__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CzarNkOwSkO -trzCiaNECki Nr 6 (43), 22 czerwca 2021 r. issn 2545-0247

tO Cud, ŻE Nikt NiE zgiNął!

W

czytAj RóWniEż W intERnEciE

B E z P ł a t N Y

FOT. JRG TRZCIANKA

Największa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

głOS

M i E S i Ę C z N i k

GM. TRZCIANKA W niEdziELę, 20 czERWcA, po godziniE 12., nA niEstRzEżonyM pRzEjEździE W MiEjscoWości KAdłubEK (gM. tRzciAnKA) doszło do zdERzEniA sAMochodu osoboWEgo z pociągiEM RELAcji piłA – KRzyż WLKp. choć WypAdEK WygLądAł bARdzo gRoźniE, KiERoWcA REnAuLt żyjE. RAnny niE zostAł tAKżE żAdEn pAsAżER pociągu Ani niKt z jEgo zAłogi.

niedzielę, 20 czerwca, o godzinie 12:24 wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, o zderzeniu pojazdu osobowego z pociągiem osobowym relacji Piła – Krzyż Wlkp., w miejscowości Kadłubek. Do zda rze nia za dys po no wa no dwa za stę py z JRG Trzcian ka, jeden zastęp z OSP KSRG BiaR

E

K

L

A

M

A

ła, pa trol Po li cji oraz ZRM. Po przy jeź dzie na miejsce, strażacy zastali samochód mar ki Renault Scenic, który znajdował się wraz ze składem po cią gu w od le gło ści oko ło 100 me trów od niestrzeżo nego przejazdu ko lejowego, na którym do szło do wy pad ku. Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły na za bez pie cze niu miej sca zda rze nia oraz udzie le niu kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Na stęp nie przy by li R

E

K

L

A

M

A

A

R

u

na miej sce ra tow ni cy me dycz ni za bra li kie ru ją ce go po jaz dem do SOR w Trzcian ce. Nie ofi cjal nie wia do mo, że męż czy zna był przy tom ny. War to rów nież pod kre ślić, że ża den z 10 pa sa że rów oraz 4 człon ków za ło gi po cią gu nie zo stał ran ny. Na okres działań ratow niczych i dochodzeniowych linia kolejowa była zablokowana. ŹródłO: PPSP CzarNków

t

E

o

p

K

R

o

L

M

A

o

c

M

j

A

A


#2

22 czerwca 2021 | głos czarnkowsko-trzcianecki

Odbudowują dom po pożarze. Potrzebna pomoc!

T

GM. KRZYŻ WLKP. Nadal potrzebNa jest pomoc dla rodziNy rygielskich z brzegów (gm. krzyż wlkp.). ich dom spłoNął pod koNiec czerwca ubiegłego roku. zostali w ubraNiach, które mieli Na sobie. reszta dobytku spłoNęła. w akcję pomocy włączyło się już wiele osób. prowadzoNa była rówNież zbiórka Na portalu „zrzutka. pl”, jedNak budowa utkNęła w miejscu, bo skończyły się środki, które udało się zebrać. tymczasem oNi marzą o Nowym domu i wierzą, że uda im się go odbudować.

ragedia wydarzyła się 16 czerwca. Pani Gabriela wraz z córką podlewała kwiaty w ogrodzie, a mąż z pozostałymi dziećmi pojechał po siano. W domu na szczęście nie było nikogo. Pożar powstał najprawdopodobniej od nieszczelnego pieca i strawił wszystko! Pogorzelcy zostali tak, jak stali. W pomoc im zaangażowało się już wiele osób, w tym

poseł Krzysztof Czarnecki oraz gmina Krzyż Wlkp., która przydzieliła mieszkanie socjalne. – Pomogła też pani Edyta Pierzchała z Domowych Smaków, która wspiera nas posiłkami – opowiada pani Gabriela Rygielska. – Chciałabym podziękować także Odlewni Żeliwa za pomoc w wywiezieniu śmieci, panu Piotrowi Graban z tartaku Patria-Top w Wieleniu, który pomógł wykonać płot, aby odgro-

REDAKCJA ul. sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 piła. tel. +48 604 443 359 Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) Michał Nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

dze na re ha bi li ta cję któ re go pro si ła wie lo krot nie rów nież za po śred nic twem na szej re dakcji, ale to co się stało, przerasta ją. Nie wiedzą już, do kogo pu kać i gdzie pro sić o pomoc. Rygielscy tymczasowo mieszkają w Krzyżu Wlkp., w mieszkanku, który przydzieliła gmina. Marzą jednak, by odbudować swój dom. – Roz po czę li śmy bu do wę w mar cu. ma my już wy la ne stropy, ale przed nami jeszcze dużo pracy: dach, okna, drzwi, wszystkie instalacje – wylicza pa ni Ga brie la. – Tym cza sem skończyły się pieniądze. Żyjemy z mojej renty i pieniędzy z pracy męża. Jest z nami najmłod szy syn, któ ry po mi mo swojej choroby próbuje studiować. Star sze dzie ci po szły „na swoje” i ile mogą, to pomagają, ale żaden z nich nie ma lekko... – Prosimy, a wręcz błagamy o otworzenie dla nas serc. Jesteśmy rodziną chrześcijańską i wierzymy, że to co się wydarzyło, nie stało się bez powodu – ape lo wa ła na por ta lu zrzutka. pl Martyna Rygielska,

dzić kury na podwórku. Państwu Zydor za sprzęt, który musieliśmy skompletować od nowa – pralkę, lodówkę, kuchenkę. Sąsiadom – państwu Świetlikom. To tylko niektóre z osób, które nas wsparły, ale tak naprawdę jest ich dużo więcej – wylicza. Pani Gabriela mówi o sobie, że jest silną ko bie tą. Wy cho wa ła piąt kę dzie ci, w tym niepełnosprawnego syna, o pienią-

WYDAWCA agencja promocyjno – wydawnicza media s. c. gabriela ciżmowska, elżbieta możejko, michał Nicpoń, ul. sikorskiego 33, 64-920 piła. kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

www.glosonline.pl

ale pod tym apelem nadal podpisuje się cała rodzina. Zrobili już dużo. Uprzątnęli gru zo wi sko, co po chło nę ło sporo pieniędzy, uzyskali niezbędne pozwolenia na budowę i ruszyli z robotą. Ale do jej koń ca cią gle da lej niż bli żej. Może jednak wspólnymi siłami uda się doprowadzić tę historię do szczęśliwego końca. W imieniu rodziny Rygielskich pro si my o po moc i wspar cie. Liczy się każda złotówka i każde dobre słowo... gabriela ciżmowska

Pomoc dla Pogorzelców: Bank Spółdzielczy w Krzyżu Wielkopolskim uruchomił konto, na które można wpłacać pieniądze, na odbudowę domu, który rodzina z Brzegów straciła w pożarze. Konto nr: LWBS 65 8362 1044 5508 0796 3000 0010 Rygielska Gabriela, Mateusz – rachunek na cel charytatywny dla pogorzelców.

DRUK polska press sp. z o.o. oddział poligrafia ul. domaniewska 45 02-672 warszawa drukarnia w bydgoszczy ul. grunwaldzka 229 85-438 bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

#3

głos czarnkowsko-trzcianecki | 22 czerwca 2021

utonął 44-letni mężczyzna

z kuchennym nożem na policjantów

D

GM. CZARNKÓW podczas próby zatrzymaNia przez muNdurowych 39-letNi mieszkaNiec gmi Ny czarN ków za ata ko wał fuNk cjo Na riu szy No żem ku cheN Nym . N a szczę ście po li cjaN ci Nie od Nie śli żad Nych ob ra żeń , a obez wład Nio Ny agre sor tra fił do po li cyj Nej ce li , gdzie trzeź wiał . g ro zi mu ka ra Na wet do 10 lat po zba wie Nia wol No ści .

o zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 maja., na terenie gminy Czarnków. Policjanci zostali wezwani na interwencję w sprawie agresywnego brata. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że 39-latek podczas awantury groził jej nożem oraz podpaleniem domu. Przed przybyciem policji oddalił się z miejsca zamieszkania. W trakcie przejazdu pod wskazany adres mun du ro wi za uwa ży li go na jed nej

z ulic. Podczas rozmowy 39-latek stawał się coraz bardziej agresywny. W pewnym momencie wyjął spod bluzy nóż i ruszył z nim w stronę policjantów, krzycząc, że ich za bi je. Na szczę ście agre sor zo stał obezwładniony przy pomocy paralizatora, zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi, mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Zebrany w sprawie materiał dowodowy po-

zwolił śledczym oraz prokuratorowi wystąpić z wnioskiem o tymczasowy areszt i 20 maja br., sąd przychylił się do niego. Te raz naj bliż sze trzy mie sią ce 39-la tek spędzi za kratkami. Za czyn ną na paść na po li cjan tów przy uży ciu nie bez piecz ne go na rzę dzia i groźby grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Źródło: kPP czarnków

100 paczek papierosów bez akcyzy Z POLICJI Kryminalni z czarnkowskiej komendy zabezpieczyli 100 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci z Wydziału Kryminalnego czarnkowskiej komendy ustalili, że jedna mieszkanek gminy Wieleń może posiadać i handlować papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Funkcjonariusze pojawili się w jej domu. Nie musieli długo tłumaczyć powodu swojego przybycia. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych należących do kobiety, znaleźli 100 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

W przypadku wprowadzenia takiej ilości nielegalnego towaru do obrotu Skarb Państwa

poniósłby starty szacowane na kwotę ponad 2 tysięcy złotych.

Właścicielce nielegalnego towaru grozi wysoka kara grzywny. Źródło: kPP czarnków

lUbasz Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 9 czerwca w Lubaszu. Podczas kąpieli w jeziorze utonął 44letni mężczyzna. Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności zdarzenia, jednocześnie apelują o rozwagę nad wodą. 9 czerwca, około godziny 21:10 policjanci pełniący służbę w pobliżu jeziora Dużego w Lubaszu zostali powiadomieni przez zgłaszającą, że jej syn stracił kontakt wzrokowy ze swoim krewnym, który kąpał się w jeziorze. Mundurowi natychmiast przystąpili do poszukiwania mężczyzny, a także niezwłocznie powiadomili funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz pogotowie. Podczas trwających czynności ratowniczych strażacy odnaleźli pod wodą nieprzytom-

nego 44-latka i wyciągnęli go na brzeg jeziora. Niestety pomimo czynności resuscytacyjnych, prowadzonych przez funkcjonariuszy straży pożarnej oraz zespołu ratownictwa medycznego nie zdołano przywrócić czynności życiowych mężczyźnie. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań. Funkcjonariusze z czarnkowskiej komendy, pod nadzorem trzcianeckiej prokuratury, będą analizować zebrany na miejscu zdarzeń materiał dowodowy, jak również przeprowadzać niezbędne czynności procesowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tej tragedii. Źródło: kPP czarnków


#4

22 czerwca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Czeki na inwestycje od wojewody

G

PIENIĄDZE KoLEjnE wiELKopoLsKiE sAMoRządy otRzyMAły pRoMEsy w RAMAch RządowEgo Funduszu Rozwoju dRóg. w stARostwiE powiAtowyM w czARnKowiE gościł MichAł ziELińsKi – wojEwodA wiELKopoLsKi, KtóRy wRęczył uMowy nA REALizAcję inwEstycji dRogowych dLA gMin połAjEwo, dRAwsKo oRAz ujściE.

mina Połajewo otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi w miejscowości Tarnówko na kwotę 324.150 zł oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Młynkowo na kwotę 258.249 zł. R

E

K

L

Do Gminy Drawsko w ramach #RFRD trafi 757.539 zł dofinansowania na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Polnej w miejscowości Pęckowo. Gmina Ujście natomiast na przebudowę drogi w Byszkach otrzyma 116.943 zł A

M

A

kwoty dofinansowania oraz 118.150 zł na przebudowę drogi gminnej w Węglewie. Wojewoda przekazał również czek na realizację inwestycji drogowych z RFRD dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w kwocie ponad 2,7 mln zł.

To kolejna dobra informacja dla samorządów województwa wielkopolskiego, gdyż inwestycje polegające na budowie oraz przebudowie infrastruktury komunikacyjnej są bardzo ważne i oczekiwane przez społeczności lokalne. Warto dbać zarówno o duże inwestycje, kluR

E

K

czowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie każdemu z nas. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej – powiedział wojewoda Michał Zieliński w Czarnkowie, wręczając włodarzom gmin czeki. STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE L

A

M

A


www.glosonline.pl

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 22 czerwca 2021

Szkoła Podstawowa w Sarbi z imieniem „Mistrzów Sportu”

N

UROCZYSTOŚĆ dziEń 8 czERwcA 2021 RoKu zApiszE się jAKo jEdEn z nAjwAżniEjszych dni w histoRii szKoły podstAwowEj w sARbii. w tyM wyjątKowyM dniu odbyłA się długo wyczEKiwAnA uRoczystość nAdAniA szKoLE iMiEniA MistRzów spoRtu.

a początku uroczystości dyrektor szkoły Małgorzata Wylegała uroczyście powitała zaproszonych gości, uczniów, kadrę pedagogiczną, pracowników szkoły, jak również widzów transmisji internetowej, którzy ze względu na pandemiczne ograniczenia nie mogli wziąć udziału w uroczystości. W swojej przemowie nawiązała do tradycji i sukcesów sportowych uczniów i absolwentów szkoły, jak również wspomniała o Panu Januszu Kusie oraz Panu Ryszardzie

Belaku, którzy zapoczątkowali w Sarbi grę w warcaby i szachy. Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Chyży odczytał i wręczył Pani Dyrektor Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Sarbi imienia Mistrzów Sportu. Następnie Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Pan Damian Szcześniak odczytał i wręczył Pani Dyrektor akt fundacyjny sztandaru. Ksiądz Proboszcz Paweł Froelich poświęcił sztandar szkoły. Wyrazem szacunku i uznania dla przyjaciół szkoły i fundatorów sztandaru było

będzie nowy radiowóz PIENIĄDZE Po raz kolejny mundurowi z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego mogą liczyć na wsparcie ze strony lokalnych samorządów. Wczoraj podpisane zostało kolejne już porozumienie pomiędzy Gminą Czarnków a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu dotyczące dofinansowania zakupu radiowozu. 10 czerwca w siedzibie czarnkowskiego Urzędu Gminy Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek,

w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, uczestniczył w spotkaniu z wójtem Gminy Czarnków Bolesławem Chwarściankiem, podczas którego podpisane zostało porozumienie dotyczące finansowego wsparcia. Przedmiotem zawartego porozumienia jest uczestniczenie przez Gminę Czarnków w dofinansowaniu zakupu nowego radiowozu w ramach Programu Modernizacyjnego Policji 50/50. KAROLINA GÓRZNA-KUSTRA

#5 symboliczne mocowanie gwoździ na jego drzewcu. Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez rodziców Wójtowi Gminy Czarnków Panu Bolesławowi Chwarściankowi, który następnie wręczył go Pani Dyrektor. Po prezentacji sztandaru, nastąpiło przekazanie najważniejszego symbolu szkoły pocztowi sztandarowemu. Przedstawiciele wszystkich klas uroczyście ślubowali, że będą służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Po raz pierwszy wybrzmiał hymn szkoły pt. „Mistrzowie sportu”, którego słowa napisała poetka Pani Monika Pertek – Koprowska, a muzykę skomponował nauczyciel muzyki Pan Andrzej Gębala. Patronka roku szkolnego 2019/2020 i roku szkolnego 2020/2021 Pani Arleta Flisikowska oraz przyszłoroczna patronka roku szkolnego 2021/2022 Pani Milena Olszewska odsłoniły pamiątkową tablicę, która na stałe zdobić będzie mury szkoły. Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście zabierając głos, złożyli życzenia dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas II i III zaprezentowali część artystyczną, podczas której ćwiczeniami gimnastycznymi zachęcali wszystkich do aktywności fizycznej. Wiktoria Olesiuk i Jakub Michalak – prelegenci uroczystości przeprowadzili quizz, w którym to goście mogli wykazać się wiedzą na temat różnych dyscyplin sportowych. Na świeżym powietrzu czekał na wszystkich pyszny obiad i słodki poczęstunek, przygotowany przez Panią Sołtys, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbi oraz mamy uczniów.


#6 A

22 czerwca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

R

T

Y

K

U

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

www.glosonline.pl

J

N

Y

Wójt zaprezentował raport o stanie gminy RAPORT POdCzAs sesJi RAdY GMiNY CzARNKów, KTóRA OdbYŁA się 28 MAJA, wóJT bOlesŁAw ChwARśCiANeK PRzedsTAwiŁ RAPORT O sTANie GMiNY. PONiżeJ sKRóT NAJwAżNieJszYCh iNfORMACJi zAwARTYCh w TYM bARdzO wAżNYM, POdsUMOwUJąCYM ROK 2020, dOKUMeNCie.

S

tan finansów gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 57.671.590,33 zł, co stanowi 97,82% wykonania, wydatki 60.113.567,36 zł (93,80%). Zaplanowane dochody bieżące na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 55.372.172,30 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie 54.659.866,30 zł, co stanowiło 98,71%. Zaplanowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.584.048,70 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie 3.011.724,03 zł, co stanowiło 84,03%. Zaplanowane i zrealizowane dochody majątkowe w 84,03% w stosunku do planu, pochodziły przede wszystkim ze źródeł: •

dochody z mienia – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; dotacje celowe otrzymane w ramach programu WRPO 2014 - 2020, dotacje celowe otrzymane w ramach programu PROW 2014 - 2020, dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji.

Wykonanie WydatkóW inWestycyjnych Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.851.311,80 zł (w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne) w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 8.012.512,99 zł, co stanowi-

ło 90,52%. Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) w dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Czarnków podjęła Uchwałę Nr XLII/373/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W roku 2020 fundusz sołecki został wyliczony w oparciu o algorytm zawarty w ustawie do dwóch miejsc po przecinku – co stanowiło kwotę 638.293,84 zł. Należy tu nadmienić, iż Fundusz Sołecki jest integralną częścią budżetu gminy. Wydatki realizowane w ramach funduszu ujmowane są jako wydatki budżetu gminy. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim są zgodne z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i nie były sprzeczne z ustawą o sporcie. W trakcie roku 2020 dokonano kilkunastu zmian w funduszach sołeckich Gminy Czarnków. Zmiany dotyczyły zarówno zmian przedsięwzięć, jak i zmian w klasyfikacji budżetowej. Na dzień 31.12.2020 r. zaplanowany w kwocie 638.293,84 zł Fundusz Sołecki został zrealizowany w kwocie 618.116,03 zł, tj. w 96,84%. • zwiększona ilość ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wybudowanych/zmodernizowanych na terenie gminy, • zwiększona ilość zorganizowanych imprez kulturalnooświatowych, • zwiększony odsetek osób z wyższym i średnim wykształceniem” • zwiększony odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W marcu 2020 r. rozpoczęto prace nad opraco wa niem no wej Stra te gii Roz wo ju Gmi ny Czarnków z perspektywą na lata 2021- 2028.

Proces tworzenia Strategii poprzedzono analizą sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Czarnków, którą pogłębiono podczas warsztatów strategicznych oraz badania ankietowego. Warsztaty przeprowadzone były metodą desing thinking polegającym na spojrzeniu na problem z wielu perspektyw oraz wyjściu poza utarte schematy. Ważnym źródłem informacji byli członkowie Zespołu Strategicznego, w skład którego wchodzili reprezentanci władz, jednostek organizacyjnych i społeczności lokalnej. Dodatkowo Zespół Strategiczny wspierali eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania. Podczas pracy w grupach zdefiniowano obszary problemowe, wskazano mocne strony Gminy oraz szanse na jej rozwój. Na tej podstawie wyznaczono obszary problemowe, z których wynikają cele strategiczne. Te z kolei zostały podzielone na cele operacyjne, a dla nich wyznaczono zadania i działania, których realizacja wpłynie na osiągniecie podstawowych celów. Prace te zostały zrealizowane podczas drugich warsztatów z Zespołem Strategicznym. Następnie skonsultowano te zagadnienia z Zespołem Strategicznym i we wrześniu 2020 roku przygotowano projekt Strategii. Następnie projekt dokumentu strategicznego udostępniono mieszkańcom z prośba o zapoznanie się i przekazanie uwag. Ostateczny dokument Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028 uwzględnia opinię mieszkańców Gminy i został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXX/216/2020 w dniu 30 października 2020 roku. Nowa strategia obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Plan gosPodarki niskoemisyjnej W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków w 2020 r. Gmina Czarnków zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 1. Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Romanowie Górnym. 2. Termomodernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Hucie – zmiana technologii – wymiana kotła c. o. na pellet o mocy 100 kW wraz z dokumentacją techniczną. 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt. Program, obejmuje w szczególności: 1) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami; 3) sterylizację lub kastrację psów z terenu gminy Czarnków; 4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 5) usypianie ślepych miotów; 6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadania dotyczące obsługi bezdomnych zwierząt dla Gminy Czarnków w roku 2020 zostały przydzielone dwóm jednostkom. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie realizacji zdań w zakresie zapewnia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności w roku 2020 (dotyczące bezdomnych psów) realizowała Jednostka Budżetowa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK” w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego 1. Na przedmiotowy cel przekazano dotację Gminie Oborniki w wysokości 90.948,04 zł. Drugim podmiotem, który zajmował się ochroną bezdomnych zwierząt była Firma VET – ZOO Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. Marii Konopnickiej 62, 64- 980 Trzcianka. Do zadań podmiotu należało czasowe utrzymywanie psów i kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnków.

Program ochrony środoWiska Program ochrony środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 został sporządzony w celu realizacji na szczeblu gminnym polityki ochrony środowiska zbieżnej z najważniejszymi dokumentami strategicz-


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 22 czerwca 2021

nymi i programowymi (krajowymi i wojewódzkimi). Program został wykonany zgodnie z Wytycznymi do sporządzania gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów ochrony środowiska, które zostały opracowane przez Ministerstwo Środowiska. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są małe kotłownie i indywidualne paleniska służące do ogrzewania domów. Związane jest to ze spalaniem w znacznej części z nich węgla o niskiej jakości, a czasami nawet odpadów komunalnych. Istotnym źródłem emisji do powietrza jest także emisja pochodząca z rosnącego ruchu komunikacyjnego. Stan wód powierzchniowych rzecznych (badanych) określany dla większości jednolitych części wód powierzchniowych jako zły. Dwa punkty kontrolne znajdowały się na terenie gminy. Natomiast wody podziemne na terenie gminy zakwalifikowano do IV klasy. Stopień zwodociągowania gminy wynosił około 87,3%, a skanalizowania tylko 34,2%. Istnieją duże dysproporcje pomiędzy dostępnością sieci wodociągowej, a siecią kanalizacyjną Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia komunalna. Mieszkańcy, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, ścieki gromadzą w zbiornikach bezodpływowych lub korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków. Woda dla mieszkańców dostarczana jest z 7 ujęć. Jakość wód w wodociągach jest stale kontrolowana. Gmina Czarnków zorganizowała również fakultatywnie odpłatną zbiórkę odpadów z działalności rolniczej. Zadanie związane z usunięciem folii i innych odpadów rolniczych nie należy do zadań gminy. Jest to zadanie dodatkowe, w które Gmina się zaangażowała, aby rozwiązać problem z zalegającymi w gospodarstwach foliami i innymi odpadami rolniczymi. Z tej formy pomocy skorzystały 62 gospodarstwa rolne w gminie. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 45/2019 z dnia 06 lutego 2019 roku w 2020 roku zostały przeprowadzone kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych na terenie gminy Czarnków. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega: zawartość pieca, materiały przygotowane do spalenia, a także bezpośrednie otoczenie pieca. W ramach kontroli pracownicy Gminy Czarnków prowadzili również działania edukacyjne mieszkańców, którym wręczali ulotki „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie” oraz „Poradnik antysmogowy”.

Ponadto Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął IV edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020”. Konkurs miał na celu ocenę aktywności grup odnowy wsi działających w programie oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw wyróżniających się aktywnością. Tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”, nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł oraz pamiątkowy dyplom otrzymało sołectwo Jędrzejewo.

edukacja W gminie czarnkóW Gmina Czarnków w roku 2020, realizując gminne zadani a oświatowe, prowadziła 11 jednostek organizacyjnych, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiała stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

nagrody i Wyróżnienia Pomoc sPołeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w CzarnkoW 2020 roku Gmina Czarnków została laureatem wie w 2020 r. realizował zadania mające charakter konkursu „Wielkopolska gmina przyjazna rodzinie”– zadań własnych gminy oraz zleconych w ramach obo- edycja 2019 r. Celem konkursu było m. in. promowiązujących ustaw, uchwał i programów. Naczelną wanie działań prorodzinnych w ramach działań poustawą, w oparciu której realizowane są zadania jest dejmowanych przez gminy, promocja pozytywnego ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wizerunku władz samorządowych, jako podmiotów W ramach ww. ustawy udzielana jest pomoc i wspar- realizujących działania o charakterze prorodzinnym cie dla mieszkańców Gminy Czarnków, którzy zna- oraz wybór Liderów wśród wielkopolskich gmin przyleźli się w trudnej sytuacji. jaznych rodzinie i potwierdzenie tego certyfikatem Gminne programy polityki społecznej opracowy- „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Gmina wane i aktualizowane były z udziałem szerszego spek- Czarnków otrzymała w ramach konkursu 6.000,00 zł, trum specjalistów zajmujących się różnymi zagad- które zostały przeznaczone na potrzeby uzdolnionych nieniami w zakresie polityki społecznej: m.in. uczniów. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Gmina Czarnków została również laureatem naProblemów Alkoholowych, Gminnego Programu Ak- grody „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”. W ratywności Lokalnej, Gminnego Programu Przeciw- mach konkursu Gmina Czarnków zgłosiła inicjatydziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Prze- wę,, Pomagamy Razem”. Otrzymana nagroda mocy w Gminie Czarnków, Gminnego Programu pieniężna w kwocie 4.000 zł zostanie przeznaczona Wspierania Rodziny. na kolejne działania wolontariackie.

ochotnicze straże Pożarne Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w gminie Czarnków działa 10 jednostek OSP. Budżet w Dziale OSP na rok 2020 wynosił 237.355,00 zł. Ważniejsze wydatki w powyższym dziale: 1. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach – 12353,34 zł 2. Paliwo, oleje i płyny do sprzętu silnikowego – 9107,93 zł 3. Umundurowanie specjalne bojowe, sprzęt pożarniczy w tym dwóch aparatów oddechowych na sprężone powietrze dla OSP Jędrzejewo – 58957,00 zł 4. Badania okresowe strażaków – 5750,00 zł Ponadto przy współudziale środków z funduszu sołeckiego sołectw Gajewo, Huta, Jędrzejewo i Walkowice zakupiono ubrania bojowe, ubrania koszarowe, drabinę pożarniczą oraz piłę spalinową do cięcia drewna na łączną kwotę – 11000,00 zł Dzięki wsparciu Gminy Czarnków, MSWiA oraz WFOŚ w roku ubiegłym zakupiono 22 komplety specjalnych ubrań ochronnych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Drogownictwo Wybrane realizacje zadań drogowych: 1. Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 171/15 w Gębicach z włączeniem do drogi powiatowej nr 1341P wraz z dokumentacją techniczną – droga kat. D, długości 302,5 m i szerokości 5,00 m i obustronnym poboczem 0,75 m, droga z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Koszt wykonania: 87.145,76 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej na działkach 140/5, 154/7, 127 w Bukowcu wraz z dokumentacją techniczną – droga kat. D, długości 570 m i szerokości 4,00 m z obustronnym poboczem szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego Mechanicznie. Koszt wykonania: 52.626,80 zł 3. Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 111/14 w Śmieszkowie wraz z dokumentacją

#7

techniczną – droga kat. D, długości 229,5 m i szerokości 6,00 m i obustronnym poboczem 0,75 m, droga z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Koszt wykonania: 78.805,79 zł. 4. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Krętej w miejscowości Ciszkowo wraz z przebudową przepustu droga kat. D, długości 458 m i szerokości 6,00 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, z obustronnym poboczem 0,5 m, przepust długości 10 m i średnicy 1000 mm. Koszt wykonania: 1.041.660,85 zł (w tym środki z Funduszy Dróg Samorządowych: 715.994, 19 zł)

sPraWozdanie zuk Został przedstawiony szeroko zakrojony zakres z wykonywanych usług komunalnych na rzecz mieszkańców gminy Czarnków. Sytuacja finansowa, na którą składają się: 1. Koszty składające się z wielu elementów 2. Przychody: woda, ścieki i inne 3. Wynik finansowy ZUK za 2020 r. który został zamknięty zyskiem w wysokości 39.950,71 zł Na wynik finansowy spółki ma wpływ wiele czynników, między innymi terminowe płatności dokonywane przez odbiorców spółki. ZUK co roku dokonuje (konieczne do prawidłowego działania i rozwoju spółki) licznych zakupów i inwestowania w modernizację urządzeń spółki. W roku 2020 wykonano między innymi wymianę wodomierzy głównych na wodomierze do zdalnego odczytu w ilości 593 szt. Na wartość 115.585,00 zł oraz 331 szt. Podliczników do zdalnego odczytu na wartość 59.580,0 zł Wszystkie te zadania wykonano z własnych dochodów. Zanotowano wzrost odpisów aktualizujących z tytułu niezapłaconych faktur wystawionych do 30.06.2020 na łączną wartość 61.962,13 zł, co w porównaniu z rokiem 2019 stanowi wzrost o ok. 29%. Spółka poinformowała również o pożyczce w łącznej kwocie 800.000,0 zł. W dalszym czasie przewidywane są modernizacje i inwestycje. Urząd Gminy Czarnków


#8 M

A

22 czerwca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki T

E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y

www.glosonline.pl


www.glosonline.pl

#9

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 22 czerwca 2021 M

A

T

E

R

I

A

Ł

P

R

O

M

O

C

Y

J

N

Y


#10

22 czerwca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Huta Szklana – Przysieki: droga gotowa!

C

INWESTYCJE 25 maja marszałek marek Woźniak podsumoWał inWestycję i dokonał symbolicznego otWarcia drogi WojeWódzkiej nr 123 W poWiecie czarnkoWsko-trzcianeckim. inWestycja polegała na rozbudoWie drogi WojeWódzkiej nr 123 na dWóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km.

ie szy my się, że mo że my oddać mieszkańcom kolejną in we sty cję, któ ra by ła tak społecznie oczekiwana. To jest ważny dzień dla powiatu czarnkow sko -trzcia nec kie go, a tak że dla gmin Krzyż Wiel ko pol ski i Wie -

leń – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km. Jej początek miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174

w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż Wielkopolski. Zadanie było realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość: 78 mln zł, w tym 63,7 mln zł udział UE. Podstawowy zakres inwestycji objął przebudowę lub budowę nowej konstrukcji jezdni, skrzyżowań wraz ze

zmianą geometrii trasy, dwóch jednoprzęsłowych mostów na rzece Człopica, przepustów drogowych, zatok autobusowych, zjazdów, chodników, poboczy i rowów, kanalizacji deszczowej oraz likwidację przejazdów kolejowych. Źródło: WzdW. pl

Zespół Szkół w Wieleniu laureatem kampanii „Drugie Życie”

Dąb przyjaźni polsko-litewskiej posadzony w Wieleniu

SUKCES Kampania Drugie Życie to ogólnopolska kampania społeczna promująca transplantację i oświadczenie woli. W bieżącym roku szkolnym odbyła się już 13. edycja wydarzenia. Z terenu województwa wielkopolskiego w kampanii wzięły udział 32 szkoły. Zespół Szkół w Wieleniu reprezentowali uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym, pod kierunkiem pani Katarzyny Brzezińskiej. Przez niespełna siedem miesięcy uczestnicy kampanii pro-

WYDARZENIE Na pamiątkę 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk przekazała litewskiemu partnerowi Gminy Wieleń- Rejonowi Lazdijai sadzonki dębu jako symbol przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Gminy Wieleń i Rejonem Lazdijai. „W imieniu Samorządu Gminy Wieleń pragniemy podkreślić znaczenie wspólnej historii narodów, łącząc się w duchu przyjaźni z Samorządem Gminy Lazdijai reprezentującym wszystkich mieszkańców Rejonu Łoździejskiego Republiki Litewskiej. Przesyłamy na ręce Pani Mer Samorządu Gminy Lazdijai wraz z serdecznymi pozdrowieniami z Polski sadzonki dębu, które pragniemy aby stanowiły pamiątkę obchodzonego w naszych krajach jubileuszu z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa, dająca dowód głębokiego patrioty-

mowali ideę transplantacji w dowolny, wybrany przez siebie sposób. 16 czerwca odbyło się podsumowanie działań szkół – Gala Finałowa Kampanii Społecznej Drugie Życie. Podczas uroczystego spotkania ogłoszono laureatów tegorocznej edycji, wśród których znalazł się Zespół Szkół w Wieleniu! – Jest nam bardzo miło, że nasze działania zostały zauważone i docenione przez Kapitułę Kampanii. Uzyskanie tytułu laureata jest dla nas ogromnym sukcesem i dużym wyróżnieniem – mówi

Katarzyna Brzezińska, koordynator projektu. – Cieszymy się, że mogliśmy stanowić część tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia, promować transplantację i przyczyniać się do ratowania życia drugiego człowieka. Ostatnie siedem miesięcy były dla zespołu z Wielenia okresem wytężonej pracy, której nadrzędnym celem było promowanie oświadczeń woli oraz szerzenie wiedzy na temat transplantacji. – Swoimi działaniami chcieliśmy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, uświadamiać, rozwiewać wszelkie mity i przekłamania krążące wokół idei transplantacji. Cieszymy się, że udało nam się rozdać prawie 300 oświadczeń woli! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację Kampanii w Gminie Wieleń. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy byli otwarci na rozmowy z nami, pomagali nam oraz nas wspierali – mówi w imieniu grupy pani Katarzyna Brzezińska.

zmu oraz zrozumienia spraw przyjaźni polsko – litewskiej. obywatelskich i społecznych. „Ten dąb symbolizuje naszą przyPamiętajmy zawsze o ideach jaźń – świeżo posadzony, ale i wartościach konstytucyjnych. z każdym rokiem stanie się coraz Rok 2021 ustanowiony został silniejszy” – dziękując za otrzyna Litwie Rokiem Konstytucji 3 many dar z Polski, napisała w liMaja i Zaręczenia Wzajemnego ście Pani Mer Rejonu Lazdjai AuObojga Narodów.” – napisała sma Miškinienė. Burmistrz Wielenia Elżbieta RyNa ręce burmistrz Wielenia barczyk przedstawiciele Samorządu LazW dniu 25 maja do Wielenia dijai przesłali serdeczne pozdrotrafiła dokumentacja fotograficz- wienia. na dotyczącą posadzenia drzewa Źródło: UM Wieleń


www.glosonline.pl

#11

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 22 czerwca 2021

Żłobek w Wieleniu już działa!

U

INWESTYCJE gmina Wieleń W ciągu roku WybudoWała i oddała do użytku gminny żłobek, który może przyjąć 32 maluchóW, od 20 tygodnia życia do 3 lat. jest to pierWszy żłobek W historii Wielenia!

roczyste otwarcie żłobka odbyło się w Dzień Dziecka. W wydarzeniu udział wzięło wielu znamienitych gości, wziął m.in. Michał Zieliński Wojewoda Wielkopolski, posłowie Krzysztof Czarnecki, Krzysztof Paszyk i Marcin Porzucek oraz Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Feliks Łaszcz Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki. Uroczystość zainaugurował występ dzieci z Gminnego Przedszkola w Wieleniu, przygotowanych przez panią Monikę Stochaj. Na realizację zadania Gmina pozyskała fundusze zewnętrzne z dwóch źródeł. Z Rządowego programu „Maluch+” dofinansowanie wyniosło: 1.056.000 (wkład własny Gminy Wieleń 389.351,16 zł),

a całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą: 1.445.351,16 zł. Za te pieniądze wybudowano parterowy budynek, posiadający 2 sale dla 32 dzieci. Obiekt przylega do Gminnego Przedszkola w Wieleniu. Obie placówki są ze sobą połączone, jednak zachowane zostały odrębne i niezależne wejścia do budynków. Żłobek posiada zaplecze sanitarne dla dzieci oraz personelu, wózkarnię, gabinet pielęgniarki i dyrektora, pomieszczenie do wydawania posiłków oraz kotłownię. Przy budynku zagospodarowano zieleń, wybudowano chodniki, powstały miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych rodzi-

ców. Gmina Wieleń uzyskała również dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kwocie 1.598.508,15 zł, na realizacją projektu pn. „Wyruszamy do Gminnego Żłobka w Wieleniu!”. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu możliwe jest finansowanie funkcjonowania Żłobka przez 21 miesięcy. Z dniem 1 kwietnia zatrudnionych zostało 5 opiekunek posiadających stosowne wykształcenie, pielęgniarka, 2 woźne, pomoc kuchenna oraz dyrektor. W ramach projektu sfinansowany został zakup wyposażenia szatni, dwóch sal, aneksu kuchennego, wózkarni oraz toalet. Sale wyposażono w zabawki dostosowane do wieku dzieci. Na dziedzińcu żłobka

powstał plac zabaw wyposażony w 2 bujaki, piaskownicę, zjeżdżalnię, pociąg oraz dwa domki. Wartość całkowita projektu to 1.685.141,05 zł. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego opłata rodziców to wyłącznie 7 złotych dziennie za wyżywienie, tzw. „wkład do kotła” przez 21 miesięcy. – Dzięki środkom zewnętrznym sukcesywnie podnosimy standardy podstawowej infrastruktury publicznej, co jest niezwykle ważne dla naszych mieszkańców. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, któ-

ra pozostaje zawsze otwarta. – podkreśliła podczas otwarcia burmistrz Elżbieta Rybarczyk Burmistrz. Dodać warto, że umowa na budowę żłobka została podpisana 1 czerwca 2020, a dokładnie rok później 1 czerwca 2021 został on uroczyście otwarty. Wszystkie prace realizowane były w czasie pandemii. Gminny Żłobek w Wieleniu działalność rozpoczął z dniem 1 kwietnia 2021r., jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz wprowadzone restrykcje, w pierwszym okresie były to działania ograniczone. Obecnie placówka działa już w pełnym wymiarze. Źródło: Urząd Miejski W WieleniU

Dofinansowanie na przebudowę dróg w Wieleniu PIENIĄDZE 16 czerwca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu podpisana została z Wojewodą Wielkopolskim umowa dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa dróg w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu”. Gminę Wieleń reprezentowała Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk i Z-ca Skarbnika Kinga Anioła. Zadanie drogowe obejmuje przebudowę nawierzchni dróg i chodników na długości 1,269 km, w obrębie ulic: Jarzębinowa, Akacjowa, Topolowa, Bukowa oraz włączenie odcinka ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej. Realizacja planowana jest na lata 2021- 2022. Kwota środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Roz-

woju Dróg na realizację zadania to: 1.576.565,65 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Hanna ForbricH, Urząd Miejski W WieleniU


#12

22 czerwca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Żeliwne tablice w miejscu biwakowania Świętego

P

UROCZYSTOŚĆ 2 cZErwca prZEkaZaNE ZOStaŁy tablIcE Na ręcE burmIStrZa wIElENIa ElżbIEty rybarcZyk. Są tO kOpIE tablIc, jakIE ZOStaNą umIESZcZONE Na kamIENIach upamIętNIających pObyt kardyNaŁa karOla wOjtyŁy, późNIEjSZEGO papIEża św. jaNa pawŁa II Na druGIm bIwaku w laSach puSZcZy NOtEckIEj Nad jEZIOrEm bIaŁym, w SIErpNIu 1977 r. OraZ prZEd kaplIcą w bIaŁEj.

Kapliczka poświęcona Kardynałowi Karolowi Wojtyle w miejscu Jego pobytu w lipcu 1977 r.

o byt w tak uro kli wym miejscu spowodo wał, że na rok przed wy bo rem na Pa pie ża Kar dy nał Ka rol Woj ty ła, te goż sa me go ro ku odwiedził te lasy dwukrotnie, pierw szy raz w lip cu, a w sierpniu znowu przyjechał nad jezioro Białe, aby odpoczywać pod namiotem, który

rozbił w nieco innym miejscu, bardziej ustronnym. Lipcowy pobyt na obozie w lesie nad jeziorem został w należyty sposób upamiętniony, gdyż położono w tym miejscu pamiątkowy kamień, którego inicjatorem był Proboszcz parafii w Rosku ks. Franciszek Ryba, w porozumieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Potrzebowice Hieronimem Adamczewskim. Później z inicjatywy emerytowanego księdza kanonika Edmunda Klemczaka, mieszkającego w Białej, przy pełnej aprobacie Nadleśnictwa Potrzebowice, zbudowano przepiękną kapliczkę, którą po mistrzowsku wykonał cieśla z Roska (rodem z Białej) Pan Jerzy Kinowski z synem Rajmundem i Markiem Sikorą. Dzisiaj kapliczka jest miejscem, do którego przybywają pielgrzymi i turyści. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce i czas na modlitwę i wypoczynek. Miejsca pobytu lipcowego i sierpniowego zostało także upamiętnione z inicjatywy ks. kanonika Edmunda Klemczaka przez leśników z Nadleśnictwa Potrzebowice, którzy w miejscach biwakowania postawili tablice informacyjne o pobycie ówczesnego Kardynała Karola

Tablica upamiętniająca miejsce drugiego biwaku kardynała Karola Wojtyły w 1977 r.

Wojtyły. Konstrukcje drewniane pod tablice informacyjne wykonali Panowie Piotr i Jan Kępa, ale niestety po 44. latach uległy one

Miejsce gdzie odpoczywał Kardynał Karol Wojtyła.

dewastacji. Obecnie miejsce drugiego pobytu upamiętnione i zaznaczone jest dużym kamieniem z pięknymi tablicami, które przy-


www.glosonline.pl

pominają też o wstawiennictwie ówczesnego Papieża podczas ogromnego pożaru w 1992 roku, który strawił ponad 6000 hektarów lasu i zatrzymał się w miejscu gdzie stał namiot przyszłego Świętego. To dzięki orędownictwu Papieża-Polaka nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się pożaru. Ocalał las, a zwłaszcza puszczańskie miejscowości i osady leśne. Aby na nieco dłuższy okres upamiętnić właśnie to miejsce, ważne nie tylko dla katolików, grupa osób z Pokolenia Jana Pawła II ŚWIĘTEGO: Zenon Duszyński z Bydgoszczy, Mirosław Nawrot z Gulcza i Roman Wojtkowiak z Poznania wraz z małżonkami: Urszulą, Wiesławą i Aleksandrą oraz Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk, ksiądz proboszcz z Roska Jakub Turek i Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice Łukasz Grupiński postanowiła z okazji 100. lecia urodzin ŚWIĘTEGO Papieża Jana Pawła II, postawić w tym miejscu kamień z tablicami upamiętniającymi Jego pobyt w Puszczy Noteckiej nad Jeziorem Białym. Równocześnie postanowiono postawić drugi kamień pod kaplir

E

k

#13

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 22 czerwca 2021

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Kin-Wojtkowiak, Roman Wojtkowiak, burmistrz Elżbieta Rybarczyk, Zenon Duszyński, Mirosław Nawrot, Wiesława Norkowska – Nawrot i Marek Doczekalski.

cą w Białej z podobną tablicą obrazową, ale nieco innym napisem przypominającym o pobycie na tym jeziorem ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły. Samą miejscowość Biała zamieszkuje stosunkowo nieduża liczba stałych mieszkańców, ale w sezonie l

a

m

a

wakacyjnym zjawiają się tam znaczne ilości wczasowiczów, zajmujących zarówno swoje letnie i całoroczne domy, jak i przyjezdnych turystów zwiedzających Puszczę. Gdy ludzie ci trafią pod kaplicę, jest szansa, że zapoznają się z umieszczoną tam

na dość dużym kamieniu tablicą i dowiedzą się, że Kardynał Karol Wojtyła był w tej okolicy aż dwa razy i spał pod namiotem. Pomysłodawcy upamiętnienia tego miejsca oba kamienie uzyskali od Pana Grzegorza i Mikołaja Wieczorków z żwirowni

w Rosku. Żeliwne tablice zostały odlane pod nadzorem Zenona Duszyńskiego w odlewni w Bydgoszczy z modelu, który wykonał artysta Edward Zegarliński. Właśnie te modele zostały przekazane na ręce Pani Burmistrz Elżbiety Rybarczyk do Izby Pa-

r

E

k

mięci w Wieleniu. Zaś odlane w żeliwie tablice Pan Roman Magdziarz z Ciszkowa, po obrobieniu kamieni, zamocuje tak, aby były widoczne i czytelne dla każdego. Roman WojtkoWiak miRosłaW naWRot

l

a

m

a


#14

22 czerwca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

www.glosonline.pl

Trwają przygotowania do Biegu Nojiego

W

SPOTKANIE W śWietlicy Wiejskiej W PęckoWie sPotkała się gruPa robocza, aby omóWić kWestie dotyczące organizacji iii biegu im. józefa noji.

ydarzenie, które uczcić ma pa mięć wielkiego biegacza pochodzącego z Pęckowa, odbędzie się 12 wrze śnia. Wspól nie nad przygotowaniami do biegu pracują Stowarzyszenie Biegacze Józefa Noji w Pęckowie, Gmi na Draw sko i So łec two Pęckowo. Z uwagi na panującą jeszcze sytuację pandemiczną, postanowiono rozdzielić bieg główny i CROSS dla dzieci szkolnych, któ ry od bę dzie się na bo isku tra wia stym w Pęc ko wie. Po -

wróci także mały bieg dla najmłodszych. Do ku men ta cja or ga ni za cji ruch III Biegu im. Jó zefa No ji już się realizuje i lada moment bę dzie uzgad nia na. Bog dan Gapski Prezes Stowarzyszenia, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw sko, Leszek Matelski Sołtys Wsi Pęckowo oraz Anna Ma zu row ska Dy rek tor Szkoły Podstawowej w Pęckowie uzgod nili kwestie or ganiza cyj ne, moż li wo ści fi nan so we, w tym pozyskane dotacje. Do współpracy tradycyjnie zaproszone zostało Stowarzysze-

nie Klub Se nio ra „Zło te la ta” oraz LZS Orzeł Pę ko wo i Ochot ni cze Stra że Po żar ne. O pa tro nat ho no ro wy po pro szo no Ry szar da Kiel czy ka Pre ze sa Od lew ni Że li wa „Draw ski” s. a. w Draw skim Młynie. Or ga ni za cja dwóch pierw szych biegów pokazała, że impreza już na stałe wpisała się w ka len darz nie tyl ko gmi ny czy re gio nu, ale wszyst kich, którym postawa olimpijczyka Józefa Noji jest bliska. Warto kontynuować tę chlubną tradycję.

DrAwSKO: DzIEń DzIEcKA PO mEKSyKAńSKu 1 czerwca, w imieniu Bartosza Niezborały wójta Gminy Drawsko, wszystkie oddziały przedszkolne Gminnego Przedszkola Im. Jana Brzechwy w Drawsku, odwiedził kolorowy meksykanin ze słodkościami dla najmłodszych. z kolei wójt osobiście szkołę podstawową w Drawsku, pozostałe placówki w Drawskim młynie, Pęckowie, Piłce i chełście odwiedził „mikuś – Pikuś”, z pracownikami urzędu. wizycie towarzyszyła wesoła zabawa ze słodkim poczęstunkiem i niespodziankami oraz pamiątkowym zdjęciem.


#15

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 22 czerwca 2021

www.glosonline.pl

Terapia online dla młodzieży m

a

t

e

r

i

a

W

ł

P

r

o

m

o

c

y

j

n

y

zDrOwIE JAK POmóc młODzIEży PrzEJść PrzEz TruDNy OKrES IzOlAcJI I POzwOlIć JEJ DOSTrzEc POzyTywNE ASPEKTy TEGO PrEcEDENSOwEGO w DzIEJAch OśwIATy mOmENTu? JAK zADBAć O zDrOwIE I rAcJONAlNE ODżywIANIE w czASIE PANDEmII? JAK zBuDOwAć w śwIADOmOścI młODzIEży POzyTywNE POSTrzEGANIE NIEPEłNOSPrAwNOścI? NA TE I INNE PyTANIA uczNIOwIE SzKół PONADPODSTAwOwych z POwIATu czArNKOwSKO-TrzcIANEcKIEGO mOGlI zNAlEźć ODPOwIEDź PODczAS wArSzTATów ONlINE. ydział Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie zaprosił młodzież do skorzystania z oferty warsztatowej, jako doskonałe uzupełnienie zdalnej edukacji. – To propozycja dla młodych ludzi, którym w czasie pandemii brakuje zajęć dodatkowych” – informuje starosta Feliks Łaszcz. – Zaproponowaliśmy młodzieży udział w różnorodnych zajęciach tematycznych, które odgrywają kluczową rolę w ich rozwoju. Zarówno motywacja jak i poszerzanie horyzontów pomogą im być lepszymi ludźmi i przybliżą do osiągnięcia sukcesu w życiu. Z pewnością dużym wyzwaniem dla prowadzących zajęcia, było stworzenie na spotkaniach online takiej atmosfery, która sprawi, że młodzież chętnie zaangażuje się do aktywnego w nich udziału – dodaje starosta. Oferta zajęć była bardzo urozmaicona. Miała na celu zarówno wsparcie psychologiczne, dietetyczne jak również motywacyjne i światopoglądowe. To nie były zwykłe wykłady, prelegenci zdecydowanie postawili na interakcje, zadawanie pytań i relacje a nawet zadania kreatywne. Zdrowa motywacja Michał Żyliński, prezes klubu sportowego „Zero załamki”, tworząc plan warsztatów dla młodzieży, obrał dwa priorytetowe kierunki: motywacja do samorozwoju i pokonywania wyzwań oraz budowanie społecznej świadomości w kontekście niepełnosprawności. – Ostatni rok był dla młodzieży dużym wyzwaniem w obliczu obostrzeń pandemicznych. Brak interakcji z rówieśnika-

mi, mniejsza aktywność na świeżym powietrzu oraz ograniczenie swobody mają ogromny wpływ na morale młodych ludzi. Sesja motywacyjna miała za zadanie pokazać, że pomimo trudności napotykanych na swojej drodze, warto dążyć do własnego szczęścia i samorealizacji i stawiać czoła wyzwaniom – mówi Michał Żyliński. Praca nad motywacją i budowaniem odpowiedniego nastawienia jest kluczowa w rozwoju młodzieży. Dowodzi temu sam odzew młodych ludzi, którzy wielokrotnie podkreślali, że taka sesja wiele im dała. Uczniowie klasy 1MH Zespołu Szkół w Czarnkowie w słowach podziwu odnieśli się do sesji motywacyjnej. Mówili: – Pan Michał to pełna podziwu osoba, która mimo swojej niepełnosprawności pokonuje wszelkie przeszkody i pokazuje, że może funkcjonować, jak każdy zdrowy człowiek. Wychowawca klasy Małgorzata Krzyżaniak jest również pod wrażeniem spotkania z niezwykle silnym człowiekiem: – To spotkanie uświadomiło mi, jak ważne jest pozytywne podejście do życia. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo istotne jest zdrowie i sprawność, której zabrakło naszemu gościowi. Fakt ten nie powoduje, że jest on gorszym człowiekiem. Potrafi cieszyć się z życia, czego brakuje często zdrowym ludziom. Podobne odczucia ma Karolina Dymek z LO w Czarnkowie: – Spotkanie z Panem Michałem uzmysłowiło nam, że w żadnym momencie swojego życia nie można się poddawać i każda przeszkoda jest do pokonania. Paulina Flitta – Kubisz, pedagog z LO w Trzciance określiła spotkania motywa-

cyjne jako niesamowitą i wartościową lekcję, która skłoniła młodych ludzi do refleksji: – Podczas warsztatów pan Michał w oparciu o swoje doświadczenia życiowe opowiedział młodzieży o życiu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przybliżył problem ludzi, których dotknęło kalectwo. Odwołując się do swojego wypadku pokazał, że pomimo napotykanych trudności zawsze można realizować swoje pasje. Co zapamiętali z lekcji? Zapewne szczery uśmiech, śmiejące się oczy, pasję i naprawdę pozytywne podejście do życia, którego niejeden z nas mógłby pozazdrościć.

Zdrowe myślenie Okazuje się, że wszystkie zorganizowane warsztaty cieszyły się wśród uczniów dużym zaciekawieniem. Iga Michalska z I klasy LO w Czarnkowie tak wspomina warsztaty przeprowadzone przez studentkę psychologii Adriannę Ryczkowską: – Spotkanie dotyczące depresji pomogło nam uzmysłowić sobie skalę tego problemu oraz dowiedzieć wielu istotnych faktów odnośnie tej choroby. Uważam, że szczególnie w okresie pandemii, gdy w życiu każdego z nas pojawiły się zupełnie nowe problemy, z którymi nie zawsze mogliśmy sobie radzić, uświadomienie nam, że są osoby gotowe nam pomóc było bardzo ważne. Warsztaty były prowadzone głównie w formie wsparcia dla uczniów i pokazania pozytywnych aspektów pandemii. – Mówiłam m.in. o strategiach radzenia sobie w ciężkich, stresujących sytuacjach, które z nich mogą nam pomóc, a których należy unikać. Zajęcia online dają ograniczone możliwości interakcji, jednakże cały projekt był interesującym doświadczeniem, usłyszałam wiele ciekawych punktów spojrzenia młodzieży na sytuację pandemiczną – mówi Adrianna Ryczkowska. Zdrowe odżywianie Drugi semestr w szkołach obfitował również w zajęcia o tematyce zdrowego odżywiania. Cztery szkoły brały udział w warsztatach żywieniowych prowadzonych przez dietetyk Paulinę Jagieła-Śliwińską. Uczniowie zapoznali się z zagadnieniem zdrowego odżywiania, mitami na temat żywienia, konsekwencjami sto-

sowania różnych modnych, niekorzystnych dla naszego organizmu diet. Nauczyli się również obliczać swoje zapotrzebowanie na podstawową przemianę materii oraz bilansować swoje posiłki. – Warsztaty zakończyliśmy przygotowaniem zdrowych deserów, które można zrobić w domu i wykorzystać w swoich dziennych jadłospisach. Głównym celem warsztatów było uświadomienie młodzieży, jak ważna jest zdrowa, zbilansowana dieta oraz chęć traktowania jej jako naturalnego sposobu żywienia. Uczniowie chętnie włączali się do dyskusji, dzielili swoją wiedzą. Zauważyć można problemy z regularnością posiłków, podjadaniem między posiłkami oraz brakiem aktywności fizycznej, które przyczyniają się do nadwagi i otyłości w naszym społeczeństwie – informuje dietetyk Paulina Jagieła-Śliwińska. Zuzanna Mielcarek uczennica LO w Czarnkowie ocenia bardzo wysoko spotkanie z dietetykiem: – To bar dzo przy dat ne za ję cia szczególnie w dobie pandemii. Wielu z nas po zna ło pra wi dło wy spo só b

łączenia produktów i dowiedziało się o faktach dotyczących żywienia. Swoimi wrażeniami z warsztatów zechciała się również podzielić wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. Sylwia Brączkowska: – W dobie nauki zdalnej spotkania uczniów z ludźmi, którzy potrafią ich zainspirować oraz przezwyciężyć marazm – są bardzo cenne. Dodatkowym atutem jest tu fakt, że spotkania te dotyczyły kwestii, które młodzież interesuje i o których chętnie dyskutuje. Nie bez znaczenia była również osobowość moderatorów – uczestnikom bardzo spodobały się: rzeczowość, kreatywność oraz pozytywne nastawienie prowadzących, a także fakt, iż podczas dyskusji nie uchylali się oni przed odpowiedziami na trudne pytania. Trzy zupełnie różne tematy, a jakże istotne dla rozwoju młodego pokolenia. Wniosek nasuwa się zatem jeden: dla młodzieży najważniejsze są dziś relacje z mądrymi, otwartymi ludźmi oraz możliwość rozmowy na temat nurtujących ich problemów. WioleTTa Szukajło


#16

22 czerwca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

TężNIA solANKoWA W CZARNKoWIE ZNÓW DZIAłA Z przyjemnością informujemy, że tężnia solankowa w Parku im. stanisława staszica, która wybudowana została w ramach budżetu obywatelskiego, została ponownie uruchomiona. Tężnia przeszła konserwację

www.glosonline.pl

po zimowej przerwie i napełniona została solanką inhalacyjną. Z jej leczniczych właściwości mieszkańcy Czarnkowa korzystać będą mogli do 15 listopada. Fot. UM Czarnków.

Plac zabaw z nowymi urządzeniami CZARNKÓW Zakończono i odebrano inwestycję polegającą na przebudowie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Czarnkowie, ul. Rolna 2. W ramach zadania rozebrano stare nieestetyczne ogrodzenie z siatki i wykonano nowe, z ocynkowanych paneli ogrodzeniowych na podmurówce betonowej oraz zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw: zestaw zabawowy statek, labirynt, zjazd linowy. Wszystkie sprzęty są urządzeniami najwyższej jakości, wykonanymi z materiałów odpornych na upływ czasu i warunki atmosferyczne (stal nierdzewna, tworzywa HDPE). Uzupełnienie stanowi

tablica regulaminowa, która stanęła w pobliżu wejścia na teren placu zabaw. W duchu ekologii oraz dbania o prawidłową segregację odpadów, zamontowana został uliczna stacja segregacji z podziałem na poszczególne frakcje odpadów. Inwestycja została zrealizowana z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na przebudowę placu zabaw, wykonano nową bramę wjazdową na teren przedszkola wraz z furtką. Źródło: UM Czarnków

Dzień Dziecka w Krzyżu Wlkp.: plener malarski i kraina bajek WYDARZENIE Aż trzy dni trwał tegoroczny Dzień Dziecka w Krzyżu Wielkopolskim i obfitował w różne atrakcje. 1 czerwca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował „Plener malarski dla dzieci” na terenie Leśnictwa Rzeczyn. Partnerem imprezy było Nadleśnictwo Krzyż. Już po raz drugi, poprowadziła go znakomita malarka Danuta Krüger. Artystka w zaciszu swojego domu w Ostrorogu prowadzi galerię „Za chatą”. Galeria jest miejscem spotkań, wystaw, wernisaży dla wszystkich, którzy pragną zaprezentować swoją sztukę. Prace malarki były wystawiane niemalże w całej Europie. Artystka odznaczona złotą odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”. Inspiracje czerpie z obserwacji otoczenia. Prace pani Danuty

niejednokrotnie mogliśmy podziwiać w galerii Ośrodka Kultury. Punktualnie o 16: 00 zebranych gości przywitała dyrektor Ośrodka Kultury Katarzyna Waśko, a także nadleśniczy Nadleśnictwa Krzyż Tomasz Judek. Następnie, głos zabrała prowa-

dząca plener Danuta Krüger, przybliżając dzieciom tajniki malarstwa. Tematem przewodnim były pszczoły i ich środowisko. Nawet burza z piorunami nie przeszkodziła małym artystom w tworzeniu. Na zakończenie każdy uczestnik

otrzymał słodki upominek, a także gadżety od Nadleśnictwa Krzyż. Piękne prace podziwiać można w galerii Ośrodka Kultury. 1 czerwca rozpoczął się również cykl za jęć mu zycz nych w przedszkolach z terenu gminy. „Podróż do Krainy Bajek” roz po czę ła się od wi zy ty w Przedszkolu nr 2 „Harmonia”. Ko lej ne go dnia pra cow ni cy Ośrod ka Kul tu ry od wie dzi li dzieci z Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej. Podróż zakończyła się w Niepublicznym Przed szko lu „Kre ci ko wo” w Lubczu Wielkim. Dzieci rozwiązywały quiz, a także śpiewały najpopularniejsze piosenki z bajek. W organizacji zajęć pomagała młodzież z Zespołu Szkół Ogól no kształ cą cych w Krzyżu Wielkopolskim.


www.glosonline.pl

#17

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 22 czerwca 2021

i dłużej” oraz „Najczęstsze problemy z karmieniem piersią w pracy doradcy laktacyjnego”. Licznik na fanpage pokazał 2 tysiące obejrzeń! Drugiego dnia akcji w Lokalnym Klubie Rodzinnym, dzięki wsparciu Fundacji Trzecia Przestrzeń wraz z konsultantkami rodzinnymi Magdaleną Grzebytą oraz Agnieszką Placha przeprowadzono warsztat dla mam z dziećmi do 1 roku życia oraz kobiet w ciąży: „Jak budować więź z małym dzieckiem poprzez codzienną zabawę”. Mocnym punktem wydarzenia była sesja zdjęciowa dla rodzin pod nazwą: „Mleczna Dolina Noteci. Sesja zdjęciowa w kapeluszu”. Pogoda dopisała, a wspierająca akcję Klaudia Kubis-Calla Photographie zatrzymała cudowne, szybko ulotne chwile rodzicielstwa. Były wianki, kapelusze i profesjonalne makijaże. Szczególnym wydarzeniem w ramach tegorocznej akcji Rodzicielstwa Bliskości był LIVE z gościem specjalnym Volhą Kuśmierską. To wspaniała położna, doula, twórczyni projektu „otulić mamę”. Do Polski sprowadziła ideę ceremonii otulania poporodowego. W tym roku

Promowały karmienie piersią i rodzicielstwo bliskości

J

AKCJA Po raz kolejny Położne z PowiaTu Czarnkowsko-TrzCianeCkiego Podjęły się organizaCji akCji PromująCej karmienie Piersią. Pomiędzy dniem maTki a dniem dzieCka PrzeProwadziły już iii edyCję rodziCielsTwa BliskośCi w ramaCh Tygodnia PromoCji karmienia Piersią w PolsCe.

est to akcja zorganizowana przez specjalistki położnictwa, zafascynowane laktacją oraz wielką potrzebą obdarowywania wsparciem innych rodzin, bo z racji zawodu i kompetencji rozumieją i wiedzą, jaki trud ponoszą kobiety i ich rodziny we współczesnych czasach. Chcąc podzielić się wiedzą i wskazówkami od trzech lat propagują karmienie naturalne, jako złotą zasadę żywienia małych dzieci, ale żeby móc promować takie wartości i chcąc złączyć ze sobą wszystkie rodziny z powiatu, nazwały akcję „Rodzicielstwo Bliskości” od filozofii rodzicielstwa i terminu stworzonego przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa. Chcąc obalić powszechne mity związane z laktacją i rodzicielstwem, wspierają każdą rodzinę. Nie ma tutaj miejsca na po-

nie było spore, bo tematy były ciekawe i budzące kontrowersje, m.in. „Jak wspierać kobiety w laktacji, aby karmiły więcej r

działy. Wspierają mamy karmiące i niekarmiące piersią. Pokazują, że można stworzyć przestrzeń dla wszystkich. Szanują świadome wybory. Przeprowadzają edukację, warsztaty, konferencje zrzeszające wszystkie rodziny, tak aby ten czas celebrować wspólnie dzieląc się doświadczeniami i pomocą. – Akcja ta powstała z pasji i przekonania, że opieka laktacyj-

na w Polsce potrzebuje zmian na lepsze. Integrujemy i wspieramy matki w karmieniu piersią, które jest naturalnym zachowaniem wobec potomstwa. Poprzez tego typu akcje dbamy o lepszą opiekę laktacyjną dla każdej rodziny – mówi Iwona Poniatowska, jedna z pomysłodawczyń i organizatorek akcji. Również Patrycja Kolassa, położna i pozytywnie zakręcona młoda mama, jako promotor karmienia piersią, poprzez akcję Rodzicielstwo Bliskości dociera do kobiet z apelem: – Karmienie mlekiem mamy nie jest takie straszne! Nie boli! Dasz radę! Możesz wszystko jeść! Możesz karmić, gdzie chcesz i jak długo chcesz! Dajesz dziecku najlepszy start! Uodparniasz je i chronisz przed chorobami! Inwestujesz w jego przyszłość! – mówi. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, część spotkań przeniesiono do platformy online. Akcję rozpoczęto w Dniu Matki konferencją LIVE. Zainteresowa-

e

k

l

a

m

a

poruszono temat połogu, który w nowoczesnych czasach jest mocno bagatelizowany. Wiedza i bogate doświadczenia Volhi, która pochodzi z Białorusi i szkoli się na całym świecie sprawił, że wiele kobiet a także rodzin miało okazję zrozumieć, jak ważny jest połóg i dlaczego warto się do niego przygotować. Osoby biorące udział w LIVE miały okazję prowadzić dyskusję z położnymi prowadzącymi i podzielić się doświadczeniami przez co w wydarzeniu udało się poczuć siostrzaną moc kobiet i ogrom wsparcia. Finał akcji z losowaniem nagród odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance. Był to czas podziękowań dla rodzin i zabaw dla dzieci. Przeprowadzono prelekcje dotyczące bezpiecznych tkanin dla dzieci oraz chustonoszenia i aspektów związanych z bliskością i przytulaniem. Organizatorki Rodzicielstwa Bliskości serdecznie dziękują wszystkim, dzięki którym udało się z powodzeniem przeprowadzić tegoroczną akcję i zapraszają na kolejną już za rok. wioletta szUkajło starostwo powiatowe w Czarnkowie


#18

22 czerwca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Nowy mural w Trzciance

miejsca (łatwo polubić), wskazując na jego wyróżnik (trudno wymówić). Za opracowanie hasła odpowiedzialna była firma Kommunikat studio w osobach: Kuba Rutkowski oraz Dagmara Domżalska-Zdych. Formę artystyczno-malarską zrealizowała firma Druklin pracownia sitodruku Macieja Mazurkiewicza.

Z MIASTA Przy ul. Mochnackiego powstał mural promujący hasło: „Trzcianka. Trudno wymówić, łatwo polubić.” Hasło nawiązuje do zbitki liter, które utrudniają wymówienie nazwy miasta. Odważnie ta cecha została przyjęta jako atut i wokół niej został zbudowany język marki. Slogan gminy komunikuje dobre emocje wokół

Burmistrz przedłużył stanowiska dyrektorom Z URZĘDU 24 maja, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyło się oficjalne wręczenie przedłużeń powierzenia stanowisk dyrektorom z gminnych placówek oświatowych. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów, na kolejny rok szkolny, tj. od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022. Dnia 24 maja, Krzysztof W.

Jaworski burmistrz Trzcianki oficjalne wręczył przedłużenia stanowisk dla: pani Anny Marii Wyrzykowskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance, pani Karoliny Kubilus – dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy, pana Waldemara Łastowskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance, pani Elżbiety Frątczak – dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance oraz pani Karoliny Kordek – dy-

rektora Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance. W wyniku rozstrzygniętego konkursu, na okres pięciu lat, włodarz gminy powierzył stanowisko pani Marcie Jęśko – nowej dyrektor w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Trzciance. Ponadto, z uwagi na kończącą się kadencję dyrektora w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku, od 1 września pełniącą obowiązki dyrektora została pani Sylwia Siwiak.

Festyn Rodzinny

Powstaje chodnik i miejsca parkingowe

BIERNATOWO Z inicjatywy Pani Sołtys Reginy Szymczak i Rady Sołeckiej w niedzielę, 13 czerwca, odbył się w Biernatowie festyn, któremu przeświecały obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zamek dmuchany, bański mydlane i animacje prowadzone przez pracownika Biblioteki Publicznej

TRZCIANKA Na ul. Broniewskiego trwa budowa dziesięciu miejsc parkingowych oraz chodnika. Inwestycja gminy Trzcianka, której koszt to 97.170 zł, z pewnością usprawni ruch w tym rejonie miasta, a także zwiększy bezpieczeństwo i zmniejszy problem z parkowaniem. Przedsięwzięcie realizuje firma FHU Idalia Jaworska.

R

E

K

i Centrum Kultury zainteresowały wielu milusińskich. Dużą atrakcją cieszyło się również malowanie twarzy przygotowane przez Stowarzyszenie Bezpieczny Port. Natomiast dla dorosłych nie zabrakło muzycznych akcentów i słodkiego poczęstunku. Festyn był doskonałą okazją do spotkania się i miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A


www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 22 czerwca 2021

#19

#SzczepimySię i wracamy do normalności

J

ZDROWIE JEdyNyM SŁuSZNyM ROZwIąZANIEM w wALCE Z pANdEMIą JEST ZASZCZEpIENIE SIEbIE I SwOICh bLISKICh. pOCZuJMy SIę ZNów bEZpIECZNIE, ZApOMNIJMy wSZySCy O RESTRyKCJACh, wRóćMy dO NORMALNOśCI. JEdyNIE wySZCZEpIALNOść pOwyżEJ 70 % ChRONI NAS pOpuLACyJNIE. ChCECIE bEZpIECZNIE pOJEChAć NA wAKACJE? ZASZCZEpCIE SIę. uNIKNIECIE KwARANTANNy ORAZ RyZyKA pOwAżNEGO pRZEbIEGu ZAKAżENIA. uż wszystkie Punkty Szczepień Powszechnych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim są dostępne dla mieszkańców. Informujemy, jak można się do nich zarejestrować.

3. Krzyż Wielkopolski – budynek przy placu targowym ul. Jana Pawła II 11 TELEFON DO REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA: 690 907 572, czynny w dni robocze w godz. 10.00-14.00. Podmiot realizujący Przychodnia Lekarska POZ Tomasz Grzeszczuk Krzyż Wlkp. – szczepienia wykonywane w zależności od zapotrzebowania i ilości szczepionek.

1. Czarnków – Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie ul. Wroniecka 136 TELEFON DO REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA: 67 352 81 56, 67 352 81 70 Punkt czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: – poniedziałek 13: 00 – 16: 00, – wtorek – piątek 8: 00 – 16: 00, – sobota 8: 00 – 16: 00.

4. Szczepienia wykonywane są również przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance. Z punktem szczepień można skontaktować się pod specjalnym numerem telefonu 880 525 334, który czynny jest w dni robocze w godz. 10.0014.00.

2. Trzcianka – Hala widowiskowo-sportowa ul. Żeromskiego 28 TELEFONY DO REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA: 67 352 73 69, 784 631 962 Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Możliwość osobistego zapisu w Punkcie Szczepień.

Przypominamy ponadto, że rejestracji na szczepienie na zasadach ogólnych można dokonać na kilka sposobów: • przez infolinię 989 • e-rejestrację na www.pacjent.gov.pl • SMS o treści SzczepimySie na nr 880 333 333 • aplikację #mojeIKP

O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

E


#20

22 czerwca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

Absolutorium dla wójta Filody: jednogłośnie!

P

Z SESJI 27 maja, w hali widowiskowo- sportowej w lubaszu odbyła się sesja rady Gminy lubasz. była to sesja pod wieloma wzGlędami niezwykła. po pierwsze – odbywała się w sposób stacjonarny z udziałem publiczności (hala sportowa pozwala na odbycie sesji z zachowaniem pełneGo reżimu). po druGie – była to sesja absolutoryjna, która oprócz sesji budżetowej, jest najważniejszą sesją w roku. po trzecie – sesja odbyła się w dniu święta samorządu terytorialneGo, przypadająceGo co roku w dzień pierwszych wyborów samorządowych odrodzoneGo samorządu.

odczas sesji absolutoryjnej dokonane zostało ostateczne rozliczenie z wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rze-

telności i kompletności realizacji zaplanowanych zadań. Sama procedura absolutoryjna to skomplikowany proces poprzedzony wieloma działaniami i uzyskaniem opinii. Tak na-

prawdę rozpoczyna się ona w I kwartale. Wójt Gminy przygotowuje sprawozdanie z wykonania budżetu roku poprzedniego, które opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Następnie poddane jest ono ocenie Komisji Rewizyjnej, która sporządza wniosek o udzielenie absolutorium, a ten opiniowany jest także przez Regionalna Izbę

Obrachunkową. Wszystkie te czynności zostały wykonane, a Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubasz skierowała do radnych wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2021, pozytywnie oceniając wykonanie zaplanowanym w budżecie roku 2020 zadań. Także i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała dokumen-

ty przedłożone zarówno przez Wójta Gminy jak i Komisję Rewizyjną. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium od 2019 roku poprzedza zawsze debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy za rok poprzedni. To obowiązkowa procedura. Wójt Gminy przygotował raport, który został udostępniony mieszkańcom. Mogli oni zgłosić swój udział w debacie. Z prawa takiego skorzystał jeden mieszkaniec gminy, uzyskawszy poparcie 21 mieszkańców. Na sesji w dniu 27 maja raport o stanie gminy przedstawił Pan Wójt. Powiedział: – Rok 2020 był na pewno rokiem pandemii koronawirusa, niewidzialnego wroga, który zmienił sposób naszego funkcjonowania, a dla wielu rodzin okazał się tragiczny. Wprowadzone obostrzenia zmieniły sposób obsługi klienta, ograniczyły możliwości kontaktu, a mimo to budżet roku 2020 udało się w pełni zrealizować. Osiągnęliśmy także bardzo dobre wskaźniki uzyskania dochodów i wydatków. Udało się zdecydowania zmienić strukturę budżetu – z zapla-

www.glosonline.pl

nowanego deficytu przeszliśmy do uzyskania wolnych środków (w skrócie oznacza to uzyskanie nadwyżki budżetowej). Także i zaciągnęliśmy mniejszy kredyt, aniżeli planowany wcześniej. To wszystko złożyło się na to, że ocena ubiegłego roku była pozytywna, co radni wyrazili w głosowaniu zarówno nad przyjęciem sprawozdania, jak i nad udzieleniem absolutorium. Głosowania były jednogłośne. Dalsza część obrad sesji poświęcona była przyjęciu uchwał. Dotyczyły one m.in. wyrażenia zgodny na zamianę nieruchomości z osobą fizyczna za dopłatą (formalne uregulowanie własności gruntów drogi gminnej Hamrzysko – Krucz), zbycia działki w Dębem, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przyjęcia wykazu kąpielisk (kąpielisko nad jeziorem w Lubaszu i określenie sezonu kąpielowego od 15 czerwca do 31 sierpnia). Przyjęta została także nowelizacja budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Źródło: UG LUbasz

Rower za PIT-a: konkurs rozstrzygnięty KONKURS Na początku tego roku Urząd Gminy w Lubaszu ogłosił konkurs „Wypełnij PIT w Lubaszu” dla mieszkańców i mieszkanek gminy. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do zameldowania się na pobyt stały, a także do płacenia podatków na rzecz gminy Lubasz, dzięki którym gmina może świadczyć usługi publiczne, ponieważ jednym ze źródeł dochodów gminy są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Główną nagrodą w konkursie, ufundowaną przez Radę Gminy Lubasz był rower, który otrzymała Pani Katarzyna, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy i uczestniczki konkursu otrzymali upominki. LiLiana HeLwicH, UG LUbasz


www.glosonline.pl

#21

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 22 czerwca 2021

o

ninja wolf race w Trzciance

bieG W SObOTę, 5 cZERWca bR., Na PLacU POcZTOWym W TRZcIaNcE Odbyły SIę JEdyNE W TEJ cZęścI POLSKI ZaWOdy NINJa ZORGaNIZOWaNE PRZEZ STOWaRZySZENIE SPORT EvENTS TRZcIaNKa. śmIałKOWIE mOGLI SPRóbOWać SWOIch SIł Na PRZESZKOdach ROdEm Z NINJa WaRRIOR, PRZy POKONaNIU KTóRych LIcZy SIę SZybKOść, TEchNIKa I SIła. OPRócZ RyWaLIZacJI Na TORZE Z WymaGaJącymI PRZESZKOdamI PRZyGOTOWaNO LIcZNE aTRaKcJE TOWaRZySZącE, W Tym ZORGaNIZOWaNE PRZEZ bIbLIOTEKę PUbLIcZNą I cENTRUm KULTURy W TRZcIaNcE, aNImacJE dLa dZIEcI TaKIE JaK ZabaWy INTEGRacyJNE, KONKURENcJE SPORTOWE, GRy ZESPOłOWE, aNImacJE TaNEcZNE. PO RyWaLIZacJI dOROSłych Na TORZE POJaWIły SIę TaKżE dZIEcI. Na KażdEGO OcZyWIścIE cZEKały PamIąTKOWE mEdaLE.

G

ł

o

s

z

e

n

i

e


#22

22 czerwca 2021 | Głos czarnkowsko-trzcianecki

Domowe przysmaki na letnie upały POLECAMY Przed nami fala uPałów. Jak umilić sobie długo wyczekiwane ciePłe dni? PodPowiadamy, Jak Przygotować smaczne i oryginalne domowe lody oraz orzeźwiaJące naPoJe. masz ochotę na coś zimnego? zrób to sam i PodawaJ tak, Jak lubisz naJbardzieJ – bez dodatków lub z ulubionymi owocami, bakaliami, Polewą lub bitą śmietaną. Życzymy wszystkiego Pysznego! r

e

k

l

a

m

a

Lody śmietankowe na żółtkach

Składniki: 1 szklanka mleka, 330 g śmietanki 30%, 1 szklanka śmietany 12%, 4 żółtka, 0.5 szklanki cukru.

przygotowanie: Do garnka wlać mleko i połowę śmietany 30%. Wsypać cukier. Podgrzewać na małym ogniu, cały czas mieszać aż do rozpuszczenia cukru. W misce ubić lekko żółtka, wlać do garnka, dokład-

nie wymieszać i podgrzewać powoli aż płyn zacznie lekko gęstnieć. Następnie zdjąć z ognia, wlać resztę (zimnej) śmietany 30%, zamieszać. Schło dzić w lo dów ce. Do dać do schło dzo nej ma sy śmie ta nę 12% i zmik so wać. Wlać do ma szy ny do lo dów. Po oko ło 25-30 mi nu tach lo dy są go to we, można je od razu zjeść lub zamro zić w po jem ni ku po lo dach, aby moż na by ło je for mo wać w ku lecz ki.

Lody pomidorowe z karmeLem

pomidorowym

Składniki: 30 g „Pomidorowa – Koncentrat Z Przyprawami Winiary”, 3 żółtka, 0.5 szklanki śmietany 36%, 0.25 szklanki cukru, 5 szklanek mleka, 40 mg likieru cytrynowego, 0.25 szklanki wody. przygotowanie: Żółtka ucieramy z cukrem. Pomału dolewamy oliwę. W garnku podgrzewamy mleko, śmietankę i POMIDOROWA-koncentrat do zup WINIARY aż zacznie bulgotać. Do żółtek z cukrem dolewamy pomału 3 szklanki masy mleczno-pomidorowej. Następnie podgrzewamy naszą masę aż

www.glosonline.pl

zgęstnieje. Zdejmujemy z ognia i dodajemy likier wraz z sokiem z cytryny. Przecedzamy masę przez sitko, wkładamy do plastikowego pojemnika i wkładamy do zamrażalnika na ok. 8 godzin. Co godzinę mieszamy lody, aby nie powstał lód. Pomidora przecieramy przez sito. Gotujemy wodę z cukrem do powstania jasnego karmelu. Zdejmujemy z ognia i dodajemy 1/2 szklanki puree z pomidora. Jak sos się skrystalizuje, wstawiamy znów na ogień i mieszamy do momentu kiedy grudki rozpuszczą się. Studzimy sos i podajemy z lodami. Możemy zetrzeć dodatkowo odrobinę parmezanu.

orzeźwiający napój

kiwi z cytryną i miętą

Składniki: 2 plasterki cytryny, 0.35 kiwi, 6 liści mięty, 600 ml wody. przygotowanie: Z cytryny odkrawamy dwa plastry, które kroimy na ćwiartki. Kiwi obieramy i odkrawamy dwa plastry, które dzielimy na ćwiartki. Do szklanek przekładamy cytrynę i dodajemy pokrojone kiwi. Dodajemy listki oberwane z gałązek mięty. Uzupełniamy schłodzoną wodą. źródło: winiary.pl


www.glosonline.pl

#23

Głos czarnkowsko-trzcianecki | 22 czerwca 2021

czyste wody - Zdrowe ryby: konkurs rozstrzygnięty

E

KONKURS okręg nadnotecki Pzw w Pile rozstrzygnął koleJną edycJę konkursu Plastycznego „czyste wody – zdrowe ryby”. na konkurs wPłynęło 88 Prac ze szkół i Przedszkoli działaJących na terenie okręgu.

du ka cja eko lo gicz na jest jednym ze statusowych zadań Polskie go Związ ku Wędkarskiego. Organizowany już od wielu lat konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez Okręg Nadnotecki PZW, który wpisuje się właśnie

w zadania edukacji ekologicznej. Co ważne konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością nawet w czasie pandemii. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło aż 88 proc plastycznych. Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Turowski, Ze-

KrzyżówKa do Kawy

non Schulz, Barbara Franczyk, Józef Jeziorski, Ryszard Rozpłoch, Andrzej Sadkowski, Elżbie ta Gór na i An drzej Gór ny, któ ry ko mi sji prze wod ni czył, miała więc nie lada zadanie, by wybrać najlepsze z prac. Nie było łatwo, ale się udało. w kategorii wiekowej do 6

lat wyróżnienie otrzymała pięcio let nia Zu zan na Jac kow ska (Koło PZW Lubmor Trzcianka). w kategorii wiekowej 7-10 lat trzy pierwsze miejsca zajęli ko lej no ucznio wie Ze spo łu Szkół w Szydłowie: Magdalena Budner, Maja Urbanek i Lidia Rutkowska.

w kategorii wiekowej 1113 lat zwyciężyła Zofia Rusin (SP Wyrzysk), druga była Zuzanna Kosak (SP Osiek n/Notecią), a trzecia – Samira Belaid (SP Wyrzysk). wśród najstarszych uczestni ków kon kursu (ka te go ria 14-16 lat) trzy pierw sze

miejsca zajęli kolejno: Albert Ko złow ski (MOS Go łańcz), Wik tor Ku ci łow ski (SP Wy rzysk) i Kac per Bryś (PZW Osiek n/Notecią). Na autorów najlepszych prac czekały nagrody. źródło: on pzw w pile


#24

22 czerwca 2021 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Profile for redakcja-glosonline

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #22/06/2021  

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki #22/06/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded