__MAIN_TEXT__

Page 1

P o r t r ai t & b o dy портрет и тяло

FIAP Patronage № 2018/202

PSA Patronage № 2018-182

HPS Patronage № 2018/007

APB Patronage № 2018/002

Supported by Plovdiv Municipality


FIAP gold medal • Gencho Petkov AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Nude Line

FIAP златен медал • Генчо Петков AFIAP, HonAPB • България • Гола линия

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


FIAP silver medal • Ivailo Sakelariev, AFIAP • Bulgaria • The game is over

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

FIAP сребърен медал • Ивайло Сакелариев, AFIAP • България • Играта свърши

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


FIAP bronze medal • Helmut Resch, EFIAP, MVÖAV • Austria • Nude illuminated

FIAP бронзов медал • Хелмут Реш, EFIAP, MVÖAV • Австрия • Осветено голо тяло V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


PSA gold medal • Nigoul Frederic • France • Christian en costard

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

PSA златен медал • Нигул Фредерик • Франция • Християн в костюм

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


PSA silver medal • Hanju Zhu • China • Beautiful body and dream shadow

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

PSA сребърен медал • Ханджи Зу • Китай • Красиво тяло и мечтана сянка

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


PSA bronze medal • Ya Kuang • China • Brotherhood

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

PSA бронзов медал • Я Куанг • Китай • Братсво

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


APB gold medal • Zhizhou Jiang • China • Life

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

НСФА златен медал • Жизоу Янг • Китай • Живот

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


HPS Statue “Aphrodite” for “Best nude photo” for best Nude photo • Chen Chong • China • The source of life

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

HPS статуетка “Афродита” за най-добра фотография на Голо тяло • Чен Чонг • Китай • Източникът на живот

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


FIAP HM • Szilard Varga, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • Girls Power

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

FIAP ПС • Сцилард Варга, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Момичешка сила

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


FIAP HM • Teodora Dimitrova • Bulgaria • Kalina

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

FIAP ПС • Теодора Димитрова • България • Калина

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


FIAP HM • Alexander Isakov • Russia • Artistic director

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

FIAP ПС • Александър Исаков • Русия • Артистичен директор

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


FIAP HM • Dilyana Gergova • Bulgaria • Aviator

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

FIAP ПС • Диляна Гергова • България • Авиатор

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


PSA HM • Deya Ilieva • Bulgaria • Angel

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

PSA ПС • Дея Илиева • България • Ангел

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


PSA HM • Dmitry Belyaev • Russia • Portrait on the beach

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

PSA ПС • Дмитри Беляев • Русия • Портрет на плажа

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


PSA HM • Plamen Kozhuharov • Bulgaria • Persiennes

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

PSA ПС • Пламен Кожухаров • България • Щори

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


APB ID • Luc Stalmans • Belgium • Hopefull Waiting

НСФА ПД • Люк Сталманс • Белгия • Обещаващо очакване V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


HPS HM • Ivailo Sakelariev, AFIAP • Bulgaria • Upstairs

HPS ПС • Ивайло Сакелариев, AFIAP • България • На горния етаж

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


JID • Bill Power, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ireland • Graceful Curves

ЖПД • Бил Пауър FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ирландия • Изящни криви V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


JID • Daniel Lybaert EFIAP/d3 • Netherlands • Mono Contpiep

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

ЖПД • Даниел Либерт EFIAP/d3 • Нидерландия • Моно концепт

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


JID • Gencho Petkov AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Face with a butterfly V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

ЖПД • Генчо Петков AFIAP, HonAPB • България • Лице с пеперуда /

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


JID • Pietro Bugli, EFIAP/s • Italy • Armand

ЖПД • Пиетро Бугли, EFIAP/s • Италия • Арманд V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


JID • Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Argentina • El pan nuestro de cada dia

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

ЖПД • Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/d1, EsFIAP, GMPSA/b • Аржентина • Нашият ежедневен хляб

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


JID • Nadezhda Shipkova AFIAP • Bulgaria • Woman

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

ЖПД • Надежда Шипкова AFIAP • България • Жена

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


Special award by Vi Art Foundation Diploma + monopod Manbily • Diederik Van Rompaey • Belgium • Tenderness

Специална награда на Фондация Ви Арт Диплома + монопод Manbily • Дидерик Ван Ромпайе • Белгия • Нежност V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


ID by the organizer Reflexes Ltd • Ali Samei, MFIAP, EFIAP/b, ESFIAP • Iran • Black Life

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • AWARDS

ПД от организатори Рефлекси ООД • Али Самей, MFIAP, EFIAP/b, ESFIAP • Иран • Черен живот

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • НАГРАДИ


BAS • Plamen Kozhuharov • Bulgaria • Hair

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

НДАР • Пламен Кожухаров • България • Коса

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


BAS • Plamen Kozhuharov • Bulgaria • Motherhood

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

НДАР • Пламен Кожухаров • България • Майчинство

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


BAS • Plamen Kozhuharov • Bulgaria • Red

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

НДАР • Пламен Кожухаров • България • Червено

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Raul Villalba • Argentina • Memories of the war Раул Вилалба • Аржентина • Спомени за войната

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Raul Villalba • Argentina • Lady bird

Раул Вилалба • Аржентина • Лейди птица V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Raul Villalba • Argentina • Magical places

Раул Вилалба • Аржентина • Магически места V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Raul Villalba • Argentina • The queen of the sea

Раул Вилалба • Аржентина • Кралицата на морето V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Robin Yong, AAPS • Australia • Strike a Pose

Робин Йонг, AAPS • Австралия • Направи поза V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Helmut Resch, EFIAP, MVÖAV • Austria • Karo 4

Хелмут Реш, EFIAP, MVÖAV • Австрия • Kaро 4 V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Helmut Resch, EFIAP, MVÖAV • Austria • Springbock

Хелмут Реш, EFIAP, MVÖAV • Австрия • Дребна южноафриканска газела V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Luc Stalmans • Belgium • Queen of Sadness

Люк Сталманс • Белгия • Кралица на тъгата

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Luc Stalmans • Belgium • In a Solid Fluidium Люк Сталманс • Белгия • В твърд флуид

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Luc Stalmans • Belgium • Donna Sensitiva Люк Сталманс • Белгия • Чувствителна жена

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Roberto Soares-Gomes • Brazil • Faces Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Лица

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Roberto Soares-Gomes • Brazil • Cover

Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Покритие V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Angel Andonov • Bulgaria • Cowgirl Ангел Андонов • България • Краварка

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Atanas Petkov • Bulgaria • Simbiosis

Атанас Петков • България • Симбиоза V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Atanas Petkov • Bulgaria • Awakening Атанас Петков • България • Пробуждане

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Atanas Petkov • Bulgaria • Night sense Атанас Петков • България • Нощно чувство

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Desislava Ignatova • Bulgaria • Touch Десислава Игнатова • България • Докосване

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Desislava Ignatova • Bulgaria • Star Dust

Десислава Игнатова • България • Звезден прах V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Dimitar Petrov • Bulgaria • Ooze Димитър Петров • България • Кал

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Emanuil Treyman • Bulgaria • Believer Емануил Трейман • България • Вярваща

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Gencho Petkov, AFIAP, HonAPB • Bulgaria • Red violine

Генчо Петков, AFIAP, HonAPB • България • Червена цигулка V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ivailo Sakelariev, AFIAP • Bulgaria • Nikoleta

Ивайло Сакелариев, AFIAP • България • Николета V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ivailo Sakelariev, AFIAP • Bulgaria • Midnight mood

Ивайло Сакелариев, AFIAP • България • Среднощно настроение V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Kiril Hristov • Bulgaria • Purified Кирил Христов • България • Пречистена

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Kiril Hristov • Bulgaria • The other side of me Кирил Христов • България • От другата ми страна

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Kostadin Momchilov • Bulgaria • Woman in blue

Костадин Момчилов • България • Жена в синьо V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Krasimir Kanev • Bulgaria • Freedom in a box Красимир Кънев • България • Свобода в кутия

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Krasimir Kanev • Bulgaria • Melancholy Красимир Кънев • България • Меланхолия

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Krasimir Kanev • Bulgaria • Graphic Красимир Кънев • България • Графично

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Lidia Kulekova • Bulgaria • Courage Лидия Кулекова • България • Кураж

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Michail Marzyanov • Bulgaria • Portrait

Михаил Марзянов • България • Портрет V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Milan Hristev, AFIAP • Bulgaria • Light and shadow (3) Милан Христев, AFIAP • България • Светлина и сянка (3)

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Milan Hristev, AFIAP • Bulgaria • Silence music Милан Христев, AFIAP • България • Тиха музика

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Milan Hristev, AFIAP • Bulgaria • Light and shadow (2) Милан Христев, AFIAP • България • Светлина и сянка (2) V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Miroslav Mominski, AFIAP • Bulgaria • Eyes Мирослав Момински, AFIAP • България • Очи

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Miroslav Mominski, AFIAP • Bulgaria • Sadness Мирослав Момински, AFIAP • България • Тъжен V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nadezhda Shipkova, AFIAP • Bulgaria • Chess Надежда Шипкова, AFIAP • България • Шах

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nadezhda Shipkova, AFIAP • Bulgaria • Light Надежда Шипкова, AFIAP • България • Светлина

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nelly Gavrilova • Bulgaria • Annie‘s Portrait with a black dress Нели Гаврилова • България • Портрет на Ани с черна рокля

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nelly Gavrilova • Bulgaria • Тhe Picture Нели Гаврилова • България • Картината

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nikifor Todorov • Bulgaria • The master

Никифор Тодоров • България • Майсторът V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nikolay Radanov • Bulgaria • Reflections in yellow

Николай Раданов – Ниро • България • Отражения в жълто V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nikolay Radanov • Bulgaria • Act

Николай Раданов – Ниро • България • Акт V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nikolina Karagancheva • Bulgaria • Thoughts

Николина Караганчева • България • Размисли V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Pavel Valchev • Bulgaria • Greetings from Syria. Ziya Павел Вълчев • България • Поздрави от Сирия. Зия

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Pavel Valchev • Bulgaria • S=x.y Павел Вълчев • България • S=x.y V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ruslan Asanov • Bulgaria • A maiden Руслан Асанов • България • Девойка

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Teodora Dimitrova • Bulgaria • Simona

Теодора Димитрова • България • Симона V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Teodora Dimitrova • Bulgaria • Dara Теодора Димитрова • България • Дара

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Teodora Dimitrova • Bulgaria • Iva Теодора Димитрова • България • Ива

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Todor Tanev • Bulgaria • Passion Тодор Танев • България • Страст

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Todor Tanev • Bulgaria • Wisdom Тодор Танев • България • Мъдрост

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Velizar Ivanov • Bulgaria • Crow decomposed

Велизар Иванов • България • Разнищена врана V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Veselin Vasilev • Bulgaria • Behind the Mask Веселин Василев • България • Зад маската

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Veselin Vasilev • Bulgaria • Peek In

Веселин Василев • България • Вгледай се V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Vladimir Katsarov • Bulgaria • Anonymous Владимир Кацаров • България • Анонимен

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Yavor Popov • Bulgaria • A painter and a model Явор Попов • България • Художник и модел

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Zlatko Latev • Bulgaria • Double akt Златко Латев • България • Двоен акт

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Zlatko Latev • Bulgaria • Equilibrum Златко Латев • България • Равновесие

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Zlatko Latev • Bulgaria • Solinde Златко Латев • България • Солинде

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Mingjie Chen • Canada • On the way Мингджи Чен • Канада • По пътя

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Chen Chong • China • Dark

Чен Чонг • Китай • Тъмно V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Fei Xie • China • Gestation Фей Кси • Китай • Бременност

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Fei Xie • China • Accompany 1 Фей Кси • Китай • Придружавам 1

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Fei Xie • China • Accompany Фей Кси • Китай • Придружавам

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Hanju Zhu • China • Charming body Ханджи Зу • Китай • Очарователно тяло

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Hanju Zhu • China • Charming Ханджи Зу • Китай • Очарователна

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ping Lu • China • The sea and distance Пинг Лу • Китай • Морето и разстоянието

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ya Kuang • China • Tribal dance Я Куанг • Китай • Племенни танци

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Yi Wan • China • Bath 19 Ии Ван • Китай • Баня 19

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Zhizhou Jiang • China • Bathing in the fog Жизоу Янг• Китай • Къпане в мъглата

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Klea Kyprianou, EFIAP, EHPS • Cyprus • Mirror and Passion Клеа Киприяноу, EFIAP, EHPS • Кипър • Огледало и страст

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Cyprus • Embrace the light

Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Кипър • Прегърни светлината V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Cyprus • Red under sun Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Кипър • Червено под слънцето

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Cyprus • Simple beauty

Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Кипър • Семпла красота

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ricos Andreas Gregoriou, AFIAP-AHPS • Cyprus • Im feeling your touch Рикос Андреас Грегорио, AFIAP-AHPS • Кипър • Чувствам докосването ви

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ricos Andreas Gregoriou, AFIAP-AHPS • Cyprus • Light sculpture Рикос Андреас Грегорио, AFIAP-AHPS • Кипър • Светла скулптура

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Romos Kotsonis, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Cyprus • Wet pose

Ромос Котсонис, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Кипър • Мокра поза V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Romos Kotsonis, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Cyprus • Grey on eyes

Ромос Котсонис, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Кипър • Сиво в очите V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Romos Kotsonis, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Cyprus • Burning eyes Ромос Котсонис, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Кипър • Горещи очи

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Grace 48

Ахим Коепф, EFIAP-d2 • Германия • Грейс 48 V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Grace 14

Ахим Коепф, EFIAP-d2 • Германия • Грейс 14 V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ingrid Kronthaler • Germany • The view Ингрид Кронталер • Германия • Гледката

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Manfred Kluger • Germany • Autumn colours - 1 Манфред Клугер • Германия • Есенни цветове - 1

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Manfred Kluger • Germany • Autumn leaves - 2 Манфред Клугер • Германия • Есенни листа - 2

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Manfred Kluger • Germany • Bright eyes-1 Манфред Клугер • Германия • Ярки очи-1

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Achilleas Iliadis • Greece • Helen Ахилеас Илиядис • Гърция • Хелън

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Efstratios Tsoulellis, EFIAP Gold/GPU Hermes-GPU Cr 3 • Greece • Like a flower Ефстратос Тсолелис, EFIAP Gold/GPU Hermes-GPU Cr 3 • Гърция • Като цвете

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Efstratios Tsoulellis, EFIAP Gold/GPU Hermes-GPU Cr 3 • Greece • Two girls Ефстратос Тсолелис, EFIAP Gold/GPU Hermes-GPU Cr 3 • Гърция • Две момичета

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Eva Lambropoulou, EFIAP, GPU APHRODITE, EHPS/G • Greece • No Apple Thanks

Ева Ламброполоу, EFIAP, GPU APHRODITE, EHPS/G • Гърция • Без ябълка моля V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


George Baladakis, EFIAP/s, GPU Cr3, GPU Hermes, EHPS/g • Greece • The wheel chair saxophonist 16 Георге Баладакис, EFIAP/s, GPU Cr3, GPU Hermes, EHPS/g • Гърция • Саксофонистът на инвалидна количка 16

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


George Papadakis • Greece • Green Георге Пападакис • Гърция • Зелен

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


George Papadakis • Greece • Maestro Георге Пападакис • Гърция • Маестро

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ioannis Lykouris, MFIAP, HonEFIAP • Greece • Ridges Йоанис Лукорис, MFIAP, HonEFIAP • Гърция • Хребети

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ioannis Lykouris, MFIAP, HonEFIAP • Greece • The belt

Йоанис Лукорис, MFIAP, HonEFIAP • Гърция • Коланът V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Marevi Denaxa • Greece • Do You Like Me

Мареви Денаха • Гърция • Харесваш ли ме V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Mina Trikali, AFIAP • Greece • Angry boy Мина Трикали, AFIAP • Гърция • Ядосано момче

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Mitilinos Georgios, EFIAP, PSA*, GMHPS • Greece • Eythimios

Митилинос Георгеос, EFIAP, PSA*, GMHPS • Гърция • Ефтимиус V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Mitilinos Georgios, EFIAP, PSA*, GMHPS • Greece • Miltos

Митилинос Георгеос, EFIAP, PSA*, GMHPS • Гърция • Милтос V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nikos Kikakis, EFIAP • Greece • Omorfoula Никос Кикакис, EFIAP • Гърция • Сладурче

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Nikos Kikakis, EFIAP • Greece • Mparmpas Никос Кикакис, EFIAP • Гърция • Чичо

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Pelagia Vrentzou, E FIAP, GPU CROWN 2 • Greece • Blue eyes Пелагия Вренцоу, E FIAP, GPU CROWN 2 • Гърция • Сини очи

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Spiros Iatropoulos, EFIAP/p, ESFIAP • Greece • Nude Landscapes Спирос Ятрополос, EFIAP/p, ESFIAP • Гърция • Тяло пейзаж

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Spyros Papadatos • Greece • Ballet Dancer 1 Спирос Пападатос • Гърция • Балерина 1

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Xrysa Marketaki, AFIAP, GPU CR • Greece • The crucifixion 1 Хриса Маркетаки, AFIAP, GPU CR • Гърция • Разпятието 1

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Janos Szabo • Hungary • Carnival face in Venice Янош Сабо • Унгария • Карнавално лице във Венеция

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Szilard Varga, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Hungary • The Mirror

Сцилард Варга, EFIAP, A-MAFOSZ, MFVSZ • Унгария • Огледалото V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Akram Niksefat Zendehdel • Iran • Fluid

Акрам Никсефал Зендехдел • Иран • Течност V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Akram Niksefat Zendehdel • Iran • Silver

Акрам Никсефал Зендехдел • Иран • Сребърнa V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Akram Niksefat Zendehdel • Iran • Paniya

Акрам Никсефал Зендехдел • Иран • Пания V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Bill Power, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ireland • Under a Greenwood Tree

Бил Пауър, FIPF, EFIAP/s, EPSA, ARPS • Ирландия • Под разлистено дърво V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Ita Martin, LIPF • Ireland • That Look

Ита Мартин, LIPF • Ирландия • Този поглед V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Help Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Помощ

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Mursi girl Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Момиче Мурси

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Michele Macinai, EFIAP/b • Italy • Mursi child Михаеле Мачина, EFIAP/b • Италия • Дете Мурси

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Pietro Bugli, EFIAP/s • Italy • Portrait in backstage 4

Пиетро Бугли, EFIAP/s • Италия • Портрет зад сцената 4 V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Samuele Boldrin, AFI EFIAP/b • Italy • Miky 01

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP/b • Италия • Мики 01 V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Samuele Boldrin, AFI EFIAP/b • Italy • Pigmei Самуеле Болдрин, AFI EFIAP/b • Италия • Пигмей

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Vrouwtje achter raam Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Жена зад прозореца

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Cyril Boyd, QPSA, LIPF, BPE2* • Northern Ireland • Red Sam Сирил Бойд, QPSA, LIPF, BPE2* • Северна Ирландия • Червения Сам

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Hakon Gronning, EFIAP-B • Norway • Blue mood nude Хакон Грьонинг, EFIAP-B • Норвегия • Тяло в синьо настроение

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Hakon Gronning, EFIAP-B • Norway • Ivory in green Хакон Грьонинг, EFIAP-B • Норвегия • Айвъри в зелено

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Hakon Gronning, EFIAP-B • Norway • Nandita wet window Хакон Грьонинг, EFIAP-B • Норвегия • Нандита мокрия прозорец

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Roy Gudem, EFIAP/b PPSA • Norway • The Veil Рой Гюдем, EFIAP/b PPSA • Норвегия • Воалът

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Dmitry Belyaev • Russia • Harmony Дмитри Беляев • Русия • Хармония

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Dmitry Belyaev • Russia • Silence

Дмитри Беляев • Русия • Tишина V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Mofeed Abu Shalwa • Saudi Arabia • Iron Man

Мофеед Абу Шалва • Саудитска Арабия • Железен мъж V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Mofeed Abu Shalwa • Saudi Arabia • Smart boy Мофеед Абу Шалва • Саудитска Арабия • Умно момче

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Mofeed Abu Shalwa • Saudi Arabia • Victim of war Мофеед Абу Шалва • Саудитска Арабия • Жертва на война

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Vasja Doberlet, EMFIAP, EFIAP/p • Slovenia • Bread Вася Доберлет, MFIAP, EFIAP/p • Словения • Хляб

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Antonio Peinado • Spain • Matador

Антонио Пейнадо • Испания • Матадор V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Monica Wennblom, RSF/G, ERSF • Sweden • Sparkling body Моника Уенблом, RSF/G, ERSF • Швеция • Пенливо тяло V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Monica Wennblom, RSF/G, ERSF • Sweden • Raised eye Моника Уенблом, RSF/G, ERSF • Швеция • Увеличено око

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Klaus Stock, EFIAP, HonEFIAP • Switzerland • Lena King 3

Клаус Сток, EFIAP, HonEFIAP • Швейцария • Лена Кинг 3 V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Arun Mohanraj • United Kingdom • Curiosity Арун Моханраш • Обединено Кралство • Любопитство

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Arun Mohanraj • United Kingdom • Precision Арун Моханраш • Обединено Кралство • Прецизност

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Arun Mohanraj • United Kingdom • Ballerina Арун Моханраш • Обединено Кралство • Балерина

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Douglas Vernimmen, EFIAP/b, EPSA, LRPS • United Kingdom • Old Couple

Дъглас Верниммен, EFIAP/b, EPSA, LRPS • Обединено Кралство • Възрастна двойка V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Malcolm Jenkin, GMPSA EFIAP/p • United Kingdom • Rope Pull Exercise

Малкълм Дженкин, GMPSA EFIAP/p • Обединено Кралство • Дърпане на въже V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Robert Jones, EFIAP/b BPE 3 • Wales • The Sirens Роберт Джонс, EFIAP/b BPE 3 • Уелс • Сирените

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Robert Jones, EFIAP/b BPE 3 • Wales • Lady Catherine Роберт Джонс, EFIAP/b BPE 3 • Уелс • Лейди Катерине

V IPS Plovdiv 2018 I Portrait & body • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Портрет и тяло • Приети


Profile for Redesign Reflexes

5th_IPS_Plovdiv_2018_part_5  

5th_IPS_Plovdiv_2018_part_5  

Advertisement