Page 1

R

E

K

L

A

M

A

Największa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

gŁoS

M I E S I Ę C Z N I K

CZArNKowSKo -TrZCIANECKI CzytAj RówniEż w intERnECiE

K

L

NADNOTECKICH BULWARÓW

W

ramach zadania, na długości ponad pięciuset metrów wzdłuż brzegu Noteci, powstanie ciąg pieszo – rowerowy. Nabrzeże rzeki zostanie przeprofilowane, umocnione oraz wykonane zostaną dwa nabrzeża cumownicze, na których powstanie infrastruktura, umożliwiająca użytkownikom jednostek pływających za-

iSSn 2545-0247

E

ruSZYŁA BudowA

WIELEŃ Z pocZątkIEm LIpca roZpocZęły sIę roboty budoWLaNE ZWIąZaNE Z rEaLIZacją projEktu: „NadNotEckIE buLWary W WIELENIu”. INWEstycja ma być gotoWa W kWIEtNIu prZysZłEgo roku.

Nr 7 (44), 20 lipca 2021 r.

R

B E Z P Ł A T N Y

A

M

A

opatrzenie w wodę, zrzut ścieków oraz ładowanie akumulatorów. Wykonane zostaną także ścieżki edukacyjne i park ornitologiczno – przyrodniczy; pojawią się klomby z roślinnością nadnoteckich łąk, powstanie też plac zabaw. „Nadnoteckie Bulwary” są częścią kompleksowego projektu rewitalizacji Wielenia, który dzięki unijnym środkom zmienia się nie do poznania. R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A


#2

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

FOT. DAWID CZYŻ

500 osób na wolf race w trzciance

WYDARZENIE W weekend, 17-18 lipca, w Trzciance odbył się Wolf Race & Ninja Track, w którym wystartowało ponad 500 osób – dzieci i dorosłych. wolf race to ekstremalny bieg survivalowy z przeszkodami, który sprawdził możliwości fizyczne i wytrzymałościo-

we uczestników. licząca 10 km trasa biegła przy jeziorze sarcze i Długim, którego linia brzegowa jest niesamowicie urozmaicona. strona północna położona w lesie wymagała przebrnię cia przez licz ne bło ta, ka na ły i pod bie gi z poprzewracanymi konarami.

wyzwaniem było również 30 przeszkód, które dały się we znaki nawet najlepszym. zawodnicy mieli do pokonania rampy, ściany pionowe, równoważnie, zasieki, doły, wspinaczki, opony, multiringi, chomiki i nie tylko.

wYDarzenie Minione dni pod szyldem wampiriady sprawiły, że trzcianka niemal stała się polską stolicą horroru. Prócz świetnej atmosfery i dobrych filmów, ważniejszy jednak był cel przyświecający ca-

łemu wydarzeniu, a mianowicie zbiórka krwi, która odbyła się w sobotę na Placu Pocztowym. Krwiodawcy wspierający akcję, otrzymali kupony, które wzięły udział w losowaniu nagród podczas zakończenia Wampiriady.

FOT. RObeRT NAplOChA

Wampiriada w Trzciance

Cars & Fans – zlot aut w trzCianCe w niedzielę, 18 lipca, na Placu Pocztowym w trzciance podziwiać mogliśmy wiele niezwykłych samochodów oraz motocykli, dzięki wydarze-

reDaKCJa ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. Tel. +48 604 443 359 redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) Michał nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl reKlaMa i MarKetinG ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

niu Cars&Fans – zlot aut klasycznych, zabytkowych oraz modyfikowanych. na zgromadzonych czekały liczne atrakcje, nagrody, puchary i przede wszystkim super zabawa.

wYDawCa Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDIA s. c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

DruK Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

#3

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 lipca 2021

Uratowali życie 49-latka

A

CzarnKÓw POLICjANCI Z WyDZIAŁu RuChu DROGOWEGO KOMENDy POWIATOWEj POLICjI W CZARNKOWIE, 7 LIPCA, PODCZAS POPOŁuDNIOWEj SŁużBy ZAuWAżyLI LEżąCEGO MężCZyZNę NA STACjI BENZyNOWEj. NATyChMIASTOWA REAKCjA MuNDuROWyCh ORAZ SKuTECZNIE PRZEPROWADZONA AKCjA REANIMACyjNA POZWOLIŁA PODTRZyMAć fuNKCjE żyCIOWE 49 – LATKA DO CZASu PRZyjAZDu KARETKI POGOTOWIA.

sp. Marcin Zdanowski wraz z post. Bartoszem Janickim, pełniąc wspólnie służbę na terenie miasta Czarnkowa, zauważyli leżącego mężczyznę na stacji benzynowej. Niezwłocznie udali się w jego kierunku. Sprawdzając funkcje życiowe stwierdzili, iż ma on słabo wyczuwalny puls. Mężczyzna miał problemy z oddychaniem, nie mógł złapać powietrza, był siny na twarzy. Po wezwaniu karetki pogotowia policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kilkunastuminutowa akcja reanimacyjna mundurowych pozwoliła podtrzymać funkcje życiowe mężczyzny do czasu przyjazdu pomocy medycznej. Z chwilą przybycia pogotowia, ratownik z karetki przejął reanimację, a następnie użył defibrylatora. Po ustabilizowaniu pacjenta i przywróceniu funkcji życiowych został

on przetransportowany do Szpitala Powiatowego w Trzciance. Jeden z policjantów przeprowadził pilotaż transportu medycznego z pacjentem, tak

aby jak najszybciej dotarł on do szpitala natomiast drugi wraz ratownikiem jechał w karetce celem pomocy przy ewentualnej reanimacji niestabilnego pacjenta.

68-latka ukryła narkotyki w fotelu z PoliCJi Ponad 40 gramów narkotyków znaleźli krzyscy kryminalni w domu 68-letniej mieszkanki gm. Krzyż wlkp. Marihuanę i amfetaminę kobieta przechowywała w fotelu. teraz za posiadanie nielegalnych środków grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3. Policjanci z Ogniwa Kryminalnego krzyskiego komisariatu zajmujący się zwalcza-

niem przestępczości narkotykowej ustalili, że 68-letnia mieszkanka gminy Krzyż Wlkp. może posiadać środki odurzające. Nie mylili się. W jej mieszkaniu kryminalni znaleźli zbrylo ny proszek i susz ro ślinny. Łącznie zabezpieczono ponad 40 gramów tych substancji. Wstępne badania wykazały, że to amfetamina i marihuana. 68-latka zo -

sta ła za trzy ma na i prze wie zio na do ko mi sa ria tu, gdzie usły sza ła za rzut, a jej nielegalne środki trafiły do po licyjnego depozytu. Teraz o jej dalszym losie zadecyduje sąd. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. ŹRóDło: kpp cZARNkóW

Kto się nad nim znęcał? Policja prosi o pomoc z PoliCJi Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad psem rasy mieszanej. ranne zwierzę zostało znalezione w dniu 25 czerwca, w rejonie obwodnicy Czarnkowa na trasie Brzeźno – Śmieszkowo. W związku z powyższym Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które miałyby jakiekolwiek informacje na temat okoliczności tego zdarzenia, a w szczególności do osób, które poruszały się w tym dniu drogą W 178 na trasie Brzeźno -Śmieszkowo.

Wszelkie informacje, które mogą się przyczynić do ustalenia sprawcy tego zdarzenia lub wła-

ściciela psa, należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, pod nr alarmo-

wy 112 lub 47 77 48 200, e-mail: dyz ur ny.czarn kow@po.po li cja.gov.pl. ŹRóDło: kpp cZARNkóW

Stóg siana, kombajn i stajnia w ogniu GM. TRZcIANkA 17 lipca, zaraz po północy do stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Czarnkowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze stajni, kombajnu i stogu z balotami siana w miejscowości Biała. Do zdarzenia niezwłocznie zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG PSP Trzcianka, zastęp z JRG PSP Czarnków, zastępy OSP KSRG Biała i Siedlisko oraz zastępy OSP Nowa Wieś, OSP Stobno, OSP Trzcianka

i Oficera Operacyjnego KP PSP w Czarnkowie. Działania jednostek straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu piany ciężkiej oraz 10 prądów wody w natarciu na palące się obiekty, oświetleniu terenu działań i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy właścicielom gospodarstwa. W trakcie działań na miejsce przybył patrol Policji z Trzcianki, ZRM z Trzcianki i Pogotowie Energetyczne. kpSp cZARNkóW


#4 R

20 lipca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki E

K

L

A

M

A

www.glosonline.pl

Ponad 167 tysięcy dla MCK w Czarnkowie

C

PIENIĄDZE BARdzo doBRE wiAdoMości dotARły do czARnKowA z nARodowEgo cEntRuM KuLtuRy. niEdAwno ogłoszonE zostAły wyniKi KonKuRsu gRAntowEgo MinistERstwA KuLtuRy i dziEdzictwA nARodowEgo w RAMAch pRojEKtu pn. „KonwERsjA cyfRowA doMów KuLtuRy”.

elem konkursu było wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt. Udział w konkursie nie wymagał żadnego wkładu własnego. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców. Wśród nagrodzonych znalazło się Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie. Wniosek pod nazwą „Czarnkowskie Centrum Kultury Cyfrowej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 167.900 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup sprzętu, m.in. laptopy, komputery, skanery, kamery, aparaty czy pętle indukcyjne, ułatwiające korzystanie z dóbr kultury osobom niepełnosprawnym. Planowane są również szkolenia w zakresie prowadzonej animacji i edukacji kulturalnej. Możliwe bę-

dzie m.in. prowadzenie relacji on-line z wydarzeń kulturalnych oraz warsztatów on-line dla grup działających przy MCK. Planowana też jest digitalizacja zasobów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz ich udostępnianie w celach edukacyjR

E

nych i naukowych. Możliwe będzie tworzenie wirtualnych spacerów po wystawach i atrakcjach w plenerze. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Termin zakończenia projektu mija 30 czerwca 2022 r. K

L

A

M

A


www.glosonline.pl

#5

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 20 lipca 2021

43 tysiące na eko Tablice w Trzciance

Policjanci na hondach!

K

BEZPIECZEŃSTWO nA dRogAch powiAtu czARnKowsKo-tRzciAnEcKiEgo MożnA zoBAczyć poLicjAntów nA MotocyKLAch MARKi hondA, pRzEKAzAnych pRzEz KoMEndę wojEwódzKą poLicji w poznAniu. pojAzdy tE z pEwnością ułAtwią funKcjonARiuszoM „dRogówKi” dziAłAniA MAjącE zApEwnić BEzpiEczEństwo w Ruchu dRogowyM. omenda Powiatowa Policji w Czarnkowie wzbogaciła się o dwa motocykle Honda CBF. Pojazdy te posiadają specjalne policyjne wypo-

sażenie. Zostały przekazane do Wydziału Ruchu Drogowego, gdzie będą wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

nowa strona turystyczna Trzcianki na facebooku PIENIĄDZE Trzcianka: trudno wymówić, ale łatwo polubić! Zachęcamy do obserwowania nowego fanpage gminy Trzcianka, na którym będą prezentowane wspaniałe widoki, a także przedstawiane miejsca i historie, które może

nie każdy zna. Strona będzie mieć charakter typowo turystyczny i podróżniczy. Trzcian ka to wy jąt ko we miejsce w skali całego kraju, po sia da ją ce bo ga te tra dy cje oraz wy jąt ko wy kli mat. Naj większym skarbem gminy jest nieskażo na natura. To tu znaleźć można czy ste wody, bo gate w ru no leśne lasy, pięk ne krajobrazy i świeże powietrze. War to wy brać się w oko li ce jezior i rzeki Noteć, która płynie doliną oraz nad Buków kę, a szczególnie w okolice Smolarni! Na tu rystów czekają wido ko we trasy spacero we, ścieżki rowerowe, trasy nordic walking i zabytki.

W sytuacji wypadku lub kolizji, są w stanie nawet po zatłoczonej drodze bardzo szybko prze mie ścić się w re jon zdarzenia, udzielić pomocy poszko do wa nym, zor ga ni zo wać

objazdy lub udrożnić przejazd dla służb ratowniczych. Motocykle będą służyć również do zabezpieczania różnego ro dza ju im prez ple ne ro wych.

PIENIĄDZE Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozytywnie ocenił wniosek gminy Trzcianka i przyznał dotację celową w wysokości 43 200,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Eko Tablice w Trzciance. Projekt współtworzyć będzie grę miejską, mającą na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci odwiedzających place zabaw na terenie miasta Trzcianka. W ramach projektu, na siedmiu placach zabaw powstaną tablice edukacyjno-dydaktyczne, zawierające zagadki i rebusy dotyczące: informacji na temat ocieplenia klimatu, oszczędzania wody, roli

drzew w ekosystemie, gatunków chronionych zwierząt, zasad segregacji odpadów komunalnych oraz rozkładu odpadów w czasie. Oprócz edukacyjnego questu posadzonych zostanie 21 drzew. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynieść ma 54 000 zł. W ramach naboru pn. edukacja ekologiczna do WOŚiFW w Poznaniu wpłynęło łącznie 183 wniosków z czego do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowało się 52 wniosków. Oprócz Gminy Trzcianka dofinansowanie uzyskało również Nadleśnictwo Trzcianka i otrzyma 80 000 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego wraz z wiatą i wyposażeniem na terenie Szkółki Gospodarczej Nadleśnictwa Trzcianka”.


#6

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Termomodernizacja na Parkowym zostanie wykonana przed terminem? WYWIAD Z WIESłAWEM T. GroTTEM, PREZESEM ZaRZąDu CZaRNKOWSKIEj SPółDZIELNI MIESZKaNIOWEj W CZaRNKOWIE ROZMaWIa GABrIElA CIżMoWSkA Panie Prezesie, jesteście jedną z nielicznych spółdzielni mieszkaniowych w regionie, która w dobie koronawirusa nie zwolniła tempa, a wręcz przeciwnie – można powiedzieć – pracuje jeszcze bardziej intensywnie, realizując wszystkie zaplanowane inwestycje. Jak udało się wam to zrobić? – To prawda, w naszej Spółdzielni dużo obecnie się dzieje. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Walne Zgromadzenie, które udało nam się odbyć we wrześniu ubiegłego roku. To właśnie na nim zapadły najważniejsze decyzje, zwłaszcza te dotyczące kontynuacji kolejnego etapu termomodernizacji budynków na Osiedlu Parkowym I, dzięki którym możliwa jest kontynuacja termomodernizacji najstarszych budynków na osiedlu Parkowym oraz likwidacja gazowych przepływowych podgrzewaczy wody i doprowadzenie do mieszkań budynków 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 i 24 na osiedlu Parkowym w Czarnkowie ciepłej wody użytkowej. Proszę powiedzieć, w jakim tempie toczą się prace i czy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem? – Prace toczą się w bardzo dobrym tempie, a wiele wskazuje na to, że zostaną jeszcze przyspieszone. Obecnie na budynkach na osiedlu Parkowym trwają prace wykończeniowe w zakresie termomodernizacji ścian. Zostały już zakończone prace na budynku nr 8. Zamonto-

wano dodatkowo wiatrołap oraz nasadzono zieleń. Warto zwrócić również uwagę na estetyczną wiatę śmietnikową, która zastąpiła stary śmietnik. Zagospodarowano także teren wokół wiaty, tworząc dodatkowe miejsca parkingowe. Zostały też zakupione nowe ławki, a stare są lub będą odnowione; montowane są stojaki na rowery. Oprócz tego dokonano remontu połaci dachu i wymieniono stolarkę okienną w piwnicach. W budynkach nr 8, 7 i 1 zdemontowano już gazowe indywidualne przepływowe podgrzewacze wody i doprowadzono ciepłą wodę użytkową z kotłowni Geotermia Czarnków. We współpracy z firmą METROLOG wykonano i zainstalowano w budynkach nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 24 także nowe węzły cieplne. Z kolei w budynku nr 7 trwają prace wykończeniowe trzeciej ściany oraz prace przy wymianie chodników i opasek wokół budynków. Dokonano już także wymiany okien w pomieszczeniach piwnicznych oraz przeprowadzono likwidację „junkersów”, instalując podobnie jak w sąsiednich blokach, ciepłą wodę użytkową z Geotermii. To imponujące tempo. Wspomniał pan jednak, że być może prace te potoczą się jeszcze szybciej. Czym to jest podyktowane? – Tak to prawda, prawdopodobnie zdecydujemy się na zmianę harmonogramu prac, które rozłożone były na lata 2021-

2023. Patrząc jednak na drożyznę, jaka pojawiła się na rynku, szczególnie w segmencie materiałów budowlanych, rozważamy w gronie Zarządu CzSM możliwość przyspieszenia prac na pozostałych budynkach. Skąd taki pomysł? Prognozy nie są dobre i wygląda na to, że za dwa lata, za pieniądze, które mamy uruchomione z kredytu w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie, nie wykonany zaplanowanych zakresów prac. Zdrożeją jeszcze bardziej zarówno materiały budowlane, jak i usługi i konieczne będzie zaciąganie dodatkowych kredytów. Dlatego biorąc pod uwagę wysoki stopień zaawansowania prac termomodernizacyjnych przewidzianych na bieżący rok, a przede wszystkim zmieniającą się dy-

namikę wzrostową cen materiałów budowlanych, Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie podjął rozmowy z kierownictwem Banku, dotyczące aneksowania zawartych w 2020 roku umów termomodernizacyjnych, dla budynków usytuowanych na osiedlu Parkowym 6 i 5 oraz 24. Według nowych propozycji, jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie i zakończenie robót termomodernizacyjnych na budynkach nr 6 i 5, a ostatnie prace wykonane na budynku na os. Parkowe 24, zamiast w sierpniu 2023 roku, miałyby zakończyć się rok wcześniej – latem przyszłego roku. W budynkach, w których przeprowadzana jest termomodernizacja, de-

montowane są także „junkersy” i doprowadzana ciepła woda użytkowa, Czy również te prace mają zostać przyspieszone? – Tak, podjęliśmy już rozmowy z z firmą Winter o przyspieszeniu prac związanych z demontażem indywidulanych gazowych przepływowych podgrzewaczy wody i doprowadzeniu jeszcze w tym roku do mieszkań budynków 6, 5, 4 i 3 ciepłej wody użytkowej, a do budynku nr 24 na początku przyszłego roku. Podyktowane jest to nie tylko względami ekonomicznymi, ale również technicznymi. Korzystniejsze będzie bowiem podłączenie całego osiedla do Geotermii, ponieważ osiedle zasilane jest niskim parametrem wody i po montażu wymienników instalacji C. C. W. mogłoby dojść do zakłóceń w pracy instalacji zimą. Na jakim etapie są rozmowy z Bankiem i czy jest szansa, że wasze plany zostaną zrealizowane? – Wszystko wskazuje na to, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i że uda nam się zakończyć prace termomodernizacyjne na osiedlu Parkowym przed pierwotnie planowanym terminem. Cieszy mnie to ogromnie, bo dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystać każdą powierzoną nam złotówkę, ponieważ racjonalne gospodarowanie pieniędzmi Spółdzielni jest naszym priorytetem.

OSIEDLE PARKOWE

Nowa zieleń, mała architektura oraz plac zabaw i siłownia „pod chmurką” INWESTYCJE Miesz kań cy bar dzo chwa lą so bie zmia ny, ja kie za szły na osie dlu: przy każ dym blo ku po ja wi ły się no we na sa dze nia zie le ni. Warto podkreślić, że rośliny są zróżnicowane, co pozwala uniknąć osiedlowej monotonii.

To tal nie od mie nio ny zo stał również plac między blokami, gdzie pojawiła się efektowna zie leń – rzad ko spo ty ka ne na osie dlach miej skich: np. hor ten sje, la wen da czy ko ci miętka. Są również różne odmiany iglaków. Wszystko otoczone estetycznymi płotkami,

wysypane żwirkiem i uzupełnione efektownymi głazami. Hi tem osie dla jest no wy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, z której korzystają mieszkańcy także po zapadnięciu zmierzchu, ponieważ teren jest ogro dzo ny, od po wied nio zabezpieczony i oświetlony.


www.glosonline.pl

#7

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 lipca 2021

OSIEDLE PARKOWE - II ETAP TERMOMODERNIZACJI

OSIEDLE ZACISZE

Kompleksowa metamorfoza bloków i ich otoczenia

Nowe chodniki, drogi wewnętrzne oraz utwardzony i wyprofilowany plac przed garażami

INWESTYCJE Trwają prace przy II etapie termomodernizacji na osiedlu Parkowym. Docieplane są najstarsze budynki, izolowane w latach ubiegłych w przestarzałej technologii ciężko-mokrej. Warto przy tej okazji pokazać, jak wyglądały bloki oraz ich otoczenie wcześniej: nie-

równe chodniki, które dochodziły do obrysu budynku, mała ilość miejsc parkingowych; stare wiaty śmietnikowe. Dziś zmie nia się nie tyl ko ele wa cja bu dyn ków, któ ra utrzymana jest w żywych, pogod nych ko lo rach, ale me ta mor fo zę prze cho dzi rów nież całe otoczenie bloków. Chod-

niki odsunięte są od krawędzi budynków, co pozwala na nasadzenia pod blokiem efektownie wyglądającej, świeżej zieleni. Bu dyn ki do cze ka ły się też tak po trzeb nych wia tro ła pów. Warto zwrócić również uwagę na odnowione lub nowe ławki, a także bardzo estetyczne wia-

TAK BYŁO

TAK JEST

TAK BYŁO

TAK JEST

ty śmiet ni ko we, od dzie lo ne od ulicy słupkami tak, by nie zastawiać dostępu do nich samochodami. Przed blokami poja wi ły się, bądź po ja wią się również nowe stojaki do rowerów. Wykonywane są też nowe ciągi piesze, drogi dojazdowe oraz w miarę możliwości powiększane parkingi.

Najpiękniejsze balkony w czarnkowie i Lubaszu! koNkUrS W czwartek, 15 lipca komisja konkursowa dokonała przeglądu balkonów, w ramach I etapu konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon w Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Balkony oceniane były zarówno w Czarnkowie, jak i w Lubaszu. Wykonana została także dokumentacja fotograficzna. Wrażenia członków ko mi sji kon kur so wej są bar dzo

pozytywne: „Jak zwykle jesteśmy mile zaskoczeni” – mówią. „Pomi mo upa łu, któ ry nie sprzy ja upra wie kwia tów, jest pięk nie, a może nawet jeszcze ładniej niż w poprzednich latach. Dzięki roślinom, których w naszych zasobach co raz wię cej, na osie dlach jest we so ło i przy jaź nie, a o to przecież wszystkim chodzi”. II etap przeglądu balkonów zapla no wa no na wrze sień. Je śli

wszystko pójdzie dobrze, czyli jeśli warunki pandemiczne pozwolą, w grudniu odbędzie się tradycyj ne spo tka nie lau re atów konkursu, które w ubiegłym roku, w związku z reżimem sanitarnym, musiało zostać odwołane. W tym roku jest nadzieja, że lokatorzy spotkają się, wymienią doświad cze nia i przede wszyst kim spędzą razem miły wieczór. GAB

INWESTYCJE Na osiedlu utwardzony został kostka polbrukową wjazd do garaży, wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz nowymi chodnikami, a także zejściem do ulicy. War to zwró cić uwa gę na odpowiednie wyprofilowa-

nie placu przed garażami, które wcześniej regularnie zalewane były podczas deszczu. Teraz problem ten już nie występuje. Przy wyremontowanych odcinkach dróg i chodników pojawiły się również estetyczne nasadzenia nowej zieleni.


#8

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

oddaj krew i utrzymaj puls świata M

A

T

E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y

W

ZDROWIE KażDEgO DNIa, NIEZalEżNIE OD PORy ROKu, POgODy cZy PaNDEmII, Z KTóRą sIę Zmagamy, WalcZą O ZDROWIE I życIE PacjENTóW Wymagających lEcZENIa KRWIą lub jEj sKłaDNIKamI, WIEDZąc, żE lOs TysIęcy Osób jEsT W Ich życIODajNych RęKach. mOWa O hONOROWych DaWcach KRWI – WsPaNIałych DaRcZyńcach KRWINEK I RaTOWNIKach życIa, WIERNych sZcZyTNEj IDEI DObROWOlNEgO I bEZINTEREsOWNEgO DZIElENIa sIę cENNym DaREm życIa Z INNymI. poniedziałek, 14 czerwca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa. Święto ustanowiono w 2004 roku, aby uhonorować tych, którzy bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi darem życia jakim jest krew. Przypada ono w rocznicę urodzin dra Karla Landsteinera – odkrywcy grup krwi uhonorowanego Nagrodą Nobla. Propagowanie tego dnia ma zwiększać świadomość społeczeństwa jak bezcenne jest oddawanie krwi i zachęcić do jej oddawania.

„Krewniacy” z czarnKowa – Bez honorowego krwiodawstwa, bez armii ludzi dobrowolnie i bezpłatnie oddających krew nie można byłoby przeprowadzić zabiegów, operacji oraz leczyć i ratować ludzi. Dziękujemy wszystkim honorowym krwiodawcom oddającym krew nie oczekując żadnego szczególnego wynagrodzenia, poza świadomością uratowania życia choremu. Szczególnie zaś jesteśmy wdzięczni tym, którzy oddają krew bardzo regularnie. Naszą nadzieją jest, że nowe pokolenie krwiodawców będzie ich naśladować, stale dostarczając krwi, by ratowała życie chorego gdziekolwiek i kiedykolwiek – mówi starosta czarnkowsko-trzcianecki Feliks Łaszcz. Z kolei Krzysztof Wiza, aktywny działacz społeczny i Honorowy Dawca Krwi dodaje: – Krwi nie da się wyprodukować i dlatego jest niezastąpiona. Dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich możemy dokonać w swoim życiu. Nieważne, czy jesteśmy bogaci, czy biedni.

Zawsze można czymś się podzielić. Niekoniecznie musi to być materialny przedmiot może to być KREW. Krzysztof Wiza oddał łącznie 56,7 litra krwi (126 razy po 450 ml) i należy do zaszczytnego grona „czarnkowsko-trzcianeckich krewniaków”. Rekordziści z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oddali jej jeszcze więcej. Jeden z nich, pochodzący z Ciszkowa, jest przekonany, że to najlepsze, czego dokonał. – Już ponad 80 litrów mojej krwi popłynęło do innych żył. Jestem dumny z tego, że jestem dawcą. Mnie to nic nie kosztuje, a mogę uratować komuś życie i to jest piękne wspaniałe uczucie – mówi.

ile potrzeba Krwi, aby uratować ludzKie życie? • • • •

do przeszczepu szpiku: ok. 5 litrów do przeszczepu wątroby: ok. 6 litrów do przeszczepu serca: ok. 8 litrów do przeszczepu płuca: aż 10 litrów!

Każdego roku w Polsce przeprowadzanych jest 1,7 mln transfuzji, ratujących życie nie tylko ofiarom wypadków, ale również osobom chorym na nowotwory krwi. Te dane z pewnością dają do myślenia… Nie bądźmy obojętni!

Krwi nie można wyproduKować! Pomimo trwających intensywnych badań nad wytworzeniem syntetycznej krwi, dotychczas naukowcy nie opracowali metody pozwalającej na wyprodukowanie krwi w warunkach laboratoryjnych. Nie są dostępne sposoby przemysłowego pozyskania składników krwi, więc jedynym sposobem na pozyskanie krwi, jest jej oddawanie. Eksperci zaznaczają, że oddawanie krwi nie uzależnia i nie zmienia procesu tworzenia krwi w organizmie, a wszelkie inne opinie krążące na ten temat nie mają podstaw naukowych.

Mniej krwi przez pandemięW związku z pandemią zapasy krwi, którymi dysponują szpitale pomniejszają się każdego dnia, dlatego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim organizowane są liczne akcje promujące oddawanie krwi. Do najbardziej znanych zaliczyć można akcję „Nie bądź żyła, oddaj krew – zostań dawcą szpiku”. Celem jej jest promocja krwiodawstwa, a przede wszystkim uzmysłowienie społeczeństwu, że nawet najlepsze kliniki, najlepszy sprzęt i najlepsi specjaliści nie wykonają operacji, gdy zabraknie krwi.

Kto może zostać dawcą? Dawcami mogą być osoby między 18. a 65. rokiem życia, ważące co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano żadnego zabiegu naruszającego ciągłość tkanek np. akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, makijażu permanentnego; które nie miały wykonywanych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych np. gastroskopii czy laparoskopii oraz nie były leczone krwią i jej składnikami. Szczegółowy wywiad przed pobraniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą jej oddawać. Eksperci zalecają, by oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci.


www.glosonline.pl

Michał Sokołowski – kierownik działu marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu podaje kilka wskazówek dla chętnych do oddania krwi: – Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny niskotłuszczowy posiłek i wypić ok. 1,5 litra płynu. Niewskazane jest przychodzenie na czczo. Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od 6 do 8 minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 50 minut. W przypadku kobiet obowiązuje limit 4 oddań w ciągu roku, natomiast w przypadku mężczyzn pułap ten wynosi 6. Czasową niezdolność do oddawania krwi przez kobiety powoduje okres miesiączkowania i 3 dni po jego zakończeniu. Minimalny odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi donacjami krwi powinien wynosić minimum 8 tygodni.

czy można oddać Krew po szczepieniu? Wbrew pozorom okres pandemii przyczynił się do usprawnienia procesu rejestracji. – Teraz wszyscy chętni mogą jej dokonać elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.rckik.poznan.pl, co zdecydowanie przyspiesza i ułatwia cały proces – dodaje Michał Sokołow-

R

E

K

#9

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 lipca 2021

L

ski. – W związku z trwającą właśnie akcją szczepień powszechnych przeciw Covid-19 istotnym jest uświadomienie chętnym krwiodawcom, iż zaszczepienie się nie stanowi przeciwskazań do oddawania krwi, jednakże wymagana jest przerwa obowiązkowa od przyjęcia szczepionki – mówi. Wynosi ona 48h od przyjęcia dawki szczepionek Pfizer i Moderna oraz 14 A

M

A

dni w przypadku szczepionek AstraZeneca i Johnson & Johnson. Profity dla krwiodawców W całej sprawie nie sposób pominąć też kwestii profitów, jakie otrzymać można z ty tułu oddawania krwi. Oprócz legitymacji Honorowego Dawcy Krwi i ekwiwalentu kalorycznego, krwiodawcy przysługują 2 dni usprawiedliwio nej nieobecności w pracy

(w dniu oddania i kolejnym), jak również odliczenie od dochodu przy rozliczeniu PIT. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.rckik.poznań.pl”. Krew w waKacje

szczególnie potrzebna!

Zbliżają się wakacje. To newralgiczny moment w kalendarzu. ZwiększoR

E

K

na liczba wypadków – i co za tym idzie – większe zapotrzebowanie na krew, a z drugiej strony okres urlopowy, podczas którego honorowi dawcy krwi są mniej aktywni, niż w ciągu roku powoduje, że pojawia się najwięcej apeli centrów krwiodawstwa o oddawanie krwi. wioletta SzuKajło StaroStwo powiatowe w czarnKowie L

A

M

A


#10 A

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki R

T

Y

K

U

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

www.glosonline.pl

J

N

Y

absolutorium dla Wójta Gminy Czarnków

J

SAMORZĄD XXXIX SeSJA RAdY GMINY CzARNKów MIAŁA UROCzYSTY ChARAKTeR ze wzGlędU NA POdJęCIe UChwAŁY RAdY GMINY O UdzIeleNIU AbSOlUTORIUM wóJTOwI bOleSŁAwOwI ChwARśCIANKOwI zA ROK 2020.

ak podkreślił wójt, budżet to praca zbiorowa wielu osób, w którym uczestniczy Rada Gminy, wójt jako organ wykonawczy, ale również pracownicy urzędu, jednostek organizacyjnych, a w sposób szczególny w pracę nad budżetem zaangażowana jest pani skarbnik, odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej. Moment uchwalenia budżetu na dany rok jest tak naprawdę początkiem ciągłej pracy nad zwiększeniem dochodów, korektą wydatków i wprowadzania nowych zadań. Jest to proces dynamiczny, adekwatny do zmieniającej się sytuacji. Rok 2020 zostanie zapamiętany w historii świata jako rok zmagania się z globalną, groźną w skutkach epidemią koronawirusa. W tych trudnych, epidemicznych warunkach były realizowane zadania wynikające z budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Sytuacja finanSowa Dochody budżetu w roku 2020 wynosiły 57,7 mln zł i były wyższe o 5,4 mln w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki natomiast odpowiednio 60,1 mln w stosunku do 51,6 mln w roku poprzednim. W 2020 wystąpił deficyt budżetowy, a więc było więcej wydatków w stosunku do dochodów – w kwocie 2,4 mln zł. Dochody własne wzrosły z 16,7 mln zł w 2019 do niemal 17 mln w 2020, co stanowi niemal 30 % dochodów ogółem. Obserwuje się ciągły wzrost dochodów z podatku PIT i CIT. W 2020 była to kwota 8,8 mln zł. W stosunku rok do roku to ponad 0,4 mln zł więcej. W ujęciu 5 letnim to kwota o niemal 3,5 mln złotych większa. Pomimo trudnego roku trend się utrzymał, chociaż nieco spowolnił, w poprzednim roku było to 0,8 mln. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców i o stopniowym wzroście dochodów osobistych. W roku 2020 subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa wynosiła 16,4 mln. zł i była wyższa o ok. 0,3 mln w stosunku do roku poprzed-

niego, natomiast subwencja oświatowa będąca częścią składową subwencji wynosiła 9 mln i utrzymywała się niemal na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym. Subwencja wyrównawcza będąca drugim składnikiem subwencji ogólnej wy-

Wójt spotkał się z sołtysami SAMORZĄD W odnowionej sali wiejskiej w Marunowie odbyło się spotkanie wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka z sołtysami. Było to pierwsze od ponad roku stacjonarne spotkanie sołtysów. Mówiono między innymi o przygotowaniu planów do funduszy sołeckich. Przedstawiono również pracowników powołanego z dniem 1 czerwca Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków. Sołtysi zapoznali się z listą usług społecznych, które będą realizowane przez CUS. Będą to opieka wytchnienia, Lokalny Klub Rodziny, Stacjonarny Klub Seniora, mobilny klub seniora, reintegracja społeczno-zawodowa w ramach Centrum

Integracji Społecznej, edukacja zdrowotna i obywatelska w szkołach oraz oferta kulturalna dla mieszkańców gminy. Bardzo istotne były również uwagi sołtysów odnośnie ich pracy i relacji w środowisku lokalnym. Wyrażono wolę, by zorganizować szkolenia podwyższające kompetencje liderów, pracujących w środowisku gminy Czarnków. Mówiono również o działalności Kół Gospodyń Wiejskich, których na terenie gminy powstaje coraz więcej. Sołtys Zofiowa Mirosława Mietlicka zaprosiła wszystkich do swego sołectwa na gminne dożynki, które odbędą się 29 sierpnia. Urząd Gminy Czarnków

nosiła 7,4 mln zł i wzrosła o 0,3 mln w stosunku do roku ubiegłego. Jak poinformował wójt, dotacje krajowe również mają tendencję wzrostową i jest to kwota 23,2 mln w stosunku do 19,4 mln roku poprzedniego.

W ujęciu procentowym to 40,3 % (rok wcześniej 37%) w stosunku do dochodów ogółem. Jest to najwyższy wskaźnik w powiecie. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 8 mln zł. W roku 2019 była to kwota 4,9 mln zł, a więc dużo więcej niż w roku poprzednim. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 13,3 %. Udało się zrealizować niemal 70 pozycji zadań inwestycyjnych od bardzo małych w granicach 10 tys. zł do dużych powyżej 1 mln. zł. Pomimo trudnego roku, kłopotów wykonawców w związku z epidemią tylko czterech zadań nie udało się wykonać. Jednym z nich był wykup infrastruktury siłowni zewnętrznej od stowarzyszenia. Wydatki inwestycyjne, które były kluczowe w 2020, to wydatki oświatowe, w tym rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Romanowie Dolnym oraz adaptacja budynku poszkolnego na przedszkole w Gajewie. Wydano na te cele oraz inne oświatowe 3,7 mln zł. Jest to też absolutny rekord w powiecie. W przeliczeniu na mieszkańca jest to 319 zł. W powiecie są gminy, które mają ten wskaźnik zerowy. Wójt podkreślił, że są to inwestycje w naszą przyszłość, w jakość wychowania i nauczania. Wydatki inwestycyjne na oświatę należą także do najwyższych w województwie (12 lokata na 113 gmin wiejskich). Wzrosły one z 17,6 mln w roku 2019 do 22,8 mln w roku 2020. W stosunku do wydatków ogółem stanowi to 38 % do 34% w roku poprzednim. Drugi wydatek inwestycyjny kwotowo to budowa dróg, która kosztowała łącznie 2,2 mln zł. Dużym zadaniem zrealizowanym z dofinansowaniem z programu rządowego była rozbudowa drogi ul. Krętej w Ciszkowie. Wydatki na pomoc społeczną kształtowały się od 5,9 mln w roku 2015 do 16,1 mln w roku 2017 i 16,2 mln w roku 2018, 18 mln zł w 2019 oraz 21,9 mln w roku 2020. W 2015 było to 18,3 % wydatków ogółem, w 2017 34,9 % (co było związane z pełnym rokiem funkcjonowania programu 500+),


www.glosonline.pl

#11

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 lipca 2021

w 2018 30,5 %, w 2019 35 %, a w 2020 36,45%. Wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca waha się od 2427 zł. Na świadczenia wychowawcze, w tym program 500+, przekazana została kwota 13,1 mln zł. W roku poprzednim było to 10,5 mln zł. Gmina Czarnków ma jeden z najniższych wydatków na organy i urzędy administracji samorządowej w powiecie na osiem gmin. Wskaźnik tego wydatku w stosunku do wydatków ogółem to 9,1 %, a w przeliczeniu na mieszkańca 477 zł. Wójt podkreślił również, że jest dalsza i pilna potrzeba, w trosce o jakość kadry, podwyższania wynagrodzeń. – W projekcie budżetu na 2022 zaproponuję podwyżkę adekwatną do sytuacji na rynku pracy – powiedział. Interesujące są też pewne dane demograficzne. Gminę zamieszkuje 11.650 mieszkańców w 2002 – 10.700, w 2009 – 10.900, w 2011 – 11.147, w 2015 – 11.377, w 2018 – 11.414. Gmina Czarnków ma dodatni przyrost naturalny, tendencja w gminach wiejskich oddalonych od centrum jest niestety odwrotna.

Zadłużenie Do roku 2013 obowiązywały 2 wskaźniki ograniczania zadłużenia. Jeden z nich stanowił, że kwota długu nie może być większa niż 60% dochodów ogółem na koniec okresu sprawozdawczego. Od roku 2014 obowiązuje nowy system ograniczenia długu w formie indywidualnego wskaźnika ograniczenia wartości spłat i obsługi długu art. 243 uofp. Porównawczo używa się jednak wskaźnika procentowego. Największe zadłużenie gminy było w roku 2011 i stanowiło ono 35% w stosunku do dochodu ogółem, w 2013 było to 24%, w 2014 – 21%, w 2015 – 15,2%, w 2016 – 13,3%, w 2017 – 17,8%. W 2018 – 25,9%, w 2019 – 25,8%, a w 2020 – 29%. W liczbach bezwzględnych to 16,8 mln zł w stosunku do 13,5 mln w roku poprzednim. Stanowi to kwotę 1468 zł w przeliczeniu na mieszkańca.

nadwyżka operacyjna To róż ni ca mię dzy do cho da mi bie żą cy mi a wydatkami bieżącymi, nadwyżka mówi o poziomie zdolności inwestycyjnej i kredytowej. Kwotowo to wartość 2,6 mln zł, udział nad-

Najlepsi uczniowie Gminy Czarnków AGRODY Tegoroczni absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce to 21 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. 1918/1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicah, Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi, Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie oraz Szkoła Podstawowa im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym.

Absolwentom gratulacje złożyli: Wójt Bolesław Chwarścianek oraz Zastępca Wójta Monika Piotrowska. Wszyscy otrzymali również bony wartości 170 zł, do wykorzystania w sklepie sportowo-rowerowym. Uczniom serdecznie gratulujemy znakomitych wyników w nauce, które świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Życzymy sukcesów w kolejnych etapach edukacji. Urząd Gminy Czarnków

wyż ki ope ra cyj nej w do cho dach bie żą cych to 4,7 % Urząd obsługuje mieszkańców gminy w zakresie zaspokojenia wszystkich zbiorowych potrzeb. To szeroki katalog spraw zarówno w sferze administracyjnej, jak i infrastrukturalnej oraz społecznej. To wiele zagadnień i zadań, które trudno wyliczyć i wymierzyć, szczególnie w zakresie administracyjnym. Żeby to ocenić w liczbach wymiernych, należałoby przeanalizować ilość wydanych decyzji, postanowień, zaświadczeń, ilość zgłoszonych i załatwionych spraw. Są ich tysiące. Jednym z mierników działalności wójta jest też ilość wydanych zarządzeń. W okresie sprawozdawczym wójt Gminy Czarnków wydał 151 zarządzeń w tym: • 77 zarządzeń organizacyjnych dotyczących m innymi regulaminów, wyborów pełnomocnictw i upoważnień pracowników, inwentaryzacji, naborów na wolne stanowisko urzędnicze powołujących komisje przetargowe • 47 zarządzeń budżetowych dotyczących planów i sprawozdań finansowych, zmian budżetowych

27 zarządzeń dotyczących oświaty m. in. Stopnia awansu zawodowego nauczycieli, przekazania uprawnień niezbędnych do działania jednostki To pokazuje ogrom pracy administracyjnej, której pozornie nie widać ale przygotowanie każdego dokumentu w tym szczególnie decyzji administracyjnych wymaga poświęcenia niekiedy wielu godzin pracy urzędnika. Wiele spraw jest załatwianych niezwłocznie, niekiedy bez śladu w dokumentach. Kalendarz pracy wójta, zastępcy wójta i sekretarza wypełniony jest niezliczoną ilością spotkań, wyjazdów w obrębie gminy i na zewnątrz, pracy w stowarzyszeniach których gmina jest członkiem. Jest to praca która ma charakter nienormowany i odbywa się także w soboty i niedziele. Na zakończenie Wójt Bolesław Chwarścianek podziękował Radzie Gminy za dotychczasową współpracę, za zrozumienie i poparcie w podejmowaniu trudnych, ważnych, niekiedy strategicznych decyzji. Urząd Gminy Czarnków


#12

20 lipca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

„nowe życie” sali wiejskiej w Folsztynie

M

INWESTYCJE 27 czERwcA odbyło się otwARciE sALi wiEjsKiEj w FoLsztyniE, stAnowiącEj cEntRuM AKtywności wsi. uRoczystość popRzEdzonA byłA Mszą świętą odpustową, odpRAwioną w zAbytKowyM, nEogotycKiM KościELE FiLiALnyM pw. św. piotRA i pAwłA.

szy Św. przewodniczył proboszcz Parafii pw. św. Rocha w Wieleniu ks. kanonik Marek Kapitulski. W wspólnej modlitwie dziękczynnej uczestniczyli – parafianie, mieszkańcy sołectwa Folsztyn i okolicznych miejscowości, przy udziale przedstawicieli samorządu lokalnego i zaproszonych gości. Po Mszy św. utworzony został korowód, który na plac przy sali wiejskiej poprowadziła Czarnkowska Orkiestra Dęta. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną, w kościele i podczas uroczystości z okazji otwarcia sali wiejskiej w Folsztynie.

*** Folsztyn od Wielenia dzielą 4 km, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się Nowe Dwory i Kałądek. Mieszkańcy sołectwa Folsztyn, ale także okoliczni mieszkańcy, przyznają, że ponad trzydzieści lat czekali na to, aż w końcu spełni się ich wielkie marzenie o nowej sali wiejskiej, bo przecież sala od pokoleń służyła mieszkańcom. W okresie powojennym stacjonowało tu między innymi kino objazdowe. Po latach funkcjonowania, również jako świetlica środowiskowa i miejsce licznych spotkań mieszkańców, sala zaczęła wymagać gruntownego remontu. Z pomocą przyszła Gmina Wieleń, która skutecznie sięgnęła po środki zewnętrzne na realizację planowanej inwestycji. W latach 2020 – 2021, dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obiekt wraz z sąsiednim budynkiem gospodarczym przeszedł kompleksową modernizację i przebudowę. Pozyskano dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 499,679 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.” Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.050.000 zł. Inwestycję prowadziła Gmina Wieleń, przy czym inwestorem zadania był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, który obecnie zmienił status i nazwę – „Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu”.

*** Bur mistrz Wie le nia Elż bie ta Ry bar czyk pod czas wy stą pie nia oko licz no ścio we go po R

E

K

L

A

dzię ko wa ła za wspar cie ko lej nej, gmin nej in we sty cji. „Niech ten obiekt służy mieszkańcom i gościom przez długie lata. Życzę, aby to miejsce było przedmiotem dumy, radości ze wspólnych przedsięwzięć, miejscem integracji i budowania więzi społecznych. Życzę również, aby każdy kto będzie z niego korzystał traktował to miejsce z szacunkiem i szczególną dbałością o wspólną przestrzeń, w której ma rozkwitać życie kulturalne i społeczne” – powiedziała. Podziękowania Samorządu Gminy Wieleń za wsparcie realizacji inwestycji otrzymał biorący udział w minionej uroczystości Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk. Na ręce Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adama Bogrycewicza przekazane zostały podziękowania dla Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego. Podziękowanie za realizację inweM

A

stycji otrzymał również wykonawca inwestycji – P. P. H. U ALMAR Aneta Ziopaja, Krzyż Wielkopolski. Firma reprezentowana była w dniu imprezy przez Rafała Kupczyka Dyrektora Działu Zakupów. Nie zabrakło również podziękowań dla całej zaangażowanej społeczności wsi Folsztyn, sołtysa wsi Przemysława Sanockiego i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Folsztynie. Pani Burmistrz przekazała do sali obraz inwestycji – „Tak Było, Tak Jest ….” Z kolei Janusz Białoskórski Radny Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Prezes Powiatowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w swoim wystąpieniu podkreślił, że kolejne inwestycje gminne przysparzają mu dumy jako mieszkańcowi gminy. Część dotycząca podziękowań była również okazją dla mieszkańców sołectwa, by podziękować Pani Burmistrz Wielenia Elżbiecie Rybarczyk za nowoczesną salę wiejską w Folsztynie. Sołtys reprezentując społeczność wiejską podziękował R

E

przedstawicielom samorządu, pracownikom instytucji kultury oraz wykonawcy. Udział w ceremonii przecięcia wstęgi wzięli: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz, przedstawiciel Wykonawcy Inwestycji PPHU ALMAR Aneta Ziopaja Krzyż Wielkopolski – Rafał Kupczyk, Sołtys wsi Folsztyn Przemysław Sanocki oraz przedstawicielka KGW Folsztyn, Grażyna Sanocka. Na zakończenie odbył się koncert „pod chmurką”, w wykonaniu Czarnkowskiej Orkiestry Dętej, działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. Wystąpił również zespół taneczny „Guleckie Szprychy” z Gulcza. Atrakcji moc przygotowało Sołectwo Folsztyn, Koło Gospodyń Wiejskich w Folsztynie oraz Nadnoteckie Centrum Kultury. Wszystkich zachęcono do angażowania się w życie kulturalne i społeczne wsi Folsztyn. Hanna ForbricH, UM Wieleń K

L

A

M

A


M

A

t

E

R

#13

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 20 lipca 2021

www.glosonline.pl

i

A

ł

p

R

o

M

o

c

y

j

n

y


#14

20 lipca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

w wieleniu powstało Nadnoteckie Centrum Kultury

O

zmiany W zWiązku z realizacją przedsięWzięć reWitalizacyjnych W Gminie Wieleń konieczne okazało się przyGotoWanie instytucji kultury do proWadzenia noWych zadań: mediateki, W skład której Wchodzi BiBlioteka XXi Wieku Wraz czterema filiami, „kino za roGiem”, pracoWnia noWoczesnych technoloGii, centrum Współpracy WielopokolenioWej oraz centrum Wsparcia rodziny.

Rozpoczęły się prace na bulwarach w Wieleniu inwestycje z początkiem lipca rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „nadnoteckie bulwary w wieleniu”. Zadanie stanowi część kompleksowego projektu „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” (WRPO 2014-2020). Moduł związany z bulwarami realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania, na długości ponad pięciuset metrów wzdłuż brzegu Noteci, powstanie ciąg pieszo – rowerowy. Nabrzeże rzeki zostanie przeprofilowane, umocnione oraz wykonane zostaną dwa nabrzeża cumownicze. Jedno przy zejściu do rzeki ulicą Nadnotecką i drugie po zachodniej stronie mostu na Noteci.

Na nabrzeżach powstanie infrastruktura umożliwiająca użytkownikom jednostek pływających zaopatrzenie w wodę, zrzut ścieków oraz ładowanie akumulatorów. Poza pasem przylegającym bezpośrednio do rzeki Noteć, na działkach stanowiących własność gminy, wykonane zostaną: ścieżki edukacyjne, park ornitologiczno – przyrodniczy, tablice historyczne, klomby z roślinnością nadnoteckich łąk, plac zabaw oraz wielofunkcyjna przestrzeń umożliwiająca realizację przedsięwzięć integracyjnych i informacyjno – promocyjnych. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2022 roku. radosław janeckI, uM w wIelenIu

Inwestycje w wIelenIu

Przebudowa ulicy bęglewskiej w czerwcu zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy bęglewskiej w wieleniu”. W roku 2020 wykonano pierwszy etap robót – włączenie do drogi wojewódzkiej nr 135 – ul. Potrzebowickiej. Następnie, dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, możliwe było dokonanie w trybie przetargowym wyboru wykonawcy oraz przystąpienie do prac związanych z całościową realizacją zadania.

rganizowanie rozległej działalności kulturalno – edukacyjnej wy kro czy ło zna czą co po za funk cje sta tu to we Miej sko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wiele niu, de ter mi nu jąc tym sa mym konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu tej jednostki. Ze stanowiska dy rek to ra zre zy gno wa ła w ma ju 2021r. Alicja Adamczyk, podpisując stosowne porozumienie. Wobec powyższego Rada Miejska w Wieleniu podjęła uchwałę dotyczącą funkcjonowania Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu. W dro dze kon kur su na sta no wi sko Dy rek to ra Nad no tec kie go Cen trum Kul tu ry w Wie le niu po wo ła ny zo stał Mar cin Waś ko. Ali cja Adam czyk na dal po zo sta je kie row ni kiem Ośrod ka Kul tu ry Strzel ni ca. 17 czerw ca w Urzę dzie Miej skim w Wieleniu odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami instytucji wieleńskiej kul tu ry, pod czas któ re go Elż bie ta Rybarczyk Burmistrz Wielenia w obecności Se kre ta rza Gmi ny Wie leń Kry sty ny Heppner podziękowała za wieloletnią pra-

cę Alicji Adamczyk, ustępującej ze stanowiska dy rek to ra M -GOK oraz wręczy ła Akt powierzenia obowiązków służbowych

Z uwagi na wąski pas drogowy zaprojektowano 96 nowych lamP na zatorzu i międzylesiu ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki beto- Przed terminem umownym zakończona zostanowej polbruk. W ramach zadania, w celu odwod- ła inwestycja dotycząca budowy sieci oświetlenienia realizowanej nawierzchni, wykonano wpu- nia drogowego w wieleniu. Prace realizowano sty uliczne wraz z ich włączeniem do istniejącej na osiedlu zatorze oraz międzylesie w wielesieci kanalizacji deszczowej. Łącznie wybudowa- niu. Inwestycja została przeprowadzona w formule no odcinek drogi o długości ok. 450 mb. Na drodze wprowadzone zostało oznakowanie pionowe. Od- „zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania na obu cinek drogi stanowi tzw. drogę wewnętrzną, na któ- wieleńskich osiedlach wybudowano sieć zasilającą rej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, oraz zamontowano słupy oświetleniowe z ledowyo czym informuje wprowadzone oznakowanie pio- mi źródłami światła. Łącznie na osiedlu Międzylesie oraz Zatorze w Wieleniu wybudowano sieć nowe. Koszt realizacji robót budowlanych to ok. 550 o długości 4,487 km oraz zamontowano 96 punktów oświetleniowych. tys. zł. Koszt inwestycji to kwota 561.126,00 zł. Zadanie realizowano w latach 2020 – 2021. Była to największa inwestycja związana z budową sieci oświetlenia drogowego realizowana przez wieleński samorząd. Parking Przy ulicy kasPrzaka na przełomie czerwca i lipca zakończone zostały prace budowlane związane z budową układu komunikacyjnego w obrębie placu pomiędzy ulicą kasprzaka i wybickiego. W ramach inwestycji wybudowano parking obejmujący 29 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz odcinek drogi pomiędzy ulicą Kasprzaka i Wybickiego. Odwodnienie terenu utwardzonego wykonano poprzez podłączenie wpustów

nowemu dyrektorowi Nadnoteckiego Centrum Kultury – Marcinowi Waśko. Hanna ForbrIcH, uM wIeleń

ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej. W obrębie placu zamontowano trzy słupy z pięcioma oprawami oświetlenia drogowego. Wprowadzono także oznakowanie dla utworzonego rozwiązania komunikacyjnego. Obszar, na którym realizowano prace stanowił do tej pory plac o nawierzchni gruntowej, zwyczajowo wykorzystywany jako miejsce do parkowania. Z uwagi na objęcie układu urbanistycznego miasta ochroną konserwatorską- prace ziemne nadzorowane były przez służby archeologiczne. Zadanie finansowane w całości ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. radosław janeckI, uM wIeleń


www.glosonline.pl

#15

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 20 lipca 2021

Puchar Polski Freestyle Football Lubasz 2021

turniej wsi w Gminie Lubasz

B

wydarzenie turniej Wsi sołeckich z Gminy luBasz miał miejsce za nami. WystartoWało dziesięć miejscoWości, a uczestnicy zmaGali się W ośmiu konkurencjach. najlepsza okazała się kamionka, przed sokołoWem i miłkoWem, ale BraWa należą się Wszystkim z sołtysami i radnymi na czele.

ieg w worku, sztafeta, transport piłek, rzuty do kosza, dart, tenis ziemny – zagrywka, „taczka”, rzuty karne to nazwy wszystkich konkurencji. Ze względu na istniejącą sytuację i czas wakacyjny, organizatorzy podzielili startujące ekipy na dwa dni. Zawody udało się przeprowadzić bardzo sprawnie, dzięki zaangażowaniu sołtysów, radnych i uczestników, a poszczególne miejscowości w trakcie rywalizacji walczyły również, o nagrody finansowe przygotowane przez Samorząd Gminy Lubasz.

Ostatecznie klasyfikacja generalna pozwoliła wyłonić zwycięzców, a sportowe zmagania dostarczyły mnóstwa wrażeń licznie zgromadzonej publiczności. Ciężko wskazać, czy jakaś konkurencja stanowiła ogromne wyzwanie i czy zespoły musiały się specjalnie przygotowywać. Założenie od lat jest takie, aby mniej liczne miejscowości mogły rywalizować z większymi, a zadania stawiane przed uczestnikami gwarantowały równe szanse i super wrażenia. Wersja letnia sportowego spotkania jest uzupełnieniem zimowej Spartakiady, która

od wielu lat odbywa się z dedykacją dla mieszkańców Gminy Lubasz. Po pasjonującej walce miejsca poza podium zajęły sołectwa Lubasz, Stajkowo, Nowina, Dębe, Krucz, Sławno i Prusinowo. Słowa uznania i podziękowania do wszystkich zawodniczek i zawodników, dzieci, młodzieży i dorosłych, sołtysów i opiekunów drużyn, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury skierowali Wójt Gminy Lubasz Marcin Filoda, zastępca Wójta Grażyna Graj oraz Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz Żaneta Andrzejewska. szyMon szwed, Gok lubasz

wydarzenie historia zawodów w lubaszu ma już ponad dziesięć lat. rozpoczęło się od letniej imprezy w ramach czaruś cup, następnie było kilka wydarzeń wielkiego kalibru o zasięgu międzynarodowym w lubaskiej hali. w te wakacje freestyle football powrócił niejako do korzeni, kameralny turniej, dedykowany kilkudziesięciu uczestnikom dostarczył sporo emocji, a za całość projektu odpowiedzialny był Przemysław „mistre” mistrzak. Długa przerwa, wynikająca z sytuacji w kraju spowodowała, że dyscyplina sportu nie mogła się roz wi jać. Po cza sach, w któ rych Po la cy sta no wi li światową czołówkę, a zawody w Lubaszu stawiano na równi z tymi z Paryża czy Pragi, następuje powrót do korzeni, małych eventów.

W rywalizacji uczestniczyło kilku uznanych zawodników, kilku debiutantów, dopisała też pogoda, chociaż w razie problemów wydarzenie zostałoby przeniesione do hali. Najlepszych uhonorował wójt gminy Lubasz Marcin Filoda, a zawodnicy w ciągu kilku godzin rywalizacji, mogli liczyć na grono widzów, w osobach mieszkańców, wczasowiczów i uczestników turnieju wsi. Obecnie trwają dyskusje, czy sytuacja w kraju umożliwi organizacje zawodów na początku 2022 roku. Dotychczasowe edycje, poziom sportowy, światowa czołówka która pojawiała się w Lubaszu, dają pewne nadzieje, natomiast decydujące będzie, umożliwienie pobytu zawodników zagranicznych w Polsce. Decyzja zostanie podjęta w okresie powakacyjnym. szyMon szwed, Gok lubasz


#16 M

A

T

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

#17

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 lipca 2021 M

A

T

E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y


#18

20 lipca 2021 | głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Drużyna Nordic Walking Lubasz na medal

W

SUKCES W niedzielę 18 lipca 2021 W WągroWcu odbył się kolejny etap ogólnopolskiego pucharu nordic Walking. organizatorem Wydarzenia była polska Federacja nordic Walking. ŚWietnie Wypadła ekipa z lubasza, zajmując W klasyFikacji drużynoWej ii miejsce.

szyscy reprezentanci Nordic Walking Lubasz startowali na dystansie 5 km. Zawodnicy mieli do pokonania dwukrotnie pętlę o dł. 2,5 km, która wiodła alejkami i ścieżkami przy jeziorze i terenach miejscowego OSiR. Wszyscy wypadli rewelacyjnie, tym bardziej, że na trasę wyruszyło por

e

k

l

nad 170 zawodników z całej Polski. Na dystansie 5 km w klasyfikacji drużynowej ekipa z Lubasza uplasowała się 2 miejscu. Do tego wyniku wliczano czasy najlepszych 3 pań i 3 panów. Były oczywiście także sukcesy indywidualne. I tak: Alicja Sowińska zajęła 2 m w K-30, 1m wśród K w kategorii służb muna

m

a

durowych (OSP Krucz), open K -5 m, czas 00: 36: 53. Katarzyna Jany- 3 m-K 30, open K 10 m, czas 00: 37: 22 Danuta Rychlewska-Słodowa- 4 m K-40 czas 00: 37: 57 (zabrakło 2 sekund do 3 miejsca), Open K 17. Jola Wicher – 3 m K-50, czas 00: 38: 40. Zygmunt Zmysłowski 2 m M 60, open M -11 m, czas 00: 34: 17. Krzysz-

tof Wieczorek 2 m w M 45, open M- 26 m, czas 00: 36: 35. Jan Wala 5 m w M60, open M -55 m, czas 00: 39: 58 Świętek Antoni 10 m w M 70, open M -64 m, czas 00: 40: 57. Takie sukcesy cieszą i motywują do dalszego działania. Już dziś zapraszamy do Lubasza i udziału w zawodach z cyklu Koror

e

k

na Polski Nordic Walking, które odbędą się 21 sierpnia. Będzie można wystartować na dystansie 5, 10, 20 km nordic walking, a także w biegu przełajowym 5 km oraz rajdzie 5 km, marsz/bieg dla dzieci 200 m. M. KaMińsKa-soKół (prezes Nordic WalKiNg lubasz) l

a

m

a


www.glosonline.pl

głos czarnkowsko-trzcianecki | 20 lipca 2021

#19


#20

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

O

#21

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 lipca 2021

zawody im. Józefa różańskiego ZAWODY W NiEDZiELę, 4 LiPCA, NA ZALEWiE KOSZyCE ii W PiLE ODByŁy Się ZAWODy SPŁAWiKOWE PREZESóW KóŁ i DZiAŁACZy WęDKARSKiCH OKRęGu NADNOTECKiEGO PZW iM. JóZEfA RóżAńSKiEGO. rganizatorem zawodów był Zarząd Koła PZW Gwda z Piły. Nad organizacyjną stroną przebiegu zawodów czuwał Przewodniczący Kapita-

natu sportowego – Wiceprezes kol. Ryszard Dymek oraz kol. Elżbieta Górna z ramienia Biura ON PZW. Honorowy Patronat nad Zawodami objął Starosta Pilski p. Eligiusz Komarowski.

Przy sprzyjającej pogodzie do zawodów przystąpiło 25 wędkarzy z całego Okręgu Nadno teckiego. Sędzią głów nym zawodów był kol. Józef Jeziorski.

Pierwszych sześciu najlepszych zawodników wyróżniono Pucharami i medalami. Wyróżnienia wręczał przybyły na podsumowanie zawodów Starosta Pilski p. Eligiusz Komarowski

wraz z Prezesem ON PZW kol. Czesławem Pachowiczem. Wszy scy uczest ni cy za wo dów wy róż nie ni zo sta li na gro da mi rze czo wy mi ufun do wa ny mi przez Sta ro stę pil skie go.

Spotkanie wędkarzy zakończono wspólnym obiadem. Wysiłkiem pracowników Biura ON PZW w Pile, zawody zorganizowano z zachowaniem obowiązujących zaleceń w okresie koronawirusa. źródło: oN PZW W Pile

1 miejsce – Machnik Andrzej – 7070 pkt – PZW Piła Podlasie, 2 miejsce – Kowaluk Krzysztof – 5050 pkt – PZW Trzcianka Miasto, 3 miejsce – Nisiewicz Antoni – 4170 pkt – PZW Klan Hucho Piła, 4 miejsce – Szczepaniak Kamil – 4055 pkt – PZW GWDA Piła, 5 miejsce – Dymek Ryszard – 3725 pkt – PZW Złota Kaczka Piła, 6 miejsce – Kijek Roman – 2915 pkt – członek Zarządu ON PZW, 7 miejsce – Biedroń Marek – 2865 pkt – PZW Kaczory, 8 miejsce – Welc Mirosław – 2480 pkt – PZW Piła Podlasie, 9 miejsce – Łoś Waldemar – 2250 pkt – PZW Energaz Piła, 10 miejsce – Nowakowski Eugeniusz – 1920 pkt – PZW Wysoka.


#22

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 20 lipca 2021

#23


#24

20 lipca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Eksplozja atrakcji i kolorów w Gulczu!

W

GM. WIELEŃ W NIEDZIELę 4 LIPCA NA OBIEKCIE SPORTOWO REKREACYJNYM „MY GULCZ ARENA” ODBYŁ SIę FESTYN RODZINNY ORAZ TURNIEJ P IŁ KI N Oż NEJ O PU CHAR P RE ZE SA MKS O RZEŁ G ULCZ .

turnieju wystąpiło 10 drużyn piłkarskich, które rywalizowały w dwóch grupach. Zwycięzcom okazała się drużyna Szczawików, zajmując I miejsce, II miejsce przypadło drużynie Anonimowych Abstynentów, III miejsce było łupem drużyny NOSPAW. Każda z 10 drużyn otrzymała pamiątkowe puchary. Wzmocnieniem całej imprezy był pokaz karate z Klubu Karate Sochin z Wielenia. Potem nastąpiła eksplozja kolorów holi, która utworzyła wielką barwną chmurę. Całe wydarzenie wypełniła atmosfera wiecznej wesołości. Młodzi i starsi, wszyscy tańczyli, śpiewali i bawili się, rzucając kolory w powietrze!

Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcję dla najmłodszych czyli dmuchane zamki, konkurencje sportowe, słodkie niespodzianki oraz malowanie twarzy i plecienie warkoczyków przygotowane przez animatorki z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. Przygotowano turnieje rzutów karnych w 3 grupach wiekowych. Grupę najstarszą wygrał Hubert Krystek, grupę klas 4-6 wygrał Fabian Grencel. Nie małą gratką była przejażdżka wrakami z kierowcami zespołu BELON TEAM – i tu nie brakowało chętnych. Na koniec dnia rozlosowano ok. 100 nagród w loterii fantowej, którą jak zawsze przeprowadził sołtys wsi

Gulcz – Arkadiusz Gorączka. Ukoronowaniem tego dnia była zabawa taneczna z zespołem AKT i niespodziewanie dużą frekwencją. W imieniu Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł Gulcz” oraz Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi „MY GULCZ”, jak również Rady Sołeckiej Wsi Gulcz i Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do organizacji tego wielkiego wydarzenia w Gulczu. Mamy nadzieję, że to dopiero wstęp, bo takiej atmosfery, jaką w Gulczu tworzą ludzie, nie ma nikt inny! ŁUKASZ BIAŁOSKÓRSKI

W imieniu Młodzie żowe go Klubu Sportowego „Orzeł Gulcz” oraz Stowarzyszenia Odnowy i Roz woju Wsi „MY GULCZ” jak rów nież Rady Sołeckiej Wsi Gulcz i Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykań skiej w Gul czu ser decznie dziękuję wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przy czyni li się do or ganizacji tego wielkiego wydarzenia w Gulczu. Sponsorzy i partnerzy Festynu Rodzinnego oraz Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezesa MKS Orzeł Gulcz z dnia 04.07.2021 roku. – NOSPAW Piotr Nowak, – SPAWEX Leszek Nowak, – DOLNY BUS Transport Osób Krajowy i Zagraniczny, – AGROLIDER Skład Opału, – Ogrodzenia Panelowe, Hurtownia Stali Adam Paliwoda, – Centrum „MIKA” Mikołaj i Katarzyna Wieczorek, – Stacja „CAFE 15” Lubasz, – Gospodarstwo Rolne Janusz i Małgorzata Białoskórscy, – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków, – Roman Grzegorzewski CUKIERNICTWO, – Łukasz i Zuzanna Gogołek, – MECHCAD Mariusz Sommerfeld Projekty-Konstrukcje-Usługi, – Robert i Natalia Ciesiółka, – Auto Orzechowski autoryzowany dealer i serwis, – Jakub Ciesiółka, – HEN-DREW usługi stolarskie Henryk Hyłek, – Tomasz i Anna Grencel, – Zakład Stolarski Mariusz i Wojciech Sotek, – Jarosław i Ewelina Szukała, – Marek i Lidia Sychel, – Miasto i Gmina Wieleń – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, – Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, – PROEFEKT Piotr Nawrot, – Kamil Kaczmarek, – Belon Team, – Kwiaciarnia Brzoza Mariola Liberska, – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, – Zenon i Mirosława Pawlak, – Mateusz i Jagoda Ratajczak, – Beza Pawlowa Wiktoria Madaj, – Usługi Stolarskie Kamil Graś, – Błażej i Karolina Piochacz, – Hubert Dąbrowski, – Tadeusz Bak Usługi Ogólnobudowlane, – TRAK Aniela Bak, – Gmina Drawsko, – Centrum Wolontariatu przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu, – „LESZMAR” Zakład Stolarsko – Usługowy Leszek Szóstak.

Profile for redakcja-glosonline

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #20/07/2021  

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #20/07/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded