__MAIN_TEXT__

Page 1

FIAP Patronage № 2016/171 PSA Patronage № 2016-096 APB Patronage № 2016/003

Supported by Plovdiv Municipality


Plovdiv Municipality

Община Пловдив

Dear ladies and gentlemen,

It is my pleasure to present you the catalog of the Third edition of „International Photo Salon Plovdiv - 2016“! And again this year, this unique photographic event is held under the Patronage of FIAP, PSA and Academy of Photography „Yanka Kyurkchieva“ with the financial support of the Municipality of Plovdiv. We are all glad that the event has not only created its loyal audience but it has managed to attract many young and talented people. Plovdiv Municipality has supported and will continue to support such worthy events that are an integral part of the cultural calendar of our ancient city and that will present us with dignity in the year 2019, when Plovdiv will be the European Capital of Culture. We are proud of the fact that for the second time „International Photo Salon Plovdiv“ has received the maximum score of 5 stars by FIAP. This is high recognition, challenge and inspiration for future development. In the third edition of the „International Photo Salon Plovdiv - 2016“ there competed 4877 photographs submitted by 398 artists from 59 countries from 5 continents. For the final selection, the five-member international jury, Chairman Mr. Boro Rudich (Macedonia), defined 1593 photographs of 333 authors from 54 countries. A difficult task, which was professionally implemented, full of positivism and love for photography. I am proud, as a Mayor of the sixth-oldest living city in the world and the oldest one in Europe, possessing more than 700 cultural and historical sites and over 300 000 movable cultural monuments and artifacts from seven archaeological period, that in 2016 „International Photo Salon Plovdiv“ added another new section in the contest on the theme „Plovdiv - European Capital of Culture - 2019“! I believe that the catalog you are holding in your hands will make you flight on the wings of photography, will enrich your emotions and dreams and you will fall in love with our city. The doors of Plovdiv are wide open for people who want to immerse themselves in a special and unique city, full of unique spirit and atmosphere. We will welcome you with the traditional Bulgarian hospitality! There is something predestined in the millennial history of the city that makes everyone fall in love with it at first sight. Some kind of magic that makes him or her to return again! We expect you also in the next „International Photo Salon Plovdiv“ in 2017. dipl. eng. Ivan Totev

Mayor of Plovdiv

Уважаеми госпожи и господа,

За мен е удоволствие да Ви представя каталога на третото издание на „Международен фото салон Пловдив - 2016“! И през настоящата година, това уникално фотографско събитие отново се провежда под патронажа на FIAP, PSA и Фотографска академия „Янка Кюркчиeва“, с финансовата подкрепа на Община Пловдив. За всички нас е радостно, че проявата не само създаде своя вярна публика, но успя да привлече много млади и талантливи хора. Община Пловдив е подкрепяла и ще продължава да подкрепя подобни стойностни събития, които са неизменна част от Културния календар на нашия древен град, и които ще ни представят по достоен начин през 2019 г., когато Пловдив ще бъде Европейска столица на културата. Горди сме и от факта, че за втори път, „Международен фото салон Пловдив“ получи максималната оценка на FIAP от 5 звезди. Това е високо признание, предизвикателство и вдъхновение за бъдещо развитие. В третото издание на „Международен фото салон Пловдив - 2016“ се състезаваха 4877 фотографии, представени от 398 автора от 59 държави, от 5 континента. За финалната селекция, петчленното международно жури, с председател г-н Боро Рудич (Македония), определи 1593 фотографии на 333 автора от 54 държави. Една нелека задача, която бе изпълнена професионално, с много позитивизъм и любов към фотографията. Горд съм, като кмет на шестия най-стар жив град в света и най-старият в Европа, притежаващ повече от 700 културно-исторически забележителности и над 300 000 движими културни паметници, с находки от седем археологически периода, че през 2016 година, „Международен фото салон Пловдив“ добави още един нов раздел в конкурса, посветен на темата „Пловдив – Европейска столица на културата – 2019“! Вярвам, че каталогът, който държите в ръцете си, ще Ви накара да полетите на крилете на фотографията, да обогатите емоциите и мечтите си, и надявам се да се влюбите в нашия град! Вратите на Пловдив са широко отворени за хора, които искат да се потопят в един специален и уникален град, изпълнен с неповторим дух и атмосфера. Ние ще Ви посрещнем с „добре дошли“ и традиционното българско гостоприемство! Има нещо предопределено в съдбата и хилядолетната история на Пловдив, което кара всеки да се влюби в него още от пръв поглед. Кара го и да се връща отново! Очакваме Ви и на следващия „Международен фото салон Пловдив“ през 2017 година! инж. Иван Тотев Кмет на Пловдив


THIRD

IPS

PLOVDIV

Plovdiv Municipality Община Пловдив

2016

ТРЕТИ

МФС

International Photo Salon Plovdiv is a photographic competition under the patronage of the International Federation of Photographic Art (FIAP), recognition of Photographic Society of America and the patronage of the Academy of Photography Bulgaria “Yanka Kyurkchieva”(APB). So far, our traveling exhibition “IPS Plovdiv 2015 - Selected” visited 12 populated settlements. Here’s the way of the exhibitions: 1. Opening and awarding in Plovdiv - gallery of UPA, 2. Veliko Tarnovo - Exhibition halls Rafael Mihaylov, 3. Sofia - Art Gallery Rustica, 4. Burgas - Exhibition Center Flora, 5. Primorsko, IYC - Photovacation 2015, 6. Kardzhali - Art Gallery KRUG, 7. Pleven - Art Gallery Elijah Beshkov, 8. Gabrovo - Art Gallery Hristo Tsokev, 9. Rousse - Budha House - coffee-library, 10. Lom - Art Gallery Colorit & Co, 11. Razgrad - Art Gallery Professor Ilia Petrov, 12. Pazardzhik - Art Gallery Stanislav Dospevski. After the first exhibition (06.06.-24.06.16) we hope, that will visit again all galleries of our partners from the current tour and to be a guest of new ones.

ПЛОВДИВ

2016

Международен Фото Салон Пловдив e фотографски конкурс под патронажа на Международната Федерация за Фотографско Изкуство (FIAP), признанието на Фотографско Oбщество на Америка (PSA) и патронажа на Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА). Досега, нашата пътуваща изложба „МФС Пловдив 2015 - Избрано“ гостува в 12 населени места. Ето и пътя на изложбата: 1. Откриване и награждаване в Пловдив - Галерия на ДПХ. 2. Велико Търново - Изложбени зали Рафаел Михайлов, 3. София - Арт галерия Рустика, 4. Бургас - Експозиционен център Флора, 5. Приморско, ММЦ - Фотоваканция 2015, 6. Кърджали - Арт галерия Кръг, 7. Плевен - ХГ Илия Бешков, 8. Габрово - ХГ Христо Цокев, 9. Русе - Вudha Нouse - кафе-библиотека, 10. Лом - Арт галерия Колорит и Ко, 11. Разград - ХГ Професор Илия Петров, 12. Пазарджик - ХГ Станислав Доспевски. След първата изложба (06.06. - 24.06.16.) се надява- ме да посетим всички галерии на нашите партньори от досегашното ни турне, а да гостуваме и на нови.

to all participants and institutions and partners that have We would like to thank organizations, trust in us with their support! Благодарим на всички участници и на всички организации, институции и партньори гласували ни доверие с тяхната подкрепа!

The judging • Журирането JURY

Chairman • Mr. Boro Rudic, MFFSM, AFIАP (Macedonia) Members: • Mr. Marco Garabello, MPSA EFIAP/b (Italy) • Mr. Burak Şenbak, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Turkey) • Mr. Yavor Popov, AP (Bulgaria) • Mrs. Nelly Gavrilova, AP (Bulgaria)

ЖУРИ

Председател: • Г-н Боро Рудич, MFFSM, AFIАP (Македония) Членове: • Г-н Марко Гарабело, MPSA EFIAP/b (Италия) • Г-н Бурак Сенбак, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Турция) • Г-н Явор Попов, ф.х. (България) • Г-жа Нели Гаврилова, ф.х. (България)


AWA R D S • Н А Г РА Д И FIAP blue badge - BEST PRESENTED AUTHOR • НАЙ-ДОБРЕ ПРЕ ДС ТАВИ Л СЕ АВТОР - FIAP синя значк а Author / Автор • titles

Country • Държава

Roger Jourdain • Роджeр Джордейн

France • Франция

Section Open - Black and white, Monochrome (M) - FIAP / PSA PID mono Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Arun Mohanraj

How To Kiss A Giraffe

United Kingdom

SILVER medal

Yongxiong Ling

Surfing open 2

Australia

BRONZE medal

Karl Vock, EFIAP

Mystic flowergirl 1

Austria

Honourable mention

Danny Yen Sin Wong, MPSA

Earthquake Disaster

Malaysia

Honourable mention

Giuseppe Falco

Shadows of War

Italy

Honourable mention

Yongxiong Ling

Morning 20 bw

Australia

Author • titles

Photography

Country

Ngo Thi Thu Ba

Silk Lines

Vietnam

PSA Awards GOLD medal SILVER medal

Ngo Thi Thu Ba

Of Ceramic Products

Vietnam

BRONZE medal

Miran (shoresh) Mobasheri

Orison

Iran

Honourable mention

Francesca Salice, AFIAP

Running Sisters

Italy

Honourable mention

Frank Detrixhe

Me and my dogs

Netherlands

Honourable mention

Chi Xiaohong

Waiting For

China

APB Awards

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Pietro Bugli, EFIAP/b

Urban forms 10

Italy

incentive diploma

Vahid Babaeii

Veil

Iran

Other awards

JURY incentive diplomas

FIAP Awards

Author • titles

Photography

Country

Mr. Boro Rudic, MFFSM, AFIАP (Macedonia)

Nguyen Vu Phuoc, AFIAP

Wonderfull life

Vietnam

Mr. Burak Şenbak, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Turkey)

Ivan Andonov, AP, AFIAP

Abiturient

Bulgaria

Mr. Marco Garabello, MPSA EFIAP/b (Italy)

Vahid Babaeii

Veil

Iran

Mr. Yavor Popov, Art photographer (Bulgaria)

Mohamed Al Musharfy

Affinity

United Arab Emirates

Mrs. Nelly Gavrilova, Art photographer (Bulgaria)

Arun Mohanraj

The Challenge

United Kingdom

Ngo Thi Thu Ba

4 Photographs

Vietnam

The best author of section

Section Open - Color (C) - FIAP / PSA PID color GOLD medal

Author • titles

Photography

Country

Li Yushan

Running in desert

China

SILVER medal

MD Tanveer Hassan Rohan, AFIAP

Kartika Vrata

Bangladesh

BRONZE medal

Hong Li

Village barbershop

China

Honourable mention

Leonid Goldin, AFIAP, EIPAS

Vaccination

Israel

Honourable mention

Qingping Ding

Basketball Court

China

Honourable mention

Seyed Ali Miremadi

Gold Shadows

Iran

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Lu Ping

Silent

China

SILVER medal

Marzio Minorello, EFIAP, AFI

Running Emotions

Italy

BRONZE medal

Dorothy Chung Ming Chan, PSA

Help

Canada

Honourable mention

Nils-Erik Jerlemar, EFIAP/p, MPSA, ARPS, GPU CR5, ER.ISF, RSF/G, BP.ICS, ICS.Safiiri, Stormy Weather No 2 FICS, HonFICS MUSPA, EFMPA, HonEFMPA

Sweden

Honourable mention

Li Peng

The Turning Scripture

China

Honourable mention

Jin Shufan

Cloud of the hometown

China

PSA Awards

APB Awards

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Marzio Minorello, EFIAP, AFI

Cani Guida 01

Italy

incentive diploma

Li Yushan

On road of watering trees

China

Other awards

JURY incentive diplomas

FIAP Awards

Author • titles

Photography

Country

Mr. Boro Rudic, MFFSM, AFIАP (Macedonia)

Miroslav Mominski

Layers

Bulgaria

Mr. Burak Şenbak, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Turkey)

Zvonko Kucelin, MF HFS

Bora-12

Croatia

Mr. Marco Garabello, MPSA EFIAP/b (Italy)

Cezary Kowalczuk

Time

Poland

Mr. Yavor Popov, Art photographer (Bulgaria)

Dorothy Chung Ming Chan, PSA

Cowboy wrestling with calf

Canada

Mrs. Nelly Gavrilova, Art photographer (Bulgaria)

Cezary Kowalczuk

Steel Ball

Poland

The best author of section

Dorothy Chung Ming Chan, PSA 4 Photographs

Canada


AWA R D S • Н А Г РА Д И S e c t i o n n atur e ( N ) - F I A P / P S A N D Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Francis King, EPSA

Moon Rise Over Antarctica 1

Canada

SILVER medal

Alexandar Ivanov

Tired wings

Bulgaria

BRONZE medal

Xiahong Zhang

Rest

China

Honourable mention

Lu Ping

Compete

China

Honourable mention

Abdulla AL-Mushaifri

Desert Lines

Qatar

Honourable mention

Xinwei Yang

Talking on branch

China

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Gordon Bramham, MPAGB EFIAP/P EPSA

Black Buck Siesta

England

SILVER medal

Arun Mohanraj

Wildebeests Migration Masai Mara

United Kingdom

BRONZE medal

Chen Lanfeng

Attack together

China

Wildlife medal

Xiaoliang Liu

Leap Of Life And Death

China

Honourable mention

Norman Johnson

The Lunge

USA

Honourable mention

Ivo Borko, MF FZS, EFIAP/p

Dead valley

Slovenia

Honourable mention

Chin-Chin Tsai

Successful

Taiwan

PSA Awards

APB Awards

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Golriz Khanalizadeh

Sideview

Iran

incentive diploma

Golriz Khanalizadeh

Dune

Iran

Author • titles

Photography

Country

Mr. Boro Rudic, MFFSM, AFIАP (Macedonia)

Minko Mihaylov

Who are you?

Bulgaria

Mr. Burak Şenbak, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Turkey)

Dewi Tanjung

Friendship

Indonesia

Mr. Marco Garabello, MPSA EFIAP/b (Italy)

Ebrahim Alipoor

The Dream Of River

Iran

Mr. Yavor Popov, Art photographer (Bulgaria)

Tong Xiaodong

Kiss of alligator

China

Mrs. Nelly Gavrilova, Art photographer (Bulgaria)

Joe Doyle, AFIAP AIPF

The Couple

Ireland

Norman Johnson

4 Photographs

USA

Author • titles

Photography

Country

Other awards

JURY incentive diplomas

FIAP Awards

The best author of section

S e c t i o n portrait ( P ) - F I A P / P S A P I D c o l o r APB Awards

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Ivo Borko, MF FZS, EFIAP/p

Old farmer with fork

Slovenia

GOLD medal

Manfred Kluger

A Noble Pallor-1

Germany

SILVER medal

Hong Li

Yi woman 8

China

incentive diploma

Joe Doyle, AFIAP AIPF

April In Yellow

Ireland

BRONZE medal

Debiprasad Mukherjee

The Truck Driver

India

Honourable mention

Benny Rytter, AFIAP

Blue blondes

Denmark

Honourable mention

Van Rompaey Diederik

Eyes C you

Belgium

Honourable mention

Kiril Hristov

The other side of me

Bulgaria

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Fanchuan Chen

I am the boss

China

SILVER medal

Dariusz Gawronski

Artist

Poland

BRONZE medal

Hong Li

Child on Daliang mountain 7

China

Honourable mention

Ivan Tonov

M.

Bulgaria

Honourable mention

Fanchuan Chen

Squire

China

Honourable mention

Dilyana Gergova

Scarf

Bulgaria

PSA Awards

Other awards

JURY incentive diplomas

FIAP Awards

Author • titles

Photography

Country

Mr. Boro Rudic, MFFSM, AFIАP (Macedonia)

Chen Junjie

Aboriginal costume 2

China

Mr. Burak Şenbak, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Turkey)

Sandra Upe-Vaage, AFIAP

Weight lifter

Norway

Mr. Marco Garabello, MPSA EFIAP/b (Italy)

Seyed Ali Miremadi

Parsman

Iran

Mr. Yavor Popov, Art photographer (Bulgaria)

Joe Doyle, AFIAP AIPF

AnnaRose Quiet Please

Ireland

Mrs. Nelly Gavrilova, Art photographer (Bulgaria)

Petar Sabol, EFIAP/b EPSA

Black panther

Croatia

Hong Li

4 Photographs

China

The best author of section


AWA R D S • Н А Г РА Д И Section NUDE (N) - FIAP / PSA PID color Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Szilard Varga

In Silk #3

Hungary

SILVER medal

Hakon Gronning, AFIAP

Flame in green bath

Norway

BRONZE medal

Angel Nenov

Woman

Bulgaria

Honourable mention

Roy Gudem, EFIAP

In The Window

Norway

Honourable mention

Plamen Kojucharov

Hair

Bulgaria

Honourable mention

Zvonko Kucelin, MF HFS

Nude-8

Croatia

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Szilard Varga

White Blot

Hungary

SILVER medal

Manfred Kluger

A Natural Beauty-3

Germany

BRONZE medal

Velichka Todorova

Emotion

Bulgaria

Honourable mention

Vitaliy Podgurchenko, EFIAP

Mane

Russia

Honourable mention

Zlatko Latev

Loneliness

Bulgaria

Honourable mention

Dmitry Chastikov

Katie blue smoking

Russia

PSA Awards

APB Awards

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Jiangning Li

In ruin

China

incentive diploma

Andris Apsenieks

Nevermore

Latvia

Author • titles

Photography

Country

Mr. Boro Rudic, MFFSM, AFIАP (Macedonia)

Andris Apsenieks

Equilibrium

Latvia

Mr. Burak Şenbak, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Turkey)

Maya Ivanova

Backbone

Bulgaria

Mr. Marco Garabello, MPSA EFIAP/b (Italy)

Dimitrina Andreeva

Touch

Bulgaria

Mr. Yavor Popov, Art photographer (Bulgaria)

Sefa Ulukan, AFIAP

Wardrope

Turkey

Mrs. Nelly Gavrilova, Art photographer (Bulgaria)

Michel Dupouy, EFIAP/b

Rachel

France

Szilard Varga

4 Photographs

Hungary

Other awards

JURY incentive diplomas

FIAP Awards

The best author of section

Section MY TOWN ( T ) + European Capitals of Culture 1985 -2019 (E) - FIAP / PSA PID color Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Danny Yen Sin Wong, MPSA

Red Cubes

Malaysia

SILVER medal

Veniero Rubboli, EFIAP/s, BFI, FGISF

Paris LD 4226

Italy

BRONZE medal

Seyed Ehsan Mortazavi

Alley

Iran

Honourable mention

Linda KY Wei

9PM

Australia

Honourable mention

Hu Weiguo

Springside

China

Honourable mention

Xia Xuejun

Hometown in coast 1

China

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Danny Yen Sin Wong, MPSA

Train

Malaysia

SILVER medal

Ebrahim Alipoor

Lives

Iran

BRONZE medal

Hesam Bagheri Kafash

Football

Iran

Honourable mention

Li Peng

Street life 10

China

Honourable mention

Wan Yi

Small town

China

Honourable mention

Dainius Dirgela

Empty Vilnius 1

Lithuania

PSA Awards

APB Awards

Author • titles

Photography

Country

GOLD medal

Istvan Kerekes, EFIAP/p

Playground in Balkan

Hungary

incentive diploma

Li Peng

Living on the old street China

Other awards

JURY incentive diplomas

FIAP Awards

Author • titles

Photography

Country

Mr. Boro Rudic, MFFSM, AFIАP (Macedonia)

Linda KY Wei

Hometown

Australia

Mr. Burak Şenbak, UPI Hermes, EFIAP\b, Hon.SSS (Turkey)

Istvan Kerekes, EFIAP/p

Life in Balkan

Hungary

Mr. Marco Garabello, MPSA EFIAP/b (Italy)

Joe Doyle, AFIAP, AIPF

The Gasworks

Ireland

Mr. Yavor Popov, Art photographer (Bulgaria)

Hu Weiguo

Old house

China

Mrs. Nelly Gavrilova, Art photographer (Bulgaria)

Camilla Ekendal, AFIAP

Left behind

Sweden

Samuele Boldrin, AFI, EFIAP

4 Photographs

Italy

The best author of section


AWA R D S • Н А Г РА Д И Other awards, diplomas and vouchers • Други награди, дипломи и ваучери Award • Partner Награда • Партньор

Author / Автор • titles

Country • Държава

Photography • Фотография

Cup of Third IPS Plovdiv 2016 +500€ - by Reflexes Ltd. • Купата на Трети МФС Пловдив 2016 + 500€ - от Рефлекси ООД Li Yushan • Ли Юшан

China • Китай

Running in desert • Препускане в пустинята

Honorable Diploma of Plovdiv Municipality • Почетна диплома на Община Пловдив Elena Trifonova • Елена Трифонова

Bulgaria • България

The couple • Двойката

Voucher for tourist services (500€) by DAN Travel EOOD • Ваучер за туристически услуги (500€) от ДАН Травел ЕООД Petar Shipchanov • Петър Шипчанов

Bulgaria • България

Night of valkyurite • Нощта на валкюрите

Voucher for free participation in „Bodygraphia 2016“ • Ваучер за безплатно участие в „Бодиграфия 2016“ Manfred Kluger • Манфред Клугер

Germany • Германия

Happy Birthday-1 • Честит Рожден Ден-1

Incentive Diploma by komitet RODOLIUBIE - from bulgarian finalists Поощрителна диплома на Комитет РОДОЛЮБИЕ - от българските финалисти Galin Rachev • Галин Ралчев

Bulgaria • България

Bagatur • Багатур

Diploma of Plovdiv 2019 Foundation • Диплома на фондация Пловдив 2019 Ivo Borko, MF FZS, EFIAP/p • Иво Борко

Slovenia • Словения

Maribor 3IB • Марибор 3IB

Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR • Плакет за най-добре представил се български автор Ivan Tonov • Иван Тонов

Bulgaria • България

Plaque for best presented FOREIGN AUTHOR • Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор Arun Mohanraj • Арун Моханраж

United Kingdom • Обединено Кралство

Plaque for best presented PHOTO CLUB • Плакет за най-добре представил се ФОТО КЛУБ PSA China • PSA Китай

China • Китай

Incentive Diploma - best presented author from Plovdiv • Поощрителна диплома - най-добре представил се автор от Пловдив

Andrei Trifonov • Андрей Трифонов

Bulgaria • България

Incentive Diploma for photography from Matera • Поощрителна диплома за фотография от Матера Pietro Amendolara • Пиетро Амендолара

Italy • Италия

The stone, Matera • Камъкът, Матера

Incentive Diploma by PC Clinic Ltd. • Поощрителна диплома от ПС Клиник Еоод Cezary Kowalczuk • Цезари Ковалчук

Poland • Полша

Congratulations to all winners! And good luck in next edition!

Steel Ball • Стоманена топка


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - B&W, monochrome | Черно-бяла, монохромна - Отворен раздел

Roger Jourdain • France • Drummer Lilou No1

Роджър Жордайн • Франция • Барабанистът Lilou No1


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - B&W, monochrome | Черно-бяла, монохромна - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Inspection in Masai School

Роджър Жордайн • Франция Инспекция в Масайско училище


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - B&W, monochrome | Черно-бяла, монохромна - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Maxence and Melodie

Роджър Жордайн • Франция Mаксенс и Мелоди


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - B&W, monochrome | Черно-бяла, монохромна - Отворен раздел

Roger Jourdain France Curiosity

Роджър Жордайн Франция Любопитство


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - Color | Цветна - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Masais in sunset

Роджър Жордайн • Франция Масайци по залез


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - Color | Цветна - Отворен раздел

Roger Jourdain • France FMX Pedro Moreno No1

Роджър Жордайн • Франция FMX Педро Морено No1


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - Color | Цветна - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Free Wheels 2011 No01

Роджър Жордайн • Франция Свободни колела 2011 No01


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - Nature | Природа - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Mating pink flamingos

Роджър Жордайн • Франция Чифтосващи се розови фламинго


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - Nature | Природа - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Jackal With Hare

Роджър Жордайн • Франция Чакал със заек


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - Nature | Природа - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Leopard And Dikdik No1

Роджър Жордайн • Франция Леопард и антилопа Дик-дик No1


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Open section - Nature | Природа - Отворен раздел

Roger Jourdain • France Chacals A Chabraque No1

Роджър Жордайн • Франция Черногръб чакал No1


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Theme 1 - Portrait section | Раздел Портрет - Тема 1

Roger Jourdain France Masai old man

Роджър Жордайн Франция Масайски старец


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Theme 1 - Portrait section | Раздел Портрет - Тема 1

Roger Jourdain France Pirate No8

Роджър Жордайн Франция Пират No8


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Roger Jourdain France Pirate Eyes

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Theme 1 - Portrait section | Раздел Портрет - Тема 1

Роджър Жордайн Франция Пиратски очи


F I A P b lu e b a d g e - BE S T p r e s e n t e d a u t h o r

Roger Jourdain France Faty

Най-добре представил се автор - FIAP синя значка

Theme 1 - Portrait section | Раздел Портрет - Тема 1

Роджър Жордайн Франция Фати


Abbreviations/Съкращения: А = Author / Автор P/Ф = Photography/Фотография

S T A T I S T I C S

BlACk And whITe monochrome Open section Отворен раздел монохромна Черно-бялА

received получени

accepted приети

/

С Т А Т И С Т И К А

Color Open section

nATure section

PorTrAIT section

nude section

My Town + eCC section

Отворен раздел ЦвеТнА

раздел ПрИродА

раздел ПорТреТ

раздел АКТ

раздел МояТ грАд + еСК

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

№ Country

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

1

Australia

4

16

3

9

5

20

4

10

2

8

2

5

2

Austria

2

8

2

4

2

8

2

6

3

Azerbaijan

1

4

1

4

received получени А

accepted приети

P/Ф

А

P/Ф

4

16

1

1

2

8

2

4

1

3

received получени А

2

P/Ф

8

accepted приети А

2

P/Ф

received получени P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

12

2

4

5

72

4

29

2

32

2

16

1

11

2

Bangladesh

1

4

1

2

1

4

1

3

1

4

1

1

Belarus

1

4

1

3

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

3

1

4

4

16

2

3

6

24

4

4

6

24

5

5

4

16

2

2

2

8

Belgium Brasil

8

Bulgaria

44

145

22

34

31

160

18

9

Canada

6

24

6

14

7

28

10 Chine

50

199

44

88

70

11 Croatia

1

4

1

3

2

12 Cyprus

2

8

2

2

13 Denmark

1

4

1

14 England

2

8

15 Finland

1

16 France

2

1

2

accepted приети

3

4

6

received получени

А

5

7

accepted приети

ToTAl обЩо

12

1

6

20

1

10

7

100

7

17

1

4

12

1

4

32

31

102

14

29

35

110

16

26

10

36

10

20

40

133

14

22

79

686

53

163

6

12

6

24

6

20

5

20

2

5

4

16

3

5

4

16

3

3

7

128

7

59

279

53

96

33

129

28

60

40

160

25

44

8

31

5

11

40

160

19

30

80

958

72

329

8

2

5

1

4

1

3

1

4

1

2

2

6

2

3

2

8

2

3

3

34

3

19

3

12

1

1

2

8

1

4

2

8

1

4

3

40

2

7

3

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

20

1

11

2

8

3

12

3

7

3

12

3

4

2

8

4

40

4

19

4

1

1

2

8

2

3

2

8

2

5

1

4

1

1

8

2

6

3

12

3

6

2

8

2

6

3

12

2

6

1

4

1

4

3

7

8

32

5

11

6

24

5

13

4

16

2

2

2

8

4

17 Germany

7

28

7

12

9

36

6

12

5

20

18 Greece

4

16

2

2

4

16

2

4

1

4

19 Hong Kong

5

20

4

13

5

20

4

10

6

24

6

17

3

12

1

1

20 Hungary

6

24

4

7

7

28

5

7

2

8

2

5

5

20

5

8

21 India

3

12

1

1

6

23

1

1

5

20

3

6

3

12

1

1

22 Indonesia

1

4

1

4

1

4

1

1

1

4

1

3

1

4

1

1

23 Iran

33

130

27

50

38

149

19

29

22

84

11

15

29

116

14

27

24 Ireland

3

12

3

8

3

12

2

4

2

8

1

1

3

12

3

10

25 Israel

1

4

1

3

1

4

1

2

1

4

1

4

6

24

4

5

1

4

1

3

1

4

1

1

2

5

26 Italy

11

43

11

20

11

44

6

15

27 Kuwait

1

4

1

3

1

4

1

3

28 Latvia

1

4

1

2

1

4

5

20

3

5

29 Lietuva

2

8

1

1

2

8

1

3

2

8

2

2

2

8

30 Luxembourg

2

8

2

5

2

8

1

1

2

8

2

5

2

8

1

4

1

2

2

2

8

1

4

1

4

1

1

3

12

3

7

1

1

4

4

1

1

1 1

3

1

1

0

8

0

3

32

3

10

4

44

3

28 56

4

16

1

1

9

156

8

1

4

1

1

4

64

3

9

3

12

3

8

6

88

6

49

1

4

1

3

7

92

7

34

3

12

2

5

8

79

5

14

1

4

1

2

1

24

1

12

23

92

15

20

47

571

36

141

1

4

1

2

3

60

3

32

1

4

1

2

1

16

1

11

7

28

7

16

12

163

12

61

1

12

1

9

1

16

1

6

3

2

8

2

3

2

8

1

4

1

2

2

8

2

5

2

48

2

19

2

44

2

13


А = Author / Автор P/Ф = Photography/ Фотография

Abbreviations/Съкращения:

S T A T I S T I C S

Country

BlACk And whITe monochrome Open section Отворен раздел монохромна Черно-бялА received получени

accepted приети

/

Color Open section

nATure section

PorTrAIT section

nude section

My Town + eCC section

Отворен раздел ЦвеТнА

раздел ПрИродА

раздел ПорТреТ

раздел АКТ

раздел МояТ грАд + еСК

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

А

P/Ф

31 Macau

1

4

1

3

2

8

2

7

1

4

1

1

32 Malaysia

1

4

1

3

1

4

1

2

1

4

1

1

С Т А Т И С Т И К А

received получени А

1

accepted приети

P/Ф

4

А

P/Ф

1

4

1

4

3

12

2

8

1

1

35 Norway

5

20

5

9

5

20

12

2

4

1

4

1

4

1

4

1

3

19

4

7

4

16

4

11

3

12

1

1

3 1

4

1

1

2

7

1

4

2

8

2

5

38 Portugal

1

4

1

3

1

4

1

3

39 Qatar

1

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

2

1

4

1

3

40 Romania

3

12

2

6

3

12

2

3

3

12

2

7

3

12

2

4

41 Russia

4

16

2

5

4

16

3

6

3

12

3

3

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

42 Saudi Arabia

1

4

43 Scotland

1

4

44 Serbia

1

4

1

1

1

4

1

4

45 Singapore

3

12

2

4

3

12

1

4

1

4

46 Slovakia

2

8

2

3

1

4

1

2

1

4

47 Slovenia

7

28

5

9

6

24

3

3

3

12

1

4

5

20

1

4

48 South Korea 49 Sri Lanka

4

16

3

6

50 Suomi

1

4

1

1

51 Suriname

3

6

1

4

1

4

1

4

1

2

1

1

4

2

P/Ф

accepted приети

А

P/Ф

А 2

16

2

11

4

1

3

1

20

1

12

1

2

4

1 4

received получени

P/Ф

4

1 2

accepted приети

А

1

4 8

5

P/Ф

1

1

37 Poland

А

1

2

36 Oman

P/Ф

received получени

3

34 Netherlands

5

А

accepted приети

1

33 Moldova

4

received получени

ToTAl обЩо

А

P/Ф

1

16

1

3

3

32

3

5

80

5

24

2

8

2

4

2

8

1

1

5 1

12

1

8

1

4

1

2

2

8

1

2

6

62

5

31

1

4

1

2

1

12

1

8

1

4

1

1

1

20

1

12

2

8

3

56

2

20

2

8

2

6

2

8

4

60

4

20

1

12

1

4

1

2

1

4

1

24

1

6

0

1

4

1

16

1

1

2

8

1

3

2

8

2

3

3

44

2

15

1

4

1

1

1

4

1

2

2

24

2

8

4

16

3

6

3

12

2

2

8

112

8

32

1

4

5

44

4

15

1

8

1

1

1

12

1

4

1

5

20

4

8

1

0

1

4

0

1

4

1

2

3

40

2

1

4

1

1

1

24

1

8

2

24

2

12

6

100

6

27

1

8

1

7

52 Sweden

3

12

2

3

3

12

2

3

1

4

53 Switzerland

1

4

1

2

1

4

1

1

1

4

1

2

54 Taiwan

2

8

2

3

2

8

2

4

2

8

2

5

55 Turkey

6

24

5

12

6

24

4

6

2

8

1

4

1

4

1

4

1

3

9

35

6

10

10

40

5

9

2

8

2

6

6

23

3

5

5

20

5

10

2

8

2

5

11

134

11

45

5

20

4

7

9

35

4

9

6

24

3

8

5

20

3

3

1

4

1

2

1

4

1

2

9

107

8

31

7

28

6

7

28

5

7

88

6

33

177

678

115

United Arab 56 Emirates United 57 Kingdom 58 USA 59 Vietnam ToTAl / обЩо

281 1087 219

13 441

313 1282 201

3 4

5

9 379

1 1

4 252 223

20

1

3

1

4

2

5

1

4

1

4

1

1

2

3

5

20

2

2

16

2

3

1

4

1

1

3

12

3

7

859

130

231

74

286

60

125

178

685

97

165

9

398 4877 333 1593


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И OPEN - MONOCHROME (M) - black & white, monochrome FIAP/PSA PID mono Family name First Name

Country

Title

Ling Ling Ling Ling Tam Tam Tam Wei Wei Kuen Vock Vock Vock

Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Austria Austria Austria Austria

Rodeo thriling 3 Old man stroll Morning 20 bw Surfing open 2 Confrontation Mono Unbalanced Mono Violent Rapid Mono Cow BoyB3 Fortune Teller1 The wall Crazy girl 2 KC 01 Mystic flowergirl 1

Bangladesh

Caged

Bangladesh

Walk In Light and Shadow

Belarus Belarus Belarus Belgium Belgium Belgium Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Waiting for love Love through the years The germ of life Peche Dorze baby Luna Old Castel Sun and Shadow High Abiturient Freedom Ritual Outlook Dream Kurban Еnove

Bulgaria

Did you opened your chakras

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Goatherd Fenses Barber Meeting

Bulgaria

Balance

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Chanove Bunker Queen\'s Bath Loneliness Light Old church

Yongxiong Yongxiong Yongxiong Yongxiong Joseph Joseph Joseph Linda KY Linda KY Andreas Karl Karl Karl MD Tanveer Rohan Hassan MD Tanveer Rohan Hassan Mikus Alfred Mikus Alfred Mikus Alfred Ponsaerts Eugene Simon Claude Simon Claude Anastasova Tanja Andonov Ivan Andonov Ivan Andreeva Dimitrina Andreeva Dimitrina Dragiev Stoyan Ignatova Desislava Iliev Stoyan Iliev Stoyan Ilieva Raya - Delcheva Ivanov Alexandar Ivanov Alexandar Ivanov Alexandar Jurnalova Stanka KaragancheNikolina va Latev Zlatko Latev Zlatko Liapov Kristiyan Mominski Miroslav Mominski Miroslav Mominski Miroslav

Motichka Nenov Nenov Rachev Simeonov Stoyanov Suchev Todorova Tonov Tonov Tonov Tonov Trifonova Chan

Peter Nikolay Angel Angel Galin Ivaylo Alexandar Stefan Velichka Ivan Ivan Ivan Ivan Elena Dany Dorothy Chung Chan Ming Dorothy Chung Chan Ming Dorothy Chung Chan Ming Kam Chiu Tam Kam Chiu Tam Kam Chiu Tam Kam Chiu Tam King Francis King Francis King Francis Koutzarova Maria Koutzarova Maria Kwan Phillip Chen Jinghui Chen Xinxin Chen Xinxin Chen Xinxin Chen Lanfeng Chen Lanfeng Chen Lanfeng Chen Junjie Chen Junjie Ding Qingping Gan Yongan Gan Yongan Gan Yongan Hu Ning Hu Weiguo Huang Weihua Huang Weihua Huang Weihua Jiang Zhizhou

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada

A few winters after people Little Kingfisher The wave Rain Dandelion Winterhorse Girl from Georgia Horizon In the fog Hijab Man with spikes Two rings Eva Diagonals Power Lifting 99

Canada

My best friend

Canada

Closely intertwined

Canada

Share laughter Share tears

Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

Dogsledding race at Haliburton Rodeo 01 Speed Steer wrestling Old Master Never Quits BW Old Mursi Lady wth Lip Plate M Sharing A Smoke II Predator Shaking off the water Wildebeest Jump Down BW Winter Shepherd4 Contemplate Face paiting Watch drama Prairie daughter Record Shaving Glacier Trip to the Arctic Stick drawing A psalm of life Falconry Mugui Figure Believers in the mosque Yi style Hukou Waterfall Staff Old tea drinker Moonlight


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Jiang Jin Jin Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Lu Lu Mei Pan Pan Qi Qi Qi Qi Sang She She Shi Shi Shi Shi Wan Wan Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wei Wu Xia Xia Xia Xiaohong Xiaohong Xiaohong

Zhizhou Ting Ting Hong Hong Hong Peng Peng Peng Guangjian Binbing Binbing Senliang Guangjian Ping Ping Zhu Jinming Jinming Wenhui Jiebing Jiebing Jiebing Zhuo Jiahu Jiahu Cheng Cheng Lijun Lijun Yi Yi Li Li Ming Jianguo Jianjun Jianjun Jianjun Fangru Jinrong Jifang Xuejun Xuejun Chi Chi Chi

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

Old couple Skyhorse Horse in snow Coaching Hard study The Village Class Galloping 5 Highland Life Tibetan is one of life 2 Beach comb Love of the horse Winner Old craftsmanship Process Qiangtang juvenile Prairie journey Weaver Advance bravely Yunhe Terrace in the morning 2 Girl of the store Tea drinkers Grazing in morning Hauling the net Eyes Rural morning tune Under the cloud of night Flower lantern Playing chess Fishing Lonely boat Boy eating lollipop Lonely Lonely lunch Simple happiness Old woman of Liangshan Wharf High jumping Painter Waiting for mother Wrangler Figure2 Butterfly dance 2 Village people Boiling field Song of boat tracker Listening Waiting For Wine Making

Xiaoyun Xiaoyun Xiaoyun Xiaoyun Xue Xue Xue Yang

Zheng Zheng Zheng Zheng Xingda Xingda Xingda Xinwei

China China China China China China China China

Yang

Xinwei

China

Yang Ye Yu Yu Yu Zhang Zheng Zheng Zheng Zheng Zheng Zhu Zhu Sabol Sabol Sabol Andreou Baglar Rytter Rytter Rytter Daffin Daffin Daffin Daffin Downes Downes Downes Downes Rautio Dupouy Dupouy Jourdain Jourdain Jourdain Jourdain Detzner

Xinwei Hongqi Hongli Hongli Hongli Jinfeng Kai Xiangui Xiangui Xiangui Xiangui Hanju Hanju Petar Petar Petar Andreas L Hasan Benny Benny Benny Stuart Stuart Stuart Stuart Janet Janet Janet Janet Heikki Michel Michel Roger Roger Roger Roger Thomas

China China China China China China China China China China China China China Croatia Croatia Croatia Cyprus Cyprus Denmark Denmark Denmark England England England England England England England England Finland France France France France France France Germany

Twilight Pray Cloud Storm Care Small apple Yi people Eyes behind the veil Going home with overhead a can The man with sharp eyes Walker Tangle Camel shadow in desert Vita Inherit 4 Sea freehand The cute little girl 1 The cute little girl 2 The cute little girl 3 The cute little girl 4 Back Intoxicated shadow Cleopatra Sarajlija Pet play Sleep Beauty 2 Big Fish High priestess Passage Window light Running With the Ball Hard Times Dirty Old Town The Night Watchman Metal City The Way Out The Long Journey The Landlord Cloce but so far away Freestyle Empreintes Curiosity Drummer Lilou No1 Inspection in Masai School Maxence And Melodie Pregnancy 2


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И Detzner Detzner Dietl Dorscheid Koepf Koepf Noeth Noeth Pini Seiffert Seiffert Fanos Ioannidis Cheung Cheung Cheung Fong Fong Fong Fong Man Yu Man Yu Wong Wong Wong Wong Kerekes Kerekes Koroknai Koroknai Koroknai Rozsa Varga Ghosh Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Alipoor Alipoor Amani Amani Amani

Thomas Thomas Claudia Michael Achim Achim Lothar Lothar Ernst Susanne Susanne Nestor Iakovos Koon Nam Koon Nam Koon Nam Hoi-Yan Hoi-Yan Hoi-Yan Hoi-Yan Alex Fung Alex Fung Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Istvan Istvan Laszlo Laszlo Laszlo Tamas Szilard Manick Lal Dewi Dewi Dewi Dewi Ebrahim Ebrahim Ramin Ramin Ramin

Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong

Svit 3 Tanja 7 Manhattan im Nebel Mit Herzblut Fanny 46 Fanny 60 Auf den Spitzen Blickwinkel Bug Vasquez Rock Beautie in the dark Before the storm Hello Alexander Horses 11 BW Monkey Portrait 01 BW Monkey Portrait 02 BW Start working Two Fishermen Walking in the river Dancing Couple Powerful jump Pray for luck

Hong Kong

City Walk

Hong Kong

Divergence

Hong Kong

Endurance

Hong Kong

Water Game

Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Iran Iran Iran Iran Iran

Refugee girl Morning Anett Desire Temptation Waves Foggy Pasture Anxious Moment Silence The Lighthouse Song Of The Wind Scream Enthusiasm The walking fog Desert dream Desert sands Mourning

Amani Ameri Ameri Ameri Aminoroayayi Aminoroayayi Babaeii Babaeii Bensaeid Bensaeid Chaiforoush Hassanpour Isfahani Jafari Kaveh Kaveh Kaveh Majdi Majdi Majdi Majdi Miremadi Miremadi Mobasheri Mobasheri Moghadam Moghadam Mortazavi Naghizadeh Nainy Nainy Norouzian Norouzian Poursohi Sadri Sadri Samei Samei Samei

Ramin Davoud Davoud Davoud

Iran Iran Iran Iran

Sprinkle soil Flying without wings Mountainer The last survivor

Morteza

Iran

Bystander

Morteza

Iran

Passage

Vahid Vahid Mohsen Mohsen Mohammad Reza Javad Jafar Khoshoei Siamak Sohrab Sohrab Sohrab Abbas Abbas Abbas Abbas Seyed Ali Seyed Ali Miran(shoresh) Miran(shoresh) Saeed Sabet Ghadam Saeed Sabet Ghadam Seyed Ehsan Arash Amir Hossein Heidarian Amir Hossein Heidarian Rasoul Rasoul Sina Seyed Mohammad Javad Seyed Mohammad Javad Ali Ali Ali

Iran Iran Iran Iran

Love look Veil Castle Dream

Iran

Solitude

Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Hero Passing of time Ceiling Generous Mud man Son of karun Expectation Master painter Pride and hope Tired heart Among the dust Fear Colt Orison

Iran

Happiness and fun

Iran

Out of town

Iran Iran

Religious ceremonies and beach Look

Iran

Light storm

Iran

Mirage

Iran Iran Iran

Childhood 2 Childhood Craftsman

Iran

After war

Iran

Devotee

Iran Iran Iran

Childhood happiness Two generations Woman in cemetery


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Sani Sani Shojaei Taji Teymouri Varasteh Cutland Cutland Cutland Cutland Doyle Doyle Doyle Murphy Goldin Goldin Goldin Amendolara Boldrin Boldrin Boldrin Bugli Bugli Dassogno Falco Falco Gennburg Gennburg Maina Messina Messina Minorello Minorello Rubboli Rubboli Rubboli Salice Buqurais Buqurais Buqurais Apsenieks Apsenieks Dirgela Clement Clement Clement Daemen

Farid Farid Boyuk Raei Ahmad Jamaleddin Vahid Carl Carl Carl Carl Joe Joe Joe Deirdre Leonid Leonid Leonid Pietro Samuele Samuele Samuele Pietro Pietro Daniele Giuseppe Giuseppe Manuela Manuela Andrea Luciana Luciana Marzio Marzio Veniero Veniero Veniero Francesca Mohammad Mohammad Mohammad Andris Andris Dainius Romain Romain Romain Harry

Iran Iran Iran Iran Iran Iran Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Israel Israel Israel Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Kuwait Kuwait Kuwait Latvia Latvia Lithuania Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg

Bringing water Family Stairs to god 2 Latern Sheatfish Pitman CASV 4 Time To Go The Helmet Ebony Ivory Fredau In Thought Leaving Mass The Walk Main Man New museum piece Energy Of Earth Every second The tradition Good Evening Vietnam Metro De Paris 06 Saber 01 Leghorn marathon Urban forms 10 Thai Boxe 4 London at 77 Degrees 2 Shadows of War Kamile Myanmar Before leavening II Lightness Reading Venezia Calatrava Mauro 019 Romanian funeral 1 Romanian funeral 2 Old Romanian man Running Sisters Save Him Three nepalese Prisoner Lost Road to revelation Cinema for one Dancing In The Factory Rays Of The Sun The Vamp Joffereren beim Liesen

Daemen Cheang Cheang Cheang Wong Wong Wong Poiata Detrixhe Detrixhe Detrixhe Halbach Birkelund Gronning Gronning Gronning Gronning Gudem Ropstad Ropstad Upe-Vaage Albusaid Albusaid Albusaid Albusaid Duczynski Duczynski Kowalczuk Kowalczuk Mozalewski Stos Stos Taborda Taborda Taborda AL-Mushaifri AL-Mushaifri AL-Mushaifri Magdo Magdo Magdo Nagy Nagy Nagy Chastikov Chastikov Chuprikov

Harry Sherman Sherman Sherman Danny Yen Sin Danny Yen Sin Danny Yen Sin Anatolie Frank Frank Frank Willem Hans Hakon Hakon Hakon Hakon Roy Bard Bard Sandra Hamad Saud Hamad Saud Hamad Saud Hamad Saud Maciej Maciej Cezary Cezary Tadeusz Krzysztof Krzysztof Joao Joao Joao Abdulla Abdulla Abdulla Istvan Istvan Istvan Lajos Lajos Lajos Dmitry Dmitry Vladimir

Luxembourg Macau Macau Macau Malaysia Malaysia Malaysia Moldova Netherlands Netherlands Netherlands Netherlands Norway Norway Norway Norway Norway Norway Norway Norway Norway Oman Oman Oman Oman Poland Poland Poland Poland Poland Poland Poland Portugal Portugal Portugal Qatar Qatar Qatar Romania Romania Romania Romania Romania Romania Russia Russia Russia

Monsieur et Madame Going Home Competition Praying Jump Over Ao Dai On The Sand Dunes Earthquake Disaster Black church Me and my dogs Rainy Hong Kong Semana Santa Cordoba Black windows It is Cold Endless river Light strip Under construction Under the ferns Bush Lily Railway 2 Old oak 4 She is coming Aby Going Aby Hozn Aby Prestige Aby Tough Iceland 61 Iceland 64 Extrication Monster Imagination On the Sidewalk Touch Freedom French Quarter Meditation and Reading Meeting in the Fog Take Me Home Bw Faces From Oman Lal Khan Fan Returning home Watchtower Empire of the snow Misty forest Running with the wind Triptych Dancers still kids News from the past


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И Chuprikov Chuprikov McNairn McNairn McNairn McNairn Brkljacic Heng Heng Lim Lim Filicko Surina Surina Banfi Borko Borko Novak Novak Rukavina Rukavina Silic Silic Goonaratne Gurusinghe Gurusinghe Gurusinghe Ranasinghe Ranasinghe Toivanen Ekendal Ekendal Jerlemar Stock Stock Chin Tsai Tsai Acikgoz Acikgoz Acikgoz Acikgoz Atasoy Atasoy Gedik

Vladimir Vladimir John John John John Branislav Zee Kek Zee Kek Leong Kiat Leong Kiat Milan Lubomir Lubomir Bostjan Ivo Ivo Jani Jani Matej Matej Barbara Greguric Barbara Greguric Prasada Mohan Mohan Mohan Ravindra Ravindra Erkki Camilla Camilla Nils-Erik Klaus Klaus Lee Hsiu Chin-Chin Chin-Chin Banu Banu Banu Banu Yasemin Yasemin Hasan

Russia Russia Scotland Scotland Scotland Scotland Serbia Singapore Singapore Singapore Singapore Slovakia Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia

Okurochek Touching the invisible A Dark Denial Rags on the Table The Joy of Music The Pull Selfi My golden net M Pouring tea M Fishing Net_Two_BW Going Down the Sand Dune_BW Captivity and freedom PO BOX T letter Toompea Fisherman with broaken net XXI. Century foot-bridge Zima 7041i Norge 1959p Dreaming Stairway

Slovenia

Curious

Slovenia

Circles

Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Suomi Sweden Sweden Sweden Switzerland Switzerland Taiwan Taiwan Taiwan Turkey Turkey Turkey Turkey Turkey Turkey Turkey

Daredevil Face Faith Hawker Great Expectations The smiling window Park in springtime Together The drops Man and Horse Adri in Pose Trio Aging Frisbee Dog Damselfly in the rain Destek Earth Pipe Yorgun Adam Golge Handacalisanlar Acrobat

Gedik Ozek Ulukan Ulukan Ulukan Al Musharfy Al Musharfy Al Musharfy Al Musharfy Baird Baird Dixon Jones Keane Mohanraj Mohanraj Mohanraj Thomson Thomson Jenkins Mao Mao Mao Wang Whitson Whitson Ba Ba Ba Ba Danh Danh Danh Duc Phuoc Phuoc Tam Tan Tan

Hasan Sibel Ustun Sefa Sefa Sefa Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed John John Colin Dionne Diana Arun Arun Arun Ian Ian Buck Lingyun Lingyun Lingyun Rosalie Dave Dave Ngo Thi Thu Ngo Thi Thu Ngo Thi Thu Ngo Thi Thu Do Trong Do Trong Do Trong Truong Anh Nguyen Vu Nguyen Vu Pham Ngoc Kieu Kieu

Turkey Turkey Turkey Turkey Turkey UAE UAE UAE UAE UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK USA USA USA USA USA USA USA Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Gamblers Patron Brooklyn Bridge Fishermen Silk Weawer Affinity Swan Relaxing In Water Fighting Deers French Waiters The Player Hollywood Siren Selfie Hello Mr Snake Smoking Lady The Challenge How To Kiss A Giraffe Bridge Pylon Cafe Creme Island Park Snowy River Mono Light House at Sunrise Light House Night Suicide House Seaweed Farm Foot Soldier 7 BW Toast to 7-Card Stud BW Of Ceramic Products Out To Sea Silk Lines Up Boat Because Rough Sea Come back Orphans Salt marsh Early morning on the sea Wonderfull life Inititaion Lang Le Voi Thoi Gian Tam Mat Dang Tho

OPEN - COLOR (C) - color photography FIAP/PSA PID color Family name First Name

Country

Title

Ling Ling Ling Ling Morit Tam

Australia Australia Australia Australia Australia Australia

Rodeo open Sails 2 Old stone bridge aver 2 Surfing open SWest WA fishermen Panic Station

Yongxiong Yongxiong Yongxiong Yongxiong Vicki Joseph


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Tam Tam Wei Wei Kuen Kuen Vock Vock Vock Vock

Joseph Joseph Linda KY Linda KY Andreas Andreas Karl Karl Karl Karl MD Tanveer Rohan Hassan MD Tanveer Rohan Hassan MD Tanveer Rohan Hassan Mikus Alfred Mikus Alfred Diederik Van Rompaey Heusling Jean Pierre Lejeune Frederic Simon Claude Andonov Ivan Andonov Ivan Andreeva Dimitrina Andreeva Dimitrina Atanasov Veselin Atanasov Veselin Atanasov Veselin Byalkova Ralitsa Dimitrova Irina Ermenkov Ivan Ermenkov Ivan Hadzhiyska Vera Iliev Stoyan Iliev Stoyan Liapov Kristiyan Liapov Kristiyan Matarov Krasimir Matarov Krasimir Matarov Krasimir Mihaylov Minko Mominski Miroslav Motichka Peter Nikolay Nenov Angel Rashkovski Emil Rashkovski Emil Tonov Ivan

Australia Australia Australia Australia Austria Austria Austria Austria Austria Austria

Turbulent Water Close Encounter Morning9 Waiting for Storm2 Jet ski backflip Tauchgang Chaotic girl 1 Fallen glass Fighter 1 Wattrennen 2013-1

Bangladesh Fire Fighter Bangladesh Women Collecting Dry Chilies Bangladesh Kartika Vrata Belarus Belarus Belgium Belgium Belgium Belgium Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Before the parade Last veteran Rhapsody for two Reflet Fred 2 Walvis bay Leaders Together Tailor Pehlivan wrestling Awakening Aliens Supremacy Relations Hands Vatican Staircase Sahara Swan Lake Ice-breaker Protest The Oval Staircase White Turf Saint Moritz Night over Bulgaria In anticipation of the Perseids Falling star Flower from Mars Layers Passes, the big ship passes Winter haven Ice planet Enchanted forest Portrait with yarn

Tonov Tonov Trifonov Trifonov Trifonov Trifonov Chan

Ivan Ivan Trifon Andrei Andrei Andrei Dany Dorothy Chung Chan Ming Dorothy Chung Chan Ming Dorothy Chung Chan Ming Dorothy Chung Chan Ming Kam Chiu Tam Kam Chiu Tam Kam Chiu Tam King Francis King Francis Koutzarova Maria

Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada

Portrait with roses Flower and blood Winter sea The Black Church Spirit and Faith In the fog Headstrong 102

Canada

Motocross

Canada

HELP

Canada

Lines of Synchrony

Canada

Cowboy wrestling with calf

Canada Canada Canada Canada Canada Canada

Do not overtake me Horse in air Struggling horse Synchronized Diving 102 Checking The Fire Surprised Cloud Surrounding Machu Picchu Beautiful Plain No.1 Herding back Chinese dragon Basketball court Li river impression Riding She coming from the fog Hilarity First snow in Seda Washing clothes Morning rhyme Old brickkiln Wave Little partners First light of morning Mud flat of Xiapu In the morning sunshine Go bravely Peaceful life Net Cloud of the hometown Countryside school Gaze1 Mother and son Village barbershop

Kwan

Phillip

Canada

Chen Chen Chen Ding Ding Gan He He Hu Hu Hu Hu Hu Hu Huang Huang Huang Jiang Jiang Jin Jin Li Li Li Li

Jinghui Lanfeng Lanfeng Qingping Qingping Yongan Guangmin Guangmin Ning Ning Weiguo Weiguo Weiguo Weiguo Weihua Weihua Junping Zhizhou Zhizhou Shufan Shufan Hong Hong Hong Hong

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Liu Liu Liu Liu Long Lou Lu Lu Lu Lu Lu Lu Luo Mei Pan Pan Qi Sang She Shi Tong Wan Wan Wang Wang Wang Wang Wei Wei Wei Xia Xia

Peng Peng Peng Peng Yushan Yushan Yushan Binbing Binbing Senliang Jiangning Guangjian Guangjian Guangjian Guangjian Xiaoliang Xiaoliang Xiaoliang Xiaoliang Hua Yongping Yigang Yigang Yigang Ping Ping Ping Wenjie Zhu Jiaying Jinming Jiebing Zhuo Jiahu Lijun Xiaodong Yi Yi Chunjie Jianguo Jianjun Jianjun Fangru Fangru Fangru Jifang Xuejun

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

A Pious Kid Highland Life 2 Mother and Kid The Turning Scripture Running in desert On road of watering trees Camel team in sunset Holiday Sunset Yao girl Buddhist ceremony Happy journey Heart of the Buddha Boat tracker Conductor Blue Harbor Carrying water Colorful land Play football Bistro Drunk Pure Zone Peaceful heart Wish Silent Training Wonderful scenery Unique scenery Working at sunset Night of Lijiang On the makeup Harvest Encounter in teahouse Under the moonlight shadow Going home Curious Terraced field 11 Terraced field 20 Old winery Fishing light A family Doing homework Cast a net Morning The Light Fisherman Morning rhyme of rural village

Xiaohong Xiaohong Xiaohong Xiaoyun Xie Xie Xie Xue Xue Yang Yang Ye You You You Zhang Zhang Zhao Zheng Zheng Zheng Zheng Zheng Zhu Kucelin Kucelin Sabol Sabol Sabol Baglar Rytter Daffin Daffin Daffin Downes Downes Downes Wharmby Helimaki Helimaki Rautio Dupouy Jourdain Jourdain Jourdain Samoyault Samoyault

Chi Chi Chi Zheng Gangjun Gangjun Gangjun Xingda Xingda Guomei Xinwei Hongqi Guiqin Guiqin Guiqin Jinfeng Xiahong Xiangrong Kai Kai Kai Xiangui Xiangui Hanju Zvonko Zvonko Petar Petar Petar Hasan Benny Stuart Stuart Stuart Janet Janet Janet Dave Jussi Jussi Heikki Michel Roger Roger Roger Guy B. Guy B.

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China Croatia Croatia Croatia Croatia Croatia Cyprus Denmark England England England England England England England Finland Finland Finland France France France France France France

Haircut Single Boat Small Store Worship Out of window In snow Fire pave of Tujia Nepal New Year Your eyes Tide flood Colorful smiling In Her Kitchen Herding Play chess Racing Believer 5 Looking back Terraced fields morning Escape Earth Forest Spring rain Sweet little angel 2 Sweet little angel 4 Warm light Jump Bora-12 Autumn 2 Golden sunset Dream land Rain Man Blue veil Lucy A Bridge to Far Determination Skyscrapers The Pie Seller Street Boy Leader of the Pack Early misty morning 2 Misty morning in October 5 Work Roxy Pro FMX Pedro Moreno No1 Free Wheels 2011 No01 Masais In Sunset The fall La rage de vaincre


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Dietl Dietl Dorscheid Kluger Koepf Koepf Koepf Koepf Pini Seiffert Seiffert Seiffert Ioannidis Tsigkas Tsigkas Tsigkas Cheung Cheung Fong Fong Fong Fong Fong Wong Wong Wong Kerekes Kerekes Koroknai Lokos Szerencsi Szerencsi Varga Shedthikere Tanjung Alipoor Amani Aminoroayayi Chaiforoush Jafari Kaveh Kaveh Khayat Miremadi Miremadi Miremadi

Claudia Claudia Michael Manfred Achim Achim Achim Achim Ernst Susanne Susanne Susanne Iakovos Giorgos Giorgos Giorgos Koon Nam Koon Nam Wai-tak Wai-tak Wai-tak Hoi-Yan Hoi-Yan Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Istvan Istvan Laszlo Zoltan Gabor Gabor Szilard Amardeep Dewi Ebrahim Ramin

Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Greece Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India Indonesia Iran Iran

Anmut Arrecife Drummer Sunset Glow-2 Antarctic Art 89 Arctic Art 193 Lofoten 350 Polar Lights 11 Fassade Hiatamadl Red Lips Schornstein Rooftop Dancer Breaking the waves You're on my mind Two runners Steller's Sea Eagle with Fish 03 This is My Fish Why don't you share Play around Frog on a flower Amazing Aorura Freezed up The Catch The Cold Dusk The Nasty Attack The yawning Orphanage life Madonna Woman and balalaika Morning with moon Lines Tre Cime di Lavaredo Lonely tree Mount Bromo Eruption Ashura Women sad

Morteza

Iran

Saffron flower

Iran

Scape

Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Badab sort Sweet naughtiness The melody of karun2 Dusty Childhood crisis Gold shadows Gypsy girl

Mohammad Reza Siamak Sohrab Sohrab Homan Heidari Seyed Ali Seyed Ali Seyed Ali

Miremadi Mobasheri

Seyed Ali Miran(shoresh) Saeed Sabet Moghadam Ghadam Saeed Sabet Moghadam Ghadam Naghizadeh Arash Amir Hossein Nainy Heidarian Amir Hossein Nainy Heidarian Amir Hossein Nainy Heidarian Norouzian Rasoul Norouzian Rasoul Norouzian Rasoul Poursohi Sina Samei Ali Sani Farid ShirmohamMostafa madi Shojaei Boyuk Raei Shojaei Boyuk Raei Taji Ahmad Cutland Carl Cutland Carl Doyle Joe Doyle Joe Goldin Leonid Goldin Leonid Boldrin Samuele Falco Giuseppe Gennburg Manuela Gennburg Manuela Gennburg Manuela Gennburg Manuela Minorello Marzio Minorello Marzio Minorello Marzio Rubboli Veniero Rubboli Veniero Rubboli Veniero Salice Francesca Salice Francesca Salice Francesca Buqurais Mohammad Buqurais Mohammad Buqurais Mohammad

Iran Iran

Moment of war Evening

Iran

Only in Fall

Iran

Sandy curve

Iran

Jop

Iran

Escort ships

Iran

Riding on autumn

Iran

Waiting for moon

Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Desert 2 Sar agha seyd village 2 Sar agha seyd village A Walk Of Life Muddy smoker Baobab street

Iran

Cheshm e oghab

Iran Iran Iran Ireland Ireland Ireland Ireland Israel Israel Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Kuwait Kuwait Kuwait

Holy mountain The waves Firegirl Umbrella Anna Rose Holly On The Couch Holy Greek orthodoxes Vaccination Indian Rice Weeder Watching the Seagulls 1 Cambodia Thingking Angkor Wat Ninu Cani Guida 01 Running Emotions Sciopero Generale 03 Maramures 5119 Orthodox Church Tenderness Old Indian Women Old Tamil Nadu Woman The Taylor Traditional Coffee Candles Walking on dream


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И Ribokaite Ribokaite Ribokaite

Normante Normante Normante

Daemen

Harry

Cheang Cheang Cheang Lam Lam Lam Lam Wong Wong Birkelund Gronning Ropstad Ropstad Upe-Vaage Albusaid Albusaid Albusaid Duczynski Duczynski Duczynski Gawronski Gawronski Gawronski Kowalczuk Kowalczuk Kowalczuk Kowalczuk Stos Taborda Taborda Taborda AL-Mushaifri AL-Mushaifri AL-Mushaifri Magdo Nagy Nagy Chastikov Chastikov Chuprikov Chuprikov Chuprikov

Sherman Sherman Sherman Choi-Cheun Choi-Cheun Choi-Cheun Choi-Cheun Danny Yen Sin Danny Yen Sin Hans Hakon Bard Bard Sandra Hamad Saud Hamad Saud Hamad Saud Maciej Maciej Maciej Dariusz Dariusz Dariusz Cezary Cezary Cezary Cezary Krzysztof Joao Joao Joao Abdulla Abdulla Abdulla Istvan Lajos Lajos Dmitry Dmitry Vladimir Vladimir Vladimir

Lithuania Lithuania Lithuania Luxembourg Macau Macau Macau Macau Macau Macau Macau Malaysia Malaysia Norway Norway Norway Norway Norway Oman Oman Oman Poland Poland Poland Poland Poland Poland Poland Poland Poland Poland Poland Portugal Portugal Portugal Qatar Qatar Qatar Romania Romania Romania Russia Russia Russia Russia Russia

Be together come near Be together to the right Be together Ech hunn dech gar Follow The Light Going To Market Winter Harvest From the Roof Follow Me Follow the Light Dawn at Bagan Phan Rang Fishing Net Making Rushing Home Valnesfjord in my heart Nude in decaying room Blue mist Lindesnes 4 Red Aby Mother Aby Tanazor Aby Twins Iceland 32 Moravia Timanfaya Lady with an Ermine 2016 Girl with tomatoes Retired Black Sea Fleet sailor Steel Ball Stones Time Weightlessness Hair and Sonia Colors of my Flag I m Here The Portuguese Lovers Aya Village Women The Stranger Winter stillness Hayricks winter Mountain farm At the brown rocks In a school-yard Frosty silence Christmas halo Kudesnitsa winter

Podgurchenko Lim Lim Lim Lim Filicko Filicko Borko Mauko Silic Gurusinghe Lpalawatte Ranasinghe Ranasinghe Ranasinghe Ranasinghe Ekendal Ekendal Jerlemar Stock Chin Chin Chin Tsai Acikgoz Acikgoz Acikgoz Atasoy Ozturk Ulukan Boulter Boulter Dixon Jones Mohanraj Mohanraj Mohanraj Woolgar Woolgar Chik Chik Goodwin Mao Mao Wang Wang Wang

Vitaliy

Russia

Good Mood

Leong Kiat Leong Kiat Leong Kiat Leong Kiat Milan Milan Ivo Daniel Barbara Greguric Mohan Kamal Ravindra Ravindra Ravindra Ravindra Camilla Camilla Nils-Erik Klaus Lee Hsiu Lee Hsiu Lee Hsiu Chin-Chin Banu Banu Banu Yasemin Nevzat Sefa Vicki-Lea Vicki-Lea Colin Dionne Arun Arun Arun Christine Christine Kong Poh Kong Poh Danny Lingyun Lingyun Rosalie Rosalie Rosalie

Singapore Singapore Singapore Singapore Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Slovenia Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sweden Sweden Sweden Switzerland Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Turkey Turkey Turkey Turkey Turkey Turkey UK UK UK UK UK UK UK UK UK USA USA USA USA USA USA USA USA

Mui Ne Girls in White Vietnamese Girls in White Vietnamese Lady from Mui Ne Winter Scene in Mongolia Foggy country Green house Horse emotions The lines Red scarf Ther festival Walk To The Light Guests for tea Spotted The Journey Vanila Sky Challenger Life goes on Stormy Weather No 2 Fairplay Desert Exploration Holi Mountain Years Comfortable Coban Farmer Kor Semazenler Cotton and girl Fishermen In Blue Grace Laura with Mask Lines and Angles Peaceful pier The Thinker New Brighton Light House Eyes On The Ball Calm In The Storm The South Coast Outfall Virtuoso Prodigy in training Eye Spy Farm Suicide Horse Back Home at Dusk Morning Dance Morning Fishing


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Wang Ba Ba Ba Danh Duc Duc Tam Tan Tan

Rosalie Ngo Thi Thu Ngo Thi Thu Ngo Thi Thu Do Trong Truong Anh Truong Anh Pham Ngoc Kieu Kieu

USA Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Sand Dune 40 Beauty Dawn 2 The Painting On The River Weak Human Power Before The Storm Don't stop Colorful selfie Working in colors Khoe saac Duoi Anh Binh Minh Mot Ngay Som Tren Bien

Nature (N) - color/mono FIAP/PSA ND Family name First Name

Country

Title

Ling Ling Tam Tam Tam Echelpoel Echelpoel Atanasov Atanasov Atanasov Byalkova Gerginov Hristov Hristov Ivanov Ivanov Ivanov Kojucharov Lefterova Marinova Marinova Marinova Matarov Matarov Matarov Mihaylov Mihaylov Mominski Mominski Obretenova Rashkovski Rashkovski Rashkovski Trifonov Trifonov

Australia Australia Australia Australia Australia Belgium Belgium Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria

Little kingfishers Forest Family Reunion Amazing Grace Dentist in Action Hunting Hawk Koninginnepage Nature Autumn Ships Snow kiss Made in China Black-winged Stilt with mirror Flight Alone Tired wings Three are moor Winter Story New day Marine painting Sun after storm Waterfall Sea sunrise Mood for autumn Who are you? Iceland Morning caress Mirror Morning dew Penetration Spring crocuses Silky morning Stokksnes, Iceland Kirkjufellsfoss, Iceland

Yongxiong Yongxiong Joseph Joseph Joseph Rene Van Rene Van Veselin Veselin Veselin Ralitsa Nikolay Borislav Borislav Alexandar Alexandar Alexandar Plamen Dimitra Vesela Vesela Vesela Krasimir Krasimir Krasimir Minko Minko Miroslav Miroslav Antoaneta Emil Emil Emil Andrei Andrei

Trifonov Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan King King King King Komarechka Komarechka Koutzarova Koutzarova Koutzarova Koutzarova Kwan Kwan Kwan Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen Chen Deng Deng Huang Jin Jin Li Li Li Liu Liu Liu Liu Lu

Andrei Dany Dany Dany Dorothy Chung Ming Dorothy Chung Ming Dorothy Chung Ming Dorothy Chung Ming Francis Francis Francis Francis Don Don Maria Maria Maria Maria Phillip Phillip Phillip Jinghui Jinghui Jinghui Xinxin Lanfeng Lanfeng Lanfeng Lanfeng Junjie Junjie Yu Yu Weihua Ting Ting Shiquan Guangjian Guangjian Xiaoliang Xiaoliang Xiaoliang Xiaoliang Ping

Bulgaria Canada Canada Canada

The Diamond Beach, Iceland Fighting For Teritory Fox On The Prowl 102 Polar Bears Resting

Canada

Bald Eagle searching for food

Canada

STOP it is mine

Canada

Bald Eagle catching fish

Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China

Osprey catching fish for hatchling Got It By The Tail Moon Rise Over Antarctica 1 Robbery In The Air Watchful Eye Eagle Sunrise Frosted Art Touching the surface Winter Two course meal Fishing White Tailed Eagle Flying Wildbeest Migration Steller Eagle Wing Down Beautiful Plain No.8 Crossing Peaceful Face to each other Attack together Like the sun at high noon Sing a song Fight White fox Greeting Gold Feather Jump Sing together Lingering Rhyme of sand Chasing Hippo family Bull Demon King Cranes in a rowline Leap of life and death Rest in hot spring Walking Eagle Compete


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И Lu Luo Luo Luo Luo Mei Qi Qi Shi Shi Tong Tong Tong Wan Wang Wang Wang Wei Xia Xia Xia Xiaohong Xiaohong Xiaohong Xiaohong Yang Yang Yang Yang Yang Yang Zeng Zhang Zhang Zhang Zhang Zuo Sabol Sabol Sabol Baglar Baglar Baglar Baglar Rytter Bramham Bramham Daffin

Ping Jianjun Wenjie Wenjie Wenjie Zhu Jiebing Jiebing Cheng Cheng Xiaodong Xiaodong Deliang Yi Jianguo Jianguo Jianguo Fangru Xuejun Xuejun Xuejun Chi Chi Chi Chi Guomei Guomei Guomei Guomei Xinwei Xinwei Shaoxi Xiahong Xiahong Xiahong Xiahong Changzhou Petar Petar Petar Hasan Hasan Hasan Hasan Benny Gordon Gordon Stuart

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China Croatia Croatia Croatia Cyprus Cyprus Cyprus Cyprus Denmark England England England

Singing One-dot and one-line Fuse Phantom place Stand towards sky The home of red crowned cranes Whisper Hug Out of bath Snow soul Kiss of alligator Jump into water Singing together Indomitable Swan in snow Kingfisher Follow Harvest Cloud sea in Huangshan Secret place Stone monkey viewing the sea Adoration Angry Taking Good Care Talking Jungle in May Quiet dawn Fight for the first Heroic posture Hunting Talking on branch Cute Angels dancing Fighting Flying to south Rest Look into the water Kingfisher in action Only love matters Long winter One Drop Water Pollinator Sunward Zeybeks 4 Shy Black Buck Siesta Nilgi Mating Building Material Gannet

Wharmby Helimaki Helimaki Laakso Laakso Laakso Jourdain Jourdain Jourdain Jourdain Samoyault Samoyault Detzner Dietl Dietl Koepf Koepf Koepf Koepf Chan Chan Chan Cheung Cheung Cheung Cheung Fong Fong Fong Man Yu Man Yu Man Yu Man Yu Wong Wong Wong Szerencsi Szerencsi Szerencsi Szerencsi Varnai Ghosh Ghosh Ghosh Ghosh

Dave Jussi Jussi Hannu Hannu Hannu Roger Roger Roger Roger Guy B. Guy B. Thomas Claudia Claudia Achim Achim Achim Achim Hing Wa Hing Wa Hing Wa Koon Nam Koon Nam Koon Nam Koon Nam Wai-tak Hoi-Yan Hoi-Yan Alex Fung Alex Fung Alex Fung Alex Fung Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Gabor Gabor Gabor Gabor Gyorgy C. Soumen Kumar Soumen Kumar Soumen Kumar Soumen Kumar

England Finland Finland Finland Finland Finland France France France France France France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong

Kingfisher on Burr Reed Amanita muscaria 16 Coenagrion hastulatum 2 Double Mother Fast Food Relaxed Predator Chacals A Chabraque No1 Jackal With Hare Leopard And Dikdik No1 Mating Pink Flamingos 2015 Out of pity Cheetah two Mothers Love Moos Hupfer Kamtschatka 5 Kamtschatka 29 Polar Lights 94 South Georgia 427 Very comfortable It is warm to feel Snow wild ape 1 Eagle Fight 04 Monkey Fight 01 Monkey Mother and Cub Surprised Nice to meet you Showing off Sunset In Masai Mara Four young lions I want some more Jump Lions fighting

Hong Kong

Monkey Care

Hong Kong

Monkey Play

Hong Kong

Partners

Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India India India India

Deer jump Diskussion Move The thief Feeding Indian Roller In Flight Leave Me Rhesus Carrying Piggy Back White Eye Hopping


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Sharif Shedthikere Tanjung Tanjung Tanjung Alipoor Amani Aminoroayayi Kaveh Khanalizadeh Khanalizadeh Khanalizadeh Khanalizadeh Mahdavi Mirabdollah Mortazavi

Mohammed Amardeep Dewi Dewi Dewi Ebrahim Ramin

India India Indonesia Indonesia Indonesia Iran Iran

Coppersmith Feed Her Chik Mating Dragon Flyes Frozen Stepping Carefully Friendship The dream of river Desert form

Morteza

Iran

Wilderness

Sohrab

Iran

Touch the sky

Golriz

Iran

Dune

Golriz

Iran

Life

Golriz

Iran

Light gradient

Golriz

Iran

Sideview

Iran Iran Iran

Salt spring Flow of life Black and white

Iran

Desert eye

Iran

Stony sky

Iran Iran Ireland Italy Italy Italy Italy Italy Lithuania Lithuania Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Macau Malaysia Norway Poland Poland Poland Poland Qatar

Shahdad 5 Silence The Couple Sapo Frog River Kinfischer-2 Endearments Evolution-4 Natural smile In The Wind Emotion 1 Angry Bird Hungry Pelican On Fishing Den ass fir mech Mamm mat de Kanner Take A Rest Dancing Cranes On The Air Art in a River Iceland 34 Iceland 36 Iceland 41 Landmannalaugar After The Rain

Arash Mostafa Seyed Ehsan Amir Hossein Nainy Heidarian Amir Hossein Nainy Heidarian Samei Ali Sani Farid Doyle Joe Boldrin Samuele Fabbri Giovanni Fabbri Giovanni Fabbri Giovanni Rubboli Veniero Dirgela Dainius Ribokaite Normante Clement Romain Clement Romain Clement Romain Daemen Harry Daemen Harry Cheang Sherman Wong Danny Yen Sin Birkelund Hans Duczynski Maciej Duczynski Maciej Duczynski Maciej Duczynski Maciej AL-Mushaifri Abdulla

AL-Mushaifri Magdo Magdo Magdo Magdo Nagy Nagy Nagy Lim Borko Borko Borko Budna Goonaratne Goonaratne Stock Stock Chin Chin Tsai Tsai Tsai Al Musharfy Al Musharfy Al Musharfy Devine Devine Devine Mohanraj Mohanraj

Abdulla Istvan Istvan Istvan Istvan Lajos Lajos Lajos Leong Kiat Ivo Ivo Ivo Albin Prasada Prasada Klaus Klaus Lee Hsiu Lee Hsiu Chin-Chin Chin-Chin Chin-Chin Mohamed Mohamed Mohamed Bob Bob Bob Arun Arun

Qatar Romania Romania Romania Romania Romania Romania Romania Singapore Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Sri Lanka Sri Lanka Switzerland Switzerland Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan UAE UAE UAE UK UK UK UK UK

Mohanraj

Arun

UK

Johnson Johnson Johnson Johnson Mao Wang Wang Wang

Norman Norman Norman Norman Lingyun Rosalie Rosalie Rosalie

USA USA USA USA USA USA USA USA

Desert Lines Frozen family It's mine! Jogging Magic light Bee eaters with grasshoppers Cormorant fishing Grey heron fishing The eye Dead guard Dead valley Glen canyon Vzlet 001 Bath Time Sea Ballerinas Goura victoria Little Monkey 1 Fresh air mass Green Cat spider Wren Warbler Taraka hamada Successful The Butcher Dust Blow Never Sleep Lion love Cheetah with 3 cubs Great grey owl lands at dusk Cheetah With Cubs At Dawn Chameleon With The Catch Wildebeests Migration Masai Mara Big Stretch Cubs Following Mom The Lunge Staying Close to Mom Fall Sand Call of the Wild Morning Kill at Etosha Two Trees at Deadvlei

Portrait (P), Theme 1 - color/mono FIAP/PSA PID color Family name First Name

Country

Title

Ling Kuen Vock Vock

Australia Austria Austria Austria

Smoker bw Julia Petty 1 Tatoo girl 1

Yongxiong Andreas Karl Karl


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И Vock

Karl MD Tanveer Rohan Hassan Mikus Alfred Mikus Alfred Cuppens Jos Diederik Van Rompaey Heusling Jean Pierre Lejeune Frederic Simon Claude Andonov Ivan Byalkova Ralitsa Dimitrova Teodora Dimitrova Teodora Dimitrova Teodora Donev Anton Gergova Dilyana Gergova Dilyana Hristov Kiril Hristov Kiril Hristova Minka Ignatova Desislava Ignatova Desislava Ignatova Desislava Iliev Stoyan Ivanov Alexandar Latev Zlatko Latev Zlatko Obretenova Antoaneta Rachev Galin Todorova Velichka Tonov Ivan Tonov Ivan Tonov Ivan Tsonev Viktor Tsonev Viktor Chan Dany Chan Dany Kam Chiu Tam Kam Chiu Tam Kam Chiu Tam Chen Jinghui Chen Xinxin Chen Lanfeng Chen Fanchuan Chen Fanchuan Chen Junjie

Austria

Anne 1

Bangladesh

Mr Gonesh 2

Belarus Belarus Belgium Belgium Belgium Belgium Belgium Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China

Memory Heavy memories Brede glimlach Eyes C you Le collier de perles Avancee Mona Luna Unknown Street melody Antonia Georgia Tzvetomira Be happy, Ani Scarf Wind The other side of me End of the sadness Angry FaceToFace Summer Girl Man with Guitare Cogitation Aqua vitae Maggi Wandering Kristina Bagatur Dreams Vanesa M. Portrait with feathers MD Beddah My dad Hama Sisters Omo Valley Woman With Child Anna Big beard Disgusting Horsemen South American men Young woman I am the boss Squire Aboriginal costume 2

Chen Chen Gan Gan Gan Guo Guo Hu Hu Hu Hu Jiang Jiang Jiang Jin Li Li Li Li Li Li Li Liu Liu Shi Wang Wang Wang Xia Xiaohong Yang Ye Ye Zheng Zheng Zheng Zheng Zhu Sabol Sabol Rytter Rytter Rytter Rytter Rautio Jourdain Jourdain

Junjie Junjie Yongan Yongan Yongan Jing Jing Ning Weiguo Weiguo Weiguo Zhizhou Zhizhou Zhizhou Shufan Hong Hong Hong Hong Binbing Senliang Senliang Xiaoliang Xiaoliang Lijun Ming Jianguo Jianjun Jifang Chi Xinwei Hongqi Hongqi Xiangui Xiangui Xiangui Xiangui Hanju Petar Petar Benny Benny Benny Benny Heikki Roger Roger

China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China China Croatia Croatia Denmark Denmark Denmark Denmark Finland France France

Aboriginal costume 9 Aboriginal costume 13 Tobacco old man Falconry Miao people Vicissitudes Maiden Rural women Couple Family ties Time difference Years Labor India's poor Worry Child on Daliang mountain 7 Looking for1 Yi man Yi woman8 Workers of Ethnic Malays Filial respect Old actor Ethiopian girl Girl and her house The man from India Old man Bangladesh girl Whisper Glance The Old Man From Yi The indian man The Miao Girl The Shy Girl Portrait of the girl 1 Portrait of the girl 2 Portrait of the girl 3 Portrait of the girl 4 Dream and miss Black panther Snow queen Blue blondes Intensity Madeleine Nadya Helene Faty Masai Old Man


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Jourdain Jourdain Samoyault Samoyault Detzner Dietl Dietl Kluger Kluger Kluger Kluger Koepf Seiffert Seiffert Seiffert Ioannidis Tsigkas Fong Kerekes Kerekes Kerekes Koroknai Rozsa Varga Varnai Varnai Mukherjee Tanjung Alipoor Alipoor Amani Babaeii Babaeii Babaeii Bahrami Bahrami Bahrami

Roger Roger Guy B. Guy B. Thomas Claudia Claudia Manfred Manfred Manfred Manfred Achim Susanne Susanne Susanne Iakovos Giorgos Hoi-Yan Istvan Istvan Istvan Laszlo Tamas Szilard Gyorgy C. Gyorgy C. Debiprasad Dewi Ebrahim Ebrahim Ramin Vahid Vahid Vahid Ebrahim Ebrahim Ebrahim Mohammad Chaiforoush Reza GhadamYahya gahi Kaboli Mohsen Kaboli Mohsen Kaboli Mohsen Kafash Hesam Bagheri Majdi Abbas Majdi Abbas

France France France France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Greece Greece Hong Kong Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary India Indonesia Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Pirate Eyes Pirate No8 Beijing man Derriere les barreaux Pirat of the Caribbean 1 Dennis Jazzlight Dreamy-3 A Noble Pallor-1 Golden Beauty-3 Haute Couture-2 Denise 29 Porcellain Gretchen Christiane Split Smoker Sad Maramuresan tale Shepherd girl Gabor gipsy Suspiciousness Indy Lost Child Svanye Uncle Feri The TruckDriver Fantasy Of Mind Grandma Gravity Black face Deep look Where Whisper Bastani parizi In the lonely alley Leisure time

Iran

Forlon

Iran

Elderly

Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Expectancy Look Zigzag Modesty Alas youth is gone Love and grief

Majdi Majdi Miremadi Miremadi Mobasheri Naghizadeh Naghizadeh Naghizadeh Poursohi Sani Cutland Cutland Cutland Doyle Doyle Doyle Doyle Murphy Murphy Murphy Goldin Goldin Goldin Goldin Boldrin Boldrin Bugli Messina Salice Buqurais Buqurais Buqurais Apsenieks

Abbas Abbas Seyed Ali Seyed Ali Miran(shoresh) Arash Arash Arash Sina Farid Carl Carl Carl Joe Joe Joe Joe Deirdre Deirdre Deirdre Leonid Leonid Leonid Leonid Samuele Samuele Pietro Luciana Francesca Mohammad Mohammad Mohammad Andris

Dirgela

Dainius

Dirgela Ribokaite Ribokaite Ribokaite Wong Wong Wong Bink Gronning Gronning Gronning Upe-Vaage

Dainius Normante Normante Normante Danny Yen Sin Danny Yen Sin Danny Yen Sin Huub Hakon Hakon Hakon Sandra

Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Israel Israel Israel Israel Italy Italy Italy Italy Italy Kuwait Kuwait Kuwait Latvia

Mask Remember Jesus crist Parsman Man shepherd Gadabout Plain Sorrow Lost In Her Eyes Gaze The Artists Model Purple Piercing AnnaRose Quiet Please April In Yellow Fredau In Pink Little Red Riding Hood The Hoodie The Shawl Gerald2 Eyes to Eyes A Cup of Coffee Junk Shop Warm Rain Public Writer With The Moter Special forces 1 Indonesian Woman 01 White Mustache Man Mustache2 Red Ribbon Nomad kid Water lilly Lithuanian Painter Sarunas Sauka Lithuania With His Autoportrait Lithuania Writer Sigitas Parulskis 2 Lithuania Buddies Lithuania Old fellows Lithuania Friends Malaysia Smoker 3 Malaysia My Pet Malaysia Wounded Young Man Netherlands Father and son Bink Norway Circle of feathers Norway Doll in the sofa Norway Julia ice queen Norway Weight lifter


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И Albusaid Gawronski Gawronski Gawronski Gawronski Stos AL-Mushaifri AL-Mushaifri AL-Mushaifri Magdo Nagy Nagy Nagy Chastikov Isakov Podgurchenko Heng Heng Heng Filicko Borko Borko Borko Mezek

Hamad Saud Dariusz Dariusz Dariusz Dariusz Krzysztof Abdulla Abdulla Abdulla Istvan Lajos Lajos Lajos Dmitry Alexander

Oman Poland Poland Poland Poland Poland Qatar Qatar Qatar Romania Romania Romania Romania Russia Russia

Aby Majrooh Artist Mushroom Man Prayer Chief accountant The cottage The Joker Face Shakur Moroccan Face Popeye In the teahouse 05 The smile With my son Oxana Anastasia

Vitaliy

Russia

Lady

Singapore Singapore Singapore Slovakia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia

Lina with golden net Mysterious beauty Porter M Julia The Fates 1 Portrait of dairyman Old farmer with fork Photographers Portrait 03

Slovenia

Wind in her hair

Slovenia

Look me in my eyes

Sri Lanka Sweden Turkey Turkey Turkey Turkey UK UK UK UK UK USA USA USA Vietnam Vietnam Vietnam

The Sculptor Growing up Smoking Middle men Eyeglasses Old Uygur Man Warrior and his sword-Edit Ambers eyes Classic Beauty Curiosity Lost Lawrence Wollf Welcome to my world Laughing Befor the wedding Mad man Hanh Phuc Vang

Zee Kek Zee Kek Zee Kek Milan Ivo Ivo Ivo Janez Kukec Barbara Silic Greguric Barbara Silic Greguric Ranasinghe Ravindra Ekendal Camilla Gedik Hasan Ozturk Nevzat Ulukan Sefa Ulukan Sefa Dixon Colin Dixon Colin Jones Dionne Mohanraj Arun Mohanraj Arun Chik Kong Poh Hu Jing Wang Rosalie Phuoc Nguyen Vu Phuoc Nguyen Vu Tan Kieu

NUDE (A), Theme 2 - color/mono - FIAP/PSA PID color Family name First Name

Country

Title

Kuen Vock Mikus Mikus Mikus Heusling Lejeune Andreeva Andreeva Andreeva Andreeva Hristov Hristov Ivanov Ivanova Kojucharov Kojucharov Latev Latev Minkov Nenov Nenov Nenov Todorova Todorova Todorova Todorova Chan Chan Chan King Kwan Fan Fan Fan Li Li Li Pan Pan Wan

Austria Austria Belarus Belarus Belarus Belgium Belgium Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada Canada Canada Canada Canada China China China China China China China China China

Akt mit Vase Jump 1 After the storm Sisters Mountain queen Pudeur En toute simplicite Touch Coffee Stop Lace chains Edge of light Out of the frame Lavender dreams1 Backbone Samurai Hair Loneliness Genesis Mariela She Woman Spirit Emotion Feeling The mask Inside Shy Girl On The Rock 105 Restful Take My Hand Floating in Air Black and white 1 Black and white 2 Human body and instrument In ruin Light and maiden Stream Burn Posture Human body2

Andreas Karl Alfred Alfred Alfred Jean Pierre Frederic Dimitrina Dimitrina Dimitrina Dimitrina Kiril Kiril Alexandar Maya Plamen Plamen Zlatko Zlatko Minko Angel Angel Angel Velichka Velichka Velichka Zhivka Dany Dany Dany Francis Phillip Xiaolin Xiaolin Xiaolin Jiangning Jiangning Jiangning Jiaying Jiaying Yi


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Zhu Zhu Kucelin Kucelin Sabol Rytter Rytter Dupouy Dupouy Dupouy Dupouy Detzner Dorscheid Dorscheid Kluger Kluger Kluger Kluger Koepf Koepf Koepf Noeth Noeth Noeth Varga Varga Varga Varga Tanjung Cutland Cutland Cutland Doyle Doyle Murphy Murphy Apsenieks Apsenieks Apsenieks Dirgela Dirgela Ribokaite Clement

Hanju Hanju Zvonko Zvonko Petar Benny Benny Michel Michel Michel Michel Thomas Michael Michael Manfred Manfred Manfred Manfred Achim Achim Achim Lothar Lothar Lothar Szilard Szilard Szilard Szilard Dewi Carl Carl Carl Joe Joe Deirdre Deirdre Andris Andris Andris Dainius Dainius Normante Romain

China China Croatia Croatia Croatia Denmark Denmark France France France France Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Germany Hungary Hungary Hungary Hungary Indonesia Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Ireland Latvia Latvia Latvia Lithuania Lithuania Lithuania Luxembourg

Blue dreamworld Dream of meeting mermaid Nude-8 Nude-12 Nirvana Lead in 1501 Nanaya Laura 2 Morgane Rachel Sadness Tanja 4 Posing Pyramide Happy Birthday-1 Colourful Make Up-1 Golden Beauty-2 A Natural Beauty-3 Fanny 29 Fanny 89 Fanny 94 Charme Maschinist Yin Yang Girl with Scarf In Silk #3 Overture White Blot Cold Lost In a moment Lounging around 2 Window Display Lulu In Window Light Raphaella Window Light Helen3 Element Equilibrium Never more Wild Beach 3 Women Happiness 2 Between 4 In The Factory

Clement Gronning Gronning Gudem Gudem Stos Stos Chastikov Chastikov Chastikov Podgurchenko Podgurchenko Podgurchenko McNairn McNairn Banfi Banfi Borko Mezek Mezek Rukavina Rukavina Rukavina Stock Stock Ulukan Ulukan Ulukan Dixon Dixon Dixon Jenkin Jenkin Jones Jones Jones Mohanraj Mohanraj Whitson Whitson Phuoc

Romain Hakon Hakon Roy Roy Krzysztof Krzysztof Dmitry Dmitry Dmitry

Luxembourg Norway Norway Norway Norway Poland Poland Russia Russia Russia

On The Wheel Evening waters Flame in green bath Glass Tiles In The Window On board 2 Dance Katie blue smoking Round window Luiza

Vitaliy

Russia

Nastya

Vitaliy

Russia

mane

Vitaliy

Russia

Kira

John John Bostjan Bostjan Ivo Janez Kukec Janez Kukec Matej Matej Matej Klaus Klaus Sefa Sefa Sefa Colin Colin Colin Barbara Malcolm Dionne Dionne Dionne Arun Arun Dave Dave Nguyen Vu

Scotland Scotland Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Switzerland Switzerland Turkey Turkey Turkey UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK USA USA Vietnam

Beauty of Bink When Angels Visit Ballet Dancer In the midst of the night Cursed castle 2 In the Field Nika 01 Nymph room 1 Love story dream Nymph room 2 Sprayed Breast Totally relaxed In Smoke Rest Wardrope The Box Classical Curves In the Loop Born to Rock Mono Rope Contemplation In the corner The Lightest Touch Life In A Box Toxic Dancing Laura 76 Trisha Stretching 8 BW Blissfuly


L I S T O F ACC E PTED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТО Р И П О РА З Д Е Л И MY TOWN (T), Theme 3 - color/mono and (E) Subtheme 3 European Capitals of Culture 1985 -2019* FIAP/PSA PID color

Li Li Li Li Li Li Long Long Mei Qi Wan Wang Wang Xia Xia Yang Yang Zeng Kolaric Sabol Sabol Dietl Tsigkas Fong Fong Fong Fong Fong Fong

Family name First Name

Country

Title

Morit Wei Wei Wei Cuppens Andreeva Byalkova Byalkova Byalkova Byalkova Majarov Mihaylov Nenov Petkova Petkova Shipchanov Stoianov Todorova Trifonov Trifonova Trifonova Tsonev Tsonev Tsvyatkova Vasilev Vasilev Vasilev Chan

Australia Australia Australia Australia Belgium Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria Canada

Urban motion3 Hometown Morning Ferry in Town 9PM Dorst City gossip Red crossing Lonely day in the rain Somewhere in the future Between two worlds Waiting Paris Two Stories of the stairs Enjoying Paris Night of valkyurite Roman stadium Venice Nigth over Valencia The couple Artists Waiting Somewhere Тimelessness Lost in Translation Slaves of Time 2 Le Bassin Paris Downtown In Iceland City

Canada

City in lock

Wong

Canada China China China China China China China China China China China China

Toronto Wirewalking The hometown of stone road Ancient rhyme Old house Springside Old teahouse Old woman and her sheep Spring coming Gallery bridge Washwoman Living on the old street Street life 10

Kerekes Kerekes Kerekes Mukherjee Mukherjee Mukherjee Mukherjee Sharif Tanjung Tanjung Alipoor Alipoor Alipoor

Chan Kam Chiu Chen Chen Hu Hu Hu Huang Huang Jin Jin Li Li Li

Vicki Linda KY Linda KY Linda KY Jos Dimitrina Ralitsa Ralitsa Ralitsa Ralitsa Kostadin Minko Angel Darina Darina Petar Stoian Velichka Trifon Elena Elena Viktor Viktor Desislava Yuliy Yuliy Yuliy Dany Dorothy Chung Ming Tam Jinghui Fanchuan Weiguo Weiguo Weiguo Weihua Weihua Shufan Shufan Hong Peng Peng

Wong

Peng Senliang Xianhua Jiangning Jiangning Jiangning Hua Hua Zhu Jiebing Yi Jianguo Jianguo Jifang Xuejun Guomei Guomei Shaoxi Zoran Petar Petar Claudia Giorgos Wai-tak Wai-tak Wai-tak Hoi-Yan Hoi-Yan Hoi-Yan Victor Ngar Shun Victor Ngar Shun Istvan Istvan Istvan Debiprasad Debiprasad Debiprasad Debiprasad Mohammed Dewi Dewi Ebrahim Ebrahim Ebrahim

China China China China China China China China China China China China China China China China China China Croatia Croatia Croatia Germany Greece Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong

Street snow rhyme Folk activity Reflection Fishing boats in the river The ancient town The flags and temples Bridge Still lake Harvest Yuan village Small town Spilling fog Harvest season Ferry Hometown in coast 1 Aging Peaceful years Celebration for Lantern Festival Theater in the fog Chateau de Fontainbleau Koke Kokerei Around the Acropolis(Athens) Flyover Traffic jam The key Burano Island Magnificent Praha

Hong Kong

Braemer Hill Sunset

Hong Kong

Cathedral Of Saviour

Hungary Hungary Hungary India India India India India Indonesia Indonesia Iran Iran Iran

Playground in Balkan Life in Balkan Life in the mud Juxtaposed – Kolkata My Work My Life – Kolkata She Can – Kolkata The Day She Left – Varanasi Last train Solar Eclipse Albany At Night Lives Lovely smile Passing through the colors


L I S T O F ACC E P TED AUTHORS BY SEC TIONS • СПИС ЪК НА ПРИЕТИТЕ АВТОР И П О РА З Д Е Л И Alipoor Aminoroayayi Babaeii Bahrami Hassanpour Hassanpour Jafari Kafash Khayat Miremadi Miremadi

Ebrahim

Iran

The end

Morteza

Iran

Transport

Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran Iran

Walk and look Home coming Arena Bazaar Ceiling 2 Football Louvre My lovely esfahan Rainbow

Iran

The Satire metal

Iran

Alley

Iran

Night city

Iran

Bridge to modernity

Iran Iran Ireland Ireland Israel Israel Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania Lithuania

Jumper Ferris wheel of life Dublin At Dawn The Gasworks On the balcony, Piazza delle Erbe Quay in Porto The stone, Matera Tokyo Subway 2 Architetture Parigine Station In The Frog Walking By Night Albert Dock 3 Flue ship Rome 01 Rome 02 Paris LD 4094 Paris LD 4226 Paris LD 4241 Love Omenoni Parkour Unicredit Tower Empty Vilnius 1 Empty Vilnius 2 Long Shadows In Vilnius Hundertwasser Walk 2

Vahid Ebrahim Javad Javad Siamak Hesam Bagheri Homan Heidari Seyed Ali Seyed Ali Saeed Sabet Moghadam Ghadam Mortazavi Seyed Ehsan Amir Hossein Nainy Heidarian Seyed MohamSadri mad Javad Samei Ali Varasteh Vahid Doyle Joe Doyle Joe Goldin Leonid Goldin Leonid Amendolara Pietro Boldrin Samuele Boldrin Samuele Boldrin Samuele Boldrin Samuele Falco Giuseppe Maina Andrea Messina Luciana Messina Luciana Rubboli Veniero Rubboli Veniero Rubboli Veniero Salice Francesca Salice Francesca Salice Francesca Salice Francesca Dirgela Dainius Dirgela Dainius Dirgela Dainius Ribokaite Normante Ribokaite Normante

Wong Wong Wong Poiata Poiata Gronning Duczynski Duczynski Taborda Taborda AL-Mushaifri Heng Heng Lim Filicko Filicko Borko

Ekendal Ekendal Stock Ozek Ulukan

Danny Yen Sin Danny Yen Sin Danny Yen Sin Anatolie Anatolie Hakon Maciej Maciej Joao Joao Abdulla Zee Kek Zee Kek Leong Kiat Milan Milan Ivo Barbara Greguric Camilla Camilla Klaus Sibel Ustun Sefa

Mohanraj

Arun

Thomson

Ian

Thomson

Ian

Thomson

Ian

Thomson

Ian

Hu Hu Ba Ba Duc Duc Duc Duc Phuoc

Jing Jing Ngo Thi Thu Ngo Thi Thu Truong Anh Truong Anh Truong Anh Truong Anh Nguyen Vu

Silic

Malaysia Malaysia Malaysia Moldova Moldova Norway Poland Poland Portugal Portugal Qatar Singapore Singapore Singapore Slovakia Slovakia Slovenia

Kathmandu Durbar Square Red Cubes Train Amsterdam street Lisbon street Ona lighthouse Stockholm 2 Stockholm 4 Terreiro do Paco Square-Lisbon The New World--Lisbon Street Barbers Busy Port Authority of Singapore Garden By The Bay at sunrise City of Florence Drops of city Gothic Maribor 3IB

Slovenia

Ball

Sweden Sweden Switzerland Turkey Turkey United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom USA USA Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Left behind City of reflection Metro Paris Taksim Dublin Needle Play Time Montmartre – Paris Deckchairs – BauHaus Archive, Berlin Cascade – ShellHaus, Berlin Science Centre – Glasgow Human Endeavor Concrete Jungle Urban Riverside 1 Vision-T4 Life beside the railway 01 Life beside the railway 06 Life beside the railway 10 Life beside the railway 02 Childhood time 2


General exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Основна изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

1

21.05.15 – 16.06.15 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ


General exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Основна изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu

156 photographs фотографии


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

2

19.06.15 – 03.07.15

Велико Търново, Изложбени зали Рафаeл Михайлов Veliko Tarnovo, Exhibition Hall Rafael Mihailov

Veliko Tarnovo M unicipality О бщина В елико Т ърново


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

3

27.06.15 – 17.07.15 Sofia, Art Rustica Gallery София, Галерия Арт Рустика

София, Ж.К. Младост 1, бл. 54А Mladost 1, block 54A, Sofia


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

4

04.08.15 – 13.08.15

Exhibition Center Flora Burgas Експозиционен Център Флора Бургас

BURGAS Municipality Община БУРГАС


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

5

09.09.15 – 13.09.15

Primorsko, International Youth Center Приморско, Международен Младежки Център


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

6

02.10.15 – 21.10.15 Kardzhali, Krug Art Gallery Кърджали, Арт Галерия Кръг

M unicipality

of K ardzhali

О бщина К ърджали


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

7

30.10.15 – 12.11.15

Pleven, Art Gallery Elijah Beshkov Плевен, Художествена Галерия Илия Бешков


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

8

17.11.15 – 12.12.15

Gabrovo, Art Gallery Hristo Tsokev Габрово, Художествена Галерия Христо Цокев


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

9

18.12.15 – 17.01.16

Rousse, Budha House - coffee-library Русе, Вudha Нouse - кафе-библиотека

&

ФОТОГРАФСКИ СРЕЩИ PHOTOGRAPHIC MEETINGS


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

10

14.03.15 – 01.04.15

Razgrad - Art Gallery Professor Ilia Petrov Разград - Художествена Галерия Професор Илия Петров


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

11

27.04.16 – 08.05.16

Lom - Art Gallery Colorit & Co. Лом - Арт галерия Колорит и Ко


Traveling exhibition “IPS Plovdiv ‘15 - Selected” • Пътуваща изложба „МФС Пловдив ‘15 - Избрано“

12

27.04.16 – 13.05.16

Pazardzhik - Art Gallery Stanislav Dospevski Пазарджик - Художествена Галерия Станислав Доспевски


Credentials • Препоръки


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети MФС Пловдив 2016“

1

06.06.16 – 24.06.16 Plovdiv in the gallery of UPA Пловдив в галерията на ДПХ

152

photographs фотографии


General exhibition “Third IPS Plovdiv 2016” • Основна изложба „Трети MФС Пловдив 2016“

ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

гр. Пловдив 4000, ул. ”Гладстон” №32; тел.: 0886 972737

UNION OF PLOVDIV ARTISTS

32, Gladston str., 4000 Plovdiv, Bulgaria; tel.: +359 886 972737 e-mail: dph@plovdivartdph.eu; http://www.plovdivartdph.eu


and PAVLIKENI Municipality (Bulgaria) и Община ПАВЛИКЕНИ APB patronage №2016/08

8

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН

Closing date / Краен срок

14. 0 8.16

FIAP patronage №2016/348 Academy of Photography Bulgaria ` Фотографска Академия

7

INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO SALON МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ФОТО САЛОН


2017 w w w.photosalon-plovdiv.com


е-mail: info@dantravel.bg Т: +359 32 28 20 28 М: +359 887 992 529 +359 882 564 442

www.dantravel.bg

and friends

9th international photography symposium BODYGRAPHIA AUGUST 2016 Gabrovo - Veliko Tarnovo BulGARIA

w w w. b o d yg ra p h i a . co m


Profile for Redesign Reflexes

3rd ips plovdiv'16 introduction part  

3rd ips plovdiv'16 introduction part  

Advertisement