Głos Pilski Złotowski #14/03/23

Page 1

Pilski/ Złotowski Nr 5/7/23 14 marca 2023r. ISSN 2545-3764 Czytajrównież w internecie www.glosonline.pl R E K L A M A DWUTYGODNIK BEZPŁATNY ZŁOTOWSKA REWOLUCJA Jesteśmy już z Wami 10 lat! Dziękujemy NaGłos AJEDNAKPOJADĄ!

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, oferuje do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, położonych w Wałczu przy ulicy Orla 3, oznaczonych nr 4313 i 4314 o powierzchni 0,1612 ha oraz prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 256,52 m² stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem K01W/00008151/3. Oferty należy składać w siedzibie Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu w tym warunków oferty, ceny wywoławczej, wadium zawarte są w regulaminie przetargu umieszczonym na stronie internetowej www.pzw.org.pl/pila oraz dostępnym w Biurze Okręgu Nadnoteckiego przy ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Okręgu Nadnoteckiego w Pile pod nr telefonu (067) 3511570, 2131848 lub pod adresem e-mail : onpzw@o2.pl. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zapraszamy do składania ofert.

Regulamin przetargu ofertowego z elementami aukcji na sprzedaż przez

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz odrębnej własności budynku .

Regulamin określa zasady przeprowadzania pisemnego przetargu ofertowego z elementami aukcji na sprzedaż przez Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile zwanym dalej Okręgiem lub Organizatorem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

1. Organizatorem i prowadzącym przetarg jest Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile przy ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła.

2.Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Organizatora.

3. Wszystkie czynności przetargowe zostaną przeprowadzone w siedzibie Okręgu w Pile przy ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła i zostanie z nich sporządzony protokół.

4. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, położonych w Wałczu przy ulicy Orla 3, oznaczonych nr 4313 i 4314 o powierzchni 0,1612 ha oraz prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 256,52 m² stanowiący odrębną nieruchomość Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile dla których to praw Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem K01W/00008151/3.

5.Cena wywoławcza dla przedmiotowych Nieruchomości wynosi łączną kwotę 950.000,00 zł. (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.

6. Nieruchomość można oglądać w obecności przedstawiciela Okręgu w dniach od  13-03-2023 r. do 13-04-2023 r. w godzinach 8:00 do 13:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu (067) 3511570, 2131848 .

7. Organizator może w każdym czasie bez podania przyczyn odwołać przetarg.

8. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, w miarę możliwości na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.pzw.org.pl/pila

9. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje dotyczące przedmiotu przetargu, w tym oznaczenie nieruchomości, termin, miejsce przetargu, miejsce udostępnienia warunków przetargu.

10. Oferta powinna zawierać: - datę sporządzenia oferty, - status prawny oferenta: imię, nazwisko, adres, a w przypadku przedsiębiorców – firmę, adres siedziby, NIP, Regon wydruk KRS, wydruk z CEIDG, adres poczty elektronicznej do doręczeń - proponowaną cenę/ nie niższą niż cena wywołania określona w pkt. 5, - sposób zapłaty ceny, - numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty lub odwołania przetargu, - oświadczenie, o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie, - oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, - dowód wpłaty wadium, - pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta podpisywana jest przez pełnomocnika.

11. Oferty składa się w zaklejonej kopercie z napisem: „OFERTA PRZETARGOWA –na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Wałczu przy ulicy Orla 3.

12. Oferty należy składać na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Okręgu w Pile przy ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła. Dopuszczalne jest składanie ofert przy pomocy przesyłki pocztowej lub kurierskiej. W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej oferta powinna być zapakowana w dwie koperty: zewnętrzną z adresem i wewnętrzną z opisem j.w.

13. Organizator wyznacza ostateczny termin składania ofert na dzień

14 kwietnia 2023 r. do godz. 15-tej.

14. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

15. Oferenci zobowiązani są do złożenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto w Banku PeKaO SA O/Piła nr 06 1240 3695 1111 0000 4449 8362, najpóźniej do dnia 12.04.2023 r. Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wyboru danej oferty. Pozostałe kwoty wadium zostaną zwrócone oferentom w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Okręg oraz w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Okręg.

16. Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2023 r. dokona otwarcia i rozpoznania ofert.

17. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezłożenia żadnej oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w niniejszym Regulaminie.

18. Jedynym kryterium wyboru oferenta będzie najwyższa oferowana cena.

19. W przypadku gdy cena zaproponowana przez oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty cenowe na zakup nieruchomości będzie równa, Komisja zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty z równą ceną w celu przeprowadzenia między tymi oferentami aukcji.

Organizator ustala, że minimalna kwota postąpienia w aukcji wynosi 15.000,00 słownie: ( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). W przypadku, gdy żaden z oferentów nie przystąpi do aukcji, Komisja może dokonać wyboru oferty spośród ważnych ofert złożonych w przetargu pisemnym.

20. Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie o wyniku przetargu w ciągu 7 dni od dnia rozpoznania ofert.

21. Zakończenie przetargu nastąpi w następujących przypadkach:

- wyboru oferty,

- nie wpłynięcia żadnej oferty,

- nie spełnienia przez oferentów warunków przetargu.

22. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Zapłata całej ceny musi nastąpić najpóźniej przy podpisaniu umowy sprzedaży na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.

23. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy, Organizator uprawniony jest do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego wadium.

24. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż po zapłacie całości ceny.

25. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Kupujący.

26. Regulamin przetargu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora pod adresemwww.pzw.org.pl/pilaoraz w Biurze Okręgu Nadnoteckiego przy ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kupię URSUSY, ZETORY FERGUSONY,MTZ, PRONARY, BELARUSY ładowarki oraz przyczepy rolnicze.

tel. 601 72 94 83

REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 Piła. tel. +48 502 499 731

Redaktor naczelny: Agnieszka Świderska tel. +48 502 499 731 (a.swiderska@glosonline.pl)

Kontakt: redakcja@glosonline.pl www.glosonline.pl

REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 Piła

Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl)

Kontakt: tel. 691 418 537, e-mail: reklama@glosonline.pl; www.glosonline.pl

WYDAWCA Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDIA sp. z o.o. ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Kontakt: tel. +48 691 418 537, www.glosonline.pl NIP: 764-27-06-478

DRUK Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229 85-438 Bydgoszcz. Redakcja nieodpowiada za treść zamiesz czo nych ogłoszeń. Redakcja niezwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

14
marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl
2 | Z
DRUGIEJ STRONY |
R E K L A M A

Nowy sezon, nowa Polonia i nowy prezes

ŻUŻEL Jednak pojadą. 9 marca Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej oraz I i II Ligi Żużlowej przyznał licencję Polonii Piła. To nowa Polonia z nowym prezesem. Nowości na Bydgoskiej jest zresztą więcej.

Pilski Klub Sportowy Polonia Piła wystartuje w rozgrywkach II ligi.

To zupełnie nowy twór, który zastąpił Żużlowy Klub Sportowy Polonia Piła. Przypomnijmy, że w listopadzie ub.r. prezes Robert Sikorski ogłosił, że ŻKS Polonia Piła nie będzie się ubiegał o licencję na nowy sezon. Powodem miały być kłopoty finansowe, a konkretnie brak gwarancji, że uda się spiąć budżet.

Czyżby karta Polonii w końcu się odmieniła? Dariusz Pućka, prezes nowej Polonii, do tej pory był kojarzony głównie z dużymi pieniędzmi. Swoją karierę w marketingu sportowym rozpoczynał w połowie lat 90-tych w Kompanii Piwowarskiej. W ostatniej dekadzie pełnił m.in. funkcję dyrektora marketingu i sprzedaży w Legii Warszawa oraz dyrektora ds. marketingu w Polskiej Lidze Koszykówki i Polskim Związku Koszykówki. Od blisko pięciu lat czterech lat jest dyrektorem sprzedaży i marketingu w Professional Sports Events;

spółce, która była organizatorem m.in. Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 2017. Z kolei na stadionach żużlowych pojawiał się w roli przedstawiciela firmy eWinner, tytularnego sponsora 1.ligi żużlowej. Jak znalazł się w drugoligowym klubie w Pile? Z nieoficjalnych informacji wynika, że jego kandydaturę podsunął ktoś z władz polskiego żużla. Padła na podatny grunt.

Najlepszy nawet zarząd niewiele zdziała bez pieniędzy i bez dobrych zawodników.

Nazwisko nowego prezesa powinno pomóc otworzyć niejedne drzwi. Duże nadzieje kibice czarnego sportu pokładają też w Grzegorzu Piechowiaku, wiceministrze i sympatyku czarnego sportu. Przywiózł już pieniądze do Piły na remont stadionu. Czy przywiezie również sponsora?

Pieniądze są potrzebne choćby na transfery. Obecny skład Polonii nawet u największych optymistów budzi więcej obaw niż nadziei. Wzmocnienia są koniecznością jeżeli apetyty

42-letni kierowca w ciężkim stanie

nowego klubu są większe niż szorowanie po dnie tabeli. I jeżeli chce się wypełnić trybuny wyremontowanego stadionu.

I chociaż nazwiska w żużlu nie jeżdżą, to jednak trudno bez nich budować markę i pozycję klubu.

W jednym z wywiadów Dariusz Pućka wymienił kwotę ponad 3 milionów złotych, która zapewniłaby klubowi stabilne funkcjonowanie na poziomie II ligi. Wspomniał również, że część budżetu jest już zabezpieczona. Jak duża to część? Wiadomo, że klub szuka sponsorów, nie tylko tych dużych i że potrzebuje pieniędzy nie tylko na zawodników. Nowa klub wziął na siebie dług starej Polonii. Jeszcze niedawno mówiono o kwocie 100 tys. złotych, teraz pada dwukrotnie wyższa.

Jedyne, co nowy klub ma z głowy, to stadion. Trwa właśnie modernizacja toru, pierwsza z dwóch miejskich inwestycji. Prace na torze ruszyły w połowie lutego. Wykonawcą jest firma Kawiko z Więcborka,

a do wymiany jest nawierzchnia toru i odwodnienie liniowe.

Trzeba uzupełnić też bandy absorbujące energię kinetyczną oraz dostosować bandy pneumatyczne na łukach, wymienić oświetlenie sygnalizacyjne, a także wyznaczyć nowe stre-

fy bezpieczeństwa pomiędzy torem a trybunami. Wartość prac to blisko 4,3 mln złotych. Najwięcej pochłonie sam tor, który z całą resztą ma być gotowy do końca marca. To stawia pod znakiem zapytania pierwszy mecz polonistów, w którym

8 kwietnia mają pojechać u siebie ze Startem Gniezno. Może być za mało czasu, żeby zdążyć ze wszystkimi odbiorami. W optymistycznym scenariuszu kolejny sezon przy Bydgoskiej rozpocznie się zgodnie z planem.

WYPADEK Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 11 marca, na drodze powiatowej w miejscowości Rataje w gminie Łobżenica. Do szpitala w ciężkim stanie trafił 42-letni kierowca.

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Wiesławowi T. Grottowi

Prezesowi Zarządu Czarnkowskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie z powodu śmierci

Żony

składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków. 42-letni kierowca vw polo, obywatel Ukrainy, stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Pile. Z kolei do szpitala w Złotowie trafiła 32-letnia pasażerka volkswagena. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej w Pile

www.glosonline.pl 14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski 3 | NA BIEŻĄCO |
W zabezpieczaniu miejsca wypadków i usuwaniu jego skutków brały udział zastępy z JRG nr 2 w Pile, JRG Złotów oraz OSP Łobżenica. Fot. OSP Łobżenica

Trwa budowa hali sportowej w SP 7

Nowa hala sportowa, której budowa trwa przy Szkole Podstawowej nr 7, będzie budynkiem pasywnym, o powierzchni całkowitej około 2000 m². W jej wnętrzu powstaną: sala sportowa do gier zespołowych i salka tness, szatnie dla dzieci i dla nauczycieli, a także szatnie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego projektu wykonawca zagospodaruje również cały teren wokół budynku głównego i przyszłej hali. Powstaną tam między innymi: bieżnia i inne elementy infrastruktury sportowej.

Zakres prac jest znacznie szerszy, bo obejmuje również budowę: chodników, drogi pożarowej i wjazdu, przebudowę powierzchni utwardzonych, budowę miejsc postojowych oraz budowę

i przebudowę instalacji elektrycznych i c.o. oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonane zostaną ponadto nasadzenia zieleni. fot.

Krajowa Wystawa Miasto Ogród - czekamy na zgłoszenia wystawców

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Krajowej Wystawy Miasto Ogród. Już dziś czekamy na zgłoszenia wystawców. Wypełniony druk (do pobrania na pila.pl ) należy przekazać do Zarządu Dróg i Zieleni. Przyjmująca zgłoszenia: Anna Śniecikowska-Török E-mail: agrotargi@zdiz.pila.pl; tel.: 600 970 613. Zapraszamy!

Przystanek Praca – okazja dla uczniów i studentów

Wystartowała II edycja Przystanku Praca - projektu skierowanego do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych poszukujących inspiracji do wyboru kierunku dalszego kształceniana poziomie szkoły średniej. Okazję do zapoznania się z ofertą zatrudnienia w pilskich rmach w ramach projektu Przystanek Praca 2.0. mieli również studenci Politechniki Bydgoskiej.

Skateplaza HIT-em Wielkopolski

Tytuł Rubinowy Hit - oraz dodatkowo Grand Prix 2022 otrzymała Gmina Piła podczas gali 28. edycji konkursu Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionów 2022. Kapituła konkursu za „modelowy projekt sportowo-rekreacyjno-turystyczny o skali europejskiej” uznała Pilską Strefę Aktywności Turystycznej. Statuetki podczas uroczystości w auli im. Adama Mickiewicza, odebrała zastępca prezydenta Piły Beata Dudzińska.

Przystanek Praca 2.0 to jeden z wielu projektów miejskich sprzyjający migracji młodych ludzi do Piły, który buduje wśród młodego pokolenia pracowników pozytywny wizerunek regionu oraz umożliwia przedstawienie ciekawych perspektyw na rozwój ścieżki zawodowej. W ramach wizyt studyjnych gościliśmy grupę studentów Politechniki Bydgoskiej z kierunków: informatyka stosowana, elektronika i telekomunikacja, nanse i rachunkowość, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz mechanika i budowa maszyn. Uczestnicy mieli okazję nawiązać pierwsze kontakty biznesowe w  rmach Colours Factory oraz Signify w Pile.

Natomiast w ramach projektu Przystanek Praca, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych zapoznali się tym razem ze specy ką pracy w pilskiej rmie Polster, która specjalizuje się w produkcji minibusów oraz wykonywaniu zabudów kabin na podwoziach Mercedes-Benz Sprinter oraz Iveco Daily. W portfolio rmy znajdują się zabudowy: busów liniowych, turystycznych, TAXI, a nawet VIP. Polster zajmuje się również zabudową do przewozu osób niepełnosprawnych. Do każdego zlecenia pilska rma podchodzi indywidualnie, dzięki czemu pozyskała wielu klientów polskich i zagranicznych. Podczas wizyty w  rmie Polster uczniowie wraz z rodzicami oraz doradcą zawodowym mieli okazję zapoznać się z różnorodną ofertą działalności przedsiębiorstwa. Uczestnikom zaprezentowano m.in. halę produkcyjno-montażową, lakiernię, czy szwalnię. Prezes rmy Polster, Jacek Kuczyński precyzyjnie przedstawił poszczególne etapy produkcji pojazdów i realizacji zamówień omawiając przy tym również możliwości kształcenia w Pile.

Tytuły Rubinowy HIT i oraz Grand Prix 2022 kapituła konkursu przyznała Urzędowi Miasta Piły za (jak czytamy w uzasadnieniu): „modelowy projekt sportowo-rekreacyjno-turystyczny o skali europejskiej - rewitalizację przestrzeni publicznej w Pileterenów nadrzecznych rzeki Gwdy, jako kontynuacji kluczowego projektu - budowę markowego produktu turystycznego Wielkopolski: “Pilskiej Strefy Aktywności Turystycznej”.

Do tegorocznej edycji konkursu zarekomendowano 156 zgłoszeń z województw wielkopolskiego i lubuskiego, z czego do  nału kapituła zakwali kowała 60 podmiotów spełniających wymagania regulaminowe. Podkreślamy, że tytuły Hit przyznano także pilskim rmom: TOM-PAK Tomasz Grobelny w Pile, KZ KITTEL ZAMOJDA NIERUCHOMOŚCI w Pile, PRALNIA SONIA Stanisław Pirch w Pile i G.T.P. Sp. z o.o. w Pile.

14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 4 | Z PIERWSZEJ RĘKI | M A T E R I A Ł P R O M O C Y J N Y
fot. UM Piły fot. UM Piły fot. UM Piły UM Piły

Pilska spółdzielnia buduje 48 mieszkań

INWESTYCJE Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile rozpoczyna budowę wielorodzinnego budynku, który stanie przy ulicy Mickiewicza i Wyspiańskiego. Już 20 marca spółdzielnia ogłasza nabór dla chętnych.

Pilska spółdzielnia idzie za ciosem i rusza z budową nowego 48-rodzinnego budynku. Będzie to już kolejna inwestycja mieszkaniowa w ostatnich latach. Nowy blok stanie zresztą w sąsiedztwie budynku oddanego zaledwie dwa lata temu. Nie było problemu z terenem; działka, na której stanie, jest własnością spółdzielni. W dodatku jej pierwotnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego było właśnie budownictwo mieszkaniowe. Przez lata była wykorzystywana jako ogólnodostępny parking, niedługo zamieni się w plac budowy.

- Mamy już gotowy projekt i wszystkie pozwolenia. Jesteśmy też po przetargu na budowę. 7 marca podpisaliśmy umowę ze znanym pilskim przedsiębiorstwem Pil-Building – mówi Lucjan Szutkowski, prezes Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Całkowita powierzchnia użytkowa nowego budynku to 2400 mkw. Będzie to trzypiętrowy blok z trzema klatkami schodowymi i windą w każdej.

- Budynek ten będzie samodzielny z dojazdem od ulicy Mickiewicza i od ulicy Wyspiańskiego – mówi prezes Lucjan Szutkowski.

Wśród 48 mieszkań będą mniejsze, dwupokojowe o metrażu od 30 do 40 metrów oraz trzypokojowe o metrażu średnio 65 metrów.

W kondygnacji podziemnej zaplanowano 36 miejsc postojowych, a 27 kolejnych miejsc parkingowych poza budynkiem. To więcej niż jed-

no miejsce na mieszkanie. Taki standard w Pile w Pile to wciąż rzadkość

Jak zdradza prezes największej pilskiej spółdzielni przekazanie wykonawcy placu budowy odbędzie się na początku kwietnia, a nowy blok ma być gotowy do użytku pod koniec 2023 roku. Już 20 marca rusza nabór dla przyszłych właścicieli.

- Na start idealne są mieszkania dwupokojowe, a dla większych rodzin trzypokojowe. Atutem na pewno jest atrakcyjna lokalizacja, co potwierdziło się przy realizacji poprzedniego budynku. Jest dobry dostęp licznych punktów handlowych i usługowych, do szkoły i przedszkola, do komunikacji miejskiej. Mieszkania będą w atrakcyjnej cenie, adekwatnej do wysokiej jakości wykonania i wyposażenia tego budynku – zachęca prezes. Informacje dotyczące nowego budynku będzie można śledzić na bieżąco na stronie internetowej PSM.

Doradzają uczniom, wspierają pracodawców. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego świętowało swój jubileusz

JUBILEUSZ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile obchodziło w lutym 5-lecie swojej działalności. Ponad 160 gości, którzy przyjęli zaproszenie na jubileusz, było najlepszym dowodem na to, że Centrum integruje wiele środowisk, zwłaszcza gospodarcze z edukacyjnym.

Jubileusz był okazją do podsumowania aktywnej działalności Centrum w subregionie pilskim, a także swoistym podziękowaniem dla partnerów z którymi realizowane są wspólne cele, inicjatywy i wydarzenia. Uroczystość uświetniły prelekcje oraz występy artystyczne.

CWRKDiZ w Pile jest jednostką organizacyjną Samorządu

Województwa Wielkopolskiego, prowadzoną przez Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu. Na jej czele od początku, czyli od stycznia 2018 roku, stoi Ewa Krupka-Zaręba, dyrektor Centrum.

Celem strategicznym jednostki jest współtworzenie szans młodym ludziom na wyuczenie zawodu łączącego wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, zapewniającego pełne kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i godziwie wynagradzanego.

Przez 5 lat zorganizowano blisko 30 wydarzeń lokalnych, regionalnych i krajowych –konferencji, debat oraz mitin-

gów i szkoleń dla pracodawców, w których wzięło udział około

6 tys. uczestników.

W ramach preorientacji zawodowej Centrum przeprowadziło

warsztaty, spotkania, konkursy promujące zawody i postawę przedsiębiorczą. W ponad 100

takich wydarzeniach wzięło udział blisko 3 tysiące dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Doradcy zawodowi Centrum

w ciągu tych pięciu lat przeprowadzili blisko 800 indy-

widualnych konsultacji i 420 warsztatów grupowych dla po-

nad 8 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Powstała także otwarta i bezpłatna „Sieć Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego”, która łączy ponad 70 doradców w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności praktycznych. Pozwala również na wymianę doświadczeń.

Ważną i rozpoznawalną inicjatywą Centrum jest „Noc Zawodowców” – promocja szkolnic-

twa branżowego i technicznego jako kształcenia pozytywnego wyboru, która została entuzjastycznie przyjęta przez szkoły oraz pracodawców. Wydarzenie jest objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W naszym subregionie odbyło się już pięć edycji „Nocy Zawodowców” dla ponad 6 tysięcy uczestników. Dzięki akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe pozyskano środki zewnętrzne na realizację mobilności międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Zorganizowano praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech dla młodzieży oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Pozyskano ponad 251 tys. euro, a ze środków tych skorzystało łącznie około 100 osób. Obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu w Portugalii.

CWRKDiZ w Pile wraz z Cechami Rzemiosł Różnych przeprowadziło około 100 warsztatów edukacyjnych promujących kształcenie zawodowe, w tym

dualne oraz wiele innych przedsięwzięć. Centrum organizuje również wycieczki do zakładów pracy oraz konkursy w obszarze doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, rzemiosła. Łącznie wzięło w nich udział ponad 800 uczestników. Corocznie jednostka uczestniczy w inicjatywach lokalnych, regionalnych i o szerszym zasięgu takich jak: targi edukacyj-

ne, gospodarcze, pracy i kariery, dni otwarte szkół, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W planach CWRKDiZ w Pile na kolejne lata są m.in.: pogłębianie współpracy z dotychczasowymi partnerami, ale także zapoczątkowanie działań z nowymi instytucjami, kolejne edycje „Nocy Zawodowców”,

dalsze pozyskiwanie środków unijnych na realizację mobilności międzynarodowych w obszarze kształcenia zawodowego, efektywniejszy rozwój systemu doradztwa zawodowego, włączanie kolejnych firm w przybliżanie uczniom możliwości i potrzeb lokalnych pracodawców. CWRKDiZ w Pile zachęca do współpracy w każdym z wymienionych działań.

www.glosonline.pl 14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski 5 | PIŁA |
Fot. CWRKDiZ w Pile

Władysław Kosiniak-Kamysz: Polacy zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla

POLITYKA Praca, która się opłaca. Tani kredyt mieszkaniowy oraz dziedziczenie emerytur. W czwartek w Czarnkowie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, przedstawił pakiet trzech ustaw „Uczciwa Polska”, projekt Polski na pokolenia, który wspiera młodych, seniorów i pracujących.

Wspotkaniu w Czarnkowie, które odby-

ło się pod hasłem

„Uczciwa Polska” udział wzięli również: poseł Krzysztof Paszyk, senator Jan Filip Libicki, były minister rolnictwa Stanisław Kalemba, wicemarszałek

Województwa Wielkopol-

skiego Wojciech Jankowiak, wiceprzewodniczący Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz radny Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Tadeusz Teterus.

Przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa Władysława Kosiniaka-Kamysza na której padły deklaracje wyborcze dotyczące przedsiębiorców: składka zdrowotna na starych zasadach, ograniczenie ilości kontroli do minimum oraz dobrowolny ZUS.

Było też o przywróceniu prestiżu zawodu nauczyciela, a w przeddzień rocznicy agresji Rosji na Ukrainę nie mogło zabraknąć tematu ukraińskich uchodźców, których 10 milionów przekroczyło granicę polsko-ukraińską, a 1,5 mln nadal przebywa w Polsce.

- Polacy jako wspólnoty zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla. Nikt nie zrobił więcej dla ratowania ukra-

ińskich kobiet i dzieci. Żeby mogli poczuć się bezpiecznie. Polacy zachowali się niezwykle przyzwoicie. Nie pytali skąd, nie pytali o historię. Pomogli. Chcę podziękować wszystkim za otwarte serca i otwarte domy

- powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zwrócił jednak uwagę na niebezpieczeństwo jakim jest niekontrolowany napływ nie tylko zboża, ale także mięsa z Ukrainy.

Było też o wspólnej liście z Polską 2050.

– Jesteśmy na dobrej drodze – nie ukrywał lider PSL. – Najgorsze dla opozycji to pójście w totalnym rozdrobnieniu. Jeżeli będzie sześć, siedem list, to sami zaniesiemy zwycięstwo w tych wyborach PiS-owi na tacy. Jedna lista czyli wrzucenie wszystkich do jednego worka też nie jest dobrym rozwiązaniem. Najbardziej optymalne są dwie, trzy listy –twierdzi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Już podczas otwartego spotkania w sali czarnkowskiego „Światowida” prezes PSL zapowiedział konieczność wprowadzenia zmian w finansowaniu samorządów. Przedstawił też pakiet trzech ustaw „Uczciwa Polska”, które mają popra-

wić sytuację demograficzną, mieszkaniową i zabezpieczyć emerytów.

W Polsce brakuje obecnie 2 miliony mieszkań. Propozycja

PSL to 1,5% kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zakup mieszkania dla osób do 40 roku życia. Państwo za pośrednictwem BGK gwarantuje 100 tys. zł wkładu własnego na zakup pierwszego mieszkania.

Drugi ważny pakiet to „Praca, która się opłaca” - brak opodatkowania i oskładkowania drugiej umowy o pracę z zastrzeżeniem, że podstawowa umowa

jest przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę, a dodatkowa nie przekracza kwoty 85 528 złotych. To także zwolnienie z podatków nadgodzin.

Godne życie seniorom ma z kolei zapewnić ustawa o dziedziczeniu emerytury z ZUS i KRUS w wysokości 100 procent świadczenia zmarłego i 50 procent swojego lub 50 procent świadczenia zmarłego i 100 procent swojego. Wszystkie trzy projekty zgłoszone są jako inicjatywy obywatelskie. Trwa zbiórka podpisów.

Lider ludowców podkreślił również, że nie będzie bezpiecznej Polski bez bezpieczeństwa żywnościowego. Jego zdaniem to bezpieczeństwo jest właśnie rujnowane.

- Rządzący doprowadzili do tego, że zlikwidowano 120 tysięcy gospodarstw rolnych. Upada hodowla trzody chlewnej. Jest dramat na rynku mleka. To samo na rynku wołowiny. Najwięcej daliście, najmniej dostaliście i jeszcze wam zabrano. W przypływie szczerości filozofię Kaczyńskiego zdradził były minister Krzysztof

Ardanowski: „Chłopi są pazerni, da się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują”. Dacie się tak obrażać? Dacie się nabrać jeszcze raz? Jak się wieś nie obudzi, jak nie obudzą się rolnicy, to się obudzą ogoleni do cna i bez gospodarstw. My możemy zagwarantować wam normalność - zadeklarował prezes PSL. Podczas spotkania Władysław Kosiniak-Kamysz odznaczył też zasłużonych działaczy Medalem im. Wincentego Witosa: Tadeusza Czechowskiego i Edwarda Klimka. Fot. Remigiusz Wojtera

Powiatowy Dzień Sołtysa po raz drugi

ŚWIĘTO 11 marca obchodzono Dzień Sołtysa. W całym kraju jest ich ponad 40 tysięcy, w powiecie pilskim – 111. W czwartek w Pile spotkali się na Powiatowym Dniu Sołtysa.

Sołtysi, jak informuje Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, są jedną z najstarszych instytucji państwa polskiego, która przetrwała od XIII wieku do XXI wieku. Dziś funkcja sołtysa coraz bardziej się feminizuje. Widać to było chociażby po powiatowych obchodach Dnia Sołtysa w Pile, które zdominowały kobiety. Ogólnie na 111 sołectw w powiecie pilskim jest 45 sołtysek.

Powiatowy Dzień Sołtysa odbył się po raz drugi. Na wspólne świętowanie zaprosił sołtysów do Piły starosta Eligiusz Komarowski. Były życzenia, były upominki, był bankiet i wyjątkowy koncert Beaty Spychalskiej.

14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 6 | POLITYKA |

Marcin Porzucek: to nasze Westerplatte

POLITYKA Jan Paweł II to najwybitniejszy Polak w historii. Znał go niemal każdy mieszkaniec Ziemi na przełomie wieków.

To on z Ronaldem Reaganem najbardziej przyczynili się do upadku komunizmu.

Szczególnie w naszej części świata była to rzecz, którą potrafiono docenić, z której nadal korzystamy.

To Jan Paweł II i jego ponadczasowe nauki były dla nas drogowskazem. Kierował je nie tylko do wierzących katolików, ale wszystkich ludzi dobrej woli,

polskich patriotów. Materiał jednej ze stacji tv, oparty głównie na oskarżeniach agentów Służby Bezpieczeństwa, ma na celu atak na polską tożsamość. Ten sam scenariusz próbowano zrealizować dokładnie cztery lata temu. Bezskutecznie. Zbrodnie pedofilii wśród terapeutów,

księży, nauczycieli i murarzy muszą być rozliczone. Rzetelnie i jedną miarą. W ostatnią niedzielę kościoły wypełnili wierni. Nawet ci uśpieni nieco pandemią i lewicową propagandą. Nawiązując do słynnej homilii obrona katolickich wartości jest dziś naszym Westerplatte.

Tomasz Grodzki: najlepsza byłaby jedna lista

POLITYKA Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej, gościł w Pile w ramach cyklu otwartych spotkań z wyborcami "Tu jest przyszłość”.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w hotelu Arche. Po krótkim wystąpieniu marszałka Tomasza Grodzkiego padły pytania z sali. Jedno z nich dotyczyło list wyborczych opozycji. Czy trzy listy faktycznie będą lepsze niż jedna?

- Jestem chirurgiem i lubię konkret. Potrzebna będzie nam większość do obalenia veta prezydenta Andrzeja Dudy. To 276 głosów, które trzeba zdobyć. Z paktem senackim poszło zdecydowanie lepiej. W każdym okręgu będzie kandydował tylko jeden kandydat opozycji na senatora. Jeżeli to dobrze przeprowadzimy, to mamy realną szansę na 65 mandatów. Jednak to Sejm jest ważniejszy i najlepiej by było, żeby była tylko jedna lista. Co nam po programach jak przegramy wybory? Najpierw wygrajmy, potem siadajmy do programu –mówił w Pile Tomasz Grodzki, marszałek Senatu.

Było o wyborach, o coraz bardziej zmęczonej polskiej szkole i o podwyżkach dla nauczycieli. Czekają na nie również diagności

Adam Niedzielski: przybyło nam lekarzy

POLITYKA Politycy PiS ruszyli w trasę programową pod hasłem „Przyszłość to Polska”. W niedzielę do Piły przyjechał minister zdrowia Adam Niedzielski. W kuluarach coraz głośniej mówi się o tym, że szef resortu zdrowia to przyszła „jedynka” do Sejmu na pilskiej liście.

ze stacji kontroli pojazdów. Teraz zarabiają według stawek sprzed 19 lat.

Obecny na spotkaniu poseł Czesław Mroczek podkreślał, że bezpieczeństwo Polski to również bezpieczne finanse publiczne. Tymczasem w 2023 roku obsługa długu publicznego może kosztować nawet

100 mld złotych. Z kolei senator Adam Szejnfeld zapewniał, że jeżeli opozycja wygra, to jednym z pierwszych tematów będzie bezpieczeństwo kobiet i uchylenie zakazu aborcji z powodu ciężkich wad płodu. Było też o programie mieszkaniowym - kredyt 0% na pierwsze mieszkanie dla osób

do 45 roku życia. Był też apel do młodych o pójście na wybory.

- To wy musicie decydować za siebie. Jeżeli nie weźmiecie tych spraw w swoje ręce i nie zbudujecie tej przyszłości, to Kaczyński zrobi to za wasskwitował poseł Arkadiusz Marchewka.

O gospodarce i samorządowej kasie

POLITYKA Stan polskiej gospodarki był tematem konferencji zwołanej w Pile przez posła Krzysztofa Czarneckiego.

Jest dobrze. Tak politycy PiS oceniają stan polskiej gospodarki. Na konferen-

cji w Pile padła kwota deficytu w 2022 roku - 12,4 mld złotych. Padła również kwota szacunków – 30 mld złotych.

Jako dobry wskaźnik poseł Krzysztof Czarnecki wymienił również niskie bezrobocie – drugi, najniższy po Czechach, wynik w Europie.

- Ekonomiści oceniają naszą gospodarkę na A+. To bardzo dobry wynik. Deficyt w zeszłym roku miał być na wyż-

szym poziomie. Okazało się, że jest wiele niższy. Wszystko wskazuje na to, że gospodarka finansami państwa jest prowadzona na odpowiednim poziomie – mówi poseł Krzysztof Czarnecki.

W konferencji uczestniczyli również radny Sejmiku Adam Bogrycewicz, Arkadiusz Kubich, wicestarosta oraz Krzysztof Jacek Oświecimski, burmistrz Miasteczka Krajeńskiego, którzy mówili o finansach samorządów.

Spotkanie z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości odbyło się w Biurze Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego. Adam Niedzielski przyjechał do Piły razem z posłem Tomaszem Latosem, przewodniczącym Komisji Zdrowia. Jego obecność u boku ministra nie była przypadkowa: głównym tematem niedzielnego spotkania było bowiem zdrowie.

- Czeka nas bardzo ważny czas wyborów. Chcemy się do nich dobrze przygotować. Te rozmowy z Polakami są po to, żeby nadać priorytety – powiedział Andrzej Niedzielski rozpoczynając spotkanie.

Jednym z tych priorytetów ma być poprawa systemu ochrony zdrowia.

- Nie będę przekonywał, że jest idealnie. System opieki zdrowotnej wymaga ciągłego reformowania – nie ukrywał szef resortu zdrowia. Wypomniał opozycji, że osiem lat temu rząd PiS musiał gasić pożary w służbie zdrowia, które miały być spowodowane niedoinwestowaniem oraz brakiem kadry.

- Jesteśmy po ofensywnie inwestycyjnej. Infrastruktura

przez te osiem lat zmieniła się diametralnie. Przykład? To choćby respiratory, których średni wiek przed pandemią wynosił 10 lat. O wiele gorszym pożarem był jednak brak personelu – podkreślił Adam Niedzielski. - Od 2015 roku przybyło lekarzy, wcześniej ich tylko ubywało. Obecnie mamy 40 tysięcy studentów na kierunkach medycznych.

To 10 tysięcy więcej niż osiem lat temu. To trochę potrwa zanim ci specjaliści pojawią się w przychodniach, ale to już się zaczęło. Staliśmy się również na tyle atrakcyjni, że przyjechało do nas 4300 lekarzy z Ukrainy i Białorusi. Minister wymienił również dwóch głównych zabójców Polaków czyli choroby układu krążenia i nowotwory. I receptę, którą ma być krajowa sieć onkologiczna i krajowa sieć kardiologiczna.

Założeniem programu są jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne dla każdego pacjenta niezależnie od miejsca zamieszkania. Było też o nowym funduszu kompensacyjnym za błędy lekarskie.

www.glosonline.pl 14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski 7 | POLITYKA |
GłosONLINE.PL

Maciej Bieniek: dzięki inwestycjom mogliśmy produkować ciepło dla Piły bez drastycznych podwyżek

WYWIAD Nasze podejście do zaopatrzenia w paliwa, z których produkowane jest ciepło dla Piły oraz inwestycje w nowoczesne źródła kogeneracyjne pozwoliły na nieprzerwaną produkcję ciepła dla naszych odbiorców w Pile bez drastycznych podwyżek, o których głośno było w mediach - mówi Maciej Bieniek, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła

Jak w ciągu ostatnich

12 miesięcy zmieniły się warunki funkcjonowania ciepłownictwa systemowego?

Zmiana warunków funkcjonowania ciepłownictwa systemowego w ostatnich 12 miesiącach spowodowana została głównie napaścią Rosji na Ukrainę, co skutkowało brakami w zaopatrzeniu w paliwa – niebezpieczeństwo zakłócenia ciągłości dostaw zarówno węgla jak i gazu ziemnego oraz ceny tych paliw.

Z tymi problemami borykały się przedsiębiorstwa ciepłownicze w całym kraju.

Nasze podejście do zaopatrzenia w paliwa, z których produkowane jest ciepło dla Piły oraz inwestycje w nowoczesne źródła kogeneracyjne przyniosły efekt w tym trudnym czasie i pozwoliły na nieprzerwaną produkcję ciepła dla naszych odbiorców w Pile bez drastycznych podwyżek, o których głośno było w mediach.

Trwa sezon grzewczy. Jak wygląda w bieżących statystykach? Czy zużyliśmy więcej ciepła niż rok temu czy mniej?

Sezon grzewczy jeszcze trwa, dlatego na jego podsumowanie przejdzie jeszcze czas. Z analizy porównawczej zużycia ciepła rok do roku wynika, że w 2022 roku mieszkańcy Piły zużyli o 8 procent mniej ciepła niż w 2021 roku. Jak zapewniacie bezpieczeństwo dostaw ciepła w Pile?

Bezpieczeństwo systemu ciepłowniczego w Pile oparte jest na produkcji ciepła w czterech niezależnych źródłach, w których ciepło produkowane jest z dwóch różnych paliw tj. z węgla kamiennego oraz gazu ziemnego. Dzięki pracy tych źródeł, usytuowanych w różnych lokalizacjach miasta, na jeden wspólny układ rurociągów cieplnych, możliwie maksymalnie dbamy o bezpieczeństwo dostaw ciepła do naszych odbiorów. Ewentualne wyłączenie jednego ze źródeł nie powoduje przerwania dostawy

ciepła, ponieważ niedobór uzupełniany jest z pozostałych.

Z jakich paliw produkowane jest pilskie ciepło?

Ciepło dla systemu ciepłowniczego miasta Piła produkowane jest z gazu ziemnego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, węgla kamiennego pochodzącego wyłącznie z polskich kopalń oraz dodatkowo bez użycia paliw kopalnych tj. z kolektorów słonecznych.

Niektórzy dostawcy węgla chcąc wykorzystać koniunkturę zawierają maksymalnie trzymiesięczne kontrakty.

Jak wygląda kontraktowanie węgla przez MEC Piła?

Dzięki wieloletniej współpracy z Polską Grupą Górniczą nasza Spółka nie doświadczyła takich problemów. Od wielu lat zapewniamy dostawy węgla do naszych źródeł wytwórczych wyłącznie z polskich kopalń dzięki temu gwarantujemy dostawy ciepła w sposób stabilny, także pod kątem kosztowym.

Dużo mówi się o wyzwaniach, które czekają ciepłownictwo, w tym o dekarbonizacji i wzroście energii odnawialnej w cieple. Jak do tych wyzwań przygotowuje się MEC Piła?

Spółka cały czas analizuje możliwości techniczne i ekonomiczne realizacji celów związanych z dekarbonizacją oraz wzrostem udziału energii odnawialnej w cieple systemowym. Przykładem jest nasza inwestycja w kolektory słoneczne zamontowane w elektrociepłowni EC-Zachód, w których energia ze słońca podgrzewa wodę w sieci ciepłowniczej. Jest to niewielkie źródło energii odnawialnej, ale możliwość budowania na terenie Piły większych źródeł OZE możliwe będzie już niebawem, dzięki dokonanej właśnie zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły”.

za rozmowę

14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 8 | MEC PIŁA |
Dziękuję Maciej Bieniek, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Blok komunalny na Polnej coraz bliżej

INWESTYCJE Nowy, komunalny blok na Polnej w Złotowie na ostatniej prostej. Już w czerwcu budynek ma być gotowy. Po oddaniu budynku MZGL powiększy się o 16 mieszkań.

Przy dwójce będzie wymarzone boisko

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i trybunami sportowymi, miasteczko ruchu drogowego, wiata na rowery oraz „zielona klasa” z elementami ogródka przyszkolnego – tak będzie wyglądał nowy krajo-

braz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie. Burmistrz

Adam Pulit podpisał już umo-

wę z wykonawcą, firmą Fraxinus z Gniezna. Koszt inwestycji to blisko 5 mln złotych.

Warto wspomnieć, że po przeprowadzce WTZ do no-

wej siedziby w szkole na osiedlu Za Rzeką powstaną cztery dodatkowe oddziały. To jeszcze nie wszystko. Cztery oddziały dla setki dzieci powstaną również w Publicznym Przedszkolu nr 2.

Fot. UM Złotów

Wykonawcą jest pilska firma CJMS. W czerwcu 16-rodzinny budynek powinien być już gotowy. Jego łączna powierzchnia użytkowa to 1243 mwk. Koszt inwestycji to blisko 5 mln złotych, z czego

miasto pozyskało 80 procent dofinansowania ze środków zewnętrznych. Budynek trafi w zasoby Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Jest to już kolejna inwestycja mieszkaniowa w Złotowie. Rok temu miasto oddało

Irena odchodzi na emeryturę

przy Sienkiewicza 15-rodzinny blok TBS. W przeciągu dwóch lat będzie gotowych 50-60 mieszkań przy Królowej Jadwigi. W planach jest również komunalny blok z „zieloną energią” na Dworze Złotowskim. Fot. UM Złotów

Możesz poradzić sobie z lękiem

POLICJA Irena, owczarek belgijski, po 7 latach służby w złotowskiej policji, przeszła na emeryturę. Spędzi ją pod dachem swojego przewodnika.

Irena to 9-letni owczarek belgijski, który swoją psią służbę rozpoczęła od szkolenia od Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jej specjalnością było wykrywanie narkotyków. W 2016 roku trafiła pod opiekę przewodników z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Od 2017 roku tworzyła zgrany zespół

z asp. Szymonem Lisowskim. Jej niezawodny nos wielokrotnie doprowadzał policjantów do ukrytych narkotyków. Teraz, po 7 latach służby, Irena odchodzi na zasłużoną emeryturę. Będzie odpoczywać w domu swojego opiekuna, który z końcem lutego również przeszedł na emeryturę. Jak zdradzają policjanci,

nie wyobrażał sobie innego zakończenia tej wspólnej służby.

Zwierzęta służące w policji i w innych formacjach przechodząc w stan spoczynku mają zapewnione dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

KPP Złotów

Walczysz z uzależnieniami? A może doświadczyłeś przemocy, która pozostawiła po sobie emocjonalne rany? 25 marca w Klubie Abstynentów

„Ostoja” (budynek ZDK)

odbędą się warsztaty terapeutyczne „Radzenia sobie z lękiem”. Zajęcia poprowadzą: lek. psych. Anna Kawa - certyfikowana specjalistka

psychoterapii uzależnień oraz mgr Krzysztof Staniewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Zapisy telefoniczne (sms): 695 676 016.

www.glosonline.pl 14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski 9 | ZŁOTÓW | R E K L A M A

Święto kobiet w nowej świetlicy w Skórce

Podwójne święto w Krajence. Gminny Dzień Kobiet połączono z otwarciem świetlicy wiejskiej w Skórce. Nie zabrakło gości, w tym posła Marcina Porzucka oraz proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Głubczynie ks. Mirosława Krupińskiego, który poświęcił obiekt. Symboliczny klucz do świetlicy

wiejskiej odebrała sołtys Skórki Barbara Koper. Z okazji swojego święta wszystkie panie zostały obdarowane kwiatami i słodkościami. Uroczystość uświetnił występem zespół ludowy Dzwon, a koła gospodyń wiejskich przygotowały pyszny bufet. Taneczna zabawa trwała do białego rana. Fot. KOK Krajenka

Ruszyła kulinarna Bitwa Regionów

KONKURS Jeszcze do końca marca można zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów.

Celem Bitwy Regionów jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. W corocznych zmaganiach kulinarnych biorą udział setki kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Konkurs polega na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu, w którym działa dane KGW czy stowarzyszenia.

Główna nagroda to 25 tys. złotych oraz udział w zagranicznych targach rolno-spożywczych.

Tegoroczna edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach: do końca marca jest czas na nadsyłanie zgłoszeń. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 10 | POWIAT | R E K L A M A

Migawa 2023. Wyślij swoje zdjęcia!

KONKURS Jeszcze do piątku, 17 marca, można nadsyłać prace na konkurs fotograficzny Migawa 2023 organizowany przez Złotowski Dom Kultury.

Wyszyński – Pater Patriae

WYSTAWA W galerii BWAPP czynna jest wystawa „Wyszyński – Pater Patriae” przygotowana z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Konkurs kierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku powyżej 15 lat. Fotografie mogą nadsyłać autorzy indywidualni, instytucje kultury bądź grupy fotograficzne.

Celem konkursu jest promowanie fotografii jako dziedziny sztuki oraz motywowanie do poznawania fotografii jako odrębnego języka wypowiedzi artystycznej. Udział jest bezpłatny. Tematyka prac jest dowolna.

Termin nadsyłania prac mija 17 marca. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, który odbędzie się 30 marca.

Nagrody:

I miejsce - bon o wartości

600 zł do wykorzystania

w sklepie internetowym,

II miejsce – bon o wartości

400 zł,

III miejsce – bon o wartości

200 zł.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 7 fotografii.

Mogą być w formie wydruku bądź w formie elektronicznej. Pliki podpisane godłem oraz tytułem pracy należy przesłać na adres: promocja@zdk.zlotow.pl. Z kolei wydruki również opisane godłem i tytułem razem z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: Złotowski Dom Kultury al. Piasta 26, 77-400 Złotów, z dopiskiem „konkurs fotograficzny”. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie ZDK.

Zaręczony pogrąŻony

SPEKTAKL Piekielnie zabawna włoska komedia, w piekielnie ostrym tempie i w piekielnie śmiesznej obsadzie. 26 marca Regionalne Centrum Kultury w Pile zaprasza na spektakl „Zaręczony pogrążony” w reżyserii Tomasza Dutkiewicza.

Jedna kobieta w życiu mężczyzny, to już powód do poważnej refleksji, do głębokich przemyśleń i do stanowczych konstatacji…

Dwie kobiety w życiu mężczyzny, to absolutna nieroztropność ocierająca się o brak rozwagi. Trzy kobiety w życiu mężczyzny, to karygodna lekkomyślność. Zaś cztery kobiety

w życiu mężczyzny, to już po prostu katastrofa. Szczególnie

cztery kobiety jednocześnie….

Bohater zwariowanej farsy „Zaręczony pogrąŻony” musi poradzić sobie i z nadmiarem kobiet i z ich zemstą. Cztery urocze panie w brawurowym stylu urządzają mu wycieczkę z męskiego raju poprzez koedukacyjny czyściec, aż na dno

męskiego piekła. I może lepiej dla niego, żeby to wszystko tam przeczekał…

Obsada: Elżbieta Romanowska/ Alżbeta Lenska, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Sowińska, Karolina Nowakowska, Tomasz Dedek i Mikołaj Krawczyk

Bilety w cenie: 130 zł, 100 zł balkon

Fot. mat. prasowe

Wystawę „Wyszyński Pater Patriae” tworzą prace 85 artystów. Są wśród nich m.in. prace Andrzeja Boja Wojtowicza, Wiesława Łysakowskiego, Aldony Mickiewicz, Wojciecha Sadley’a, czy Janusza Sytka, a także pilskich artystów: Elżbiety Wasyłyk oraz Tadeusza Ogrodnika. Łącznie na wystawie można obejrzeć 121 prac – od form malarskich, rysunków, grafik, fotografii, rzeźb do utworów multimedialnych. Wszystkie powstały z inspiracji życiem i dziełem Prymasa Wyszyńskiego. Zanim wystawa trafiła do Piły odwiedziła już kilka innych miast i muzeów. Mat. prasowe

Metallica symfonicznie

w wydaniu Scream Inc.

KONCERT 24 lata temu w Berleley Community Theatre w Kalifornii Metallica wystąpiła na jednej scenie z San Francisco Symphony Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena. Koncert ukazał się na dwupłytowym albumie "S&M”. W Pile będzie można go usłyszeć 29 marca w wykonaniu Scream Inc., oficjalnego tribute band Metalliki.

Scream Inc. to oficjalnie namaszczony przez

Metallikę tribute band. Powstali w 2008 roku w Kijowie. Od tamtej pory zagrali ponad 1000 koncertów w ca-

łej Europie wyprzedając sale koncertowe. Teraz powracają z koncertami ze specjalnym

udziałem orkiestry symfonicznej z Odessy pod batutą Vita-

lija Kovalchuka. Wyjątkowe wydarzenie, na którym będzie

można usłyszeć utwory Metalliki z albumu 'S&M' (1999r.)

w aranżacjach opracowanych

przez Michaela Kamena, a także perkusisty Scream Inc. An-

driya Liutyi. Tradycyjnie już Scream Inc. zakończy koncert kilkoma wybranymi utworami w oryginalnych, albumowych wersjach.

Początek koncertu o godz. 19.00. Bilety w cenie 150 zł, 135 (balkon).

Fot. mat. prasowe

www.glosonline.pl 14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski 11 | KULTURA |

Na srebrnym ekranie

FOREVER YOUNG

Francuski komediodramat w reżyserii Valerii Bruni Tedeschi. Historia przenosząca widza do Francji lat 80-tych, kiedy to para młodych studentów rozpoczyna naukę w szko-

le aktorskiej stworzonej przez Patrice'a Chéreau - Théâtre des Amandiers w Nanterre. Wrzuceni na głęboką wodę, w pełni oddają się życiu, pasji i miłości, przeżywając też pierwszą

tragedię. Reżyserka oddaje hołd tamtym czasom i teatrowi.

KINO HELIOS

KINO KONESESERA, 15 MARCA, GODZ. 18.00

KRZYK VI

Nowy Jork. Nowe zasady. W wielomilionowym mieście nikt nie usłyszy twojego krzyku… Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro. Pragną rozpocząć nowy rozdział życia.

Przeprowadzają się do Nowego Jorku, dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.

KINO HELIOS, KINO RODŁO

WRÓŻKA ZĘBUSZKA

Violetta szkoli się, żeby zostać Wróżką Zębuszką. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to… fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką.

Pech chce jednak, że w trakcie lądowania skradziony klejnot ulega uszkodzeniu i Violle-

ta traci możliwość powrotu do domu…

KINO HELIOS, KINO RODŁO

ZADRA

„Zadra” to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Zadra walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ będzie miała miłość. Za muzykę w filmie odpowiada

producent 1988 (osiem-osiem), czyli Przemysław Jankowiak, współtwórca kultowego duetu Syny, znany również

ze współpracy z Włodim. Teksty „Zadry” napisał Michał „Żyto” Żytniak.…

KINO HELIOS

KOKAINOWY MIŚ

Zainspirowany prawdziwą historią z 1985 roku o katastrofie samolotu handlarza narkotyków, kokainie i niedźwiedziu, który ją zjadł. Andrew Carter Thornton był spadochroniarzem, policjantem i prawnikiem, zanim zajął się przemytem narkotyków. To się skończyło 11 września 1985 roku, kiedy policja odkryła martwe ciało Thorntona w Knoxville. Zginął, gdy jego spadochron nie otworzył się po wyskoczeniu z Cessny. Dwa miesiące później myśliwy odkrył martwego niedźwiedzia. W pobliżu znajdowała się torba, która pierwotnie zawierała 34 kg kokainy. KINO HELIOS

14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 12 | KULTURA |
R E K L A M A

SHAZAM. GNIEW BOGÓW

Sequel filmu z 2019 roku na podstawie komiksów DC. Obdarzony mocami bogów, Billy Batson i jego koledzy z rodziny zastępczej wciąż uczą się, jak żonglować nastoletnim życiem z posiadaniem dorosłego, superbohaterskiego alter-ego. Ale kiedy Córki Atlasa, mściwe trio starożytnych bogiń, przybywają na Ziemię w poszukiwaniu skradzionej im dawno temu magii, Billy i jego rodzina muszą podjąć walkę. KINO HELIOS

FILIP

Film na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Frankfurt 1943. Filip to niezdolny do głębszych uczuć kosmopolita i uwodziciel. Choć w Polsce stracił całą rodzinę, w sercu nazistowskich Niemiec z powodzeniem wymyka się śmierci. Ukrywając swoje żydowskie pochodzenie pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu. Korzysta przy tym ze wszystkich uroków życia. Jego życie to wielka, brawurowa prowokacja. Misternie

ŚLUB DOSKONAŁY

Ten ślub już od początku nie zapowiadał się najlepiej. Panna młoda jest w ciąży, a jej zaborcza mamusia nie chce słyszeć o prawdziwym ojcu dziecka. Pan młody do ożenku został zmuszony szantażem przez przyszłą teściową. W dniu ślubu rusza prawdziwa lawina zdarzeń. Pan młody budzi się po hucznym kawalerskim u boku nieznajomej. Do drzwi rozlega się pukanie ukrywa kochankę w łazience. Całe szczęście to tylko drużba. Niestety, chwilę później wpada przyszła panna młoda z mamusią. Jeżeli obaj

panowie chcą wyjść cało z opresji muszą szybko wymyślić alternatywną wersję wydarzeń.

zbudowany świat Filipa rozsypuje się jak domek z kart, gdy wojna zaczyna zbierać krwawe żniwo wśród jego najbliższych.

Niebawem alianckie bombowce zmiotą z powierzchni ziemi tę tętniącą życiem wieżę Babel.

KINO HELIOS, KINO RODŁO

I LOVE MY DAD

Zainspirowany prawdziwą historią reżysera film to opowieść o niełatwej relacji pomiędzy ojcem a synem. Gdy Franklin zrywa wszelkie kontakty z ojcem, ten nie może się z tym pogodzić. Nie widząc innej możliwości wymyśla fałszywe konto w mediach społecznościowych. Podszywa się pod atrakcyjną kelnerkę i nawiązuje z chłopakiem nić porozumienia. Sytuacja jednak komplikuje się z chwilą, gdy zauroczony dziewczyną Franklin za wszelką

PROROK

„Prorok” to film fabularny o kardynale Stefanie Wyszyńskim – prymasie Polski, który po trzech latach internowania przez władze komunistyczne ponownie staje na czele Kościoła w Polsce. Pozorne porozumienie z władzami zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka. Film ukaże szerszej publiczności ciekawe wątki z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń historycznych.

KINO KORAL

KINO PRZED HEJNAŁEM, 16 MARCA, GODZ. 11.00

BLISKO

Nominowane do Oscara i nagrodzone Grand Prix w Cannes „Blisko” Lukasa Dhonta to sensualna, czuła opowieść o przyjaźni dwóch 13-latków. Léo i Rémi uwielbiają spędzać ze sobą czas, ich relacja jest intensywna, spontaniczna, żywa. Jednak głupie plotki, presja rówieśników i zagubienie w świecie, który nigdy nie jest oczywisty, powodują, że Léo zaczyna się oddalać i ranić Rémiego. „Blisko” to nie tylko pięknie sfilmowana historia coming-of-age, lecz przede wszystkim uniwersalny film o akceptacji swo-

ich błędów i nauce przeżywania najtrudniejszych, najbardziej bolesnych emocji.

KINO KORAL WIECZÓR DOBREGO KINA, 16 MARCA, GODZ. 18.00

cenę będzie chciał się spotkać. Film Jamesa Morosiniego, w którym zresztą sam wciela się w rolę Franklina, to pełna empatii opowieść o życiowych wrażliwcach. Ujęta w formułę komediodramatu historia w subtelny sposób eksploruje temat międzyludzkich relacji, potrzeby komunikacji, wywołując zarówno uśmiech, jak i wzruszenie. KINO KORAL WIECZÓR DOBREGO KINA, 23 MARCA, GODZ. 18.00

HEAVEN IN HELL

Czy dojrzałej kobiecie wolno się szaleńczo zakochać i rzucić w wir namiętności? Czy atrakcyjny facet, o którym marzą dziewczyny, może wybrać starszą partnerkę, dając jej czułość i bliskość, za którymi ona tak bardzo tęskni? W „Heaven in Hell” Olgę i Maksa dzieli 15 lat różnicy. Ona to kobieta

ANT-MAN I OSA:

KWANTOMANIA

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope (w tych rolach Michael Douglas i Michelle Pfeiffer) oraz córką Scotta będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe.

KINO HELIOS, KINO RODŁO

sukcesu, matka dorosłej córki. On – przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i łapiący każdą chwilę. Los postawił ich sobie na drodze, rozpalił zmysły i uwikłał w płomienny romans.

KINO KORAL KOBIECY WIECZÓR FILMOWY, 22 MARCA, GODZ. 18.00

CREED III

Po zdominowaniu świata boksu Adonis Creed odnosi same sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. Tymczasem wyzwanie rzuca mu przyjaciel z dzieciństwa i dawne złote dziecko boksu, Damian. Po odbyciu kary wieloletniego pozbawienia wolności, Damian pała chęcią spróbowania sił w ringu. Starcie dawnych przyjaciół jest więcej niż tylko pojedynkiem. W celu wyrównania dawnych rachunków Adonis musi postawić na szali swoją przyszłość. Damian zaś nie ma nic do stracenia. KINO HELIOS, KINO RODŁO

www.glosonline.pl 14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski 13 | KULTURA |
KINO KORAL KINO PRZED HEJNAŁEM, 23 MARCA, GODZ. 11.00

KRZYŻÓWKA „Święta Pani” u Staszica

ograniczen e granica górny pokład statku

miasto w Lombardii

kolega Tomka Sawyera przeciwnik alpinisty wigilijny symbol np sadowy nauka mistyczna zabijanie dla esa ˛ mi

Broz Tito uszkodzenie ostrza

cela karna w wiezieniu

do spulchniania ziemi

WYSTAWA Jeszcze do 15 marca w Galerii Muzeum Stanisława Staszica można obejrzeć wystawę fotografii Piotra Speka "Święta Pani"

Lang, kolarz

asny, zółtawy kolor

moze komus odbic

jedyny prezydent ZSRR

aczy ˛ ł Opole i Szczecin

zespół z a ˛ Beat Kozidrak

mały wandal wsród owoców morza

rodzaj okretu wojennego

ma mae ˛ coch

Święta Pani” Piotra Speka to wystawa nieco zagmatwana, zbudowana z kadrów nie dających się łatwo i jednoznacznie odczytać. Można się domyślać co jest na nich zapisane, bo autor nie ukrywa treści pojedynczych obrazów ale do jakich refleksji prowadzi to nie jest oczywiste. Daje odbiorcy trochę wolności przy interpretowaniu. Uznaje że każdy

ma swój bagaż doświadczeń, które coś podpowiadają, więc znajdzie indywidualną drogę dojścia do odczytania znaków i delikatnie podpowiedzianych przekazów. Po obejrzeniu całego, zdecydowanie spójnego zestawu uwidacznia się jednak zakamuflowana refleksja. To nakłanianie nas do zatrzymania się choćby na chwilę w biegu codzienności by pomyśleć

o naszym byciu tu na ziemi, od samego naszego początku do zupełnego końca, a szczególnie o sensie tego bycia. To opowieść nie wprost, bez nazywania kolejnych etapów wędrówki przez życie, jednak zapraszająca do zastanowienia się nad tymi, zwykle kilkudziesięcioma, latami istnienia wśród ludzkiej rodziny.

ezie ˛ wi n nadzorca

wielki kamasz sułtanat na Płw Arabskim

perełki z mgiełki

krzy serwis łepni ˛ udost zadanie zówkowy szarada net

Na Górze nagrywa teledysk o walce z rakiem. Potrzebuje zdjęć

MUZYKA – Na ostatniej naszej płycie jest utwór „Nie wycofuj się”. Stworzyliśmy go po to, aby dać nadzieję, wiarę, siłę tym wszystkim, którzy walczyli bądź walczą z chorobą nowotworową – mówią muzycy Na Górze. Teledysk do piosenki ma powstać ze zdjęć osób, które taką walką mają za sobą, albo właśnie ją toczą, Muzycy apelują o przesyłanie zdjęć.

Tekst piosenki jest krótki, bo jak tłumaczą muzycy pilskiej formacji, najważniejszy jest przekaz: „Nie wycofuj się, nie wycofuj się… // Rak to nie koniec, to nie wyrok, to do walki znak”. Do piosenki chcą nakręcić teledysk, który również ma być wsparciem dla tych wszystkich, którzy zmagają się obecnie z chorobą nowotworową. Ma powstać ze zdjęć osób, które taką walkę mają już za sobą albo właśnie ją wygrywają. Z każdym rakiem.

– Osoby, które miały mastektomię i chcą to dobitnie pokazać, mogą to oczywiście zrobić. Ale niekoniecznie. Szanujemy to, że nie każdy chce się odsłaniać – mówi Wojciech Retz, lider zespołu. – Jeżeli możecie pokazać co robicie na co dzień, pokażcie! Wystarczy nam jednak samo zdjęcie. Im wyższej jakości, tym lepiej. Zdjęcia można przesyłać do piątku, 17 marca na adres:

koncert.nagorze@gmail.com.

W mailu powinna znaleźć się informacja: Zgadzam się na publikację mojego wizerunku w teledysku grupy Na Górze oraz podanie mojego imienia i nazwiska w opisie tego tele-

dysku. Należy też podać imię i nazwisko autora fotografii. Teledysk powstanie w ramach projektu stowarzyszenia Na Górze „Nie wycofuj się”, które dofinansowało miasto Piła. Fot. Katarzyna Olter

14 | ROZRYWKA |
14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl
Paul, kanadyjski wokalista litera grecka e˛ piel gnowanie pustelnia Costa, piłkarz Zedong szybkie głosne mówienie kolejka bez torów duze jezioro w Wenezueli
R E K L A M A Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,332954 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 22 000 zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy, stałe oprocentowanie kredytu 7,20 % w skali roku, całkowita kwota do zapłaty, tj. suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu: 27 178,53 zł, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu 5.178,53 zł (w tym odsetki 3 381,53 zł, prowizja 1 100,00 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 697,00), 48 miesięcznych równych rat w wysokości 528,78 zł oraz ostatnia wyrównująca w wysokości 528,87 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty kredytu. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.02.2023r. na przykładzie reprezentatywnym. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Andrzej Zygmuntowicz

Mateusz królem strzelców i MVP Euro Sweet Cup 2023

SPORT Mateusz Świderski z Piły, zawodnik CukierAsów Poznań i reprezentant Słodkiej Polski, królem strzelców i zdobywcą tytułu MVP Euro Sweet Cup 2023 . Statuetkę wręczył król strzelców Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie Andrzej Juskowiak.

Euro Sweet Cup 2023 to międzynarodowy turniej „słodkich klubów”, w których grają młodzi piłkarze żyjący na co dzień z cukrzycą typu 1. Turniej, rozegrano w miniony weekend w Suchym Lesie. W kategori U15 zmierzyło się 12 zespołów, w tym drużyny z Węgier, Szwecji, Bułgarii i Anglii. Faworytem byli obrońcy mistrzowskiego tytułu, poznańskie CukierAsy, które potwierdziły swój prymat na boisku.

Mateusz Świderski z Piły, zawodnik CukierAsów Poznań, został królem strzelców i sięgnął po tytuł MVP turnieju.

CukierAsy to nie tylko nazwa drużyny, ale również Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów

Dzieci z Cukrzycą. To właśnie rodzice, a także pasja młodych zawodników stoi za „słodkimi klubami” w Polsce i w Europie.

Najlepsi zawodnicy z polskich

klubów tworzą Słodką Polskę

– oficjalną reprezentację Polski Dzieci z Cukrzycą grającą pod patronatem PZPN. Obecnie Słodką Polskę tworzą trzy reprezentacje. U17, która jest

już częścią dorosłej drużyny, U11, która powstała w 2021 roku oraz U14 od której wszystko się zaczęło. Fot. CukierAsy

24 medale dla pilskich pięściarzy

BOKS Sporty Walki Piła były gospodarzem Mistrzostw Wielkopolski w Boksie. Na ringu w Powiatowej Hali Sportowej w Pile skrzyżowało pięści ponad 150 zawodniczek i zawodników z 20 klubów.

Zawodnicy Sportów Walki wywalczyli 12 medali. Po złoto sięgnęli: Vanessa Tetzlaff, Antonina Hader, Julia Kowalska, Adrian Drewnowski, Miłosz Bogucki i Oliver Chudzik, srebro wywalczyli: Anita Leniec, Nikola Nabelska i Krystian Siek, a brąz: Jakub Gruntkowski, Jakub Gazda i Szymon Ładny. Dwanaście medali – takim dorobkiem mogą pochwalić się również pięściarze pilskiego Sokoła. Złote medale wywalczyli: Eryk Ghazaryan, Przemysław Pawlik i Natalia Koronka, srebro - Nel Towalewska, Adrian Kitowicz, Oliwier Ziarnek i Wojciech Markowski, a brąz: Piotr Wojciechowski, Adam Sroczyński, Agata Jagiełła, Anna Nowak i Kacper Pazdej. FOT. Starostwo Powiatowe w Pile

www.glosonline.pl 14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski 15 | SPORT |

Joker Mistrzem Wielkopolski Młodzików!

Liderki z Piły zakończyły rundę zasadniczą zwycięstwem

Wostatnim meczu rundy zasadniczej siatkarki KS Piła pokonały u siebie Enea Energetyka Poznań II 3:1. Drugoligowy team z Piły zakończył rozgrywki na fotelu lidera z przewagą

siedmiu punktów nad drugą w tabeli Libero VIP. Pod koniec marca odbędzie się turniej półfinałowy. Pilski klub czyni starania, by turniej rozegrano w Pile.

Fot. Zbigniew Komorowski

14 marca 2023 | Głos Pilski Złotowski www.glosonline.pl 16 | SPORT |
Fot. Katarzyna Krauz
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.