Rozhanovčan 9

Page 1

ZDARMA!


Na úvod

Po roku je tu opäť nový časopis Rozhanovčan. Dozviete sa všetko dôležité čo sa za posledný rok od vydania v obci udialo. Zároveň aj niečo z plánov vedenia obce pre tento rok. Úvodnú fotku si vybrali hlasujúci na facebooku, ide o maľbu obecného úradu od p. Zuzany Jelčovej. Prajeme pútavé čítanie obecných udalostí na 44 stranách. Vaše podnety k časopisu môžete poslať na email: obec@rozhanovce.com

Občasník Rozhanovčan vydáva obec Rozhanovce ako nepredajný, pre všetky domácnosti a organizácie obce Rozhanovce. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia: Matúš Adamčík, Matúš Dugas Prispeli: Matúš Adamčík, Mária Želinská, Milena Česláková, František Nosáľ Žiaci ZŠ Rozhanovce, Slávka Šoltésová, Matúš Dugas, Aneta Nedbalová, Milan Kič Grafická úprava a sadzba: Matúš Adamčík Vydáva: Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce IČO vydavateľa: 00 324 655, DIČ 2021244962 Dátum vydania: 5.3.2022, Tlač: Karopress, s.r.o. Ročník: 8. Evidenčné číslo EV 5210/15 Občasník je registrovaný pod číslom ISSN 1339-9667

Hľadáme nových prispievateľov! 2


Informujeme občanov

Severná strana KD s novým bočným vchodom Investície - počas minulého roka sa podarilo viacero investičných akcií. Medzi tie rozsiahlejšie možno zaradiť dokončenie zateplenia na kultúrnom dome. V severnej prístavbe nad sobášnou miestnosťou sme dokončili interiér. K dispozícii je samostatný vchod cez park, priestranná zariadená kuchyňa, samostatné WC a priestranná miestnosť, do ktorej je ešte objednaný nábytok. Miestnosť si budete môcť prenajať na oslavy či iné využitie napríklad na rôzne stretnutia. Rovnakú prístavbu sme realizovali aj v južnej časti. Prestavbou prešla aj kuchyňa, kde pribudli nerezové stoly a nové spotrebiče či podlaha. Novú podlahu sme realizovali aj v knižnici kde pribudne ešte nový nábytok.

Južná strana pred rekonštrukciou

Južná strana po nadstavaní a zateplení

Kuchynka v novej nadstavbe

Nová miestnosť nad malou sálou 3


Svetelná križovatka pri škole Semafor - v minulom roku obecné sociálne siete okrem chovu dobytka v zimných mesiacoch zamestnala vášnivá diskusia k zriadeniu svetelnej križovatky pri základnej škole. Problém bezpečného prechodu pre peších, hlavne detí a tak isto aj pre vodičov, sme sa snažili zmierniť. Prvotný návrh na kruhový objazd nám polícia nepovolila. Do úvahy tak pripadal iba semafor. Jeho prevádzka je na niekoľko mesiacov riadená každý deň a to z dôvodu, aby si vodiči na jeho existenciu navykli. Evidujeme žiadosť skrátiť jeho prevádzku iba na pracovné dni no starosta rozhodol, že ešte pár mesiacov pôjde aj

cez víkend, hoci obmedzene. Riadenie v smere z Družstevnej a Blatnej regulujú kamery, ktoré snímajú počet a postavenie vozidiel. Následne systém vyhodnotí a riadi križovatku tak aby ste na nej nečakali viac ako 45 sekúnd. Najmä v úvode sme

sa ale stretli s nedisciplinovanosťou vodičov a to najmä pri parkovaní pri obchode kde stáli autá priamo vo svetelnej križovatke. Rozšírili sme tak cestu o plochu pre odstavenie vozidiel. Semafor má bezpečnostný certifikát pre ovládací radič, ktorý nepripúšta chybovosť. V prípade vandalizmu či výpadku elektriny má svoje záložné systémy. Semafor navyše zbiera dáta z prejazdu 24/7.

Pohľad na semafór od ul. 1.mája 4


Radič, ako aj každá križovatka a bezpečnostný certifikát, nie je výrobok kde sa pripúšťa nejaká percentuálna chybovosť. Radič niekoľko krát za sek. kontroluje kolízie, vyšle signál na rozsvietenie, a ak sa nevráti korektná odozva (prúdová kontrola) tak radič prepne okamžite do poruchy. V grafickej prílohe si môžete všimnúť intenzitu prejazdu za 24 hodín. Napríklad tieto merania sú z októbra minulého roka. Priechod pre chodcov cez hlavnú cestu

dá chodcovi zelenú len v prípade ak sa dotkne plôšky na chodeckom tlačítku (to je tá žltá plocha kde je nakreslená ruka ) prípadne zatlačí mechanické tlačidlo zospodu tohoto ovládača. Na inom mieste tlačítko reagovať nebude. Bez stlačení bude stále červená pre chodca, ktorý chce prejsť cez hlavnú cestu. Priechod cez Blatnú ulicu pri stavebninách má automatický režim riadený časom, nemá tlačítka.

5


Bankomat - evidujeme zvýšený záujem o zriadenie bankomatu. Žiaľ ani tento rok neprejavila žiadna banka záujem zriadiť v našej obci bankomat. Podarilo sa však priniesť novú službu balíkomatu Packeta. Jeho umiestnenie je dočasne pri budove obecného úradu, na jar sa premiestni ku kultúrnemu domu.

Nová siréna na kultúrnom dome Psičkári - niektorí majitelia psov pri venčení v obci nedodržiavajú platné pravidlá. Pri venčení má každý majiteľ povinnosť viesť psa na vôdzke. nosiť vrecko na psie exkrementy a tie aj po psovi upratať. Pre uľahčenie venčenia sme zakúpili tucet nových košov výlučne pre tento účel. Tie umiestnime na vytypované lokality. Neupratanie psieho exkrementu sa trestá pokutou 33 eur podľa platného VZN.

Nový balíkomat Siréna - počas roka pribudla na streche kultúrneho domu nová siréna pre signalizáciu ohrozenia. Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného/ mestského rozhlasu).

Takto budú vyzerať 6


Vizualizácia prístavby škôlky Materská škola - rekonštrukcia priestorov v materskej škole zabezpečila rozšírenie jej kapacity o ďalšiu triedu v počte 15 detí a to v rámci zapojenia sa do projektu predškoláci z MŠ SR.

škôlke. Vzhľadom na neustály nárast obyvateľov sa ale pripravujeme na dobudovanie prístavby ďalšieho pavilónu, ktorý bude obsahovať dve triedy, obslužné priestory a malú telocvičňu. Na jeho realizáciu sa vybavuje stavebné povolenie a zapojíme sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok. Projekt rozšírenia ZŠ je pripravený aj so stavebným povolením. Výzvy na predkladanie žiadostí sledujeme.

Treba tiež poznamenať, že navýšená kapacita postačovala pre uspokojenie žiadostí o prijatie detí do škôlky v prípade, že tu mali deti trvalý pobyt a dovŕšili potrebný vek. Otvorila sa tak už piata trieda v našej

Nové WC pre deti v novej triede

Rekonštruované priestory v MŠ 7


Rekonštrukcia šatne - po prechode vlastníctva futbalového ihriska na obec sa športovci konečne dočkali opravy šatne. Sprchy v dezolátnom stave nahradili moderné a v súčasnosti sa stali pravdepodobne najkrajšie v okrese. Nová sprcha a

podlaha išla do rozhodcovskej miestnosti a vymenili sa okná. Čistenie potoka na ulici MČT - v uplynulom roku sme prečistili aj potok na ulici MČT. Zároveň sme odstránili náletové dreviny v jeho tesnej blízkosti.

Pôvodné sprchy v zlom stave

Čistenie potoka

Nové sprchy pre domácich aj hostí

Frézovanie náletových drevín 8


Nový chodník na Jarnej - nový chodník pribudol na Jarnej ulici okolo futbalového ihriska. Okrem jeho dokončenia, sme odstránili starý plechový plot. Ten sme nahradili novým živým plotom. Priestor sa tak presvetlil a nehromadí sa tam už odpad.

Areál je tak viac na očiach a nedochádza už k poškodzovaniu majetku ako tomu bolo v minulosti. Tým sa podarilo dokončiť aj odvodnenie Blatnej a Jarnej ulice opravou žľabu a predlžením rigolu.

Pred výstavbou

Po výstavbe a odstránení plota

Pred výstavbou

Po výstavbe nového chodníka 9


Odvodnenie Blatnej ulice

Odvodnenie cesty pri nadjazde

Chodník do Oľšian - realizácia chodníka do Košických Oľšian je z rozhanovskej strany hotová. Chodník sme postavili v spolupráci s NDS. Hotový je úsek od ulice 1.mája po potok pri záhradníctve kde sme postavili aj lávku. Jeho pokračovanie bude v réžii obce Košické Oľšany, ktorej sme poskytli zvyšnú projektovú dokumentáciu.

Chodník okolo záhradníctva

Chodník pred predĺžením

Chodník po predĺžení 10


Merače rýchlosti - na vstupoch do obce pribudli merače rýchlosti, ktoré čiastočne zlepšia bezpečnosť na cestách.

Priechody - okrem meračov rýchlosti dostali nový reflexný nástrek aj všetky priechody v obci.

Nový nástrek na priechodoch

Merač rýchlosti na ulici 1.mája Odvodnenie Severnej ulice - na Severnej ulici sme realizovali odvodňovacie práce podpichom pod Robotnícku ulicu. Vyriešilo sa tak niekoľko susedských sporov.

Malé vylepšenia počas roka pribudli aj v okolí obecného úradu. V zime ste si mohli pri prechádzke spustiť zvonkohru. V lete bola k dispozícii vodná para pre osvieženie.

Zvonkohra na gombík

Vyústenie odvodnenia s klapkou

Vodná para 11


Asfaltovanie ciest - počas minulého roka sa dočkali asfaltovania ulice Mierová, Jarná, cesta na Hrašovík a parkovisko v okolí zdravotného strediska. Pôvodne sme mali stihnúť aj Lesnú no vzhľadom na obmedzený rozpočet sa oprava Lesnej ulice presunula na tento rok. Pribudne aj jej odvodnenie.

Nový asfalt na Jarnej

Mierová pred opravou

Mierová po oprave

Zdravotné stredisko pred opravou

Zdravotné stredisko po oprave

Cesta na Hrašovík pred opravou

Cesta na Hrašovík po oprave 12


Fasádne nápisy - malým skrášlením prešli aj niektoré obecné budovy. Nápisy s ich označením dostali zdravotné stredisko, škola a hasičská zbrojnica.

projektu sme si tiež dali vypracovať projektovú dokumentáciu. V súčasnej dobe prebieha ukončenie prihlášok na ďalšiu výzvu na chodníky. Pripravili sme preto projekt na vybudovanie úplne nového chodníka od posledného domu v smere na Hrašovík, pozdĺž ulicou M.Č.T, ktorý sa zatočí cez areál amfiteátra až k úradu. Ak by sme vo výzve uspeli areál by tak bol otvorený aj zo spodnej strany. V pláne je tiež rekonštrukcia Lesnej ulice a jej odvodnenie, projekt nám doručia v mesiaci marec. Objednávame si aj projektovú dokumentáciu na dokončenie parkoviska pri bytovke na Školskej 1. K realizácii optickej prípojky Telekom nemáme žiadne novinky. Optická sieť Antik je v už dlhšie v prevádzke. Robotnícka ulica sa dočká opravy vozovky a odvodnenia. KSK bude opravovať túto cestu začiatkom jarných mesiacov.

Fasádny nápis na zbrojnici Kamery - zaktivovaný bol nový kamerový systém. Vyše 20 kamier sníma rôzne úseky v obci. Osvedčil sa pri dopravných kolíziách či usvedčovaní psičkárov z porušovania VZN o chove zvierat.

Aktivácia kamier Plány a projekty na rok 2022 - v súčastnosti sledujeme výzvy na rozšírenie kapacity ZŠ a MŠ. V oboch prípadoch už je projekt pripravený, čakáme na vhodnú výzvu. Zapojili sme sa do výziev z envirofondu na komunálne vozidlo. Tak isto sme podali projekt na dotáciu od SFZ na rekonštrukciu ihrísk. V súčasne prebiehajúcich zmenách a doplnkoch územného plánu zamýšľame postaviť nový zberný dvor a kompostovisko pri čističke na obecnej parcele. K tomuto

Robotnícka ulica sa dočká opravy *Matúš Adamčík 13


Váženie komunálneho odpadu Minulý rok sme pristúpili k značeniu nádob, ktoré sú riadne vedené v evidencii za odpad. Každá nádoba ktorá bola v evidencii dostala nálepku s logom zberovej spoločnosti. Naopak nádoby, ktoré boli navyše, boli vyradené zo zberu a záujemcovia o ich používanie si mohli ich zber doplatiť v rámci tarify podľa platného VZN. Zároveň sme tak vypracovali databázu pre typ a počet nádob na zbernom mieste. To je základom pre ďalší krok v zavedení systému váženia odpadu.

počtom vozidiel s vážiacim systémom. Obec v tomto smere urobila všetko čo bolo v jej silách. Z obehu sme navyše vylúčili 50 nezaplatených zberných nádob. Pre otázky k evidencii kontaktujte obecný úrad na: ceslakova@rozhanovce.com

Následne zberová spoločnosť KOSIT domontovala na nádoby čipy podľa typu zbernej nádoby. Plastové nádoby majú čip naskrutkovaný na spodnej strane obruby viď foto. Plechové nádoby ho majú prinitovaný na prednej strane nádoby. K dnešnému dňu sú označené všetky nádoby.

Čip na plastovej nádobe

Po spustení pilotného váženia nádob sa budú zbierať len nádoby, ktoré sú očipované. Následne bude fungovať celoročné váženie a zber dát z jednotlivých zberných miest. Toto obdobie nebude mať ešte vplyv na výšku poplatku za odpad. Bude slúžiť na vyladenie systému a určenie procesov v prípade poruchy vážiaceho systému, zmeny typu nádoby a pod. Všetko závisí od firmy KOSIT, ako rýchlo bude schopná vybaviť svoj vozový park dostatočným

Čip na kovovej nádobe 14


15


Triedenie odpadov v roku 2021 Miera vytriedenia za min. rok nám stúpla na 29,61 %. Oproti roku 2020, kedy sme vytriedili len 17.28 % odpadu, je to slušný posun. Stále sa ale môžeme zlepšiť. Nevytriedený odpad nás stojí nemalé finančné prostriedky za odvoz a likvidáciu. To sa premieta aj do poplatku. Spravodlivejšie riešenie prinesie už spomínaný vážený zber.

V tomto roku ukončila spoločnosť Ekocharita zber šatstva. Šaty je stále možnosť odovzdať v rôznych útulkoch a charitatívnych organizáciách či zbierkach pre Ukrajinu, treba však merať cestu do Košíc. Pripomíname možnosť využiť zberný dvor pri družstve, otváracie hodiny sú na poslednej strane. Evidujeme aj sťažnosti na nevyvezené ulice pri zbere triedeného odpadu. V takom prípade kontaktujte obecný úrad a skutočnosť oznámte. Sťažnosti posúvame na zberovú spoločnosť.

Jeho nábeh ale potrebuje zberová spoločnosť vyladiť a minimálne celý rok musíme venovať zberu dát tak, aby sme našli vhodný kľúč ako poplatok za vážený zber nastaviť tak, aby motivoval k maximálnej možnej separácii.

*Milena Česláková

Jednotlivé druhy odpadov Zmesový komunálny odpad Drobný stavebný odpad Drevo (drevo odoberá firma na zhodnotenie) Železo a oceľ (kovy vykupuje zberová spoločnosť) Sklo Papier Batérie Hliník Biologicky nerozložiteľný odpad Elektrické zariadenia Meď Šatstvo Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Jedlé oleje a tuky Obaly z kovu Celkové množstvo zrecyklovaných odpadov Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov 16

Množstvo v tonách 405.23 118.26 47.3 43.92 36.82 30.5 7.34 5.19 3.41 3.32 2.76 2.5 1.67 0.36 0.18 254.09 ton 858.22 ton


Sčítanie v r. 2021 V r. 2021 sa po prvýkrát v histórii Slovenska realizovalo plne elektronické sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania údajov od obyvateľov využili aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov dát. Sčítanie prebiehalo v spojitosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Od polovice r.2020 do 12.2.2021 prebiehalo integrované sčítanie domov a bytov s využitím dostupných administratívnych zdrojov. Zber údajov ohľadom domov a bytov prebiehal z existujúcich dostupných zdrojov bez účasti obyvateľstva. V Rozhanovciach sa elektronicky sčítalo 2 355 obyvateľov, čo predstavuje 93,24 %. K dnešnému dňu sú zverejnené len niektoré výsledky. Zatiaľ sme sa dozvedeli tieto údaje: • • • • • • •

celkový počet obyvateľov v SR je 5 449 270 prevažuje bývanie v rodinných domov populácia Slovenska starne, podiel obyvateľov v produktívnom veku je 67 %, v dôchodkovom veku je 17 %, deti vo veku od 0 -14 r. je 16 % počet bytov v SR k 1.1.2021 je 2 235 586 počet domov v SR k 1.1.2021 je 1 234 592 výsledok za okres Košice-okolie je známy len ten, že v našom okrese Košice - okolie žije 128 346 občanov Bez vyznania je 14.82 %, Rímskokatolícka cirkev 62,18 %, Evanjelická cirkev 3.24 %, Gréckokatolícka 8.22 % cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev 2.43 %, Pravoslávna cirkev 0,54 %,

Podrobné dáta a výsledky z posledného sčítania za jednotlivé obce budú známe v priebehu r. 2022.

Informácia o miere zaočkovanosti Údaj za Rozhanovce: v priemere je zaočkovaných 56,43 % čo je 1492 občanov *Milena Česláková 17


Demografia obce 2021 Celkový počet obyvateľov k 31.12.2021 – 2631 obyvateľov (+12 oproti 2020) • • • •

narodilo sa 16 detí /10 chlapcov a 6 dievčat/ to je o 23 menej ako v roku 2020 vo veku nad 90 rokov máme 13 obyvateľov úmrtie – 27 občanov / 13 mužov a 14 žien /

to je o 3 viac ako v minulom roku/

v roku 2021 sa na trvalý pobyt prihlásilo 73 občanov

uskutočnilo sa 22 sobášov z toho 16 civilných a 6 cirkevných *Milena Česláková

Prehľad občanov zomrelých v r. 2021: Meno a priezvisko dátum úmrtia 1. Marián Slivka 7.1.2021 2. Alžbeta Ballová 16.1.2021 3. Miroslav Galik 22.1.2021 4. František Tkáč 2.2.2021 5. Ing. Vincent Bálint 4.2.2021 6. Pavel Palščák 5.2.2021 7. Alžbeta Chovancová 7.2.2021 8. Viera Horváthová 22.2.2021 9. Verona Bačová 4.3.2021 10. Milan Korečko 4.3.2021 11. Mária Sabolčáková 10.4.2021 12. Alžbeta Basalová 10.4.2021 13. Valéria Migáčová 22.4.2021

Meno a priezvisko

dátum úmrtia 14. Miroslav Hrubý 26.4.2021 15. Imrich Palaščák 3.5.2021 16. František Kmec 5.5.2021 17. Alžbeta Friedmanská 6.6.2021 18. Jolana Kovaľová 26.6.2021 19. Marta Bálintová 22.7.2021 20. Vincent Hrabkovský, ml. 20.8.2021 21. Karol Katona 17.11.2021 22. Mária Zummerová 18.11.2021 23. Mária Spišáková 20.11.2021 24. Mária Kolesárová 4.12.2021 25. Lýdia Gamrátová 13.12.2021 26. Róbert Redaj 23.12.2021 27. Ondrej Bačo 29.12.2021 18


„Weinerka“ Kúria, ktorú miestni volali „Weinerka“ bola postavená bola v druhej polovici 19. storočia a po dnešok viac ráz reštaurovaná. Najstaršími majiteľmi kúrie boli zemepáni Dessewffyovci a po nich Ujházyovci. Z ďalších majiteľov sa spomína židovská rodina Holzmanovcov, do ktorej sa priženil Weiner. Posledným majiteľom bol Juraj Weiner, statkár, do roku 1950, kedy majetok čiastočne odpredal a čiastočne spolu s budovou odovzdal novovzniknutým Štátnym majetkom. Pozemok sa stal majetkom obce. Na parcele, okrem budovy Jednoty postavili v roku 1973 ešte v akcii „Z“ jednoposchodový objekt, určený pôvodne pre autoservis. V záhradnej časti bola postavená poschodová budova pre zdravotnú ambulanciu (roku 1987) a od roku 1991 sa tu stavia moderný rímskokatolícky kostol. Pôvodná jednopodlažná bloková budova mala pôdorys obdĺžnikového tvaru, po dĺžke bola orientovaná S-J a frontálnou stranou na západ ulice. Jediná kúria z rozhanovských kúrií, ktorá bola najviac vzdialená od ulice (60 m). Kúriu vystavali v rokokovo-klasicistickom

štýle. Hlavné priečelie na západnej strane malo podobu arkádovej chodby, ktorej segmentové oblúky ležali na rímsových hlaviciach pilastrov. Chodba mala dve vstupné schodištia lemované múrikom. Pod budovou situovali dve pivnice s vchodmi zvonku budovy zo západnej strany. Objekt mal kazetovú strechu pokrytú eternitom. Dvojtraktová budova bola oddelená dvomi chodbami. V južnej časti boli valené klenby so segmentovými lunetami, v ostatných priestoroch postavili klenby kláštorné, bez ozdôb. Chodby vyložili dlaždicami s drsným povrchom, béžovej farby s ornamentami .Tento druh dlaždíc mal neobyčajnú trvanlivosť, kupoval sa v Košiciach. Oplotenie dvorovej časti bolo z betónových geometrizujúcich kvádrov, spevnených betónovými stĺpmi. Vysoké 2 metrové oplotenie bolo v 60-tych rokoch rozobrané, keď na parcelu pred kúriu postavili obchodný dom Jednota. Ostatnú časť chránil drôt a živý plot. Kúriu v roku 1986 asanovali.

Zdroj: regionalnedejiny.sk Autor: FB KC ABOVA 19


Jarné upratovanie Na jar sa konala veľká brigáda a čistenie v rôznych lokalitách obce. Najviac sa čistilo okolo ciest smerom na Čižatice. Zapojili sa dobrovoľníci najmä z poľovníckeho združenia, ale aj občania obce, ktorým nie je príroda ľahostajná. Desiatky vriec obecná dodávka zvážala počas celého dňa na zberný dvor. Niekoľko fúr sa odviezlo aj z ihriska a od mosta pri obci Hrašovík. *Aneta Nedbalová

Nakladanie odpadu pri Toryse 20


Historické okienko Viete, že: v minulosti, asi v rokoch 1450 až 1720 stál v Rozhanovciach veľkolepý zámok zemepánov z Rozhanoviec (Rozgoňovcov)?

1720 našli noví zemepáni Rozhanoviec Šóšovci v ruinách a na jeho mieste postavili doterajší „starý kostol” (Dom smútku). Hradby pod týmto kostolom sú jediným pozostatkom pôvodného zámku (sú často opravované).

Zámok je zobrazený na rytine, ktorá sa nachádza na hrade Krásna Hôrka. Obraz tam mylne uvádzajú pod názvom Rožňavský zámok, aj keď je na ňom signatúra „Rozgon“.

Vodná priekopa pod zámkom potvrdzuje jeho lokalitu v Rozhanovciach. Zámok stál na mieste súčasného amfiteátra a vodná priekopa vznikla zahatením Nižňanského jarku, ktorý vyteká z prameňa pod kostolom. Vchod do zámku viedol cez most (na obrázku celkom vpravo), ktorý viedol do samostatnej budovy, slúžiacej ako objekt stráže zámku.

Zámok bol chránený vodou, opevnený hradbami a dvoma mohutnými vežami. Menšia vyhliadková bola staršia a mohutná vyššia veža v strede objektu bola multifunkčná. Slúžila aj ako úkryt v prípade prepadnutia zámku. Mimo dvoch mohutných dvojpodlažných budov bol súčasťou zámku aj kostolík (kaplnka) – na obrázku úplne vľavo. Išlo pravdepodobne o kostol, ktorý v roku

V popredí pod zámkom je voz s trojzáprahom a pohoničom na koni. Na voze sa vezú traja zemepáni. Voz je sprevádzaný ozbrojeným jazdcom. 21


Dokumentuje to dobu, kedy obraz vznikol (1686), t.j. kedy krajinu pustošili povstalecké vojská a kuruci Imricha Tököliho.

kancelárie. Svoj zámok postupne zveľaďovali a rozširovali. V rokoch protihabsburgských povstaní (Rákociho, Tököliho) bol zámok kurucmi zničený a ďalej neobývaný. V Rozhanovciach v roku 1700 žili po morových epidémiách len piati občania.

V pozadí zámku je symbolicky znázornené rozľahlé pohorie Slanské vrchy, pod ktorými (vpravo) sú domčeky blízkej dediny – Rozgoň, teda Rozhanoviec.

Po roku 1720 prišla do Rozhanoviec grófska rodina Šóšovcov. Zámok zbúrali a na jeho mieste zo získaného materiálu (bieleho kameňa) postavili menší príbytok - kúriu (terajší Obecný úrad). Podobne vznikli v Rozhanovciach aj ďalšie kúrie (postupne až 15).

Páni z Rozhanoviec (Rozgoňovci) dlhodobo, t.j. asi 250 rokov patrili k najvýznamnejším zemepánom severného Uhorska (terajšie územie Slovenska). Boli županmi, vojvodcami kráľovského vojska, sudcami, finančníkmi, cirkevnými hodnostármi (biskupmi) a diplomatmi kráľovskej

*Imrich Jelč

KNIHU O HISTÓRII ROZHANOVIEC OD PÁNA IMRICHA JELČA SI KÚPITE NA OBECNOM ÚRADE V ROZHANOVCIACH

22


Škola počas pandémie Obdobie, v ktorom sa nachádzame je veľmi zvláštne, atypické. V priebehu celého roka 2021 sa striedajú prezenčná a dištančná forma vzdelávania. Pod vplyvom pretrvávajúcej pandémie COVID – 19 sa v roku 2021 výrazne zmenila celková situácia v našom školstve. Žiaci všetkých stupňov škôl sa v prvom polroku tohto roka učili prevažne z domu. Do školy sa žiaci vracali postupne. Najprv to boli deti rodičov z kritickej infraštruktúry, potom žiaci 1. stupňa a nakoniec žiaci 2. stupňa. Na režim prezenčného vyučovania nabiehali postupne v súlade s adaptačnými plánmi, ktoré sme pre nich vypracovali. V školskom roku 2021/2022 sa situácia mierne zlepšila, školy neboli zatvorené celoplošne. Do karantény nastupovali jednotlivé triedy podľa výskytu pozitívnych prípadov. Vystriedali sa viaceré triedy na 1. aj 2. stupni.

Naša

využíva

k

dištančnému

vyučovaniu Edupage a Zoom, prípadne MS Teams. Prvý zmienený systém slúži k zadávaniu a odovzdávaniu samostatných prác, k tvorbe a vypracovaniu testov a písomiek a k zdieľaniu edukačných zdrojov, ako aj ku komunikácii medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi či k samotnému hodnoteniu. Hlavnou úlohou ďalších 2 programov je videokonferencia, ktorá nahrádza klasické prezenčné hodiny v školách podľa upraveného rozvrhu hodín. Hoci jednoznačne je prezenčná forma vyučovania najlepšia, k situácii a novým podmienkam sme sa postavili zodpovedne a aj napriek spektru nevýhod, ktoré online vzdelávanie prináša sa snažíme, aby žiaci získali nové poznatky čo najefektívnejšie a aby rozdiel oproti štandardnej výučbe bol zanedbateľný. Viacpočetným rodinám a rodinám s nedostatočným technickým vybavením sme poskytli školské notebooky, aby sa mohli všetci žiaci pripojiť na online vyučovanie. 23


Žiakom, ktorí tú možnosť nemajú sme prostredníctvom terénnych pracovníkov posielali rôzne pracovné listy a zadania. Pohľady a názory na tento netradičný spôsob výučby sú rozmanité, ale čo na to hovoria naši žiaci? Opýtali sme sa na ich názor a vybraná vzorka odpovedala takto:

môžem urobiť kedykoľvek a dlhšie. Hlavnou nevýhodou je, že sa nevidím so svojimi spolužiakmi, samoštúdium nemôže nahradiť výklad učiteľa. Radšej by som chodil do školy.

Hodiny sú v pohode. Mne to nevadí. Netrvajú príliš dlho a nie sú ani príliš krátke. Výhodou je, že nemusím sedieť v škole. Niekedy môže osobu z hodiny vyhodiť kvôli technickej poruche, samozrejme, môže sa naspäť pripojiť, ale nevýhodu majú najmä ľudia so slabším internetom alebo so starou technikou. Môj život to ovplyvnilo v tom, že nemusím vstávať o 5:30 hod., pretože rodičia idú do práce. Najviac sa mi páči, že môžem vidieť kamarátov aspoň cez kameru. Chýba mi škola (neverím že som to povedal). A áno, ja v tom vidím budúcnosť, ale podľa mňa by bolo lepšie chodiť do škôl než pozerať do obrazovky.

Podľa mňa je teraz nevyhnutnosť byť doma, ale aj tak to má svoje plusy a mínusy. Plusy sú, že robím domáce z pohodlia domova a nemusím nosiť rúško, môžem mať prestávky kedykoľvek a dlhšie. medzi mínusy patrí, že učivo sa nenaučíme poriadne. Nám žiakom, ale aj niektorým učiteľom, to „seká“ alebo sa niektorí žiaci nevedia pripojiť a už vznikajú komplikácie. Potom máme polovicu hodiny zabratú iba tým, že sa niekto nevie pripojiť alebo ho nevidno, nepočuť ho . Preto je učenie z domu dosť zlé a nedalo by sa tak žiť a učiť po ďalšie roky. Písomky sú ďalšou, nie práve najšťastnejšou premyslenou vecou, lebo sa nájdu aj výmyselníci, ktorí to využijú a opíšu zo zošita, čím si nazbierajú dobré známky a tí, čo nepoužili svoje poznámky (teda ťaháky), môžu dostať horšiu známku. Chcem aby sa dištančné vyučovanie čo najskôr skončilo. A nehovoriac o tom, že mi chýbajú spolužiaci a učitelia .

Tomáš P., 8.ročník.

Počas roka sme náš slovník obohatili o dovtedy menej používané slová ako dištančné vyučovanie, karanténa, rúška, online výučba ... V tomto roku sme boli dlho doma. Za výhody považujem, že mi stačí teplákový outfit, prestávky si

Samuel S., 7.ročník

24

Monika L., 7. ročník


Výhodou je, že máme menej online hodín. Môžem si napísať poznámky pomalšie alebo si ich vytlačiť. Ak som šikovná, tak mám potom večer pokoj a môžem sa venovať svojim záľubám. Viac času trávim s mamkou. Nemusím nosiť rúško. A nevýhoda je, že sa nemôžem stretnúť so spolužiakmi a kamarátmi. Vyhovuje mi to viac, lebo si môžem rozdeliť čas, aj keď niekedy nestíham. Či to bude dobré, ukáže čas.

nám môžu ukazovať obrázky, môžeme robiť pokusy, pracovať s veľkými mapami, s mikroskopom, no najmä mi chýba triedny kolektív a kamaráti. A aj keď dištančné vyučovanie ma svoje výhody, viac mi vyhovuje to „normálne“ v škole s učiteľmi a spolužiakmi. Jiří D., 7. ročník Je to vhodná forma výuky v čase pandémie. Vyučujeme sa v pohodlí domova, takže to vyhovuje väčšine žiakov. Online hodiny sú na veľmi dobrej úrovni a takisto aj zadávanie domácich úloh a testov. Oceňujem aj zasielanie zvukových nahrávok, ktoré pomáhajú vypracovať domáce úlohy.

Viktória S., 7. ročník Doma sú hodiny kľudnejšie, aj písomky a testy sa mi píšu v menšom strese. Na druhej strane, v škole som viac sústredený. Lepšie pochopím učivo, napr. aj vďaka písaniu a precvičovaniu novej látky na tabuli pri učiteľovi. Tiež

Michal T., 8. ročník

25


Očkovanie v kultúrnom dome

Od testovania k očkovaniu Odberné miesto zriadené obcou pre Vás tri a pol mesiaca bez prestávky ponúkalo službu bezplatne sa otestovať. Spolu sme vykonali necelých 15 000 testov za čo nám štát prispel do rozpočtu vyše 80 000 eur. Na MOMke sa vystriedalo 30 pracovníkov, testovali sme vonku, u Vás doma a ponúkli komfort SMS certifikátov. V niektorých dňoch sme mali aj tombolu o vecné ceny v spolupráci s firmou Antik. Testovanie napokon nahradilo očkovanie. Tí ktorí sa očkovať chceli tak mohli urobiť v priestoroch kultúrneho domu v spolupráci s mobilnou očkovacou službou VÚC. Napokon sme už vydali viac ako 250 dávok vakcín Pfizer, alebo Johnson & Johnson.

Testovanie v Rozhanovciach

*Matúš Adamčík

Spolupráca s VÚC 26


Pomoc utečencom Koncom februára sa naši občania zapojili do zbierky pre utečencov, kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine. Potrebné veci ako potraviny a hygienické potreby nosili do kultúrneho domu. V obci na ubytovni na učilišti boli ubytovaní aj utečenci, ktorí nemali kam ísť. Niekoľko dobrovoľníkov prepravilo utečencov aj priamo z hranice k nám do Rozhanoviec. Ďalších priviezli úrady na miestny internát na učilišti. *Matúš Adamčík

27


Všeobecne záväzné nariadenia V súčastnosti žijeme dobu kedy sa mnoho ľudí sťažuje, či vedie susedské spory. Mnoho ľudí si je vedomých svojich práv no na druhú stranu si neuvedomuje, že má aj niektoré povinnosti. V obci platia rôzne všeobecne záväzné nariadenia. Nedávno boli schválené niektoré nové. Napríklad VZN obce Rozhanovce č. 3/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste. Podľa neho sa zakazuje na verejnom priestranstve obťažovať obyvateľov hlukom, konzumovať alkohol, znečisťovať verejné priestranstvá. Najmä sa jedná o okolie amfiteátra kde s výnimkou kultúrnych podujatí je zakázane požívať alkoholické nápoje a fajčiť. Na území obce sa údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami v nedeľu zakazuje. Na území obce sa manipulácia s drevom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl, hobľovačiek a iných mechanizmov určených na spracovanie drevnej hmoty v nedeľu zakazuje. Povinnosti majiteľov psov: Pri vodení psov mimo objektu alebo ohradeného pozemku patriaceho chovateľovi psa, musí byť pes vedený na vôdzke, označený registračnou známkou a musí mať nasadený náhubok,

Chovateľ je povinný mať pri sebe vrecko z fólie alebo ekofólie pre zber psích exkrementov. Psy bez dozoru a voľne sa pohybujúci na verejných priestranstvách sa považujú za túlavé psy a budú sa odchytávať na náklady majiteľa psa. Chovateľ psa a ten kto psa vedie je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi, sa musí do 5 dní oznámiť na Obecný úrad. Je tiež zakázané spaľovať akýkoľvek odpad na území obce. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33 €. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 3.320,- €. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr do 3 rokov od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

s výnimkou malých plemien, ktorým fyzicky nie je možné náhubok nasadiť. 28

*Mária Želinská


Blahoslavený Dominik Metod Trčka Môžeme si na úvod položiť otázku: „Čo má spoločné s vianočným časom a s Rozhanovcami blahoslavený Dominik Metod Trčka?“ Odpoveď je: „Veľmi veľa!“ Tento odvážny muž, zapálený misionár, ľudomil a v neposlednom rade svätec, sa v roku 2010 stal patrónom gréckokatolíckeho chrámu v Rozhanovciach. A s vianočným časom má spoločné omnoho viac, mohol by som povedať, že celý jeho život sa spája so sviatkom Vianoc, pretože bl. Metod uveril, žil a hlásal to krásne tajomstvo Vianoc. Radostná zvesť o Kristovom narodení bola pre neho taká dôležitá, že ju neváhal vyspievať vo väzení v podobe koledy v čase, keď to bolo prísne zakázané, čo ho nakoniec stálo život. O. Metod Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí, ako posledný zo siedmich detí Františky Štěrbovej a Tomáša Trčku. Rástol v katolíckej rodine, v ktorej dostal dobrú kresťanskú výchovu. Dominik najprv navštevoval obecnú školu vo Frýdlante a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. Dominik Metod si už ako malý chlapec uvedomoval, že je povolaný pracovať v Pánovej vinici. Postupne v sebe odkryl povolanie zasvätiť svoj život Bohu ako rehoľník v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývanej redemptoristi. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte

redemptoristov na Červenke. Týmto sa dostal do radov synov sv. Alfonza, ktoré, ako sa ukázalo neskôr, až do smrti neopustil. Trčka bol od čias juvenátu skôr priemerný, ba možno aj slabší študent, ale tento nedostatok vyvažoval svojou horlivosťou a ochotou učiť sa novým veciam. Aj v záverečnej správe z druhého noviciátu pražský provinciál písal do Ríma o mladom misionárovi samé chvály. Podľa jeho názoru, aj keď nebol nejako zvlášť nadaný, doháňal to, čo mu chýbalo, usilovnosťou, zachovávaním reguly a zbožnosťou. Záverečné skúšky urobil veľmi dobre a teda bola veľká nádej, že z neho bude dobrý misionár a vzorný rehoľník. Napokon sa vypracoval na dobrého misionára, ktorý vedel pútavo osloviť poslucháčov. Nie je náhoda, že práve jeho si vybrali predstavení, aby viedol gréckokatolícku misiu na východe Slovenska, a to ako igumen (predstavený kláštora) v Stropkove a v Michalovciach, a napokon aj ako protoigumen (prestavený viceprovicie) novozaloženej michalovskej viceprovincie. Ďalšou etapou na ceste rehoľného povolania bol vstup do noviciátu v Bílsku, ktorý začal 25. augusta 1903. Sľuby zložil 25. augusta 1904.

29


Po noviciáte pokračoval vo filozoficko-teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Tu sa zapálil cyrilometodskými ideálmi a celým srdcom túžil pracovať na poli zjednotenia Cirkvi. Z jeho málo zachovanej korešpondencie je zjavné, že sa veľmi tešil na prijatie sviatosti kňazstva. 27. augusta 1909 písal otcovi: Za 3 neděle začne u nás školní rok - pro mne je to již školní rok před svěcením. Modlete se za mne! - Jsem, Chvála P. Bohu, zdráv." V inom liste, pri príležitosti 70 - tych narodenín otca, písal: "...aby Božské Srdce dalo se Vám dočekati oné velké milosti po které všichni toužíme ale zvláště já, musím sice ještě projít dvojím ohněm než budu připuštěn k svěcení, ale budete-li se za mne modlit, doufám, že obstojím."

V decembri 1914 ho preložili na Sv. Horu, kde pôsobil ako misionár medzi chorvátskymi utečencami. Tí sa pre neho stali najviac dušami opustenými, ktorým slúžil a ktorým sa snažil priblížiť obraz milujúceho Nebeského Otca. Katechizoval a slúžil bohoslužby pre Chorvátov, Slovincov i Rusínov, tak utečencov, ako aj vojakov v příbramskej nemocnici. Zdalo sa, že tam, kde sa čosi dialo medzi Slovanmi, bol vždy prítomný aj horlivý o. Trčka.2. augusta 1918 nastala v komunite na Svätej Hore ďalšia personálna zmena. O. Dominika preložili do Brna, kde pôsobil jeden rok. Bola to veľká strata, pretože v ňom strácala komunita horlivého pracovníka, keďže bol veľmi obľúbený, čo potvrdzujú aj slová kronikára: "odjížděl milý, horlivý, vždy veselý spolubratr a zdatný pracovník." Otca Trčku by sme mohli opísať ako človeka, ktorý je odhodlaný zomrieť pre vieru v Boha a jednotu Cirkvi. V noci z 22. na 23. apríla 1919 pri bočnom vchode chrámu svätého Michala v Brne, oproti kláštoru, neznáma osoba nastražila výbušninu. Mohutný výbuch pobúril celé okolie a spôsobil aj materiálnu škodu, zvlášť na oknách obytných budov. Jeden z redemptoristov sa preľaknutý Trčku opýtal: „Čo sme im urobili?“ Mal na mysli, prečo bola výbušnina nastražená pri chráme redemptoristov. Mladý misionár zachoval pokoj a stručne mu odpovedal: „Slúžime Kristovi.“ Nebolo to prehnané hrdinstvo, ale vedomie, že Ježiša prenasledovali a budú prenasledovať aj jeho učeníkov. S podobným odhodlaním kráčal celým životom. Neuhol pred ťažkosťami a protivenstvami lebo veril, že „S nami Boh“.

Po skončení štvrtého roku teológie bol 3. júla vysvätený na subdiakona, 10. júla na diakona a 17. júla 1910 spolu s troma spolubratmi vysvätený pražským arcibiskupom Leom kard. Skrbenským na kňaza. Po primíciách, ktoré sa uskutočnili 18. júla u Sv. Kajetána v Prahe , sa o. Dominik vrátil do Obořišťa, aby tam dokončil posledný ročník teológie. Z Obořišťa bol preložený 17. júla 1911 do Prahy, kde začal pod vedením P. Františka Polepila druhý noviciát. Dokončili ho 3. januára 1912. Predstavení ho v správe do Ríma chválili hlavne za usilovnosť dodávajúc, že z neho bude dobrý misionár. V decembri sa o. Trčka dozvedel, že bude musieť odísť z Prahy na Svätú Horu. Ako nasvedčuje obořišťská kronika študentátu, na Svätej Hore sa dlho neohrial, lebo 25. júla 1913 pred svojim odchodom do Plzně sa bol rozlúčiť so študentmi v Obořišti a o tri dni odišiel do nového pôsobiska. Nie je jasné, akú funkciu v Plzni vykonával, ale v júli 1914 vizitátor o ňom napísal, že všetky povinnosti vykonáva usilovne a dôkladne. 30


Podľa jeho vlastného svedectva sa až v Brne v marci 1919 dozvedel od pražského provinciála P. Františka Mezírku, že ho vybrali pre prácu medzi gréckokatolíkmi. Aj keď priebeh príprav na túto novú misiu nebol hladký, pretože zúrila Poľsko-ukrajinská vojna, nakoniec sa všetko šťastne skončilo. Podľa návrhu generálneho konzultora P. Hudečka, o. Trčka i o. Nekula sa nestali členmi belgickej provincie, ale naďalej zostali členmi pražskej provincie. Ako sám o. Trčka spomína, na Halič sa spolu s o. Nekulom vydali pod ochranou Ružencovej Panny Márie. Do Ľvova dorazili vyčerpaní cestou, ale šťastní, že už sú doma. Belgickí otcovia boli veľmi radi, že prišli a len žasli nad rýchlosťou, s akou sa obaja učili novému jazyku, obradu a tradícii. Tu o. Dominik prijal meno Metod. V tom čase prijal východný obrad. Prvú liturgiu slúžil s nadšením a bázňou, že môže ako solúnski bratia Cyril a Metod na Morave slúžiťv cirkevnoslovanskom jazyku. Bolo to 8. novembra 1919, na sviatok sv. Demetra, keď ďakoval Bohu, že sa môže obetovať pre unionistické ideály. Začiatkom októbra 1921 rehoľný predstavený páter provinciál Mezírka stiahol o. Trčku a o. Nekulu z Haliče. Spočiatku slúžili sv. liturgie v chráme sv. Kajetána v Prahe, v kaplnke Matky Božej Bolestnej. Po mesačnom pražskom pobyte sa 22. decembra 1921 o. Trčka vydal nočným rýchlikom na cestu do Stropkova, kde začala ich misia na Slovenku.

dušu svoju", duchovné cvičenia a obnovy pre bohoslovcov, kňazov, rehoľníčky, to boli apoštolské diela, ktoré sa diali pod vedením o. Metoda a ktorý bol od 1924 predstaveným kláštora. Jeho snahou bolo slúžiť Božiemu ľudu, posilňovať zápas o mravnú i národnú obrodu, posilňovať katolícke povedomie medzi gréckokatolíkmi, pretože boli často krát podceňovaní rímskokatolíkmi i pravoslávnymi veriacimi. Ľudové misie, apoštolát vlastný redemptoristom, ktoré konal o. Metod so svojimi spolubratmi, mali ohromný úspech. V tom čase tlak komunistického režimu voči Cirkvi stúpal a pociťoval to aj o. Metod ako predstavený gréckokatolíckych redemptoristov. Bol zrušený juvenát v Michalovciach, veľmi populárny časopis Misionár, ba dokonca aj viceprovincia, takže gréckokatolícki redemptoristi museli prejsť pod bratislavskú rímskokatolícku viceprovinciu. O. Trčka bol znova nútený odísť z Michaloviec. Za svoje sídlo si zvolil kláštor v Sabinove, odkiaľ tajne naďalej riadil členov viceprovincie. Navštevoval študentov v Obořišti i novicov na Červenke. "Nebol skľúčený, bol vždy plný živej viery." Povzbudzoval spolubratov, že ich "utrpenia nebudú daromné, lebo Boh dopúšťa, ale neopúšťa." Takáto situácia trvala až do Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. Na základe "usvedčujúcich materiálov", teda obyčajného listu spolubrata a vykonštruovanej historky o pokuse o útek do zahraničia na falošný pas, ktoré sa našli v kláštore, bol o. Metod odsúdený na 12 rokov utrpenia vo väzniciach! Tento kríž prijal s nádejou a dôverou v Boha, ktorý dávajúc kríž dáva aj silu niesť ho. Trčka bol väznený na mnohých miestach: Podolínec, Prešov, Bratislava. Jeho posledným miestom väzenia bol Leopoldov, z ktorého už živý nevyšiel.

Misijná práca a modlitby prinášali dobré ovocie. Rozbiehali sa apoštolské činnosti v prešovskej eparchii, otvorili sa nové misijné polia pôsobnosti v užhorodskej a križevackej eparchii. Slávnosť pri príležitosti 300. výročia mučeníckej smrti sv. Jozafáta, kult Matky ustavičnej pomoci, každoročný mariánsky odpust, Arcibratstvo Ruženca, misijná kniha "Spasy 31


Trčka. Zomrel 23. marca 1959 na následky sprísneného trestu v korekcii, ktorý dostal za nedovolené spievanie koledy. Totiž obojstranný zápal pľúc a nedostatočná starostlivosť, čo bolo dielom vtedajšieho vedenia väznice, dokonali dielo skazy. Stihol však všetkým odpustiť, čo nebolo iba formalitou, ale zásadným svedectvom kresťana a rehoľného kňaza. Metoda chcel vtedajší režim kúpiť prísľubmi, že bude oslobodený, ak prejaví čo i len najmenšiu ochotu spolupracovať s komunistickým režimom a vzdať sa svojej viery a jednoty s Rímom. Trčka však nezradili. Zostal verný Bohu a Cirkvi až do konca, do posledného dychu. MUDr. Anton Neuwirth, ošetrujúci lekár o. Metoda v Leopoldovskej veznici, dáva priame svedectvo o jeho mučeníckej smrti. V dokumentárnom filme pána Vladimíra Semana z roku 2016 pod názvom: „Muž, ktorý spieval koledu“, vraví tieto slová : „Na štedrý deň večer, sedel pri okienku pri okne, a pospevoval si gréckokatolícke koledy. Dozorca to počul cez okno, zavolal veliteľa, a tí ho za toto zobrali do korekcie. Kváder slúžil ako lôžko, iba obdeň bola strava, a inak len pološero, alebo úplná tma. Na Božie Narodenie som prišiel do korekcie, kde bol otec Trčka, a zistil som, že má vysokú horúčku, vyše 40 a obojstranný zápal pľúc. Tak som žiadal, aby sme ho mohli prijať do nemocnice. Veliteľstvo odoprelo. Na druhý deň horko ťažko sa mi podarilo dosiahnuť, aby ho premiestnili do inej cely na samotke, kde bola drevená dlážka, a slamník. Podstatné bolo, že som videl, že fakticky otec Trčka speje k smrti. On sám to cítil, a vtedy som sa

mu ospravedlňoval, že nech sa nehnevá, ale že vzdorom nášmu všetkému úsiliu, sa nám nepodarilo ho odoslať do nemocnice. On hovoril, že on to chápe, a že sa aj modlí za nich. Takže môžem byť spokojný, že on im odpustil. Na smrť sa chystá s tým, že odpúšťa svojim vrahom.“ Keď sa medzi väzňami rozprávalo o nespravodlivosti a krutosti väzenských zariadení a dozorcov, ako príklad bola neraz dávaná mučenícka smrť o. Metoda. Jej podrobnosti i okolnosti sa ústnym podaním prenášali z cely do cely, z väzenia do väzenia. Verbista Vojtech Kováčik spomína: "Mnohokrát som počul to meno vo Valdiciach a to s veľkou úctou si naň spomínali väzni, ktorí boli z Leopoldova prevezení do Valdíc". Jezuita Alojz Litva, spoluväzeň z Podolínca, sa od tých čo boli v Leopoldove v čase smrti o. Metoda dozvedel, že zomrel na následky korekcie, kde silno nachladol a do ktorej bol daný pretože si tichúčko nôtil vianočnú pieseň.

Chrám blahoslaveného Dominika Metoda Trčku v Rozhanovciach 32


V čase komunizmu jeho hrob, aj keď je na verejnom cintoríne, nemohol byť masovo navštevovaný, pretože by to vzbudzovalo u úradov i štátnej bezpečnosti podozrenie a považovali by to za protištátne zhromažďovanie sa občanov. Živá spomienka na neho v radoch spoluväzňov, duchovenstva či veriacich však nevymizla. Keď sa o ňom hovorilo, písalo a či sa ho dávalo za príklad kňaza misionára, v minulosti či v súčasnosti, vždy to bolo v spojitosti s jeho mučeníckou smrťou. Toto potvrdzuje aj svedectvo pána MUDr. Antona Neuwirtha: "Pokiaľ som o ňom hovorieval, vždycky vo mne zostalo to vedomie skutočne mučeníckej smrti, pretože nielen, že bol kňazom, ale v určitom zmysle vykonával náboženský úkon, spieval nábožnú pieseň a za to bol, znovu by som povedal, naviac potrestaný, neprimerane ťažko, do tej miery že to malo príčinnú súvislosť s jeho smrťou. Toto považujem za najdôležitejšie a toto je by som povedal podstatný znak martýria ... podľa mňa je to jeden z najvýraznejších "bielych mučeníkov" komunistickej krutovlády v Československej republike."

s úžasom hľadeli na plody a výsledky ich činnosti tak vedúci ako aj veriaci, že si ich obľúbili ozaj ako naši predkovia sv. Cyrila a Metoda, že na nich niektorí pozerali ako na anjelov z neba. Vklad o. Metoda pre rozvoj gréckokatolíkov na Slovensku bol značný. Jeho horlivosť o Boží dom a vernosť katolíckej cirkvi i cyrilometodským ideálom bola veľká, a to až natoľko, že ho to stálo život. Je žiarivým príkladom kresťana, misionára, rehoľníka, kňaza, ktorý dal svoj život do služby Bohu a jeho Cirkvi a hľadal len jeho slávu a spásu duší. Dátum 4. november zostane navždy zlatými písmenami zapísaný do dejín redemptoristov i Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V ten deň v roku 2001 bol protoigumen redemptoristov Dominik Metod Trčka (1886 – 1959) vyhlásený v Ríme za blahoslaveného mučeníka.

*Spracoval o. Peter Pacák

Ján Ďurkáň porovnal o. Metoda Dominika Trčku a jeho spolubrata Mikuláša Stanislava Nekulu, prvých redemptoristov pražskej provincie ktorí, prijali gréckokatolícky obrad, k Cyrilovi a Metodovi, prinášajúc Slovanom na Veľkú Moravu vieru v živého Trojjediného Boha. Písal: To je naše vzácne jubileum, že pred 50 rokmi prišli k nám hviezdy dve od západu: Metod a Mikuláš, že z ich veľkých, hrdinských obetí zrodila sa obnova našej prešovskej diecézy, že nás tí dvaja omladili duchovnou transfúziou krvi, že za nimi prišli ďalší nadšenci pre Boha a duše, ktorí preorali misiami, triduami a inými spôsobmi duchovnej činnosti celú našu diecézu tak, že 33


Psí Juniáles 2021 Ako sa už stáva pomaly zvykom, zavítali štvornohí hostia a ich dvojnohí majitelia do našej krásnej obce. Futbalové ihrisko sa teší veľkej obľube východniarskej agility komunity. O to väčšiu radosť pocítili, keď sa košický klub – Psie centrum POZITÍV rozhodol po dlhej niekoľkomesačnej „korona“ prestávke zorganizovať oficiálne aj neoficiálne preteky. Prejavilo sa to najmä v počte prihlásených. V doobedňajších hodinách prebiehali oficiálne preteky Psí Juniáles 2021 pre organizovaných pretekárov. Súťažili v troch behoch „Jumpingu“, každá výšková kategória zvlášť. Krásne a náročné parkúriky stavala východniarska rozhodkyňa Annamária Borovská. Hneď prvý parkúrik potrápil mnohých pretekárov. Chybičky, ktoré urobili, im ukázali, kde majú medzery. Po rozpačitom rozbehu sa v treťom kole už dokonale zladili a väčšina zabehla úspešne. Všetci víťazi sa tešili z cien poskytnutých sponzormi DogLab Košice, Krmivá – chovateľské potreby, Krmivá Husse, GLL Prírodná kozmetika a rôznych súkromných sponzorov. Domov odišli s

krásnymi pohármi pre víťazov. V popoludňajších hodinách pokračovalo podujatie neoficiálnymi pretekmi pre začínajúcich agiliťákov, z ktorých veríme, raz vyrastú budúci pretekári, ktorí budú úspešne reprezentovať naše končiny aj na medzinárodnom poli. Parkúry stavala zakladateľka a trénerka Pozitívu Markéta Kelbelová. Začiatočníci si vo dvoch kategóriách vyskúšali tunely v dvoch behoch. Rovnako pokročilí bežali dva behy, no keďže sú už skúsenejší, k tunelom im pribudli aj skokové prekážky a samozrejme súťažili už v troch výškových kategóriách. Ich radosť z cien nebola o nič menšia, ako v oficiálnych pretekoch. Boli ocenení medailami a pochúťkami pre psíkov aj psovodov. Ďakujeme za ihrisko aj „kabínu“ futbalistom, za úžasný čerstvo pokosený trávnik a už teraz sa tešíme na nasledujúce preteky. Zároveň vás pozývame všetkých ako divákov, ak to situácia dovolí.

34

*Slávka Šoltésová


Cyklotrasa 2021 Aj napriek rôznym opatreniam sa podarilo zorganizovať cyklotrasu. Tento krát v sobotu 17.7. so štartom z futbalového ihriska, boli k dispozícii tri rôzne úrovne pre cyklistov. Krátka trasa okolo Beniakoviec, dlhá trasa až do Košíc, časti Krásna a detská trasa okolo diaľnice. Trať pripravili chlapci z Bicykluj Rozhanovce. Dokonca sme mali sme aj zahraničnú účasť z Poľska :) Pre zúčastnených čakal na ihrisku stánok s občerstvením, ohnisko a medaila. *Matúš Dugas

Účastníci cyklotrasy

Štart detskej trasy 35


Koncert skupiny Komajota

Letná kultúra v „Amfiku“ Hneď po uvoľnení opatrení sme v miestnom amfiteátri skúsili opäť premietanie pod holým nebom. 19. júna sme naplánovali predstavenie rozprávky Chrumkáči. Účasť prekonala všetky možné predikcie a v hľadisku to vyzeralo ako cez folklórne slávnosti. Bufet síce nestíhal, ale premietanie si deti i rodičia užili. 31. júla sme naplánovali premietanie filmu „Pásla kone na betóne.“ Účasť už bola menšia, no aspoň sa nečakalo v rade na pivko či nealko. 28. augusta sa uskutočnil koncert skupiny Komajota, ktorý tak isto príjemne prekvapil vysokou účasťou. Na všetky podujatia bol vstup voľný.

Atrakcie pre deti pred premietaním

Neskôr sa už situácia s opatreniami začala opäť komplikovať a tak sme už ďalšie akcie neorganizovali. Premietania sme organizovali s Kinom Úsmev.

Premietanie filmu

*Matúš Dugas 36


Mikuláš v Rozhanovciach V Rozhanovciach deti potešil návštevou Mikuláš. Navštívil vyše stovku detí na adresách po celej dedine. Sprevádzal ho čert s anjelom. O jeho bezpečnú prepravu a uskladnenie balíčkov sa postarali naši hasiči a navigáciu si zobrali na starosť futbalisti. Deti si pre Mikuláša pripravili rôzne dobroty či kresby a návštevy sa mu veľmi páčili. Povedal, že príde teda aj tento rok! *Matúš Dugas

37


Činnosť DHZ Rozhanovce Ďalší pokojný rok bez väčšej nešťastnej udalosti v našej obci je za nami. Súťaže a spoločenské aktivity neboli dovolené, preto okrem mnohých brigád a priateľských stretnutí ponúkame takéto krátke zhrnutie našej činnosti.

v okolí Kysaku 13.08.2021 ukážka techniky v Košiciach 17.08.2021 nočná fujavica – spadnutý strom smerom na Vajkovce 30.08.2021 pátranie po nezvestnom mužovi v Chrastnom 05.12.2021 sprevádzanie vzácnej návštevy po Rozhanovciach Okrem spomenutých činností sme pomáhali pri plošnom testovaní. Odpracovali sme aj množstvo dobrovoľníckych hodín pri stavebných prácach na garáži a starostlivosťou o pozemok okolo zbrojnice.

Zásah v lese 17.11.2020 pomoc s čistením priepustov 27.01.2021 fujavica – spadnutý strom pri škôlke 15.05.2021 prvý krát zaparkované auto v garáži :) 04.06.2021 nahlásený dym na „Bunkove“ 23.06.2021 taktické cvičenie požiaru na zbernom dvore

Plošné testovanie

04.07.2021 nahlásený dym v lese

*Štefan Nigut

05.07.2021 pátranie po nezvestnej žene 38


39


Rozhanovská hokejová liga Po dlhšej pauze v organizovaní miestneho klziska pred OÚ, spôsobenej nedostatočnými mrazmi, konečne sa ho podarilo aspoň na dva týždne znovu oživiť.

Registrovali sme veľkú radosť korčuľujúch, šmýkajúcich, či padajúcich, ale aj nadšenie viacerých rodičov z toho, že čase obmedzovaných aktivít mohli ich ratolesti vybiť energiu aj mimo detskej izby svojích domovov a hlavne v kolektíve športujúcich.

Napriek je menším rozmerom si klzisko okamžite získalo svojích fanúšikov a súbežne s tým mu bol udelený „rozgoň“ certifikát, umožňujúci celodenné vyšantenie nie len tých úplne najmenších...

Verme vo vyhovujúce podmienky budúcu zimu...plány sú mrazivé. *František Nosáľ

40


Rozhanovce CUP V sobotu 7.8. sme v spolupráci s firmou Antik organizovali letný futbalový turnaj pre deti. Zúčastnili sa ho domáci hráči z prípravky KŠK Rozhanovce, FK Čaňa, FK Budimír, TJ Ploské a FK Kysak. Pre deti boli prichystané dve ihriská s rozhodcami. Pre najlepších hráčov boli pripravené ceny pre najlepšieho strelca, hráča, brankára i cena Fair play. Na záver sa ešte uskutočnila súťaž v kopaní penált.

Pohostenie pre deti

Konečné umiestnenie: 1.

Rozhanovce

2.

Kysak

3.

Ploské

4.

Budimír

5.

Čaňa

Ceny pre najlepších

Celková účasť bola 65 detí.

Momentka zo zápasu

*Maroš Hajduk 41


Futbal v Rozhanovciach Futbalový klub má za sebou ďalší rok činnosti. Zo začiatku jarnej časti nás pribrzdila pandémia. Ihrisko však bolo treba kosiť i napriek tomu a rozhodli sme sa rozšíriť vozový park o novú kosačku. Prestávku sme využili aj na rekonštrukciu spŕch a výmenu okien, s čím pomohla obec Rozhanovce.

nevedel naozaj nik. Trápenia a prehry s poslednými celkami tabuľky striedali výhry s lídrami. Na domácom trávniku, ktorý patrí medzi tie najlepšie v okrese sme divákom pripravili naozaj neskutočné divadlo. Žiaľ nie vždy s bodovým koncom pre náš celok. Začalo to otočením zápasu s 0:2 na 3:2 proti ašpirantom na titul z Ploského. Následne sme prišli o minimálne 9 bodov v ďalších stretnutiach a to v posledných sekundách zápasu. Kto nevidel neuverí....

Futbalovú sezónu na jar sme napokon dohrali po uvoľnení opatrení. Sezóna sa dohrala len z polovice čo najviac mrzí predovšetkým pre výborne nakopnutú sezónu našich detí. Chlapci a dievča mohli pomýšľať minimálne na druhé miesto. Svoju činnosť ukončili dorastenci. Pre nízky počet hráčov sme nevedeli zabezpečiť dostatočný káder pre súťaž. Rozhodli sme sa preto tých, ktorí mali záujem pokračovať, poslať na hosťovanie do Bystera. Na jeseň sme tak prihlásili deti U13 a mužov. Jesenná časť bola pre deti novou skúsenosťou pretože sa posunuli do vyššej kategórie. Časom však nabrali formu a pod vedením trénera Maroša Hajduka sa začali štverať v tabuľke. Absolvovali aj turnaj v Michaľanoch. Muži sa prezentovali dobrými výkonmi v závere jari. Jesenná časť v najvyššej súťaži bola však absolútnou drámou takmer v každom stretnutí. Už sa nečudujem prečo si nás stávková spoločnosť Tipsport opäť vybrala za partnera a poslala nám novú sadu dresov. Tipovať výsledok nášho mužstva by totiž

V závere jesene sme tak skončili na 9. mieste spomedzi 12 účastníkov. Nebyť pokazených záverov zápasov a stratených bodov, boli by sme na tretej priečke. Verím preto, že smolu na minimálne tri sezóny sme si už vyčerpali. Toto mužstvo má jednoznačne na vyššie priečky.

V zime sme sa zúčastnili aj Krajskej futbalovej ligy, kde sme vypadli s úhlavným nepriateľom a neskorším semifinalistom z K. Oľšian. Súťaž sa opäť začne jarným 12. kolom 3.4.2022, kedy cestujeme do Zdoby. V 13. kole na domácom ihrisku privítame OFK K. Oľšany v derby stretnutí. Prihlasovanie detí do kulbu je na:

ozsportkult@gmaill.com *Matúš Adamčík 42


Jedno z najlepších ihrísk v okrese

Tabuľka mužov v 1.triede po jesennej časti 43


44