Page 1

I-st NATIONAL PHOTO COMPETITION

I-ви НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС


за идеи, ф от ог р ио д у Ст

аф

ия

н, печат и . . . й а з , ди

гр. Пловдив 4000, бул. “Дунав” №44 тел.: 032 96 96 95, моб.: 0888 30 47 46 e-mail: studio@redesign-bg.com


10 години Национално Сдружение Фотографска Академия Янка Кюркчиева От 12 март 1999 г. - рождената дата на Фотографска Академия, са изминали само 10 години. Ентусиастите основатели имаха за своя идея създаването на такова сдружение, което ще обедини усилията на хората, работещи в толкова разнолика, разнообразна и дълбоко индивидуалистична по дух дейност, каквато е фотографията. Основната задача, която си поставиха учредителите, бе обединяването на усилията на фотографската общественост за издигане на авторитета на българската фотография и защита на професионалните интереси на своите членове.

Основните дейности на сдружението от неговото създаване и до днес продължават да са: развиване на фотографията чрез обучение, създаване, популяризиране и съхранение на фотографското изкуство и защита на авторските права. Тези цели са дългосрочни - по тях работят настоящите поколения фотографи, организирани в сдружението. Те ще мотивират и идващите след нас. Фотографска Академия е организатор на уникалните национални конкурси Фото Академика, Музика в обектива, Природа Фотолов, съорганизатор е на десетки други прояви с регионален или корпоративен характер, целящи издигане-

то на фотографията като творчески процес. Член е на FIAP (международната организация за фотографско изкуство). В тази си роля осигурява възможност на българските фотографи за участие в национални и международни изложби и делегира права на български салони да получат патронажа на международната организация. Неоценим е приносът и усилията на фотографите от различни общини на страната, на хората, които неизменно участват във „вдигането и свалянето” на изложбите, на специализираните журита, на организаторите на летните прояви - ФОТОВАКАНЦИЯ и ФОТОФИ-

ЕСТА, на импровизирани галерии и изложбени салони. Винаги ще бъдем признателни и на реакциите на вярната си публика - за това можем да кажем само: БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВСЕОТДАЙНОСТТА И ОБИЧТА КЪМ ФОТОГРАФИЯТА! Докато съществува тя, ще го има и нашето сдружение! Каталогът „Природа Фотолов”, който държите, включва всички номинирани фотографии, представени в изложбата в Международен Панаир Пловдив. С уважение: Управителен съвет на НСФА Янка Кюркчиева.

10 years Bulgarian Association Academy of Photography Yanka Kyurkchieva It has only been ten years since the birth date of the Academy of Photography - March 12, 1999. The enthusiasts-founders had the idea to establish such an association which would unite the efforts of the people involved in one so multifaceted, varied and profoundly individualist activity as photography. The main task defined by the founders was the unification of the efforts of the photographers society to improve the image and authority of Bulgarian photography and protect the professional interest of its members. The objectives of the association ever since its foundation

have been developing photography through education; creation, popularization and preservation of this art and protection of copyrights. These have been long-term aims and they have remained in the focus of the present day generation members of the association. We believe they will also motivate the ones who are to succeed us. Academy of Photography is the organizer of unique national contests like Photo Academics, Flash Music, Nature Photohunt and it has been the coorganizer of another dozens of regional or cooperative character events, promoting photography as a creative process. The association is a member of FIAP

(the international organization of photographic art). As such it has provided Bulgarian photographers with opportunities to participate in national and international exhibitions and has delegated rights to Bulgarian galleries to organize events under the auspices of the international organization. Invaluable is the contribution and efforts of the photographers from different Bulgarian municipalities, of those who inevitably take part in the preparation and disassembly of exhibitions, of specialized juries, of the organizers of the summer events PhotoVacation and PhotoFiesta, of improvised galleries and exhibitions

halls. We will always be grateful to our loyal audience as well - there is only one expression for that and it is: Thank you for your devotion and passion for photography! As long as it exists, our Association will not die! The album “Nature Photohunting” that you are holding includes all of the nominated photographies presented at the exhibition in International Fair Plovdiv. Yours Sincerely, Managing Board of BAAP Yanka Kyurkchieva

Jury Todor Yankov alternate eng Valentin Pochekanski Valentin Stoev Nikolai Genov Yavor Popov

Жури ф.х. Тодор Янков председател инж. Валентин Почекански Валентин Стоев ф.х. Николай Генов ф.х. Явор Попов

1


I награда животни Юлиян Божинов I prize animals Yuliyan Bozhinov

II награда животни Кирил Панайотов II prize animals Kiril Panayotov

III награда животни Иво Дамянов III prize animals Ivo Damyanov

2


I награда пейзажи Ангел Ненов I prize landscapes Angel Nenov

II награда пейзажи Рoсица Василева II prize landscapes Rositsa Vasileva

III награда пейзажи Радостин Димитров III prize landscapes Radostin Dimitrov

3


Йордан Дамянов / Yordan Damyanov

Гриша Григоров / Grisha Grigorov

Михаил Михайлов / Mihail Mihaylov

Михаил Хубчев / Mihail Hubchev

Кирил Панайотов / Kiril Panayotov

Кирил Панайотов / Kiril Panayotov

4


Алекс Николова / Aleks Nikolova

Антония Атанасова / Antonia Atanasova

Владимир Гюров / Vladimir Gyurov

Йордан Дамянов / Yordan Damyanov

5


Иван Петров / Ivan Petrov

Иво Дамянов / Ivo Damyanov

Иван Петров / Ivan Petrov

Иво Дамянов / Ivo Damyanov

Чавдар Арсов / Chavdar Arsov

Николай Стайков / Nikolay Staykov

6


Бейла Даракчиев / Beyla Darakchiev

Бейла Даракчиев / Beyla Darakchiev

Михаил Дамянов / Mihail Damyanov

Николай Пиронски / Nikolay Pironski

7


Владимир Гюров / Vladimir Gyurov

Сашо Сарандалиев / Sasho Sarandaliev

Антония Атанасова / Antonia Atanasova

Йордан Дамянов / Yordan Damyanov

Петър Динев / Petar Dinev 8


Виктор Силнов / Viktor Silnov Гриша Григоров / Grisha Grigorov

Анна Йорданова / Anna Yordanova

Владимир Койчев / Vladimir Koychev

9


Георги Георгиев / Georgi Georgiev

10


Гриша Григоров / Grisha Grigorov

Ангел Ненов / Angel Nenov

Гриша Григоров / Grisha Grigorov

Ангел Ненов / Angel Nenov

Михаил Михайлов / Mihail Mihaylov

Кирил Панайотов / Kiril Panayotov

11


Иван Петров / Ivan Petrov

Даниел Митрев / Daniel Mitrev

Иво Дамянов / Ivo Damyanov

12

Иван Петров / Ivan Petrov


Ангел Ненов / Angel Nenov

Петко Йончев / Petko Yonchev

Ивайло Филипов / Ivaylo Filipov

13


Михаил Хубчев / Mihail Hubchev

Петко Йончев / Petko Yonchev

Юлиян Божинов / Yuliyan Bozhinov

Велислава Бoжинова / Velislava Bozhinova

14


Рoсица Василева / Rositsa Vasileva

Радостин Маринов / Radostin Marinov Златко Латев / Zlatko Latev

Радостин Димитров / Radostin Dimitrov

15


Николай Стайков / Nikolay Staykov

Иво Дамянов / Ivo Damyanov

Николай Стайков / Nikolay Staykov

Гриша Григоров / Grisha Grigorov

16


Иво Дамянов / Ivo Damyanov Кирил Панайотов / Kiril Panayotov

Деян Узунов / Deyan Uzunov

Юлиян Божинов / Yuliyan Bozhinov

Радостин Димитров / Radostin Dimitrov

17


Николай Пиронски / Nikolay Pironski

Юлиян Божинов / Yuliyan Bozhinov

Гриша Григоров / Grisha Grigorov

Юлиян Божинов / Yuliyan Bozhinov Йордан Дамянов / Yordan Damyanov

18


Гриша Григоров / Grisha Grigorov

Петър Динев / Petar Dinev

Петър Динев / Petar Dinev

Сашо Саранндалиев / Sasho Sarandaliev

Михаил Михайлов / Mihail Mihaylov

19


2004 ЕООД

АРТЕКСПРЕС

Дейност: рамки за картини професионално рамкиране профили от дърво профили от пластмаса хартиено паспарту с черна сърцевина, трислойна сърцевина, велур и лен картини и репродукции фото и форматни рамки Производствена база и офис: София, 1225, ул. Проф. Николай Райнов 9, ет. 2 тел: +359 2 9369 500 факс: +359 2 9369 501 моб. тел: +359 878 213 000 office@ramki-bg.com www.ramki-bg.com Фирмени магазини: София, 1000, ул. Княз Борис 1, 45 тел: +359 2 9547 322 София, 1612, ул. Дебър, 8 Базар ВИВА, пазар Красно село тел: +359 878 122 350


албум от конкурса Природа и фотолов 2009  

Национален конкурс Природа и фотолов 2009.

Advertisement