ROZHANOVČAN 7

Page 1

ZDARMA!


Na úvod

Na začiatku nového roka je tu opäť nové číslo občasníka Rozhanovčan, ktoré mapuje

už tradične udalosti z našej obce za minulý rok. Dozviete sa tu aj plány starostu či obecného zastupiteľstva na nasledujúci rok. Veríme, že Vás toto číslo dostatočne zaujme. Podnety k časopisu radi privítame na emailovej adrese obec@rozhanovce.com! *Redakcia

Občasník Rozhanovčan vydáva obec Rozhanovce ako nepredajný, pre všetky domácnosti a organizácie obce Rozhanovce. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia: Matúš Adamčík, Matúš Dugas Grafická úprava a sadzba: Matúš Adamčík

Korekcia: Annamária Rabadová

Prispeli: František Nosáľ, Matúš Dugas, Matúš Adamčík, Štefan Nigut, František Neupauer, Milena Česláková, ZŠ s MŠ Rozhanovce, Dominika Kováčová, Psie centrum pozitiv, NDS, Antik Fotografie poskytli: Dávid Pačut, Matúš Adamčík, KC Abova, Dušan Michalko, Milan Kič, Matúš Dugas, FB stránka: Košice-Foto - Tibor Nagy, Psie centrum pozitiv, NDS, Materská škola, Základná škola, Jozef Maščák, František Nosáľ, Milan Kič, Martin Matuška Vydáva: Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce IČO vydavateľa: 00 324 655, DIČ 2021244962 Dátum vydania: 13.2.2020, Tlač: Karopress, s.r.o. Náklady na tlač 664,80 EUR Ročník: 6. Evidenčné číslo EV 5210/15 Občasník je registrovaný pod číslom ISSN 1339-9667

Hľadáme nových prispievateľov! 2


Informujeme občanov

Líniové stavby - hneď z jari nás zasiahne veľká výmena opotrebovaného plynovodu od regulačnej stanice Bunkov, stredom nového chodníka, (ktorý má dodávateľ dať do pôvodného stavu), okolo autobusovej zastávky cez Blatnú až po koniec obce v smere na Hrašovík. V tejto súvislosti nás budú čakať rôzne obmedzenia. Viaceré úseky sa budú robiť pretlakom a osadzované budú aj nové plynomery. Podľa informácií plynární dochádza k únikom a tak je výmena nutná z

Napríklad ulice Pokroku, Slobody, Družstevná boli plynofikované v roku 1980, Viničná v roku 1982, 19. januára v roku 1984. Mierová, časť Kostolnej pri stredisku 1986 a Košická ulica v roku 1989. Aj na základe týchto zistení bude rozumnejšie počkať s opravou vozovky a chodníkov do výmeny plynovodov. Ulice s pozemkami bez vlastníctva obce evidujeme žiadosti na dobudovanie ciest na iných uliciach v novších častiach obce, avšak tieto nie sú vo vlastníctve obce a tak do nich obec nemôže investovať. Ide o lokality Karamy, IBV Košická a Hyľovská ulica. Posledný konzultovaný návrh pre vlastníkov ciest je previesť na obec minoritný podiel a prispieť k dostavbe ciest zo svojich prostriedkov. Majoritný podiel si nechať pre ďalšie vysporiadanie sa s budúcimi vlastníkmi parciel, ktorí budú potrebovať právo prejazdu po cestnej parcele. Vlastníci sa s iným návrhom môžu obrátiť na OZ Rozhanovce prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Trasa rekonštrukcie plynovodu

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - ďalšou, menej očakávanou vecou, ktorú musela obec riešiť, bola situácia okolo všeobecnej ambulancie. S pôvodným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sme žiaľ nedospeli k dohode a tak sme museli otvoriť vlastnú obecnú ambulanciu. O nej však podrobnejšie v samostantom článku.

bezpečnostného hľadiska. Z uvedených dôvodov stavebná komisia prešla archívne dokumenty a aj na základe nich sme upravili plán opravy ciest a chodníkov na novom sídlisku tak aby nový asfalt v priebehu dvoch rokov nerýpali opäť. Podľa archívu je väčšina potrubí už pred technickou životnosťou.

3


Aplikácia Odkaz pre starostu - obec sa pripojila k aplikácii odkaz pre starostu. V tejto aplikácii môžete podať podnet týkajúci sa napríklad nejakého problému, ako výtlk na ceste, nepovolená skládka a podobne. Ak sa podnet týka záležitosti v kompetencii obce, administrátor aplikácie ju presunie na riešenie osobe poverenej na jej riešenie. Následne sa podnety vyhodnocujú na schôdzach OZ, kde sa poslanci pýtaju, v akom stave sú dané podnety a či sa riešia. Viacero podnetov bolo napríklad k diaľnici či mostom, ktoré aplikácia automaticky odosiela na NDS. Takého podnety sa na obec nedostanú. Aplikáciu si stiahnete v telefóne cez Google play, Apple app store, alebo ju môžete používať na počítači na odkaze: www.odkazprestarostu.sk

Automaty - po tom čo sa úspešne pred rokmi aplikovalo všeobecne záväzné nariadenie zakazujúce prevádzku hazardných výherných automatov sa v obci opäť pokúsili obísť toto nariadenie. Aj vďaka podnetu z aplikácie odkaz pre starostu sa v spolupráci s finančnou správou podarilo toto zariadenie odstrániť.

Zapečatený výherný automat Materská škola - na zateplenie škôlky máme stále schválený eurofond vyše 900 tisíc eur. Žiaľ pôvodný dodávateľ prác od zmluvy odstúpil a tak samotná realizácia mešká. Nového zhotoviteľa obstarávame v súčasnosti opäť cez vestník. Križovatka pri základnej škole - v záujme zvýšenia bezpečnosti bola znížená rýchlosť v okolí križovatky na 40 kilometrov za hodinu. Zároveň obec dala vypracovať prieskum a projekt k dobudovaniu ďalších bezpečnostných prvkov. Dobudovať na tomto mieste kruhový objazd podľa odborníka neprichádza do úvahy a tak je odporúčanie dobudovať semafor, ktorý má obec v pláne dobudovať v priebehu tohoto roka.

Náhľad do aplikácie 4


Prístavba školy - o prípadnej prístavbe školy v súčasnosti nie je rozhodnuté. Čakáme na rozhodnutie okolitých obcí k požiadavke finančne sa na prístavbe podieľať a to vzhľadom na fakt, že detí z Rozhanoviec je len zhruba 55 percent. Prístavba s jedálňou a učebňami spolu s prepojovacou chodbou výjde na viac ako 800 tisíc eur. V súčasnosti má obec pripravený projekt spolu so stavebným povolením pre prípadnú výzvu z eurofondov. Návrh financovať túto stavbu výlučne z rozpočtu obce Rozhanovce nenašiel v zastupiteľstve väčšinovú podporu. Ak Vás zaujíma priebeh rokovaní, zápisnice z obecných schôdzí nájdete na obecnej stránke:

K tejto téme bude tiež na nasledujúcich stranách samostatný článok.

www.rozhanovce.com / zasad nutia-a-uznesenia

Údržba starého kostola - v lete došlo k úpravám v starom kostole, ktorý stále slúži ako dom smútku. V téme výstavby nového domu smútku zatiaľ nenastal žiadny posun z dôvodu očakávanej alokácie financií k prípadnej prístavbe základnej školy.

Kompostéry zdarma

Vizualizácia prístavby ZŠ Kompostéry - na jeseň sa k nám konečne dostali kompostéry. Každá skolaudovaná domácnosť má nárok na kompostér a to bezplatne. V blízkej budúcnosti bude obec musieť otvoriť aj väčšiu plochu pre kompostovanie z dôvodu zníženia nákladov na odvoz odpadu, kde nastali legislatívne zmeny.

Práce v dome smútku 5


Realizované rekonštrukcie - Vzhľadom na situáciu okolo stavu plynovodov a očakávanej výmeny sme zoznam plánovaných opráv museli napokon aktualizovať a tak sa najviac zničené cesty a chodníky ešte nejaký čas nebudú opravovať. Naopak podarilo sa nám zrekonštruovať Kostolnú ulicu, vrátane už zničeného priepustu a vďaka ochote majiteľov pozemku sme rozšírili chodník od križovatky až k budove jednoty v centrálnej časti obce. Zároveň na tomto mieste vznikli dva priechody. Nový povrch dostala aj časť Poľnej ulice a pokračovanie Krátkej ulice na sídlisku pod cintorínom.

Zrkadlá - aj z aplikácie odkaz pre starostu prišla žiadosť o riešenie neprehľadnosti niektorých križovatiek osadením zrkadiel. Niektoré sú ešte v riešení, keďže sa musia schváliť na DI. Nové špeciálne zrkadlo však pribudlo na križovatke pri základnej škole.

Nové zrkadlo bez rosenia Tento druh zrkadla, ktoré nenamŕza sa osvedčil a preto ho obec plánuje zakúpiť aj na náprotivnú stranu križovatky ako i ďalšie križovatky v obci. Bankomat - viacero obyvateľov sa pýta na obecnom úrade na možnosť zriadenia bankomatu. Starosta obce oslovil všetky bankové inštitúcie, no žiadna neprejavila záujem prevádzkovať bankomat v našej obci. Banky nesúhlasili dokonca ani pri ponuke dotovať náklady na jeho prevádzku.

Nový povrch cesty na Kostolnej ulici Nová brána na cintorín - na miestnom cintoríne sme vymenili spodnú vstupnú bránu. Dodávala ju miestna firma.

Nová brána na cintoríne

Bankomat banky prevádzkovať nechcú 6


domu. Zároveň bude nutné vykonať opravy odvodňovacích žľabov z Družstevnej. Niektoré úpravy, ktoré si obyvatelia dobudovali výrazne prispievajú k zatápaniu ulice. Peniaze pôjdu aj na projekt komplexnej rekonštrukcie zdravotného strediska, kde máme veľkú šancu získať dotáciu, ktorá by uhradila stavebné práce. K úspešnosti ale potrebujeme viac pacientov v obecnej ambulancii všeobecného lekára. Rekonštrukcia je nutná aj bez prebiehajúcej výzvy. Preto je dôležité, aby sa nábor pacientov dostatočne propagoval a ich počet rapídne zvyšoval.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - ako už bolo avízované v minulom čísle, rekonštrukcia bývalej policajnej stanice, ktorú sme získali kúpou od ministerstva vnútra dospela k predposlednej fáze. Objekt bol v naozaj dezolátnom stave. Rekonštrukciou prešiel interiér aj exteriér budovy. na čo sme dostali dotáciu z Ministerstva vnútra. Na východnej strane je vynechaný priestor na prístavbu garáže pre hasičské auto. Aj na tento účel sme už dostali dotáciu. Úpravou ešte bude musieť prejsť pozemok a oplotenie.

Pôvodný stav budovy

Rekonštrukciou prešla aj zvnútra

Plánované investície na rok 2020 - V tomto roku sú plánované investície do opravy povrchu starého parkoviska pred zdravotným strediskom. Oprava cesty vedúcej k škôlke a oprava odvodnenia a rozšírenie cesty na Jarnej ulici. Na to má vplyv aj plánované odkúpenie pozemku pod futbalovým ihriskom, čo umožní okrem iného aj lepšie využitie priestoru na budúce využitie a nové odvodnenie na tejto ulici. Zároveň sa budeme snažiť o dohodu s majiteľom pozemku pod zastávkou autobusu ZŠ smer Košice, o odkúpenie tohto pozemku ako aj prebudovanie zastávky, tak aby vyhovovala viac cestujúcim aj susednému

Bezpečnosť - v obci sa od jesene vyskytli drobné krádeže v rodinných domoch. Odporúčame v každom takomto prípade kontaktovať políciu a podať oznámenie. V opačnom prípade je ťažké vykonať šetrenie či preventívne opatrenia. K drobným krádežiam, ktoré sa stali polícia neevidovala žiadne podania! Situácia vrcholila okolo Vianoc, kedy sa po obci pohybovala skupinka ľudí, ktorí náhodne vstupovali do dvorov a skúšali si otvoriť dvere. K skutkom je podaný podnet na polícii a ak ste niečo podozrivé spozorovali, obráťte sa na najbližšie obvodné oddelenie v Bidovciach.

7


Zrekonštruovaná vozovka na Poľnej

Krátka ulica má asfaltový koberec v celej dĺžke

Výmena starých okien na chodbe k detskej ambulancii

Križovatka ZŠ Máj 2012 - Google Maps 8


Po ceste z Kostolnej prejdete bezpečne na obe strany

Pribudli aj nové prechody a chodník ku zastávke Jednota

Nové chodníky, prechody, vozovka aj prerobený žľab na Kostolnej

Tá istá križovatka Október 2019 9


Ihriská pri obecnom úrade a pri škole- v tomto roku obecný rozpočet počíta s opravou oplotenia, ktoré je už v dezolátnom stave. Rozšíriť preliezky plánujeme aj na detskom ihrisku pri ZŠ, kde je vyčlenených 5000 eur. Prípadné podnety k preliezkam adresujte riaditeľovi ZŠ, alebo na obecnom úrade. Údržba komunikácií - k údržbe miestnych komunikácii, hlavne k čisteniu sme mali možnosť vyskúšať komunálnu techniku spoločnosti KOSIT. S čistením verejných priestranstiev a chodníkov nevládne v obci úplná spokojnosť a preto bolo stavebnou komisiou odporučené riešiť túto službu dodávateľsky, alebo zakúpením vhodnej techniky.

Vozidlo počas zametania Priestory obecného úradu - po rokoch sme skrášlili aj priestory obecného úradu novým nábytkom, rekonštruovali sa aj podlahy, aby ste sa vy aj zamestnanci pri vybavovaní úradných vecí cítili lepšie.

SMS rozhlas - Ak si nechcete nechať ujsť dôležité oznamy o odstávkach elektriny, separovanom zbere a podobne, zaregistrujte sa bezplatne do služby SMS rozhlasu. Stačí ak vyplníte formulár na obecnej stránke v pravej dolnej časti. Registrovať môžete aj svojich blízkych, ktorí internet nevyužívajú. Na obecnej stránke nájdete aj iné dôležité informácie, uznesenia, zmluvy či faktúry. Trochu sa zepšil výhľad z križovatky pri ZŠ - vďaka ochote majiteľa pozemku sa podarilo vylepšiť výhľad na cestu pri odbočke Družstevná - SNP.

Kancelária a matrika

Účtovníctvo a dane Ambulancia detskej lekárky - drobnými úpravami prešli aj podlahy u detskej lekárky. Vymenili sa už aj opotrebené okná na chodbe.

10


Diaľnica - nový úsek je nesporným prínosom pre našu obec, predovšetkým kvôli odkloneniu doposiaľ tadiaľ prechádzajúcej tranzitnej dopravy. Napriek tomu sa však potrebujeme ešte vysporiadať s chýbajúcimi časťami chodníka na oboch nábežných stranách mostu medzi Rozhanovcami a Košickými Oľšanmi. Z tohto dôvodu prebehla v jesennom období petícia požadujúca vyriešenie nevyhovujúceho bezpečnostného stavu tejto komunikácie, ktorá bola adresovaná na VÚC – KSK ako jej vlastníka a správcu. Týmto krokom sa podarilo vyvolať nové rokovanie medzi našou obcou, VÚC – KSK a Národnou diaľničnou spoločnosťou. V tejto chvíli vieme povedať, že všetky tri subjekty majú eminentný záujem na vyriešení spoločného problému, ktorým je chodník cez nový most a pri štipke ústretovosti našej susednej obce by to možno by mohol byť aj o čosi dlhší chodníček medzi našími obcami, ktorý by nás spojil nielen symbolicky, ale aj doslova. Bol by to dobrý začiatok aj pre uvedomenie si našej spolupatričnosti napr. aj pri prístavbe školy, ktorú potrebujeme rovnako spoločne. Na diaľnici sú úseky, ktoré sa môžu javiť ako zle vyspádované či prepadnuté. Táto „nerovnosť“ sa volá nábežná hrana a slúži k odtoku vody a zároveň ako naklopenie vozovky pred zákrutou a je to v súlade s projektom. Vozovka na moste do Hrašovíka bude doasfaltovaná v jarných mesiacoch. Šírka

Nadjazd do Oľšian - chodník tu chýba komunikácie sa už nedá ovplyvniť a zostane v tomto úseku nezmenená. Zberný dvor - na zberný dvor môžete stále nosiť konáre. Ich pálením na záhrade sa totiž dopúšťate priestupku a znepríjemňujete život ostatným spoluobčanom a susedom. Vždy keď je ich už priveľa ich ekologicky podrvíme frézou priamo na mieste. Novinkou od jari bude ukladanie papiera v novej časti haly, ktorú nám sprístupnilo družstvo resp. Spoločnosť AT Abov. *Matúš Adamčík

Podrvené a spracované

Kopa drevín pred drvením 11


Štatistika a demografia za rok 2019 Počet občanov narodených v r. 2019 s trvalým pobytom v Rozhanovciach: 19 detí (Z toho 10 chlapcov a 9 dievčat) Celkový počet obyvateľov k 31.12.2019 v Rozhanovciach: 2556 Počet skolaudovaných stavieb v obci: 25 Počet prisťahovaných: 77

Najstarší muž: 91 rokov

Počet odsťahovaných: 28

Najstaršia žena: 94 rokov

Prehľad občanov zomrelých od 01.01.2019 do 31.12.2019 naposledy s trvalým pobytom v Rozhanovciach. *Milena Česláková

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Meno Ing. Ivan Švábovský Alžbeta Sepešiová Mária Bérešová Štefan Hricko Štefan Fabian Ing. Tibor Lelovits Regína Čiripová Alžbeta Vašigová Mária Tóthová Mária Lacková Karol Mente Ján Marcinčák Ján Lendel PhDr. Juraj Semivan, PhD. Alžbeta Macejová Michal Fink František Gyöngyösi Gabriela Gažiová Anna Šagátová Štefan Mihaľák Vincent Oraja Juliana Líšková Margita Jurková Veronika Bodnárová

Dátum úmrtia 01.01.2019 05.01.2019 22.01.2019 26.01.2019 08.02.2019 23.02.2019 26.02.2019 21.03.2019 05.04.2019 14.04.2019 02.05.2019 16.06.2019 19.06.2019 26.07.2019 18.08.2019 06.09.2019 22.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 25.11.2019 16.12.2019 18.12.2019 20.12.2019 20.12.2019

12

Vek 66 91 88 64 71 84 77 83 82 78 95 67 89 57 92 81 78 86 100 90 58 92 89 81


Voľby do NR SR hnutí a koalícií. Každému voličovi, ktorý sa rozhodne zúčastniť volieb budú vydané hlasovacie lístky v uvedenom počte. V osobitnom priestore určenom na prípravu hlasovacieho lístka môže volič bez ďalšej úpravy vložiť do obálky jeden hlasovací lístok alebo na ňom môže zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov. Volič, ktorý má závažné zdravotné dôvody, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku. Nepoužité hlasovacie lístky sa odložia do určenej zapečatenej schránky. Harmonogram:O vydanie hlasovacieho lístka osobne v kancelárii Obecného úradu je možné požiadať do 28.2.2020

Dňa 29. februára 2020 sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky!

Informácie pre voliča Hlasovací preukaz - Volič, ktorý v deň volieb dosiahol 18 rokov, môže voliť na území SR vo volebnom okrsku, kde má trvalý pobyt alebo v ktoromkoľvek okrsku, ak si požiadal o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz si môžete vyzdvihnúť osobne najneskôr do 28.2.2020 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Rozhanovciach. Volič, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, mohol požiadať o doručenie hlasovacích lístkov len do 10.1.2020. Hlasovanie - Okresná volebná komisia vo volebnej miestnosti vydá na základe predloženia občianskeho preukazu hlasovacie lístky a obálku opatrenú pečiatkou obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. V tohtoročných voľbách do NR SR je zaregistrovaných 25 politických strán,

Všetky podrobnosti o voľbách do NR SR v r. 2020 nájdete na web stránke Ministerstva vnútra SR. Hlasovacie lístky vydáva referentka Obecného úrad Milena Česláková. O prenosnú urnu žiadajte na tel.č. 6950 102.

*Milena Česláková

13


Všeobecná ambulancia je späť! Všeobecnú ambulanciu lekára pre dospelých sa nám napokon podarilo v obci otvoriť vlastnými silami. Pôvodný poskytovateľ napokon priestory musel opustiť a napriek snahe sme sa na pokračovaní nedohodli. Oslovili sme množstvo lekárov, no bez pacientov by išli do veľkého rizika a tak sme napokon otvorili ambulanciu pod hlavičkou obcou založenej firmy. Podľa informácií a konzultácii, sme druhou obecnou ambulanciou založenou obcou na Slovensku, prvou založenou bez jedinej karty. Preto to bolo pre niektorých ťažké rozhodovanie.

extra príjem ambulancie. Karty pacienta má v evidencii spoločnosť s ručením obmedzeným no technicky patria VÚC, ktorý ich môže odňať len za určitých podmienok. Spoločnosť, ktorá u nás sídlila sa napokon aj s kartami presunula do inej ambulancie. Pri rokovaní od odkúpení sa sme sa rovnako nevedeli dohodnúť a tak sme založili firmu sami. Zamestnali sme lekára, sestru a zariadili potrebné povolenia. Zariadenie Ambulancia je nadštandardne vybavená prístrojmi ako napríklad pulzný oxymeter, glukomer, laboratórny analyzátor krvi Eurolyser CUBES, ultrazvuk, EGK prístroj či BIOPTRON lampa. Interiér prešiel čiastočnou rekonštrukciou priestorov vrátane bezbariérového výťahu. Viac o službách ambulancie nájdete na internetovej stránke:

Ako funguje toto podnikanie Ambulancie fungujú väčšinou ako firmy. Ak sa ich vlastník rozhodne svoje podnikanie ukončiť napríklad z dôvodu odchodu do dôchodku, tieto spoločností predá spolu s so zmluvným vzťahom ku kartám pacientov. Negatívnym trendom je, že sa potom tieto spoločnosti presúvajú inde, kde majú viac pacientov či väčšiu aglomeráciu pre nábor ďalších pacientov. Ambulancia všeobecného lekára teda hlavne funguje z mesačných platieb za kapitovaného pacienta. V priemere to môže byť niečo okolo troch eur. Tieto mesačné náhrady vyplácajú poisťovne na réžiu t.j. platy, eneregie a materiál. Navyše sú preplácané výkony, ktoré tvoria

www.ambulanciarozhanovce.com Ešte viac informácii prinášame v rozhovore s pani doktorkou Máriou Vargovou, ktorá sa v tejto ambulancii stará už o 430 nových pacientov. V súčasnej dobe už optimalizujeme výkony tak, aby boli výkony čo najkratšie, vzhľadom na fakt, že noví pacienti museli prejsť vstupnou prehliadkou.

14


Pani doktorka, čo majú urobiť pacienti, ktorí by chceli využívať služby obecnej ambulancie? Zdravím čitateľov Rozhanovčana! Postup je veľmi jednoduchý. Všetko v podstate vybavíme za pacienta. Podpíše s nami dohodu o poskytovaní starostlivosti a jeden dokument o spracovaní osobných údajov. My následne vyžiadame kartu od pacientovho súčasného lekára a môže nás navštevovať. Jedinou podmienkou, je aby pacient nemal dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú s iným lekárom kratšie ako šesť mesiacov.

Pre obec bolo ťažké nájsť vhodného lekára pre túto ambulanciu. Aké máte skúsenosti s povolaním lekára? Je to tým, že dnes je na Slovensku deficit lekárov v jednotlivých medicínskych odboroch podmienený tým, že veľa mladých šikovných lekárov za posledné roky či desaťročie odišlo pracovať do zahraničia pre nedostatok príležitostí doma. Populácia lekárov zostarla a je nedostatok mladých kvalifikovaných lekárov u nás na Slovensku. Tomuto povolaniu sa venujem s

Bezbariérový je celý vstup od parkoviska

Ambulancia lekárky

V bližšom okolí nemáme ambulanciu všeobecného lekára. Aké výhody prináša ambulancia v Rozhanovciach? Nespornou výhodou je poloha. Ďalšou výhodou je výborné prístrojové vybavenie, aktuálne predpisovanie e-receptov, ktoré napomáha rýchlejšiemu vybaveniu pacientov ako v ambulancii tak aj v lekárni. Máme v pláne na tento rok spustiť usg vyšetrenie a zakúpiť močový analyzátor na ambulantné vyšetrenie moču ktoré napomôže rýchlej diagnostike a okamžitej liečbe infekcií močových ciest ale aj iných ochorení Ambulujeme každý deň doobeda okrem utorka, kedy sme k dispozícii poobede, čo môžu využiť najmä pracujúci a zamestnaní. Až narastie počet pacientov predĺžime aj ordinačné hodiny. Pre úspešné fungovanie ambulancie je dôležité, aby hlavne naberala pacientov z Rozhanoviec a okolitých obcí tvoriacich spádovú oblasť ambulancie.

malými prestávkami venovanými viac rodine už 22 rokov. Po skončení medicíny som postupne nabrala prax v odboroch Pediatria, Mikrobiológia, Interná medicína až som zakotvila pri všeobecnom praktickom lekárstve.

15

*Matúš Adamčík

Ambulancia sestričky


Máme optický internet od Antiku Rozhanovčania, dočkali ste sa! Najmodernejšia technológia internetového pripojenia už aj v Rozhanovciach! V lete 2019 sa podarilo pripojiť prvých záujemcov o optický internet v obci. V spoločnom projekte s VSD sa postupne počas roka prepojila celá obec optickými káblami cez stĺpy verejného osvetlenia a ľudia sa teda postupne prihlasovali na používanie optiky v rodinných domoch. Dnes tak využívajú doma plný potenciál internetu s jeho rýchlym downloadom aj uploadom bez obmedzenia s rýchlosťou až do 1 Gbit/S. Tento typ internetu, a teda optika, je jedinečný v jeho stabilite a rýchlosti zároveň. Nejde iba o surfovanie na webe, cez optiku sledujete aj TV či zaobstarané máte aj volania na pevnej linke. Čo to znamená v praxi? V prípade búrky, sneženia či iných sťažených prírodných podmienok – počasie nemá žiaden vplyv na rýchlosť sťahovania na nete či stabilitu televízneho signálu. V porovnaní so satelitným zapojením je kvalita televízneho signálu zreteľne lepšia, internet „nepadá“ a k tomu všetkému je možné aj volať do všetkých sietí z pevnej linky na optike. To všetko ponúka TriplePlay balík od ANTIKu. To, či váš dom je možné pripojiť na optiku zistíte na stránke antik.sk/dostupnosť, kde vám stačí zadať adresu vášho rodinného domu a následne vám zobrazí možnosti balíkov

dostupných individuálne pre vás. Proces zapojenia na optiku je veľmi jednoduchý. Stačí zavolať na nonstop linku - 055 30 12345, kde si dohodnete stretnutie s technikom, ktorý na mieste vášho domu skontroluje prístup k optickej sieti a vaše konkrétne napojenie naň. Následne, po technickom schválení, máte doma do jedného mesiaca zavedenú optiku. Priamo na pobočke (Čárskeho 10 KE alebo v Optime) zakúpite potrebný počet set-top boxov do domácnosti (jedna televízia = jeden set-top box). Aktuálne ceny a akcie nájdete na našom webe: www.antik.sk Ešte uvažujete nad iným poskytovateľom alebo ste stále viazaný zmluvou? Košická internetová spoločnosť ANTIK vám pri prechode od konkurencie garantuje 3 až 9 mes. ZADARMO! Vraj vždy, ak je ponuka príliš dobrá, aby bola pravdivá, pravdepodobne to pravda nebude. Presvedčte sa však sami. Žiadne finty, triky či háčiky. Jedinou otázkou ostáva – Prečo ešte nie ste v ANTIKu? * Martin Lakatoš - Antik

16


Ruža pre starších Dlhoročné podujatie pre seniorov v našej obci sa na jeseň konalo opäť. Nedeľné popoludnie našim starším spestrili vystúpením deti z Rozhanoviec. Pripravené bolo aj pohostenie a tradičný vecný dar. Pri tejto príležitosti spomenieme pána Pavla Palaščáka. *Matúš Dugas

Pavel Palaščák Málokto vie, že promovaný učiteľ telesnej výchovy Pavel Palaščák reprezentoval našu obec na športovom poli vo volejbale. Menovaný ako rozhodca 1. triedy vo volejbale venoval sa tejto športovej činnosti 32 rokov . Rozhodoval všetky súťaže od žiakov, dorastencov až po dospelých v národnej súťaži. Okrem toho v jednom prípade rozhodoval medzištátny zápas mužov Slávia Košice – Seged MĽR, ktorý vyhrali hostia 3:0. V šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch sa liga súťaže dospelých hrala na dva zápasy a neraz to bola aj nedeľa. p. Palaščák si spomína, že v tom období bol otcom dvoch malých detí a jeho nadšenie pre šport ho stálo nejeden voľný víkend.

Fotka zo súkromného archívu Rok 1978

*Milena Česláková

17


Novinky v odpadovom hospodárstve S novým rokom 2020 nastupuje pred našu obec viacero výziev, jednou z najväčších je vysvetliť nevyhnutnosť zvýšeného separovania komunálnych odpadov a naštartovať procesy, ktoré nám umožnia tento cieľ dosiahnuť. Na ozrejmenie našej súčasnej dosahovanej úrovne separovania si dovolím uviesť niekoľko faktov. V obci sa za rok vyzbiera približne 822 ton odpadov.

komunálnych odpadov na prijateľnejšej úrovni, nevyhnutne sa musíme čím viac priblížiť k úrovni separovania vo výške minimálne 50 %. V praxi to znamená, že musíme v našej obci vyseparovať miesto súčasných 107 ton, takmer štvornásobok tohto množstva, teda 400 ton ročne, čo je vlastne polovica celkového vyzbieraného množstva. Nie je to jednoduchá úloha a dosiahnuť jej naplnenie bude mimoriadne náročné, ale iná cesta Z tohto množstva je recyklovaných 107 ton. v podstate ani neexistuje, pokiaľ nechceme Z týchto dvoch čísel je matematicky určená platiť astronomické čiastky za odpad. úroveň separovania v našej obci - 13 %. Slovenská republika má záväzok, do roku 2020 V roku 2020 nevyhnutne musíme zrealizovať dosiahnuť úroveň 50 %, priemer Slovenska je postupne niekoľko zdanlivo nesúvisiacich aktuálne 36 %.Je otázkou krátkeho času, krokov, ktoré v súčte zabezpečia priblíženie kedy prídu sankcie voči štátu, zo strany EÚ za sa k podstatnému zvýšeniu úrovne sepanedodržanie predpísanej úrovne separovania rovania v Rozhanovciach. a štát tie sankcie presunie na samosprávy, ktoré ich neplnia. Ak sme v roku 2019 sme platili za likvidáciu odpadov pri našej úrovni triedenia odpadov / to je tých našich aktuálnych 13 % / 12 Eur za tonu, pre rok 2020 je už avizovaný poplatok na úrovni 24 Eur za tonu, pre rok 2021 je to už 30 Eur za tonu!!! Je to daň, za našu mimoriadne nízku úroveň separovania. Pokiaľ s tým chceme niečo urobiť a chceme sa pokúsiť udržať ceny za vývoz a likvidáciu

18


Čo s tým môžeme urobiť v jarných a jesenných mesiacoch. Cez výber miestneho poplatku za vývoz odpadov, 20 Eur/osobu/ rok, ktorý sa nemenil už 5 rokov, sme získali 53.064 Eur, za rok 2019 teda vznikol rozdiel vo výške 25.259 Eur Z toho dôvodu obec bola nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za vývoz odpadov na sumu 30 Eur na osobu a rok, tak, aby boli pokryté vznikajúce náklady.

Riešenia pre rok 2020: 1/Zavedenie množstevného motivačného zberu odpadov v domácnostiach – jeho cieľom je priama finančná motivácia domácnosti k zvýšenému separovaniu vlastného komunálneho odpadu. 2/Úprava podmienok fungovania nášho dočasného úložiska odpadov na fungujúci zberný dvor v zmysle platnej legislatívy 3/Zriadenie malej obecnej kompostárne pre biologicky rozložiteľný odpad do celkového objemu 100 ton/ročne 4/Vytvorenie podmienok pre celoročný zber papiera 5/Vytvorenie podmienok pre celoročný zber kartónov a lepenkových obalov 6/Vytvorenie podmienok pre zber kuchynského odpadu 7/Zber kovového odpadu dostať medzi položky ktoré budú deklarované ako vyseparované. 8/Zber dreva a nábytku z dreva dostať medzi položky ktoré budú deklarované ako vyseparované. 9/Vyhodnotenie efektívnosti zberu iných jednotlivých odpadov podľa ich katalógových čísel. 10/Zaobstaranie váhy na zberný dvor. 11/Nastavenie zmluvy s firmou KOSIT, prípadne inými zhodnotiteľmi odpadov tak, aby to bolo prínosom pre dosiahnutie požadovanej úrovne separovania.

Zvýšenie poplatku: Navýšenie poplatku však zároveň vytvára priestor, na finančnú motiváciu obyvateľov k zvýšeniu úrovne triedenia vlastných odpadov, vznikajúcich v domácnostiach. Aktuálne totiž za odpad platíme všetci rovnako, podľa počtu osôb v domácnosti, bez ohľadu na to, kto koľko vytriedi. Ide o to, aby každý obyvateľ do svojej komunálnej nádoby dal čo najmenej odpadu, v podstate len to, čo sa nedá vyseparovať /ideál vo svete je čosi okolo 10 % J/ - za vývoz tohto odpadu platíme, odvoz všetkých ostatných vyseparovaných odpadov je BEZPLATNÝ. Kto sa teda rozhodne skutočne poctivo triediť, bude platiť za vývoz odpadu podstatne menej. Pointa je ale v tom, že to, čo sa nedá do komunálnej nádoby, musí ísť do nádob, prípadne vriec na separovanie, nemôže sa to ani doma spáliť, ani vyviezť na čiernu skládku. Celkové čísla za komunálny a separovaný odpad totiž musia spolu v súčte sedieť, ináč nám množstevný zber zo zákona nebude umožnené prevádzkovať.

Sumár za minulý rok: Za rok 2019 celkovo za vývoz a likvidáciu odpadov obec zaplatila 78.323 Eur. Táto suma v sebe zahŕňa vývoz odpadu z domácnosti, zo zberného dvora a taktiež vývoz veľkokapacitných kontajnerov

*František Nosáľ

19


Ochutnávka zabíjačkových špecialít Tradície sú zvyky našich predkov, ktoré boli také dobré, že ich chceme dodržiavať aj počas nášho života. Zabíjačka je toho „živým“ príkladom. Bola to len taká moja idea, ktorú sa podarilo naplniť vďaka pomoci obce a našich občanov, priateľov. Podarilo sa nám urobiť klobásky, jaternice, varený paprikovo cesnakový bôčik, ovarovú polievku, zabíjačkovú kapustu... Aj tento rok pre Vás pripravujeme túto milú a chutnú ochutnávku. Dúfam, že tento rok pridáme aj nejaké špecialitky. Už sa Vám zbiehajú slinky, čo? Tešíme sa na Vás.

*Matúš Dugas

Počas odpoludnia boli ochutnať mnohí

S prípravou pomáhali hasiči i dobrovoľníci 20


Folklórny súbor Abovčan Rovnako ako rastlina v izbe o ktorú sa staráme, ktorá nám robí radosť, ktorá rastie a časom potrebuje presadiť, tak aj miestny folklórny súbor Abovčan podrástol a potreboval "presadiť" do nových priestorov. Folklórny súbor Abovčan podrástol po odbornej stránke, ktorá sa plne rozvinula aj v priestoroch bývalého fitness centra. Všimne si to každý, kto tieto priestory navštívi náhodne, či príležitostne, ako občan, návštevník, či samotný člen FS Abovčan. 27. októbra 2018 sme priestory otvorili, odprezentovali a začali sme s ich plným užívaním. "Abovska Hiža" v sebe skrýva názov domova, domova nášho regiónu Abov, domova kde si nájde všetko a každý svoje miesto. Každá vec, ktorá rozpráva vlastný príbeh má svoje čestné miesto. Rovnako tak každému členovi vo folklórom súbore náleží čestné miesto z ktorého sa môže vďaka odbornému vedeniu obzrieť vôkol seba, vôkol po Above a čerpať tak informácie z poľa ľudovej kultúry. Toho roku sme 25. novembra oslávili prvé výročie otvorenia nášho domova. Program s názvom "Abovska Hiža - Perši rok" postavil základný pilier FS Abovčan, a tým je spolupráca s ostatnými kolektívmi Abova, ktoré svoju činnosť stavajú na ľudovej kultúre. Do domu patrí rodina a k ostatným členom rodiny, ktorí sa podieľali na otvorení "Abovskej Hiži" FSk Blancar, ŽSSk FS Košičan a ŽSSk Paradne ňevesti sa na prvom výročí pripojila FSk Krasňanka, FSk Pantľička a DFS Hanička. Spokojní hostia odchádzali s bohatým kultúrnym zážitkom a spokojným jazýčkom, ktorý si mohol pochutnať na pestrom občerstvení, kde nechýbali tradičné jedlá koláče z kysnutého cesta, Gýňovské "krepľe", domáca fazuľová polievka, "škvarki", chlieb s

bravčovou masťou, cibuľou a tak ďalej. I keď je nás dospelých členov pomenej, za rok sme toho stihli naozaj veľa. Vianočná kapustnica, Zabíjačka, Stavanie májov našim dievkam i v našej obci, 10. výročie Kultúrneho centra Abova v Bidovciach, Dni obcí Košická Belá, Dlhá nad Oravou a Čaňa, Ľadová kvakpa krvi, Letné tancovačky pre verejnosť a v neposlednom rade sme našimi "čepenkami spestrili nie jednu svadbu. Členovia sa pravidelne zúčastňujú na Tanečných domoch usporiadaných kultúrnymi

centrami Abova, vzdelávacích a tanečných aktivitách - Metodika folklóru, Rozhýbkosti a folklórne festivali, či slávnosti. Zastúpenie sme mali aj na prestížnej tanečnej súťaži Šaffova ostroha a v programoch Na taňec a Esencia, klenoty kraja. Práce je veľa, ľudí je málo. Ľudová kultúra vyžaduje rešpekt, pochopenie a dôsledný, nie raz neľahko skúšaný prístup. Ak chceš aj ty poznať históriu, zábavu a stať sa členom rodiny, členom nášho domova, tak neváhaj a SKOČ DO TANCA! Kolektív FS Abovčan ťa rád privíta. Členmi súboru sú aj rozhanovčania Štefan Nigut a Monika Sokolová (Na fotografii) *Marek Rudňanský.

21


Zdroj: NDS

Otvorili diaľnicu Východný obchvat Košíc s dĺžkou 15,46 km od dnes slúži motoristom a to v plnom profile. Úsek D1 Budimír – Bidovce sme v pondelok 16. decembra slávnostne otvorili za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, zástupcov NDS a ďalších hostí.

Výstavba úseku začala v novembri 2016 a nezaobišla sa bez miernych komplikácií. Najvýraznejšou bol zosuv zistený na stavebnom objekte v km 10,8 na prelome rokov 2017 a 2018. Realizáciou akceleračných opatrení, reorganizáciou postupu prác a maximálnym úsilím zhotoviteľa úseku však dielo mohlo byť sprejazdnené v pôvodnom zmluvnom termíne. Na priebeh prác malo vplyv aj hniezdenie orla kráľovského. Tie boli každý rok v období od konca marca do konca augusta obmedzené. Žiadna zo spomenutých okolností nemala vplyv na termín sprejazdnenia úseku.

Nová trasa zaistí motoristom bezpečné a rýchle cestné prepojenie od Budimíru po Bidovce a výrazne zníži dopravné zaťaženie na existujúcej ceste prvej triedy. Vydýchnu si predovšetkým obce, ktoré križovala cesta I/20. Sprejazdnením úseku sa výrazne zvýši bezpečnosť, rýchlosť a komfort cestnej premávky v okolí Košíc.

Úsek D1 Budimír - Bidovce sa napojí na juhovýchodný obchvat Košíc, rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany II. úsek (14,3 km), ktorý je aktuálne v súťaži. Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby predpokladáme v prvom polroku 2020. Obe stavby spoločne s prešovskými úsekmi D1 a R4 vytvoria súvislé prepojenie od hranice s Maďarskom až po Ružomberok, respektíve smerom na Poľsko.

Výstavba úseku D1 Budimír - Bidovce bola financovaná z fondov Európskej únie v rámci programového obdobia OPII 2014 – 2020. Súčasťou úseku D1 Budimír - Bidovce, na ktorom mesačne pracovalo v priemere 300 ľudí, je 23 mostných objektov s celkovou dĺžkou 3452,7 m a tiež štyri križovatky - Budimír (Košice, sever), Košické Oľšany, Hrašovík a Bidovce.

*NDS WEB

22


Súčasťou sú aj protihlukové steny

Pokračovanie starej diaľnice pri Budimíre

Foto: Tibor Nagy 23


Peter Krajevský, Matej Figlár, Róber Baláž, Martin Korečko, Jakub Varga, Dávid Jurko

Pochvala! Miestny cyklopark slúži hlavne na rekreačné účely. Posedenie, ktoré postavili členovia miestneho Cykloklubu ako aj celý areál už niekoľkokrát poškodili vandali. Nechali po sebe množstvo odpadkov a zničené ohnisko. To si všimli mladí Rozhanovčania a s pomocou členov Cykloklubu areál

Uznanie si zaslúžia aj rodičia detí, ktoré berú svoje ratolesti do lesa na prechádzku počas ktorej pozbierajú odpad po nezodpovedných návštevníkoch. Za vašu činnosť Vám udeľujeme pochvalu! *Komisia stavebná a životného prostredia

Takto cyklopark poškodili vandali upratali, pomohli s kosením a opravami. Za svoj záujem zveľaďovať Rozhanovce a ich okolie si zaslúžia pochvalu. Podobný nápad dostali žiačky základnej školy, ktoré si náhodou všimla naša pani učiteľka. Vo voľnom čase zbierali odpadky, nie preto, že by im to niekto prikázal, jednoducho samé chceli pomôcť.

Nina Bobovčáková a Viktoria Fedurcová 24


Dovidenia, Pán farár Náš duchovný otec Juraj je už v nebi, chráni nás zhora. Chceme sa poďakovať za jeho pôsobenie v našej farnosti Rozhanovce. Bol to veľký a láskavý človek. Vždy používal tie najkvalitnejšie značky: na pery pravdu, na tvár úsmev, na ruky dobrotu, na oči sympatie, na hlas vľúdnosť, a na srdce lásku. Keď rozpažil svoje veľké ruky a objímal ľudí, mali pocit, že sú v bezpečí. V Slovenskom rozhlase mal dlhé roky reláciu Na čom záleží. Duchovný otec Juraj bol človek, ktorému záležalo na ľudoch, prejavoval lásku, podával vždy pomocnú ruku. Ak chceš byť milovaný, miluj druhých ...

bude v našich srdciach, objatiach. Naučil nás veľa a viedol nás k Bohu. Oslovoval každého andelku a teraz je On našim Anjelom. Ďakujeme! *Bohuznáma

Na poslednú rozlúčku prišlo obrovské množstvo ľudí

Na talkshow s miestnymi v Rozhanovciach To všetko robil úprimne, nie preto, aby dosiahol osobné výhody, ale preto, lebo naozaj to druhým prial. Bol výnimočný Človek. Vedel sa veľmi tešiť z maličkosti . Ako zvykol hovoriť, šicko je jak ma buc. Vždy

Na poslednej ceste ho sprevádzal dlhý sprievod 25


Stal sa kňazom, lebo zatúžil ostať človekom (R. I. P. Juraj Semivan) Robustná postava bývalého basketbalového hráča mesta Michalovce. Kuchyňa s portrétmi osobností, ktoré si cenil: jezuiti František Paňák a Jozef Porubčan, no rovnako aj trapistický mních Tomáš Merton. Do večnosti nás predišiel 26. júla 2019. Za celé to obdobie, od kedy som si vypočul jeho príspevok na konferencii o pátrovi Františkovi Paňákovi v roku 2008, som s ním strávil maximálne 20 hodín a raz sme si zatelefonovali. Mám teda len malé poznanie o človeku, ktorý sa dotýkal sŕdc i myslí svojich farníkov. Pre mňa osobne stretnutia s ním boli plné láskavosti, duša si odpočinula, načerpala. Čo ho tvárnilo? Každý z nás je formovaný rodinou. Výchovou. Ako to bolo u otca Juraja? Pamätal si na deda, ktorý vstúpil do JRD v čase násilnej kolektivizácie lebo mu bolo ľúto koňa, ktorého mu komunisti ukradli a bezdôvodne mlátili. Babka mu hovorila o tragédii Židov v jej rodnej obci. Hovorila, ako si ľudia líhali na zem prosiac, aby im nebrali ich priateľov, susedov. Nepomohlo to. Otec bol šofér a obrovský pracant. Mama bola a je neustále akčnou dôchodkyňou. A sestry? Tie miloval a zároveň sa o nebál, hlavne v čase pôsobenia v Dóme sv. Alžbety, keď si ho príslušníci ŠtB predvolávali a vyhrážali sa smrťou jeho milovaných. Dôvod? Jeho hlboko duchovné (žiadna politika!) kázne pre mladých. V rozhovore pre denník postoj.sk zaspomínal: „Raz za dva-tri týždne ma eštebáci pozvali na Moyzesku (ulica v Košiciach, kde sídlilo ŠtB – pozn. autora). Nebili ma, skôr mi dohovárali… Ale aby som to

nezľahčoval, neboli ku mne len milí, došlo aj na vyhrážky. Keď sa ma spýtali, ako by som reagoval, keby som sa zajtra dozvedel, že moju sestru zrazilo auto, nebolo mi všetko jedno.“ Jedno latinské príslovie hovorí: „Ani deň bez čiarky“. Čo to znamená? Naplno využiť všetky svoje talenty. Mladý Juraj miloval šport i knihy. Neskôr ako profesor morálnej teológie na Teologickej fakulte v Košiciach dokázal komplikované veci vysvetliť veľmi jednoducho. Poznal jazyky. Radil sa s najväčšími svetovými odborníkmi na morálnu teológiu. Nezabudnuteľný bol jeho dialóg s kardinálom Ratzingerom (neskorším pápežom Benediktom XVI.). Otázka, zamyslenie, odpoveď. Takto to trvalo hodiny. Mal veľkú bázeň voči duchovnému povolaniu. Voči hlasu v srdci človeka: „Poď a nasleduj ma!“ Otcovská úcta voči biskupom, oddanosť pápežovi. A jeho študenti? Mal ich otcovsky rád. Pristupoval k ním s úctou a láskou. Bol na nich hrdý a ostali mu v srdci navždy. „Vezmi svoj kríž a nasleduj ma!“ Dennodenné zastavenia na ceste životom. Bolesť a rehabilitácie. Takúto „protekciu“ Božej lásky je náročne prijať, popísať. Dá sa len vytušiť. Láska bolí. A otec Juraj bol aj mužom utrpenia. Nedal najavo fyzickú bolesť, keď niekto zaklopal na faru. Usmial sa, a prijal ho. "Čo je telesné utrpenie oproti duchovnému, utrpeniu duše," povedal raz sestričke na rehabilitácii. I tu upriamil pozornosť na vyššie veci. Bolesť nás nemôže premôcť. Dvíha nás. Je to len zastavenie na ceste k večnosti. Aj pri jeho hrobe je potrebné zadívať sa na nebo... 26


„A ja Ťa rozhrešujem od Tvojich hriechov...“ Služba kňaza. Pamätám si, ako som sa po jednej spovedi začal viac modliť za svojich najbližších. Stretnutie vo sviatostiach, ktoré otec Juraj vysluhoval boli stretnutím s milosrdným Bohom. Bohom, ktorý nevie inak... ako milovať. Rozdával dotyk Lásky v slove, v objatí, v slzách. Božie milosrdenstvo mal hlboko v srdci. I teraz mi vlhne zrak slzami... keď si vybavujem situáciu, ako kaderníčka z Rozhanoviec zaspomínala: „Vyspovedal mi chorú mamku. A potom ju pobozkal...“ Bozk milujúceho, milosrdného otca. Automechanik požiadal o modlitbu a potom sa spýta otca Juraja: „Kedy ste sa modlili?“ A po jeho odpovedi dodal: „V tej hodine mojej manželke ustúpili bolesti.“ Láska uzdravuje. Kňaz berie kríž veriacich na svoje plecia. Kňaz je Kristus. „Radujte sa s radujúcimi.“ Nevieme to. Hľadíme na svoj úspech. On nie. Nesmierne sa tešil z úspechu iných. Hneď povedal, zavolal, obdivoval. Ponáhľal sa pochváliť človeka. Ponáhľal sa objaviť v ňom dobro a hneď ho na to s bázňou upozornil. Keď čítal zamyslenie kňaza.... čítal to uváženie, lebo chápal koľko sa „na tom nadrel“. A rovnako si vážil prácu každého človeka. „Modliť sa, to je veľa. Modliť sa, to je veľa,“ tieto slová povedal pápež kardinálovi Tomáškovi, keď mu hovoril, že komunisti zobrali cirkvi všetko.. ostalo im už len modliť sa. Otec Juraj bol mužom modlitby. Miloval modlitbu ruženca. Zvlášť bolestný ruženec. Opakoval: „Totus tuus!“ „Celý Tvoj!“ Úplne sa zveroval Márii. Modlil sa neustále: „Pod Tvoju

ochranu sa utiekame svätá Božia rodička. Neodvracaj zrak od mojich prosieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď vždy. Ty Panna slávna a požehnaná. Amen.“ Modlitba bola jeho dychom. Za koho sa modlil? Za koho ak nie za farníkov! Keď sa niekedy prebudil v noci. Opäť sa modlil: „Pod Tvoju ochranu...“ Kňaz, v ktorého prítomnosti si mohla duša oddýchnuť. To je veľký dar. A ten dar ostáva. „Ty si kňaz naveky...“ Dar sa rozhojní. Láska nezomiera. Dialóg pokračuje. Večnosť čaká. Čo urobíme s našou slobodou, ktorú nosíme vo svojom srdci ako nesmierny a Bohom rešpektovaný dar? Odpoveď sa nachádza v jednoduchej odpovedi na otázku: „Na čom záleží?!“ Nebojme sa odpovedať. Otvoriť brány Kristovi. *František Neupauer (1979, Slovenská Ves) historik ÚPN a publicista

Obraz od Jonsyho Gála je súčasťou Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach ako spomienka 27


Materská škola informuje Košiciach. Pre deti je to vždy silný zážitok. Tento rok plánujeme vidieť premiéru rozprávky O psíčkovi a mačičke.

LEPŠIE RAZ VIDIEŤ, AKO STOKRÁT POČUŤ Žijeme v spoločnosti, ktorá si ctí svoje hodnoty a tradície a nezabúda na ne. Ktosi múdry raz povedal, “lepšie raz vidieť ako stokrát počuť”. V materskej škole Slniečko v Rozhanovciach sa snažíme deťom sprostredkovať zážitky, ktoré ich potešia a obohatia. Našu MŠ v školskom roku 2019/2020 navštevuje spolu 82 detí, z toho je 31 detí v prípravnom ročníku. Stará sa o ne kolektív 8 učiteliek v štyroch triedach. Ohľaduplným a láskavým prístupom spolu s ostatným personálom vytvárame deťom čo najlepšie prostredie v čase strávenom mimo rodiny. Vzdelávacími aktivitami v režime dňa prostredníctvom hier a piesní sprístupňujeme deťom naše tradície a zvyky, ako aj iné nemenej dôležité oblasti života. Deti majú možnosť rozvíjať sa vo výtvarnej činnosti, v tanci a v anglickom jazyku pod vedením odborných pedagógov.

Na jeseň sme si spolu užili Šarkaniádu. Deň detí už tradične trávime návštevou ZOO, rôznymi hrami a zábavnými súťažami. Do budúcna sa deti môžu tešiť aj na výlet do Botanickej záhrady, na Alpinku, či na detskú železničku. Každoročne k nám zavítajú záchranári, hasiči, či sokoliari. Pre deti pripravujeme pútavé besedy so zaujímavými ľuďmi. Pozvanie do Rozhanoviec prijala spisovateľka detských kníh Gabika Futová. Nezabúdame ani na športové vyžitie. Tento rok deti absolvovali korčuliarsku prípravku, vo februári nás čaká lyžiarsky a v júni plavecký kurz.

Počas roka sa konajú v materskej škole rôzne divadielka. Umelci sprostredkúvajú deťom ľudové i moderné rozprávky zábavným aj poučným spôsobom. Raz v roku usporadúvame výlet do Bábkového divadla v

Maľovanie 28


Poučné hry Sviatky počas roka sú príležitosťou, aby sa deti prezentovali programom pre rodičov a starých rodičov. Vianočné besiedky potešili nezabudnuteľným zážitkom všetkých. Predškoláci rozdávajú radosť svojím milým vystúpením seniorom v miestnom Seniorskom centre aj v kultúrnom dome. U detí upevňujeme ekologické návyky a vzťah k ochrane prírody triedením odpadu v každej triede. V spolupráci s rodičmi sa škola každoročne zapája do zberu papiera. Výťažok z tohto projektu je použitý na zveľadenie školy. Účasťou na projektoch “Zdravé zúbky” a “Zdravý chrbátik myslíme na prevenciu a zdravý vývin našich detí.

modernizujeme triedy a vynovujeme interiéry, upravujeme okolie, čo taktiež prispieva k príjemnému pobytu detí v našom školskom zariadení. Veríme, že čas strávený v materskej škole Slniečko je pre deti dobrým štartom do života a že je obdobím, na ktoré budú spomínať s radosťou a s láskou v srdci.

*Bc. Katarína Florková, *Mgr. Michaela Hoľanová

Zlúčením MŠ a ZŠ v Rozhanovciach sme začali spoluprácu so školskou špeciálnou pedagogičkou a s detským psychológom, ktorí svojou činnosťou pomáhajú zvládnuť rôzne problémy s rečou a s pripravenosťou detí na vstup do školy. Túto spoluprácu vítajú najmä rodičia. Do budúcna by sme chceli v spolupráci s rodičmi zriadiť minizáhradku v areáli MŠ v ktorej si deti budú pestovať nenáročné plodiny a vysadiť malý ovocný sad. Pomoc nám ponúkla aj organizácia ReSocia,n.o. Postupne 29

Divadelné predstavenie


Základná škola informuje

Zmeny, ktorými prešla naša základná škola s materskou školou Rozhanovce od 1. septembra 2018 určite nemôžu ostať nepovšimnuté. Nehovoríme iba o zmene názvu školy, ale aj o nových výzvach a povinnostiach, ktoré nás v školskom roku 2018/2019 čakali. Mnohé z nich sme dokázali naplniť, ale ostali aj také, ktorých cesta je ešte dlhá a vyžaduje si veľa úsilia a spolupráce. Touto cestou by som vás preto rád informoval o tom, čo nám priniesol šk. rok 2018/2019. Zvýšený počet žiakov ZŠ s MŠ si v prvom rade vyžadoval zvýšiť aj počet zamestnancov a to nie len v škole, ale aj v školskej jedálni (obedy zdarma). V súčasnosti zamestnávame 59 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Naďalej pokračujeme v projekte s názvom „V škole úspešnejší“. Vďaka tomuto projektu dokázala škola rozšíriť miesto pedagogického asistenta aj o plánované miesta na pozícii: špeciálneho pedagóga a psychológa. Noví zamestnanci sa rýchlo adaptovali a pomáhajú našim žiakom s individuálno – vzdelávacími potrebami na I. a II. stupni a tiež deťom v MŠ s logopedickými okienkami a precvičovaním jazykových nedostatkov. Celkovo v rámci rôznych projektov zamestnávame 5 nových zamestnancov. Čo sa týka základnej školy, tak tú v súčasnosti navštevuje 384

žiakov. A to vyvoláva viacero otáznikov, čo v blízkej budúcnosti. Preto v blízkej, nakoľko už v budúcom školskom roku 2020/2021 hrozí dvojzmenná prevádzka na našej škole. Jediným riešením je vybudovanie prístavby školy o novú školskú jedáleň a nové kmeňové a odborné učebne. Projektovú dokumentáciu už máme pripravenú na samotnú realizáciu stavby. Druhou alternatívou je zúženie školského obvodu a tak vytvoriť dostatok priestorových kapacít. Samozrejme, že sa prikláňame k prvému variantu, no podmienkou je nájsť dostatok finančných prostriedkov na spomínanú prístavbu. Ideálnym riešením by bolo, keby sa do financovania zapojili aj susedné obce, ktoré sú ešte stále v našom školskom obvode.

Otvorenie školského roka 30


Veríme, že predstavitelia jednotlivých dotknutých obcí pochopia vážnosť situácie a podporia daný projekt, ale hlavne podporia deti a ich rodičov v obci.

Suchý). V matematickej súťaži s názvom Liga 4x4 sa umiestnili na 1. mieste v okrese. Blíži sa koniec kalendárneho roka. Môžem skonštatovať, že mnoho vecí sa na našej škole úspešne zrealizovalo. A však čaká nás ešte mnoho nových výziev, práce a prianí do ďalších rokov. Pri realizácii tohto diela je nevyhnutné dobré fungovanie a spolupráca. Preto by som pri tejto príležitosti veľmi rád poďakoval všetkým našim zamestnancom za ich prácu, rodičom a žiakom za ich záujem a dobré vzťahy. Chcem sa tiež srdečne poďakovať zriaďovateľovi a všetkým podporovateľom ZŠ s MŠ Rozhanovce za ich priazeň v kalendárnom roku 2019. K blížiacim sa vianočným sviatkom a v novom roku

V závere by som veľmi rád vyzdvihol to, na čo mohla byť naša škola stále hrdá – našich žiakov, ich snahu, kvalitné výsledky a úspechy. V športovej oblasti spomeniem: vybíjanú najmladších žiakov, v ktorej sa vybraní žiaci zo 4. ročníka umiestnili v okresnom kole na 3. mieste. Úspešní boli tiež žiaci druhého stupňa na okresnom kole v atletike. B. Bálint vyhral disciplínu v skoku do výšky, K. Forgáč vyhral beh na 300 m a E. Fedorová sa umiestnila na 3. mieste vo vrhu guľou. Na 3. mieste v okresnom kole vo florbale sa umiestnili starší žiaci. Úspechy

Lyžiarsky kurz

Športová reprezentácia

v bedmintone dosiahli žiačky T. Spišaková a K. Tomašková, ktoré sa v okresnom kole umiestnili na 1. mieste. Žiaci M. Rabada a K. Vašiga sa v okresnom kole umiestnili na 2. mieste.

2020, kedy spoločne oslávime 60. výročie založenia našej školy prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov. *Mgr. Ľuboš Takács - riaditeľ školy

V predmetových olympiádach dosiahli žiaci najväčšie úspechy: v geografickej olympiáde to bol žiak M. Nohaj, ktorý postúpil až do krajského kola. V biologickej olympiáde vyhrala M. Hoľanová okresné kolo a postúpila do krajského kola. V biblickej olympiáde sa tím v zložení L. Miková, J. Gburik a A. Köverová umiestnili na 2. mieste. Veľký úspech na okresnom kole získalo družstvo našich piatakov (B. Hiľovská, A. Palaščáková, R. Rybár, S.

Výchovný koncert 31


Folklórne slávnosti 51. ročník Abovských folklórnych slávností sa tradične v júni konal v miestnom amfiteátri. Záštitu nad podujatím mal tradične košický župan Ing. Rastislav Trnka. Veľmi horúce nedeľné popoludnie sa začalo sprievodom folkloristov po obci a pokračovalo bohatým programom. Teplo bolo naozaj neznesiteľné čo tlačilo divákov do tieňa pod hľadiskom. Predstavili sa rôzne folklórne súbory na čele s folklórnym súborom Kopaničiar. V areáli boli pre hostí prichystané stánky s tradičnými špecialitami z nášho regiónu či ulička remesiel a tvorivé dielne pre deti. Prichystaná bola aj bohatá tombola vďaka sponzorom podujatia.

spoločných piesňach dážď prečkali aby svoje vystúpenie dokončili k spokojnosti všetkých, ktorí neušli. *Matúš Dugas

Vrcholom dňa bolo vystúpenie Kollárovcov, ktorí prilákali nielen množstvo divákov, ale aj poriadnu búrku a vietor. Napokon si divákov zavolali k sebe pod strechu amfiteátra a pri

32


Foto: KC Abova

Foto: Martin Matuška

Takto spolu s Kollárovcami spievali všetci, ktorí sa vošli pod strechu amfiteátera 33


Deň obce 2019 Vystúpenie skupiny Ščamba Aj v roku 2019 sme pripravili podujatie s názvom Deň obce. Od skorého rána dobrovoľníci a členovia komisií pripravovali areál, ktorý sa oficiálne „otvoril“ krátko po obede. Už tradične ste mohli nájsť nafukovacie atrakie, množstvo stánkov s občerstvením od domácich podnikateľov, ukážku hasičskej techniky štátnych hasičov, penovú šou či remeselné stánky. Pod gaštanom sme grilovali steaky, varili pirohy či chutný guláš. Večerné vystúpenie

zábavnej skupiny Ščamba prilákalo nielen našich, ale i cezpoľných, čo nás nesmierne teší. Začali sme zavádzať koncepciu jedného hlavného headlinera s veľkým množstvom sprievodných podujatí. Tento rok by sme v tejto našej snahe chceli pokračovať, takže sa môžete opäť tešiť na kvalitnú skupinu, dobré jedlo a príjemnú zábavu pre celú rodinku. Ďakujeme Vám a tešíme sa na Vás. *Matúš Dugas

Pre deti nemohla chýbať obľúbená penová show!

Hasiči deti radi previezli na ich autách

Aj čerešenky prilákali divákov 34


Cyklotrasa 2019 V lete sa opäť jazdila obľúbená cyklotrasa! Po uzavretí mosta sa nám trasy obmedzili no to neodradilo necelých 60 cyklistov z naše obce vyraziť na známu cestu do Kráľoviec. Na záver si dobili baterky pri opekačke na futbalovom ihrisku odkiaľ celé podujatie štartovalo. *Matúš Dugas

Opekačka na záver

Letný futbalový turnaj 2019 Aj tento rok si prvú augustovú sobotu zmerali sily rôzne družstvá v tradičnom turnaji na menšie bránky. Podujatie podporili sponzori futbalového klubu Obec Rozhanovce, Záhradníctvo KaK a Zeelandia. Napokon to dopadlo takto: 1. Faux pax, 2. Zlatá Idka, 3. KŠK Muži, 4. Snajperi, 5. Záhradníctvo, 6. Jazerčania, 7. KŠK Dorast, 8. Ferkovci

Individuálne výkony boli ocenené nasledovne: Najlepší strelec Peter Salzer, Najlepší brankár Martin Podolinský, Najlepší hráč Jozef Biacovský, Najlepší junior Lacko Forgáč, Cena Fair Play Matúš Rusnák. * Matúš Adamčík

35


Čo robili hasiči Ako aj po pominulé roky, aj rok 2019 bol niečím špecifický pre DHZ Rozhanovce. Rok 2019 sa nám na výzvu HaZZ začal zásahom pri požiari píly v MČ Šebastovce, na ktorej úspešne zasahovalo spolu 23 hasičov z DHZ a HaZZ. Nechýbali sme ani my pri tomto zásahu, kde sme pomáhali pri hasení požiaru a hľadali tlejúce miesta na požiarisku. Ďalšou našou výzvou bola územná súťaž DHZ okresu Košice-okolie v Nižnej Myšli. Súťaž prebiehala v tradičných disciplínach ako je

úspech. Prijemná správa prišla aj k nám v podobe krásneho 2. miesta. V Moldave nad Bodvou absolvovali členovia odborno-metodické zamestnanie veliteľov DHZ. Počas roka sme zorganizovali ples, ktorý sa nám vydaril a úspešne sa na ňom všetci hostia zabávali až do skorého rána. Výnimkou nebolo ani pomáhanie s organizovaním obecných podujatí pre našich spoluobčanov. Pomocou získaných finančných prostriedkov na podporu dobrovoľných hasičských zborov sa náš DHZ mohol presťahovať do novej hasičskej zbrojnice a budúcej dostavanej garáže, ktorej rekonštrukcia je naplánovaná tento rok. *Štefan Nigut

Sťahovanie do novej zbrojnice štafeta a požiarny útok. Ďalej sme sa zúčastnili na súťaži v Chrastnom. Zaujímavosťou tejto súťaže bolo súperenie pomocou historických požiarnych striekačiek PS 8, ktoré mali veľký

Školenie 36


6. Ročník futsalového turnaja Už šiestykrát si zmerali sily futsalisti v miestnej telocvični. Tradične na Štefana sa na úvodný nástup postavilo päť mužstiev. Tento rok nás okrem obce podporil aj Košický pivovar Hostinec, ktorý postavil aj svoje družstvo. Napokon turnaj vyhrali Snajperi, druhí boli KŠK Muži, na tretom mieste skončili Gogovci, štvrté miesto bral

Hostinec a na piatom skončili dorastenci KŠK. Individuálne ocenenia: Najlepší strelec: Michal Slávik, Najlepší hráč: Kiko Hric, Najlepší brankár: Samo Rusinko, Cena fairplay: Marek Hostinský, Najlepší Junior: Jakub Frič * Matúš Adamčík

Suťaž pre psíky AGILITY Milovníkov psíkov mohlo zaujať kynologické podujatie, ktoré sa uskutočnilo na miestnom futbalovom ihrisku 12.októbra 2019. Psie centrum Pozitiv zorganizovalo počas tohto dňa dvoje pretekov agility: Októbrový Hop Skok a Október Pes. Agility je kynologický šport, pri ktorom psík za pomoci psovoda prekonáva prekážky na parkúre, v poradí určenom rozhodcom. Vyhráva tím bez trestných bodov a v najlepšom čase. V pretekoch Októbrový Hop Skok súťažili dlhoroční aktívni pretekári, preteky Október

Pes boli venované začiatočníkom a pokročilým tímom. Preteky prilákali súťažiacich z viacerých kútov Slovenska. Súťažilo sa cez kvalitné prekážky, ktoré pozostávajú z rôznych typov skokových prekážok, tunelov, slalomu, kladiny, hojdačky a áčka. Podujatie navštívilo niekoľko desiatok divákov. Mnohí ocenili šikovnosť psíkov a ich psovodov.

* Psie centrum Pozitiv

37


Vatra 2019 Vatra je už v Rozhanovciach veľmi populárne podujatie pre všetky generácie. Už piaty ročník tejto opäť vydarenej akcie nebol výnimkou. Podujatie sa konalo v sobotu 14.9.2019. Dobrovoľníci už od rána stavali primerane veľkú drevenú vežu naplnenú

slamou. Tesne pred západom slnka ju zapálili a ľudia sa pri nej zohrievali do skorého rána. Areál ihriska sa opäť stal miestom, kde sa stretli susedia, priatelia i rodiny. A tak to má byť, máme mať k sebe blízko! *Matúš Dugas

Cvičí sa ZUMBA! Zumba je tanečná fitness hodina, ktorá kombinuje latinsko americké tance s aeróbnymi pohybmi. Je to hodina plná tanca, zábavy, energie a skvelej hudby. Cvičí sa v utorky o 18.30 v Kultúrnom dome v Rozhanovciach. Presnejšie informácie nájdete na facebooku v skupine Zumba s Nikou Rozhanovce.

Jednorazový vstup 3 EUR/hod, prípadne 10 vstupová permanentka (25 EUR) alebo 5 vstupová permanentka (12,50 EUR), deti do 15 r. v sprievode mamičky zdarma, dievčatá od 15r. 2 EUR vstup *Dominika Kováčová 38


Vianočné trhy 2019 Vianočné trhy pri obecnom úrade sú spoločne s podujatím Vatra mimoriadne obľúbené. A to i napriek tomu, že majú len minimálny rozpočet bez drahého headlinera. Tento rok sa o občerstvenia a teplé nápoje postarali rôzne stánky. Tradične varili kapustnicu hasiči i futbalisti. Pridali sa miestni v stánku u Fera Nosáľa a novinkou boli ručne vyrobené šperky a predmety od Lenky Čiripovej. Podujatie na ktorom tradične rozsvietil stromček starosta obce Viktor Gazdačko sprevádzala hudba a

spontánne rozhovory návštevníkov, kamarátov známych i rodín. Pre deti bol pripravený stánok s balónikmi. Tento rok sme postrehli aj množstvo návštevníkov, ktorí prišli aj z okolitých obcí a návštevnosť bola asi najväčšia zo všetkých ročníkov, ktoré komisia pre kultúru organizovala spolu s dobrovoľníkmi. *Matúš Dugas

Plný priestor ihriska 39


Rozhanovský futbal Dospelí futbalisti Rozhanoviec v lete ukončili prvú sezónu v najvyššej okresnej súťaži v pokojnom strede tabuľky. S výkonmi panovala viac menej spokojnosť ako nováčik sme sa nestratili. V lete nás opustilo niekoľko hráčov, ktorí si to namierili do vyššej súťaže no duo našich špílmachrov Tereščík, Belenyesi zostalo. Prvá polovica jesennej časti bola relatívne dobrá. Odohrali

sezóny predviedli. Snáď sa nám to na jar podarí napraviť. V prebiehajúcej sezóne sme prihlásili do súťaže dorastencov, ktorí vzišli takmer kompletne z mužstva žiakov. Tí na konci sezóny 2018/2019 obsadili vo svojej súťaži druhé miesto. Svoje skúsenosti u dorastencov postupne zbierajú a zlepšujú sa.

Dorastenci Významný pokrok sme urobili pri založení družstva prípravky. Záujem bol nad očakávania a ide o najširší hráčsky káder, ktorý nám môžu závidieť v celom našom okrese. V prípravke máme 36 chlapcov! Cieľom je skončiť minimálne na treťom mieste. Do tejto vekovej kategórie vkladáme veľké nádeje, ale aj investície. Počas zimy sme spojili sily s akadémiou CFT, ktorá má mimoriadne úspechy a zaujímavú víziu, ktorá

sme pre divákov atraktívne domáce zápasy kedy sme otočili prehraté zápasy v nadstavených časoch. Potom prišiel zápas v Paňovciach a zranenia našich najlepších hráčov. Dlhodobo sme nebodovali niekoľko kôl po sebe. V nasledujúcom priebehu viaceré opory na kľúčové zápasy neprišli z pracovných či iných dôvodov a tak sa naše mužstvo prepadlo na 11. priečku tabuľky. Čo teší je záujem fanúšikov o domáce zápasy, hoci je smutné aké výkony sme im v závere

40


Makači v prípravke funguje. Ich tréneri sa o naše deti budú starať do začiatku jarnej časti.

športové využitie a to nie len pre týchto hráčov, ale aj pre budúce generácie.

Naopak neteší nás nezáujem pomáhať okolo futbalu v našej obci. Na celé fungovanie klubu sme len dvaja funkcionári čo je pri toľkých družstvách náročné. Starať sa o futbalový klub znamená zháňať peniaze, lajnovať ihrisko, cestovať s družstvami, prať, sušiť, zháňať hráčov na zrazy...mohli by sme pokračovať na ďalšie tri strany. Pravda, časy kedy ľudia pomôžu zadarmo sú už veľmi vzdialené. Preto ma veľmi teší, že sa našiel dobrovoľník, ktorý nám chodí pomáhať s kosením ihriska, ktorého trávnik nám závidia široko ďaleko. Ďakujeme Pali!

Tréning v hale

Na záver je zostáva len dúfať, že v obci sa zachová ihrisko ktorého vlastníctvo je stále nevysporiadané a že nám zostane na

Tréning na ihrisku

V zime robíme veľké pokroky s trénermi akadémie CFT 41


Jedenástka roka 2019 - okres Košice okolie Posledný jesenný zápas sezóny doma s FC Valaliky bol zároveň posledným v kariére domáceho Fera Nedbala. Jeho výkony v roku 2019 mu priniesli aj nomináciu do jedenástky roka v najvyššej okresnej súťaži. (Na fotografii hráč s číslom päť). Ďakujeme

za odvedené výkony počas dlhej kariéry v dresoch Rozhanoviec, K. Oľšian a Zdoby. Veríme, že čerstvý štryridsiatnik nájde doma dostatočné argumenty aby presedlal na trénersku či funkcionársku stoličku! *Matúš Adamčík

Futbal v Rozhanovciach podporujú:

Cukráreň

Záhradníctvo KaK

42


43


Dôležité telefónne čísla: Poruchová linka – SPP PLYN 0850 111 727 Havaríjna služba - VODA 055/7952 420 Elektrárne - VDS ELEKTRINA 0800 123 332 Polícia Bidovce - 55/696 55 39

Všeobecná ambulancia - 055/309 2454 Detská ambulancia - 055/695 01 90 Obecný úrad - 055/695 0102 Prednosta obecného úradu - 0911 540 598

44