__MAIN_TEXT__

Page 1

aktualności ZŁOTOWSKIE Dziś z „głosem” DoDatek sPecjalny

BEZPŁatnY informator urZędu miEjskiEgo w ZŁotowiE

Największa sieć bezpłatNych gazet w p ółNocNej w ielkopolsce

głos

b e z P ł a t n y

Pilski

ISSN 2545-0239

K

L

Przeszedłeś COVID-19, oddaj osocze!

O

socze oddawać można tylko w Poznaniu. By pomóc w logistyce, miasto Piła oraz Klinika Ars Medical włączają się w koordynację akcji.

CzytAj RówniEż w intERnECiE

E

D W U t y g o D n i k

zDRoWie OsOcze OzdrOwieńców jest dziś lekiem NiezmierNie ceNNym, a dO tegO deficytOwym. Nie mOżNa gO sztuczNie wyprOdukOwać. dlategO włączając się w akcję OrgaNizOwaNą przez gmiNę piła wraz z kliNiką ars medical, apelujemy dO OzdrOwieńców, by zechcieli pOdzielić się lekiem ratującym życie, zwłaszcza chOrym w Najcięższym staNie.

Nr 20 (60), 23 listopada 2020 r.

R

STR. 7-9

A

M

A

Organizowane będą darmowe wyjazdy do Poznania, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przeprowadzeniu z ozdrowieńcem wywiadu, w któR

E

rym zostanie potwierdzone, że może on oddać osocze. Szczegółowe informacje na temat tego, kto może oddać osocze oraz jak zorganizowana jest akcja, gab wewnątrz gazety, na str. 3. K

L

A

M

A


#2

23 listopada 2020 | Głos Pilski

www.glosonline.pl

WARTO WIEDZIEĆ ZRób SElfIE, ZAmIAST cZEkAć nA POlIcjAnTA „kwarantanna domowa” to aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Ta bezpłatna i bezpieczna aplikacja umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywamy. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie telefonem komórkowym, mając włączoną lokalizację GPS. Aplikacja „Kwarantanna domowa” dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store (jest darmowa!). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Jak to działa? Osoby korzystające z aplikacji „Kwarantanna domowa” każdego dnia otrzymują wiadomość z prośbą o zrobienie zdjęcia. Ważne, aby w telefonie była wtedy włączona lokalizacja GPS. Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzy ma nia SMSa. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykonamy zdjęcia, będzie to sygnał dla po li cji, że po win na sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane.

AUTOmAT ZAmIAST PRAcOWnIkA SAnEPIDU Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w domu i czekać na dalsze instrukcje. Uwaga: Pracownicy sanepidu nie dzwonią już z informacją o nałożonej kwarantannie czy izolacji, robi to automat. Uruchomiono również ogólnopolską infolinię do kontaktu

z sanepidem. Zniesiono też obowią zek wy sta wia nia de cy zji w formie papierowej, informację o nałożonej kwarantannie czy izolacji przekazuje automat, wie o niej także pracodawca. Osoby z bliskiego kontaktu zakażony może zgłosić przez internet, wypełniając formularz https://gov. pl/web/gov/zglos-kwarantanne.

Punkt pobrań w Złotowie

B

ZDROWIE Punkt Pobrań materiału biologicznego w złotowie (SarS-coV-2), uSytuowany Przy SzPitalu, czynny jeSt w godz. 6 – 8 oraz 20 – 22. wymazy robione Są wyłącznie w wyznaczonym terminie, Po rejeStracji telefonicznej, Pod numerem telefonu: 573 001 764.

ezpłatny test w kierunku koronawirusa w punkcie wymazowym mogą wykonać osoby, które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w związku z podejrzeniem zarażania koronawirusem, a także pozostałe osoby skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza szpitala, Państwową Inspekcję Sanitarną np. przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, sanatorium, do domu pomocy spo-

łecznej, do hospicjum, do stacji dializ, itd. Jak przygotować się do testu? Po telefonicznym ustaleniu terminu, należy stawić się do punktu. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe i nr pesel. W drodze na badanie i z powrotem należy zachować zasady dystansowania społecznego oraz nie korzystać z transportu publicznego. Minimum 2 godziny przed badaniem nie pić i nie spożywać posiłków, nie żuć gumy, nie myć zębów, nie przyjmować leków i nie palić papierosów

Wynik badania widoczny będzie na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (jeśli jest aktywowane). Wynik widzi również placówka zlecająca badanie i sanepid. O wyniku badania powinna poinformować placówka zlecająca, w szczególności przychodnia POZ, w której świadczeń udziela twój lekarz POZ. Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników w punkcie pobrań. Interpretacja wyniku – wynik negatywny/ujemny, wynik pozytywny/dodatni, – wynik nierozstrzygający/nie diagnostyczny.

Punkt drive thru w Pile czynny dłużej ZDROWIE Od 9 listopada Punkt Pobrań Wymazów DRIVE THRU przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile wydłużył swoją pracę i czynny jest od godz. 8.00 do 18.00. Przed badaniem obowiązuje telefoniczna rejestracja, dzięki której można uniknąć stania w kolejce, co jest bardzo istotne, jeśli

REDAkcjA ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. tel. +48 604 443 359 Redaktor naczelny: Gabriela ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) michał nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REklAmA I mARkETInG ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła Elżbieta możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

WYDAWcA agencja Promocyjno – wydawnicza media s. c. gabriela ciżmowska, elżbieta możejko, michał nicpoń, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

chodzi o bezpieczeństwo osób poddających się badaniu na obecność SARS-CoV-2. Numery telefonów: w godz. od 7.00 do 18.00, tel.: 67 21 06 679, w godz. od 18.00 – 7.00, tel.: 532 455 731. Dojazd oznakowany jest czerwonymi tablicami z napisem DRIVE THRU KWARANTANNA.

DRUk Polska Press Sp. z o.o. oddział Poligrafia ul. domaniewska 45 02-672 warszawa drukarnia w bydgoszczy ul. grunwaldzka 229 85-438 bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

Głos Pilski | 23 listopada 2020

Przeszedłeś COVID-19, oddaj osocze!

ZDROWIE oSocze ozdrowieńców jeSt dziś lekiem niezmiernie cennym, a do tego deficytowym. nie można go Sztucznie wyProdukować. dlatego aPelujemy do ozdrowieńców, by zechcieli Podzielić Się lekiem ratującym życie chorym, zwłaSzcza tym, w najciężSzym Stanie. oSocze oddawać można tylko w Poznaniu. by Pomóc w logiStyce, miaSto Piła oraz klinika arS medical włączają Się w koordynację akcji. organizowane będą darmowe wyjazdy do Poznania, Po wcześniejSzym uStaleniu terminu z regionalnym centrum krwiodawStwa i krwiolecznictwa oraz PrzeProwadzeniu z ozdrowieńcem wywiadu, w którym zoStanie Potwierdzone, że może oddać oSocze.

P

odawanie chorym osocza ozdrowieńców zakażonych koronawirusem, jest w tej chwili jedną z kluczowych metod leczenia, zwłaszcza chorych w najcięższym stanie – mówi specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii Elżbieta Czechowska. Dlatego wspólnie z Kliniką Ars Medical, rozpoczynamy akcję pomocy w oddawaniu osocza przez osoby, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem.

Dlaczego ciągle tak mało osób decyduje się na oddanie osocza? Powodem mogą być między innymi trudności, jakie napotykają ozdrowieńcy, choćby w dotarciu do Regionalnego Centrum i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Dlaczego osocze oddawać można tylko w Poznaniu? – Chodzi o separatory, jakie mają wojewódzkie centra krwiodawstwa, dzięki którym z pobranego od jednego dawcy osocza, będzie mogło skorzystać 2, 3, a nawet 4 biorców – tłumaczy Elżbieta Czechowska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii.

Aby pomóc w koordynacji akcji, Klinika Ars Medical przeprowadzi wstępną kwalifikację potencjalnych dawców i przekaże dane ochotników Wojewódzkiej Sta cji Krwio daw stwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Le karz RCKiK, za dzwo ni pod wskazany przez dawcę numer telefonu, w celu przeprowadzenia ankiety, której wyniki zadecydują o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu kandydatury dawcy. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, lekarz wyznaczy dawcy termin poboru osocza, o czym poinformuje również Klinikę Ars Medical, koordynującą transport dawców do Poznania. Podróż do stolicy Wielkopolski odbędzie się bezpłatnie busem Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Koszty transportu pokryte zostaną z budżetu miasta Piły. O dacie wyjazdu dawców informować będzie Klinika Ars Medical. – W ten sposób unikniemy sytuacji, że ktoś pojedzie z własnej inicjatywy, wyda pieniądze na podróż i na miejscu okaże się, że z przyczyn medycznych nie może być dawcą. Dlatego dziękuję panu prezydentowi, że

bez wahania zadeklarował pomoc w prze pro wa dze niu ak cji – mówi doktor E. Czechowska. – Transport odbywał się będzie busem należącym do Regionalnego Centrum Kultury. Dawców tam i z powrotem przewieziemy bezpłatnie. Uznaliśmy także, że warto zadbać o tężyznę fizyczną ochotników i dlatego w formie podziękowania oferujemy im jednoosobowe lub rodzinne bilety do Aquaparku. Akcja będzie prowadzona tak długo, jak będzie to konieczne – deklaruje prezydent Piły Piotr Głowski. GAbRIElA CIżmOWskA

#3


#4

23 listopada 2020 | głos pilski

www.glosonline.pl

komentarz

Dyktat bez aktywnych popleczników nie istnieje. Ich odpowiedzialność za stan kraju jest ogromna

P

olska, listopad 2020 – wicepremier ds. bezpieczeństwa wrzeszczy, z szaleństwem w oczach, z sejmowej mównicy do posłów opozycji, że będą siedzieć! Na ulicach od tygodni protestujący ludzie, którzy mają dość manipulacji i opresji rządzących, w szpitalach dramaty, bo priorytetem były prezydenckie wybory, a nie przygotowania na II falę pandemii, przedsiębiorcy pod ścianą, firmy zamrożone, a ustawa pomocowa odraczana o tygodnie, bo ważniejsze były wojny frakcyjne na szczytach władzy oraz wojna światopoglądowa z narodem i wojna z UE o respektowanie (a raczej nie respektowanie przez rządzących w Polsce) obowiązku przestrzegania prawa, Minister Edukacji „rozpalający stosy” dla nauczycieli i uczniów, którzy korzystają ze swoich praw do protestu przeciw zabieraniu wolności, jednostka antyterrorystyczna po cywilu łoi pałkami teleskopowymi naród na ulicach,.... – to wycinek/obraz stanu Polski po 5 latach rządów PiSu i koalicyjnych podpórek. Czy to normalne w państwie demokratycznym, a więc z definicji bezpiecznym, żeby wicepremier, któremu podlegają resorty siłowe, zamiast zapewniać to poczucie bezpieczeństwa, budzi uczucia niebezpieczeństwa, grożące z jego strony? Nie, to nie jest normalne!

” Już słyszałam z tych „wytwornych” ust, że jestem: kanalia, zdradziecka morda, przestępca, mam krew na rękach, a teraz także, że nie mam prawa być w tej izbie (Sejmie), choć nie on mnie tam umieścił. Umieścili mnie tam wyborcy i to właśnie boli człowieka o dyktatorskich inklina-

cjach, który chciałby decydować o wszystkim w stosunku do każdego – kto, gdzie może być i co robić. Powiem wprost – mamy do czynienia z politycznym szaleńcem, owładniętym swoją urojoną ideologią, którą jednak na zimno potrafi oddzielić w sprawach biznesowych. W mętnej wodzie radzi sobie doskonale. Nie mam wątpliwości, że on wie, że jest demonicznie niszczycielski, bo

od lat bardzo dba o własną ochronę, nawet do toalety w Sejmie idzie z ochroniarzem. Nie ma też wątpliwości, że musi mieć z tego chorą satysfakcję, bo nie ustaje w budowaniu piramidy dyktatu i represji. I tu wielu stawia konkretne pytanie – to jest zły i niebezpieczny człowiek, dlaczego więc ma jeszcze takie poparcie? Jest gdzieś kres, powiecie – tak, jest, ale za nim przyjdzie ten kres, to machina jedzie dzięki poplecznikom. Bez nich by nie ujechał. To trzeba pamiętać i o tym mówić. W każdej dyktaturze, której klasycznych przykładów w historii, a i w teraźniejszości dostatek, zawsze jest grono usłużnych popleczników – bijących czołem przed panem, zdolnych do opowiadania każdych dyrdymałów oderwanych od faktów i rzeczywistości, szerzących fundamentalistyczne, wielkomocarstwowe historie, ideologie, stworzone na potrzeby umacniania i zadowolenia dyktatora. Byle był zadowolony – to najważniejszy cel, bo to szansa na trwanie popleczników i usłużnych, którzy łakną splendoru, pozycji, a przymiotów osobistych ku temu niekoniecznie mają dostatek. Dyktat bez aktywnych popleczników nie istnieje i ich odpowiedzialność za stan kraju jest ogromna. maria małgorzata Janyska posłanka koalicJi obywatelskieJ

Mniej autobusów w weekendy i święta PIŁA Od soboty (21 listopada) w Pile obowiązuje nowy rozkład jazdy MZK. Będzie mniej autobusów w weekendy, zwłaszcza po południu. – To efekt mniejszej mobilności mieszkańców, spowodowanej m.in. wyłączeniem usług i handlu – argumentuje pilski MZK. Miejski Zakład Komunikacji informuje, że od 21 listopada

do rozkładu jazdy autobusów w weekendy (soboty, niedziele i święta) zostały wprowadzone zmiany. Z uwagi na kolejne obostrzenia wprowadzane przez rząd w związku z pandemią i liczne wyłączenia w sferze handlu i usług, utrwala się ogólne zmniejszenie mobilności mieszkańców i wykorzystania autobusów komunikacji

miejskiej w niedziele i w soboty, szczególnie w godzinach popołudniowych. Ponadto zmiany, biorąc pod uwagę sytuację kadrową, związaną z pandemią (kwarantanny w grupie kierowców), pozwolą na zachowanie obecnej oferty przewozowej w dni powszednie. – Nowa oferta przewozowa będzie jak najmniej dotkliwa dla mieszkańców. Uwzględnia ona obserwacje i rzeczywiste wykorzystanie autobusów komunikacji miejskiej, które cały czas badamy – tłumaczą władze MZK. Na czym polegają najważniejsze zmiany? W niedziele i święta zmianie ulega częstotliwość kursowania autobusów w całym dniu funkcjonowania, ale rozkład uwzględnia dojazdy do zakładów pracy i szpitala na zmiany. Z kolei linia nr 16 zastąpiona zostanie kursami linii nr 6 na cmentarz. W soboty zmianie ulega częstotliwość kursowania autobusów, szczególnie w godzinach popołudniowych. Nowy rozkład jazdy znaleźć można na stronie internetowej: www.mzk.pila.pl, a także w Biurze Obsługi Klienta MZK oraz oczywiście na tabliczkach przystankowych.


www.glosonline.pl

głos pilski | 23 listopada 2020

#5


#6

23 listopada 2020 | głos Pilski

www.glosonline.pl

Z sądu: jan Pikulik oczyszczony z zarzutów

P

POW. PILSKI Jan Pikulik, były dyrektor Wydziału ochrony ŚrodoWiska, rolnictWa i leŚnictWa W starostWie PoWiatoWym W Pile został oczyszczony z zarzutóW, Jakie PostaWione zostały mu We WrzeŚniu 2018 roku Po zatrzymaniu, Jakiego dokonało centralne biuro antykoruPcyJne.

ragnę poinformować, że w dniu 7 października br. zostałem prawomocnie uniewinniony i oczyszczony z wszelkich zarzutów stawianych mi przez CBA i Prokuraturę” – napisał J. Pikulik w oświadczeniu nadesłanym m.in. do naszej redakcji. Przypomnijmy, Jan Pikulik został zatrzymany razem z ówczesnym wicestarostą pilskim Stefanem Piechockim (obaj PSL) we wrześniu 2018 roku przez CBA. Chodziło o konkurs na dyrektora DPS w Falmierowie. Od początku obaj zatrzy mani nie przy zna wa li się do winy, twierdząc, że jest to „ustawka” polityczna, mająca oczernić ich przed jesiennymi wyborami samorządowymi (jako lide rzy PSL w re gio nie znaj do wa li się na listach wyborczych). W odpowiedzi

na zarzuty, starosta pilski i prezes Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, Eligiusz Komorowski wydał wówczas oświadczenie, w którym podkreślał, że członkowie Zarządu Powiatu reprezentujący stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile nie są z tym zajściem powiązani. Spra wa to czy ła się po nad dwa la ta. W marcu tego roku zarówno Jan Pikulik, jak i Stefan Piechocki usłyszeli wyrok skazujący. Obaj odwołali się od decyzji Sądu Rejonowego w Pile. W październiku Jan Pikulik został prawomocnie uniewinniony. Z kolei sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok pilskiego sądu w sprawie Stefana Piechockiego, skazując go m.in. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz

zakaz zajmowania stanowisk w administracji państwowej na okres 3 lat. – Jest to wyrok ostateczny, więc nie będę dyskutował z jego treścią. Proszę jednak podkreślić, że nadal uważam, że była to rozgrywka polityczna – powiedział w rozmowie z naszą redakcją Stefan Piechocki. Dodał jednocześnie, że jako człowiek odpowiedzialny, zrezygnował z piastowania wszystkich funkcji, zaczynając od mandatu radnego powiatowego, a kończąc na zasiadaniu we władzach Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Złożyłem ponad miesiąc temu pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie Wojewódzkim PSL. Nie dostałem w tej sprawie jeszcze odpowiedzi – zaznaczył. gabriela CiżMowsKa

Budynek OSP Augustowo-Głubczyn po remoncie Miasta i wsie pełne kwiatów AKCJA Wiele gmin przyłączyło się do akcji wsparcia producentów i sprzedawców chryzantem, w związku z decyzją rządu o zamknięciu cmentarzy. Po złożeniu wniosku do ARiMR, kwiatami przystrojona została m.in. Kajenka (za dystrybucję roślin odpowiadał Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej). W Jastrowiu z kolei kolorowe chryzantemy przyozdobiły centrum miasta, skwery, miejsca przy pomnikach i plac Jana Pawła II. Kwiaty przekazane zostały również na teren sołectw i do kościołów. Fot. UgiM KrajenKa, UgiM jastrowie

GM. KRAJENKA Po zakończonej w tym roku termomodernizacji budynku OSP Augustowo-Głubczyn w miejscowości Augustowo, przyszedł czas na remont pomieszczeń użytkowych budynku strażnicy. Realizatorem zadania, na podstawie podpisanej umowy dotacji, jest Ochotnicza Straż Pożarna Augustowo-Głubczyn. W ramach zadania wykonywane są prace polegające na usunięciu starych powłok malarskich, wymianie ościeżnic, gruntowaniu, szpachlo-

waniu, malowaniu ścian, sufitów. Ponadto zadanie zakłada montaż sufitu podwieszanego wraz z przebudową oświetlenia i wentylacji.

Burmistrz Gminy i miasta Krajenka Stefan Kitela składa podziękowania lokalnej społeczności, radzie sołeckiej, strażakom OSP

Augustowo-Głubczyn, mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc w realizacji inwestycji. Źrodło: UgiM KrajenKa


aktualności ZłotowskIE

LISTOPAD 2020

m

a

t

e

r

i

a

ł

P

r

o

m

o

c

y

J

n

y

informator urzędu miejskiego w złotowie

złotów walczy o prawie 34 mln zł na rozwój miasta Wniosek do programu „rozWój lokalny” złożony!

PIENIĄDZE MiaSto ZłotóW Złożyło WnioSeK na bliSKo 34 Miliony Złotych! PieniądZe PrZeZnacZone Mają ZoStać na roZWój MiaSta. ZłotóW Ma SZanSe Znaleźć Się gronie 15. MiaSt, Które dofinanSoWanie otrZyMają. roZStrZygnięcie naStąPi W i KWartale 2021 r.

W

dniu 30 października Gmina Miasto Złotów złożyła aplikację „Złotów Wielkopolskie Zdroje” do programu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Wniosek został złożony na dofinansowanie działań służących rozwojowi miasta na łączna kwotę 33 751 000 zł (nie jest wymagany wkład własny). Złotów ma szansę na znalezienie się gronie 15 miast, które

dofinansowanie otrzymają. Rozstrzygnięcie nastąpi w I kwartale 2021 r. Projekt przewiduje wdrażanie strategicznego i kompleksowego zarządzania miastem, służy poprawie sytuacji mieszkańców, ochronie środowiska, ograniczaniu ubóstwa, dostępności, mieszkań oraz wsparciu lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Ponieważ jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest promowanie sto-

sunków dwustronnych, projekt zakłada również dwustronną współpracę z krajami-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2024 roku. W pierwszym etapie prac nad Programem Rozwoju Lokalnego i Programem Rozwoju

Instytucjonalnego przeprowa- cą, powszechne konsultacje dodzona została szczegółowa dia- tyczące wizji miasta, wywiady gnoza sytuacji miasta i potrzeb pogłębione, spotkania konsuljego mieszkańców. Dokonano tacyjne, warsztaty. We wszystidentyfikacji kluczowych proble- kich wskazanych wydarzeniach mów, ich przyczyn i skut- udział wzięło około 4000 osób. ków – czynników,  które w za- Bardzo wiele propozycji – posadniczy sposób  ujemnie nad 700  – wpłynęło na ogłowpływają na tempo rozwoju szo ny na bór po my słów miasta. Znalazły się tu min.: od- na przedsięwzięcia. Wśród nich pływ młodych ludzi z miasta, należało (choć z żalem) dokozmiana struktury wieku miesz- nać ra dy kal nej se lek cji. Do fi kańców, wysoki poziom wydat- nansowane mogą być tylko zaków na pomoc społeczną, słaba da nia miesz czą ce się dostępność mieszkań, zła jakość w kom pe ten cjach sa mo rzą du, wód w jeziorach i rzece, brak pra- nie ingerujące w rynek (wykluwidłowych nawyków mieszkań- czone było wsparcie przedsięców w zakresie właściwej segre- biorców) oraz służące rozwojogacji odpadów, zła jakość wi mia sta.    Osta tecz nie powietrza, szczególnie w sezo- w aplikacji zgłoszono 37 działań, nie grzewczym.     między innymi: wykonanie odNastępnie dokonano identyfi- wiertów geologicznych w celu kacji potencjałów którymi dyspo- poszukiwania surowców lecznuje miasto. Możemy się po- niczych, montaż paneli fotowolchwalić: zdrowymi warunkami taicznych na obiektach użyteczdo pracy, życia i spędzania wol- ności publicznej, modernizacja nego czasu, aktywnością obywa- infrastruktury rowerowej Złotelską i walorami przyrodniczymi. towa, oznakowanie najciekawW wyniku szerokiego włączeniu szych miejsc w przestrzeni miaspołeczności lokalnej wypraco- sta, re mont bu dyn ków wano następującą wizję miasta: przy wieży ciśnień na siedzibę Złotów. Wielkopolskie Zdro- Miejskiego Biura Karier i Cenje – neutralne dla klimatu cen- trum Wspar cia Ak tyw no ści trum zdrowia i aktywnego wy- i Przedsiębiorczości  „Mierz wypoczynku. Miasto czystych soko”, remont i dostosowanie jezior i zielni atrakcyjne do ży- biblioteki do potrzeb osób ze cia, nauki i pracy. Serce histo- szcze gól ny mi po trze ba mi rycznej Krajny. „Przyjazna biblioteka bez barier”, Następnie sformułowano trzy uzbrojenie terenu inwestycyjstrategiczne cele: nego przy ul. Powstańców, bu1. Miasto park, z wysoką jako- dowa tężni solankowej, rozbuścią wód i powietrza, komplek- do wa pły wal ni La gu na sowo wykorzystujące OZE. (dokumentacja), modernizacja 2. Nowoczesne i otwarte mia- boiska treningowego na stadiosto ludzi aktywnych, oferujące nie miejskim, budowa pola naatrakcyjne miejsca pracy i warun- miotowego. ki do prowadzenia działalności Złożone aplikacje zostaną podgospodarczej. dane ocenie ekspertów. Pozosta3.  Miasto lider usług rehabili- je czekać na rozstrzygnięcie. tacyjno-zdrowotnych oraz przeBurmistrz Miasta Złotowa sermysłu czasu wolnego w Wielko- decznie dziękuje mieszkańcom, polsce. którzy zaangażowali się w przyNa każdym z etapów w pracę gotowanie projektu. Wspólnie nad projektem włączeni zostali wykonaliśmy bardzo ważną pramieszkańcy Złotowa. Przeprowa- cę, która, być może,  zaowocuje dzono między innymi: ankietę realizacją ważnych dla rozwoju wśród młodzieży, przedsiębior- miasta i jego mieszkańcom inweców i osób pracujących za grani- stycji.


II M

A

T

aktualności ZŁOTOWSKIE E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y

informator urzędu miejskiego w złotowie

Nie zwalNiamy tempa – iNwestycje trwają!

W związku z COVID-19 Punkt Interwencji Kryzysowej nadal oferuje bezpłatną pomoc telefoniczną (do odwołania): 1) 604 419 529 – PSYCHOLOG  poniedziałki i piątki w godzinach od 16.00 do 18.00 2) 697 323 254 –  TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ wtorek w godzinach od 15.30 do 17.30 3) 604 905 518 –  PSYCHOTERAPEUTA środa w godzinach od 18.00 do 20.00 4) 500 329 056 –  RADCA PRAWNY czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dodatkową pomoc psychologiczną. W pilnych przypadkach można skontaktować się z panią Hanną Olencką, pod nr tel.: 691 974 311.

Ulica Polna już po remoncie

NA DROGACH W dniu 10 listopada 2020 roku dokonano końcowego odbioru inwestycji: modernizacja ul. Polnej. Prowadzone prace były czasochłonne oraz trudne w realizacji ze względu na wąską drogę oraz złożoność inwestycji. Liczymy jednak, że osiągnięty efekt będzie satysfakcjonujący.

W ramach inwestycji zostały przeprowadzone następujące prace: – wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 1 444,68 m2, – wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 284,150 m2, – wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 66,140 m2,

– wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, – wymianę oświetlenia drogowego na nowoczesny system oświetlenia LED, – dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zostały utworzone dwa progi zwalniające o łącznej powierzchni 40,720 m2. Łączna kwota inwestycji 967 428,94 zł.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zasad.

Remont kaplicy przy ul. Staszica

UMOWA W dniu 6 listopada nastąpiło podpisanie umowy Gminy Miasto Złotów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Całkowity koszt – 1 005 143,23            Koszty kwalifikowalne – 951 936,82 Kwota dofinansowania – 809 146,28 W ramach projektu planowane są do przeprowadzenia prace i roboty budowlane na zewnątrz obiektu oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wewnątrz kaplicy, mające na celu poprawę stanu istniejącej infrastruktury zabytkowej, w celu jej udostępnienie społeczności lokalnej i innym zainteresowanym/użytkownikom. W ramach projektu wyróżniono dwa etapy: Etap 1 – roboty budowlane zewnętrzne, w ramach którego zostaną zrealizowane m.in.

następujące prace: roboty pomiarowe, wymiana dachu, wymiana bram i drzwi zewnętrznych, odnowienie stolarki okiennej, roboty malarskie i towarzyszące, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia (część niekwalifikowalna) Etap 2 – Prace konserwatorskie i restauratorskie wewnętrzne w ramach którego zostaną zrealizowane m.in. dezynfekcja polichromii, tynków, stropów, oczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych, usunięcie przemalowań, impregnacja stropów, osuszenie tynków, uzupełnienie ubytków i inne.


informator urzędu miejskiego w złotowie

M

Znamy zwycięzców konkursów jubileuszowych!

aktualności ZŁOTOWSKIE A

T

E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

I

WYNIKI 16 listopada, na sali sesyjnej UrzędU Miejskiego BUrMistrz Miasta złotowa – adaM pUlit wraz z dyrektor złotowskiego doMU kUltUry Beatą reszka wręczyli nagrody w fotograficznyM konkUrsie „szlaki złotowa” oraz MalarskiM „legenda o złotowie”. oBa konkUrsy nawiązywały do oBchodzonego jUBileUszU 650-lecia Miasta. koMisja oBradUjąca nad wynikaMi konkUrsU nie znała aUtorów prac. fotografie i oBrazy zostały ponUMerowane tak, aBy po dokonaniU wyBorU, Można Było rozszyfrować zwycięzców.

I

III

II

II

W konkursie fotograficznym „Szlaki Złotowa” nagrody zdobyli: I MIEJSCE – Grzegorz Mrozik II MIEJSCE – Barbara Chodera III MIEJSCE – Monika Rębiś

III

W konkursie malarskim „Legenda o Złotowie” nagrody zdobyli: I MIEJSCE – Małgorzata Tworek II MIEJSCE – Vanessa Panek III MIEJSCE – Angelika Panek

200 chryzantem w mieście

AKCJA Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Miasta Złotowa miasto pozyskało 200 sztuk chryzantem doniczkowych w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie. Tym samym Złotów włączył się w pomoc dla lokalnych producentów kwiatów. Chryzantemy ukwieciły Plac Paderewskiego, Półwysep Rybacki oraz miejskie pomniki.

III

N

Y


#10

23 listopada 2020 | Głos Pilski

Przywiózł dzieci na komendę. Był „pod wpływem” OKONEK Do niecodziennego zdarzenia doszło w Komisariacie Policji w Okonku. 63-latek przywiózł na komisariat swoją córkę i syna, którzy otrzymali wezwanie w sprawie zakłócenia spoczynku nocnego sąsiadom. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna, który zaparkował swój samochód pod budynkiem policji, był pod wpływem alkoholu. 14 listopada w godzinach wieczornych do Komisariatu Policji w Okonku przyjechał 63-latek, który przywiózł syna i córkę w sprawie zakłócenia spoczynku nocnego sąsiadom. W trakcie rozmowy z osobami, które zgłosiły się do jednostki policji policjant poczuł od mężczyzny wyraźny zapach alkoholu. Zapytał

go więc czy spożywał alkohol bowiem widział jak na parkingu przed komisariatem parkował swój samochód. Mężczyzna powiedział, że kilka godzin temu wypił „jedno piwo” i na pewno jest trzeźwy. Funkcjonariusze sprawdzili prawdomówność mężczyzny przeprowadzając badanie ma zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie wykazało, że 63-latek ma w organizmie blisko pół promila alkoholu. Wizyta 63-letniego mieszkańca Okonka zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy i skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. 63-latkowi grozi kara aresztu lub grzywna i zakaz prowadzenia samochodu. Mich, źródło: KPP Złotów

Matka i syn wpadli podczas kolejnej kradzieży PIŁA Rodzinny duet, który kradł elektronarzędzia został zatrzymany przez kryminalnych z Piły. Matka wraz z synem regularnie wynosili wiertarko-wkrętarki z marketu budowlanego. Łączna wartości strat to ponad 3,5 tys. złotych. Kryminalni zajęli się sprawą kradzieży elektronarzędzi z pilskiego marketu budowlanego. Nieznani sprawcy, którzy działali na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, upatrzyli sobie przede wszystkim wiertarko-wkrętarki. Ich wartość została wyceniona na ponad 3,5 tys. złotych. Dokładna analiza zdarzeń i zebrany przez policjantów materiał pozwolił na wytypowanie dwójki podejrzanych.

Okazało się, że jest to rodzinny duet, który wpadł w ręce kryminalnych 17 listopada. Funkcjonariusze przygotowali zasadzkę i zatrzymali 46-letnią kobietę oraz jej 23-letniego syna. Zazwyczaj jedno z nich wychodziło na zewnętrzną część sklepu z wybranym łupem. Następnie był on przerzucany lub podawany przez płot, drugiej osobie czekającej przed marketem. Tym razem jednak na złodziei czekali kryminalni. Śledczy przedstawili zatrzymanym 5 zarzutów kradzieży. Swoje zachowanie usprawiedliwiali trudną sytuacją materialną. Teraz za popełnione przestępstwa grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

www.glosonline.pl

Fałszywe wolontariuszki

zatrzymane przez policję

W

PIŁA Pilscy Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące fałszywych wolontariuszek, które w weekend Przed tygodniem zbierały Pieniądze dla chorej dziewczynki. już nastęPnego dnia Personalia dwóch młodych osób były znane Policjantom.

niedzielę, 15 listopada, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące dwóch nieletnich, które na jednym z pilskich osiedli zbierały pieniądze dla chorej dziewczynki – Hani Łączkowskiej. Bardzo młody wiek oraz brak identyfikatorów i puszek wzbudziły podejrzenia mężczyzny, który został poproszony o wpłatę. Kiedy ten zapytał o szczegóły zbiórki, nieletnie uciekły. Chcąc przestrzec inne osoby

przed oszustkami o zdarzeniu mężczyzna poinformował lokalne media. Wyjaśnianiem sprawy zajęli się funkcjonariusze Referatu ds. Przestępczości Kryminalnej, Patologii i Nieletnich, którzy ustalili dane personalne dziewczynek. Okazało się jednak, że zanim policjanci zapukali do mieszkań nieletnich, jedna z nich wraz z opiekunem stawiła się w pilskiej jednostce. Rodzic 9-latki zobaczył wizerunek cór ki w in ter ne cie, dla te go na tych -

miast chciał wyjaśnić sprawę. Dziewczynka przyznała, że wraz z koleżanką zbierały pieniądze, jednocześnie nie potrafiła wytłumaczyć swojego zachowania. – W środę, 18 listopada policjanci prowadzili czynności z rodzicami oraz 12latką, która także udawała wolontariuszkę. Zebrane w sprawie materiały trafią do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Pile – informuje Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej komendy policji.

Wywrócił busa. Miał ponad 3 promile... POW. PILSKI Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Wysokiej zatrzymali mężczyznę, który prowadził busa, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Kierowca najechał na krawężnik i przewrócił auto na bok. 14 listopada funkcjonariusze z Posterunku Policji w Wysokiej kontrolowali osoby objęte kwarantanną na terenie powiatu pilskiego. Kiedy mundurowi byli w miejscowości Łobżenica za uwa ży li prze wró co ne go na środ ku jezd ni bu sa mar ki Fiat Ducato. Policjanci natychmiast włączyli sygnały świetlne, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i podbiegli do przewróconego pojazdu. Kierowcę uda ło się wy cią gnąć z je go

wnętrza przy pomocy postronnych osób. Okazało się, że 33-letni mieszkaniec gminy Łobżenica nie odniósł żadnych obrażeń. Podczas rozpytania mężczyzny

co do okoliczności zdarzenia, policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że mężczyzna ma w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Teraz grozi mu kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów, a także kara 2 lat więzienia. Mich, źródło: KPP Piła


www.glosonline.pl

Głos Pilski | 23 listopada 2020

#11 WySOKOść SKŁADEK NA OchRONę I zAgOSPODAROWANIE WóD OKRęgu NADNOtEcKIEgO PzW W PILE W 2021 ROKu

Zebrań w Kołach na razie nie można organizować

R

PzW końcówka roku to tradycyjnie czas, w którym w kołach Polskiego związku wędkarskiego rozPoczynały się zebrania sPrawozdawczo-wyborcze. w tym roku, ze względu na sytuację ePidemiczną, kamPania nie „wystartuje”.

ealizując uchwałę nr 262/IX/2020 Zarządu Głównego PZW z dnia 19 września 2020 r. Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile informuje, że ze względu na sytuację pandemiczną w kraju Walne Zebrania Członków Kół – sprawozdawczo-wyborcze – nie mogą się odbywać w najbliższym czasie. Jest to spowodowane ograniczeniami w gromadzeniu się – liczy się pełny stan koła, a nie tylko liczba osób uczestniczących w zebra-

niu” – czytamy w specjalnym komunikacie wydanym przez Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW. O tym kie dy ze bra nia bę dą mo gły być or ga ni zo wa ne zde cy du je Za rząd Głów ny PZW. „Or ga ni zo wa nie wal nych ze brań po za tym po rząd kiem bę dzie skut ko wać ich nie waż no ścią oraz moż li wo ścią uka ra nia grzyw ną wy ni ka ją cą z prze pi sów pań stwo wych” – prze strze ga Za rząd ON PZW w Pi le.


#12

23 listopada 2020 | GĹ‚os Pilski

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

#13

Głos Pilski | 23 listopada 2020

miała podwyższoną kategorię. dlaczego? Bo koła Łowieckie przyłożyły się do zaleceń ograniczenia populacji dzików. gdy więcej strzelano i więcej pozyskiwano, to obwód otrzymał więcej punktów i „wskoczył” na wyższą kategorię, a to oznacza, że trzeba będzie za niego więcej płacić... koła Łowieckie zostały więc niejako ukarane za to, że przyłożyły się do obowiązków... sytuacja jest patowa, bo jeśli z kolei nie będziemy stosować się do zaleceń związanych z walką z asF, to możemy zostać ukarani... dlatego jest to bardzo trudny czas dla Związku Łowieckiego.

myśliwi mają „na głowie” jeszcze jednego wirusa... ROZMOWA| Z MichAłeM KOlAsińsKiM, PrZewodnicZącym ZarZądu okręgowego Polskiego ZwiąZ ku Ło wiec kie go w P i le - Łow cZym o krę go wym , roZ ma wia M i chAł N ic pOń . Rozmowa z nowym łowczym Okręgowym w „normalnych” czasach, powinna pewnie rozpocząć się od innego pytania, ale obecnie trudno zapytać o coś innego... a więc, czy pandemia koronawirusa mocno „zdemolowała” funkcjonowanie pilskiego Okręgu łowieckiego? – Tak, ostatnie decyzje o obostrzeniach spowodowały ograniczenia we wszystkich naszych aktywnościach, w tym w organizacji polowań. nie możemy organizować polowań zbiorowych, a to może rodzić konsekwencje dla kół Łowieckich, bo bez polowań zbiorowych możemy mieć problem z realizacją planów łowieckich. Jeśli zaś nie zrealizujemy planu pozyskania zwierzyny, to mogą zostać na nas nałożone kary. druga sprawa, to fakt, że w przypadku wielu kół Łowieckich znaczący przychód stanowiły tak zwane polowania dewizowe, czyli organizowanie komercyjnych polowań w Polsce dla gości z zagranicy. wielu z nich w związku z pandemią zrezygnowało z przyjazdu, to mocno uszczupliło budżety kół Łowieckich. nikt nie zwolnił nas natomiast z opłacania dzierżaw za obwody łowieckie, czy wypłacania rolnikom, tak zwanych szkód łowieckich. cOViD-19 to jednak nie jedyne zmartwienie myśliwych. Jak radzicie sobie z zadaniami związanymi z ograniczeniem rozprzestrzenienia się wirusa AsF (Afrykańskiego pomoru

” Świń), bo – jak wiadomo – polski Związek łowiecki odgrywa ważną rolę w strategii Rządu, dotyczącej walki z tym właśnie wirusem? – Faktycznie Polski Związek Łowiecki otrzymał zalecenia, w ramach których ma skupić się na „rozrzedzeniu” populacji dzika, poprzez jego odstrzał, co spowolnić ma rozprzestrzenianie się wirusa asF. oczywiście sumiennie staramy się wypełniać to zalecenie. niemniej niesie to ze sobą sporo problemów. Z asF Polska walczy już od kilku lat, a wirus przedostał się już na zachód kraju, sprawa dotyczy już także naszego okręgu. Przypadek dzika zarażonego asF odnotowano bowiem w kowanówku koło obornik. w związku z tym w strefie zagrożenia znalazła się część obwodów łowieckich na terenie powiatu czarnkow-

sko-trzcianeckiego, chodzieskiego i wągrowieckiego. To niesie ze sobą negatywne skutki dla kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na tych terenach. Zgodnie z przepisami bowiem każda pozyskana tusza dzika musi zostać przebadana przez lekarza weterynarii. na wyniki trzeba czekać, konieczne jest więc organizowanie punktów przetrzymywania tusz, mówiąc w skrócie – chłodni. To kosztowne instalacje, a potrzeba ich coraz więcej. druga rzecz, to fakt, że choć tusze dzików, które otrzymają negatywny wynik testu teoretycznie można zagospodarować, to firmy zajmujące się ich skupem, nie są zainteresowane tuszami ze stref zagrożenia (mimo negatywnych wyników testów). w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, tusze takie muszą zostać zutylizowane lub zagospodarowane na użytek własny przez myśliwych. koła myśliwskie, by uniknąć kosztów utylizacji, wybierają najczęściej to ostatnie rozwiązanie. To jednak pozbawia je przychodów ze sprzedaży tusz. sytuacja staje się więc bardzo trudna. ... ale problemów jest jeszcze więcej... – niestety, tak. na to wszystko nakłada się jeszcze niedawna nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie, która niesie za sobą nowy podział województwa na obwody łowieckie oraz nową kategoryzację tychże obwodów. okazuje się, że większość obwodów w naszym okręgu będzie

Zmieńmy temat na nieco „lżejszy”. pod koniec października w Goraju odbył się już po raz 26. Festiwal Kultury łowieckiej i edukacji ekologicznej. Jak w tak trudnym czasie udało się go zorganizować? – Z oczywistych względów Festiwal nie mógł odbyć się w pierwotnie planowanym terminie, czyli w maju. Październikowy termin został jednak dotrzymany. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, program festiwalu musiał, niestety, zostać trochę „odchudzony”. wiele wydarzeń zostało przeniesionych do sfery wirtualnej, do internetu. ciekawostką jest fakt, że pomimo wielu utrudnień, udało nam się przeprowadzić konkurs sygnalistów myśliwskich. część uczestników konkursu (uczniowie Zespołu szkół leśnych w goraju) występowała przed jurorami na żywo. Pozostali zaś byli oceniani on-line. choć tegoroczna edycja festiwalu miała mocno eksperymentalne wydanie, to bardzo cieszę się z tego, że wydarzenie doszło do skutku. pod koniec września w pile odbył się Xii Okręgowy Zjazd Delegatów pZł w pile. podczas spotkania nastąpiło oficjalne „przekazanie władzy” w pilskiej Organizacji łowieckiej. Obecny podczas tego wydarzenia łowczy Krajowy paweł lisiak, bardzo pozytywnie wyrażał się o funkcjonowaniu pilskiego Okręgu za „rządów” pana poprzednika – sławomira Jaroszewicza. podkreślił, że chciałby, aby wypracowane przez niego i jego zespół praktyki były kontynuowane. Wspomniał jednak, że oczekuje od pana pewnych „wartości dodanych”. chciałbym zapytać właśnie o te „wartości dodane”... – Trzeba przyznać, że sławek organizacyjnie pozostawił okręg w dobrej strukturze i na dobrym poziomie. dlatego nie zamierzam robić tu żadnej rewolucji, ale czerpać z doświadczenia poprzedników. natomiast rzeczywiście pewne unowocześnienia, czy nowe spojrzenie przyda się i będzie wdrożone. muszę przyznać, że w okręgu jest sporo „pozytywnie zakręconych” osób. Jeśli się ma takich ludzi jak pan maciej strawa, który jest ojcem i motorem festiwalu w goraju, albo pani alicja Fruzińska w Złotowie, która jest pozytywnie zakręcona jeśli chodzi o działania edukacyjne nie tylko z młodzieżą, ale również seniorami, to wystarczy wesprzeć takie osoby, by działy się naprawdę niesamowite rzeczy. w dużej mierze taka będzie właśnie moja rola, żeby takim osobom pomocy organizacyjnej, czy formalnej udzielić. w tych trudnych czasach będziemy musieli się skupić również na pomocy dla kół łowieckich i myśliwskich. Zwróćmy uwagę na to, że tworzą je pasjonaci, którzy poświęcają łowiectwu swój czas, kosztem własnych pieniędzy, kosztem czasu dla rodzinny. Jeśli ktoś jest pasjonatem i robi coś dobrego, to trzeba mu po prostu pomóc. i taka jest moja rola.


#14

23 listopada 2020 | Głos Pilski

www.glosonline.pl

Pilski Pszok nieczynny do 28 listopada

FOT. UM PIŁA

Z MIASTA Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Philipsa w Pile w dniach od 18 do 28 listopada 2020 r. będzie nieczynny. Trwa remont drogi łączącej punkt PSZOK z ulicą Philipsa. Już niedługo dojazd do niego będzie wygodniejszy. Mieszkańcy Piły mogą korzystać z pozostałych PSZOK-ów, które znajdują się na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Najbliższe PSZOK-i znajdują się w Ujściu, Kaczorach, Grabównie i Krajence. Czynne są w poniedziałki, środy i soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

Pilski „Tygrysek” zagrał w filmie!

S

CIEKAWOSTKI W sierPniu, na PilskiM lotnisku su-22M4, należący do zbioróW Pilskiego MuzeuM WojskoWego, Wziął udział W zdjęciach do serialu dokuMentalnego realizoWanego dla duńskiej teleWizji Publicznej drtV.

ześcioodcinkowy serial pod tytułem „Atombomberne over Danmark” (Bomby atomowe nad Danią) przybliża realia zimnej wojny oraz plany ataku wojsk Układu Warszawskiego na Europę zachodnią i Danię.

Stacjonujące w Pile samoloty były zdolne do przenoszenia bomb atomowych, a zaledwie 48 km od Piły w pobliżu miejscowości Brzeźnica Kolonia znajdował się super tajny magazyn – obiekt 3002, gdzie przechowywano broń jądrową. Mu-

simy sobie zdawać sprawę z tego, choć dziś może trudno w to uwierzyć, że gdyby doszło do wybuchu wojny, Polski by nie byłoby. W rolę statystów na planie zdjęciowym wcielili się zaprzyjaźnieni rekonstruktorzy

z GRH 13. Batalion, GRH Sojusz oraz GRH Braterstwo Broni 70. Polecamy zwiastun serialu, gdzie można zobaczyć pilski samolot, a jak ktoś zna duński to polecamy całą serię, gdzie będzie więcej ujęć z pilskiego lotniska.

Mamy zawodowego Mistrza Polski w kickboxingu! SPORT Dawid Siek z pilskiego Klubu Sport Walki w Pile zdobył złoty pas i tytuł zawodowego Mistrza Polski w kickboxingu w formule low kick, w kategorii – 71 kg. Wychowanek pilskiego klubu podczas Gali Sportów Walki DFN21 – DuetFigntNight Puchar Kaszub 2020 wygrał finałową walkę z doświadczonym zawodnikiem Rebelii Kartuzy, Kamilem Mateją, który ma na koncie wiele tytułów mistrzowskich w kraju i medale Pucharu Świata. – Gratuluję fantastycznego sukcesu. To niezwykle zdolny i pracowity zawodnik. Życzę mu kolejnych zwycięstw i tytułów. Podobnie gratuluję trenerom, którzy przyczynili się do tego sukcesu – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Sukces jest tym większy, że 19letni Dawid Siek, wprawdzie odnosił przez minione dwa lata duże sukcesy w kategorii juniorów, w tym na Mistrzostwa Świata i Europy, ale w gronie seniorów

zadebiutował zaledwie miesiąc temu, zdobywając srebrny medal na Mistrzostwach Polski K1. Od 2017 r. jest zawodnikiem Kadry Narodowej. Trenuje pod okiem Przemysława Drajera i Przemysława Leńca. Dawid Siek przygodę z kickboxingiem rozpoczął w wieku 15 lat, a treningi w KS Sporty Walki Piła polecili mu koledzy z podwórka. Przyznaje, że początki nie był łatwe: – Przychodząc na salę od pierwszego treningu miałem

w głowie najwyższe laury. Moim marzeniem jest wyjść poza kraj i dostać się do najlepszej organizacji zawodowej kickboxingu świata GLORY (Glory World Series) – mówi Dawid Siek. Młody pilanin solidnie przygotowuje się do każdych zawodów, do tego biega i ćwiczy na siłowni. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Klub Sporty Walki obchodził 5-letni jubileusz. To młody klub, który szybko zyskał ogromną popularność wśród młodzieży, a jego zawodnicy szybko zaczęli odnosić liczne sukcesy w kraju i za granicą. Sławią Piłę – stolicę powiatu pilskiego. – Z dumą dodam, że zawodnicy Klubu Sporty Walki Piła trenują w pomieszczeniach wyremontowanego przez Powiat Pilski budynku przy Wojska Polskiego 49 b w Pile, a Powiat Pilski od samego początku wspiera szkolenie zawodników. Jak widać warto – podsumowuje starosta Eligiusz Komarowski. Źródło: Powiat Pilski


www.glosonline.pl

#15

Głos Pilski | 23 listopada 2020

nowoczesna placówka dla chorych na raka

W

POZNAŃ WAżNA WIADOMOść DlA PACjENTóW ONKOlOgICZNyCh. PRZy WIElKOPOlSKIM CENTRuM ONKOlOgII POWSTANIE NOWOCZESNy buDyNEK AMbulATORyjNy Z NOWyMI SAlAMI OPERACyjNyMI, PORADNIAMI ORAZ INNOWACyjNyM SPRZęTEM.

ielkopolskie Centrum Onkologii podpisało umowę z generalnym wykonawcą firmą SKANSKA na budowę nowoczesnego budynku przy ul. Strzeleckiej. Nowa inwestycja to ważny element rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prof. dr hab. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a także przedstawiciele organizacji pacjentów. Pięć Pięter

z nowoczeSnymi Poradniami

W budynku będą udzielane świadczenia onkologiczne w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów, którzy nie wy ma ga ją ho spi ta li za cji. Na pię ciu piętrach budynku zostaną umieszczone zespoły poradni narządowych w zakresie leczenia raka piersi, nowotworów gło wy i szyi, prze wo du pokarmowego, narządu rodnego oraz skóry. Utworzone zostaną również poradnie konsultacyjne dla pozostałych nowotworów, jak: nowotwory urologiczne (rak prostaty, pęcherza moczowego), ośrodkowego układu nerwowego, rak płuca. Odpowiednia opieka ambulatoryjna pacjentów z chorobami nowotworowymi jest ważnym elementem podnoszącym jakość usług świadczonych

przez WCO. Nowa organizacja leczenia pacjentów, polegająca m.in. na rozdzie le niu pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych bę dzie moż li wa dzię ki utworzeniu w nowym budynku Oddziału Chemioterapii Dziennej, w którym będzie prowadzone leczenie w zakre sie on ko lo gii kli nicz nej i immunoterapii w trybie dziennym bez potrzeby hospitalizacji. – Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, postępujące zmiany w procedurach i technologii medycz nej, Wiel ko pol skie Cen trum Onkologii wdraża rozwiązania umożli wia ją ce ela stycz ne kształ to wa nie opieki systemowej nad pacjentami onkologicznymi. Wspólnie z władzami samorządowymi dokładamy wszelkich starań, aby świadczenia onkologiczne na terenie województwa Wielkopolskiego odpowiadały aktualnym trendom światowym i wyzwaniom zdrowot nym, ma jąc na wzglę dzie bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu” – podkreśla prof. Julian Ma lic ki, dy rek tor Wiel ko pol skie go Centrum Onkologii podczas uroczystości podpisania umowy. oPeracje małoinwazyjne

i radioteraPia śródoPercyjna

Realizacja nowej inwestycji przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków przestrzennych do udzielania świadczeń pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji oraz powiększenia bloku operacyjnego o trzy dodatkowe sale operacyjne, zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniej szych tech no lo gii me dycz nych.

Tym samym liczba sal operacyjnych WCO zwiększy się do dziewięciu. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału placówki w zakresie zastosowania radioterapii śródoperacyjnej przy pomocy posiadanego akceleratora śródoperacyjnego oraz operacji ma ło in wa zyj nych przy po mo cy po siadanego robota chirurgicznego Da Vinci.

29 milionów od marSzałka Realizacja projektu przy ulicy Strzeleckiej to kolejna inwestycja, której celem jest podnoszenie poziomu świadczeń medycznych dla mieszkańców naszego regionu. Przekazane na ten cel środki finansowe w wysokości blisko 29 mln złotych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pozwolą na realizację tej ważnej inwestycji. Jest

ona jedną z wielu, jakie wspieramy w za kre sie ochro ny zdro wia, któ ra – po inwestycjach w infrastrukturę dro go wą – zaj mu je dru gie miej sce w strukturze naszych planów budżetowych na 2021 rok. W zaprojektowanym właśnie budżecie planujemy przeznaczyć 397 mln złotych na realizację inwestycji i innych projektów służących zdrowiu Wielkopolan” – podkreślił podczas spotkania Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Szybciej i więcej Nowa inwestycja przełoży się na znaczącą poprawę standardów szybkiej diagnostyki osób z podejrzeniem choroby nowotworowej. Możliwe będzie także przyjęcie do diagnostyki większej liczby pacjentów. – Chcemy angażować się w rozwój obiektów medycznych, budując je w oparciu o najlepsze praktyki – mówił podczas uroczystości podpisania umowy Paweł Machnicki, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego Skanska. – Skanska jest wykonawcą wielu nowoczesnych szpitali i obiektów medycznych w Polsce i na świecie takich jak np. Nowa Karolinska w Sztokholmie, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu czy Ośrodek Radioterapii w Kaliszu. Mamy więc ekspercką wiedzę oraz globalne i lokalne kompetencje, żeby realizować takie obiekty. Z uwagą obserwujemy rozwój rynku medycznego i jego potrzeby. Szpitale to dla nas strategiczny typ projektów, ponieważ budując je, realizujemy nasze wartości. Nowy budynek przy ul. Strzeleckiej będzie połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii przez budynek centralnego bloku operacyjnego, co zapewni efektywny ruch pacjentów na terenie WCO. Jest to niezwykle istotne przy realizacji ponad 1000 świadczeń dziennie. Istotna jest również architektura budynku, którego wnętrza zostały zaprojektowane tak, by pozytywnie wpływać na samopoczucie pacjentów, a dostosowane wyposażenie zapewniało poczucie komfortu i bezpieczeństwa.


#16

23 listopada 2020 | głos pilski

www.glosonline.pl

gastronomia na targoWisku Gmina Piła i Spółka Tarpil oddały do dyspozycji pilskich gastronomów kilka zadaszonych stoisk w głównej hali handlowej na terenie Targowiska przy ul. Rynkowej. potrawy kupować można w każdą sobotę, w godzinach od 8.00 do 14.00.

W sobotę nie gotujemy. W sobotę kupujemy na targoWisku!

Wspieramy akCję #muremzagastro

T

Piła POMysłOdAwCy AKCJi #MUREMzAgAsTRO PROszą O wsPARCiE dLA PiLsKiEJ gAsTROnOMii. CO MOżEMy zROBić? zAMówić JEdzEniE nA wynOs, dzwOniąC dO wyBRAnEgO LOKALU, LUB w sOBOTę PRzyJść nA PiLsKiE TARgOwisKO i KUPić TU POTRAwy, KTóRE zJEMy w dOMU. sPółKA TARPiL ORAz gMinA PiłA UdOsTęPniły gAsTROnOMOM MiEJsCE dO sPRzEdAży POTRAw nA „dUżyM RynKU”. MiEJsCE zOsTAłO OznAKOwAnE gRAfiCzniE PRzEz sTUdiO K2.

o kolejna inicjatywa, która rozszerza naszą akcję wspierania gastronomii. Jakiś czas temu udostępniliśmy bilbordy, na których firmy gastronomiczne mogą reklamować swoją ofertę. W sobotę natomiast przedsiębiorcy mogą być z nami i „na żywo” reklamować oraz sprzedawać swoje produkty na pil skim ryn ku. War to z te go

skorzystać – zachęca Krzysztof Rauhut, właści- jąc potrawy, z których bardzo wiele w domu się nie robi. Będzie można je zakupić w postaciel firmy Studio K2. Oferowana szeroka gama potraw sprzedawana ci półproduktów, które następnie będzie można będzie w postaci półproduktów, które następnie bę- podgrzać lub upiec w domu – zachęca Grzedzie można podgrzać (upiec) w domu. gorz Graczyk, właściciel popularnego w Pile – W imieniu całej pilskiej gastronomii, za- „Wyspiarza”. praszamy w soboty na pilskie targowisko. Chce– Mamy w ofercie wiele rzadkich potraw, w tym my pokazać państwu swoje możliwości, oferu- także wegańskich. Zapraszamy serdecznie kupowa-

pyszny album na FaCebooku Od marca na stronie internetowej Gminy Piła www.pila.pl dostępne są dane teleadresowe działających w Pile lokali gastronomicznych. Z kolei na miejskiej stronie facebookowej prowadzony jest pyszny album „Wspieramy lokalną gastronomię”, gdzie oprócz nazw lokali, numerów telefonów i adresów mailowych, zamieszczane jest menu. Właściciele mogą zgłaszać punkty gastronomiczne zarówno do udziału w akcji #Muremzagastro, jak i do reklamowania się w albumie „Wspieramy lokalną gastronomię”. zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: bp@um.pila.pl lub telefonicznie pod numerem 532 190 991. nia i próbowania – dodaje Mikołaj Siatkowski z lokalu „Gastrosfera”. Piła nie po raz pierwszy organizuje akcję solidarnościową z osobami czy firmami, które poniosły straty z powodu COVID. – Tym razem pomagamy pilskiej gastronomi. Razem, solidarnie możemy przejść przez ten czas. Kupując przygotowane przez gastronomów potrawy, możecie państwo nie tylko przyjemnie i smacznie spędzić sobotni czas, ale także pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu firm i miejsc pracy wielu pilan. Serdecznie zapraszam! – apeluje Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły. gabriela CiżmoWska

„Kaczka na wodzie” zamiast „Barki” po Kuchennych Rewolucjach GaSTROnOMia W czwartek, 19 listopada, cała Polska mogła zobaczyć, jaką metamorfozę przeszła legendarna pilska „barka”, która po rewo- lucji Magdy Gessler stała się „Kaczką na wodzie”.

Jak do wie dzie li śmy się z fil mu, sler za pro po no wa ła me ta mor fo zę: bracia Patryk i Paweł, młodzi wła- „Barka” stała się „Kaczką na wodzie”, ściciele, radzili sobie po przejęciu a w menu pojawiły się placki ziemlokalu słabo. W karcie dań były fast nia cza ne i ka cze ud ka pie czo ne foody, głównie różne części kurcza- w jabł kach oraz wy śmie ni ta zu pa ka w tłustej panierce. Magda Ges- rybna. I choć teraz wizyta w restauA U T O P R O M O C J A

głos najWiększa Sieć beZPłaTnych GaZeT W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE

racji, z powodu pandemii, jest nie- „naprawiała” pizzerię West End, któmożliwa, nowego menu spróbować ra niestety, dość krótko po programożna, zamawiając jedzenie na wy- mie została zamknięta. Życzymy, żenos. by „Kaczka” wypłynęła na szerszą To nie pierw sza wi zy ta Mag dy wodę! Ges sler nad Gwdą. W 2014 ro ku gab

Profile for redakcja-glosonline

Głos Pilski #23/11/2020  

Głos Pilski #23/11/2020  

Advertisement