Page 1

ÅRSMELDING

2011

2011

I N FIONRFM S JAOSNJ O N OA RM


Stjørdal sentrum sommer 2011.

ÅRSBERETNING 2011 Den store folkeveksten i Stjørdal fortsatte i 2011 slik at kommunen nå har over 22000 innbyggere. Stjørdal vil med stor sannsynlighet passere 25000 innbyggere før 2020. 2011 har vært prega av stor aktivitet både innen offentlig og privat sektor. Det pågår mange store byggeprosjekt blant annet innen veg, jernbane og flyplass. Ny varmesentral i regi Stjørdal Fjernvarme hadde byggestart i 2011. Stjørdal kommune er en stor organisasjon med dyktige medarbeidere og masse kompetanse. I 2011 er et omfattende lederutviklingsprogram rettet mot enhetsledere videreført med spesielt fokus på HMS, bruk av sosiale media og omdømmebygging. Det er gjennomført HMS kurs for verneombud og ledere, arbeidet med oppfølging av IA avtalen samt tatt i bruk et felles avviks – og kvalitetssystem. Driftsregnskapet for 2011 kom ut med et netto driftsresultat på 13.2mill.kr. mot

2

budsjettert 17.7 mill.kr. Innen flere sektorer er det avvik mellom budsjett og regnskap som gir grunn til bekymring. Oppvekst og omsorgssektoren har et samla overforbruk i forhold til budsjett på ca. 20mill.kr. På linje med mange andre kommuner har Stjørdal store utfordringer innen barnevern. Budsjettpostene innen barnevern har ikke vært styrket de siste årene i forhold til økt reelt behov. Her må tiltak som styrking av budsjett iverksettes i 2012. Høyere skatteinngang, økt rammeoverføring, lav rente og mindre kostnader til lønnsoppgjør i 2012 gjorde at regnskapet kom ut i balanse etter avsetninger. Disposisjonsfondet ble tilført 9.8mill.kr. og utgjorde ved årets slutt 87mill.kr. Stjørdal kommune investerte 243mill.kr. i 2011 hvorav de største prosjektene var 100mill.kr. til ny storhall og 80mill.kr. til oppgradering og nybygg kommunalteknisk infrastruktur.

Kommuneplanens arealdel ble i 2011 lagt ut til offentlig ettersyn. Stjørdal kommune sammen med Meråker, Tydal og Selbu har lagt ned et stort arbeide knytta til samhandlingsreformen og mange gode løsninger er etablert i fellesskap. Rådmannen er sikker på at Stjørdal med samarbeidskommunene vil både møte og mestre de utfordringer som ligger i samhandlingsreformen på en god måte for innbyggerne. Jeg vil takke alle politikere for et godt samarbeid og alle medarbeiderne for god innsats og ståpåvilje i 2011 for å bidra til at Stjørdal er en flott kommune å bo og virke i. Kjell Fosse Rådmann


ORGANISASJONSKART

Klagenemda

Kommunestyret

11 medlemmer

41 medlemmer

Komité levekår

Formannskap og Administrasjonsutvalg

9 medlemmer

11 + 4 medlemmer

Kontrollkomiteen 5 medlemmer

Komité kultur, næring og miljø

Komité plan

9 medlemmer

9 medlemmer

Trafikksikkerhetsutvalget

Eldrerådet

Ordfører Johan Arnt Elverum

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Varaordfører

Ungdomsrådet

Ole Sandvik

Sekretariat POLITISK NIVÅ ADMINISTRATIVT NIVÅ

Arbeidsmiljøutvalg

Rådmann Kjell Fosse

Fagstab

Organisasjonsenheten Kari L. Øfsti

Oppvekst 31 resultatenheter Astri Wessel

Omsorg 14 resultatenheter Trine Nesheim

Teknisk drift 6 resultatenheter Ottar Bjerkås

AU Værnesregionen Værnesregionen • Sekretariat • Lønn/regnskap • Barnevern • Innkjøp • IT • DMS • Legevakt

3


Hovedtall for driftsregnskap 2011 (tall i 1000 kroner)

Regnskap 2010

Rev. budsjett 2011

Regnskap 2010

Regnskap 2009

Sum driftsinntekter

1 315 152

1 262 088

1 244 755

1 190 165

Sum driftsutgifter

1 265 785

1 195 995

1 188 410

1 067 831

49 367

66 093

56 345

122 334

3,8 %

5,2 %

4,5 %

10,3 %

-93 434

-100 549

-78 715

-71 186

7,1 %

8,0 %

6,3 %

6,0 %

Motpost avskrivninger

57 262

57 262

46 677

40 941

Netto driftsresultat

13 195

22 806

24 306

92 088

Netto driftsresultat i %

1,0 %

1,8 %

2,0 %

7,7 %

Netto bruk/avsetninger

-13 708

-22 806

-24 307

-72 103

-513

0

0

19 985

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat i % Sum eksterne finanstrans. Sum eksterne finanstrans. i %

Resultat

Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 1315,2 mill. kr. en økning på 53,1 mill. kr sammenlignet med regulert budsjett 2011. Driftsutgiftene endte opp med 1265,8 mill. kr en økning på 69,8 mill. kr i forhold til revidert budsjett.

Prosjekt

2011

IT – utgifter m.m.

2 783

Tiltak friluftsområder m.m.

2 561

Diverse grunnskoler

2 164

Stokkan ungdomsskole

7 531

Driftsinntektene viser en vekst på 5,7 % fra 2010 til 2011. Driftsutgiftene inkl. avskrivninger vokser med 6,5 %. På grunnlag av dette reduseres brutto driftsresultat med 0,7 % prosentpoeng fra 4,5 % av driftsinntektene i 2010 til 3,8 % i 2011.

Lånke Bosenter

2 353

Lånke aldersheim

7 044

Netto driftsresultat:

Kirkelig adm.

4 000

Beredskapsavd

1 227

Skolegt 15 – nybygg

1 751

Byggemodning næringsarealer m.m

9 010

Værnesregionen IT

4 455

Brutto driftsresultat:

Netto driftsresultat endte opp på 1,0 % av driftsinntektene i 2011. Dette er en nedgang på 1,0 prosentpoeng sammenlignet med 2010, da driftsresultatet viste 2,0 %.

Renter og avdrag

Sum eksterne finanstransaksjoner utgjør i praksis netto renter og avdrag. Målt som andel av driftsinntektene er belastningen økt med 0,8 prosentpoeng fra 6,3 % i 2010 til 7,1 % i 2011.

Resultat

Kommunens bunnlinje viser et merforbruk på 0,5 mill.kr. Dette skyldes underdekning i kommunens VAR-regnskap og framkommer som et underskudd i kommunens totalregnskap da en ikke har anledning til å operere med negative fond. VAR-underskuddet vil bli dekket inn igjen i 2012.

4

Ny storhall

109 418

Kommunal vannforsyning

31 537

Kommunal kloakk

32 163

Kommunal vei

16 861

Andre prosjekt

7 761 242 619


Utvikling av folketall 2007 - 2012 01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

Totalt

20.273

20.616

20.960

21.375

21.659

22.058

Fødte

249

260

252

283

275

287

Døde

162

154

152

143

168

161

87

106

100

140

107

126

Innflytting

980

982

1.006

979

1.039

1.126

Utflytting

686

745

761

705

866

853

Netto innflytting

294

237

245

274

173

273

Folketilvekst siste år

381

343

344

415

284

399

Fødselsoverskudd

Regnskap - budsjett - avvik 2011 Netto driftsresultat Netto drift Regnskap Budsjett

Avvik

Rådmann / organisasjonsenheten

19 390

19 343

- 37

Fellesutgifter

55 618

43 347

- 12 271

Oppvekst og kultur

418 185

409 659

- 8 526

Omsorg

290 142

279 051

- 11 091

Teknisk drift

108 011

109 312

+ 1 302

10 257

9 382

- 875

9 799

9 534

- 265

911 391

879 628

+ 31 763

Politiske organ Andre ansvar Finans

Netto lånegjeld

Kommunens brutto lånegjeld har i 2011 økt med 130 millioner kroner. Det er en økning på 9,9%. Netto lånegjeld har økt med 104 millioner kroner, det er 8,7% økning . Den 31.12.2011 er samlet lånegjeld 1 440 millioner kroner.

Utvikling av kapitalutgiftene 60000 50000

54834 43822

40000

48333

50000 40000

42026

20000

20000

10000

10000

0

28947

30000

30000

2008

2009

2010

2011

Nettoavdrag i 1000 kr

0

39393

38479

2008

2009

32163

2010

2011

Netto renteutg. i 1000 kr

5


KOSTRA-TALL På denne siden finner du noen tall for Stjørdal sammenlignet med andre kommuner som er lik oss. Vi sammenlignes med kommunegruppe, Malvik kommune og alle de andre kommunene i Nord – Trøndelag for årene 2009, 2010 og 2011. For å finne flere KOSTRA – tall for kommunen kan du gå inn på Statistisk sentralbyrå sine sider www.ssb.no/kostra.

Hva er KOSTRA?

En forkortelse for kommune – stat – rapportering og er et nasjonalt infosystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner

Enhet : Prosent !

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

Enhet : Kroner

6

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret +1) Enhet : Kroner


Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern

Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler

Enhet : Kroner

(202, 214), per innbygger 6-15 책r, konsern

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 책r, barneverntjenesten

Enhet : Kroner

Enhet : Kroner

7


ETAT OPPVEKST OG KULTUR Arbeidsområde Disse enhetene er organisert i Etat oppvekst og kultur: 14 grunnskoler, 12 kommunale barnehager, Stjørdal voksenopplæring, Stjørdal kulturskole, Pedagogisk psykologisk tjeneste , Enhet barn og ungdom og Enhet kultur. Etaten er barnehagemyndighet for private barnehager, gjennomfører tilsyn og gir tilskudd til disse.

Skatval barnehage har i samarbeid med Kulturskolen i Stjørdal arbeidet med et prosjekt som utvikler den kulturelle kompetanse. Prosjektet heter KOM - Kreativt oppvekstmiljø.

588

ÅRSVERK

661

ETATSJEF ASTRI MARIE WESSEL POLITISK ST YRINGSORGAN KOMITE OPPVEKST/ KOMITE LEVEVILK ÅR

ANSAT TE

Resultatvurdering Driftsresultatet til Etat oppvekst og kultur i 2011 viser et overforbruk på ca 8,5 mill . Totale utgifter var ca 510 mill mens inntektene var ca 91,5 mill. En god start i livet er viktig i barnets dannelsesreise. Derfor er det i barnehagene blitt satset på tidlig innsats, språk, kommunikasjon og foreldreveiledning i regi av PMTO. Styrere fra private og kommunale barnehager har deltatt i kompetanseutvikling. I desember 2011 var det 683 barn i kommunale barnehager og 762 barn i private barnehager. Barnehagene har større andel barn under 3 år enn før, noe som krever flere voksne for å gi ungene opplevelse av trivsel og mestring. Utfordringene omkring rammefinansiering av barnehagene har medført uro hos mange private barnehageeiere, og etaten har hatt flere møter med dem. Elevtallet i grunnskolen har vært stabilt,

8

2976 elever i vårhalvåret og 2969 elever i høsthalvåret. Antall elever med spesialundervisning er økt. Skoleåret 2010/11 hadde 7,9 % av elevene spesialundervisning, mens i skoleåret 2011/ 2012 har 11,1 % av elevene spesialundervisning. Noe av økningen kommer av at elevene mangler grunnleggende ferdigheter i regning og lesing når de starter i ungdomsskolen. På barneskolene har flere elever enn tidligere hatt behov for ekstra hjelp og støtte både faglig og på grunn av atferd. Lang ventetid hos PPT har ført til at faglige utfordringer og atferdsproblemer er blitt større for noen barn før riktige tiltak er iverksatt. Våren 2011 hadde PPT opptil 174 klienter på venteliste, og en ventetid på opptil 16 måneder. Ventetida ved årsslutt var redusert til 9 måneder. Alle grunnskolene har fokusert på leseopplæring og vært med i SOL, systematisk observasjon av lesing. Skolene i Hegra

har vært med på prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet med mål om bedre læringsmiljø og bedre læringsresultat. Resultatene på avsluttende eksamen i ungdomsskolene er gode, spesielt i norsk hovedfag skriftlig og matematikk skriftlig, men gjennomsnittlig grunnskolepoeng er lavere enn landsgjennomsnitt. Halsen ungdomsskole har vært med i den nasjonale satsinga for å hindre frafall i videregående skole, NY GIV. Både Hegra og Halsen ungdomsskole har vært med i prosjekt Arbeidslivsfag. Kvislabakken skole har deltatt i forsøk med tysk i barneskolen. Stjørdal voksenopplæringssenter har hatt ca 100 elever fra 23 ulike land hvorav 39 elever har bestått skriftlige norskprøver for voksne innvandrere og 71 elever har bestått muntlige prøver. Det spesialpedagogiske teamet har gitt tilbud til ca 30 elever. Voksenopplæring har også hatt under-


. . . .

Hovedutfordringer Fange opp – følge opp barn tidligst mulig slik at flere barn opplever mestring Ressurssituasjonen i grunnskolen- økning spesialundervisning – PPTs rolle Finansieringsordningen av barnehagene reduksjon av kvaliteten i barnehagene Kulturhus – videreutvikle tjenestene som er planlagt flyttet til kulturhuset.

Aktivitet i friminuttene på Halsen ungdomsskole.

visning for enslig mindreårige flyktninger. Elevplassene er økt på Stjørdal kulturskole fra 945 i 2010 til 953 i 2011. Kulturskolen har hatt mange konserter i løpet av året. KOM ( kreativt oppvekstmiljø) i samarbeid med Skatval barnehage har blitt videreført/ videreutviklet. Kulturskolen har en utfordring med uegnede lokaler i kjelleren i Samfunnshuset. Enhet barn og ungdom har hatt fokus på

ungdom og rus. Enheten har fått statstilskudd som har vært benyttet til ruskartlegging i samarbeid med forskningsmiljø. Ruskontrakter har blitt gjennomført for å hindre ungdommer fra rusavhengighet. PMTO har bl.a., sammen med noen barnehager, jobbet med veiledning av voksne i kommunikasjon med barn.

Biblioteket har vært mer engasjert i oppsøkende virksomhet og utadvendt informasjon. Kinobesøket hadde en økning på 8 % i 2011 i forhold til 2010. Kvaliteten på ulike tjenester innenfor idrett – og friluftsliv er bedret, spesielt på løypepreparering. Enheten har gitt tilskudd til ulike lag / tiltak / prosjekt innen musikk, idrett og annet kulturarbeid.

Utlånet i biblioteket har gått opp, noe som skyldes økt utlån fra skolebibliotekene.

Frileik på Fosslia skole

9


ETAT OMSORG

. . .. . .. ..

Begivenheter 2011 Fagteam i Eldreomsorg og somatikk etablert Værnesregionen DMS inkluderer også kommunene Tydal, Selbu og Meråker Oppfylt måltall for bosetting Ti på topp plassering i IMDIs nasjonale ranking av programkommuner Etablert heldøgns tjenestetilbud i Bergs gate Kirkens Hus åpnet i november Sammenslåing av enhetene Miljøarbeidertjenesten 1 og 3 Forberedt innføring av samhandlingsreformen

Det jobbes godt med bosettings - og integreringsarbeidet i Stjørdal. Derfor ble vi rangert blant de 10 beste kommunene i 2011.

ETATSJEF

439

ÅRSVERK

TRINE MARIE NESHEIM/ KST. LARS-EIRIK NORDBOTN POLITISK ST YRINGSORGAN KOMITÈ LEVEK ÅR

686

ANSAT TE

Arbeidsområde Etat omsorg har en vid spennvidde i sitt tjenestetilbud og har ansvar for tilbud om svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, legetjenester, bosetting, kvalifisering og integrering av nyankomne flyktninger, sosialtjenester, psykisk helsevern, avlastning, praktisk bistand, dagtilbud og pleie- og omsorg innenfor institusjon og i hjemmetjenesten. Kommunen driver eget kjøkken som leverer mat til hjemmeboende, bosentra og institusjoner. Alle henvendelser om tjenester fra pleie- og omsorgstjenestene går til etatens brukerkontor.

Resultatvurdering Etaten har fokus på å samarbeide på tvers av ulike faggrupper og enheter. Det er etablert tre fagteam innenfor områdene; utviklingshemming, eldreomsorg og somatikk og psykisk helse og rus.

10

Fagteamet skal bidra til å styrke, videreutvikle og koordinere tjenestetilbudet til den enkelte, deres familier og nettverk slik at tjenestetilbudet fremstår som helhetlig. Fagteamet skal særlig bidra til å avklare hjelpebehov og ut fra dette foreta nødvendig fordeling av oppgaver og ansvar.

drive forebyggende virksomhet, som fallforebyggende grupper for hjemmeboende eldre. Etterspørselen etter tjenester for barn er økende og det er opprettet et lavterskeltilbud for spedbarn i samarbeid med helsestasjonen.

Helsestasjonen gir et omfattende tilbud til småbarn, barn i skolealder og ungdom. Det er totalt gjennomført 15 913 konsultasjoner i tillegg til hjemmebesøk. Det er gjennomført både grupper for barn av foreldre med psykisk sykdom og/ eller rus i samarbeid med BUP og grupper for oppfølging av barn med overvekt; ”Family” – prosjekt. Stjørdal opprettet i 2011 to nye fastlegehjemler og har nå 21 fastleger fordelt på 8 legekontor. Kommunen deltar i interkommunal legevakttjeneste med Selbu, Tydal og Meråker. Fysio/ergoterapitjenesten

prioriterer

å

Statsminister Jens Stoltenberg besøkte Værnesregionen DMS. Her sammen med Oddrun Fiskvik og fylkesrådsleder i Nord - Trøndelag Ingvild Kjerkol.


Sansehagen på Fosslia Bosenter.

Stjørdal kommune satser på hjemmebaserte tjenester og stadig mer kompetansekrevende tjenester ytes i brukernes hjem. Hjemmetjenesten i Stjørdal er som 1 av 19 kommuner i landet tildelt status som utviklingssenter i hjemmebasert tjeneste i Nord-Trøndelag. Etablering av Utviklingssenter for hjemmetjenester er en nasjonal satsing på fagutvikling, praksisnær forskning og etablering av gode læringsmiljø innen hjemmetjenestene. Sonene har felles nattjeneste. Stjørdal kommune har 76 institusjonsplasser, hvorav 8 plasser er forbeholdt korttids/avlastningsopphold og 4 plasser er knyttet til institusjon for demente. Kommunen har en samlet god dekningsgrad av heldøgns omsorgstilbud (institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstilbud), og det er under planlegging flere korttidsplasser. I tillegg har vi 12 intermediærplasser i Værnesregionen DMS i et samarbeid med de andre kommunene i Værnesregionen.

lag og organisasjoner og enkeltpersoner samarbeider om å skape et sosialt treffsted med meningsfylte aktiviteter. Gjennom samarbeid håper vi å skape et tilbud for mennesker som ønsker å møte andre. Miljøarbeidertjenesten yter tjenester til mennesker med ulike former for funksjonstap. I løpet av 2011 ble det bosatt 51 nye flyktninger og asylsøkere i Stjørdal hvorav 11 på familegjenforening. I alt 24 av flyktningene var barn under 18 år, hvorav 4 enslige mindreårige. Stjørdal har over flere år jobbet godt med integrering av flyktninger. Kommunen oppfylte IMDIs måltall for

bosetting for tiende år på rad. Stjørdal ble sjuende beste kommune i landet i IMDIs rangering av programkommuner. NAV Værnes Nord har hatt en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp grunnet økt antall sosialhjelpsmottakere og et stramt boligmarked som gir økte bokostnader. Det har vært en stor økning av yngre sosialhjelpsmottakere og disse utgjør nå halvparten av alle sosialhjelpsmottakere. Det er også en økning i antall brukere som NAV Værnes Nord forvalter inntekten til. Sentralkjøkkenet produserer i snitt 420 middagsposjoner per dag.

Barne- og avlastningstjenesten yter tjenester til et økende antall familier og i alt 108 barn og unge mottok et tilbud i 2011. Oppfølgingstjenesten har et stort fokus på å etablere helhetlige tjenester, med fokus på tverrfaglig samarbeid med øvrig tjenesteapparat. Som ledd i dette er det etablert et heldøgns tilbud i Bergs gate for personer med psykiske problemer og stort bistandsbehov. Kirkens Hus er etablert som et flerbrukshus hvor kommunen, Kirken, frivillige

Fysio - og ergoterapitjensten driver mange typer forebygging.

11


ETAT TEKNISK DRIFT

. .. .. .

Begivenheter 2011

Måssåhatten ungboprosjekt

Mange krevende vannskader

Tidsregulert parkering innført

Nedgang i antall utrykninger

Smårovviltprosjektet igansatt

Kommuneplanens arealdel

lagt ut til offentlig ettersyn

Slåttedag i Beitlandet, Forradal med fokus på det biologiske mangfoldet i slåttenga.

183,45 ÅRSVERK

212

ANSAT TE

Arbeidsområde

Etaten har ansvar for forvaltning, utleie, drift inkl. renhold og vedlikehold av alle kommunale bygninger, eiendommer, park og idrettsanlegg, vann og avløpsanlegg, veier, gatelys og renovasjon. Utarbeider og følger opp utbyggingsavtaler med off. og private utbyggere. Kommunale avgifter, husleier, gebyrer m.m. Byggherreansvar for gjennomføring av byggeprosjekt, tekniske anlegg, boligfelt- og næringsareal. Etablering og utvikling av bedrifter og arbeidsplasser, bygdeutvikling, elveforbygging, vilt og fiskeforvaltning, overordnet miljøledelse, byggesaksbehandling, oppmåling og reguleringsplaner. Jord og konsesjonslovgivning. Bolig-/ tomte-/ nærings-utvikling, opparbeider kommunale areal og salg av boligtomter og næringsareal m.m. Brann og redningstjenesten m/forebyggende virksomhet inkl. tilsyn samt beredskap.

1212

ETATSJEF OT TAR BJERK ÅS POLITISK ST YRINGSORGAN FORMANNSK APE T KOMITE PLAN KOMITE KULTUR, NÆRING OG MIL JØ TRAFIKKSIKKERHETSUT VALGE T

Resultatvurdering Etaten har hatt et høyt aktivitetsnivå også i 2011, med mange og spennende oppgaver. Nye arbeidsoppgaver og flere m² bygg/anlegg er utfordrende, samtidlig som det stilles krav til effektivisering. I 2011 var det flere store vannskader, hovedsakelig på nye bygg som Lånke bosenter, Stokkan U. skole og Skolegt 15. Vannskadene skyldes hovedsakelig feil/mangler hos utførende entreprenører og er håndtert som garantioppfølging. Det har vært en intensiv byggefase for den nye Stjørdalshallen og i tillegg er det arbeidet med bl.a Sandskogan barnehage, Kvislabakken barnehage og Fossliv 16. Investeringer i bygg 139,4 mill.kr. I tillegg er det utført investeringer for 84 mill i tekniske anlegg som bl.a VA sanering Ole Richters gt, Ole Vigs gt, Sandmovegen, ny hovedvannledning Leren – Hjelset, Blakstad VPS, E14-Kirkevegen m.fl.

Utleide timer for kunstgressbanen på kveld/helg har en nedgang som har sammenheng med at flere lag i kommunen har fått egne kunstgressbaner. Det er videreført avtaler med idrettslagene for tilsynsvakt i Fjellhallen, Hegrahaller og Skatvalshallen. Islegging av Halsenbanen er et populært tiltak. Stormen «Dagmar» tok et stort innhogg i Sandskogan. Den totale vannproduksjonen i 2011 var 2 185 680 m³. Vannanalysene for alle tre vannverkene viser ingen overtredelser av drikkevannsforskriftens krav. Det arbeides mot målene om ”godt og nok vann” samt sikker vannforsyning. Det sentrale driftsovervåkningssystemet omfatter nå de fleste pumpestasjonene og renseanleggene og gjennom den digitale vannmodellen utarbeides det nå nøyaktige planer for spyling av ledningsnettet. SARA har mottatt 8820 tonn septik og produsert 2351 tonn avvannet slam.


Ringveg Nord åpnet i 2011.

Innen renovasjon er total innsamlet mengde og mengde pr abonnent litt lavere enn forrige år. Det ble innsamlet 4553 tonn i 2011. Gjenbrukstorget har en stor økning i besøkende og hele 47 058 personer var innom i 2011. For kommunal veg går store deler av tildelte vedlikeholdsmidler til brøyting, strøing og feiing. Dette påvirkes av vær og føreforhold og er derfor lite forutsigbar. Det er ført forhandlinger og inngått utbyggingsavtaler som sikrer økonomiske bidrag til gjennomføring av kommunalteknisk infrastruktur inkl. grønt- og parkområder. Det er solgt 19 boligtomter til en verdi på 8,0 mill.kr og næringsareal for 14,6 mill.kr.

Brann og redning gjennomførte tilsyn, besøk og kontroller hos både privatpersoner og bedrifter. 100 % av alle pålagte tilsyn ble gjennomført. Aksjon Boligbrann 2011 og Åpen brannstasjon med 960 besøkende ble arrangert. Det ble utført feiing på 6367 piper og utført tilsyn på 2327 boenheter.

Det er behandlet 101 søknader om skogmidler. Det ble felt 504 elger og 68 hjort i 2011 som tilsvarer 58.300 kg kjøtt og en førstehåndsverdi på 4,2 mill.kr. Mange innsigelser har ført til lengre saksbehandlingstid for kommuneplanens arealdel.

Beredskapsavdelingen hadde 220 utrykninger som er en liten nedgang fra forrige år.

Kartinnsyn til plandata via kommunens kartinnsyn kom på plass i 2011.

Førstelinjeansvaret for etablerertjenesten ble lagt ut på anbud og det er skrevet avtale med Proneo AS om levering av disse tjenestene for en periode på 3 år.

I 2011 ble det levert 416 pålagte megleroppgaver som er en liten økning fra året før.

Regionalt næringsfond innvilget kr 1.688.000,- på 28 søknader til prosjekter.

Det er i 2011 igangsatt 156 boligbygg og 13893 m² BRA offentlig bygg og næringsbygg, vedtatt 18 reguleringsplaner og utstedt 275 målebrev. Det har også i 2011 vært betydelig ressursinnsats i forhold til offentlige utbygginger, særlig vedrørende stamveger og ringvegløsninger. Miljøvern ivaretas i all saksbehandling. 65 ansatte rengjør 90 769 m2 netto gulvareal og driver kommunens fellesvaskeri. Arbeidet med renholdsplaner for kommunale bygninger er ajourført etter hvert som utbyggingen er ferdigstilt. Sykefravær: 6,6 % i 2011 som er en reduksjon på 0,6 % i forhold til 2010.

Ny veg mellom E14 og FV 33 (Kirkevegen) ble påbegynt i 2011. Etatsjef Ottar Bjerkås informerer.

Måssåhatten ungdomsprosjekt i Geving.

Stjørdal kommune har svært lave avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing.

1313


Fornyings - administrasjon og kirkeminister Rigmor Aasrud.

22

ÅRSVERK LEDER

K ARI L. ØFSTI

Organisasjonsenheten Organisasjonsenheten består av Enhet økonomi- og personal og Enhet servicetorg/arkiv.

6

ÅRSVERK RÅDMANN

K JELL FOSSE

Organisasjonsenheten koordinerer støttetjenester for hele organisasjonen. Dette sikrer at det blir helhet og likhet, og at man driver så kostnadseffektivt som mulig. Organisasjonsenheten produserer i stor grad interne tjenester som skal bidra til at tjenestene som ytes til innbyggerne , blir så gode som mulig.

Rådmannen Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, organisasjonssjef og de 3 etatssjefene. Etatene og organisasjonsenheten er inndelt i enheter som ledes av en enhetsleder som har ansvar for personal, økonomi og tjenesteproduksjon ved enheten. Rådmannen har 5 rådgivere i sin stab som skal bistå i faglige og strategiske spørsmål innen økonomi, juridisk rådgivning, planlegging, beredskap mv. Organisasjonssjefen er rådmannens stedfortreder. 14

Arbeidsområde

Organisasjonsenheten består av Enhet økonomi - og personal og Enhet servicetorg/arkiv. Organisasjonsenheten koordinerer støttetjenester for hele organisasjonen. Dette sikrer at det blir helhet og likhet, og at man driver så kostnadseffektivt som mulig. Organisasjonsenheten produserer i stor grad interne tjenester som skal bidra til at tjenestene som ytes til innbyggerne , blir så gode som mulig.

Resultatvurdering

Begge enhetene i Organisasjonsenheten har medarbeidere med god og relevant kompetanse, og medarbeiderne oppdaterer kunnskaper og ferdigheter i takt med utviklingen i teknologi og med endrede rammebetingelser. Stjørdal kommune kommer godt ut i nasjonale undersøkelser når det gjelder kvalitet på tjenester produsert av servicetorg/arkiv. Arbeidet med Boligsosial handlingsplan er sluttført og behandles politisk i 2012. Stjørdal kommune er en stor organisasjon med ca. 1700 ansatte og det er alltid mange personalsaker der enhetslederne trenger råd og veiledning fra personalmedarbeiderne. De komplekse personalsakene – også innen arbeidsrettområdet – krever mye tid. Mye tid går med til oppfølging av sykemeldte, og til å finne gode løsninger for medarbeidere med redusert arbeidsevne. Enheten har økonomimedarbeidere som bistår enheter og etatene med budsjett og økonomistyring.


Værnesregionen Arbeidsgiveransvar for flere tjenesteområder i det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen. Værnesregionen består av kommunene Frosta. Malvik, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. I 2011 var det syv tjenesteområder. De områdene Stjørdal har arbeidsgiveransvar for er delegert til organisasjonssjefen. Barnevern: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Tjenesten er organisert med

kontorer i alle deltakende kommuner, med Stjørdal som hovedkontor. Innkjøp: Alle kommunene er med i samarbeidet om felles innkjøpskoordinator i Værnesregionen. Innkjøpskoordinatoren ivaretar avtaler og håndterer offentlige anskaffelser. IT: Værnesregionen IT (VARIT) omfatter kommunene Frosta, Selbu, Meråker, Tydal og Stjørdal. IT er organisert på samme måte som barneverntjenesten: Hovedkontor på Stjørdal, men med lokal tilstedeværelse i de andre kommunene.

Legevakt: Legevakttjenesten omfatter kommunene Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Legevaktsentret er på Stjørdal. Lønn/regnskap: Værnesregionen lønn/regnskap er et samarbeid mellom kommunene Selbu, Tydal, Malvik og Stjørdal. Fakturamottak er lokalisert i Tydal, lønnsenheten i Selbu og regnskap på Stjørdal. DMS: Værnesregionen DMS omfatter kommunene Selbu, Tydal , Meråker og Stjørdal. Sekretariatet: Den daglige driften av Værnesregionen koordineres av sekretariatet. I 2011 besto sekretariatet av leder og en rådgiver. Skatteoppkreveren: Dette er et samarbeid mellom kommunene Selbu, Tydal, Stjørdal og Malvik. Malvik er verts-kommune for dette samarbeidet.

Værnesregionen mottok Samhandlingspris fra Anne - Grete Strøm - Erichsen statsråd i Helse - og omsorgsdepartementet. Prisen fikk de for prosjektet interkommunal helsesøster -, kommuneoverlege - og jordmortjeneneste. Fra v. Ordfører i Selbu, Inga Balstad, Statsråd Anne Grete Støm-Erichsen, Kommuneoverlege i Stjørdal Bodil Dyrstad og Ordfører i Stjørdal Johan Arnt Elverum.

15


2 -timers parkering I Stjørdal kommune er det innført 2 -timers parkering på enkelte kommunale parkeringsplasser. Du kan stå parkert gratis i to timer når du har parkeringsskive Parkeringsskive fås i servicetorget i Rådhuset og enkelte butikker i tilknytning til de tidsregulerte plassene. Parkeringsskiva festes på innsiden av frontruta. Viseren plasseres på parkeringstidspunktet. Tidsreguleringen starter kl. 08:00 på hverdager og kl. 09:00 på lørdager. Søndag og helligdager er det fri parkering.

Mer informasjon finner du på våre hjemmesider

Unde

rs

Parke kilt 831 ring i nntil Kun t il av pa latt med b rkerin r gsski uk ve.

2 time

r

1

10 3

7

4

11

8

5 6

12

9

REKLAMEBANKEN.COM

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2

Stjørdal kommune Pb. 133, 7501 Stjørdal Tlf 74 83 35 00 | Fax 74 82 35 99 | E-post postmottak@stjordal.kommune.no | Hjemmeside www.stjordal.kommune.no

Årsberetning 2011  
Årsberetning 2011  

Stjørdal kommune

Advertisement