__MAIN_TEXT__

Page 1

Największa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

Głos

na Cmentarz nie tylko 1 listoPada

koronawirus znów zamyka nas w domach

Pilski bezpłatny dwutygodnik

nr 18 (58), 26 października 2020 r.

T

ISSN 2545-0239

stan ePidemii Sytuacja w polSce jeSt zła. dawno przekroczyliśmy już 13 tySięcy zakażeń w ciągu doby, a od Soboty 24 października, cały kraj znajduje Się w Strefie czerwonej. StarSze dzieci przeSzły na naukę zdalną, Seniorzy mają nie wychodzić z domów, gaStronomia działa tylko „na wynoS; zamknięto Siłownie i baSeny. podczaS Spotkań w przeStrzeni publicznej, imprez czy zebrań Spotkać może Się makSymalnie 5 oSób.

CzytAj RówniEż w intERnECiE

akże w powiecie pilskim stan epidemiczny jest poważny. Niechlubny rekord padł u nas 17 października. Tego dnia potwierdzono aż 95 nowych zachorowań na COVID-19, najwięcej w Pile, gdzie odnotowano 65 przypadków. Wśród zarażonych w ostatnim czasie są m.in. słuchacze Szkoły Policji oraz księżą z parafii św. Antoniego i NMP Wspomożenia Wiernych, w związku z czym Sanepid szuka wiernych, którzy przystępowali do Komunii Świętej lub spo-

R

E

K

L

A

M

A

wiadali się w tych świątyniach. Z powodu koronawirusa w Pile zamknięto także aż cztery przedszkola i żłobek. Dramatyczna sytuacja jest również w pilskim szpitalu, który z powodu zakażenia koronawirusem oraz braków kadrowych pracuje wyłącznie w „trybie ostrym”. Zabiegi planowe do końca miesiąca zostały odwołane. 20 października do odwołania zamknięto oddziały wewnętrzny, paliatywny oraz neurologiczny z pododdziałem leczenia udarów. W szpitalu wykryto kilkadziesiąt przypadków SARS-Co-V-2. Z dyżurów wypadły całe składy medyków. Zamknięte zostały również poradnie: otolaryngologiczna, chorób wewnętrznych i dziecięca. W szpitalu fatalnie wygląda również sytuacja pod względem kadrowym. Radni Koalicji Obywatelskiej, podczas zwołanej na piątek konferencji prasowej, dowodzili, że to wina złego sty-

A U t O P R O M O C j A

R

E

lu zarządzania oraz sprawowania nadzoru nad placówką. – Tak dramatycznej sytuacji kadrowej w historii pilskiej lecznicy jeszcze nie było – przekonywał Kazimierz Sulima. Wprawdzie w ostatnim czasie udało się obsadzić stanowisko kierownika Oddziału Okulistycznego, zatrudniając na to miejsce dr n. med. Monikę Futymę, ale to kropla w morzu potrzeb. Jak wynika z dostępnej na stronie internetowej szpitala listy, w Pile na dzień dzisiejszy brakuje m.in. lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opiece Zdrowotnej, lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego, lekarzy w oddziałach szpitala, w Zakładzie Radiologii, pielęgniarek i położnych, techników, diagnostów, itd. Gabriela Ciżmowska K

L

A

M

A


#2

26 października 2020 | głos pilski

www.glosonline.pl

Biskupi apelują: rozłóżmy w czasie wizyty na cmentarzu!

W

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W zWiązKu z RozpRzEstRzEniAjącą się pAndEMią KoRonAWiRusA, BisKup diEcEzji KoszALińsKo-KołoBRzEsKiEj, Ks. EdWARd dAjczAK pRosi WiERnych, ABy Wizyty nA cMEntARzAch, zWyczAjoWo odByWAnE W dniu WszystKich ŚWiętych i dniu zAdusznyM, Rozłożyć nA cAłą oKtAWę uRoczystoŚci. BisKup udziELA tEż dyspEnsy od niEdziELnEj Mszy ŚW. i zALEcA, By W oKREsiE noWEgo RoKu KsiężA zREzygnoWALi z tRAdycyjnEj Wizyty duszpAstERsKiEj (KoLędy) W doMAch WiERnych.

obec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej – czytamy w dokumencie biskupa. Dyspensa udzielona została następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.); osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem; osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. *** W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym biskup zachęca również wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy i rozłożenia odwiedzin grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości. Zaleca również proboszczom poszczególnych parafii, by zrezygnować z uroczystości na cmentarzach w dniu 1 listopada (Msza św., procesja), a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. – Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada – tłumaczy biskup.

Bezpłatny autobus na Wszystkich Świętych

REDAKCJA ul. sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 piła. tel. +48 604 443 359 Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) Michał Nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

*** W najbliższym roku w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej nie odbędzie się również wizyta kolędowa w tradycyjnej formie. – Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach można zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św., np. mieszkańców poszczególnych ulic lub małych miejscowości. Intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian. Warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą – zaleca biskup.

WYDAWCA Agencja promocyjno – Wydawnicza MEdiA s. c. gabriela ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał nicpoń, ul. sikorskiego 33, 64-920 piła. Kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

KOMUNIKACJA Wszystkich Świętych to wyjątkowy dzień, jednak mamy także szczególny czas – pandemii, który wymaga zachowania zdrowego rozsądku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W związku z tym prezydent Piotr Głowski apeluje do mieszkańców, by wizyty na cmentarzu rozłożyć na kilka dni, by uniknąć skupisk ludzkich. Jednocześnie informujemy, że uruchomiona zostanie bezpłatna linia specjalna, która będzie kursowała na trasie z placu Zwycięstwa do cmentarza przy ul. Przemysłowej. Linia specjalna będzie działała w weekend, 31 października i 1 listopada 2020 roku w godzinach 8.00/9.00-18.00. Autobusy pozostałych linii będą kursowały zgodnie z rozkładem. Autobusy nie będą zatrzymywały się na przystankach pośrednich, wejście do pojazdu będzie odbywało się środkowymi drzwiami i będzie koordynowane przez kontrolera. W wyniku zwiększonych obostrzeń w okresie epidemii, limit pasażerów w autobusie wynosi 30% liczby wszystkich miejsc dostępnych w pojeździe.

DRUK polska press sp. z o.o. oddział poligrafia ul. domaniewska 45 02-672 Warszawa drukarnia w Bydgoszczy ul. grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

#3

głos pilski | 26 października 2020

cała polska w czerwonej strefie

PRZEPISY W ZWIąZKU Z GWAłTOWNYM WZROSTEM ZAKAżEń KORONAWIRUSEM PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI OGłOSIł, żE OD SObOTY 24 PAźDZIERNIKA CAłY KRAJ ZOSTAJE ObJĘTY CZERWONą STREfą.

EdukAcjA zdALnA i gAstronomiA tyLko „nA wynos” Pierwszą ze zmian jest wprowadzenie nauczania zdalnego w klasach 4-8 szkół podstawowych. Dodatkowo w godzinach 8.00-16.00 dzieci i młodzież do 16. roku życia może przemieszczać się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna. Zawieszona została także stacjonarna działalność lokali gastronomicznych i restauracji. Możliwe jest wyłącznie realizowanie zamówień na wynos, z dostawą do domu. Aby pomóc przetrwać pilskiej gastronomii, zachęcamy do korzystania z ich oferty „jedzenie na wynos”, a nawet z dowozem do domu. Listę punktów gastronomicznych realizujących takie usługi znaleźć można m.in. na stronie internetowej urzędu miasta Piła (www.pila.pl). Lista jest na bieżąco aktualizowana, a zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty pod adresem: bp@um.pila.pl

mniEj osób w skLEPAch Wprowadzono również ostrzejsze limity dla placówek handlowych. W skle-

ności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy udział we mszy świętej lub obrzędach religijnych. Zawieszona zostaje także działalność sanatoriów (dokończyć można jedynie turnusy, które rozpoczęły się przed 26 października).

pach do 100 mkw może zakupy robić 5 osób na 1 kasę. W placówkach handlowych powyżej 100 mkw – 1 osoba na 15 mkw powierzchni. W transporcie publicznym zajętych może być 50 procent miejsc siedzących lub 30 procent wszystkich miejsc.

O

sEniorzy: tyLko do skLEPu, LEkArzA i kościołA

Zmiany dotyczą także gromadzenia się. Limit to maksymalnie 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas spotkań w przestrzeni publicznej, imprez czy zebrań. Do-

prezydent piły, piotr głowski

przede wszystkim: zdrowy rozsądek i zasady bezpieczeństwa! d początku wiosny, jako miasto, mamy swój system kontrolowania rozwoju pandemii i często jest on bardziej restrykcyjny niż rządowy oraz przede wszystkim wprowadzany na czas. Ewidentnie widać, że to co dzieje się obecnie w Polsce, wymknęło się rządowi spod kontroli, a nowe restrykcje wprowadzane są o 2-3 tygodnie za późno. Jako miasto staramy się wybiegać z myśleniem wprzód i uruchamiamy kolejne etapy pomocy – np. zakupy dla seniorów, pomoc wolontariuszy w wyprowadzaniu psów, telefoniczne poradnictwo prawne, pomoc psychologa, itd. Nie zamykamy również urzędu, mimo że wiele samorządów w okolicy tak czyni. Większość spraw załatwiamy on-line, ale cały czas wydajemy dowody osobiste, obsługujemy działalność gospodarczą, itd. Jako działanie zapobiegające rozprzestrzenianiu się wiru-

sa, wprowadzamy również rygorystyczne ograniczenia na targowiskach miejskich i będziemy ich przestrzegać. Apeluję do zdrowego rozsądku wszystkich mieszkańców: pamiętajmy, że wszystko w naszych rękach, bo na rozwiązania systemowe zaproponowane przez rząd raczej nie można liczyć. Chcielibyśmy jako samorząd miejski działać jeszcze skuteczniej, ale zwyczajnie prawo nam na to nie pozwala. Moglibyśmy wesprzeć na przykład

rząd w tworzeniu szpitali polowych, moglibyśmy wskazać hale sportowe czy inne, odpowiednie do tego obiekty, ale nikt nas o to nie poprosił. Budowanie szpitali polowych zaczyna się dopiero teraz, w środku pandemii... Jestem przekonany, że jako społeczeństwo poradzimy z pandemią sobie. Ale wiem również, że gdyby działania rządu były właściwe, można byłoby poradzić sobie z tym problemem lepiej... Mając to wszystko na uwadze, apeluję, zwłaszcza do seniorów: jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domach, a wizytę na cmentarzu rozłóżmy w czasie. Wszystkich Świętych to wyjątkowy dzień, jednak ma my tak że szcze gól ny czas – pandemii, który wymaga zachowania zdrowego rozsądku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Chrońmy siebie i innych!

tyczy to także zgromadzeń publicznych. Seniorów prosi się o ograniczenie prze miesz cza nia się. Oso by po wy żej 70. roku życia nie powinny wychodzić z domów bez potrzeby, wyjątkiem jest konieczność wykonania czyn-

soLidArnościowy korPus wsPArciA sEniorów Pamiętajmy, że cały czas niezwykle ważne jest zachowanie dystansu społecznego, częste mycie i dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa. Dodatkowo Rząd wprowadza solidarnościowy korpus wsparcia seniorów, którego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Uruchomiona ma zostać specjalna, bezpłatna in fo li nia prze zna czo na dla se nio rów: – 22 505 11 11. Przypominamy również, że niezależnie od tej inicjatywy, Piła prowadzi miejską akcję #ZakupyDlaSeniora. szczegóły na str. 6.


#4

26 października 2020 | głos Pilski

www.glosonline.pl

Niechlubne rekordy: zarażeni księża, policjanci, zamknięte przedszkola

N

PIŁA SyTUaCJa w POlSCe JeST barDzO zła. DawnO PrzekrOCzylIśmy JUż 13 TySIęCy zakażeń w CIągU DOby. Także w POwIeCIe PIlSkIm STan ePIDemICzny JeST POważny. w SObOTę (24.10.) Przybyły nam 62 OSOby z POTwIerDzOnym zakażenIem kOrOnawIrUSem, w Tym w SameJ PIle aż 45 OSób.

w dniach: 10.10. od godz. 18:00 i 11.10. od godz. 10:00 i 13:00. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile prosi również o pilny kontakt osoby, które przystępowały do Komunii Świętej oraz spowiedzi podczas mszy św. odbywającej się w Pa ra fii pw. NWP Wspo mo że nia Wiernych w Pile przy ul. Złota 1 (Osiedle Gór ne) 15 paź dzier ni ka o godz. 18:00. Z powodu koronawirusa w Pile zamknięto także aż cztery przedszkola: 6, 13, 16 i 17, a także żłobki. Chorzy z terenu Piły i gmin powiatu pilskiego hospitalizowani są w Poznaniu, Czarnkowie, ale także w Chodzieży, Pleszewie, czy nawet w Międzychodzie.

iechlubny rekord w powiecie pilskim padł 17 października. Tego dnia w gminach naszego powiatu potwierdzono aż 95 nowych zachorowań na COVID-19, najwięcej w Pile, gdzie potwierdzono – 65 przypadków. Wśród zarażonych w ostatnim okresie jest m.in. 9 słuchaczy Szkoły Policji, a także księża z parafii św. Antoniego i proboszcz z parafii NMP Wspomożenia Wiernych na Górnym. W związku z tym Sanepid szuka wiernych, którzy przystępowali do Komunii Świętej podczas mszy św. odbywających się w parafii pw. św. Antoniego w Pile przy ul. Ludowej 20, w dniach: 10.10. o godz. 9:00 i 11.10. o godz. 10:00, 13:00 i 19:00 oraz którzy przystąpili do Spowiedzi Świętej

gab

Podejrzewasz, że masz COVID? Dzwoń do lekarza rodzinnego WARTO WIEDZIEĆ Jak postępować, jeśli podejrzewasz, że masz koronawirusa? Jeśli masz takie objawy jak: kaszel, wysoką gorączkę, duszności i kłopoty z oddychaniem,

rzadziej utratę węchu i smaku, skontaktuj się telefonicznie ze swoim Lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny, pierwszego kontaktu). To on decyduje o dalszym trybie postępowania i wykonaniu testów na obecność koronawirusa. Jeśli test okaże się pozytywny Lekarz POZ będzie z Tobą w stałym kontakcie, a jeśli Twój stan radykalnie się pogorszy, zawiadomi on odpowiednie służby ratunkowe. Uwaga! Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną, nu mer alar mo wy Sa ne pi du w Pi le: 693 450 561.

Uwaga, sygnalizacja wzbudna tymczasowo wyłączona WARTO WIEDZIEĆ W związku z pandemią COVD-19 Urząd Miasta Piły podjął decyzję o wyłączeniu sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściach dla pieszych. Na skrzyżowaniach sygnalizacja została przełączona w tryb stałoczasowy (światła

zmieniają się w stałych odstępach czasu, piesi i rowerzyści nie muszą korzystać z przycisków do zmiany światła na zielone). Przyciski zostały wyłączone i odpowiednio zabezpieczone. źródło: UM Piła

Jak dojechać do punktu Drive Thrue w Pile WARTO WIEDZIEĆ Punkt Drive Thrue pobierania wymazów na obecność SARS-CoV-2 znajduje się w nowym miejscu, przy wjazdowej bramie gospodarczej do szpitala. Dojazd do punktu jest oznakowany czerwonymi tablicami informacyjnymi z napisem DRIVE THRU KWARANTANNA. Dojeżdżając do skrzyżowania na ul. Rydygiera, za przystankiem autobusowym MZK zamiast skręcać w prawo na drogę prowadzącą do głównego wejścia szpitala, należy jechać prosto i cały czas

kierować się tablicami informacyjnymi. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 8.00 12.00. Z punktu mogą korzystać osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub zakażone, ale zwolnione z kwarantanny za zgodą Sanepidu, skierowane na leczenie sanatoryjne, rehabilitacyjne, lecznicze oraz ze skierowaniem od lekarza POZ. Kon takt z Punk tem Po brań Wy ma zów, tel. 67 21 06 679 codziennie, w godzinach od 8:00 do 13:30.


www.glosonline.pl

#5

głos Pilski | 26 października 2020

Pilski szpital w „trybie ostrym”

Z

PIŁA „JEST źlE, żEBy NIE POWIEDZIEĆ BARDZO źlE” – TAk SyTUACJę W PIlSkIM SZPITAlU OCENIA RAfAŁ ZDZIERElA, PRZEWODNICZąCy klUBU kOAlICJI OByWATElSkIEJ W RADZIE POWIATU W PIlE.

po wo du za ka że nia czę ści per so ne lu ko ro na wi ru sem, do 31 października pilski szpital dyżuruje w „trybie ostrym”. 16 października, na okres dwóch tygodni, wstrzymano przyjęcia planowe, a szpital ograniczył działalność do pacjentów, którzy wymagają nagłej pomocy medycznej oraz pacjentów onkologicznych i kontynuujących leczenie w ramach programów lekowych. 20 października do odwołania zamknięto oddziały wewnętrzny, paliatywny oraz neurologiczny z pododdziałem leczenia udarów. W szpitalu wy kry to kil ka dzie siąt przy pad ków SARS-Co-V-2, które zdiagnozowano m. in. wśród pacjentów i personelu oddziału paliatywnego. Pacjenci przewiezieni zostali do szpitala w Czarnkowie. Z dyżurów wypadły całe składy pielęgniarek. Zamknięte zostały również poradnie: otolaryngologiczna, chorób wewnętrznych i dziecięca, a poradnie Okulistyczna, Chirurgii Klatki Pier-

sio wej, Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni cza, Neurochirurgiczna, Onkologiczna udzielają tylko teleporad.

Jednak koronawirus to jedno, a kłopoty kadrowe to drugie – jak przyznał w rozmowie z jednym z lokal-

47 łóżek „covidowych” w szpitalu w Czarnkowie WARTO WIEDZIEĆ Decyzją wojewody, szpital w Czarnkowie zamieniony został w placówkę dedykowaną do leczenia COVID19. Znajduje się w nim 49 łóżek „covidowych”. Niestety, szpital nie został dosprzętowiony tak, jakby życzyła sobie tego dyrekcja placówki. Brakuje także rąk do pracy. W sobotę rano w czarnkowskim szpitalu było już 41. pacjentów zakażonych wirusem SarsCov2, z czego 3 potrzebowało pomocy respiratora. Niestety, ze sprzętem jest krucho. – Od razu, kiedy dowiedziałam się, że szpital został wyzna-

czony do walki z COVID, czyli 9 października, rozmawiałam z dyrektor Bożeną Sadowską. Dowiedziałam się, że zamówiła u wojewody m.in. 6 respiratorów i 6 łóżek do intensywnej terapii, kardiomonitory, defibrylatory, przenośny rentgen, bo stary ma 10 lat i często się psuje, USG do płuc i wiele innych sprzętów, których do końca ubiegłego tygodnia nie dostała. Od samego początku monitorowałam również sprawę u wojewody wielkopolskiego, ale wszystkie moje pytania pozostały jak dotąd bez odpowiedzi – mówi posłanka Małgorzata Janyska.

Światełko nadziei pojawiło się w piątek. Do Czarnkowa trafił pierwszy respirator, dzień później miały pojawić się kardiomonitiory i pulsometry. Obiecano również tomograf w zabudowie kontenerowej, bardzo pomocy w diagnozowaniu COVID. Jednak szpital ma ciągle braki zarówno sprzętowe, jak i kadrowe. Dyrektor apeluje o pomoc wolontariuszy. Każdy, kto się nie boi, może pomóc przy opiece nad pacjentami paliatywnymi. – Bardzo ważnym pytaniem pozostaje również kwestia finansowania szpitali w trakcie pandemii. Wiadomo przecież, że nie wypracują swoich kontraktów. Jak będą z nich rozliczane? – pyta Małgorzata Janyska. Posłanka zwraca również uwagę, że nikt nie pytał szpitali dedykowanych do walki z COVID, czy dadzą sobie radę sprzętowo i kadrowo. Nie konsultował z nimi tematu, kiedy był na to czas. Po prostu, decyzją wojewody, zostały teraz do tego zadania wyznaczone i mają poradzić sobie... gabriela CiżMowska

nych portali dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile Wojciech Szafrański.

– Tak dramatycznej sytuacji kadrowej w pilskim szpitalu nie było w całej jego historii. Wynika to naszym zdaniem ze złego stylu zarządzania placówką i sprawowania nad nią nadzoru przez starostę pilskiego. Brakuje przez to specjalistów niemal na wszystkich oddziałach – komentował sprawę w piątek radny miejski KO Kazimierz Sulima, podczas konferencji prasowej poświęconej m.in. temu tematowi. Na dowód sowich słów radny pokazywał dostępną na stronie internetowej szpitala listę osób, które szpital zatrudni. Lista jest długa, a wynika z niej, że w Pile brakuje m.in. lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opiece Zdrowotnej, lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego, lekarzy w oddziałach szpitala, w Zakładzie Radiologii, w Pracowni Endoskopii, w Zakładzie Patomorfologii, neurologa dziecięcego, kierownika SOR-u, pielęgniarek i położnych, techników, diagnostów, itd. gabriela CiżMowska


#6

26 paĹşdziernika 2020 | GĹ‚os Pilski

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

GĹ‚os Pilski | 26 paĹşdziernika 2020

#7


#8

26 października 2020 | głos pilski

60 lat pilskiej kultury!

JUBILEUSZ 2 pAździERniKA REgionALnE CEntRuM KuLtuRy „FAbRyKA EMoCji” świętowAło 60. RoCzniCę powstAniA doMu KuLtuRy w piLE. w RoKu 1960, odbudowAny poniEMiECKi tEAtR, pRzEKsztAłCił się w jEdną z nAjwięKszyCh i nAjLEpiEj wyposAżonyCh w wiELKopoLsCE pLACówEK KuLtuRy. do dziś zREsztą pozostAjE jEdną z nAjAMbitniEjszyCh i nAjLEpiEj zARządzAnyCh instytuCji KuLtuRy w REgioniE. wiELKiEgo jubiLEuszu gRAtuLujEMy!

P

odczas wyjątkowych Dni Piły, w obecności przedstawicieli władz centralnych, 2 października 1960 roku niezwykłe uroczyście odsłaniano pomnik Stanisława Staszica dłuta Edwarda Haupta, tablicę pamiątkową upamiętniającą zasługi chóru „Halka” w krzewieniu polskości oraz Pilski Dom Kultury, w który – po ośmiu latach odbudowy – przekształcił się po-

niemiecki teatr zniszczony w ostatnich dniach wojny. Miasto zyskało jedną z największych i najlepiej wyposażonych w Wielkopolsce placówek kultury. Sala widowiskowa liczyła 640 miejsc i funkcjonowało w niej nowoczesne, panoramiczne kino Millenium. W niedzielę 2 października rano, na placu Staszica manifestowało około 10 tys. pilan, a o 15.00 nastąpiło otwarcie PDK, podczas

którego przemówienia wygłosili przewodniczący MRN Mieczysław Konieczny i wiceminister kultury i sztuki Kazimierz Rusinek. Uruchomienie nowej placówki kultury rozbudziło oczekiwania społeczeństwa, a przed kadrą domu kultury stanęły nowe zadania, na miarę czasów i potencjalnych możliwości”... Na podstawie: wiesława szczygieł (z przygotowywaNej moNografii o kulturze pilskiej).

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

#9

głos pilski | 26 października 2020

Zaduszki. Zapraszamy na konkurs recytatorski

FOT. RCK PIŁA

KONKURS Regionalne Centrum Kultury zaprasza na XI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. ks. St. Olędzkiego – Zaduszki. Konfrontacje mistrzów słowa. Celem konkursu jest prezentowanie wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych oraz penetrowanie słabo rozpoznanych obszarów literatury, a także włączanie młodego pokolenia w proces integracji kulturowej i rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego Konkurs odbędzie się w sobotę, 7 listopada, o godz. 13., w RCK, na Sali Widowiskowej (w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej konkurs odbędzie się on-line. Organizatorzy powiadomią uczestników mailowo o sposobie transmisji). Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie kar-

odszedł Wojciech Pszoniak. W Pile obchodził 50-lecie pracy poŻegNaNie Odszedł Wojciech Pszoniak – wielki artysta, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. To wielka strata dla naszej kultury. Był znakomitym aktorem filmowym i teatralnym, mistrzem. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w ubiegłym roku mistrz Wojciech Pszoniak objął patronatem 20. edycję festiwalu „Teatr – Pa-

sja Rodzinna”. I w tymże roku obchodził 50-lecie pracy artystycznej. – Szczęśliwie dla pilskiej publiczności ten jubileusz obchodził również na naszej scenie. Mogliśmy go oglądać w trzech spektaklach: „Belfer”, „Nasze żony” oraz „Profesor Tutka”. Panie Wojciechu, będzie nam Pana brakować! – napisał na facebooku dyrektor RCK Stanisław Dąbek.

ty uczestnictwa na adres pocztowy: Regionalne Centrum Kultury – Teatr Miejski 64-920 Piła, pl. S. Staszica 1 lub adres elektroniczny konkursy@rck.pila.pl lub złożenie karty uczestnika w RCK (pokój nr 44 lub sekretariat) do dnia 30 października 2020 r. Konkurs ma charakter otwarty, mo ga w nim brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci i osoby dorosłe. Tematyka konkursu jest dowolna. Do prezentacji wybrane powinny być dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy, nie ży ją cych już au to rów, de biu tu ja cych po 1 wrze śnia 1939r. Czas prezentacji 10 minut. Wszystkie szzczegóły dotyczące konkursu dostęone są u organizatora: Rck – Teatr Miejski, komisarz Konfrontacji- Ewelina Wyrzykowska. e-mail: konkursy@rck.pila.pl


#10

26 października 2020 | Głos Pilski

www.glosonline.pl

Nie żyje Radosław Ciemięga, twórca pilskiej siatkówki

R

adosław Ciemięga był człowiekiem czynu. Siatkówce poświęcił niemal całe swoje zawodowe życie. Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu PZPS, Przewodniczącym Wydziału Dyscypliny PZPS oraz przede wszystkim wieloletnim prezesem i twórcą największych siatkarskich sukcesów klubu Enea PTPS Piła. W 1993 r. zorganizował pierwsze zebranie założycielskie Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej „Prasa”. Dwa lata później udało się pozyskać dużego sponsora – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S. A.. Tak narodził się klub, który odniósł później największe sukcesy na ogólnopolskiej arenie, przywożąc do Piły wiele mistrzowskich tytułów. Przypomnieć choćby warto, że w 1999 roku pilska drużyna, pod wodzą trenera Jerzego Matlaka, sięgnęła po swoje pierwsze mistrzostwo kraju. Póź-

FOT. UM PIŁA

POŻEGNANIE Nie żyje Radosław Ciemięga, pRezes eNea pTps piła, oddaNy swojej pRaCy i pasji działaCz spoRTowy; współauToR NajwiększyCh sukCesów pilskiCh siaTkaRek. zmaRł Nagle, 14 paździeRNika. miał 55 laT.

niej zdobywała je jeszcze trzykrotnie: w 2000, 2001 i 2002 roku. Pilskie siatkarki czterokrotnie wywalczyły również Puchar Polski. Wiele zawodniczek grających w pilskim klubie reprezentowało również kadrę narodową, na najważniejszych wydarzeniach o randze europejskiej. Wielka w tym zasługa śp. Radosława Ciemięgi, który był prawdziwym mecenasem siatkówki i nawet, gdy pilski klub przeżywał ciężkie lata, trwał przy nim wiernie, pracując nad jego odbudową i doprowadzając do tego, że w tym sezonie zespół walczy w TAURON Lidze. Śp. Radosław Ciemięga był również radnym Rady Miasta Piły III, IV i V kadencji. Niezwykle oddany pilskiej i polskiej siatkówce; kreatywny, pracowity i skuteczny w działaniu. Rodzinie oraz najbliższym w imieniu naszej Redakcji składamy najgłębsze wyrazy współczucia. Odpoczywaj w pokoju!

Ostatnie pożegnanie Tadeusza Dąbrowskiego z powiaTu 10 października zmarł Tadeusz dąbrowski, wójt gminy miasteczko krajeńskie w latach 1992 – 2006 oraz w kadencji 2010 – 2014. Mieszkańcy gminy oraz samorządowcy wspominają go jako bardzo otwartego i życzliwego człowieka. Za jego rządów gmina Miasteczko Krajeńskie rozwinęła się. Miał również duże zasługi w ożywieniu życia kulturalnego w gminie. Za jego czasów m.in. wydano aż 50 numerów biuletynu kulturalno-informacyjnego „Wokół Miasteczka”, reaktywowano chór „Lutnia”, czy stworzono cykliczną imprezę „Biesiada Krajeńska”. Za swoją działalność śp. Tadeusz Dąbrowski wyróżniony został odznaką honorową „Za zasługi dla

województwa wielkopolskiego”, a radni Gminy nadali mu tytuł „Zasłużony dla Gminy Miasteczko Krajeńskie”. 13 października odbył się pogrzeb byłego wójta gminy Miasteczko Krajeńskie Tadeusza Dąbrowskiego. Podczas mszy żałobnej honorową wartę trzymali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabównie, do której zmarły samorządowiec przez wiele lat należał. Po mszy odprawionej w kościele pw. Św. Antoniego z Padwy w Grabównie, kondukt żałobny, eskortowany przez wozy bojowe OSP Grabów no, OSP Brzo sto wo i OSP Mia stecz ko Krajeńskie ruszył na cmentarz w Miasteczku Krajeńskim.


www.glosonline.pl

#11

Głos Pilski | 26 października 2020

Po służbie zatrzymał dilera

700 litrów „lewego” spirytusu na rodzinnej posesji

W

z poliCji POLIcjANcI Z PILSKIEj KOMENdy wESZLI NA tEREN „dZIuPLI”, w KtóREj PRZEchOwywANO dużE ILOścI SPIRytuSu I tytONIu. w ZwIąZKu ZE SPRAwą ZAtRZyMANO 49-LEtNIEGO MIESZKAńcA POwIAtu wAŁEcKIEGO. jEGO dZIAŁALNOść NARAZIŁA budżEt PAńStwA NA StRAtę w wySOKOścI PONAd 90 tyS. ZŁOtych.

połowie października pilscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Mieszkaniec powiatu wałeckiego na terenie rodzinnej posesji przechowywał znaczne ilości

wyrobów tytoniowych i spirytusowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W przeszłości był on karany za podobne przestępstwa. Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze znaleźli blisko 700 litrów spirytusu, ponad 125 li-

trów wódki oraz 50 kg wyrobów tytoniowych. Żaden z towarów nie posiadał polskich znaków akcyzy. Działalność mężczyzny mogła narazić Skarb Państwa na starty w wysokości ponad 90 tys. złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty zwią za ne z prze cho wy wa -

niem wy ro bów ty to nio wych i spirytusowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz dotyczące rozlewania spirytusu. Przyznał się do nich w całości. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. ŹRódłO: KPP PIłA

Dam dwa tysiące, jak mnie puścicie... z powiaTu Funkcjonariusze posterunku policji w wysokiej zatrzymali 33-letniego mieszkańca gminy łobżenica, który mimo wcześniej orzeczonego zakazu sądowego prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. dodatkowo, w zamian za odstąpienie od czynności zaoferował policjantom pieniądze w kwocie 2 tysięcy złotych. W czwartek, 8 października, do dyżurnego pilskiej jednostki wpłynęła informacja o pija-

nym mężczyźnie, który zakupił kolejne butelki alkoholu i chce samodzielnie odjechać spod jednego ze sklepów na terenie gminy Łobżenica. Jedna z ekspedientek widząc sytuację, nie pozostała obojętna i uniemożliwiła mężczyźnie dalszą jazdę, zabierając mu kluczyki od samochodu. Wezwała też policję. Policjanci przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu w jego organizmie z wynikiem ponad 2,5 promila.

– Mężczyzna chcąc za wszelką cenę uniknąć kary, próbował przekupić funkcjonariuszy wręczając im kopertę z zawartością 2 tysięcy złotych, w zamian za odstąpienie od przeprowadzanych czynności – informuje sierż. Wojciech Zeszot z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. ŹRódłO: KPP PIłA

piła Funkcjonariusz po służbie wspólnie z kolegą zatrzymał dilera narkotykowego. podczas ujęcia mężczyzna przygotowywał narkotyki do dalszej sprzedaży. 24-latkowi z gminy wyrzysk grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. wspólnie z nim zatrzymano nieletniego, którego dalszym losem zajmie się sąd rodzinny. Po raz kolejny potwierdziły się słowa, że „policjantem jest się nawet po służbie”. Policjant Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu, który na co dzień realizuje zadania służbowe w pilskiej jednostce zatrzymał dilera narkotykowego. W dniu wolnym od pracy w miejscowości Łobżenica funkcjonariusz wspólnie ze swoim znajomym zauważył pod mostem kolejowym dwóch podejrzanych mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich właśnie porcjował biały proszek, do jednego z ponad stu przygotowanych woreczków strunowych. Przy mężczyznach leżała również waga elektroniczna oraz telefony komórkowe, na których widoczne były ślady białej substancji.

– Widząc całą sytuację, funkcjonariusz i jego znajomy bez wahania postanowili zareagować. Policjant wylegitymował się i za trzy mał po dej rza nych do momentu przyjazdu policyjnego patrolu. Dorosły mężczyzna oraz je go nie let ni to wa rzysz tra fi li do Ko mi sa ria tu Policji w Wyrzysku. Mundurowi za bez pie czy li wszyst kie znalezione przy nich przedmioty, a wy ko na ne ba da nia po twierdziły, że biały proszek to amfetamina o wadze ponad 33 gra mów – in for mu je mł. asp. Ję drzej Pan glisz z Ko men dy Powiatowej Policji w Pile. Podjęte przez mężczyzn działania pozwoliły zatrzymać dilera i zabezpieczyć nar kotyki, które miały trafić do dalszej sprzedaży. 24-letni mieszkaniec gminy Wyrzysk usłyszał już zarzut posiadania oraz udzielania nar kotyków in nym osobom. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dalszym losem nieletniego zajmie się sąd rodzinny. ŹRódłO: KPP PIłA


#12

26 października 2020 | głos pilski

Za nami pierwsZa w formule on-line noc Zawodowców 2020 edycja 3.0

Noc Zawodowców „w sieci”

W

EDUKACJA WydARzEniE oRgAnizoWAnE z inicjAtyWy SAMoRządu WojEWództWA WiELKopoLSKiEgo oRAz cEntRóW WSpARciA RzEMioSłA, KSztAłcEniA duALnEgo i zAWodoWEgo W WiELKopoLScE po RAz tRzEci odbyło Się W piERWSzy piątEK pAździERniKA. piLSKiE cEntRuM zAMiASt SpotKAń W budynKAch SzKoLnych z tEREnu SubREgionu piLSKiEgo, jAK było to W popRzEdnich dWóch LAtAch, zApRoSiło MłodziEż, ucznióW, RodzicóW, gRono nAuczyciELi i oSoby zAintERESoWAnE tEMAtEM do WiRtuALnEgo SpotKAniA W SiEci. uczEStniczyło W niM oKoło 2000 oSób W SubREgioniE piLSKiM.

ielkopolska w sieci zawodów” – to hasło trafnie oddało charakter tego wieczoru. Całość miała formę prezentacji oraz fil-

mów. Były także webinary, doradztwo zawodowe on-line indywidualne i grupowe oraz konkurs zawodoznawczy. Prowadzono także transmisję wydarzenia na żywo na facebook.

Uczestnicy przed ekranami – nie tylko subregionu pilskiego, ponieważ formuła on-line pozwoliła dotrzeć daleko poza ten obszar – otrzymali przekrój oferty szkół ponadpodstawowych pię-

ciu powiatów, a kilkanaście szkół zaprezentowało na filmach wybrane kierunki nauki. Swoje zaangażowanie wykazali także starostowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele rzemiosła. I oni

przekonywali do nauki w szkołach zawodowych czy do wyboru profesji najbardziej potrzebnych na rynku, a także tych deficytowych, gwarantujących pracę. Longlife learning – kształcenie ustawiczne, a także możliwości nauki dla osób ze spektrum autyzmu były kolejnymi punktami tego szerokiego zakresu poruszanych tematów. W serii filmów „Zawodowcy poszukiwani” tak uczniowie, jak i pozostali widzowie spotkali się z pracodawcami i przedsiębiorcami opowiadającymi o swoim zawodzie, o możliwości nauki zawodu w ich zakładzie lub o zawodowej pasji. Przekrój fachowców był szeroki – od barbera, poprzez tapicera, rymarza, hafciarkę po mechanika, ślusa-

www.glosonline.pl

rza czy piekarza. Zaskoczony mógł być niejeden widz poznając na filmie fachowca pracującego tuż obok, pełnego pasji czy o nietypowej profesji. Młodzież dzięki temu mogła zainspirować się, a rodzice podczas webinaru nt. skutecznego komunikowania się poznali metody na poprawę komunikacji z dzieckiem, tak aby rozmowy w trudnych czasach, o trudnych wyborach młodzieży były łatwiejsze...

PODARUJ 1% PODATKU SZANOWNI PAŃSTWO

Moja córka Weronika urodziła się z zespołem wad wrodzonych (obecnie ma 12 lat). Dziecko przewlekle chore – wada układu krążeniowego, serca, astma oskrzelowa, wada wzrostu i mowy, zaburzenia równowagi i przetwarzania słuchowego. Mowa niewyraźna, nieskoordynowana. Weronika wymaga nieustannej rehabilitacji, opieki lekarskiej: kardiologa, laryngologa, neurologa, alergologa, endokrynologa, urologa, ortodonty i okulisty. A także częstych wizyt w Warszawie oraz w Poznaniu w Klinikach Genetycznych, gdzie wykryto brak genu w Zespole mikrodelencji chromosomu 3p(segmentu 3p14.3→3p21.2). Weronika potrzebuje również stałych zajęć z pedagogiem, logopedą i rehabilitantami dla dzieci niepełnosprawnych, na które dzięki Waszemu wsparciu 1% Weronika może uczęszczać. Zapewnienie odpowiedniego rozwoju Weronice wymaga nie tylko olbrzymiego zaangażowania mojego i moich rodziców, ale niestety sporych nakładów finansowych, (matka Weroniki zrzekła się praw rodzicielskich w stosunku do córki).

Dziecko przewlekle chore – wada układu krążeniowego, serca, astma oskrzelowa, w

i okulisty. A także częstych wizyt w Warszawie oraz w Poznaniu w Klinikach Genetycznych, gdzie wykryto brak genu w Zespole mikrodelencji chromosomu 3p(segmentu 3

KAŻDA KWOTA MA ZNACZENIE I BĘDĘ BARDZO WDZIECZNY ZA ZROZUMIENIE I PRZEKAZANIE 1% PODATKU.

Jeszcze raz dziękuję za zrozumienie i pomoc finansową, która jest niezbędnna w leczeniu mojej córki.

posprZątali park prZy ceglanej Grupa blisko trzydziestu wolontariuszy posprzątała Parkowi przy Ceglanej w Pile. Dzięki zaangażowaniu i energii mieszkańców udało się zebrać cały kontener śmieci. – Osoby spacerujące po parku chwaliły inicjatywę i zgłaszały propozycje miejsc, w których przydałyby się podobne akcje – powiedział Grzesiek Marciniak Jr., współorganizator wydarzenia,

członek Klubu Dobrego Klimatu. Inicjatorami wydarzenia były organizacje zrzeszone w Klubie Dobrego Klimatu i zaprzyjaźnione grupy. W organizację wydarzenia zaangażowani byli m.in. wolontariusze ruchu Polska 2050, Fundacji Pszczoła, Eko Piły i Współdzielni oraz spółka Altvater Piła, która zapewniła kontener na śmieci oraz worki i rękawice.


www.glosonline.pl

#13

głos pilski | 26 października 2020

trzcianka wzięła wszystko!

W

PODSUMOWANIE 4 pAździERniKA nA zALEWiE KoSzycE ii W piLE odbyły Się oStAtniE dRużynoWE zAWody SpłAWiKoWE z cyKLu gRAnd pRix oKRęgu nAdnotEcKiEgo pzW. po zAWodAch podSuMoWAno Roczną RyWALizAcję cyKLu. dRużynoWo zWyciężyło Koło pzW tRzciAnKA MiASto. W KLASyfiKAcji indyWiduALnEj nAjLEpSzy oKAzAł Się, REpREzEntujący to SAMo Koło AndRzEj KoWALuK.

zawodach nad pilskim Zalewem udział wzięło 23 zawodników, pogrupowanych w sześć drużyn. Zawody zorganizowało Koło PZW „Złota Kaczka” w Pile. Nad prawidłowością przeprowadzenia zawodów czuwali sędziowie w składzie: kol. Zbigniew Gogoliński – sędzia główny, kol. Zbigniew Przybylski, kol. Jan Kołodziejski

i kol. Ryszard Gołębiowski sędziowie sektorowi. Fundatorami Pucharów był Okręgowy Kapitanat Sportowy ON PZW w Pile. Po zakończonej rywalizacji podsumowano wyniki. Najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Koło PZW Trzcianka Miasto (Kowaluk Andrzej, Lachowicz Łukasz, Kozak Mariusz). Dwa kolejne miejsca zajęły zespoły: PZW Złota Kaczka II Piła (Piotrow-

ski Stanisław, Pietrzycki Maciej, Turowski Wojciech) i PZW Złota Kaczka I Piła (Włoch Radosław, Skiba Marek, Wieczorek Dawid). Zwycięzcami w poszczególnych sektorach byli: Sektor A – Skiba Marek – PZW Złota Kaczka I – 6340 pkt, Sektor B – Piotrowski Stanisław – PZW Złota Kaczka II – 4455 pkt, Sektor C – Stańczyk Paweł – PZW Lin Mirosławiec – 7280 pkt. Zwycięzcom zawodów puchary i nagrody wręczał Wiceprezes ON PZW w Pile ds. Sportu kol. Ryszard Dymek. Zawody zakończono wspólnym posiłkiem. Po obiedzie przystąpiono do podsumowania całorocznych zmagań wędkarskich z cyklu GP ON PZW w wędkarstwie spławikowym seniorów. I tak, w kategorii drużynowej zwyciężyło Koło PZW Trzcianka Miasto. Drugie miejsce zajęło Koło Wałcz Miasto, a trzecie – „Złota Kaczka I” Piła. Indywidualnie zwyciężył Andrzej Kowaluk – Koło PZW Trzcianka Miasto, drugi był Marek Obarski – Koło PZW Wałcz Miasto, a trzeci – Marek Skiba z pilskiej Złotej Kaczki.

obornik i gnojowica, żeby posłowie poczuli polską wieś PROTESTY W minionym tygodniu rolnicy w całej Polsce blokowali drogi i wyrzucali obornik pod domami posłów i pod ich biurami. W ten sposób protestowali przeciwko tzw. Piątce dla zwierząt, której zapisy, ich zdaniem pogrążają polskie rolnictwo. Protestujący pod biurami posłów wyrzucali „rolnicze dary”: słomę, obornik i gnojowicę, by parlamentarzyści „poczuli” rolnictwo. W naszym regionie odwiedzili m.in. biura posłów PiS Krzysztofa Czarneckiego, Marty Kubiak i Marcina Porzucka, ale także posłów opozycji, m.in. Marii Janyska.

– W demokratycznym państwie jest miejsce na protesty, to normalna rzecz, ale muszą być one zgodne z prawem – skomentowała ta ostatnia. – Jak zmieniają się w napaść na osobę prywatną czy jej posesję to nie jest to już zgodne z zasadami. Jeśli chodzi o samą ustawę, to skierowaliśmy ją do Senatu, aby ten mógł zająć się poprawkami i konsultacjami. Jaki będzie jej dalszy los? Jeśli wróci do Sejmu, być może zostanie zamrożona i to chyba aktualnie byłoby najlepsze – dodała. Tymczasem rolnicy zapowiadają, że będą protestować do skutku. gab

Tylko jedna ryba.... ZAWODY 10 października wędkarze Koła PZW „Gwda” Piła spotkali się na zawodach spinningowych. W zawodach wystartowało 16 wędkarzy, ale tylko jednemu udało się złowić rybę. Po czterogodzinnym wędkowaniu na Zalewie Koszyce II (mały), sędzia główny zawodów kol. Artur Budner, ogłosił wyniki zawodów. Ze złapaną rybą zawody zakończył tylko jeden zawodnik Radosław Jamroziński, który wyciągnął z wody szczupaka o długości 53 cm. Zwycięzca zawodów uhonorowany został dyplomem i bo-

nem towarowym do zrealizowania w sklepie wędkarskim. Zawody zakończono wspólnym posiłkiem ufundowanym przez Zarząd Koła PZW „Gwda”.

„Gwda” zakończy sezon ZAWODY Zapraszamy w dniu 15 listopada (niedziela) Członków Koła PZW „GWDA” Piła na ostatnie w tym roku zawody spinningowe, które odbędą się na rzece Gwda. Zapisy pod numerem tel. 724 616 784 kol. Kamila Szczepaniaka – Wiceprezesa Ko-

ła ds. sportu. Wpisowe na zawody – 10 zł (młodzież szkolna zwolniona z wpisowego). Zbiórka zawodników o godz. 8.00 na terenie zawodów (polana – jadąc od strony Al. Niepodległości należy skręcić w prawo przed mostem, naprzeciwko b. Baru Bieszczadzkiego).


26 października 2020 | Głos Pilski

www.glosonline.pl

FOT. RCK PIŁA

#14

„Mara” nagrodzona podczas Kryminalnej Piły

W

FESTIWAL VIII FEstIwAL „KRyMInALnA PIłA” 2020 zAKończony. z Powodu PAndEMII zostAł PRzEnIEsIony z wIosny nA jEsIEń I odbył sIę w ogRAnIczonEj FoRMIE. jAK zwyKLE jEdnAK sPotKAnIA z EKsPERtAMI I AutoRAMI KRyMInAłów PRzynIosły wIELE wRAżEń...

po przed nich la tach pil scy fa ni pandemii ograniczał się do spotkań autorskich kryminałów mieli okazję uczest- i prezentacji filmowych. Bohaterem pierwszego dnia był Igor Brejdyniczyć w warsztatach z naukowcami i ekspertami wspierający- gant, współscenarzysta filmu „Prosta historia mi śledz twa, brać udział w grze miej skiej, o morderstwie”, opowiadał o kryminale na ekraa także oglądać wystawy i pokazy kryminali- nie (autor m.in. książki i scenariusza filmu stycz ne. Te go rocz ny fe sti wal od by wał się „Szadź”). Kolejne trzy dni minęły na dyskusjach pod hasłem „Kryminał non fiction”. Z powodu z najlepszymi reportażystami i pisarzami literatu-

ry faktu. Przemysław Semczuk zdradził, jak tropi ślady po seryjnych zabójcach, a dziennikarka Ewa Ornacka wyjaśniła, jakie motywy kierują sprawcami zbrodni, i jak wyglądało zbieranie informacji o polskiej mafii. Na zakończenie festiwalu tradycyjnie wybrano Najlepszą Miejską Polską Powieść Kryminalną 2019 roku – stała nią „Mara” Małgorzaty i Mi-

chała Kuźmińskich. Jurorzy pilskiego festiwalu docenili autorów za stworzenie polskiego wariantu etnokryminału. – To rasowy etnokryminał, świetnie skonstruowana i napisana powieść, dojrzała, dynamiczna i mądra, o niebagatelnym przy tym walorze edukacyjnym – mówił przewodniczący jury prof. Wojciech Burszta.


#15

Głos Pilski | 26 października 2020

FOT. UM PIŁA

www.glosonline.pl

Z oświetlonym rowerem bezpieczniej!

N

AKCJA w sobotę, 10 PAźdzIERnIKA, nA PLAcu stAszIcA sPotKALI sIę MIłośnIcy jEdnośLAdów: od nAjMłodszych zAczynAjąc, A nA stARszych Kończąc. jAK co RoKu, nA oRgAnIzowAnEj PRzEz uRząd MIAstA PIły AKcjI „RozśwIEtLAMy jEsIEń”, było wEsoło, ALE tEż PożytEcznIE...

a wszystkich uczestników akcji cze- VIVO oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kały gadżety, w tym przede wszyst- w Pile. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu kim światła rowerowe. Nie zabrakło tez innych atrakcji i konkursów. Wy- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez darzenie miało na celu propagowanie zasad bez- poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Zadanie pieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorem dofinansowane zostało środkami Wielkopolskieakcji „Rozświetlamy Jesień” był Urząd Miasta Pi- go Regionalnego Programu Operacyjnego na lały, a partnerami WORD Piła, Centrum Handlowe ta 2014-2020. o

g

ł

o

s

z

E

n

I

E


#16

26 października 2020 | Głos Pilski

$

%

*

"

7 " " .

7) ) #

-

"

"

$ $

?

2

$ "

)

"$ "

,

# " #

> "

"

& "

6

!

-" $

# "

#

4

"

#

1,

6 %

*

" "" .

'(

%

"

" =

%

2

0

"

&

) #

4

"

"

#

"

5"

"

.

"

+

, "

"

.

#

""

"" "

) #

$ "

? "

'

4@

%

, "

,

"

? #

,

'

7 ) #

" $ > & 2 "

-

#$

,

%"

"

$

* "

" 7

! .

"

/

$ ""

,

"

"

0

% #

5#

C "

$

" " # A ? "

#

$

"

E

:

"

F

G

H

*

$ 0

6 "

, " 0 #

"

5# ?

=

#

J

K

;

EL

EE

E:

EF

EG

EH

EI

"

! "

EJ

EK

E;

:L

' B >

"

:E

::

:F

:G

:H

:I

9

"

"

'

I

"

$

%

$

A

%

$

-" "

# "

-#

6

6 " # " "

"

"

"

$

% " :; 5<

# 3

#

6 0

" "

"

4 " #

# , "

" "" #

% " 80

6

*

&

!

"

#

#

5 "

%

! # " $ "

12 3 #

#

% "

$

+

"

$

%

www.glosonline.pl

"

"

)

$

="

$ (D

:J

:K

:;

FL

FE

F:

FF

FG

FH

FI

!

"

" #

'

%

0

FJ

FK

F;

GL

GE

G:

Profile for redakcja-glosonline

Głos Pilski #26/10/2020  

Głos Pilski #26/10/2020  

Advertisement