Głos Pilski Chodzieski #07/12/22

Page 1

www.glosonline.pl 7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski Jesteśmy już z Wami 10 lat! Dziękujemy! DWUTYGODNIK BEZPŁATNY R E K L A M A Pilski i Chodzieski Nr 23/34/22 7 grudnia 2022r. ISSN 2545-3764 NAJWIĘKSZA SIEĆ BEZPŁATNYCH GAZET W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE GŁOS Fot. Wolno Studio

Drodzy Czytelnicy i Reklamodawcy

Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

życzmy, aby ten wyjątkowy czas ob tował w radosne i spędzone w rodzinnej atmosferze chwile.

Niechaj Nowy Rok przyniesie zdrowie, spokój, nadzieję i siły, z którymi pokonacie wszystkie problemy!

Redakcja

Głosu Pilskiego, Głosu Złotowskiego, Głosu Chodzieskiego Głosu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Cena przy kasie inna niż na półce?

Masz prawo do niższej!

PRAWO Przed nami Święta i gorączka świątecznych zakupów. Pamiętaj, że gdy cena w kasie okaże się wyższa niż cena na półce masz prawo kupić towar po niższej cenie.

Cena w kasie wyższa niż umieszczona na pół ce lub brak informacji o cenie produktu – w ten sposób przez kilka lat Biedronka naru szała prawa konsumentów. Kilka miesięcy temu sąd potwierdził, że spółka Jeronimo Martins Polska stosowała praktyki naru szające zbiorowe interesy konsu mentów dotyczące nieprawidło wości cenowych występujących w sklepach "Biedronka" i utrzy mał karę 115 mln złotych nało żoną przez Urząd Ochrony Kon kurencji i Konsumentów.

- Cena jest jednym z najważ niejszych kryteriów jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktów. Niedo puszczalne jest wprowadza nie konsumentów w błąd co do właściwej ceny towarów. W przypadku Biedronki klien ci przez długi czas płacili naj częściej więcej niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach. – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W przypadku różnicy w ce nie na półce i w kasie kon sument ma prawo do żądania

sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towa rów i usług).

Różnice w cenie na półce i w kasie lub brak ceny za dany produkt to praktyki niezgod ne z prawem i nie mogą być stosowane w żadnym sklepie.

O każdym takim przypadku klien ci powinni informować UOKiK lub właściwy Wojewódzki In spektoratu Inspekcji Handlowej. Konsumencie, pamiętaj o swo ich prawach:

- Ceny powinny być umieszczo ne na towarze lub w jego pobli żu, np. na wywieszce na półce. Sprzedawca musi informować o nich w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeśli po daje je tylko ustnie albo nie po daje ich wcale, to łamie prawo.

- Porównuj, ile kosztują podob ne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilo gram, litr, 100 gramów, sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać.

- Jeśli cena w kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić daną rzecz po niższej cenie. Gdy różnicę za uważysz dopiero na paragonie, domagaj się zwrotu nadpłaconej kwoty. Dobrze jest mieć dowo dy, np. zdjęcie wywieszki na sklepowej półce i paragon.

- O nieprawidłowościach zawia damiaj Inspekcję Handlową lub UOKiK.

Rzecznicy konsumentów –w Twoim mieście lub powiecie Powiatowy Rzecznik Konsu mentów w Pile, al. Niepodległości 33/35 Poniedziałek, środa w godz. 13:30-15:30; czwartek, piątek7:30 - 15:30, pok. 17 (parter) tel. 67 210 93 95, rzecznik.kon sumentow@powiat.pila.pl Powiatowy Rzecznik Konsu mentów w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, tel. (067) 281 27 49; Wojewódzki Inspektorat In spekcji Handlowej, Delegatura w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, tel. (0-67) 21 23 710, d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Kupię URSUSY, ZETORY FERGUSONY,MTZ, PRONARY, BELARUSY ładowarki oraz przyczepy rolnicze. tel. 601 72 94 83

WYDAWCA

Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDIA sp. z o.o. ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 691 418 537, www.glosonline.pl NIP: 764-27-06-478

Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nieodpowiada za treść zamiesz czo nych ogłoszeń. Redakcja niezwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bezzgody wydawcy jest zabronione.

7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski www.glosonline.pl 2 | Z DRUGIEJ STRONY | REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. tel. +48 502 499 731 Redaktor naczelny: Agnieszka Świderska tel. +48 502 499 731 (a.swiderska@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. 691 418 537, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl
DRUK Polska Press
R E K L A M A

Pomóż Maciusiowi i jego tacie!

Wmsierpniu u chłopca zdiagnozowano ostrą białaczkę limfobla styczną (ALL). 5-letni Maciuś mieszka z mamą w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywa się jego leczenie, które jest refundowane. Jego tata, Krystian Szweda, funk cjonariusz z pilskiej komendy, stara się pomagać finansowo syn kowi, jednak bieżące potrzeby finansowe przerastają jego moż liwości budżetowe.

- Jego marzeniem jest móc jak najczęściej odwiedzać swo jego synka w Wielkiej Brytanii. Każda wizyta przynosi choremu Maciusiowi wiele radości i otu chy. Niestety, podróże te są bardzo kosztowne i przekraczają możli wości finansowe Krystiana, dla tego zorganizowaliśmy zbiórkę dla naszego kolegi, aby mógł raz na jakiś czas przytulić, dotknąć, i wesprzeć swojego synka. Każ dy może dołożyć swoją cegiełkę i sprawić uśmiech na twarzy małe go Maciusia – apelują policjanci. Zbiórkę „Pomoc finansowa dla Maciusia chorującego na białaczkę” można wesprzeć na portalu zrzutka.pl.

www.glosonline.pl 7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski 3 | NA BIEŻĄCO | Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie BILANS 2022 12-14-19 grudnia 2022 Formularz zgłoszeniowy i informacje na stronie www.skwp.pila.pl Informacje: tel. 601-497-690 Oddział w Pile, ul. Sikorskiego 33 p. 212 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym R E K L A M A
POMOC Maciej Szweda to 5-letni synek policjanta z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego pilskiej jednostki, który walczy z białaczką. Pomimo refundacji leczenia, koszty związane z opieką i utrzymaniem rodziny są bardzo wysokie.

Trwa sezon cichego zabójcy. O krok od tragedii w Pile

STRAŻ O krok od tragedii w Pile. Rodzice w ostatniej chwi li uratowali swoją kilkunastoletnią córkę, która zatruła się czadem. Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy Byd goskiej w Pile.

Wubiegłym tygodniu cały kraj był po ruszony tragedią 14-latki z Raciborza, która zatruła się czadem w trakcie kąpieli. Dziewczynę znalezio no nieprzytomną w wannie. Akcja reanimacyjna trwała po nad godzinę. Niestety, 14-latka zmarła. Niewiele brakowało, by wcześniej taki tragiczny scenariusz rozegrał się w Pile. Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ulicy Bydgo skiej, a rodzice interweniowa li niemal w ostatniej chwili. Na szczęście, dziewczynę uda ło się uratować.

Do kolejnego groźnego zdarzenia w regionie doszło we wtorek, 29 listopada, w Chodzieży. Było już po godz. 21.00, kiedy karetka i straż po żarna zostały wezwanie z jed nego z bloków przy Czechow skiego do podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla. Jedna osoba z objawami zatrucia czadem trafiła do szpitala.

Czad może zabić nie tylko przez niesprawny „junkers” czy brak odpowiedniej wenty lacji. Równie groźne w sezonie są pożary komina spowodowa ne zaniedbaniem: właściciele domów bagatelizują obowią zek okresowych przeglądów instalacji. Skutek? Wzrost o 150 procent w ciągu ostatnich 10 lat liczby pożarów domów spowodowanych przez niepra

widłowe użytkowanie urządzeń grzewczych. Strażacy nie ukry wają, że w tym sezonie ryzyko jest jeszcze większe, bo Polacy znów masowo palą śmieciami. To oznacza jeszcze bardziej brudne kominy i jeszcze więcej pożarów sadzy, które szybko zamieniają się w pożary całe go poddasza czy całego domu. Ofiary takich pożarów to rów nież ofiary czadu.

Rocznie w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy po żarów i kilku tysięcy zdarzeń z tlenkiem węgla. Główną przyczyną zatruć są niespraw ne przewody wentylacyjne i dymowe: nieszczelne, bez przeglądów i konserwacji, z wadami konstrukcyjnymi, nie dostosowane (po wymianie okien na nowe należy spraw dzić poprawność działania wentylacji). Strażacy jak co roku prowadzą kampanię edu kacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeń stwa!” dotyczącą zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w miesz kaniach lub domach jednoro dzinnych oraz zatruciem tlen kiem węgla. I co roku apelują, by montować w mieszkaniach i domach czujki. Czujka tlenku węgla to wydatek mniejszy niż 100 złotych. Jeszcze tańsze są czujki dymu.

- Zróbmy komuś prezent z życia. Bratu, koledze, sąsiadowi

albo sobie – apeluje Paweł Ka miński, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej w Pile.

Strażacy podkreślają jednak, że czujka może uratować życie, ale nie zastąpi obowiązkowego przeglądu i sprawnych prze wodów wentylacyjnych i dy mowych. Każdy, kto ma w ła zience piecyk gazowy z otwartą komorą spalania musi zadbać o dobrą wentylację, dzięki któ rej urządzenie będzie prawidło

wo pracować. Inaczej ryzykuje zatrucie czadem.

- Jeżeli zatkamy kratki wen tylacyjne, zasłonimy nawiew w drzwiach, nie rozszczelnimy okna, ale włączymy za to pie cyk to z takiego pomieszczenia możemy już nie wyjść żywi –ostrzegają strażacy.

Nie należy bagatelizować takich objawów, jak bóle i za wroty głowy, duszność, sen ność, osłabienie, przyspieszona praca serca, które mogą być

sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W przypadku podejrzenia należy, jak najszyb ciej przewietrzyć pomieszcze nie i wezwać pomoc.

Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, dlatego często okre

ślany jest jako „cichy zabójca”. W największej tragedii w po wiecie pilskim, której głównym sprawcą był czad, zginęły trzy osoby. Tamtego wieczoru nie zdążyli nawet zjeść kolacji. Umarli przy stole.

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecał kowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

- bezwonny, - bezbarwny, - pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmo wanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwin kach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

- Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.

- Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

- W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź popraw ność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne.

Jak działa czujnik tlenku węgla?

Wykrywa ona już minimalne, a nadal bezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla (czadu) w powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez głośny alarm i migoczącą czerwoną diodę. Dzięki temu masz czas, by zapobiec zatruciu cza dem, zwanym potocznie „cichym zabójcą”. Rozważ zamon towanie takiej czujki w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek, w sypialni śpiących trudno obudzić..., a także w pobliżu podgrzewacza gazowego, tzw. junkersa.

7 grudnia 2022
www.glosonline.pl 4 | NA BIEŻĄCO |
| Głos Pilski i Chodzieski Opr. KP PSP Chodzież

Polsko-ukraińska grupa rozbita przez CBŚP. Wyłudzali VAT

POLICJA CBŚP wspólnie

Wsprawie zatrzymano 20 osób, w tym 10 obywateli Ukrainy. W działaniach wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skar bowej i CBŚP z wielu zarzą dów terenowych Biura, a także policjanci z Komendy Woje wódzkiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Po licji w Pile. W wyniku blisko 50 przeszukań m.in. w 22 spółkach, funkcjonariusze za bezpieczyli dużą ilość doku mentacji, sprzęt elektroniczny, a także na poczet przyszłych kar mienie o wartości pół miliona złotych.

– Z ustaleń śledztwa wynika, że gang działał na terenie woje wództwa pomorskiego, kujaw sko-pomorskiego i wielkopol skiego od roku 2018 i stworzył sieć spółek z branży budowlanej oraz spawalniczej. Firmy te czę ściowo obracały „pustymi” fak turami „robiąc” koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu miały możliwość obniżenia podatku VAT – informuje zespół Prasowy CBŚP.

W sprawie pojawia się pilski wątek.

– Dokonano przeszukań w dwóch spółkach, których sie dziby znajdowały się w Pile. W toku tych czynności zabezpie

Świeć przykładem.

I żyj

BEZPIECZEŃSTWO Trwa najbardziej niebezpieczny dla pieszych czas na polskich drogach. Tylko rok temu grudniu doszło do 598 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 71 osób, a 546 zostało rannych. Zdarza się, że piesi giną, bo są „niewidoczni” na drodze. właśnie na przejściu, nierzadko źle oświetlone. I właśnie dlatego policja przekonuje, że noszenie odblasków powinno stać się na wykiem.

Jeszcze do końca roku trwa policyjna akcja „Świeć przykładem”, której celem jest przypomnienie i uświa damianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów od blaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Coraz gorsze warunki pogodowe i co raz krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widocz ni dla kierujących. I giną.

- Pieszy nie posiadał żadnych elementów odblaskowych, a miejsce zdarzenia znajduje się poza obszarem zabudowanym –to najczęstszy komentarz policji do takich tragedii.

Tylko w minionym roku doszło do 4755 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 527 osób, a 4304 zostało rannych. Najbardziej tragiczne miesiące to październik, listo pad i grudzień, a do najwięk szej liczby wypadków dochodzi między godz. 16.00 a 19.00 czy li przy kiepskiej widoczności. Bez odblasku pasy po zmierz chu są równie niebezpieczne jak pobocze drogi. Niemal co drugi wypadek zdarzył się

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu dro gowym, piesi powinni nosić w widocznym miejscu elementy odblaskowe zawsze poza obsza rem zabudowanym, jeśli poru szają się po drodze, gdzie nie ma chodnika i trzeba iść poboczem. Policja apeluje, by nosić odbla ski również w terenie zabudo wanym. Pieszy z elementem odblaskowym – odzież czy ple cak, staje widoczny już z kilku dziesięciu metrów, a gdy ma na sobie kamizelkę nawet ze 150 metrów. Taka odległość pozwa la kierowcy na bezpieczne omi nięcie pieszego lub wyhamowa nie pojazdu. Dla porównania po zmroku pieszy w ciemnej kurtce jest widziany przez kierującego pojazdem dopiero z odległości około 40 metrów albo nawet mniejszej. To czasami za mało, żeby uniknąć tragedii.

Nie pomagają w tym prze pisy, które nakładają mandat jedynie w wysokości 100 zł za brak obowiązkowej kamizelki odblaskowej w terenie niezabu dowanym. Pieszym „opłaca” się więc chodzenie bez kamizelek. Aż do wypadku.

Policja przypomina również, żeby elementy odblaskowe były umieszczone w taki sposób, aby znalazły się zasięgu świateł samochodowych i były zauwa żalne dla kierujących nadjeż dżających z obydwu kierunków. O co chodzi? Element odbla skowy z tyłu dziecięcej kurtki będzie widoczny tylko dla kie rowcy jadącego z jednej strony. Dla drugiego dziecko wciąż bę dzie ciemną plamą. Rozwiąza niem mogą być choćby opaski odblaskowe, które niezależnie od koloru, z pewnością zwięk szą szansę na uniknięcie potrą cenia.

Policjanci przypominają rów nież, że pieszy poruszający się poboczem lub jezdnią powi nien chodzić lewą stroną drogi - przodem do nadjeżdżających pojazdów. czono dokumentację związaną z działalnością spółek – infor muje prokurator Marzena Mu klewicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Zatrzymanych doprowadzo no do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszeli za rzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóch z nich kierowania tą grupą. Po zostałe zarzuty dotyczyły popeł nienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karnoskarbowych. Sześć osób trafiło do aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa i niewy kluczone są kolejne zatrzymania.

Tyle że piesi niekoniecz nie polubili się z odblaskami.

www.glosonline.pl 7
5 | NA BIEŻĄCO |
grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski z KAS i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku rozbili międzynarodową grupę wyłudzającą podatek VAT. Według śledczych wartość fałszywych faktur wyniosła po nad 23 mln złotych. W sprawie pojawia się pilski wątek. R E K L A M A

Ważny komunikat!

Przypominamy, że tylko do końca grudnia jest czas na dostosowa nie licencji na przewóz osób taksówką do nowych wzorów.

przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wraz z wypisami z licencji.

W związku ze zmianą przepisów, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie

Wnioski należy pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Piły, BOI parter stanowisko nr 8 do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie nieuaktualnione li cencje tracą swoją ważność. W przy padku pytań bądź wątpliwości - in formacja telefoniczna: 67 210 42 77

Zakup węgla po preferencyjnej cenie. MOPS przyjmuje wnioski

Przypominamy, że mieszkańcy Piły, zainteresowani zakupem węgla kamiennego po preferencyjnej cenie, mogą złożyć wniosek w tej spra wie. Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Dystrybucją węgla będzie zajmować się firma Pontex-Poniccy z Ujścia.

Wnioski o zakup węgla po prefe rencyjnej cenie można złożyć: • osobiście – w siedzibie MOPS przy ul. Kwiatowej 5, w kancelarii na parterze, w dniach od ponie działku do piątku, w godz. 7.3015.30 (po godzinach pracy ośrodka wniosek można wrzucić do skrzyn ki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku) • listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej • drogą elektroniczną – za pośred nictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres /mop

spila/SkrytkaESP (w tym przy padku wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektro nicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

UWAGA!

Maksymalna ilość węgla, którą można zakupić w bieżącym roku po preferencyjnej cenie, przypa dająca na jedno gospodarstwo do mowe spełniające warunki upraw niające do dodatku węglowego, wynosi 1500 kg. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2.000 zł.

Wywieśmy flagi dla Powstańców

Już dziś zapraszamy serdecznie na wspólne świętowanie 104. rocz nicy wybuchu Powstania Wiel kopolskiego. W najbliższy piątek 9 grudnia, w godzinach od 15:00 do 19:00, na placu Konstytucji 3 Maja, będziemy rozdawać po wstańcze flagi wszystkim tym, któ rzy chcą przyłączyć się do wspólne go świętowania. Zapraszamy!

7 grudnia 2022 | Głos
i Chodzieski www.glosonline.pl 6 | Z PIERWSZEJ RĘKI | M A T E R I A Ł P R O M O C Y J N Y
Pilski
MOPS w Pile fot. UM Piły fot. pixabay.com

Węgiel z Indonezji trafi do pilskich pieców

Zgodnie z wcześniejszymi in formacjami, odbiór węgla miał się odbywać z najdo godniejszego punktu odbioru wska zanego przez spółkę. Nie wiadomo jednak dla kogo najdogodniejszego. Z pewnością nie dla gminy, która musi pokryć koszt transportu ze Złotowa, gdzie ma trafić węgiel przeznaczony dla Piły, Jeszcze gorzej trafiło Szy

Co wiadomo

nezji i

węglu, który ma trafić

firmy

którzy zajmą się jego dystrybucją wśród pilan, nie jest może najlepszym, ale nie jest też najgor szym węglem na rynku - Określiłbym go jako dobry – mówi Czesław Ponicki.

Trafi do ponad 600 rodzin. Mia sto wciąż przyjmuje wnioski od pilan, którzy chcą skorzystać z pre ferencyjnej ceny zakupu – 2000 zł za tonę. W tym roku mogą kupić 1,5 tony, w następnym roku – kolej ne 1,5 tony. Firma Pontex-Poniccy dostarczy im węgiel do domu. Transport jest darmowy pod warun kiem zakupu 1,5 tony.

Blisko tona dobra

ZBIÓRKA Ponad 930 kilogramów żywności o wartości blisko 190 tys. złotych – to efekt 26. Świątecznej Zbiórki Żywności. Można jeszcze wesprzeć potrzebujących wspierając zbiórkę online.

Tegoroczna świąteczna zbiórka była prowadzona na terenie Piły i 27 gmin. W 32 pilskich skle pach zebrano blisko 360 kg żywno ści o wartości 720 tys. złotych. Efekt zbiórki w terenie to 580 kg żywności o wartości 116 tys. złotych Żywność zebrana w Pile trafi do mieszkańców, którzy posiadają skie

rowanie z Miejskiego Ośrodka Pomo cy Społecznej w Pile. Pierwsze paczki z podstawowymi artykułami i słody czami zostały wydane już we wtorek. Można jeszcze wesprzeć zbiórkę żywności wpłacając datek na stronie www.zbiorkazywnosci.pl/bank/pil ski-bank-zywnosci. Zbiórka online trwa do 26 grudnia.

Złota miłość. Małżeńskie jubileusze

www.glosonline.pl 7 grudnia 2022 |
Chodzieski 7 | PIŁA |
Głos Pilski i
Fot: UM Piła
SAMORZĄD Ratusz odesłał już umowę do spółki węglowej – PGE Paliwa z Krakowa. Teraz czeka na informację, że jest już węgiel. dłowo, które po węgiel musi jechać do Szczecina. o do Piły? Przypłynął do Polski z Indo zdaniem braci Ponickich z Pontex-Poniccy z Ujścia,

Wielkopolska w 2023 roku. Jaki budżet, na co możemy liczyć?

SAMORZĄD Nowy rok tuż, dlatego zastanawiamy się jaki będzie. Trendy globalne nie napawają optymizmem. Świat jest niespokojny, kryzys gospodarczy, przy wschodniej granicy wojna, zmiany klimatyczne i demograficzne. Ludzi na ziemi już 8 miliardów, kryzys żywnościowy, migracje ludności wskutek biedy, braku wody, wojen i konfliktów, depopulacja i starzejąca się Europa, transformacja energetyczna itd. Jak na tle tych zawirowań wygląda Wielkopolska? Co zamierza czynić aby minimalizować kryzysy? Jaki ma być 2023 rok?

Wielkopolska na tle innych polskich re gionów jest dobrze notowana. Wymienię kilka tego przykładów: zwiększyła się liczba podmiotów gospo darczych w 2022 r., a więc wpływy do budżetu z tyt. po datku CIT wzrosły ( minusem jest to że Minister Finansów od 2022 roku decyduje ile dostaniemy w danym roku, jeżeli da nam za mało to wy równa dopiero za dwa lata), bezrobocie jest bardzo niskie, wypracowujemy ponad 9 % krajowego PKB zajmując trzecie miejsce wśród regio nów, bardzo dobrze wykorzy stujemy środki europejskie, pozyskujemy także środki z różnych polskich źródeł, itd. Dobre wyniki to efekty wielkopolskiej gospodarno ści. Musimy jednak pamiętać m.in. o dwucyfrowej inflacji, wzroście cen energii i paliw, braku finansowania przez rząd w niezbędnej wysokości zadań zleconych województwu. W roku 2023 zarówno dochody jak i wydatki budżetu

są wyższe niż w 2022 roku. Dochody to kwota 2,23 mld zł, a wydatki 2,54 mld zł. A więc na koniec roku będzie deficyt nieco ponad 300 mln zł (po kryjemy go wolnymi środka mi). Najwięcej, bo 1,56 mld zł (42 % budżetu) przeznaczy liśmy na transport i łączność (w tym na drogi 468 mln zł, na przewozy kolejowe 320 mln zł), na ochronę zdrowia

434 mln zł (17 % budżetu), na kulturę blisko 208 mln zł (ponad 8 %), na poznańską onkologię i jej filie 95 mln, budowę farm fotowoltaicz nych w szpitalach wojewódz kich 29 mln zł, na profilaktykę zdrowotną 7 mln (w tym in vitro 2 mln zł), na inwestycje w kulturze 40 mln zł (w tym rozpoczęcie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego

1918-1919 w kwocie 12 mln zł), na dofinansowanie sub wencji oświatowej 37 mln zł bo brakuje na wynagrodzenia, a na edukację i naukę ponad 14 mln zł.

Będą środki na różne pro gramy , także dla organizacji pozarządowych. Wśród nich: Deszczówka, Kulisy kultu ry, Kultura w drodze, Szatnia na Medal, Drogi dojazdowe

do gruntów rolnych, Błę kitno-zielone inicjatywy dla wielkopolski, Kino za ro giem, Wielkopolska odnowa wsi, Pszczelarstwo, Nasa dzenia roślin miododajnych, Ochrona zabytków, Ograni czenie marnotrawstwa i strat żywności itd.

Dofinansujemy Ochotni cze Straże Pożarne kwotą 4 mln zł, straż państwową 550

tyś. zł, policję 433 tyś. zł. Na zabezpieczenie kąpielisk przeznaczyliśmy 500 tys. zł, na programy środowiskowe 11 mln zł.

No i czekamy na Europejskie Fundusze dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w kwocie ponad 2 mld euro. Środki te, łącznie z tymi z programów rządowych (m.in. Polski Ład, Kolej +, Budowa obwodnic) zwiększą możliwości rozwo jowe województwa i niwelo wanie różnic wielkopolskich subregionów.

Podsumowując, według Ra ting Fitcha budżet ma znacz ną siłę finansową w radzeniu sobie ze skutkami spowol nienia gospodarczego, dużą elastyczność w zakresie wydatków oraz wysoki udział wydatków majątkowych.

dr Mirosława Rutkowska-Krupka Przewodnicząca Komisji Planowa nia Przestrzennego i Infrastruktu ry Technicznej, Wiceprzewodni cząca Komisji Budżetowej w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

7 grudnia
www.glosonline.pl 8 | NA BIEŻĄCO | Szanowni Państwo, serdecznie życzę pełnych pokoju i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, miłości i rodzinnego ciepła oraz Nowego Roku 2023 zapisanego dobrą kartą w Waszej pamięci. Mirosława Rutkowska-Krupka Radna Województwa Wielkopolskiego
2022 | Głos Pilski i Chodzieski
R E
Fot: gov.pl
K L A M A

Najpiękniejsze balkony i ogródki w mieście

LAUREACI KONKURSÓW

„Piękna zieleń ozdobą balkonów i ogródków przydomowych" „Najlepszy gospodarz osiedla” 2022

Pilska Spółdzielnia Miesz

kaniowa Lokatorsko

-Własnościowa od lat organizuje konkurs na najpięk niej ukwiecone ogródki i balko ny, który cieszy się on dużym zainteresowaniem. Okazuje się, że coraz więcej osób dba

zieleni, miejskie dżungle prze kształcają się w barwne ogro dy. Finał konkursu jest okazją do podziękowania tegorocznym laureatom, do których powędro wały dyplomy i upominki. Dzię kujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom:

KONKURS Kolorowe balkony i ogródki przydomowe są radością nie tylko dla osób, które je tworzą, ale również dla tych, którzy je podziwiają. Do laureatów konkursów na ” Najpięk niejsze balkony i ogródki” oraz konkursu na „Najlepszego Gospodarza Osiedla” w tym roku przybył sam Mikołaj, zostawiając prezenty w Administracjach Osiedlowych PSM L-W w Pile. o to, żeby nasze osiedla były bardziej zielone i ukwiecone a efekty ich starań są coraz mocniej widoczne. Niezależnie od wyników kon kursu, wszystkie ogrody i bal kony zasługują na wyróżnienie, bo to przecież dzięki kwiatom

Administracja nr 1 Balkony:

Grażyna Berlińska

Stefan Kwiatkowski

Monika Wegner

Elżbieta i Ireneusz Kitowicz

Mirosław Nowak

Ogródki przydomowe: 1. Lila Kaja

Iwona Pitak

Regina Suchecka oraz Gabriela Adamska

Specjalna za całokształt pracy: Maria Marcinkiewicz

Konkurs na najlepszego gospodarza osiedla: Joanna Stasiak

Administracja nr 2 Balkony: 1. Agnieszka Woźna-Pyszewska 2. Monika Kopczyńska 3. Czesław Olejnik 4. Grażyna Styczeń 5. Ewa Godzisz Kozłowska

Ogródki przydomowe: 1. Sabina i Feliks Fritza 2. Stanisław Zasławski

Specjalna za całokształt pracy: Bożena i Jan Brambor

Konkurs na najlepszego gospodarza osiedla:

1. Jolanta Szpener

2. Anna Pikowska

Administracja nr 3 Balkony:

1. Alicja Figurska

2. Edyta i Jan Kogut

3. Magdalena i Robert Szymaniak

4. Serbyn Elżbieta Ogródki przydomowe:

1. Mieczysław Zazula i Dorota Kubera

2. Zofia i Andrzej Abramczyk

3. Małgorzata Adamkiewicz

4. Danuta Leszkowicz

5. Zenobia Brzózka

Specjalna za całokształt pracy: Regina Rogalska

Konkurs na najlepszego gospodarza osiedla: Renata Czupryniak

www.glosonline.pl 7
9 | PSM |
grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.

Jest decyzja środowiskowa dla S10 z Wyrzyska do Bydgoszczy

KOMUNIKACJA Prędzej pojedziemy z Piły S10 niż S11.

drogi ekspresowej S10 Wyrzysk – Bydgoszcz. Odcinek ma być oddany do użytku za sześć lat.

Bydgoski oddział GDD KiA rekomendował we wniosku o wyda nie decyzji wariant 7 (błękit ny) o długości około 40 km. Na tym odcinku S10 zaplano wano cztery węzły drogowe (Sadki, Nakło, Ślesin, Kru szyn), 21 obiektów inżynier skich i dwie pary Miejsc Obsłu gi Podróżnych (MOP).

– Wydana decyzja otwiera drogę do dalszych prac przy gotowawczych, a następnie realizacji w systemie Projektuj i buduj – informuje bydgoski oddział GDDKiA.

Budowa odcinka S10 z Wy rzyska do Bydgoszczy ma ru szyć w 2026 r. Dwa lata póź niej droga ma być już oddana do użytku. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 odcinek drogi krajo wej nr 10 z Wyrzyska do Byd goszczy pokonuje teraz średnio ok. 11,5 tys. pojazdów na dobę. Jak wynika z prognoz GDD KiA w 2046 r. ruch ma być trzykrotnie większy.

Jak zapewnia bydgoska dy rekcja, inwestycja zostanie zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony przyrody, zasobów naturalnych, zabytków i ogra niczenia uciążliwości dla tere nów sąsiednich. W celu ogra niczenia hałasu będą wykonane m.in. ekrany akustyczne.

– Aby zapewnić właściwe wa runki migracji zwierząt, zosta ną wybudowane przejścia dla płazów i zwierząt małych oraz dla zwierząt średnich i dużych. W ramach inwestycji wykona ne zostaną również nasadzenia zieleni, a w rejonie przedsię wzięcia zostaną umieszczone skrzynki lęgowe dla ptaków. Zadanie obejmuje także budo wę zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych –informują drogowcy. W lipcu 2021 r. szczeciński oddział GDDKiA uzyskał decy zję środowiskową dla liczącego 108 km odcinka Piła – Star gard. W lutym 2023 r. powin na być gotowa dokumentacja

koncepcyjna wraz z badaniami podłoża. Tymczasem niewie le się dzieje na wielkopolskim odcinku S10. Poznański od dział GDDKiA wciąż czeka na wydanie decyzji środowisko wej dla liczącego 28 km od

cinka Piła – Wyrzysk. Dopiero w przyszłym roku będzie też składał wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska. Co ciekawe, ta in westycja zaplanowana jest w ra

mach Programu Budowy Dróg Krajowych lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W przyszłości droga eks presowa S10 będzie najkrót szym połączeniem drogowym Szczecina z Warszawą.

Świąteczna zbiórka

POMOC Fundacja Gospodar cza Północnej Wielkopolski organizuje wśród przedsię biorców świąteczną zbiórkę na rzecz Oddziału Dziecięce go w Szpitalu Specjalistycz nym w Pile.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na wypo sażenie świetlicy dzie cięcej.

- Zależy nam aby to pomiesz czenie sprzyjało dobrej adapta cji i lepszemu samopoczuciu dzieci podczas ich niełatwych pobytów w szpitalu. Takie miej sce powinno poprawiać stan psychiczny małych, dzielnych pacjentów oraz ich najbliższych – mówi Inga Małecka, prezes Fundacji Gospodarczej Północ nej Wielkopolski.

Chętni przedsiębiorcy, także spoza IGPW. mogą wesprzeć zbiórkę wpłacając dobrowolny datek na konto: Fundacja Gospo darcza Północnej Wielkopolski, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, Nadnotecki Bank Spółdzielczy 52 8937 0007 0008 0800 2000 0010, tytułem – darowizna na rzecz Szpitala Specjalistycz nego w Pile.

7 grudnia
www.glosonline.pl 10 | NA BIEŻĄCO |
2022 | Głos Pilski i Chodzieski Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Szymon Kosmalski, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Bydgoszczy i Sebastian Borowiak – dyrektor GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. R E K L A M A Fot: GDDKiA Bydgoszcz
www.glosonline.pl 7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski 11 | NA BIEŻĄCO | R E K L A M A
w starym kinie. Stanisław
w Iskrze Fot: Starostwo Powiatowe w Pile
Jak
Janicki

Chodzieskie Mikołajki

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie

Ul. Kościuszki 105, 64-700 Czarnków, tel. +48 67 255 28 11 www.osmczarnkow.pl www.facebook.com/OSMCzarnkow

7 grudnia 2022 | Głos
www.glosonline.pl 12 | CHODZIEŻ |
Pilski i Chodzieski
R E K L A M A Fot: UM Chodzież

Opowiedz wielkopolską historię!

Nasza historia zmienia się za każdym razem, gdy ją opowiadamy. Fakty są jedynie szkieletem, na który nawlekamy własne wersje zdarzeń. Ten cytat z „Wojen ki. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia” Magdaleny Grzebałkowskiej to jednocze śnie zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Opowiedz wielkopolską historię”. Celem konkursu jest zainspirowanie

do tworzenia własnych opowie ści, literackich lub filmowych lub własnej interpretacji po znanej historii oraz pokazanie różnorodności postrzegania rze czywistości regionu Wielkopol ski. Organizatorzy zapraszają do udziału także obecnych mieszkańców z Ukrainy.

- Podzielcie się myślami, wzruszającymi wspomnienia mi oraz ciekawymi historiami z życia wziętymi. Własnymi

lub pozyskanymi w środowi sku, opowiedzianymi przez ich bohaterów. W kontekście oso bistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia –zachęcają organizatorzy. Mogą też one być np. o miej scach znanych mieszkańcom lub dziś zapomnianych, historie obiektów, zdarzenia z przeszło ści, teraźniejszości. Mile też widziane będą próby kreowania przyszłości w oparciu o prze szłość i teraźniejszość czy też spójne opowiadanie składające się z kalejdoskopu różnorod nych historii.

Organizatorami są: księgar nie: Lokum Locum w Wą growcu i Dom Księgarski w Pile, Agencja Promocji Książek i Czytelnictwa, a partnerami; Biblioteka Główna Akade mii Nauk Stosowanych w Pile oraz I Liceum Ogólnokształcące im Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

Ziemia Chodzieska. Terra incognita - terra cognita

KSIĄŻKA Chodzieski Dom Kultury, Stowarzyszenie Chodzieżak Pro-Hobby i Pracownia Arche ologiczna Alagierscy zapraszają na promocję książki "Ziemia Chodzieska. Terra incognitaterra cognita".

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 9 grud nia w Chodzieskim

Domu Kultury, o godzinie 17.00. Książka "Ziemia Chodzieska. Terra incognita - terra cognita" jest efektem 9 lat pracy pań

stwa Alagierskich i ich badań archeologicznych na Ziemi Chodzieskiej. Badania te były prowadzone przede wszystkim w ramach projektu badawczego „Rozpoznanie zasobów dzie dzictwa kulturowego ziemi

chodzieskiej”, realizowanego przez Chodzieski Dom Kultu ry, Pracownię Archeologiczną Alagierscy oraz Stowarzyszenie Chodzieżak Pro Hobby. Na spo tkaniu będzie możliwość zakupu książki.

R E K L A M A

www.glosonline.pl 7 grudnia 2022 |
13 | NA BIEŻĄCO |
Głos Pilski i Chodzieski
KONKURS Agencja Promocji Książek i Czytelnictwa, Dom Księgarski w Pile i Lokum Locum w Wą growcu zapraszają do udziału w konkursie „Opowiedz Wielkopolską Historię”. Do wyboru dwie formy artystyczne - literatura i film.

Platforma prowadzi zbiórkę podpisów w sprawie in vitro

POLITYKA Platforma Obywatelska prowadzi zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywa telską w sprawie in vitro. W Wielkopolsce zbiórkę zainaugurowała m.in. posłanka Maria Małgorzata Janyska.

Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców

GOSPODARKA Wojna w Ukrainie, inflacja, nieodbudowane w pełni łańcuchy dostaw czy po ważne problemy na rynku energii, negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorców. Wielu z nich poszukuje obecnie finansowania, które umożliwi im co najmniej podtrzymanie dzia łalności gospodarczej. Jeszcze w tym roku mogą sięgnąć po 20 mld złotych z instrumentów finansowych UE.

WmPolsce rodzi się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Nie pomogło ani 500+, ani „Program komplek sowej ochrony zdrowia prokre acyjnego w Polsce”, który miał być alternatywą dla finansowa nego wcześniej przez państwo programu in vitro. Do tej pory program kosztował 41 mln zło tych, wzięło w nim udział 10 tys. par i urodziło się 413 dzie ci. Dla porównania: z trwające go zaledwie trzy lata programu

refundacji in vitro, który kosz tował 244 mln złotych, urodziło się 22 tysiące dzieci. Dla ponad 1,5 mln par, które borykają się z problemem niepłodności, in vitro to często jedyna szansa na rodzicielstwo. Nie wszyst kie pary jednak stać na to, by z własnej kieszeni pokryć koszty procedury in vitro – jej koszt to średnio ok 10 tys. – 12 tys. zł, a zdarza się, że trzeba ją powtórzyć.

Platforma proponuje, by rokrocznie z budżetu państwa

R E K L A M A

przeznaczać 500 mln złotych na finansowanie zabiegów in vitro. Właśnie ruszyła zbiór ka podpisów pod inicjatywą obywatelską w tej sprawie. Dlaczego inicjatywa, a nie pro jekt obywatelski? Politycy PO przekonują, że dzięki zbiór ce podpisów projekt zyska większe społeczne poparciem, i trudniej będzie go odrzucić. Potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów.

Fot. archiwum Maria Małgorzata Janyska

Przed nami magiczny i wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim Państwu życzymy, by wypełniały go chwile radości i ciepła w gronie najbliższych, a nadchodzący rok 2023 pozwolił na realizację marzeń, przyniósł wiele szczęścia i spełnienia

Burmistrz

Miasta i Gminy Budzyń

Marcin Sokołowski

Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Budzyń

Piotr Jankowski

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Budzyniu Zenon Nowicki

Kilkanaście miliardów złotych z tzw. starej puli programowej UE pozostaje jeszcze do wykorzy stania przez MŚP, ale więk szość tylko do końca roku. Do tego dochodzą ponad dwa mi liardy złotych wsparcia kapita łowego. Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po pożyczkę, kredyt, leasing, obligacje, czy specjal ne poręczenie kredytowe. Ale powinni spieszyć się, zanim te instrumenty wygasną wraz z unijnymi przepisami anty kryzysowymi. KPK uruchomił w tym celu infolinię i specjal ne dyżury eksperckie, czynne przez cały grudzień, aby uła twić dotarcie do tych środków, jeszcze zanim wygasną - zachę ca Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. instrumentów finanso wych UE.

Dostępność tej sporej oferty finansowej może też pomóc przedsiębiorcom w okresie przejściowym, tj. do urucho

mienia nowych programów Polityki Spójności czy KPO. Przede wszystkim wyższa to lerancja ryzyka i bezpłatne zabezpieczenie UE w postaci specjalnych gwarancji ze stro ny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego umożliwiają polskim komercyjnym insty tucjom finansowym udzielanie takiego finasowania na bardziej dostępnych warunkach.

Narodowi Pośrednicy Finan sowi Programów UE (kilka naście instytucji finansowych) dysponują aktualnie wsparciem dla firm:

· COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsię biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – dla mikro, małych i średnich oraz midcap;

· EaSI - program na rzecz za trudnienia i innowacji społecz nych - dla mikrofirm i przedsię biorców ekonomii społecznej;

· EFG – (Pan) Europejski Fundusz Gwarancyjny, dla mikro, małych i średnich oraz midcap

· InvestEU 2021-2027 – dla nie mal wszystkich przedsiębiorców. Źródło: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

7 grudnia
www.glosonline.pl 14 | NA BIEŻĄCO |
2022
| Głos Pilski i Chodzieski

Radosny czas oczekiwania z jarmarkami i kalendarzami

TRADYCJA Adwent, w polskiej tradycji to czas początku i oczekiwania. Jest to okres ducho wego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia. Z adwentem łączy się wiele pięk nych symboli i zwyczajów zarówno rodzimych, jak również zapożyczonych z innych kręgów kulturowych.

Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego adventus i oznacza „przyj ście”, dlatego dla chrześcijan to radosny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa jako Dzie ciątka, ale także jako Sędziego na końcu świata. Dawniej Ad went, na wzór Wielkiego Postu, trwał 40 dni dlatego był nazy wany „czterdziestnicą”. Rozpo czynał się od dnia św. Marcina, a kończył w Wigilię. Dziś czas adwentowy trwa cztery tygo dnie przed Bożym Narodze niem. Przysłowie ludowe gło si: „W adwenta – same posty i święta”, zatem elementem tego czasu uspokojenia i wyciszenia była pokuta i post, ale także świętowanie kilku popularnych patronów. Pierwszą okazją do świętowania był dzień św. Barbary (4 grudnia), dwa dni później czczono św. Mikołaja, 8 grudnia obchodzono Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, a 13 grudnia święto św. Łucji. Nieodłącznym elementem polskiego Adwentu, praktyko wanym również obecnie, jest wczesnoporanna msza święta ku czci Najświętszej Marii Pan ny zwana roratami (od pierw szych słów pieśni adwentowej Rorate caeli desuper – „Spuść cie rosę, niebiosa”). Na tej mszy zapalana jest świeca, tak zwana roratka, która jest symbolem Maryi, niosącej ludziom Jezusa – „światłość świata”.

Wieniec adwentowy Coraz częściej w okresie ad wentowym, zachodnim zwy czajem, na drzwiach i stołach pojawiają się wieńce z czterema świecami. Wieniec adwentowy pochodzi z niemieckiego obsza ru kulturowego, gdzie bardzo rozpowszechnił się przed I woj ną światową. Pomysł wieńca adwentowego zrodził się już w 1839 roku w głowie ewangelic kiego nauczyciela i pastora Jo hanna Hinricha Wicherna, który chcąc umilić sierotom ze swego przytułku czas i stworzyć na strój modlitewny, w świetlicy zawiesił duże drewniane koło, do którego przymocował 24 świece. W pierwszą niedzie lę adwentu została zapalona pierwsza świeca, a później pod opieczni pastora zapalali każde go dnia kolejne świece, aż do Wigilii. Można przypuszczać, że pastor tworząc wieniec sko rzystał z niemieckiej tradycji, w której przed wiekami, w zimo wy czas plemiona germańskie

tworzyły okręgi z zielonych gałęzi symbolizujące słońce i w nich rozpalały ogniska. Możliwe jest także, że uwzględ nił tradycję żydowską święta Chanuka, którego elementem jest zapalanie po jednej świecy w każdy z ośmiu dni tego świę ta. Z czasem liczbę świec w wieńcu adwentowym zmniej szono do czterech, a zwyczaj robienia wieńca zyskał popu larność w Niemczech i wielu krajach Europy. Został również przyjęty przez katolików. Wieniec adwentowy układa się z iglastych gałązek i umiesz cza się w nim cztery świece, oznaczające cztery niedziele adwentowe. Jego kolisty kształt symbolizuje nieskończoność, jak również połączenie koń ca z nowym początkiem. To połączenie starego i nowego w wieńcu adwentowym jest oznaką trwania życia mimo po zornej śmieci przyrody i skra cania się dnia. Każdej kolejnej niedzieli zapala się następną świecę, co symbolizuje zbliża nie się do Bożego Narodzenia i prawdziwej światłości – Jezusa Chrystusa. Każda świeca ma swoje znaczenie. Pierwsza to Świeca Nadziei, druga – Świe ca Pokoju, trzecia – Świeca Radości, a czwarta to Świeca Miłości. Symbolika światła na biera szczególnego znaczenia w czasie dominacji nocy. Cały wieniec wyobraża jedność ro dziny lub ludu Bożego, który przygotowuje się do przyjścia Chrystusa.

Wieniec adwentowy zawie szony na drzwiach domu jest pozbawiony świec, za to ma bardzo odległą historię, która wywodzi się z kultury magicz nej. W wielu kulturach w ce lach ochronnych dekorowano wieńcami wejścia, co miało uniemożliwić wtargnięcie do domu złych mocy. Okres bo żonarodzeniowy zaliczany był do przełomowych dni roku, dlatego wtedy należało dołożyć wszelkich starań, by zabezpie czyć się przed wtargnięciem nieproszonych gości z zaświa tów do oswojonej, bezpiecznej przestrzeni domu i w tym celu wieszano wianki na drzwiach.

Zarówno wieńce zdobiące stoły jak i drzwi domów mają właściwości apotropeiczne oraz pobudzające życie. Wyrażają to między innymi: gałązki zie lonego drzewa iglastego sym bolizujące życie oraz często

pojawiający się kolor czerwony ozdób i świec. Czerwień jest kolorem ognia, słońca i mocy dających życie oraz symbo lem miłości, seksu i prokreacji. Wszystkie czerwone przedmio ty mają symbolizować moce rozrodcze i mogą pobudzać płodność ziemi, zwierząt i lu dzi. Barwa życia ma również moc odstraszania demonów ulokowanych wśród ciemno ści. Czerwień blokuje dostęp sił demonicznych do człowieka i domostwa.

cy świąt czy też zapalano jedną z 24 świeczek. Później pojawi ły się kalendarze adwentowe w formie zegara. Za właściwe go twórcę drukowanego ka lendarza adwentowego uważa się Gerharda Langa, drukarza z Monachium, który wyko rzystał swoje wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy był małym chłopcem, jego mama wpadła na pomysł, żeby na kawałku kartonu napisać 24 cyfry, a do każdej z nich dołączyć jedno ciasteczko. Dzięki temu mały Gerhard mógł odliczać dni do Bożego Narodzenia zjadając po jednym ciastku. Wydruko wany przez niego kalendarz

przedświątecznym. Kalendarz adwentowy powstał również z myślą o dzieciach i miał im umilić czas oczekiwania na święta. Choć tradycja wywo dzi się z Niemiec powędrowała bardzo szybko dalej w świat. W Polsce kalendarz adwentowy zdobył popularność dopiero po 1990 roku i tak jak w innych krajach wprowadza nas dzień po dniu w cudowny nastrój świąt. Świąteczne jarmarki Obcą tradycją, która w Polsce zyskała uznanie są bożonaro dzeniowe jarmarki. Eksperta mi od jarmarków są Austriacy i Niemcy. Przyjmuje się, że wiedeński jarmark jest naj

W Polsce najstarszy jarmark bożonarodzeniowy odbywa się we Wrocławiu, o którym wzmianki pochodzą z XVI wieku. Wszystkie jarmarki przyciągają świątecznym kli matem, bajkową atmosferą, świątecznymi specjałami i de koracjami oraz rękodziełem i ozdobami świątecznymi, któ re można zakupić. Na jarmar kach odbywają się warsztaty przeznaczone dla dzieci i ca łych rodzin, koncerty, występy różnych artystów, parady ze św. Mikołajem i wiele innych atrakcji. Nie brakuje również miejsc, gdzie można skoszto wać lokalnych specjałów, napić

Wieniec adwentowy pojawia się w naszych domach jako pierwsza świąteczna ozdoba, która odmierza czas do Bożego Narodzenia. Nie jest on tylko dekoracją, ale ma bogatą i roz budowaną symbolikę. Świece w wieńcu adwentowym wyzna czają czas, jaki mamy na przy gotowanie się do dnia narodzin Jezusa. Ten czas wyznacza rów nież druga zapożyczona trady cja – kalendarz adwentowy.

Kalendarz adwentowy Pomysł odliczania dni do Bo żego Narodzenia narodził się w XIX wieku w Niemczech, wśród luteran. Wcześniej stoso wano różne sposoby obrazujące przybliżanie się świąt: upływ czasu zaznaczano 24 kreskami na ścianie i codziennie ście rano jedną z nich, wieszano w domu jeden obrazek dotyczą

miał formę domku z okienkami i czekoladkami. Z biegiem czasu w okienkach kalendarza adwen towego zaczęły pojawiać się różne słodycze i drobne prezen ty. Kalendarz adwentowy to dziś komercyjny gadżet proponowa ny przez różne firmy, najczęściej kojarzony z formą bombonierki, w której są okienka z czekolad kami na każdy dzień adwentu. Rola kalendarza adwentowe go polegała na przypominaniu o zbliżających się świętach w czasach, gdy większość ludzi była niepiśmienna i nie miała dostępu do zwykłego kalenda rza. Taki kalendarz adwentowy w założeniu miał służyć dobre mu przygotowaniu duchowemu do Bożego Narodzenia. Każde z okienek kryło w sobie jakąś myśl do rozważenia lub zada nie do wykonania w okresie

starszy w Europie, a jego tra dycja sięga 1294 roku. Nieco młodszy jest jarmark w Dreź nie, tak zwany „Jarmark Struc lowy”, który odbywa się od 1434 roku. To właśnie w Niem czech jarmarki świąteczne bar dzo szybko się upowszechniły i już w XIV wieku w wielu mia stach zostały zapoczątkowane jednodniowe targi, na których można było nabyć wszystkie produkty potrzebne na święta. Przedświąteczne targowiska powstały z potrzeby wolnego handlu. W tym czasie do miast mogli zjeżdżać kupcy oferujący swoje najlepsze towary, a kupu jących nie brakowało, bo każdy mieszkaniec chciał zaopatrzyć się w potrzebne towary na zi mowy czas. Z biegiem lat jar marki stawały się coraz dłuższe i atrakcyjniejsze.

się grzanego wina, piwa lub regionalnego trunku. Przed świąteczną atmosferę targo wisk dopełnia wszechobecny zapach pieczonych kasztanów, migdałów i korzennego wina. Jarmarki świąteczne to tradycja znana i kultywowana obecnie na całym świecie.

Adwent od zawsze upływał na oczekiwaniu Bożego Naro dzenia. Aby poczuć magię świąt na przestrzeni wieków pojawiło się wiele ciekawych tradycji. Rodzime, polskie zwyczaje splotły się z obcymi poprzez proces przenikania kultur. Dziś często nie zastanawiamy się nad pochodzeniem różnych zwycza jów, ale chętnie wraz z nasta niem Adwentu przechodzimy na „tryb bożonarodzeniowy”.

dr Małgorzata Dziura, MNZP Mat. MKiDN

www.glosonline.pl 7
15 | TRADYCJA |
grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski
fot. Pixabay

Kapusta z grzybami

Składniki:

1 kg kapusty kiszonej (nie kwaszonej)

100 – 150 g suszonych borowików lub podgrzybków, najlepiej całe kapelusze

1 marchew

2 cebule

4 łyżki masła

3 łyżki oleju

2 łyżki mąki pszennej

przyprawy: liść laurowy (3 - 4 listki), ziele angielskie (4 - 5 szt.), sól, pieprz mielony

Sposób przygotowania

Grzyby namoczyć w 2 - 3 szklankach wody (może być zimna z kranu). Po 12 godzinach odcedzić, zostawiając 1 szklankę wody do gotowania kapusty. Namo czone grzyby pokroić w paski i ugotować z resztą wody od moczenia (jeśli będzie za mało, można dolać trochę zimnej wody).

Cebulę pokroić w drobną kostkę, a następnie smażyć przez kilka minut na roz grzanych na patelni 2 łyżkach masła i 3 łyżkach oleju. Dodać resztę masła, wsypać mąkę i podlać 3 - 4 łyżkami wody, energicznie mieszając, aby uzyskać zasmażkę. Kapustę nie płukać, a jedynie odcisnąć z wody i włożyć do garnka. Obraną marchew zetrzeć na tarce o grubych oczkach i dodać do kapusty. Dorzucić liście laurowe, ziele angielskie, pieprz, a na samym końcu doprawić solą. Do garnka wlać 1 szklankę wody z moczenia grzybów oraz 1 - 2 szklanki wody. Gotować aż do odparowania wody. Gdy kapusta będzie miękka, dodać pokrojone, ugoto wane grzyby, cebulkę z zasmażką. Całość zamieszać, gotować jeszcze 5 minut , co chwilę mieszając, aby się nie przypaliło. Taką kapustę można podawać jako danie wigilijne lub jako dodatek do mięs. Kapusta z grzybami lepiej smakuje na drugi dzień. Przepis jest przekazywany z pokolenia na pokolenie w rodzinie Krystyny Krzemińskiej z Koła Gospodyń Wiejskich w Grabównie, gm. Miasteczko Krajeńskie

Śledzie w sosie pomidorowo-żurawinowym

Składniki:

1 kg śledzi solonych 1 kg pieczarek 1 cebula biała 1 cebula czerwona 1 słoik pomidorków suszonych 1 puszka pomidorków żółtych (całe) olej tłoczony na zimno o smaku ostrej papryki, bazylii i pomidora 400 g żurawiny natka pietruszki 3 łyżki ketchupu pikantnego 1 mały koncentrat pomidorowy bagietka (można zrobić tosty) 1 puszka ananasa przyprawy: sól, pieprz, czosnek niedźwiedzi (1 mała łyżeczka)

Sposób przygotowania Śledzie namoczyć w wodzie ok. 10-15 min., następnie zmienić wodę i wypłukać jeszcze dwa razy. Po wyciągnięciu z wody osuszyć na papierowym ręczniku. Płaty śledzi pokroić wzdłuż, a następnie w poprzek na cienkie paseczki. Pieczarki obrać, pokroić w małe talarki i wrzucić na rozgrzany olej. Smażyć ok. 15 min. Po tym czasie dodać pokrojoną w piórka cebulę oraz paprykę pokrojoną w paseczki, doprawić solą i pieprzem. Gdy ce bula się zeszkli, dorzucić pokrojone w paseczki pomidorki suszone oraz żółte pomidorki. Całość udusić ok. 20 min, dodać 3 duże łyżki ketchupu i koncentrat pomidorowy. Doprawić przyprawami i pietruszką. Dusić pod przykryciem ok. 10 min.

Tak przygotowany sos wystudzić, a następnie połączyć ze śledziami, starannie mieszając. Odstawić na godzinę do lodówki. Podawać z bagietką lub tostami - według uznania. Do dekoracji i smaku dodać ananasa lub inny owoc.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Starem, gm. Wysoka

Ryba faszerowana

Składniki: mięso z ryby

żółtko

dag bułki 125 ml mleka 8 dag cebuli 2 dag tłuszczu przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa wywar warzywny z marchewki, pietruszki, selera, pora, cebuli, kostki rosołowej

Sposób przygotowania

Oczyszczoną rybę naciąć, skórę dookoła głowy odwinąć i oddzielić od mięsa ostrym nożem. Ściągnąć skórę, odcinając płetwy i ogon. Rybę opłukać, odfiletować. Mięso zmielić z namoczo ną bułką i cebulą. Dodać jajko, sól, pieprz oraz gałkę muszkatołową. Wyrobić wszystkie skład niki na pulchną masę. Sprawioną skórę wypełnić luźno przygotowaną masą rybną, a następnie zszyć.

Tak przygotowaną rybę zawinąć w serwetkę płócienną, zalać ciepłym wywarem, gotować na małym ogniu około 1 godz.

Zupa rybna Romana

kładniki:

3 gatunki ryby, najlepiej karp, szczupak i okoń

3 papryki (czerwona, zielona i żółta) duży por masło klarowane skórka cytryny sok z cytryny lub limonki przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziołowy, pieprz cytrynowy, sól

Sposób przygotowania

Z wyfiletowanych kręgosłupów i głów ryb, dodając liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziołowy, pieprz cytrynowy i sól gotować na wolnym ogniu wywar przez około 3 godziny. Następnie przecedzić przez drobne sito, żeby usunąć ości. Do czystego wywaru dodać 3 papry ki – czerwoną, zieloną i żółtą oraz jednego dużego pora, pokrojonego w talarki.

Filety z tych trzech gatunków ryb obsmażyć na maśle klarowanym i dodać do wywaru. Po około 30 min. doprawić do smaku przyprawami, wetrzeć odrobinę skórki cytryny i zakwasić sokiem z cytryny lub limonki.

Przestudzoną rybę, pokroić w grubsze plastry i udekorować na półmisku. Przepis kobiet z Osieka nad Notecią, gm. Wyrzysk Przepisy pochodzą od Lokalnej Grupy Działania "Krajna nad Notecią" i zostały wyróżnione w organizowanych przez LGD konkursach "Kulinarna Krajna".

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Miasteczka Krajeńskiego

7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski www.glosonline.pl 16 | ŚWIĘTA |
– pstrąg lub szczupak 1
5

Czas na wyprawy! Na mikrowyprawy!

TURYSTYKA Co zrobić, gdy brakuje ci czasu na weekendową podróż? A może masz tylko kilka go dzin i chciałbyś/chciałabyś je aktywnie i ciekawie spędzić? A może od dawna marzysz o wypra wie wokół miejsca zamieszkania, ale nie wiesz, gdzie postawić pierwsze kroki? Jeśli na którekol wiek z tych pytań odpowiedziałaś/odpowiedziałeś pozytywnie, to mamy dla Ciebie rozwiązanie! Weź do ręki przewodnik turystyczny wydany przez LGD Krajna nad Notecią i ruszaj w nieznane!

Łączy nas Noteć. Mikro wyprawy po Krajnie” to nowa publikacja zawie rająca 24. propozycje krótkich wypraw pieszych, rowerowych, kajakowych, a nawet motocy klowych. Wśród propozycji nie mogło zabraknąć wyprawy ko lejką wąskotorową z Białośliwia, wszak to jedyna tego typu atrak cja na terenie powiatu pilskiego.

miasteczkach i wioskach powiatu pilskiego, a także po leśnych duk tach i zapomnianych miejscach, które były istotne dla dawnych mieszkańców tych ziem. Miłośni cy kajaków mogą się udać w dwu dniową trasę najważniejszą naszą rzeką i przyjrzeć się, jak wygląda Krajna na odcinku tzw. Noteci Leniwej. Z kolei zwolennicy bar dziej bystrego nurtu mogą wybrać

i z czytelnikami swoją wiedzą o Krajnie – mówi drugi z wicepre zesów Ryszard Wolny. Publikacja powstała w ramach projektu „Krajeński fyrtel” reali zowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krajna nad Notecią” i stanowi uzupełnienie wydanej wcześniej mapy powiatu pilskie go. Publikacja o mikrowypra wach została wydana w 3000 egz.,

- Postawiliśmy na krótkie wy prawy, które zazwyczaj zaczy nają się i kończą w tym samym miejscu. To ważne dla tych, którzy mają niewiele czasu i na miejsce startu dojadą samo chodem, by potem przesiąść się na rower lub ruszyć na pieszą wycieczkę – podkreśla Jan Mro tek, wiceprezes LGD Krajna nad Notecią.

W przewodniku zawarte zosta ły opisy wycieczek po miastach,

spływ kajakowy Rurzycą, która na dolnym odcinku nabiera cha rakteru rzeki górskiej. Rowerzyści i motocykliści także znajdą dla siebie ciekawe propozycje, ubar wione opowieściami o przyrodzie, krajobrazie i zabytkach.

- Autorami zdjęć oraz opisów tras są mieszkańcy powiatu pil skiego. Nie ma lepszych przewod ników po regionie niż ci, którzy w nim mieszkają. Jesteśmy dumni, że zechcieli podzielić się z nami

natomiast mapa w nakładzie 7000 egz. Mapa została opracowana w skali 1:75000, najpopularniej szej dla profesjonalnych turystów. Na rewersie zawiera m.in. opis przyrody, najważniejszych obiek tów, zabytków oraz – co szczegól nie istotne – tzw. Pereł Krajny.

- Są to cztery najważniejsze dla kultury materialnej Krajny obiek ty: Sanktuaria w Skrzatuszu i Gór ce Klasztornej, skansen kultury ludowej w Osieku nad Notecią

oraz powiatowa kolejka wąsko torowa z siedzibą w Białośliwiu – wyjaśnia Grzegorz Supron, dyrektor biura LGD.

Obie publikacje dostępne są w biurze LGD. Przewodnik (podobnie jak wcześniej mapa)

dostarczony zostanie także do urzędów gmin i bibliotek położonych na terenie powiatu pilskiego.

- Stworzyliśmy narzędzie, które w zamyśle ma pozwolić mieszkańcom i turystom na od

krycie piękna i unikatowości obszaru Krajny nad Notecią. Zapraszamy po przewodnik i do zobaczenia na szlaku! - puentuje wiceprezes Mrotek.

Tekst Marta Konek Zdjęcia archiwum LGD

www.glosonline.pl 7
17 | PROMOCJA |
grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

I ty możesz zostać wolontariuszem WOŚP!

POMOC Pilskie sztaby WOŚP – przy Regionalnym Centrum Kultury oraz przy Szkole Podsta wowej nr 11, ruszyły już z rejestracją

Wszyscy, którzy chcą zostać wolonta riuszami podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogą rejestrować się przez stronę internetową: iwolontariusz. wosp.org.pl. Oba pilskie szta by WOŚP prowadzą rekrutację internetową – wszystkie dane kontaktowe można znaleźć na orkiestrowych stronach - pila396.wosp.pl (sztab przy RCK) oraz pila-1315.wosp.pl (Sztab przy SP nr 11).

Wielka Orkiestra Świątecz nej Pomocy zagra 29 stycznia pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych”.

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekon trolowaną, gwałtowną reak cję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu

kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządo wej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszyst kich zgonów. Według Świa towej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świe cie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zacho rowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów. W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobie ganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdro wia analizowanych przez NIK

wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowa na. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowa nych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypad ków sepsy wynosiła co naj mniej 50 tys. rocznie, a współ czynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu no wotworów układu oddechowe go czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych pod kreśla się konieczność wdroże nia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze

rozpoznanie i włączenie wła ściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego anty

biotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Wła śnie dlatego WOŚP chce wy posażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zagrożeń - umożli

wi to lepszą terapię sepsy po przez szybsze wdrożenie celo wanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

7 grudnia
www.glosonline.pl 18 | NA BIEŻĄCO |
2022 | Głos Pilski i Chodzieski wolontariuszy na 31 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 29 stycznia pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - ma łych i dużych”.

Jan Węglowski nowym prezesem PZW

Do trzech razy sztuka. W

ZMwielu powodów rok 2022 w historii Okręgu Nadnoteckiego PZW przejdzie do historii. Jesz cze w styczniu nic nie zapo wiadało, że będzie obfitował w aż tyle wydarzeń. Był wprawdzie rokiem wybor czym, ale niekoniecznie rewo lucji. W lutym, na pierwszym nadzwyczajnym okręgowym zjeździe, udzielono niemal jed

wybory w tym roku. nogłośnie absolutorium preze sowi Czesławowi Pachowiczo wi. Jego reelekcja okazała się formalnością – nie miał żadne go konkurenta do fotela. Nieoczekiwanie historia na brała tempa już trzy miesiące później. Zwołano wtedy ko lejny nadzwyczajny zjazd, po którym najważniejszy fotel w okręgu objął Jacek Kwieciński, dotychczasowy wiceprezes ds.

zagospodarowania i ochrony wód. Czesław Pachowicz po 29 latach niepodzielnych rzą dów otrzymał tytuł honorowe go prezesa Okręgu Nadnotec kiego PZW.

Tyle że jedna rewolucja kilka miesięcy później wy wołała kolejną. Na początku września Jacek Kwieciński i związani z nim wiceprezesi złożyli rezygnację tłumacząc to „wyczerpaniem możliwości współpracy z niektórymi przed stawicielamiZarząduiPrezydium”, a władzę w okręgu objął zarząd komisaryczny. Do so boty, 3 grudnia, kiedy to na trzecim już w tym roku nad zwyczajnym zjeździe delega tów wybrano nowego prezesa - Jana Węglowskiego, prezesa Koła PZW „Potok” Lędyczek i członka prezydium od kilku nastu lat. Był to już jego drugi start w wyborach, ale w kwiet niu gdy wybierano Jacka Kwie cińskiego z powodów rodzin nych nie mógł uczestniczyć w zjeździe. Czy gdyby był został

by wtedy prezesem? Został nim w sobotę. Zagłosowało za nim 49 delegatów. 37 oddało głosy na jego konkurenta – Arkadiu sza Michalskiego z Krajenki. Żaden jednak prezes w historii nie miał tak trudnego startu. Nie ma bowiem decyzyjnego pre zydium i kompletnego zarządu. Taka sytuacja jest bez prece densu w skali całego kraju. O ile jednak skład zarządu można uzupełnić, prezydium wybrać, to zostają jeszcze Wody Polskie,

największy konkurent każdego okręgu w kraju do obwodów rybackich. Także Okręgu Nad noteckiego.

- Zamierzam utrzymać nasz stan posiadania – deklaruje nowy prezes Jan Węglowski. – Nie można chować głowy w piasek, tylko rozmawiać. Dobrze prowadzony dialog też może być strategią na te trudne czasy – przekonuje.

Deklaruje również więk szą transparentność działania

władz związkowych, a przede wszystkim 100-procentową realizację zadań statutowych.

I to niezależnie od rosnącej in flacji, która odbije się choćby na kosztach zarybienia.

- Musimy mieć wody, musi my mieć ryby i musimy mieć wędkarzy – mówi nowo wy brany prezes. - Mamy ponad 12 tysięcy członków i ten stan posiadania również chciałbym utrzymać. Może być nas najwyżej więcej.

www.glosonline.pl 7
19 | NA BIEŻĄCO | Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2023 Roku pragniemy przesłać wszystkim wędkarzom, działaczom i sympatykom PZW, jak również zaangażowanym w sprawy Polskiego Związku Wędkarskiego samorządowcom, najserdeczniejsze życzenia oraz podziekowania za tegoroczną współpracę Zarząd i pracownicy Biura Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile R E K L A M A
grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski WYBORY sobotę w Pile odbył się nadzwyczajny okręgowy zjazd de legatów na którym wybrano Jana Węglowskiego na nowego prezesa Zarządu Okręgu Nadno teckiego PZW. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego oprócz nazwy samego zjazdu, gdyby nie fakt, że były to już trzecie

Henrykowo. Tam, gdzie zaczyna się raj

TURYSTYKA Tysiące drzew i krzewów, setki ptaków i róż. I wszystkie kolory nieba. Przestrzeń, w której można odnaleźć i poczuć radość życia. Odpocząć od świata i na nowo się w nim zakochać. Przeżyć niezapomniane chwile z przyjaciółmi i te najważniejsze z rodziną. Uroczysko Henrykowo - jedno z najpiękniejszych miejsc na mapie Wielkopolski. W 2021 roku znalazło się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu „Gospodarstwo Agroturystyczne Roku”. Dla wielu jest tym pierwszym.

Dla tych, którzy kochają ruch, są boiska do siatkówki i koszykówki, siłownie, także zewnętrzne, korty tenisowe, basen. Wieczorami zaś można uciąć sobie partyjkę bilarda.

Henrykowo uwielbiają też dzieci. Dla nich to bezpiecz na przestrzeń w której czeka na nich cały kosmos przyrody. Mogą zobaczyć jaszczurkę, rybołowa, przeżyć przygodę w labiryncie, spędzać bez troskie godziny na łące, w la sku, boisku czy placu zabaw, pokochać smak prawdziwych, domowych deserach.

Jak smakuje Henrykowo? Mocno. Jak życie. Jak lato. Jak szczęście. Jak przyjaźń. Jak przygoda. Jak czas, którego nie trzeba gonić, z którym nie trzeba się ścigać, który tutaj można mieć wreszcie na wła sność. Właśnie tak smakują tu taj borówki z własnej plantacji.

wyżywienie na bazie miejsco wych, henrykowskich produktów np. jaj od szczęśliwych kurek. Taka kuchnia potrafi zrobić róż nicę podniebieniu.

Wielkopolska ma swo je turystyczne skar by. Jednym z nich jest wieś wakacyjna „Uroczy sko Henrykowo” na Pojezierzu Krajeńskim. Jej oficjalny adres to Dzierzążenko 22. Od Zło towa dzieli ją mniej niż pięć kilometrów, od Piły – 36 km, a od Poznania – 135 km. Łatwo można do niej dotrzeć krajową „jedenastką” i drogami woje wódzkimi nr 188 i 189. Łatwo dotrzeć, znacznie trudniej wy jechać. Rozkochuje w sobie widokami. Rozpieszcza zapa chami. Uzależnia smakami. To 22 hektary stworzone dla czystej radości życia. Takich

miejsc nie można zamówić gotowych w katalogu. Trzeba je sobie najpierw wymarzyć, a potem to marzenie zamienić w rzeczywistość. I Henrykowo jest właśnie takim miejscem. Stwarzanym przez lata przez Grażynę i Henryka Sobieraj. Przez nich i przez ludzi, któ rzy przez 30 lat odwiedzali to miejsce, przeżywali w nim naj lepsze chwile i zabierali wspo mnienia. To oni byli i wciąż są inspiracją, motorem i wyzwa niem. I tak jak są różni, tak samo różne jest Henrykowo. Dzikie łąki i basen, kawia renka pod strzechą i komforto wo urządzone pokoje, zielony

labirynt dla dzieci i trawiasty pełnowymiarowy kort. To wię cej niż agroturystyka. To po mysł na człowieka, by znalazł tu albo odkrył smak swoich ulubionych rzeczy.

Jeżeli kocha wodę, czeka na niego jezioro, czekają rowery wodne i ryby, które może łowić, a potem smażyć lub wędzić. Czeka również odkryty basen z kryształowo czystą wodą i leżaki dla tych, którzy nade wszystko kochają kąpiele słoneczne.

Jeżeli chwilowo ma dość dużych miast bądź miast w ogóle i szuka ciszy, znajdzie ją w parku, wśród olch albo

srebrnych świerków, w ogro dzie różanym, pod gwiazdami na pomoście albo nad książką w bibliotece.

Tak smakują orzechy laskowe. Domowe obiady i domowe ciasto. Kompot ze świeżych owoców. Ten smak zostaje potem we wspomnieniach.

W skreślonych na pożegna nie kilku słowach w kronice, bo Henrykowo ma swoją

Nie trzeba się też martwić o wolne miejsce parkingo we: dla gości przygotowano trzy mniejsze parkingi i jeden duży dla autokarów, bo do Henrykowa przyjeżdża cały świat. I nie ma w tym żadnej przesady, gdyż gościła tu m.in. Polonia z Brazylii. Ci, którzy przyjeżdżają tu najczęściej, przyjeżdża ją na spotkania integracyjne, na konferencje, na zjazdy ab solwentów. Wybierają Henry kowo na wieczory panieńskie i kawalerskie, równie często –na śluby, chrzciny, komunie. Jedni przyjeżdżają z okolic. Inni poko nują setki kilometrów, żeby się tu znaleźć. Na weekend, na tydzień, na dłużej. I nawet wtedy gdy jest komplet gości, to nie ma tłumów. Od samego początku wszystkie domki były tak projektowane, by znajdowały się od siebie w wy starczającej odległości, by zapew nić maksimum prywatności. To, że można ją tu odzyskać, to jedna z licznych zalet Henrykowa.

Jeżeli chce świętować, tań czyć, bawić się, to do wyboru ma kilka sal – tych kame ralnych jak Kawiarenka Pod Strzechą na 15 osób, Ryba kówka na 20 osób i Sala Pod Strzechą na 25 osób, i tych du żych jak sala bankietowa na 80 osób oraz sala z drewnianym parkietem dla 150 osób w na miocie weselnym. Oprócz sali może również liczyć na najlep szą polską i ukraińską kuchnię, i to będącą do dyspozycji w za leżności od potrzeb.

piszącą się cały czas historię. Warto być jej częścią.

Sezon rusza w kwietniu, a na gości czekają klimaty zowane pokoje. Każdy jest klimatyzowany, w których w chłodniejsze dni można też włączyć ogrzewanie. Poko je są z łazienkami, a kuchnie w pełni wyposażone. Niczego nie trzeba przywozić ze sobą. Wszystko czeka na miejscu. Czekają też welurowe koce, ele gancka pościel i wygodne łóżka. Można też zamówić całodzienne

Raj. To słowo najczęściej pojawia się we wpisach gości do kroniki. Że będąc w Hen rykowie byli w raju. W raju z ogrodem różanym i tym skal nym – „Połczyńskim” nawią zującym do parku zdrojowego w rodzinnym Połczynie Henry ka Sobieraj. W raju z 6 tysiąca mi drzew, krzewów i kwiatów i niezliczonymi ptasimi koncertami. W raju z najlep szą alternatywą pod słońcem: zawsze można do niego wrócić.

7 grudnia 2022
www.glosonline.pl 18 | PROMOCJA |
| Głos Pilski i Chodzieski

Segreguj z nami, walcz z odpadami!

Kampania zorganizo wana przez Szkołę

Podstawową w Za charzynie, skierowana była do uczniów szkół gminych. W spotkaniu w Sali Wiejskiej w Zacharzynie, które odby ło się pod hasłem "Segreguj z nami, walcz z odpadami" udział wzięli uczniowie stano wiący reprezentację czterech szkół: Szkoły Podstawowej w Zacharzynie, Szkoły Pod stawowej w Strzelcach, Ze społu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie oraz Szkoły Pod stawowej w Oleśnicy.

– Tego typu akcje i nauka przez zabawę, to świetny sposób na rozwijanie świa domości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dzieci dzielą się tą wiedzą zarówno z ró wieśnikami jak i swoimi do mownikami. Dzięki swojej ciekawości i dociekliwości niejednokrotnie motywują

ściami praktycznymi. Dzieci odpowiadały na pytania m.in. co należy zrobić ze zuży tym akumulatorem, brały udział w kalamburach, wyści gach, rozwiązywały zadania z wykorzystaniem tabletów oraz programowały roboty edu kacyjne Photony, zakupione w ramach programu rządowe go Labolatoria Przyszłości. Konkurs wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej w Ole śnicy (Zofia Borkowska, Karol Sikora, Jacek Dahlke), drugie miejsce zajęli przedstawicie le SP w Stróżewie, (Nikodem Krzewiński, Katarzyna Jarosz, Barbara Karlik) a trzecie –dzieci z SP w Strzelcach (Emi lia Kaniewska, Amelia Mel narowicz, Wojciech Kowal). Po konkursie dzieci udały się na poczęstunek, a następnie uczestniczyły w warsztatach ekologiczno – chemicznych organizowanych przez Wulkan Doświadczeń z Poznania.

EKOLOGIA Już po raz szósty uczniowie szkół podstawowych gminy Chodzież wzięli udział w spotkaniu, którego celem było podniesienie stanu świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zużytych baterii i akumulatorów oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów. Wydarzenie odbyło się w ramach Publicznej Kampanii Edukacyjnej organizo wanej przez producenta akumulatorów firmę Jenox Akumulatory. dorosłych do ekologicznych zachowań – mówi Ewa Roz marynowska – Żądło, dy rektora szkoły Podstawowej w Zacharzynie - Cieszymy się również, że lokalne przed siębiorstwa takie jak Jenox Akumulatory angażują się w działania edukacyjne wśród najmłodszych – dodaje. Spotkanie w Zacharzynie rozpoczęło przedstawienie pt. „Sprawa dla Ekologa”, któ rego tematyka dotyczyła segre gacji odpadów i recyklingu ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do bezpiecznego zbierania i recyklingu akumu latorów oraz możliwym wpły wie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi. Następnie uczniowie wzięli udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym, podczas które go musieli wykazać się wiedzą z zakresu ekologii, segregacji i recyklingu oraz umiejętno

Prócz najmłodszych miesz kańców gminy w spotkaniu uczestniczyli również zapro szeni goście: wójt Gminy Chodzież Kamila Szejner, przewodnicząca Rady Gmi ny Ewa Śliwińka, sołtys wsi Zacharzyn Milena Różań ska, dyrektorzy szkół, prze wodnicząca Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Zacharzynie Anna Ślesiń ska-Nowak, wiceprezes firmy Jenox Akumulatory sp. z o. o. Ryszard Wasyłyk, przed stawiciel firmy Odum s.c. ZU. Dymek A., Polzin D. –Justyna Sekulaska.

Warto dodać, że w ramach szóstej edycji kampanii

edukacyjnej organizowanej przez Jenox Akumulatory do każdej ze szkół przeka zane zostały ulotki infor macyjne Twój akumulator może być bezpieczny dla środowiska, w któ rych przedstawione zostały sposoby postępowania z akumulatorem.

www.glosonline.pl 7 grudnia
21 | PROMOCJA |
2022 | Głos Pilski i Chodzieski
R E K L A M A

100 lat Senatu. W jego historii ośmiu pilskich senatorów

Uroczystości rocznico we przypadły 28 listo pada, dokładnie sto lat po pierwszym posiedzeniu od rodzonej w II Rzeczypospolitej Izby Wyższej.

Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie początkowo miało jednoizbowy parlament, dopiero konstytucja marcowa z 1921 r. przywróciła przed rozbiorową tradycję, zgodnie z którą władza ustawodawcza ma się składać z Sejmu i Sena tu. Wybrany 12 września 1922 r. Senat II RP I kadencji zebrał się na inauguracyjnym posie dzeniu 28 listopada 1922 r.

Najważniejszym wówczas zadaniem była odbudowa pań stwa ze zniszczeń wojennych, scalenie kraju po rozbiorach, stworzenie instytucji i jedno litego systemu prawa. Senat,

mający przecież w Polsce wielowiekową tradycję, zo stał przywrócony w nowocze snej i demokratycznej formie, podobnie jak w parlamentach zachodnioeuropejskich. Miał do odegrania szczególną rolę –nie tylko nawiązywać do trady cji przedrozbiorowej Izby wyż szej, ale również łagodzić życie polityczne. Już w I kadencji, trwającej do 1927 r., zyskał znaczenie i powagę w państwie, wpływając w istotny sposób na jakość ustawodawstwa i udo wadniając swe kompetencje, roztropność i umiar w sporach partyjnych, a przede wszystkim kierując się racją stanu w spra wach państwowych. Po stu latach od tamtych wydarzeń Senat RP w oko licznościowej uchwale oddał hołd „wszystkim tym, którzy

przyczynili się do powstania Senatu oraz ugruntowania jego obecnej pozycji w systemie organów władzy państwowej, w szczególności marszałkom oraz senatorom wszystkich ka dencji, którzy pozostają wierni tradycji polskiego Senatu i Naj jaśniejszej Rzeczypospolite - Chylimy dziś czoła przed dokonaniami naszych poprzed ników. Podziwiamy ich zdolno ści do kompromisu i współdzia łania w imię wyższych celów. Ich dziedzictwo jest dla nas zobowiązaniem – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas gali w Teatrze Polskim w Warsza wie, kończącej jubileuszowe obchody 100. rocznicy pierw szego posiedzenia Senatu II RP. W gali udział wzięli obecni i byli senatorowie, przedstawiciele

władz oraz korpusu dyploma tycznego. Podczas uroczysto ści uczczono pamięć zmarłych senatorów II RP oraz kadencji I-IX. Uhonorowani zostali byli Szefowie Kancelarii Senatu oraz jej długoletni pracownicy. W swoim wystąpieniu Mar szałek Senatu RP prof. To masz Grodzki przypomniał, że dokładnie 100 lat temu, 28 listopada 1922 r., senatorowie zebrali się na pierwszym po siedzeniu odrodzonego w II Rzeczypospolitej Senatu. Jak mówił, początki polskiej pań stwowości, odzyskanej po 123 latach niewoli, były bardzo trudne - trwały walki o nasze granice zewnętrzne, plebiscyty, trzy powstania śląskie, odpar to agresję bolszewików, która w powszechnej opinii history ków wpłynęła na bieg historii Europy. Marszałek podkreślił, że priorytetem ówczesnych władz Polski była odbudowa państwa zniszczonego przez za borców oraz lata wojennej po żogi. Procesem, którym inten

sywnie zajmowali się również senatorowie było administra cyjne scalenie kraju, podzielo nego przez 123 lata pomiędzy trzy różne systemy prawne, go spodarcze i społeczne.

Zwieńczeniem Gali w Teatrze Polskim był spektakl „Słowo jest ogień”, według scenariusza Janusza Majcherka i w reżyse rii Szymona Kuśmidera. Został on przygotowany w ramach obchodzonego z inicjatywy Senatu w 2021 r. Roku Cypria na Norwida w 200. rocznicę urodzin artysty. Przypomniano w nim wiersze, listy i wystąpie nia Norwida oraz teksty tych, którzy pisali o poecie, m.in.: Konstantego Gaszyńskiego, Juliusza W. Gomulickiego, Zygmunta Krasińskiego, Teo fila Lenartowicza, Czesława Miłosza i Marcelego Mot ty’ego. W scenografii wyko rzystano też rękopisy i rysunki Norwida. Tytuł przedstawienia pochodzi z XIII pieśni poematu „Quidam” („Słowo jest ogień –milczenie jest lawa”).

- Bardzo się cieszę, że zo stałem senatorem właśnie w kadencji, kiedy Wysoka Izba obchodzi swoje stulecie. Jubileusze, zwłaszcza takie, dają bowiem dobry pretekst do historycznych podsumowań oraz wyciągania wniosków na przyszłość. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się, że partia rządząca dąży do zniszczenia demokracji w Polsce – mówi

Henryk Stokłosa Zdzisław Nowicki (1951 – 2006)

Krzysztof Horodecki Tadeusz Rzemykowski (1946 – 2022)

Mieczysław

7 grudnia 2022
www.glosonline.pl 22 | NA BIEŻĄCO |
| Głos Pilski i Chodzieski
SENAT Z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP w gmachu parlamentu wraz z udziałem Prezydenta RP, Marszałek Sejmu, władz państwowych oraz Prezydium Se natu spotkali się senatorowie wszystkich kadencji po 1989 roku. Był wśród nich pierwszy senator Ziemi Pilskiej, Henryk Stokłosa. Byli senatorowie: Krzysztof Horodecki, Janusz Ku biak, Piotr Głowski, Mieczysław Augustyn. Był również senator Adam Szejnfeld, który wygrał ostatnie wybory w 2019 r. senator Adam Szejnfeld. Źródło: Senat RP Fot. Pamiątkowe zdjęcie senatorów wszystkich kadencji po 1989 roku Senatorowie Ziemi Pilskiej Augustyn Janusz Kubiak Piotr Głowski Adam Szejnfeld

Piła nieoczywista w czterech odsłonach

WYSTAWA Najważniejsze są pytania - mawiał Krzysztof Kieślowski. I takim pytaniem jest rów nież wystawa fotografii „Piła nieoczywista”. Pytaniem o miasto w nas. Kacper i Piotr Spek. Marta Zatyl ny i Wojciech Beszterda. Cztery tryptyki. Cztery różne opowieści o Pile. Każda niejednoznaczna. Każda otwarta. Każda jak znak zapytania. Te fotografie, które od soboty można obejrzeć w holu Hotelu Gromada, to nie są odpowiedzi. To są pytania, które ta czwórka fotografików posta wiła przed sobą i jednocześnie

przed zwiedzającymi. Pytanie o miasto. O jego tożsamość. O jego esencję. To nie jest Piła podana na tacy, łatwa do kon sumpcji. To raczej zaczyn, z którego wszystko może po wstać. Piła ma zbyt mało okazji, żeby stanąć przed lustrem. Nie ma się w czym odbić. Nie ma swojej Kolekcji Wrzesińskiej, której fotograficzne obrazy

tworzyli m.in. Chris Niedenthal i Tadeusz Rolke. Dlatego do brze się stało, że doczekała się takiej konfrontacji jak "Piła nieoczywista" . Pomysłodaw cą było KZ Nieruchomości, a partnerami K2 Print Drukar nia On-Line i Hotel Gromada. Autorzy przekazali swoje dzieła na aukcje charytatywne m.in. na rzecz pilskiego Hospicjum.

www.glosonline.pl 7
23 | KULTURA |
grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski
POD NASZYM PATRONATEM
Wojciech Beszterda Kacper Spek Marta Zatylny

Music is my religion. Filip Kowalski w Galerii Debiutów

Filip Kowalski "FILIP PO"- ur. w 1975 r.

w Bydgoszczy. Od 1990 r. związany z Piłą. Studia na Wy działu Sztuk Pięknych na Uni wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Droga artystyczna, którą po dąża, nie jest prosta i z góry określona. Malarstwo jego krą ży wokół abstrakcji i realizmu. Abstrakcja, którą tworzy, często staje się tłem dla portretu, pej zażu czy martwej natury, bywa też samym clou obrazu. Trak tuje ją jako punkt zaczepienia la wyobraźni. W swojej sztuce od lat eksperymentuje. Na płótnie może znaleźć się farba artystycz na, przemysłowa, spray, gazeta, wycięte szablony liter i wiele innych materiałów. Fascynuje go odkrywanie nowych możliwości różnych „niemalarskich” form. Wpływ na takie postrzeganie sa mego malarstwa, a raczej wybo ru materiałów, których używa w swojej sztuce miał Max Ernest, który powiedział: „Malować można wszystkim, także farba mi”. Zatem wszystkie użyte me dia tworzą zaskakujące i bardzo ciekawe rezultaty artystyczne. W sztuce malarskiej wyczu walna jest jego wrażliwość na muzykę, którą często wyraża w obrazach.

W tych ostatnich ujawnia swo je uwielbienie dla jazzu, rocka, punka czy muzyki poważnej„portretuje” swoich muzycznych idoli - tworząc serię pt. „Music is my religion”. Artyście nie wystarcza jednak tylko malar stwo. Nienasycenie rzuca się w kalejdoskop życia, przekazując swój komunikat za pomocą róż

nych innych form - jako muzyk (perkusista i pasjonat tego instru mentu), czy pracując zawodo wo w agencji reklamowej jako grafik.

Wystawy: 2022 - „Muzyka jest moją religią” - PSM Galeria Labirynt, Piła, 2022 - „Muzyka jest moją religią” - Galeria na Starym Rynku, Ujście

Według Bursy i Bonowicza

KSIĄŻKA

Biblioteka zaprasza w piątek, 9 grudnia, na spotkanie z Woj ciechem Bonowiczem, poetą, publicystą, dziennikarzem, autorem opracowania "Dzieł (prawie) wszystkich" Andrzeja Bursy (2018).

Spotkanie odbędzie się w Wypożyczalni

Głównej, przy

skiej 14. Spotkanie o godz. 18.00.

Wojciech Bonowicz – po eta, publicysta, dziennikarz.

W 2007 roku za tom „Peł ne morze” (2006) otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii poezji, a tomy „Echa” (2013) i „Druga ręka” (2017) były nominowane do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i Nagrody Nike. W ostatnich latach opubliko wał m.in. zbiór esejów „Dzien nik końca świata” (2019), książkę „Tischner. Biografia” (2020) oraz „Wiersze wybra ne” (2020). Opracował też tom "Dzieł (prawie) wszyst kich" Andrzeja Bursy (2018). W tym roku ukazał się nowy tom jego wierszy „Wielkie rzeczy" oraz zbiór mikroopowiadań „Historie na każdą godzi nę". Jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. Mieszka w Krakowie.

Postrach

KSIĄŻKA Michał Śmielak powraca w pełnym zaskakujących zwrotów akcji thrillerze. Gdy ktoś porywa twoje dziecko, myślisz, że nic gorszego już cię nie spotka...

Stanął przed drzwiami i poczuł dreszcz podnie cenia. Zaraz ją zobaczy, tę wytęsknioną i wymarzoną, jedyną, a na pewno jedną z sze ściu, co przecież nie umniejsza ło jej roli w związku.

Za chwilę zapuka, drzwi się uchylą, zobaczy jej nieśmiały uśmiech, dokładnie taki, jak wszystkich pozostałych. Iden tyczny jak wszystkich następ nych, które czekają na wielką miłość.

Czekają na niego. Puk. Puk. Puk.

Szum, poruszenie, odgłos kro ków, ręka na klamce, szczęk zamka, szpara w drzwiach, uśmiech.

Przyszła miłość, kochanie, ską pana w wiośnie. Przyszła śmierć, kochanie, ską pana w krwi.

W Warszawie uprowadzo nych zostaje sześć dziewczyn z bogatych rodzin. Wszyst kie mają po siedemnaście lat i znikają w środku nocy z wła snych domów na strzeżonych osiedlach. Porywacz doskonale zaciera ślady, nagrania moni

toringu nie rozpoznają twarzy, zawodzą systemy ochrony.

Z domów nic nie ginie, nikt nie żąda okupu. Media nazy wają przestępcę „Postrachem" i napędzają spiralę strachu.

Gdy ten wreszcie wpada w ręce policji, uparcie milczy i nie przyznaje się do winy. Nie zdaje sobie jednak spra wy z tego, że ktoś już wydał na niego wyrok…

Maciej i Borys prowadzą całkiem intratny, choć nie do końca legalny biznes. Dostar czają sprawiedliwość, gdy Te mida zbyt mocno przymyka oczy. Pewnego dnia dostają zlecenie, które może okazać się najtrudniejsze w ich karierze ¬– muszą wydostać Postracha z aresztu i oddać w ręce rodzi ców porwanych dzieci. Ruszają do akcji, okazuje się jednak, że dotychczasowy koszmar był zaledwie preludium do tego, co Postrach przygotował dla swoich ofiar.

Śmierć to dopiero początek koszmaru.

Michał Śmielak powraca w pełnym zaskakujących zwrotów akcji thrillerze. Gdy ktoś porywa twoje dziec ko, myślisz, że nic gorszego już cię nie spotka. Przygotuj się jednak na zupełnie nowy wymiar strachu i cierpienia... Wartka akcja, niejednoznaczni bohaterowie oraz doskonałe dialogi trzymają w napięciu do ostatniej strony.

Michał Śmielak, „Postrach”, Wydawnictwo Initium, 2022

Wystawa made in Poznań

WYSTAWA Biuro Wystaw

o godz. 19.00.

Prof. Andrzej Banacho wicz, związany od kil kudziesięciu lat z Uni wersytetem Artystycznym w Poznaniu. Jego zainteresowania artystyczne obejmują szeroko po jętą tkaninę artystyczną, instalacje i obiekty przestrzenne. Wykonuje również obrazy fotograficzne dru kowane na metalu, zawierające wybrane autocytaty z wcześniej stworzonych przez siebie tkanin i instalacji. Na koncie ma liczne wystawy, a jego prace znajdują się w licznych zbiorach i kolek

cjach krajowych i zagranicznych. Od 2018 roku prof. Banachowicz jest członkiem Rady Programo wej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Prof. Zbigniew Szot, również związany z Uniwersytetem Ar tystycznym w Poznaniu. Do tej pory swoje prace prezentował na wielu wystawach indywi dualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą, min. w Cze chach, Grecji, Japonii, Kana dzie i Niemczech. Zrealizował i współrealizował kilkadzie

siąt scenografii teatralnych i plenerowych, programów telewizyjnych i koncertów. W swojej twórczości zajmu je się malarstwem, grafiką cyfrową, rysunkiem działa niem przestrzennym oraz sce nografią.

Wystawa „Pokazy indy widualne” będzie czynna do 4 stycznia. Można ją zwie dzać w poniedziałki i piątki w godzinach 9.00 – 15.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 9.00-19.00.

7 grudnia
www.glosonline.pl 24 | KULTURA |
2022 | Głos Pilski i Chodzieski WYSTAWA Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego zaprasza w czwartek, 15 grudnia, na wernisaż wystawy Filipa Kowalskiego „Music is my religion” w Galerii Debiutów BWAPP. Nieprzypadkowo tytuł wystawy to cytat z Jimiego Hendrixa. Seria portretów, którą będzie można obejrzeć na wystawie, to hołd artysty, malarza i muzyka, dla swoich muzycznych mistrzów. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile zaprasza na ostatnią już odsłonę projek tu „W roli głównej…KSIĄŻKA”. Grudniowa edycja poświęcona będzie twórczości Andrzeja Bursy i nosić będzie tytuł „Według Bursy…”. Biblioteki ul. Staromiej Artystycznych Powiatu Pilskiego zaprasza w piątek, 9 grudnia, na wer nisaż wystawy Andrzeja Banachowicza i Zbigniewa Szota – „Pokazy indywidualne”. Wieczór uświetni minirecital fortepianowy w wykonaniu Moniki Sroczyńskiej. Początek

Mała wielka sztuka

Na tegoroczne biennale 141 autorów z sześciu krajów nadesłało ogó łem 384 miniatury. Jury, któ remu przewodniczył dr Michał Rybiński (przewodniczący, dziekan Wydziału Sztuk Pięk nych ASP w Łodzi, zakwalifi

kowało na wystawę pokonkur sową 192 prace 116 autorów. Pierwszą nagrodę zdobył Arka diusz Polewka ze Szczecina za zestaw dwóch prac „Zaćmie nie”, drugą - Majka Dokudo wicz z Warszawy za zestaw trzech prac „Fragment self”,

a trzecią - Dominika Stręci wilk ze Zdankówka za zestaw dwóch prac „Archiwum”. W Pile będzie można wszyst kie nagrodzone i wyróżnione Piątkowy wernisaż w Galerii Muzeum Stanisława Staszica o godz. 18.00.

Rozwód na pilskiej scenie

KONCERT We wtorek, 13 grudnia, w ramach cyklu „Manufaktura dźwięków innych” zagra w Pile elektroakustyczna formacja Rozwód. Przyjeżdżają ze swoją najnowszą

Wieloskładowy projekt muzyczny założo ny przez Damiana Kowalskiego (Pchełki, Święto Zmarłych, Toruńska Orkiestra Improwizowana) i Szymona Szwarca (Jesień, Święto Zmar łych), który uformował się w kwietniu 2018 roku jako swo ista kontynuacja ich poprzed niego projektu znanego jako Wesele.

W pierwszym okresie dzia łalności, przy udziale Macieja Karmińskiego i Adama Kempy, Rozwód nagrał dwie EP i za grał kilka koncertów w Polsce i Niemczech. Muzyka kwartetu z tego okresu opiera się na wy korzystaniu potencjału dwóch zestawów perkusyjnych (Kar miński, Kowalski) oraz łącze niu brzmień syntezatorowych z gitarowymi (Kempa, Szwarc) w obrębie rozległych i swobod nych kompozycji.

W 2021 roku już z Cezarem Rosińskim w składzie (Młyn, synteza, sampling) zespół na grał album "Pompy", który zo stał wydany nakładem Fonara dar Records w maju roku 2021.

Oszuści razy dwa

Wysokiej próby ko media, zbudowana z intryg i sieci ma łych kłamstw między dwo ma małżeństwami w średnim wieku i ich zakochanymi, wchodzącymi w dorosłe życie dziećmi. Amerykański dra matopisarz Michael Jacobs zadaje w „Oszustach” pytania o kondycję współczesnej

rodziny oraz o… małżeńską nudę. Temat poważny, ale podany lekko i z poczuciem humo ru. Mierzą się z nim trzy pary współczesnych kochanków: Monika (Beata Ścibakówna) i Howard (Piotr Grabowski), Sam (Zbigniew Zamachowski) i Grace (Gabriela Muskała) oraz ich dzieci Michelle (Michalina Łabacz) i Allen (Filip Pławiak).

Podczas rodzinnej kolacji ży cie wszystkich przewraca się do góry nogami...Spektakl dla Och-Teatr wyreżyserował Jan Englert. W Pile będzie można go obejrzeć 17 grudnia w Re gionalnym Centrum Kultury. Zaplanowano dwa spektakle –o godz. 16.00 i godz. 18.30. Bilety w cenie: 70, 90, 130 zł do nabycia w kasie RCK. Mat. prasowe

W tym roku odbyła się premiera kolejnej płyty - "Gold". Zespół zagrał kilkanaście koncertów na festiwalach i w klubach, m.in. "Lado w mieście" (Warszawa), "Dym Festival" (Gorzów Wiel kopolski), "Borderline Festival" (Wolimierz), "Pleroma Festi val" (Stuttgart), "Tajne Koncer ty" (Wrocław), "Pawilon" (Po

znań), "Desdemona" (Gdynia). Muzyka grupy to eksploracja elektroakustycznych możliwo ści składu, w którym rozrasta jąca się sieć połączeń między instrumentami akustycznymi oraz elektronicznymi uaktyw nia kolejne warstwy brzmień i rozwiązań w zakresie kompo zycji oraz ekspresji. Rozwód wydobywa na swoje potrzeby elementy muzyki tanecznej, improwizowanej oraz noise'u, przekuwając je w sposób wła ściwy zespołom garażowym, gdzie rdzeń tych działań stano wi wciąż układ gitara-perkusja. Podczas koncertu zespół nie ogranicza się do odtwarzania materiału nagranego na płycie,

stawiając na półimprowizowa ne sety, których punkt wyjścia stanowią kompozycje utrwalo ne na nagraniach. Każdy kon cert zespołu Rozwód przynosi coś nowego, co następnie pod dawane jest dalszej muzyczno -produkcyjnej obróbce.

LIVE SQAD: Damian Kowal ski - drums, prepared drums, electronics, Krzysztof Rogalski – bas, Czarek Rosiński - elec tronics, modular synthesizers, Szymon Szwarc - guitars, elec tronics

W Pile Rozwód zagra 13 grudnia w Regionalnym Cen trum Kultury. Początek koncer tu o godz. 19.00. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w RCK.

www.glosonline.pl 7 grudnia 2022 |
25 | KULTURA |
Głos Pilski i Chodzieski
płytą – „Gold”.
Najsłynniejszy chór w Polsce – Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowi ki, wystąpi w Pile ze świątecznym koncertem
Wieczór z Poznańskimi Słowikami
w sobotę, 17 grudnia. Koncert odbędzie się w kościele pw. Św. Rodziny. Wstęp wolny. Początek koncertu o godz. 19.00. Fot. Mat. prasowe TEATR „Oszuści” z gwiazdorska obsadą na deskach Teatru Miejskiego w Pile już 14 grudnia WYSTAWA Muzeum Stanisława Staszica w Pile oraz Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie zapraszają w piątek, 9 grudnia, na wernisaż wystawy 12. Międzynarodowego Biennale Miniatury. Ilustr. Arkadiusz Polewka

Na srebrnym ekranie

LISTY DO M. 5

„Listy do M.” powracają z pią tą częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie zobaczymy świąteczne perypetie ulubio nych bohaterów. Z czym zmie rzą się tym razem? Melowi jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charak ter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech, który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swo jej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina i Szczepan uwikłają się w walkę o spadek, który może

ŚWIĘTA INACZEJ

jej się na głowę. Po raz pierw szy w życiu postanawia zrobić coś naprawdę spontanicznego: rzuca wszystko i wsiada do pierwszego lepszego pociągu w nieznane. Tropem zaginionej matki ruszają jej dzieci: nasto letni Dorian, który w swoim liceum czuje się jakby urwał się z choinki i jego starsza siostra Emma, której związek właśnie eksplodował jak skład sylwestrowych fajerwerków. Przedzierają się przez zaatako wany śnieżycą kraj, by odkryć zaskakującą prawdę: że Święta warto spędzić zupełnie inaczej, a może nawet całe życie.

DO OSTATNIEJ KOŚCI

WIELKI ZIELONY KROKODYL DOMOWY

"Wielki Zielony Krokodyl Domowy" to ekranizacja serii książek dla dzieci autorstwa Bernarda Wabera. Kiedy ro dzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn, Josh z trudem odnajdue się w

nowym miejscu. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec po znaje Lyle'a - śpiewającego kro kodyla, który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę

wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Osta tecznie będą musieli zdecydo wać, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.

KIERUNEK: KSIĘŻYC!

Czasami lepiej posłuchać młodszej siostry! Pewnej nocy Piotrek odkrywa, że mała Ania zniknęła. Gdy próbowała po móc w spełnieniu magicznej przepowiedni gadającemu ro baczkowi, panu Żukosławo wi, porwał ją zły Lunos. Aby uratować siostrę, chłopiec nie ma wyjścia – musi udać się za nią na Księżyc. Zanim Piotrek odnajdzie Anię, czeka go mnó stwo przygód. Niekiedy starszy brat może mieć większą moc niż niejeden superbohater.

KINO HELIOS, KINO NOTEĆ

Krwawa jatka w świątecznym i magicznym klimacie. Święty Mikołaj zapoluje na bardzo nie grzecznych ludzi! Dzika noc w reżyserii Tommy Wirkola (Zom bie SS, Hansel i Gretel: Łowcy czarownic) ukaże nam niewi

DZIKA NOC

dzianą wcześniej stronę fikcyjnej postaci. W rolę główną wcieli się gwiazda Stranger Things – Da vid Harbour, a jego celem będzie grupa najemników, którzy wła mali się do obrzydliwie bogatego domu. Zrobili to jednak w nie

odpowiedniej porze: na miejscu jest święty Mikołaj i ma zamiar pokazać, dlaczego nie jest taki święty. Zapowiada się masa do brej zabawy, ale tym razem nie dla całej

7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski www.glosonline.pl 26 | KULTURA |
poróżnić nawet najbliższych. W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. KINO HELIOS, KINO KORAL KOBIECY WIECZÓR FILMOWY 14 GRUDNIA, GODZ. 18.00 Romantyczna komedia twór cy takich hitów jak „Rodzinka. pl” i „Listy do M. 4”. Ewa jest perfekcyjną panią domu. Gdy w przeddzień wigilii odkrywa, że jej małżeństwo jest bajką, w którą wierzy już tylko ona, poukładany lśniący świat wali Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Ma ren (Taylor Russell), młodą ko bietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee (Timothée Chalamet), porywczym wyrzutkiem i włó częgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil pozna ją boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epo ki Ronalda Reagana. Pomimo i mieszka na strychu ich domu. Dwójka szyb ko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na krokodyla czycha zły sąsiad, Primmowie muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, aby poka zać światu, że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym kroko dylu o wspaniałej osobowości. KINO HELIOS

UWOLNIĆ POLY

Nowy film mistrza przygo dowego kina familijnego Ni colasa Vaniera, twórcy „Belli i Sebastiana” oraz „Chłopca z chmur”. Dziesięcioletnia Ce cile wraz z mamą powraca po latach do rodzinnego miastecz ka. Dziewczynka czuje się tu obco. Nic dziwnego, że z ra dością przyjmuje wiadomość o pojawieniu się w miasteczku cyrku. Szczególną sympatią obdarza Poly – uroczego ku cyka o niesamowitych zdolno ściach. Wkrótce okazuje się, że gburowaty właściciel cyrku bardzo źle traktuje swoje zwie rzęta, a szczególnie biednego Poly. Cecile układa więc bra wurowy plan ratunkowy.

Donbas, 2014 rok. Początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przerażający, przejmujący por tret ludzkiej desperacji, a także wiary w siłę prawa i nadziei na lepsze jutro. Podążamy śladem pary spodziewającej się dziec ka, której świat dosłownie za walił się na głowę. W środku nocy fragment zestrzelonego samolotu zburzył ścianę domu Irki i Tolika. Jednak zamiast uciekać z kraju tak jak najbliżsi sąsiedzi, oni postanawiają zo stać i przetrwać w coraz trud niejszych warunkach. Nawet gdy do drzwi pukają żołnierze armii rosyjskiej...

KLONDIKE

Dwukrotny zdobywca Osca ra (za "Rozstanie" i "Klienta") tka kolejną uniwersalną, przej mującą przypowieść. Tym razem o człowieku, który stał się zakładnikiem sądów, w tym wydającego najostrzejsze wy roki trybunału, jakim są media społecznościowe.

Rahim wychodzi na krótką przepustkę z więzienia, gdzie odsiaduje wyrok za długi. Ma ledwie dwa dni na prze konanie wierzyciela, by ten darował mu część należności. Najwyraźniej los mu sprzyja, bo w ręce mężczyzny nieocze kiwanie trafia torba pełna zło tych monet. Kiedy zrozumie, że brzęczący pakunek zawie rał także pokusy, niechcianą sławę i wyroki serwowane przez anonimowy tłum, będzie już za późno.

EMIGRANCI

Film na podstawie bestsel lerowej książki Vilhelma Mo berga wydanej w 1949 r. To opowieść o fali emigracji ze Szwecji za ocean z lat 18401850. Skandynawowie opusz czali swoje domy w nadziei na lepsze życie. Rodzina Kristiny również postanowiła zawal czyć o przyszłość i podobnie jak inni zdecydowała się na trudną i niebezpieczną wypra wę przez Atlantyk. Wspaniały obraz o tym, jak daleko jest w stanie się posunąć człowiek, aby spełnić swoje marzenia.

KINO KORAL

KINO PRZED HEJNAŁEM

8 GRUDNIA, GODZ. 11.00

ŚWIĄTECZNY CUD

W niewielkim szwedzkim mieście trwa Boże Narodzenie. Nastoletni Karl pomaga ojcu, który jest właścicielem duże go domu towarowego. To tam spotyka Verę, biedną dziewczy

nę w jego wieku, która razem z młodszą siostrą mieszka w sierocińcu. Uświadamia so bie, że niektórzy ludzie mają znacznie mniej szczęścia niż jego rodzina. Zainspirowany

11.00

BOHATER

www.glosonline.pl 7 grudnia 2022 | Głos
i
27 | KULTURA |
Pilski
Chodzieski
KINO KORAL, WIECZÓR DOBREGO KINA 8 GRUDNIA, GODZ. 18.00
Robin Hoodem postanawia ukraść co nieco bogatszym i przekazać to biednym... KINO NOTEĆ, KINO KORAL, KINO PRZED HEJNAŁEM 15 GRUDNIA, GODZ.
KINO
NOTEĆ

PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU

Gdzie się podział cały miód?! Mały Miś marzy o słodkim urodzinowym torcie, jednak zapasy ulubionego przysmaku przepadły. Wspólnie z Tatą Mi siem wyruszają do Złotej Kra iny, aby zdobyć najważniejszy składnik ciasta. Na rozbryka nego Misia i ostrożnego Tatę czeka wielka przygoda! „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu” to pierwsza od lat pol ska animacja dla całej rodziny. Film oparty na bestsellerowej książce Przemysława Wechte rowicza i Emilii Dziubak to kontynuacja hitowego serialu dla najmłodszych.

Thriller z elementami kof medii wyreżyserowany przez Marka Myloda (Sukcesja, Gra o tron). Film opowiada historię pewnej młodej pary, która wy biera się na odległą wyspę, by zjeść w ekskluzywnej restau racji. Szef kuchni przygotował dla niej i innych gości wy kwintne menu... i kilka szoku jących niespodzianek. W filmie wystąpili m.in. Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Anya Taylor -Joy.

KINO NOTEĆ, KINO KORAL WIECZÓR DOBREGO KINA 15 GRUDNIA, GODZ. 18.00

MENU

ŚUBUK

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i wal ka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji. To trafiają ca prosto w serce, wypełnio na emocjami, optymizmem i czułym humorem opowieść o kobiecej sile, radości życia, odmiennym postrzeganiu świa ta i ukrytym potencjale, który drzemie w każdym z nas.

CHRZCINY

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczy stość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieocze kiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojedna nie do końca, Marianna postana wia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z po zoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

NIE CUDZOŁÓŻ I NIE KRADNIJ

Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spodzie wasz się, że po czułym poże gnaniu on wsunie kapcie i usią dzie z książką pod kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk, który od pina przysłowiowe „wrotki”, gdy jego żona Renata wyjeżdża na kilka dni… Obsada: Julia Wieniawa, Mateusz Banasiuk, Cezary Pazura, Aleksandra Po pławska KINO NOTEĆ

SŁOŃ

Bartek mieszka w wiosce na Podhalu, gdzie prowadzi nie wielkie gospodarstwo i opieku je się samotną matką. Pewnego dnia poznaje Dawida, który po wielu latach nieobecności przyjeżdża w rodzinne strony. Szybko rodzi się między nimi uczucie, a wraz z nim w Bart ku budzi się inne skrywane od dawna pragnienie. Chłopak czuje, że też chce spróbować zmiany – opuścić rodzinny dom i wyjechać. Zerwać z do

tychczasowymi rolami oraz miejscami, zasmakować nie możliwego i poznać wreszcie

życie,

KINO NOTEĆ

Logopeda i Neurologopeda

terapia integracji sensorycznej,

terapia Miofunkcjonalna,

terapia ręki,

terapia TUS dla dzieci i osób dorosłych,

trener funkcji poznawczych dla dzieci,

zaburzenia mowy u osób dorosłych i dzieci (afazja, dyzartia, Orm, zaburzenia mowy w wyniku udaru przebiegu choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i innych schorzeń układu nerwowego)

7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski www.glosonline.pl 28 | KULTURA |
które czeka na niego gdzie indziej.
www. zjoterapia-ignis.pl
R E K L A M A

Tey urodzinowo

KRZYŻÓWKA

Minęło 50 lat od pre miery pierwszego progamu Kabaretu Tey. Z tej okazji jego założy ciele zapraszają w niedzielę, 18 grudnia, do Regionalnego Centrum Kultury w Pile na Wyjątkowy Wieczór Jubile uszowy. W programie ogrom wspomnień, najsłynniejsze

skecze i piosenki Kabaretu Tey. Gospodarzami wieczoru będą: Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar, a wśród gości: Kata rzyna Pakosińska, Magdalena Pawelec, Grzegorz Tomczak i Michał Ruksza. Bilety w cenie: 90 zł (balkon) i 100 zł do nabycia w kasie RCK. Ilustr. Andrzej Mleczko

Recital Michała Bajora

KONCERT Michał Bajor od lat w Pile swoją wierną publiczność. Z pewnością nie zabraknie jej na recitalu „Kolor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie”, z którym artysta 11 grudnia przy jeżdża do Piły.

poszukuje pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

Miejsce pracy - baza Novago Złotów Sp. z o. o., ul. Szpitalna 38

Osoby zainteresowane prosimy o składnie dokumentów aplikacyjnych na adres:

Kiedy przed laty rówie śnicy Michała Bajora słuchali Beatlesów, on również zafascynowany, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale równolegle wsłuchiwał się w utwory włoskich i francu skich wykonawców. Festiwale w San Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura, były dla niego wy znacznikiem gustu dobrej es trady. Od kolorowych włoskich po mądre francuskie przeboje.

Po te ostatnie artysta sięgał w swoim muzycznym życiu wie lokrotnie. Tym razem Michał Bajor postanowił przemieszać swoje muzyczno włosko-fran cuskie fascynacje, które w większości pierwszy raz nagrał na płycie i zbudował z nich koncert.

To bardzo zróżnicowany re cital, od przejmującej "Je suis malade" Dalidy, przez kolorowe "Couleur cafe" Gainsburga, czy

roztańczone "Quando, quando", aż po dramatyczny "Hymn mi łości" Edith Piaf. Piosenki w świetnych, większości nowych tłumaczeniach Rafała Dziwi sza, ale i utwory z oryginalnymi tekstami włosko-francuskimi.

W Pile Michał Bajor z reci talem „Kolor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie” wystąpi 11 grudnia. Początek koncertu o godz. 19.00. Bilety w cenie 95 zł do nabycia w kasie RCK.

e-mailowy: anna.radowska@novago.pl konkakt telefoniczny: Anna Radowska 606 418 644 lub osobiście w Novago Złotów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów

Odpowiemy na wybrane oferty. Prosimy o umieszczenie klauzuli o ochoronie danych osobowych.

www.glosonline.pl 7
panstwo z Lilon gwe zbójectwo stolica nad rz. Manzan res miasto Rumcaj sa kluczo wy w aferze Rywina Wyspy Zeglarzy chce by ma c drzejsze od kur y marka samo chodów złota moneta a ˛ bywaj obsta wiane przebój grupy Village People psie rodzen stwo postepki marka traktora Kareem Abdul przełajo we sól kwasu arseno wego cienias i duren panstwo w Afr yce scinała głowy leca, gdzie drwa a ˛ abi ˛ r e ˛ niech c, odraza a ˛ ksi ze litewski, syn Gie dymina pomaga przy ma gisterce tresciwe dla at ˛ zwierz towarzysza strachli wemu gaz, i prad woda Herman, kosmo nauta e ˛ imi Polan skiego wyobco wanie twarz, oblicze policzek nagroda telewi zyjna glony war tosc towaru e ˛ imi Mussoli niego a ˛ dziel na e ˛ si kable komen da dla psa Stani sław, grał w "Misiu" metal w proszku błysko wym Beth w "1969" miejsce bitwy z 972r irlandzka piosen karka miasto i jezioro w Turcji krzy serwis łudostepni zadanie zówkowy szarada net
grudnia
2022 | Głos Pilski i Chodzieski
29 | ROZRYWKA |
www.novago-zlotow.pl R E K L A M A
Fot:
prasowe
Mat.

Dziesiąty w historii Puchar Polski dla Polonii!

7 grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski www.glosonline.pl 30 | SPORT |
Końcówka jesieni należała zdecydowanie do Polonii Chodzież. Wróciła na fotel okręgówki i obroniła strefowy Puchar Polski. W pucharowym spotkaniu rozegranym 11 listopada na stadionie w Gołańczy Polonia pokonała miejscowy Zamek 2:3. To już dziesiąty mw historii puchar chodzieskiego klubu. Wiosną w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim PP poloniści zmierzą się z Polonią Leszno. Fot.
Wolno Studio

Pokazali jak wygrywać i jak świętować

www.glosonline.pl 7
31 | SPORT |
grudnia 2022 | Głos Pilski i Chodzieski
R E K L A M A
7 grudnia 2022 | Głos
i Chodzieski www.glosonline.pl 32 | PROMOCJA | R E K L A M A
Pilski