__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B e z p ł a t n y

Największa sieć bezpłatNych gazet w półNocNej wielkopolsce

głos

m i e s i Ę c z n i k

Dziś w numeRze DoDatek specjalny

złotowski pilski

nr 4 (39), 14 kwietnia 2021 r. ISSN 2545-0239

CZYTAJ W INTERNECIE

Jeszcze w tym tygodniu uruchomione zostaną dwa punkty masowych szczepień w pile: w klinice ars medical oraz w obiektach po centrum strzelectwa sportowego „tarcza”. szczepienia prowadzone będą od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8. do 20, dla wszystkich mieszkańców północneJ wielkopolski. w ciągu doby będzie można zaszczepić nawet 900 osób. oprócz tego działać będą wszystkie punkty, które do teJ pory prowadziły szczepienia. R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A


DLaczeGO warTO się szczepić?

PoKoNaNiE KoroNaWiruSa JEST MożLiWE TyLKo PoPrZEZ PrZErWaNiE JEgo TraNSMiSJi Z CZłoWiEKa Na CZłoWiEKa. SZCZEPioNKa DaJE NaM TaKą MożLiWość. KażDa oSoba, KTóra Się ZaSZCZEPi, Ma SZaNSę PrZErWać łańCuCh ZaKażEń. SZCZEPioNKa WyZWaLa W orgaNiZMiE NaTuraLNą ProDuKCJę PrZECiWCiał i STyMuLuJE NaSZE KoMórKi oDPorNośCioWE. PaMięTaJMy róWNiEż, żE SZCZEPiENiE To NiE TyLKo oChroNa DLa NaS. To TaKżE oChroNa NaSZyCh roDZiCóW, DZiaDKóW, DZiECi i PrZyJaCiół. SZCZEPiENia To róWNiEż SKuTECZNy raTuNEK DLa goSPoDarKi. iM WięCEJ oSób Się ZaSZCZEPi, TyM SZybCiEJ bęDZiEMy MogLi oTWorZyć rESTauraCJE i hoTELE, a TaKżE SWoboDNiE WyJEChać Na WaKaCJE.

Jak zareJesTrOwać się na szczepienie? kTO MOże zareJesTrOwać się w kwieTniu? w kwietniu uruchomione zostały zapisy dla kolejnych roczników. Jeśli jesteś już w gronie uprawnionych osób i nie zapisałeś się na szczepienie w danym dniu, możesz to zrobić później. rejestracja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia – rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15 kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia – rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik 1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20 kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia – rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik 1971, 23 kwietnia – rocznik 1972, 24 kwietnia – rocznik 1973.

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie. Oto one: 1. zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie – jeśli podałeś numer telefonu – otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 2. zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na pacjent. gov. pl System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz

powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. 3. skontaktuj się z wybranym punktem szczepień Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień – skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów

szczepień dostępne są pod internetowym adresem: www. gov. pl/web/szczepimysie W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje. 4. wyślij sMs Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty. Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.


www.glosonline.pl

#3

Głos złotowski / pilski | 13 kwietnia 2021

cO warTO wieDzieć O szczepieniach? na opracowanie szczepionki przeciwko cOViD-19 czekaliśmy od początku epidemii koronawirusa. Jak powstawała szczepionka, czy każdy może ją przyjąć, gdzie się zgłosić, aby się zaszczepić? na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w poniższym materiale. Bardziej szczegółowe informacje na stronie internetowej https://www. gov. pl/web/szczepimysie czy szczepionka jest obowiązkowa? Jeśli tak, czy są jakieś sankcje za odmowę szczepienia? Szczepienia są całkowicie dobrowolne. rząd zachęca wszystkich do szczepień przeciw CoViD-19. im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.

w jaki sposób będę mógł/mogła zgłosić, że chcę się zaszczepić? czy potrzebne będzie skierowanie od lekarza? Jeśli tak, kto mi je wystawi? Szczepienia podzielone są na etapy. gdy znajdziesz się w danym etapie szczepień i masz numer PESEL – automatycznie zostanie wystawione e-skierowanie, które będzie ważne 90 dni. Jeżeli nie masz numeru PESEL, lub nie mogłeś poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania, kolejne wystawi Ci indywidualnie lekarz.  Pod numerem 989 nie jest wystawiane skierowanie!

zapisać się na szczepienie możesz: • za pośrednictwem infolinii 989 (rejestracja od 15 stycznia dla osób, które skończyły 80 lat, a od 22 stycznia dla osób pow. 70 roku życia), • wysyłając SMS pod numer 664 908 556 o treści SzczepimySie, • online przez e-rejestrację na pacjent. gov. pl, • bezpośrednio w konkretnym punkcie szczepień. Podczas zapisu zostaniesz poproszony o dane osobowe, warto mieć zatem przy sobie np. dowód osobisty. Potrzeby Ci będzie także kod pocztowy. To na jego podstawie system zaproponuje Ci miejsce szczepienia (położone najbliżej wskazanego kodem pocztowym obszaru).  ale nie będzie Ci potrzebny numer e-skierowania. Po dokonaniu rezerwacji wizyty otrzymasz SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. aby zmienić termin szczepienia, będziesz musiał podać dane identyfikacyjne  – przygotuj je przed rozmową. Na przyjęcie drugiej dawki umówisz się podczas pierwszej wizyty w punkcie szczepień. Nie musisz ponownie dzwonić na 989, by dokonać rejestracji. Kolejność szczepień wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień. czy dostanę zaświadczenie, że jestem zaszczepiony?

informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. oprócz tego po przyjęciu drugiej dawki wystawiane są kody Qr, które można pobrać z internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw. paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwierdza, że osoba jest zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które przysługują osobom zaszczepionym. 

czy jest możliwość szczepienia w domu seniorów, bądź osób przewlekle chorych? istnieje możliwość skorzystania z usług wyjazdowego zespołu szczepień. Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. Pacjenci mogą też skorzystać ze specjalnego transportu do punktu szczepień. Te transporty organizują gminy. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, który jest obsługiwany przez poszczególne gminy.

co zrobić w przypadku, gdy dostanę pierwszą dawkę szczepionki, a w terminie przyjęcia drugiej nie będę w stanie przyjść na szczepienie (np. z powodu choroby), bądź lekarz nie zakwalifikuje mnie do drugiej dawki szczepienia? Należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki szczepionki przeciw CoViD-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza o możliwości podania szczepionki.

czy cudzoziemcy będą szczepieni w polsce? Cudzoziemcy z prawem pobytu podlegają szczepieniom na takich samych zasadach jak obywatele rP.

kto kwalifikuje do szczepień? W ii kwartale tego roku kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, dia-

gności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych.

czy szczepionka jest bezpieczna? Jakim badaniom i procedurom podlega? Niezależnie od ro dzaju szcze pion ki, każda z nich przecho dzi staran ne badania i mo że być po dana wy łącznie po dopuszczeniu do ob rotu przez wyspecjali zowane in stytucje. Skró co no do mi ni mum procedury reje stracyjne, ale badania wykonywano według najwyższych standar dów bez pieczeń stwa, po dob nie jak w przypadku in nych szczepio nek. W Polsce do puszczeniem szczepionek do obro tu zajmuje się Prezes urzędu reje stracji Pro duktów Leczni czych, Wyrobów Medycznych i Pro duktów biobójczych (urPL). De cyzja mo że być także podję ta przez radę unii Europejskiej lub Ko misję Euro pejską po przeprowadzeniu przez Euro pejską agencję Leków procedury scen trali zowanej. W każdym przy padku pozwolenie na dopuszczenie do obro tu jest wydawa ne po oce nie sto sun ku ko rzyści do ryzyka. Następuje to na podstawie dokumentacji zawierającej dane zebrane w cza sie prac nad pro duktem i badań kli nicznych. W przy padku CoViD-19 dla szybkie go zapewnie nia do stępno ści skutecznej i bez piecznej szczepion ki, skracane są ter miny admi ni stracyjne. Te ułatwienia procedural ne nie ob ni żają obowiązujących wymo gów  dot. bezpieczeństwa i skuteczności szcze pion ki. umo wy o wczesnym za kupie podpi sywane przez Ko misję Euro pejską uzależniają końco wy zakup od otrzymania dostę pu do ob ro tu szczepionki w unii Europej skiej. Po zytywna de cyzja o całkowitym lub warunko wym do stę pie zostanie podjęta jedynie względem szcze pionek, które udo wodnią swo ją skuteczność i bezpieczeństwo w pro cedurze cen tral nej prowadzo nej przez Euro pej ską agen cję Leków.

przeszedłem cOViD-19. czy powinienem się zaszczepić? Przebycie choroby nie jest przeciwwskazaniem do szczepień. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 7 marca, szczepienia osób z potwierdzoną infekcją SarS-CoV-2, powinny odbywać się po upływie ok. 6 miesięcy (nie dłużej niż 180 dni) od pozytywnego wyniku testu. Powyższa zasada nie dotyczy osób,

które otrzymały już e-skierowania na szczepienie lub należą do tzw. grupy 1b (osoby przewlekle chore). W związku z powyższym, e-skierowania wystawiane automatycznie przez system P1 nie będą dotyczyły osób, które pozytywny wynik testu otrzymały w okresie do 3 miesięcy przed wystawianiem e-skierowań na szczepienie (powyższe kryterium uwzględnia długość ważności e-skierowania oraz czas niezbędny na umówienie się na szczepienie). Dla osób, które nie otrzymają automatycznie e-skierowania z systemu P1, powinno być ono wystawione indywidualnie przez lekarza PoZ, po upływie minimum 3 miesięcy od pozytywnego wyniku testu.

czy osoby uczulone mogę przyjmować szczepienia? Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień, przeciwwskazaniem do szczepienia jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw CoViD-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. ostatecznie do szczepień kwalifikuje lekarz na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

czy osoby chore na cOViD (np. bezobjawowo) mogą przyjąć szczepionkę bez ryzyka? osoby zakażone wirusem SarS-CoV-2, niewykazujące objawów mogą być zaszczepione. Natomiast osoby, które chorują na CoViD-19, a więc mają objawy, nie mogą być zaszczepione.

Jak długo utrzymują się przeciwciała u osoby, która przebyła już cOViD-19? u większości osób zakażonych SarS-CoV2 przeciwciała pojawiają się między 10 a 21 dniem po zakażeniu. Czas jak i poziom poszczególnych rodzajów przeciwciał jest zależny od przebiegu choroby. Z dotychczas przeprowadzonych badań naukowych wynika, że u osób chorujących łagodnie lub bezobjawowo poziom przeciwciał może być niższy i prawdopodobnie również krócej się utrzymuje, a u osób chorujących ciężko – odpowiednio notowano wyższy poziom przeciwciał ochronnych, utrzymujący się dłużej. obecnie wiadomo, że przeciwciała przeciwko innym koronawirusom zanikają z upływem czasu (12–52 tygodni od wystąpienia objawów).


#4 piŁa

13 kwietnia 2021 | Głos złotowski / pilski

Gdzie można się zaszczepić?

GABINET LEKARZA RODZINNEGO OKRZEI 14 64-920 PIŁA Telefon: 672123313

NZOZ MEDYK KRZYSZTOF STANEK UL. PODCHORĄŻYCH 1 64-920 PIŁA Telefon: 673528020

GABINET LEKARZA RODZINNEGO, WIESŁAW BANAŚ UL. ŁĄCZNA 49 64-920 PIŁA Telefon: 600006473

PRZYCHODNIA LEKARSKA WIGOR UL. ŚREDNIA 1 64-920 PIŁA Telefon: 673490909

IRENA STEFANIA SZYMKOWIAK ROOSEVELTA 29B 64-920 PIŁA Telefon: 609177067

PUNKT SZCZEPIEŃ LOTNICZA 3 64-920 PIŁA Telefon: 501205640

PUNKT SZCZEPIEŃ OKRZEI 14 64-920 PIŁA Telefon: 672123313 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA RYDYGIERA 1 64-920 PIŁA Telefon: 672106205

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO PIĘKNA 1 89-333 OSIEK NAD NOTECIĄ Telefon: 672866027 PRZYCHODNIA LEKARSKA SZKOLNA 2 64-850 KRUSZEWO Telefon: 672839118 PRZYCHODNIA LEKARSKA MIROSŁAW 72 64-850 MIROSŁAW Telefon: 690199564 PRZYCHODNIA LEKARSKA W KACZORACH PILSKA 2

64-810 KACZORY Telefon: 672831517 PRZYCHODNIA LEKARSKA WIGOR PUNKT SZCZEPIEŃ UL. ZŁOTOWSKA 11A 89-310 ŁOBŻENICA Telefon: 672860031 PUNKT SZCZEPIEŃ KS. KORDECKIEGO 3 89-240 BIAŁOŚLIWIE Telefon: 672875000 PUNKT SZCZEPIEŃ KOŚCIUSZKI 38 89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE Telefon: 696287547

PPL PANACEUM P. L. NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 41 77-400 ZŁOTÓW Telefon: 673492222 MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ W ZŁOTOWIE Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym, mogą skorzystać z zespołu wyjazdowego. Zgłoszenie: 505-583-819, email: szczepienia@msmedik.pl PUNKT SZCZEPIEŃ WIELATOWSKA 10 77-400 ZŁOTÓW Telefon: 672651099 OŚRODEK MEDYCYNY RODZINNEJ S. C. WOJCIECH LIWANDOWSKI, MARTA LIWANDOWSKA

CZŁUCHOWSKA 1 77-400 RADAWNICA Telefon: 672631318

PUNKT SZCZEPIEŃ WYSZYNY 22 64-834 WYSZYNY Telefon: 696287547

PUNKT SZCZEPIEŃ BUGAJE 2 64-840 BUDZYŃ Telefon: 672843189

PUNKT SZCZEPIEŃ RYNEK 1 64-820 SZAMOCIN Telefon: 672848251

poWiaT czarnkoWsko -Trzcianecki

PUNKT SZCZEPIEŃ GEN. W. SIKORSKIEGO 9 64-980 TRZCIANKA Telefon: 880525334

PUNKT SZCZEPIEŃ 22-STYCZNIA 41B 89-300 WYRZYSK Telefon: 672862200

PUNKT SZCZEPIEŃ J. MATEJKI 3A 64-980 TRZCIANKA Telefon: 672168450

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU – AMBULATORIA 22 STYCZNIA 41 89-300 WYRZYSK Telefon: 672109842

PROMEDICA JANA PAWŁA II 27 27 64-730 WIELEŃ Telefon: 505471059

PRZYCHODNIA FAMILIA W ZAKRZEWIE UL. EDMUNDA JANA OSMAŃCZYKA 7 77-424 ZAKRZEWO Telefon: 672667094

PRZYCH. LEK. WIGOR FILIA KLESZCZYNA -PUNKT SZCZEPIEŃ UL. KLESZCZYNA 98 77-400 KLESZCZYNA Telefon: 672654133

PRZYCHODNIA JASTROWIE 1 MAJA 2B 64-915 JASTROWIE Telefon: 508778468

PRZYCHODNIA FAMILIA W LIPCE UL. GAJOWA 2 77-420 LIPKA Telefon: 672665760

PRZYCHODNIA SYPNIEWO MICKIEWICZA 54 64-915 SYPNIEWO Telefon: 672633811

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDICUS” PIOTR KALAMAT NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPODLEGŁOŚCI 22 77-416 TARNÓWKA Telefon: 67 266 40 49

PUNKT SZCZEPIEŃ UL. SZCZECINECKA 26 64-918 LOTYŃ Telefon: 672832391

PRZYCHODNIA FAMILIA W ŁĄKIE ŁĄKIE 71 77-420 ŁĄKIE Telefon: 672631517

PUNKT SZCZEPIEŃ UL. JAGIELLOŃSKA 15 64-800 CHODZIEŻ Telefon: 798500696

PUNKT SZCZEPIEŃ PL. WOJSKA POLSKIEGO 20 89-320 WYSOKA Telefon: 672871566

poWiaT zŁoToWski SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE SZPITALNA 28 77-400 ZŁOTÓW Telefon: 500266315

poWiaT cHodzieski

ZZOZ CZARNKÓW KOŚCIUSZKI 94 64-710 CZARNKÓW Telefon: 673528171

poWiaT piLski

ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH „MEDICA” S. C. UL. 1 MAJA 30 64-965 OKONEK Telefon: 672669009

www.glosonline.pl

PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ STORCZYKOWA 1 64-730 WIELEŃ Telefon: 672532300

PROVITA SP. Z O. O. WOJSKA POLSKIEGO 24 64-761 KRZYŻ WLKP. Telefon: 672565624 PRZYCHODNIA LEKARSKA NA 64 64-710 MŁYNKOWO672551770 / 881959404 PRZYCHODNIA LEKARSKA ŁĄKOWA 1 64-710 POŁAJEWO Telefon: 672567020 PUNKT SZCZEPIEŃ WOJSKA POLSKIEGO 73 64-761 KRZYŻ WIELKOPOLSKI Telefon: 672565070 ZPLR JACEK BĄK NADNOTECKA 22A 64-733 DRAWSKO Telefon: 673528171

poWiaT WaŁecki PUNKT SZCZEPIEŃ ORŁA BIAŁEGO 5 78-449 BORNE SULINOWO Telefon: 943733589

ALEJA ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99 78-600 WAŁCZ Telefon: 693 903 333

107 SZPITAL WOJSKOWY W WAŁCZU KOŁOBRZESKA 44 78-600 WAŁCZ Telefon: 669006105

PUNKT SZCZEPIEŃ BUDOWLANYCH 10 78-600 WAŁCZ Telefon: 600290597/667095040

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAN OLIMPIJSKICH W WAŁCZU

WOJCIECH SABAK POLNA 23 78-650 MIROSŁAWIEC Telefon: 672595009

Wykaz wszystkich znaleźć możemy na stronie internetowej: www.gov.pl/web/szczepimysie. Przed przyjściem do wybranego punktu, trzeba wcześniej zarejestrować się na szczepienie, według aktualnie obowiązujących przepisów.


www.glosonline.pl

#5

Głos złotowski / pilski | 13 kwietnia 2021

Ruszają masowe szczepienia w pile

P

ZDROWIE W cIąGU NAJblIżSZych DNI W PIle PoWINNy ZoSTAć UrUchoMIoNe DWA PUNkTy MASoWych SZcZePIeń. PUNkTy Są JUż GoToWe. TerMIN STArTU ZAleży oD DecyZJI NFZ I TrANSPorTU SZcZePIoNkI. SZcZePIeNIA bęDą DoSTęPNe DlA WSZySTkIch MIeSZkAńcóW reGIoNU. oboWIąZUJą TrADycyJNe SPoSoby reJeSTrAcJI (o WSZySTkIch cZTerech MeToDAch PISZeMy NA STr. 2). NIe NAleży PrZyJeżDżAć Do PUNkTóW I USTAWIAć SIę W koleJkę, Tylko cZekAć NA WyZNAcZeNIe TerMINU. PUNkTy cZyNNe bęDą oD PoNIeDZIAłkU Do SoboTy, 12 GoDZIN NA Dobę.

unkty masowych szczepień prze ciw ko COVID-19 będą działały w klinice Ars Medical (która została medycznym koordynatorem szczepień) oraz w obiektach po Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”, które zyskały dodatkowe wyposażenie, umożliwiające bezpieczne i sprawne przeprowadzenie akcji szczepień dużych grup ludzi. Punkty powinny rozpocząć pracę jeszcze w tym tygodniu.

*** Z inicjatywą utworzenia punków masowych szczepień wyszedł prezydent Piły Piotr Głowski, który do współpracy zaprosił dr Zygmunta Malinowskiego, prezesa kliniki Ars Medical oraz rektora Państwowej Uczeni Stanisława Staszica prof. Donata Mierzejewskiego. – Kiedy tylko pojawiła się możliwość, aby samorządy włączyły się w organizację szczepień, od razu rozpoczęliśmy rozmowy i zgłosiliśmy wojewodzie swój udział – mó wi pre zy dent. – Od dawna zresztą postulowaliśmy o to, by włączyć w akcję samorządy. Niestety, przez wiele tygodni nie było to możliwe – dodaje. Do tej pory w całym powiecie pilskim szczepionych było dziennie około 300 osób (we wszystkich punktach). Teraz każdy z nowych punktów będzie mógł szczepić od 350-450 osób dziennie! Sczepienia będą odbywały się od poniedziałku do soboty, nawet 12 godzin na dobę, a jeśli zajdzie taka potrzeba, godziny zostaną wydłużone. Wszystko zależy od zainteresowania oraz ilości dostarczonych szczepionek. Do tej pory do akcji szczepienia, odpowiadając na apel pre-

pioTr GŁoWski, prezydenT piŁy Nie ma w tej chwili ważniejszego zadania do wykonania, więc jak tylko samorządy zyskały możliwość organizowania punktów masowych szczepień, od razu przystąpiliśmy do akcji. Dziękuję prezesowi kliniki Ars Medical Zygmuntowi Malinowskiemu oraz rektorowi PUSS Donatowi Mierzejewskiemu za wsparcie. Nadal prosimy jednak lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych, pracujących w naszym regionie, o włączenie się w proces szczepień

masowych. Im więcej nas będzie, tym większe mamy szanse, by wygrać walkę o życie.

prof. donaT mierzejeWski, rekTor pańsTWoWej UczeLni sT. sTaszica Gratuluję pomysłu panu prezydentowi. Nasza uczelnia, zarówno kadra dydaktyczna, jak i studenci, z pełnym zaangażowaniem włączą się w akcję. Problemem jest tylko liczba szczepionek. Ważna jest również promocja akcji, dlatego proszę wszystkich, żeby zachęcali do szczepień osoby dotąd nieprzekonane. zydenta Piły, zgłosiło się 56 medyków. – Cały czas prosimy jednak o kolejne zgłoszenia. Będziemy szczepić dwoma zespołami, ale jeśli będzie taka możliwość, chcieli by śmy zwięk szyć tę ob sa dę – apeluje Piotr Głowski. Do pomocy, jak zapewnia rektor Donat Mierzejewski, oddelegowani zostaną także studenci pielęgniarstwa, którzy zgłosili się do akcji oraz kadra dydaktyczna PUSS.

*** Jak będzie wyglądała organizacja szczepień? Najważniejsze

jest, aby nie przychodzić, ani nie przyjeżdżać do punktów, tylko zgłosić chęć zaszczepienia się w centralnym rejestrze (szczegółowo o tym, jak można to zrobić, piszemy na str. 2). W punktach szczepień masowych pracować będą lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i studenci ostatniego roku studiów medycznych PUSS, którzy wykonywać będą zarówno kwalifikację do szczepienia, jak i same zabiegi. Ważne! Oprócz punktów masowych szczepień, działać będą nadal wszystkie punkty, które szczepiły do tej pory. GabrieLa ciżmoWska

dr zyGmUnT maLinoWski, prezes kLiniki ars medicaL To bardzo ważna inicjatywa. Dziękuję za ten wspaniały pomysł panu prezydentowi. Przy zaangażowaniu naszego personelu oraz personelu uczelni, jesteśmy wstanie dziennie szczepić 350-450 osób w jednym punkcie. Jeśli będzie trzeba, będziemy pracować również w niedzielę. Zapewniam, że ile dostaniemy szczepionek, tyle wykonamy szczepień. Wspólnymi siłami możemy pokonać pandemię!


#6

13 kwietnia 2021 | głos Złotowski / pilski

www.glosonline.pl

Twarde obostrzenia do 18 kwietnia PRZEPISY Sytuacja w polskich szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego rząd przedłużył obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia. 1 kwietnia odnotowaliśmy ponad 35 tys. nowych przypadków zakażeń. Poza tym, za nami okres świąteczny, kiedy część z nas z pewnością widziała się z rodzinami. Dlatego rząd zadecydował o utrzymaniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia.

Handel – ograniczenia Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte. Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m. in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – pozostają zamknięte

Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pra-

cowników medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Sport – działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

Zasady bezpieczeństwa wciąż bardzo ważne Do momentu wyszczepienia większej części społeczeństwa musimy nadal być bardzo ostrożni. Dlatego stale przypominamy o podstawowych zasadach: nośmy maseczki, unikajmy dużych zgrupowań, zachowujmy dystans, pamiętajmy o dezynfekcji rąk, wietrzmy pomieszczenia. Zachęcamy też do pobrania aplikacji Stop Covid – ProteGo Safe. Na podstawie: gov. pl

Łóżka „covidowe” w złotowskim szpitalu

O

ZŁOTÓW W zWiązKu z dEcyzją WojEWody WiELKopoLsKiEgo, od 26 MARcA W szpitALu poWiAtoWyM W złotoWiE hospitALizoWAni są pAcjEnci z potWiERdzonyM zAKAżEniEM sARs-coV-2.

skierowaniu poszczególnych osób do placówki decyduje wojewódzki Koordynator ds. COVID-19. Aktualnie tzw. obszar „covidowy” liczy 8 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i 32 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 2 łóżka intensywnej terapii (dla pacjentów wymagających respiratora). – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego to odpowiedź na wzrost liczby zachorowań w ostatnich dniach, również w naszym regionie – wyjaśnia Joanna Harbuzińska-Turek, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złoto wie. – Do kła da my sta rań, aby w jak najszerszym zakresie kontynuować działalność i udzielać pomocy, w szczególności w sytuacjach zagrożenia zdrowia i ży-

cia. O ewentualnych dalszych zmianach orga ni za cyj nych bę dzie my in for mo wać na bieżąco – dodaje dyrektor. Na razie nastąpiła relokacja Oddziału Dzie cię ce go. Ak tu al nie mie ści się on na I piętrze budynku C (budynek Oddziału Po łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz ne go z Pod od działem Noworodków). Reorganizacja ta wynika z konieczności wyodrębnienia tzw. łóżek covidowych dla pacjentów z zakaże niem SARS-CoV-2 prze by wa ją cych w szpitalu w Złotowie. Oddział Ginekologiczny mieści się na dwóch piętrach, dzięki czemu można było przenieść tam tymcza so wo łóż ka dla pa cjen tów Od dzia łu Dziecięcego. – Li czy my na Pań stwa zro zu mie nie i przepraszamy za niedogodności. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz przy-

pominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa – apeluje dyrektor Harbuzińska-Turek.

174 łóżka covidowe w Pile Przypomnijmy, decyzją wojewody, w Szpitalu Specjalistycznym w Pile wyodrębniono aż 174 łóżka covidowe, w tym 10 łóżek intensywnej terapii. W szpitalu musiała nastąpić konsolidacja oddziałów zabiegowych tj. Chirurgicznego, Neurochirurgicznego, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Klatki Piersiowej. Na skutek tego, w największym szpitalu w północnej Wielkopolsce, którego zakres leczenia jest dużo szerszy, niż w okolicznych szpitali powiatowych, od 24 marca do odwołania, ograniczeniu uległy wszystkie przyjęcia na oddziały szpitalne w trybie planowym.


www.glosonline.pl

głos Złotowski / pilski | 13 kwietnia 2021

#7


#8

13 kwietnia 2021 | Głos Złotowski / Pilski

www.glosonline.pl

Kolej buduje sieć 2G

M

INWESTYCJE Przy niektórych stacjach kolejowych budowane są wysokie maszty. wieże takie stoją już m.in. w Pile, skórce czy złotowie – docelowo Powstać ma 1200 anten. jak się okazuje, Powstaje sieć 2G, która ma znacznie usPrawnić kierowanie ruchem PociąGów. inwestycje, jak tłumaczą PkP, nie wymaGają uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. syGnał z anten kierowany będzie wzdłuż torów, a nie jak w PrzyPadku Gsm na całą okolicę.

ieszkańcy nie bez obaw pytają jednak: co to jest, kto stawia anteny oraz czy sygnał z nich nadawany nie będzie zagrażał zdrowiu i życiu ludzi? Z podobnymi pytaniami zwrócili się do burmistrza Złotowa mieszkańcy miasta. Na stronie internetowej gminy Adam Pulit opublikował treść odpowiedzi, którą otrzymał od PKP PLK S.A.

*** Zespół Projektu Unijnego 6/2 poinformował że budowa wież realizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Li-

nie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. W ramach projektu zostanie wybudowanych ok. 1200 wież, które w znacznej części będą zlokalizowane w miejscach zurbanizowanych, w pobliżu stacji kolejowych i przystanków osobowych. Realizacja prac odbywa się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie – nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Odnosząc się do obaw mieszkańców w aspek cie wpły wu pro jek to wa ne go

obiektu na zdrowie i życie mieszkańców, Polskie Koleje Państwowe zapewniły, że obiekty są projektowane i realizowane z zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa, a parametry instalowanych na nich anten sektorowych o skupionej charakterystyce, których sygnał kierowany jest wzdłuż linii kolejowych, a nie jak w przypadku GSM na całą okolicę, pozwolą zachować dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. Inwestor zapew nia rów nież, że brak jest negatywnych oddziaływań obiektu radiokomunikacyjnego na życie i zdrowie miesz kań ców prze by wa ją cych w miejscach dostępnych dla ludności, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu radiokomunikacyjnego. – Przed włączeniem systemu GSM-R do użytkowania, przeprowadzony zostanie szereg testów, w tym pomiary poziomu natężenia pola elektromagnetycznego, który emitują poszczególne obiekty – wyjaśnia w piśmie kierowanym do Urzędu Miejskiego w Złotowie Paweł Lewandowski Zastępca Dyrektora Projektu. Źródło: UM Złotów

Minister potwierdza: droga do Sypniewa ze środków MON GM. JASTROWIE Droga Nadarzyce-Sypniewo to strategiczna inwestycja – potwierdził Marcin Ociepa, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej. W wizycie w Złotowie i spotkaniu ze starostą złotowskim, podczas którego padły te ważne słowa, uczestniczył też Grzegorz Piechowiak, wiceminister resortu rozwoju, pracy i technologii, pilski poseł Porozumienia, a także Jarosław Bieniek, wicewojewoda wielkopolski. Droga Nadarzyce – Syp niewo nr 1013 P (gm. Jastrowie), mimo że jest powiatowa, wpisana została do wykazu dróg o znaczeniu obronnym, ponieważ prowadzi na poligon lotniczy w Nadarzycach. Dlatego jej gruntowny remont w 100 procentach sfinansowany zostanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022 – 2023. Podczas spotkania Ryszard Goławski, starosta złotowski zapewnił, że

przygotowania do realizacji inwestycji już się rozpoczęły. Trwają prace projektowe. Umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi podpisana została we wrześniu 2020 roku. Przy-

gotowuje ją Firma Budowlana E. Z. O. P. Zbigniew Pająk. – Droga Sypniewo-Nadarzyce wpisana została do wykazu dróg strategicznych i niezwykle istotne jest, że będzie-

my mogli tę drogę wyremontować. Będą z niej korzystać nie tylko wojskowi, ale także społeczność lokalna. Remont w całości sfinansowany będzie z budżetu Ministerstwa Obrony Narodo-

wej – potwierdził w Złotowie wiceminister MON Marcin Ociepa. – Tam, gdzie jest wojsko, tam jest także dodatkowy impuls rozwojowy. Tak jest również w tym przypadku – dodał. Jednocześnie wiceminister Ociepa podkreślił wkład pilskiego posła i wiceszefa ministerstwa rozwoju, pracy i technologii Grzegorza Piechowiaka w pozyskaniu środków na remont drogi. Macie świetnego ambasadora w Warszawie – powiedział. Odcinek drogi, o którym mowa, to około 8 kilometrów. Jego remont, według wstępnych szacunków, pochłonąć ma 20-30 milionów złotych. Kiedy dokumentacja projektowa zostanie ukończona, ogłoszony zostanie przetarg i wówczas okaże się, jakie są faktyczne koszty przebudowy drogi. 21 Centralny Poligon Lotniczy znajduje się we wsi Nadarzyce (gm. Jastrowie) blisko od 70 lat. Gabriela CiżMowsKa


www.glosonline.pl

Głos Złotowski / Pilski | 13 kwietnia 2021

#9

CwrKdiZ w Pile buduje „mosty” centrum wsParcia rzemiosła, kształcenia dualneGo i zawodoweGo w Pile, jednostka Publiczna Prowadzona Przez samorząd województwa wielkoPolskieGo, realizując różnorodne działania aktualnie Głównie on-line, buduje „mosty” na terenie subreGionu PilskieGo. jednak nie są to budowle inżynierskie, ale takie, które łączą edukację z Pracą zbliżając te dwa światy do siebie. są tzw. „rodzajem PrzePrawy” odbiorców „budowli” – uczniów szkół Podstawowych i PonadPodstawowych oraz lokalnych Przedsiębiorców. budowie „mostów” Przez centrum sPrzyja rozwój Partnerstwa w obszarze kształcenia zawodoweGo oraz wsParcie sPecjalistów z dziedziny edukacji i biznesu. warsztaty pt.: „zastanów się zanim zdecydujesz” i „kończę w i kwartale 2021roku, ciągle w pandemii CoVid-19, rozpoczęto oraz kontynuowano bu- szkołę i co dalej?”. Przeprowadzono 45 spotkań dla 393 osób. – uczniów szkół ponadpodstawowych, warsztaty pt.: dowę „mostów” dla: – dzieci w wieku przedszkolnym, warsztaty on-li- „wchodzę na rynek pracy”, w zakresie kompetencji miękne pt.: „mały przedsiębiorca”. zrealizowano łącznie 12 kich cenionych przez pracodawców. zorganizowano 7 spowarsztatów dla 260 osób. tkań dla 194 osób. – dyrektorów szkół ponadpodstawowych kształ– uczniów i nauczycieli szkół technicznych oraz branżocących w zawodach. spotkanie pod patronatem wych z przedsiębiorcami, spotkania pt.: „rozpocznij swoją i z udziałem departamentu edukacji i nauki umww karierę zawodową”. zainicjowano 2 spotkania dla 102 osób. w Poznaniu pt.: „Porozmawiajmy o współpracy zapraszamy na kolejne. na rzecz kształcenia zawodowego w Północnej wiel– uczniów szkół ponadpodstawowych oraz opiekunów, kopolsce”. wnioski były podstawą do planowania projekt erasmus + „staże we włoszech – teoria w praktyce”. przez departament edukacji i nauki umww działań Projekt zakłada zorganizowanie praktyk zawodowych, zgodwspierających kształcenie zawodowe. w spotkaniu nych z profilem danego zawodu dla 51 uczniów. z uwagi udział wzięło 61 osób. na to, że nasza jednostka otrzymała w trybie konkursowym – uczniów kl. Vii-Viii szkół podstawowych oraz ich tzw. akredytację w akcji 1. mobilność uczniów i kadry, sekrodziców, warsztaty pt.: „spotkania on-line z rzemio- tor: kształcenie i szkolenie zawodowe programu erasmus słem”, w zakresie promocji kształcenia zawodowego na lata 2021-2027, zapraszamy szkoły kształcące zawodow systemie dualnym oraz rzemieślniczej nauki za- wo do kontaktu z nami, w celu: sprecyzowania potrzeb mowodu. zainicjowano 29 spotkań dla 463 osób. Part- bilnościowych szkół, wyboru docelowego kraju realizacji nerzy: wielkopolska izba rzemieślnicza w Poznaniu, praktyk zawodowych. Planujemy w każdym roku wysłać cech rzemiosł różnych w złotowie. w planach ko- na praktyki zawodowe 3 osiemnastoosobowe grupy z 3 różlejne spotkania. zachęcamy do udziału. nych szkół na okres 4 tygodni, a także kilkoro chętnych na– uczniów klas Vii i Viii szkół podstawowych: „indy- uczycieli z tychże szkół. widualne konsultacje edukacyjno – zawodowe”, Ponadto Centrum wsparcia rzemiosła, Kształcenia dualnego i Zawodowego w Pile, mimo pandemii, organizuje aktualnie działania m. in.: – konkurs „wielkopolski mistrz oraz czeladnik 2020 roku”, organizowany wspólnie z samorządem województwa wielkopolskiego i izbami rzemieślniczymi w wielkopolsce. zachęcamy cechy rzemiosł różnych do składania wniosków swoich kandydatów. – konkurs „zawodowcy Poszukiwani – mapa rzemieślników 2021”, dla uczniów klas Vi-Viii ze szkół powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy łobżenica. konkurs organizowany jest w partnerstwie z burmistrzem miasta złotowa, cechem rzemiosł różnych w złotowie. dla laureatów czekają nagrody, które wręczymy podczas Gali XXi finału konkursu „złoty herb”. szczegółowy regulamin dostępny jest na stronach internetowych organizatorów. konkurs trwa do 14.05.2021r. – targi edukacyjne corocznie organizowane przez międzynarodowe targi Poznańskie po raz pierwszy odbędą się on-line, w dniach 7-8.05. 2021r., pod hasłem: „uwaga!...edukacja”. organizator to również departament edukacji i nauki urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego w Poznaniu. oferta centrum na dwudniowe wydarzenie Zapraszamy do zapoznania się i korzystania obejmuje m.in.: indywidualne konsultacje z doradcą zawoz narzędzi jakie przygotowaliśmy dla Was. dowym, webinary, spotkania on-line, quizy oraz zawodową Treści w linku >>> strefę informacyjną. targi edukacyjne w Poznaniu od ponad https://cwrkdiz.pila.pl/panel-ucznia. 20 lat kształtują przyszłość młodych wielkopolan. szczegóZachęcamy do wspólnego budowania „moły wkrótce. stów”, stwarzania szans młodzieży na lepszą, bardziej przemyślaną przyszłość.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła tel. 67/307-00-04; e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl www.cwrkdiz.pila.pl

– „Poniedziałki z doradztwem Zawodowym”, dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których celem jest m. in.: planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej. Dyżur naszego doradcy zawodowego trwa do godz. 17: 00 w poniedziałki, w pozostałe dni wtorek-piątek do 15: 30. Konsultacje są bezpłatne.


#10

13 kwietnia 2021 | Głos złotowski / pilski

www.glosonline.pl

Ścieżka rowerowa z krajenki do klukowa i przebudowa Bydgoskiej

D

GM. KRAJENKA W krajeńskim magistracie, W marcu odbyło się spotkanie pośWięcone drogom WojeWódzkim. W spotkaniu zorganizoWanym przez burmistrza gminy i miasta krajenka stefana kitelę udział Wzięli: mirosłaWa rutkoWska-krupka – radna WojeWództWa Wielkopolskiego, iWona Żerebiło – kieroWnik pilskiej delegatury WojeWódzkiego urzędu ochrony zabytkóW W poznaniu, aleksandra pasieta – inspektor ds. zabytkóW nieruchomych oraz paWeł katarzyński – dyrektor Wielkopolskiego zarządu dróg WojeWódzkich W poznaniu.

la przypomnienia, już w roku 2019 Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka apelował do Radnych Sejmiku Województwa: Mirosławy Rutkowskiej-Krupki, Henryka Szopińskiego, Jarosława Maciejewskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego o wsparcie inicjatyw dotyczących budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 z Krajenki w kierunku Złotowa, a także przebudowy ulicy Bydgoskiej w Krajence i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 od Krajenki do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. W wyniku wspólnych działań dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński zlecił przygotowanie projektu

budowlanego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Krajenka-Klukowo. Zadanie realizowane będzie po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 188 patrząc od strony Krajenki. Ścieżka ro-

werowa umiejscowiona będzie w pewnej odległości od samej drogi tj. już za drzewami. W 2008 roku decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków ulica Bydgoska wpisana została do historycznego układu urbanistycznego, co oznacza, że dokonanie jej przebudowy z zastosowaniem jakichkolwiek odstępstw wymaga bezwzględnej zgody konserwatora zabytków. W tym celu na WZDW w Poznaniu nałożony został obowiązek przygotowania odpowiednich ekspertyz przez osoby do tego uprawnione z listy ministerialnej. Ekspertyzy dotyczą możliwości przebudowy ulicy Bydgoskiej z zachowaniem jej historycznego charakteru. Wynikiem spotkania, które miało miejsce w krajeńskim urzędzie, jest konsensus zawarty pomiędzy dyrektorem WZDW w Poznaniu a Panią konserwator, co do koncepcji przebudowy ulicy Bydgoskiej. Na podstawie tych ustaleń przygotowana zostanie dokumentacja tech-

niczna umożliwiająca przebudowę w/w odcinka drogi wojewódzkiej. W drugiej połowie tego roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Krajenki do Wysokiej. Obecnie na terenie Gminy i Miasta Krajenka realizowane są wielomilionowe inwestycje: „Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórce, „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego – część 2 – ul. ks. A. Januszewskiego”, „Remont dworca wraz z adaptacją pomieszczeń i otoczenia na centrum przesiadkowe”. Lada dzień rozpocznie się również „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka”. paweł Brzeziński, UGiM kraJeNka

Droga do Samborska w katastrofalnym stanie GM. JASTROWIE Mieszkańcy wsi Samborsko (gm. Jastrowie) apelują do władz powiatu złotowskiego o remont drogi powiatowej 1020P do Samborska. Droga od lat jest w katastrofalnym stanie, a nasze wielokrotne prośby ignorowane – piszą w petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zdesperowani mieszkańcy. Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Jastrowiu,

które odbyło się 23 marca, radna Rady Miejskiej Elżbieta Magda, która pełni również funkcję sołtysa wsi Samborsko, poruszyła problem złego stanu drogi dojazdowej do Samborska. Pani sołtys wraz z mieszkańcami oraz użytkownikami drogi powiatowej 1020P do Samborska zapowiedziała podjęcie działań mających na celu popra wę bez pie czeń stwa na wspomnianym odcinku dro-

gi. Powołując się na zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia po ru sza ją cych się dro gą uczestników, mieszkańcy przygo to wa li pe ty cję do Ko mi sji Skarg, Wniosków i Petycji Zarzą du Po wia tu Zło tow skie go. W petycji, pod którą zbierano podpisy, zaznaczono m. in., że wspomniany odcinek drogi jest w ka ta stro fal nym sta nie, a pró by po pra wy te go sta nu rzeczy do tej pory nie przyno-

siły żadnego skutku. Mieszkańcy domagają się podjęcia działań przez Zarząd Powiatu i doprowadzenia do remontu drogi, argumentując, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdro wia poruszających się po niej osób. Dodają również, że właściciele pojazdów narażeni są na koszty związane z naprawą układów zwieszenia. Droga o której mowa ma ogromne znaczenie komunikacyjne dla około 500 osób, gdyż przemieszczają się na tym odcinku, podróżując codziennie do pracy, lekarza, urzędu czy placówek handlowych. Autorzy petycji, działając za pośrednictwem Tomasza Wojtiuka – radnego Rady Powiatu Złotowskiego, zauważają również, że natężenie ruchu pojazdów rolniczych oraz samochodów ciężarowych zwiększyło się wielokrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli od momentu uruchomienia działalności istniejącej formy, zajmującej się skupem i przetwórstwem płodów rolnych. Na podstawie: UGiM Jastrowie


www.glosonline.pl

#11

Głos złotowski / pilski | 13 kwietnia 2021

Marszałek obejrzał odbudowę zniszczonej pasieki GM. JASTROWIE Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, a także burmistrz i zastępca burmistrza Jastrowia odwiedzili Kazimierza Zasadę, lokalnego pszczelarza, którego ule w sylwestrową noc zostały zniszczone przez wandali. Jak mówi Pan Kazimierz: „Bezmyślny człowiek zniszczył życie owadów, dzięki którym sam żyje”. Właściciel pasieki nie poddaje się jednak i odbudowuje swoją pasiekę przy wsparciu wielu osób dobrej woli. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski osobiście obejrzał postęp prac związany z odbudową zniszczonej pasieki. Marszałek w rozmowie z właścicielem pasieki oraz prezesem Jastrowskiego Koła Pszczelarzy Juliuszem Andrzejewskim nawiązał do programów pomocowych jakie Samorząd Województwa Wielkopolskiego kieruje do pszczelarzy. Wielkopolscy AKCJA trWa czas rozliczeń podatkoWych pit, dlatego urząd gminy i miasta jastroWie W tym pszczelarze mogą liczyć m.in. roku organizuje akcję promocyjną „płać podatek W gminie i mieście jastroWie”. na wsparcie finansowe na zakupu czy, że po in for mu je my go węzy pszczelej, co pozwoli otrzyCa ło rocz ny bu dżet gmi ny PIT adres zamieszkania na teasło tegorocznej o zmianie adresu zamieszkamywać lepszy jakościowo miód, kampanii brzmi „Na- wynosi w 2021 roku ponad 55 renie gminy oraz wskazać dania (dla celów po datkowych). a pszczelarzom pozwoli ogranisze podatki, to nasza mln zł. Niemal 13% dochodów ne właściwego miejscowo urzęWtedy pracodaw ca wyśle naczyć koszty prowadzenia pasiek gmina”, które przy- gminy, czyli ponad 7 mln zł, to du skarbowego. sze ze zna nie do wła ści we go, czy zakup ciast, past cukrowych Jak dokonać zmiany urzędu pomina, że każdy podatnik ma re- wpływ z udziału w podatku PIT. złotow skiego urzędu skar bo stosowanych w dokarmianiu roalny wpływ na rozwój gminy. Ak- Dlatego gmina i miasto Jastro- skar bo we go? Zmia na urzę du cja skierowana jest do nowych wie, jak każdy dobry gospodarz, skarbowego jest bardzo prosta. wego. Nie trzeba (ani pisemnie, ani mieszkańców lub osób mieszka- zabiega o powiększenie swojej W okresie rozliczeń podatkooso bi ście) zmie niać da nych jących, ale nie zameldowanych ba zy po dat ko wej, za chę ca jąc wych wystarczy podać w forw „starym” urzędzie skarbomieszkańców, by swój PIT roz- mularzu PIT adres zamieszkana terenie gminy. Im większe wpływy z podatku liczyli w miejscu, w którym ży- nia oraz wska zać da ne wym – urzędy same je zaktuPIT uzyskuje gmina, tym dyspo- ją. alizują. Dla Gminy i Miasta Jawłaściwego miejscowo urzędu nuje większym budżetem i więstro wie wła ści wym urzę dem Warto o tym pamiętać, po- skarbowego. cej jest w stanie zrobić dla swoich nie waż roz li cza nie po dat ku do rozliczeń jest Urząd SkarW każdej chwili można wymieszkańców. To między innymi w Gminie jest gratyfikowane, pełnić jednostronicowy formubowy w Złotowie. z udziału w podatku PIT finanso- choćby w postaci dodatkowych larz ZAP-3, który jest dostępŹródło: UGiM Jastrowie wane są działania w takich obsza- punk ty na eta pie re kru ta cji ny na stro nie in ter ne to wej rach życia jak: infrastruktura dro- dzieci do publicznych przed- Mi ni ster stwa Fi nan sów lub gowa i piesza, rowerowa, szkoli i do publicznego żłobka. w każdym urzędzie skarbowym. edukacja, obiekty służące rekreAby zacząć płacić podatek Wypełniony formularz ZAP-3 acji, wydarzenia sportowe, kultu- w Gminie i Mieście Jastrowie, można złożyć osobiście lub wyralne, pomoc społeczna. wystarczy podać w formularzu słać pocz tą do wła ści we go ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Warto natomiast pamiętać, że zgodnie z prawem, w przypadku po dat ku PIT wła ści wym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeśli na naszą proś bę rozlicza nas pra co daw ca, wy star -

zostaw swój podatek w Jastrowiu

H

dzin pszczelich. Marszałek przedstawił również plany dotyczące dalszej współpracy samorządu i wielkopolskich pszczelarzy napawając pana Kazimierza optymizmem, który pomimo tragedii, która go spotkała nie zamierza rezygnować z realizacji swojej pasji i zamiłowania, poszerzając ją o aspekt edukacyjny. Wizyta wicemarszałka w Jastrowiu związana była przede wszystkim jednak z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przypomnijmy, że celem głównym projektu jest utworzenie 15 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu oraz finansowanie przez 22 miesiące jego bieżącego funkcjonowania. Realizacja tego zadania pozwoli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy rodzicom doświadczającym trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3. Całkowita wartość projektu: 785 231,08 zł, a kwota dofinansowania to 667 446,41 zł.


#12

13 kwietnia 2021 | Głos złotowski / Pilski

www.glosonline.pl

PiERwSzy miEjSki konkuRS kRaSomówczy dla młodziEży

walczyli o tytuł: „mówca Roku”

I

KONKURS MóWIć COKOLWIEK, O ByLE CzyM jEST NIEzWyKLE łATWO. POPuLARNE Są fRAzEOLOGIzMy O RzuCANIu SłóW NA WIATR, Czy STRzęPIENIu języKA. zNANA POLSKA PIOSENKARKA KAjAh W PIOSENCE NA języKACh śPIEWAłA, żE języK LATA, jAK łOPATA… Czy jEDNAK PuBLICzNE WySTąPIENIE I WyGłOSzENIE PRzEMóWIENIA jEST łATWE? OTóż NIE! A jEDNAK zNALAzłO SIę PRAWIE DWuDzIESTu śMIAłKóW z PILSKICh SzKół PODSTAWOWyCh, KTóRzy WzIęLI uDzIAł W I MIEjSKIM KONKuRSIE KRASOMóWCzyM DLA MłODzIEży SzKół PODSTAWOWyCh W PILE POD hONOROWyM PATRONATEM PREzyDENTA MIASTA PIły.

dea konkursu zrodziła się w głowie polonistki Ewy Semanickiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, która przez wiele lat, w Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile, organizowała i prowadziła konkursy ortograficzne dla młodzieży gimnazjalnej (odbyło się ich 19). Gdy ten typ szkół przestał istnieć, pojawiła się myśl, by wykreować nową tradycję, stąd pomysł organizacji konkursu krasomówczego. Przedsięwzięcie miało wystartować w marcu 2020 roku, jednakże nowa dla wszystkich sytuacja, jaką był rozwój pandemii koronawirusa, sprawiła, że nie można było zrealizować przyjętych zamierzeń. W roku szkolnym 2020/21 ponownie rozpoczęto przygotowania do zainicjowania konkursu i znów pojawiły się ograniczenia wynikające z pandemii, czyli nauczanie zdalne. To nie powstrzymało jednak pomysłodawczyni. Organizatorzy postanowili przeprowadzić konkurs online, wykorzystując platformę Teams. Do zmagań konkursowych przystąpiła młodzież niemalże ze wszystkich szkół podstawowych Piły. Uczniowie mogli wygłosić mowę na jeden z trzech tematów: 1. Bezcenne dobro języka ojczystego. 2. W jaki sposób język polskich piosenek młodzieżowych wyraża horyzonty i wartości młodych ludzi? 3. „Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (J. Słowacki) Wystąpienie mogło trwać max. 5 minut, kryteria oceny obejmowały, m.in. sugestywność i ekspresję wypowiedzi, zastosowanie środków retorycznych, bogactwo i barwność języka, a także nawiązanie i utrzymanie kontaktu ze słuchaczami. Okazało się, że każdy z proponowanych tematów miał swoich zwolenników. Jury stanęło przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ młodzi mówcy byli świetnie przygotowani. Jest to zapewne zasługą ich talentu, ale też wskazówek i wkładu nauczycieli, pracujących na co dzień z młodzieżą.

Zgodnie z regulaminem jury przyznało tytuł Mówcy Roku i dwa równorzędne wyróżnienia. Mówcą Roku został Franciszek Muzioł ze Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Wyróżnienia zdobyli: Jadwiga Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich oraz Mikołaj Pyszniak ze Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i miły upominek, a dla zwycięzców zostały ufun do wa ne na gro dy przez ra dę ro dzi ców z SP2 oraz sponsorów, którzy od lat wspierają szkołę. Organizatorzy konkursu wierzą, że wpisze się on w kalendarz pilskich wydarzeń. Nie można bowiem zaprzestać pielęgnowania tak wspaniałych talentów, tkwiących w naszej młodzieży. REd.

REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. Tel. +48 604 443 359 Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska (g.cizmowska@glosonline.pl) Michał Nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl) Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl) Kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

WYDAWCA Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDIA s. c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 604 443 359, www.glosonline.pl

Ewa SEmanicka, nauczycielka języka polskiego w SP2 w Pile; pomysłodawczyni i organizatorka konkursu Przez 19 lat organizowaliśmy konkursy ortograficzne dla młodzieży gimnazjalnej. Gdy ten typ szkół przestał istnieć, pojawiła się myśl, by wykreować nową tradycję, stąd pomysł organizacji konkursu krasomówczego.

DRUK Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.


www.glosonline.pl

Głos złotowski / Pilski | 13 kwietnia 2021

#13


#14

13 kwietnia 2021 | głos Złotowski / Pilski

www.glosonline.pl

Nowy klub żużlowy w Pile

P

SPORT PKŻ Polonia Piła – taK ma nazywać się nowy Klub ŻuŻlowy, Który chce reaKtywować czarny sPort w Pile. Plany są ambitne. zawodnicy rePrezentujący sPeedway znad Gwdy mieliby zacząć jeździć od PrzyszłeGo sezonu, a w Przyszłości wystartować w eKstralidze.

rzypomnijmy, po wielu pertur ba cjach, Po lo nia Pi ła prze sta ła star to wać w roz grywkach ligowych dwa lata temu. Piotr Głowski, prezydent Piły zapewnia jednak, że w tym czasie toczyły się rozmowy, które doprowadzić mia ły do re ak ty wa cji żuż la w mieście na dobrym i stabilnym poziomie. – Nasze poszukiwania właściwych part ne rów mu sia ły mieć swój czas. Chcielibyśmy by klub działał stabilnie, spo koj nie przez wie le, wie le lat – podkreśla Piotr Głowski. Kto ma stanowić tę stabilną ekipę, która pokieruje nowym klubem przez kolejne lata? Są to panowie: Zbigniew

Leszczyński, Robert Sikorski, Paweł Woźniak i Maciej Polny. – W Pile panuje fajny klimat. Myślę, że warto czarny sport tu odbudować i pielęgnować – mówi Maciej Polny, zwią za ny wcze śniej z żuż lem w Gdańsku, obecnie zajmujący się organizacją zawodów żużlowych, szef firmy SpeedwayEvents, dodając jednocześnie, że cała czwórka nowych dzia ła czy ma do sie bie za ufa nie i na tym przede wszystkim zamierza bazować. – Możliwość poprowadzenia klubu, który zginął z mapy polskiego żużla, to dla nas moż li wość re ali zo wa nia swojej pasji w praktyce i funkcjonowania w klubie, na którego losy ma

się wpływ – dodaje Robert Sikorski. Pa no wie nie ukry wa ją, że pla ny klu bu są am bit ne, łącz nie z wal ką o awans do Ekstraligi. Być może jeszcze w tym roku przy Bydgoskiej znów zawarczą silniki, wkrótce bowiem powinno zostać zarejestrowane stowarzyszenie. Swój wkład w odbudowę żuż la de kla ru je rów nież mia sto. W planach jest przebudowa stadionu i reaktywacja szkółki żużlowej. O stabilność kosztownej, jakby nie patrzeć działalności, będą musieli zadbać jednak strategiczni sponsorzy, wśród których wymienia się firmy ZOOleszcz i DPV Logistic, które znane są dobrze z żużlowej PGE Ekstraligi. gab

Jechał pijany i chciał przekupić policjantów POW. ZŁOTOWSKI Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego złotowskiej jednostki zatrzymali pijanego 42-latka, który prowadził osobowego volkswagena. Nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany dzięki reakcji jadącego za nim innego kierowcy, który przez cały czas był w kontakcie z dyżurnym. Po zatrzymaniu mężczyzna wręczył mundurowym łapówkę, aby odstąpili od czynności służbowych. 42-letni mieszkaniec gminy Krajenka trafił prosto do policyjnego aresztu. Do zdarzenia doszło 23 marca przed popołudniem. Jadący trasą między Kleszczyną a Buntowem mężczyzna zauważył osobowego volkswagena, którego kierujący jechał całą szerokością drogi, zjeżdżając na pobocze. Sposób prowadzenia samochodu wskazywał, że kierujący albo źle

się czuje, albo jest pod wpływem alkoholu. Mężczyzna postanowił więc zadzwonić na policję. Jadąc za volkswagenem i utrzymując połączenie z dyżurnym złotowskiej komendy, cały czas podawał swoją lokalizację, dzięki czemu wysłani na interwencję policjanci bardzo szybko namierzyli kierowcę. Jadącemu za volkswagenem kierowcy udało się zatrzymać niemieckie auto i odebrać jego kierowcy kluczyki, to jednak nie powstrzymało pijanego mężczyzny przed dalszym prowadzeniem pojazdu. 42-latek wyciągnął bowiem zapasowe kluczyki ze schowka i ponownie wyjechał na drogę. Na szczęście nie odjechał daleko, kilkaset metrów dalej został zatrzymany przez policjantów. Początkowo mężczyzna nie reagował na wydawane przez mundurowych pole-

cenia. W końcu wręczył stróżom prawa kilkaset złotych, próbując nakłonić ich do odstąpienia od czynności. 42-letni mieszkaniec gminy Krajenka został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykazało, że prowadził pojazd mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Natychmiast trafił do policyjnego aresztu, a później usłyszał prokuratorskie zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom, aby skłonić ich do odstąpienia od czynności służbowych. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Mieszkańcowi gminy Krajenka grozi do 10 lat więzienia. KPP Złotów

Policja szuka podpalacza kampera PIŁA Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile zajmują się sprawą pożaru kampera o wartości ponad 40 tysięcy złotych. Poszukiwany jest mężczyzna, którego widać na zdjęciu z kamery. 27 marca bieżącego roku, około godziny pierwszej w nocy doszło do pożaru pojazdu typu kamper na jednym z pilskich osiedli. Pobliskie kamery zarejestrowały wizerunek osoby, która dokonała podpalenia. Sprawca ubrany był w jasną bluzę, ciemne krótkie spodnie oraz ciemne sportowe buty. Wszystkie osoby, które rozpoznają wizerunek proszone są o kontakt z Oficerem Dyżurnym KPP w Pile pod numerem telefonu 47 77 415 60 lub mailowo: dyzurny.pila@po.policja.gov.pl.

Zlikwidowali nielegalną bimbrownię POW. ZŁOTOWSKI Policjanci z Wydziału Kryminalnego złotowskiej jednostki zlikwidowali nielegalną bimbrownię. Mundurowi zabezpieczyli ok. 400 litrów tzw. zacieru oraz kilkanaście litrów gotowego wyrobu. Policjanci zatrzymali 54-letniego mieszkańca gm. Złotów oraz zabezpieczyli sprzęt służący do produkcji samogonu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że mieszkaniec gminy Złotów mo że na swo jej po se sji produkować w znacznej ilości samogon z późniejszym zamiarem sprzedaży. W wyniku przeszukania wytypowanej posesji ujawniono

urządzenia służące do produkcji nielegalnego alkoholu. Ponadto funkcjonariusze zabezpie czy li dwie becz ki wypełnione w całości tzw. zacie rem, czy li pół pro duk tem o łącz nej po jem no ści po nad 400 litrów. Zabezpieczono także kilkanaście litrów gotowego wyrobu. Zgodnie z ustawą za produkcję nielegalnego alkoholu 54letniemu mężczyźnie grozi nawet do 1 ro ku po zba wie nia wolności. Pamiętajmy, że kupując nielegalny alkohol, tak naprawdę nie zna my je go skła du che micz ne go, w związ ku z tym narażamy się na utratę zdrowia, a nawet życia. KPP Złotów


www.glosonline.pl

#15

głos Złotowski / Pilski | 13 kwietnia 2021

Mimo pandemii zarybienia zrealizowane w stu procentach

Z

PZW zarybianie uŻytKowanych wód naleŻy do statutowych zadań PolsKieGo związKu wędKarsKieGo. załoŻony na roK 2020 Plan zarybienia w oKręGu nadnotecKim Pzw został zrealizowany w 100,98 %. uzysKanie taKieGo wsKaźniKa osiąGnięto dzięKi zaanGaŻowaniu środKów Kół wędKarsKich i PozysKaniu materiału zarybienioweGo w formie darowizn. gospodarowanie i ochronę wód – osiągnięte przychody z tego tytułu były niższe od zaplanowanych. W roku 2020 kontynuowano zasadę ograniczenia zarybień gatunkami karpiowatymi na rzecz ryb drapieżnych i reofilnych. Został utrzymany poziom zarybienia gatunkami drapieżnymi, rybami karpiowatymi spokojnego żeru oraz nieco zmniejszyło się zarybienie gatunkami łososiowatymi i reofilnymi. Średnia wartość zarybienia jednego hektara użytkowanych przez ON PZW wód była wyższa niż w minionych latach i wyniosła 122,23 zł przy planowanych 120,0 zł/ 1 ha. Łączna wartość materiału zarybieniowego wpuszczonego do obwodów RZGW wyniosła w roku sprawozdawczym 425712,07 zł, pozostałe wody zarybiono za kwotę 110609,83 zł. Podobnie, jak w latach poprzednich do wód naszego Okręgu trafił materiał zarybieniowy ryb łososiowatych i reofilnych finansowany ze środków państwowych, a realizowany przez

arybianie wód Okręgu Nadnoteckiego w 2020 roku było tradycyjnie finansowane ze składek na zagospodarowanie i ochronę wód, które wpłynęły na konto Zarządu Okręgu, środków państwowego funduszu na restytucję gatunków zagrożonych i rzadkich administrowanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, darowizn oraz ze środków Kół wędkarskich. Pomimo obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną kraju w 2020 roku zarybianie wód było realizowane bez szczególnych zmian – zgodnie z planem opracowanym przez Komisję d/s zagospodarowania i ochrony wód zatwierdzonym uchwałą nr 3/Z/20 z 27 lutego 2020 r. Ograniczenia wynikające z pandemii miały niewątpliwy wpływ na sytuację finansową Okręgu Nadnoteckiego. Zakaz uprawiania połowów amatorskich w I i II kwartale 2020 roku spowodował spadek liczby członków, co niestety miało wyraźne przełożenie na wysokość wpływów ze składek na zao

G

ł

o

s

z

e

n

i

Instytut Rybactwa Śródlądowego w ramach wdrażania programu restytucji gatunków zagrożonych i rzadkich. Łącznie w roku 2020 wpuszczono ze środków państwowych 96.555 szt. materiału zarybieniowego o wartości 162.665 zł. Dla porównania rok wcześniej zarybiono 10.000 szt. za kwotę 29000 zł. W roku 2020 jedenaście Kół PZW naszego Okręgu zarybiło wody z własnych środków uzyskanych z dobrowolnych wpłat członków, z prowadzonej działalności gospodarczej bądź ze sponsoringu, dla porównania w roku 2019 zarybienia własne przeprowadziło trzynaście kół. Łączny koszt zarybienia ze środków kół wyniósł 33.512,08 zł, kwota ta pozwoliła na zakup 1.741,5 kg i 2000 szt. materiału zarybieniowego. Dla porównania w 2019 roku koła zakupiły 2.680 kg materiału zarybieniowego ośmiu gatunków ryb o wartości 34.219,92 zł. Zakupiono materiał zarybieniowy sześciu gatunków: lin, karp, karaś pospolity, szczupak, sandacz, lipień. e

ZawoDY w KwiEtNiu 2021 r.

oDwołaNE

oKręGowy KaPitanat sPortowy Przy on Pzw w Pile informuje,

Że w związKu z oGraniczeniami Prawnymi oraz znacznym wzrostem zachorowań na covid-19 ODWOŁUJE WSZySTKIE ZAWODy WęDKARSKIE ZAPlANOWANE NA KWIEcIEń 2021 R.

oKręgowY turNiEj wiEDZY EKologicZNEj i węDKarsKiEj

oDwołaNY rada ds. młodzieŻy on Pzw w Pile informuje,

Że w związKu z oGraniczeniami Prawnymi oraz znacznym wzrostem zachorowań na covid-19

ODWOŁUJE XX OKRęgOWy TURNIEJ WIEDZy EKOlOgIcZNEJ I WęDKARSKIEJ ZAPlANOWANy NA 17.04.2021 R.


#16

13 kwietnia | Głos Złotowski / Pilski

www.glosonline.pl

Profile for redakcja-glosonline

Głos Złotowski / Pilski #13/04/2021  

Głos Złotowski / Pilski #13/04/2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded