Page 1

czarNkowsko -TrzcIaNEckI

iSSn 2545-0247

E

K

L

królowały w lubaszu

WYDARZENIE PoNAD 150 kultoWYch PojAZDóW Z cZAsóW „ZłotEj ERY PolskIEj motoRYZAcjI” WZIęło uDZIAł W II ZlocIE FIAtA 126P, któRY oDbYł sIę W lubAsZu.

CzytAj RówniEż w intERnECiE

R

Maluchy

P

Nr 9 (46), 21 września 2021 r.

b E z p ł a T N y

FOT. GOK LUBASZ

Największa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

głos

M I E s I Ę c z N I k

odczas I edycji zlotu do Lubasza przyjechało 60 maluchów. Teraz „klasyków PRL-u” było niemal trzy razy więcej. Nad jezioro Duże dzielnie zjechały kluby: Klasyki Oborniki, Moto Korona Wałcz, Classic Team Szamotuły, POznańskie klasyki PRL-u, PCH 126p Chodzież, Gang Maluchów Kołobrzeg, Bydgoskie Klasyki, Club Classics Never Die Murowana Goślina, Sochaczewskie Fiaty 126p, Grzędzickie Bandziory, Piotrek Maluchem przez Świat, Daro Maluchem w podróż Team i inni. Tę wyjątko wą imprezę udało się zor gani zo wać za spra wą Sto wa rzy sze nia PCT

A

M

A

Fan klub Fiata 126p i klasy ków PRL oraz nie zli czo ne go gro na współ or ga ni za to rów, dar czyń ców i spon so rów. By ły kon kur sy, przejazd po dro gach powiatu, zwiedzanie wy jątko wych miejsc, spo tkania in tegracyjne i przede wszystkim loteria fantowa, której celem było zbieranie funduszy dla po trze bu ją cej miesz kan ki Lu ba sza Ma ry si Kajzder skiej. Punktem kulminacyjnym zlotu był festyn, pod czas któ re go wy bra no naj pięk niej sze go, naj gło śniej sze go i naj bar dziej stu nin go wanego Fiata 126p, któ rym okrzyknięto egzemplarz z Obor nik. R

E

K

L

A

M

A

Weekendowa impreza, dedykowana miłośnikom złotej polskiej ery motoryzacji, okazała się świętem całej gminy Lubasz. Miasteczko nad Jeziorem LuR

E

K

L

baskim odwiedziło kilka tysięcy osób, które z nieukrywanym sen ty men tem wzdy cha ły do „klasyków PRL-u”. opr. gab A

M

A


#2

21 września 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Zapraszamy na Przystanek Trzciamajka…

W

TRZCIANKA Projekt joanny kościelnik zakładający zainicjowanie w Przestrzeni Publicznej trzcianki „street artu”, Promującego lokalną sztukę i kulturę – został zakończony! Pierwszy zrewitalizowany i ozdobiony został Przystanek autobusowy Przy ul. gorzowskiej, stojący Przy drodze do miejsca festiwali trzciamajka i Heartbeat festival.

yremontowała go Firma Usługi Budowlane Zdzisław Kasprzyk, zaś jego formę graficzną zaprojektował i wykonał pilski artysta – Tee Tos. Murale ukazują muzyczną stronę Trzcianki, najbardziej znane zespoły muzyczne oraz dwóch artystów, wpisanych na stałe w historię kultury naszego miasta i wciąż żywych w pamięci wielu jego mieszkańców. Oto oni: – Michał Charmaciński (1941-2012), multiinstrumentalista, który w latach 1968-1990 kró-

lował na muzycznej estradzie Trzcianki i okolic. Prowadził zespół Wagant Quintet i Wagant Sekstet przy Trzcianeckim Domu Kultury. – To masz Łącz ny (1968-2013), gi ta rzy sta, wokalista, pedagog, członek zespołu „Wbrew pozorom”, instruktor muzyczny w Młodzieżowym Domu Kultury. Projekt powstał dzięki wsparciu sponsorów: głównym Gmina Trzcianka, a także: FHU Idalia Ja wor ska, JAWORSKI-TRANS Oskar Ja worski, BUD-PANEL, PAKO Paweł Kościelnik, Wiórkowe Zacisze Agroturystyka w Straduniu, MDS SYSTEM Do mi nik Szczy glew ski oraz MANU Jakub Szczyglewski. Firma COPAL dostarczyła płyty elewacyjne, które powiększyły powierzchnię muralu, a dzięki firmie JOSKIN, przy sta nek po sia da ca ło do bo wy mo ni to ring. Ważnym wsparciem na etapie projektu byli Iwona, Anna i Miłosz Margańscy oraz Alicja Jóźwik. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu bardzo dziękujemy!

REDAKCJA ul. sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. tel. +48 604 443 359 Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) Michał Nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

WYDAWCA agencja Promocyjno – wydawnicza media s. c. gabriela ciżmowska, elżbieta możejko, michał nicpoń, ul. sikorskiego 33, 64-920 Piła. kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

DRUK Polska Press sp. z o.o. oddział Poligrafia ul. domaniewska 45 02-672 warszawa drukarnia w bydgoszczy ul. grunwaldzka 229 85-438 bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

#3

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 21 września 2021 InwesTycje w TrzcIance PRZEbUDoWA DRoGI W REJoNIE UL. FAbRYCZNEJ Na ul. Fabrycznej ruszyły prace związane z przebudową drogi. Inwestycja gminna kosztować będzie 419 828, 75 zł. Nowa droga z pewnością usprawni ruch w tym rejonie miasta i zwiększy bezpieczeństwo. Przedsięwzięcie realizuje firma Viabud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Walkowic. Końcowych efektów inwestycji możemy spodziewać się już pod koniec tego roku.

Wspaniałe dożynki w białej!

U

GM. TRZCIANKA dożynki gminne na trzcianeckiej wsi, to już tradycja, a kolejne sołectwa starają się jak najlePiej zorganizować to najważniejsze dla rolników święto. tym razem organizacji dożynek Podjęła się biała.

roczystości rozpoczęto od korowodu, prowadzonego przez Annę Boch – sołtysa Białej i Jana Rueffrecka – starostę Dożynek. Po prezentacji wieńców, odbyła się dziękczynna msza święta za zbiory oraz poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych. Następnie, odbył się koncert Orkiestry Dętej BPiCK w Trzciance, a po niej legendę o swojej wsi zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białej, na podstawie scenariusza Karoliny Kubilus. Przepiękny występ zaprezentowała również grupa wokalna Vocal Squad BPiCK przygotowana przez Agatę Wilant. Po obrzędzie dożynkowym w wykonaniu Zespołu Pieśni „Malwy” z Siedliska oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Rychlika, starostowie dożynek przekazali chleb na ręce Krzysztofa W. Jaworskiego burmistrza Trzcianki oraz Roberta Matkowskiego przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Po części oficjalnej, nastąpił długo wyczekiwany koncert Stefano Terrazzino z zespołem, który zgromadził tłumy. Po części roz-

rywkowej przyszedł czas na wręczenie nagród w konkursach. I tak, w konkursie „Piękna Wieś”, w kategorii sołectwo do 300 mieszkańców najlepszy okazał się Teresin, drugie miejsce zajęły Przyłęki, a trzecie Górnica. Natomiast w kategorii sołectwo powyżej 300 mieszkańców najlepszy okazał się Radolin, drugie miejsce zajęła Łomnica, a trzecie Niekursko. Nagrody przyznano także w kategorii zagroda wiejska, gdzie pierwsze miejsce przypadło panu Janowi Witkowskiemu z Wapniarni Trzeciej, drugie państwu Annie i Tadeuszowi Pielachom z Biernatowa, a trzecie państwu Irenie i Stefanowi Sasom z Siedliska. W kategorii indywidualny jednorodzinny budynek mieszkalny pierwsze miejsce zajęli państwo Aneta i Krzysztof Żyhałko z Białej, drugie ex aequo pan Wojciech Flis z Łomnicy oraz pani Monika Piotrowska ze Stradunia, a trzecie ex aequo państwo Wioletta i Krzysztof Rogusz z Teresina oraz państwo Danuta i Zdzisław Szklińscy z Sarcza. Wielkie emocje przyciągnął także konkurs „Wieniec Dożynkowy”, gdzie pierwsze miejsce zdobyło Runowo, drugie Rychlik, a trzecie Niekursko. Nagrodę dla najpiękniejszego wieńca ufundował również Bank Spółdzielczy w Czarnkowie. W konkursie „Najpiękniejszy Kosz Plonów Działkowych”, najlepszy okazał się ROD „Spółdzielca”, drugie miejsce zajął ROD „Malwa”, trzecie ROD „Słonecznik”, a czwarte ROD „Relaks”. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla dzieci. Nie zabrakło też mobilnego punktu szczepień. Na zakończenie Święta Plonów mieszkańcy mogli podziwiać pokaz ognia z efektami pirotechnicznymi w wykonaniu Mimezis Art oraz bawić się do późnych godzin nocnych przy dźwiękach zespołu Bracia M.

NoWE PRZEJśCIE DLA PIESZYCh Powstanie w ostatnim czasie licznych sklepów sprawiło, że okolice ul. Kopernika w Trzciance stały się centrum handlowym tego miasta. Do tej pory dostanie się z jednej strony drogi na drugą było utrudnione, a mieszkańcy przemieszczali się w niedozwolonych miejscach. Z tego względu, gmina Trzcianka wyznaczyła lokalizację nowego przejścia dla pieszych, które poprawi bezpieczeństwo, a także usprawni ruch pieszych. JAśNIEJ I oSZCZęDNIEJ W lipcu zrealizowany został projekt „oświetlenia ciągu pieszo-rowero-

wego przy ul. Gorzowskiej”, w ramach którego ustawiono 43 słupy oświetleniowe z 72 sztukami oprawy typu LED (lampy zostały doprowadzone do baru „Zbyszko”). Rozświetlona została też ul. Powstańców Wielkopolskich, gdzie dostawionych zostało 8 kompletów stanowisk oświetleniowych. Do końca listopada nowe oświetlenie pojawi się również na przebudowywanej ul. Fabrycznej oraz między ul. Sikorskiego i Matejki, gdzie pojawi się 11 punktów świetlnych. Ponadto, oświetlona zostanie droga wewnętrzna przy ul. Sikorskiego, w pobliżu Restauracji „Amico” – 7 stanowisk oświetleniowych z 9 oprawami. Także w listopadzie zakończony zostanie pierwszy etap oświetlenia ulicznego na osiedlu St. Poniatowskiego z 53 kompletami stanowisk oświetleniowych. OPr. Gab


#4

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Dachowanie pod Wieleniem NA DROGACH 16 września, w godzinach rannych, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Czarnkowie otrzymało informację o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 181, na trasie Wrzeszczyna – Wieleń, w wyniku którego dachował samochód osobowy. Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG PSP w Czarnkowie oraz zastępy z OSP KSRG Wieleń. Po dojeździe na miejsce zdarzenia ustalono, że samochód osobowy marki Fiat Panda stoi na kołach po dachowaniu na pobliskim polu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifiko-

wanej pierwszej pomocy podróżującym pojazdem, którzy wcześniej o własnych siłach opuścili pojazd. Następnie przybyli na miejsce ratownicy medyczni zabrali trzech po szkodowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W działaniach ratowniczych, które trwały ponad 3 godziny, udział brało 7 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 10 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleniu, funkcjonariusze KP Policji w Czarnkowie oraz dwa Zespoły Ratow nic twa Me dycz ne go z Wie le nia i Krzy ża Wlkp. PPSP CZARNKÓW


www.glosonline.pl

#5

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 21 września 2021

Punkty Szczepień nadal dostępne ZDROWIE Jedynym słusznym rozwiązaniem w walce z pandemią jest zaszczepienie siebie i swoich bliskich. Jedynie wyszczepialność powyżej 70 % chroni nas populacyjnie. Punkty Szczepień zapraszają wszystkich, którym zależy na powrocie do „normalności”. Informujemy, że od 01.09.2021r. punkty szczepień będą działały w następujących lokalizacjach: 1. Czarnków – Szpital Powiatowy ul. Kościuszki 94 TELEFON DO REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA: 67 352 81 70 Punkt czynny w czwartki i soboty w godzinach: – czwartek 14: 00 – 18: 00, – sobota 9: 00 – 15: 00.

2. Trzcianka – sala konferencyjna w Hali widowiskowo-sportowej ul. Żeromskiego 28 Od 1 września zmienia się lokalizacja punktu rejestracji, punktu kwalifikacji oraz punktu szczepień, które przeniesione zostają do Sali Konferencyjnej w Hali widowiskowo-sportowej w Trzciance. TELEFONY DO REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA: 67 352 73 69, 784 631 962 Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30-15: 00. Możliwość osobistego zapisu w punkcie szczepień. Szczepienia 2 dni w tygodniu w godzinach: – czwartek 7: 30 – 15: 00, – piątek 7: 30 – 15: 00.

3. Krzyż Wielkopolski – budynek przy placu targowym ul. Jana Pawła II 11 TELEFON DO REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA: 690 907 572 Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00. Podmiot realizujący Przychodnia Lekarska POZ Tomasz Grzeszczuk Krzyż Wlkp. Szczepienia 2 dni w tygodniu w godzinach: – wtorki 10: 00 – 14: 00, – czwartki 10: 00 – 14: 00. Zwracamy się z prośbą, aby przed szczepieniem w punkcie kwalifikacji okazać wypełnione kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej lub osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Dostępne są one na stronie internetowej powiatu i szpitali. STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE

Złóż wniosek o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego! EDUKACJA Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2021/2022 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Wnioski o stypendium wraz z wymaganą dokumentacją (wymienioną w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego) można składać w nieprzekraczalnych terminach: 1. Do 20 września 2021 r. – w szkole ponadpodstawowej, w której uczeń pobiera naukę (dotyczy uczniów szkół prowadzonych przez powiat czarnkowsko-trzcianecki). 2. Do 24 września 2021 r. – w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 7 – uczniowie na stałe zamieszkujący powiat czarnkowsko-trzcianecki, którzy kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej poza jego terenem lub w szkołach publicznych nie prowadzonych przez powiat czarnkowsko-trzcianecki.

3. Do 20 października 2021 r. – w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 7 – dorośli słuchacze/studenci uczelni publicznych. Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Po-

znaniu pod adresem: www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki – Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym https://www. umww. pl/departament-edukacji STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE


#6

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Dzieci z Huty też czytały...

nie warto zakłamywać swojego życia oraz otwarcie mówić o tym, co się wydarzyło i nie bać się konsekwencji. Swoje umiejętności czytelnicze zaprezentowali również uczniowie z klas 13. Każdy uczestnik, który brał czynny udział, został nagrodzony certyfikatem oraz drobnym upominkiem w postaci książki. Inicjatorem, a zarazem organizatorem tego przedsięwzięcia, była Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie oraz Szkoła Podstawowa w Hucie.

GM. CZARNKÓW 9 września dzieci ze Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Hucie wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie 2021”. Dwa fragmenty dramatu pt. „Moralność Pani Dulskiej” odczytały nauczycielki ze szkoły oraz Pani Edyta Kleige Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Tegoroczna lektura to niezwykle ważna opowieść, z wciąż aktualnym przesłaniem o tym, że

Jan Polcyn nowym prezesem Forum Gospodarczego BIZNES 3 września odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Forum Gospodarczego Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan. Nowym prezesem Zarządu został Jan Polcyn – prezes firmy Dora Metal, współzałożyciel Forum Gospodarczego. R

E

K

L

A

M

A

Jednocześnie powołano nowych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej kadencji 2021-2023. Zarząd Forum Gospodarczego tworzą: Jan Polcyn – prezes (Dora Metal), Piotr Wieliński – wiceprezes (Hydro Extrusion), Andrzej Gajewski – wiceprezes (Steico Sp. z. o. o.), Przemysław Rybak – wiceprezes R

E

(Meblomor S. A.), Zbigniew Ryczek – prezes (ASTA-Net S. A.), Krzysztof Antkowiak – wiceprezes (Antbud), Agnieszka Kordy – wiceprezes (Algaz). W skład Rady Nadzorczej weszli Lech Wojcieszyński (Eco Inwest), Antoni Rogala (Doradca Podatkowy) i Janina Kłos (Optimum). Gabriela Ciżmowska

K

L

A

M

A


Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 21 września 2021

www.glosonline.pl

o inwestycjach podczas sesji M

A

T

E

R

I

A

ł

W

P

R

o

M

o

C

y

j

n

#7

y

SAMORZąD PodCzAs XLII sEsjI RAdy GMIny CzARnKów wójT BoLEsłAw ChwARśCIAnEK oMówIł sToPIEń zAAwAnsowAnIA zAdAń InwEsTyCyjnyCh, zAPLAnowAnyCh w BudżECIE GMIny nA 2021 RoK.

planach na bieżący rok jest około 70 zadań, zaczynając od tych bardzo dużych, typu: modernizacja Szkoły Podstawowej, wraz z budową sali gimnastycznej w Romanowie Dolnym oraz kanalizacji w Białężynie, do małych – dotyczących wykonania szeregu dokumentacji technicznych, bądź zakupów inwestycyjnych. Wójt poinformował radnych, które zadania zostały już zakończone, które mogą być zagrożone nieterminowym wykonaniem, a także wskazał na zadania, które trudno będzie zrealizować w bieżącym roku. Zadania, które są zagrożone, lub te, których nie uda się zrealizować, dotyczą głównie dokumentacji technicznej, związanej z długotrwa-

łym procesem projektowania, a także brakiem firm projektowych. Łącznie w roku 2021 zaplanowano zadania na kwotę ok. 10 mln zł, z czego wymienione wyżej dwa duże zadania inwestycyjne opiewają na kwotę ok. 5 mln zł. Na Sesji omawiane zostały również remonty w jednostkach oświatowych gminy: szkołach, przedszkolach. Wszystkie zaplanowane i niezbędne remonty zostały wykonane, bądź jeśli nie kolidują z prowadzeniem zajęć lekcyjnych dydaktycznych, wykonywane będą do końca roku. Do najważniejszych należy wykonanie elewacji na Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej. Urząd Gminy CzarnkÓw

w skrÓCie NOWy CZuJNIK JAKOśCI POWIEtRZA Mieszkańcy gminy Czarnków od 17 sierpnia mają możliwość śledzenia jakości powietrza dzięki zainstalowanemu przez urząd Gminy Czarnków czujnikowi w miejscowości śmieszkowo, a w ostatnich dniach również w Kuźnicy Czarnkowskiej. Środki na ten cel zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach programu „Czyste powietrze”. Dane z czujników aktualizowane są co kilka sekund. Link dostępny jest na stronie www.czarnkowgmina.pl, www.onet.pl w zakładce „stan powietrza” oraz https://airly. org/map/pl/.

OBOWIąZEK POSIADANIA ZBIORNIKA BEZODPłyWOWEGO LuB PRZyDOMOWEJ OCZySZCZALNI śCIEKÓW Wójt Gminy Czarnków przypomina wszystkim mieszkańcom, którzy nie złożyli oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków i nie wykonają tego obowiązku do dnia 30 września 2021 roku zostanie nałożona na właściciela nieruchomości kara administracyjna w wysokości od 500 zł do 5000zł. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku

poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Czarnków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Czarnków w terminie do 30 września 2021 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Czarnków (Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 19), na stronie internetowej www.bipczarnkowgmina.pl

w zakładce Rolnictwo i Ochrona Środowiska oraz u Sołtysów. Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Czarnków lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

EWOP – StARtuJE NOWA APLIKACJA ARIMR 31 sierpnia 2021r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacj eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej. POWIERZENIE StANOWISK DyREKtORSKICH W GMINIE CZARNKÓW Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, w urzędzie Gminy Czarnków, odbyło się spotkanie władz z dyrektorami gminnych szkół podstawowych i przedszkoli. Monika Piotrowska – zastępca Wójta, wręczyła przedłużenie powierzeń stanowisk, dy-

rektorom gminnych placówek oświatowych, po wcześniejszym wyrażeniu pozytywnej opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. I tak, na kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. – panu Wojciechowi Zmyślonemu powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej, a panu Sławomirowi Szymańskiemu – dyrektora Szkoły Podstawowej w Ję drze je wie. Na to miast, na ko lej ny rok szkolny, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. przedłużono powierzenie obowiązków dyrektora paniom: Joannie Mudrak – p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie, Jolancie Rybarczyk – p. o. Dyrektora Szkoły Podsta wo wej w Śmiesz ko wie oraz Do mi ni ce Perz – p. o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gębicach.


#8 A

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki R

T

Y

K

U

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

www.glosonline.pl

J

N

Y

Zofiowo: tradycji stało się zadość

P

DOŻYNKI OstatNIa NIeDzIela waKacjI traDYcYjNIe zaKOńczYła sIę GmINNYmI DOŻYNKamI, Które w tYm rOKu ODbYłY sIę w zOfIOwIe. odsumowanie tegorocznych żniw rozpoczęła uroczysta Msza Św. Polowa koncelebrowana, której przewodniczył proboszcz parafii św. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy Czarnkowskiej Ks. Marek Turoń. W eucharystii uczestniczyli przedstawiciele samorządu, starostowie tegorocznych dożynek, delegacje wieńcowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Kazanie wygłosił ksiądz Adam Cyran, który z największym szacunkiem odniósł się do pracy rolników. Po nabożeństwie poświęcone zostały wieńce dożynkowe, a później przyszedł czas na ceremoniał dożynkowy. Uroczystości obrzędowe rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Nieodłącznym punktem uroczystości był obrzęd dożynkowy, który w tym roku przeprowadził Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”. Symbolicznym momentem było również przekazanie na ręce wójta Gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka i przewodniczącego Rady Gminy Czarnków Krzysztofa Chyżego chleba ofiarowanego przez tegorocznych starostów dożynek

StaroStowie dożynek Starostami tegorocznych Dożynek byli Renata Czerniak z Kuźnicy Czarnkowskiej oraz Adam Warnke z Gajewa Pani renata Czerniak od urodzenia jest mieszkanką naszej Gminy. Od ponad 16-nastu lat wspólnie z mężem prowadzi wielopokoleniowe gospodarstwo rolne o pow. 96 ha, które zostało przejęte najpierw od dziadka, a później od ojca małżonka. Państwo Czerniak hodują ponad 210 sztuk bydła w tym 100 krów mlecznych. Średnia wydajność od sztuki wynosi ponad 11 tys. litrowów, co czyni ich jednym z największych dostawców miejscowej mleczarni w Czarnkowie. Na swoich gruntach upra-

wiają zboża i łąki z przeznaczeniem na paszę. Właściciele dokładają starań by ich gospodarstwo było nowoczesne i przyjazne dla zwierząt. Ostatnią inwestycją jest budowa obory z robotem udojowym, dodam, że jest to jedno z 4 gospodarstw w Gminie Czarnków posiadających robota udojowego. Państwo Czerniak są również rodzicami dla trójki córek. adam warnke prowadzi wraz z żoną świetnie prosperujące 80 hektarowe gospodarstwo leżące na obszarze Natura 2000 w naszej Gminie. Jako pierwszy hodowca w Polsce bierze udział w międzynarodowym programie „Flagowy Rolnik”, przez co nawiązał współpracę z firmą McDonald's. Jest jednym z największych dostawców mleka najwyższej jakości do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. Stado zwierząt liczy około 160 sztuk wraz z młodzieżą. Hodowca postawił dwie nowoczesne obory. Ta powstała w 2018 roku posiada tech-

nologie, które pomagają w codziennej pracy przy obsłudze zwierząt tym samym tworząc im przyjazne, sprzyjające zdrowiu otoczenie – ponieważ jest w pełni zautomatyzowana – m.in. posiada roboty udojowe Wśród maszyn pracujących w gospodarstwie znajdziemy między innymi ciągniki rolnicze, wóz paszowy, kosiarki, zgrabiarki i przetrząsarki. Wszystko zaczęło się 10 lat temu, kiedy pan Adam skorzystał z programu „Młody Rolnik”, z którego środki przeznaczył na budowę swojej pierwszej obory, a teraz odnosi wielkie sukcesy rolnicze.

Podziękowania i gratulaCje Podczas uroczystości nie zabrakło również przemówień i podziękowań za zbiory. Na początku głos zabrał gospodarz dożynek, wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek. W swoim przemówieniu, przy akompaniamencie od dawna wyczekiwanego

deszczu, włodarz gminy podziękował rolnikom za ciężką pracę, trud i wysiłek życząc wszystkim, aby na stołach nie zabrakło chleba. Po chwili głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach mówili przede wszystkim o niełatwej pracy rolników, ale także z okazji dożynek przekazywali im najlepsze życzenia i pozdrowienia. Nie zabrakło również dyskusji na temat tego, co obecnie wzbudza niepokój.

odznaki Honorowe „zaSłużony dla rolniCtwa” Uhonorowani prowadzą wzorowe gospodarstwa rolne będące efektem ciężkiej pracy oraz zamiłowania do rolnictwa. Otrzymanie odznaczenia w uznaniu zasług w dziedzinie rolnictwa jest szczególnym wyróżnieniem, które świadczy o zasługach, oddaniu pracy jak również zaradności i gospodarności. Odznaki przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uroczyście wręczył Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek. Odznaki otrzymali: Feliks łaszcz: wspólnie z żoną Barbarą oraz bratem Janem prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 280 ha. Gospodarstwo rolne prowadzi od 12 roku życia – wtedy ojciec Michał zakupił 10 ha dla syna Feliksa. Pozostałą cześć gospodarstwa przejął po rodzicach wspólnie z bratem Janem. W latach 1986-1990 był kierownikiem Zakładu Rolnego PGR Chwaliszewo w okolicach Bydgoszczy. Do roku 2008 prowadził gospodarstwo ukierunkowane na produkcję roślinno-zwierzęce z trzodą o wielkości stada podstawowego 70 macior. Obecnie wyspecjalizował się w produkcji roślinnej, uprawiając żyto, pszenicę, pszenżyto, rzepak oraz zboża ozime – uzyskując bardzo dobre wyniki produkcyjne. Posiada nowoczesny sprzęt pozwalający dotrzy-


www.glosonline.pl

#9

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 21 września 2021

mać terminy agrotechniczne przy znacznej powierzchni gospodarstwa. Pan Feliks Łaszcz nieprzerwanie od 1990 roku związany jest z samorządem gminnym i powiatowym. W latach 1990-1998 pełnił w Gminie Czarnków funkcję Wójta. Po reformie administracji samorządowej, która weszła w życie w 1999 r. został pierwszym Starostą nowoutworzonego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Następnie w latach 2003-2018 był zatrudniony na stanowisku Sekretarza Gminy Czarnków. Obecnie ponownie pełni funkcję Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. andrzej nowak: wspólnie z żoną Marią prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne, które przejął po rodzicach w 2003 roku. Pan Nowak utrzymuje chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Powierzchnia gospodarstwa to 17,1 ha, na których uprawia zboża z przeznaczeniem wypasania zwierząt. Poza gospodarstwem od wielu lat udziela się społecznie, nie odmawia pomocy mieszkańcom i współorganizuje dożynki i inne imprezy wiejskie. Jest aktywnym członkiem miejscowej

„Piękna wieś dziełem jej mieszkańCów” w tegorocznym konkursie,, Piękna wieś Dziełem jej mieszkańców” w kategorii,, wieś” wzięło udział 8 wsi, w kategorii „zagroda rolnicza” 4 zagrody, natomiast w kategorii „zagroda Nierolnicza” otrzymaliśmy 23 zgłoszenia. Komisja oceniając zagrody oraz wsie brała pod uwagę wiele kryteriów m.in. ogólny wygląd zabudowań, stan ogródków w tym ich zagospodarowanie, estetykę, wydzielenie części wypoczynkowej, stan i jakość ogrodzenia, stan utrzymania roślin oraz kompozycje roślinne, stan obejścia, czystość. W kategorii wieś także ogólne wrażenie całej wsi, czystość i porządek, ogródki przydomowe oraz ukwiecenie, rozwój wielofunkcyjności wsi czyli boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne, utrzymanie zieleni oraz stan chodników. Komisja niejednokrotnie miała dylemat, ponieważ wszystkie zagrody miały w sobie wiele piękna, uroku i każda z nich była wyjątkowa. W efekcie zostali wyłonieni następujący laureaci: Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Sołeckiej wsi Śmieszkowo. grzegorz Czternastek: wspólnie z żoną Danutą prowadzi dobrze prosperujące indywidualne gospodarstwo rolne przejęte po rodzicach w 1996 roku. Państwo Czternastek uprawiają blisko 57 ha ziemi – 42 ha własnej i 15 ha wydzierżawionej. Gospodarz zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, posiadają 35 krów i produkują około 300 tysięcy litrów mleka rocznie. W przeszłości hodował trzodę chlewną. Sta-

Podziękowania wójta Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tegorocznych Gminnych Dożynek w Zofiowie. Szczególne podziękowania kieruję do sołtys pani Mirosławy Mietlickiej, Rady Sołeckiej, radnego Gminy Czarnków Krzysztofa Gały, pana Henryka Mietlickiego, LZS Gryf Zofiowo, mieszkańców wsi Zofiowo, pracowników Urzędu Gminy Czarnków, którzy włożyli mnóstwo pracy i wysiłku w przygotowanie imprezy. To dzięki Ich niesamowitemu zaangażowaniu nasze wspólne Święto Plonów nabrało wyjątkowego charakteru i zgromadziło tak wielu uczestników. W imieniu własnym oraz gospodarza tegorocznych Dożynek – sołtys Sołectwa Zofiowo, składam podziękowania księdzu proboszczowi Markowi Turoniowi za odprawienie uroczystej dziękczynnej Mszy Świętej. Dziękuję także Księdzu Adamowi Cyranowi, starostom Dożynek Pani Renacie Czerniak i Panu Adamowi Warnke, rolnikom, delegacjom wieńcowym, przedsiębiorcom, instytucjom i stowarzyszenom, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gajewie, dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury Janowi Pertkowi, a także mieszkańcom oraz wszystkim, którzy wsparli nas organizacyjnie i materialnie. W tym miejscu pragnę również gorąco podziękować WTZ Gębice za przepiękne i bezinteresowne wystrojenie placu dożynkowego. Za wszelką okazaną pomoc dziękuję naszym przyjaciołom i darczyńcom, dzięki którym Gminne Dożynki w Zofiowie miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter. Serdecznie dziękuję! BOLesław ChwarśCianek wójT Gminy Czarnków

ra się zapewnić odpowiednie warunki dla uprawy zbóż i traw łąkowych. Zajmuje się uprawą pszenicy, żyta, rzepaku oraz zbóż ozimych.

wyróżnienia z rąk wójta Za wieloletnią i owocną pracę oraz zaangażowanie i wkład w rozwój rolnictwa w gminie Czarnków, wyróżnienia otrzymali Państwo: Izabella i Paweł Małeccy z Marunowa oraz Dorota i Tomasz Kamińscy z Brzeźna. Symbol uznania Order Serca Matkom Wsi nadanym przez Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chodzieży otrzymały Panie: Magdalena urban, Małgorzata kaźmierek, ewa Ściepura, agnieszka towpik, Beata wylegała. zaBawa do Białego rana Ze specjalnym programem na scenie jako pierwsze pojawiły się podtrzymujące tradycję białego śpiewu: Katarzyna Dunajska, Katarzyna Izydor, Zuzanna Wylegała. Niezwykłe trio reprezentujące studio piosenki MCK, dając piękny i bardzo energetyczny koncert, przeprowadziło publiczność w podróż po znanych pieśniach ludowych i biesiadnych. Następnie na sce-

nie pojawił się jedenastooosobowy Zespół Śpiewaczy Kuźniczanie z Kuźnicy Czarnkowskiej, który wykonał utwory ludowe. Tego popołudnia przed publicznością wystąpili także laureaci konkursów, a także zdolni młodzi artyści z terenu gminy Czarnków, uczestnicy letnich warsztatów wokalnych. Później na scenie pojawił się Kamil Januszkiewicz, który trafił idealnie w czuły punkt publiczności. Wzruszał, czarował charakterystycznym, głębokim głosem by za chwile poszybować na wyżyny piosenki,, Lubię wracać” Zbigniewa Wodeckiego. Emocje rosły z godziny na godzinę, a na placu przy boisku zrobiło się ciasno. O godzinie 21. na scenie pojawił się Kubas Drezdenko, który dał pełen pozytywnych emocji koncert. Pod sceną pojawili się pierwsi tancerze, a tłum głośno śpiewał takie utwory jak: „Uwięziona”, „Myszka”, „Czekam na znak” czy „W górę ręce”. Muzyk dostarczył dużej dawki dobrego humoru, bawiąc tym samym każde towarzystwo. Imprezę Dożynkową zakończył koncert zespołu Balans, podczas którego wybrzmiewały znane polskie utwory. Zabawa taneczna trwała do późnych godzin tej nocy. Urząd Gminy Czarnków

i. kaTeGOria „wieś” I miejsce (900 zł) jędrzejewo II miejsce (700 zł) Gębice III miejsce (500 zł) zofiowo Wyróżnienie (200 zł) Kuźnica Czarnkowska Wyróżnienie (200 zł) Romanowo Górne Wyróżnienie (200 zł) Ciszkowo ii. kaTeGOria zaGrOda rOLniCza I miejsce (700 zł) Pani justyna wojtysiak ze Śmieszkowa II miejsce (600 zł) Państwo magdalena i mariusz Nowakowie z Huty III miejsce (500 zł) Państwo małgorzata i tomasz Kaźmierek z mikołajewa Wyróżnienia (200 zł) Pani Małgorzata Kowal z Ciszkowa iii. kaTeGOria zaGrOda nierOLniCza I miejsce (700 zł) Pani anna rążewska, romanowo Górne II miejsce (600 zł) Państwo bernadetta i sławomir słaboszewscy, Śmieszkowo III miejsce (500 zł) Pani renata mądra – wojtków, Piotr wojtków, zofiowo Wyróżnienie (200 zł) Państwo Cecylia i Jan Maksińczyk, Pomorska Wola Wyróżnienie (200 zł) Pan Dariusz Jankowski, Ciszkowo Wyróżnienie (200 zł) Pan Kamil Nowicki, Komorzewo Wyróżnienie (200 zł) Pani Joanna Bilska, Brzeźno Wyróżnienie (200 zł) Pani Teresa Kurowska, Romanowo Górne Wyróżnienie (200 zł) Pani Danuta Dolna, Jędrzejewo Wyróżnienie (200 zł) Pani Małgorzata Talaga, Mikołajewo

najPiękniejszy wienieC dOżynkOwy Pomiędzy występami zespołów ludowych i atrakcjami miał miejsce konkurs na Najpiękniejszy wieniec Dożynkowy. Konkurs wzbudzał wiele emocji. jury nie miało łatwego zadania. Ostatecznie wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce – sołectwo jędrzejewo II miejsce – sołectwo Komorzewo III miejsce – sołectwo Śmieszkowo wyróżnienie – sołectwo zofiowo wyróżnienie – sołectwo sarbia-sarbka wyróżnienie – sołectwo Kuźnica czarnkowska wyróżnienie – sołectwo brzeźno


#10

21 września 2021 | głos Czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

„zrób to sam” w Czarnkowie

P

WYDARZENIE W Szkole PodStaWoWej nr 1 W CzarnkoWie, odbyło Się uroCzySte otWarCie PraCoWni teChniki im. adama SłodoWego. W Wydarzeniu udział Wzięła rodzina tego znanego Pokoleniom PolakóW, a urodzonego W CzarnkoWie, ProPagatora teChniki.

*** W latach 1950–1958 Adam Słodowy był wykładowcą w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie, a następnie w Wojskowej Akademii Technicznej. Po opuszczeniu wojska poświęcił się popularyzacji majsterkowania, a od 1959 roku związał swoją karierę z telewizją, gdzie początkowo pracował jako konstruktor urządzeń sceno-technicznych. W latach 1961–1978 był redaktorem Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Dziecięcych TVP. Znany był jako prezenter programu Zrób to sam, który był częścią czwartkowego Ekranu z bratkiem, a potem niedzielnego Teleranka. W programie pan Adam prezentował osobiście, jak z ogólnie dostępnych rzeczy (np. zużytych opakowań) robić zabawki i przedmioty użytkowe. Program był nadawany przez 24 lata od 1959 roku do 1983 roku, łącznie wyemitowano 505 odcinków. Prowadził też program telewizyjny Adam Słodowy w domowym warsztacie (Program II, 1979). W 1983 r. przeszedł na emeryturę. Słodowy był również autorem wielu książek poświęconych samodzielnemu majsterkowaniu, w tym „Lubię majsterkować”, przeznaczonej dla starszych odbiorców, w której zamieścił niektóre informacje prezentowane wcześniej w telewizji, a także

FOT. GRZEGORZ WÓJCIK / PROMOCJA CZARNKÓW

omysłodawcą utworzenia tego wyjątkowego miejsca jest pan Andrzej Piechota, aktywny mieszkaniec Czarnkowa. Na uroczystość, która odbyła się 10 września, przybyła żona twórcy programu „Zrób to sam” wraz z rodziną. Wstęgę otwierającą drzwi do nowej Pracowni Technicznej im. Adama Słodowego przecięli: Bożena Słodowa, Andrzej Piechota i dyrektor szkoły Krzysztof Maćkowiak. Przypomnijmy, Adam Słodowy urodził się w 1923 roku w Czarnowie, a w latach 1930-1937 był uczniem tutejszej podstawówki. Niestrudzony popularyzator majsterkowania, autor i prowadzący programu telewizyjnego Zrób to sam, emitowanego przez 24 lata przez Telewizję Polską; autor książek i scenariuszy, w tym do animowanego serialu „Pomysłowy Dobromir”. Major Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Uśmiechu.

” projekty wielu nowych zabawek i urządzeń. Książka została przetłumaczona na języki obce, a jej łączny nakład wyniósł ponad 560.000 egzemplarzy. Słodowy pisał także książki o samochodach, dotyczące głównie obsługi i napraw starszych modeli marki Škoda. Był również autorem scenariusza do serii filmów animowanych dla dzieci Pomysłowy Dobromir (1973–1975) i Pomysłowy wnuczek (1984–1988),

a także filmu Śrubokręt i spółka (1976). Zagrał (przebrany za kobietę) w filmie Seksmisja epizodyczną rolę, w ramach której prowadził program telewizyjny w którym instruował w zakresie robienia na drutach. Na wniosek dzieci 21 marca 1974 roku został Kawalerem Orderu Uśmiechu; ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się 13 marca 1976 w Pałacu Młodzieży w Warszawie – otrzymał legitymację z numerem 107. W 1983 roku dostał nagrodę literacką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jako autor najpoczytniejszych książek w bibliotekach publicznych.

*** Adam Słodowy zmarł 10 grudnia 2019 roku, w wieku 96 lat. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim 17 stycznia 2020. To właśnie podczas uroczystości pogrzebowych, w których wzięła udział m.in. delegacja z Czarnkowa, powstał pomysł godnego upamiętnienia tego niezmordowanego propagatora polskiej techniki. Pomysł chętnie podchwycony został przez lokalnych przedsiębiorców, którzy pomogli w utworzeniu tego szczególnego miejsca. Wszyscy oni, podczas uroczystości, otrzymali medale Honorowy Przyjaciel Szkoły. Ciekawostką jest również fakt, że Urząd Pocztowy w Czarnkowie, wydrukował na tę okoliczność specjalną kartę pocztową oraz dedykowany znaczek i datownik. Uroczystość otwarcia pracowni uświetnił występ uczniów, którzy zebrali gromkie brawa za efektowną scenkę pt. „Zrób to sam”. gabriela ciżmowSka


www.glosonline.pl

#11

głos Czarnkowsko-trzcianecki | 21 września 2021

walne zgromadzenie odbędzie się pomimo pandemii WYWIAD z TADEuSZEM MAńCZAkIEM, PrezeSem zarządu SPółdzielni mieSzkanioWej lokatorSkoWłaSnośCioWej W trzCianCe, rozmaWia Jeszcze we wrześniu odbyć się ma Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance. Czy pandemia nie przeszkodzi w jego organizacji? – z punktu widzenia przepisów prawa nie ma przeciwwskazań, żeby przeprowadzić Walne zgromadzenie. oczywiście przy zachowaniu wszelkiej ostrożności. tak zrobiliśmy w ubiegłym roku. Wtedy osoby uczestniczące w Walnym zgromadzeniu, zobowiązane były do założenia maseczek. myślę, że i w tym roku, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, uda się Walne zgromadzenie przeprowadzić. oczywiście, jeśli wraz ze wzrostem zakażeń i postępującą tzw. czwartą falą pandemii, wprowadzone będą dodatkowe obostrzenia, to zastosujemy się do nich. Wiadomo, że ze względu na pandemię, nie wszystkim spółdzielniom udało się zgromadzenia przeprowadzić. Czy odsunięcie w czasie Walnego Zgromadzenia może być dla spółdzielni niekorzystne. – uważam, że bardzo niekorzystnie jest nie podejmować decyzji, które są wyłącznie w kompetencji Walnego zgromadzenia Członków Spółdzielni i odsuwać je w czasie. może to nieść za sobą negatywne skutki, które odczuć może sama Spółdzielnia, jak i jej Członkowie. na tegorocznym Walnym zgromadzeniu naszej Spółdzielni chcemy poddać pod głosowanie m.in. uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej, jaką wypracowaliśmy w ubiegłym roku. Chodzi o rozdysponowanie ponad 900 tysięcy złotych. zamierzamy przeznaczyć je

blemu byłoby znaczne podniesienie opłaty czynszowej dla mieszkańców. dzięki temu, że prowadzimy zyskowną działalność gospodarczą, możemy pozwolić sobie na znacznie mniejsze podwyżki czynszów. W chwili obecnej, by pokryć ujemny wynik funduszu eksploatacyjnego, musielibyśmy podnieść opłatę czynszową niemal o złotówkę za metr kwadratowy. to dużo. my proponujemy jednak, by przeznaczyć zysk na ten cel, przez to konieczne podwyżki wyniosą jedynie 30 groszy za metr kwadratowy. ale do przeznaczenia zysku na pokrycie ujemnego wyniku na kosztach eksploatacji potrzebna jest decyzja Wal-

” na zbilansowanie ujemnego wyniku eksploatacyjnego. ujemny wynik eksploatacyjny utrzymuje się dwa kolejne lata. również w tym roku, mimo podniesienia opłat, nadal będzie on „na minusie”, ale znacznie mniejszym. dlatego przeznaczenie zysku z działalności gospodarczej na ten cel jest bardzo uzasadnione. Skąd ten minus? – koszt eksploatacji budynków powinien być pokrywany z wpłat mieszkańców na czynsz. jeżeli te opłaty są

zbyt niskie, to nie pokrywają w pełni kosztów, jakie ponosimy. taki „minus” pojawia się najczęściej wtedy, gdy koszty gwałtownie rosną. Chodzi m.in. o ceny energii elektrycznej, wzrost wysokości podatków i opłat na rzecz budżetu, wzrost kosztów ubezpieczeń, konserwacji, wzrost cen wszystkich usług czyli między innymi kominiarskich, przeglądów budowlanych, naprawy domofonów itp. niestety tak, aktualnie się dzieje, że ceny rosną z miesiąca na miesiąc. najprostszym rozwiązaniem tego pro-

nego zgromadzenia. trzeba zaznaczyć, że ujemny wynik eksploatacyjny nie oznacza, że cała Spółdzielnia jest w złej kondycji finansowej. nie mamy problemu z płynnością finansową. Spółdzielnia nie ma też problemu z kolejnymi inwestycjami... – tak, faktycznie już od kilku lat ciągle budujemy nowe mieszkania. obecnie

kończymy już trzeci budynek wielorodzinny w obrębie ulic Fabrycznej i matejki. jeszcze w tym roku oddanych zostanie do użytku 29 nowych mieszkań. Całkiem niedawno podpisaliśmy ostatnią umowę na mieszkanie. „Galopujące” ceny materiałów budowlanych nie zagrożą tej inwestycji? – mamy podpisaną z wykonawcą bezpieczną umowę ryczałtową. materiały zostały zakupione znacznie wcześniej, przez co obecne podwyżki nie mają tak dużego wpływu na koszt budowy. największy obecnie wypływ mają za to koszty pracowników. nie wykluczone, że przez to zysk firmy realizującej budowę będzie niższy. nie wpłynie to jednak na koszty związane z budową, ponoszone przez Spółdzielnię. Czy po zakończeniu nowego bloku spółdzielnia będzie budować kolejne mieszkania? – taki mamy plan. kolejną naszą inwestycją miała być pierwotnie budowa dziesięciu domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Fabrycznej. okazało się jednak, że nie było zbyt dużego zainteresowania tego typu domami wśród nabywców. dlatego zdecydowaliśmy, że zrealizujemy w tym miejscu kolejny budynek wielorodzinny. W związku z tym wystąpiliśmy o wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Procedura w ratuszu ruszyła. myślę, że realne jest by budowa ruszyła w połowie przyszłego roku. Planujemy, że w nowym budynku znajdzie się około 45 mieszkań. tą inwestycją chcielibyśmy zamknąć roboty budowlane w tym obrębie miasta. dla mieszkańców budynków, które powstały wcześniej, bardzo niekorzystne jest, że w ich bezpośrednim sąsiedztwie ciągle się coś buduje... zamykając ten kwartał podniesiemy znacząco komfort zamieszkiwania w naszych blokach. Będą chętni na kolejne mieszkania? – Powiem tak: już są. bardzo nas to cieszy, bo w trzciance nowych mieszkań buduje się dość dużo, a mimo to nie mamy problemu ze znalezieniem chętnych. myślę, że tak samo będzie i tym razem. Dziękuję za rozmowę.


#12

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 21 września 2021

#13


#14

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 21 września 2021

#15


#16

21 września 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Spotkali się przy „Tablicy Pamięci”

W

ROCZNICA W samo południe 1 Września, delegacje przedstaWicieli Władz samorządoWych, z Burmistrzem Wielenia elżBietą ryBarczyk oraz przeWodniczącym rady miejskiej mirosłaWem myszkoWskim, złożyły kWiaty pod taBlicą pamięci ofiar ii Wojny śWiatoWej.

spólnie z organizacjami kombatanckimi, „Dziećmi Wojny”, jednostkami organizacyjnymi gminy i placówkami oświatowymi, seniorami z Wielenia, przedstawicielami lokalnych zakładów pracy i stowarzyszeń z terenu gminy oraz mieszkańcami oddano hołd poległym za wolność i niepodległość narodu polskiego. Wartę przy Tablicy Pamięci pełnili harcerze z Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. - Wrzesień jest miesiącem pamięci narodowej, uświadamia tra-

gizm II wojny światowej. Sięgamy pamięcią do ponurych wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w naszej historii. Dzień 1 wrze-

śnia skłania również do refleksji nad powojenną historią. Cyt. W. Hazlitta - „Ci, którzy nie mają pokoju w sobie- wojują z innymi...”

Dzisiaj ważne jest budowanie z prezesem Stanisławem Sałatą przyszłości opartej na pokoju, zgo- oraz przedstawicielom Koła Teredzie, współpracy, prawdzie i soli- nowego Stowarzyszenia „Dzieci darności pokoleń – powiedziała Wojny” w Wieleniu, które działa Elżbieta Rybarczyk Burmistrz w strukturach Zarządu Głównego Wielenia Związku Dzieci Wojny w MyśliW imieniu samorządu lokal- borzu. Prezesem Stowarzyszenia nego Pani Burmistrz podziękowa- „Dzieci Wojny” w Wieleniu jest ła za współorganizację spotkania Mieczysław Graś. członkom Zarządu Koła w WieLokalne święto o charakterze leniu Związku Kombatantów Rze- patriotycznym zakończyło się czypospolitej Polskiej i Byłych przy kawie z kombatantami oraz Więźniów Politycznych na czele „Dziećmi wojny” i wspomnieniach

dotyczących historii sięgającej czasów II wojny światowej. W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wieleniu zorganizowana została wystawa rzeźby autorstwa Józefa Wrony – „Chwała Bohaterom” poświęcona walczącym o wolność i niepodległość. Autor wystawy odebrał z rąk Burmistrza Wielenia podziękowanie za zaangażowanie w działania na rzecz promocji Ziemi Wieleńskiej. Hanna ForbricH, UM Wieleń


www.glosonline.pl

m

a

#17

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 21 września 2021 t

e

r

i

a

ł

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y


#18

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 21 września 2021

#19


#20 Zapolska pod wiatrakiem

nia, są tego najlepszym dowodem. Wspólna zabawa z literaturą trwała do południa. Tradycyjnie z polskiego domu gość nie powinien wyjść głodny i dlatego po strawie duchowej organizatorzy, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu oraz Biblioteka Publiczna im. Ks. Antoniego Ludwiczaka zaprosili uczestników na poczęstunek. Wiadomo nie od dziś, że czytanie wzmaga apetyt. Chleb ze smalcem oraz ogórki kiszone rozchodziły się jak świeże bułeczki. Tego dnia można było również zwiedzić wiatrak i usłyszeć jego niebywałą historię. UG LUBASZ

AKCJA W sobotę 11 września, tym razem pod wiatrakiem w Dębem, odbyła się kolejna, lubaska edycja narodowego czytania. Miejsce spotkania miłośników literatury, dość nieoczywiste, nadało niepowtarzalny klimat zmaganiom z jakże aktualną tragifarsą Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Można było odnieść wrażenie, że aktorzy tego przedstawienia, wśród których prym wiodły uczennice z Edukacji Lubasz, wcielając się w postaci dramatu bawili się przednio. Uśmiechy, które gościły na twarzach uczestników narodowego czyta-

www.glosonline.pl

FOT. LUBASZ.PL / GRACJAN DĄBKOWSKI

21 września 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

Magiczny koncert Eleni

D

WYDARZENIE WyjątkoWe miejsce i czas, niepoWtarzalni artyści i Wspaniała publiczność. plac koronacyjny W środoWy Wieczór 8 Września, bardzo licznie zapełnili mieszkańcy całej gminy i okolic, parafianie i osoby, które aktyWnie uczestniczą W corocznym, WrześnioWym odpuście.

zięki doskonałej współpracy księdza proboszcza Macieja Grzesia, władz samorządowych i instytucji kulturalnych z Czarnkowa i Lubasza, udało się zorganizować koncert wyjątkowej postaci, jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek – Eleni wraz z muzykami i kompozytorami, Kostas Dzokas oraz Aleksander Białous. Wyjątkowy klimat, ogromne ciepło i serdeczność, wspaniałe brzmienie i cudowne

r

e

k

l

a

m

słowa, płyneły ze sceny. Aktywnie do śpiewania włączała się też publiczność, nieco onieśmielona muzycznym blaskiem Eleni. Jak się oka za ło wy stęp ar tyst ki co rusz przerywały brawa, a wrześniowy wieczór i niebo pełne gwiazd pozwoliły wszystkim nam powrócić do wspaniałych przebojów i rzeczywistości, kiedy takie wydarzenia były normą. Przy łączamy sie do słów księdza proboszcza i bar dzo ser decznie dziękujemy

mecenasom, fir mom i instytucjom, dzięki którym muzyczne przedsięwzięcie udało się zaplanować i zrealizo wać, fir mom: Plastmet, Steico, Komat, Okręgowa Spółdziel nia Mle czar ska w Czarn ko wie oraz Miejskie Cen trum Kultu ry w Czarnko wie. Ochronę zapewniła Agencja Combat, a zdjęcia są autorstwa Gracjana Dąbkowskiego. GOK LUBASZ

a

Z wizytą w strażnicach GM. LUBASZ 13 września Wójt Gminy Lubasz – Marcin Filoda gościł u siebie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie st. bryg. mgr inż. Macieja Kubackiego. W trakcie spotkania dyskutowano o zadaniach z zakresu remontów i modernizacji remiz

OSP w gminie Lubasz. Przy tej okazji wraz z Komendantem Gminnym OSP druhem Jarosławem Torzyńskim i pracownikami Urzędu Gminy wizytowano również jednostkę OSP Stajkowo, w której zakończył się właśnie remont remizy polegający na wymianie posadzki, wymia-

nie okien, zakupu szafek strażackich. Przypomnieć należy, że Powiatowa Straż Pożarna partycypowała w kosztach wymiany posadzki w kwocie 7.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 18.000,00 zł pochodziły z budżetu gminy Lubasz. Wójt wraz z Komendantem odwiedzili także jednostkę OSP w Lubaszu, w której finalizowany jest remont strażnicy, rów-

nież przy udziale środków finansowych Powiatowej Straży Pożarnej. Na to zadanie z budżetu PSP pozyskano kwotę: 15.000,00 zł, co umożliwi wykonanie posadzki żywicznej w garażu. Jest to kolejny etap remontu remizy w Lubaszu, która została już częściowo przebudowana i nadal będzie modernizowana. UG LUBASZ


www.glosonline.pl

#21

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 21 września 2021

LUBASZ HIStoRIA, tRADYCJA, NASZ CHLEB – PoD tAKIM HASłEM GMINA LUBASZ UCZCIłA tEGoRoCZNE śWIęto PLoNóW. ZA NAMI DożYNKI GMINNo – PARAFIALNE, Do oRGANIZACJI KtóRYCH PRZYCZYNIło SIę WIELE INStYtUCJI I FIRM, W tYM SZCZEGóLNIE: GRUPA DoRA MEtAL, BANK SPółDZIELCZY W CZARNKoWIE oRAZ AGRo HANDEL. DoDAć RóWNIEż WARto, żE PRZY oKAZJI DożYNEK WSZYSCY CHętNI MoGLI SKoRZYStAć ZE SZCZEPIEń PRZECIWKo CovID 19, W RAMACH AKCJI #SZCZEPIMYSIę W LUBASZU. r

e

k

l

a

m

a

r

e

k

l

a

m

a


#22

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

#23

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 21 września 2021

43. lipień Drawy

Trzcianka z Pucharem Prezesa ON PZW

O

karski ul. 1000-lecia 9-15, Wałcz. Kontakt: tel. 602 659 461, e–mail: jerzyroch@wp.pl. Za wo dy od bę dą się zgod nie ze „Spor to wym re gu la mi nem po ło wu ryb” na ży wej ry bie. Pa tro nat me dial ny nad za wo da mi spra wu je mie sięcz nik „Wia do mo ści Węd kar skie”. Na uczestników zawodów czekać będą atrakcyjne nagrody oraz gorący posiłek.

ZAWODY Koło PZW Wałcz Miasto, Urząd Miasta Wałcz oraz Stowarzyszenie Miłośników Drawy zapraszają do udziału w ogólnopolskich zawodach muchowych „Lipień Drawy”. Zawody odbędą się 17 października, zbiórka przed zawodami o godz. 7.00 przy Leśniczówce Dębina. Opłata startowa w zawodach wynosi 50 złotych. Zapisy przyjmuje Sklep Rowerowo–Węd-

ZAWODY 12 września na zalewie KoszyCe ii w Pile odbyły się zawody sPławiKowe o PuChar Prezesa oKręgu nadnoTeCKiego Pzw w Pile. Pierwsze miejsCe w zawodaCh zdobyła drużyna Koła miejsKiego Pzw w TrzCianCe. rganizatorem zawodów był Zarząd Koła PZW Złota Kaczka. Sędzią głównym zawodów był kol. Zbigniew Aniserowicz. Zawody zaliczane były również do punktacji Grand Prix Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile. Po podsumowaniu zawodów okazało się, że pierwsze miejsce zajęła drużyna Koła

PZW Trzcianka Miasto (Lachowicz Łukasz, Kowaluk Andrzej, Kozak Mariusz). Dwa kolejne miejsca „na pudle” zajęły: Koło PZW Złota Kaczka I Piła (Włoch Rado sław, Ski ba Ma rek, Dy mek Ry szard) oraz Koło PZW Wałcz Miasto (Romańczak Jan, Stasiak Hieronim, Michalik Jerzy).

Indywidualnymi zwycięzcami w poszczególnych sektorach zostali: Turowski Wojciech – PZW Złota kaczka Piła (Sektor A), Kowaluk Andrzej – PZW Trzcianka Miasto (Sektor B), Kijek Roman – PZW Chodzież (Sektor C). Lau re atom pu cha ry wrę czał Pre zes ON PZW w Pile Czesław Pachowicz. o

g

ł

ZAWODY Sławomir Filip zwyciężył w zawodach spinningowych o Puchar Rancza Karolina i o Puchar Prezesa koła PZW Spławik Czarnków, rozegranych 5. września w Wałczu nad jeziorem Raduń. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Graj, a trzecie – ex equo – zajęli: Kajetan Grabicki i Janusz Krawiec. Gratulujemy! o

s

z

e

n

i

e


#24

FOT. UM TRZCIANKA

21 września 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

SPORTOWA NIEDZIELA W TRZCIANCE TRZCIANKA Za nami 39. Bieg im. Tadeusza Zielińskiego w Trzciance i 8. HYDRO Tour. Całodniowa impreza sportowa, połączona z licznymi animacjami i koncertami, to największe biegowe święto w Gminie Trzcianka. Sportowcy ścigają się w różnych kate-

goriach: jest bieg główny, marsz NW oraz wyścig wózków, ale także wyścig rowerowy i wyścig handbike'ów. Oczywiście jest też bieg dla dzieci. Podczas imprezy uruchomiony był również mobilny Punkt Spisu Powszechnego.

www.glosonline.pl

Profile for redakcja-glosonline

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #23/09/2021  

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #23/09/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded