Rozhanovcan 4 - 2016

Page 1

Na úvod

ZDARMA! Po dlhšej pauze sa k Vám dostáva už štvrté číslo občasníka Rozhanovčan. V tomto čísle nájdete prierez podujatiami a udalosťami súvisiacimi s našou obcou. Tento rok bol bohatý na kultúrne podujatia a investície do dôležitej obecnej infraštruktúry. Zároveň Vám v mene redakcie želáme pokojné prežitie sviatkov a úspešný nový rok 2017. *Redakcia

Občasník Rozhanovčan vydáva obec Rozhanovce ako nepredajný, pre všetky domácnosti a organizácie obce Rozhanovce. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori.

Redakcia: Matúš Adamčík, Martina Koribská, Matúš Dugas Grafická úprava a sadzba: Matúš Adamčík, Korekcia: Martina Koribská Prispeli: Matúš Adamčík, Mária Želinská, Imrich Jelč, Matúš Dugas, Juraj Semivan Martina Dombyová, Vincent Lováši, Štefan Tkáč, Ján Štofka, Vincent Papáč, Dominik Béreš Fotografie poskytli: Dávid Pačut, Matúš Adamčík, Imrich Jelč, Ivan Frič, KC Abova, Mária Burčíková, Milan Kič, Ivan Frič, Ján Štofka, Jana Račková, V. Papáč Vydáva: Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce IČO vydavateľa: 00 324 655, DIČ 2021244962 Dátum vydania: 17.12.2016, Tlač: Karopress, s.r.o. Ročník: 2. Evidenčné číslo EV 5210/15 Občasník je registrovaný pod číslom ISSN 1339-9667

Hľadáme nových prispievateľov! Kontakt - otázky - podnety: obcasnik@rozhanovce.com

2


ZMENY V OBRAZOCH

Informujeme občanov

Premena Družstevnej ulice

Investície - rok 2016 bol pre našu obec rokom investícií. Po zdĺhavých, ale nevyhnutných postupoch, pri verejnom obstarávaní sa od leta do jesene neustále pracovalo na vylepšeniach miestnej infraštruktúry. Viaceré stavby si vyžadovali zavedenie rôznych dočasných obmedzení a komplikácií, ktoré napokon viedli k novým chodníkom a cestám v celkovej dĺžke 2,6 kilometra a piatim novým parkoviskám.

Opravy ciest - ďalšou dôležitou investíciou bola oprava obecných ciest. V balíku pre verejné obstarávanie bolo odvodnenie Dúhovej ulice a zároveň oprava vozoviek a vybudovanie odvodnenia na uliciach Stromová, Záhradná, Mlynská a Ružová. V rámci tohto balíka líniových stavieb, bola vybudovaná nová asfaltová vozovka na Krátkej ulici v úrovni cintorína, súčasťou ktorej je 20 nových parkovacích miest. Zároveň bolo

Nové parkovisko na Školskej

Pri pošte už nebudeme parkovať v blate

Zatopená Ružová pred rekonštrukciou

Lepšie parkovanie pri kultúrnom dome vybudované prvé z troch pripravovaných parkovísk na Školskej ulici. Nový asfaltový koberec pribudol aj na Družstevnej ulici, kde bolo dobudované asfaltové parkovisko pri pošte. Tieto práce trvali zhruba dva mesiace a stáli 175 817 eur. Verejného obstarávania sa zúčastnilo 10 záujemcov, kde najdôležitejším parametrom súťaže bola najnižšia cena. V tejto lokalite je ešte nutné riešiť odvodnenie Jarnej ulice s dobudovaním chodníka a napojenie na existujúci potok.

Chodníky - najväčšou stavebnou investíciou tohto roka bola rekonštrukcia chodníka na ulici SNP a ulici 1.mája. Rekonštruoval sa chodník a vjazdy o celkovej dĺžke 1,4 kilometra. Práce trvali necelé tri mesiace a stáli 347 580 eur. Súčasťou chodníka je aj odvodnenie po jeho celej dĺžke a výstavba nového parkoviska pred kultúrnym domom a pri základnej škole. Verejného obstarávania sa zúčastnilo 16 uchádzačov a hlavným kritériom bola najnižšia cena.

Nové odvodnenie Ružovej ulice

Záhradná ulica po výdatnejšom daždi

Záhradná ulica po rekonštrukcii

Mlynská ulica

Mlynská opravená v celej dĺžke 3

4


Krátka ulica pred rekonštrukciou

Krátka ulica s novým asfaltom

Odpady - už rok je v prevádzke areál na dočasné uskladnenie odpadov, ktorý obec prevádzkuje v areáli družstva. Obyvatelia ho naplno využívajú dvakrát do mesiaca. Zároveň máte možnosť odovzdať tetrapaky v stanovené dni, alebo si môžete objednať odvoz elektro odpadu pomocou obecnej dodávky. Sprevádzkovanie tohto zberného areálu znížilo tvorbu nepovolených skládok v katastri obce a jeho prevádzku budeme naďalej propagovať.

pozdĺž celého úseku okolo našej obce a mostné objekty. Na príjazd zo smeru Košické Oľšany budeme využívať nadjazd. Rovnaké riešenie je naprojektované aj pre úsek cesty v smere na obec Hrašovík. Diaľnici sa venujem v rozsiahlejšom článku. Zároveň pribudne dočasná výrobňa betónu v časti na parcelách pri našom letisku.

Mapa k zbernému dvoru Nové parkovisko

Pri čističke vyrastie betonárka SMS Rozhlas - od januára spustíme pilotnú prevádzku SMS rozhlasu. Viac informácii ako sa do systému registrovať, budeme distribuovať po jeho spustení.

Nové okná na materskej škole

Zatekajúca strecha na škole

Novú zateplenú strechu dostali všetky pavilóny

Optický internet - veľmi diskutovanou témou je vybudovanie optickej internetovej siete. Po petícii odovzdanej prevádzkovateľovi pevnej siete sme dostali informáciu, že pôvodný zámer budovania optiky po stĺpoch narazil na legislatívne prekážky. K zlepšeniu došlo aspoň k dostupnosti VDSL pripojení a to zvýšením počtu portov na ústredni pri pošte a umiestneniu opakovačov smerom na sever. Dostupnosť vo vašej lokalite si môžete overiť na internetových stránkach poskytovateľov telekomunikačných služieb, resp. ich infolinkách. Predĺženie optického kábla od pošty k starému kostolu bolo realizované k zvýšeniu dostupnosti LTE siete.

Rozširovanie verejného osvetlenia - v tomto roku došlo k rozšíreniu verejného osvetlenia na Hyľovskej ulici. V rozpočte na rok 2017 je naplánovaná čiastka na jeho ďalšie rozširovanie v nových lokalitách, na novovzniknutej lokalite Kvetná ulica (posledná ulica naľavo v smere na Čižatice).

Diaľnica - tento rok sa začala výstavba diaľnice Budimír - Bidovce. Práce by mali trvať do roku 2020 a realizuje ich spoločnosť Skanska. Súčasťou stavieb budú protihlukové steny

Nový chodník s odvodnením v krytom žľabe 5

Nové osvetlenie na Hyľovskej 6


Materská škola - ďalšou veľmi dôležitou investíciou v roku 2016 bola oprava a zateplenie zatekajúcich striech na všetkých pavilónoch materskej školy. Zároveň boli vymenené všetky okná a žalúzie. Nové vybavenie dostane aj kuchyňa.

Škola - areál Základnej školy dostal niekoľko vylepšení. Najvýraznejšou zmenou je oprava vstupného schodišťa a vybudovanie okrasnej skalky. Zároveň pribudla vonkajšia šachovnica a plánik na spoločenskú hru.

Bezpečnosť cestnej premávky - vo veľmi krátkom slede sme dočasne prišli o merače rýchlosti na vjazdoch do obce. Išlo o škodové udalosti, pri ktorých boli merače strhnuté. Správca cesty sa v súčasnej dobe snaží vyriešiť situáciu osadením nových meračov.

Zkrášlený vchod do školy Nový územný plán - v tomto roku dôjde aj k aktualizácii a zmenám územného plánu. Jeho súčasnú podobu nájdete na webovej stránke www.uzemneplany.sk Sťažnosti - po kontrole evidencie sťažností bol vypracovaný nový organizačný poriadok a poverené osoby k evidencii sťažností. Za každých okolností smerujte vaše sťažnosti na obecný úrad písomne, elektronickou poštou alebo ústne a to výhradne do zápisnice. Vaša sťažnosť sa tak riadne zaeviduje a bude riešená v zákonnej lehote podľa zákona príslušnej legislatívy. Kultúrne podujatia - začaté tradície kultúrnych podujatí ako Vatra či Deň obce budú pokračovať aj v roku 2017. Novinkou bude opätovné rozšírenie formátu Abovských folklórnych slávnosti na dvojdňové podujatie. V nasledujúcom roku by malo ísť už o 49. ročník! Okrem toho budú pokračovať aj športové podujatia a zábavy. Novinkou bude hasičský majáles. Všetky akcie budú včas hlásené v miestnom rozhlase, prípadne si pozvánky nájdete aj na úradných tabuliach pri zastávkach autobusu. Podnety k podujatiam môžete posielať na adresu: obcasnik@rozhanovce.com

Radar po nehode Bývalá policajná stanica - posledných 12 mesiacov sme riešili odkúpenie budovy bývalej policajnej stanice na ulici MČT. Obec sa napokon dohodla na odkúpení tejto budovy so zámerom zriadiť na tomto mieste požiarnu zbrojnicu a využiť tak potenciál pozemku v tejto už zanedbanej budove.

Chátrajúci objekt bývalej policajnej stanice

Vizualizácia možnej rekonštrukcie 7

Ďalšie plány - v rozpočte na rok 2017 sa plánujú finančné prostriedky na dobudovanie chodníka na Robotníckej ulici po strane Hyľovho potoka. Projektová dokumentácia je k dispozícii na Obecnom úrade. Okrem toho je väčší balík peňazí pripravený na projektovú dokumentáciu pre ďalšie potrebné investície ako výstavba Domu smútku, zateplenie Kultúrneho domu a materskej školy či dokončenie odvodnenia Dúhovej ulice v súvise s problémovou časťou Jarnej ulice. V medziach obecného rozpočtu a bez nutnosti čerpania úveru budeme pokračovať v postupných opravách obecných ciest a chodníkov.

Obecný web - webová stránka obce Rozhanovce prešla zmenou dizajnu. Zároveň tu nájdete novú aplikáciu na zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok. Môžete si tak priebežne kontrolovať hospodárenie obce pri rôznych výdavkových položkách alebo prečítať detaily rôznych zmlúv. Nájdete tu aj uznesenia obecného zastupiteľstva alebo odkaz na digitálnu verziu občasníka Rozhanovčan. Viac na www.rozhanovce.com Kamerový systém - v obci sa na jeseň stali nepríjemné krádeže v lokalite Školská ulica. V tejto súvislosti preto dôjde k rozšíreniu kamerového systému. Doteraz využívané kamery už pomohli objasniť viacero prípadov a hlavne pôsobia preventívne. Okrem toho využívame systém fotopascí, monitorujú sa rôzne lokality v obci z dôvodu neustáleho vzniku nepovolených skládok, za čo hrozia pokuty. Revitalizácia parku pri základnej škole prebieha projekcia plánovej revitalizácie obecnej zelene a parku pri škole, vrátane plôch pred Obecným úradom a Kultúrym domom. Zároveň vznikne nová spevnená plocha v parčíku oproti Základnej škole, kde bude miesto aj pre menšie recyklačné stredisko pre separovaný zber odpadov.

Vizualizácia návrhu pre dom smútku

Jeden z návrhov na rekonštrukciu parku pri škole 8


Cena starostu obce

Výstavba diaľnice D1 Budimír - Bidovce V mesiaci október začala výstavba úseku diaľnice D1 medzi Budimírom a Bidovcami na východe Slovenska. Investorom stavby je NDS a.s. a generálnym zhotoviteľom spoločnosť Skanska SK a.s. Celková cena presne 15,46 km dlhého úseku je 197,44 milióna eur. Stavba bude financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu. Začiatok výstavby bol november tohto roku a ukončenie po 38 mesiacoch prác. Začiatok

dĺžka diaľnice predstavuje 14,4 km, pričom dĺžka rýchlostnej cesty je 1,1 km. Na novom diaľničnom úseku bude 23 mostov s rôznymi typmi nosnej konštrukcie a technológiami výstavby. Najväčší most nad riekou Torysa bude mať dĺžku 542 m. Ďalšie významné mosty sú 311 m most cez rieku Olšava a tri, po sebe idúce mosty s dĺžkou 241 m v kopcovitom stúpaní v druhej časti stavby.

Po úspešnom ocenení zakladateľov hasičského zboru v réžii DHZ Rozhanovce, ktoré sa konalo na jeseň minulého roku, sme prišli s novou iniciatívou. Štatút obce umožňuje na návrh poslancov, starostu či občanov, udeliť cenu starostu obce za mimoriadny prínos a prácu pre našu obec. Za viac ako 30 ročnú reprezentáciu

Rozhanoviec na folklórnych podujatiach a súťažiach bola prvý krát táto cena odovzdaná na rokovaní obecného zastupiteľstva. Získali ju pani Božena Pekľanská a pán Vincent Vasiľ. Po gratuláciach prítomných potešili piesňou.

*Matúš Adamčík

Partnerstvo s obcou Füzérradvány Do Hrašovíka pôjdeme takýmto nadjazdom

Nadjazd pred záhradníctvom Na stavbe sa vybuduje viac ako 48 000 m veľkopriemerových pilót pre založenie mostov a oporných múrov, takmer 90 000 m štrkopieskových pilót pre zlepšenie podložia, zabuduje sa viac ako 135 000 m³ transportbetónu, 85 000 m³ cementovej stabilizácie z vlastných novopostavených Skanska betonární priamo na stavbe a tiež viac ako 14 000 ton oceľovej výstuže. Asfaltové zmesi v celkovom množstve 210 000 ton budú dodávané prevažne zo Skanska obaľovne asfaltových zmesí vo Veľkej Ide. Na vylepšenie podložia do násypov a do konštrukčných vrstiev bude potrebné z okolitých lomov a zemníkov dopraviť a zabudovať takmer 3,5 mil. ton kameniva. *tlačová správa Skanska, a.s.

stavby bude tvoriť novovybudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír, s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Túto bude pretínať nový a na stavbe najväčší 542 m dlhý most. Ďalej bude smerovať k najväčšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty „Košické Olšany“ v km 6,5, kde sa stavba rozdelí na pokračovanie samotnej D1 a na výstavbu krátkeho úseku rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku „Hrašovík“ v dĺžke 1,1 km. Samotná diaľnica D1 bude pokračovať cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozšíri o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá. Koniec nového diaľničného úseku bude na mimoúrovňovej križovatke „Bidovce“. Celková

9

V sobotu 27. 8. sa mal konať bezplatný zájazd do spriatelenej obce Füzérradvány v Maďarsku. Pre slabý záujem sme sa tam vybrali v menšej výprave osobnými autami. Táto malá obec bohatá na históriu sa stala naším partnerom v rámci združenia MAS OPAL. V obci sa nachádza veľký Karolyiho kaštieľ, v ktorom sme stretli aj grófa Karolyiho, ktorý navštívil obec v rámci

každoročných slávností. Pri tejto príležitosti podpísal zástupca starostu Peter Kolár memorandum o spolupráci. Okolie kaštieľa tvorí veľký anglický park, ktorý aj v čase našej návštevy využilo množstvo mladomanželov na fotografovanie. Obec sa nachádza len kúsok za hranicami. *Matúš Adamčík 10


Vylepšené múzeum Bitky pri Rozhanovciach

Múzeum bitky pri Rozhanovciach na Obecnom úrade sa skrášlilo dobudovaním makety bojiska tejto historickej udalosti. Do vitríny pribudlo množstvo ručne vyrobených vojakov v bojových formáciach. O realizáciu sa postarala spoločnosť MicroArx z Maďarska. Múzeum je otvorené počas stránkových hodín Obecného úradu. *Matúš Adamčík Stovky cínových vojakov vo vitríne

Abovské folklórne slávnosti - 48. ročník

Možno sme si to zaslúžili, možno vymodlili... Isté ale je, že sa tohtoročné Abovské folklórne slávnosti vydarili. 19. júna sa v našej obci už tradične konala slávnosť folklóru a tradičného umenia. Abovské folklórne slávnosti už po 48.krát pritiahli do našej obce tisíce návštevníkov. Nielen naša snaha ale aj snaha Kultúrneho centra Abova,

veľmi pestrý. Vystúpili deti z tanečného štúdia, deti zo ZUŠ vo Valalikoch, komediant Robo Kajzer a pokrstili sa dve nové sochy, ktoré ostali našej obci. Program pokračoval vystúpením laureátov Dargovskej ruže, zábavnou formáciou Ščamba, či tanečným vystúpením FS Urpín do neskorého večera. Samozrejme, nesmela chýbať

Návšteva z parlamentu Našu obec v lete navštívil poslanec NR SR Ondrej Dostál v sprievode predsedu združenia ZOMOS Vladimíra Špánika. Diskutovali sme na tému problémov a ťažkostí v našej samospráve, ako aj o pozitívnych zmenách, ktoré sa postupne snažíme presadiť v našej obci. Združenie ZOMOS (združenie občanov miest a obcí Slovenska) je alternatívou k združeniu ZMOS

a združuje aktivitstov v samosprávach. Ponúka právnu pomoc a poradenstvo medzi členmi združenia, alebo všetkým, ktorí ju potrebujú. Podporiť toto združenie môžete na stránkach fundraisingovej organizácie dobrákrajina.sk * Matúš Adamčík

11

Folklóristi v krojoch

Na povoze lákali na slávnosti naši hasiči

zabezpečila v tomto roku príjemné nedeľné popoludnie plné hudby, smiechu i rodinných stretnutí. Oficiálne sa malo začať o pol druhej. Členovia DHZ sa vybrali po našej obci v sprievode harmoniky na konskom povoze dotiahnuť trochu nálady aj mimo amfiteátra. Program bol zaujímavý a

ani tombola, v ktorej bolo rozdaných vyše 40 cien. Počas celého dňa si mohli návštevníci pochutnať na gulášoch z kuchyne okolitých dedín, posedieť si pri pivku, či pochutnať si na langošoch, cukrovej vate, palacinkách a rôznych iných pochutinách. 12


Deň obce Rozhanovce

Nesmela chýbať ani ulička remesiel, či predvádzanie tradičných remesiel naživo, ako napríklad, pletenie lana. Deti sa mohli vyblázniť na skákacom hrade, pozrieť si mohli živú Zoo, či zajazdiť si na koníkoch. Pre každého niečo. V roku 2017 sa Abovské folklórne slávnosti trochu zmenia. Bude to už 49.ročník a preto bude tento ročník braný ako generálka pred jubileom. 50. ročníkom AFS, ktorý bude v roku 2018. AFS 2017 sa budú konať počas dvoch dní. 17.-18. Júna. V sobotu sme sa rozhodli skúsiť predstaviť formát modernej hudobnej scény. Najmä pre mladšie ročníky a mladšie publikum. Ale

zato nedeľa bude to pravé orechové. Rýdzo rýdza folklórna energia a slávnosť až do večera. V roku 2017 skúsime predstaviť dvojdňový koncept AFS, ktorý dúfame, že sa podarí a pritiahne divákov, teda Vás, na náš amfiteáter. * Matúš Dugas

V nedeľu, 14. augusta sa v areáli amfiteátra konal už druhý ročník akcie s názvom Deň obce Rozhanovce. V roku 2015, teda pred rokom, sa zrodila myšlienka zorganizovať po vzore mnohých iných obcí, aj u nás, akciu, ktorá by bola prezentovaná ako deň obce. A práve, 14. augusta sa brány areálu otvorili po druhýkrát. Návštevníkov vítali stánky remeselníkov či domácich výrobcov a kutilov. Nechýbali ani stánky s

Deti tak mohli skákať v nafukovacích hradoch, či jazdiť na koníkoch, čo im sily stačili. Dokonca, naši hasiči z DHZ v spolupráci s hasičmi z Budimíra pre deti pripravili more peny, ktorú striekali kade tade. Bola to parádna šou! O 17-stej začal hlavný program na doskách nášho amfiteátra. Hneď na začiatku vystúpil hudobný muzikál pre deti Včielka Maja. Nasledoval ľudový spev v podaní Alexandry Medaily pre súťaž hasičských zrušností

Prehliadka hasičského auta Brutovskej a Patrika Lukáča. Kapela Kvety v podpaží predstavila publiku žáner Indie-pop a potlesk divákov naznačil, že aj tento žáner je príjemný na nedeľné popoludnie. Na záver úplne prvýkrát vystúpil náš sused a kamarát, Peter Paul Pačut, s pevák legen -

občerstvením, dekoráciami, darčekovými predmetmi či hasičský a poľovnícky guláš. Oproti minulému roku počet návštevníkov vzrástol takmer dvojnásobne. Vstup sa neplatil, atrakcie pre deti zabezpečila obec. Remeselné stánky 13

14


Hasičská súťaž v Rozhanovciach

Deň obce zaklincoval Peter Paul Pačut

Kvety v podpaží dárnych hitov kapely Queen, ktorého žiaľ v samom závere vyhnal z pódia dážď. Hoci mu počasie neprialo, vytvoril medzi divákmi skvelú atmosféru a bol ozajstným „zlatým klincom“ programu. Ďakujeme občanom našej obce, že prišli na túto slávnosť obce. Tieto akcie sú robené najmä pre ľudí, ktorí v Rozhanovciach bývajú. Stretávajme sa, diskutujme, žime spoločne a plnohodnotne v našej krásnej obci. *Matúš Dugas

V sobotu 10. septembra miestni hasiči usporiadali II. ročník hasičskej súťaže "Torysko-Ružínskeho okrsku". Súťaže sa zúčastnili družstvá DHZ Beniakovce, Budimír, Košická Belá, Chrastné, Ploské a domáci. Po príhovore starostu - Viktora Gazdačku sa odovzdala starostovi obce

V kategórii ženy súťažili iba naše dievčatá a hasičky z Ploského. V kategórii muži zvíťazili DHZ Beniakovce pred Budimírom a družstvom z Chrastného. *Jozef Dancák

Návštevníci Dňa obce

Hasičský útok našich mužov

Nafukovacie atrakcie pre deti

Ochutnávka gulášov 15

Budimír Vojetchovi Staňovi pamätná plaketa za doterajšiu spoluprácu a nezištnú pomoc dobrovoľným hasičom z Rozhanoviec a napokon sa súťažiaci pustili do plnenia disciplíny požiarneho útoku. Družstvá súťažili v kategórii muži a ženy. Na úvod súťaže svoju zručnosť preukázali deti z DHZ Rozhanovce v požiardnom útoku pod vedením Jozefa Dancáka.

Rozhanovské ženy na svojej prvej súťaži 16


Vatra

Ruža pre starších

V okolici za horami sa už od pradávna stavali a pálili vatry! Či to už boli Jánske ohne, či na výročie SNP. Vatra bola neodmysliteľnou súčasťou obecného, kultúrneho a spoločenského života. Takisto ako súťaže dobrovoľných hasičov, či hasičiek, známych ako DHZ. V sobotu, 10. septembra sa od rána hemžili ľudia na ihrisku. Členovia DHZ a

práve tam, nanajvýš vhodná. Počas dňa súťaž hasičských družstiev ToryšskoRužínskeho okrsku prilákala mnohých divákov. Dovolím si tvrdiť, že väčšia časť ostala až do zapálenia vatry. Tú zapálil pán starosta za potlesku prítomných hostí. Návštevníkom sa ponúkal guláš od DHZ, či bryndzové halušky od združenia KulturGheto.

Október sa od nepamäti považuje za mesiac, ktorý je charakterizovaný, ako mesiac úcty k starším. Konkrétne od roku 1990. Práve vtedy bol október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Aj v našej obci si na našich starších radi spomíname. Naozaj, s úctou a radosťou pre starších občanov obec pripravuje každoročne aspoň malé stretnutie, spojené s pekným programom, príjemnou atmosférou a hlavne poďakovaním.

štúdio pani Adriany Vrbovej, v ktorom pôsobia aj deti z Rozhanoviec. Na radosť všetkých prijal pozvanie aj duchovný otec, Juraj Semivan, ktorý predniesol modlitbu a udelil požehnanie všetkým prítomným. Prítomným recitovali Alžbeta Nosaľová a Kristián Vašiga,

Vystúpenie detí na flaute hrala Anna Mária Gburíková a na klavíri ju doprevádzala Veronika Rabadová.

Vatra prilákala množstvo návštevníkov

združenia KulturGheto pripravovali areál na súťaž DHZ a tiež na večerné zapálenie vatry. Po minulom ročníku sme sa rozhodli vatru postaviť blízko futbalového ihriska, teda v areáli športového klubu. Mohli ste si všimnúť, že o prostredie ihriska je pravidelne starané, preto bola voľba postaviť vatru

Vatra horela, hudba hrala, ľudia sa rozprávali, spievali, tancovali, zabávali sa... Pod hviezdami sa vytvorila atmosféra, ktorá v našej obci, myslím si, dlho nebola. Na svitaní odchádzali poslední ľudia... Vatra ešte tlela... *Matúš Dugas 17

Celé nedeľné poobedie sa nieslo v pokojnom a úctivom duchu. Naozaj si v našej obci vážime starších občanov a aspoň touto akciou a malým darčekom sme im to chceli dokázať. Pripomenúť im, že na nich myslíme a poďakovať im za ich prínos pre našu spoločnosť. Vďačíme im za mnoho nielen v rámci rodín, ale aj v rámci obce. Želáme im ešte veľa zdravia. *Matúš Dugas

Tento rok sa prihováral kňaz Juraj Semivan Inak tomu nebolo ani tento rok. V nedeľu, 16. októbra sa v priestoroch nášho Kultúrneho domu konala akcia s názvom Ruža pre starších. Pre seniorov z našej obce si pripravili vystúpenia deti z materskej školy, či tanečné

18


Duchovný príhovor Milí Rozhanovčania Takmer každý z nás, každý deň, niečo očakáva. Bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme, alebo nie. Bez ohľadu na pohlavie, vek, stav či vieru. Celý náš život je akoby advent - teda očakávanie. Ale - chvála Bohu - stále prichádzajú Vianoce. Istota, že Boh má zmysel pre to, že chceme stále niečo lepšie. Že po niečom túžime. A to je dobrá správa! Je to správa o tom, že je dobré a správne túžiť po niečom, čo je lepšie, ako to, čo práve prežívame. Boh sa v osobe Ježiša Krista narodil preto, aby nám splnil aspoň niektoré z našich túžob a očakávaní. Požehnané Vianoce. *Juraj Semivan

Historické okienko

Základná škola informuje V tomto šk. roku navštevuje ZŠ Rozhanovce spolu 364 žiakov. Bolo potrebné otvoriť až tri triedy prvého ročníka, keďže o školu je veľký záujem nielen medzi obyvateľmi Rozhanoviec. Okrem vyučovania predmetov podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu ponúka škola žiakom aj možnosť realizovať sa v záujmových krúžkoch (Angličtina hrou, Bedmintonový, Florbalový, Futbalový, Turistický, Počítačový, Hasičský, Gitarový, a pre deviatakov Matemo – príprava na Testovanie). V priestoroch školy už tradične pôsobia aj učitelia ZUŠ Valaliky, ktorí ponúkajú žiakom možnosť napredovať v hudobnom, či výtvarnom umení.

šíria dobré meno nielen našej škole, ale aj našej obci spomeňme aspoň niektorých, ktorí v min. šk. roku dosiahli vynikajúce umiestnenia: Janka Maďarová – 1. miesto v okresnom kole súťaže Rúfusove Bohdanovce Natália Seligová – 1. miesto v okresnom kole 3. miesto v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko, 1. miesto v okresnom kole súťaže Rúfusove Bohdanovce, 3. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín Alexandra Goceliaková – 3. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín Alžbeta Nosáľová – 3. miesto v okresnom kole Rúfusove Bohdanovce

Viete, že: krvavá grófka – Alžbeta Bátoryová bola neterou Rozhanovského zemepána Andreja Bátoryho? Tento sa okolo r. 1520 oženil, s dcérou posledného Rozhanovského zemepána (Rozgoňa) Štefana VII., Katarínou a vyženil jeho majetok, najmä zámky v Rozhanovciach, Čičave, Vranove a iné. Práve na zámku označovanom ako vodný hrad vo Vranove sa konali v r. 1573 zásnuby Alžbety a Františka Nádasdyho a neskôr 8.5. 1575 aj veľkolepá svadba. Alžbeta vtedy dovŕšila pätnásty rok života. Narodila sa v r. 1560 na zámku Bátor, dnes Nyírbátor. Bátoryovci a Nádasdyovci patrili po celé storočia medzi najbohatšie rody v krajine. Na svadbu prišlo vraj až 4500 hostí. Svadobné dary

(pozlátené krčahy a čaše) obdržali aj od cisára Maximiliána a cisárovnej a od arcivojvodov Rudolfa a Ernesta z Viedne. Neskôr najmä po smrti manžela (29.9.1603) sa až neľudsky preslávila múčením a vraždením dievčat a mladých žien, v krvi ktorých sa vraj kúpala, aby omladla. Dopustila sa vraždy okolo 600 žien a dievčat, za čo bola uväznená na vlastnom hrade v Čachticiach, kde ju 21.8.1614 našli mŕtvu. Nie je známe prečo zásnuby a svadba boli na hrade vo Vranove, keď hlavným sídlom jej rodičov bol zámok v Ečede a sídlom Nádasdyovcov boli Šarvar a Kerestúr. * Imrich Jelč

19

Natália Bálintová a Dnaiela Pachingerová – 1. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole Bedmintonu Lukáš Šviura a Lukáš Labuda – 2. miesto v okresnom kole Bedmintonu

Záchranárske ukážky pre deti V tomto šk. roku sa okrem deviatakov zúčastnili celoslovenského testovania aj piataci. S výnimočne nadanými žiakmi sa škola zapája do radu predmetových olympiád, obvodných a okresných súťaží, športových zápasov a ponúka šikovným žiakom možnosť zmerať si sily aj so žiakmi z iných škôl. Za množstvom žiakov, ktorí

Dominik Sabol a Matúš Nohaj – 4. miesto na celoslovenskej súťaži v Informatike Žiaci našej školy absolvovali vyučovanie nielen v laviciach školy, ale zúčastnili sa množství exkurzií (Banícka fakulta, ZOO, Botanická záhrada, Nižná Myšľa, Geologická exkurzia, Britské centrum, Planetárium, Parlament) Taktiež mali možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku v Telgárte a Školy v prírode v Bojniciach.

20


Čo sme už stihli od začiatku šk. roka

v krajskom kole. Alžbeta Nosáľová (6.A)sa zúčastnila súťaže v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky Dobšinského Košice, kde si aj napriek silnej konkurencii vybojovala 2. miesto vo svojej kategórii.

V septembri si žiaci školy a ich rodičia užili ešte posledné lúče slnka na Hravenisku (18. 9. 2016). Súťažili v skupinkách deti aj s rodičmi a témou hier bola história, čomu nasvedčovali aj kostými, v ktorých sa prítomní zišli. Po zdolaní pripravených stanovíšť si všetci pochutili na výbornom guláši. V októbri si žiaci precvičili anglický jazyk v Jazykovom kurze, ktorí viedli lektori z Veľke Británie. Kurz trval od 3. do 7. októbra. V októbri sa organizoval aj tradičný zber papiera, žiaci vyzbierali cca 9 ton. Taktiež naša ZŠ hľadala „talent“. Do talentovej súťaže sa mohol zapojiť každý, kto chcel ukázať ostatným

ZŠ Rozhanovce získala grant na realizáciu projektu v rámci programu Európskej únie, Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl. Trvanie projektu: 22 mesiacov, 1.9.201630.06.2018 Partnerstvo projektu – Turecko koordinátor a ďalších 6 európskych škôl Slovensko, Poľsko, Portugalsko, Holandsko, Rumunsko, Grécko

Turnaj v batmintone Čo nás čaká Na začiatku decembra snáď ani našu školu neobíde Mikuláš – doteraz k nám prišiel každý rok a priniesol pre žiakov odmenu, za ich celoročnú snahu. V decembri žiaci pripravili Vianočnú akadémiu – 11. 12. 2016 pre rodičov a súrodencov. Zároveň s ňou prebiehala

Exkurzia na obecnom úrade niečo výnimočné. Počas jesenných dní sa žiaci stihli zapojiť už do niekoľkých súťaží. Chlapci vyhrali okresné kolo vo florbale a postúpili do krajského kola.

Anglický konverzačný kurz

Lukáš Švihura, Jakub Jurek, Alexandra Goceliaková a Liana Nováčková (8.A) sa zúčastnili turnaja v sixballe v Budimíri a vybojovali výborné 3. miesto. 18.10.2016 sa u nás v Rozhanovciach konalo Okresné kolo v bedmintone. Vo všetkých 4 kategóriách (mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky) obsadili naši žiaci 1. miesto. Lukáš Švihura (8.A) a Roland Suchý (7.B) sa zúčastnili krajského kola v bedmintone a vybojovali 4. miesto. Natália Bálintová a Viktória Chovanová po 1. mieste v okresnom kole získali aj 3. miesto

Vianočná burza, kde si mohli zakúpiť rôzne výrobky a prispieť tým našej škole. Čaká nás 8. ročník Vianočného florbalového turnaja o pohár riaditeľa školy. V januári 2017 plánujeme začať verejné obstarávanie na relizáciu multifunkčného ihriska. Vo februári sa uskutoční už 14. školský ples v Kultúrnom dome v Rozhanovciach.

* Martina Koribská

21

Názov projektu - Zachovaj pokoj, som utečenec!

školy na prvej pracovnej ceste v Rumunsku. Prvé stretnutie bude venované plánovaniu projektových aktivít a hodnoteniu doteraz zrealizovaných aktivít. Na mobilitách určených pre žiakov, žiaci budú spolupracovať so žiakmi z ostatných krajín na spoločných témach. Nielen počas ciest do zahraničia, ale aj počas trvania celého projektu, žiaci budú navzájom komunikovať a vymieňať si informácie prostredníctvom internetu. Komunikačným jazykom je angličtina. Veríme, že tento premiérový medzinárodný projekt školy bude úspešným,

Cieľ projektu - vytvoriť spoluprácu medzi európskymi školami, ktoré sú z rôznych oblastí, kultúr, odlišujú sa veľkosťou a zameraním. Hlavnými témami projektových aktivít sú: ľudské práva, medzinárodná spolupráca, sociálna súdržnosť, rodina, vzťahy, identita, domov, bezpečnosť, morálna, sociálna a kultúrna uvedomelosť. Realizácia projektu - Žiaci budú pracovať v projektových kluboch, kde sa budú podieľať na aktivitách spoločných pre celé partnerstvo. Všetky naplánované aktivity budú realizované na každej partnerskej škole. Informácie o projekte, realizovaných aktivitách, fotodokumentáciu môžete sledovať na webovej stránke školy a stránke projektu. Zároveň aktuálne informácie sú zverejňované na „projektovej nástenke“, ktorá je zriadená na dolnej chodbe školy. Okrem projektových aktivít realizovaných na škole, učitelia a žiaci sa zúčastnia aj medzinárodných ciest do partnerských krajín. V týždni od 5.12. 2016 sú 3 učitelia

prinesie radosť a úžitok pre učiteľov, žiakov, rodičov, ale aj širokú verejnosť. Vrámci jedného z doterajších aktivít žiaci vytvárali logá k téme projektu. Z 10 finálových návrhov zvíťazilo nakoniec logo Lukáša Švihuru (8.A). Tento jeho návrh bude odoslaný a porovnávaný s víťaznými návrhmi z ďalších krajín zapojených do projektu. * Martina Dombyová 22


Rozhanovský letný pohár vo futbale 2016

Susedské nezhody a ich riešenie obcou Často sa na obec obracajú obyvatelia so sťažnosťami na susedov vo veci ochrany ich súkromného vlastníctva proti susedovi, ktorý svojim správaním resp. nekonaním zasahuje do vlastníckych práv suseda. V praxi ide najme o nepokosené zaburinené pozemky v súkromnom vlastníctve, prerastanie stromov do susedovej záhrady, poškodzovanie oplotenia, vypúšťanie odpadových vôd na susedný pozemok a pod.

porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podnety na susedov (susedské spory) sa neriešia podľa zákona o sťažnostiach, to znamená, že sa na ne nevzťahuje ani postup, ani lehoty, ani sa neevidujú v evidencii sťažností. Tieto podnety sa riešia podľa Občianskeho zákonníka t. j. na príslušnom súde. Ak by konanie susedov malo znaky priestupku alebo trestného činu, môže sa občan obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.

V prípadoch keď občan označí svoje podanie ako sťažnosť nemusí sa jednať podľa obsahu podania o riešenie podľa zákona o sťažnostiach. Sťažnosťou je podanie fyzickej/právnickej osoby – sťažovateľa, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na

V právomoci obce je prerokovať susedské nezhody, ale ich riešenie je v právomoci iných orgánov, nie obce. Obec môže usmerniť občana, do ktorého práv zasahuje iný občan, ako postupovať pri riešení konkrétnych problémov, nie vyriešiť jeho problém. * Mária Želinská

V sobotu 23.7. sa na futbalovom ihrisku konal druhý ročník futbalového turnaja na malé bránky. Oproti minulému roku sme zvýšili účasť na osem družstiev rozdelených do dvoch skupín. Družstvá tvorili sponzori futbalového klubu, domáce firmy a družstvá kamarátov z našej obce a blízkeho okolia. O občerstveníe a výborný guľaš pre asi 150 návštevníkov, sa postaral pán Igor Láslofi za asistencie Fera Lechmana. Turnaj podporili: Zeelandia, Záhradníctvo KaK a obec Rozhanovce.

Konečné poradie turnaja: 1. HOFEX, 2. ZEELANDIA, 3. SNIPERI, 4. EXPERTI, 5. MFK, 6., FAUX PAX,

7. Záhradníctvo KaK, 8. PRIFOL Individuálne ocenenia: Najelpší strlec: Jozef Ruda Najlepší hráč junior: Patrik Vasiľ Najlepší hráč dospelý: Jozef Fuňa Najlepší brankár: Samo Potočný Najkrajší gól: Vojto Turek Cena Fair Play: Marián Tóth *Matúš Adamčík

WWW.ROZHANOVCE.COM Oznamy | Faktúry | Objednávky | Formuláre | Vzory žiadostí | Dôležité informácie

23

24


Basketbalový turnaj 2016

Súťaž - Poznáš naše ulice? Súťaž „Poznáš naše ulice?“ má jednoduché zadanie. K obrázkom treba doplniť názov ulice, ktorú fotka znázorňuje. Vyluštenú stranu môžete odovzdať na obecnom úrade, alebo podať textovú odpoveď mailom na adresu: obcasnik@rozhanovce.com. Ak

ulice pomenujete správne aspoň tri, budete zaradení do žrebovania o sponzorské ceny. V minulom čísle sme súťažili v luštení osemsmerovky. V žrebovaní sa usmialo štastie na M. Turociovú, M. Korečka a J. Vargu. *Redakcia

1

2

3

4

Posledný veľmi horúci augustový víkend sa konal druhý ročník basketbalového turnaja na miestnych "kurtoch". V konkurencii štyroch zmiešaných družstiev sa najviac darilo veteránom pod názvom Lentilky. Druhé družstvo v poradí sa umiestnila pizzéria MFK, na bronzovej priečke Pifkovci a zemiakové medialy si odniesli Mladí futbalisti. Turnaj podporila obec, ďalej miestna domáca spoločnosť Zeelandia, s.r.o. a organizáciu si zobralo na starosť občianske združenie KŠK Rozhanovce. *Matúš Adamčík

Cukráreň Rodinka Rozhanovce Vás pozýva do novootvorených priestorov ochutnať naše domáce zákusky, posedieť si pri šálke kávy, čaju alebo horúcej čokolády. Vezmite so sebou aj deti, ktoré sa u nás určite nebudú nudiť. Taktiež si u nás môžete objednať zákusky aj zorganizovať oslavu. Nájdete nás v budove bývalej Jednoty oproti predajni Milk Agro, alebo nám zavolajte na t.č. 0902 684 727. Tešíme sa na Vás ! *Cukráreň Rodinka, partner súťaže

25

26


Dakus vtipu Zo školských lavíc ZŠ Rozhanovce vyberáme: Uveďte záujmy svojho dieťaťa: "Spev, tanec, sledovanie rozprávok, počítačové hry, buchty na pare..."

Katarínsky ples v znamení tradícií

Viete čo je záväzok? "To je taká šnúrka, čo sa viaže..." Ospravedlnenie: "Pani učiteľka ospravedlnite moju céru že nebola v, škole lebo ju boleli zuby a nechce dať vytiahnuť..." Rozhovor 2 šiestakov na exkurzii v ZOO: "To je ale veľký tuleň! Z toho by bolo rezňov..."

Dyslektik.sk

"Čo rezňov... Ale tých klobás!!!"

Datív od zámena ktosi:

Už po 6. krát sa Rozhanovčania mohli koncom novembra zabaviť na tradičnom Katarínskom plese. Viac ako stovka ľudí sa zabávala, spievala a tancovala až do skorých ranných hodín, pričom o ich zábavu sa starala Ľudová cimbalovka Šarišanci z Prešova a DJ Žigo. V programe sa okrem iných predstavilo Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, akrobatická formácia Jogabatic Trio a tiež televízny "návštevník" Miro "Ňufi" Vybíral, ktorý mimochodom spolu s

Adrianou Vrbovou získali titul vicemajstrov SR v latinsko-amerických tancoch vo svojej vekovej kategórii. V obvyklej tombole sa našlo až 49 cien, pričom hlavná cena kombinovaná chladnička s mrazničkou ostala v rozhanovskej domácnosti. Organizátori plesu, Dominik Béreš a manželia Verebovci, už teraz avizujú 7. ročník tohto úspešného plesu na 18. novembra 2017. *Dominik Béreš

"Dám ktosimu..."

Otázky piatakov kozmonautovi: "Sú na rakete záchody?"

Pokyn na web stránke: "Napíš svoje PSČ:"

"Vracal ste pred letom do vesmíru?"

Odpoveď žiaka: "KS 042AB" Učiteľka: "Deti, vytvorte vetu zo štyroch slov." Žiačka: "Moja mama umýva gráty." Učiteľka: "No dobre a teraz to povedz spisovne."

Zadanie učiteľa: "Kanál budú kopať 10 robotníci 4 dni..." Zápis žiaka: "Kamil bude kopať 10 robotníkov 4 dni..."

Žiačka: "Moja mama umýva griaty." Kto chytá ryby? Rybár. Kto ešte môže chytať ryby? Rybárka...

Kto bol Ľudovít Štúr? "Novinár, režisér a prozaik." "Fyzik." "Na konci svojho života zomrel a nestihol dokončiť svoje diela." 27

Vystúpenie Tanečného štúdia Adriany Vrbovej 28


História futbalu v Rozhanovciach Štatistiky ŠTATISTICKÝ PREHĽAD – demografia v obci Rozhanovce od 01.01.2016 do 06.12.2016 TRVALÝ POBYT 2455 je počet občanov k 5.12.2016, z toho muži 1214, ženy 1241 Najstaršia občianka je žena vo veku 95 rokov. 466 je počet občanov nad 62 rokov. Medzi najstaršie osoby patrí 8 žien. NARODENIEÚMRTIE

Meno Anton Martin Alžbeta Miroslav Margita Mária Peter Júlia Jaroslav

25 občanov sa narodilo, z toho 11 chlapcov, 14 dievčat 18 občanov zomrelo, z toho 14 mužov, 4 ženy

Mašlej Forgáč Dunová Baričko Nohajová Mikulová Forgáč Sačková Slovák

Dátum úmrtia 5.1.2016 23.1.2016 25.1.2016 18.3.2016 2.6.2016 5.7.2016 12.7.2016 17.7.2016 4.8.2016

Meno Ján Vincent František František Cyril Jozef Štefan Ondrej Štefan

Dátum úmrtia Galajda 24.9.2016 Huľvej 2.10.2016 Dieneš 5.10.2016 Migač 12.10.2016 Lelák 17.10.2016 Migač 12.11.2016 Sirkovský 17.11.2016 Nosáľ 27.11.2016 Mika 27.11.2016

PRISŤAHOVANIE 106 občanov sa prisťahovalo do Rozhanoviec /je to pomerne vysoký počet prihlásených občanov v obci za kalendárny rok/ ODSŤAHOVANIE 32 občanov opustilo Rozhanovce z trvalého pobytu SKOLAUDOVANÉ STAVBY 23 nových stavieb pribudlo v r. 2016 v Rozhanovciach. Je to rekordný počet novostavieb, napr. v r. 2010 boli skolaudované 2 stavby.

Spracovala: Milena Česláková, samostatný referent OcÚ Rozhanovce 29

História futbalu v Rozhanovciach. Futbal sa začal hrávať až v roku 1949. Začali ho organizovať a hrávať prisťahovalci, ktorí prišli do Rozhanoviec kvôli zamestnaniu. Najaktívnejšími boli učiteľ Ján Petráš a pekár Schmer. Finančne na nákup výstroja, dresov, kopačiek a lopty prispel Michal Bözsörmenyi. Nákup výstroja zabezpečili bývalí hráči železničiarov Košíc Štefan Köver a bratia Amrichovci. Boli zároveň oporami novovzniknutého mužstva za ktoré chytal Július Fazekaš z Hrašovíka. Prvé ihrisko bolo postavené za posledným domom na ľavej strane cesty do Hrašovíka, asi po troch rokoch bolo ihrisko presťahované na terajšie miesto, kde bolo menej vody a ešte kvalitnejší trávnik. Prvú šatňu postavil Jozef Jelč (dôchodca) bez odmeny a z odpadových tehál. Prvý propagačný zápas sa odohral až v septembri 1949 v odpustovú nedeľu. Súperom boli futbalisti z Lemešian, kde sa hrával futbal už pred vojnou. Novú loptu kúpil M. Böszönmenyi, ktorý mal aj slávnostný výkop. Z mládencov Rozhanoviec boli najúspešnejší Imrich Sabol a ešte len 16 ročný Imrich Rusnák. Hrávali sa len príležitostné zápasy, na ktorých však bola návšteva viac ako 200 divákov. Tento rekreačný amatérsky futbal však po cca dvoch rokoch skončil. V roku 1952 sa futbal opäť začal hrať prostredníctvom mládežníckeho mužstva, zloženého zo žiakov novozriadenej ZDŠ a študentov z Rozhanoviec a okolia. Vznikol prvý

futbalový Klub Sokol Rozhanovce. Predsedom klubu sa stal Štefan Nohaj. Stabilnými dlhoročnými oporami mužstva boli Imrich Jelč (kapitán mužstva), Pavol Palaščák, Štefan Šimkovič, Michal Fink, Štefan Sabol a neskôr dorastenci Andrej Uhriňák (neskôr lekár), František Nohaj (učiteľ), Vincent Rusnák, Pavol Jelč, Jozef Jelč a ďalší. Predsedom bol Ondrej

Viťazný zápas v Gyňove o postup do II. Triedy Horný rad: V. Papáč, J. Bajer, V. Ordoš, Š. Basala, V. Moško, V. Tkáč, Š. Nohaj - predseda.) Dolný rad: I. Palaščák, O. Lengyel, V. Lováši, F. Nohaj, Ľ. Mirek, J. Závodník.

Mirek. Boli to ročníky 1935 až 1939. V rovnakej dobe začali veľmi úspešne hrávať svoju okresnú súťaž starší dorastenci. Pokles futbalu nastal po odchode väčšieho počtu futbalistov na dvojročnú základnú službu a po návrate s futbalom skončili. (1956 až 1960). Nové výrazné oživenie futbalu nastalo v rokoch 1962-1965. Po dlhej stagnácii športu v obci a futbalu obzvlášť bol v roku 1962

30


Priateľský zápas s mužstvom Banas Edelen v Rozhanovciach 1977 - naši v bielom (Horný rad z ľava: Ľ. Mirek, O. Ondtko, J. Bajer, V. Kolesár, V. Ordoš, L. Fajfer, V Rozák, V. Moško. Dolný rad z ľava: Š. Fedor, M. Moško, V. Basala, V. Lováši, Š. Basala, F. Lováši, F. Nohaj) založený nový futbalový klub TJ Rozhanovce na čele ktorého stál Štefan Nohaj, Michal Fink a Ladislav Prezbruchý. Pokladníkom bol vtedy Vincent Mirek Futbalové mužstvo bolo priradené do III. Triedy okresu, kde sa po ročnom účinkovaní podarilo postúpiť do II. Triedy pod vedením trénera Nagya. Po postupe nastala generačná výmena hráčov. Zaujímavosťou bolo, že v tom čase hráči pred zápasom absolvovali sústredenia u trénera Nohaja, kde sa hrávali karty a dohliadalo sa na prísny režim. Následne sa

mužstvo presúvalo v dvojstupe na miestne ihrisko kde odohrali zápas. V tomto období mužstvo hralo okresné majstrovstvá. Naši futbalisti hrali o prvé priečky tri sezóny po sebe. V tom čase pribudol nový sponzor, miestne družstvo a tak sa klub premenoval na TJ Družstevník Rozhanovce. Nasledovalo obdobie výsledkovej stagnácie, keď sa nepodarilo postúpiť do vyššej súťaže. Zvolil sa nový futbalový výbor a klub jediný cieľ a to postup do vyššej súťaže.

1981 (Horný rad z ľava: P. Basala, S. Čurma, M. Kováč, B. Kovaľ, Neznámy, P. Kovaľ, V. Dieneš, V. Papáč.

Postupne k funkcionárom pribudli páni Ondrej Sepeši, Michal Fink, Ladislav Prezbruchý, Ladislav Mašlej, Štefan Tkáč, Ondrej Sepeši, Jaroslav Dugas, Ladislav Mašlej, Vincent Lovaši, Vincent Ordoš a Štefan Tkáč. Celému výboru predsedal Jaroslav Dugas. Klub mal v roku 1976 celkovo 83 členov a tri vekové kategórie. Angažoval sa nový tréner Tibor Tóth, ktorý hrával za VSS Košice. Základnou podmienkou bolo, aby za mužstvo nastupovali výlučne domáci futbalisti. Výnimkou boli brankár Marton (prezývaný ŤUKY), F. Revilák a útočník Dedič.

zvíťazili 3:2 po výbornom výkone a góloch Dediča, Kolesára a Palaščáka. Zápas rozhodovali ligoví rozhodcovia Kmec, Lukáč a Tóth. Za víťazný postup hráči získali trojdňový zájazd do Maďarska ako odmenu. Naši futbalisti nadviazali družbu s druholigovým klubom Banas Edelen, ktorý u nás odohral niekoľko priateľských zápasov. Tento zápas dokonca nasnímali kamery a jeho priebeh sa premietal v kultúrnom dome na pozápasovej večeri. Na futbal v tej dobe naďalej chodilo od 300 až do 500 divákov z Rozhanoviec aj širokého okolia. Chod klubu bol financovaný zo

Mužstvo ktoré postápilo v roku 1978 do I. Triedy

Kapitán domácich V. Papáč a kaptián Edelenu István Matycsyak (v pozadí stará šatňa)

Mužstvo tvorili spomínaný brankár Marton a Kovaľ, obrana: Reviľák, Palaščák, Ondko, Fedor, Bajer, Šariský. Záloha: Kolesár, Kover, Forgáč, Varga, Papáč, útok Amrich, Basala, Dedič. Mužstvo hralo I.B triedu Košicko-gemerskú. Tu po sezóne skončili na druhej priečke a hrali v baráži s mužstvom Helcmanoviec. Na ihrisko v Družstevnej prišlo vtedy 800 divákov a naši

vstupného a občas sa organizovali zábavy ako napríklad na Silvestra alebo počas odpustu. Počas nich vznikla aj tradícia tzv. čokoládového tanca, kedy hráči svojim manželkám a priateľkám počas tanca darovali čokoládu za ich trpezlivosť. Vyhlasovali sa aj rôzne ankety ako najlepší hráč roka a podobne. Po postupe do I. A triedy naši futbalisti hrávali na ihriskách v Levoči, Hranovnici

Dolný rad z ľava: J. Spišiak, J. Slovák, Š. Nagy, V. Lechman, J. Horňák, F. Gedra, M. Fajfer, )

31

32


či v Krompachoch. Videli sme tu aj celky ako Lokomotíva Košice B, VSS Košice B či Spoje Košice. Pri všetkých kladoch a ťažkostiach chodu klubu mužstvo úspešne hralo 1. A triedu aj pod vedením hrajúceho trénera Vincenta Papáča. V osemdesiatych rokoch sa o futbal starali páni Olejník, Leško, V. Kolesár, V.Ordoš, L.Mašlej a Kovaľ. Ďalšiu etepu futbalu prevzal v lete roku 1997 výbor v zložení Peter Nagy, Milan Hrabkovský, Juraj Timoš, Ján Štofka, Miroslav

Ihrisko pred vznikom klubu MFK Rozhanovce

Tráva miestami až po pás Pred domácim zápasom I. triedy najnižšej súťaže do I. Triedy. Za klub vtedy nastupovali najmä domáci futbalisti, ktorých dopĺňali skúsení hráči z Košíc ako Ľ. Puzder, M. Varga, I. Ruttkay či bývalý reprezentant M. Bojtoš. Hrajúcim trénerom bol istý čas Ján Zatorský. Z hráčov ktorí hrávali za našu obec spomenieme F. Nedbal, M. Kolesár, L. Mašlej, V. Dembický, P. Dembický, M. Bálint, V. Kovaľ, L. Nagy, I. Bačo, I. Bučko, J. Duna, L. Bernát, M. Ongáľ, M. Katona, P. Kovaľ, M. Bobovčák, J. Dvorčák či J. Migač. Pri kormidle mužstvá viedli , M. Jurek, Š. Nagy, u mládeže Š. Bernát, J. Štofka a pri mnohých situáciach vypomáhal u mužov V. Papáč. Po zhruba deviatich sezónach došlo k výmene vedenia vo výbore. Na jeseň už súťažne hrali len žiaci a muži. V tejto dvojci na jar 2008 skončili s odretými ušami sezónu žiaci a muži už jarnú časť ani nedoharli.

Žiaci ligisti Fajfer a P. Kovaľ. V tomto období začal opäť klub fungovať pod s dvoma mládežníckymi celkami a družstvom mužov. Záujímavosťou bolo, že v tomto čase mal oddiel žiakov 30 hráčov. Medzi najvačšie úspechy mládeže bola účasť v III. Slovenskej lige. Hráči postupne prešli k dorastu kde často hrávali o prvé priečky. V tomto období okrem obce futbal podporovali aj viacerí sponzori. Najväčšou mierou firma Temrostav Mráz, Janov a miestny podnikateľ Ladislav Krajňák. Smutnými udalosťami boli časté vlámania do šatne a demolácie sociálnych zariadení. Mužstvo mužov postupne postúpilo z

Spracované na základe osobných spomienok bývalých členov klubu (spomínali I. Jelč, V. Lováši, J. Štofka, F. Migač, Š. Tkáč, V. Papáč). Ak máte doma staré fotky z futbalu a chceli by ste sa o ne podeliť prosím kontaktujte ma cez obecný úrad, alebo mailom: ozsportkult@gmail.com

Priateľský zápas staršej a mladšej generácie v roku 1997 33

Niekoľkoročnej pauze sa v roku 2010 nakrátko na ihrisku usídlila Košická akadémia Benecol. V tom čase sa k futbalu vrátili staré partie zo žiackych a dorasteneckých čias so záujmom o futbal. František Migač s bratom Petrom založili nový klub MFK Rozhanovce, ktorý od roku 2011 pôsobil ako mládežnícke družstvo. V tom čase sa ihrisko doslova spamätalo. Bolo nutné odviesť niekoľko desiatok ton odpadu a revitalizovať

mužstvu mužov sa počas jesene pripojil ako tréner bývalý hráč Ľubomír Puzder a mužstvo začalo postupne stúpať v tabuľke. Veľký úspech klubu je postup do semifinále pohára oblastného futbalového zväzu, kde na jar zabojujeme o finále. V súčasnosti klub prežíva lepšie obdobie, kedy po obnovenej dôvere klub podporuje obec, miestni podnikatelia a firmy. V tejto sezóne sa mimoriadne darí aj žiakom, ktorí dosahujú veľmi

Dostať ihrisko do terajšieho stavu trvalo stovky hodín práce a zanietenia trávnik, areál a šatňu. Po roku pôsobenia žiackeho oddielu sa do klubu zapísalo 90 hráčov a Rozhanovce mali po roku existencie klubu štyri hráčske oddiely - od prípravky až po mužov, čo je v súčasných podmienkach veľká vzácnosť. Mužstvo mužov začalo v tretej triede s výlučne domácimi hráčmi. Po dvoch sezónach sa podarilo postúpiť do druhej triedy, kde hrá mužstvo doteraz pod zmeneným názvom KŠK Rozhanovce. Momentálne klub prežíva obdobie stabilizácie a najhoršie už má za sebou. Vedenie klubu prevzali hráči Matúš Adamčík, Marián Tóth a Marek Pecúch. Na zápasy chodíme bezpečným autobusom, na ihrisku máme teplú vodu, nové lopty, novú práčku, kosačku, dresy a postupne sa snažíme areál zveľadiť na dôstojnejšiu úroveň. Z vymaľovaním ohrady nám pomáhali klienti z resocializačného centra Resocia Rozhanovce. K

pekné výkony, za čo dostali nové tréningové súpravy a po víťaznom zápase navštevujú miestnu cukráreň, kde majú sponzorské posedenia zdarma. O mládež sa naďalej starajú František Migač a František Lechman a to nepretržite už piatu sezónu. V sezóne 2016/2017 klub podporili: obec Rohanovce, Záhradníctvo KaK, Zeelandia, MIX večierka a cukráreň RODINKA. * pripravil Matúš Adamčík

Žiaci v nových súpravách 34


Termíny zápasov mužov na jarnú časť Termín konania

Domáci

Hostia

09.04.2017 15:30

KŠK Rozhanovce

TJ Mladosť Kalša (B)

16.04.2017 16:00

KŠK Rozhanovce

TJ Slovan Kecerovce

23.04.2017 16:00

FK Nižná Myšľa

KŠK Rozhanovce

30.04.2017 16:00

KŠK Rozhanovce

OŠK Blažice

07.05.2017 16:30

FC Zdoba

KŠK Rozhanovce

21.05.2017 17:00

TJ Pokrok Zlatá Idka

KŠK Rozhanovce

04.06.2017 17:00

FK Štart Slanská Huta

KŠK Rozhanovce

11.06.2017 17:00

KŠK Rozhanovce

TJ Lokomotíva Ruskov

18.06.2017 17:00

TJ Byster

KŠK Rozhanovce

Celý rozpis a tabuľky na www.futbalnet.sk

UŽITOČNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA VODÁRNE PORUCHY ELEKTRÁRNE PORUCHY PLYNÁRNE PORUCHY POLÍCIA BIDOVCE INTERGOVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM LEKÁRKA PRE DOSPELÝCH LEKÁRKA PRE DETI A DORAST ZUBNÁ LEKÁRKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ ŠKOLA PRI NÁJDENÍ DRAVCA STAROSTA OBECNÝ ÚRAD PEVNÁ LINKA OBECNÝ ÚRAD MOBIL

055/6427507 0850111727 055/6427507 055/6955539 112 055/6950093 055/6950190 055/6950208 055/6950214 055/7296720 0911390164 0907909779 055/6950102 0911540598

Prihlášky do klubu ozsportkult@gmail.com

35

36

POŠTA

Otváracie hodiny

Pondelok

07:00 - 11:00 13:00 - 15:15

Utorok

07:00 - 11:00 13:00 - 15:15

Streda

07:00 - 10:00 14:00 - 17:15

Štvrtok

07:00 - 11:00 13:00 - 15:15

Piatok

07:00 - 11:00 13:00 - 15:15

Víkend

ZATVORENÉ

Telefón

055/695 02 33

Obecný úrad Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Nové stránkové hodiny 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00 08:00 - 12:00 12:30 - 18:00 NESTRÁNKOVÝ DEŇ 08:00 - 12:00