Głos Pilski Złotowski#23/11/22

Page 1

www.glosonline.pl 23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski GłosONLINE.PL DWUTYGODNIK BEZPŁATNY R E K L A M A Pilski i Złotowski Nr 22/33/22 23 listopada 2022r. ISSN 2545-3764 NAJWIĘKSZA SIEĆ BEZPŁATNYCH GAZET W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE Czytaj również w internecie www.glosonline.pl DWA NOWE MOSTY W UJŚCIU

Bezpieczny Black Friday w internecie

HANDEL Przed nami okres największych wyprzedaży w ciągu całego roku, w tym Black Fri day, który przypada 25 listopada. Polacy szturmem ruszą na zakupy, także w internecie. Na co zwrócić uwagę i jak bezpieczne kupować w sieci?

14 dni). Sprawdź czy sprzedawca nie utrudnia wykonania Twojego prawa regulaminem lub procedu rami dokonywania zwrotów.

zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy, a nie na koncie sys temu płatności.

8. Na zakończenie wyloguj się

Po zakończeniu czynności związanych z obsługą konta ko niecznie się wyloguj, aby osoby postronne nie uzyskały do niego dostępu.

Zmyślą o ochronie konsu mentów Izba Gospodarki Elektronicznej wypraco wała “Dekalog bezpiecznych za kupów przez internet”, w którym wskazuje na co zwracać uwagę, co sprawdzić i czego unikać pod czas zakupów w sieci.

1. Sprawdzić opinie o sprze dawcy

Sprawdź w sieci jak sprzedaw ca i jego sklep został oceniony i ile jest tych opinii. Zwróć uwa gę czy opinie są konkretne i wia rygodne. Zobacz też, czy przy opiniach pojawia się informacja, że pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub używali dany towar lub usługę. Jeżeli nie, to podejdź do treści opinii z dystansem.

2. Sprawdź dane kontaktowe i identyfikacyjne sprzedawcy Prawo wymaga od sprzedaw ców podania pełnych danych rejestrowych przedsiębiorcy. Brak numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy powi nien być sygnałem ostrzegaw

czym i wzmóc Twoją czuj ność. Warto czasem skorzystać z dogodnej formy kontaktu i zapytać o szczegóły kupowane go towaru.

3. Kupuj w wiarygodnych skle pach internetowych W przypadku nowych serwi sów sprawdzaj bardziej szczegó łowo ich wiarygodność, historię i opinię na rynku. Jeżeli cena towaru lub usługi jest znacząco niższa niż w innych sklepach, to podejdź ostrożnie do takiej oferty.

4. Sprawdź regulamin i zasady zwrotów konkretnych towarów Sprzedawca ma obowiązek opublikować regulamin okre ślający szczegółowe zasady zawierania umowy przez in ternet. Sprawdź czy taki do kument istnieje, jest czytelny i zrozumiały. Prawo daje Ci możliwość zwrotu zakupionych towarów - możesz w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru bez konieczności podawania powo du odstąpić od umowy (produkt trzeba odesłać w ciągu kolejnych

5. Sprawdź czy transmisja danych odbywa się w bezpiecz nym połączeniu (protokół SSL) Gdy wypełniasz formularze z danymi, sprawdź, czy w prze glądarce na początku adresu wi tryny widnieje "https" zamiast "http". Szukaj symbolu kłódki, oznaczającej bezpieczne połą czenie, aby osoby trzecie nie mogły uzyskać dostępu do prze syłanych danych.

6. Sprawdź wybór różnych metod płatności

Jeżeli ktoś żąda płatności z góry i podaje dane wyłącznie jednej opcji płatności, skorzy stanie z niej może być ryzy kowne. Godne zaufania serwisy zazwyczaj oferują różne opcje płatności. Operatorzy płatności, którzy obsługują sprzedawców internetowych często oferują dodatkowe programy ochrony kupujących.

7. Czytaj dokładnie ofertę wystawców na serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych

Gdy kupujesz na platformach transakcyjnych lub ogłoszenio wych, zawsze dokładnie czytaj treść oferty oraz stronę „o mnie” danego sprzedawcy. Osoby pry watne często umieszczają w tych opisach swoje własne, szcze gółowe zasady sprzedaży, jak np. czas dostawy, który może być liczony dopiero od czasu

Kupię

URSUSY, ZETORY FERGUSONY,MTZ, PRONARY, BELARUSY ładowarki oraz przyczepy rolnicze. tel. 601 72 94 83

9. Napisz swój komentarz po każdej transakcji Wystawianie komentarza lub opinii po transakcji jest bardzo ważne. Pamiętaj, że pochlebne opinie lub ostrzeżenia są dla in nych równie cenne, jak dla Cie bie. Dlatego warto poświęcić dwie minuty.

10. Zachowaj korespondencję ze sprzedawcą

Do czasu zakończenia całości transakcji sukcesem i zadowo lenia z otrzymanego towaru, na wszelki wypadek warto za chować całość korespondencji elektronicznej ze sprzedawcą. Źródło informacji: Izba Gospodarki Elektronicznej

tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bezzgody wydawcy jest zabronione.

23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. tel. +48 502 499 731 Redaktor naczelny: Agnieszka Świderska tel. +48 502 499 731 (a.swiderska@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. 691 418 537, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl DRUK Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nieodpowiada za treść zamiesz czo nych ogłoszeń. Redakcja niezwraca
Agencja
ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 691 418 537 www.glosonline.pl NIP: 764-27-06-478 2 | Z DRUGIEJ STRONY | Fot. pxhere.com
E K L A
WYDAWCA
Promocyjno – Wydawnicza MEDIA sp. z o.o.
R
M A

Zlecał bicie wychowankom.

Finał śledztwa w sprawie MOW w Łobżenicy

Miejsce, które mia ło „przygotować wychowanków do życia zgodnego z obowiązu jącymi normami społecznymi i prawnymi” dla wielu z nich było przedsionkiem piekła. Pa tologię, która latami trwała w ośrodku w Łobżenicy, nagłośni ło dwa lata temu radio „ZET”. Wychowankowie byli dręczeni i brutalnie bici przez innych wychowanków, co odbywało

śledztwie. Zarzuty razem z nim usłyszało jeszcze sześć osób, w tym były kierownik szkol nych warsztatów oraz pięciu byłych wychowanków. Byłego wicedyrektora i by łego kierownika prokuratura oskarżyła o to, że wykorzystu jąc stosunek zależności kie rowali udziałem kilku osób w pobiciu innych wychowan ków. Nie przyznają się do winy. Razem z nimi na ławę oskarżo

Zarzuty za domowe piekło

POLICJA Pobił swoją partnerkę, dusił jej syna. Groził, że ich zabije. 32-letni mieszkaniec gminy Złotów odpowie za psychiczne i fizyczne znęcanie się. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. mieszkania, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzo nymi – mówi Damian Pachuc, rzecznik złotowskiej policji.

Domowe piekło trwało dwa lata. Na porządku dziennym były awan tury i wyzwiska pod adresem kobiety i jej syna. 11 listopada doszło do kolejnej już awan tury. Agresywny 32-latek ude rzył partnerkę i rzucił się na jej syna, którego zaczął pod duszać. Groził przy tym, że ich zabije. Policjanci, którzy przy jechali na interwencję, zatrzy mali 32-latka. Następnego dnia usłyszał zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną oraz uszkodzenia ciała.

- Decyzją prokuratury spraw cy przemocy domowej naka zano opuszczenie miejsca za

32-latek został też objęty dozorem policyjnym. Za psy chiczne i fizyczne znęcanie grozi mu do 5 lat więzienia.

- Nie wahaj się przerwać przemocy domowej – apelu je złotowska policja. - Warto pamiętać, że brak reakcji na przemoc w rodzinie, to ciche przyzwolenie. Nie zostawiaj my pokrzywdzonych samych z tym problemem. Każdy, kto był świadkiem takiego zacho wania, powinien działać, bo przemoc domowa to zjawisko,

Akcja łowców pedofilów pod Wyrzyskiem

POLICJA Nagabywał przez internet 11-letnią „dziewczynkę” podstawioną przez Fundację Dzieciak w sieci. Proponował spotkanie, wypytywał o intymne części ciała, prosił o zdję cia, bombardował wiadomościami. 36-letni mieszkaniec Wyrzyska usłyszał już zarzuty.

Sprawa ujrzała światło dzien ne dzięki Fundacji Dzieciak w sieci. Jak wynika z ich infor macji, mieszkaniec Wyrzyska prowadził ożywioną korespon dencję z podstawionym przez nich wabikiem. Dla niego była to 11-latka, którą wypytywał o intymne części ciała, propo nował spotkanie, szantażował emocjonalnie. Był przy tym ostrożny – nie wysyłał dziecku żadnych zdjęć i nie podawał żadnych informacji na swój temat.

Jak wynika z relacji wolonta riuszy, mężczyzna uciekł kiedy pojawili się przed jego domem. Sam stawił się na komisariat.

– Mężczyzna usłyszał zarzut związany z prowadzeniem internetowej korespondencji z osobą nieletnią oraz nakła nianiem jej do wykonywania i przesyłania zdjęć o charakte rze pornograficznym – mówi Wojciech Zeszot, rzecznik pilskiej policji.

– Otrzymaliśmy informa cje od grupy Elusive Child Protection Unit Poland, iż oni również dysponują dużą ilością materiału dowodowe go obciążającego mężczyznę i również składają zawiado mienie do organów ścigania –informuje Fundacja Dzieciak w sieci.

które się nasila, a szybka re akcja może wiele zmienić –uświadomić ofiarę, ograniczyć poczucie bezkarności agresora i dalszy rozwój konfliktu.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia można zadzwonić na numer alarmowy 112. Fa chową pomoc można uzyskać pod całodobowym numerem Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - tel. 800 120 002.

- W Złotowie działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzo nym Przestępstwem, gdzie uzy skać można bezpłatną, profe sjonalną i kompleksową pomoc – przypomina Damian Pachuc.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się sko rzystać z pomocy. Skontaktuj się z najbliższą jednostką po licji, dzielnicowym lub powia dom odpowiednie służby! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie pozostawaj obo jętny! Powiadom odpowiednie służby!

nych trafi również pięciu by łych już wychowanków, którzy bili na ich zlecenie. Tylko jeden przyznaje się do winy. Proces będzie się toczył w Sądzie Re jonowym w Złotowie.

Od września placówką w Łobżenicy kieruje Sebastian Dec, były dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu, jeden z najlepszych w Wiel kopolsce kraju specjalistów od resocjalizacji.

PROKURATURA Brutalne bicie wychowanków za przyzwoleniem, a nawet na zlecenie wicedyrektora ds. wychowawczych. Takie “metody” wychowawcze były stosowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy. Złotowska proku ratura zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom. się za przyzwoleniem wycho wawców, a niekiedy nawet na zlecenie wicedyrektora ds. wy chowawczych, który nagradzał chłopców od bicia. Rządził niepodzielnie w Łobżenicy od 1998 roku. Do 2015 roku był dyrektorem placówki, a po przejściu na emeryturę prze niósł się na fotel wicedyrektora. I to on był głównym podejrza nym w zakończonym właśnie przez złotowską prokuraturę

24-latek podpalił kamienicę

POŻAR 24-letni mieszkaniec gminy Lipka odpowie za zaprószenie ognia w kamienicy w Lipce. Został zatrzymany gdy utrudniał pracę strażakom. się gapie, wśród których był 24-letni mieszkaniec gminy Lipka. Mężczyzna utrudniał pracę strażakom. Zajęła się nim policja.

Była środa wieczorem, 9 listopada. Tuż przed godz. 19.00 zauważo no ogień w kamienicy. Paliło się poddasze. Sześć rodzin mieszkających w budynku ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem straży. Pojawili

24-latek był pijany. Nie mieszkał w kamienicy i nie potrafił wyjaśnić jak się tam

znalazł, ani dlaczego utrud niał strażakom gaszenie poża ru. Noc spędził w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych.

- Gdy wytrzeźwiał, przyznał się, że przed pożarem przeby wał na poddaszu, gdzie spoży wał alkohol i palił papierosy. Wyrzucone niedopałki były powodem zaprószenia ognia –mówi Damian Pachuc, rzecz nik Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

24-latek usłyszał już zarzut zniszczenia mienia za co gro zi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może nałożyć na niego obowiązek napra wianie strat, a te są znaczne. Spaleniu uległa część dachu i jego drewnianej konstrukcji. W trwającej blisko pięć go dzin akcji gaśniczej brało łącz nie udział 38 strażaków z KP PSP Złotów oraz z jednostek OSP Lipka, OSP Batorowo, OSP Wielki Buczek i OSP Zakrzewo.

www.glosonline.pl 23 listopada
3 | NA BIEŻĄCO |
2022 | Głos Pilski Złotowski R E K L A M A Fot. OSP Lipka

Na ten cel gmina Piła pozyskała 1 636 200 złotych wsparcia z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Laboratoria przyszłości to pracownie, w których wspie ra się kompetencje kreatywne i techniczne dzieci i młodzie ży. Wyposażono je w sprzęt do majsterkowania, skrzynki z narzędziami, drukarki 3D i niezbędne do prac technicz nych akcesoria. W pracow niach medialnych uczniowie będą pracować z aparatami fotograficznymi i kamerami. Do klas trafiły ponadto zesta wy klocków edukacyjnych, mat do kodowania, robotów z tab letami i materiałów wspomaga jących pracę nauczycieli.

Warto podkreślić, że dzięki takim zajęciom dzieci odkrywają praktyczną stronę zdobywanej wiedzy: podczas zakupów po znają wartość pieniądza, pod czas analizowania etykiet pro duktów lub przepisów na ciasto ćwiczą czytanie, obserwują zja wiska z różnych dziedzin życia i nauki, rozwijają się manualnie. Sytuacje „z życia wzięte” to do skonały sposób na zdobywanie

wszechstronnej wiedzy, a także uczenia się na własnych błędach. Do nauki z wykorzystaniem no wych sprzętów nikogo nie trzeba szczególnie zachęcać, bo dzieci i młodzież sami rwą się do twór czej pracy i to cieszy najbardziej. Przydatność pracowni spraw dził prezydent Piotr Głowski, który uczestniczył w zajęciach prowadzonych w Szkole Podsta wowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 5. Miałem przyjemność zoba czyć pracę najmłodszych, ich

entuzjazm i zaangażowanie podczas zajęć w laboratoriach przyszłości. Wspaniale jest ob serwować szkołę idącą z duchem czasu, bo nie tylko chcemy nadą żać za zmianami, ale sami ten świat zmieniać kształcąc mło dych. Nauka nie zawsze musi oznaczać siedzenie nad książ kami. Laboratoria przyszłości pokazują, że może się ona odby wać w warsztacie stolarskim czy pracowni kuchennej - podsumo wuje P. Głowski swoją wizytę w szkołach.

Podczas prac związanych z budową ronda przy ul. Okól nej, miasto Piła zadeklarowa ło również zmiany na skwerze Zdzisława Nowickiego. Przed kilkoma dniami na zlecenie ZDiZ został wykonany chod nik. Teraz na wykonanie cze ka montaż elementów małej architektury i urządzeń do za baw dla dzieci.

W Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi będą się odbywać warsztaty profilaktyczne „Ocalić marzenia”. Spotkania dla

Piła dotację wysokości 10 000 złotych.

Stowarzyszenie „Nasza Jede nastka” powstało w lipcu tego roku, by wspierać aktywności uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi, przy której funkcjonuje. Misją

stowarzyszenia jest prowadze nie działań na rzecz rozwoju szkoły oraz organizacji dodat kowych aktywności zarówno dla uczniów, jak i rozwoju na uczycieli. „Nasza Jedenastka”

chce urozmaicać ofertę edu kacyjną o dodatkowe projekty, organizować spotkania i war sztaty tematyczne, wspierać na uczycieli w samodoskonaleniu i wymianie doświadczeń.

Kolejny z aktualnie budowa nych chodników jest zlokali zowany przy ul. Komuny Pary skiej. Prace budowlane biegną równolegle z działaniami re alizowanymi przez MEC Piła wzdłuż ul. Młodych. Dodajmy, że kończy się również przebudo wa deptaku księdza Olędzkiego i chodników przy ul. Ogińskie go i Orzeszkowej. Wcześniej podobne inwestycje zakończo no na ulicach: Staropolskiej, Dzieci Polskich, Walecznych, Budowlanych i Spacerowej. Łączna wartość wykonanych i realizowanych inwestycji, to prawie 2 600 000 złotych.

Pani Marianna Karolczak z Piły ukończyła w tym roku 100 lat. Z tej okazji prezydent Piły Piotr Głowski w imieniu swo im i mieszkańców miasta, złożył jubilatce życzenia kolejnych lat pogody ducha, zdrowia i licz nych okazji do spędzania czasu z bliskimi. Urodzona 11 listo pada 1922 roku pani Marian na urodziny obchodzi w dniu Narodowego Święta Niepodle głości i w tym roku jest trzecią osobą, która w Pile świętuje ten wspaniały jubileusz.

23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 4 | Z PIERWSZEJ RĘKI | Laboratoria Przyszłości w pilskich podstawówkach 10 000 złotych na warsztaty „Ocalić marzenia” 100 lat pani Marianny Karolczak Komuny Paryskiej z nowym chodnikiem
obietnica już w realizacji
pilskich szkołach podstawowych powstały Laboratoria
To
sale, w których odbywają się zajęcia medialne, warsztaty
innowacyjnych zajęć, umożliwiają edukacyjne
prowadzić zajęcia w sposób kreatywny i budzący
Kolejna
W dziewięciu
Przyszłości.
specjalnie przystosowane
techniczne czy kuli narne. Organizację
pomoce dydaktyczne, które pozwalają
ogromne zainteresowanie młode go pokolenia.
młodzieży z klas IV-VI zostaną przygotowane przez doświad czonych edukatorów z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. War sztaty są realizowane w ramach zadania publicznego, na które Stowarzyszenie „Nasza Jedenast ka” otrzymało z gminy fot. UM Piły fot. UM Piły fot. UM Piły fot. UM Piły
M A T E R I A Ł P R O M O C Y J N Y
fot. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat

Pomóż walczącej Ukrainie przetrwać zimę!

Wojna w Ukrainie spo wszedniała Polakom tak samo jak Ukra ińcom alarmy bombowe. Nie ma złudzeń co do tego Krzysz tof Rauhut, właściciel Studia K2, który w grudniu kolejny raz pojedzie z transportem da rów do Łucka. Mimo wszyst ko. Mimo spowszednienia. Transport z Piły to wciąż jeden z największych „prywatnych” transportów humanitarnych z tych, które w ostatnim czasie docierają do Łucka, a stamtąd –na wojnę.

A ta jest wszędzie tam, gdzie spadają pociski. I wdziera się wszędzie. W głowy też. Ilu “orków” można bezkarnie zabić? Bo chociaż wszyst kie święte racje są po twojej stronie, zabijanie wcale nie staje się od tego łatwiejsze. O tym nie mówi się głośno. Ra czej szeptem. I raczej obcym. Niż swoim. Ukraińcy wiedzą, że kiedy skończy się to wszyst ko będą musieli stanąć sami ze sobą twarzą w twarz. Na razie zostawiają to gdzieś z tyłu głowy. Na razie liczy się tylko walka. Już nie z jednym, ale z dwoma wrogami. Z Puti nem i z zimą. Ta ostatnia nigdy nie była w Ukrainie łagodna. Teraz też nie robi wyjątków. - W niektórych obszarach Ukraińcy potrzebują naszej pomocy jeszcze bardziej niż na początku wojny – apeluje Krzysztof Rauhut.

Rosjanie z premedytacją niszczą w miastach sieci ener getyczne, bo brak prądu to czę sto również brak ogrzewania. Przetrwają ci, którzy będą mieli koce, śpiwory, ciepłą odzież, leki przeciwgorączkowe. Nie kupią sobie tego w sklepie czy w aptece. Wielu ludziom po kończyły się oszczędności. Nie zarabiają, bo wiele zakła dów stanęło, a to odbija się nie tylko na oszczędnościach, ale również na zaopatrzeniu. Mniej towaru, to droższe ceny, które czasami są nawet dwu czy trzykrotnie wyższe niż w Polsce. Nie sposób też zaopatrzyć w ciepłą odzież wszystkich walczących żołnierzy. To są tysiące, rozproszonych oddzia łów gdzie zawiódłby każdy sys tem logistyczny. Z wyjątkiem jednego: ludzkiego. Transport z Piły w Łucku jest odbie rany przez ludzi, którzy po trafią dostarczyć go na front i na zbombardowane osiedla, w których wciąż mieszka ją ludzie. Nie wszyscy mają dokąd pójść. Nie wszy scy chcą pójść. Zostają w zbombardowanych domach i mieszkaniach, bo te ruiny to wszystko, co mają. Bo kie dyś były ich domem i wierzą, że znowu tak się stanie. Nadzieja jest luksusem żywych. Dlatego muszą przetrwać zimę. Dlatego każda paczka ma znaczenie.

- Te transporty są zbyt waż ne, żeby nie było wcześniej

selekcji. Zabieramy to, co jest naprawdę potrzebne. I to po drugiej stronie jest niezwykle doceniane – mówi Krzysztof Rauhut.

Wprawdzie Polacy uczą się, że zbiórki to nie śmietnik i nikt nie potrzebuje zniszczo nej odzieży, to jednak selekcja wciąż jest potrzebna. Nie tyl ko po to, żeby nikogo upoka rzać parą ciepłych, ale brud nych skarpet. Nie ma też czasu na segregowanie tego w Łucku, czy jeszcze później na froncie. Każda para rękawic, każdy po lar, każdy ciepły śpiwór jest tam potrzebna na wczoraj.

- Dlaczego tam jeżdżę? Po co te zbiórki? Bo chyba inaczej już nie umiem. Świata nie zba wię, ale to nie znaczy, że nicze go nie można zrobić. Czasem wystarczy zrobić mały krok, a wokół ciebie pojawiają się lu dzie, z którymi te kroki stają się coraz większe. I tak to działa. Wciąż wierzę w to, że dobro jest zaraźliwe, a ludziom trzeba dać tylko pretekst, żeby dali z siebie, to co najlepsze. Jeżeli chodzi o mnie, to będę jeździł z trans portami na Ukrainę tak długo, jak długo będzie to potrzebne –mówi Krzysztof Rauhut.

W tej zbiórce oprócz ciepłej odzieży dla wojska czy mate riałów opatrunkowych dla szpi tala zbierane są również słody cze dla dzieci. Tak też można wygrać tę wojnę. Im więcej normalności, tym jej mniej.

www.glosonline.pl 23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski 5 | NA BIEŻĄCO |
AKCJA Żeby wygrać, Ukraina musi pokonać nie tylko Rosjan, ale również zimę. Nie wiado mo co będzie trudniejsze. Na początku grudnia wyruszy z Piły kolejny transport z darami dla żołnierzy i ludności cywilnej z terenów objętych działaniami wojennymi. Zbiórkę pro wadzi Fundacja Mewa. Będzie trwała do 7 grudnia.

Zaczęło się w Mirosławiu. Wszystko o archeologii leśnej

Chociaż archeolodzy do piero niedawno weszli do lasów, to z pewno ścią długo ich nie opuszczą. Wątpliwości nie ma co do tego choćby dr Jarosław Rola, który na konferencji w Goraju mówił właśnie o archeologii leśnej.

- Dla archeologów lasy z różnych powodów wydawały się być strefą tzw. anekumeny czyli obszarami poza granica mi zainteresowań osadniczych minionych społeczności –mówi dr Jarosław Rola. – Je żeli natomiast wziąć pod uwa gę, że na terenach na północ od Noteci kolonizacja po zani ku lądolodu zaczęła się około 13 tysięcy lat przed naszą erą, to mamy 15 tysięcy lat osad nictwa, 751 ludzkich pokoleń, więc myśl, że gdzieś mogliby ludzie nie być i nie zostawić po sobie śladów, jest dość ku riozalna. W lasach też są stano wiska archeologiczne, tylko do niedawna nie wiedzieliśmy jak je odkrywać.

I tę właśnie sztukę czyli spo sób rejestrowania, identyfi kowania i sugerowania zasad ochrony stanowisk archeolo gicznych na terenach zalesio nych czyli terenach normalnie niedostępnych dla penetracji archeologicznej, definiuje jako archeologię leśną.

- Leśnik powinien wiedzieć nieco więcej o archeologii – nie ma wątpliwości Andrzej Brusi ło, dyrektor Regionalnej Dyrek cji Lasów Państwowych w Pile.

Z kolei prof. Marcin Igna czak, prodziekan Wydziału nie ma wątpliwości, że arche olog powinien wiedzieć więcej o gospodarce leśnej. Mówił o tym podczas wykładu po święconego perspektywom kształcenia przyszłych leśnych archeologów. Nie ukrywał, że program kształcenia dla ta kiego kierunku musiałby zo stać wspólnie przygotowany przez uniwersytet oraz Lasy Państwowe. Pierwszy krok już został zrobiony: Wydział Ar cheologii UAM jako pierwszy w Polsce, wspólnie z Regio nalną Dyrekcją Lasów Pań stwowych w Pile oraz Muzeum Okręgowym w Pile przeprowa dził warsztaty z zakresu leśnic twa dla studentów archeologii. Warsztaty odbyły się w Goraju. - Dzięki temu, że w pilskich lasach pracują fantastyczni ludzie widać zrozumienie dla idei archeologii leśnej i czuć tę obopólną chemię. Mam nadzieję, że pomysł urucho mienia archeologii leśnej jako kierunku studiów podyplomo wych doczeka się realizacji tak jak w Krakowie doczeka ło się jej pszczelarstwo. To również był efekt współpracy uczelni z Lasami Państwowy mi – mówi dyrektor pilskiej dyrekcji LP.

Kierunek zapowiada się wy jątkowo przyszłościowo. We dług dr Jarosława Roli pełne przeprowadzenie badań arche ologicznych tylko na terenie

jednego nadleśnictwa może zająć od 120 do 150 lat. Pra cy wystarczy więc dla kilku pokoleń archeologów. Jakimi technikami będą się posługi wać? O tych nieinwazyjnych mówili w Goraju dr Jakub Niebieszczański i mgr Cezary Bahyrycz, a przykładem było choćby prowadzone rozpozna nie stanowisk archeologicz nych w Nadleśnictwie Oko nek. Oczywiście nieinwazyjne, a w użyciu była metoda ma gnetometryczna. Co tutaj robi chemik? Z tym retorycznym pytaniem swój wykład w Goraju rozpoczął prof. prof. Przemysław Nie dzielski. To właśnie jako che mik wszedł w skład projektu badawczego „Bałkańsko-Egej ski Projekt Dendrologiczny” i przekonuje, że drzewa naprawdę mówią, a użyte w budowli drewno pozwala zdradzić jej wiek.

Wiktoria Ratajczak przeko nywała z kolei, że warto le śne cmentarzyska kurhanów udostępniać zwiedzającym, tak jak zrobiono to w Odrach na Kaszubach. Teren nie jest ani wyłączony z gospodarki leśnej, ani z kręgu zaintere sowań archeologów. Stanowi za to jedną z największych le śnych atrakcji w Polsce. Czy mógłby to być również pomysł dla Mirosławia?

- Zacznijmy od ścieżki dy daktycznej. Chodzi mi już po głowie taki pomysł. Pokazać

na tablicach, na zdjęciach, jak funkcjonowały dawne kultury. Co to jest kurhan? Kim byli Goci i co tutaj robili? Są już w kraju takie ścieżki – mówi Damian Szcześniak - nadleśni czy Nadleśnictwa Sarbia.

To właśnie to nadleśnictwo gości co roku archeologów na słynnym już stanowisku nr 37 Mirosław. I to właśnie w Sarbi wszystko się zaczęło. Nieprzy padkowo wykład o modelo wej współpracy archeologów i leśników na przykładzie Mi rosławia wygłosili wspólnie: nadleśniczy Damian Szcze śniak oraz prof. Andrzej Mi chałowski, dziekan Wydzia łu Archeologii UAM, który kieruje badaniami w terenie.

- Nieprzypadkowo wybrali to miejsce – mówi o dawnych osadnikach prof. Andrzej Mi chałowski. - Dolina Noteci to była taka pradziejowa auto strada ze wschodu na zachód, a w porównaniu z innymi kul turami to nie byli żadni ubo dzy krewni. Groby, które już zbadaliśmy, były bardzo bo gate. Dwa z nich należały do prząśniczek. I musiały być na prawdę dobre w tym, co robiły, skoro zapewniło im to wysoki status społeczny. Kurhany były bowiem synonimem pochówku arystokracji. Jak do tej pory odkrywamy jednak wyłącznie groby kobiet. Gdzie byli cho wani mężczyźni? Wciąż szuka my rycerza na białym koniu dla naszej księżniczki.

Tak nazwano młodą kobietę w wieku 19-21 lat, której grób odkryto jako pierwszy – jego usytuowanie oraz ukryte we wnątrz artefakty jak srebrne bransolety i wisiorek, kolia z kościanych paciorków oraz belemnitów, zrobiły z niej „Księżniczkę z Walkowic”.

- To dopiero wierzchołek góry lodowej – nie ma wąt pliwości Damian Szcześniak, nadleśniczy z Sarbi. - Wiemy jak wyglądał pochówek, jak wyglądały groby, znamy ele mentów strojów i ozdoby, po dobne zresztą do dzisiejszej bi żuterii. I to na razie wszystko. A mnie najbardziej interesuje: jak żyli? Czym się odżywiali? Co uprawiali? Jak korzystali z lasu? Jak wyglądała ich co dzienność?

Odpowiedzi mogłaby w sobie kryć wciąż poszukiwana osia da. To dlatego nadleśnictwo prowadzi monitoring arche ologicznego stanowiska. Po to, żeby archeolodzy do czego wracać.

- Na podsumowanie ostatnie go sezonu jest jeszcze za wcze śnie, ale jak każdy i ten nas za skoczył – mówi prof. Andrzej Michałowski.

Takim zaskoczeniem była m.in. ukryta we wnętrzu kurhanu olbrzymia konstrukcja kamienna, której nie powinno tam być. Nieoceniona okaza ła się pomoc leśników, którzy użyczyli ciężkiego sprzętu. Prawdopodobnie był to pierw

szy w historii przypadek uży cia forwardera w archeologii. Równie wielkim wyzwaniem jak rozebranie kurhanu było jego zrekonstruowanie. W tym przypadku archeologom pomo gła firma Viabud.

- Nie tylko kurhan wrócił na swoje miejsce. Jeszcze wcze śniej do domu wróciła księż niczka – mówi prof. Andrzej Michałowski.

- Jestem ciekawy, co przy niesie kolejny sezon w Miro sławiu, ale jestem też pewien, że znajdą się też inne niezwy kle ciekawe stanowiska – nie ma wątpliwości dyrektor Andrzej Brusiło.

I właśnie po to zorganizowa no tę konferencję. Żeby przy gotować grunt pod te wszyst kie nieodkryte jeszcze historie, które tkwią gdzieś w lasach. Na przykład gdzieś na terenie RDLP w Szczecinku. O zaso bach archeologicznych tego terenu opowiadał Tomasz Ba biak z BULiGL w Szczecinku, a konferencję zakończył wykład Ryszarda Wojciechowskiego z RDLP w Pile o postępach w archeologii leśnej. Tymczasem Mirosław doczekał się kolej nej publikacji podsumowującej ostatnie sezony (bez tegorocz nego) oraz pierwszej tak dużej wystawy artefaktów. Autorami albumu „Przeszłość lasem po rosła czyli tajemnice leśnych kurhanów” jest Andrzej Mi chałowski oraz Damian Szcze śniak. Archeolog i leśnik.

23 listopada 2022
www.glosonline.pl 6 | LASY |
| Głos Pilski Złotowski KONFERENCJA Archeologia leśna była tematem konferencji naukowej zatytułowanej „Historia lasem porosła”, która we wtorek 15 listopada, odbyła się w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. Jej organizatorami były Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Sarbia oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a inspiracją kolejny zakończony sezon wykopalisk w Mirosławiu pod Ujściem oraz wydany przez Nadleśnictwo Sarbia album „Przeszłość lasem porosła czyli tajemnice leśnych kurhanów”.

Okręgowa Msza Hubertowska

TRADYCJA Ponad 40 pocztów sztandarowych z pilskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego oraz nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile uświet niło Mszę Hubertowską w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.

Tradycyjnie już podczas Mszy Hubertowskiej oł tarz w świątyni był ozdo biony elementami leśnymi i my śliwskimi. Nie zabrakło poroży symbolizującego legendę św. Huberta, patrona myśliwych. Była też muzyka na rogach myśliwskich, sokolnicy, a pod

czas ofiarowania – wielki kosz z darami z lasu. Mszę św. koncelebrowali ks. prałat Eu geniusz Lijewski oraz ks. Jan Słowiński, kapelan wielkopol skich myśliwych. Uczestni czył w niej również ks. Kazi mierz Serafin, kapelan pilskich myśliwych.

www.glosonline.pl 23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski 7 | NA BIEŻĄCO |

Henrykowo. Tam, gdzie zaczyna się raj

TURYSTYKA Tysiące drzew i krzewów, setki ptaków i róż. I wszystkie kolory nieba. Przestrzeń, w której można odnaleźć i poczuć radość życia. Odpocząć od świata i na nowo się w nim zakochać. Przeżyć niezapomniane chwile z przyjaciółmi i te najważniejsze z rodziną. Uroczysko Henrykowo - jedno z najpiękniejszych miejsc na mapie Wielkopolski. W 2021 roku znalazło się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu „Gospodarstwo Agroturystyczne Roku”. Dla wielu jest tym pierwszym.

Dla tych, którzy kochają ruch, są boiska do siatkówki i koszykówki, siłownie, także zewnętrzne, korty tenisowe, basen. Wieczorami zaś można uciąć sobie partyjkę bilarda.

Henrykowo uwielbiają też dzieci. Dla nich to bezpiecz na przestrzeń w której czeka na nich cały kosmos przyrody. Mogą zobaczyć jaszczurkę, rybołowa, przeżyć przygodę w labiryncie, spędzać bez troskie godziny na łące, w la sku, boisku czy placu zabaw, pokochać smak prawdziwych, domowych deserach.

wyżywienie na bazie miejsco wych, henrykowskich produktów np. jaj od szczęśliwych kurek. Taka kuchnia potrafi zrobić róż nicę podniebieniu.

Wielkopolska ma swo je turystyczne skar by. Jednym z nich jest wieś wakacyjna „Uroczy sko Henrykowo” na Pojezierzu Krajeńskim. Jej oficjalny adres to Dzierzążenko 22. Od Zło towa dzieli ją mniej niż pięć kilometrów, od Piły – 36 km, a od Poznania – 135 km. Łatwo można do niej dotrzeć krajową „jedenastką” i drogami woje wódzkimi nr 188 i 189. Łatwo dotrzeć, znacznie trudniej wy jechać. Rozkochuje w sobie widokami. Rozpieszcza zapa chami. Uzależnia smakami. To 22 hektary stworzone dla czystej radości życia. Takich

miejsc nie można zamówić gotowych w katalogu. Trzeba je sobie najpierw wymarzyć, a potem to marzenie zamienić w rzeczywistość. I Henrykowo jest właśnie takim miejscem. Stwarzanym przez lata przez Grażynę i Henryka Sobieraj. Przez nich i przez ludzi, któ rzy przez 30 lat odwiedzali to miejsce, przeżywali w nim naj lepsze chwile i zabierali wspo mnienia. To oni byli i wciąż są inspiracją, motorem i wyzwa niem. I tak jak są różni, tak samo różne jest Henrykowo. Dzikie łąki i basen, kawia renka pod strzechą i komforto wo urządzone pokoje, zielony

labirynt dla dzieci i trawiasty pełnowymiarowy kort. To wię cej niż agroturystyka. To po mysł na człowieka, by znalazł tu albo odkrył smak swoich ulubionych rzeczy.

Jeżeli kocha wodę, czeka na niego jezioro, czekają rowery wodne i ryby, które może łowić, a potem smażyć lub wędzić. Czeka również odkryty basen z kryształowo czystą wodą i leżaki dla tych, którzy nade wszystko kochają kąpiele słoneczne.

Jeżeli chwilowo ma dość dużych miast bądź miast w ogóle i szuka ciszy, znajdzie ją w parku, wśród olch albo

srebrnych świerków, w ogro dzie różanym, pod gwiazdami na pomoście albo nad książką w bibliotece.

Jak smakuje Henrykowo? Mocno. Jak życie. Jak lato. Jak szczęście. Jak przyjaźń. Jak przygoda. Jak czas, którego nie trzeba gonić, z którym nie trzeba się ścigać, który tutaj można mieć wreszcie na wła sność. Właśnie tak smakują tu taj borówki z własnej plantacji. Tak smakują orzechy laskowe. Domowe obiady i domowe ciasto. Kompot ze świeżych owoców. Ten smak zostaje potem we wspomnieniach.

W skreślonych na pożegna nie kilku słowach w kronice, bo Henrykowo ma swoją

Nie trzeba się też martwić o wolne miejsce parkingo we: dla gości przygotowano trzy mniejsze parkingi i jeden duży dla autokarów, bo do Henrykowa przyjeżdża cały świat. I nie ma w tym żadnej przesady, gdyż gościła tu m.in. Polonia z Brazylii. Ci, którzy przyjeżdżają tu najczęściej, przyjeżdża ją na spotkania integracyjne, na konferencje, na zjazdy ab solwentów. Wybierają Henry kowo na wieczory panieńskie i kawalerskie, równie często –na śluby, chrzciny, komunie. Jedni przyjeżdżają z okolic. Inni poko nują setki kilometrów, żeby się tu znaleźć. Na weekend, na tydzień, na dłużej. I nawet wtedy gdy jest komplet gości, to nie ma tłumów. Od samego początku wszystkie domki były tak projektowane, by znajdowały się od siebie w wy starczającej odległości, by zapew nić maksimum prywatności. To, że można ją tu odzyskać, to jedna z licznych zalet Henrykowa.

Jeżeli chce świętować, tań czyć, bawić się, to do wyboru ma kilka sal – tych kame ralnych jak Kawiarenka Pod Strzechą na 15 osób, Ryba kówka na 20 osób i Sala Pod Strzechą na 25 osób, i tych du żych jak sala bankietowa na 80 osób oraz sala z drewnianym parkietem dla 150 osób w na miocie weselnym. Oprócz sali może również liczyć na najlep szą polską i ukraińską kuchnię, i to będącą do dyspozycji w za leżności od potrzeb.

piszącą się cały czas historię. Warto być jej częścią.

Sezon rusza w kwietniu, a na gości czekają klimaty zowane pokoje. Każdy jest klimatyzowany, w których w chłodniejsze dni można też włączyć ogrzewanie. Poko je są z łazienkami, a kuchnie w pełni wyposażone. Niczego nie trzeba przywozić ze sobą. Wszystko czeka na miejscu. Czekają też welurowe koce, ele gancka pościel i wygodne łóżka. Można też zamówić całodzienne

Raj. To słowo najczęściej pojawia się we wpisach gości do kroniki. Że będąc w Hen rykowie byli w raju. W raju z ogrodem różanym i tym skal nym – „Połczyńskim” nawią zującym do parku zdrojowego w rodzinnym Połczynie Henry ka Sobieraj. W raju z 6 tysiąca mi drzew, krzewów i kwiatów i niezliczonymi ptasimi koncertami. W raju z najlep szą alternatywą pod słońcem: zawsze można do niego wrócić.

23 listopada 2022
www.glosonline.pl 8 | PROMOCJA |
| Głos Pilski Złotowski
www.glosonline.pl 23 listopada
9 | PROMOCJA | R E K L A M A
2022 | Głos Pilski Złotowski

Pokonać bariery. Pierwsze w mieście liceum z windą

Koniec z wnoszeniem po schodach uczniów na wózkach. Tak wcześniej wyglądała rzeczywistość Wiktorii Kontek z pilskiej Nafty i innych uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Pierwszy krok ku normalności został zrobiony.

WmZespole Szkół im.

Stanisława Staszica w Pile zamontowa no i otwarto windę na potrze by uczniów z niepełnospraw nością ruchową. Niebawem podobna zostanie uruchomiona w I LO im. Marii Skłodow skiej-Curie na Pola.

- Chcę podziękować panu sta roście za tę windę. Chcę również podziękować moim rodzicom. Cieszę się, że mogę się tutaj uczyć i swobodnie realizować – powiedziała Wiktoria Kontek, uczennica drugiej klasy o pro filu biologiczno-chemicznym na otwarciu inwestycji.

Zanim w szkole pojawiła się winda wszystkie zajęcia jej klasy mogły odbywać się tylko na pierwszym piętrze. Tam znajduje się większość pracowni dla tego profilu i biblioteka. Wiktorię na piętro wnosił tata. Przez cały pierw szy rok. I aż do teraz. Znała tyl ko to piętro. Teraz ma dostęp do każdego piętra.

- Może się wydawać, że jest to tylko winda. Ale tak naprawdę to urządzenie po zwala tym osobom, które nie są na co dzień tak spraw ne jak większość z nas, nie tylko łatwiej korzystać z ciągów komunikacyjnych, ale tak mówiąc po ludzku ła twiej żyć – przyznał Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

- Ta inwestycja była wyczeki wana od lat. Sam jestem absol wentem tej szkoły i pamiętam, gdy wspólnie pomagaliśmy naszym koleżankom i kolegom pokonywać te bariery architek toniczne.

Winda w „Nafcie” koszto wała 380 tys. złotych, z czego 96 259 złotych to wsparcie środkami PFRON. Wartość inwestycji w I LO to 715 tys. złotych. PRFON dołożył 150 tys. złotych.

Wielkie ślubowanie kadetów na Pola

oraz ich najbliżsi.

Uroczystość odbyła się w przeddzień Świę ta Niepodległości, toteż miała wiele elementów patriotycznych. Nie zabra kło Mazurka Dąbrowskiego, ale także innych pieśni pa triotycznych przygotowa

nych przez uczniów Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, którzy byli głównymi bohate rami tego wydarzenia. Kadeci złożyli ślubowanie w obecności: Eligiusza Koma rowskiego, starosty pilskiego, Moniki Marchut-Grzybow

skiej, zastępcy dyrektora Wy działu Oświaty w Starostwie Powiatowym w Pile, ppłk Macieja Betki, dowódcy 122 blp WOT w Dolasze wie, mjr Bogdana Stasiaka, szefa wydziału Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile,

podinsp. Marcina Kowalskie go, komendanta powiatowego policji w Pile oraz mł. bryg. Michała Warykasza oraz st. kpt. Krzysztofa Gajewskiego z Komendy Powiatowej PSP w Pile.

- Wielkie brawa dla wszyst kich zaangażowanych w to wydarzenie. Dzięki waszym wysiłkom miało ono wyjątkowy charakter. Wierzę, że dla wielu z was będzie to początek pięknej przygody, którą być może bę

dziecie kontynuować już w woj sku czy innych służbach mun durowych – powiedział starosta pilski Eligiusz Komarowski. Po części oficjalnej odbyły się zawody sportowe oraz pokazy psa tropiąco-obronnego.

23 listopada
www.glosonline.pl 10 | POWIAT |
2022
| Głos Pilski Złotowski
M A T E R
P R O M O C Y J N Y
I A Ł
Klasy mundurowe cieszą się coraz większą popularnością. W Powiatowej Hali Sportowej przy Pola w Pile odbyło się ślubowanie kadetów nowego rocznika oraz awansowanie kade tów roczników starszych klas. W ceremonii wzięło udział kilkuset uczniów Zespołu Szkół przy Teatralnej

W Ujściu powstaną dwa mosty

INWESTYCJA Poznański oddział GDDKiA

umowę

wykonawcą

Wartości na ławce rezerwowych

Mieszkańcy Ujścia woleliby obwod nicę, ale na otarcie łez będą mieli nowe mosty w ciągu krajowej „jedenastki”. W przeciwieństwie do obwod nicy, której termin realizacji jest wciąż wielką niewiadomą, przebudowa mostów na Gw dzie i Noteci jest już faktem. Poznański oddział GDDKiA podpisał w ubiegłym tygodniu umowę z wykonawcą – firmą PORR SA. Wykonawca będzie

miał rok na postawienie dwóch tymczasowych mostów, które staną obok istniejących, starych mostów. Dopiero kiedy przeka że „zastępcze” mosty do użytku będzie mógł się zabrać za roz biórkę starych konstrukcji.

- W ich miejscu powstaną nowe mosty o wyższych para metrach. W ramach kontraktu przebudowany zostanie rów nież odcinek drogi pomiędzy mostami z poszerzeniem ist niejących chodników. Łączna

Ciepły posiłek dla seniora

Nadchodzące zimowe miesiące mogą być szczególnie trudne dla seniorów 70+, którzy nie korzy stają ze stałej pomocy MOPS, a których nie będzie stać na co dzienny ciepły posiłek. I takim właśnie osobom organizatorzy akcji chcą zapewnić obiady. dwudaniowego obiadu.

„Ciepły posiłek dla seniora” to wspólna inicjatywa złotowskie go PCK, burmistrza oraz radne go Stanisława Wojtunia.

Seniorzy, którzy spełniają warunki programu: mieszkają w Złotowie, są emerytami i nie pracują, nie korzystają ze stałej pomocy MOPS, będą otrzy mywali miesięczny abonament

tanich obiadów serwowanych w placówkach zbiorowego ży wienia w Złotowie. Koszt peł nego posiłku zostanie pokryty ze środków PCK, z dotacji Mia sta oraz ofiarności mieszkańców i przedsiębiorców Złotowa. W listopadzie pilotażowo wydano 30 abonamentów. Potrzebujących jest jednak znacznie więcej. Akcję można wesprzeć wpłacając wpłacając dowolną kwotę na konto Oddzia łu Rejonowego PCK w Złotowie nr 0911602202000000024988

8550 z dopiskiem „Ciepły posi łek dla seniora”.

Kwota 184 złotych zapew ni jednej osobie ciepłe posiłki przez cały miesiąc.

długość przebudowy wyniesie około 500 metrów – informuje poznański oddział GDDKiA.

Nowe mosty będą miały wyż szą klasę nośności. Z kolei ta kie nowych konstrukcji jak ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m, chodnik szerokości 1,5 m oraz bariery ochronne mają po prawić bezpieczeństwo zwłasz cza pieszych.

Nowe mosty mają być oddane do użytku w drugiej połowie 2026 r.

Wmgrudniu 2010r. do szło do najbardziej kontrowersyjnych decyzji w historii piłkarskich mistrzostw świata. Mundial w 2018r. przyznano Rosji, któ ra dwa lata wcześniej zaatako wała Gruzję, a finały w 2022r. Katarowi, który miał bardzo skromne tradycje futbolowe, za to bardzo bogatych i szczo drych szejków. FIFA to pań stwo w państwie. Podobnie jak MKOL, UEFA i szereg innych sportowych federacji. Konfe rencje w egzotycznych krajach i kongresy w najdroższych hotelach to wierzchołek góry lodowej. Nierzadko w grze jest gotówkach życzliwość. Miliony w zielonych banknotach. Wło darze FIFA doskonale zdawali sobie sprawę z mankamentów kandydatury Kataru. Upał i brak odpowiedniej ilości miejsc noc legowych, prawa pracownicze z czasów XIXw., ograniczone prawa kobiet tylko wierzcho łek góry lodowej. Okazało się jednak, że islamscy organizato rzy nie dotrzymali słowa nawet w sprawie umów sponsorskich, ograniczając kilka dni przed rozpoczęciem turnieju i tak re strykcyjne zasady sprzedaży

piwa oraz potraw koszernych. Słowa oburzenia lub ironii pły ną z całego świata. Inne uwagi ma liberalna lewica, inne kon serwatywnymi kibice. Bądźmy jednak realistami. Z każdym meczem, z każdym kolejnym dniem, coraz bardziej liczyć będzie się piłka, a humanitarne wartości zajmą miejsce na ław ce rezerwowych. Większość turniejów naszej reprezentacji piłkarskiej składało się z trzech meczów. Otwarcia, o wszystko i o honor. Z Meksykiem zagra liśmy równie defensywnie jak w ostatnim z sparingu z Chile. Tym razem brakło jednak szczę ścia. Irytujący wielu kibiców

O doradztwie zawodowym na ogólnopolskim forum

sposobem wykonywania rzutów karnych Robert Lewandowski, tym razem wykonał jedenastkę w tradycyjny sposób. Niestety to był błąd. Z przebiegu całego meczu trudno jednak nie być za dowolonym z wyniku, lepszego niż gra. Przed nami dwa poje dynki. Arabia Saudyjska poka zała, że nie można jej lekcewa żyć. Pewna awansu Argentyna, ostatni mecz grupowy z Pol ską, miała traktować jak roz grzewkę w drodze do mistrzo stwa. Dziś wiemy, że dla nich, podobnie jak dla Polski, może to być mecz wszystko.

EDUKACJA Blisko tysiąc uczestników zgromadziła ogólnopolska konferencja „Efektywne doradztwo zawodowe i doradz two kariery w obliczu wyzwań rynku pracy”. Jej organizatorami były

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Wielkopolski, w tym również pilskie Centrum.

Marek Twain mawiał, że „Dwa najważ niejsze dni Twojego życia to ten, w którym się uro dziłeś i ten w którym dowie działeś się po co” – takimi sło wami w Poznaniu rozpoczęła się już 2. edycja ogólnopolskiej konferencji z zakresu doradz twa zawodowego i rynku pra cy, której organizatorem były Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Za wodowego z Wielkopolski, a partnerem strategicznym Gru pa OLX Praca.

Wydarzenie tym razem było organizowane w formie hy brydowej – wzięło w nim udział blisko 1000 osób, ko rzystając zarówno z możliwo ści osobistego uczestnictwa, jak i z transmisji na żywo, rea lizowanej przez green stu dio Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Tegoroczna edycja realizowa na była pod nazwą „Efektywne

doradztwo zawodowe i doradz two kariery w obliczu wyzwań rynku pracy”. Przedsięwzięcie było odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez szkoły, dorad ców zawodowych, edukatorów w zakresie braku znajomości realnego rynku pracy, proce sów rekrutacyjnych, ale także i polityki personalnej w firmach. W swoim wystąpieniu Pau lina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wiel kopolskiego, zwróciła również uwagę na umiejętność rezylien cji, czyli zdolności do przysto sowania się, do szybkiego re agowania na zmiany i do bycia elastycznym. To, co również zostało podkreślone podczas wystąpienia Zbigniewa Tala gi, wielkopolskiego wiceku ratora Oświaty w Poznaniu, to konieczność stałego pogłę biania wiedzy merytorycznej w zakresie doradztwa zawodo wego i nie marginalizowania tej kluczowej roli w procesie

edukacyjnym, jaką doradcy za wodowi spełniają, wpływając realnie na przyszłość młodego człowieka.

- Pamiętajmy o tym, ze czasa mi jesteśmy jedyni (edukatorzy – przyp. red.), którzy opieku ją się młodym człowiekiem, nie zawsze młodzież znajduje to w środowisku domowym,

czy rówieśniczym, tylko bar dzo często uczniowie szukają tego wsparcia u siebie w szko łach, u doradców zawodowych, pedagogów, czy psychologów –mówiła Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, która jednocześnie była gospodarzem wydarzenia. CWRKDiZ Piła fot. W. Wrazowski

www.glosonline.pl 23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski 11 | NA BIEŻĄCO |
POMOC „Ciepły posiłek dla seniora” to najnowsza akcja złotowskiego PCK. Każdy może dołączyć i każdy może pomóc. Centra podpisał z na rozbudowę dwóch mostów w Ujściu – na Gwdzie i Noteci. Wartość inwestycji to ponad 56 mln złotych.

Nowa remiza w Osówce, w Sypniewie nowa świetlica

STRAŻ To była wyjątkowa strażacka sobota w powiecie złotowskim. W Osówce otwarto nową strażnicę, a w Sypniewie – nową świetlicę. Poświęcono też nowy wóz bojowy OSP Jastrowie.

WmOsówce strażnica to ten jeden z naj ważniejszych punk tów na mapie. Tyle że to, co mieli wcześniej do dyspozycji, niewiele miało z nią wspólnego. - Bardziej przypominało ga raż niż strażnicę – nie ukrywa Dawid Jackowski, zastępca

naczelnika OSP w Osówce. –Teraz możemy w końcu powie dzieć, że mamy strażnicę. Nowa strażnica to przestrzeń 115 mkw. do zagospodarowa nia. Zanim ją urządzą strażacy muszą najpierw wykończyć budynek. Robią to w wolnym czasie i z własnych środków.

Nikt jednak nie narzeka. Tym bardziej, że niedługo w straż nicy ma pojawić się nowy średni samochód ratowniczo -gaśniczy, który do Osówki ma trafić ze złotowskiej komendy. Wóz zupełnie nowy nie będzie, ale będzie młodszy od tego, którego mają teraz na stanie.

A budowa samej strażnicy kosztowała niewiele ponad 400 tys. złotych, z czego 300 tys. złotych gmina Tarnówka otrzy mała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wyko nawcą był Zakład Usług Wie lobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa. Na otwarciu wśród gości był poseł Marcin Porzu cek, który wcześniej poparł sta rania samorządu w pozyskaniu środków dla strażaków.

Powód do świętowania mie li także w sobotę strażacy z OSP Sypniewo, gdzie otwar to nową świetlicę. Kosztowała niewiele ponad milion. Wyko nawcą był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Dziuba z Miasteczka Krajeń skiego. Gmina dołożyła do budowy tylko 70 tys. złotych. Okrągły milion na tę inwesty cję otrzymała rok wcześniej z Rządowego Funduszu Pol ski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Podczas otwarcia poświęco no również nowy wóz bojo wy, który kilka miesięcy temu trafił do OSP w Jastrowiu. To nowy wóz strażacki - średni sa mochód ratowniczo-gaśniczy

Scania P360 4×4 z zabudową firmy Wawrzaszek. Koszto wał blisko 1,2 mln złotych, z czego 530 tys. złotych wyło

żyła gmina, a 400 tys. złotych pochodziło z dotacji Krajo wego Systemu RatowniczoGaśniczego.

Fot. Marcin Porzucek

Miejsce pracy - baza Novago Złotów Sp. z o. o., ul. Szpitalna 38

poszukuje pracowników na stanowisko: Osoby zainteresowane prosimy o składnie dokumentów aplikacyjnych na adres: Odpowiemy na wybrane oferty. Prosimy o umieszczenie klauzuli o ochoronie danych osobowych.

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH www.novago-zlotow.pl

e-mailowy: anna.radowska@novago.pl konkakt telefoniczny: Anna Radowska 606 418 644 lub osobiście w Novago Złotów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów

23 listopada
www.glosonline.pl 12 | NA BIEŻĄCO |
2022 | Głos
Pilski Złotowski
R E K L A M A

Piła nieoczywista. Konfrontacja z miastem

WERNISAŻ W sobotę, 3 grudnia, w hotelu Gromada odbędzie się wernisaż wystawy fotografii „Piła nieoczywi sta”. To jeden z ważniejszych projektów fotograficznych z Piłą w roli głównej. Takiej Piły nikt wcześniej jeszcze oglądał. Otwarcie wystawy o godz. 18.00.

Kiedy widzę ludzi na High Line, którzy wędrują nim w górę i w dół, siedzą na ławkach i rozmawiają, zdejmują swoje buty i zanurzają stopy w płytkiej wodzie, a małe dzieci śmieją się i chlapią wodą aż do przemoczenia ubrań, przypo minam sobie, jak miasto może na nas działać – zarówno na jednostki,

jak i grupy – i jak, być może, sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi”. To cytat z „Cities are good for you. The genius of the metropolis” Leo Hol lisa. I chociaż pisał o Nowym Jor ku, to nie miał na myśli tylko NY. Skonfrontować pilan z miastem, w którym żyją, z przestrzenią, w któ rej pracują, uczą się, tworzą, spędza

ją wolny czas - taki jest właśnie cel wystawy będącej zwieńczeniem pro jektu fotograficznego „Piła nieoczy wista”. KZ Nieruchomości, pomy słodawca projektu, zaprosił do niego czwórkę pilskich fotografików: Woj ciecha Beszterdę, Piotra Speka,Kac pra Speka i Martę Zatylny. Każdy z nich przygotował tryptyk z Piłą w roli głównej. Jak wygląda ich miasto? Prace będą pokazane dopiero na wer nisażu. Fotograficy nie ukrywają jed nak, że Piła nie jest łatwą przestrzenią.

- Piła nie ma artefaktów. Miejsc, za bytków, które by określały, definiowały jej tożsamość – mówi fotografik Piotr Spek. – Miasto z perspektywy urbani stycznej nie ma charakteru. Brakuje choćby ducha rynku, tego jądra miasta, choć widać próby jego stworzenia wo kół Placu Konstytucji 3 Maja.

I dodaje: - Tajemnica bardziej tkwi w ludziach niż w samym mieście. Są wprawdzie pilskie „znaki” w przestrzeni publicznej jak płasko rzeźba na budynku Zespołu Szkół Muzycznych czy mozaika na starym „Merkury”. To jednak trochę za mało, by mówić o architektonicznej tożsa mości miasta. Gdzie są w takim razie te "tożsamościowe" miejsca?

„Siostry” na finał festiwalu

TEATR „Siostry” Teatru

Twórczość Czechowa od ponad stu lat kusi inscenizatorów przede wszystkim przenikliwą i ponad czasową analizą tragikomizmu wpisanego w ludzki los. Ale twórcy temu zawdzięczamy coś jeszcze: pisząc na przełomie XIX i XX wieku, przeczuwał

przecież i zapowiadał wielkie przemiany społeczne, kres do tychczasowej, wypalonej już formacji – i zalążek nowej, bar dziej demokratycznej rzeczywi stości….

Występują: Aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu: Malina Goehs, Marta Herman, Anna

Langner, Edyta Łukaszewska, Oliwia Nazimek, Janusz Adrze jewski, Zbigniew Grochal, Hu bert Miłkowski (gościnnie), Łu kasz Schmidt. Reżyseria: Hanna Kujawiak

Regionalne Centrum Kultury, 25 listopada, godz. 19.00; bilet: 50 zł, 45 zł balkon

- Tytuł tego projektu to dobry punkt wyjścia, żeby ich poszu kać – mówi Wojciech Beszter da. – Cieszę się, że taki projekt w ogóle zaistniał. Z takich inicjatyw na świecie powstały obrazy, które przeszły do historii, również tych miast. Czego spodziewać się po tym projekcie? Liczę na to, że narodzi się z niego interesują cy i niestandardowy obraz Piły.

Miasto jako stan ducha. Tożsamość jako poczucie zakorzenienia w mieście, ciągłość, odrębność. Jaką Piłę znajdzie my na wystawie czwórki fotografików? Jakie pytania? Jakie odpowiedzi? War to przekonać się o tym samemu. Wy stawę „Piła nieoczywista” będzie moż na obejrzeć w holu Hotelu Gromada, partnera projektu.Drugim partnerem jest Drukarnia Online K2 Print.

Trzecie skrzypce Wieniawskiego

Wwykonaniu Qing zhu Wenga pilanie usłyszą rzadko gra ną Sonatę a-moll, op. 13 Pade rewskiego, której brawurowym wykonaniem zachwycił jury i publiczność Konkursu Wie niawskiego.

- Są takie momenty na konkur sach, kiedy tracę głos. Gdy od kłada się wszystko i można się oddać smakowaniu fenomenal nego talentu i tego, co ma do za proponowania. I to był taki wła śnie moment. W moim rankingu do zwycięstwa, nie będę tego ukrywał, Qingzhu Weng jest absolutnie na pierwszej pozycji. – mówił Marcin Majchrowski, komentator radiowej Dwójki po wysłuchaniu tego utworu w wy konaniu chińskiego skrzypka. Weng zagra również Partitę Lutosławskiego będącą syntezą dokonań kompozytora. Na za kończenie zabrzmią należące do najsłynniejszych utwory Wie niawskiego: liryczna Legenda, op. 17 oraz wirtuozerski Polo nez D-dur, op. 4. Bilety: 50 zł

www.glosonline.pl 23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski 13 | KULTURA |
KONCERT Chiński skrzypek Qingzhu Weng, laureat III Nagrody XVI Międzynarodowego Kon kursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego wystąpi w środę, 30 listopada, przed pil ską publicznością. Koncert odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Wengowi będzie akompaniował Michał Francuz. Nowego w Poznaniu na podstawie "Trzech sióstr " Czechowa za mkną tegoroczny Festiwal Teatralny – Teatr Pasja Rodzinna.

Na srebrnym ekranie

NIE CUDZOŁÓŻ I NIE KRADNIJ

Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spo dziewasz się, że po czułym pożegnaniu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk, który odpina przysłowiowe „wrotki”, gdy jego żona Rena ta wyjeżdża na kilka dni. Ko bieta nie pozostaje mu jednak

dłużna, bo sama grzeszy bez skrupułów. Bardzo lubi pie niądze, a jeszcze bardziej Jur ka - wspólnika swojego męża. Patryk natomiast miłosną pust kę wypełnia towarzystwem Sandry, dzięki której zawiera niefortunne znajomości z gan gsterem Alfim i mafijnymi cyn glami - Fastrygą i Krupnikiem. Choć na pierwszy rzut oka

wyglądają oni jak głupi i głup szy, gdy pewna ważna przesyłka trafia do złego adresata, potrafią skutecznie pociągnąć za spust. Do tego postrzelonego towarzy stwa dołącza ksiądz Mariusz, a wtedy zbiorowe rozgrzeszenie staje się najbardziej pożądanym towarem w mieście..

Grudzień, 1981 rok. Ma rianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzci ny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc do prowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postana wia ukryć przed dziećmi praw dę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, urucho mi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

DZIWNY ŚWIAT

Anna Sobańska (Małgorza ta Kożuchowska) vel "Zołza", "Królowa", "Szekspir". Do tychczasowy bilans życiowy: 1 mąż, 2 dzieci, 36 statuetek, 40 milionów widzów. Liczba osób, które nie widziały jej twórczości filmowej: hmmm – być może 2 lub 3. Liczba bohaterów, których wymyśliła: 186. Liczba dotychczasowych

ZOŁZA

CHRZCINY

Oryginalny, pełny akcji film przygodowy Walt Disney Ani mation Studios to historia niezwykłej podroży Cladów –legendarnej rodziny odkrywców. W składzie tej nietuzinkowej drużyny znajdziemy niesfor nego żelkowatego stwora, trój nogiego psa i całą menażerię dziwacznych istot, które wraz z Cladami przemierzają niezna ny ląd pełen niebezpiecznych tajemnic. Czy zdołają się doga dać i wypełnić najważniejszą misję swojego życia?

Dwukrotny zdobywca Osca ra (za "Rozstanie" i "Klien ta") powraca do rodzinnego Iranu i tka kolejną uniwer salną, przejmującą przypo wieść. Bohaterem jest Rahim, który wychodzi na krótką przepustkę z więzienia, gdzie odsiaduje wyrok za długi. Ma ledwie dwa dni na prze konanie wierzyciela, by ten darował mu część należności. Najwyraźniej los mu sprzyja, bo w ręce mężczyzny nie oczekiwanie trafia torba pełna złotych monet. Kiedy "Boha ter" zrozumie, że brzęczący pakunek zawierał także poku sy, niechcianą sławę i wyroki

porażek w życiu osobistym i zawodowym: 0 (przynajmniej tak jej się wydaje). Nadcho dzące załamania nerwowe: 1 Anna to kobieta sukcesu i… niekwestionowana zołza. Jed nym skinieniem kreuje gwiaz dy, a drugim je unicestwia. Chce być silna i idealna w każ dym obszarze, choć nie widzi, że jej życie jest dalekie

BOHATER

serwowane przez anonimowy tłum, będzie już za późno, by zatrzymać spiralę drama tycznych wydarzeń.

od świata, który kreuje na ekra nie. Kiedy jednak wydaje jej się, że ma wszystko, życie po stanawia utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy Zołza za panuje nad własnym życiem?

KINO KORAL, KINO PRZED HEJNAŁEM 23 LISTOPADA, GODZ. 11.00

23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 14 | KULTURA |
KINO HELIOS, KINO RODŁO KINO KORAL, WIECZÓR DOBREGO KINA 23 LISTOPADA, GODZ. 18.00 R E K L A M A

Pod niebem Paryża

KULTURA Recital Justyny Bacz „Pod niebem Paryża”. to nie zapomniane spotkanie z piosenką francuską w znakomitym wydaniu. Artystka od lat zafascynowana kulturą i językiem francuskim zabierze publiczność w podróż przez świat nie przemijających utworów francuskich.

Justyna Bacz wystąpi w Pile w niedzielę, 4 grud nia. Koncert odbędzie się w Regionalnym Centrum Kul tury. A w programie piosenki zaliczane do klasyki z repertu aru takich artystów jak Edith Piaf, Georges Brassens, Jacqu es Brel czy Joe Dassin, a także współczesnych wykonawczyń - m. in. Particii Kaas czy Zaz.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in. słynne "Sous le ciel de Paris", "Et si tu n’existais pas", jak również motywy z filmów: "Un hom me et une femme" czy "Love story". Justyna Bacz zaśpiewa

po francusku we własnej, ory ginalnej interpretacji, a kilka piosenek zaprezentuje w pol skich przekładach Jeremiego Przybory, Jerzego Menela, a także swoich własnych. Dobór repertuaru, wrażliwość muzyczna oraz znakomity kon takt z publicznością sprawiają, ze każdy koncert Justyny Bacz to wyjątkowe, artystyczne i emocjonalne przeżycie. Ar tystce będzie akompaniował Mariusz Dubrawski.

Początek koncertu o godz. 19.00. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasie RCK.

Mat. prasowe

Sukces pilskiej wiolonczelistki

Marek Kamiński o biegunach

SPOTKANIE Marek Kamiński, podróżnik i polarnik, filozof oraz pisarz przyjeżdża do Piły ze swoją najnowszą książką „Moje bieguny. Dzienniki z wypraw". Spotkanie w Klubie Dia log odbędzie się we wtorek, 29 listopada, o godz. 19.00. w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Będzie poprzedzone 30-minutowym filmem z wypraw.

Marek Kamiński – pol ski podróżnik ekstre malny, innowator i fi lozof. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz. 23 maja 1995 roku biegun północny, a 27 grudnia 1995 roku biegun południowy, za co został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa.

Obecnie zaangażowany w glo balny projekt "Power4Change" 2020 – pierwszą w historii po dróż dookoła świata z robotem humanoidalnym NOA, mającą ukazać nowy sposób myślenia o człowieku i Ziemi. Przedmiotem badań będzie również wzajem ny wpływ człowieka i robota na osobowość oraz funkcjonowa nie towarzysza podróży.

Przejechał 30 000 km samo chodem elektrycznym do Ja ponii przez Syberię i Pustynię Gobi. Jako pierwszy pokonał bezemisyjnie Trans-Siberian Highway.

Założyciel Fundacji Marka Kamińskiego, Instytutu Marka Kamińskiego i firmy Invena

SA. Zna i posługuje się 8 języ kami: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpań skim, norweskim, rosyjskim i japońskim.

Założyciel Fundacji Marka Kamińskiego (1996), której mi sją jest wspieranie w szczegól ności dzieci i młodzieży do sta

wiania

Lej mi pół i Jamnik’73 na Barce

Klub Muzyczny Barka za prasza w piątek, 2 grud nia na koncert Lej Mi Półi Jamnik'73. Są różne zespoły na świecie. Są takie, które swoją ekspresją wyrażają siebie, walczą o lepszy świat i takie, które re prezentują jakieś idee - czasem sprzeczne, czasem nie, ale raczej zawsze starają się dążyć do perfek cji wizualno-muzyczno-lirycznej. Lej Mi Pól to projekt niepodparty żadnymi ideami. To trzech gości, którzy nie maja żadnych zasad. To znaczy mają zasady, ale nie dość, że słabe, to się ich jeszcze nie trzyma ją. Pytacie, dlaczego mają zespół? Oni pytają: po co się pytacie? Kto ich słucha? Poza kilkoma nieżyją cymi politykami z Panamy, to abso lutnie nikt. Na koncie mają jednak już cztery płyty.

8 października ukazała się książka "Moje bieguny. Dzien niki z wypraw".

Fot. mat. prasowe

Jamnik`73 to hardcorowa forma cja z pilskim rodowodem. Na sce nie od 2017 r. Na Barce zagrają już po raz kolejny. Piątkowy koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety w cenie 50 i 60 zł do nabycia na kupbilecik.pl i goout.net.

www.glosonline.pl 23 listopada 2022 | Głos Pilski Złotowski 15 | ROZRYWKA |
sobie wyzwań i ciągłego rozwoju, a przez to urzeczywist nienia wizji lepszego człowieka żyjącego w zrównoważonym świecie. KONCERT Pedagogiem Leny jest Kamila Wiśniewska - Czaja. Pomimo tak młodego wieku to już trzeci tak duży sukces 9-latki. Rok temu zajęła II miejsce na XXVI Ogólnopolskich Konfrontacjach Wio lonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy, a w maju zdobyła I miejsce na VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów Oline. KULTURA Kolejny sukces uczennicy pilskiej Szkoły Mu zycznej. 9-letnia wiolonczelistka Lena Ciepłuch zdobyła II miejsce na XXII Ogólnopolskim Konkursie Wioloncze lowo-Kontrabasowym w Malborku.

XV Bieg Niepodległości

i 50 kijkarzy.

WmBiegu Niepo dległości w kate gorii mężczyzn wygrał Mikołaj Czechowicz z Piły z czasem 21:08, który na mecie wyprzedzić Rafała Stachowskiego i Norberta Zodrowa. W kategorii kobiet

najlepszy czas – 24:30 – osiąg nęła Monika Kapera z Piły. Kolejne miejsca zajęły Na talia Zdunek i Agata Łańska. Wśród kijkarzy najszybciej trasę pokonali Krzysztof Pyrek, Andrzej Jaroszewicz i Sławo mir Matuszczyk spośród

mężczyzn oraz Marta Tatera, Renata Kaczmarczyk-Piasecka i Aniela Mocek spośród pań.

Organizatorem Biegu Niepo dległości już od lat jest Staros two Powiatowe w Pile. Starostwo Powiatowe w Pile

23 listopada
www.glosonline.pl 16 | SPORT |
2022 | Głos Pilski Złotowski SPORT Najpierw „Mazurek Dąbrowskiego”, potem sportowe emocje. 11 Listopada na Stadionie Powiatowym w Pile ponad 1000 osób odśpiewało wspólnie hymn. Tuż potem wybiegło na trasę blisko 450 biegaczy