Rozhanovcan 5 - 2017

Page 1

ZDARMA!


Na úvod

Po dlhšej pauze sa k Vám dostáva už piate číslo občasníka Rozhanovčan. V tomto čísle, ktoré vychádza s miernym odstupom aj kvôli úspore nákladov na tlač, nájdete ročný súhrn noviniek ako aj prehľad o udalostiach v obci za celý rok 2017. Zaujímavé bude aj porovnanie extrémov počasia, stavebné úpravy v obci a návrat k historickému okienku pána Imricha Jelča. Veríme, že aj tentokrát Vás časopis dostatočne informuje a zaujme. Podnety k časopisu radi privítame na e-mailovej adrese obcasnik@rozhanovce.com *Redakcia

Občasník Rozhanovčan vydáva obec Rozhanovce ako nepredajný, pre všetky domácnosti a organizácie obce Rozhanovce. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia: Matúš Adamčík, Martina Koribská, Matúš Dugas Grafická úprava a sadzba: Matúš Adamčík, Korekcia: Veronika Rabadová Prispeli: Imrich Jelč, Matúš Dugas, Matúš Adamčík, Štefan Nigut, Milena Česláková, Základná škola Rozhanovce Fotografie poskytli: Dávid Pačut, Matúš Adamčík, Imrich Jelč, Ivan Frič, KC Abova, Mária Burčíková, Milan Kič, Jana Račková, Matúš Dugas Vydáva: Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce IČO vydavateľa: 00 324 655, DIČ 2021244962 Dátum vydania: 15.12.2017, Tlač: Karopress, s.r.o. Ročník: 3. Evidenčné číslo EV 5210/15 Občasník je registrovaný pod číslom ISSN 1339-9667

Hľadáme nových prispievateľov! Kontakt - otázky - podnety: obcasnik@rozhanovce.com

2


Informujeme občanov

Investície do líniových stavieb - čo sa týka investícii, rok 2017 sa rozbiehal pomalšie. Podarilo sa však zabezpečiť dostatok prostriedkov na nové líniové projekty. Konkrétne tento rok pribudnú nové chodníky na ulici Robotníckej, dokončil sa chodník na

napojeniu chodníka k prechodu pre chodcov a po uplynutí eurofondovej karantény aj posunutie autobusovej zastávky Robotnícka. Projektuje sa aj parkovisko pri bytovkách na ulici Školskej, ktoré bude z asfaltu. Projekty budú k dispozícii na Obecnom úrade.

Čiastočné zateplenie a výmena okien na KD - pred a po ulici Slnoveného národného povstania smerom na Vajkovce a čiastočne sa predĺžil chodník na ulici 19. januára. Tak isto pribudlo nové parkovisko na Kostolnej ulici medzi zdravotným strediskom a Rímskokatolíckym kostolom. V projektovej príprave je chodník na Jarnej ulici, lávka cez Hýľov potok kvôli

Kultúrny dom - Po neúspešnej žiadosti o dotáciu na zateplenie kultúrneho domu z minulého roka sme pristúpili aspoň k čiastočnej renovácii fasády a výmene okien vzhľadom na veľké teplotné úniky a estetické vylepšenie priečelia stavby.

Nové parkovisko pri kostole pred a po 3


pre nové vedenie. Niektoré úseky budú riešené z väčšej časti vzduchom, formou vedenia po stĺpoch. Prípadné zmeny ohľadom tejto témy budú oznámene prostredníctvom webovej stránky obce. Predpokladané nadzemné prípojky sú vyznačené modrou, nadzemná sieť zelenou, červenou slučkovanie nového výkopu resp. pretlaku. Oranžovou je vyznačená existujúca HDPE sieť. Siete pokračujú až po posledný dom na každej ulici. Momentálne čakáme na ďalšie informácie od investora. V čase uzávierky predpokladal začatie prác na jar 2018.

Robotnícka ulica pred a po

Dokončenie chodníka smer Vajkovce Optický internet - Vyšlo to! Investor a prevádzkovateľ pevnej siete oznámil, že zaradil našu obec do projektu vybudovania optickej siete v našej obci. Niekoľko variant bolo konzultovaných aj na obecnom úrade. Všetky prekopávky cez nové chodníky či dôležité a rekonštruované cesty boli zamietnuté, tak že geodeti, ktorých ste v uliciach mohli vidieť, zameriavali nové trasy

Predpokladané trasovanie siete 4


Základná škola - Areál Základnej školy dostal opäť niekoľko vylepšení. Najvýraznejšou zmenou je oprava a dobudovanie veľkého multifunkčného ihriska s atletickou dráhou. Sociálne siete zamestnalo riešenie obrubníkov na okraji hracej plochy. Napokon bolo odstránené a areál bývalého asfaltového ihriska zostal otvorený pre širokú verejnosť. Riaditeľstvo ale oznamuje, že pri prípadoch vandalizmu či poškodzovania nového ihriska svoje rozhodnutie prehodnotí. Areál je vybavený kamerovým systémom. Škola ihrisko vybudovala z vlastných zdrojov. Vďaka nadácii SPP pribudol aj nový altánok určený na výuku detí vo vonkajších priestoroch a na čerstvom vzduchu.

Materská škola - S pribúdajúcim počtom obyvateľov či detí pribudli aj nároky na rozšírenie materskej školy o štvrtú triedu. Vzhľadom na zápis väčšieho počtu detí než je samotná kapacita škôlky a tak sa pristúpilo k rozšíreniu kapacity. Počas septembra pribudla nová zrekonštruovaná trieda. Momentálne čakáme, ako dopadne naša žiadosť na euro fondovú výzvu na celkové zateplenie škôlky.

Rekonštruovaná miestnosť v MŠ Nový územný plán - V budúcom roku dôjde aj k zmene celého územného plánu. Jeho súčasnú podobu nájdete na webovej stránke www.uzemneplany.sk. Predpokladaný termín schvaľovania finálnych zmien po prerokovaní je Marec 2018. Vyhodnotenie pripomienok je naplánované na koniec roka 2017. Viac k územnému plánu nájdete v samostatnej kapitole.

Asfalt nahradila umelá tráva

Automaty - V januári bol odstránený posledný výherný automat z našej obce. Zákaz bol vydaný už dávnejšie, ale tento automat mal platnú licenciu do konca roka 2016. Automaty nepríjemne zasiahli do životov rodín či jednotlivcov a je dobré, že minimálne tu sa už hrať nebudú.

Kategória trávnika ako na štadióne v Žiline

Nový altánok pre výučbu vonku

Koniec automatom 5


Bývalá policajná stanica - Približne po pol druha roku došlo konečne k prevodu vlastníctva bývalej policajnej stanice do vlastníctva obce. Týmto krokom obec reagovala na možné dohady a padlo rozhodnutie zriadiť tu požiarnu zbrojnicu. Celkovú cenu nehnuteľnosti s pozemkom v sume cca 26 000 eur sme požiadali ministerstvo refundovať. Na stretnutí veliteľov DHZ nás minister vnútra ubezpečil, že vyčlenil dostatočný balík peňazí na rekonštrukciu a modernizáciu požiarnych zbrojníc. V tejto chvíli sa pripravuje projektová dokumentácia. Naši hasiči ale nezaháľali a okamžite začali čistiť zarastený a dlhodobo neudržiavaný pozemok od náletových drevín.

umiestniť ďalšie kamery na všetky vjazdy do obce v rámci prevencie voči kriminalite. Mobilná triedička odpadu - Téma,ktorá vzbudila najmä na sociálnych sieťach veľké obavy a šírenie dezinformácií si zaslúži vysvetlenie. Súkromná firma mala záujem získať technológiu na triedenie tuhého odpadu a umiestniť jej mobilné stanovište v katastri obce. Proti tomuto zámeru sa postavilo zastupiteľstvo i starosta. K téme bola spísaná aj petícia proti zámeru tejto súkromnej firmy. Už v pripomienkovom konaní a pred spustením petície starosta zamietol predmetný zámer a pozval firmu k prerokovaniu situácie. Žiadna mobilná triedička či skládka v katastri obce Rozhanovce teda nebude! Nová všeobecná lekárka pre dospelých - V lete došlo k zmene aj v miestnej ambulancii pre dospelých. Po dlhých rokoch s praxou

skončila MUDr. Valéria Lisá. Jej nástupkyňou sa stala MUDr. Vávrová. Vodné toky - Tento rok sa pristúpilo k prečisteniu Mlynského potoka v časti od križovatky pri škole smerom k vyústeniu za Jarnou ulicou smerom do Torysy. Zároveň bolo koncom novembra prečistené koryto Hýľovho potoka ako predpríprava na výstavbu lávky cez potok s napojením na nový chodník.

Vyčistený pozemok pohľad z rovnakého miesta pred a po

Kamerový systém - v tomto roku sme sa opäť zapojili do výzvy pre rozšírenie kamerového systému. V týchto dňoch prebieha jej vyhodnotenie. Nové kamery už pribudli na Školskej ulici, kde sme zaznamenali krádež a poškodenie áut. V budúcom roku je zámer

Budúci rok tu pribudne lávka a nový prechod pre chodcov z Robotníckej 6


Sťažnosti - Po kontrole evidencie sťažností bol vypracovaný nový organizačný poriadok a poverené osoby k evidencii sťažností. Po poslaneckej kontrole bolo zistené, že do začiatku decembra boli podané len tri oficiálne sťažnosti, hoci v internetových diskusiách ich je dostatok. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste svoje žiadosti smerovali vždy ústne do zápisnice na obecnom úrade, alebo písomne na adrese obec@rozhanovce.com. Odovzdať ich môžete aj do podateľne na obecnom úrade. Uzávera

cesty

-

Niektorých

dňa. Zároveň môžete požiadať o výnimku v prípade významnej príležitosti na obecnom úrade najmenej 5 dní pred plánovaním ohňostroja. Kontrolu dodržiavania vykonáva starosta obce, poverení zamestnanci obce Rozhanovce a členovia komisie na ochranu verejného poriadku. Podnety na prešetrenie možno nahlasovať osobne, elektronickou

občanov

obmedzila uzávera miestnej komunikácie

medzi obcami Rozhanovce a Hrašovík a to z dôvodu bezpečnosti pri realizácii stavebných prác stavba na diaľnici.

Obmedzenie petárd platí na celom území obce poštou, alebo telefonicky na obecnom úrade. V priestupkovom konaní hrozí pokuta 100 EUR. Celé znenie VZN nájdete na stránke obce, alebo na obecnom úrade. Opravy výtlkov - Obec z programu údržby zakúpila sadu na opravu výtlkov v ktorej sa nachádza aj infražiarič a hladička. S pomocou infražiariča je možné pracovať aj pri nízkych teplotách a opravy tak môžeme realizovať svojpomocne. Opravy sa realizujú vždy, keď to čas dovolí. V prípade, že máte k tejto téme podnet, informujte sa na obecnom úrade, kedy budú konkrétne ulice opravované.

Práce na nadjazde do Hrašovíka začali Nájom za hrobové miesta - Pripomíname občanom povinnosť v zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a Všeobecne záväzného nariadenia obce Rozhanovce č. 3/2014 zo dňa 27.2.2014 , že je potrebné uzatvoriť zmluvu a uhradiť poplatok za užívanie hrobového miesta na cintoríne v Rozhanovciach. Nájomné za hrobové miesto sa uhrádza na 10 rokov pri podpise zmluvy, podľa platného cenníka. Hroby bez uzavretej zmluvy a uhradeného poplatku budú postupne zrušené v súlade so zákonom. Zákaz ohňostrojov a petárd - Novým všeobecne záväzným nariadením sa zakazuje používanie ohňostrojov a petárd, s výnimkou Silvestra od 20:00 do 03:00 nasledujúceho

Pracovníci obecného úradu pri opravách 7


Oplotenie ihriska - Futbalové ihrisko sa stalo znovu obľúbeným miestom pre oddych a zábavu detí a mládeže. Zároveň si ho ale často niektorí jedinci mýlia so zberným dvorom či miestom na venčenie. Vzhľadom na podnety viacerých rodičov obec pristúpilo k vybudovaniu oplotenia od budúcej hasičskej zbrojnice až po šatňu futbalistov dvojmetrovým betónovým plotom. Zároveň bolo z okolia bolo odstránených 360 ton rôzneho odpadu! Veríme, že po dobudovaní zbrojnice a uzavretí pozemku zo severnej strany sa situácia okolo čistoty a bezpečnosti zlepší.

nedostal pre zle zaparkované vozidlá. Treba si tiež uvedomiť, že pre mechanizátora je veľmi náročné včas a dôkladne odhŕnuť cestu širokým pluhom tak, aby autá nepoškodil.

Parkujme rozumne, nielen v zime! Nórske fondy - tento rok sme sa zapojili do projektu tzv. Nórskych fondov so žiadosťou o dotáciu na preplatenie výmeny strechy na obecnom úrade. Už prebehlo predbežné verejné obstarávanie a čakáme na výsledok posudzovania.

Nový dvojmetrový plot na ihrisku Rozširovanie verejného osvetlenia - v minulom roku sa čiastočne osvetlil cintorín. Tento rok pribudlo osvetlenie na Kvetnej ulici so spoluúčasťou majiteľov pozemkov. Akékoľvek výpadky na verejnom osvetlení hláste na obecnom úrade osobne, telefonicky či mailom. Nevyužívajte na tento účel sociálne siete vzhľadom na to, že facebook pracovníci nesledujú. Platí to pre všetky typy podnetov.

Strecha je už v zlom stave Reflexné označenie prechodu - pri základnej škole sa po naliehaní na správcu komunikácie pristúpilo aspoň k čiastočnému zlepšeniu bezpečnosti a to osadením reflexných značiek.

Zimná údržba - vzhľadom na skúsenosti z uplynulých zím chceme vyzvať majiteľov osobných vozidiel, aby nielen počas zimnej sezóny, ale vždy, keď je to možné parkovali svoje vozidlá vo svojich dvoroch. Viaceré sťažnosti na zimnú údržbu, najmä počas kalamitného obdobia možno považovať za neopodstatnené a to z dôvodu, že do niektorých ulíc sa odhŕňač

Nové reflexné označenia 8


Máme SMS Rozhlas ! Ako na to ?! Obecný rozhlas je neodmysliteľnou súčasťou každej väčšej obce na Slovensku. V súčasnej uponáhľanej dobe je, ale ťažké niektoré oznamy z hlasovej služby zachytiť. Novinkou je SMS Rozhlas, do ktorého sa jednoducho zaregistrujete osobne na obecnom úrade. Stačí nadiktovať pracovníčke telefónne číslo a ulicu, na ktorej bývate. Následne budete zaradení do databázy a neminú Vás dôležité oznamy z oblasti kultúry, zdravotnej starostlivosti či odstávkach energií v jednotlivých lokalitách. Formulár môžete vyplniť aj z pohodlia domova a to cez internetovú stránku obce - www.rozhanovce.com

Všetky telefónne čísla sú uchované v zabezpečenom formáte a nebudú poskytované tretím stranám. Takisto sa zo služby môžete kedykoľvek odhlásiť. Takéto oznamy môžete dostávať na mobil

Služba je bezplatná! *Matúš Adamčík

V tejto časti stránky sa registrujete 9


Ruža pre starších Podujatie s dlhou tradíciou Ruža pre starších sa tento rok konalo v novembri. Prítomných privítali miestni kňazi spolu so starostom. O program sa postarali deti z materskej školy. Všetci prítomní dostali od obce okrem pekného programu aj užitočný darček v podobe ekologickej tašky s logom Rozhanoviec. Dámam sa ušiel aj voňavý kvietok. Podujatia takéhoto typu sú poďakovaním a uznaním našich starších obyvateľov, ktorých si obec a organizátori vážia. Dúfame, že sa o rok

Vystúpenie detí

vidíme opäť a že všetkých prítomných bude sprevádzať dlhé roky zdravie a úsmev na perách. *Matúš Dugas

10


Pozemky pod diaľnicou

Pred výstavbou diaľnice Budimír Bidovce došlo k odkúpeniu pozemkov v rámci verejného záujmu. Nie všetky parcely sú k dnešnému dňu vysporiadané a preto boli dočasne prevedené pod správcu SPF. V centrálnom registri zmlúv SR nájdete zoznam pozemkov, ich posledného majiteľa, výmeru aj aj výkupnú cenu za ktorú boli pozemky prevedené pod SPF. Ak v zozname majiteľov poznáte svojich predkov, máte možnosť požiadať o dedičské konanie a následne prevod financií, ktoré prináležia hodnote pozemku. Spolu je nevysporiadaná hodnota pozemkov vyše 1 800 000 eur.

Novinkou v oblasti informatizácie štátneho katastra je nová webová aplikácia: zbgis.skgeodesy.sk Tu si jednoducho a prehľadne nájdete svoje parcely a jednoducho identifikujete vlastníka, stiahnete si informatívny list vlastníctva, ťarchy, či identifikujete polohu pozemku vďaka satelitnej mape vrátane výmery.

Link k zmluve nájdete na stránke: http://www.nase-rozhanovce.com/ products/tema-pozemky-pod-dialnicoubez-znameho-vlastnikov/ Takto si jednoducho nájdete pozemok

Zmluva o prevode vlastníctva č.00830/2014 -PKZP-K40040/14.00 - NDS, a.s.

*Matúš Adamčík 11


Územný plán obce Čo je územný plan a na čo slúži?

Kto mení územný plán?

Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy. Obec má zo zákona schválený územný plán z roku 2006, ktorý obsahuje sedem schválených zmien a doplnkov. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja.

Územný plan mení spracovávateľ na základe odborného posúdenia a schválenia príslušnými inštitúciami. Následne zmenu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zmeny v územnom plane?

Územný plan obce vrátane všetkých zmien a doplnkov sa nachádza na webovej stránke: www.uzemneplany.sk

Verejné prerokovanie - November 2017 Kde sa viem pozrieť na aktuálny plán?

Predpokladaná zmena je žiadosť doručená na obecný úrad a jej posúdenie spracovateľom ako aj dotknutými orgánmi ako napríklad distribútori energií, životné prostredie, alebo správou chránenej ornej pôdy. Práve tá je najčastejším problémom pri prehodnocovaní územného plánu v miestach kde prebieha rastlinná výroba prípadne poľnohospodárska činnsoť.

Zároveň je k dispozícii na obecnom úrade v tlačenej podobe. Predpokladaný termín schvaľovania finálnych zmien po prerokovaní je Marec 2018. *Matúš Adamčík

12


Výzva na záchranu kúrie Obec Rozhahanovce oznamuje prípadným záujemcom, že je možné predložiť zámer pre účelové využitie bývalej budovy služieb na ulici SNP formou dlhodobého nájmu. Na obecnom úrade sú k dispozícii statické posudky, pôdorysy a iné dokumenty, do ktorých je možné nahliadnuť. V prípade žiadosťi o obhliadku budovy kontaktujte prosím starostu obce. Budova nie je kultúrnou pamiatkou a je odpojená od všetkých sietí, ktoré ale na pozemku sú. Podľa predbežných odhadov je rekonštrukcia pre obec finančne náročná a stav budovy je havarijný. Z dôvodu zlého technického stavu je budova oplotená a v jej blízkom okolí je zakázané sa pohybovať! *Obecný úrad

V tejto časti bola kedysi banka 13

Opadajúca omietka na pavlači


Odpadové hospodárstvo Čo prináša nový zákon o odpadoch? Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch bol účinný od 1.7.2011 a počas svoje 13-ročnej histórie bol vyše 30 krát novelizovaný. Ako je uvedené vyššie, odpadové hospodárstvo Slovenska potrebuje zásadnú systémovú zmenu, ktorú nie je možné dosiahnuť novelizáciou tohto zákona. Hlavné zmeny, ktoré nový zákon o odpadoch prináša a týkajú sa občanov: sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov, zákaz skládkovania niektorých druhov odpadu, zákaz domáceho spaľovania komunálneho odpadu a bioodpadu. Sprísnenie zberu a výkupu kovových odpadov Jedným z cieľov nového zákona je zamedziť trestnej činnosti spojenej s výkupom kovov. Medzi novozavedené pravidlá patria: bezhotovostný styk, používanie váh podľa osobitného predpisu, monitorovanie priestoru s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, nové nahlasovacie povinnosti apod. Nová definícia Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku postarať sa o svoj výrobok počas celého životného cyklu, teda aj o odpad, ktorý z výrobku vznikne. Medzi vyhradené výrobky patria: elektrozariadenia (§32), batérie a akumulátory (§42), obaly (§ 52), vozidlá (§60), pneumatiky (§ 69), neobalové výrobky (§ 73) Zákazy Okrem zákazu skládkovania odpadových pneumatík a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov sa zavádzajú ďalšie zákazy:

• •

zákaz skladovanie vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu,

zákaz zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods.1 písm. b),

zákaz spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach, je zakázané zbavovať sa použitých jedlých tukov a olejov vypúšťaním do kanalizácie.

zákaz skládkovania vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

14


„Čierne skládky“ – zodpovednosť za nezákonne umiestnený odpad Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne uložený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu ŠS OH (§ 15 ods.2). Ak tak neurobí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý možno udeliť pokutu do 1 500 € v prípade fyzickej osoby. Priestor na dočasné uskladnenie odpadu v k.ú. Rozhanovce V priestore na dočasné uskladnenie komunálneho odpadu, ktorý sa pre našich občanov nachádza v priestoroch spoločnosti AT ABOV, s.r.o. /vchod od ul. 1.mája/ môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení. Náklady na činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady na triedený zber zložiek KO hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Priestor na dočasné uskladnenie odpadu je Vám k dispozícií v stredu popoludní a v sobotu dopoludnia. Mení sa definícia drobného stavebného odpadu V zmysle nového zákona sa drobným stavebným odpadom rozumie odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre FO, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a drobný stavebný odpad. Pre vymedzenie drobného stavebného odpadu už nie je smerodajné jeho množstvo. Tu sa nastavila sadzba pre uloženie drobného stavebného odpadu, čo v praxi znamená, že ak občan donesie určité množstvo drobného stavebného odpadu, ktoré mu vzniklo pri bežných udržiavacích prácach, obec mu vypočíta na základe sadzby a množstva odpadu sumu, ktorú musí zaplatiť. To znamená, že občan zaplatí za reálne vyprodukované množstvo a neprenáša sa náklad v rámci obce pre všetkým poplatníkov v obci, ako bolo tomu doteraz. Niekoľko informácií pre občanov obce:

zberná nádoba na použité tuky a oleje sa nachádza v priestore na dočasné uskladnenie odpadu /zberný dvor/

vo vnútorných priestoroch Obecného úradu sa nachádza tkz. E Box, kde môžete ukladať všetky drobné elektrozariadenia mimo času kedy je otvorený zberný dvor.

Tetrapaky vhadzujte do klasických smetiakov, pretože firma ktorá ich doteraz separovala už tento odpad nespracováva

Veľkokapacitné kontajnery sa umiestňujú v obci zo zákona a to v jarných a jesenných mesiacoch

Tip pre náučné recyklohry www.asekol.sk

* Milena Česláková

15


Dom smútku

Ako by mal podľa Vás vyzerať? V našej obci je situácia okolo poslednej rozlúčky s nebohým veľmi komplikovaná. Smútočný sprievod musí absolvovať dlhú trasu zo starého kostola na miestny cintorín. Vzhľadom na pokročilé realizácie iných projektov sa preto na rad dostáva aj riešenie pre nový dom smútku, resp. Dom nádeje a kolumbária. V súčasnosti máme k dispozícii tento návrh moderného riešenia pre takúto stavbu, ktorá by mala byť umiestnená v areáli cintorína. Keďže ide o nákladnú investíciu, zaujíma nás Váš názor na to, ako by takáto stavba mala vyzerať. Vaše podnety

či návrhy môžete doručiť na obecný úrad, prípadne elektronicky na: obec@rozhanovce.com Dôležité bude hlavne samotné financovanie. Predpokladaný odhad na takúto stavbu je v rozmedzí od 250 do 300 tisíc eur v závislosti od zvoleného štandardu. Vzhľadom na možné formy financovania formou dotácií z rôznych fondov, by sme chceli finálnu verziu dať do projekcie a požiadať o stavebné povolenie. Následne požiadať o príspevky štátne inštitúcie a fondy. *Matúš Adamčík

Pohľad na vizualizáciu návrhu z hora 16


Vnútorný priestor návrhu

Pôvodný projekt domu smútku z archívu z roku 1982, ktorý žiaľ nebol realizovaný 17


Tuhá zima 2016/2017

Tento rok bol z hľadiska počasia hlavne v zime doslova extrém. Nízke zimné teploty priali aspoň nášmu klzisku pri obecnom úrade. V silných mrazoch sa o jeho povrch starali hasiči spolu s futbalistami. Silné mrazy nahradil sneh a padlo ho neúrekom. Teploty na úrovni -26 °C sa v obecnej kronike spomínali naposledy v roku 1977. Snehovú nádielku sme zažili častejšie.

Skratka ku kúrii

Zasnežená ulica SNP

V nedeľu 18.12.2016 sa konali trhy spojené s rozsvietením stromčeka. Návštevníci si moli vychutnať varené víno, punč a čaj. V spoločnom stánku varili dva druhy kapustnice futbalisti a hasiči. Atmosféru dotvárala živá hudba od Petry Bakaj.

Návštevníci trhov 18


Hral sa futbal aj hokej Na Štefana sa konal už tretí ročník turnaja vo futbale. Podujatie podporila obec a firma Zeelandia. Neoficiálne halové majstrovstvá sveta Rozhanoviec dopadli nasledovne: 1. STARÍ PÁNI, 2. KŠK ROZHANOVCE, 3. SNIPERI, 4. GOGOTEAM, 5. EXPERTI Individuálne ceny: Najlepší junior Patrik Vasiľ Cena Fairplay Ján Migač Najlepší hráč Martin Halčišák

Najlepší strelec Jozef Dvorčák Najlepší brankár Tibor Sopko Najkrajší gól Oliver Koncz *Matúš Adamčík

Najlepší jednotlivci

Klzisko v zime prilákalo množstvo detí aj dospelých a fungovalo 33 dní

19


Prvý hasičský MAJÁLES

V piatok 5.5.2017 sa konal prvý hasičský "MAJÁLES" v kultúrnom dome pod záštitou DHZO Rozhanovce. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani predstavitelia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Na podujatí sa v úvode odovzdali povýšenia členom Rozhanovského zboru a rôzne ocenenia za zásluhy v prospech dobrovoľnej požiarnej ochrany. Približne 130 hostí sa zabávalo do neskorých ranných hodín. Súčasťou podujatia bola aj bohatá tombola a vystúpenie zabávačky Jožky (miestami Jožka). *Štefan Nigut

Výherkyňa tomboly

Odovzdávanie povýšení 20


Veľká súťaž hasičských obvodov v Rozhanovciach Dňa 28.5.2017 sa v Rozhanovciach na miestnom futbalovom ihrisku konala veľká obvodová súťaž hasičov DHZ. Zúčastnilo sa 40 družstiev a na disciplíny štafeta a útok s vodou dohliadalo 50 rozhodcov zo Slovenska a z Čiech. Pri záverečnom vyhodnotení bola odovzdaná pamätná medaila pánovi Vincentovi Lovášimu za 50 ročnú vernosť hasičom. Odhadovaná účasť bola vyše 800 súťažiacich a návštevníkov a ihrisko bolo úplne plné. O občerstvenie a organizáciu podujatia sa postarali naši členovia DHZ Rozhanovce. Podujatie takého veľkého rozmeru zvládli výborne! *Štefan Nigut Celkové umiestnenia v disciplíne útok vodou: Ženy

Muži

Dorastenci

Dorastenky

1.

1.

Beniakovce

1.

Čečejovce

1.

Ďurďošík

2.

Bidovce

2.

Čižatice

2.

Kecerovce

3.

Budimír

3.

Herľany

3.

Košice SOŠT

Štafetový beh

Nástup 400 súťažiacich 21

Košice SOŠT


Abovské folklórne slávnosti - 49. ročník

Jún už tradične patrí v našej obci k mesiacom kultúrneho vyžitia a konania folklórnych slávností. Tento rok to nebolo inak a 18. Júna sa konal na našom amfiteátri už 49.ročník Abovských folklórnych slávností Euro folk Rozhanovce 2017. Bol to opäť festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel,

februára. Súbory sme striedali so skupinami, tance doplnili spevom, oslovili sme aj naše mladé talenty z našej obce a rozposlali pozvánky aj do zahraničia. Tak ako aj po minulé roky, nezabudli sme ani na sprievodné podujatia. Zavolali sme umeleckých rezbárov, hrnčiarov, košikárov, korytárov a mnoho iných, tradičných

Folkloristi v krojoch

Na povoze lákali na slávnosti naši hasiči

detských programov a tradičnej kuchyne nielen z nášho regiónu.

ľudových majstrov. Najmenší si mohli zaskákať na nafukovacích atrakciách, jazdiť na trénovaných koníkoch či maškrtiť na sladkostiach. Dali sme priestor viacerým podnikateľom najmä z našej obce, pretože si myslíme, že domáce akcie by mali zabezpečovať do-

Tento ročník sme sa rozhodli poňať trochu tradičnejšie než po minulé roky. V spolupráci s Kultúrnym centrom Abova a režisérom, pánom Urbanom sme program pripravovali už od 22


máci podnikatelia. Po formálnej a obsahovej stránke sme sa snažili urobiť všetko čo najlepšie. Tento ročník bol totiž výnimočný.

2018. Na programe sa už pracuje a termín 16-17.júna by mal patriť téme Zlatá Rozhanovská svadba. Budeme sa snažiť naozaj nesklamať a pripraviť nezabudnuteľné výročie so všetkým, čo k tomu patrí. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

V roku 2018 to bude 50 rokov, čo sa v našej obci organizuje toto podujatie. S väčšími či menšími zmenami, no stále je to podujatie venované folklóru a kultúre Abova. Už teraz začíname pracovať na jubilejnom ročníku. Bude to dlhá cesta na konci ktorej, pevne verím a dúfam, spoločne oslávime tú poctivú „päťdesiatku“ vo veľkom štýle. Veď, čože je to päťdesiatka, no nie?!

* Matúš Dugas

Pevne veríme a dúfame, že si prídete vychutnať atmosféru folklóru aj v roku

Remeselné stánky a folkloristi 23


Prvýkrát cyklotrasa Stretli sme sa prvýkrát presne prvého. Prvý deň krásnych letných prázdnin. V kalendári svietil dátum 1.7.2017 a v našej obci sa premiérovo stretli najmladší, starší i najstarší. Už od rána partia mladých ľudí zo združenia Kulturgheto pripravovala všetko potrebné na akciu, ktorú sme pomenovali jednoducho. Cyklotrasa 2017. Rozkladali sme stany, začali pripravovať mäso a ďalšie potrebné ingrediencie na guľáš, nosili sme lavice a pivné sety a očami, rukami, nohami sme sa snažili rozohnať tmavé búrko-

vé mraky z oblohy. Celá akcia sa začala s hodinovým posunom oproti pôvodnému plánu, ale dopadla výborne. Celú trať z ihriska cez Hrašovík a Beniakovce prešli malí i veľkí v sprievode vozidla s majákom. Zaslúžili si tak medailu i vynikajúci guláš s kofolou. Ďakujeme za účasť, budúci rok sa snáď podarí pripraviť jednu trať pre menších a jednu náročnejšiu, pre tých väčších.

*Matúš Dugas

Štart cyklotrasy

Cyklisti na ceste do Rozhanoviec

24


Letný futbalový turnaj 2017

Posledný júlový víkend patril podujatiu Dni obce Rozhanovce. Súčasťou podujatia sa stal letný futbalový turnaj na dvoch ihriskách. Jeho už v poradí tretí ročník obsadilo sedem družstiev z našej obce a miestnych firiem , ktoré sú zároveň sponzormi futbalového klubu. V dramatickom finále si víťazstvo po penaltách uchmatli domáci muži z KŠK. Konečné poradie turnaja: KŠK Rozhanovce, 2.Faux Pax, 3. Zeelandia, 4. DHZ Rozhanovce,

5.Sniperi,6.Záhradníctvo,7.Roma Rozgoň Individuálne ocenenia: Najlepší brankár: Rado Borovský, Najlepší junior: Patrik Vasiľ, Najkrajší gól: Christián Hric, Cena Fair Play: František Nedbal, Najlepší hráč: Laco Šuster, Najlepší strelec: Peter Hreško * Matúš Adamčík

Najlepší jednotlivci

Víťazi turnaja

Hasiči v súboji s družstvom Faux pas 25


Dni obce už do tretice

V nedeľu sa od skorého rána chystalo v areály amfiteátra vo veľkom. Každý, kto mohol, ten pomáhal. Prichádzali stánky s občerstvením, pre najmenších výber našich hasičov pripravil prekážkovú dráhu a súťaže v zručnosti. Nechýbala ani veľká penová show, ktorú zabezpečili štátny hasiči z Bidoviec v spolupráci s DHZ Rozhanovce. Na ihrisku pri budove úradu boli nielen pre deti prichystané nafukovacie hrady a perfektná atrakcia Zorbing, ktorá mala nesmierny úspech. Deti zabával aj skvelý kúzelník, ktorý rozdával balóny. Nesmeli chýbať ani rôzne pochutiny ako cukrová vata, gofry,

langoše, mexické špeciality, ktoré pripravil Marek Tóth s rodinou a guľáš od združenia Kulturgheto. Na programe sme si dali taktiež záležať. Po skúsenostiach z minulého roka sme štruktúru vystavali trochu inak. Striedali

Atrakcie pre deti

Hasičské súťaže pre najmenších 26

sme vystúpenia a rôzne žánre, aby to pre Vás bolo pestrejšie a záživnejšie. Ako sa kedysi šermovalo, bránilo či bilo ukázali junáci zo šermiarskej skupiny Cohors z Prešova. Na moju veľkú radosť naše pozvanie prijal aj historický šaško Fjodor, ktorý sa deťom venoval aj po jeho vystúpení na pódiu. Nasledovalo mladé košické hudobné trio Kontakt, ktorí prišli ukázať, že ich hudba naozaj


Historická bojová skupina Cohors baví a robia ju s láskou. Po nich náladu začali gradovať chlapci zo skupiny Wendigo, taktiež východniari. Zahrali a zaspievali nám najväčšie svetové hity, medzi ktorými nechýbal ani Michael Jackson. Avšak, celý tento program smeroval k veľkolepému finále. Moje pozvanie prijala úžasná, šialená a skvelá skupina z Prešova, Helenine oči. To, čo urobili na našom amfiteátri, nemalo obdobu. Doslova ťahali ľudí zo stoličiek tancovať, skákať a spievať. Bola to vynikajúca bodka na záver vynikajúceho víkendu. Ďakujeme za Vašu priazeň. *Matúš Dugas

Najobľúbenejšia atrakcia - penová show

Stánky s občerstvením

Hudobná skupina Helenine oči v závere podujatia 27


12. ročník o pohár riaditeľa ZŠ

Dňa 9.9.2017 sa na našej škole uskutočnil už 12. ročník futbalového turnaja o pohár riaditeľa ZŠ Rozhanovce. Tento ročník bol spojený so slávnostným otvorením nového multifunkčného ihriska, ktoré sme vybudovali z vlastných zdrojov a dokončili počas letných prázdnin. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá, ktoré si zahrali systémom každý s každým. Po skončení turnaja bol pripravený výborný guláš, o ktorý sa postarali učiteľky a mamičky našich

žiakov. Výborná atmosféra turnaja bola podporená ideálnym počasím.

Celkové poradie turnaja : 1. miesto - KŠK Rozhanovce 2. miesto - Učitelia a priatelia školy 3. miesto - Oklandia - Košické Olšany 4. miesto - FC Rozhanovce * riaditeľstvo ZŠ Rozhanovce

Zápas učiteľov proti mužom KŠK

Strihanie pásky

28


Horí, Horí, Rozhanovská vatra

Ak by ste sa ma opýtali, ktorú akciu v našej obci považujem za najlepšiu či najvydarenejšiu za posledné roky, dočkali by ste sa rýchlej a ráznej odpovede, „Samozrejme že Vatra!“.

tretí rok od rána spoločne to drevo meriame, presúvame, režeme a pílime aby sme nakoniec postavili niečo, čo zapálime a zhorí to do tla. Videl som, koľko ľudí sa zabávalo a tancovalo až do rána. Želám si, aby vatra nikdy nestratila to svoje čaro. Veď predsa len, je to obyčajná kopa dreva čo zhorí... Ja vidím horieť príbeh. To je na tom to krásne, no nie? *Matúš Dugas

Výstavba zabrala celé dopoludnie

Vatra bola a odjakživa je akcia, ktorá by mala ľudí zomknúť. Vatra je symbol spoločnej práce a odmeny. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo už tretí rok vatru spoločnými silami postaviť. Nám, dvanástim statočným. Ďakujem priateľom a to členom DHZ a partii zo združenia Kulturgheto, že už

Tesne po zapálení starostom

29


Základná škola informuje Do školských lavíc v našej škole zasadlo 4. septembra 376 žiakov. Sú rozdelení do 17 tried, z nich 8 je na prvom stupni a 9 na druhom. Otvorili sa dva prvé ročníky. Vyučovanie zabezpečuje 26 pedagogických a 6 nepedagogickí pracovníkov pod vedením pána riaditeľa Mgr. Ľ Takácsa. Žiakom s individuálnymi vyučovacími potrebami je k dispozícii špeciálna pedagogička Mgr. Z.

Baňasová. Na prvom stupni majú žiaci možnosť navštevovať po vyučovaní Školský klub detí, ktorí má 4 oddelenia.

prihlásiť sa na krúžky, ktorými môžu vyplniť svoj voľný čas, či rozvíjať talenty. Okrem viacerých športových krúžkov (bedminton, futbal, turistika, florbal, trampolinky, cykloturistika) majú k dispozícii hru na gitare, strelcký krúžok, počítačový krúžok, šachový... Tí, ktorý to so svojou budúcnosťou myslia naozaj vážne, môžu využiť a rozvíjať sa v novinárskom krúžku, precvičiť si slovenčinu hrou, zdokonaliť sa v angličtine či ruštine alebo si zatancovať vo folklórnom krúžku Fodrička (vystúpenie tohto súboru sme mali možnosť vidieť aj na tohtoročných abovských slávnostiach). Na škole je možné prihlásiť sa aj na hasičský krúžok a v rámci neho absolvovať základný výcvik a zúčastniť sa na viacerých hasičských súťažiach, či vypomáhať nášmu dospeláckemu dobrovoľnému hasičskému zboru.

Po minuloročných úspechoch sme si aj na tento školský rok prichystali veľa aktivit a akcií, ktoré nám naše každodenné trápenie nad knihami zjednodušia a zatraktívnia. Čakajú nás rôzne exkurzie, súťaže, múzeá a zaujímavé miesta, ktoré navštívíme. Žiaci majú okrem vyučovania možnosť 30


V rámci našich mimovyučovacích akcií sa chystajú rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré majú v našej obci už tradíciu. Spomeňme aspoň školský ples – 15. ročník, vystúpenia v rámci vianočnej akadémie, ku dňu matiek, jesenné hravenčenie či venčekovú slávnosť pre žiakov deviateho ročníka. Doplňujúce aktivity, ktoré naša škola žiakom ponúka sú základný lyžiarsky výcvik, škola v prírode a plavecký kurz.

V budove školy je 17 kmeňových učební, ktoré sú vybavené pre multimediálne vyučovanie (dataprojektor, reproduktory), vo viacerých triedach sú nainštalované interaktívne tabule. K realizácii výchovnovzdelávacieho procesu nám slúžia aj 3 počítačové učebne, z toho jedna je špecializovaná učebňa pre výuku cudzích jazykov a telocvičňa. V tomto šk. roku pribudlo aj novovybudované multifunkčné ihrisko.

Pochvalu si zaslúžia žiaci, ktorí našu školu reprezentujú na okresných a krajských súťažiach. V minulom šk. roku to boli: Alžbeta Nosaľová, Natália Seligová – literárne súťaže, Marek Nohaj – geografická olympiáda, Slávka Lukáčová, Michal Rabada a Lenka Kidalová – pytagorída. V športe sa „najvyššie“ dostali Natália Bálintová, Viktória Chovanová, Lukáš Švihura, Lukáš Labuda – bedminton a s florbalom sa na okresnú súťaž dostali aj dve družstvá z našej školy.

Veľa žiakov využíva možnosť stravovania v školskej jedálni a každý žiak má možnosť mať svoju Brejky-kartu, pomocou ktorej si môže zakúpiť nápoj z Brejky-automatu. Škola sa zapája aj do medzinárodných projektov: Erasmus+KA2 a ERASMUS+mobilita KA1. Zároveň sa zapájame do projeku IROP na vybudovanie nových odborných učební a do projektu pod názvom „V ZŠ úspešnejší“, prostredníctvom ktorého máme možnosť získať pedagogického asistenta pre znevýhodnených žiakov. Bližšie informácie ako aj fotky z našich akcií nájdete na webovej stránke školy: zsrozhanovce.edupage.org * Martina Koribská 31


Bitka pri Rozhanovciach Lokalita bitky O mieste (lokalite) a priebehu tejto historicky významnej udalosti nás informujú najmä stredovekí kronikári, avšak až po odstupe času a preto sa dosť rozchádzajú. Väčšina historikov však uvádza ako miesto bitky „rozhanovské pole pri Toryse“ Konkrétne miesto bitky dokumentujú názvy časti rozhanovského chotára, označované ako Táborisko a jeho severná časť ako Strážne. Ide o návršie severne od Rozhanoviec, nad cestou vpravo od údolia Torysy. Pole na ktorom sa samotná bitka uskutočnila je územie Rozhanoviec od Hýľovho jarku až skoro po Vajkovce. Táto lokalita najviac vyhovuje popisom priebehu bitky, ako aj dostatočnou plochou potrebnou na boj minimálne 10000 jazdcov a pešiakov. Rozloha predpokladaného bojiska je cca 2,5 km

pozdĺž cesty smerom na sever (Vajkovce) a šírka 0,8 až 1,5 km (medzi Torysou a návrším – Táboriskom, ktoré je rovnako veľké – viď samostatný obrázok). Priebeh bitky Príčiny bitky, ako aj udalosti pred ňou, sú pomerne zhodne a veľmi podrobne zdokumentované. Samotný priebeh bitky je doteraz interpretovaný veľmi rozdielne. Zhodný je názor na zloženie vojsk oboch táborov. Kráľ Karol (Róbert) posilnil svoje vojsko na Spiši, kde sa pred bitkou zdržiaval, spišskými mešťanmi a Sasmi a najmä výbojnými rytiermi rádu Johanitov. Omodejovci boli posilnení 1700 obrnenými žoldniermi kopijníkov, ktorých poslal Matúš Čák z Trenčína. Išlo najmä o žoldnierov zo západného a stredného Slovenska ale aj Moravanov, Čechov a Rakúšanov. 32


Na čele spojeného vojska stál veliteľ šarišského hradu, niekdajší bratislavský i zvolenský župan Demeter z rodu Balašovcov a Aba, zvaný Pekný, či Veľký (z hlohoveckej vetvy Abovcov), ktorý viedol vojsko Matúša. O počte bojovníkov sa údaje rozchádzajú, no často sa uvádzajú vyrovnané počty oboch táborov – od 3500 do 5000 bojovníkov. Boj sa začal po príchode kráľa s vojskom po historickej starej ceste od Prešova, útokom vojska Omodejovcov, dolu svahom z návršia Táborisko. Kráľ po príchode do údolia rieky Torysy a útoku protivníka musel začať boj v nevýhodnom postavení, po prekvapujúcom útoku Omodejovcov, ktorých na návrší nad bojiskom nemohol vidieť. Demeter a Aba zaútočili na stred kráľovej zostavy so snahou zmocniť sa kráľa a jeho zástavy. Boli zabití ochrancovia kráľa, jeho vlajkonosič a jeho kôň. Stred kráľovskej zostavy po strate zástavy začal kolísať a kráľ pokladal bitku takmer za stratenú. Uchýlil sa pod zástavu rytierského radu Johanitov a tak sa zachránil. Omodejovci však oslabili krídla svojej zostavy, najmä pravé na ktoré zaútočili Johaniti, zmietli ho a v poslednej chvíli ubránili kráľa a stred jeho vojska. Krátko po sebe padli velitelia Demeter i Aba Pekný.

Potom čo padli aj Omodejovi synovia Mikuláš a Dávid, nastal rozhodujúci obrat v bitke. Protiútok, podporovaný košickými mešťanmi (od juhu) znamenal ústup zbytku abovských i čákovských oddielov. Vyčerpané a značne zdecimované kráľovské vojsko však nemalo sily na prenasledovanie porazeného protivníka. Počet padlých na oboch stranách nebol zaznamenaný, no víťazstvo kráľa sa často uvádza ako

Pyrrhovo, nakoľko na jeho strane padlo viac bojovníkov. Bol to boj jazdcov obrnencov, pešiakov, ostrých mečov, šípov a kopijí. Bol to najkrutejší boj mužov a vojenská bitka, aká sa v Uhorsku neudiala od vpádu Tatárov v roku 1241. *Ing. Imrich Jelč, CSc. 33


DHZ Rozhanovce Hasiči DHZ Rozhanovce majú za sebou množstvo úspechov a práce aj tento rok. Z činnosti dospelých najviac zaujalo víťazstvo na súťaží o putovný pohár starostu obce Kendice. Úspechy zaznamenali aj oddiely žien, starších nad 35 rokov a najmä najmenších hasičov z oddielu plameň na rôznych súťažiach.

strediskom. Nezabudli aj na svojich starších členov kde špeciálne ocenenie za vernosť zboru. Veľký kus práce sa odviedol aj pri čistení pozemku pre budúcu hasičskú zbrojnicu a budúci rok čakáme na vytúžené hasičské auto. Veríme, že ministerstvo sľuby dodrží a pomôže nám s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. *Štefan Nigut

Okrem športovej činnosti sa nezabúdalo na prevenciu, keď v spolupráci so štátnymi hasičmi zorganizovali cvičnú evakuáciu základnej školy. V obci vďaka nim pribudli aj nové značky k hydrantom. Zároveň vykonali zásahy pri požiaroch na ktoré boli prizvaní operačným strediskom. Najvýznamnejší zásah bol pri veľkom požiari senníka v obci Čižatice kde bolo privolaných niekoľko zložiek a hasilo sa celú noc. Takisto hasenie požiaru na rodinnom dome na Zámočníckej ulici kde dorazili ešte pred štátnymi. Je dôležité si uvedomiť, že podľa zákona môžu na zásah ísť len po povolaní operačným

Vizualizácia k projektu, pohľad z ihriska

Pohľad z ulice - severná strana 34


Naši dobrovoľníci pri zásahu na Zámočníckej ulici

Naše deti pred ukážkou v Košiciach na Hlavnej ulici

Muži– spoločná fotka cvičenie na ZŠ

Ženy na súťaži v Ploskom

Cvičná evakuácia školy

Popoludnie s rodinami

Ocenenie za vernosť zboru získali pán P. Švihura (prvá fotka v strede) a pán V. Lováši 35


Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom k uzávierke – 2478 obyvateľov o 27 viac ako v minulom roku. •

Porovnanie mužov a žien je 1216 : 1262.

Deti do 15 rokov: 465

Nad 80 rokov evidujeme 74 občanov

Priemerný vek obyvateľov je 39,3 rokov

Medzi najstaršie obyvateľky obce patrí sedem žien

V Roku 2017 sme zaznamenali •

Narodenie 20 detí, z toho 14 chlapcov a 6 dievčat

Úmrtie - 15, z toho muži 9, a ženy 6 *Milena Česláková

Prehľad občanov zomrelých v r. 2016 v abecednom poradí Meno a priezvisko 1/ Mária Slováková 2/ Martin Šplíchal 3/ Janka Migaczová 4/ Alžbeta Cibuľová 5/ Peter Bačo 6/ Richard Záhumenský 7/ Mária Basalová 8/ Ladislav Fajfer

dátum úmrtia 05.01.2017 25.01.2017 27.02.2017 22.04.2017 16.06.2017 19.06.2017 10.07.2017 06.08.2017 36

9/ Vincent Gazdačko 10/ JUDr. Igor Paško 11/ Tomáš Gazdačko 12/ Ján Cienky 13/ Mária Vattaiová 14/ Ľubomír Tóth 15/ Alžbeta Gazdošová

03.09.2017 19.09.2017 29.10.2017 13.11.2017 25.11.2017 1.12.2017 1.12.2017


Futbalový klub KŠK Rozhanovce Sezóna 2016/2017 bola pre futbalový klub veľmi úspešná. Žiaci, do ktorých vkladáme asi najväčie nádeje do budúcnosti skončili na treťom mieste. Dorastu sa darilo pomenej, obsadili až ôsme miesto. Muži po dobrých výkonoch v úvode sezóny mohli kľudne pomýšľať na postup, ten sa však začal vzďaľovať po nezvládnutých záveroch

svojpomocnou rekonštrukciou šatní a úpravami na ihrisku, za čo vďačíme firmám Zeelandia, s.ro., Záhradníctvo KaK, s.r.o. a v prvom rade dotácii od obce Rozhanovce, vďaka ktorej môžeme na zápasy cestovať bezpečne autobusom a máme dostatok športového vybavenia či načas vyplatené, nemalé zväzové faktúry.

Šatne pred a po svojpomocnej rekonštrukcii zápasov, kedy sme prišli o body v posledných minútach stretnutia. Napokon sme obsadili nepostupovú štvrtú priečku II. Triedy. Za zmienku stojí aj druhé miesto na halovom turnaji mužov v Košiciach, či postup do semifinále pohára predsedu oblastného futbalového zväzu. Sezónu 2016/2017 preto hodnotíme pozitívne. Futbalovú sezónu 2017/2018 sme začali

Vďaka ďalšiemu sponzorovi sa nám podarilo zrekonštruovať aj práčovňu, umývarku a sociálne zariadenie. Pribudla nová sanita, stropy a omietky s obkladom. Za nákup materiálu na túto prerábku vďačíme firme MTM Centurm - pneuservis Lingov. V nasledujúcom období by sme chceli prerobiť aj sprchy a vchodové dvere, čím sa konečne vytvoria dôstojné podmienky 37


Žiaci so zlatými medailami z turnaja v Ďurkove pre domácich športovcov, ale aj pre hostí. Čo sa týka plánov do budúcnosti, zvažujeme aj otvorenie oddielu prípravky chlapcov a dievčat do 10 rokov. Záujem budeme zisťovať počas jari.

spolupráci s chlapcami z DHZ Rozhanovce. Vzhľadom na športové úspechy a transparentnosť sa náš klub môže pochváliť novými sponzormi. Všímame si aj vyšší záujem divákov, čo nás taktiež teší. V sezóne 2017/2018 nás okrem už spomenutých firiem podporujú aj dve nové subjekty - Prifol s.r.o. Rozhanovce, Tipsport, a.s., formou dotačného kreditu na nákup športového vybavenia nás podporil aj Slovenský futbalový zväz. Tak isto nám veľmi pomáha obecný úrad výbornou

Domáci žiaci v červenom proti Ďurkovu Významné športové úspechy v sezóne zaznamenali žiaci viťazstvom na letnom turnaji o pohár starostu obce Ďurkov. Na konci jesene sú na druhom mieste vo svojej súťaži II. triedy. Dorastu sa darí o čosi lepšie ako minulý rok, zatiaľ sú na siedmej priečke. Muži sa usadili na prvej priečke s najlepším skóre a stratou dvoch bodov. Žiaľ, pre nešťastný žreb sa na jar predstavia doma len v dvoch dueloch. O to náročnejšie bude obhájiť prvé miesto a vytúžený postup do I. triedy. Okrem futbalu sme sa už druhý rok venovali aj klzisku pri obecnom úrade v

Žiaci v nových modrých dresoch od sponzora

starostlivosťou o trávnik, ktorý nám závidí nejeden klub. V nasledujúcom roku nás budete môcť podporiť venovaním 2 % z daní, prípadne nákupom v internetových obchodoch prostredníctvom stránky dobromat.sk. *Matúš Adamčík 38


Záhradníctvo KaK

39

Pizzéria


Obecný úrad: úradné hodiny Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ Piatok: 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Pošta Pondelok 7.00 - 11.00 13.00 - 15.15

Utorok

7.00 - 11.00 13.00 - 15.15

Streda

7.00 - 10.00 14.00 - 17.30

Štvrtok Piatok

7.00 - 11.00 13.00 - 15.15 7.00 - 11.00 13.00 - 15.15

ROZHANOVCE JEDNOTA SMER KOŠICE

KE STANICA - SMER ROZHANOVCE

40