punë cilësore Pozicion gjeostrategjik midis tregut të Kosovës dhe zonës ekonomike Tiranë-Durrës Pozicion gjeografik që mundëson lidhje të mira me shumë zona të Mirditës

ƒ

Relievi natyror i komunës ofron atraksione turistike

ƒ

Burime ujore të bollshme që mund të shfrytëzohen për prodhimin e energjisë elektrike

ƒ

Vendburim i pasur në minerale, kryesisht në bakër, dhe mundësi të përpunimit të tyre

ƒ

Popullsia i përket të njëjtit besim fetar

ƒ

Trashëgimi e pasur arkeologjike, kulturore dhe historike

Anët e dobëta ƒ

Psikologjia migruese dhe emigruese në rritje

ƒ

Plakja e popullsisë në rritje

ƒ

Pamjaftueshmëri burimesh njerëzore të kualifikuara sidomos në fusha si arsim dhe shëndetësi

ƒ

Mungesa të shërbimit shëndetësor cilësor

ƒ

Mungesa e një plani strategjik të zhvillimit ekonomik e urban

ƒ

Rreziku i pakësimit të pyjeve dhe shtimi i erozionit të tokës

ƒ

Tendencë e rritjes së numrit të analfabetëve në komunë si rezultat i mosplotësimit të numrit të nxënësve për ndërtim shkolle në disa fshatra

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Mundësitë ƒ

Vendndodhje 17 Km rrugë autostradë Durrës-Kukës-Morinë përgjatë komunës që sjell:

ƒ

Vende të reja pune

ƒ

Treg i ri me Kosovën dhe më tej

ƒ

Instalim biznesesh të reja

ƒ

Politikë kombëtare për të mbështetur zhvillimin e zonës ku ndodhet komuna

ƒ

Interesim në rritje i investitorëve të huaj për të përdorur pasuritë natyrore të komunës

ƒ

Rritje e interesimit të organizatave jo qeveritare për të ndihmuar në zonë

Kërcënimet ƒ

Decentralizim jo i plotë

ƒ

Harmonizim dhe koordinim ndërinstitucional jo efiçient për zhvillimin e komunës

ƒ

Dëmtimi i një pjese të natyrës dhe objekteve monumentale të komunës si rezultat i ndërtimit të rrugës Durrës-Kukës-Morinë

12


Komuna Orosh

VI. Misioni dhe Qëllimet Misioni Qëllimi i përcaktimit të Misonit ishte që komuniteti i Oroshit të artikulojë qartë se ku ai dëshiron të shkojë në të ardhmen, çfarë drejtimesh strategjike do të ndjekë, si dhe t’u japë banorëve dhe qeverisë komunale një ide të qartë se ku duhen fokusuar energjitë dhe burimet. Misioni i prezantuar në këtë Plan është zhvilluar nga Komisioni i Planifikimit Ekonomik mbas konsultimeve me segmente të komunitetit dhe është miratuar nga Këshilli i Komunës. Është synuar të përcaktohet një Mision i cili të zhvillohet dhe të pranohet nga sa më shumë aktorë e grupe interesi dhe i cili të jetë një përshkrim i ambicies së Komunës Orosh.

VIZIONI i Komunës Orosh Transformimi i komunës në një entitet zhvillimesh dinamike e bashkëkohore në përshtatje me hapat e vrullshëm të zhvillimeve ekonomike rajonale, duke e bërë komunën dhe komunitetin aktiv e konkurues dhe duke mundësuar qëndrimin, ripopullimin dhe zhvillimin bashkëkohor të komunës në një territor të jetueshëm e joshës për banorët si dhe vizitorët vendas e të huaj. Për të realizuar këtë vizion, drejtimet që ne aplikojmë janë: ƒ

Krijimi i një industrie turizmi konkurues.

ƒ

Shfrytëzimi i ndërtimit të autostradës Durrës-Kukës-Morinë për zhvillimin e bizneseve në komunë.

ƒ

Shfrytëzimi efikas dhe maksimal i burimeve mbitokësore dhe nëntokësore në fuqizim të biznesit dhe rritjes së vendeve të punës.

ƒ

Forcimi i karakterit konkurues të fermerit dhe blegtorit oroshas përmes prodhimeve Bio.

ƒ

Shërbime dhe infrastrukturë efikase dhe të ndërsjellta komunitare për banorët, bizneset dhe vizitorët.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

13


Komuna Orosh

Qëllimet dhe Objektivat Përcaktimi i qëllimeve na ndihmoi të përcaktojmë se si do t’i arrijmë ndryshimet e kërkuara dhe përmirësimet e dëshiruara. Disa nga qëllimet dhe veprimet për arritjen e tyre nuk lidhen direkt me krijimin e vendeve të punës, zhvillimin apo tërheqjen e bizneseve, por me të ardhmen ekonomike të komunitetit tonë. Kjo e ardhme bazohet mbi themele si infrastruktura, shërbime komunale cilësore, cilësia e përmirësuar e jetës, niveli arsimor, siguria dhe mirëqeverisja vendore. Qëllimet e Planit shprehin drejtimet kryesore ku do të fokusohet zhvillimi i Komunës dhe janë renditur sipas rëndësisë, me zhvillimin e ekonomisë dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm për biznesin vendor si prioritete kryesore. Ato u zhvilluan me anën e një zbërthimi logjik të vizionit dhe trajtojnë çështje thelbësore zhvillimore të Komunës: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Infrastruktura Publike Arsimi e Shëndetësia Turizmi Natyror e Kulturor Shërbimet Komunare Klima e Biznesit Cilësia e Qeverisjes Komunare

Për zhvillimin e këtyre qëllimeve Komisioni i Planifikimit u fokusua kryesisht në burimet tona natyrore dhe njerëzore, historinë dhe kulturën, mori parasysh sfidat me të cilat ballafaqohet komunitet dhe mundësitë në kuadër të një zhvillimi rajonal të vrullshëm të zonës ku është i vendosur Oroshi, gjendjen fizike të komunës dhe pritshmëritë e komunitetit. Në përfundim të proçesit të planifikimit Komisioni formuloi qëllimet dhe objektivat e mëposhtme:

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

14


Komuna Orosh

Qëllimi I.

Lidhja mes fshatrave të komunës dhe me rrugën Durrës-Kosovë nëpërmjet një rrjeti rrugor të ndërtuar me parametra dhe standarte cilësore.

Objektivi 1.1 Rikonstruksioni i rrugëve që nuk mbulohen me shërbim rural mirëmbajtës nga qarku Lezhë deri në vitin 2010. Objektivi 1.2 Ndërtimi i rrugëve sekondare që lidhen me autostradën si në Blinisht, Reps, Mashtërkorë, Zajs, Shmri, duke respektuar parametra cilësore (asfaltim, sinjalistikë dhe ndriçim), brenda vitit 2011. Objektivi 1.3 Rehabilitimi i grup-rrugëve që lidhen me autostradën, si rruga Mashtërkorë, ajo për Shpal, Lisat e Marpepajt-Abacia e Oroshit, Spaç, Kullaxhi brenda vitit 2012 Objektivi 1.4 Ndërtimi dhe rikonstruksioni i Urave lidhëse në 5 fshatra dhe lagje të komunës brenda vitit 2012 Objektivi 1.5 Vendosja e sinjalistikës rrugore në të gjithë akset rrugore të komunës brenda vitit 2010. Qëllimi II. Ofrimi i një arsimimi dhe shërbimi shëndetësor cilësor e me standarte që inkurajnë banorët të qëndrojnë në komunë. Objektivi 2.1 Pajisja me mjete të domosdoshme didaktike dhe mësimore për Shkollën e Bashkuar Reps si dhe mundësimi i hapjes së konviktit në qytetin e Repsit brenda vitit 2010. Objektivi 2.2 Krijimi i kushteve të përshtatshme fizike dhe të domosdoshme për arsimin fillor dhe mbulimi i 30% të fshatrave të komunës me arsim parashkollor brenda vitit 2010. Objektivi 2.3 Krijimi i kushteve të favorshme me bibliotekë e qendër sportive si dhe instalimi i pajisjeve kompjuterike në Shkollën e Bashkuar Reps brenda vitit 2009. Objektivi 2.4 Mbulimi i të gjithë fshatrave të komunës me qendra shëndetësore dhe personel të mesëm brenda vitit 2008. Qëllimi III. Krijimi i një industrie të qëndrueshme të turizmit natyror, kulturor e historik. Objektivi 3.1 Dokumentimi i historikut, kulturës dhe natyrës së Komunës Orosh në funksion të hartimit të enciklopedisë së Oroshit brenda vitit 2009. Objektivi 3.2 Rehabilitimi i objekteve kulturore e historike të Oroshit duke u mbështetur në historikun e qëndresës/sarajet, historikun e kultit/abacia, historikun e dijes/shkolla e parë dhe historikun e monumenteve të kulturës/ura Vau i Madh dhe qendra historike e Shpalit.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

15


Komuna Orosh

Objektivi 3.3 Hartimi i një strategjie për zhvillimin e turizmit në komunë brenda vitit 2009. Objektivi 3.4 Rikonstruksioni dhe kthimi në muze i burgut të Spaçit brenda vitit 2010. Objektivi 3.5 Shpallja e Bjeshkëve të Oroshit (Fushë-Lugje) park kombëtar natyror. Qëllimi IV. Ofrimi i shërbimeve komunitare me standarte optimale dhe në respekt të nevojave e pritshmërive të komunitetit dhe biznesit. Objektivi 4.1 Ngritja e një sistemi për mbledhjen, transportimin dhe përpunimin e mbeturinave. Objektivi 4.2 Sistemimi urban dhe ndriçimi i rrugëve në Reps. Objektivi 4.3 Sistemimi i rrjetit të ujërave të zeza e të bardha në Reps. Objektivi 4.4 Rikonstruksioni i ujësjellësit të Repsit dhe fshatit Lgjin brenda vitit 2011. Objektivi 4.5 Rikonstruksioni i kanaleve vaditëse në Mashtërkorë, Vau i Madh, Pëshqesh, Sefte dhe Kullaxhi. Objektivi 4.6 Ngritja e një sistemi të rekreacionit dhe argëtimit që e bën komunën më të jetueshme brenda vitit 2011. Qëllimi V. Krijimi i një klime të shëndetshme dhe mbështetëse për fuqizimin e bizneseve ekzistuese dhe lindjen e bizneseve të reja në komunë. Objektivi 5.1 Krijimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për zhvillimin e bizneseve përgjatë autostradës. Objektivi 5.2 Bizneset blegtorale në komunë të dalin në treg me prodhime të përpunuara Objektivi 5.3 Ngritja e një sistemi efikas inventarizimi dhe çertifikimi të pronës private në Komunën e Oroshit. Objektivi 5.4 Rivendosja në punë e fabrikës së nxjerrjes dhe përpunimit të mineralit të bakrit në Spaç. Objektivi 5.5 Ngritja e një sistemi shfrytëzimi dhe industrie të përpunimit të lëndës drusore, duke synuar ciklin e plotë të përpunimit, bazuar në kriteret ligjore dhe mjedisore.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

16


Komuna Orosh

Qëllimi VI Ofrimi i një qeverisjeje të përgjegjshme, efektive dhe transparente që i përgjigjet kërkesave zhvillimore të komunës. Objektivi 6.1 Forcimi i kapaciteteve të organeve drejtuese dhe të administratës së Komunës Orosh. Objektivi 6.2 Rritja e informimit dhe pjesëmarrjes së komunitetit në vendim-marrjen komunare. Objektivi 6.3 Promovimi i aktiviteteve dhe arritjeve të Komunës Orosh nëpërmjet medias së shkruar e vizive

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

17


Komuna Orosh

Drejtimet për përmbushjen e VIZIONIT

VIZIONI

Transformimi i komunës në një entitet zhvillimesh dinamike e bashkëkohore në përshtatje me hapat e vrullshëm të zhvillimeve ekonomike rajonale, duke e bërë komunën dhe komunitetin aktiv e konkurues dhe duke mundësuar qëndrimin, ripopullimin dhe zhvillimin bashkëkohor të komunës në një territor të jetueshëm e joshës për banorë dhe vizitorët vendas e të huaj.

Shfrytëzimin e ndërtimit të autostradës Durrrës-Morinë për zhvillimin e bizneseve në komunë

Shfrytëzimin efikas dhe maksimal të burimeve mbitokësore dhe nëntokësore në fuqizim të biznesit dhe rritjes së vendeve të punës

Q. 1 Lidhja mes fshatrave të komunës dhe me rrugën DurrësKosovë nëpërmjet një rrjeti rrugor të ndërtuar me parametra dhe standarte cilësore.

Q. 5 Krijimi i një klime të shëndetshme dhe mbështetëse për fuqizimin e bizneseve ekzistuese dhe lindjen e bizneseve të reja në komunë.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Krijimi i një industrie të turizmit konkurues.

Shërbime dhe infrastrukturë efikase dhe të ndërsjellta komunitare për banorët, bizneset dhe vizitorët.

Q. 3 Krijimi i një industrie të qëndrueshme turizmi natyror, kulturor e historik.

Q. 4 Ofrimi i shërbimeve komunitare me standarte optimale dhe në respekt të nevojave e pritshmërive të komunitetit dhe biznesit.

Forcimi i karakterit konkurues të fermerit dhe blegtorit oroshas përmes prodhimeve Bio.

Q. 6 Ofrimi i një qeverisje të përgjegjshme, efektive dhe transparente që i përgjigjet kërkesave zhvillimore të komunës.

Q. 2 Ofrimi i një arsimimi dhe shërbimi shëndetësor cilësor e me standarte të avancuara, që inkurajon banorët të qëndrojnë në komunë.

18


Komuna Orosh

Financimi i Planit Strategjik Financimi i zbatimit të Planit Strategjik përbën një përpjekje dhe sfidë të madhe për Komunën po aq sa edhe hartimi i tij. Plani i Veprimit përbën një udhërrëfyes për planifikimin e fondeve dhe identifikimin e partnerëve potencialë në zbatimin e Planit. Qeveria komunale do të marrë pjesë aktivisht në financimin e Planit nga të ardhurat e veta dhe do të nxisë bashkëfinancime apo kontribute të tjera të komunitetit në zbatimin e Planit. Këshilli i Komunës në vazhdimësi do të përfshijë zbatimin e projekteve të Planit në buxhetin vjetor, atë afat-shkurtër dhe afat-mesëm. Bashkëfinancues të planit do të jenë Qeveria Qendrore, komuniteti i biznesit, donatorë e organizata vendase dhe të huaja. Angazhimi me investime direkte të komunitetit të biznesit në zbatimin e disa prej projekteve përbën një garanci të qëndrueshme për zbatimin tij.

VII. Vështrim i Përgjithshëm i Komunës Oroshi është një komunë me vendodhje në Shqipërinë qëndrore-veriore, pjesë e rrethit piktoresk të Mirditës. Kjo komunë dallohet për trashëgiminë e pasur kultorore dhe njihet si një vend që ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimet historike të Shqipërisë. Banorët e Oroshit kanë luajtur një rol të veçantë në zhvillimin e vendit gjatë rrjedhës së historisë. Tashmë komuna është në prag të fillimit të një epoke të re në historinë e saj dhe të zhvillimit të Shqipërisë duke qënë një komunë që përshkohet nga rruga Durrës-Kukës-Morinë. Ndërtimi i rruges është një mundësi që do të lejojë një lëvizje më të gjërë të njerëzve përtej këtyre dy kufijve duke sjellë mundësi të reja zhvillimi për rajonin tonë. a. Pozicioni Gjeografik dhe Relievi Komuna Orosh është pjesë e Qarkut të Lezhës. Ajo shtrihet në krahinën malore qendrore, në qendër verilindje të krahinës së rrethit të Mirditës, me këto koordinata gjeografike: gjerësi gjeografike veriore 41 gradë dhe gjatësi gjeografike perëndimore 19 gradë 37” 37”. Kufizohet në pjesën veriore dhe veriperëndimore me komunën e Gjegjanit të Pukës, në pjesën veri dhe verilindore me komunën e Fanit të rrethit Mirditë, në pjesën jugore me komunën e Selitës, në pjesën lindore me komunën e Lurës së Dibrës, në pjesën jugperëndimore me fshatin Gëziq të Bashkisë Rrëshen dhe në perëndim dhe veriperëndim me Komunën Kaçinar, duke patur si kufi natyror lumin Fan i Madh. Në përgjithësi territori i komunës përbëhet nga shkëmbinj magmatikë ultrabazikë dhe bazikë, intruzivë dhe efuzivë, gjë që e bën këtë njësi shumë të pasur me minerale, veçanërisht në bakër, pirite dhe minerale të rralla. Po në këtë njësi gjenden një pjesë e madhe karbonatikësh të përqëndruar kryesisht në pllajën e Bjeshkëve të Oroshit. -Tektonika: Kjo njësi përshkohet nga thyerja e lumit Fan i Vogël. Lëvizjet diferencuese në kohë dhe mbivendosjet kanë krijuar një larmi gjeotektonike thuajse origjinale në të gjithë truallin shqiptar dhe më gjerë. Tregues themelor është inversioni i relievit në malin e Munellës, një pjesë e të cilës bën pjesë në këtë njësi. Pamja e dyfishtë gjeologjike e bën pasurinë gjeo-morfologjike të kësaj zone shumë joshëse për Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

19


Komuna Orosh

syrin e vizitorit, por duhet ta bëjë të vëmendshëm edhe banorin e këtushëm për leverdinë ekonomike të resurseve të shumta. -Nga pikëpamja e relievit: Komuna Orosh përbën një ansambël përgjithësisht të çrregullt, sidomos në pjesën me përbërje magmatike. Kjo lidhet me tektonikën shkëputëse dhe erozionin regresiv për shkak të ngritjes së shkallëzuar në lartësi. Ekstremet e kufijve administrativë lidhen me kuotat gjeografike: në pjesën perëndimore, lartësia 800m mbi nivelin e detit (Guramëdhenjtë e Pëshqeshit); në pjesën jugore, Kodra e Qipujve 1391m; në pjesën lindore, Qafa e Malit të Lokut 1132m dhe në pjesën veriore, Qafa e Shënit 1009m. Pjesa veriperëndimore e Fanit të Vogël përbëhet krejtësisht nga shkëmbinj magmatikë ultrabazikë efuzivo-intruzivë të cilët i japin këtij relievi një pamje të çrregullt. Territori në përgjithësi përbëhet nga dy lugina kryesore: Lugina e Fanit të Madh (shërben si vijë kufitare) dhe Lugina e Fanit të Vogël. Drejtimi kryesor i tyre është verilindje, jugperëndim dhe lindjeperëndim, gjë që bën që komuna të jetë nën ndikimin e klimës mesdhetare. Lartësia mbi nivelin e detit luhatet nga 170-1800m dhe pjerrësia nga 15 në 50%, por kryesisht rreth 23-35 %. Pjesa juglindore (Kisha e Buklit 773m), me të njëjtin ndërtim gjeologjik, i jep këtij relievi një thyerje me disnivele lartësie që fillojnë nga 184 metra (pjesa e luginës) dhe më pas ngrihen gradualisht deri në verilindje, tek Laku i Bardhë, ku edhe bëhet kontakti me shkëmbinjtë gëlqerorë në lartësinë 904 m. Pllaja e Malit të Shejtit, unikale në mënyrën e formimit, duket si një taracë natyrore gjigande dhe ngrihet deri në 1380 metra. Përbërja është tërësisht karbonatike me forma të larmishme të karstit (tretje), fusha, gropa, hinka, shpella, burime karstike, trampolina (Nënshejti). Kuota minimale në komunë është 178m, kuota maksimale arrihet në Kamërdhi në malin e Shejtit (1592m). Në pllajën e këtij mali veçohet Shkalla e Nënshejtit, me bukuri të veçanta e burime karstike. b. Klima Pozicioni gjeografik bën që klima e kësaj zone të jetë paramalore dhe malore në kuadrin e përgjithshëm të klimës mesdhetare. Temperatura mesatare vjetore në Mashtërkorë (shumëvjeçare) është 14,3oC. Maksimumi absolut i temperaturës 39,3oC (shënuar në Reps, viti 1978); minimumi absolut i temperaturës -18,3oC (Reps, janar 1979). Sasia e rreshjeve mesatare vjetore shumëvjeçare: 1560 milimetra. Maksimumi absolut 2750mm (më 1963); minimumi absolut 900mm (më 1968); numri i ditëve me diell 210; numri i ditëve me ngricë mesatare 75; maksimumi i rënies së reshjeve të dëborës 280cm (shënuar në vitin 1985 në Nënshejt).

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

20


Komuna Orosh Tabela 1- Temperaturat e Ajrit Muajt e Vitit 1 2 3 4 Temp. 4.4 6.3 8.4 mesatare Temp. 20.3 25.2 28.5 maks.abs. Temp. -10.2 -7.8 min.absol -14.3 ute Burimi:Drejtoria e Pyjeve, Rrëshen

5

6

7

8

9

10

11

12

Mesatare Amplituda vjetore vjetore

11.8

16.4

20.3

22.5

22.2

18.7

13.7

9.0

5.0

13.3

18.1

28.5

35.4

34.2

40.5

38.2

34.8

30.5

24.5

24.5

19.0

40.5

-0.6

1.2

6.5

8.4

8.0

0.3

-2.5

-7.7

9.5

-14.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

164

110

69

66

80

133

171

206

72.0

76.2

43.4

80.3

87.0

93.6

152.0

14.2

11.4

8.2

5.4

6.2

8.8

10.9

Tabela 2- Reshjet Vjetore Muajt e Vitit

1

2

3

Mesatare 187 118 126 mujore e reshjeve Maksimumi 70.9 62.4 94.0 24-orësh Ditë mesatare 11.6 10 9.7 me reshje Burimi: Drejtoria e Pyjeve Rrëshen

total

Mesatare vjetore

170

1600

133

123.2

74.9

1029.9

85.825

13.4

10.9

120.7

10.058

-Hidrografia Komuna ka një rrjet të dendur hidrografik, të shtrirë kryesisht sipas drejtimeve lindje-perëndim dhe anasjelltas. Rrjedhjet kryesore janë Fani i Madh, Fani i Vogël, Përroi i Bulsharit, Përroi i Darzës, Përroi i Oroshit, Përroi i Ndërshenës, Përroi i Nënshejtit, Përroi i Çokut, Përroi i Lugut të Errët. Arteria kryesore, lumi Fan i Vogël, e përshkon komunën përgjatë 17km, me degë kryesore Përroin e Spaçit dhe Përroin e Lgjinit dhe me ushqim kryesor nga Bargjana. Lumi Fan i Vogël siguron prurjet në sajë të burimeve natyrore kryesisht gëlqerorë, por edhe nga burime të përhershmë të cilat vijnë nga pjesa veriperëndimore e Shqipërisë. Prurjet mesatare të lumit Fan janë 120m3 në sekondë të cilat, për shkak të pjerrësisë së madhe të terrenit, luhaten nga 5m3 deri në 10.000m3. Veçanti e këtyre burimeve hidrografike janë burimet karstike ku shquhet burimi i famshëm i Bargjanës me prurje mesatare vjetore 170 litra/sekondë dhe Lugjet e Nënshejti, si dhe ujrat e burimeve të Spaçit dhe Bjeshkëve të Oroshit që rrjedhin nga guvat e shpellat me akull të përhershëm. Në shumë burime të kësaj zone temperatura e ujit në stinën e verës së nxehtë nuk i kalon 1-2oC.

c. Historiku

Nuk mund të ketë krahinë të dytë në Shqipëri si ajo e territorit që përmbledh komuna e Oroshit ku gërshëtohen magjishëm histori interesante, mite, kulte, etnokulturë e pasur, monumente të moçme kulturore dhe natyrore. Vizitori i etur për natyrë mahnitëse mund ta hasë këtë që në hyrje të Pëshqeshit, aty ku takohet me shenjat e rrugës legjendë që lidhte Mirditën me detin Adriatik në mesjetë. Rruga fillonte në Lezhë dhe shkonte në qendrën e Mirditës, Orosh, e më tutje për në Kosovë. Kjo Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012 21


Komuna Orosh

dokumentohet nga një hartë e botuar në Venedik nga P. Koroneli më 1688, një relike me realizim teknik interesant dhe ura me konsola trarësh që ka në sfond lumin e Fanit të Madh. Shpali ka hyrë në kujtesën historike si vendi i kuvendeve tradicionalë të krerëve dhe të parisë së maleve tona. Një prej kuvende më të famshëm u mbajt në Shën Aleksandër të Oroshit më 1602, me përfaqësues nga 13 krahina të njohura të Shqipërisë. Ky kuvend i bëri me dije Perëndimit se i duhej kthyer vendit koha e Gjergj Kastriotit. Një nga fotot shoqëruese të këtij profili është realizuar më 1900 nga Edit Durhami, e njohur si krajlica e malësorëve. Foto paraqet me origjinalitet pamje piktoreske nga një tubim burrash mirditorë të kësaj krahine në lëndinat e Shpalit, vend ku janë mbledhur shumë kuvende. Shpali, duke qenë një nga qendrat më të vjetra në Shqipëri, ka rëndësi për historinë kombëtare. Bukli është një nga qendrat më të përmendura jo vetëm për Mirditën, por për tërë kulturën arbërore. Gjatë gërmimeve në varret e këtij vendi janë gjetur vathë prej bronzi në trajtë drapri, vathë të tejshpuar realizuar me derdhje bronzi, varëse bronzi me tre protome zogjsh, byzylykë, fibula dhe rruaza prej qelqi, vegla pune dhe enë balte. Këto gjetje sjellin të dhëna të rëndësishme për kulturën shqiptare, larg ndikimeve të kulturave të tjera të asaj kohe si ajo romake, bizantine e më vonë sllave. Spaçi është një nga bajrakët më të mëdhenj të Mirditës. Ai njihet ndryshe edhe si vendi i shtatë kishave, rrënojat e të cilave janë të dukshme edhe sot. Spaçi është vendpopullim i vjetër, me nëntokë tejet të pasur me bakër, pirit, minerale të rralla, etj,. Kisha e Shën Demetrit, e cila daton rreth vitit 1134, përbën një objekt me histori dhe rol të veçantë në kulturën e vendit. Në këtë kishë shërbeu Dom Prend Suli i cili ishte edhe studiues në fushën e etnologjisë, hulumtimeve gjuhësore dhe historisë. Ideja e ngulitur në kujtesën popullore për ekzistencën e lidhjeve vëllazërore mes spaçasve, oroshasve dhe kuzhnenasve, është një nga trashëgimitë më të vyera lënë nga të parët e këtyre trojeve. Në Mëkuç të Spaçit, gjatë diktaturës komuniste, u ndërtua burgu politik famëkeq i Spaçit, një lloj Mat’hauzeni shqiptar. Në mars të vitit 1967 Mehmet Shehu, një nga drejtuesit e Partisë Komuniste të Shqipërisë, vendosi të përdorte minierën e Spaçit si burg dhe “bujtinë të madhe” për 400 të dënuarit e parë politikë që u sollën në vitin 1968. Tashmë nga intelektualët e shumtë të Mirditës e më gjerë është menduar të ketë një muze i cili të kujtojë dhe t’i bëjë homazh vuajtësve të diktaturës komuniste, për të mbajtur kështu gjallë kujtesën historike të një epoke absurde të keqtrajtimit të njeriut. Ky burg u bë varri dhe tortura e shumë patriotëve dhe intelektualëve shqiptarë. Blinishti është i rrethuar mrekullisht nga dy lumenj të kristaltë dhe ka pejsazhe mahnitëse. Blinishti ka grumbulluar nga Fani i Madh ujrat e ngrohtë të bjeshkëve ku mund të notosh edhe në Maj, ndërsa tërë ujërat e ftohta ia ka lënë Fanit të Vogël ku rritet edhe trofta. Në Blinisht rriten luleshtrydhet e fiku dhe ka mjaft livadhe. Në gjurmët e udhës së hershme të mesjetës, në kryqëzim të Repsit dhe tek lisat shekullorë të Marpepajve, po ndërtohet autostrada Durrës-Prishtinë përgjatë së cilës gjendet Ura e Vaut të Madh. Futesh në fshatrat e breglumit: Mashtërkorin, Zajsin e Shmrinë, një trio fshatrash të mrekullueshëm buzë Fanit të Vogël, më së shumti formuar nga kullat karakteristike të ngjashme me kështjellat. Dhe vizitori ndjehet i mahnitur teksa në vetvete përfton ndjenjën sikur me çdo hap që bën përpara, shkon dy hapa prapa në të kaluarën. Megjithëse ndërtesat në ndonjë rast mbajnë rëndë vulën e vjetërsisë, ato të Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

22


Komuna Orosh

gjitha transmetojnë një shkallë të lartë artizanale dhe saktësie. Gurë të punuar me mjeshtëri të lartë bashkohen artistikisht në shtylla, mbajtëse, harqe e mërtek. Këto e nxisin vizitorin për një vrojtim më të saktë të portaleve të punuara me dashurinë më të madhe. Kjo pasuri duhet ruajtur; për fat të mirë ka ende banorë në këto kulla e nuk ka nevojë për administratë muzeale. Duke u ngjitur nga lisat e Marpepajve, pas 3-4 km vizitori ndeshet në abacinë e Oroshit me histori qindravjeçare. Gjatë historisë së saj Abacia disa herë ka pësuar “zgjerim” dhe “tkurrje” territori, deri në kufinjtë kritikë të ekzistencës. Do të ishte një abat i madh, klerik i shquar dhe atdhetar, Prend Doçi, i cili do të realizote projektin madhështor për një dioqezë të re që daton në mesin e tetorit 1888 kur Papa Leoni XIII ligjëroi rimëkëmbjen e abacisë së Mirditës me statusin e ri Nullius, me varësi të drejtpërdrejtë nga Vatikani. Brenda 6 vjetëve abat Doçi e zgjeroi tetë herë abacinë. Në Orosh ai ndërtoi një rezidencë abaciale model të kalibrit evropian (siç ishte edhe vetë ideatori dhe arkitekti i saj). Në këto bjeshkë Edit Durhami i bëri një portret interesant duke e cilësuar si njeri inteligjent. Ai themeloi një alfabet të gjuhës shqipe dhe afër kishës tretur në male ndërtoi edhe një shkollë më 1899. Pikërisht Mirdita dhe zemra e saj Oroshi janë ishujt kryengritës që nuk e pranuan turqizimin. Në sajë të sfidës, kryengritjes, luftës në front dhe asaj diplomatike Mirdita mbeti kështjellë e fortë qëndrese e ruajtjes së besimit të të parëve. Rreth 100 vjet më parë Faik Konica shkruante në “Albania” se katolikët shqiptarë janë shkak që u mbajt gjallë kombësia jonë. Në atë botë të trazuar u dallua edhe përsosja e institucionit vetëqeverisës, Kanuni i Maleve, si zëri i spikatur i shpirtit shqiptar ku gjithçka ishte në vendin e vet: lidhjet e fisit, lidhjet e besës, lidhjet e besimit, lidhjet e mikut, lidhjet e pronësisë, lidhjet e prirjes dhe të parisë, lidhjet e kishës, ndihmës së tjetrit në fatkeqësi etj. Kanuni i Maleve, pavarësisht dredhive të përdorura, asnjëherë nuk u arrit të zëvëndësohet nga sheriati turk. Mbi krye të Grykë-Oroshit gjenden rrënojat e sarajeve të selisë kapidanore. Dera e njohur e Gjonmarkajve fitoi emër përgjatë shekujve jo vetëm në trojet shqiptare, por edhe në tërë Evropën. Gjon Marku, i pari kapidan para tre shekujsh, Bib Doda, i pari pasha i krishterë, Preng Bib Doda, princ i shquar dhe trashëgimtarë të rradhës treguan se, pas shembjes së pashallëqeve të Bushatllinjve në veri dhe të Ali Pashë Tepelenës në jug, asnjë familje tjetër shqiptare nuk ka lënë gjurmë aq të forta sa kjo familje e vendosur në Orosh të Mirditës. Kryetempull i krishtërimit në Mirditë: duke u ngjitur më sipër për në Malin e Shejtit e gjithë natyra është e papërsëritshme në vendin tonë, duke ecur paralel me historitë në çdo gjurmë të këtij mali. Në krye të malit të Shejtit gjendet ansambli kishtar i kompozuar në mënyrë të përkryer nga abacia e vjetër e Shën Llezhdrit, kisha e Shën Gjergjit, kisha e Shëngjinit, Kisha e Shëlbuemit, Kisha e Petkut (për vendosjen e petkave të të vdekurve), qelat, kambanoret, rezidenca verore e abatit etj., një dekor plot hijeshi dhe madhështi, një qytezë e rrallë e krishtërimit. Fushat e Lugjeve, Shpella e Akullit, Lajthiza, pyjet e ahut dhe të pishës, rrobujt e stërmoçëm dhe ullinjtë, krojet e ftohta.

d. Bimësia dhe Fauna Për shkak të disnivelit të lartësisë bota bimore është tejet e larmishme dhe fillon nga shkurret mesdhetare me gjelbërim të përhershëm deri në kullotat alpine që gjenden në lartësitë nga 178m deri në Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

23


Komuna Orosh

1582m mbi nivelin e detit. Bimësia e larmishme e bën komunën të shfrytëzueshme jo vetëm për bimë mjekësore e industriale, por edhe për lëndë të pasur drusore.

Bimësi përbëhet kryesisht nga: ƒ Shkurret si: mareja, shqopa, shkoza e butë, dëllinja e kuqe dhe e zezë, murrizi, shelgu, plepi; ƒ Dushqet si: bunga, bliri, frashëri, mëlleza, panja, gështenja; ƒ Brezi i ahut si: pisha, ahu, bredhi, arneja, rrobujt etj. ƒ Livadhet: Në rrafshet e larta të Munellës dhe Nënshejtit gjenden livadhe dhe kullota verore produktive për verim bagëtish në stinën e verës.

Tabela 3- Tipet kryesore të pyjeve në komunë Nr. Kategoria pyje Ha 1 Lajthi 20.14 2 Lis+shkurre 283.3 3 Lis 761 4 Lis+pishë 183 5 Pishë+ah 12.6 6 Pishë 2619 7 Pishë+lajthi 26.3 8 Shkurre 608.7 Totali 4514.04 Burimi:Drejtoria e Pyjeve, Rrëshen

-Fauna Pyjet përbëjnë një strehë për faunën e pasur ku mund të përmendet urithi, lakuriqi i natës, ujku, dhelpra, ariu i murmë, shqarthi, kunadhja, derri i egër, lepuri, kaprolli, dhia e egër, vjetulla, ketri, gjeli, nusja e lalës si dhe shumë lloje shpendësh shtegtarë e rezidentë të këtyre maleve që nga thëllëza, hutini, qyqja, korbi, sorra, bilbili, pëllumbi i egër, mëllenja, grizhla. Në majën e Gurit të Shqipes në kurorën e Malit të Shejtit sipër Ndërshenës i ka foletë natyrore simboli i kombit tonë, shqiponja.

e. Popullsia Popullsia e Komunës së Oroshit i përket e tëra besimit katolik. Ajo është e shpërndarë në 15 fshatra dhe në qytetin e Repsit. Pas proçesit migrator dhe emigrimit të më tepër se gjysmës së kësaj popullsie pas vitit 1990, numri aktual i banorëve është 3376 banorë. Por ardhja e autostradës, investim strategjik kombëtar, e ka frenuar këtë braktisje, madje vërehen edhe kthime të banorëve të larguar prej vitesh.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

24


Komuna Orosh Tabela 4 - Popullsia në Vite Nr Emri i fshatit 2000 2001 1 Qyteti i Repsit 2044 1923 2 Lajthizë 227 163 3 Nënshejt 150 157 4 Ndërshenë 227 206 5 Bulshar 308 272 6 Planetë 197 178 7 Lgjin 168 158 8 Grykë-Orosh 236 227 9 Mashtërkorë 227 280 10 Shmri 282 290 11 Zajs 172 162 12 Blinisht 368 360 13 Pëshqesh 279 256 14 Kullaxhi 233 176 15 Gurth-Spaç 346 279 16 Kodër-Spaç 140 117 Total 5604 5204 Burimi:Zyra e Gjendjes Civile, Orosh

2002 1938 154 158 192 255 160 161 223 214 291 160 359 258 164 286 104 5077

2003 1684 149 150 187 278 157 152 207 209 186 149 353 276 152 274 87 4750

2004 1504 99 115 170 239 159 143 199 213 250 129 337 277 143 240 80 4297

2005 1237 79 108 161 212 138 137 153 200 237 121 252 249 115 173 79 3651

2006 1179 69 104 155 176 136 135 151 190 227 108 237 227 102 160 77 3436

2007 1149 63 105 144 178 127 131 146 195 227 113 236 226 101 159 76 3376

Tabela 5 - Struktura e Popullsisë Sipas Fshatrave për vitin 2006 Nr

Emërtimi i Fshatit

Gjithsej

1

Pëshqesh

227

101

126

55.5

2

Kullaxhi

102

53

49

48

3

Mashtërkorë

190

103

87

45.7

4

Shmri

227

109

118

52

5

Zajs

108

53

55

51

6

Lgjin

135

67

68

50.3

7

Grykë-Orosh

151

71

80

52.9

8

Bulshar

176

98

78

44.3

9

Planetë

136

60

70

51.4

10

Ndërshenë

155

74

71

45.8

11

Nënshejt

104

53

51

36.4

12

Lajthizë

69

37

32

46.3

13

Gurth-Spaç

160

82

78

49

14

Kodër-Spaç

77

38

39

50.6

15

Qyteti i Repsit

1179

595

584

49.5

16

Blinisht

237

113

128

54

3436

1710

1726

51.28

Shuma totale

Femra

Meshkuj

Meshkuj në %

Burimi: Zyra e Gjendjes Civile, Orosh Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

25


Komuna Orosh

f.

Qeveria Komunare

Komuna përbëhet nga 15 fshatra dhe si qeveri komunare është krijuar në vitin 1992. Qendra e komunës është në qytetin e Repsit ku gjenden zyrat dhe administrata e qeverisë komunare. Organet qeverisëse të komunës janë Këshilli dhe Kryetari i Komunës të cilët zgjidhen nga komuniteti. Këshilli ka komisionet e tij të përhershme: komisioni i financës dhe i ekonomisë, i rendit dhe sigurisë, i arsimit dhe shëndetësisë dhe komisioni i bujqësisë. Komuna ka një staf prej 15 personash dhe 15 kryetarë fshatrash.

Struktura Organizative VOTUESIT Këshilli i Komunës

Sekretari i Komunës

Komisonet e Përhershme ƒ ƒ ƒ ƒ

Financa dhe Ekonomia Rendi dhe Siguria Arsimi dhe Shëndetësia Bujqësia

Kryetari i Komunës

Sektori i Shërbimeve Grupet e konsultimit publik Sektori i FinancaveTaksave Sektori i Bujqësisë Sektori i Mbrojtjes Civile Kryetarët e Fshatrave Sektori i Përkujdesit Shoqëror Sektori i Urbanistikës

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

26


Komuna Orosh Tabela 6 - Investime Publike, 1996-2007 Nr Emërtimi 1 Rikonstruksion i godinës së komunës 2 Pajisja me mjetet e komunës 3 Ndërtimi i qendrës shëndetësore, Bulshar 4 Stacioni pyjor, Bulshar 5 Kanal vaditës Shulla,Vau-Madh, Shmri, Mashtërkorë 6 Rikonstruksion i shkollës, Mashtërkorë 7 Rikonstruksion i shkollës, Grykë-Orosh 8 Rikonstruksion rruge, Lisat e Marpepajve, Grykë-Orosh 9 Rikonstruksion, asfaltim rruge dhe sheshi, Reps 10 Ndërtim objektesh fetare (Shpal, Shmri, Reps, Grykë-Orosh) 11 Rikonstruksion rruge, Reps 12 Rikonstruksion shkolle, Shpal 13 Rikonstruksion i qendrës shëndetësore, Reps 14 Ndërtim ambulance, Grykë-Orosh 15 Ndërtim ambulance, Kullaxhi 16 Blerje dhe pajisje për shkollat 17 Ndriçim dhe sistemim, Reps 18 Sistemim, asfaltim, trotuare, Reps 19 Sistemim, asfaltim i Repsit + trotuare 20 Ndërtim ambulance (Nënshejt, Gurth, Spaç, Lgjin) 21 Rikonstruksion i qendrës shëndetësore (Reps, Bulshar) 22 Rikonstruksin shkolle, Mashtërkorë 23 Rikonstruksion rruge, Vau i Madh Totali Burimi: Komuna Orosh

Tabela 7 – Buxheti sipas Viteve Nr VITET Buxheti i kushtëzuar

Buxheti i pakushtëzuar

1 2002 46639372 2 2003 49238066 3 2004 48107855 4 2005 49631401 Burimi: Zyra e Financës, Orosh

g.

12652349 12560905 14257201 15774282

Viti 1996-1997 1996-1997 1997 1998 1999 1999 1999 1999 2000 1996-2000 2003 2003 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007

Investime nga të ardhurat e veta 499300 1250000 1611100 744000

Fondi (lekë) 2,800,000 2,300,000 3,600,000 2,000,000 13,000,000 4,000,000 4,200,000 15,000,000 12,000,000 50,000,000 45,000 5,600,000 2,000,000 1,000,000 1,500,000 2,287,847 1,514,200 2,000,000 2,800,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 5,000,000 152,647,047

Investime nga Granti 2173000 2759900 6357000

Investitori BB Qeveria Qendrore = = IFAD Qeveria Qendrore = B.B. FZhSh Kisha Katolike FZhSh FZhSh Qeveria Qendrore = = = = = = = = = =

Investime me të ardhurat e veta ndaj totalit në % 19 37 12

Arsimi

Historia e arsimit në Mirditë zë fill me shkollën e Velës, hapur nga Gjergj Uladagni më 1660. Shtjefën Gaspari, vizitor apostolik, i dërguar i Vatikanit, gjatë vizitës së tij në Orosh më 1671 përmendi shkollën që drejtohej nga Dom Nikoll Vladanai. Nuk jepen të dhëna të sakta se kur ishte çelur kjo shkollë, por duket se në mesin e shek. XVII Oroshi kishte një shkollë shqipe ku shkruhej gjuha shqipe. Në vitin 1899 u hap shkolla e njohur shqipe, Internati, pranë abacisë së Oroshit, e ngritur me nismën e abat Prend Doçi dhe derës së Kapidanit.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

27


Komuna Orosh

Në vitet 1990, komuna ka pasur dy shkolla të mesme: “Shkolla e Mesme e Bashkuar” në Reps dhe “Shkolla e Mesme Bujqësore” në Bulshar, si dhe 7 shkolla 8-vjeçare. Këto shkolla kanë ndikuar në zhvillimin social-kulturor të komunitetit, duke u bërë në të njëjtën kohë edhe baza të rëndësishme të aktiviteteve artistike, kulturore e sportive për nxënësit dhe komunitetin. Shumë nxënës të zonës kanë kryer studimet e larta duke bërë emër në qarqet intelektuale shqiptare. Aktualisht në komunë ka një shkollë të mesme “Shkolla e Bashkuar Reps” dhe shkolla 9-vjeçare në tetë fshatra: Mashtërkorë, Grykë-Orosh, Shpal, Kullaxhi, Bulshar, Gurth-Spaç, Vau i Madh dhe Nënshejt. Së shpejti në Reps do të ngrihet një konvikt që do t’i shërbejë të gjithë nxënësve të fshatrave të komunës. Tabela 8 - Numri i Nxënësve në Shkolla Kl-1 Kl-2 Nr Shkolla GJ F Gj 1 Vau i Madh 4 3 3 2 Kullaxhi 0 0 1 3 Shpal 5 2 6 4 Gurth-Spaç 1 0 0 5 Reps 25 12 23 6 Ndërshenë 5 1 1 7 Bulshar 3 2 4 8 Nënshejt 0 0 0 9 Orosh 8 6 12 10 Mashtërkorë 16 8 11 Shuma 67 34 61 Burimi: Drejtoria Arsimore, Rrëshen

F 2 1 4 0 10 0 1 0 6 6 30

Kl-3 Gj 2 3 5 4 28 1 4 0 5 8 62

F 0 0 2 2 11 1 2 0 2 2 23

Kl-4 Gj 4 1 6 2 4 1 3 0 6 7 34

F 2 1 5 1 2 1 1 0 2 3 18

Kl-5 Gj 0 1 7 0 9 0 4 0 6 11 38

Kl-6 Gj 0 2 6 0 37 0 6 0 7 15 73

F 0 0 2 0 3 0 2 0 4 6 17

F 0 0 3 0 20 0 2 0 3 9 37

Kl-7 Gj 0 1 8 0 33 0 4 0 4 18 68

F 0 1 3 0 19 0 1 0 4 11 39

Kl-8 GJ 0 6 11 0 17 0 3 0 11 13 61

Tabela 9 - Mësues në ciklin e lartë Arsimi i mesëm pedagogjik

Arsimi i mesëm

Arsimi i lartë

gjithsej

femra

gjithsej

femra

gjithsej

femra

3

2

10

7

8

4

Burimi: Drejtoria Arsimore, Rrëshen

Tabela 10 - Numri i mësuesve në vite Viti 1997 1998 1999 2000 Numri i 107 98 92 mësuesve Burimi: Drejtoria Arsimore, Rrëshen

88

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

81

66

61

50

46

48

50

h. Shëndetësia Shërbimi shëndetësor parësor ofrohet në Reps dhe fshatrat Nënshejt, Lgjin, Grykë-Orosh, Gurth-Spaç, Bulshar, Blinisht, Pëshqesh e Kullaxhi. Të gjitha këto qendra shëndetësore kanë infermiere, mami dhe Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

28

F 0 4 7 0 6 0 2 0 7 4 30


Komuna Orosh

një autoambulancë. Në qytetin e Repsit, qendra e komunës, përveç infermiereve ka edhe një mjek i cili mbulon të gjithë komunën. Gjatë vitit 2007 janë kryer investime me rëndësi që kanë përmirësuar ndjeshëm shërbimin mjekësor për popullatën, duke mbyllur rrethin e investimeve për qendrat shëndetësore në çdo fshat. Tabela 11 - Numri i punonjësve në sektorin shëndetësor Viti 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Nr. i 16 16 16 13 12 12 punonjësve Burimi:Zyra e Shërbimeve, Orosh

2003

2004

2005

2006

2007

11

12

13

13

13

i. Shërbimet Publike Në shërbimet publike në komunë përfshihen shërbimi i pastrim-gjelbërimit në Reps, mirëmbajtja e varrezave në të gjithë komunën, shërbimet funerale si dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Ujësjellësi kryesor është ai i Repsit, rreth 5 km , furnizon me ujë të pijshëm qytezën, fshatin Lgjin dhe një pjesë të fshatit Mashtërkorë. Pothuajse në të gjithë fshatrat e komunës janë ndërtuar ujësjellësa duke shfrytëzuar burimet e shumta ujore të komunës. Shërbimi i pastrimit: 2 punonjës Shërbimi i gjelbërimit: 1 punonjës Shërbimi i ujësjellësit: 7 punonjës Shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave kryhet me fonde të komunës, kryesisht në mirëmbajtjen dhe rrethimin e varrezave publike, ndërsa shërbimi funeral shtrihet në Reps dhe fshatra. j.

Rrjeti rrugor dhe transporti

Komuna e Oroshit përshkohet nga dy akse kryesore: Durrës-Orosh-Morinë, aks ndërshtetëror në ndërtim e sipër dhe Shpal-Fan-Kukës. Të gjitha fshatrat e komunës lidhen me njëri-tjetrin nëpërmjet një rrjeti rrugor automobilistik të ndërtuar gjatë viteve 1944-2006. Komuna Orosh trashëgon një rrjet rrugor në parametra të kënaqshëm, krahasuar me dendësinë e këtij lloj treguesi në tërë vendin. Dendësia e rrjetit rrugor është 53/100 km2 ose 11.6/km2 më e madhe se dendësia e rrjetit rrugor të Mirditës dhe 10.8% më e madhe se dendësia e rrjetit rrugor të Shqipërisë. Por ky sistem rrugësh ka nevojë për cilësi të re shtrimi, vepra kulluese dhe sistem mirëmbajtjeje. Përgjatë sistemit rrugor gjenden vepra arti të shumta numri i të cilave do të shtohet me ndërtimin e autostradës.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

29


Komuna Orosh Tabela 12 - Distancat nga qendra e Oroshit Distanca Prishtinë 130 Mali i Zi 230 Maqedoni 260 Tiranë 105 Shëngjin 75 Durrës 117 Rrëshen 27 Kapshticë 340 Hani i Hotit 161 Rinas 94 Burimi: Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Rrugëve, Mirditë

Tabela 13- Distancat nga Repsi Distanca Mali i Shejtit 10 Munellë 37 Muzeu i Spaçit 9 Lisat e Shpalit 7 Abacia e Oroshit 5 Burimi: Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Rrugëve, Mirditë

k. Telekomunikacioni Në Reps ekziston një filial i Albtelekomit, ndërsa në fshatra lidhjet janë vetëm nëpërmjet telefonisë celulare AMC dhe Vodafon. Përfundimi i rrugës Durrës-Prishtinë do të sjellë edhe sistemin e telefonisë së avancuar me fibra optike. Kjo mundësi do të shfrytëzohet nga përdoruesit familjarë dhe bizneset në komunë, si edhe nga bizneset që do të vendosen përgjatë autostradës. Në vitin 2008 në Reps do të vihet dhe një antenë parabolike për lidhje me internet të komunës. l. Përkujdesi shoqëror Përkujdesi shoqëror në komunë funksionon nëpërmjet zyrës përkatëse dhe ka një vartësi të dyfishtë nga komuna dhe nga drejtoria rajonale Lezhë. Fondet akordohen në formë granti vjetor nga qeveria qendrore e më pas shpërndahen tek familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pjesshme, sipas vlerësimeve dhe studimeve të vazhdueshme që bën komuna. Tabela 14 - Treguesit e përfitimit të përkujdesit shoqëror dhe të aftësise së kufizuar Nr 1 2 3 4 5 6 7 8

Viti

Ndihma ekonomike Fondi vjetor Nr. familjeve 000/lekë 480 20242 460 14723 430 16628 438 15326 391 13488 355 9332 320 9560 290 6750

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (6-mujori i parë) Burimi: Zyra e Përkrahjes Sociale, Orosh

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Aftësi e kufizuar & invalidë pune. Nr.personave Fondi vjetor. përfitues 000/lekë 102 4446 100 5631 105 6899 111 7273 160 8186 163 10509 168 11088 158 5752

30


Komuna Orosh

m.

Shoqatat

Në komunë veprojnë disa shoqata. Ndër to mund të përmendim Shoqatën e Pyjeve që kryen aktivitetin e saj në të gjitha fshatrat dhe jep një ndihmesë mjaft të madhe në ruajtjen, mirëmbajtjen dhe rigjenerimin e pyjeve. Po kështu Shoqata e Ujitjes ka shtrirë aktivitetin e saj në të gjithë fshatrat e komunës. Pikësynimi kryesor i saj është përdorimi dhe menaxhimi i ujit, si dhe zbutja e konflikteve mes përdoruesve të ujit. Mjaft aktive është edhe shoqata austriake e drejtuar nga Mariane Graff e cila ka bërë mjaft investime në komunën në drejtim të rikonstruksionit të shkollave, ndërtimit të qendrave shëndetësore dhe pajisjen me mjete mësimore, mjekësore, etj.. CANGO-ja (Qendra për bashkëpunim ndërmjet Komuniteteve, Autoriteteve Vendore & OJF-ve) ushtron veprimtari intensive në kuadrin e ngritjes së kapaciteteve të administratës publike dhe përfaqësuesve kyç të shoqërisë civile dhe komunitetit në komunën e Oroshit.

n. Kultura Oroshi është zonë e përmendur për trashëgimi kulturore dhe thesare të shumta nëntokësore dhe mbitokësore. Në komunë ka gjetje të kulturës arbërore dhe ekzistojnë vende arkeologjike të pagërmuara. Komuna ka një kompleks kishash dhe rrënojash të cilat datojnë dhjetëra shekuj më parë. Ka gjithashtu pemë të moçme të sjella nga benediktinët e Italisë së hershme ku vlen të përmendet një ult 900-vjeçar, pemë simbol i besimit katolik. Ky ult zuri rrënjë të forta në Malet e Shejtit duke i rezistuar edhe sfidave të natyrës. Abacitë e Oroshit dhe Shpalit, rrënojat e kishave të Spaçit dhe Buklit, sarajet e kapidanatit, shkollat e vjetra, rrugët nga më të hershmet në vendin tonë që lidhnin Shkodrën me Kosovën, etj., përbëjnë një arsenal të pasur trashëgimie për t’u ekspozuar në një muze të zonës. Pothuajse në tërë fshatrat e komunës gjënden kulla qindra-vjeçare në formë kështjellash të vogla ku pasqyrohet mjeshtëria gdhendëse dhe arkitekturore e banorëve të zonës.

VIII. Profili Ekonomik i Komunës 1. Toka, Bujqësia dhe Blegtoria Komuna Orosh ka një fond toke prej 6603 hektarë, ku pjesën më të madhe e zënë pyjet dhe bimët pyjore, ndërsa toka bujqësore është e reduktuar, rreth 0.2 ha për banorë. Pyjet zënë rreth 70% të

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

31


Komuna Orosh

territorit, tokat bujqësore 16%, sipërfaqet jo-produktive 6% dhe ato me bimësi pyjore 8%. Funksioni kryesor i pyjeve është ai prodhues. Tabela 15 - Përdorimi i tokës në komunë (në ha) Fshati Kategoria e pyjeve Sip. Pyje trungishte

Blinisht 957 731 152 Pëshqesh 599 477 0 Kullaxhi 614 401 57 Mashtërkorë 469 357 357 Zajs 344 243 239 Lgjin 419 332 332 Grykë-Orosh 447 281 281 Bulsharë 547 385 380 Planetë 692 597 597 Ndërshesh 366 219 180 Shmri 579 280 230 Lajthizë 570 366 366 Total 6603 4668 3169 Burimi: Drejtoria e Pyjeve, Rrëshen

Tokë

cungishte

shkurre

bujqësore

joproduktive

bosh

nën ujë

254 347 199 0 0 0 0 0 0 40 50 0 890

325 130 144 0 4 0 0 5 0 0 0 0 609

135 46 142 51 50 41 81 94 74 65 44 125 947

83 43 5 6 52 0 47 46 14 23.43. 2 58 380

0 0 0 44 0 7 0 5 0 1 0 16 73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 16 - Toka e Komunës e Ndarë sipas Fshatrave (në ha) Sipërfaqja Sipërfaqja e Nga kjo Nr Fshati totale ndarë fushë kodër mal 1 Pëshqesh 50 3 11 36 27 2 Blinisht 105 26 79 25 3 Kullaxhi 109 3 20 86 33 4 Mashtërkorë 23 4 12 15 5 Shmri 21 2 18 10 6 Zajs 12 3 16 8 7 Grykë-Orosh 38 3 32 17 8 Lgjin 34 2 36 11 9 Bulsharë 36 4 37 16 10 Planetë 31 5 31 14 11 Ndërshenë 37 7 30 17 12 Lajthizë 32 32 9 13 Nënshejt 24 4 20 9 14 Kodër-Spaç 40 3 37 15 15 Gurth-Spaç 57 2 55 26 Totali 648 6 95 548 252 Burimi: Drejtoria e Pyjeve, Rrëshen

Nga kjo Arë 25 22 30 14 7 8 15 10 14 13 16 8 8 14 24 228

pemë 0 0 0 0 1

Bimë pyjore

8 33 66 11 0 39 39 17 7 30 253 0 503

Vreshta 0 0

truall 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23

Oroshi prej vitesh mbetet një vend i dominuar nga prodhimi bujqësor. Bujqësia aktualisht është i vetmi front pune për masën e gjerë të popullsisë së aftë për punë. Alternativa kryesore për rritjen e të ardhurave mbeten prodhimet bimore, blegtorale, agropërpunimi, pyjet dhe agroturizmi malor. Zhvillimi i bujqësisë organike është një alternativë e cila duhet të mbahet mirë parasysh. Fermerët e Oroshit, të mbështetur nga avantazhet e natyrës dhe të klimës, po zhvillojnë vreshtarinë, pemëtarinë, si dhe të gjitha llojet e blegtorisë, në veçanti të imtat, gjedhët, shpendët, derrin, kultivimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore. Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

32


Komuna Orosh

Pavarësisht nga pengesat dhe problemet që ka patur zhvillimi i bujqësisë ai ka një bazë të qëndrueshme që e tregojnë edhe arritjet e mjaft fermerëve. Potencialet e zhvillimit të bujqësisë në këtë zonë bazohen në ekzistencën e popullsisë në çdo fshat (pavarësisht nga migrimi), kushtet klimatiko-tokësore të përshtatshme, traditën në vreshtari dhe blegtori, kërkesat gjithnjë në rritje për prodhim vendas, mjedisin e pandotur dhe mundësinë e prodhimeve BIO, mundësinë e zhvillimit të agroturizmit malor dhe zhvillimin e industrisë përpunuese. Bazuar në sa më sipër dhe në mundësinë që tani ka krijuar autostrada Durrës-Kukës-Prishtinë (me 17 km në komunën tonë), perspektiva e zhvillimit të bujqësisë është shumë e shpejtë, sidomos në drejtim të vreshtarisë, pemëtarisë, perimeve për konservim e të thata, bimëve etero-vajore, bagëtive të imta, gjedhëve, mishit, qumështit dhe bletarisë. Krahas këtyre po zhvillohet edhe derri, shpendët dhe në disa pika ka filluar të kultivohet edhe peshku. Një tjetër eveniment është zhvillimi i industrisë përpunuese të verës, frutave, perimeve dhe qumështit. Strategjia për zhvillimin e bujqësisë bazohet për prodhimin për treg, stimulimin e tij. Ajo është realiste pasi mban parasysh gjendjen ekonomike të fermerëve dhe domosdoshmërinë e shtimit së prodhimit për treg dhe rritjen e të ardhurave të fermerëve, zënien me punë dhe zbutjen e migrimit që vjen si rezultat i kushteve të tanishme të jetesës në fshat dhe sistemit të prodhimit kryesisht për prodhim familjar. Në këto kushte bujqësia e Oroshit duhet të zhvillohet në disa degë e drejtime, sipas kushteve të çdo fshati, mikrozone apo zone me kultura apo lloje të ndryshme të blegtorisë, për prodhime dhe sipërfaqe për eksport, konsum të freskët, përpunim për të dalë në treg, etj. Zhvillimi i bujqësisë përbën një problem mjaft ambicioz sepse mbështetet në kushtet për prodhime bujqësore e blegtorale BIO, hapësirat që krijon rruga Durrës-Prishtinë për të dalë shpejt në tregje, kërkesat e tregut të brendshëm dhe të jashtëm për prodhime bujqësore e blegtorale vendore, burimet njerëzore dhe sidomos traditën e zonës. Pemët. Pemët frutore më të përhapura janë qershia, molla, fiku, gështenja, dardha, rrushi, hurma, ftoi, thana e egër, lajthia, shega, mani, kumbulla, pjeshka dhe arra. Perimet kryesore që kultivohen janë: domatja, kastraveci, fasulja, patllixhani, lakra, sallata, patatja, bishtaja, hudhra, qepa dhe speci. Tabela 17 - Strategjia e Komunës Orosh. Nr Strategjia Vreshtari Pemëtari Perime të thata, Bimë eterokonservim ha ha vajore ha ha 1 Gjendja 2006 3.4 3.1 3 2 E afërt 5 5 5 5 3 E mesme 20 15 10 15 4 E largët 50 50 30 30 Burimi komuna Orosh

Bagëti e imtë, krerë 4800 5300 6700 8000

Gjedhë, krerë 1500 1600 1700 1800

Bletë koshere 400 500 700 900

Blegtoria dhe Kafshët. Blegtoria është e përqëndruar tek gjedhi, delja, dhia, derri dhe pula e fushës. Në komunë, në sajë të larmisë natyrore dhe relievit, rriten një shumëllojshmëri kafshësh dhe shpendësh të egër: dhelpra, ujku, ariu, lepuri i egër, dhia e egër, macja e egër, derri i egër, kaprolli, iriqi, ketri, vjedulla, shqarthi, kunadhja, etj. Nga shpendët mund të përmendim thëllëzën e malit, harabelin, lakuriqin e natës, pëllumbin e egër, shqiponjën, skifterin, laraskën, grifshën, qyqen, bilbilin. Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

33


Komuna Orosh Tabela 18 - Gjedhi dhe shpendët në Komunë Lloji

Gjedhë

Krerë

1500

Të leshta 2700

Të dhirta

Shpendë

Një-thundrakë

Bletë

Derra

2100

5800

65

400

389

Burimi: Zyra eShërbimeve, Orosh

Pyjet që rriten janë mareja, shqopa, shkoza, murrizi, dëllinja, dëllinja e zezë, shelgu, plepi, bunga, bliri, frashëri, mëlleza, panja, gështenja, ahu, pisha, bredhi, arrneja etj. Bimët mjekësore: trumza, lisna, kalcikumi, salepi, çaji i malit, luleshtrydhja, manushaqja, mreti, thundërmushka, etj. Bimët mjekësore më të pranishme në zonë janë: trumza, lisna, kalcikumi, salepi, çaji i malit, luleshtrydhja, manushaqja, mreti, thundërmushka, etj. 2. Punësimi Punësimi në komunë i detyrohet kryesisht sektorit privat, ku pjesa më e madhe janë punësuar në kompaninë Bektel-Enka, 430 persona (kompania është kontraktor për rrugën Durrës-Prishtinë). Ky punësim ka ndikuar në rritjen e të ardhurave të shumë familjeve dhe në perfeksionimin e profesioneve të ndërtuesit, hekur-kthyesit, shoferit, mekanikut, si dhe në zhvillimin e aftësive për profesione të reja për komunën. Në sektorin publik janë punësuar 100 persona: a. b. c. d.

Qeveri komunare: 26 Arsim: 41 Shëndetësi: 18 Të ndryshme: 15

Në komunë ka fuqi punëtore të kualifikuar (minatorë, flotues në fabrikë, mekanikë e profesione të tjera ndihmëse) të përshtatshëm për bizneset e ndërtimit, industriale dhe veçanërisht industrisë së nxjerrjes së bakrit. 3. Biznesi Në territorin e Komunës Orosh ushtrojnë aktivitetin e tyre kryesisht biznese të vogla: tregtarë, fermerë, blegtorë e zejtarë Në përgjithësi fermerët prodhojnë për nevojat e veta familjare dhe vetëm një pjesë e vogël e

produkteve i shkojnë tregut. Tabela 19 - Biznese të vogla Nr Lloji i biznesit Sasia 1 Njësi tregtare 17 2 Transport udhëtarësh 22 3 Transport taksi 6 4 Fermerë 90 5 Blegtorë 30 6 Bletërritës 10 Totali 175 Burimi: Zyra e Shërbimeve, Orosh Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

34


Komuna Orosh

Biznese në konsolidim e sipër ka në zejtari, shfrytëzim dhe përpunim të lëndës drusore, kultivim të vreshtarisë e pemëtarisë, bletarisë, punës në ndërtim dhe në mbledhjen e bimëve mjekësore. Pozita gjeografike e komunës, që për 17 km përshkohet nga autostrada Durrës-Kosovë, përbën një mundësi reale për konsolidimin e këtyre bizneseve si rezultat i kontakteve me bizneset e Mirditës, rajonit dhe ato të huaja. Tabela 20 - Llojet dhe Çmimet e disa Prodhimeve Pyjore Jo-drusore Mundësia për Çmimi Sasia për Nr Emri grumbullim mesatar 10 vjet/kv. kv/vit lekë/kv 1 Trumëzë 30 9,000 400 2 Zhumbricë 10 5,000 200 3 Lisnë 5 8,000 200 4 Gjethe ferre 0 4,000 50 5 Dëllinjë 5 8,000 50 6 Lule basani 1 8,000 50 7 Cermedell 5 5,000 200 8 Gjethe delli 1 10,000 50 9 Hithër 1 8,000 50 10 Arra 2 10,000 100 Të ardhurat për 10 vjet Burimi:Drejtoria e Pyjeve, Rrëshen

Sasia e grumb. Kv/vit 30 10 5 0 5 1 5 1 1 2

Të ardhurat 10 vjet (000 lekë) 3,600 1,000 160 200 400 400 1,000 500 400 10,000 17,660

Bletërritja Në komunën Orosh një rëndësi të veçantë ka bletërritja, e cila favorizohet nga bimësia e shumëllojshme, mosndotja e mjedisit, hapësirat e mëdha të gjelbërta dhe mospërdorimi i helmeve dhe herbicideve. Këto kushte e kanë kthyer në një oaz të mrekullueshëm për bletërritje dhe, për pasojë, prodhimi është mjaft cilësor. Turizmi Potencial për zhvillimin e biznesit është edhe turizimi familjar dhe agroturizmi natyror pasi ka pasuri kulturore dhe malore në Fushë-Lugje, Nënshejt, Frash, Ndërshenë, Bulshar, fshatrat e breglumit: Mashtërkorë, Vau i Madh, Pëshqesh, si dhe livadhet e larta të Munellës dhe Nënshejtit ku gjenden vende të përshtatshme për ski. Industria Minerare Ndikim pozitiv në zhvillmin e biznesit do të ketë së shpejti ndërtimi i fabrikës së re për pasurimin e bakrit në lagjen Shkorret të Repsit, si dhe vënia në punë dhe shfrytëzimi i minierës së Spaçit me nëntokë tejet të pasur në bakër, pirit e minerale të rralla.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

35


Komuna Orosh

IX. Plan Veprimi i Strategjisë QËLLIMI I

Lidhja mes fshatrave të komunës dhe me rrugën Durrës - Kosovë nëpërmjet një rrjeti rrugor të ndërtuar me parametra dhe standarte cilësore

Objektivi 1.1

Rikonstruksioni i rrugëve që nuk mbulohen me shërbim rural mirëmbajtës nga qarku Lezhë deri në vitin 2010

Etapa 1.1.1

Saktësimi i hartës së rrugëve që nuk mbulohen me shërbim mirëmbajtje nga Qarku për fshatrat Grykë-Orosh, Shmri, Kullaxhi, Pëshqesh, Kodër-Spaç, Nënshejt, Bulsharë-Sarajë, Reps-Letaj Përgjegjësia: Inspektori i Shërbimeve në Komunë Afati: 2008

Etapa 1.1.2

Investim në vlerën 30 milion lekë të rëja për 70% të këtyre akseve Përgjegjësia: Kryetari Komunës Afati: 2011

Objektivi 1.2

Ndërtimi i rrugëve sekondare që lidhen me autostradën si në Blinisht, Reps, Mashtërkorë, Zajs, Shmri, duke respektuar parametra cilësorë (asfaltim, sinjalistikë dhe ndriçim), brenda vitit 2011

Etapa 1.2.1

Krijimi i brigadës mirëmbajtëse për akset që rehabilitohen Përgjegjësia: Kryetari Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: fundi 2009

Etapa 1.2.2

Ndërmarrja e një studimi inxhinjerik paraprak për rrugët sekondare në komunë Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Studio Private Afati: Korrik 2008

Etapa 1.2.3

Ndërmarrja e një studimi mbi pronësinë e tokës dhe zbatimi i kuadrit ligjor mbi pronësinë Përgjegjësia: Zyra e Kadastrës dhe Komisionet e Shpronësimit Afati: Korrik 2008

Etapa 1.2.4

Përgatitja e projekteve teknike Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Studio Private Afati: 2008-2010

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

36


Komuna Orosh

Etapa 1.2.5

Etapa 1.2.6

Etapa 1.2.7

Objektivi 1.3

Sigurimi i financimit Përgjegjësia: Kryetari Komunës Afati: 2008-2011 Prezantimi i studimit në këshillin e komunës dhe miratimi i projekteve prioritare Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Këshilli i Komunës Afati: shtator 2008 Zbatimi i projekteve Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Afati: fund 2008-fund 2010 Rehabilitimi i grup rrugëve që lidhen me autostradën, si rruga Mashtërkorë, ajo për Shpal, Lisat e Marpepaj-Abaci e Oroshit, Spaç, Kullaxhi brenda vitit 2012

Etapa 1.3.1

Ndërmarrja e një studimi në bashkëpunim me firmën Bechtel-Enka dhe drejtorinë e rrugëve rurale për të përcaktuar rrugët dhe standartet e ndërtimit dhe rehabilitimit Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Afati: fund 2008-fund 2010

Etapa 1.3.2

Shqyrtimi i rezultateve të studimit nga Këshilli i Komunës dhe miratimi i prioriteteve të ndërhyrjeve ndërtuese dhe rehabilituese Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Këshilli i Komunës Afati: fund 2008-fund 2010

Etapa 1.3.3

Identifikimi i kontributit që mund të ofrohet nga komuniteti Përgjegjësia: Kryetarët e Fshatrave Afati: fillim 2009

Etapa 1.3.4

Identifikimi i mundësive të bashkëpunimit me kompaninë Bechtel-Enka në ndërtimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës rrugore të komunës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fund 2008-fund 2010

Etapa 1.3.5

Identifikimi i burimeve të financimit për projektet e identifikuara (donatorë, fonde të komunës, fonde të Qeverisë Qendrore dhe të Qarkut Lezhë) Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fund 2008-fund 2010

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

37


Komuna Orosh

Etapa 1.3.6

Zbatimi i projekteve Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: fund i 2012

Etapa 1.3.7

Mbulimin me fuqi punëtore për mirëmbajtjen e rrugëve të ndërtuara dhe rikonstruktuara nga Drejtoria e Rrugëve Rurale në bashkëpunim me komunën Përgjegjësia: Drejtoria e Rrugëve Rurale dhe Zyra e Shërbimeve në Komunë Afati: 2012

Objektivi 1.4

Ndërtimi dhe rikonstruksioni i Urave lidhëse në 5 fshatra dhe lagje të komunës brenda vitit 2012

Etapa 1.4.1

Vlerësimi i situatës dhe identifikimi i problematikës së urave të telit dhe tip Beli në Shkorret, Shmri, Pëshqesh, Lgjin Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Afati: fund 2008

Etapa 1.4.2

Hartimi i projekteve teknike për urat në Shkorret, Shmri, Pëshqesh, Lgjin Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 1.4.3

Identifikimi i burimeve të financimit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Afati: 2009-2010

Etapa 1.4.4

Vendosja e urave të telit dhe tip Beli në Shkorret, Shmri, Pëshqesh, Vau i Madh, Lgjin Përgjegësia: Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Afati: 2012

Etapa 1.4.5

Rikostruksioni i urës së Vaut të Madh duke ruajtuar aktitekturën e origjinës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Afati: 2012

Objektivi 1.5

Etapa 1.5.1

Vendosja e sinjalistikës rrugore në të gjithë akset rrugore të komunës brenda vitit 2010. Hartimi i projektit për vendosjen e sinjalistikës në të gjitha akset rrugore të komunës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Komisariati i Policisë së Rrethit Mirditë Afati: fund 2008

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

38


Komuna Orosh

Etapa 1.5.2

Sigurimi i financimit të projektit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fund 2009

Etapa 1.5.3

Vendosja e sinjalistikës Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Komunë Afati: fundi 2010

QËLLIMI II. Ofrimi i një arsimimi dhe shërbimi shëndetësor cilesor e me standarte që inkurajnë banorët të qëndrojnë në komunë Objektivi 2.1

Pajisja me mjete të domosdoshme didaktike dhe mësimore për Shkollën e Bashkuar Reps si dhe mundësimi i hapjes së konviktit në qytetin e Repsit brenda vitit 2010

Etapa 2.1.1

Vlerësimi i nevojave për pajisjen me mjete didaktike të shkollës së mesme Reps Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve, Inspektori i Kulturës dhe Drejtori i Shkollës Afati: Shkurt 2008

Etapa 2.1.2

Identifikimi i mbështetjes financiare (donatorë dhe Qeveria Qendrore) Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fundi 2008

Etapa 2.1.3

Pajisja e shkollës së mesme Reps me mjete didaktike Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Gusht 2009

Etapa 2.1.4

Pajisja e çdo shkolle 9-vjeçare në komunë me të paktën një kompjuter Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Gusht 2009

Etapa 2.1.5

Studimi i mundësive për rehabilitimin e ndërtesës potenciale pranë komunës për konvikt Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fundi 2008

Etapa 2.1.6

Sensibilizimi i financuesve potencialë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fillim 2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

39


Komuna Orosh

Etapa 2.1.7

Objektivi 2.2

Pajisja e konviktit me aksesorët e nevojshëm Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Gusht 2010 Krijimi i kushteve të përshtatshme fizike dhe të domosdoshme për arsimin fillor dhe mbulimi i 30% të fshatrave të komunës me arsim parashkollor brenda vitit 2010

Etapa 2.2.1

Identifikimi i fshatrave prioritarë për ndërhyrje fizike në ambientet e arsimit fillor Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008

Etapa 2.2.2

Identifikimi i nevojave prioritare për mjete mësimore në shkollat e vlerësuara për ndërhyrje Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Gusht 2008

Etapa 2.2.3

Miratimi i objekteve prioritare dhe i financimit nga të ardhurat e komunës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës Afati: Mars 2009

Etapa 2.2.4

Identifikimi i burimit të financimit për rehabilitimin dhe pajisjen e shkollave me mjete mësimore Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2009 e në vazhdim

Etapa 2.2.5

Finalizimi i rehabilitimit fizik Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: Gusht 2011

Etapa 2.2.6

Pajisja e shkollave me mjete mësimore Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: Gusht 2011

Etapa 2.2.7

Ngritja e një sistemi për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve komunale për shkollat 9-vjeçare dhe Shkollën e Mesmen e Bashkuar Reps Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: Në vazhdimësi

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

40


Komuna Orosh

Objektivi 2.3

Krijimi i kushteve të favorshme me biblioteke e qendër sportive si dhe instalimi i pajisjeve kompjuterike në shkollën e mesme të bashkuar Reps brenda vitit 2009

Etapa 2.3.1

Hartimi i një studimi për qendrën sportive Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Shkollës Afati: brenda 2008

Etapa 2.3.2

Identifikimi i burimeve të financimit për qendrën sportive, biblotekën dhe qendrën kompjuterike të shkollës së mesme Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Gusht 2009

Etapa 2.3.3

Sensibilizimi i banorëve dhe miqve të Oroshit për të shtuar fondin e librit në biblotekën e shkollës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Gusht 2009

Etapa 2.3.4

Pajisja e shkollës së mesme Reps me laborator kompjuterash Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Gusht 2009

Etapa 2.3.5

Hapja e biblotekës komunare dhe e qendrës së internetit të Repsit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Shtator 2010

Objektivi 2.4

Mbulimi i të gjithë fshatrave të komunës me qendra shëndetësore dhe personel të mesëm brenda vitit 2008.

Etapa 2.4.1

Studimi i fshatrave të pambuluara me shërbim shëndetësor Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore Afati: Dhjetor 2007

Etapa 2.4.2

Hartimi i projekteve teknike për ndërtimin e qendrave të reja shëndetësore Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore Afati: Janar 2008

Etapa 2.4.3

Identifikimi i burimit të financimit për 2 qendrat e reja Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore Afati: Qershor 2008

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

41


Komuna Orosh

Etapa 2.4.4

Ndërtimi i qendrave shëndetësore në fshatin Vau i Madh, Ndërshenë Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore Afati: brenda 2008

Etapa 2.4.5

Pajisja e qendrave shëndetësore me mjete të domosdoshme shërbimi dhe barna Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore Afati: brenda 2009

QËLLIMI III. Krijimi i një industrie të qëndrueshme të turizmit natyror, kulturor e historik Objektivi 3.1

Dokumentimi i historikut, kulturës dhe natyrës së Komunës Orosh në funksion të hartimit të enciklopedisë së Oroshit brenda vitit 2009.

Etapa 3.1.1

Ngritja e grupeve të punës për evidentimin e historisë, kuturës dhe natyrës së Oroshit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës Afati: Dhjetor 2007

Etapa 3.1.2

Përcaktimi i Detyrës së Punës për secilin nga grupet Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës Afati: Janar 2008

Etapa 3.1.3

Identifikimi i burimeve të finacimit për mbështetjen e grupeve të punës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës Afati: Mars 2008

Etapa 3.1.4

Nritja e grupit koordinator Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Mars 2008

Etapa 3.1.5

Identifikim dhe listim i botimeve ekzistuese dhe burimeve të të dhënave për Komunën e Oroshit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator Afati: Qershor 2008

Etapa 3.1.6

Mbajtja e një takimi për shqyrtimin dhe miratimin e bocetit të librit me natyrë enciklopedike Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator Afati: fund 2008

Etapa 3.1.7

Botimi i një libri me karakter enciklopedik Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator Afati: fillim 2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

42


Komuna Orosh

Etapa 3.1.8

Ngritja e një grupi pune për të përcaktuar informacionin që duhet të përfshihet në guidë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fillim 2009

Etapa 3.1.9

Identifikimi i burimit të financimit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fillim 2009

Etapa 3.1.10

Zhvillimi i guidës Përgjegjësia: Grupi i Punës Afati: fillim 2009

Etapa 3.1.11

Botimi i guidës në gjuhët shqip dhe anglisht Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fillim 2009

Etapa 3.1.12

Hartimi i një studimi për përcaktimin e nevojave, vendeve dhe dizenjimit të sinjalistikës turistike Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe një Grup Studiuesish Afati: Dhjetor 2008

Etapa 3.1.13

Identifikimi i burimeve të financimit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: fillim 2009

Etapa 3.1.14

Vendosja e sinjalistikës për turizmin me tregues historikë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator Afati: 2009-2010

Objektivi 3.2

Rehabilitimi i objekteve kulturore e historike të Oroshit duke u mbështetur në historikun e qendresës/sarajet, historikun e kultit/abacia, historikun e dijes/shkolla e parë dhe historiku i monumenteve të kulturës/ura Vau i Madh dhe qendra historike e Shpalit

Etapa 3.2.1

Ngritja e një grupi pune për identifikimin e nevojave rehabilituese të objekteve kulturore e historike Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Janar 2008

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

43


Komuna Orosh

Etapa 3.2.2

Ngritja e një grupi për lobim ndaj Qeverisë Qëndrore për rehabilitimin e objekteve kulturore e historike Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Mars 2008

Etapa 3.2.3

Ndërmarrja e negociatave me Institutin e Monumenteve të Kulturës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Mars 2008

Etapa 3.2.4

Hartimi i projekteve teknike të rehabilitimit për secilin nga objektet Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Mars 2008

Etapa 3.2.5

Identifikimi i burimeve të financimit (Komuna, Këshilli i Qarkut, Qeveria Qëndrore dhe Donatorët) Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2012

Etapa 3.2.6

Identifikimi i mjeteve/objekteve muzeale dhe grumbullimi i tyre Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2009

Etapa 3.2.7

Rehabilitimi i objekteve Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2012

Objektivi 3.3

Hartimi i një strategjie për zhvillimin e turizmit në komunë brenda vitit 2009

Etapa 3.3.1

Ngritja e grupit të punës për hartimin e strategjisë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2009

Etapa 3.3.2

Identifikimi i specialistëve përkatës për mbështetje në hartimin teknik të strategjisë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2009

Etapa 3.3.3

Hartimi i projekt-propozimit për hartimin e strategjisë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

44


Komuna Orosh

Etapa 3.3.4

Objektivi 3.4

Promovimi i strategjisë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2009 Rikonstruksioni dhe kthimi në muze i burgut të Spaçit brenda vitit 2010

Etapa 3.4.1

Ngritja e grupit institucional, Komunë, Prefekturë, Këshill Qarku dhe Qeveri qëndrore Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2007

Etapa 3.4.2

Ngritja e grupit të punës në komunë (për mbështetjen e projektit) Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2007

Etapa 3.4.3

Lobim ndaj Qeverisë Qëndrore, kryesisht ndaj Ministrisë së Kulturës, për financim dhe ofrim ekspertize për realizimin e projektit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2007-2008

Etapa 3.4.4

Lobim ndaj Qeverisë Qëndrore për kthimin e objektit në muze kombëtar Përgjegjësia: Kryetari Komunës Afati: 2008

Etapa 3.4.5

Identifikimi i dëshmitarëve okularë dhe vuajtësve në burgun e Spaçit gjatë diktaturës komuniste dhe sensibilizim për mbledhjen e relikeve Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2009

Etapa 3.4.6

Sensibilizim/lobim i komunës për sigurimin e financimit nga bashki, agjensi të Qeverisë Qëndrore, organizata, donatorë e biznese Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2009

Etapa 3.4.7

Hartimi i studimit për përmirësimin e infrastrukturës urbane për dhe tek objekti Muzeu i Spaçit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

45


Komuna Orosh

Etapa 3.4.8

Realizimi i investimeve Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve, Investitori Afati: 2008-2009

Etapa 3.4.9

Ngritja e një sistemi mirëmbajtes përreth objektit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Objektivi 3.5

Shpallja e Bjeshkëve të Oroshit (Fushë-Lugje) park kombëtar natyror

Etapa 3.5.1

Krijimi i një rregulloreje të veçantë për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e parkut Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Drejtoria e Pyjeve Afati: 2008

Etapa 3.5.2

Përcaktimi i fondeve dhe personelit për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e parkut Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Këshilli i Komunës Afati: 2009

Etapa 3.5.3

Ngritja e një sistemit për mirëmbajtjen e parkut Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2010

QËLLIMI IV. Ofrimi i shërbimeve komunitare me standarte optimale dhe në përputhje me nevojat dhe pritshmëritë e komunitetit dhe biznesit Objektivi 4.1

Ngritja e një sistemi për mbledhjen, transportimin dhe përpunimin e mbeturinave

Etapa 4.1.1

Hartimi i një studimi për ofrimin e shërbimit të pastrimit në fshatra Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.1.2

Përcaktimi i vend-depozitimit të mbeturinave për Repsin Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.1.3

Ndërmarrja e një fushate të përvitshme për sensibilizimin dhe edukimin e komunitetit për mbajtjen pastër të ambjenteve në Reps Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

46


Komuna Orosh

Etapa 4.1.4

Përcaktimi dhe miratimi i vend-hedhjes së mbeturinave për çdo qendër të urbanizuar fshati Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve, Kryetarët e Fshatrave dhe Këshilli i Komunës Afati: 2008-2009

Etapa 4.1.5

Përcaktimi i një sistemi transporti për mbeturinat nga secila qendër vendgrumbullimi Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008-2009

Etapa 4.1.6

Hartimi i projektit teknik Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.1.7

Sigurimi i financimit të projektit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2009

Etapa 4.1.8

Ngritja e impjantit të përpunimit të mbeturinave urbane në Reps Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008-2009

Objektivi 4.2

Sistemimi urban dhe ndriçimi i rrugëve në territorin e qytetit të Repsit

Etapa 4.2.1

Hartimi i studimit për planin urbanistik të Repsit Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.2.2

Hartimi i studimit për ndriçimin e Repsit Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008-2009

Etapa 4.2.3

Përcaktimi i sipërfaqeve për t’u gjelbëruar në Reps Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008-2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

47


Komuna Orosh

Etapa 4.2.4

Sigurimim i financimit për hartimin e planit urbanistik, ndriçimin e gjelbërimin e Repsit Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.2.5

Përcaktimi i termave të referencës dhe identifikimi i specialistëve për përpilimin e planit urbanistik Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.2.6

Shtimi i trotuareve në qytet në masën 50% Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.2.7

Rikonstruksion i plotë i rrugës nga qendra tek kisha Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Objektivi 4.3

Sistemimi i rrjetit të ujërave të zeza e të bardha në Reps

Etapa 4.3.1

Hartimi i studimit për përmirësimin e ujërave të zeza Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2009

Etapa 4.3.2

Hartimi i studimit për ngritjen e sistemit për ujërat e bardha. Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2009

Etapa 4.3.3

Prezantimi i rezultateve të studimeve në këshillin e Komunës dhe prioritarizimi i ndërhyrjeve Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2009

Etapa 4.3.4

Identifikimi i kontributit të komunitetit (financiar ose në natyrë) Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2010

Etapa 4.3.5

Identifikimi i financimit, burimeve nga komuna, Qeveria Qendrore e donatorët Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2010

Etapa 4.3.6

Zbatimi i projektit të kanalizimeve të ujërave të zeza Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2012

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

48


Komuna Orosh

Etapa 4.3.7

Zbatimi i projektit të sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2012

Etapa 4.3.8

Ngritja e sistemit të mirëmbajtjes të ujërave të zeza e të bardha Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: 2012

Objektivi 4.4

Rikonstruksioni i ujësjellësit të Repsit dhe fshatit Lgjin brenda vitit 2011

Etapa 4.4.1

Hartimi i projekteve teknike Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.4.2

Identifikimi i burimeve financiare Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.4.3

Ndërtimi i ujësjellësit në qytetin e Repsit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.4.4

Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Lgjin Përgjegjësia: Zyra e Shërbimeve Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.4.5

Përgatitja dhe zbatimi i planeve të mirëmbajtjes për të dy ujësjellësat Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.4.6

Sensibilizimi i komunitetit për pagesën e tarifës së ujit të pijshëm Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.4.7

Trajnimi i stafit të komunës për mirëmenaxhimin e ujësjellësit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

49


Komuna Orosh

Objektivi 4.5

Rikonstruksioni i kanaleve vaditëse në Mashtërkorë, Vau i Madh, Pëshqesh, Sefte dhe Kullaxhi

Etapa 4.5.1

Përgatitja e projektit teknik për rikonstruksionin e kanaleve vaditëse Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.5.2

Identifikimi i kontributit të komunitetit për rikonstruksionin e kanaleve vaditëse në fshatin Lgjin Përgjegjësia: Kryetari i Fshatit Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.5.3

Identifikimi i burimeve financiare Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.5.4

Rehabilitmi i kanaleve në katër fshatrat Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.5.5

Përgatitja dhe zbatimi i planit të mirëmbajtjes Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

Etapa 4.5.6

Sensibilizimi dhe mbështetja e Komunës për krijimin e shoqatave të vaditjes në fshatra Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: Në vazhdimësi

. Objektivi 4.6

Ngritja e një sistemi të rekreacionit dhe argëtimit që e bën komunën më të jetueshme brenda vitit 2011.

Etapa 4.6.1

Hartimi i projektit teknik për parkun e lojrave për fëmijë në Reps Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.2

Identifikimi i financimit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.3

Zbatimi i projektit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

50


Komuna Orosh

Etapa 4.6.4

Harimi i planit të mirëmbajtjes Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.5

Hartimi i projektit teknik për rehabilitimin e qendrës kulturore në Reps Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.6

Identifikimi i financimit për qendrën kulturore në Reps Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.7

Zbatimi i projektit për qendrën kulturore në Reps Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.8

Ngritja e planit të mirëmbajtjes të qendrës kulturore në Reps Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.9

Ngritja e një Bordi kulturor në Komunë Përgjegjësia: Kryetari i komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.10

Ngritja e grupit artistik në komunë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.11

Hartimi i projektit teknik për ndërtimin e këndeve sportive në Mashterkorë, Reps, Shpal Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.12

Identifikimi i financimit për ndërtimin e këndeve sportive në Mashtërkorë, Reps, Shpal Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.13

Zbatimi i projekteve për këndet sportive Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Etapa 4.6.14

Hartimi i planeve të mirëmbajtjes për këndet sportive Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

51


Komuna Orosh

Etapa 4.6.15

Ngritja e një fushe mini-futbolli në Reps Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Afati: 2008-2009

QËLLIMI V.

Krijimi i një klime të shëndetëshme dhe mbështetëse për fuqizimin e bizneseve ekzistuese dhe lindjen e bizneseve të reja në komunë

Objektivi 5.1

Krijimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për zhvillimin e bizneseve përgjatë autostradës

Etapa 5.1.1

Ndërtimi dhe përditësimi i një baze të dhënash për llojet e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale dhe sipërfaqet e tokës së kultivuar në komunë Përgjegjësia: Kryetari i Komunës, Zyra e Bujqësisë Afati: 2008

Etapa 5.1.2

Ngritja e shoqatës së blegtorëve Përgjegjësia: Blegtorët, Inspektori Veterinar, Kryetarët e Fshatrave Afati: fillimi 2008.

Etapa 5.1.3

Hartimi i një studimi dhe përcaktimi i mënyrave për stimulimin e blegtorëve në përmirësimin e racës, kryesisht së të imtave Përgjegjësia: Inspektori Veterinar dhe Drejtoria e Bujqësisë së Qarkut Afati: fillimi 2008.

Etapa 5.1.4

Ngritja e një sistemi për inspektimin e blegtorisë vendase dhe migruese në komunë Përgjegjësia: Specialisti i Bujqësisë dhe Shoqata e Blegtorëve Afati: 2008

Etapa 5.1.5

Ofrimi i asistencës teknike fermerëve duke i paraprirë me studime profesionale rritjes së efektivitetit të prodhimit bujqësor Përgjegjësia: Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark Afati: 2008-2009

Etapa 5.1.5

Lobim për ndërtimin e një baze ligjore për dëmshpërbilim për prodhimet bujqësore dhe blegorinë në raste të fatkeqësive natyrore Përgjegjësia: Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark Afati: 2008-2009

Etapa 5.1.6

Sensibilizimi i komunitetit për sigurimin e pasurisë Përgjegjësia: Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008-2009

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

52


Komuna Orosh

Etapa 5.1.7

Studimi dhe identifikimi i zonave të rritjes së bimëve medicinale Përgjegjësia: Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark Afati: 2008-2009

Etapa 5.1.8

Krijimi i një strukture për mbledhjen, tregtimin dhe transportimin e bimëve medicinale Përgjegjësia: Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Medicinale Afati: 2009-2011

Etapa 5.1.9

Organizimi i një panairi me prodhimet vendase të Oroshit Përgjegjësia: Specialisti i Bujqësisë, Grupi i Bizneseve dhe Specialist Mediatik Afati: 2009-2011

Etapa 5.1.10

Krijimi i një pakete për përfaqësimin në panairet jashtë Oroshit Përgjegjësia: Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve dhe Specialist Mediatik Afati: 2009-2011

Objektivi 5.2

Bizneset blegtorale në komunë të dalin në treg me prodhime të përpunuara

Etapa 5.2.1

Nxitja e krijimit të një qendre me disa pavione për ekspozimin dhe promovimin e prodhimeve lokale bio në Rrëshen Përgjegjësia: Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Bletërritës Afati: 2008

Etapa 5.2.2

Ngritja e shoqatës së bletërritësve Përgjegjësia: Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Bletërritës Afati: 2008

Etapa 5.2.3

Ngritja e një sistemi për inspektimin e bletëve vendase dhe migruese Përgjegjësia: Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Bletërritës Afati: 2008

Etapa 5.2.4

Stimulimi i bizneseve të shërbimit si këpucari, rrobaqepësi, parukeri, internet kafe, ofrimi i shërbimeve elektroshtëpiake dhe funeralit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008

Etapa 5.2.5

Identifikimi i trajnimeve sipas tematikave përkatëse dhe nxitja e pjesëmarrjes në këto trajnime e përfaqësuesve të bisnesit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

53


Komuna Orosh

Objektivi 5.3

Ngritja e një sistemi efikas inventarizimi dhe çertifikimi të pronës private në komunën e Oroshit

Etapa 5.3.1

Identifikimi i personave që nuk janë të pajisur me çertifikatë të pasurisë së palujtshme, me priorotet pronat përgjatë autostradës Përgjegjësia: Zyra e Kadastrës, Kryetarët e Fshatrave dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurisë në Rrëshen Afati: 2007-2008

Etapa 5.3.2

Sensibilizimi i banorëve të komunitetit për nevojën dhe përfitimet e Regjistrimit të pasurisë Përgjegjësia: Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2007-2008

Etapa 5.3.3

Përgatitja e hartave të pronësisë së tokës për secilin fshat Përgjegjësia: Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008-2010

Etapa 5.3.4

Regjistrimi dhe vendosja e numrave në të gjithë banesat e komunës Orosh Përgjegjësia: Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2007-2008

Etapa 5.3.5

Regjistrimi i pronave të qeverisë komunare Përgjegjësia: Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008

Objektivi 5.4

Rivendosja në punë e fabrikës së nxjerrjes dhe përpunimit të mineralit të bakrit në Spaç

Etapa 5.4.1

Miratimi nga Qeveria Qendrore i kuadrit ligjor për shfrytëzimin e zonave mineralmbajtëse, kryesisht të bakrit. Përgjegjësia: Qeveria Qëndrore/ Ministria e Linjës Afati: fillimi 2008

Etapa 5.4.2

Miratimi i sheshit dhe dhënia e lejes së ndërtimit për fabrikën e përpunimit Përgjegjësia: KRT e Komunës Afati: Prill 2008

Etapa 5.4.3

Bërja e një studimi për fuqinë punëtore të nevojshme e të disponueshme për fabrikën e minierën Përgjegjësia: Zyra e Shërbimit e Personelit dhe Drejtuesit e Kompanisë Afati: Qershor 2008

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

54


Komuna Orosh

Objektivi 5.5

Ngritja e një sistemi shfrytëzimi dhe industrie të përpunimit të lëndës drurore, duke synuar ciklin e plotë të përpunimit, bazuar në kriteret ligjore dhe ambientaliste

Etapa 5.5.1

Inventarizimi i lëndës drusore (filiza të rinj rigjenerues dhe shfrytëzues) në komunën Orosh Përgjegjësia: Kryetari Komunës, Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria Pyjore Afati: 2007

Etapa 5.5.2

Transferimi i pasurisë pyjore të Komunës Orosh Përgjegjësia: Kryetari Komunës, Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria Pyjore Afati: Qershor 2008

Etapa 5.5.3

Ndërtimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për mirëmbajtjen e pyjeve me pjesëmarrjen e komunitetit Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore Afati: brenda 2008

Etapa 5.5.4

Hartimi i një studimi për përqëndrimin e shfrytëzimit të lëndës drusore Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore Afati: 2009

Etapa 5.5.5

Fushatë ndërgjegjësimi ndaj komunitetit për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e pyjeve Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Projekti i Banka Botërore Afati: 2008

Etapa 5.5.6

Krijimi i një skuadre emergjence në bashkëpunim me komunitetin kundër zjarreve dhe dëmtimeve të pyjeve Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore Afati: 2008

Etapa 5.5.7

Rigjenerimi i pyjeve (mbjellja e fidanëve të rinj) në bashkëpunim me komunitetin kryesisht në zonat Spaç, Orosh, Blinisht Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore, Projekti i Bankës Botërore Afati: 2012

Etapa 5.5.8

Ngritja e fidanishtes për rigjenerimin e pyjeve të Komunës Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore, Projekti i Bankës Botërore Afati: 2012

Etapa 5.5.9

Ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së tokës pyjore kryesisht në zonat Spaç, GrykëOrosh dhe Kullaxhi Përgjegjësia: Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore Afati: 2009-2011

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

55


Komuna Orosh

QËLLIMI VI. Ofrimi i një qeverisjeje të përgjegjshme, efektive dhe transparente që i përgjigjet kërkesave zhvillimore të komunës Objektivi 6.1 Forcimi i kapaciteteve të organeve drejtuese dhe të administratës së komunës Orosh Etapa 6.1.1

Identifikimi i nevojave për trajnim dhe asistencë teknike për organet drejtuese dhe stafin e qeverisë komunare Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe CANGO Afati: 2007 e në vazhdim

Etapa 6.1.2

Sigurimi i trajnimeve nga organizatat trajnuese partnere Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2007-2011

Etapa 6.1.3

Binjakëzime dhe shkëmbim të eksperiencave më të mira me komuna brenda dhe jashtë vendit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008 e në vazhdim

Etapa 6.1.4

Kompjuterizimi i zyrave të komunës dhe përmirësimi i kushteve të punës së stafit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2010

Etapa 6.1.5

Ngritja e një sistemi për monitorimin dhe rishikim e zbatimit të Planit Strategjik të Zhvillimit Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008

Etapa 6.1.6

Identifikimi i burimeve të informacionit përmes bashkëpunimit me ShKSh-në dhe OJF-të që punojnë në fushën e qeverisjes vendore (guida, manuale, faqosje, fletë informative, gazeta, etj) Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2007 e në vazhdim

Objektivi 6.2

Etapa 6.2.1

Rritja e informimit dhe pjesëmarrjes së komunitetit në vendimmarrjen komunare Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e planit Strategjik Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Kryetarët e Fshatrave Afati: 2008

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

56


Komuna Orosh

Etapa 6.2.2

Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e buxhetit të komunës Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008 e në vazhdim

Etapa 6.2.3

Hapja e Zyrës së Informimit të Qytetarëve Përgjegjësia: Kryetari i Komunës Afati: 2008-2009

Objektivi 6.3

Promovimi i aktiviteteve dhe arritjeve të Komunës Orosh nëpërmjet medias së shkruar e vizive

Etapa 6.3.1

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për planin strategjik të zhvillimit të Komunës Orosh Përgjegjësia: Kryetari i Komunës dhe Specialist Mediatik Afati: 2008

Etapa 6.3.2

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për arritjet dhe sfidat në zbatimin e planit strategjik të zhvillimit të Komunës Orosh Përgjegjësia: Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik Afati: 2008 e në vazhdim

Etapa 6.3.3

Hartimi i fletëpalosjeve informative për aktivitetet dhe arritjet në komunë Përgjegjësia: Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik Afati: 2008 në vazhdim

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

57


Komuna Orosh

IX. Korniza Kohore e Zbatimit të Planit Strategjik Viti 2007 Nr

Etapa

Studimi i fshatrave të pambuluara me shërbim shëndetësor Ngritja e grupeve të punës për evidentimin e 2. historisë, kuturës dhe natyrës së Oroshit Ngritja e grupit institucional, Komunë, Prefekturë, 3. Këshill Qarku dhe Qeveri Qendrore Ngritja e grupit të punës në komunë (për 4. mbështetjen e projektit) Lobim ndaj Qeverisë Qendrore, kryesisht ndaj 5. Ministrisë së Kulturës, për financimin dhe ofrim ekspertize për realizimin e projektit Identifikimi i personave që nuk janë të pajisur me 6. çertifikatë të pasurisë së palujtshme, më prioritare pronat përgjatë autostradës Sensibilizimi i banorëve të komunitetit për nevojën 7. dhe përfitimet e Regjistrimit të pasurisë Regjistrimi dhe vendosja e numrave në të gjithë 8. banesat e Komunës Orosh Inventarizimi i lëndës drusore (filiza të rinj 9. rigjenerues dhe shfrytëzues) në Komunën Orosh Identifikimi i nevojave për trajnim dhe asistencë 10. teknike ndaj organeve drejtuese dhe stafit të qeverisë komunare Sigurimi i trajnimeve nga organizatat trajnuese 11. partnere Identifikimi i burimeve të informacionit përmes bashkëpunimit me ShKSh-në dhe OJF-të që punojnë 12. në fushën e qeverisjes vendore (guida, manuale, faqosje, fletë informative, gazeta, etj) 1.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Kodi 2.4.1 3.1.1

Përgjegjësia Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës

3.4.1

Kryetari i Komunës

3.4.2

Kryetari i Komunës

3.4.3

Kryetari i Komunës

5.3.1 5.3.2 5.3.4 5.5.1

Muaji Dhjetor Dhjetor

Zyra e Kadastrës Komunë, Kryetarët e Fshatrave dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurisë në Rrëshen. Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave. Kryetari Komunës, Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria Pyjore.

6.1.1

Kryetari i Komunës dhe CANGO

6.1.2

Kryetari i Komunës

6.1.6

Kryetari i Komunës

58

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

Viti 2008 Nr

1.

2. 3.

Etapa Saktësimi i hartës së rrugëve që nuk mbulohen me shërbim mirëmbajtje nga Qarku për fshatrat Grykë-Orosh, Shmri, Kullaxhi, Pëshqesh, Kodër– Spaç, Nënshejt, Bulsharë-Sarajë, Reps-Letaj. Ndërmarrja e një studimi inxhinjerik paraprak për rrugët sekondare në komunë Ndërmarrja e një studimi mbi pronësinë e tokës dhe zbatimi i kuadrit ligjor mbi pronësinë

Kodi

Përgjegjësia

1.1.1

Inspektori i Shërbimeve në Komunë

1.2.2 1.2.3

4.

Përgatitja e projekteve teknike

1.2.4

5.

Sigurimi i financimit

1.2.5

6.

Prezantimi i studimit në Këshillin e Komunës dhe miratimi i projekteve prioritare

1.2.6

7.

Zbatimi i projekteve

1.2.7

8.

9.

10.

11.

Ndërmarrja e një studimi në bashkëpunim me firmën Bechtel-Enka dhe drejtorinë e rrugëve rurale për të përcaktuar rrugët dhe standartet e ndërtimit dhe rehabilitimit Shqyrtimi i rezultateve të studimit nga Këshilli i Komunës dhe miratimi i prioriteteve të ndërhyrjeve ndërtuese dhe rehabilituese Identifikimi i mundësive të bashkëpunimit me kompaninë Bechtel-Enka në ndërtimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës rrugore të komunës Identifikimi i burimeve të financimit për projektet e identifikuara (donatorët, fonde të komunës, fonde të Qeverisë Qendrore dhe të Qarkut Lezhë)

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

Zyra e Shërbimeve dhe Studio Private Zyra e Kadastrës dhe Komisionet e Shpronësimit Zyra e Shërbimeve dhe Studio Private

Korrik Korrik

Kryetari Komunës Kryetari Komunës dhe Këshilli i Komunës Kryetari Komunës dhe Zyra e Shërbimeve

Shtator Dhjetor

1.3.1

Kryetari Komunës dhe Zyra e Shërbimeve

Dhjetor

1.3.2

Kryetari Komunës dhe Këshilli i Komunës

Dhjetor

1.3.4

Kryetari i Komunës

Dhjetor

1.3.5

Kryetari i Komunës

Dhjetor

59

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2008

12. 13.

Etapa Vlerësimi i situatës dhe identifikimi i problematikës së urave të telit dhe tip Beli në Shkorret, Shmri, Pëshqesh, Lgjin Hartimi i projekteve teknike për urat në Shkorret, Shmri, Pëshqesh, Lgjin

Kodi

Përgjegjësia

Muaji

1.4.1

Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve

Dhjetor

1.4.2

Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës dhe Komisiariati Policisë së Rrethit Mirditë

14.

Hartimi i projektit për vendosjen e sinjalistikës në të gjitha akset rrugore të komunës

1.5.1

15.

Vlerësimi i nevojave për pajisjen me mjete didaktike të shkollës së mesme Reps

2.1.1

Zyra e Shërbimeve dhe Inspektori i Kulturës dhe Drejtori i Shkollës

Shkurt

2.1.2

Kryetari i Komunës

Dhjetor

2.1.5

Kryetari i Komunës

Dhjetor

2.2.1

Kryetari i Komunës

2.2.2

Kryetari i Komunës

2.2.7

Zyra e Shërbimeve

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Identifikimi i mbështetjes financiare (donatorë dhe Qeveria Qendrore) Studimi i mundësive për rehabilitimin e ndërtesës potenciale pranë komunës për konvikt Identifikimi i fshatrave prioritare për ndërhyrje fizike në ambientet e arsimit fillor Identifikimi i nevojave prioritare për mjete mësimore në shkollat e vlerësuara për ndërhyrje Ngritja e një sistemi për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve komunale për shkollat 9 vjeçare dhe të Mesmen e Bashkuar Reps Hartimi i një studimi për qendrën sportive Hartimi i projekteve teknike për ndërtimin e qendrave të reja shëndetësore Identifikimi i burimit të financimit për 2 qendrat e reja Ndërtimi i qendrave shëndetësore në fshatin Vau i Madh, Ndërshenë

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

2.3.1

2.4.2 2.4.3 2.4.4

Dhjetor

Gusht

Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Shkollës Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore

Dhjetor Janar Qershor

Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore

Dhjetor

60

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh 2008

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32.

33. 34. 35. 36. 37. 38.

Etapa Përcaktimi i Detyrës së Punës për secilin nga grupet Identifikimi i burimeve të finacimit për mbështetjen e grupeve të punës Nritja e grupit kooridinator Identifikimi dhe listim i botimeve ekzistuese dhe burimeve të të dhënave për Komunën e Oroshit Mbajtja e një takimi për shqyrtimin dhe miratimin e bocetit të librit me natyrë enciklopedike Hartimi i një studimi për përcaktimin e nevojave, vendeve dhe dizenjimit të sinjalistikës turistike Ngritja e një grupi pune për identifikimin e nevojave rehabilituese të objekteve kulturore e historike Ngritja e një grupi për lobim ndaj Qeverisë Qendrore për rehabilitimin e objekteve kulturore e historike Identifikimi i burimeve të financimit (Komuna, Këshilli i Qarkut, Qeveria Qendrore dhe Donatorët) Identifikimi i mjeteve/objekteve muzeale dhe grumbullimi i tyre Rehabilitimi i objekteve Lobim ndaj Qeverisë Qendrore, kryesisht ndaj Ministrisë së Kulturës, për financimin dhe ofrim ekspertize për realizimin e projektit. Lobim ndaj Qeverisë Qendrore për kthimin e objektit në muze kombëtar Identifikimi i dëshmitarëve okularë dhe vuajtësve në burgun e Spaçit gjatë diktaturës komuniste dhe sensibilizim për mbledhjen e relikeve

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Kodi 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.12

Përgjegjësia

Muaji

Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës

Janar Mars

Kryetari i Komunës Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator Kryetari i Komunës dhe një Grup Studjuesish

Mars Qershor Fillimi Dhjetor

3.2.1

Kryetari i Komunës

Janar

3.2.2

Kryetari i Komunës

Mars

3.2.5

Kryetari i Komunës

3.2.6

Kryetari i Komunës

3.2.7

Kryetari i Komunës

3.4.3

Kryetari i Komunës

3.4.4

Kryetari i Komunës

3.4.5

Kryetari i Komunës

61

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh 2008

39.

40.

Etapa Sensibilizim/lobim i komunës për sigurimin e financimit nga bashki, agjenci të Qeverisë Qendrore, organizata, donatorë e biznese. Hartimi i studimit për përmirësimin e infrastrukturës urbane për dhe tek objekti Muzeu i Spaçit.

Kodi

Përgjegjësia

3.4.6

Kryetari i Komunës

3.4.7

Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve

41.

Realizimi i investimeve

3.4.8

42.

Ngritja e një sistemi mirëmbajtës përreth objektit

3.4.9

43. 44. 45.

Hartimi i një studimi për ofrimin e shërbimit të pastrimit në fshatra Përcaktimi i vend depozitimit të mbeturinave për Repsin Ndërrmarja e një fushate të përvitshme për sensibilizimin dhe edukimin e komunitetit për mbajtjen pastër të ambjenteve në Reps

4.1.1 4.1.2

Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve, Investitori Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve

4.1.3

Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve

46.

Përcaktimi dhe miratimi i vend-hedhjes së mbeturinave për çdo qendër të urbanizuar fshati

4.1.4

Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave dhe Këshilli i Komunës

47.

Përcaktimi i një sistemi transporti për mbeturinat nga secila qendër vend-grumbullimi.

4.1.5

Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave

48.

Hartimi i projektit teknik

4.1.6

Zyra e Shërbimeve

49.

Sigurimi i financimit të projektit

4.1.7

Kryetari i Komunës

50.

Ngritja e impjantit të përpunimit të mbeturinave urbane në qytetin e Repsit

4.1.8

Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave

51.

Hartimi i studimit për planin urbanistik të Repsit

4.2.1

Zyra e Shërbimeve

52.

Hartimi i studimit për ndriçimin e Repsit

4.2.2

Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

62

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2008

53. 54.

55. 56. 57. 58.

Etapa Përcaktimi i sipërfaqeve për t’u gjelbëruar në qytetin e Repsit Sigurimi i financimit për hartimin e planit urbanistik, ndriçimin e gjelbërimin në qytetin e Repsit. Përcaktimi i termave të referencës dhe identifikimi i specialistve për përpilimin e planit urbanistik Shtimi i trotuareve në qytet në masën 50% Rikonstruksion i plotë i rrugës nga qendra tek kisha Hartimi i projektit teknik për parkun e lojrave për fëmijë në Reps

Kodi

Përgjegjësia

4.2.3

Zyra e Shërbimeve dhe Kryetarët e Fshatrave

4.2.4

Zyra e Shërbimeve

4.2.5

Zyra e Shërbimeve

4.2.6

Zyra e Shërbimeve

4.2.7

Zyra e Shërbimeve

4.6.1

59.

Identifikimi i financimit

4.6.2

60.

Zbatimi i projektit

4.6.3

61.

Harimi i planit të mirëmbajtjes

4.6.4

62. 63.

Hartimi i projektit teknik për rehabilitimin e qendrës kulturore në Reps Identifikimi i financimit për qendrën kulturore në Reps

4.6.5 4.6.6

64.

Zbatimi i projektit për qendrën kulturore në Reps

4.6.7

65.

Ngritja e planit të mirëmbajtjes të qendrës kulturore në Reps

4.6.8

66.

Ngritja e një Bordi kulturor në komunë

4.6.9

67.

Ngritja e grupit artistik në komunë

4.6.10

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve

63

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2008

68. 69.

Etapa Hartimi i projektit teknik për ndërtimin e këndeve sportive në Mashtërkorë, Reps, Shpal Identifikimi i financimit për ndërtimin e këndeve sportive në Mashterkorë, Reps, Shpal

Kodi 4.6.11 4.6.12

Përgjegjësia Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës, Zyra e Shërbimeve

70.

Zbatimi i projekteve për këndet sportive

4.6.13

71.

Hartimi i planeve të mirëmbajtjes për këndet sportive

4.6.14

72.

Ngritja e një fushe mini-futbolli në Reps

4.6.15

73.

Ndërtimi dhe përditësimi i një baze të dhënash për llojet e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale dhe sipërfaqet e tokës së kultivuar në komunë

5.1.1

Kryetari i Komunës, Zyra e Bujqësisë

74.

Ngritja e shoqatës së blegtorëve

5.1.2

Blegtoret, Inspektori Veterinar, Kryetarët e Fshatrave

5.1.3

Inspektori Veterinar dhe Drejtoria e Bujqësisë së Qarkut

5.1.4

Specialisti i Bujqësisë dhe Shoqata e Blegtorëve.

5.1.5

Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark

5.1.6

Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark

5.1.7

Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark dhe Kryetarët e Fshatrave.

75. 76. 77.

78.

79.

Hartimi i një studimi dhe përcaktimi i mënyrave për stimulimin e blegtorëve në përmirësimin e racës, kryesisht së të imtave Ngritja e një sistemi për inspektimin e blegtorisë vendase dhe migruese në komunë Ofrimi i asistencës teknike fermerëve duke i paraprirë me studime profesionale rritjes së efektivitetit të prodhimit bujqësor Lobim për ndërtimin e një baze ligjore për dëmshpërblim për prodhimet bujqësore dhe blegtorinë në raste të fatkeqësive natyrore Sensibilizimi i komunitetit për sigurimin e pasurisë

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

64

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2008

80. 81. 82. 83. 84.

85.

86. 87. 88. 89.

Etapa Studimi dhe identifikimi i zonave të rritjes së bimëve medicinale Nxitja e krijimit të një qendre me disa pavione për ekspozimin dhe promovimin e prodhimeve lokale bio në Rrëshen Ngritja e shoqatës së bletërritësve Ngritja e një sistemi për inspektimin e bletëve vendase dhe migruese Stimulimi i bizneseve të shërbimit si këpucari, rrobaqepësi, parukeri, internet kafe, ofrimi i shërbimeve elektroshtëpiake dhe funeralit Identifikimi i trajnimeve sipas tematikave përkatëse dhe nxitja e pjesëmarrjes në këto trajnime e përfaqësuesve të biznesit Identifikimi i personave që nuk janë të pajisur me çertifikatë të pasurisë së palujtshme, me priorotet pronat përgjatë autostradës Sensibilizimi i banorëve të komunitetit për nevojën dhe përfitimet e Regjistrimit të pasurisë Përgatitja e hartave të pronësisë së tokës për secilin fshat Regjistrimi dhe vendosja e numrave në të gjithë banesat e Komunës Orosh

Kodi

Përgjegjësia

5.1.8

Specialisti i Deleguar i Drejtorisë së Bujqësisë në Qark

5.2.1

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Bletërritës

5.2.2

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Bletërritës

5.2.3

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve bletërritës

5.2.4

Kryetari i Komunës

5.2.5

Kryetari i Komunës

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

90.

Regjistrimi i pronave të qeverisë komunare

5.3.5

91.

Miratimi nga Qeveria Qendrore i kuadrit ligjor për shfrytëzimin e zonave mineral mbajtëse, kryesisht të bakrit

5.4.1

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

Zyra e Kadastrës Komunë, Kryetarët e Fshatrave dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurisë në Rrëshen. Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave. Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave. Zyra e Kadastrës Komunë dhe Kryetarët e Fshatrave. Qeveria Qendrore/ Ministria e Linjës

Fillon

65

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

92.

Miratimi i sheshit dhe dhënia e lejes së ndërtimit për fabrikën e përpunimit të bakrit

5.4.2

KRT e Komunës

93.

Bërja e një studimi për fuqinë punëtore të nevojshme e të disponueshme për fabrikën dhe minierën

5.4.3

Zyra e Shërbimit dhe Personelit dhe Drejtuesit e Kompanisë.

Qershor

94.

Transferimi i pasurisë pyjore tek Komuna Orosh

5.5.2

Kryetari Komunës, Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria Pyjore

Qershor

95.

Ndërtimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për mirëmbajtjen e pyjeve me pjesëmarrjen e komunitetit

5.5.3

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore

96.

Fushatë ndërgjegjësimi ndaj komunitetit për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e pyjeve

5.5.5

Kryetari Komunës dhe Projekti i Banka Botërore

97.

Krijimi i një skuadre emergjence në bashkëpunim me komunitetin kundër zjarreve dhe dëmtimeve të pyjeve

5.5.6

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore

98.

Identifikimi i nevojave për trajnim dhe asistencë teknike për organet drejtuese dhe stafin e qeverisë komunare

6.1.1

Kryetari i Komunës dhe CANGO

99.

Sigurimi i trajnimeve nga organizatat trajnuese partnere

6.1.2

Kryetari i Komunës

100.

Binjakëzime dhe shkëmbim të eksperiencave më të mira me komuna brenda dhe jashtë vendit

6.1.3

Kryetari i Komunës

101.

Kompjuterizimi i zyrave të komunës dhe përmirësimi i kushteve të punës së stafit

6.1.4

Kryetari i Komunës

2008

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

Prill

66

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2008

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

102.

Ngritja e një sistemi për monitorimin dhe rishikim e zbatimit të Planit Strategjik të Zhvillimit

6.1.5

Kryetari i Komunës

103.

Identifikimi i burimeve të informacionit përmes bashkëpunimit me ShKSh-në dhe OJF-të që punojnë në fushën e qeverisjes vendore (guida, manuale, faqosje, fletë informative, gazeta, etj)

6.1.6

Kryetari i Komunës

104.

Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e planit Strategjik

6.2.1

Kryetari i Komunës dhe Kryetarët e Fshatrave

105.

Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e buxhetit të Komunës

6.2.2

Kryetari i Komunës

106.

Hapja e zyrës së Informimit të Qytetarëve

6.2.3

Kryetari i Komunës

107.

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për Planin Strategjik të Zhvillimit të Komunës Orosh

6.3.1

Kryetari i Komunës dhe Specialist Mediatik.

108.

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për arritjet dhe sfidat në zbatimin e Planit Strategjik të Zhvillimit të Komunës Orosh

6.3.2

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

109.

Hartimi i fletëpalosjeve informative për aktivitetet dhe arritjet në komunë

6.3.3

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

67

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

Viti 2009 Nr

Etapa

Kodi

1.

Krijimi i brigadës mirëmbajtëse për akset që rehabilitohen

1.2.1

Kryetari Komunës, Zyra e Shërbimeve

2.

Sigurimi i financimit

1.2.5

Kryetari Komunës

3.

Identifikimi i kontributit që mund të ofrohet nga komuniteti

1.3.3

Kryetarët e Fshatrave

4.

Identifikimi i burimeve të financimit

1.4.3

5.

Sigurimi i financimit të projektit Pajisja e shkollës së mesme Reps me mjete didaktike Pajisja e çdo shkolle 9 vjeçare në komunë me të paktën një kompjuter

1.5.2

Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve Kryetari i Komunës

2.1.3

Kryetari i Komunës

Gusht

2.1.4

Kryetari i Komunës

Gusht Fillimi

6. 7.

Përgjegjësia

Muaji Dhjetor

Fllimi

Dhjetor

8.

Sensibilizimi i financuesve potencialë

2.1.6

Kryetari i Komunës

9.

Miratimi i objekteve prioritare dhe i financimit nga të ardhurat e komunës

2.2.3

Kryetari i Komunës dhe Këshilli i Komunës

10.

Identifikimi i burimit të financimit për rehabilitim dhe pajisjen e shkollave me mjete mësimore

2.2.4

Kryetari i Komunës

11.

Ngritja e një sistemi për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve komunale për shkollat 9 vjeçare dhe të Mesmen e Bashkuar Reps

2.2.7

Zyra e Shërbimeve

12.

Identifikimi i burimeve të financimit për qendrën sportive, bibliotekën dhe qendrën kompjuterike të shkollës së mesme

2.3.2

Kryetari i Komunës

Gusht

2.3.3

Kryetari i Komunës

Gusht

2.3.4

Kryetari i Komunës

Gusht

13. 14.

Sensibilizimi i banorëve dhe miqve të Oroshit për të shtuar fondin e librit në bibliotekën e shkollës Pajisja e shkollës së mesme Reps me laborator kompjuterash

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Mars

68

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2009

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

Muaji

15.

Pajisja e qendrave shëndetësore me mjete të domosdoshme shërbimi dhe medikamente

2.4.5

Zyra e Shërbimeve dhe Drejtoria e Qendrave Shëndetësore

Dhjetor

16.

Botimi i një libri me karakter enciklopedik

3.1.7

Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator

Fillimi

17.

Ngritja e një grupi pune për të përcaktuar informacionin që duhet të përfshihet në guidë

3.1.8

Kryetari i Komunës

Fillimi

18.

Identifikimi i burimit të financimit

3.1.9

Kryetari i Komunës

Fillimi

19.

Zhvillimi i guidës

3.1.10

Grupi i Punës

Fillimi

20.

Botimi i guidës në gjuhët shqip dhe anglisht

3.1.11

Kryetari i Komunës

Fillimi

21.

Identifikimi i burimeve të financimit

3.1.13

Kryetari i Komunës

Fillimi

22.

Vendosja e sinjalistikës për turizmin me tregues historik

3.1.14

Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator

23.

Ndërmarrja e negociatave me Institutin e Monumenteve të Kulturës

3.2.3

Kryetari i Komunës

24.

Ngritja e grupit të punës për hartimin e strategjisë

3.3.1

Kryetari i Komunës

3.3.2

Kryetari i Komunës

3.3.3

Kryetari i Komunës

3.3.4

Kryetari i Komunës

4.3.1

Zyra e Shërbimeve

25. 26. 27. 28.

Identifikimi i specialistëve përkatës për mbështetje në hartimin teknik të strategjisë Hartimi i projekt-propozimit për hartimin e strategjisë Promovimi i strategjisë Hartimi i studimit për përmirësimin e ujërave të zeza

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Mars

69

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2009

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

29.

Hartimi i studimit për ngritjen e sistemit për ujërat e bardha

4.3.2

Zyra e Shërbimeve

30.

Prezantimi i rezultateve të studimeve në Këshillin e Komunës dhe prioritarizimi i ndërhyrjeve

4.3.3

Zyra e Shërbimeve

31.

Krijimi i një strukture për mbledhjen, tregtimin dhe transportimin e bimëve medicinale

5.1.9

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Medicinale

32.

Organizimi i një panairi me prodhimet vendase të Oroshit

5.1.10

33.

Krijimi i një pakete për përfaqësimin në panairet jashtë Oroshit

5.1.11

34.

Hartimi i një studimi për përqëndrimin e shfrytëzimit të lëndës drusore

5.5.4

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore

35.

Ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së tokës pyjore kryesisht në zonat Spaç, Grykë-Orosh dhe Kullaxhi

5.5.9

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore

36.

Identifikimi i nevojave për trajnim dhe asistencë teknike ndaj organeve drejtuese dhe stafit të qeverisë komunare

6.1.1

Kryetari i Komunës dhe CANGO

37.

Sigurimi i trajnimeve nga organizatat trajnuese partnere

6.1.2

Kryetari i Komunës

38.

Binjakëzime dhe shkëmbim të eksperiencave më të mira me komuna brenda dhe jashtë vendit

6.1.3

Kryetari i Komunës

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve dhe Specialist Mediatik Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve dhe grupi Specialist Mediatik

70

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2009

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

39.

Identifikimi i burimeve të informacionit përmes bashkëpunimit me ShKSh-në dhe OJF-të që punojnë në fushën e qeverisjes vendore (guida, manuale, faqosje, fletë informative, gazeta, etj)

6.1.6

Kryetari i Komunës

40.

Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e buxhetit të komunës

6.2.2

Kryetari i Komunës

41.

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për arritjet dhe sfidat në zbatimin e planit strategjik të zhvillimit të Komunës Orosh

6.3.2

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

42.

Hartimi i fletëpalosjeve informative për aktivitetet dhe arritjet në komunë

6.3.3

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

71

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

Viti 2010 Nr

Etapa

Kodi

1.

Sigurimi i financimit

1.2.5

Kryetari Komunës

2.

Identifikimi i burimeve të financimit

1.4.3

Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve

3.

Vendosja e Sinjalistikës

1.5.3

Zyra e Shërbimeve Komunë

4.

Sensibilizimi i financuesve potencialë

2.1.7

Kryetari i Komunës

5.

Identifikimi i burimit të financimit për rehabilitim dhe pajisjen e shkollave me mjete mësimore

2.2.4

Kryetari i Komunës

6.

Ngritja e një sistemi për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve komunale për shkollat 9 vjeçare dhe të Mesmen e Bashkuar Reps

2.2.7

Zyra e Shërbimeve

2.3.5

Kryetari i Komunës

3.1.14

Kryetari i Komunës dhe Grupi Koordinator

7. 8.

Hapja e biblotekës komunare dhe e qendrës së internetit të Repsit Vendosja e Sinjalistikës për turizmin me tregues historikë

Përgjegjësia

9.

Hartimi i projekteve teknike të rehabilitimit për secilin nga objektet

3.2.4

Kryetari i Komunës

10.

Identifikimi i kontributit të komunitetit (financiar ose në natyrë)

4.3.4

Zyra e Shërbimeve

11.

Identifikimi i finacimit, burimeve nga komuna, Qeveria Qendrore e donatorët

4.3.5

Kryetari i Komunës

12.

Krijimi i një strukture për mbledhjen, tregtimin dhe transportimin e bimëve medicinale

5.1.9

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Medicinale

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

Dhjetor Gusht

Shtator

Mars

72

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh 2010

Etapa

Kodi

13.

Organizimi i një panairi me prodhimet vendase të Oroshit

5.1.10

14.

Krijimi i një pakete për përfaqësimin në panairet jashtë Oroshit

5.1.11

15.

16. 17.

Ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së tokës pyjore kryesisht në zonat Spaç, Grykë-Orosh dhe Kullaxhi Identifikimi i nevojave për trajnim dhe asistencë teknike për organet drejtuese dhe stafin të qeverisë komunare Sigurimi i trajnimeve nga organizatat trajnuese partnere

Përgjegjësia Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve dhe Specialist Mediatik Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve dhe grupi Specialist Mediatik

5.5.9

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore

6.1.1

Kryetari i Komunës dhe CANGO

6.1.2

Kryetari i Komunës

18.

Binjakëzime dhe shkëmbim të eksperiencave më të mira me komuna brenda dhe jashtë vendit

6.1.3

Kryetari i Komunës

19.

Identifikimi i burimeve të informacionit përmes bashkëpunimit me ShKSh-në dhe OJF-të që punojnë në fushën e qeverisjes vendore (guida, manuale, faqosje, fletë informative, gazeta, etj)

6.1.6

Kryetari i Komunës

20.

Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e buxhetit të komunës

6.2.2

Kryetari i Komunës

21.

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për arritjet dhe sfidat në zbatimin e Planit Strategjik të Zhvillimit të Komunës Orosh

6.3.2

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

22.

Hartimi i fletëpalosjeve informative për aktivitetet dhe arritjet në komunë

6.3.3

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

73

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

Viti 2011 Nr

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

Muaji

1.

Sigurimi i financimit

1.2.5

Kryetari Komunës

2.

Identifikimi i burimit të financimit për rehabilitim dhe pajisjen e shkollave me mjete mësimore

2.2.4

Kryetari i Komunës

3.

Finalizimi i rehabilitimit fizik

2.2.5

Zyra e Shërbimeve

Gusht

4.

Pajisja e shkollave me mjete mësimore

2.2.6

Zyra e Shërbimeve

Gusht

5.

Ngritja e një sistemi për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve komunale për shkollat 9 vjeçare dhe të Mesmen e Bashkuar Reps

2.2.7

Zyra e Shërbimeve

6.

Krijimi i një strukture për mbledhjen, tregtimin dhe transportimin e bimëve medicinale

5.1.9

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve Medicinale

7.

Organizimi i një panairi me prodhimet vendase të Oroshit

5.1.10

8.

Krijimi i një pakete për përfaqësimin në panairet jashtë Oroshit

5.1.11

9.

Ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së tokës pyjore kryesisht në zonat Spaç, Grykë-Orosh dhe Kullaxhi.

5.5.9

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore

10.

Identifikimi i nevojave për trajnim dhe asistencë teknike ndaj organeve drejtuese dhe stafit të qeverisë komunare.

6.1.1

Kryetari i Komunës dhe CANGO

11.

Sigurimi i trajnimeve nga organizatat trajnuese partnere

6.1.2

Kryetari i Komunës

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve dhe Specialist Mediatik Specialisti i Bujqësisë dhe Grupi i Bizneseve dhe grupi Specialist Mediatik

74

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2011

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

12.

Binjakëzime dhe shkëmbim të eksperiencave më të mira me komuna brenda dhe jashtë vendit

6.1.3

Kryetari i Komunës

13.

Identifikimi i burimeve të informacionit përmes bashkëpunimit me ShKSh-në dhe OJF-të që punojnë në fushën e qeverisjes vendore (guida, manuale, faqosje, fletë informative, gazeta, etj)

6.1.6

Kryetari i Komunës

14.

Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e buxhetit të komunës

6.2.2

Kryetari i Komunës

15.

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për arritjet dhe sfidat në zbatimin e planit strategjik të zhvillimit të Komunës Orosh

6.3.2

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

16.

Hartimi i fletëpalosjeve informative për aktivitetet dhe arritjet në komunë

6.3.3

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

75

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

Viti 2012 Nr

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

1.

Zbatimi i projekteve

1.3.6

Zyra e Shërbimeve

2.

Vendosja e urave të telit dhe tip Beli në Shkorret, Shmri, Pëshqesh, Vau i Madh, Lgjin

1.4.4

Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve

3.

Rikostruksioni i urës së Vaut të Madh duke ruajtuar arktitekturën e origjinës

1.4.5

Kryetari i Komunës dhe Zyra e Shërbimeve

4.

Identifikimi i burimit të financimit për rehabilitim dhe pajisjen e shkollave me mjete mësimore

2.2.4

Kryetari i Komunës

5.

Ngritja e një sistemi për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve komunale për shkollat 9 vjeçare dhe të Mesmen e Bashkuar Reps

2.2.7

Zyra e Shërbimeve

4.3.6

Zyra e Shërbimeve

4.3.7

Zyra e Shërbimeve

4.3.8

Zyra e Shërbimeve

6. 7. 8.

Zbatimi i projektit të kanalizimeve të ujërave të zeza Zbatimi i projektit të sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha Ngritja e sistemit të mirëmbajtjes të ujërave të zeza e të bardha

9.

Rigjenerimi i pyjeve (mbjellja e fidanëve të rinj) në bashkëpunim me komunitetin kryesisht në zonat Spaç, Orosh, Blinisht

5.5.7

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore, Projekti i Bankës Botërore

10.

Ngritja e fidanishtes për rigjenerimi e pyjeve të komunës

5.5.8

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore, Projekti i Bankës Botërore

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji Dhjetor

76

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke


Komuna Orosh

2012

Etapa

Kodi

Përgjegjësia

11.

Ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së tokës pyjore kryesisht në zonat Spaç, Grykë-Orosh dhe Kullaxhi

5.5.9

Kryetari Komunës dhe Drejtoria Pyjore

12.

Identifikimi i nevojave për trajnim dhe asistencë teknike ndaj organeve drejtuese dhe stafit të qeverisë komunare

6.1.1

Kryetari i Komunës dhe CANGO

13.

Binjakëzime dhe shkëmbim të eksperiencave me të mira me komuna brenda dhe jashtë vendit

6.1.3

Kryetari i Komunës

14.

Identifikimi i burimeve të informacionit përmes bashkëpunimit me ShKSh-në dhe OJF-të që punojnë në fushën e qeverisjes vendore (guida, manuale, faqosje, fletë informative, gazeta, etj)

6.1.6

Kryetari i Komunës

15.

Organizimi i takimeve publike me komunitetin për prezantimin e buxhetit të komunës

6.2.2

Kryetari i Komunës

16.

Organizimi i emisioneve televizive promovuese për arritjet dhe sfidat në zbatimin e Planit Strategjik të Zhvillimit të Komunës Orosh

6.3.2

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

17.

Hartimi i fletëpalosjeve informative për aktivitetet dhe arritjet në komunë

6.3.3

Zyra e Personelit dhe Specialist Mediatik.

Plani Strategjik i Zhvillimit Ekonomik 2007- 2012

Muaji

77

Kontribuesit potencialë

Fondi i Komunës 000/Leke

Komuna Orosh  

profil i komunes Orosh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you