__MAIN_TEXT__

Page 1

Photojournalism (TRAD) Фотожурналистика (TRAD)

FIAP Patronage № 2018/202

PSA Patronage № 2018-182

HPS Patronage № 2018/007

APB Patronage № 2018/002

Supported by Plovdiv Municipality


FIAP gold medal • Radila Radilova • Bulgaria • National flag down

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

FIAP златен медал • Радила Радилова • България • Националния флаг пада

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP silver medal • Zvonko Kucelin, EFIAP, MFHFS, BEPSS • Croatia • Arrest

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

FIAP сребърен медал • Звонко Кучелин, EFIAP, MFHFS, BEPSS • Хърватия • Арест

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP bronze medal • Davoud Akbarzadeh Abkenar • Iran • Look Protest

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

FIAP бронзов медал • Давуд Акбарзадех Абкенар • Иран • Виж протеста

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA gold medal • Karl Markloff, AFIAP, EPSA • Germany • Foto-Finish

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

PSA златен медал • Карл Марклоф, AFIAP, EPSA • Германия • Фотофиниш

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA silver medal • Avishek Das, EFIAP, GPU Crown 2, SSS/b • India • Kolkata Flyover Mishap

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

PSA сребърен медал • Авишек Дас, EFIAP, GPU Crown 2, SSS/b • Индия • Коледна злополука в Калкута

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA bronze medal • Vicki Moritz, MPSA APSEM EFIAP/g • Australia • Close relatives

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

PSA бронзов медал • Вики Мориц, MPSA APSEM EFIAP/g • Австралия • Близки родственици

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


APB gold medal • Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • Eating together

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

НСФА златен медал • Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Да похапнем заедно

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Istvan Kerekes, EFIAP/d2 • Hungary • 2000m steeplechase

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Ищван Керекеш, EFIAP/d2 • Унгария • 2000м крос

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Tak Cheong Pun, EFIAP/S • Macau • Winner

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

FIAP ПС • Так Чеонг Пун, EFIAP/S • Макао • Победител

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Ruixiang Jiang • China • Fight with fire

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Руксианг Янг • Китай • Борба с огъня

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


FIAP HM • Vasilis Kazepidis, EFIAP, GPU CR-2, AHPS • Greece • Womens water polo U20 No 04

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

FIAP ПС • Василис Казепидис, EFIAP, GPU CR-2, AHPS • Гърция • Женска водна топка U20 No 04

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA HM • Sohel Parvez Haque • Bangladesh • Living on Rubbish

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

PSA ПС • Сохел Парвез Хакю • Бангладеш • Живот в боклука

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA HM • Yan Luo • China • National Train Day 24

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

PSA ПС • Ян Луо • Китай • Национален ден на влака 24

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


PSA HM • Veselin Atanasov, AFIAP • Bulgaria • Down

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

PSA ПС • Веселин Атанасов, AFIAP • България • Долу

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


HPS HM • Ya Kuang • China • Focus on current events

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

/

HPS ПС • Я Куанг • Китай • Фокус върху текущо събитие

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


APB ID • Daniel Lybaert, EFIAP/d3 • Netherlands • Piepeke duik

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

НСФА ПД • Даниел Либерт, EFIAP/d3 • Нидерландия • Криеница

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Mary Avedissian • Bulgaria • Epiphany in Bulgaria

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Мари Аведисян • България • Йорданов ден в България

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Radila Radilova • Bulgaria • Smile during war

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Радила Радилова • България • Усмивка по време на война

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Dr. Sanjib Basak AFIP, GPU CR1 • India • That Fleeting Moment

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Д-р Санджиб Басак AFIP, GPU CR1 • Индия • В точния момент

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Yavor Michev • Bulgaria • Pirin

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Явор Мичев • България • Инсталация в защита на Пирин в Русе

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Veselin Atanasov, AFIAP • Bulgaria • Load

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Веселин Атанасов, AFIAP • България • Товарене

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


JID • Miroslav Mominski, AFIAP • Bulgaria • Drummer

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ЖПД • Мирослав Момински, AFIAP • България • Тъпанджия

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


ID by the organizer Reflexes Ltd • Kostadin Madzharov • Bulgaria • Spirit and tradition

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

ПД от организаторa Рефлекси ООД • Костадин Маджаров • България • Дух и традиция

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


Incentive Diploma by komitet RODOLIUBIE • Milan Hristev, AFIAP • Bulgaria • Feast day (1)

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • AWARDS

Поощрителна диплома на комитет РОДОЛЮБИЕ • Милан Христев, AFIAP • България • Празник (1)

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • НАГРАДИ


BAS • Tak Cheong Pun, EFIAP/S • Macau • Storm Surge

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

НДАР • Так Чеонг Пун, EFIAP/S • Макао • Бурно вълнение

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


BAS • Tak Cheong Pun, EFIAP/S • Macau • Flood Street

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

НДАР • Так Чеонг Пун, EFIAP/S • Макао • Уличен потоп

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


BAS • Tak Cheong Pun, EFIAP/S • Macau • Winner Storm Surge in the City

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

НДАР • Так Чеонг Пун, EFIAP/S • Макао • Бурята бушува в града

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Chen Chu • Australia • Sports Чен Чу • Австралия • Спортно

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Grace Can Lee • Australia • Last second Грак Кан Лее • Австралия • Последната секунда

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Sohel Parvez Haque • Bangladesh • Want to Go Home Сохел Парвез Хакю • Бангладеш • Искаме обратно у дома

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Sohel Parvez Haque • Bangladesh • Journey Towards Joy Сохел Парвез Хакю • Бангладеш • Пътуване към радостта

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Roberto Soares-Gomes • Brazil • The Kiss Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Целувката

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Gencho Petkov, AFIAP, HonAPB • Bulgaria • 2 and 2 equal 3 Генчо Петков, AFIAP, HonAPB • България • 2+2=3

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ivan Ivanov • Bulgaria • Ankaral Иван Иванов • България • Анкара

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Kostadin Madzharov • Bulgaria • Yordanov den Костадин Маджаров • България • Йордановден

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Lyubomir Argirov • Bulgaria • Skok Любомир Аргиров • България • Скок

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Lyubomir Argirov • Bulgaria • Touche Любомир Аргиров • България • Туш

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Milan Hristev, AFIAP • Bulgaria • Feast day (2) Милан Христев, AFIAP • България • Празник (2)

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Veselin Atanasov, AFIAP • Bulgaria • Bustle Веселин Атанасов, AFIAP • България • Суматоха

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Yavor Michev • Bulgaria • Ice Явор Мичев • България • Лед

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Yavor Michev • Bulgaria • Church Явор Мичев • България • Великден в Русе

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Phillip Kwan, GMPSA/S, FRPS • Canada • Horse Round Up 53 Филип Кван, GMPSA/S, FRPS • Канада • Конска обиколка 53

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jiajun Chai • China • Cuba 7 Джян Чай • Китай • Куба 7

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Jianping Li • China • Interaction of Nuo dance Джанпинг Ли • Китай • Взаимодействие на Нио танц

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ping Lu • China • Kung fu dragon Пинг Лу • Китай • Кунг фу дракон

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Xinxin Chen, GMPSA • China • Dog day afternoon Ксинксин Чен, GMPSA • Китай • Кучешки следобед

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ya Kuang • China • Piety

Я Куанг • Китай • Преклонение V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Yushan Li • China • Slaughter Юшан Ли • Китай • Клане

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Zvonko Kucelin, EFIAP, MFHFS, BEPSS • Croatia • Start-2 Звонко Кучелин, EFIAP, MFHFS, BEPSS • Хърватия • Старт-2

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Zvonko Kucelin, EFIAP, MFHFS, BEPSS • Croatia • Start-7 Звонко Кучелин, EFIAP, MFHFS, BEPSS • Хърватия • Старт-7

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Cyprus • Exploring the magical wreck Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Кипър • Проучване на магическата разруха

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Pantelis Kranos, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Cyprus • Tracks on a wreck

Пантелис Кранос, M.ICS, EFIAP/b, EHPS/s • Кипър • Следи на развалина V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Romos Kotsonis, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Cyprus • Easter candles Ромос Котсонис, EFIAP/s – M.ICS – EHPS • Кипър • Великденски свещи

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA • France • Inconsolables Гай Б. Самойлт, MFIAP, APSA, GMPSA • Франция • Неутешими

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Heinz Peks • Germany • Kalkutta Хенц Пекс • Германия • Калкута

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Achilleas Iliadis • Greece • Unequal battle Ахилеас Илиядис • Гърция • Неравна битка

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Christos Kidonis, AFIAP, AHPS • Greece • Urgent fire protection Христос Кидонис, AFIAP, AHPS • Гърция • Спешна противопожарна защита

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Christos Kidonis, AFIAP, AHPS • Greece • Honor to uknown soldier Христос Кидонис, AFIAP, AHPS • Гърция • Почит на неизвестния войник

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


George Baladakis, EFIAP/s,  GPU Cr3, GPU Hermes, EHPS/g • Greece • Tampakaria 547 Георги Баладакис, EFIAP/s,  GPU Cr3, GPU Hermes, EHPS/g • Гърция • Тампакария 547

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Georgios Kazazis, AFIAP, GPU CR1, GPU APHRODITE, EHPS • Greece • Focus on target Гьоргиус Казазис, AFIAP, GPU CR1, GPU APHRODITE, EHPS • Гърция • Фокус върху целта

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Teodora Ivanova • Greece • Heroes Теодора Иванова • Гърция • Герои

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Vasilis Kazepidis, EFIAP, GPU CR-2, AHPS • Greece • Womens water polo U20 No 01 Василис Казепидис, EFIAP, GPU CR-2, AHPS • Гърция • Женска водна топка U20 No 01

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Xrysa Marketaki, AFIAP, GPU CR • Greece • Military parade Хриса Маркетаки, EAFIAP, GPU CR • Гърция • Военен парад

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Wolfgang Lin • Hong Kong • Break Through Волфганг Лин • Хонг Конг • Пробив

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Istvan Kerekes, EFIAP/d2 • Hungary • Migrants Ищван Керекеш, EFIAP/d2 • Унгария • Мигранти

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Istvan Kerekes, EFIAP/d2 • Hungary • Easter Ищван Керекеш, EFIAP/d2 • Унгария • Великден

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Laszlo Siman, EFIAP • Hungary • Evening puja

Ласло Симан, EFIAP • Унгария • Вечерна пуджа V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Avishek Das, EFIAP,GPU Crown 2, SSS/b • India • The Dangerous Play Авишек Дас, EFIAP,GPU Crown 2, SSS/b • Индия • Опасна игра

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Debiprasad Mukherjee • India • Scream Дебипрасад Мукерджи • Индия • Вик

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Debiprasad Mukherjee • India • Crying Woman Дебипрасад Мукерджи • Индия • Плачеща жена

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Debiprasad Mukherjee • India • Drug Addicts Дебипрасад Мукерджи • Индия • Наркозависими

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Dr. Sanjib Basak, AFIP,GPU CR1 • India • Gajan Д-р Санджиб Басак, AFIP,GPU CR1 • Индия • Те се радват

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Dr. Sanjib Basak, AFIP,GPU CR1 • India • Dangerous ritual Д-р Санджиб Басак, AFIP,GPU CR1 • Индия • Опасен ритуал

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Saraswatirao Korlapati, AFIAP FFIP AIIPC • India • Indian Navy Day Show Сарасватирао Корлапати, AFIAP FFIP AIIPC • Индия • Шоу на деня на индийския военоморски флот

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Saraswatirao Korlapati, AFIAP, FFIP, AIIPC • India • Road Crossing Сарасватирао Корлапати, AFIAP, FFIP, AIIPC • Индия • Пресичане на пътя

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


D Agung Krisprimandoyo, QPSA • Indonesia • Loyal guard

Д Агунг Криспримандоо, QPSA • Индонезия • Лоялна охрана V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ahmad Khatiri • Iran • Prayer and mourning for the testimony of their father in war zones Ахмад Катири • Иран • Молитва и скръб за свидетелството на баща им във военни зони

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ali Samei, MFIAP, EFIAP/b, ESFIAP • Iran • Derby 3 Али Самей, MFIAP, EFIAP/b, ESFIAP • Иран • Дерби 3

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Davoud Akbarzadeh Abkenar • Iran • Victory Давуд Акбарзадех Абкенар • Иран • Победа

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Israel • Night duty Leonid Goldin, EIPAS, EFIAP • Израел • Нощно дежурство

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Ka Chon Chiang • Macau • Stomach Punch Ка Чон Чианг • Макао • Стомашен удар

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Cyril Boyd, QPSA, LIPF, BPE2* • Northern Ireland • Excited Сирил Бойд, QPSA, LIPF, BPE2* • Северна Ирландия • Нервиран

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Suresh Meenakshisundaram • Oman • A Race gone Awry Суреш Меенакшисундарам • Оман • Състезанието се обърка

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Borislav Milovanovic, EFIAP/g, EsFIAP, PPSA • Serbia • Blacksmith Борислав Милованович, EFIAP/g, EsFIAP, PPSA • Сърбия • Ковач

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Arun Mohanraj • United Kingdom • Crash Арун Моханраш • Обединено Кралство • Катастрофа

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Arun Mohanraj • United Kingdom • Reach Арун Моханраш • Обединено Кралство • Достигнат

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Nguyen Vu Phuoc, EFIAP • Vietnam • Children right Нгуен Ву Пуюк, EFIAP • Виетнам • Детски права

V IPS Plovdiv 2018 I Photojournalism (TRAD) • Accepted

/

V МФС Пловдив 2018 I Фотожурналистика (TRAD) • Приети


Profile for Redesign Reflexes

5th_IPS_Plovdiv_2018_part_4  

5th_IPS_Plovdiv_2018_part_4  

Advertisement