ROZHANOVČAN 6 - 2019

Page 1

ZDARMA!


Na úvod

S miernym omeškaním sa k Vám dostáva šieste číslo občasníka Rozhanovčan. Zámerne sme vydanie zdržali tak, aby sme Vám priniesli najčerstvejšie informácie z plánovania projektov pre nasledujúce obdobie vzhľadom na nedávne komunálne voľby. K dispozícii už máme aj nové cestovné poriadky, novú mapu ulíc, zvozové kalendáre a informácie z nového obecného zastupiteľstva. Na základe niektorých podnetov sme do šiesteho čísla zaradili aj rozhovory či iné praktické rubriky aby Vás časopis dostatočne zaujal. *Redakcia

Občasník Rozhanovčan vydáva obec Rozhanovce ako nepredajný, pre všetky domácnosti a organizácie obce Rozhanovce. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia: Matúš Adamčík, Matúš Dugas Grafická úprava a sadzba: Matúš Adamčík Prispeli: Matúš Dugas, Matúš Adamčík, Štefan Nigut, Milena Česláková, Milena Česláková, Ľuboš Takács, Klaudia Rimarčíková Fotografie: Dávid Pačut, Matúš Adamčík, Ivan Frič, KC Abova, FS Abovčan, Mária Burčíková, Milan Kič, Matúš Dugas, Vierka Nohajová, Agentúra JES Vydáva: Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce IČO vydavateľa: 00 324 655, DIČ 2021244962 Dátum vydania: 31.1.2019, Tlač: Karopress, s.r.o. Ročník: 5.

Hľadáme nových prispievateľov! Kontakt - otázky - podnety: obcasnik@rozhanovce.com

2


Informujeme občanov

Rekonštrukcia parku pri ZŠ

Investície do líniových stavieb - v roku 2018 sa do líniových stavieb investovalo hlavne na ulici 19. januára, kde bol opravený povrch väčšiny cesty, ktorá už bola v horšom stave. Zároveň bol doasfaltovaný chodník od bytoviek na Školskej ulici po potraviny Fresh. Vyasfaltované a rozšírené bolo parkovisko pri druhom bytovom dome na Školskej s parkovacími boxami. Nový asfaltový chodník bol vybudovaný na Družstevnej ulici, ktorý je plynulo napojený na chodník na Školskej. Po kontrole hraníc obecných pozemkov na základe katastra sme odhradili plot pri rodinnom dome a došlo tak k rozšíreniu Poľnej ulice pre peších aj pre autá na obecnom pozemku. Novú príjazdovku dostali aj obyvatelia lokality pri bytovom dome na ulici SNP, zároveň bola čiastočne spevnená aj druhá polovice Krátkej ulice. Najvýznamnejšie sa zmenilo okolie základnej školy a pošty kde vzniklo množstvo nových parkovacích plôch prekrytím potoka.

Rekonštrukcia parku pri základnej škole -

v roku 2018 sa začala aj rekonštrukcia parku, oddychových zón pri základnej škole a tiež pri obecnom úrade. Vyasfaltoval a osvetlil sa chodník popri školskom ihrisku s novým mobiliárom, stenami na kreslenie a presunula sa sem aj zóna na cvičenie s vlastnou váhou. Nový mobiliár pribudol aj pri pamätníku Bitky pri Rozhanovciach s

Priestor okolo školského ihriska v minulosti

Lávka pre chodcov - avízovaná lávka cez Hýľov potok na rohu Robotníckej napokon prepojila nový chodník a vytvorila sa tak nová zastávka a bezpečnejší prechod pre peších v tejto časti obce s novým značením.

Nový chodník s osvetlením

3


Zanesený potok pri Poľnej prepojilo nové potrubie a priestor sa skrášlil

Zanedbaný potok okolo školského dvora bol vyčistený

Nové parkovacie miesta pribudli s výsadbou zelene pribudli pri škole

Nový park pri základnej škole doplnia ešte koše a dosadená zeleň na jar 4


Opravený povrch cesty na ulici 19. januára

Vybudovaná lávka cez Hyľov potok a presunutá zastávka s novým prechodom

Opravená cesta k bytovke na SNP

Opravené parkovisko na Školskej 5


Nová hasičská zbrojnica - rekonštrukcia hasičskej zbornice sa konečne začala na jeseň. Čakalo sa na stavebné povolenie, kvôli zásahom do statiky a zmene strešnej konštrukcie. Hotová by mala byť v priebehu tohto roka.

hláste na obecnom úrade osobne, telefonicky či mailom. Nevyužívajte na tento účel sociálne siete vzhľadom na to, že facebook pracovníci nesledujú. Platí to pre všetky typy podnetov. SMS rozhlas - obec pripomína možnosť registrácie do služby sms rozhlasu. Dôležité hlásenia môžete dostávať bezplatne formou sms správy. Stačí sa zaregistrovať na obecnej webovej stránke, alebo emailom či osobne na obecnom úrade.

Vodné toky - na riešenie zadržiavania dažďovej vody sme si prizvali odborníka a environmentalistu Michala Kravčíka. Pri prvotnej konzultácii začiatkom januára sme hľadali možnosti pre pilotnú spoluprácu na Hyľovom potoku a pri kostolnej studničke. V tejto lokalite je problém so spodnou vodou.

Eurofondy - okrem iných finančných injekcií sme získali aj eurofond na zateplenie materskej školy. Výška finančného príspevku je 902 635,00 eur. Dôjde k zatepleniu fasády, oprave kotolne a inštalácii rekupreračných jednotiek.

Zákaz ohňostrojov a petárd - dôrazne pripomíname že novým všeobecne záväzným nariadením sa zakazuje používanie ohňostrojov a petárd, s výnimkou Silvestra od 20:00 do 03:00 nasledujúceho dňa. Zároveň môžete požiadať o výnimku v prípade významnej príležitosti na obecnom úrade najmenej 5 dní pred plánovaním ohňostroja. Pokuta za nerešpektovanie nariadenia je 100 eur.

Základná škola - základná škola začína mať problém s kapacitou, a preto si dala vypracovať štúdiu a projekt na možnú realizáciu prístavby. Finančná náročnosť projektu by si vyžadovala vysoký úver a zastupiteľstvo o tejto variante ešte nerokovalo. Odhadované náklady sú vo výške cca 600 000 eur.

Zimná údržba - opakovane vyzývame občanov, aby pri parkovaní svojich vozidiel využívali vlastné dvory a pozemky. Ak to nie je možné - prosíme parkujte ohľaduplne, v zmysle platných predpisov a myslite na to ,aby okolo Vás prešli mechanizmy na údržbu komunikácií a chodci. V opačnom prípade nebudú úseky , ktoré blokujete odhrnuté.

Priechody pre chodcov - výraznejšie osvetlenie priechodov pre chodcov. Zároveň aj výraznejšie vodorovné značenie vo farebnejšom prevedení.

Rozširovanie verejného osvetlenia - v minulom roku sa čiastočne osvetlil cintorín. Tento rok pribudlo osvetlenie na Kvetnej ulici so spoluúčasťou majiteľov pozemkov. Akékoľvek výpadky na verejnom osvetlení

Reflexné prvky na priechodoch 6


Oprava strechy a elektroinštalácie na obecnom úrade - novú krytinu v súlade s usmernením Pamiatkového úradu dostala konečne aj strecha na obecnom úrade. Zároveň došlo aj k oprave elektroinštalácie v budove a výmene časti vnútorného nábytku pre lepšie pohodlie občanov.

dostane aspoň nové ohrievače. Máme novú ulicu - najnovšou ulicou v Rozhanovciach sa stala ulica Pod brehmi, ktorá sa náchadza na súkromných parcelách z odbočky z Poľnej smerom k novej zástavbe. Mapku ulíc nájdete ďalej v časopise.

Chátrajúcu strechu nahradila nová krytina a rozvody elektroinštalácie Dotácie - v minulom roku sme dostali mimoriadnu dotáciu z výjazdového rokovania vlády v Ploskom vo výške 7000 eur. Určená je na rozšírenie verejného osvetlenia. Okrem toho sme získali dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 30 000 eur. Na opravu strechy obecného úradu v starej kúrii, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, vyčlenilo ministerstvo kultúry 20 000 eur.

Podnety k bezpečnosti - dosť neprehľadná križovatka pri základnej škole. Tá je mimoriadne frekventovaná hlavne v ranných hodinách pri tranzitnej doprave na diaľnicu do Prešova a hlavne pri príchode žiakov do školy. Z uvedeného dôvodu boli dobudované parkovacie miesta, ktoré vznikli prekrytím odvodňovacieho kanála. Tak isto pribudlo zrkadlo na rohu Zámočníckej ulice.

Dom smútku - vzhľadom na rastúce podnety k výstavbe nového domu smútku na cintoríne boli vyčlenené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu k vydaniu stavebného povolenia do návrhu rozpočtu na rok 2019. Vzhľadom na finančne náročnú investíciu by sme chceli s pripraveným projektom a stavebným povolením čakať na vhodnú výzvu na možnú dotáciu z fondov. Existujúci starý kostol ktorý slúži ako dočasný dom smútku

Nové zrkadlo na Zámočníckej 7


Optický internet - plánovanú investíciu do vybudovania optickej siete spoločnosťou Telekom spomalili povolenia. Podľa najnovších informácii by ale už malo byť všetko v poriadku a k výstavbe vzdušnou cestou by malo dôjsť od apríla, podľa poveternostných podmienok. Antik už svoju sieť buduje v týchto dňoch po stĺpoch elektrického vedenia.

vyčlenené finančné prostriedky na nevyhnutnú údržbu a projekt celkovej rekonštrukcie. Ďalší postup bude konzultovaný s lekármi. Priority na líniové stavby na rok 2019 stavebná komisia sa zaoberala podnetmi pre ďalšie opravy na miestnych komunikáciách. Doteraz dohodnutými prioritami sú oprava chodníka na Kostolnej, spoločne s dobudovaním chodníka na sever k budove pohostinstva aj na juh s možnosťou vytvoriť prechod oproti domu smútku a opravu vozovky a odvodňovacieho kanála v tejto časti obce. Za týmto účelom sa podarilo dohodnúť na zámene časti pozemku tak, že nový chodník sa bude dať budovať na mieste terajšieho plota. Nový chodník by sme chceli budovať aj na Jarnej ulici, kde je dosť úzka cesta s vysokým obrubníkom. Projekt a výkaz výmer je už hotový. Ďalšie úseky kde máme záujem primárne opraviť chodníky sú ulica Slobody, Dargovská, 19. januára a Košická. Veľa podnetov chodí aj na rigoly a vjazdy na východnej strane hlavnej cesty - tieto rigoly sú v správe a vlastníctve kraja. Prostredníctvom poslancov VÚC, sme apelovali na vedenie aby situáciu riešilo. Zatiaľ čakáme na vyjadrenie vedenia.

Škôlka - materská škola sa zlúčila so základnou školou. Obec to odbremení od množstva administratívy a zlúčenie prospeje najmä deťom. V areáli pribudli nové prvky detského ihriska a pripravuje sa masívna rekonštrukcia exteriéru budov z eurofondov, ktorá je v pláne v letných mesiacoch. Klzisko - miestni nadšenci aj toho roku pripravili ľadové klzisko pre širokú verejnosť. V tomto roku sa podarilo rozšíriť osvetlenie a v pláne je aj oprava pletiva po zateplení severnej časti kultúrneho domu .

Na ľadovú plochu svietilo viac svetiel Ordinovanie všeobecnej lekárky - v mesiacoch december a január nastali problémy po poruche na vodoinštalácii a do ambulancie všeobecnej lekárky začalo zatekať. Problém upozornil aj na viaceré nedostatky a potrebu rekonštrukcie celého zdravotného strediska. Aj na tento účel boli

Nové chodníky plánované na Kostolnej 8


Vizuálizácie možnej prístavby ZŠ

Pohľad na možnú prístavbu a prepojovacie chodby

Západná strana

Severná strana

Autor: Ing. Arch. Jana Račková 9


Komunálne voľby 2018 Koncom roka sa aj v našej obci konali komunálne voľby. O post starostu sa uchádzali štyria kandidáti, z ktorých napokon jeden odstúpil. Konečné poradie a zvolený starosta:

1. Viktor Gazdačko - (SaS, Spolu, KDH, NOVA, SZS, OĽANO, Zmena Zdola. DÚ) - 602 hlasov 2. Ing. Ľubomír Gazdačko - (NEKA) - 234 hlasov 3. Tibor Kušnír - (SME RODINA) - 230 hlasov

Počet odovzdaných hlasov: 1066

4. Jozef Dancák (NEKA) - odstúpil

O mandát poslancov obecného zastupiteľstva sa uchádzalo sedemnásť kandidátov. Na obdobie štyroch nasledujúcich rokov zvolení: 1. Ing. Matúš Adamčík - (NEKA) - 686 hlasov

Náhradníci:

2. Mgr. Matúš Dugas - (NEKA) - 565 hlasov

10. Ing. Marek Jurko - (KDH) - 320 hlasov

3. Ing. Milan Tóth - (KDH) - 528 hlasov

11. Ing. Štefan Sabol - (KDH) - 317 hlasov

4. Ing. Aneta Nedbalová - (NEKA) - 496 hlasov

12. František Migač - (OKS) - 312 hlasov

5. Ing. Marek Rabada - (NEKA) - 465 hlasov

13. Ing. Peter Kolár - (MOST) - 297 hlasov 14. Ing. Anton Jurko - (KDH) - 262 hlasov

6. Ing. František Nosáľ - (NEKA) - 444 hlasov

15. Mgr. Milan Kič - (MOST) - 232 hlasov

7. Ing. Jozef Maščák - (KDH) - 381 hlasov

16. Ing. Marek Kover - (KDH) - 230 hlasov

8. Ing. Marek Vašiga - (KDH) - 374 hlasov

17. Ing. Štefan Lengyel - (KDH) - 229 hlasov

9. JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák (KDH) - 374 hlasov 10


Účasť za jednotlivé voľby od roku 2006

Obecné komisie

Maščák, Ing. Milan Tóth, Ing. František Nosáľ

Komisia pre verejný poriadok:

Základné úlohy komisie: príprava stavebných projektov, riešenie podnetov k obstaraniu nového územného plánu, riešenie podnetov od občanov týkajúcich sa životného prostredia , odpadové hospodárstvo

Predseda: Ing. Jozef Maščák Členovia: Ing. Marek Rabada

Základné úlohy komisie sú: riešenie sťažností s narúšaním verejného poriadku v našej obci, riešenie susedských sporov, riešenie nepovolených skládok, prehodnotenie bezpečnostných opatrení súvisiacich s cestnou premávkou

Komisia kultúry a športu Predseda Mgr. Matúš Dugas Členovia: Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Vašiga, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, PaeDr. Martina Koribská, Tibor Sopko, Marek Haluška, Ing. Matúš Adamčík

Finančná komisia: Predsedkyňa: Ing. Aneta Nedbalová Členovia: Ing. Matúš Adamčík, Ing. Milan Tóth, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák.

Základné úlohy komisie: príprava kultúrnych a športových podujatí, organizácia zájazdov, vydávanie obecného časopisu, riešenie podnetov občanov týkajúcich sa kultúry a športu

Základné úlohy komisie: spolupráca pri tvorbe programového rozpočtu obce, kontrola hospodárenia s obecnými prostriedkami a kontrola obstaraní

Komisia pre ochranu verejného záujmu Predseda Ing. Marek Vašiga Členovia: Ing. Milan Tóth, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Rabada

Komisia stavebná a životného prostredia:

Základné úlohy komisie: kontrola majetkových priznaní starostu a hlavnej kontrolórky obce

Predseda: Ing. Matúš Adamčík Členovia: JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Jozef

11


Priznanie k dani z nehnuteľnosti Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára. Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho

*Milena Česláková 12


Register adries Od r. 2015 máme k dispozícii elektronický register adries. V uvedenom roku štát aktualizoval cez obecné a mestské úrady všetky adresy na základe súpisných, resp. orientačných čísel a ulíc.

novú stavbu, či už bytovú alebo nebytovú, je potrebné dostaviť sa v prvom rade na príslušný obecný úrad v mieste, kde sa Vaša stavba nachádza a predložiť okrem žiadosti o pridelenie súpisného čísla kolaudačné rozhodnutie a zameranie adresného bodu.

Verejnosť dnes má k dispozícii elektronické služby aj vrátane registra adries. Register obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Register neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich.

V r. 2018 sa v našej obci skolaudovalo 28 nových obytných nehnuteľností, čo môžem smelo potvrdiť, že je vysoký počet. A ešte spomeniem, že v r. 2018

Vyhľadané a nájdené údaje register zobrazí aj na mape. Dostupné údaje z registra využívajú štátne orgány, napr. bezpečnostné a záchranné zložky, pošta pri doručovaní zásielok, podnikateľská sféra a v neposlednom rade aj občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú lokalitu adresy. Služby registra sú v elektronickej podobe dostupné na stránkach:

vznikla v Rozhanovciach nová ulica – Pod brehmi. Na novú ulicu sa dostanete z ul. Poľnej, odbočkou doprava. Presný popis je uvedený vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018 na web stránke obce.

www.slovensko.sk a www.portal.minv.sk Pre využitie tejto služby je potrebné, aby občan bol držiteľ aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom. Takže, ak budete kolaudovať svoju

* Milena Česláková 13


Nový systém separovaného zberu Nový systém separovania odpadu obec zaviedla minulý rok z dôvodu účinnosti nového zákona. Zazmluvnená spoločnosť realizuje zber komodít podľa zberného kalendára, ktorý nájdete na nasledujúcej strane. Tento systém využívali aj okolité obce. Treba si zvyknúť na zber do plastových vriec. Máte možnosť využiť aj kuka nádoby. Systém zberu je oznamovaný aj formou SMS správ.

skutočnosť oznámte. Tento systém zberu je efektívnejší a dochádza k vyššiemu zhodnoteniu odpadu ako tomu bolo pôvodným systémom. Navyše je možnosť uložiť odpad aj na zbernom dvore. Pre rozmernejšie kusy odpadu si môžete objednať obecné auto za poplatok sedem eur. Podnety k tejto téme môžete zasielať stavebnej komisii prostredníctvom obecného úradu.

Zbieranú komoditu treba vyložiť pred bránku rodinného domu, kde pracovníci zbernej firmy vysypú obsah vriec, ktoré následne vrátia na miesto tak, aby ste ho mohli opäť použiť. Ak potrebujete väčší počet vriec, môžete o ne požiadať na obecnom úrade, môžete tak isto použiť vlastné vrecia, alebo o ne požiadať pracovníkov zbernej služby.

Kompostéry Obec sa zapojila do výzvy na kompostéry. Systém a termín ich výdaja bude oznámený prostredníctvom obecného úradu, vzhľadom na to že ešte stále nie sú k dispozícii. O ich dostupnosti budeme informovať rozhlasom, sms rozhlasom a prostredníctvom webu. Zaplatené budú z eurofondov.

V prípadoch kedy Vám počas zberného dňa pracovníci zbernej služby odpad neprevezmú - kontaktujte obecný úrad telefonicky, alebo emailom a

*Matúš Adamčík 14


15


Zlatý Amos 2018 je z Rozhanoviec Zlatý Amos je anketou a zábavnou formou súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku. V roku 2018 ju ovládol tridsať ročný Ján „Jonsy“ Gáll z Rozhanoviec, s projektom MuziGáll. O Jánovi, ktorý je okrem učiteľa aj šikovným maliarom s množstvom výstav sme už písali v prvom vydaní nášho časopisu. Tentokrát sme sa ho rozhodli trochu vyspovedať v súvislosti s jeho úspechom. Jonsy, stal si sa najobľúbenejším učiteľom na Slovensku. Pamätáš si kto bol tvojím najobľúbenejším učiteľom a prečo?

tvoj recept na to byť dobrým učiteľom a čo ťa v tejto práci motivuje? Na to instagram určite potrebný nie je. Ja idem s dobou. Mám kolegov, ktorí o sociálnych sieťach nechcú ani počuť, napriek tomu majú dobrý vzťah so žiakmi. Mne to ale veľakrát pomáha „ostať v obraze.“ A hádaj kto mi veľa vecí vysvetlí – decká. Chcem im urobiť reklamu, že sú v našej škole dobrí a úspešní žiaci a toto je výborný spôsob ako na to. Do súkromia mi však veľmi nevidia, udržujeme si hranice a rešpektujeme sa navzájom. Myslím, že univerzálny recept na dobrého učiteľa neexistuje. Ak sa však zameriam vyslovene na vyučovaciu hodinu, nepoviem asi nič nové – učiteľ by mal poznať učivo, ktoré učí. No nielen to, čo je predpísané. Ak k tomu pridáš úsmev, hodina je super a odchádzaš z nej spokojný ty aj žiaci. Každá takáto hodina je dar.

Učiteľov bolo v mojom živote veľa. Nie na každého spomínam v dobrom, ale to je asi prirodzené u každého žiaka (človeka). Rád by som však spomenul pána učiteľa Jurčáka zo základnej školy v Rozhanovciach. Bol mojím triednym v šiestom ročníku a to bolo asi naposledy, kedy ma matematika bavila. Škoda, že odišiel, možno by to bolo inak :) Na strednej škole to bol môj dejepisár, profesor Girdasov, vďaka ktorému padlo konečné rozhodnutie, že chcem byť učiteľom – dejepisárom. Hodiny s ním boli naozaj zážitkom a dodnes si z nich veľa pamätám.

V tejto pokrokovej dobe je asi dosť ťažké zaujať a motivovať mládež v škole. Aké metódy vzdelávania sa ti osvedčili? Treba sa na nich usmievať, poznať ich mená, požartovať, byť prísny a spravodlivý. Ja sa so žiakmi rozprávam ako so seberovnými. Vždy!

Z tvojho profilu na sociálnej sieti je vidieť, že so žiakmi máš veľmi dobrý vzťah. Aký je 16


Netvrdím, že je to najlepší spôsob, ale u mňa funguje. Zatiaľ ☺. V dnešnej dobe je, bohužiaľ, dôležitejšie decká vychovávať ako vzdelávať. Dobré správanie medzi ľuďmi musia žiaci vidieť aj u učiteľov. Slušnosť, pomoc a radosť z práce.

zastavuje sa mi rozum. Tiež by som uvítal environmentálne vzdelávanie. Čo by si zmenil na našom školstve ak by to bolo v tvojich silách? To je otázka, na ktorú je, bohužiaľ, príliš veľa odpovedí. A každá z nich je v prvom rade. Zastaraný systém, zlé vybavenie škôl, platy učiteľov, ale aj nepedagogických zamestnancov či pracovníkov školstva. Nulová podpora mladých učiteľov, nízka spoločenská prestíž, postoj rodičov k učiteľom – posun k horšiemu, byrokracia,

Vo svojich príspevkoch často propaguješ povolanie učiteľa a nabádaš mladých aby ho študovali. Čo by si odporučil všetkým, ktorí by sa chceli stať učiteľmi? Byť učiteľom je super. Úplne vážne. Avšak nikdy to nepochopí ten, kto učiteľom nebol. Už ma ani nebaví počúvať tie reči, ako nám je učiteľom dobre, prečo vlastne chceme vyššie platy, máme kopec voľna a 45 minútové hodiny. Zistil som, že vysvetľovať to je zbytočné. Dobrý imidž učiteľského povolania sa vytratil. Ešte aj žiaci mi raz ironicky povedali, že od nich chcem, aby slušne žili a ja som iba učiteľ. A vôbec im to nezazlievam. Pokusov na zatraktívnenie povolanie je tu veľa. Ja platy zdvihnúť neviem, ani zabezpečiť lepšie dôchodky, no snažím sa, aby škola bola lepším miestom pre deti. Žiaci to všetko vnímajú a možno si raz povedia, že chcú to isté. Študovať pedagogiku. Študentom odporúčam, aby skutočne chceli byť učiteľmi. Takými, ktorí neodovzdávajú len vedomosti, ale aj to, čo sa pri štúdiu nenaučia – byť k žiakom úprimní. To si oni veľmi vážia.

striedanie nevýrazných ministrov, boj o učebnice a veľakrát slabá príprava absolventov na vysokých školách. Ani školské organizácie často nespolupracujú. Aby sme to ukončili pozitívne, čo si naopak myslíš, že funguje veľmi dobre, alebo za čo môžeme byť radi? Myslím, že pozitívne je myslenie učiteľov. Chcú pokrok a zmeniť školu. Aspoň okolo mňa to tak je. Zároveň si myslím, že túto generáciu netreba zavrhovať, ako to mnohí radi robia. Sú to dobré deti, ktoré toho dokážu ešte veľa. Len ich musíme naučiť trpezlivosti a pokore. Poďme na to!

Z tvojho prístupu je cítiť progresívne myslenie. Myslíš, že v terajších osnovách chýba deťom nejaký predmet? Alebo naopak, učia sa deti niečo zbytočne? Mne osobne v osnovách chýba mediálna výchova, ktorá by mohla byť povinná. Keď vidím, čo koluje po internete a čo zdieľajú (aj dospelí),

*Matúš Adamčík 17


Štvrtý ročník podujatia Rozhanovská vatra V septembri už tradične horela hora. Teda nie tak doslova hora, ale Vatra, ktorá bola skoro ako hora. Ďakujeme chlapom, ktorí pre nás všetkých túto vatru postavili. Je už dobrým zvykom, že si na vatre zaspievame, zatancujeme i čo to popijeme, oslávime koniec leta a pripravíme sa na zimu. Aj v roku 2018 sa akcia s názvom „Vatra“ podľa mnohých parádne vydarila. Svedčí o tom aj počet návštevníkov, ktorý minulý rok zlomil rekord. A čo vy? * Matúš Dugas

Ruža pre starších Každoročné podujatie pre seniorov sa konalo aj tento rok a to v nedeľu 28.10. v kultúrnom dome. Na posedení s občerstvením seniorov privítal starosta obce a pripravený bol aj kultúrny program. Vystupovali deti z materskej školy a folklórny súbor. Pre návštevníkov bol pripravený aj malý darček, ako to býva každý rok. *Matúš Dugas 18


Peter Pačut - hlas roka v Las Vegas V roku 2018 sa Rozhanovčanom darilo aj na medzinárodnom poli. Známy Peter „Paul“ Pačut získal významné ocenenie - mužský hlas roka v Las Vegas. Slovenský Freddie Mercury si ocenenie prevzal počas galavečera Procuers Choice Honors priamo v Spojených štátoch. Pre náš časopis poskytol krátky rozhovor. Tak že čo má spevák Peter „Paul“ Pačut nové okrem najväčšieho záveja na dome? Najnovší je asi naozaj ten závej, ale v minulom roku som získal významné ocenenie. Zhodou okolností som bol v čase nominácií a odovzdávania v USA, kde som spieval Americkú hymnu na zápase Chicago Blackhawks a Winnipeg Jets. Zazvonil mi telefón, mne „odstrelilo dekel“ a v podstate som rovno letel do Vegas. Veľmi ma to potešilo. Máte za sebou množstvo koncertov a vystúpení a za svoju prácu ste získali množstvo ocenení. Čo je pre Vás najväčším úspechom? V podstate asi toto ocenenie je také najväčšie ocenenie mojej doterajšej kariéry. Zároveň mám množstvo vystúpení aj vďaka filmu Bohemian Rhapsody, čiže sa absolútne nenudím.

Najviac sa ale teším, že vystupujem už 27 rokov počas ktorých som spoznal množstvo krajín a priateľov. Hlavne že môžem robiť čo ma baví. Na sociálnej sieti mi neunikla zaujímavosť týkajúca sa cestovania na vystúpenia. Na svojom aute ste nedávno najazdili vyše milióna kilometrov. Na ktoré vystúpenia či stretnutia máte najlepšie spomienky? Mám ich naozaj veľa. Plánujem ich spísať v knihe, ktorá je v súčasnosti v príprave. Z tých známejších je určite vystúpenie pre David Coultharda, ktorý pre mňa poslal súkromné lietadlo. Mám za sebou aj koncert pred 50-tisícovým davom v Holandsku, či vystúpenia s Karlom Gottom. Aké sú Vaše plány v blízkej budúcnosti? Určite sa čo najdlhšie venovať sa vystupovaniu, chystám aj turné s významnými hosťami a vydať knihu. Okrem toho pripravujem aj projekt s vlastnou tvorbou. No a samozrejme ako správny lokálpatriot sa všade zmieniť o tom, že som zo Slovenska a samozrejme z „Rosanovec“! *Matúš Adamčík 19


Pečenie s Klaudiou Už v mladom veku sa známou cukrárkou stala Klaudia Rimarčíková z Rozhanoviec. Jej profil klaudi_rimka na sociálnej sieti instagram sleduje už necelých 22-tisíc ľudí. Svoje recepty zdieľa aj na sociálnej sieti facebook na stránke @ooohmyfood. Ochotne nám poskytla krátky rozhovor a pridala aj jeden zo svojich najobľúbenejších receptov.

Veľmi ma teší a neskutočne si vážim to, že sa mnou viaceré dievčatá, ženy a dokonca chlapi inšpirujú. Ja sama nie som žiadna vyučená cukrárka a nikto ma to ani neučil. Veľa vecí som si zisťovala štýlom „pokus – omyl“ a učila sa tým piecť lepšie a stále sa mám čo učiť. Preto sa snažím pri receptoch napísať aj tipy a triky, ktoré im pomôžu pri pečení. Dosť veľa mi dalo aj sledovanie videí od Adriany Polákovej, ktorej pečenie stále rada obdivujem. Cukrárkam by som odporučila by som asi len to, aby do každého receptu dali srdce a piekli s láskou. Ono to na výslednej práci dosť vidieť.

Klaudia, pri pohľade na fotky si človek ani nevie vybrať čo by ochutnal skôr. Ako si sa dostala k pečeniu? Mala si nejaký vzor? Paradoxne, doma nikto nikdy nepiekol a mňa to touto cestou ako pubertiačku tiež veľmi nelákalo. Túto záľubu a nadšenie k pečeniu som „objavila“ len pár rokov dozadu počas mojich začiatkov na vysokej škole. Na instagramový profil som si pridávala najprv fotky smoothie nápojov, ktoré som vymýšľala. Potom som začala až s pečením jednoduchých muffiniek až som sa dostala k cheesecakom. Tam sa to potom už s pečením rozbehlo naplno.

Na slávnu cukrárku si dosť štíhla :) Kto je najčastejším konzumentom a hodnotiteľom tvojich dobrôt? Haha ďakujem, ale tu je asi na vine genetika. A cvičenie. Keď človek toľko pečie, tak musí stále niečo ochutnávať a sladkého potom mám až priveľa. Samozrejme, rodina aj priateľ sladké milujú, takže dobrovoľníkov na ochutnávanie mám v okolí viac než dosť. Navyše som piekla asi rok cheesecaky do cukrárne Rodinka tu u nás v Rozhanovciach, takže aj ľudia v okolí mohli práve tam tieto výtvory ochutnať.

Tvoj profil na sociálnych sieťach určite inšpiruje množstvo ľudí. Čo by si odporučila začínajúcim cukrárkam? 20


Zúčastnila si sa už aj nejakej súťaže v pečení?

u ľudí majú tradične moje rôzne cheesecaky, ale skúšam aj rôzne iné veci.

Nikdy som o tom popravde neuvažovala, pretože sa cítim a aj som len amatér. Stále sa mám čo učiť a asi by som si na také čosi ani netrúfla. Už veľká výzva bola piecť pre ľudí do cukrárne, pretože som sa obávala reakcie ľudí. Je iné piecť doma pre mamku, ktorá vás pochváli za všetko (veď také sú mamky) ako pre cudzích ľudí.

Si zástancom tradičných zákuskov alebo rada experimentuješ? Mám veľmi rada jesť tradičné zákusky, ktoré každý poznáme od našich babičiek, no piecť ich veľmi nechcem. Práve preto som sa rozhodla piecť niečo netradičnejšie a rada skúšam recepty, ktoré sú možno modernejšie a novšie. Je to trochu dvojsečná zbraň, pretože nemám žiaden overený recept a musím všetko odskúšať a potrápiť sa s tým. Môj obľúbený cheesecake som jeden čas začala zdobiť ako torty a veľa ľudom sa to zapáčilo. Potom to ale občas dopadlo aj tak, že ľudia mi píšu so žiadosťou vyskúšať cheesecake v tvare hokejového ihriska alebo dinosaura. Klasické marcipánové torty viete urobiť akokoľvek, ale s cheesecakom také zázraky nespravíte. No cheesecake je u nás na Slovensku relatívne „novší koláč“ a preto ho aj nemá každý odskúšaný a má takéto požiadavky. *Matúš Adamčík

Tvoj instagramový profil je určite inšpiráciou pre mnohých. Kde hľadáš inšpiráciu Ty sama? Vymyslela si už nejaký „svoj“ recept, ktorý mal úspech? Zo začiatku som sa snažila kopírovať recepty od iných žien, ktoré pečú a hľadala si recepty na internete a v knihách. Nebola som však často spokojná a mnohé recepty boli pre mňa nedobré. Tak som si začala vymýšľať a skúšať vlastné kombinácie a momentálne na Instagram pridávam iba recepty, ktoré som si sama vymyslela. Najväčší úspech 21


Recept na cheesecake dáme do 1 misky a zmiešame mixérom. Krém by mal byť redší. Nalejeme ho do formy a pár krát pobúchame, aby nám zmizli vzduchové bublinky. Rúru si predhrejeme na 150° - 160° a pečieme cca 35 minút (ale je to individuálne, lebo každá rúra je iná). Odporúčam sledovať okraje a ak tie budú jemne do zlatista upečené a pevné, tak cheesecake je hotový. Vnútri sa môže trochu "želatinovo triasť" to je v poriadku ( stuhne po vychladnutí)

Potrebujeme: Základ: - 140 g orieškové cookies/ maslové sušienky, 90 g masla, Plnka: 500g jemného tvarohu, 200 g kyslej smotany, 160 g práškového cukru, 1 vajce, 2 čl vanilkového extraktu, 1-2 pl hladkej múky, pomarančový sirup do krému (množstvo podľa chuti), 2-3 lyžice škorice

Postup:

Po dopečení otvorte rúru a nechajte ešte aspoň polhodinku koláč tam, aby nepraskol. Potom necháme vychladnúť na izbovú teplotu a dozdobíme podľa vlastných predstáv. Dobrú chuť :)

V mixéri si rozdrvíme sušienky a pridáme tam maslo, ktoré má izbovú teplotu a minútku pomixujeme v mixéri spolu. Suroviny sa nám krásne spoja. Dáme túto zmes na spodok formy (24 cm), ktorú sme vystlali papierom na pečenie ( pozor iba spodok, kraje formy nech sú bez papiera!). Keksíky uťapkáme lyžičkou, aby boli pekne rovnomerne. Krém pripravíme tak, že všetky suroviny

*Klaudia Rimarčíková 22


5. Ročník zimného halového turnaja Už tradične 26.12. sa konal piaty ročník futbalového turnaja v našej telocvični. Tento rok sa opäť prihlásilo päť družstiev, ktoré predvádzali vyrovnané výkony, lebo o prvých troch miestach rozhodovalo iba skóre. Turnaj podporili: Obec Rozhanovce, KŠK Rozhanovce, Záhradníctvo KaK, Zeelandia Konečené poradie:

1. Sniperi 2. KŠK Muži 3. The Igors 4. KŠK Dorast/Legendy 5. FC Roma Pre najlepších jednotlivcov boli toho roku prichystané aj drobné vecné ceny: Najlepší hráč: Martin Halčišák Najlepší junior: Patrik Vasiľ

Najlepší brankár: Dávid Ferko Cena Fair Play: Jozef Dvorčák

Najkrajší gól: Pavol Čitbaj Najlepší strelec: Matúš Jurek * Matúš Adamčík

23


Abovské folklórne slávnosti - 50. ročník

Čože je to päťdesiatka, čo? V roku 2018 sa v našej obci konali už 50-ty krát Abovské folklórne slávnosti. Hlavným ťahúňom bol svetovo uznávaný súbor PUĽS, ktorý predviedol folklórne vystúpenie naozaj na vysokej úrovni. Celá slávnosť sa niesla v duchu Zlatej svadby, pričom si každý vystupujúci súbor pod vedením pána režiséra

predajcov sladkého, slaného a tak ďalej. V areáli amfiteátra bola k dispozícii výstava párt. Súčasťou folklórnych slávností bolo aj sobotné premietanie archívnych záberov z produkcie vtedajšej televízie. Krátky program v kultúrnom dome doplnila pani Božena Pekľanská, ktorá návštevníkom odpovedala na otázky a zaspomínala

Výstava pre pamätníkov v kultúrnom dome

Výstava párt

Urbana prichystal pásmo práve na túto tému.

ako fungovala „Rozhanovská svadba“ a niečo aj zaspievala. Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a už teraz sa môžete tešiť na 51. ročník, ktorý bude dúfame, ešte lepší ako ten minulý a započne novú päťdesiatku úctivo a odvážne.

Súčasťou predstavenia bol aj svadobný sprievod naprieč našou obcou. Počas celého dňa ste si navyše mohli vychutnávať skvelé jedlo, šikovných remeselníkov či rôznych

* Matúš Dugas 24


25


Tretí ročník cyklotrasy

Začiatok prázdnin v našej obci patril už po druhýkrát podujatiu s názvom Cyklotrasa. Síce nám to tento rok trochu pokazili diaľničiari a museli sme upraviť trať, no myslím si, že sa celá akcia vskutku vydarila. Pre účastníkov sme prichystali medaily, menšie zlaté poháre a pre každého cyklistu bola pripravená odmena vo forme špekáčikov, ktoré si mohli sami poopekať podľa svojej chute. A veruže si všetci opekali s radosťou. Cyklotrasa nepatrí medzi náročné akcie na organizáciu. A

práve o to viac ma teší, že tento rok prišli aj páni policajti, Tibi robil doprovod autom a my ostatní sme pripravovali palice na opekanie, ohniská a rezali špekáčiky. Bola to príjemná a najmä rodinná akcia a už teraz sa tešíme na rok 2019. Bude to 3.ročník a opäť pripravíme niečo nové.

*Matúš Dugas

Na účastníkov čakalo pohostenie 26


Letný futbalový turnaj 2018

V poradí už štvrtý ročník letného futbalového turnaja sa konal v strede leta na miestom futbalovom ihrisku. Opäť sme pripravili dve hracie plochy a svoje sily si zmeralo sedem družstiev. Pre víťazov boli pripravené aj vecné ceny a individuálne ocenenia ako to býva každý rok. Turnaj prebehol za krásneho počasia a o občerstvenie sa starala overená guľášová partia a nealko výčap.

Individuálne ocenenia: Najlepší hráč: Martin Turek Najlepší strelec: Jozef Haburaj Najlepší brankár: Dávid Ferko Najkrajší gól: Christián Hric Cena Fair Play: Ladislav Forgáč Najlepší junior: Martin Sokol

Konečné poradie družstiev: 1.

KŠK Rozhanovce muži

2.

Logic

3.

Sniperi

4.

Gedra FC

5.

Experti

6.

Záhradníctvo KaK

7.

FC Roma

Pripravené boli dve ihriská

Vecné ceny od sponzorov 27


Dni obce Rozhanovce

Aj v minulom roku sa konala populárna akcia s názvom Deň obce Rozhanovce. Pripravené boli atrakcie pre deti, grilované špeciality od Mira Fedora, guľáš od futbalistov, cukrová vata, kolotoče, jazda na štvorkolke a rôzne stánky s občerstvením. Pri obecnom úrade boli vystavené veterány. Vystúpili mladé začínajúce kapely a domáci Marek Haluška.

Vzhľadom na obmedzenú dostupnosť hlavného vystupujúceho je oficiálny dátum Dňa obce Rozhanovce stanovený na 29.8.2019. Vybavujte voľno! *Matúš Dugas

Pre deti bol pripravený aj program od Uja Ľuba. Hasiči pripravili obľúbenú penovú šou. Program sa skončil vystúpením kapely Puding pani Elvisovej.

Vystúpenie uja Ľuba

Detský kútik aj stánky s občerstvením

Nachystaný bol aj kolotoč

28


Vianočné trhy

Vianočné trhy pri obecnom úrade sú už pomaly ale isto stálou súčasťou kultúrneho vyžitia v našej obci. Pri komornej atmosfére skvelého vystúpenia nášho speváckeho zboru pod vedením pani Dagmar Nosáľovej sa aj tento rok podarilo vyčariť čarovnú atmosféru Vianoc. Tak, ako bolo zvykom po minulé roky, aj tento rok navarili

vynikajúcu kapustnicu naši futbalisti, či hasiči a podávali sa aj domáce dobrotky rodinky Nosáľovej, či vynikajúci detský punč od združenia Kulturgheto. Pevne veríme, že sa pod Vianočným stromčekom, ktorý obec vysadila aj pre budúce generácie, zídeme aj v roku 2019. *Matúš Dugas

Výlety autobusom Aj tento rok sa konali výlety autobusom. O cestu spojenú s plavbou po Dunajci prejavilo záujem množstvo obyvateľov. Napokon sme vypravili až dva autobusy. Ďalším zájazdom boli nákupy do Noweho Targu, či vyťažovanie zájazdov organizovaných susednými obcami na maďarské kúpaliská. Plavba po Dunajci

*Matúš Dugas 29


Základná škola informuje Naša základná škola prešla v roku 2018 viacerými zmenami, o ktorých by som vás chcel v krátkosti informovať. Najväčšou zmenou určite bola zmena názvu školy v súvislosti s fúziou základnej školy s materskou školou. K vzniku nového subjektu „Základná škola s materskou školou Rozhanovce“ došlo 1.septembra 2018. Pribudli nám nové deti, noví zamestnanci, ktorých rady sa rozšírili o zamestnancov materskej školy, ale aj školskej jedálne.

zníženie prevádzkových nákladov. V základnej škole je nevyhnutnou potrebou rozšíriť kapacity školy o odborné učebne a školskú jedáleň (pred Vianocami sme sa dozvedeli o úspešnej realizácií nášho projektu, ktorý je zameraný na zabezpečenie vybavenia školských dielní, školskej knižnice a novej počítačovej učebne) Realizácia tohto projektu, ktorého ukončenie je naplánované na február 2020 si však vyžaduje vybudovanie nových priestorov. Ďalším, rovnako akútnym problémom je kapacitne nevyhovujúca súčasná výdajňa stravy, nakoľko od 1.9.2019 sa rapídne zvýši počet stravníkov (zadarmo obedy pre všetkých žiakov školy). Všetky tieto problémy je možné vyriešiť realizáciou prístavby školy, ktorej projektová dokumentácia je už ukončená a pripravená na realizáciu. Všetko bude záležať na kompetentných ľuďoch z obce, ktorí o tom môžu rozhodnúť.

Populárna šarkaniáda V súčasnosti zamestnávame 54 zamestnancov a školu navštevuje 386 žiakov ZŠ a 78 detí MŠ. Samozrejme, s rozšírením školy nám pribudli aj nové povinnosti a problémy, ale aj nové výzvy, s ktorými sa určite chceme, čo najlepšie popasovať. V roku 2019 nás čakajú rôzne projekty a investície. V budovách MŠ je naplánovaná rekonštrukcia, ktorá je zameraná hlavne na

Mikuláš na našej škole 30


Okrem týchto plánovaných projektov sme v roku 2018 realizovali projekt „V škole úspešnejší“, vďaka ktorému sme mohli zamestnať pedagogického asistenta pre žiakov s individuálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami hlavne na 1. stupni. V tomto projekte budeme pokračovať aj v roku 2019. V prípade úspešnosti projektu by sme mohli vytvoriť nové pracovné miesta na pozíciu špeciálneho pedagóga a psychológa.

opäť potvrdili kvalitné výsledky žiakov v našich najúspešnejších športoch a to v bedmintone - 2x 1. miesto (CH-R.Viničenko, R.Suchý, D-K.Tomašková, A. Krajevská , 1x 2.miesto (M.Beňová, T.Spišáková) a 1x 3. miesto (K.Vašiga, M.Rabada) a florbale – 1.miesto chlapci. Veľmi dobre sa umiestňovali žiaci na rôznych súťažiach v prednese. Obsadili 2 x 1. miesto (K.Hoľanová, a A.Počtarjovová a raz 2. miesto (A.Nosáľová). V predmetových olympiádach najväčšie úspechy dosiahli žiaci v geografii (M.Nohaj) a chémii (S.Lukáčová). V rámci okresu obsadili 2 x 2. miesto. Darilo sa nám aj v atletike, kde sme získali 1. miesto v okresnom aj krajskom kole (B.Bálint). Taktiež v počítačovej súťaži pri tvorbe programu obsadili žiaci M.Juhás, J.Jurek a J.Hrbál) v okrese 1. miesto.

Akadémia

V minulom roku sa skončil medzinárodný projekt ERASMUS+, v rámci ktorého sa naši učitelia a žiaci zúčastnili niekoľkých medzinárodných návštev na partnerských školách v zahraničí. Vycestovali napr. do Rumunska, Grécka, Holandska, Portugalska. Do tohto medzinárodného projektu sa plánujeme zapojiť aj v tomto kalendárnom roku. Okrem spomínaných projektov bola škola zapojená v roku 2018 ešte do týchto ďalších projektov : IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (spolupráca s UPJŠ), Nadácia SPP – grantový program pre regióny (výstavba altánku), IROP – nové učebne pre ZŠ, Digitalizácia škôl, Hovorme o jedle a iné. Čo sa týka úspechov našich žiakov v minulom roku môžem konštatovať, že sa

Florbalový turnaj

Na záver by som sa chcel našim zamestnancom, rodičom, zriaďovateľovi a podporovateľom školy srdečne poďakovať za ich podporu a priazeň v roku 2018 a popriať všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2019. *Mgr. Ľuboš Takács 31


Tradičný Katarínsky ples Už po 8. krát sa Rozhanovčania mohli v druhej polovici novembra zabaviť na tradičnom Katarínskom plese. Viac ako stovka ľudí sa zabávala, spievala a tancovala až do skorých ranných hodín, pričom o ich zábavu sa starala Ľudová hudba Stropkoviani a DJ Johny.

V obvyklej tombole sa našla až tridsiatka cien, pričom hlavná cena, moderná sušička, ostala v rozhanovskej domácnosti. Organizátori plesu, Dominik Béreš a manželia Verebovci, už teraz avizujú 9. ročník tohto úspešného plesu na 16. november 2019.

V programe sa okrem iných predstavilo Tanečné štúdio Adriany Vrbovej s moderným Charlestonom i temperamentným Fľaškovým, dychberúca vzdušná akrobatka a košický parkouroví "džamperi" so svojou krátkou ukážkou skokov, premetov, sált a v závere ich šou dokonca spoločne preskočili 5 figurantov vybraných spomedzi návštevníkov plesu.

*Dominik Béreš 32


Demografický prehľad obytateľstva za rok 2018. Počet obyvateľov: 2522 Muži: 1242 Ženy: 1280

Prehľad občanov zomrelých v r. 2018, podľa dátumu úmrtia: 1/ Ján SABOLČÁK 2/ Helena BASALOVÁ 3/ Margita ŠVIHUROVÁ 4/ Kristína GAZDAČKOVÁ 5/ Marta LUKÁČOVÁ 6/ Helena TOMKOVÁ 7/ Michal TOMKO

- deti do 15 rokov: 457 - nad 80 rokov evidujeme 85 občanov - priemerný vek obyvateľov je 39,6 rokov

- narodenie v r. 2018 – 22 detí / 10 Vývoj za posledné roky - za posledných chlapcov, 12 dievčat/ • úmrtie – 7 občanov / muži 2, 20 rokov stúpol počet občanov o 20 % ženy 5/ *Milena Česláková

33


DHZ Rozhanovce Už štvrtý rok sa úspešne rozvíja dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe registrujeme 31 členov z toho 11 žien. Tento rok nebol náš hasičský zbor vyzvaný k žiadnej mimoriadnej udalosti, no dopoludnia v stredu 11.7.2018 sme absolvovali previerkové cvičenie, na ktorom sme úspešne splnili zadanú úlohu. Cieľom poplachu bolo zhodnotiť fungovanie a činnosť nášho hasičského zboru v celoplošnom systéme rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Okrem klasickej činnosti ochrany a pomoci občanom sme sa venovali aj športovej činnosti. Zorganizovali sme majáles a boli sme nápomocní pri kultúrnych podujatiach ako bola vatra či vianočné trhy.

súpravy povodňovej záchrannej služby, na ktorom sme túto techniku spoločne s ďalšími DHZ vyskúšali pri stavbe protipovodňovej bariéry. V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, na ktorú sme dostali dotáciu. V napätí čakáme aj na nové kolo odovzdávania hasičských vozidiel Iveco. Naši mladí hasiči v jednotke Plameň sa opäť zúčastnili na súťažiach, medzi ktorými nechýbal celoslovenský branný pretek v Krompachoch.

Dvaja členovia v dňoch 8.-10.6.2018 úspešne absolvovali špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce.

Náš protipovodňový vozík

V piatok 8.6.2018 boli veliteľ DHZO a starosta našej obce v Moldave prebrať protipovodňový vozík čím sa zlepšilo naše materiálno – technické zabezpečenie. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach zároveň zorganizovalo odborno-metodické školenie o spôsobe využitia prostriedkov

Školenie na stavanie zábran 34


Kendický pohár V septembri sme organizovali súťaž ToryskoRužinského okrsku. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok v kategóriách deti, ženy a muži. Pozvanie prijali dobrovoľníci z Budimíra, Chrastného, Beniakoviec, Ploského, Kráľoviec a Košickej Belej. Okrem

DHZO Rozhanovce. Jozefa Dancáka vystriedal Štefan Nigut. Za snahu, obnovenie hasičov v Rozhanoviach a obrovský kus práce, ktorú je vidieť, si Jozef Dancák zaslúži veľké ĎAKUJEME! *Štefan Nigut

Branné cvičenie

Detské družstvo hasičov toho sme boli aj na súťažiach v Budimíre, Chrastnom a Kendiciach odkiaľ si ženské družstvo odnieslo putovný pohár za 2. miesto. V spolupráci s DHZ Budimír sme na futbalovom ihrisku v piatok 5.10.2018 pripravili účelové cvičenie pre druhý stupeň ZŠ Rozhanovce. Deťom sme poukazovali techniku, predviedli im hasenie a ukážku fixovania zranenej osoby na transportné lôžko, ktoré si taktiež mohli vyskúšať. Sme radi, že sme mohli deťom ukázať trošku z našej dobrovoľnej práce a osloviť ich. Koncom minulého roka došlo aj k výmene predsedu DHZ Rozhanovce a zároveň veliteľa

Pred súťažou v Krompachoch

35


Futbalový klub informuje Sezóna 2017/2018 bola pre futbalový klub zatiaľ najúspešnejšou. Žiaci si v poslednom kole zabezpečili titul v najvyššej okresnej súťaži. Dorastu sa veľmi nedarí. V tejto vekovej kategórii máme veľmi málo hráčov a káder sme tak museli doplniť hráčmi z akadémie Benecol Košice, ktorí nedostávali príležitosť v materskom klube, aby sme vôbec súťaž s našimi chlapcami mohli hrať. Naopak spustili sme projekt pre prípravku a deti od 4 do 9 rokov. Pri úvodnom zápise sa prihlásilo 9 uchádzačov, no na úvodnom zoznamovacom tréningu s trénermi z Benecolu sa prišlo ukázať 35 chlapcov. Ide o pravdepodobne najväčšiu mládežnícku základňu v okolí. Šikovnejších chlapcov sme posunuli rovno k žiakom a o stabilnú 20 člennú prípravku sa zatiaľ staráme v tréningovom procese. V nasledujúcej sezóne by sme ich chceli prihlásiť do súťaže. Mužom sa podarilo konečne podarilo postúpiť do prvej triedy. Pred troma rokmi sa po reštarte klubu pod novou značkou a vedením podarilo kontinuálne prejsť z tretej triedy až do najvyššej okresnej súťaže. Druhú triedu sme vyhrali bez jedinej prehry a momentálne zimujeme v pokojnom strede tabuľky, čo bolo aj cieľom pred touto sezónou. Na nováčika sme ale mohli zimovať aj vyššie. Kriticky treba priznať, že

sme nezvládli domáce zápasy s Včelármi a Novou Polhorou čo sa nám na domácom ihrisku nesmie stávať. Naopak úžasné spomienky budeme mať na zápas v Mokranciach, kde sme v závere stretnutia za 6 minút vyrovnali z 3:0 na 3:3 a domov si odniesli aspoň bod. Mužstvo nastupovalo prevažne s domácimi hráčmi a odchovancami z dorastu. Mužstvo herne ožilo najmä príchodmi Richarda Tereščíka z Lokomotívy a Jozefa Belenyiesiho z FK Krásna. Napriek tomu sme jedno z mála klubov, ktorý vedel postaviť základnú jedenástku z výlučne domácich hráčov. V novej sezóne sme museli hráčsky káder rozšíriť, keďže nová súťaž znamenala oveľa viac zápasov a do nám karát nezahrali ani ťažké zranenia niektorých kľúčových hráčov, práca na zmeny, či odchody za prácou do zahraničia.

Žiaci na zápase v Bidovciach 36


Výmena rozpadajúcich sa vstupných dverí na šatni Okrem futbalu sme sa venovali aj príprave ľadového klziska pre širokú verejnosť, zorganizovali sme letný a zimný futbalový turnaj a pomáhali sme pri kultúrnych podujatiach organizovaných obcou. Napríklad z vyťažku z dobrovoľného príspevku počas vianočných trhov sa nám podarilo vymeniť rozpadávajúce sa dvere na šatni. Okrem toho sme opravili povrch pod striedačkami. Medzi najväčšie výzvy do budúcnosti bude vysporiadanie futbalového ihriska. To nepatrí obci, ale miestnemu pozemkovému spoločenstvu a tak sú akékoľvek investície zázemia obmedzené. Veríme, že napokon nájde obec spoločné riešenie a futbal sa v našej obci zachová. Zároveň chceme poďakovať vlastníkom, že nás ústretovo podporili a ponechali ihrisko na terajší účel v nájme, až do skorého

vyriešenia situácie. Napriek zníženiu dotácie od obce sa nám podarilo rozpočet naplniť, prilákali sme nových sponzorov a získali sme aj nejaké peniaze z príspevku z 2 percent z daní, ktoré nám budete môcť

Zimná príprava v Maďarsku poukázať aj tento rok. Bez podpory by udržať chod klubu pre 4 družstvá a 115 hráčov nebolo možné.Klub podporili noví sponzori a veríme, že ďalší ešte pribudnú. V roku 2018 podporovali futbalový klub: Obec Rozhanovce, Zeelandia, Záhradníctvo KaK, Večierka MiX, Proffil - plastové okná, MTM Centrum Pneuservis KNV, Tipsport, Prifol, Dve percentá z daní a výhradný sponzor pre mládež Power Play Manager online hry. Ak nakupujete na internete môžete nás podporiť aj cez dobromat.sk *Matúš Adamčík

Rozhodujúci zápas mužov vo Valalikoch 37


Na hornej sú hráči, ktorí vybojovali postup do najvyššej okresnej súťaže Horný rad z ľava: Adam Veselovský, Dominik Gedra, Marián Tóth, Lukáš Ongáľ, František Gedra, Jozef Balog, Dominik Fedor, Martin Sokol, Matúš Adamčík, Dolný rad: František Nedbal, Marek Plesko, Jozef Belenyiesi, Ján Duna, Štefan Jakab, Martin Turek a Richard Tereščík. Na fotke chýbajú ešte Viktor Nohaj, Martin Nohaj a Jaroslav Staňo. Vedúci mužstva je František Migáč, ktorý sa stará aj o mládež. Priebežná tabuľka po jesennej časti:

38


Agentúra JES

39


Obecný úrad: úradné hodiny Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ Piatok: 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

40

Pošta Pondelok 7.00 - 11.00 13.00 - 15.15

Utorok

7.00 - 11.00 13.00 - 15.15

Streda

7.00 - 10.00 14.00 - 17.30

Štvrtok Piatok

7.00 - 11.00 13.00 - 15.15 7.00 - 11.00 13.00 - 15.15