4th IPS Plovdiv'17 introduction part

Page 1

FIAP Patronage № 2017/110

Supported by Plovdiv Municipality

PSA Patronage № 2017-123 HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002Plovdiv Municipality

Община Пловдив Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

Dear ladies and gentlemen,

You keep in your hands the catalogue of the fourth edition of „International Photo Salon Plovdiv - 2017“! Certainly, this unique photographic event has created and educated its true audience that keeps on increasing every year. It is undisputed that the talented photographers, professionals and lovers of different generations, from several continents present more and more beautiful, valuable and influential artworks that enjoy the audience and inspire their colleagues for new quests, horizons and a new flight of human imagination. This is one of the reasons why the Municipality of Plovdiv supports the event that has become an integral part of the Cultural Calendar of our town. We are also proud of the fact that the last year edition of the catalogue of the Plovdiv International Photo Salon - 2016 has received again the maximum rating of FIAP- 5 stars. Deserved recognition of the work, effort and consistency of the team that organizes the event! Traditionally, the Fourth International Photo Salon Plovdiv - 2017 is held under the patronage and rules of the International Federation of Photographic Art (FIAP), the American Society of Photographic Society (PSA), HPS and the Academy of Photography Bulgaria „Yanka Kyrkchieva“ (APB), with the support of the Municipality of Plovdiv. In the six sections in the year 2017, a total of 4979 photographs were submitted by 388 authors from 52 countries on 6 continents. For the final selection, the respected fivemember international jury, composed of members from four countries, chaired by Ioannis Lykouris, MFIAP, Hon EFIAP (Greece), chose 1410 photographs of 343 authors from 50 countries in a noble competition. A novelty in the Photo Contest profile in 2017 is the Photojournalism section (TRAD), which is presented for the first time. In the favorite section of the people of Plovdiv, „My City“, there is a subtopic entitled „European Capital of Culture - 2019“. Plovdiv is the first Bulgarian city to win the title of European Capital of Culture and has proven in an international context that it can use its resources and win deserved titles that give the city world prestige and popularity. All this happens as a result of hard work, consistent policy, priceless human capital of the Plovdiv citizens, under the conditions of TOGETHERNESS. I believe this is a cause. I also believe that in the year 2019, when our city will meet its many guests with its strong program and new face, in order to become one of the most successful European Capitals of Culture, the participants in the International Photo Salon Plovdiv will show the best of their creativity and will be TOGETHER with us in meeting this challenge. To the winners of the contest, Congratulations! To all guests - pleasant and unforgettable moments in the millennial Plovdiv! dipl. eng. Ivan Totev Mayor of Plovdiv

Уважаеми госпожи и господа,

Държите в ръцете си каталога на четвъртото издание на „Международен фото салон Пловдив - 2017“! Със сигурност, това уникално фотографско събитие създаде и възпита своя вярна публика, която се увеличава с всяка изминала година. Безспорен е и фактът, че участниците - талантливи фотографи, професионалисти и любители от различни поколения, от няколко континента представят все покрасиви, стойностни и въздействащи творби, които радват публиката и вдъхновяват колегите си за нови търсения, хоризонти и полет на човешкото въображение. Това е и една от причините Община Пловдив да подкрепя събитието, което се превърна в неизменна част от Културния календар на нашия град. Горди сме и от факта, че миналогодишното издание на каталога на „Международен фото салон Пловдив - 2016“ отново получи максималната оценка на FIAP от 5 звезди. Заслужено признание за труда, усилията и последователността на екипа, който организира събитието! По традиция, Четвъртият „Международен Фото Салон Пловдив - 2017“ се провежда под патронажа и правилата на Международната Федерация за Фотографско Изкуство (FIAP - International Federation of Photographic Art), Фотографското общество на Америка (PSA - Photographic Society of America), HPS (Фотографско общество на Гърция) и Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА), с подкрепата на община Пловдив. В шестте раздела през 2017 г. постъпиха общо 4979 фотографии, представени от 388 автора от 52 държави, от 6 континента. За финалната селекция, уважаваното петчленно международно жури, съставено от членове от четири държави с председател Ioannis Lykouris, MFIАP, Hon EFIАP (Гърция), избра в условията на благородна конкуренция 1410 фотографии на 343 автора от 50 държави. Новост в профила на фотоконкурса през 2017 година е раздел „Фотожурналистика“ (TRAD), който присъства за първи път. В любимият за пловдивчани раздел „Моят град“ отново присъства подтема, свързана с титлата „Европейска столица на културата - 2019“. Пловдив е първият български град, който спечели титлата Европейска столица на културата и доказа в международен контекст, че може да оползотворява своите ресурси и да завоюва заслужено титли, които му дават престиж и популярност в световен мащаб. Всичко това се случва в резултат на упорит труд, последователна политика, безценния човешки капитал на пловдивчани, в условията на ЗАЕДНОСТ. Вярвам, че това е кауза. Вярвам също така, че през 2019-та, когато градът ни ще посрещне многобройните си гости със силна програма и ново лице, за да се превърне в една от най-успешните европейски столици на културата, участниците в „Международния фото салон Пловдив“ ще покажат най-доброто от творчеството си и ще бъдат ЗАЕДНО с нас в посрещането на това предизвикателство. На победителите в конкурса, честито! На всички гости - приятни и незабравими мигове в хилядолетния Пловдив! инж. Иван Тотев Кмет на Пловдив


FOURTH IPS PLOVDIV 2017 International Photo Salon P l o v d i v i s a p h o t o g r a p h i c competition under the patronage of the International Federation o f Ph o to gra p h i c Ar t (FIAP), recognition of Photographic Society of America (PSA), Hellenic Photographic Society (HPS) and the patronage of the Academy of Photography Bulgaria “Yanka Kyurkchieva” (APB).

ЧЕТВЪРТИ МФС ПЛОВДИВ 2017

Ce salon a reçu le Haut Patronage de la FIAP This salon has received the High Patronage of FIAP 2017/110

Fédération Internationale de l’Art Photographique International Federation of Photographic Art Fédérations et associations nationales, associations régionales et clubs affiliés sur les cinq continents. National federations and associations, regional associations and clubs affiliated on all five continents. Distinctions photographiques mondialement reconnues. World-famed photographic distinctions. Les acceptations obtenues à ce salon comptent pour l’attribution des distinctions FIAP. Acceptances obtained in this salon are taken into account for FIAP distinctions. Secrétariat général - Secretary general 70, Kolokotroni Street - GR-18531 Le Pirée (Grèce - Greece) www.fiap.net

Plovdiv Municipality Община Пловдив

Международен Фото Салон Пловдив e фотографски конкурс под патронажа на Международната Федерация за Фотографско Изкуство (FIAP), признанието на Фотографско Oбщество на Америка (PSA), Фотографско общество на Гърция (HPS), и па трона ж а н а Н а ц ион а лн о С д р у ж е н и е Ф о т о г р а ф с к а Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА).

We would like to thank to all participants and organizations, institutions and partners that have trust in us with their support! Благодарим на всички участници и на всички организации, институции и партньори гласували ни доверие с тяхната подкрепа!

The judging • Журирането JURY / ЖУРИ:

Chairman / Председател • Ioannis Lykouris, MFIАP, HonEFIАP (Greece) • Йоанис Лукорис, MFIАP, HonEFIАP (Гърция) Members / Членове • Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP (Poland) • Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFRP (Полша) • Vasja Doberlet, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS (Slovenia) • Вася Доберлет, MFIAP, EFIАP/p ESFIAP, MF-FZS (Словения) • Milan Hristev, AFIAP (Bulgaria) • Милан Христев, AFIAP (България) • Assоciate proffesor Petar Abadjiev (Bulgaria) • Доцент Петър Абаджиев (България) Alternate / Резерва • Yavor Popov, Art photographer • Явор Попов, фотограф-художник


A W A R D S FIAP blue badge - BEST PRESENTED AUTHOR • НАЙ-ДОБРЕ ПРЕ ДС ТАВИЛ СЕ АВТОР - FIAP синя значка Author, distinctions / Автор, отличия

Country • Държава

Istvan Kerekes, EFIAP/d1 • Ищван Керекеш, EFIAP/d1

Hungary • Унгария

Section OPen - Black and white, Monochrome (M) FIAP / PSA PID mono FIAP Awards

Section OPen - Color (C) FIAP / PSA PID color

Author • distinctions

Photography

Country

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Raul Villalba

Face to face

Argentina

GOLD medal

Miroslav Mominski

St. Haralambos

Bulgaria

SILVER medal

Veselin Atanasov

Winter

Bulgaria

SILVER medal

Miran (shoresh) Mobasheri

Man Shepherd

Iran

BRONZE medal

Samir Al Busaidi

Oman Desert

Oman

BRONZE medal

Isolde Stein-Leibold

Herbststurm

Germany

Honourable mention

Kam Chiu Tam

Racing at Welland

Canada

Honourable mention

Jianping Li

Home

China

Honourable mention

Xueqiu Li

Mother

China

Honourable mention

Leonid Goldin

Fashionable shoes

Israel

Honourable mention

Rafael Podobnik

Man with Scythe

Slovenia

Honourable mention

Massimo Tommi

Notte Magica

Italy

Honourable mention

Ruslan Bolgov

The Black Mask

Lithuania

Honourable mention

Saeed Arabzadeh

Fire In Desert

Iran

Author • distinctions

Photography

Country

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Ya Kuang

Desire

China

GOLD medal

Veselin Atanasov

Mist of spring

Bulgaria

SILVER medal

Lajos Nagy

The band

Romania

SILVER medal

Kostadin Madzharov

The Cross

Bulgaria

BRONZE medal

Miran (shoresh) Mobasheri

Bakhshali

Iran

BRONZE medal

Junjie Chen

Curves

China

Honourable mention

Dimitar Petrov

Look me

Bulgaria

Honourable mention

Ruslan Asanov

The arch

Bulgaria

Honourable mention

Szilard Varga

In Silk #7

Hungary

Honourable mention

Hanju Zhu

Red lip and sweet wine

China

Honourable mention

Yushan Li

Sediment Peak

China

Honourable mention

Alexey Suloev

Aloft of Mars-USA Arizona Russia

PSA Awards

HPS Awards

FIAP Awards

PSA Awards

Author • distinctions

Photography

Country

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Yuliy Vasilev

Border of Hope

Bulgaria

GOLD medal

Alexandrino Lei Airosa

Story Teller 02

China

Honourable mention

Hengki Lee

Over The Horizon

Indonesia

Honourable mention

Achim Koepf

Lofoten 318

Germany

Photography

Country

APB Awards

HPS Awards

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Peter Olfert

Ona above all

Germany

GOLD medal

Alexey Suloev

incentive diploma

Martin Malies

Peak Snow

United Kingdom

incentive diploma

Hengki Lee

Blue Lullaby

Indonesia Country

JURY incentive diplomas

Author • distinctions

Photography

Country

1

Ioannis Lykouris

Teodora Dimitrova

What lives inside

2

Dorota Kycia

Helmut Resch

Christin Portrat 1

3

Vasja Doberlet

Samir Al Busaidi

4

Milan Hristev

5

Petar Abadjiev

The best author of section

APB Awards

JURY incentive diplomas

Author • distinctions

Two in the Galaxy-USA Arizona Russia

Author • distinctions

Photography

Bulgaria

1

Ioannis Lykouris

Radu Stanese

Convicted to Five Senses Romania

Austria

2

Dorota Kycia

Kai Hypen

Taking off

Finland

Alone 27

Oman

3

Vasja Doberlet

Sounak Banerjee

Blue Mountains

India

Veselin Atanasov

Ships from stone

Bulgaria

4

Milan Hristev

Miroslav Mominski

Land

Bulgaria

Raul Villalba

Wild horses

Argentina

5

Petar Abadjiev

Maria Koutzarova

The tree on the beach

Canada

Author • distinctions

Photography

Country

Author • distinctions

Photography

Country

Veselin Atanasov

4 photographs

Bulgaria

Alexey Suloev

4 photographs

Russia

The best author of section


A W A R D S Section nAtuRe (N) FIAP / PSA PID ND FIAP Awards

Section PHOtOJOuRnALISM TRAD (PJ) FIAP / PSA PTJ

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Felipe Foncueva

Fishing

Spain

SILVER medal

Yu Deng

Mine 1

China

BRONZE medal

Veselin Atanasov

Among the colors

Bulgaria

Honourable mention

Majdi Naser Al Naser

Call of Elk

Saudi Arabia

Honourable mention

Pelagia Vrentzoy

The desert‘s light

Greece

Honourable mention

Qiang Lv

Expecting

China

Honourable mention

Lajos Nagy

Grey heron fishing 09 Romania

Honourable mention

Isolde Stein-Leibold

Tiger Working

Germany

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Jinzi Song

Blowing in the wind

China

SILVER medal

Yi Wan

5 Monkey 87

China

BRONZE medal

Senrong Hu

Dance partner

China

WILDLIFE medal

Zhanxiang Shao

Honourable mention

Elva KP Jung

Fat Girl

Honourable mention

Peter Olfert

Honourable mention

PSA Awards

HPS Awards

FIAP Awards

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Nikos Kikakis

O Agonas

Greece

SILVER medal

Keith Elgin

Underfoot

United Kingdom

BRONZE medal

Istvan Kerekes

Made in Harghita

Hungary

Honourable mention

Bekir Yesiltas

Wanted

Turkey

Honourable mention

Radila Radilova

Protest

Bulgaria

Honourable mention

Ruslan Bolgov

Exchange

Lithuania

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Andrey Trifonov

Male horo

Bulgaria

SILVER medal

Hsiu-Chin Lee

India bathing festival

Taiwan

BRONZE medal

Istvan Kerekes

Migrant life

Hungary

Honourable mention

Joao Taborda

Portuguese Women II

Portugal

Hong Kong

Honourable mention

Teodora Ivanova

А waiting for the parade Greece

Tired hunter #2

Germany

Honourable mention

Georgios Mytilinos

Defte Labete Fos

Greece

Atanas Kulishev

Faerie spring

Bulgaria

Author • distinctions

Photography

Country

Author • distinctions

Photography

Country

Radila Radilova

Time stopped

Bulgaria

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Iliadis Achilleas

Enaeria Pyrosvesi

Greece

incentive diploma

Nikos Kikakis

Fotia K Entasi

Greece

Author • distinctions

Photography

Country

PSA Awards

Blue Magpies in spring China

Honourable mention

GOLD medal

Bob Devine

Honourable mention

Istvan Kerekes

Flying moments

Hungary

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Wei Fu

It is mine

Canada

incentive diploma

Alexey Suloev

White dance - Canada Russia

Author • distinctions

Photography

Country

1

Ioannis Lykouris

Avgoustis Tatakis

Old lady

Greece

2

Dorota Kycia

Marcel Van Balken

886 - Protest

Netherlands

3

Vasja Doberlet

Nikos Kikakis

Polemontas

Greece

4

Milan Hristev

Andrey Trifonov

Yordanov day

Bulgaria

5

Petar Abadjiev

Mary Avedissian

Epiphany in Plovdiv

Bulgaria

Author • distinctions

Photography

Country

Nikos Kikakis

4 photographs

Greece

APB Awards

JURY incentive diplomas

Great grey owl hunting in snow United Kingdom

HPS Awards

1

Ioannis Lykouris

Sounak Banerjee

Stripes of Nature

India

2

Dorota Kycia

Hsiu-Chin Lee

Turf war

Taiwan

3

Vasja Doberlet

Piotr Gorny

Through the Keyhole Poland

4

Milan Hristev

Junjie Chen

Care

China

5

Petar Abadjiev

Elva KP Jung

Cheetah Family

Hong Kong

Author • distinctions

Photography

Country

Felipe Foncueva

4 photographs

Spain

The best author of section

APB Awards

JURY incentive diplomas

The best author of section


A W A R D S Section MY tOWn (T) + European Capitals of Culture 1985 -2020 (E) FIAP / PSA PID color

Section PORtRAIt & BODY (PB) FIAP / PSA PID color FIAP Awards

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Raul Villalba

The clown

Argentina

SILVER medal

Natalya Trotsevich

Goddess Selene

Russia

BRONZE medal

Isolde Stein-Leibold

Curly head

Germany

Honourable mention

Keith Elgin

Pointe Of View

United Kingdom

Honourable mention

Hakon Gronning

Lulu on wooden planks Norway

Honourable mention

Kiril Hristov

Sadness

Bulgaria

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Bedros Azinyan

She

Bulgaria

SILVER medal

Marcel Van Balken

Fiddle

BRONZE medal

Manfred Kluger

Honourable mention

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Petar Shipchanov

Hisar kapiya

Bulgaria

SILVER medal

Shenghua Yang

BRONZE medal

Jacques Heritier

Ville Futuriste

France

Honourable mention

Robin Yong

Havana Street Scene

Australia

Honourable mention

Yuliy Vasilev

Music for Deaf 6

Bulgaria

Honourable mention

Homan Heidari Khayat

Colosum

Iran

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Samuele Boldrin

La Defense 06 - Paris

Italy

Netherlands

SILVER medal

Valentina Stan

Winter in Istanbul 2

Romania

Spring of life - 1

Germany

BRONZE medal

Marcel Van Balken

Railway station, Madrid

Netherlands

Dimitrina Andreeva

I’m not

Bulgaria

Honourable mention

Giorgos Tsigkas

See you (Athens)

Greece

Honourable mention

Dilyana Gergova

Street portrait

Bulgaria

Honourable mention

Efstathios Zeinis

Silent Melody

Greece

Honourable mention

Teodora Dimitrova

Dara

Bulgaria

Honourable mention

Leonid Goldin

Daily tram

Israel

Author • distinctions

Photography

Country

Author • distinctions

Photography

Country

GOLD medal

Gerhard Boehm

Duo 5 - SW

Germany

Luis Alberto Franke

Amanece Chalten

Argentina

Author • distinctions

Photography

Country

Honourable mention

Roberto Soares-Gomes

Portal

Brasil

GOLD medal

Luis Alberto Franke

Reflejos de Amsterdam

Argentina

Author • distinctions

Photography

Country

incentive diploma

Leonid Goldin

Night under the Bridge

Israel

GOLD medal

Eva Lambropoulou

Fear of aging II

Greece

Author • distinctions

Photography

Country

incentive diploma

Benny Rytter

Come here

Denmark

1

Ioannis Lykouris

Angel Nenov

Berlin

Bulgaria

Author • distinctions

Photography

Country

PSA Awards

HPS Awards

FIAP Awards

PSA Awards

HPS Awards Honourable mention

APB Awards

APB Awards

JURY incentive diplomas

JURY incentive diplomas

Fascinated in stilted building China

2

Dorota Kycia

Amin Dehghan

Skating rink

Iran

1

Ioannis Lykouris

Roberto Soares-Gomes

Nude

Brasil

3

Vasja Doberlet

Sounak Banerjee

Men who stare at goats

India

2

Dorota Kycia

Istvan Kerekes

Dimitras thoughts

Hungary

4

Yavor Popov

Krisztian Kovacs

Trees in town

Hungary

3

Vasja Doberlet

Hakon Gronning

Bunker flow of light

Norway

5

Petar Abadjiev

Bekir Yesiltas

Alone winter

Turkey

4

Milan Hristev

Angel Nenov

Timelessness

Bulgaria

Author • distinctions

Photography

Country

5

Petar Abadjiev

Zlatko Latev

Composition

Bulgaria

The best author of section in Main theme

Roger Jourdain

4 photographs

France

Author • distinctions

Photography

Country

Author • distinctions

Photography

Country

Manfred Kluger

4 photographs

Germany

The best author of section in Subtheme

Jean Boulanger

4 photographs

France

The best author of section


A W A R D S

Other awards, diplomas and vouchers Award • Partner Награда • Партньор

Author / Автор • distinctions

Н а г Р а Д И •

Други награди, дипломи и ваучери

Country • Държава

Photography • Фотография

CuP of Fourth IPS Plovdiv 2017 +500€ - by Reflexes Ltd. • Купата на Четвърти МФС Пловдив 2017 + 500€ - от Рефлекси ООД

Ya Kuang • Я Куанг

China • Китай

Desire • Желание

Honorable Diploma of Plovdiv Municipality • Почетна диплома на Община пловдив Lubomir Argirov • Любомир Аргиров

Bulgaria • България

Jordan‘s day • Йорданов ден

Voucher for tourist services (500€) by DAn travel EOOD • Ваучер за туристически услуги (500€) от ДаН травел ЕООД Jean Boulanger • Жан Бьоланджер

France • Франция

Chimere Notre Dame • Химера Нотр Дам дьо Париж

Diploma of Plovdiv 2019 Foundation • Диплома на фондация пловдив 2019 Presented to Photo: Hills Under the Supermoon Author: Ruslan Asanov (Bulgaria)

Section: My Town Subtheme: European Capitals of Culture 1985 – 2020 Awarded by: Municipal Foundation Plovdiv 2019 Photosalon Plovdiv

Ruslan Asanov • Руслан Асанов

Bulgaria • България

Hills under the supermoon • Хълмове и супер луна

Incentive Diploma by komitet RODOLIuBIe - from bulgarian finalists Поощрителна диплома на Комитет РОДОЛЮБИЕ - от българските финалисти Radila Radilova • Радила Радилова

Bulgaria • България

A game • Играта

Incentive Diploma for photography from Matera • Поощрителна диплома за фотография от Матера Pietro Amendolara • Пиетро Амендолара

Italy • Италия

Matera 1 • Матера 1

Incentive Diploma by PC CLInIC Ltd. • Поощрителна диплома от пС КЛИНИК ЕООД Hanju Zhu • Ханджу Ци

China • Китай

Red lip and sweet wine • Червени устни и сладко вино

Plaque “Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society • плакет „Най-добър артист на салона“ на Фотографско общество на Гърция Lajos Nagy, EFIAP/d1, MPSA • Лайош Наги

Romania • Румъния

Plaque for best presented BuLGARIAn AutHOR • Плакет за най-добре представил се БъЛгаРСКИ автОР Veselin Atanasov • Веселин Атанасов

Bulgaria • България

Plaque for best presented author from Plovdiv • Плакет за най-добре представил се автор от пловдив Andrey Trifonov • Андрей Трифонов

Bulgaria • България

Plaque for best presented FOReIGn AutHOR • Плакет за най-добре представил се чужДЕСтРаНЕН автОР Luis Alberto Franke, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA • Argentina / Луис Алберто Франке, MFIAP, EFIAP/p, EsFIAP, GMPSA • Аржентина

Plaque for best presented PHOtO CLuB • Плакет за най-добре представил се ФОтО КЛуБ Shangtuf Image & Art Club of Taizhou, Zhejiang • China / Клуб SIAC • Китай Plaque for The best presented PHOTO CLUB in section PHOTOjOUrnaLism • Плакет за най-добре представил се ФОТО КЛУБ в раздел ФОТОЖУРнАЛИЗЪМ group Hellenic Photographic Society • Greece / Група на Фотографско общество на Гърция • Гърция

Congratulations to all winners! And good luck in next edition!

Поздравления за всички победители! И к ъсмет в с ледващото издание!


Abbreviations / Съкращения: а = Author / автор P/Ф = Photography/ Фотография

S

t A t

I

S

BLACk AnD WHIte monochrome Open section Отворен раздел монохромна чЕРНО-БяЛа received получени

№ Country

А

P/Ф

1 Algeria

1

1

accepted приети

А

P/Ф

t I

C

S

/

COLOR Open section

nAtuRe section

Отворен раздел ЦвЕтНа

раздел пРИРОДа

received получени

А

P/Ф

1

1

accepted приети

А

P/Ф

received получени

А

P/Ф

PHOtOJOuRnALISM section раздел ФОтОжуРНаЛИСтИКа (tRAD)

accepted приети

А

С

received получени

P/Ф

А

P/Ф

2 Argentina

2

8

2

7

2

8

2

7

1

4

1

3

1

4

3 Australia

4

16

3

5

6

24

3

6

4

16

4

8

4

16

4 Austria

3

12

2

5

2

8

2

3

1

4

1

2

1

4

1

3

5

Bangladesh

accepted приети

А

1

P/Ф

1

т а т И

С

т

И

PORtRAIt and BODY section

MY tOWn + eCC section

раздел пОРтРЕт и тяЛО

раздел МОят гРаД + ЕСК

received получени

А

P/Ф

2

8

2

8

3

12

6 Belarus

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

7 Belgium

2

8

1

2

2

8

1

3

1

4

accepted приети

А

2 3 1

P/Ф

5

received получени

А

P/Ф

accepted приети

А

P/Ф

К

а

tOtAL ОБЩО

received получени

А

P/Ф

1

2

accepted приети

А

P/Ф

1

4

1

4

2

36

2

27

3

12

2

4

6

92

6

23

3

32

3

13

1

4

1

3

1

12

1

8

5 2

1

12

1

6

2

20

2

5

8 Brasil

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

3

1

4

1

1

1

24

1

8

9 Bulgaria

55

197

24

41

52

185

31

55

30

116

25

42

21

71

13

24

39

145

23

47

42

134

28

38

86

848

74

247

1

4

4

40

4

20

2

2

28

112

20

25

15

59

6

9

61

667

54

186

1

1

1

4

1

16

1

2

2

36

2

9

2

3

1

4

1

2

2

28

2

10

2

8

2

4

10

37

4

4

10

218

8

17

10 Canada

2

8

2

5

3

12

3

7

3

12

3

8

1

4

11 Chine

36

144

25

40

58

232

36

56

25

100

23

54

5

20

12 Croatia

1

4

1

1

1

4

1

4

1

4

2

8

2

8 30

13 Cyprus

2

8

1

2

2

8

2

4

14 Denmark

2

8

1

1

2

8

2

4

1

4

1

1

1

4

1

3

10

39

2

3

10

37

2

2

10

38

4

5

15 England 16 Finland

2

8

2

3

10

37

3

3

8 4

16

3

5

3

12

3

11

5

76

5

30

2

5

5

20

5

14

3

9

3

3

8

110

8

53

31

32

118

16

21

29

108

14

21

39

688

35

130

1

8

1

1

17 France

3

12

2

2

5

20

3

5

2

8

2

7

2

8

18 Germany

7

25

5

9

6

24

5

9

5

20

4

13

3

12

19 Greece

35

136

19

23

38

141

15

20

22

83

9

14

28

102 16

20 Guernsey

1

4

1

4

1

1

21 Hong Kong

6

24

6

15

5

20

5

8

4

16

4

13

3

12

3

5

2

8

1

2

2

8

1

2

8

88

8

45

22 Hungary

8

32

4

6

8

32

7

13

6

24

6

16

3

12

2

4

7

28

2

5

5

20

3

6

8

148

8

50

23 India

4

15

2

2

4

16

3

6

4

16

4

12

3

12

2

3

2

8

1

1

2

8

2

2

5

75

5

26

2

16

2

10

15

60

6

8

20

80

7

10

15

60

10

18

28

421

21

82

2

8

1

3

1

4

1

4

24 Indonesia

2

8

2

5

2

8

2

5

25 Iran

22

88

13

15

23

89

10

16

11

44

10

15

26 Ireland

3

11

3

4

3

11

3

6

1

4

1

1

27 Israel

1

4

1

3

1

4

1

3

2

8

2

4

3

42

3

18

1

4

1

2

1

20

1

8


Abbreviations / Съкращения: а = Author / автор P/Ф = Photography/ Фотография

S

t A t

I

S

BLACk AnD WHIte monochrome Open section Отворен раздел монохромна чЕРНО-БяЛа received получени

accepted приети

t I

C

S

/

COLOR Open section

nAtuRe section

Отворен раздел ЦвЕтНа

раздел пРИРОДа

received получени

accepted приети

received получени

С

PHOtOJOuRnALISM section раздел ФОтОжуРНаЛИСтИКа (tRAD)

accepted приети

received получени

№ Country

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

28 Italy

10

40

7

15

12

46

8

14

7

26

5

10

4

16

2

8

2

6

2

8

29 Latvia

1

4

1

1

1

4

1

1

30 Lietuva

2

8

2

5

2

8

1

2

2

3

31 Macau

2

8

32 Malaysia

1

4

Nether33 lands

1

4

1

34 Norway

4

16

3

т а т И

А

accepted приети

P/Ф

2

8

2

4

2

8

2

5

2

8

2

5

2

8

2

4

3

2

8

1

2

1

4

1

3

1

4

5

4

16

3

5

2

8

2

4

2

8

А

С

т

И

PORtRAIt and BODY section

MY tOWn + eCC section

раздел пОРтРЕт и тяЛО

раздел МОят гРаД + ЕСК

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

К

а

tOtAL ОБЩО

received получени

accepted приети

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

4

7

10

39

6

11

10

38

10

20

14

205

13

77

1

4

1

2

1

12

1

4

1

1

2

8

2

3

3

12

3

7

3

52

3

24

1

4

1

1

2

28

2

12

3

20

2

9

1

4

1

3

2

5

1

2

2

29

1

14

2

8

1

3

1

4

1

3

5

60

5

20

35 Oman

3

12

2

3

3

12

1

2

1

4

1

3

1

1

36 Poland

3

12

3

5

3

11

1

3

3

12

3

5

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

1

1

12

1

7

38 Romania

3

12

2

4

4

16

2

6

1

4

1

4

2

8

2

3

2

8

2

5

4

48

3

22

39 Russia

3

12

2

3

2

8

1

4

1

4

1

4

2

8

1

1

3

12

2

4

1

4

3

48

3

16

Saudi 40 Arabia

6

20

1

1

6

22

1

1

6

22

3

6

3

11

1

2

6

22

2

2

3

11

1

1

6

108

4

13

41 Singapore

3

12

2

2

1

1

1

4

1

1

2

8

2

2

3

36

3

6

1

4

5

20

5

9

3

12

3

6

3

12

2

2

3

12

5

2

8

1

3

2

8

2

6

3

12

3

6

3

12

45 Sri Lanka

1

4

1

4

1

1

1

4

46 Switzerland

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

2

1

4

1

1

1

4

1

4

1

2

3

2

8

1

1

1

2

8

1

1

49 UK

3

12

2

4

6

24

4

8

5

20

5

13

1

4

1

3

1

4

1

2

1

4

1

4

1

1

4

16

3

12

8

1

2

2

8

2

4

52 Wales

1

4

1

4

tOtAL ОБЩО

124

2

2

72

4

1

505

4

4

133

16

308

4 1

145

3 4

697

3 3

178

32 12

328

8 3

188

1 1

1219

1 1

317

25 12

273

7 3

166

50 USA 51 Vietnam

823

1 1

213

8 8

1093

2 2

284

47 Taiwan 48 Turkey

3

12

1

3

2

5

1

1

1

4

1

1

2

24

1

9

2

8

2

2

2

32

2

6

1

4

9

80

8

30

2

4

2

2

5

88

5

25

5

53

5

23

1

12

1

1

1

24

1

7

2

8

8

101

6

10

1

4

1

1

3

40

3

12

1

4

1

2

1

12

1

2 1410

6

2

343

5

8

4979

20

388

5 2

183

43 Slovenia 44 Spain

8 15

111

4

4

2 7

642

12

1

29 39

175

3 1

4

194

42 Slovakia

1

112

37 Portugal

3 7


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И OPEN - MONOCHROME (M) - black & white, monochrome FIAP/PSA PID mono Family name First Name

Country

Title

Franke Franke Franke Villalba Villalba Villalba Villalba Chapman Moritz Moritz Yong Yong Kuen Kuen Kuen Resch Resch Hassan Rohan Hassan Rohan Tsyhanova Tsyhanova Diederik Diederik SoaresGomes Anastasova Andreeva Asanov Asanov Atanasov Atanasov Atanasov Atanasov Chavdarov Chavdarov Dimitrova Donev Drashkova Hristov Ilarionov Iliev Iliev Kostov Kostov Kostov Kucarov Latev Latev

Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto Raul Raul Raul Raul John Vicki Vicki Robin Robin Andreas Andreas Andreas Helmut Helmut

Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Australia Australia Australia Australia Australia Austria Austria Austria Austria Austria

Aridez y textura El herrador Solo raices Face to face Residents of Dark City The prophecy Wild horses Kawa Kharpo Grotto yoga Vatican spiral Maiko-San Bathing the Cockerel Gaensegeier Hands Rennstart Christin Portrat 1 Lange Schatten

MD Tanveer

Bangladesh

Sand Porter

MD Tanveer

Bangladesh

Stadtbibliothek Stuttgar

Tatsiana Tatsiana Van Rompaey Van Rompaey

Belarus Belarus Belgium Belgium

Insult Father Zen 2 Mia Sol

Roberto

Brasil

Faces

Tanya Dimitrina Ruslan Ruslan Veselin Veselin Veselin Veselin Zdravko Zdravko Teodora Anton Darina Kiril Ivan Noncho Petar Kalin Kalin Kalin Rosen Zlatko Zlatko

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

About two Rescue Alone Under the arch A Walk Through the Woods Flirt Ships from stone Winter Two-tonegray Living life What lives inside Time passing Liner connection Love pursuit The meanders of Kali Gandaki Abandoned Eiffel Tower Sisters BDZ Wall Free Destiny Road

Mominski Mominski Nenov Petrov Rashkovski Rashkovski Rashkovski Sakelariev Sakelariev Sakelariev Stoyanov Trifonov Trifonov Vasilev Vasilev Vasilev Vasilev Krastev Kwan Tam Tam Tam Tam Airosa Airosa Chen Chen Chen Chen Chen Huang Huang Huang Huang Jiang Jiang Kuang Li Li Li Li Li Li Liu Ou Shan Shan Shao Sun Wang Wang Xiao

Miroslav Miroslav Angel Dimitar Emil Emil Emil Ivailo Ivailo Ivailo Svetozar Andrey Andrey Yuliy Yuliy Yuliy Yuliy Svetoslav Phillip Kam Chiu Kam Chiu Kam Chiu Kam Chiu Alexandrino Lei Alexandrino Lei Xinxin Xinxin Lanfeng Lanfeng Yuan Weihua Weihua Zeyuan Zeyuan Wenhua Wenhua Ya Xueqiu Ming Jianping Yushan Yushan Yushan Sui Weijian Shihan Shihan Zhanxiang Chunsheng Li Shuaiqi Steven

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

Winter Photographer Spirit and matter Look me Morning evaporations Morning textures In the luminance of night Graphic Is1 The core Inclusion in prayer Tre Cime di Lavaredo Dolomites Apparition Border of Hope Face Off Transitions Jazz Steller Eagle Landing BW Go 956 Racing at Welland The fury horse The long jumper Life under the star Mono Paper Doll Read the Bible11 Shadow of camels 2 Melody1 Transition a At a street of lndia Terrace people Happy together Grazing back Ink village Grievance Warm hug Desire Mother Children in ancient village Misty rain in Xiang River Majestic appearance in desert Naiman pastoral song Sediment Peak Rewarding Fishing port in sunset Chengdu Buildings Tibet1 Devout disciple Little host Old man and osprey Drink Home_call


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Xiao Xiao Yang Yang Yang Ye Ye Ye Zhu Zhu Zhu Kolaric Koula Koula Suszkiewicz Hypen Laine Laine Jourdain Paris Boehm Boehm Boehm Dietl Dietl Koepf Olfert Stein-Leibold Stein-Leibold Baladakis Beletseli Beletseli Charalampakis Fanos Fanos Girvalaki Kazazis Kazazis Kazepidis Kidonis Kikakis Lambropoulou Lambropoulou Marketaki Mytilinos Mytilinos Paraskevakis Skotiniotis Toussimis

Steven Shiqing Jianrong Jianrong Shenghua Wei Wei Wei Hanju Hanju Hanju Zoran Komodromou Komodromou Ole Kai Ari Ari Roger Trinley Gerhard Gerhard Gerhard Claudia Claudia Achim Peter Isolde Isolde George Makrina Makrina

China China China China China China China China China China China Croatia Cyprus Cyprus Denmark Finland Finland Finland France France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Greece

Missing my MUM far away Running Yi Elder On and off stage Dreamful homeland Against window Piety God bless Nepal At a loss Wings of dream Shadow in dream Last Tango Desserded Ship The Egg Free Hugs In the hide Petrolpumps Chair Freedom On Horseback Las2 Table Top-SW2 Table Top-SW Table Top-SW4 Spirale Venedigs Alptraum Fanny 165 Ona above all Darkness in the Soul Winterbraut News 1 Apo Pano Three Faces

Tsigkas Vrentzou Zeinis Au-Yeung Au-Yeung Au-Yeung Chan Chan Chan Chau Chau Chau Chau Jung Lee Wong Wong Wong Kerekes Kerekes Kerekes Kovacs Siman Varga Banerjee Sinha Lee Lee Lee Lee Tedjapawitra Jafari Agha Ali Tari Arabzadeh Dehghan Hasanzade Heidari Khayat Mahdavi Mobasheri Momeni Mortazavi Mortazavi Mortazavi

Giorgos Pelagia Efstathios Kwong Ying Kwong Ying Kwong Ying H.W. H.W. H.W. Chun Yip Chun Yip Chun Yip Chun Yip Elva KP Hon-Kwong Shiu Gun Shiu Gun Shiu Gun Istvan Istvan Istvan Krisztian Laszlo Szilard Sounak Ayan Hengki Hengki Hengki Hengki Lani Puspasari Siamak Negar Saeed Amin Golnaz

Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India India Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Iran Iran Iran Iran Iran

Shadows in captivity Taking a walk Bridge and waves Man Smoking Free Fighting Ferris Wheel The dream of fishing village 3 Fishing boats in the fog 1 Pedestrian zebra line Bw Channel Boat in Pattern In the Fishing Pond Mount Zhutan Scenery Maze Round the Road Three against three All Wet 2 No Photo The lamb Travellers Workers with coal Dragon balls Cathedral In Silk #7 Men Masks and Girl Mechanic Away Over The Horizon Prelude To The Dream Reflection Ray of Light Valley Silent Soft lines Minimal Sorrow

Manos

Greece

Hopelessness

Nestor Nestor Nektaria Georgios Mihalis Vasilis Christos Nikos

Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece

Figures The rock Escape Movie with Vegos Greek Coffee Desperate Steel construction Nikolis

Homan

Iran

Old woman

Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Footprint Bakhshali Love frome Conflict Peacock Traditional baking

Iran

Smoke

Qazvini Rostami

Arash Miran(shoresh) Hajar Seyed Ehsan Seyed Ehsan Seyed Ehsan Mohammadsepehr Shahram Pouyan

Eva

Greece

Dead end

Eva

Greece

Symmetry

Pishbin

Xrysa Georgios Georgios Dimitrios Iannis Dimitris

Greece Greece Greece Greece Greece Greece

The crucifixion 1 Alysis Kapetanios Diagonal Runner The big turn M1 The Cross

Iran Iran

Danev

Stoycho

Ireland

Doyle Sugrue

Joe Teddy

Ireland Ireland

Life Cowboy Old jetty, Inishowen peninsula,Ireland Anete Below Minard


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Sugrue Goldin Goldin Goldin Boldrin Boldrin Boldrin Falsetto Falsetto Falsetto Minorello Minorello Monteleone Rubboli Rubboli Salice Salice Tommi Tommi Apsenieks Bolgov Bolgov Ribokaite Ribokaite Ribokaite Cheang Pun Pun Van Balken Van Balken Van Balken Gronning Gronning Gronning Gudem Upe-Vaage Al Busaidi Al Busaidi AlShkili Kowalczuk Kowalczuk Mozalewski Trylanski Trylanski Nagy Nagy Nagy Stanese Isakov Suloev Suloev Al Naser

Teddy Leonid Leonid Leonid Samuele Samuele Samuele Massimiliano Massimiliano Massimiliano Marzio Filippo Marzio Filippo Domenico Veniero Veniero Francesca Francesca Massimo Massimo Andris Ruslan Ruslan Normante Normante Normante Sherman Tak Cheong Tak Cheong Marcel Marcel Marcel Hakon Hakon Hakon Roy Sandra Samir Samir Hwaishal Cezary Cezary Tadeusz Zygmunt Zygmunt Lajos Lajos Lajos Radu Alexander Alexey Alexey Majdi Naser

Ireland Israel Israel Israel Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Latvia Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Macau Macau Macau Netherlands Netherlands Netherlands Norway Norway Norway Norway Norway Oman Oman Oman Poland Poland Poland Poland Poland Romania Romania Romania Romania Russia Russia Russia Saudi Arabia

Vikbuckta Can you hear me For pregnant women I am not an Angel Happiness under the basket Past and attendees Black and snow Military woman Wayward daughter Southern Italy Decisive Attack Final Jab Sensuality Devotional women1 Maramures People 1412 Fabrics Seller Behind The Window Look how i was Little The Artist Herself Illusions Orbites of the Venus The Black Mask Chair talk 1 Chair talk 4 Chair talk 11 Chasing Butoh Style Kick your feet Together Passage kopie Expire Forte Layers of rock III Lulu curved in the cliff Naiya in the stream Harmony House of ideas Alone27 Oman Desert A race M Angel_5 Gleam Listening to music Czech Paradise In the morning Long shadows The band Winter in the Carpathians 06 Ascendance Anastasia Summer style Yamal women on reindeer-Yamal Venice tannel

Tan Tay Bricelj Gumilar Mauko Mauko Metljak Podobnik Asensio Busquets Plaja Busquets Plaja Busquets Plaja Busquets Plaja Stock Lee Lee Lee Atilla

Thiam Siong David Poey Cher Bogdan Hedvika Daniel Daniel Drago Rafael Ginеs

Singapore Singapore Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Spain

Make Cakes Skillful cook Misty Tale 3 bw In the rain Alone Slanting lines The Fourth Man with Scythe Barrenas

Albert

Spain

Donde Vas

Albert

Spain

Lupus

Albert

Spain

Xacal

Albert

Spain

Zorro

Klaus Hsiu-Chin Hsiu-Chin Hsiu-Chin Pelin

In exercise Drink breast milk Old woman Poor home Bride

Malies

Martin

Malies

Martin

Malies

Martin

Toft

Maureen Toft

Daley Le Hoang

Gregory Nhan

Switzerland Taiwan Taiwan Taiwan Turkey United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom USA Vietnam

Bamburgh Twilight Peak Snow New Brighton Winter Chloe and her Memories M Phoi Gom

OPEN - COLOR (C) - color photography FIAP/PSA PID color Family name First Name

Country

Title

Franke Franke Franke Villalba Villalba Villalba Villalba Moritz Yong Yong Yuen Yuen Yuen Kuen Vock Vock Hassan Rohan

Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto Raul Raul Raul Raul Vicki Robin Robin Hung Kam Hung Kam Hung Kam Andreas Karl Karl

Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Australia Australia Australia Australia Australia Australia Austria Austria Austria

Testimonios La vieja estafeta Niebla matutina Etherea Little flower Toxic World Winds of autumn Venice textures Flowers of Ethiopia Flight of the Eternal Phoenix Ladies, Let's Row Over the Splash 2 Galaxy Dream Scharfer Blick Ghost 1 KC 02

MD Tanveer

Bangladesh

Crossing The Boral River


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Hassan Rohan Hassan Rohan Tsyhanova Tsyhanova Heusling Heusling Heusling SoaresGomes Asanov Asanov Asanov Atanasov Atanasov Atanasov Bozhkov Bozhkov Dimitrova Dimitrova Dimitrova Nikolova Dobrev Dobrev Dobrev Dobrev Evdokimov Evdokimov Hristov Hristov Hristov Ilarionov Ilarionov Iliev Ivanov Karadjova Kostov Lazarov Lazarov Lefterova Madzharov Madzharov Madzharov Mominski Mominski Mominski Mominski Nenov Obretenova Obretenova Obretenova

MD Tanveer

Bangladesh

Collecting Red Chillies

MD Tanveer

Bangladesh

Playing in Dusty Dask

Tatsiana Tatsiana Jean Pierre Jean Pierre Jean Pierre

Belarus Belarus Belgium Belgium Belgium

Wreath Hope Balade au clair de lune La citerne portugaise Asile

Roberto

Brasil

Route US 66

Ruslan Ruslan Ruslan Veselin Veselin Veselin Todor Todor Teodora Teodora

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

The arch Drowned and lighted Night daizies First light Lights on the beach Mist of spring Ghost in the City Throne Hall Chasing the time Safe in my heart

Evgenia

Bulgaria

Blue boats

Milen Milen Milen Milen Emiliqn Emiliqn Kiril Kiril Kiril Ivan Ivan Stoyan Ivan Alexandra Kalin Krasimir Krasimir Dimitra Kostadin Kostadin Kostadin Miroslav Miroslav Miroslav Miroslav Angel Antoaneta Antoaneta Antoaneta

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Drought Waves Azure Calmness Rocks and lights Misty morning Mistery girl REVEЯSED The order of life Aurora over Olstind Tevno Ezero Lake Festival2 Poppy Dreams from Cappadocia Lora Chiesa San Martino Piazza del Duomo, San Gimignano Romance Spirit and tradition The Cross Autumn Falls Ice dance Projection St. Haralambos Land Winter beach Colors on window Into the fog Colors in forest

Pastuhova Petkova Rachev Radilova Rashkovski Rashkovski Sakelariev Sakelariev Shipchanov Stefanova Suhorukov Trifonov Trifonov Trifonov Tsetkova Koutzarova Koutzarova Kwan Kwan Tam Tam Tam Airosa Airosa Cao Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen Guo Hu Hu Hu Huang Huang Huang Kuang Kuang Li Li Li Li Liu Liu Liu Lv Lv Shang

Petya Darina Galin Radila Emil Emil Ivailo Ivailo Petar Mariana Kaloian Andrey Trifon Trifon Dana Maria Maria Phillip Phillip Kam Chiu Kam Chiu Kam Chiu Alexandrino Lei Alexandrino Lei Qi Lanfeng Lanfeng Lanfeng Lanfeng Yuan Yuan Junjie Junjie Jing Weiguo Weiguo Senrong Weihua Weihua Zeyuan Ya Ya Ming Jianping Yushan Yue Sui Sui Haiyan Qiang Qiang Haizhong

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

On_work The new beginning Dandelion rain Morning Make a wish In the mysterious wood Alien Exterior Red church The Guardian of the Forest Meteora At Sunset House of dreams The Winter Sea The Spiral of Time Mood The tree on the beach The perfect storm Eagle Landing on Ice Bear Catching Fish 5 Barrie skater Halt and fall Welland race Refreshing way Story Teller 02 Ice melting Aerial view of gossip city Chinese Dragon Grazing home Hope home 3 A pleasant afternoon Selling love Curves To be No.1 Stare Holy water Warm Hump of desert Hani terrace for millennium Grandma and sheep Fields in twilight Between life and death Yellow secret area Orthodox Jews Home Long journey Joyous people and jumping fish Gather seafood Work at sunrise Life Dreamwalker Ten thousand steeds gallop Populus under Kunlun Mountains


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Shao Suo Wan Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Xiao Xiao Xu Xu Yan Yan Yang Yang Zhang Zhang Zhao Zhao

Zhanxiang Nan Yi Li Shaoyan Shaoyan Shaoyan Jian Shuaiqi Shuaiqi Shiqing Shiqing Lei Ping Jinsong Jinsong Jianrong Shenghua Deqiang Deqiang Peigen Peigen

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

Zhou

Jincheng

China

Zhou Zhou Zhu Koula Koula Koula Kranos Rytter Rytter Suszkiewicz Suszkiewicz Wilkinson Hypen Kukkonen Heritier Heritier Paris Paris Samoyault Boehm Kluger Koepf Koepf Koepf Noeth Stein-Leibold Stein-Leibold Stein-Leibold

Jincheng Lihe Hanju Komodromou Komodromou Komodromou Pantelis Benny Benny Ole Ole Eileen Kai Eero Jacques Jacques Trinley Trinley Guy B. Gerhard Manfred Achim Achim Achim Lothar Isolde Isolde Isolde

China China China Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Denmark Denmark Denmark Denmark England Finland Finland France France France France France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany

Mother and son Retrospect Mining area 5 Out for sea Spindrift The achievement of a general The universe in cloud Homeward journey Pastoral song Life-time Fishing song in green water Ten-Thousand Horses Running Sound of sea Soaring dragon playing with ball Inner Senses-Shadow Compete Red Childhood Tranquil homeland Homeland of White tea Holy land of mood Caravans Yardang landscape Shine forever like the moon and stars Red wooden houses Shepherd Red lip and sweet wine Abandoned Ship Gone With The Wind Pepper Splash Our aqua living Curve on square Wet Curve Harmonica Clown Foggy Walk Blossom Time Taking off Polypores Un Soir a Valensole Peupliers en Limagne Sphynx Dame au collier Mountains reflects Scotland Panorama Primaballerina-3 Hawaii 51 Lofoten 318 Lofoten 327 Herde Herbststurm No woman no Cry The secret life of plants

Baladakis Gatsoulis Ivanova Kavroulaki Kazazis Lambropoulou Mytilinos Mytilinos Mytilinos Paraskevakis Sapounakis Skotiniotis Skotiniotis Toussimis Tsigkas Vogiatzaki Vrentzou Vrentzou Zeinis Zeinis Priaulx Au-Yeung Chan Chan Cheung Cheung Jung Jung Wong

George Nikolaos Teodora Eleftheria Mihalis

Greece Greece Greece Greece Greece

Enjoint your life 3 Wave of the future The blue hour Idols Gondola

Eva

Greece

Silk passion

Georgios Georgios Georgios Dimitrios Pantelis Iannis Iannis Dimitris Giorgos Maria Pelagia Pelagia Efstathios Efstathios Jayne Kwong Ying H.W. H.W. Koon Nam Koon Nam Elva KP Elva KP Shiu Gun

Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Guernsey Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong

Mass Mud Theraphy Mud Bath Supporting Misty Meteora Wreck Walking Agonizing effort Vivid Boys Following the staircase In the fog The mirror Window light Flying on a sail Evening Glow Tunnel Vision Central at Night 02 Fire dragon A Beautiful moments 21 Golden Eagle 02 Golden Eagle Fighting 01 Temple in Myanmar Fairy Catching three horses

Jambori Jambori

Tamas Tamas

Hungary Hungary

Eye Lamp

Kerekes Kovacs Kovacs Kranitz Kranitz Kranitz Kranitz Siman Szabo Varga Varga Banerjee Banerjee Banerjee Ghosh Swami Swami Lee Lee Lee

Istvan Krisztian Krisztian Roland Roland Roland Roland Laszlo Janos Szilard Szilard Sounak Sounak Sounak Indranil Seema Seema Hengki Hengki Hengki

Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India India India India India India Indonesia Indonesia Indonesia

The wild girl Vein Golden eggs Busy End of the road Girls The big catch Lynx Low water at Mont-Saint-Michel Bottles with Mirror Green Stripes Blue Mountains Cows will fly Desert Horizons Vulture by the Dusk Defense Curl Umngot River Blue Lullaby Concord Velvet


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Tedjapawitra Tedjapawitra Arabzadeh Arabzadeh Bagherian Bagherian Bagherian Dehghan Heidari Khayat Heidari Khayat Heidari Khayat Mahdavi Mahmoodi Mobasheri Mortazavi Mortazavi

Lani Puspasari Lani Puspasari Saeed Saeed Abbas Abbas Abbas Amin

Indonesia Indonesia Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Diskusi Time for Study Fire In Desert Pacification Sun and soil Supply and demand Unknown boys The old village

Homan

Iran

Cut

Homan

Iran

Hat

Homan

Iran

Tension

Arash Hossein Miran(shoresh) Seyed Ehsan Seyed Ehsan

Iran Iran Iran Iran Iran

Forgotten Dhow Urmia Lake5 Man Shepherd Ship Simple life 2 person taking picture near the sea Wiater Sunset at Malin Head, Ireland AnnaRose In Blue Holly Lioness Rachelle Table Cold Landscape Lofoten landscape Fashionable shoes I Love My Beer Night tram Verdi geometrie Choose time The land of fires Ablution Tuscan golden sunrise 6 Tuscan golden sunrise 15 Tuscan golden sunrise 18 Barcolana 024 Countryman Pain Moroccan Shadows Cornflowers Wanted Notte Magica La lezione volge al Termine Never back down Upstairs 3 Housewife Follow Me Firework Dragon Dynamic Modeling Kicked Kick

Qazvini

Shahram

Iran

Rostam Dost Danev Doyle Doyle Doyle Sugrue Sugrue Goldin Goldin Goldin Amendolara Falsetto Falsetto Gennburg Macinai Macinai Macinai Minorello Rubboli Rubboli Salice Tommi Tommi Tommi Apsenieks Ribokaite Ribokaite Cheang Pun Pun Pun

Sherzad Stoycho Joe Joe Joe Teddy Teddy Leonid Leonid Leonid Pietro Massimiliano Massimiliano Manuela Michele Michele Michele Marzio Filippo Veniero Veniero Francesca Massimo Massimo Massimo Andris Normante Normante Sherman Tak Cheong Tak Cheong Tak Cheong

Iran Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Israel Israel Israel Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Latvia Lithuania Lithuania Macau Macau Macau Macau

Koh Koh Leong Leong Leong Van Balken Van Balken Birkelund Gronning Gronning Upe-Vaage Upe-Vaage Al Busaidi Al Busaidi Jaskula Jaskula Jaskula Taborda Taborda Nagy Nagy Nagy Nagy Stanese Stanese Suloev Suloev Suloev Suloev Al Naser Goh

Yeokkian Yeokkian Soon Seng Soon Seng Soon Seng Marcel Marcel Hans Hakon Hakon Sandra Sandra Samir Samir Jan Jan Jan Joao Joao Lajos Lajos Lajos Lajos Radu Radu Alexey Alexey Alexey Alexey Majdi Naser Raymond Seh-Guan Bogdan Bogdan Hedvika Hedvika Daniel Drago Rafael Rafael Rafael

Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Netherlands Netherlands Norway Norway Norway Norway Norway Oman Oman Poland Poland Poland Portugal Portugal Romania Romania Romania Romania Romania Romania Russia Russia Russia Russia Saudi Arabia

Robber fly with prey 171 A delicious meal 7 Hard working 38 Hard working 92 Lunch hour Baywatch Farewellletter The Sun in the Mountains 3.des. Glitter fish Lulu at entrance Liene Life in a city Lines30 Walking far away At the pond By the lake In the morning Flying in Color Jokes in Red Across the river Field carpet Impressions 11 Morning fly Convicted to Five Senses Coincidentia Oppositorum Aloft of Mars-USA Arizona The colored Rivers of Iceland The Discerning eye-USA Arizona Two in the Galaxy-USA Arizona I Can Fly

Singapore

Happy Kids

Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia

Beech tree in the Mist Larches in Mists 9 Vineyard Provence Winter geometry Last Sunshine Contended Prisoner Spring 06 Rime

Albert

Spain

Astor

Albert

Spain

Hoopoe

Bricelj Bricelj Gumilar Gumilar Mauko Metljak Podobnik Podobnik Podobnik Busquets Plaja Busquets Plaja Busquets Plaja Stock Lee Yesiltas

Albert

Spain

Merla Roquera

Klaus Hsiu-Chin Bekir

Dreieck Laundry factory Colors

Carter

Pamela

Switzerland Taiwan Turkey United Kingdom

Dusty work


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Carter

Pamela

Crowland

John

Toft

Maureen Toft

Toft

Maureen Toft

Toft

Maureen Toft

Wheeler

David

Wheeler

David

Daley Jenkins Whitson Huynh Tan Le Hoang Vu Phuoc Vu Phuoc

Gregory Buck Dave Thang Nhan Nguyen Nguyen

United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom USA USA USA Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

MotoX Spring Tide Train 2935 My Place Good Shot Sunrise, Tangled Creek Yellowstone Landscape Palouse Falls in February Mt Carmel Snowstorm Dancing Laura 76 Ben Choe Ruou Can Am Vang Nui Rung Women net mending Teaching for tomorrow

Nature (N) - color/mono FIAP/PSA ND Family name First Name

Country

Title

Franke Franke Franke Chapman Moritz Moritz

Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto John Vicki Vicki Liyanage Don Dinesh Rukmal Ayantha Liyanage Don Dinesh Rukmal Ayantha Karen Karen Karen

Argentina Argentina Argentina Australia Australia Australia

Cascada del amanecer Frente del Glaciar Mirador del Pliegue Tumbado Sulphur and Iron Apostles mist wave Sugarloaf rock

Perera Perera Willshaw Willshaw Willshaw SoaresGomes Anastasova Argirov Argirov Asanov Asanov Atanasov Atanasov Atanasov Atanasov Avedissian Bozhkov

Australia

Green mate

Australia

Mating 1

Australia Australia Australia

Stilt Fly Togetherness Manta Head On Orange and Purple

Roberto

Brasil

Raios de Sol

Tanya Lubomir Lubomir Ruslan Ruslan Veselin Veselin Veselin Veselin Mary Todor

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Waterfall Moon Birds Atomic sunset Spike's master Among the colors Low tide Spring forest Tale of the forest The love dance of mating fireflies The Bird Kingdom 1

Bozhkov Buchakchiev Byalkova Evdokimov

Todor Ivan Vasilev Ralitza Emiliqn

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Evdokimov

Emiliqn

Bulgaria

Evdokimov Georgiev Georgiev Gerginov

Emiliqn Georgi Georgi Nikolai

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Ilarionov

Ivan

Bulgaria

Ilarionov JoskovaStefanovа JoskovaStefanovа Karadjova Kulishev Kulishev Latev Mihaylov Nenov Obretenova Planinski Planinski Planinski Rashkovski Rashkovski

Ivan

Bulgaria

The Bird Kingdom 2 Family A half Winter horses Winter sunset from Vrachanski Balkan Kopren waterfall in the autumn Mantis Butterfly Feel the tropic Cracked earth near San Pedro de Atacama Becco di Mezzodi

Elena

Bulgaria

Despite

Elena

Bulgaria

Popies

Alexandra Atanas Atanas Zlatko Minko Angel Antoaneta Zhecho Zhecho Zhecho Emil Emil

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Follow the spiders Faerie spring Tale of the mountain Symbol Do, Re, Mi Peak Cobweb morning Ski jumping The eagle Egyptian vulture 50 shades of ice blue The last wild peonies

Staykov

Vladimir

Bulgaria

Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum) hovering over a yellow blooming flower while preparing its long proboscis to collect nectar

Suhorukov Suhorukov Suhorukov Terziev Trifonov Fu Fu Fu Fu Koutzarova Kwan Kwan Kwan Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen

Kaloian Kaloian Kaloian Vasil Iordanov Andrey Wei Wei Wei Wei Maria Phillip Phillip Phillip Xinxin Lanfeng Lanfeng Junjie Junjie Junjie Junjie

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China China

Magic Forest Sinanica – Pirin Lavender Field At Dawn In the morning Kirkjufell Fly wing to wing leave it to me Fly together It is mine Short eared owl Steller Eagle Breaking in Air Snow Monkey Keep Warm Eagle Fight for Fish on Ice Red on the skyline Fight Go Home at Dusk High diving Care Slowly Warmth


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Deng Deng Deng Deng Hu Hu Hu Jiang Jiang Li Li Li Li Li Li Li Li Liu Liu Liu Luo Luo Lv Lv Ouyang Ouyang Shang Shao Shao Shao Shao Shi Song Song Sun Suo Suo Wan Wan Wan Wan Wang Wang Wang Xu Xu Xu Koula Kranos Kranos Bramham Bramham

Yu Yu Yu Yu Senrong Senrong Senrong Wenhua Wenhua Ming Ming Jianping Jianping Yue Yue Yue Yue Sui Sui Sui Jianjun Jianjun Qiang Qiang Guanlai Guanlai Haizhong Zhanxiang Zhanxiang Zhanxiang Zhanxiang Zhanguo Jinzi Jinzi Caiyou Nan Nan Yi Yi Yi Yi Shaoyan Jian Jian Xiaomei Xiaomei Xiaomei Komodromou Pantelis Pantelis Gordon Gordon

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China Cyprus Cyprus Cyprus England England

Hunting Mine 1 Mine 2 Not Alone Dragonflies under moon Dance partner Love Swing Look Mom is back Treasure Sentimentally attached to dusk Morning glow of open field Golden monkey Kingfisher Mutual affinity The family Pay tribute Striving for Conceal Communication Diving Through dew and frost Expecting Lonely eagle Ready to go Be at a stalemate Glance back Blue Magpies in spring Embrace Hug morning glow Heroic style in wilderness Break through Blowing in the wind Set sail Fighter Alone Glacial 16 Monkey 65 Monkey 70 Monkey 87 Blue elf Elf over plateau Meri Snow Mountain Golden africa Captivated Shining togather Milky Way Curiosity of fishes Lets dance Griffon 5896 Lammergeiers Pairing

Bramham Hypen Kalamies Kuronen Kuronen Skippari Jourdain Jourdain Jourdain Jourdain Samoyault Samoyault Samoyault Klapp Klapp Klapp Koepf Koepf Olfert Olfert Olfert Olfert Stein-Leibold Stein-Leibold Stein-Leibold Stein-Leibold Ioannidis Ivanova Kikakis Kikakis Lambropoulou Lambropoulou Sapounakis Sapounakis Skotiniotis Tatakis Tsigkas Tsigkas Vrentzou Vrentzou Au-Yeung Au-Yeung Chan Chan Chan Cheung Cheung Cheung Cheung Jung

Gordon Kai Elvi Vili Vili Timo Roger Roger Roger Roger Guy B. Guy B. Guy B. Lutz Lutz Lutz Achim Achim Peter Peter Peter Peter Isolde Isolde Isolde Isolde Harry Teodora Nikos Nikos

England Finland Finland Finland Finland Finland France France France France France France France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Greece Greece

Dalmation Pelican5853 Saxicola rubetra Buffalo Last ones Rowan Berry Bucephala clangula Blue Tit And Ice Elephants Testing Tarangire Offering In Pont De Gau Wild Namib Desert Dramatic face to face Cheetah three Struggle for rests Two stag beetles Two Stare Gimpel schimpft mit Sperling Antarctica 640 Kamtschatka 391 Fast flight No vegetarian Referee Tired hunter #2 Dance with me Erstaunt Tiger Working Wenn zwei sich streiten Resting time The lonely ones Tertsa Kedros I Piesi Tou Aera

Eva

Greece

Spring_is_here

Eva

Greece

Red dragonfly

Pantelis Pantelis Iannis Avgoustis Giorgos Giorgos Pelagia Pelagia Kwong Ying Kwong Ying H.W. H.W. H.W. Koon Nam Koon Nam Koon Nam Koon Nam Elva KP

Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong

Hohlios Eagle For daily nectar IV X Yellow detail Alighting Sun light The desert's light I am Hungry Water Drop on my Eye Snow wild ape 33 Brown bear 26 (Alaska) Baby 4 Eagle Confronting 11 Golden Eagle Fighting 03 Golden Eagle Landing 05 Golden Eagle Landing 08 Hurry Up


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Jung Jung Jung Hipsagh Hipsagh Kerekes Kerekes Kerekes Kerekes Kovacs Kovacs Kranitz Kranitz Kranitz Kranitz Siman Siman Siman Szabo Banerjee Banerjee Banerjee Bhattacharyya Bhattacharyya Bhattacharyya Bhattacharyya Ghosh Ghosh Swami Swami Swami Dehghan Dehghan Hasanzade Heidari Khayat Heidari Khayat Heidarian Nainy Heidarian Nainy Heidarian Nainy Jafari Mahdavi Mahdavi Mahmoodi

Elva KP Elva KP Elva KP Gyongyi Gyongyi Istvan Istvan Istvan Istvan Krisztian Krisztian Roland Roland Roland Roland Laszlo Laszlo Laszlo Janos Sounak Sounak Sounak

Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India India India

Cheetah Family Shower Time Fat Girl Curious vulture Eagle-2 Angels Bearded reedling Flying moments Reflection with dragonflies Whispering Sleepy morning A hug Hitchcock-The Birds Love Synchronized performance Ice cave 2 Fulmar Rhino Black anemone 2 Stripes of Nature The Art of Pelicans X marks the Elephants bw

Saurabh

India

Baby 1

Saurabh

India

Summit

Saurabh

India

Dew drops 1

Saurabh

India

Baby

Indranil Indranil Seema Seema Seema Amin Amin Golnaz

India India India India India Iran Iran Iran

A Protective Mother Dear Mating Fight Sweat Bee Green metalic bee A step into a new world Hunter Light and shadow Dancer in the wind

Homan

Iran

Colorful

Homan

Iran

Light on tree

Amir Hossein

Iran

Mountain roots

Amir Hossein

Iran

Sunset mountains

Amir Hossein

Iran

Warming light

Siamak Arash Arash Hossein

Iran Iran Iran Iran

Hunting Plant In Desert Pubes of Desert Urmia Lake8

Mobasheri Mortazavi Yadmellat Doyle Boldrin Boldrin Gennburg Gennburg Gennburg Macinai Messina Messina Messina Rubboli Bolgov Bolgov Bolgov Ribokaite Ribokaite Ribokaite Cheang Cheang Pun Pun Pun Koh Leong Leong Leong Van Balken Van Balken Van Balken

Miran(shoresh) Seyed Ehsan Iman Joe Samuele Samuele Manuela Manuela Manuela Michele Luciana Luciana Luciana Veniero Ruslan Ruslan Ruslan Normante Normante Normante Sherman Sherman Tak Cheong Tak Cheong Tak Cheong Yeokkian Soon Seng Soon Seng Soon Seng Marcel Marcel Marcel

Iran Iran Iran Ireland Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Macau Macau Macau Macau Macau Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Netherlands Netherlands Netherlands

Birkelund

Hans

Norway

Birkelund Synnevaag Synnevaag Al Busaidi Al Busaidi Al Busaidi Gorny Gorny Gorny Stelmachowicz Trylanski Nagy Nagy Nagy Nagy Suloev Suloev

Hans Roald Roald Samir Samir Samir Piotr Piotr Piotr

Norway Norway Norway Oman Oman Oman Poland Poland Poland

Copse Black and White Skyward Snowy Robin Lizard 01 Alaska 08 Lava entry Magic desert Camargue Sharm el sheik Perito moreno Bromo volcan Penguins Natural connection 1 Island of Calmness The Ice Castle Time Guardians Spider with lunch 2 On top Silent conversation I Like Shrimp You Eat My Fish Kiss Get Food Little Lion A delicious meal 8 craving for food Happy meal 9613 Are you hungry Stumps Littlerocky Rockcrabs Green Sea and Aurora Borealis Lofoten Ice in a River Trollklo 2 Foss i Flaamsdalen 4 Lovely Desert8 Lovely Lizards Omandesert5 Wild Eye Through the Keyhole Winter Blue

Ryszard

Poland

Floating

Zygmunt Lajos Lajos Lajos Lajos Alexey Alexey

Poland Romania Romania Romania Romania Russia Russia

Summer morning Cormorant fishing Grey heron fishing 09 My is bigger Seagull with fish The Solitude-Antarctica I am marrying you-Kenya


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Suloev Suloev Al Naser Al Naser Al Naser AlHassan AlHassan Angawi Bricelj Gumilar Gumilar Gumilar Podobnik Podobnik Busquets Plaja Busquets Plaja Foncueva Foncueva Foncueva Foncueva

Alexey Alexey Majdi Naser Majdi Naser Majdi Naser Firyal Firyal Najla Bogdan Hedvika Hedvika Hedvika Rafael Rafael

Russia Russia Saudi Arabia Saudi Arabia Saudi Arabia Saudi Arabia Saudi Arabia Saudi Arabia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia

Toroweap – USA Arizona White dance – Canada Call of Elk Elk Family Beauty in Ugliness Intelligent Creature Lonely bird Pike above the Leaf Common tern Dunes Arctic tern Bloody Must Wonderful Nature

Albert

Spain

Ataque 3

Albert

Spain

TAKE AWAY

Spain Spain Spain Spain

White Fishing Diving Face

Sri Lanka

The Catch

Stock Stock Lee Lee

Felipe Felipe Felipe Felipe Alphonsus Roshan Klaus Klaus Hsiu-Chin Hsiu-Chin

The blue bird Time for dinner kingfisher1 Turf war

Carter

Pamela

Crowland

John

Crowland

John

Devine

Bob

Devine

Bob

Devine

Bob

Devine

Bob

Malies

Martin

Malies

Martin

Malies

Martin

Toft

Maureen Toft

Toft

Maureen Toft

Switzerland Switzerland Taiwan Taiwan United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom

Rajaratnam

Poplar Hawk Moths Southern Damsel Fly Hover Fly Elephant samburu Hippos asleep Osprey swoops on trout Great grey owl hunting in snow Lichen Concretion Iridescent Peacock Weed Wildebeest Chasing Hyena Elephant with Calf

Toft

Maureen Toft

Clemons Daley Jenkins Lee Huynh Tan Huynh Tan

Lynn Gregory Buck William Thang Thang

United Kingdom USA USA USA USA Vietnam Vietnam

Cheetah Cubs and Kill Pelicans Roseta Spoonbill Spread Wings Beginning Bosque Fly Up Primate Dat Lanh Seu Dau Do

Photojournalism (TRAD) (PJ)- color/mono FIAP/PSA PTJ Family name First Name

Country

Title

Franke SoaresGomes Andreeva Argirov Argirov Argirov Argirov Avedissian Avedissian Donev Iliev Ivanov Kamenov Nenov Planinski Planinski Radilova Radilova Radilova Spasova Trifonov Trifonov Trifonov Trifonov Vassilev Vassilev Kuang Shi Kalamies Kihlberg Kukkonen Boehm Boehm Boehm Noeth Noeth Ivanova Ivanova Ivanova Achilleas

Luis Alberto

Argentina

Marcando potrillos

Roberto

Brasil

The Kiss

Dimitrina Lubomir Lubomir Lubomir Lubomir Mary Mary Anton Stoyan Ivan Stefan Angel Zhecho Zhecho Radila Radila Radila Stela Andrey Andrey Andrey Andrey Nikolai Nikolai Ya Lijun Elvi Tapio Eero Gerhard Gerhard Gerhard Lothar Lothar Teodora Teodora Teodora Iliadis

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria China China Finland Finland Finland Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Greece Greece

With the clouds- panair Pavli Fire Jordan's day Stoichkov Jump St. Haralambos in Blagoevgrad Epiphany in Plovdiv Fans Touchingly Saga Festival Mejduselski borbi Paparazzi Victorious Look A game Time stopped Protest This is my voice Epiphany Yordanov day Male horo Traditions Anger Buses Sucking Carry a heavy load The winner What Do You Want Of Me Demonstration Sprint 92 Shipwreck Ramstein Gemeinsamm Platzregen А waiting for the parade On Guard We dont want taxes Enaeria Pyrosvesi


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Baladakis Beletseli Beletseli Emmanouilidis Fanos Fanos Fanos Girvalaki Girvalaki Girvalaki Girvalaki Kazepidis Kikakis Kikakis Kikakis Kikakis Marketaki Mytilinos Mytilinos Razakos Sapounakis Tatakis Tsekourakis Tsigkas Tsigkas Tsigkas Tsigkas Au-Yeung Au-Yeung Au-Yeung Ip Lee Kerekes Kerekes Kerekes Varga Banerjee Sinha Sinha Bagherian Bagherian Dehghan Hadaegh Nia Mahmoodi Mobasheri Mobasheri Mortazavi Boldrin De Gregorio De Gregorio De Gregorio

George Makrina Makrina

Greece Greece Greece

Pascha light 2 Work Massive Therapy

Theodoros

Greece

VAPTISI

Nestor Nestor Nestor Nektaria Nektaria Nektaria Nektaria Vasilis Nikos Nikos Nikos Nikos Xrysa Georgios Georgios Christos Pantelis Avgoustis Chronis Giorgos Giorgos Giorgos Giorgos Kwong Ying Kwong Ying Kwong Ying Ngai Leung Hon-Kwong Istvan Istvan Istvan Szilard Sounak Ayan Ayan Abbas Abbas Amin Mahmoud Hossein Miran(shoresh) Miran(shoresh) Seyed Ehsan Samuele Alfonso Alfonso Alfonso

Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary India India India Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Italy Italy Italy Italy

Athens downtown Coffee time Snging with friends Unknown soldier monument Three worlds On duty Marching Pilgrimage of epitaph No11 O Agonas To Adiko Polemontas Fotia K Entasi Εpitaph Anypsosi Defte Labete Fos PIEGE Argyromouri Old lady Air Sea Show Rescue The home of a homeless man Landing in long jump Half sunk ship Water Festival 02 Boxing 02 Boxing 05 Intercepted Discovery look Migrant life Teardrop Made in Harghita Koppany MC in Nagykanizsa Duelling Swords Tarpan Chot Festival Eventday Humen and soil Nimvar Nothing to declare Noushabad6 Encomium Mania2 People in muharram Womans rugby Access Denied – Seoul Indignation and Hope – Seoul Another World Is Still Possible – Seoul

Macinai Macinai Rubboli Bolgov Van Balken Taborda Taborda Taborda Taborda Suloev Al Sultan Al Sultan Bricelj Mauko Ajuriaguerra Saiz Ajuriaguerra Saiz Asensio Asensio Asensio Busquets Plaja Stock Lee Lee Lee Yesiltas Yesiltas

Michele Michele Veniero Ruslan Marcel Joao Joao Joao Joao Alexey Hussain Hussain Bogdan Daniel

Italy Italy Italy Lithuania Netherlands Portugal Portugal Portugal Portugal Russia Saudi Arabia Saudi Arabia Slovenia Slovenia

Hamar pride Bull jumping Snow 19 Exchange Protest My Straw Hat Portuguese Women II Rescue Maneuvers II The Flying Man Jump-Yamal Mourn Terror_1 Skier with Shaddow Childrens race

Pedro Luis

Spain

Big Troublec

Pedro Luis

Spain

Gaze

Ginеs Ginеs Ginеs

Spain Spain Spain

Caida Revolcon Estocada

Albert

Spain

FALL

Klaus Hsiu-Chin Hsiu-Chin Hsiu-Chin Bekir Bekir

Breitling show 2 India bathing festival Man People bathing festival Colorsky5k Wanted

Elgin

Keith

Carr Carr Huynh Tan Huynh Tan Vu Phuoc Vu Phuoc

Randy Randy Thang Thang Nguyen Nguyen

Switzerland Taiwan Taiwan Taiwan Turkey Turkey United Kingdom USA USA Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Underfoot Flying Mouthpiece Got the Knock Down Niem Vui Tuoi Gia On Bai Working of life Children right

Portrait and Body (PB)- color/mono FIAP/PSA PID color Family name

First Name

Country

Title

Franke Franke Villalba Villalba Villalba Kuen Resch Resch Vock Vock Tsyhanova Tsyhanova

Luis Alberto Luis Alberto Raul Raul Raul Andreas Helmut Helmut Karl Karl Tatsiana Tatsiana

Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Austria Austria Austria Austria Austria Belarus Belarus

La costumbre de Oscar Edward The clown The dance of Venus The grand Charlot White man Auma Portrat 22 Masha Portrat 1 Mongolian girl 1 KC 06 Pray Wind


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И SoaresGomes SoaresGomes SoaresGomes Andreeva Andreeva Andreeva Azinyan Azinyan Dechev Dechev Dimitrova Dimitrova Dimitrova Dimitrova Dimitrova Nikolova Evdokimov Gergova Gergova Gergova Gergova Hristov Hristov Iliev Iliev Kostov Kostov Kostov Kucarov Kucarov Kurukyuvlieva Latev Latev Latev Latev Lazarov Nenov Nenov Nenov Planinski Planinski Sakelariev Sakelariev Sakelariev Sirakov Stoyanov Stoyanov Tanev Tanev

Roberto

Brasil

Nude

Roberto

Brasil

Nudes

Roberto

Brasil

Portal

Dimitrina Dimitrina Dimitrina Bedros Bedros Emilian Emilian Teodora Teodora Teodora Irina

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

I'm not NO! The mask Love triangle She Ballet Through 1 Zephyr Dara Druid Floating Fight

Evgenia

Bulgaria

Brother's love

Angel Dilyana Dilyana Dilyana Dilyana Kiril Kiril Noncho Noncho Kalin Kalin Kalin Rosen Rosen Gergana Zlatko Zlatko Zlatko Zlatko Krasimir Angel Angel Angel Zhecho Zhecho Ivailo Ivailo Ivailo Krum Svetozar Svetozar Todor Todor

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Yuana Pastel Street portrait Stormy Spring Queen Sadness Bridled emotions Yoga painter Double Madnass Conceptual Ustrem Radina Nymph Sama Composition Portrait 3 Portrait 4 Flutist Coquette Timelessness Helplessness Black pete Looking back Dancer Nude4 Romance of the stone The Nest Street portrait Father and son Genadi Simo

Todorova Milanov Fang Fang Hu Huang Kuang Kuang Li Li Liu Luo Ouyang Wan Wang Xiao Xiao Xu Xu Yan Yan Yang Ye Ye Zhao Zhou Zhu Kolaric Rytter Rytter Suszkiewicz Boulanger Boulanger Boulanger Paris Samoyault Boehm Boehm Kluger Kluger Kluger Kluger Koepf Noeth Noeth Noeth Stein-Leibold Stein-Leibold Stein-Leibold Stein-Leibold Charalampakis

Velichka Mladen Li Li Weiguo Weihua Ya Ya Ming Yushan Sui Jianjun Guanlai Yi Jian Steven Steven Xiaomei Ping Jinsong Jinsong Shenghua Wei Wei Peigen Lihe Hanju Zoran Benny Benny Ole Jean Jean Jean Trinley Guy B. Gerhard Gerhard Manfred Manfred Manfred Manfred Achim Lothar Lothar Lothar Isolde Isolde Isolde Isolde

Bulgaria Bulgaria China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China Croatia Denmark Denmark Denmark France France France France France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany

Maria in a box Joker Mysterious smile Old man with a red flower Dress up Hardships of life journey Tribal song Primitive women Mother and son Yi Ethnic Elder Cozy Glance back with a smile On the way home The big fellow Brotherhood 2 homeless people Old Hippies need love too Make up Facial makeup of Eight Generals1 Tibetan young boy in the snow 1 Tibetan young boy in the snow 2 Soul of stone Miao Ethnic Child in packbasket Desire Cool Comfortable life Phantom elf Melancholy Come here Three guards Two Women in Motion Alexia 1 Marine L6 Nolwen M Look at me Le fou de l empereur Duo 5 - SW Patrick 3 Have a look-3 Spring of life-1 A natural beauty-2 Black beauty-2 Fanny 14 Muskelspiel Skulptur Stiller Blick Born to fight Curly head Princess of roses Romantical moment

Manos

Greece

HARMONY


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Charalampakis Economidis Gatsoulis Girvalaki Kavroulaki Kazazis Kazepidis Kikakis Kikakis Lambropoulou Marketaki Mytilinos Papadatos Paraskevakis Paraskevakis Tatakis Tsigkas Tsigkas Vrentzou Vrentzou Wong Wong Kerekes Kerekes Kerekes Varga Varga Ghosh Arabzadeh Bagheri Kafash Bagheri Kafash Dehghan Hasanzade Heidari Khayat Heidarian Nainy Heidarian Nainy Heidarian Nainy Mobasheri Doyle Doyle Doyle Falsetto Falsetto Macinai Macinai

Michele Luciana Luciana Marzio Filippo Veniero Francesca Francesca Andris Andris Ruslan Ruslan Normante Marcel Marcel Marcel Hakon Hakon Hakon Tomasz Tomasz Lajos Lajos Radu Alexey Natalya Natalya Natalya Firyal Najla David Poey Cher

Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Latvia Latvia Lithuania Lithuania Lithuania Netherlands Netherlands Netherlands Norway Norway Norway Poland Poland Romania Romania Romania Russia Russia Russia Russia Saudi Arabia Saudi Arabia Singapore

Kara child Indian look 08 Forever together Mauro 05 Maramures People 1093 Ladakh Monk The Wheel Boy Paint with the light V Spirited away IV Autumns Soul Emilija Vision 2 My baby Outlook Fiddle Bunker flow of light Lulu on wooden planks Tropical feeling Smoke Turban Astonishment Grave times Gesture Strange woman Goddess Selene Inhaling the sea Virgo When Are you sure Simple smile

Antonio

Spain

Aquarius

Antonio

Spain

Gemini

Makeup Woman

Macinai Messina Messina Minorello Rubboli Salice Salice Apsenieks Apsenieks Bolgov Bolgov Ribokaite Van Balken Van Balken Van Balken Gronning Gronning Gronning Pisarski Pisarski Nagy Nagy Stanese Suloev Trotsevich Trotsevich Trotsevich AlHassan Angawi Tay Peinado Munoz Peinado Munoz Peinado Munoz Stock

Antonio

Spain

Bride

Klaus

In thoughts

Iran

Pari

Elgin

Keith

Amir Hossein

Iran

Crescent

Elgin

Keith

Amir Hossein

Iran

Hope

Jenkin

Malcolm

Amir Hossein

Iran

White half

Jenkin

Malcolm

Miran(shoresh) Joe Joe Joe Massimiliano Massimiliano Michele Michele

Iran Ireland Ireland Ireland Italy Italy Italy Italy

Old shepherd Lulu Thinking Rachelle At The Stairs Ursula In White Old woman Old man Brick factory 3 Kara child 2

Switzerland United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom

Manos

Greece

METLLE

Dimitris Nikolaos Nektaria Eleftheria Georgios Vasilis Nikos Nikos

Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece

George And Mary Surprise Bending aside Pleasure moment Behind the masks Maria No 03 Axentrias Timotheos

Eva

Greece

Fear of aging ii

Xrysa Georgios Spyros Dimitrios Dimitrios Avgoustis Giorgos Giorgos Pelagia Pelagia Shiu Gun Shiu Gun Istvan Istvan Istvan Szilard Szilard Indranil Saeed

Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India Iran

Nude 2 LIANA Maria woman 1 3b Look 3 girls Naked apparition The body Andreas Lost Sleeping beauty 2 Bridal Bliss 2 Glamorous visage Dimitras thoughts Izolda Cinthya Sculpture #4 Glam Look Lili

Hesam

Iran

Modesty

Hesam

Iran

Worried

Amin Golnaz

Iran Iran

Homan

The Synchro Pair Pointe Of View Trapped Box 8

MY TOWN (T) - color/mono and (E) Subtheme 3 European Capitals of Culture 1985 -2020* FIAP/PSA PID color Family name First Name

Country

Title

Franke Franke Franke

Argentina Argentina Argentina

Arquitectura del Malecon Amanece Chalten Esquina de Trinidad

Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Franke Yong Yong Yong Yuen Hassan Rohan Hassan Rohan Hassan Rohan SoaresGomes Argirov Asanov Azinyan Bozhkov Byalkova Byalkova Byalkova Donev Goteva Iliev Iliev Iliev Iliev Iliev JoskovaStefanovа JoskovaStefanovа Kostadinov Marinov Mihaylov Nenov Obretenova Obretenova Planinski Sakelariev Shipchanov Spasova Stoyanov Stoyanov Suhorukov Suhorukov Trifonov Trifonov Trifonov

Luis Alberto Robin Robin Robin Hung Kam

Argentina Australia Australia Australia Australia

Reflejos de Amsterdam Venice Carnevale Venice Havana Street Scene Celebration

MD Tanveer

Bangladesh Bachkovo Monastery

MD Tanveer

Bangladesh Roman Theatre

MD Tanveer

Bangladesh Plovdiv

Roberto

Brasil

Rio de Janeiro 1

Lubomir Ruslan Bedros Todor Ralitza Ralitza Ralitza Anton Violeta Noncho Petar Petar Stoyan Stoyan

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Street Hills under the supermoon The Roofs of Prague Night-Watch Plovdiv Follow the light 16.23 Directions Prague Stare Mesto Plovdiv Athens Grand Place, Brussels Atomium, Brussels In love Night over the city

Elena

Bulgaria

Castel Gomilica

Elena

Bulgaria

Street

Konstantin Svetlin Minko Angel Antoaneta Antoaneta Zhecho Ivailo Petar Stela Svetozar Svetozar Kaloian Kaloian Andrey Andrey Andrey

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Point of view Question Bangkok Berlin Time for a walk In the fog time Rheiknierbrucke Shumen Hisar kapiya Invisible - Istanbul Curve To the market Plovdiv Before Sunset PlovEdiv Hallstatt Foro Romano Kotor

Trifonov Trifonova Tsetkova Vasilev Vassilev Li Liu Liu Shao Wan Wan Wan Yang Ye Suszkiewicz Suszkiewicz Jarvinen Kalamies Kuronen Laine Boulanger Boulanger Boulanger Boulanger Heritier Heritier Heritier Jourdain Jourdain Jourdain Jourdain Dietl Koepf Noeth Athanasopoulos Baladakis Baladakis Girvalaki Gourgioti Kazepidis Kikakis Kikakis Papadopoulou Sapounakis Toussimis Toussimis

Trifon Elena Dana Yuliy Nikolai Jianping Liqun Liqun Zhanxiang Yi Yi Yi Shenghua Wei Ole Ole Raimo Elvi Vili Ari Jean Jean Jean Jean Jacques Jacques Jacques Roger Roger Roger Roger Claudia Achim Lothar

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria China China China China China China China China China Denmark Denmark Finland Finland Finland Finland France France France France France France France France France France France Germany Germany Germany

Plovdiv Bubbles Plovdiv. In winter. Music for Deaf 6 Vitosha blvd. Dream land Past and present Traffic in heart Stockaded village in cloud City corner 3 Morning exercises 2 Window 2 Fascinated in stilted building Morning glow of Miao Village Street Musicant Copenhagen Vilna Cathedral and sun Ny Havn St Petersburg Just Before Dark Grand Palais Steel Lace Eiffel Tower Chimere Notre Dame Manarola Ville Futuriste Ombrello Rosso Lady In Red Old Honfleur Pudong Shanghai Raining Rotterdam Schwaebisch-hall-64 Verhuellt

Yannis

Greece

PATHWAY

George George Nektaria Nitsa Vasilis Nikos Nikos

Greece Greece Greece Greece Greece Greece Greece

Prague 029 Desdren 2 Divine-Milan Kavalaport Walk in the rain Parathro Sto Koule-Iraklio Antanaklasi Sta Neoria-Iraklio

Anatoli

Greece

NISIOTIKO

Pantelis Dimitris Dimitris

Greece Greece Greece

Madrid Athens 1985 Bergen 2000


L IS t O F ACCe Pt e D Aut HOR S BY SeC tIOn S • СпИ С ъ К Н а пР И ЕтИтЕ автОРИ пО Ра ЗД Е Л И Tsekourakis Tsigkas

Chronis Giorgos

Greece Greece

Tsigkas

Giorgos

Tsigkas Vrentzou Vrentzou Vrentzou Zeinis Zeinis Au-Yeung Au-Yeung Kerekes Kerekes Kovacs Kovacs Szabo Szabo Banerjee Swami Jafari Bagheri Kafash Dehghan Dehghan Dehghan Hasanzade Heidari Khayat Mahdavi Mahdavi Mahdavi Mahmoodi Mahmoodi Mahmoodi Mortazavi Nazemzadeh Nazemzadeh Yadmellat Yadmellat Danev Danev Doyle Doyle Goldin Goldin Amendolara Amendolara

Giorgos Pelagia Pelagia Pelagia Efstathios Efstathios Kwong Ying Kwong Ying Istvan Istvan Krisztian Krisztian Janos Janos Sounak Seema Siamak

KAVALA CITY See you_(Athens) Lines from Olympic Stadium Greece (Athens) Greece Umbrellas in the city of Thessaloniki Greece Admire Greece Riding Greece My nation Greece Silent Melody Greece Rash Hour Hong Kong Busy Night Traffic Hong Kong Sunset Fish Pond Hungary Running at home Hungary Maramuresan wedding Hungary Trees in town Hungary Hamnoy Hungary Top and bottom Hungary Going higher India Men who stare at goats India Mumbai CST Iran Snowy

Hesam

Iran

Pass

Amin Amin Amin Golnaz

Iran Iran Iran Iran

Plan Skating rink Village Night Daily life

Homan

Iran

Colosum

Arash Arash Arash Hossein Hossein Hossein Seyed Ehsan Farzin Farzin Iman Iman Stoycho Stoycho Joe Joe Leonid Leonid Pietro Pietro

Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Ireland Ireland Ireland Ireland Israel Israel Italy Italy

Flying over Polluted City 2 Flying over polluted city Nasirolmolk Mosque Urmia City Urmia City2 Urmia City4 People and flowers Fifth Season The cold street Shiraz at night Zand castle O'Connell Bridge, Dublin, Ireland Rosie Hackett Bridge, Dublin, Ireland Valencia Bridge Valencia Cyclist Daily tram Night under the Bridge Matera 1 Matera 2

Boldrin Boldrin Boldrin De Gregorio De Gregorio Falco Falsetto Macinai Macinai Messina Messina Minorello Minorello Minorello Rubboli Rubboli Salice

Samuele Samuele Samuele Alfonso Alfonso Giuseppe Massimiliano Michele Michele Luciana Luciana Marzio Filippo Marzio Filippo Marzio Filippo Veniero Veniero Francesca

Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy

Salice

Francesca

Italy

Bolgov Dirgela Dirgela Dirgela Ribokaite Ribokaite Ribokaite Van Balken Van Balken Gronning Gronning Gronning Taborda Nagy Nagy Stan Stan Stan Angawi Tan Tay Mauko Metljak Stock Atilla Yesiltas Vu Phuoc Price Price

Ruslan Dainius Dainius Dainius Normante Normante Normante Marcel Marcel Hakon Hakon Hakon Joao Lajos Lajos Valentina Valentina Valentina Najla Thiam Siong David Poey Cher Daniel Drago Klaus Pelin Bekir Nguyen Colin Colin

Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Netherlands Netherlands Norway Norway Norway Portugal Romania Romania Romania Romania Romania Saudi Arabia Singapore Singapore Slovenia Slovenia Switzerland Turkey Turkey Vietnam Wales Wales

Budapest La Defense 01 – Paris La Defense 06 – Paris Suspended – Brussels Avatar – Brussels Parking Skaters in the square Metropolitan landscape Mnam 2 Vancouver 02 Garbatella bridge Parigi Defense 01 Parigi Defense 014 Parigi Defense 016 Firenze Lungarno Firenze reflections The London Bridge Waiter Millenium Bridge & St Pauls Cathedral Old Town Morning Vilnius in swamps 1 Vilnius in swamps 2 Vilnius in swamps 4 The Bridge Late day 6 Late day Railway station, Madrid Nollendorfplatz, Berlin Exploring London Munchner Freiheit Waiting for summer Martin Moniz 28 Gateway Sibiu Piata Huet Sibiu Shoping in Market Hall Walk on Charles Bridge Winter in Istanbul 2 Do not be afraid Marina Barrage Dubai bustle Cloth hall, Krakow 3 Apathy Riedberg Germany Freedom Alone winter The color of market Sound of music The Bullring admirers


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section Open - B&W, monochrome Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • The lamb

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Агнето


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section Open - B&W, monochrome Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • Travellers

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Пътешественици


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section Open - B&W, monochrome Istvan Kerekes, EFIAP/d1 • Hungary • Workers with coal

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Черно-бяла, монохромна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Работници във въглища


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section Open - Color Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • The wild girl

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Цветна - Отворен • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Дивото момиче


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

Section NATurE HPS Honourable Mention Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • Flying moments

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел ПРИРОДА HPS Почетно Поощрение Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Летящи моменти


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section NATurE Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • Angels

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел ПРИРОДА • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Ангели


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section NATurE Istvan Kerekes, EFIAP/d1• Hungary • Bearded reedling

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел ПРИРОДА • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Брадат синигер


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section NATurE Istvan Kerekes, EFIAP/d1 • Hungary • reflection with dragonflies

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел ПРИРОДА • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Отражение с водно конче


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

Section Photojournalism (TrAD) FIAP BrONZE medal Istvan Kerekes, EFIAP/d1 • Hungary • Made in Harghita

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Фотожурналистика (TrAD) FIAP БРОНЗОВ медал Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Направено в Харгита


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

Section Photojournalism (TrAD) PSA BrONZE medal Istvan Kerekes, EFIAP/d1 • Hungary • Migrant life

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Фотожурналистика (TrAD) PSA БРОНЗОВ медал Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Мигрантски живот


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section Photojournalism (TrAD) Istvan Kerekes, EFIAP/d1 • Hungary • Teardrop

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Фотожурналистика (TrAD) • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d1 • Унгария • Капка от сълза


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

Section Portrait & Body JurY incentive diploma by Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFrP Istvan Kerekes, EFIAP/d • Hungary • Dimitras thoughts

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Портрет и тяло Жури поощрителна диплома от Дорота Кисия, EFIAP, ESFIAP, AFrP

Ищван Керекеш, EFIAP/d • Унгария • Мислите на Димитрис


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section Portrait & Body Istvan Kerekes, EFIAP/d • Hungary • Glamorous visage

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Портрет и тяло • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d • Унгария • Бляскава визия


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section Portrait & Body Istvan Kerekes, EFIAP/d • Hungary • Izolda

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Портрет и тяло • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d • Унгария • Изолда


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section My town (ECC 1985 -2020) Istvan Kerekes, EFIAP/d • Hungary • running at home

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d • Унгария • Бягам в къщи


B E S T P R E S E N TE D AUTHOR - F I A P b ad ge

SELECTION • Section My town (ECC 1985 -2020) Istvan Kerekes, EFIAP/d • Hungary • Maramuresan wedding

FIAP значка - НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР

Раздел Моят град (ЕСК 1985-2020) • СЕЛЕКЦИЯ Ищван Керекеш, EFIAP/d • Унгария • Марамурска сватбаA

BRIeF

OVeRVIew

OF

2016

К РаТ Ъ К

ПРЕгЛЕД

на

2016

International Photo Salon Plovdiv is a photographic competition under the patronage of the International Federation of Photographic Art (FIAP), recognition of Photographic Society of America (PSA), Hellenic Photographic Society (HPS) and the patronage of the Academy of Photography Bulgaria “Yanka Kyurkchieva” (APB). So far, our traveling exhibition “IPS Plovdiv 2016 - Selected” visited 10 art palces in 8 populated settlements.

Меж дународен Фото Салон Пловдив e фото-графски конкурс под патронажа на Международната Федерация за Фотографско Изкуство (FIAP), призна-нието на Фотографско Oбщество на Америка (PSA), Фотографско общество на Гърция (HPS), и патронажа на Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА). Досега, нашата пътуваща изложба „МФС Пловдив 2016 - Избрано“ гостува в 10 арт локации в 8 населени места.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Here’s the way of the exhibitions: Opening and awarding in Plovdiv - gallery of UPA, Primorsko, IYC - PHOTOVACATION 2016, Razgrad - Art Gallery Professor ILIA PETROV, Burgas - Exhibition Center FLORA, Gabrovo - Art Gallery HRISTO TSOKEV, Kardzhali - Art Gallery KRUG, Plovdiv - gallery of UPA, second exhibition, Pleven - Art Gallery ELIjAH BESHKOV, Plovdiv - Cat & Mouse - The GOLD medals, Pazardzhik - Art Gallery STANISLAV DOSPEVSKI.

After the first exhibition of 4th IPS Plovdiv (30.06. - 15.07.17) we hope, that will visit again all galleries of our partners from the current tour and to be a guest of new ones.

Ето и пътя на изложбата: Откриване и награждаване в Пловдив Галерия на ДПХ. Приморско, ММЦ - ФОТОВАКАНЦИЯ 2016, Разград - ХГ Професор ИЛИЯ ПЕТРОВ, Бургас - Експозиционен център ФЛОРА, Габрово - ХГ ХРИСТО ЦОКЕВ, Кърджали - Арт галерия КРъГ, Пловдив - Галерия на ДПХ, втора изложба, Плевен - ХГ ИЛИЯ БЕшКОВ, Пловдив - Котка и Мишка - ЗЛАТНИТЕ медали, Пазарджик - ХГ СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ.

След първата изложба на 4-ти МФС Пловдив (30.06. - 15.07.17) се надяваме да посетим всички галерии на нашите партньори от досегашното ни турне и да гостуваме и на нови.


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети МФС Пловдив 2016“

1

06.06.16 – 24.06.16 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ

152

photographs фотографии


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети МФС Пловдив 2016“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

2

03.09.16 – 11.09.16

Primorsko, International Youth Center Приморско, Международен Младежки Център


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

3

19.09.16 – 05.10.16

Razgrad - Art Gallery Professor Ilia Petrov Разград - Художествена Галерия Професор Илия Петров


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

4

03.10.16 – 16.10.16

Exhibition Center FLORA Burgas Експозиционен Център ФЛОРА Бургас

BURGAS MUnicipAlity Община бУРГаС


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

5

11.10.16 – 05.11.16

Gabrovo, Art Gallery Hristo Tsokev Габрово, Художествена Галерия Христо Цокев


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

6

22.10.16 – 05.11.16 Kardzhali, Krug Art Gallery Кърджали, Арт Галерия Кръг

M unicipality K ardzhali О бщина К ърджали

of


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

7

14.10.16 – 28.10.16 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

e-mail: dph@plovdivartdph.eu

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

http://www.plovdivartdph.eu

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

8

25.04.17 – 12.05.17

Pleven, Art Gallery Elijah Beshkov Плевен, Художествена Галерия Илия Бешков


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

9

08.04.17 – 30.05.17

Бар Котка и Мишка, кв. Капана, гр. Пловдив Bar Cat and Mouse, Kapana district, Plovdiv


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘16 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘16 - Избрано“

10

02.06.17 – 23.06.17

Pazardzhik - Art Gallery Stanislav Dospevski Пазарджик - Художествена Галерия Станислав ДоспевскиGeneral exhibition “Fourth IPS Plovdiv 2017” • Основна изложба „Четвъти MФС Пловдив 2017“

1

30.06.17 – 15.07.17 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ

158

photographs фотографии


General exhibition “Fourth IPS Plovdiv 2017” • Основна изложба „Четвъти MФС Пловдив 2017“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu
Supported by Plovdiv Municipality

FIAP Patronage № 2017/110

PSA Patronage № 2017-123

HPS Patronage № 2017/012

APB Patronage № 2017/002

Проектът се осъществява в подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019 The current project is conducted in support of Plovdiv European Capital of Culture 2019

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Художествена галерия Илия Бешков гр. Плевен

Художествена галерия Станислав Доспевски гр. Пазарджик

Е КС П ОЗИ ЦИ О НЕ Н ЦЕ НТ ЪР Ф ЛО РА E XHI B I T I O N C E N T E R F LO R A

БУРГАС B UR G A S

Note: About all photographs in this catalogue, neither FIAP, PSA, HPS, APB, nor the exhibition sponsors can assume any responsibility for misuse of copyright by anyone! Salon chairman: Anton Savov (CEO of Reflexes Ltd.); Address: 22, Asen Hristoforov Str , 4004 Plovdiv, BULGARIA; E-mail: info@photosalon-plovdiv.com