__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nature Природа

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Supported by Plovdiv Municipality


A W AR D S • N a t u r e

FIAP GOLD medal Felipe Foncueva • Spain • Fishing

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP ЗЛАТЕН медал Фелипе Фонкуева • Испания • Риболов


A W AR D S • N a t u r e

PSA GOLD medal Jinzi Song • China • Blowing in the wind

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA ЗЛАТЕН медал Джинци Сонг • Китай • Издухвайки вятъра


A W AR D S • N a t u r e

HPS GOLD medal Bob Devine, MPSA, EFIAP/s • United Kingdom Great grey owl hunting in snow

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

HPS ЗЛАТЕН медал Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s • Обединеното Кралство Голям сив бухал на лов в сняг


A W AR D S • N a t u r e

APB GOLD medal Wei Fu • Canada • It is mine

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

НСФА ЗЛАТЕН медал Вей Фу • Канада • Мое е


A W AR D S • N a t u r e

PSA Wildlife medal Zhanxiang Shao • China • Blue Magpies in spring

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA медал Дивата природа Жанксиянг Шао • Китай • Сини свраки на пролет


A W AR D S • N a t u r e

FIAP SILVER medal Yu Deng • China • Mine 1

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP СРЕБЪРЕН медал Ю Денг • Китай • Моята 1


A W AR D S • N a t u r e

FIAP BRONZE medal Veselin Atanasov • Bulgaria • Among the colors

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP БРОНЗОВ медал Веселин Атанасов • България • Измежду цветовете


A W AR D S • N a t u r e

PSA SILVER medal Yi Wan China Monkey 87

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA СРЕБЪРЕН медал Ю Ван Китай Маймуна 87


A W AR D S • N a t u r e

PSA BRONZE medal Senrong Hu • China • Dance partner

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA БРОНЗОВ медал Сенгонг Ху • Китай • Танцов партньор


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Isolde Stein-Leibold, EFIAP/Diamant 2 Germany • Tiger Working

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Исолде Стейн-Лейболд, EFIAP/Diamant 2 Германия • Тигърски работи


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA Romania • Grey heron fishing 09

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA Румъния • Сива чапла лови риба 09


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Qiang Lv • China • Expecting

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Кянг Лв • Китай • Очакващ


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • The desert’s light

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Светлина на пустинята


A W AR D S • N a t u r e

FIAP Honourable Mention Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Call of Elk

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

FIAP Почетно Поощрение Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Зов на лос


A W AR D S • N a t u r e

PSA Honourable Mention Atanas Kulishev • Bulgaria • Faerie spring

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA Почетно Поощрение Атанас Кулишев • България • Вълшебна пролет


A W AR D S • N a t u r e

PSA Honourable Mention Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Germany • Tired hunter #2

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA Почетно Поощрение Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Германия • Уморен ловец #2


A W AR D S • N a t u r e

PSA Honourable Mention Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Fat Girl

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

PSA Почетно Поощрение Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Дебело момиче


A W AR D S • N a t u r e

HPS Honourable Mention Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • Flying moments

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

HPS Почетно Поощрение Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Летящи моменти


A W AR D S • N a t u r e

APB Incentive Diploma Alexey Suloev • Russia • White dance - Canada

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

НСФА Поощрителна диплома Алексей Сулоев • Русия • Белият танц - Канада


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Ioannis Lykouris, MFIАP, HonEFIАP Sounak Banerjee, AFIP India Stripes of Nature

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Йоанис Лукорис, MFIАP, HonEFIАP Соунак Бенерии, AFIP Индия Ивици от природата


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Turf war

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFRP Ксиу-Чин Лии • Тайван • Война за територия


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Vasja Doberlet, MFIAP, EFIAP/p ESFIAP, MF-FZS Piotr Gorny • Poland • Through the Keyhole

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Вася Доберлет, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS Пьотр Горни • Полша • През ключалката


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Milan Hristev, AFIAP Junjie Chen China Care

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от Милан Христев, AFIAP Джинджи Чен Китай Грижа


A W AR D S • N a t u r e

JURY incentive diploma by Ass. prof. Petar Abadjiev Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Cheetah Family

I

П р и р о д а • Н А Г РАДИ

Жури поощрителна диплома от доц. Петър Абаджиев Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Семейство гепарди


SELECTION • Nature

Felipe Foncueva • Spain • White

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фелипе Фонкуева • Испания • Бяло


SELECTION • Nature

Felipe Foncueva • Spain • Diving

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фелипе Фонкуева • Испания • Гмуркане


SELECTION • Nature

Felipe Foncueva • Spain • Face

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фелипе Фонкуева • Испания • Лице


SELECTION • Nature

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Cascada del amanecer

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Водопад на разсъмване


SELECTION • Nature

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Frente del Glaciar

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Началото на ледника


SELECTION • Nature

Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Argentina • Mirador del Pliegue Tumbado

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA Аржентина • Мирадор дел Плиге Тумбадо


SELECTION • Nature

I

John Chapman, MPSA EFIAP/g GMAPS • Australia • Sulphur and Iron

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джон Чапман, MPSA EFIAP/g • Австралия • Сяра и желязо


SELECTION • Nature

Karen Willshaw • Australia • Stilt Fly Togetherness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Карен Уилшау • Австралия • Единение на кокалести мухи


SELECTION • Nature

Karen Willshaw • Australia • Manta Head On

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Карен Уилшау • Австралия • Глава на Манта


SELECTION • Nature

Karen Willshaw • Australia • Orange and Purple

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Карен Уилшау • Австралия • Оранжево и Лилаво


SELECTION • Nature

Liyanage Don Dinesh Rukmal Ayantha Perera Australia • Green mate

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лианеже Дон Динеш Рукмал Аиянта Перера Австралия • Зелен партньор


SELECTION • Nature

Liyanage Don Dinesh Rukmal Ayantha Perera Australia • Mating 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лианеже Дон Динеш Рукмал Аиянта Перера Австралия • Брачен 1


SELECTION • Nature

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS Australia • Apostles mist wave

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS Австралия • Апостолска вълна от мъгла


SELECTION • Nature

Vicki Moritz, EFIAP/b GMAPS • Australia • Sugarloaf rock

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вики Мориц, EFIAP/b GMAPS • Австралия • Захарна скала


SELECTION • Nature

Roberto Soares-Gomes • Brasil • Raios de Sol

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роберто Соарес-Гомес • Бразилия • Слънчеви лъчи


SELECTION • Nature

Alexandra Karadjova • Bulgaria • Follow the spiders

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Александра Караджова • България • Следвай паяците


SELECTION • Nature

Andrey Trifonov • Bulgaria • Kirkjufell

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Андрей Трифонов • България • Планината Kirkjufell


SELECTION • Nature

Angel Nenov • Bulgaria • Peak

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ангел Ненов • България • Връх


SELECTION • Nature

Antoaneta Obretenova • Bulgaria • Cobweb morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Антоанета Обретенова • България • Паяжина сутрин


SELECTION • Nature

Atanas Kulishev • Bulgaria • Tale of the mountain

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Атанас Кулишев • България • Приказка за планината


SELECTION • Nature

Elena Joskova- Stefanova • Bulgaria • Despite

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елена Йоскова- Стефанова • България • Въпреки


SELECTION • Nature

Elena Joskova - Stefanova • Bulgaria • Popies

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елена Йоскова - Стефанова • България • Макове


SELECTION • Nature

Emil Rashkovski Bulgaria 50 shades of ice blue

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емил Рашковски България 50 нюанса ледено синьо


SELECTION • Nature

Emil Rashkovski • Bulgaria • The last wild peonies

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емил Рашковски • България • Последните диви божури


SELECTION • Nature

Emiliqn Evdokimov • Bulgaria • Winter horses

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емилиян Евдокимов • България • Зимни коне


SELECTION • Nature

Emiliqn Evdokimov Bulgaria • Winter sunset from Vrachanski Balkan

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емилиян Евдокимов България • Зимен залез от Врачански Балкан


SELECTION • Nature

Emiliqn Evdokimov Bulgaria • Kopren waterfall in the autumn

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Емилиян Евдокимов България • Копренски водопад през есента


SELECTION • Nature

Georgi Georgiev • Bulgaria • Mantis

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Георги Георгиев • България • Мантис


SELECTION • Nature

Georgi Georgiev • Bulgaria • Butterfly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Георги Георгиев • България • Пеперуда


SELECTION • Nature

Ivan Ilarionov Bulgaria • Cracked earth near San Pedro de Atacama

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иван Иларионов България • Изоставена земя близо до Сан Педро Атакама


SELECTION • Nature

Ivan Ilarionov • Bulgaria • Becco di Mezzodi

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иван Иларионов • България • Бецо ди Мезоди


SELECTION • Nature

Ivan Vasilev Buchakchiev • Bulgaria • Family

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иван Василев Бучакчиев • България • Семейство


SELECTION • Nature

Kaloian Suhorukov • Bulgaria • Magic Forest

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Калоян Сухоруков • България • Вълшебна гора


SELECTION • Nature

Kaloian Suhorukov • Bulgaria • Sinanica - Pirin

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Калоян Сухоруков • България • Синаница - Пирин


SELECTION • Nature

Kaloian Suhorukov Bulgaria • Lavender Field At Dawn

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Калоян Сухоруков България • Лавандулово поле на разсъмване


SELECTION • Nature

Lubomir Argirov • Bulgaria • Moon

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Любомир Аргиров • България • Луна


SELECTION • Nature

Lubomir Argirov • Bulgaria • Birds

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Любомир Аргиров • България • Птици


SELECTION • Nature

Mary Avedissian Bulgaria • The love dance of mating fireflies

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мари Аведисян България • Любовен танц при чифтосване на светулките


SELECTION • Nature

Minko Mihaylov • Bulgaria • Do, Re, Mi

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Минко Михайлов • България • До, ре, ми


SELECTION • Nature

Nikolai Gerginov • Bulgaria • Feel the tropic

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Николай Гергинов • България • Почувствай тропика


SELECTION • Nature

Ralitza Byalkova • Bulgaria • A half

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ралица Бялкова • България • Половина


SELECTION • Nature

Ruslan Asanov • Bulgaria • Atomic sunset

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Асанов • България • Атомичен залез


SELECTION • Nature

Ruslan Asanov • Bulgaria • Spike’s master

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Асанов • България • Господар на бодлите


SELECTION • Nature

Tanya Anastasova • Bulgaria • Waterfall

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Таня Анастасова • България • Водопад


SELECTION • Nature

Todor Bozhkov • Bulgaria • The Bird Kingdom 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Тодор Божков • България • Птиче кралство 1


SELECTION • Nature

Todor Bozhkov • Bulgaria • The Bird Kingdom 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Тодор Божков • България • Птиче кралство 2


SELECTION • Nature

Vasil Iordanov Terziev • Bulgaria • In the morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Васил Йорданов Терзиев • България • Сутрин


SELECTION • Nature

Veselin Atanasov • Bulgaria • Low tide

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Веселин Атанасов • България • Нисък прилив


SELECTION • Nature

Veselin Atanasov • Bulgaria • Spring forest

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Веселин Атанасов • България • Пролетна гора


SELECTION • Nature

Veselin Atanasov • Bulgaria • Tale of the forest

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Веселин Атанасов • България • Приказка на гората


SELECTION • Nature

Vladimir Staykov • Bulgaria Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum) hovering over a yellow blooming flower while preparing its long proboscis to collect nectar

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Владимир Стайков • България Мъждукащ Молец (Macroglossum stellatarum), надвиснал над жълто цъфтящо цвете, докато подготвял дългия си хобот за събиране на нектар


SELECTION • Nature

Zhecho Planinski, AFIAP • Bulgaria • Ski jumping

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жечо Планински, AFIAP • България • Ски скокове


SELECTION • Nature

Zhecho Planinski, AFIAP • Bulgaria • The eagle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жечо Планински, AFIAP • България • Орелът


SELECTION • Nature

Zhecho Planinski, AFIAP • Bulgaria • Egyptian vulture

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жечо Планински, AFIAP • България • Египетски лешояд


SELECTION • Nature

Zlatko Latev • Bulgaria • Symbol

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Златко Латев • България • Символ


SELECTION • Nature

Maria Koutzarova • Canada • Short eared owl

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мария Куцарова • Канада • Късоуха сова


SELECTION • Nature

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Steller Eagle Breaking in Air

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Стелеров орел разцепва въздуха


SELECTION • Nature

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Snow Monkey Keep Warm

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Маймуни Японски макак се топлят


SELECTION • Nature

Phillip Kwan, GMPSA, FRPS Canada • Eagle Fight for Fish on Ice

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Филип Кван, GMPSA, FRPS Канада • Орли се борят за риба на леда


SELECTION • Nature

Wei Fu • Canada • Fly wing to wing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вей Фу • Канада • Полет крило до крило


SELECTION • Nature

Wei Fu • Canada • Leave it to me

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вей Фу • Канада • Остави го на мен


SELECTION • Nature

Wei Fu • Canada • Fly together

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вей Фу • Канада • Да летим заедно


SELECTION • Nature

Caiyou Sun • China • Set sail

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Цайо Сан • Китай • Отлитане


SELECTION • Nature

Guanlai Ouyang • China • Lonely eagle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанлай Оуянг • Китай • Самотен орел


SELECTION • Nature

Guanlai Ouyang • China • Ready to go

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанлай Оуянг • Китай • Готови за тръгване


SELECTION • Nature

Haizhong Shang • China • Be at a stalemate

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хайзон Шанг • Китай • До патово положение


SELECTION • Nature

Jian Wang • China • Elf over plateau

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джан Ванг • Китай • Елф над плато


SELECTION • Nature

Jian Wang • China • Meri Snow Mountain

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джан Ванг • Китай • Мери Снежната планина


SELECTION • Nature

Jianjun Luo • China • Communication

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Янджун Луо • Китай • Общуване


SELECTION • Nature

Jianjun Luo • China • Diving

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Янджун Луо • Китай • Гмуркане


SELECTION • Nature

Jianping Li • China • Sentimentally attached to dusk

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанпинг Ли • Китай • Сантиментално свързан с мрака


SELECTION • Nature

Jianping Li • China • Morning glow of open field

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джанпинг Ли • Китай • Сутрешно сияние на широко поле


SELECTION • Nature

Jinzi Song • China • Break through

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинци Сонг • Китай • Проникване


SELECTION • Nature

Junjie Chen • China • High diving

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинджи Чен • Китай • Високо гмуркане


SELECTION • Nature

Junjie Chen • China • Slowly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинджи Чен • Китай • Бавно


SELECTION • Nature

Junjie Chen China Warmth

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джинджи Чен Китай Топлина


SELECTION • Nature

Lanfeng Chen • China • Fight

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ланфенг Чен • Китай • Битка


SELECTION • Nature

Lanfeng Chen • China • Go Home at Dusk

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ланфенг Чен • Китай • Към дома привечер


SELECTION • Nature

Ming Li • China • Mom is back

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Минг Ли • Китай • Мама се върна


SELECTION • Nature

Ming Li • China • Treasure

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Минг Ли • Китай • Богатство


SELECTION • Nature

Nan Suo • China • Fighter

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Нан Суо • Китай • Боец


SELECTION • Nature

Nan Suo • China • Alone

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Нан Суо • Китай • Сам


SELECTION • Nature

Qiang Lv • China • Through dew and frost

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кянг Лв • Китай • През роса и скреж


SELECTION • Nature

Senrong Hu • China • Dragonflies under moon

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сенгонг Ху • Китай • Водни кончета под луната


SELECTION • Nature

Senrong Hu • China • Love

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сенгонг Ху • Китай • Любов


SELECTION • Nature

Shaoyan Wang • China • Blue elf

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Шоаян Ванг • Китай • Син Елф


SELECTION • Nature

Sui Liu • China • Pay tribute

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Суи Лиу • Китай • Отдаване на почит


SELECTION • Nature

Sui Liu • China • Striving for

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Суи Лиу • Китай • Боря се за


SELECTION • Nature

Sui Liu • China • Conceal

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Суи Лиу • Китай • Крия се


SELECTION • Nature

Wenhua Jiang • China • Swing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Венхуа Джанг • Китай • Люлка


SELECTION • Nature

Wenhua Jiang • China • Look

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Венхуа Джанг • Китай • Поглед


SELECTION • Nature

Xiaomei Xu • China • Golden Africa

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиамей Ксу • Китай • Златна Африка


SELECTION • Nature

Xiaomei Xu • China • Captivated

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиамей Ксу • Китай • Запленени


SELECTION • Nature

Xiaomei Xu • China • Shining togather

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиамей Ксу • Китай • Блестим заедно


SELECTION • Nature

Xinxin Chen, EPSA • China • Red on the skyline

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксинксин Чен, EPSA • Китай • Червено на хоризонта


SELECTION • Nature

Yi Wan • China • Glacial 16

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Ван • Китай • Ледников 16


SELECTION • Nature

Yi Wan • China • Monkey 65

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Ван • Китай • Маймуна 65


SELECTION • Nature

Yi Wan • China • Monkey 70

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Ван • Китай • Маймуна 70


SELECTION • Nature

Yu Deng • China • Hunting

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Денг • Китай • Лов


SELECTION • Nature

Yu Deng • China • Mine 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Денг • Китай • Моята 2


SELECTION • Nature

Yu Deng • China • Not Alone

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ю Денг • Китай • Не си сам


SELECTION • Nature

Yue Li • China • Golden monkey

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Златна маймуна


SELECTION • Nature

Yue Li • China • Kingfisher

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Синьо рибарче


SELECTION • Nature

Yue Li • China • Mutual affinity

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Взаимна привързаност


SELECTION • Nature

Yue Li • China • The family

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Юе Ли • Китай • Семейството


SELECTION • Nature

Zhanguo Shi • China • Heroic style in wilderness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жангуо Ши • Китай • Героичен стил в дивото


SELECTION • Nature

Zhanxiang Shao • China • Glance back

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жанксиянг Шао • Китай • Поглед назад


SELECTION • Nature

Zhanxiang Shao • China • Embrace

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жанксиянг Шао • Китай • Прегръдка


SELECTION • Nature

Zhanxiang Shao • China • Hug morning glow

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Жанксиянг Шао • Китай • Прегръдка в сутрешно сияние


SELECTION • Nature

Komodromou Koula • Cyprus • Milky Way

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Комодрому Коула • Кипър • Млечен път


SELECTION • Nature

Pantelis Kranos, EFIAP, M.ICS Cyprus • Curiosity of fishes

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Кранос, EFIAP, M.ICS Кипър • Любопитството на рибите


SELECTION • Nature

Pantelis Kranos, EFIAP, M.ICS • Cyprus • Lets dance

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Кранос, EFIAP, M.ICS • Кипър • Да танцуваме


SELECTION • Nature

Gordon Bramham, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS England • Griffon 5896

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гордан Брамам, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS Англия • Грифон 5896


SELECTION • Nature

Gordon Bramham, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS England • Lammergeiers Pairing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гордан Брамам, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS Англия • Сдвояване на Брадати лешояди


SELECTION • Nature

Gordon Bramham, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS England • Dalmation Pelican 5853

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гордан Брамам, MPAGB EFIAP/P EPSA ARPS Англия • Далматински пеликан 5853


SELECTION • Nature

Elvi Kalamies • Finland • Buffalo

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елви Каламис • Финландия • Бивол


SELECTION • Nature

Kai Hypen, AFIAP • Finland • Saxicola rubetra

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кай Хипен, AFIAP • Финландия • Ръждивогушо ливадарче


SELECTION • Nature

Timo Skippari • Finland • Bucephala clangula

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Тимо Скипари • Финландия • Звънарката


SELECTION • Nature

Vili Kuronen, EFIAP/b • Finland • Last ones

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вили Куронен, EFIAP/b • Финландия • Последните


SELECTION • Nature

Vili Kuronen, EFIAP/b • Finland • Rowan Berry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вили Куронен, EFIAP/b • Финландия • Плод на офика


SELECTION • Nature

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • Dramatic face to face

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ги Б.Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Драматична среща лице в лице


SELECTION • Nature

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • Cheetah three

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ги Б.Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Три гепарда


SELECTION • Nature

Guy B. Samoyault, MFIAP, APSA, GMPSA France • Struggle for rests

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ги Б.Самойел, MFIAP, APSA, GMPSA Франция • Борба за остатъци


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France Blue Tit And Ice

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция Син синигер и лед


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Elephants Testing Tarangire

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Слонове опитват Тарангире


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France Offering In Pont De Gau

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция Предложение в Понт Де Гау


SELECTION • Nature

Roger Jourdain, PSA CS5, ND5 France • Wild Namib Desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роджер Жордейн, PSA CS5, ND5 Франция • Дивата пустиня Намибия


SELECTION • Nature

Achim Koepf, EFIAP-d2 • Germany • Antarctica 640

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ахим Копф, EFIAP-d2 • Германия • Антарктика 640


SELECTION • Nature

Achim Koepf, EFIAP-d2 Germany Kamtschatka 391

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ахим Копф, EFIAP-d2 Германия Камчатка 391


SELECTION • Nature

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Dance with me

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Танцувай с мен


SELECTION • Nature

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Erstaunt

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Изумен


SELECTION • Nature

Isolde Stein-Leibold, EFIAP / Diamant 2 Germany • Wenn zwei sich streiten

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Исолде Стейн-Лейболд , EFIAP / Diamant 2 Германия • Когато двама се карат


SELECTION • Nature

Lutz Klapp • Germany • Two stag beetles

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луц Клап • Германия • Два бръмбара рогачи


SELECTION • Nature

Lutz Klapp • Germany • Two Stare

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луц Клап • Германия • Двама втренчени


SELECTION • Nature

Lutz Klapp • Germany • Gimpel schimpft mit Sperling

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Луц Клап • Германия • Червенушка хока врабче


SELECTION • Nature

Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Germany • Fast flight

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Германия • Бърз полет


SELECTION • Nature

Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Germany • No vegetarian

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA Германия • Без вегетарианци


SELECTION • Nature

Peter Olfert, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Germany • Referee

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Петер Олферт, EFIAP/b, BEPSS, PPSA • Германия • Съдия


SELECTION • Nature

Avgoustis Tatakis • Greece • X

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Авгостис Татакис • Гърция • X


SELECTION • Nature

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Spring is here

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Пролетта е тук


SELECTION • Nature

Eva Lambropoulou, AFIAP, AHPS • Greece • Red dragonfly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ева Ламброполу, AFIAP, AHPS • Гърция • Червено водно конче


SELECTION • Nature

Giorgos Tsigkas, EFIAP • Greece • Yellow detail

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гьоргос Цигкас, EFIAP • Гърция • Жълт детайл


SELECTION • Nature

Giorgos Tsigkas, EFIAP Greece Alighting

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Гьоргос Цигкас, EFIAP Гърция Осветяване


SELECTION • Nature

Harry Ioannidis, AFIAP, E HPS/b • Greece • Resting time

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хари Йоанидис, AFIAP, E HPS/b • Гърция • Време за почивка


SELECTION • Nature

Iannis Skotiniotis, EFIAP, GPU Cr2 • Greece • For daily nectar IV

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йоанис Скотинитис, EFIAP, GPU Cr2 • Гърция • За ежедневен нектар IV


SELECTION • Nature

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 • Greece • Tertsa

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 • Гърция • Терца


SELECTION • Nature

Nikos Kikakis, AFIAP, GPU CROWN 2 Greece • Kedros I Piesi Tou Aera

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Никос Кикакис, AFIAP, GPU CROWN 2 Гърция • Кедър и въздух


SELECTION • Nature

Pantelis Sapounakis, EFIAP, GPU Cr2 • Greece • Hohlios

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Сапонакис, EFIAP, GPU Cr2 • Гърция • Охлюв


SELECTION • Nature

Pantelis Sapounakis, EFIAP, GPU Cr2 • Greece • Eagle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пантелис Сапонакис, EFIAP, GPU Cr2 • Гърция • Орел


SELECTION • Nature

Pelagia Vrentzou, AFIAP, GPU CROWN 1 Greece • Sun light

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пелагия Вренцоу, AFIAP, GPU CROWN 1 Гърция • Слънчева светлина


SELECTION • Nature

Teodora Ivanova • Greece • The lonely ones

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Теодора Иванова • Гърция • Самотните


SELECTION • Nature

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Hurry Up

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Бързане


SELECTION • Nature

Elva KP Jung, AFIAP • Hong Kong • Shower Time

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Елва КП Джунг, AFIAP • Хонг Конг • Време за душ


SELECTION • Nature

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Snow wild ape 33

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг• Снежна дива маймуна 33


SELECTION • Nature

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Hong Kong • Brown bear 26 (Alaska)

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g Хонг Конг• Кафява мечка 26 (Аляска)


SELECTION • Nature

H.W. Chan, GMPSA, FRPS, EFIAP/g • Hong Kong • Baby 4

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Х.В. Чан, GMPSA, FRPS, EFIAP/g • Хонг Конг• Бебе 4


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Eagle Confronting 11

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Орел в позиция 11


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle Fighting 03

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Борба на златен орел 03


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle Fighting 05

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Борба на златен орел 05


SELECTION • Nature

Koon Nam Cheung, MPSA, EFIAP, ARPS Hong Kong • Golden Eagle Fighting 08

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Коон Нам Чеонг, MPSA, EFIAP, ARPS Хонг Конг• Борба на златен орел 08


SELECTION • Nature

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • I am Hungry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Гладен съм


SELECTION • Nature

Kwong Ying Au-Yeung • Hong Kong • Water Drop on my Eye

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Квонг Инг Ау-Янг • Хонг Конг • Водна капка на моето око


SELECTION • Nature

Gyongyi Hipsagh, AFIAP, A-MAFOSZ/s Hungary Curious vulture

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йонджи Хипсаг, AFIAP, A-MAFOSZ/s Унгария Любопитен лешояд


SELECTION • Nature

Gyongyi Hipsagh, AFIAP, A-MAFOSZ/s • Hungary • Eagle-2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йонджи Хипсаг, AFIAP, A-MAFOSZ/s • Унгария • Орел-2


SELECTION • Nature

Janos Szabo • Hungary • Black anemone 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Янос Цабо • Унгария • Черна анемона 2


SELECTION • Nature

Krisztian Kovacs • Hungary • Whispering

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кристиян Ковач • Унгария • Шепнещо


SELECTION • Nature

Krisztian Kovacs • Hungary • Sleepy morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Кристиян Ковач • Унгария • Сънливо утро


SELECTION • Nature

Laszlo Siman, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Hungary • Ice cave 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ласло Симан, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Унгария • Ледена пещера 2


SELECTION • Nature

Laszlo Siman, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Hungary • Fulmar

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ласло Симан, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Унгария • Буревестник


SELECTION • Nature

Laszlo Siman, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Hungary • Rhino

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ласло Симан, EFIAP, ​E-MAFOSZ, MFVSZ Унгария • Носорог


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • A hug

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Прегръдка


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • Hitchcock - The Birds

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Хичкок - Птиците


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • Love

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Любов


SELECTION • Nature

Roland Kranitz • Hungary • Synchronized performance

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роланд Краниц • Унгария • Синхронизирано представяне


SELECTION • Nature

Indranil Ghosh • India • A Protective Mother

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Индранил Гош • Индия • Защитаваща майка


SELECTION • Nature

Indranil Ghosh • India • Dear Mating Fight

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Индранил Гош • Индия • Битка между елени


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP • India • Baby 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP • Индия • Бебе 1


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP India Summit

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP Индия Възвишение


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP • India • Dew drops 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP • Индия • Капки роса 1


SELECTION • Nature

Saurabh Bhattacharyya, EFIAP India Baby

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сурабх Батачария, EFIAP Индия Бебе


SELECTION • Nature

Seema Swami, AFIAP • India • Sweat Bee

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Сладка пчела


SELECTION • Nature

Seema Swami, AFIAP • India • Green metalic bee

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Зелена метална пчела


SELECTION • Nature

Seema Swami, AFIAP • India • A step into a new world

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сийма Свами, AFIAP • Индия • Крачка в новия свят


SELECTION • Nature

Sounak Banerjee, AFIP India The Art of Pelicans

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соунак Бенерии, AFIP Индия Изкуството на пеликаните


SELECTION • Nature

Sounak Banerjee, AFIP • India • X marks the Elephants bw

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соунак Бенерии, AFIP • Индия • Х маркиране на слонове чб


SELECTION • Nature

Amin Dehghan • Iran • Hunter

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амин Дейхан • Иран • Ловец


SELECTION • Nature

Amin Dehghan • Iran • Light and shadow

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амин Дейхан • Иран • Светлина и сянка


SELECTION • Nature

Amir Hossein Heidarian Nainy, AFIAP Iran • Mountain roots

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амир Хюсеин Хейдариян Найни, AFIAP Иран • Планински корени


SELECTION • Nature

Amir Hossein Heidarian Nainy, AFIAP Iran • Sunset mountains

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амир Хюсеин Хейдариян Найни, AFIAP Иран • Залез в планината


SELECTION • Nature

Amir Hossein Heidarian Nainy, AFIAP Iran • Warming light

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Амир Хюсеин Хейдариян Найни, AFIAP Иран • Топлеща светлина


SELECTION • Nature

Arash Mahdavi • Iran • Plant In Desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Араш Махдави • Иран • Растение в пустинята


SELECTION • Nature

Arash Mahdavi • Iran • Pubes of Desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Араш Махдави • Иран • Камъчета в пустиня


SELECTION • Nature

Golnaz Hasanzade • Iran • Dancer in the wind

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Голнас Хасанзаде • Иран • Танцьор във вятъра


SELECTION • Nature

Homan Heidari Khayat • Iran • Colorful

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Цветен


SELECTION • Nature

Homan Heidari Khayat • Iran • Light on tree

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хоман Хейради Кхайт • Иран • Светлина на дърво


SELECTION • Nature

Hossein Mahmoodi • Iran • Urmia Lake 8

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хосеин Махмооди • Иран • Урма езеро 8


SELECTION • Nature

Iman Yadmellat • Iran • Skyward

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Иман Ядмелат • Иран • Към небето


SELECTION • Nature

Miran(shoresh) Mobasheri • Iran • Copse

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Миран(шореш) Мобашери • Иран • Горичка


SELECTION • Nature

Seyed Ehsan Mortazavi • Iran • Black and White

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сайед Ехсан Мортазави • Иран • Черно и бяло


SELECTION • Nature

Siamak Jafari, AFIAP • Iran • Hunting

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Сиамак Джафари, AFIAP • Иран • Лов


SELECTION • Nature

Joe Doyle, AFIAP AIPF • Ireland • Snowy Robin

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джо Дойл, AFIAP AIPF • Ирландия • Снежна червеношийка


SELECTION • Nature

Luciana Messina • Italy • Perito moreno

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лучиана Месина • Италия • Перито Морено


SELECTION • Nature

Luciana Messina • Italy • Bromo volcan

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лучиана Месина • Италия • Вулкан Бромо


SELECTION • Nature

Luciana Messina • Italy • Penguins

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лучиана Месина • Италия • Пингвини


SELECTION • Nature

Manuela Gennburg Italy Lava entry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мануела Дженбург Италия Нашествие на лава


SELECTION • Nature

Manuela Gennburg • Italy • Magic desert

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мануела Дженбург • Италия • Вълшебна пустиня


SELECTION • Nature

Manuela Gennburg • Italy • Camargue

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мануела Дженбург • Италия • Камрг


SELECTION • Nature

Michele Macinai, EFIAP • Italy • Sharm el sheik

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Микеле Мачини, EFIAP • Италия • Шарм ел-Шейх


SELECTION • Nature

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Lizard 01

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Гущер 01


SELECTION • Nature

Samuele Boldrin, AFI EFIAP • Italy • Alaska 08

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самуеле Болдрин, AFI EFIAP • Италия • Аляска 08


SELECTION • Nature

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF Italy • Natural connection 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Вениеро Руболи, EFIAP/s, BFI, FGISF Италия • Природна връзка 1


SELECTION • Nature

Normante Ribokaite • Lithuania • Spider with lunch 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Норманте Рибокайте • Литва • Паяк с обяд 2


SELECTION • Nature

Normante Ribokaite • Lithuania • On top

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Норманте Рибокайте • Литва • На върха


SELECTION • Nature

Normante Ribokaite • Lithuania • Silent conversation

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Норманте Рибокайте • Литва • Тих разговор


SELECTION • Nature

Ruslan Bolgov • Lithuania • Island of Calmness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Болгов • Литва • Остров на спокойствие


SELECTION • Nature

Ruslan Bolgov • Lithuania • The Ice Castle

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Болгов • Литва • Ледения замък


SELECTION • Nature

Ruslan Bolgov • Lithuania • Time Guardians

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Руслан Болгов • Литва • Пазачи на времето


SELECTION • Nature

Sherman Cheang, BEPSS • Macau • I Like Shrimp

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Шерман Чеанг, BEPSS • Макао • Харесвам скарида


SELECTION • Nature

Sherman Cheang, BEPSS • Macau • You Eat My Fish

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Шерман Чеанг, BEPSS • Макао • Ти ми изяде рибата


SELECTION • Nature

Tak Cheong Pun • Macau • Kiss

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Так Чеонг Пун • Макао • Целувка


SELECTION • Nature

Tak Cheong Pun • Macau • Get Food

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Так Чеонг Пун • Макао • Взех храна


SELECTION • Nature

Tak Cheong Pun • Macau • Little Lion

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Так Чеонг Пун • Макао • Малък лъв


SELECTION • Nature

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Craving for food

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Ненаситни за храна


SELECTION • Nature

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Happy meal 9613

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Щастливо меню 9613


SELECTION • Nature

Soon Seng Leong, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Malaysia • Are you hungry

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Соон Сенг Леонг, HON FPSK HON FPSBP HON FICS Малайзия • Гладен ли си


SELECTION • Nature

Yeokkian Koh • Malaysia • A delicious meal 8

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Йокиан Кох • Малайзия • Вкусно ястие 8


SELECTION • Nature

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Stumps

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Пънове


SELECTION • Nature

Marcel Van Balken, EFIAP/p • Netherlands • Little rocky

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p • Нидерландия • Малка скала


SELECTION • Nature

Marcel Van Balken, EFIAP/p Netherlands • Rockcrabs

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Марсел Ван Балкен, EFIAP/p Нидерландия • Скални раци


SELECTION • Nature

Hans Birkelund, ESFIAP, EFIAP/b Norway • Green Sea and Aurora Borealis Lofoten

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ханс Биркелунд, ESFIAP, EFIAP/b Норвегия • Зелено море и Северното сияние Лофотен


SELECTION • Nature

Hans Birkelund, ESFIAP, EFIAP/b Norway • Ice in a River

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ханс Биркелунд, ESFIAP, EFIAP/b Норвегия • Лед в една река


SELECTION • Nature

Roald Synnevaag, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Norway • Trollklo 2

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роалд Синевааг, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Норвегия • Тролкло 2


SELECTION • Nature

Roald Synnevaag, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Norway • Foss i Flaamsdalen 4

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Роалд Синевааг, MFIAP EFIAP-P MPSA BPSA Норвегия • Водопад във Фламсдален 4


SELECTION • Nature

Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Lovely Desert 8

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Прекрасна пустиня 8


SELECTION • Nature

Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Lovely Lizards

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Прекрасни гущери


SELECTION • Nature

Samir Al Busaidi, AFIAP • Oman • Oman desert 5

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Самир Ал Бусайди, AFIAP • Оман • Оманска пустиня 5


SELECTION • Nature

Piotr Gorny • Poland • Wild Eye

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пьотр Горни • Полша • Дивото око


SELECTION • Nature

Piotr Gorny • Poland • Winter Blue

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Пьотр Горни • Полша • Зимно синьо


SELECTION • Nature

Ryszard Stelmachowicz • Poland • Floating

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Рисцард Стелмахович • Полша • Прелитащ


SELECTION • Nature

Zygmunt Trylanski • Poland • Summer morning

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Зигмунт Трилански • Полша • Лятно утро


SELECTION • Nature

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA Romania • Cormorant fishing

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA Румъния • Корморан лови риба


SELECTION • Nature

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • My is bigger

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Моята е по-голяма


SELECTION • Nature

Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Romania • Seagull with fish

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лайош Наги, EFIAP/d1, MPSA • Румъния • Чайка с риба


SELECTION • Nature

Alexey Suloev • Russia • The Solitude-Antarctica

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алексей Сулоев • Русия • Самотен - Антарктика


SELECTION • Nature

Alexey Suloev • Russia • I am marrying you-Kenya

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алексей Сулоев • Русия • Женя се за теб-Кения


SELECTION • Nature

Alexey Suloev • Russia • Toroweap - USA Arizona

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алексей Сулоев • Русия • Тороуип - САЩ Аризона


SELECTION • Nature

Firyal AlHassan • Saudi Arabia • Beauty in Ugliness

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фириал АлХасан • Саудитска Арабия • Красотата в грозотата


SELECTION • Nature

Firyal AlHassan Saudi Arabia • Intelligent Creature

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Фириал АлХасан Саудитска Арабия • Интелигентно създание


SELECTION • Nature

Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Elk

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Лос


SELECTION • Nature

Majdi Naser Al Naser • Saudi Arabia • Family

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мажди Насер Ал Насер • Саудитска Арабия • Семейство


SELECTION • Nature

Najla Angawi, EFIAP, ESFIAP Saudi Arabia • Lonely bird

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Нажля Ангави, EFIAP, ESFIAP Саудитска Арабия • Самотна птица


SELECTION • Nature

Bogdan Bricelj, EFIAP/g, MPSA Slovenia • Pike above the Leaf

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Богдан Брицели, EFIAP/g, MPSA Словения • Щука над листото


SELECTION • Nature

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Common Tern

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Речна рибарка


SELECTION • Nature

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Dunes

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Дюни


SELECTION • Nature

Hedvika Gumilar, AFIAP • Slovenia • Arctic tern

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Хедвика Гумилар, AFIAP • Словения • Полярната рибарка


SELECTION • Nature

Rafael Podobnik, EFIAPp • Slovenia • Bloody Must

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Рафаел Подобник, EFIAPp • Словения • Кървава мъст


SELECTION • Nature

Rafael Podobnik, EFIAPp • Slovenia • Wonderful Nature

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Рафаел Подобник, EFIAPp • Словения • Прекрасна природа


SELECTION • Nature

Albert Busquets Plaja • Spain • Ataque 3

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алберт Баскутс Плая • Испания • Атака 3


SELECTION • Nature

Albert Busquets Plaja • Spain • Take Away

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алберт Баскутс Плая • Испания • Отлитане


SELECTION • Nature

Alphonsus Roshan Rajaratnam • Sri Lanka • The Catch

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Алфонсус Рошан Раяратнам • Шри Ланка • Уловът


SELECTION • Nature

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP • Switzerland • The blue bird

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP • Швейцария • Синята птица


SELECTION • Nature

Klaus Stock, AFIAP, HonEFIAP • Switzerland • Time for dinner

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Клаус Сток, AFIAP, HonEFIAP • Швейцария • Време за вечеря


SELECTION • Nature

Hsiu-Chin Lee • Taiwan • Kingfisher 1

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Ксиу-Чин Лии • Тайван • Синьо рибарче 1


SELECTION • Nature

Bob Devine, MPSA, EFIAP/s United Kingdom • Elephant samburu

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s Обединеното Кралство • Слон Самбуру


SELECTION • Nature

Bob Devine, MPSA, EFIAP/s United Kingdom • Hippos asleep

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s Обединеното Кралство • Хипопотамите спят


SELECTION • Nature

Bob Devine, MPSA, EFIAP/s United Kingdom • Osprey swoops on trout

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Боб Дивайн, MPSA, EFIAP/s Обединеното Кралство • Орел-рибар напада пъстърва


SELECTION • Nature

John Crowland, AWPF United Kingdom • Southern Damsel Fly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джон Кроуланд, AWPF Обединеното Кралство • Южно водно конче


SELECTION • Nature

John Crowland, AWPF United Kingdom • Hover Fly

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Джон Кроуланд, AWPF Обединеното Кралство • Сирфидна муха


SELECTION • Nature

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom • Lichen

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство • Лишей


SELECTION • Nature

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB United Kingdom Concretion

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB Обединеното Кралство Втвърдяване


SELECTION • Nature

Martin Malies, ARPS AFIAP MPAGB • United Kingdom Iridescent Peacock Weed

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Мартин Малис, ARPS AFIAP MPAGB • Обединеното Кралство Паунови плевели в преливащи се цветове


SELECTION • Nature

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Wildebeest Chasing Hyena

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Гну преследва хиени


SELECTION • Nature

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Elephant with Calf

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Слон с малкото


SELECTION • Nature

Maureen Toft Toft, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE United Kingdom • Cheetah Cubs and Kill

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Маурен Тофт Тофт, EFIAP/P MPAGB MPSA ABPE Обединеното Кралство • Гепардчета и убийство


SELECTION • Nature

Pamela Carter, AFIAP BPE5 United Kingdom Poplar Hawk Moths

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Памела Картиер, AFIAP BPE5 Обединеното Кралство Молец от топола


SELECTION • Nature

Buck Jenkins, PPSA, EPSA, MPSA USA • Beginning Bosque Fly Up

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Бук Дженкинс, PPSA, EPSA, MPSA САЩ • Началото на полет над гората


SELECTION • Nature

Gregory Daley, EPSA • USA • Roseta Spoonbill Spread Wings

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Грегори Далей, EPSA • САЩ • Лопатарка разперва крила


SELECTION • Nature

Lynn Clemons • USA • Pelicans

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Лин Клемонс • САЩ • Пеликани


SELECTION • Nature

William Lee • USA • Primate

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Уилям Лии • САЩ • Примат


SELECTION • Nature

Thang Huynh Tan • Vietnam • Dat Lanh

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Танг Хуян Тан • Виетнам • Дат Ланх


SELECTION • Nature

Thang Huynh Tan • Vietnam • Seu Dau Do

I

Природа • СЕЛЕКЦИЯ

Танг Хуян Тан • Виетнам • Индийски жерав


Supported by Plovdiv Municipality

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Художествена галерия Илия Бешков гр. Плевен

Художествена галерия Станислав Доспевски гр. Пазарджик

Е КС П ОЗ И Ц И О Н Е Н Ц Е Н Т ЪР Ф Л О РА E X H I B I T I O N C E N T E R F LO R A

БУ Р ГАС BURGAS

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov (CEO of Reflexes Ltd.); Address: 22, Asen Hristoforov Str , 4004 Plovdiv, BULGARIA; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com

Profile for Redesign Reflexes

4th IPS Plovdiv'17 part3  

4th IPS Plovdiv'17 part3  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded