4th IPS Plovdiv'17 part3

Page 1

Nature Природа

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Supported by Plovdiv MunicipalityA W AR D S • N a t u r e

FIAP GOLD medal Felipe Foncueva • Spain • Fishing

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP ЗЛАТЕН медал Фелипе Фонкуева • Испания • Риболов


A W AR D S • N a t u r e

PSA GOLD medal Jinzi Song • China • Blowing in the wind

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA ЗЛАТЕН медал Джинци Сонг • Китай • Издухвайки вятъра


A W AR D S • N a t u r e

HPS GOLD medal Bob Devine, MPSA, EFIAP/s • United Kingdom Great grey owl hunting in snow

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

HPS ЗЛАТЕН медал Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s • Обединеното Кралство Голям сив бухал на лов в сняг


A W AR D S • N a t u r e

APB GOLD medal Wei Fu • Canada • It is mine

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

НСФА ЗЛАТЕН медал Вей Фу • Канада • Мое е


A W AR D S • N a t u r e

PSA Wildlife medal Zhanxiang Shao • China • Blue Magpies in spring

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA медал Дивата природа Жанксиянг Шао • Китай • Сини свраки на пролет


A W AR D S • N a t u r e

FIAP SILVER medal Yu Deng • China • Mine 1

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP СРЕБЪРЕН медал Ю Денг • Китай • Моята 1


A W AR D S • N a t u r e

FIAP BRONZE medal Veselin Atanasov • Bulgaria • Among the colors

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP БРОНЗОВ медал Веселин Атанасов • България • Измежду цветовете


A W AR D S • N a t u r e

PSA SILVER medal Yi Wan China Monkey 87

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA СРЕБЪРЕН медал Ю Ван Китай Маймуна 87


A W AR D S • N a t u r e

PSA BRONZE medal Senrong Hu • China • Dance partner

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA БРОНЗОВ медал Сенгонг Ху • Китай • Танцов партньор


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Isolde Stein-Leibold, EFIAP/Diamant 2 Germany • Tiger Working

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Исолде Стейн-Лейболд, EFIAP/Diamant 2 Германия • Тигърски работи


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA Romania • Grey heron fishing 09

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA Румъния • Сива чапла лови риба 09


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Qiang Lv • China • Expecting

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Кянг Лв • Китай • Очакващ


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • The desert’s light

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Светлина на пустинята


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Call of Elk

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Зов на лос


A W AR D S • N a t u r e

PSA Honourable Mention Atanas Kulishev • Bulgaria • Faerie spring

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA Почетно Поощрение Атанас Кулишев • България • Вълшебна пролет


A W AR D S • N a t u r e

PSA Honourable Mention Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Germany • Tired hunter #2

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA Почетно Поощрение Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Германия • Уморен ловец #2


A W AR D S • N a t u r e

PSA Honourable Mention Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Fat Girl

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA Почетно Поощрение Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Дебело момиче


A W AR D S • N a t u r e

HPS Honourable Mention Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • Flying moments

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

HPS Почетно Поощрение Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Летящи моменти


A W AR D S • N a t u r e

APB Incentive Diploma Alexey Suloev • Russia • White dance - Canada

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

НСФА Поощрителна диплома Алексей Сулоев • Русия • Белият танц - Канада


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Ioannis Lykouris, MFIАP, HonEFIАP Sounak Banerjee, AFIP India Stripes of Nature

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Йоанис Лукорис, MFIАP, HonEFIАP Соунак Бенерии, AFIP Индия Ивици от природата


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Turf war

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFRP Ксиу-Чин Лии • Тайван • Война за територия


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Vasja Doberlet, MFIAP, EFIAP/p ESFIAP, MF-FZS Piotr Gorny • Poland • Through the Keyhole

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Вася Доберлет, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Пьотр Горни • Полша • През ключалката


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Milan Hristev, AFIAP Junjie Chen China Care

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Милан Христев, AFIAP Джинджи Чен Китай Грижа


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Ass. prof. Petar Abadjiev Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Cheetah Family

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от доц. Петър Абаджиев Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Семейство гепарди


SELECTION • Nature

Felipe Foncueva • Spain • White

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фелипе Фонкуева • Испания • Бяло


SELECTION • Nature

Felipe Foncueva • Spain • Diving

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фелипе Фонкуева • Испания • Гмуркане


SELECTION • Nature

Felipe Foncueva • Spain • Face

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фелипе Фонкуева • Испания • Лице


SELECTION • Nature

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Cascada del amanecer

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Водопад на разсъмване


SELECTION • Nature

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Frente del Glaciar

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Началото на ледника


SELECTION • Nature

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Mirador del Pliegue Tumbado

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Мирадор дел Плиге Тумбадо


SELECTION • Nature

I

John Chapman, MPSA EFIAP/g GMAPS • Australia • Sulphur and Iron

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джон Чапман, MPSA EFIAP/g • Австралия • Сяра и желязо


SELECTION • Nature

Karen Willshaw • Australia • Stilt Fly Togetherness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Карен Уилшау • Австралия • Единение на кокалести мухи


SELECTION • Nature

Karen Willshaw • Australia • Manta Head On

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Карен Уилшау • Австралия • Глава на Манта


SELECTION • Nature

Karen Willshaw • Australia • Orange and Purple

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Карен Уилшау • Австралия • Оранжево и Лилаво


SELECTION • Nature

Liyanage Don Dinesh Rukmal Ayantha Perera Australia • Green mate

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лианеже Дон Динеш Рукмал Аиянта Перера Австралия • Зелен партньор


SELECTION • Nature

Liyanage Don Dinesh Rukmal Ayantha Perera Australia • Mating 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лианеже Дон Динеш Рукмал Аиянта Перера Австралия • Брачен 1


SELECTION • Nature

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS Australia • Apostles mist wave

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS Австралия • Апостолска вълна от мъгла


SELECTION • Nature

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS • Australia • Sugarloaf rock

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS • Австралия • Захарна скала


SELECTION • Nature

Roberto Soares-Gomes • Brasil • Raios de Sol

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Слънчеви лъчи


SELECTION • Nature

Alexandra Karadjova • Bulgaria • Follow the spiders

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Александра Караджова • България • Следвай паяците


SELECTION • Nature

Andrey Trifonov • Bulgaria • Kirkjufell

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Андрей Трифонов • България • Планината Kirkjufell


SELECTION • Nature

Angel Nenov • Bulgaria • Peak

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ангел Ненов • България • Връх


SELECTION • Nature

Antoaneta Obretenova • Bulgaria • Cobweb morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Антоанета Обретенова • България • Паяжина сутрин


SELECTION • Nature

Atanas Kulishev • Bulgaria • Tale of the mountain

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Атанас Кулишев • България • Приказка за планината


SELECTION • Nature

Elena Joskova- Stefanova • Bulgaria • Despite

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елена Йоскова- Стефанова • България • Въпреки


SELECTION • Nature

Elena Joskova - Stefanova • Bulgaria • Popies

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елена Йоскова - Стефанова • България • Макове


SELECTION • Nature

Emil Rashkovski Bulgaria 50 shades of ice blue

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емил Рашковски България 50 нюанса ледено синьо


SELECTION • Nature

Emil Rashkovski • Bulgaria • The last wild peonies

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емил Рашковски • България • Последните диви божури


SELECTION • Nature

Emiliqn Evdokimov • Bulgaria • Winter horses

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емилиян Евдокимов • България • Зимни коне


SELECTION • Nature

Emiliqn Evdokimov Bulgaria • Winter sunset from Vrachanski Balkan

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емилиян Евдокимов България • Зимен залез от Врачански Балкан


SELECTION • Nature

Emiliqn Evdokimov Bulgaria • Kopren waterfall in the autumn

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емилиян Евдокимов България • Копренски водопад през есента


SELECTION • Nature

Georgi Georgiev • Bulgaria • Mantis

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Георги Георгиев • България • Мантис


SELECTION • Nature

Georgi Georgiev • Bulgaria • Butterfly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Георги Георгиев • България • Пеперуда


SELECTION • Nature

Ivan Ilarionov Bulgaria • Cracked earth near San Pedro de Atacama

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иван Иларионов България • Изоставена земя близо до Сан Педро Атакама


SELECTION • Nature

Ivan Ilarionov • Bulgaria • Becco di Mezzodi

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иван Иларионов • България • Бецо ди Мезоди


SELECTION • Nature

Ivan Vasilev Buchakchiev • Bulgaria • Family

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иван Василев Бучакчиев • България • Семейство


SELECTION • Nature

Kaloian Suhorukov • Bulgaria • Magic Forest

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Калоян Сухоруков • България • Вълшебна гора


SELECTION • Nature

Kaloian Suhorukov • Bulgaria • Sinanica - Pirin

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Калоян Сухоруков • България • Синаница - Пирин


SELECTION • Nature

Kaloian Suhorukov Bulgaria • Lavender Field At Dawn

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Калоян Сухоруков България • Лавандулово поле на разсъмване


SELECTION • Nature

Lubomir Argirov • Bulgaria • Moon

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Любомир Аргиров • България • Луна


SELECTION • Nature

Lubomir Argirov • Bulgaria • Birds

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Любомир Аргиров • България • Птици


SELECTION • Nature

Mary Avedissian Bulgaria • The love dance of mating fireflies

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мари Аведисян България • Любовен танц при чифтосване на светулките


SELECTION • Nature

Minko Mihaylov • Bulgaria • Do, Re, Mi

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Минко Михайлов • България • До, ре, ми


SELECTION • Nature

Nikolai Gerginov • Bulgaria • Feel the tropic

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Николай Гергинов • България • Почувствай тропика


SELECTION • Nature

Ralitza Byalkova • Bulgaria • A half

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ралица Бялкова • България • Половина


SELECTION • Nature

Ruslan Asanov • Bulgaria • Atomic sunset

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Асанов • България • Атомичен залез


SELECTION • Nature

Ruslan Asanov • Bulgaria • Spike’s master

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Асанов • България • Господар на бодлите


SELECTION • Nature

Tanya Anastasova • Bulgaria • Waterfall

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Таня Анастасова • България • Водопад


SELECTION • Nature

Todor Bozhkov • Bulgaria • The Bird Kingdom 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Тодор Божков • България • Птиче кралство 1


SELECTION • Nature

Todor Bozhkov • Bulgaria • The Bird Kingdom 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Тодор Божков • България • Птиче кралство 2


SELECTION • Nature

Vasil Iordanov Terziev • Bulgaria • In the morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Васил Йорданов Терзиев • България • Сутрин


SELECTION • Nature

Veselin Atanasov • Bulgaria • Low tide

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Веселин Атанасов • България • Нисък прилив


SELECTION • Nature

Veselin Atanasov • Bulgaria • Spring forest

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Веселин Атанасов • България • Пролетна гора


SELECTION • Nature

Veselin Atanasov • Bulgaria • Tale of the forest

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Веселин Атанасов • България • Приказка на гората


SELECTION • Nature

Vladimir Staykov • Bulgaria Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum) hovering over a yellow blooming flower while preparing its long proboscis to collect nectar

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Владимир Стайков • България Мъждукащ Молец (Macroglossum stellatarum), надвиснал над жълто цъфтящо цвете, докато подготвял дългия си хобот за събиране на нектар


SELECTION • Nature

Zhecho Planinski, AFIAP • Bulgaria • Ski jumping

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жечо Планински, AFIAP • България • Ски скокове


SELECTION • Nature

Zhecho Planinski, AFIAP • Bulgaria • The eagle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жечо Планински, AFIAP • България • Орелът


SELECTION • Nature

Zhecho Planinski, AFIAP • Bulgaria • Egyptian vulture

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жечо Планински, AFIAP • България • Египетски лешояд


SELECTION • Nature

Zlatko Latev • Bulgaria • Symbol

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Златко Латев • България • Символ


SELECTION • Nature

Maria Koutzarova • Canada • Short eared owl

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мария Куцарова • Канада • Късоуха сова


SELECTION • Nature

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Steller Eagle Breaking in Air

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Стелеров орел разцепва въздуха


SELECTION • Nature

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Snow Monkey Keep Warm

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Маймуни Японски макак се топлят


SELECTION • Nature

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Eagle Fight for Fish on Ice

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Орли се борят за риба на леда


SELECTION • Nature

Wei Fu • Canada • Fly wing to wing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вей Фу • Канада • Полет крило до крило


SELECTION • Nature

Wei Fu • Canada • Leave it to me

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вей Фу • Канада • Остави го на мен


SELECTION • Nature

Wei Fu • Canada • Fly together

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вей Фу • Канада • Да летим заедно


SELECTION • Nature

Caiyou Sun • China • Set sail

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Цайо Сан • Китай • Отлитане


SELECTION • Nature

Guanlai Ouyang • China • Lonely eagle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанлай Оуянг • Китай • Самотен орел


SELECTION • Nature

Guanlai Ouyang • China • Ready to go

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанлай Оуянг • Китай • Готови за тръгване


SELECTION • Nature

Haizhong Shang • China • Be at a stalemate

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хайзон Шанг • Китай • До патово положение


SELECTION • Nature

Jian Wang • China • Elf over plateau

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джан Ванг • Китай • Елф над плато


SELECTION • Nature

Jian Wang • China • Meri Snow Mountain

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джан Ванг • Китай • Мери Снежната планина


SELECTION • Nature

Jianjun Luo • China • Communication

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Янджун Луо • Китай • Общуване


SELECTION • Nature

Jianjun Luo • China • Diving

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Янджун Луо • Китай • Гмуркане


SELECTION • Nature

Jianping Li • China • Sentimentally attached to dusk

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанпинг Ли • Китай • Сантиментално свързан с мрака


SELECTION • Nature

Jianping Li • China • Morning glow of open field

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанпинг Ли • Китай • Сутрешно сияние на широко поле


SELECTION • Nature

Jinzi Song • China • Break through

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинци Сонг • Китай • Проникване


SELECTION • Nature

Junjie Chen • China • High diving

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинджи Чен • Китай • Високо гмуркане


SELECTION • Nature

Junjie Chen • China • Slowly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинджи Чен • Китай • Бавно


SELECTION • Nature

Junjie Chen China Warmth

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинджи Чен Китай Топлина


SELECTION • Nature

Lanfeng Chen • China • Fight

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ланфенг Чен • Китай • Битка


SELECTION • Nature

Lanfeng Chen • China • Go Home at Dusk

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ланфенг Чен • Китай • Към дома привечер


SELECTION • Nature

Ming Li • China • Mom is back

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Минг Ли • Китай • Мама се върна


SELECTION • Nature

Ming Li • China • Treasure

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Минг Ли • Китай • Богатство


SELECTION • Nature

Nan Suo • China • Fighter

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Нан Суо • Китай • Боец


SELECTION • Nature

Nan Suo • China • Alone

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Нан Суо • Китай • Сам


SELECTION • Nature

Qiang Lv • China • Through dew and frost

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кянг Лв • Китай • През роса и скреж


SELECTION • Nature

Senrong Hu • China • Dragonflies under moon

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сенгонг Ху • Китай • Водни кончета под луната


SELECTION • Nature

Senrong Hu • China • Love

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сенгонг Ху • Китай • Любов


SELECTION • Nature

Shaoyan Wang • China • Blue elf

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Шоаян Ванг • Китай • Син Елф


SELECTION • Nature

Sui Liu • China • Pay tribute

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Суи Лиу • Китай • Отдаване на почит


SELECTION • Nature

Sui Liu • China • Striving for

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Суи Лиу • Китай • Боря се за


SELECTION • Nature

Sui Liu • China • Conceal

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Суи Лиу • Китай • Крия се


SELECTION • Nature

Wenhua Jiang • China • Swing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Венхуа Джанг • Китай • Люлка


SELECTION • Nature

Wenhua Jiang • China • Look

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Венхуа Джанг • Китай • Поглед


SELECTION • Nature

Xiaomei Xu • China • Golden Africa

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиамей Ксу • Китай • Златна Африка


SELECTION • Nature

Xiaomei Xu • China • Captivated

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиамей Ксу • Китай • Запленени


SELECTION • Nature

Xiaomei Xu • China • Shining togather

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиамей Ксу • Китай • Блестим заедно


SELECTION • Nature

Xinxin Chen, EPSA • China • Red on the skyline

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксинксин Чен, EPSA • Китай • Червено на хоризонта


SELECTION • Nature

Yi Wan • China • Glacial 16

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Ван • Китай • Ледников 16


SELECTION • Nature

Yi Wan • China • Monkey 65

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Ван • Китай • Маймуна 65


SELECTION • Nature

Yi Wan • China • Monkey 70

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Ван • Китай • Маймуна 70


SELECTION • Nature

Yu Deng • China • Hunting

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Денг • Китай • Лов


SELECTION • Nature

Yu Deng • China • Mine 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Денг • Китай • Моята 2


SELECTION • Nature

Yu Deng • China • Not Alone

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Денг • Китай • Не си сам


SELECTION • Nature

Yue Li • China • Golden monkey

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Златна маймуна


SELECTION • Nature

Yue Li • China • Kingfisher

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Синьо рибарче


SELECTION • Nature

Yue Li • China • Mutual affinity

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Взаимна привързаност


SELECTION • Nature

Yue Li • China • The family

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Семейството


SELECTION • Nature

Zhanguo Shi • China • Heroic style in wilderness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жангуо Ши • Китай • Героичен стил в дивото


SELECTION • Nature

Zhanxiang Shao • China • Glance back

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жанксиянг Шао • Китай • Поглед назад


SELECTION • Nature

Zhanxiang Shao • China • Embrace

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жанксиянг Шао • Китай • Прегръдка


SELECTION • Nature

Zhanxiang Shao • China • Hug morning glow

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жанксиянг Шао • Китай • Прегръдка в сутрешно сияние


SELECTION • Nature

Komodromou Koula • Cyprus • Milky Way

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Комодрому Коула • Кипър • Млечен път


SELECTION • Nature

Pantelis Kranos, EFIAP, M.ICS Cyprus • Curiosity of fishes

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Кранос, EFIAP, M.ICS Кипър • Любопитството на рибите


SELECTION • Nature

Pantelis Kranos, EFIAP, M.ICS • Cyprus • Lets dance

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Кранос, EFIAP, M.ICS • Кипър • Да танцуваме


SELECTION • Nature

Gordon Bramham, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS England • Griffon 5896

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гордан Брамам, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS Англия • Грифон 5896


SELECTION • Nature

Gordon Bramham, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS England • Lammergeiers Pairing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гордан Брамам, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS Англия • Сдвояване на Брадати лешояди


SELECTION • Nature

Gordon Bramham, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS England • Dalmation Pelican 5853

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гордан Брамам, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS Англия • Далматински пеликан 5853


SELECTION • Nature

Elvi Kalamies • Finland • Buffalo

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елви Каламис • Финландия • Бивол


SELECTION • Nature

Kai Hypen, AFIAP • Finland • Saxicola rubetra

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кай Хипен, AFIAP • Финландия • Ръждивогушо ливадарче


SELECTION • Nature

Timo Skippari • Finland • Bucephala clangula

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Тимо Скипари • Финландия • Звънарката


SELECTION • Nature

Vili Kuronen, EFIAP/b • Finland • Last ones

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вили Куронен, EFIAP/b • Финландия • Последните


SELECTION • Nature

Vili Kuronen, EFIAP/b • Finland • Rowan Berry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вили Куронен, EFIAP/b • Финландия • Плод на офика


SELECTION • Nature

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • Dramatic face to face

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ги Б.Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Драматична среща лице в лице


SELECTION • Nature

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • Cheetah three

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ги Б.Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Три гепарда


SELECTION • Nature

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • Struggle for rests

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ги Б.Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Борба за остатъци


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France Blue Tit And Ice

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция Син синигер и лед


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Elephants Testing Tarangire

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Слонове опитват Тарангире


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France Offering In Pont De Gau

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция Предложение в Понт Де Гау


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Wild Namib Desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Дивата пустиня Намибия


SELECTION • Nature

Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Antarctica 640

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ахим Копф, EFIAP-d2 • Германия • Антарктика 640


SELECTION • Nature

Achim Koepf, EFIAP-d2 Germany Kamtschatka 391

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ахим Копф, EFIAP-d2 Германия Камчатка 391


SELECTION • Nature

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Dance with me

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Танцувай с мен


SELECTION • Nature

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Erstaunt

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Изумен


SELECTION • Nature

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Wenn zwei sich streiten

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Когато двама се карат


SELECTION • Nature

Lutz Klapp • Germany • Two stag beetles

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луц Клап • Германия • Два бръмбара рогачи


SELECTION • Nature

Lutz Klapp • Germany • Two Stare

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луц Клап • Германия • Двама втренчени


SELECTION • Nature

Lutz Klapp • Germany • Gimpel schimpft mit Sperling

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луц Клап • Германия • Червенушка хока врабче


SELECTION • Nature

Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Germany • Fast flight

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Германия • Бърз полет


SELECTION • Nature

Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Germany • No vegetarian

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Германия • Без вегетарианци


SELECTION • Nature

Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Germany • Referee

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Германия • Съдия


SELECTION • Nature

Avgoustis Tatakis • Greece • X

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Авгостис Татакис • Гърция • X


SELECTION • Nature

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Spring is here

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Пролетта е тук


SELECTION • Nature

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Red dragonfly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Червено водно конче


SELECTION • Nature

Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • Yellow detail

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Жълт детайл


SELECTION • Nature

Giorgos Tsigkas, EFIAP Greece Alighting

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гьоргос Цигкас, EFIAP Гърция Осветяване


SELECTION • Nature

Harry Ioannidis, AFIAP, E HPS/b • Greece • Resting time

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хари Йоанидис, AFIAP, E HPS/b • Гърция • Време за почивка


SELECTION • Nature

Iannis Skotiniotis, EFIAP, GPU Cr2 • Greece • For daily nectar IV

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йоанис Скотинитис, EFIAP, GPU Cr2 • Гърция • За ежедневен нектар IV


SELECTION • Nature

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 • Greece • Tertsa

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 • Гърция • Терца


SELECTION • Nature

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 Greece • Kedros I Piesi Tou Aera

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 Гърция • Кедър и въздух


SELECTION • Nature

Pantelis Sapounakis, EFIAP, GPU Cr2 • Greece • Hohlios

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Сапонакис, EFIAP, GPU Cr2 • Гърция • Охлюв


SELECTION • Nature

Pantelis Sapounakis, EFIAP, GPU Cr2 • Greece • Eagle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Сапонакис, EFIAP, GPU Cr2 • Гърция • Орел


SELECTION • Nature

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • Sun light

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Слънчева светлина


SELECTION • Nature

Teodora Ivanova • Greece • The lonely ones

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Теодора Иванова • Гърция • Самотните


SELECTION • Nature

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Hurry Up

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Бързане


SELECTION • Nature

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Shower Time

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Време за душ


SELECTION • Nature

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Snow wild ape 33

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг• Снежна дива маймуна 33


SELECTION • Nature

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Brown bear 26 (Alaska)

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг• Кафява мечка 26 (Аляска)


SELECTION • Nature

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g • Hong Kong • Baby 4

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g • Хонг Конг• Бебе 4


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Eagle Confronting 11

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Орел в позиция 11


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle Fighting 03

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Борба на златен орел 03


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle Fighting 05

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Борба на златен орел 05


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle Fighting 08

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Борба на златен орел 08


SELECTION • Nature

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • I am Hungry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Гладен съм


SELECTION • Nature

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Water Drop on my Eye

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Водна капка на моето око


SELECTION • Nature

Gyongyi Hipsagh, AFIAP, A-MAFOSZ/s Hungary Curious vulture

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йонджи Хипсаг, AFIAP, A-MAFOSZ/s Унгария Любопитен лешояд


SELECTION • Nature

Gyongyi Hipsagh, AFIAP, A-MAFOSZ/s • Hungary • Eagle-2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йонджи Хипсаг, AFIAP, A-MAFOSZ/s • Унгария • Орел-2


SELECTION • Nature

Janos Szabo • Hungary • Black anemone 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Янос Цабо • Унгария • Черна анемона 2


SELECTION • Nature

Krisztian Kovacs • Hungary • Whispering

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кристиян Ковач • Унгария • Шепнещо


SELECTION • Nature

Krisztian Kovacs • Hungary • Sleepy morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кристиян Ковач • Унгария • Сънливо утро


SELECTION • Nature

Laszlo Siman, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Hungary • Ice cave 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ласло Симан, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Унгария • Ледена пещера 2


SELECTION • Nature

Laszlo Siman, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Hungary • Fulmar

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ласло Симан, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Унгария • Буревестник


SELECTION • Nature

Laszlo Siman, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Hungary • Rhino

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ласло Симан, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Унгария • Носорог


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • A hug

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Прегръдка


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • Hitchcock - The Birds

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Хичкок - Птиците


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • Love

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Любов


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • Synchronized performance

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Синхронизирано представяне


SELECTION • Nature

Indranil Ghosh • India • A Protective Mother

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Индранил Гош • Индия • Защитаваща майка


SELECTION • Nature

Indranil Ghosh • India • Dear Mating Fight

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Индранил Гош • Индия • Битка между елени


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP • India • Baby 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP • Индия • Бебе 1


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP India Summit

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP Индия Възвишение


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP • India • Dew drops 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP • Индия • Капки роса 1


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP India Baby

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP Индия Бебе


SELECTION • Nature

Seema Swami, AFIAP • India • Sweat Bee

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Сладка пчела


SELECTION • Nature

Seema Swami, AFIAP • India • Green metalic bee

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Зелена метална пчела


SELECTION • Nature

Seema Swami, AFIAP • India • A step into a new world

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Крачка в новия свят


SELECTION • Nature

Sounak Banerjee, AFIP India The Art of Pelicans

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соунак Бенерии, AFIP Индия Изкуството на пеликаните


SELECTION • Nature

Sounak Banerjee, AFIP • India • X marks the Elephants bw

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Х маркиране на слонове чб


SELECTION • Nature

Amin Dehghan • Iran • Hunter

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амин Дейхан • Иран • Ловец


SELECTION • Nature

Amin Dehghan • Iran • Light and shadow

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амин Дейхан • Иран • Светлина и сянка


SELECTION • Nature

Amir Hossein Heidarian Nainy, AFIAP Iran • Mountain roots

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амир Хюсеин Хейдариян Найни, AFIAP Иран • Планински корени


SELECTION • Nature

Amir Hossein Heidarian Nainy, AFIAP Iran • Sunset mountains

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амир Хюсеин Хейдариян Найни, AFIAP Иран • Залез в планината


SELECTION • Nature

Amir Hossein Heidarian Nainy, AFIAP Iran • Warming light

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амир Хюсеин Хейдариян Найни, AFIAP Иран • Топлеща светлина


SELECTION • Nature

Arash Mahdavi • Iran • Plant In Desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Араш Махдави • Иран • Растение в пустинята


SELECTION • Nature

Arash Mahdavi • Iran • Pubes of Desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Араш Махдави • Иран • Камъчета в пустиня


SELECTION • Nature

Golnaz Hasanzade • Iran • Dancer in the wind

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Голнас Хасанзаде • Иран • Танцьор във вятъра


SELECTION • Nature

Homan Heidari Khayat • Iran • Colorful

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Цветен


SELECTION • Nature

Homan Heidari Khayat • Iran • Light on tree

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Светлина на дърво


SELECTION • Nature

Hossein Mahmoodi • Iran • Urmia Lake 8

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хосеин Махмооди • Иран • Урма езеро 8


SELECTION • Nature

Iman Yadmellat • Iran • Skyward

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иман Ядмелат • Иран • Към небето


SELECTION • Nature

Miran(shoresh) Mobasheri • Iran • Copse

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Миран(шореш) Мобашери • Иран • Горичка


SELECTION • Nature

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Black and White

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Черно и бяло


SELECTION • Nature

Siamak Jafari, AFIAP • Iran • Hunting

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сиамак Джафари, AFIAP • Иран • Лов


SELECTION • Nature

Joe Doyle, AFIAP AIPF • Ireland • Snowy Robin

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джо Дойл, AFIAP AIPF • Ирландия • Снежна червеношийка


SELECTION • Nature

Luciana Messina • Italy • Perito moreno

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лучиана Месина • Италия • Перито Морено


SELECTION • Nature

Luciana Messina • Italy • Bromo volcan

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лучиана Месина • Италия • Вулкан Бромо


SELECTION • Nature

Luciana Messina • Italy • Penguins

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лучиана Месина • Италия • Пингвини


SELECTION • Nature

Manuela Gennburg Italy Lava entry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мануела Дженбург Италия Нашествие на лава


SELECTION • Nature

Manuela Gennburg • Italy • Magic desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мануела Дженбург • Италия • Вълшебна пустиня


SELECTION • Nature

Manuela Gennburg • Italy • Camargue

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мануела Дженбург • Италия • Камрг


SELECTION • Nature

Michele Macinai, EFIAP • Italy • Sharm el sheik

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Микеле Мачини, EFIAP • Италия • Шарм ел-Шейх


SELECTION • Nature

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Lizard 01

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Гущер 01


SELECTION • Nature

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Alaska 08

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Аляска 08


SELECTION • Nature

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Natural connection 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Природна връзка 1


SELECTION • Nature

Normante Ribokaite • Lithuania • Spider with lunch 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Норманте Рибокайте • Литва • Паяк с обяд 2


SELECTION • Nature

Normante Ribokaite • Lithuania • On top

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Норманте Рибокайте • Литва • На върха


SELECTION • Nature

Normante Ribokaite • Lithuania • Silent conversation

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Норманте Рибокайте • Литва • Тих разговор


SELECTION • Nature

Ruslan Bolgov • Lithuania • Island of Calmness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Болгов • Литва • Остров на спокойствие


SELECTION • Nature

Ruslan Bolgov • Lithuania • The Ice Castle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Болгов • Литва • Ледения замък


SELECTION • Nature

Ruslan Bolgov • Lithuania • Time Guardians

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Болгов • Литва • Пазачи на времето


SELECTION • Nature

Sherman Cheang, BEPSS • Macau • I Like Shrimp

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Шерман Чеанг, BEPSS • Макао • Харесвам скарида


SELECTION • Nature

Sherman Cheang, BEPSS • Macau • You Eat My Fish

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Шерман Чеанг, BEPSS • Макао • Ти ми изяде рибата


SELECTION • Nature

Tak Cheong Pun • Macau • Kiss

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Так Чеонг Пун • Макао • Целувка


SELECTION • Nature

Tak Cheong Pun • Macau • Get Food

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Так Чеонг Пун • Макао • Взех храна


SELECTION • Nature

Tak Cheong Pun • Macau • Little Lion

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Так Чеонг Пун • Макао • Малък лъв


SELECTION • Nature

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Craving for food

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Ненаситни за храна


SELECTION • Nature

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Happy meal 9613

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Щастливо меню 9613


SELECTION • Nature

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Are you hungry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Гладен ли си


SELECTION • Nature

Yeokkian Koh • Malaysia • A delicious meal 8

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йокиан Кох • Малайзия • Вкусно ястие 8


SELECTION • Nature

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Stumps

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Пънове


SELECTION • Nature

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Little rocky

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Малка скала


SELECTION • Nature

Marcel Van Balken, EFIAP/p Netherlands • Rockcrabs

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p Нидерландия • Скални раци


SELECTION • Nature

Hans Birkelund, ESFIAP, EFIAP/b Norway • Green Sea and Aurora Borealis Lofoten

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ханс Биркелунд, ESFIAP, EFIAP/b Норвегия • Зелено море и Северното сияние Лофотен


SELECTION • Nature

Hans Birkelund, ESFIAP, EFIAP/b Norway • Ice in a River

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ханс Биркелунд, ESFIAP, EFIAP/b Норвегия • Лед в една река


SELECTION • Nature

Roald Synnevaag, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Norway • Trollklo 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роалд Синевааг, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Норвегия • Тролкло 2


SELECTION • Nature

Roald Synnevaag, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Norway • Foss i Flaamsdalen 4

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роалд Синевааг, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Норвегия • Водопад във Фламсдален 4


SELECTION • Nature

Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Lovely Desert 8

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Прекрасна пустиня 8


SELECTION • Nature

Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Lovely Lizards

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Прекрасни гущери


SELECTION • Nature

Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Oman desert 5

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Оманска пустиня 5


SELECTION • Nature

Piotr Gorny • Poland • Wild Eye

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пьотр Горни • Полша • Дивото око


SELECTION • Nature

Piotr Gorny • Poland • Winter Blue

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пьотр Горни • Полша • Зимно синьо


SELECTION • Nature

Ryszard Stelmachowicz • Poland • Floating

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Рисцард Стелмахович • Полша • Прелитащ


SELECTION • Nature

Zygmunt Trylanski • Poland • Summer morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Зигмунт Трилански • Полша • Лятно утро


SELECTION • Nature

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA Romania • Cormorant fishing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA Румъния • Корморан лови риба


SELECTION • Nature

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • My is bigger

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Моята е по-голяма


SELECTION • Nature

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Seagull with fish

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Чайка с риба


SELECTION • Nature

Alexey Suloev • Russia • The Solitude-Antarctica

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алексей Сулоев • Русия • Самотен - Антарктика


SELECTION • Nature

Alexey Suloev • Russia • I am marrying you-Kenya

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алексей Сулоев • Русия • Женя се за теб-Кения


SELECTION • Nature

Alexey Suloev • Russia • Toroweap - USA Arizona

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алексей Сулоев • Русия • Тороуип - САЩ Аризона


SELECTION • Nature

Firyal AlHassan • Saudi Arabia • Beauty in Ugliness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фириал АлХасан • Саудитска Арабия • Красотата в грозотата


SELECTION • Nature

Firyal AlHassan Saudi Arabia • Intelligent Creature

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фириал АлХасан Саудитска Арабия • Интелигентно създание


SELECTION • Nature

Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Elk

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Лос


SELECTION • Nature

Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Family

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Семейство


SELECTION • Nature

Najla Angawi, EFIAP, ESFIAP Saudi Arabia • Lonely bird

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Нажля Ангави, EFIAP, ESFIAP Саудитска Арабия • Самотна птица


SELECTION • Nature

Bogdan Bricelj, EFIAP/g, MPSA Slovenia • Pike above the Leaf

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Богдан Брицели, EFIAP/g, MPSA Словения • Щука над листото


SELECTION • Nature

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Common Tern

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Речна рибарка


SELECTION • Nature

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Dunes

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Дюни


SELECTION • Nature

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Arctic tern

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Полярната рибарка


SELECTION • Nature

Rafael Podobnik, EFIAPp • Slovenia • Bloody Must

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Рафаел Подобник, EFIAPp • Словения • Кървава мъст


SELECTION • Nature

Rafael Podobnik, EFIAPp • Slovenia • Wonderful Nature

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Рафаел Подобник, EFIAPp • Словения • Прекрасна природа


SELECTION • Nature

Albert Busquets Plaja • Spain • Ataque 3

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алберт Баскутс Плая • Испания • Атака 3


SELECTION • Nature

Albert Busquets Plaja • Spain • Take Away

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алберт Баскутс Плая • Испания • Отлитане


SELECTION • Nature

Alphonsus Roshan Rajaratnam • Sri Lanka • The Catch

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алфонсус Рошан Раяратнам • Шри Ланка • Уловът


SELECTION • Nature

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP • Switzerland • The blue bird

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP • Швейцария • Синята птица


SELECTION • Nature

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP • Switzerland • Time for dinner

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP • Швейцария • Време за вечеря


SELECTION • Nature

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Kingfisher 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Синьо рибарче 1


SELECTION • Nature

Bob Devine, MPSA, EFIAP/s United Kingdom • Elephant samburu

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s Обединеното Кралство • Слон Самбуру


SELECTION • Nature

Bob Devine, MPSA, EFIAP/s United Kingdom • Hippos asleep

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s Обединеното Кралство • Хипопотамите спят


SELECTION • Nature

Bob Devine, MPSA, EFIAP/s United Kingdom • Osprey swoops on trout

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s Обединеното Кралство • Орел-рибар напада пъстърва


SELECTION • Nature

John Crowland, AWPF United Kingdom • Southern Damsel Fly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джон Кроуланд, AWPF Обединеното Кралство • Южно водно конче


SELECTION • Nature

John Crowland, AWPF United Kingdom • Hover Fly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джон Кроуланд, AWPF Обединеното Кралство • Сирфидна муха


SELECTION • Nature

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • Lichen

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Лишей


SELECTION • Nature

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom Concretion

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство Втвърдяване


SELECTION • Nature

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB • United Kingdom Iridescent Peacock Weed

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB • Обединеното Кралство Паунови плевели в преливащи се цветове


SELECTION • Nature

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Wildebeest Chasing Hyena

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Гну преследва хиени


SELECTION • Nature

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Elephant with Calf

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Слон с малкото


SELECTION • Nature

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Cheetah Cubs and Kill

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Гепардчета и убийство


SELECTION • Nature

Pamela Carter, AFIAP BPE5 United Kingdom Poplar Hawk Moths

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Памела Картиер, AFIAP BPE5 Обединеното Кралство Молец от топола


SELECTION • Nature

Buck Jenkins, PPSA, EPSA, MPSA USA • Beginning Bosque Fly Up

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Бук Дженкинс, PPSA, EPSA, MPSA САЩ • Началото на полет над гората


SELECTION • Nature

Gregory Daley, EPSA • USA • Roseta Spoonbill Spread Wings

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Грегори Далей, EPSA • САЩ • Лопатарка разперва крила


SELECTION • Nature

Lynn Clemons • USA • Pelicans

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лин Клемонс • САЩ • Пеликани


SELECTION • Nature

William Lee • USA • Primate

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Уилям Лии • САЩ • Примат


SELECTION • Nature

Thang Huynh Tan • Vietnam • Dat Lanh

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Танг Хуян Тан • Виетнам • Дат Ланх


SELECTION • Nature

Thang Huynh Tan • Vietnam • Seu Dau Do

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Танг Хуян Тан • Виетнам • Индийски жерав


Supported by Plovdiv Municipality

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Художествена галерия Илия Бешков гр. Плевен

Художествена галерия Станислав Доспевски гр. Пазарджик

Е КС П ОЗ И Ц И О Н Е Н Ц Е Н Т ЪР Ф Л О РА E X H I B I T I O N C E N T E R F LO R A

БУ Р ГАС BURGAS

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov (CEO of Reflexes Ltd.); Address: 22, Asen Hristoforov Str , 4004 Plovdiv, BULGARIA; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com