Page 1

NORTHEAST FINLAND

KOILLIS-SUOMI

СЕВЕРО-ВОСТОЧАЯ ФИНЛЯНДИЯ

KUUSAMO LAPLAND K U U S A M O

T A I V A L K O S K I

P O S I O

P U D A S J Ä R V I

K E M I J Ä R V I

S A L L A

ENGLISH SUOMI ПО-РУССКИ

F A R N O R T H

A

T

T

H

E

T

O

P

O

F

E

U

R

O

P

E 1


Kuusamo Lapland – At the Top of Europe – is a magazine intended for international distribution. A separate Internet version of the magazine is also available at www.kuusamoregion.fi. The Internet version contains direct links to the home pages of municipalities and companies. Kuusamo Lapland – At the Top of Europe – on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu aikakausilehti, josta on tehty myös erillinen internet-julkaisu www. kuusamoregion.fi. Nettilehden sivuilta on suora yhteys kuntien ja yritysten omille internet-sivuille. Кусамо-Лапландия – Крыша Европы – это журнал, предназначенный для международного распространения, на основе которого подготовлен также отдельный интернет-журнал www.kuusamoregion.fi. Со страниц интернетжурнала можно выйти прямо на собственные сайты муниципальных учреждений и предприятий.

Kuusamo

Taivalkoski

Posio

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2

Kemijärvi

Salla


Foreword T

Esipuhe

Предисловие

his Kuusamo Lapland magazine presents the tourism region influenced by the Kuusamo airport and Russian Karelia across the border, the region’s diversified business life, culture, and especially beautiful nature. As chairman of the Barents Regional Council I am pleased that our region has developed and become more international in recent years, and that cross-border cooperation has increased. Twenty-five years of cooperation on both sides of the border between Finland and Russia have dissipated post-WWII tensions in the border region, and we are now cooperating smoothly. A 9.3 million euro expansion of the Kuusamo airport in 2009 will enable busier international and domestic air traffic and improve our accessibility. Kuusamo Lapland’s “Call of Four Seasons” tourism internationalization project and Kuusamo Region / Naturpolis Oy have published this magazine with the Council of Oulu Region’s EU funding. The magazine has been jointly compiled by the municipalities of Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Kemijärvi, and Salla along with the region’s largest companies. Come and visit the region and discover our beautiful nature.

T

ämä Kuusamo Lapland -aikakausilehti esittelee Kuusamon lentoaseman vaikutusalueen matkailualuetta ja valtakunnan rajan takana olevaa Venäjän Karjalaa, alueen monipuolista elinkeinoelämää, kulttuuria ja erityisen kaunista luontoa. Barentsin alueneuvoston puheenjohtajana olen iloinen, että alueemme on kehittynyt ja kansainvälistynyt viime vuosina ja myös yhteistyö yli rajojen on tiivistynyt. 25 vuoden yhteistyö Venäjän ja Suomen rajojen molemmin puolin on häivyttänyt 2. maailmansodan jälkeiset jännitteet raja-alueillamme, ja nyt teemme sujuvaa yhteistoimintaa raja-alueillamme. Kuusamon lentoaseman 9,3 MEUR laajentuminen vuonna 2009 mahdollistaa entistä vilkkaamman kansainvälisen ja kotimaisen liikenteen ja parantaa saavutettavuuttamme. Kuusamo Lapland “the Call of Four Seasons” matkailun kansainvälistymishanke ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy / Koillis-Suomen Aluekeskusohjelma ovat vastanneet lehden kustantamisesta Pohjois-Pohjanmaan liiton EU-rahoituksella. Lehden tekemiseen ovat osallistuneet Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Posion, Kemijärven ja Sallan kunnat sekä alueen suurimmat yritykset. Tule ja tutustu paikan päällä kauniiseen luontoomme.

Д

анный журнал знакомит читателей с туристическим регионом в зоне влияния кусамского аэропорта и с, находящейся по другую сторону государственной границы, Республикой Карелия, с многообразной экономической жизнью края, его культурой и с необыкновенно красивой природой. Как председатель совета Баренц-региона я рад, что за последние годы наш регион достиг значительного развития и приобрёл международное значение, а приграничное сотрудничество стало теснее. За 25 лет приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией полностью исчезло то напряжение, которое наблюдалось в наших пограничных районах после Второй мировой войны. В настоящее время между нашими пограничными районами осуществляется активная совместная деятельность. Проведённая в 2009-ом году, в целях расширения, реконструкция кусамского аэропорта (9,3 MEUR) создала условия для большего оживления международного и внутреннего воздушного сообщения и улучшения досягаемости региона. Международный туристический проект региона Кусамо – Лапландия, работающего под лозунгом «Зов четырёх времён года» и компания по развитию Северо-Восточной Финляндии АО «Натурполис» / программа Регионального центра Северо-Восточной Финляндии отвечали за издание журнала, профинансированного Региональным союзом Северной Остерботнии из средств ЕС. В выпуске журнала участвовали муниципальные округа Кусамо, Тайвалкоски, Пудасъярви, Посио, Кемиярви и Саллы, а также крупнейшие предприятия региона. Приезжайте и знакомтесь на месте с прекрасной природой.

Pauli Saapunki Паули Саапунки Provincial Counselor Maakuntaneuvos Региональный советник 3


Contents Sisällys Содержание 3

FOREWORD Esipuhe Предисловие

8

KUUSAMO LAPLAND AND NATURE Kuusamo Lapland ja luonto Кусамо Лапландия и природа

18

REGIONAL COOPERATION Alueellinen yhteistyö Региональное сотрудничество

28

TOURISM Matkailu Туризм

44

SAFARI ACTIVITIES Ohjelmapalvelut Туристические услуги

50

KUUSAMO LAPLAND AND RIVERS Koillis-Suomen joet Реки Северо-Восточной Финляндии

58

CULTURE Kulttuuri Культура

66

FORESTRY Metsätalous Лесное хозяйство

74

INDUSTRY AND COMMERCIAL SERVICES Teollisuus ja kaupalliset palvelut Промышленность и торговые услуги

80

NATURPOLIS OY NORDIC BUSINESS CENTER АО «Натурполис» - северный бизнес-центр

88

CONTACT INFORMATION Yhteystiedot Контактные сведения

ORDERER / TILAAJA / ЗАКАЗЧИК: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy/ Koillis-Suomen Aluekeskus/ Kuusamo Lapland - The Call of Four Seasons -hanke EDITORIAL STAFF / TOIMITUS /ИСПОЛНИТЕЛЬ: Rapid River “Рэпид Ривер” www.rapidriver.fi PHOTOGRAPHS / VALOKUVAT / СНИМКИ: Tauno Kohonen Тауно Кохонен e-mail: tauno.kohonen@rapidriver.fi

4

Location Sijainti

География

Kuusamo Lapland is the tourism region of Northeast Finland; the municipalities of Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Kemijärvi, and Salla are located along the old White Sea trade route to Russia. Salla and Kuusamo have international border crossing stations. Kuusamo has good air connections. There are several round-trip flights a day between Helsinki and Kuusamo. Over a million tourists visit the region every year; it is Finland’s most popular year-round tourist destination. The nearest rail connection from southern Finland is in Oulu or Rovaniemi. From there you can take a bus to Northeast Finland. The main roads are highway 5 from Helsinki via Kuusamo to Salla and route 20 from Oulu via Taivalkoski to Kuusamo or from Rovaniemi to Kemijärvi and Salla. Kuusamo Lapland – matkailualue Koillis-Suomessa, Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Posion, Kemijärven ja Sallan kunnat sijaitsevatVenäjälle johtavan Vienanmeren vanhan kauppatien varrella. Sallassa ja Kuusamossa on kansainväliset rajanylityspaikat. Lentoyhteydet Kuusamoon ovat hyvät. Helsinki-Kuusamo-Helsinki- vuoroja lennetään useita lentoja päivittäin. Alueella vierailee vuosittain yli miljoona matkailijaa ja se on Suomen suosituin ympärivuotinen matkailukohde. Lähin junayhteys Etelä-Suomesta on Ouluun tai Rovaniemelle ja sieltä

edelleen linja-autoyhteydet Koillis-Suomeen. Päätiet ovat valtatie 5 Helsingistä Kuusamon kautta Sallaan ja kantatie 20 Oulusta Taivalkosken kautta Kuusamoon tai Rovaniemeltä Kemijärvelle ja Sallaan. Кусамо-Лапландия – это туристическая зона в СевероВосточной Финляндии, в которую включены муниципальные округа Кусамо, Тайвалкоски, Пудасъярви, Посио, Кемиярви и Салла, расположенные на старом беломорском торговом пути, ведущем в Россию. В Салла и Кусамо имеются международные пункты пропуска. Воздушное сообщение с Кусамо хорошее. Несколько раз в день производятся полёты по маршруту Хельсинки – Кусамо – Хельсинки. Ежегодно в регионе бывает более миллиона туристов. Это самый популярный в Финляндии круглогодичный туристический объект. Ближайшее железнодорожное сообщение из Южной Финляндии осуществляется до Оулу или Рованиеми, а дальше до СевероВосточной Финляндии следует автобусное сообщение. Главными дорогами являются 5-ая шоссейная дорога из Хельсинки через Кусамо в Саллу и 20-ая шоссейная дорога из Оулу через Тайвалкоски в Кусамо или из Рованиеми в Кемиярви и Саллу.


e

l irc c ic

t Arc

Sweden Ruotsi Швеция

Norway Norja Норвегия

Finland Suomi Финляндия

Russia Venäjä Россия

5


Kuusamo airport and border crossings to Russia Kuusamon lentoasema ja rajanylityspaikat Venäjälle Аэропорт Кусамо и пункты пропуска в Россию Kuusamo airport has served tourism in the extensive Kuusamo Lapland region for a number of decades, already. Expansion of the airport in the beginning of 2009 enables busier international and domestic air traffic and improves the region’s accessibility. The airport terminal is the fourth largest in Finland. The region influenced by Kuusamo airport includes Finland’s southernmost fells and eastern Lapland’s fells and their large ski centers and tourist centers: Syöte, Ruka, Suomu, Pyhä, and Sallatunturi as well as the smaller Taivalvaara ja Kirintövaara ski centers. Approximately 130 charter flight a year arrive at Kuusamo airport from all over Europe, and the number is constantly growing. The airport is

6

close to nature, so you can go looking for bears in the summer and go drive a snowmobile in snowy forests in winter right from the airport. Nordic Holidays, which operates at the airport, brings Russian tourist groups to Finland and Kuusamo. You can also travel to Russia from Kuusamo airport via two international border stations in Salla and Kuusamo. They arrange trips of various lengths to Russia. These trips familiarize you with Russian Karelian culture and pristine nature. Kuusamon lentoasema on palvellut jo vuosikymmeniä laajan Kuusamo Lapland -matkailualueen elämää. Sen laajentuminen vuoden 2009 alussa

mahdollisti sekä entistä vilkkaamman kansainvälisen että kotimaisen lentoliikenteen ja parantaa alueen saavutettavuutta. Lentoaseman terminaali on neljänneksi suurin Suomessa. Kuusamon lentoaseman vaikutusalueeseen kuuluu Suomen eteläisimmät ja Itä-Lapin tunturit sekä niiden suuret hiihto- ja matkailukeskukset; Syöte, Ruka, Suomu, Pyhä ja Sallatunturi sekä pienet hiihtokeskukset Taivalvaara ja Kirintövaara. Kuusamon lentoasemalle on saapunut vuodessa noin 130 charter-lentoa kaikkialta Euroopasta ja määrä kasvaa edelleen. Lentoasemalta pääsee suoraan luontoon, kesällä katselemaan vaikka karhuja ja talvella lumiseen metsään moottorikelkalla. Lentokentällä toimii Nordic Holidays, joka tuo venäläisiä matkailijaryhmiä Suomeen ja Kuusamoon. Kuusamon lentoasemalta voi myös matkustaa Venäjälle kahden kansainvälisen rajanylityspaikan kautta Sallasta ja Kuusamosta, mistä järjestetään eripituisia vierailuja Venäjälle. Niiden aikana tutustutaan Vienan Karjalan kulttuuriin ja alkuperäiseen luontoon.


Аэропорт Кусамо обслуживет уже в течение нескольких десятилетий туристический регион Кусамо – Лапландия. Проведённая в начале 2009-го года реконструкция по его расширению, сделала возможным значительно оживить как международное, так и внутреннее воздушное сообщение и улучшить досягаемость региона. Терминал аэропорта является четвёртым по величине в Финляндии. В зону влияния аэропорта Кусамо входят самые южные в Финляндии фиельды, а также горы восточной Лапландии и, расположенные

на этих территориях, большие горнолыжные и туристические центры: «Сюёте», «Рука», «Суому», «Пюхя» и «Саллатунтури», а также небольшие горнолыжные центры: «Тайвалваара» и «Киринтёваара». В аэропорт Кусамо прибывает ежегодно 130 чартерных рейсов из разных концов Европы, и их количество постоянно растёт. Из аэропорта можно сразу попасть в лоно природы: летом, если угодно, понаблюдать за медведями, а зимой покататься на снегоходах по заснеженному лесу. В аэропорту работает туроператор «Нордик

Холидейс», который возит российские туристические группы в Финляндию и в частности в Кусамо. Из кусамского аэропорта можно также совершить поездку в Россию через два международных пункта пропуска: Саллу и Кусамо, где вам организуют тур любой продолжительности. Во время поездки вы ознакомитесь с культурой беломорской Карелии и с её первозданной природой.

7


KUUSAMO

T

he Kuusamo Lapland tourism region has Lapland’s southernmost fells: Iso-Syöte, Ruka, Suomu, Sallatunturi, and Pyhätunturi. The region is tableland with a higher elevation above sea level than that of northern Lapland. Kuusamo is Finland’s geographically highest municipality. The Kuusamo Lapland tourism region, called the Switzerland of Finland, has a different climate. Summers are short and light, winters are long and snowy. During winter’s dark period there are only a couple of hours of daylight around midday. In midsummer the sun sets below the horizon for only a fleeting moment. The Arctic Circle passes through the region. 8

K

uusamo Lapland matkailualueella on Lapin eteläisimmät tunturit: Iso-Syöte, Ruka, Suomu, Sallatunturi ja Pyhätunturi. Alue on ylätasankoa, jonka korkeus merenpinnasta on suurempi kuin Pohjois-Lapissa. Kuusamo on maantieteellisesti korkeimmalla oleva kunta Suomessa. Kuusamo Lapland - matkailualuetta kutsutaan Suomen Sveitsiksi, jonka ilmasto on poikkeava. Kesä on lyhyt ja valoisa, talvi pitkä ja runsasluminen. Talven kaamoksessa valo heijastuu keskipäivällä taivaalle vain pariksi tunniksi. Keskikesällä aurinko laskee vain hetkeksi horisontin taa. Napapiiri kulkee alueen läpi.

Н

а территории туристического региона Кусамо – Лапландия расположены самые южные в Лапландии горы: Исо-Сюёте, Рука, Суому, Саллатунтури и Пюхятунтури. Территория являет собой плоскогорье, высота которого над уровнем моря выше северной Лапландии. Географически Кусамо расположен выше, чем другие муниципальные округа Финляндии.


LAPLAND and Nature

Kuusamo Lapland ja luonto Кусамо – Лапландия и природа Туристический регион Кусамо – Лапландию называют финской Швейцарией, где исключительный климат. Лето здесь короткое с долгим световым днём, а зима длинная и многоснежная. Во время полярной ночи свет отражается в небе лишь в полдень всего пару часов. А в середине лета солнце едва заходит за горизонт. Полярный круг проходит через весь регион.

9


There are several large, free-flowing rivers with impressive rapids in their natural state. The water is clean and clear. The waters flow into five different directions; into the Gulf of Bothnia and the Baltic Sea in Finland and into the White Sea in Russia via Lakes Paanajärvi and Pääjärvi. The Ice Age has carved the river valleys and smoothed the mountains into fells. Their slopes are covered

with mostly coniferous forests whose typical species is the narrow Siberian spruce. The scenery along the rivers is rugged. The Oulankajoki River flows peacefully through a large valley. The Kitkajoki River has carved a channel into a canyon with surging rapids surrounded by coniferous forests. The Iijoki and Kemijoki Rivers wind through both wilderness and settled areas.

Siellä on useita vapaita suuria jokia, ja niissä näyttäviä luonnontilassa olevia koskia. Vesi on puhdasta ja kirkasta. Vedet virtaavat viiteen eri ilmansuuntaan, Suomen puolelle Pohjanlahteen ja Itämereen. Venäjän puolella ne laskevat Paanajärven ja Pääjärven kautta Vienanmereen. Jääkausi on muovannut jokilaaksojen uomat ja silottanut korkeat vuoret

tuntureiksi. Rinteitä peittävät havupuuvaltaiset metsät, joiden tyypillinen laji on siperialainen kapea kynttiläkuusi. Jokiluonto on jylhä. Oulankajoki virtaa rauhallisesti suuressa laaksossa. Kitkajoki on muovannut uomansa kuohuvaan kanjoniin ja havupuiden peittämiin metsiin. Iijoki ja Kemijoki mutkittelevat sekä erämaisten että asuttujen seutujen halki.

10

Здесь протекает несколько больших вольных рек с сохранившимися на них в естественном состоянии красивыми водопадами. Вода в них чистая и прозрачная. Реки текут в пяти различных направлениях. На финской стороне они впадают в Ботнический залив и Балтийское море, а на российской стороне через озёра Панаярви и Пяозеро в Белое море.


Ледниковый период сформировал русла речных долин и разгладил высокие горы, превратив их в фьельды. Их склоны покрыты хвойными лесами, в которых произрастает типичная для этих мест тонкоствольная сибирская ель. Здесь нетронутая приречная природа. Река Оуланка течёт спокойно через широкую долину.

Река Китка представляет собой каньон с бушующими водопадами и хвойными лесами. Реки И-Йоки и Кемийоки петляют по необитаемым землям и населённым пунктам.

11


Metsähallitus Natural Heritage Services Metsähallitus / luontopalvelut Metsähallitus manages state-owned commercial forests, national parks, conservation areas and camping sites. The goal of conservation is to preserve nature’s diversity and threatened species for future generations. Northeastern Finland has considerably more conservation areas than elsewhere in Finland. Oulanka National Park (PAN Park) and Riisitunturi National Park are located in northeastern Finland. In the east Oulanka borders Paanajärvi National Park in Russia. The Oulanka Visitor Centre provides information about Oulanka and Riisitunturi National Park and other nearby conservation areas. Other national parks in the nearby area are Syöte and Pyhä-Luosto.

12

Лесной департамент / экологические услуги Metsähallitus hallinnoi ja hoitaa valtion omistamia talousmetsiä, kansallispuistoja, muita luonnonsuojelualueita ja retkeilyalueita. Suojelun tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus uhanalaisine lajeineen myös tuleville sukupolville. Koillis-Suomessa on luonnonsuojelualueita huomattavasti enemmän kuin keskimäärin Suomessa. Koillis-Suomessa sijaitsevat Oulangan kansallispuisto (PAN Parks -puisto) ja Riisitunturin kansallispuisto. Idässä Oulanka kohtaa Venäjän puolella Paanajärven kansallispuiston. Oulangan luontokeskus tarjoaa tietoa Oulangan lisäksi Riisitunturin kansallispuistosta ja muista lähialueiden suojelualueista. Lähistön muita kansallispuistoja ovat Syöte ja Pyhä-Luosto.

Лесной департамент осуществляет управление и уход за принадлежащими государству лесами, национальными парками, а также заповедными и туристическими зонами. Целью охраны является сохранение многообразия природы и находящихся на грани исчезновения видов. В Северо-Восточной Финляндии имеется значительно больше заповедных территорий, чем в среднем по стране. Национальный парк “Оуланка” (ПАН Паркс) и национальный парк “Риститунтури” находятся в Северо-Восточной Финляндии. На востоке национальный парк


Paanajärvi National Park Paanajärven kansallispuisto Национальный парк “Панаярви” Oulanka National Park’s neighbor on the Russian side, Paanajärvi National Park, was established in 1992. It is four times the size of Oulanka. Both national parks are internationally recognized as a valuable area. The specialty of the national park located in the northwestern part of Russian Karelia is its pristine nature, rich plant and animal life and spectacular scenery. Tourism in the area is growing rapidly.

“Оуланка” соседствует с национальным парком “Панаярви”, расположенном на российской стороне. Помимо информации о национальном парке “Оуланка”, визит-центр предоставляет сведения о национальном парке “Риститунтури” и других ближайщих заповедниках. В числе других национальных парков ближе всего расположены национальные парки «Сюёте» и «ПюхяЛуосто».

Oulangan kansallispuiston naapuriksi Venäjän puolelle vuonna 1992 perustettu Paanajärven kansallispuisto on Oulankaa neljä kertaa suurempi. Molemmat kansallispuistot on tunnustettu kansainvälisesti arvokkaiksi alueiksi. Venäjän Karjalan luoteisosassa sijaitsevan kansallispuiston erikoisuus on koskematon luonto, eläimistön ja kasviston runsaus sekä upean kauniit maisemat. Matkailu onkin alueella voimakkaassa kasvussa.

Основанный на территории России в 1992 году, национальный парк “Панаярви” в четыре раза больше соседствующего с ним национального парака “Оуланка”. В международном масштабе территории обоих национальных парков признаны особо ценными. Особенностью национального парка, расположенного на северозападе Карелии, является его нетронутая природа, богатство животного и растительного мира, а также неповторимо прекрасные ландшафты. Поэтому туризм развивается в регионе стремительно. Sweden Ruotsi Швеция

Norway Norja Норвегия

Finland Suomi Финляндия

Russia Venäjä Россия

13


Town of Kuusamo Municipality of Taivalkoski Kuusamon kaupunki Taivalkosken kunta Город Кусамо Муниципальный округ Тайвалкоски The town of Kuusamo, surrounded by wilderness, has about 17.000 inhabitants. The town offers old culture, high technology and excellent services. Kuusamo is the center of Northeast Finland, where you can find all the commercial and administrative services of a mid-sized Finnish town. Education is one of the key focal areas of this town. The Naturpolis center of expertise serves as a good example. Kuusamo has many unique natural attractions, like the Oulanka National Park. Ruka, one of Finland’s most popular ski centers, is located in Kuusamo. It is visited by about one million tourists a year. Sparkling clear bodies of water in summer or the clean, white blanket of snow in winter are Kuusamo at its best. Kuusamo is one of Finland’s largest towns in surface area, and it is a very popular international tourist site. Taivalkoski has become known through the works of the great Finnish novelist, Kalle Päätalo. The municipality of Taivalkoski, located on the Iijoki River, has known how to utilize the Iijoki River as a transportation channel since the beginning of time. Taivalkoski got its name from the Iijoki River’s largest rapids, which flow through the center of the village (koski = rapids). An international class white river canoeing center has been constructed there. Part of the Syöte National Park is also located in Taivalkoski. 14

Kuusamossa. Siellä vierailee vuosittain noin miljoona matkailijaa. Kuusamo on parhaimmillaan läpi koko vuoden: kesällä vedet ovat kirkkaita ja talvella hanget hohtavia. Kuusamo on pinta-alaltaan Suomen suurimpia kaupunkeja, ja se on kansainvälisesti yksi suosituimpia matkailukohteita Suomessa. New technology has also found its place in this municipality, which has a population of 5,000. The main means of livelihood are forestry, agriculture, tourism and mechanical engineering. Taivalkoski also values education. The municipality has an internationally recognized forestry institute, but above all it is known for its culture; the Päätalo Institute, summertime events and the children’s story writing contest, Napero - Finlandia. Erämaiden keskellä sijaitsevassa Kuusamon kaupungissa on noin 17.000 asukasta. Kaupungista löytää vanhaa kulttuuria, huipputeknologiaa ja erinomaiset palvelut. Kuusamo on Koillis-Suomen alueen keskus, josta löytää keskikokoisen suomalaisen kaupungin kaupalliset ja hallinnolliset palvelut. Koulutus on yksi nuoren kaupungin avainalueista. Naturpolis- Osaamiskeskus on tästä hyvä esimerkki. Kuusamossa on monia omaleimaisia luontokokonaisuuksia kuten Oulangan kansallispuisto. Yksi Suomen suosituimmista hiihtokeskuksista, Ruka sijaitsee myös

Taivalkoski on tullut tunnetuksi suuren suomalaisen kirjailijan Kalle Päätalon tuotannosta. Iijoen varrelle syntynyt Taivalkosken kunta on osannut hyödyntää Iijokea tärkeänä kulkureittinä ihan aikojen alusta. Nimensä Taivalkoski on saanut keskellä kylää pauhaavasta Iijoen suurimmasta koskesta. Siihen on rakennettu


kansainväliset vaatimukset täyttävä koskimelontakeskus. Kunnan alueella on myös osa Syötteen kansallispuistosta. Uusi teknologia on löytänyt sijansa myös tästä 5 000: n asukkaan kunnasta, jonka pääelinkeinoja ovat metsä- ja maatalous sekä matkailu ja konepajateollisuus. Taivalkoskella arvostetaan myös koulutusta. Kunnassa on kansainvälisestikin tunnustettu ja arvostettu metsäoppilaitos. Mutta ennen kaikkea se on tunnettu kulttuuristaan: Päätalo - instituutista, lasten satukirjoituskilpailusta Napero – Finlandiasta ja monista kesäisistä tapahtumistaan. В городе Кусамо, раскинувшемся среди необитаемых земель, проживает около 17 000 человек. В городе вы встретите старую традиционную культуру, новейшие технологии и превосходные услуги. Кусамо – это центр СевероВосточной Финляндии, в котором вы также найдёте, присущие каждому среднему финскому городу, торговые и административные услуги. Подготовка специалистов является одной из ключевых областей в жизни молодого города.

Хорошим примером здесь служит деятельность «Натурполиса», центра новых технолоий. В Кусамо имеется множество самобытных природных объектов, как например национальный парк «Оуланка». Один из самых известных в Финляндии горнолыжных центров «Рука» также находится в Кусамо. Ежегодно его посещает около миллиона туристов. Кусамо прекрасен в любое время года: летом прозрачными, чистыми водами, а зимой искрящимися снегами. По своей территории Кусамо является одним из самых больших городов Финляндии и наиболее известным международным туристическим объектом. Тайвалкоски получил известность благодаря творчеству финского писателя Калле Пяятало. Возникший на берегу реки ИЙоки, округ Тайвалкоски научился с самого начала использовать реку в качестве важнейшего пути сообщения. Своё название Тайвалкоски получил по самому большому на реке И-Йоки порогу, грохочущему в центре посёлка.

Здесь построен байдарочный центр, соответствующий всем международным требованиям. На территорию округа распространяется также часть национального парка “Сюёте”. Новая технология нашла своё место также в этом муниципальном округе, население которого составляет 5000 человек. Их основными промыслами являются лесное и сельское хозяйство, туризм и металлообработка. В Тайвалкоски придаётся большое значение образованию. В округе имеется лесотехническое училище, получившее даже международное признание. Однако прежде всего он известен своей культурой: институтом им. Пяятало, проводимыми летом мероприятиями и детским конкурсом сочинения сказок под названием “Наперо - Финляндия”

15


Northeast Finland’s Countryside Koillis-Suomen maaseutu Northeast Finland’s countryside depends on forestry and dairy farming. Tourism and a variety of nature services have also found their way to the rural villages. Fishing is also a source of income. In winter seine fishermen catch tasty, highly valued whitefish from under the ice. The main source of income in the countryside is agriculture. The farms in the clean environment produce highquality milk for the local dairy.

16

Сельская местность

Koillis-Suomen maaseudulla tukeudutaan metsätalouteen ja maidontuotantoon. Matkailu ja monipuoliset luontopalvelut ovat kuitenkin vallanneet sijaa myös maaseudulla. Kalastus on myös toimeentulon lähde. Talvella nuottamiehet pyytävät jään alta ruokakalana Suomessa arvostettuja maukkaita muikkuja. Pääasiallisin toimeentulo maaseudulla saadaan kuitenkin karjataloudesta. Se tuottaa puhtaassa luonnossa korkealaatuista maitoa paikallisen meijerin tarpeisiin.

Жизнь села в Северо-Восточной Финляндии основывается на лесном хозяйстве и молочнотоварном производстве. Туризм и разнообразные экологические услуги завоевали своё место в деревнях. Рыболовство является также источником существования. Зимой рыбаки неводом ловят подо льдом вкусную и высоко ценимую в Финляндии ряпушку. Однако в основном сельское население живёт за счёт животноводства. Благодаря чистой природе оно производит высококачественное молоко для потребностей местного молокозавода.


Juusto Kaira Oy Juusto Kaira Oy

Juusto Kaira is owned by the Kuusamo cooperative dairy and Arla Ingman. The raw material is produced in northern Finland. Juusto Kaira makes cheese, lactose and protein. Juusto Kaira produces six million kilos of cheese per year: emmenthal, edam, Kuusamo smoked cheese and Pohjanpoika cheese. The popularity of Kuusamo smoked cheese, in particular, is rapidly growing. Around 80 million liters of milk goes into making the cheese. Expanding operation to include all of northern Finland required larger production facilities and modernization of the purification plant. Now

АО “Юсто Кайра”

production employs the latest technology. Juusto Kaira Oy, established in 1996, combined the cheesemaking knowhow of the Kuusamo cooperative dairy with the marketing expertise of Arla Ingman. Arla Ingman has concentrated its entire cheese production in Kuusamo. Juusto Kairan omistaa Kuusamon Osuusmeijeri yhdessä Arla Ingmanin kanssa. Raaka-aine tuotetaan PohjoisSuomen alueella. Juusto Kaira valmistaa juustoa, laktoosia ja proteiinia. Juustoa tuotetaan kuusi miljoonaa kiloa vuodessa: Emmentalia, Edamia, Kuusamo Savujuustoa ja Pohjanpoikajuustoa. Erityisesti Kuusamon Savujuuston suosio on kasvanut voimakkaasti. Juustojen valmistukseen tarvitaan noin 80 miljoonaa litraa maitoa. Toiminnan laajentuminen koko Pohjois-Suomen alueelle on edellyttänyt myös tuotantotilojen laajennusta ja puhdistamon saneerausta. Tuotanto toimii nyt uusimmalla tekniikalla. Juusto Kaira Oy:n perustaminen vuonna 1996 yhdisti Kuusamon Osuusmeijerin juuston valmistuksen tietotaidon sekä Arla Ingmanin markkinointiosaamisen. Arla Ingman onkin keskittänyt koko juuston tuotantonsa Kuusamoon.

Фирмой “Юсто Кайра” владеет молочный кооператив г. Кусамо совместно с АО “ Арла Ингман”. Сырьё производится на территории Северной Финляндии. “Юсто Кайра” выпускает сыры, лактозу и протеин. Предприятие производит в год шесть миллионов килограммов сыра: копчёного, марок эмментали и эдама, а также под названием “Похьянпойка”. Особенно сильно возрос спрос на копчёный сыр “Кусамо”. На изготовление сыров требуется около 80 миллионов литров молока в год. Расширение деятельности на территории всей Северной Финляндии потребовало увеличения производственных мощностей и реконструкции очистительного цеха. В производстве используется в настоящее время новейшая техника. Учреждение в 1996 году АО “Юсто Кайра” объединило современную технологию кусамского молочного кооператива с маркетинговым опытом “Арла Ингмана”. Ныне «Арла Ингман» полностью сосредоточил свое производство сыра в Кусамо.

17


T

he goal of Northeast Finland’s Kuusamo Region’s business strategy is to make the Kuusamo region (Kuusamo, Taivalkoski, Posio) Europe’s best natureoriented region of expertise and entrepreneurship by 2010. Kuusamo Region’s leading areas of development are international tourism and service production for the information society. Kuusamo Region is also investing in the development of the timber industry, primary production, wellness services, and the refining industry.

K

oillis-Suomen Aluekeskuksen elinkeinostrategian tavoitteena on, että Kuusamo Region (Kuusamo, Taivalkoski, Posio) on vuonna 2010 Euroopan paras luontoon tukeutuva osaamisen ja yrittämisen alue. Aluekeskuksen kärkenä ovat kansainvälinen matkailu ja tietoyhteiskunnan palvelutuotanto. Myös puuteollisuuden, alkutuotannon, hyvinvointipalveluiden ja jalostavan teollisuuden kehittämiseen panostetaan.

Ц

елью экономической стратегии Регионального центра СевероВосточной Финляндии является превращение к 2010 году региона Кусамо (Кусамо, Тайвалкоски, Посио) в опирающуюся на природу лучшую в Европе зону новых технологий и предпринимательства. Главными направлениями Регионального центра являются международный туризм и производство информационных услуг для общества. Также развитие деревообрабатывающей и добывающей промышленности, сферы общественных услуг и перерабатывающей промышленности являются важными стратегическими целями. 18

MUNICIPALITY OF POSIO Posio, Lapland’s Land of Enchantment, is Europe’s northernmost village of ceramics, recognized for its unique Lapland lakes and wilderness and the Pentik Oy ceramics factory, which draws its creative inspiration from them. The factory, souvenir shop, gallery, international coffee cup museum, and various exhibitions at Pentik Oy’s culture center are an internationally significant tourist destination in Posio. Europe’s largest spring, Lake Kitkajärvi, the sandy beaches of Lake Livojärvi, Riisitunturi National Park, and Korouoma Canyon offer tourists unforgettable experiences. Kirintövaara Nature and Sports Center lets tourists experience the joy of diverse physical activities all year round. Thanks to its beautiful wilderness environment and abundant, fishfilled lakes, Posio is a popular vaca-

tion home municipality where also tourists can enjoy the peace and quiet of nature. Posio’s tourism association and its member companies want to make sure tourists enjoy themselves in Lapland’s unique Land of Enchantment

POSION KUNTA Posio - Lapin Taikamaa - on Euroopan pohjoisin keramiikkapitäjä, joka on tunnettu Lapin ainutlaatuisesta järvi- ja erämaaluonnosta ja siitä luomisvoimansa ammentavasta Pentik Oy:n keramiikkatehtaasta. Pentik Oy:n kulttuurikeskuksen tehdas, myymälä, galleria ja kansainvälinen kahvikuppimuseo sekä useat näyttelyt ovat kansainvälisestikin merkittävä vierailukohde Posiolla. Euroopan suurin lähde - Kitkajärvi, Livojärven hiekkarannat, Riisitunturin kansallispuisto ja Korouoman jylhä kanjoni tarjoavat matkailijoille unohtumattomia elämyksiä. Kirintövaaran luonto- ja urheilukeskuksessa matkailijat voivat kokea mo-

Regional


nipuolista liikkumisen riemua kaikkina vuodenaikoina. Posio on kauniin erämaaluontonsa ja runsaiden ja kalarikkaiden järviensä vuoksi suosittu vapaa-ajan asutuksen pitäjä, jonka luonnon rauhasta myös matkailijat saavat nauttia. Posion matkailuyhdistys jäsenyrityksineen pitää huolta matkailijoiden viihtymisestä ainutlaatuisessa Lapin Taikamaassa.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСИО Посио, волшебная земля Лапландии, является самым северным в Европе местом производства керамики. Этот лапландский озёрный край славится своей уникальной девственной природой, из которой керамический завод АО «Пентик» черпает творческие силы. Завод и культурный центр АО»Пентик», магазин, галерея и музей кофейных чашек из разных стран, а также многочисленные выставки являются

важными туристическими объектами даже в международном масштабе. Самый большой в Европе источник Киткаярви, песчаные берега Ливоярви, национальный парк «Риститунтури» и мрачный каньон Короума производят на путешественников неизгладимое впечатление. В визит-центре и на спортивной базе Киринтёваара туристы могут испытать радость от разнообразных спортивных развлечений в любое времена года. Благодаря прекрасной дикой природе и необычайно богатым рыбой озёрам, Посио является излюбленным дачным местом, где также туристы могут испытать наслаждение от покоя окружающей природы. Объединение туристических фирм Посио заботится о том, чтобы туристы были довольны отдыхом на этой волшебной земле, Лапландии.

Cooperation Alueellinen yhteistyö Региональное сотрудничество 19


MUNICIPALITY OF SALLA Already in the year 1937, the search was on for the best possible place to organize the first Finnish alpine skiing championships. A rugged fell was discovered, surrounded by the pristine wilderness- in Salla. Nowadays even the professional alpinists from both Finland and abroad use Salla’s challenging racing slope to hone their skills. The variety of 15 slopes in Salla Ski Resort offers to everyone skiing experiences that are hard to replicate anywhere else. The unique wilderness area, with its diverse natural environment, provides a setting for unforgettable experiences for anyone visiting Salla, an opportuni-

20

ty to experience the touch of the wild in the way they have always dreamed of. The proximity of Russia, which you can witness with your own eyes, lends the region its own mystical and exotic aura. The presence of history can almost be felt when visiting various sites, where some of the fiercest Second World War battles were fought. Take out time from everyday life and explore all that Salla has to offer- a wide range of high quality leisure facilities and the unique hospitality of Lapland. In Salla, you can lay your head on a soft pillow either in a hotel or a cabin, available in a variety of standards and sizes. Restaurant services, shops, spa, program services and any other services a demanding tourist

may need are all close at hand. In the idyllic Salla, you’ll feel right at home. Life is just a little different in the wilderness; there, you can breathe at the same pace as the vastness around you.

SALLAN KUNTA Sallan jylhissä maisemissa sijaitsee suomalaisen hiihdon syntysija. Siellä järjestettiin mm. Suomen ensimmäiset syöksylaskun ja pujottelun SM-kisat jo vuonna 1937. Pitkien perinteiden mukana karttunut vankka ammattitaito ja Sallan monipuoliset rinteet ja ladut tarjoavat laskettelijoille hiihtoelämyksiä, joita on vaikeaa löytää mistään muualta.


Sallaa ympäröivä Euroopan suurin erämaa-alue elää omaa elämäänsä niin kuin se on tehnyt sitä jo miljoonia vuosia - hiljaisena ja kauniina, villinä ja valjastamattomana. Venäjän läheisyys ja kansainvälinen rajanylityspaikka luovat alueelle oman mystisen eksotiikkansa. Sallan monipuoliset ja korkeatasoiset matkailupalvelut takaavat kodinomaisen viihtyvyyden, mutta kuitenkin täydellisen irtioton tavallisesta arjesta. Mukavuuksista ja palveluista ei tarvitse tinkiä, päinvastoin. Sallassa voit laskea pääsi pehmeään tyynyyn joko hotellissa tai mökeissä, joita on runsaasti eri tasoisia ja kokoisia. Ravintolapalvelut, kaupat, kylpylä, ohjelmapalvelut ja muut vaativan matkailijan palvelut ovat aina ulottuvillasi niin kesällä kuin talvellakin. Idyllisessä Sallassa olet kuin kotonasi. Erämaassa elo on vain hieman erilaista, siellä voit hengittää rauhallisesti erämaan kanssa samaan tahtiin.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САЛЛА История финского горнолыжного спорта зародилась в величественных ландшафтах сопки Салла. Первый чемпионат Финляндии по слалому и скоростному спуску был проведен именно здесь 70 лет назад. Высокий профессионализм, приобретенный с огромным опытом, и многочисленные склоны разного уровня сложности предлагают любителям горных лыж ни с чем не сравнимые впечатления. Уникальная заповедная зона и ее нетронутая природа дают гостям Саллы возможность испытать удивительные впечатления - ощутить атмосферу действительно девственных лесов, именно таких, какими они предсталяются в мечтах.

Многочисленные услуги высокого качества, которые предлагает туристический центр Салла, гарантируют гостям домашний уют, но при этом, позволяют полностью оторваться от будничных дней. В туристическом центре Салла можно выбрать любые варианты размещения в гостинице или в коттедже, выбор которых действительно велик и предлагает варианты любого уровня, размера и стоимости. Рестораны, магазины, спа-отель, программы услуг активного отдыха и другие услуги, соответствующие требованиям самых требовательных туристов, также находятся близко от туристического центра. В идиллической Салле вы будете как дома. Правда, посреди нетронутой природы к этому добавятся новые ощущуения. Вы почувствуете, как вы дышите в унисон с бескрайним лесом. 21


Town of Kemijärvi Kemijärven kaupunki The center of the town of Kemijärvi is situated on a small isthmus area framed by fells, hills, and bodies of water. Kemijärvi has many kilometers of sandy beaches. Forestry and mechanical wood processing are the region’s largest businesses and employers. The highest level of refinement of wood in Kemijärvi is found in the tens of indoor and outdoor sculptures that were created during the International Sculpture Weeks. Kemijärvi is the surrounding region’s center of services, an industrial town with abundant forestry and agriculture. The center of Kemijärvi is also a popular location for second residences.

22

Город Кемиярви

The core of Kemijärvi’s summer is in the town’s local culture – museums, works of art, sights, and everyday life – and recreational activities like scenic cruises, biking, fishing, and day trips to nearby Pyhä-Luosto and Oulanka National Parks. In the winter devotees of town culture ski along ski trails in the center of town, drive snowmobiles, and use the town’s services. Those who prefer a fell environment choose the services of the Suomu, Pyhä-Luosto, or Kuusamo Ruka ski centers. The Poukama spa and swimming hall is popular with everyone.

Kemijärven kaupungin keskusta sijaitsee pienellä kannasalueella, jota kehystävät tunturit, vaarat ja vedet. Hiekkarantoja Kemijärvellä riittää kilometreittäin. Metsä yhdessä mekaanisen puun kanssa on suurin elinkeino ja työllistäjä alueella. Kemijärvellä puun korkeinta jalostusastetta edustavat kymmenet ulko- ja sisätilaveistokset, jotka ovat syntyneet Kansainvälisten Kuvanveistoviikkojen töiden tuloksina. Kemijärvi on lähialueen palvelujen keskus, teollisuuskaupunki sekä vahvaa maa- ja metsätalouden aluetta. Kemijärven keskusta on myös suosittu kakkosasuntojen sijaintipaikka. Kemijärven kesän ydin on kaupungin paikalliskulttuurissa – museot, taideteokset, nähtävyydet ja arkielämä – sekä retkeilyssä kuten maisemaristeilyt, pyöräily, kalastus ja päiväretket lähialueiden Pyhä-Luoston ja Oulangan kansallispuistoihin. Talvella kaupunkikulttuurin ystävät hiihtävät keskustan laduilla, moottorikelkkailevat ja käyttävät kaupungin palveluja. Tunturielämästä nauttivat valitsevat taas Suomun, Pyhä-Luoston tai Kuusamon Rukan hiihtokeskuksen palvelut. Kylpylä-uimahalli Poukama on suosittu kaikkien keskuudessa.


Центр города Кемиярви расположен на небольшом перешейке, который обрамляется сопками, фьельдами и водоёмами. Песчаные берега в Кемиярви тянутся на многие километры. Лес вместе с механической древесиной является основной производственной отраслью в регионе и основным источником занятости населения. Наивысшую степень обработки древесины в Кемиярви представляют собой десятки скульптурных произведений для помещений и улицы, которые родились в результате проведения Международных недель скульптуры. Кемиярви является центром предоставления услуг населению ближних населённых пунктов, промышленным городом, а также зоной крепкого сельского и лесного хозяйства. Многие жители предпочитают иметь в центре города вторую квартиру. Ядром летней жизни в Кемиярви является местная городская культура - музеи, художественные выставки, достопримечательности и обыденная жизнь -, а также туристические походы, велосипедные поездки, рыбная ловля, дневные экскурсии в ближние национальные парки в Пюхя-Луосто и Оуланку. Зимой приверженцы городской культуры катаются на лыжах прямо в центре города, ездят на снегоходах и наслаждаются оказываемыми городом услугами. В свою очередь любители горной жизни выбирают для отдыха горнолыжные центры в Суому, Пюхя-Луосто либо на горе Рука в округе Кусамо. Аквапарк «Поукама» пользуется любовью всего населения.

23


Russian Karelia

Venäjän Karjala Республика Карелия

24

Across the long border between Finland and Russia near Kuusamo is the Louhe district, which belongs to the Karelian Republic. Salla is located across from Kantalahti, which belongs to the Murmansk region. Historically both regions have had good connections to the Finnish side, except during the Soviet era. Today Salla and Kuusamo have international border crossing stations. Tourism is increasing from Kuusamo to Paanajärvi National Park and Pääjärvi, and via Salla to Kandalaksha, Murmansk, and the Kola Peninsula. Trips to the village of Paanajärvi, protected by UNESCO, and the monastery island of Solovetsky are also popular. Cooperation during the new Russian era has increased in all other areas, also. Internationally, the border between the countries defines one of the sharpest differences in standards of living.


Suomen ja Venäjän välisen pitkän yhteisen rajan takana Kuusamon korkeudella on Karjalan tasavaltaan kuuluva Louhen piiri. Salla taas sijaitsee Murmanskin alueeseen kuuluvan Kantalahden kohdalla. Molemmilta alueilta on ollut historiallisesti hyvät yhteydet Suomen puolelle, lukuun ottamatta neuvostovallan aikaa. Sallassa ja Kuusamossa on nyt kansainväliset rajanylityspaikat. Matkailu lisääntyy koko ajan Kuusamosta Paanajärven kansallispuistoon ja Pääjärvelle sekä Sallan kautta Kantalahteen, Murmanskiin ja Kuolan niemimaalle. Samoin matkat UNESCO:n suojelemaan Paanajärven kylään ja Solovetskyn luostarisaareen ovat suosittuja. Uuden Venäjän aikana yhteistyö on lisääntynyt kaikilla muillakin aloilla. Kansainvälisesti maiden välinen raja on yksi jyrkimmistä elintasorajoista.

За общей длинной границей между Финляндией и Россией на широте Кусамо расположен Лоухский район, входящий в состав Республики Карелия. Салла в свою очередь находится на уровне Кандалакши, относящейся к Мурманской области. В Салле и Лусамо теперь имеются международные пункты пропуска. Туристический поток из Кусамо в национальный парк «Панаярви» и в Пяозеро, а также через Саллу в Кандалакшу, Мурманск и на Кольский полуостров постоянно растёт. Спросом пользуются также туристические поездки в находящуюся под охраной ЮНЕСКО деревню Панаярви и на Соловецкие острова. В эпоху новой России сотрудничество усилилось также во всех других областях. В

международном масштабе граница между странами одновременно является резкой границей между жизненными уровнями.

Sweden Ruotsi Швеция

Norway Norja Норвегия

Finland Suomi Финляндия

Russia Venäjä Россия

25


The Karelians live in a nearly natural economy. At the same time economic life on the Finnish side is at a world-class level. This fact of life makes cooperation necessary. Finnish know-how advances the development of economic life in Russia very effectively. Russian and Karelian culture and lifestyle differ from that of the Finns. On the one hand this is a source of strength, but in some cases it is a barrier to developing cooperation. Many Finns are charmed by the authentic, unhurried, friendly lifestyle found behind the border.

26

Karjalassa eletään lähellä luontaistaloutta, kun Suomen puolella eri elinkeinot ovat kansainvälistä huipputasoa. Tämä tosiasia tekee yhteistyöstä tarpeellisen. Suomalainen osaaminen edistää tehokkaasti elinkeinojen kehittymistä Venäjällä. Venäläinen ja vienankarjalainen kulttuuri ja elämäntapa poikkeavat suomalaisesta. Tämä on toisaalta voimavara, mutta joissakin tapauksissa myös yhteistyön kehittymisen este. Suuri joukko suomalaisia ovat ihastuneita rajan takana vallitsevaan aitoon, kiireettömään ja vieraanvaraiseen elämäntyyliin.


В Карелии люди живут почти натуральным хозяйством, в то время как в Финляндии различные отрасли экономики находятся на самом высоком мировом уровне. Этот факт делает сотрудничество необходимым. Новейшие финские технологии способствуют эффективному развитию производственных отраслей в России. Быт и культура русских, также как и северных карелов, отличаются от финского быта и культуры. С одной стороны это богатство, однако в некоторых случаях является препятствием на пути развития сотрудничества. Многие финны восторгаются естественным, неторопливым и хлебосольным образом жизни людей по другую сторону границы.

27


A

ccording to various studies, Kuusamo Lapland and its tourism centers are Finland’s most popular ski centers: Ruka in Kuusamo, Iso-Syöte in Pudasjärvi, Suomutunturi and Pyhätunturi in Kemijärvi, Sallatunturi in Salla, and the small ski centers, Taivalvaara in Taivalkoski and Kirintövaara in Posio. The richness of winter tourism in the Kuusamo Lapland region is in its diversity. You can enjoy both the peace and quiet of nature and lively places of entertainment. They are international year-round tourist sites. Snow falls in the tableland already in October. Downhill and cross-country skiers can start the winter season here already early in the autumn. Ar-

Tourism Matkailu

28

Туризм

tificial snow also extends the downhill skiing season well into summer. Kuusamo Lapland forms an entity with thousands of kilometers of wellgroomed ski trails in peaceful, snowy forests. There are separate trails for snowmobile drivers, with connections to different parts of Lapland. Summer tourism is strongly on the rise. In summer in the Kuusamo Lapland region of Northeast Finland you can hike, fish, go canoeing, participate in a rubber raft safari, or simply enjoy Lapland’s 24-hour daylight.

K

uusamo Lapland ja sen matkailukeskukset ovat eri tutkimusten mukaan Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia; Ruka Kuusamossa, Iso-Syöte Pudasjärvellä, Suomutunturi ja Pyhätunturi Kemijärvellä, Sallatunturi Sallassa sekä pienet keskukset Taivalvaara Taivalkoskella ja Kirintövaara Posiolla.


Kuusamo Lapland - alueentalvimatkailun rikkaus on sen erilaisuudessa. Sieltä löytyy luonnonrauhaa sekä vauhdikkaita menopaikkoja. Ne ovat kansainvälisiä ympäri vuoden toimivia matkailukohteita. Lumi sataa ylängölle jo lokakuussa. Laskettelijat ja hiihtäjät voivatkin aloittaa talvikauden siellä jo varhain syksyllä. Laskettelu voi jatkua keinolumen ansiosta pitkälle kesäänkin. Kuusamo Lapland muodostaa kokonaisuuden, jossa on tuhansia kilometrejä hyvin hoidettuja hiihtolatuja rauhallisissa lumisissa metsissä. Moottorikelkkailijoita varten on erikseen rakennettuja reittejä, joilla on yhteys eri puolille Lappia. Kesämatkailu on voimakkaassa kasvussa. Kesällä Kuusamo Lapland - alueella Koillis-Suomessavoi vaeltaa, kalastaa, meloa, osallistua kumilauttasafarille tai nauttia ainoastaan Lapin yöttömästä yöstä.

С

огласно различным исследованиям туристические центры Кусамо – Лапландии являются самыми популярными в Финляндии горнолыжными центрами. Это «Рука» в Кусамо, «Исо-Сюёте» в Пудасъярви, «Суомутунтури» и «Пюхятунтури» в Кемиярви, «Саллатунтури» в Салле и еще небольшие турцентры: «Тайвалваара» в Тайвалкоски и «Киринтёваара» в Посио. Богатство зимнего туризма в регионе Кусамо – Лапландия заключается в его разнообразии. Здесь среди природы можно найти и душевный покой, и получить удовольствие от стремительных скоростей. Эти международные туристические объекты работают круглый год. Снег выпадает в нагорье уже в октябре. Поэтому слаломисты и

лыжники могут начинать готовиться к зимнему сезону с ранней осени. Благодаря искусственному снегу горнолыжный сезон может длиться до глубокого лета. Регион Кусамо – Лапландия образует единое целое, в которое входят тысячи километров превосходных лыжных трасс, проложенных среди безмолвных заснеженных лесов. Для любителей снегоходов имеются свои маршруты, связывающие Лапландию в разных направлениях. Летний туризм находится также на большом подъёме. В летнее время в зоне Северо-Восточной Финляндии туристического региона Кусамо – Лапландия можно совершать пешие походы, рыбачить, кататься на байдарках, участвовать в раптинговых сафари на резиновых плотах или просто наслаждаться белыми лапландскими ночами.

29


Saija Inn Saijan Lomakartano Рекреационное поместье Сайи Every vacationer’s wishes will be fulfilled, as our high-quality lodging services will satisfy even the most demanding needs. Kuusamo, the regional center of Northeast Finland, has more cabins than any other municipality in Finland. About 6,000 vacation homes dot the shores of the region’s lakes and ponds. The other municipalities in the region are not far behind. The countryside in Northeast Finland offers authentic experiences. Saija Inn in Taivalkoski is an internationally popular place in the tourist village of Jokijärvi on the banks of the Iijoki River. In the winter Saija Inn offers husky safaris and cross-country skiing in the peace and quiet of nature. In the summer Saija Inn is a popular site for waterway trips. Lomailijan toive toteutuu, sillä hyviä ja laadukkaita majoituspalveluja löytyy vaativinkiin tarpeisiin. Koillis-Suomen alueellinen keskus Kuusamo on maamme mökkirikkain kunta. Sen järvien ja lampien rannoilla on noin 6 000 lomaasuntoa. Muut alueen kunnat tulevat hyvää vauhtia perässä. Koillis-Suomen maaseutu tarjoaa aitoja elämyksiä. Taivalkoskella Saijan Lomakartano on kansainvälisesti suosittu paikka Iijoen törmällä Jokijärven matkailukylässä. Saijan Lomakartano tarjoaa talvella koiravaljakkoretkiä ja maastohiihtoa keskellä luonnon hiljaisuutta ja rauhaa. Kesällä Saijan Lomakartano on suosittu vesiretkeilykohde.

30

Имеющееся комфортабельное жильё призвано удовлетворять потребности даже самых взыскательных клиентов. В региональном центре Кусамо в Северо-Восточной Финляндии сосредоточено самое большое количество в Финляндии коттеджей для отдыхающих. На берегах его озёр и ламб расположилось около 6 000 коттеджей. Не отстают в этом и другие муниципальные округа края. Сельская местность СевероВосточной Финляндии является источником живых впечатлений. Рекреационное поместье Сайи в Тайвалкоски пользуется международной известностью. Оно находится в раскинувшейся на крутом берегу реки ИЙоки туристической деревне Йокиярви. Зимой в поместье Сайи совершаются путешествия на собачьих упряжках и лыжные кроссы в окружении безмолвной тишины и покоя природы. А летом поместье Сайи становится излюбленным местом проведения водных экскурсий.


FinFun Ruka «ФинФан Рука»

The tourist center of Northeast Finland!

Matkailijan keskuspaikka Koillismaalla!

If you’re looking for individualistic lodging and peace and quiet, FinFun’s wide range of cabins offers many alternatives. You can effortlessly reserve a site via the Internet at www.finfun. fi/ruka. FinFun also lists all the region’s hotels and activity packages. The region’s activities and nature offer tourists unforgettable adventures The rugged fells and hills are waiting to be conquered and the safaris are ready for adventurers. Even work can be enjoyable. A conference package and client meeting supplemented with a little adventure gives a boost to the daily grind. FinFun also provides Kuusamo tourist information. All this from one place!

Etsittäessä yksilöllistä majoitusta ja omaa rauhaa tarjoaa FinFunin laaja mökkivalikoima useita vaihtoehtoja. Kohteiden internetvaraukset teet vaivattomasti osoitteesta www.finfun. fi/ruka. FinFunista löydät myös kaikki alueen hotellit ja ohjelmapalvelut. Alueen harrastusmahdollisuudet ja luonto tarjoavat unohtumattomia elämyksiä matkaajalle. Jylhät tunturit ja vaarat odottavat valloittajaa sekä safarit seikkailijaa. Työkin voi olla nautinto. Kokouspaketti ja asiakastilaisuus täydennettynä pienellä seikkailulla antaa potkua arjen rutistukseen. FinFunista löytyy myös Kuusamon matkailuneuvonta. Kaikki tämä siis yhdestä paikasta.

туристический центр Северо-Восточной Финляндии! Для тех, кто ищет индивидуальное жильё, уединение и покой, туристическая компания “ФинФан» предлагает различные варианты из широкого выбора коттеджей. Объект можно без проблем забронировать в интернете по адресу: www.finfun.fi/ruka В “ФинФане” вы найдёте также полную информацию обо всех гостиницах и оказываемых в регионе туристических услугах. Возможности для проведения досуга и природа края обещают туристу незабываемые впечатления. Суровые горы и сопки ожидают своих покорителей, а сафари – искателей приключений. Работа может стать также наслаждением. Дополнение семинарского пакета и мероприятия для клиентов небольшим приключением придаст стимул рабочим будням. В «ФинФане” имеется также кусамская туристическая справочная служба. Так что все услуги в одном месте.

31


R u k a ke s k u s O y Ruka’s downhill skiing tradition dates back to the late 1950s, after which downhill skiing began to catch on elsewhere in Finland, too. Today Ruka is still Finland’s most popular ski center. The skiing season begins in October and ends in May. Ruka and its surroundings offer many possibilities to enjoy wintertime and summertime ac-

32

АО “Рукакескус”

tivities. Next to Rukatunturi are Pyhävaara and Valtavaara, the highest point of the tableland. The remodeled center of Ruka comprises a fell village that offers all the necessary services for the million tourists who arrive each year. Ruka’s ski center entices winter tourists to Kuusamo and Northeast Finland from all over the world. There are 29 slopes and diverse possibilities for downhill skiing, snowboarding and freestyle. Ruka has an extensive network of cross-country ski trails ranging from demanding competition-level trails to leisurely trails through snowy woods. In the summer, hiking trails start at the center of the fell village and meander to nearby Valtavaara and Oulanka National Park. Ruka is open 365 days a year.

Rukan lasketteluperinteet juontavat aina 1950-luvun loppupuolelle. Rukan jälkeen laskettelukulttuurin kehitys alkoi koko Suomessa. Ruka onkin tällä hetkellä edelleen Suomen suosituin hiihtokeskus. Hiihtokausi alkaa lokakuussa ja päättyy toukokuussa. Ruka ja sitä ympäröivä luonto tarjoavat monia mahdollisuuksia erilaisiin talvi- ja kesäharrastuksiin. Rukatunturin vieressä on Pyhävaara ja Valtavaara, ylänkömaan korkein kohta. Uudistuneen Rukan ydin on tunturikylä, jossa on kaikki palvelut noin miljoonalle vuosittain saapuvalle matkailijalle. Rukan hiihtokeskus houkuttelee talvimatkailijoita Kuusamoon ja KoillisSuomeen eri puolilta maailmaa. Sillä on käytössään 29 rinnettä ja erittäin monipuoliset mahdollisuudet laskettelun, lumilautailun ja freestylen harrastamiseen.


Rukalla on laaja maastohiihtoverkosto: vaativia kilpalatuja sekä latuja rauhalliseen hiihtelyyn lumisessa metsässä. Kesällä vaelluspolut lähtevät aivan tunturikylän sydämestä läheiselle Valtavaaralle ja Oulangan kansallispuistoon. Ruka on avoinna 365 päivää vuodessa. Горнолыжные традиции на горе Рукатунтури восходят к концу 1950х годов, после чего горнолыжый спорт стал стремительно развиваться по всей Финляндии. «Рука» является по-прежнему наиболее популярным в Финляндии лыжным центром. Лыжный сезон начинается здесь в октябре и заканчивается в мае. Гора Рукатунтури и окружающая её природа предоставляют массу возможностей для различных зимних и летних спортивных увлечений. Вблизи от Руктунтури находятся сопки Пюхяваара и Валтаваара, самые высокие места на плато.

Ядром модернизированного центра “Рука” является туристическая деревня, в которой имеются все службы, рассчитанные примерно на миллион приезжающих сюда ежегодно туристов. Горнолыжный центр “Рука” привлекает в зимнее время в Кусамо и Северо-Восточную Финляндию туристов со всего света. Используемые 29 склонов предоставляют разнообразные

возможности для занятия слаломом, скейтбордом и фристайлом. “Рука” имеет обширную сеть лыжных трасс как для ответственных соревнований, так и для спокойных прогулок по засыпанному снегом лесу. Летние пешие маршруты до ближайшей сопки Валтаваара и национального парка “Оуланка” начинаются сразу от центра туристической деревни. “Рука” открыт 365 дней в году.

33


Rantasipi Rukahovi Гостиничный комплекс “Рантасипи Рукахови” The Rantasipi Rukahovi, in the heart of the Ruka ski resort, has been one of the best-known and most respected ski hotels in Finland for decades, as well as the undisputed centre of night life at Ruka. In summer or winter, Ruka always offers plenty of activities and experiences. The Rantasipi Rukahovi has a wide variety of rooms. Cosy standard rooms are located in the original part of the hotel and spacious superior rooms in the hotel extension - a total of 180 rooms and 17 different-sized suites, with 553 beds in all. Rukahovi’s row-house apartments are located in wood surroundings about 300 m from the hotel. There are 48 apartments, each for 3-6 occupants, with a total of 242 beds. Every apartment has its own sauna and kitchen. The Rukahovi has 6 different restaurants. The popular Rukahovi dance restaurant offers regional dishes as well as live music. The Kaltiokivi pays attention to the needs of families and has a video and play section for small children. Tellu Night offers the excitement of a night club, the sporty Ski Pub features karaoke and the SuomiPop bar has an especially cosy atmosphere.

34

Rantasipi Rukahovi, Rukan matkailukeskuksen sydämessä, on ollut jo vuosikymmeniä maamme tunnetuimpia ja arvostetuimpia laskettelukeskushotelleja ja Rukan ehdoton iltaelämän keskus. Rantasipi Rukahovissa huoneita löytyy jokaiseen makuun. Hotellin alkuperäisessä osassa sijaitsevat kodikkaat standard huoneet ja hotellin laajennusosassa tasokkaat ja tilavat superior huoneet - 180 hotellihuoneita ja 17 eri kokoista sviittiä, yhteensä vuodepaikkoja 553 hengelle. Rukahovin uudistetut huoneistot sijaitsevat Kelorinteen läheisyydessä, n. 300 m kävelymatkan päässä hotellilta. Huoneistoja on 48 kpl 3-6 hengelle, vuodepaikkoja yhteensä 242 hengelle, kaikissa on oma sauna ja keittiö. Hotellista löytyy erilaisia ravintoloita, erilaisiin hetkiin, aamusta yömyöhään. Suosittu tanssiravintola Rukahovi tarjoaa koillismaalaisia herkkuja ja elävää tanssimusiikkia. Viihtyisässä Ruokaravintola Kaltiokivessä on otettu huomioon myös perheen pienimmät, joille on oma video- ja leikkinurkkaus. Tellu Night on yökerho tunturin tapaan, SkiPubissa pääset laulamaan karaokea ja SuomiPop baarissa on rento meininki yömyöhään.

Rukan Kokouskeskus vaaramaisemineen tarjoaa upeat puitteet kokoukseen ja juhlatilaisuuteen 10-400 henkilölle. «Рантасипи Рукахови», расположенный а сердце туристического центра Рука, уже в течение нескольких десятилетий является наиболее известной и признанной в стране горнолыжной гостиницей и подлинным центром вечерней жизни. В «Рантасипи Рукахови» имеются номера на любой вкус. В старой части гостиницы расположены уютные стандартные номера, а в новой просторной части большие фешенебельные номера класса супер – всего 180 гостиничных номеров и 17 апартаментов класса люкс с общим количеством гостевых мест 553. Модернизированная гостиница«Рукахови» расположена вблизи склона «Келоринне» на расстоянии 300 метров пешего хода. В гостинице имеется 48 номеров на 3 – 6 человек, гостевых мест в общей сложности 242. В каждом номере есть свояа и кухня.


Hotel Royal Ruka Отель «Рояль Рука» Gasthaus-style Hotel Royal Ruka is located in a beautiful, peaceful place that emphasizes the high-quality service the hotel offers conference, business and vacation travelers. The well-finished rooms and the friendly staff create a luxurious atmosphere. The warm atmosphere is crowned by the scenery visible outside while sitting in front of a fireplace. You can reserve a meeting room from Royal Ruka, or even the entire hotel, complete with all the services. The package can also include evening programs or activities.

В гостинице имеются различные рестораны, соответствующие разным временам суток: начиная с утра и до поздней ночи. Модный ресторан «Рукахови» с танцевальной площадкой предлагает деликатесы Северо-Восточной Финляндии и «живую» танцевальную музыку. В уютном ресторанестоловой «Калтиокиви» учтены потребности самых маленьких клиентов, для которых оборудован свой игровой видеоуголок. «Теллу Найт» – это ночной бар в виде сопки. В «СкайПабе» есть возможность попеть караоке, а в баре «СуомиПоп» можно расслабляться до глубокой ночи. Конференц-центр Рука в окружении горного пейзажа служит замечательным местом проведения деловых встреч и праздничных мероприятий на 10 – 400 человек

Gasthaus-tyylinen Hotel Royal Ruka sijaitsee kauniilla ja rauhallisella paikalla, joka korostaa hotellin korkeatasoista palvelua kokous-, yritys-, ja lomamatkailijoille. Ylellisen kokonaisuuden muodostavat viimeistellyt huoneet ja ystävällinen henkilökunta. Takkatulen ääreltä ikkunasta avautuva maisema kruunaa lämpimän tunnelman. Royal Rukasta voit varata kokoustilan tai vaikka koko hotellin täydellä palvelulla. Myös iltaohjelmia tai aktiviteettejä voidaan sisällyttää pakettiin.

Построенный в стиле гастхауса, отель «Рояль Рука” расположен в красивом, тихом месте, что подчеркивает высокий уровень обслуживания участников деловых встреч, бизнес-туристов и отдыхающих. Фешенебельные номера и услужливый персонал создают ощущение великолепия. Потрескивающий в камине огонь и открывающийся из окна пейзаж венчают атмосферу безмятежного покоя. В отеле «Рояль Рука» вы можете забронировать конференц-зал или даже целиком всё здание с полным обслуживанием. В пакет обслуживания можно также включить вечерние программы и развлечения.

35


Sokos Hotel Kuusamo is a pleasant hotel with a warm atmosphere, located near nature and the center of a wilderness town. The hotel has 178 rooms, of which many are superior rooms, and also one suite. The hotel has a pleasant sauna department and swimming pool. Three saunas can also be reserved. Sokos Hotel Kuusamo has three different kinds of restaurants. Torero serves both local delicacies and Spanish flavors. Ollin Baari offers a comfortable atmosphere where you can enjoy a cold drink and listen to popular hits from the past years. Hotku Klubi is Kuusamo’s legendary dancing place where you can enjoy good music and merrymaking until the wee hours of the morning. The hotel has 11 different-sized meeting and banquet rooms. Family celebrations and business events can be arranged for up to 250 people. The meeting facilities are modern, including telecommunications connections, catering, and meeting host or hostess services. Together with local activity service providers we offer you unforgettable experiences. You can take off hiking, snowmobiling and skiing right from the yard of the hotel. The drive to Ruka takes only 20 minutes, and from there you can continue on to the famous hiking trail, Karhunkierros, in Oulanka National Park. Sokos Hotel Kuusamo on mukava ja lämminhenkinen hotelli lähellä luontoa ja erämaakaupungin keskustaa. Hotellissa on 178 huonetta, joista osa on superior huoneita ja lisäksi yksi sviitti. Hotellissa on viihtyisä saunaosasto ja uima-allas, kolme saunaa ovat myös tilauskäytössä. Sokos Hotel Kuusamossa on kolme erilaista ravintolaa. Ruokaravintola Torerossa kohtaavat paikalliset herkut ja espanjalaiset makuelämykset. Ollin 36

S o ko s H o t e l Ku u s a m o Отель “Сокос Кусамо” Baarin leppoisassa tunnelmassa voit nauttia huurteisen ja kuunnella suosittuja iskelmiä vuosien varrelta. Hotku Klubi on Kuusamon legendaarinen tanssipaikka, jossa nautitaan hyvästä musiikista ja hilpeästä menosta pikkutunneille asti. Hotellissa on 11 erikokoista kokous- ja juhlatilaa. Perhejuhlat ja yritystilaisuudet onnistuvat jopa 250 ihmiselle. Kokousvarustus on nykyaikainen, sisältäen tietoliikenneyhteydet, tarjoilut ja kokousemännän tai -isännän palvelut. Tarjoamme paikallisten ohjelmapalveluyritysten kanssa unohtumattomia elämyksiä. Ulkoilemaan, kelkkailemaan ja hiihtämään pääsee suoraan pihaltamme. Ajomatka Rukalle kestää 20 minuuttia, josta matka jatkuu myös kuuluisalle vaellusreitille Oulangan kansallispuistoon, Karhunkierrokselle. «Сокос Кусамо» - это удобный и по-домашнему уютный отель, расположенный в окружении природы вблизи от центра таёжного города. В отеле 178 номеров, часть из которых класса «супер», и, кроме того, один апартамент класса «люкс». В отеле имеется уютное банное отделение с бассейном. Здесь три сауны, которыми пользуются по заказу. В отеле «Сокос Кусамо» имеется три ресторана. В кулинарном

ресторане «Тореро» одновременно встречаются местные деликатесы и испанские лакомства. В задушевной атмосфере «Бара Олли» можно вкусить студёного напитка и послушать шлягеры прошедших лет. Клуб «Хотку» - это легендарное в городе Кусамо место для танцев, где клиенты наслаждаются хорошей музыкой и шумным весельем, продолжающимся далеко за полночь. В отеле имеется 11 банкетных и конференц-залов разных размеров. Здесь семейные торжества и корпоративные мероприятия удаётся устраивать даже на 250 человек. Конференцзалы обеспечены современным оборудованием, включающим телекоммуникационную связь, банкетное обслуживание, услуги хозяйки или хозяина мероприятия. Вместе с местными туроператорами отель доставляет своим гостям незабываемые впечатления. Прямо от гостиницы можно отправиться на прогулку, покататься на санках и лыжах. Всего 20 минут длится поздка на автомобиле до Руки, откуда путь продолжается до знаменитого туристического маршрута под названием «Медвежий круг», проходящий по национальному парку Оуланка.


H o l i d ay C l u b Ku u s a m o n Tr o p i i k k i Курорт-отель “Тропики Кусамо” Spa hotel Holiday Club Kuusamon Tropiikki and its surroundings offer both vacationers and business travelers excellent opportunities to relax and participate in various activities. Kuusamon Tropiikki is easy to get to, being only a few kilometers from the center of Kuusamo and the airport, and it’s a 15 minute drive to Ruka’s ski center by car. Kuusamon Tropiikki is like a piece of the South in the North. Kuusamon Tropiikki has over 1000 tropical plants and natural stones surrounding heated pools of water. The pool section contains Jacuzzis, a water slide, a massaging waterfall, a children’s pool and a poolside bar. The saunas range from a traditional Finnish sauna to an antique-style steam bath. Kuusamon Tropiikki also functions as an efficient conference hotel. Wellrounded services, modern facilities and surrounding nature create an excellent framework for memorable conferences and client meetings. Kylpylähotelli Holiday Club Kuusamon Tropiikki ja sen ympäristö tarjoavat upeat mahdollisuudet rentoutumiseen ja harrastamiseen niin lomalaisille kuin kokousvieraillekin. Kuusamon Tropiikki on hyvien yhteyksien päässä; Kuusamon keskustaan on vain muutama kilometri. Lentoken-

tälle ja Rukan laskettelukeskukseen on ainoastaan 15 minuutin ajomatka. Vaikka Kuusamon Tropiikki on pohjoisessa, se on kuin osa etelän luontoa. Kuusamon Tropiikissa on yli 1000 trooppista kasvia. Luonnonkivet ympäröivät lämpöä poreilevaa vettä. Allasosastolla on porealtaita, vesiliukumäki, hierova vesiputous, lastenallas ja allasbaari. Saunoja on perinteisestä suomalaisesta antiikin ajan höyrysaunaan. Kuusamon Tropiikki toimii myös tehokkaana kokoushotellina. Monipuoliset palvelut, nykyaikaiset tilat ja ympäröivä luonto luovat erinomaiset puitteet elämykselliselle kokoukselle ja asiakastapahtumalle. Курорт-отели “Холидей клуб” и “Тропики Кусамо” вместе с окружением предлагают непревзойдённые возможности для рекреации и проведения досуга как отдыхающих, так и участников деловых мероприятий. Отели”Холидей клуб” и “Тропики Кусамо” имеют удобное расположение: расстояние от них до центра города, также как

и до аэропорта всего несколько километров, а до горнолыжного центра “Рука” лишь 15 минут езды. “Тропики Кусамо” - это как часть южной природы, перенесённой на север. В “Тропиках Кусамо” растёт более 1000 тропических растений, а настоящие камни окружают тёплую бурлящую воду. При отеле имеется отделение с несколькими оздоровительными бассейнами, водяной горкой, массажным водопадом, детским бассейном и баром, традиционными финскими саунами и паровой баней эпохи античности. Отель”Тропики Кусамо” является превосходным местом проведения собраний. Разнообразные услуги, современные помещения и окружающая природа создают замечательные предпосылки для успешного проведения мероприятия.

37


Ruka’s ski stadium is situated next to Ruka’s international ski center. The stadium has held numerous local and national competitions, World Cup ski jumping, skiing and combined partial competitions, and veterans’ World Championship competitions. Ruka’s ski stadium has a new yearround HS-142 ski jump, a HS-70 ski jump and 5, 7.5 and 10-kilometer ski trails. Both Finnish and foreign ski jumping teams practice on the big ski jump in summer and autumn. The ski stadium’s service building is also used for conferences and meetings. Art exhibits are also arranged there. Of Kuusamo’s over 500 kilometer network of ski trails, 100 kilometers of well-groomed trails are located in the Ruka area. Latupooli and the town of Kuusamo keeps the network in shape together with local tourism companies. The feeling is the best at Ruka’s ski jumping competitions, which gather international ski jumpers to Kuusamo. Ruka is an excellent place to hold World Cup skiing competitions.

Rukan Hiihtostadion sijaitsee Rukan kansainvälisen hiihtokeskuksen vieressä. Stadionilla on järjestetty lukuisten paikallisten ja valtakunnallisten kisojen lisäksi mäkihypyn, hiihdon ja yhdistetyn maailmancupin osakilpailuja sekä veteraanien MM-kilpailut. Rukan hiihtostadionilla on ympärivuotisessa käytössä uusi HS-142-mäki, HS-70-mäki sekä 5, 7,5 ja 10 kilometrin hiihtoladut. Isossa mäessä harjoittelevat kesäisin ja syksyisin niin kotimaan kuin ulkomaidenkin mäkimaajoukkueet. Hiihtostadionin huoltorakennus on myös kokous-, ja kokoontumiskäytössä. Lisäksi siellä järjestetään taidenäyttelyitä. Kuusamon runsaasta 500 kilometrin latuverkostosta Rukan alueella on hyvin hoidettu 100 kilometrin pituinen latujen verkosto. Latupooli ja Kuusamon kaupunki pitävät sitä kunnossa yhdessä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Parhain tunnelma on Rukan mäkikilpailuissa. Ne keräävät kansainväliset mäkihyppääjät Kuusamoon. Ruka on erinomainen paikka hiihtolajien Maailman Cup-kilpailuja varten. Лыжный стадион “Рука” находится рядом с международным лыжным центром “Рука”. Кроме многочисленных местных и общенациональных соревнований

Ruka’s International Ski Stadium

на стадионе проводятся мировые чемпионаты по прыжкам с трамплина, по лыжному двоеборью, а также первенство мира среди ветеранов. На лыжном стадионе “Рука” круглогодично используется новый трамплин HS-142, трамплин HS-70, а также лыжные трассы протяжённостью в 5 км, 7,5 км и 10 км, а также освещённая трасса для биатлона. На большой горе летом и осенью тренируются национальные сборные по прыжкам с трамплина из Финляндии и зарубежных стран. Здание по уходу за стадионом используется также для организации собраний и различных встреч. Кроме того, в нём проводятся художественные выставки. Из более чем 500-километровой сети лыжных трасс, пролегающих по территории Кусамо, 100 километров этой сети, расположенной на территории Рука, содержатся в отличном состоянии. Лыжная служба «Латупооли» и город Кусамо совместно с местными туристическими фирмами поддерживают её в надлежащем состоянии. Эмоциональный настрой достигает наивысшего накала во время соревнований по прыжкам с трамплина, привлекающих в Кусамо зарубежных спортсменов. Стадион “Рука” является отличным местом проведения мировых чемпионатов по зимним видам спорта.

Rukan Kansainvälinen Hiihtostadion Международный лыжный стадион «Рука»

38


Taivalvaara is located next to the municipal center of Taivalkoski. Its specialty is five different sized ski jumps. They are used by ski jumpers arriving from different countries beginning in early autumn. Hotel Herkko at the top of the hill is a pleasant, comfortable hotel that is used a lot by ski jumpers. There is a good view of the surrounding forests from the hotel. The network of ski trails includes a lighted trail and 80 kilometers of groomed cross-country ski trails. In the summer there are several backpacking, hiking and cross-country biking trails. From Taivalvaara it’s easy to get to the well-groomed national snowmobile trail. You can follow the trail to the popular Iso-Syöte ski center in Pudasjärvi and to Kuusamo. Taivalvaara ski center also has a coffee shop and a ski rental shop. The small ski center is an authentic, peaceful place where you can enjoy the wintry environment. In the summer the international white river canoeing center near Taivalvaara is a busy place. Ski jumping and downhill skiing are replaced by slaloming in the rapids. Taivalvaara sijaitsee Taivalkosken kuntakeskuksen vieressä. Sen erikoisuus on viisi erikokoista hyppyrimäkeä. Ne ovat eri maista tulevien mäkihyppääjien

käytössä varhaissyksystä lähtien. Vaaran laella oleva Hotelli Herkko on viihtyisä ja kodikas hotelli, joka on mäkihyppääjien ahkerassa käytössä. Maisemat näkyvät kauas hotellin ympärillä oleviin metsiin. Latuverkostoon kuuluu valaistu latu ja 80 kilometriä hoidettuja maastohiihtolatuja. Kesällä on lisäksi useita vaellus-, retkeily- ja maastopyöräreittejä. Taivalvaaralta pääsee vaivattomasti hyvin hoidetulle valtakunnalliselle moottorikelkkareitille. Sitä pitkin voi huristella Pudasjärven kuuluun IsoSyötteen hiihtokeskukseen ja Kuusamoon. Siellä on myös rinnekahvila ja välinevuokraamo. Pieni hiihtokeskus on aito ja rauhallinen paikka viihtyä talvisessa luonnossa. Kesällä on Taivalvaaran lähellä olevassa kansainvälisessä koskimelontakeskuksessa vilskettä. Mäkihyppy ja laskettelu on vaihtunut kosken kuohuissa pujotteluksi. Гора Тайвалваара расположена вблизи от Тайвалкоски, центра муниципального округа. Особенностью этого горнолыжного центра является наличие пяти трамплинов разной высоты. Приезжающие из разных стран прыгуны с трамплина тренируются на них, начиная с ранней осени. Расположенный на вершине горы, отель “Херкко” очень

комфортабельный и уютный, поэтому спортсмены живут в нём с удовольствием. Из его окон виден далеко раскинувшийся вокруг отеля лесной пейзаж. Сеть освещённых лыжных трасс составляет 80 километров. Летом популярностью пользуются походы, различные пешие и велосипедные маршруты. От Тайвалваара можно без проблем выйти на центральную снегоходную трассу и промчаться по ней до знаменитого горнолыжного центра на горе ИсоСюёте близ посёлка Пудасъярви, а также до города Кусамо. Здесь на склоне имеется также кафе и пункт проката снаряжения. Маленький лыжный центр – это по-настоящему тихое место, где можно насладиться красотой зимней природы. А летом вокруг международного байдарочного центра происходит настоящая сутолока. Теперь прыжки с трамплина и слалом уступили место раптинговому туру по пенящимся порогам.

Taivalvaara Ski Center Лыжный центр на Тайвалваара Taivalvaaran hiihtokeskus

39


Syöte

Сюёте In winter Finland’s southernmost fell area invites snow vacationers to enjoy the diverse services of two ski centers. The fell landscape offers magnificent views and peaceful, pristine nature. At Syöte you can delight in the joys of downhill skiing, snowboarding, and cross-country skiing, drive a snowmobile, or ride on a dogsled. The area’s ski centers, Iso-Syöte and Pikku-Syöte, have over 20 well-groomed, varying ski slopes. At both centers you can ski from the front door of your hotel. The skiing experience is supplemented by a variety of pipes and streets for snowboarders. In the summer the rugged fell landscape, exceptional slope and hilltop bogs, and ancient spruce forests in Syöte National Park offer excellent opportunities for hiking and backpacking. Syöte National Park and hiking area are located in the close vicinity of tourist services. It is easy to go hiking along the well-marked trails. The trails vary in length and difficulty: you can

40

choose from short nature paths to several-day treks. You can obtain more information about the hiking trails from the Syöte Nature Center, which also contains an exhibition on cultural heritage and nature and a restaurant. Suomen eteläisin tunturialue kutsuu talvella lumilomailijoita nauttimaan kahden hiihtokeskuksen monipuolisista palveluista. Tunturimaisema tarjoaa huikeat näkymät ja puhtaan luonnon rauhaa. Syötteellä voi nauttia talven riemuista lasketellen, lautaillen ja hiihdellen, ajaa moottorikelkalla tai koiravaljakolla. Alueen hiihtokeskuksissa, IsoSyötteellä ja Pikku-Syötteellä on yli 20 hyvin hoidettua ja vaihtelevaa laskettelurinnettä. Kummassakin keskuksessa pääsee rinteeseen suoraan hotellin ovelta. Lasketteluelämyksiä täydentävät lautailijoille rakennetut monipuoliset paipit ja streetit. Kesällä Syötteen kansallispuiston


jylhät vaaramaisemat, erikoiset rinneja lakisuot sekä vanhat kuusikkometsät tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet retkeilyyn ja vaeltamiseen. Syötteellä kansallispuisto ja retkeilyalue rajautuvat aivan matkailupalveluiden tuntumaan. Retkeilemään onkin helppo lähteä hyvin merkittyjen reittien avulla. Reittien pituudet vaihtelevat sekä vaativuudeltaan että pituudeltaan: retken voi valita lyhyistä luontopoluista aina usean päivän mittaisiin vaelluksiin. Retkeilyreiteistä saa lisätietoa Syötteen luontokeskuksesta, jossa on myös alueen kulttuuriperintöä ja luontoa esittelevä näyttely ja lounasravintola. Самая южная в Финляндии зона фиельдов зовёт любителей зимнего отдыха воспользоваться разнообразными услугами двух горнолыжных центров. Предлагаются потрясающие картины горных пейзажей и покой среди чистой природы.

В Сюёте можно насладиться зимним весельем, спускаясь с гор на лыжах, сноуборде, совершая лыжные прогулки, катаясь на снегоходе или на собачьей упряжке. В горнолыжных центрах, ИсоСюёте и Пикку-Сюёте, имеется более 20 разнообразных, хорошо обустроенных склонов. В обоих центрах можно попасть на склоны прямо от дверей гостиницы. Дополнительный эффект создают, построенные специально для сноубордистов, различные «пайпы» и «стриты». В летнее время в национальном парке Сюёте суровые сопки, необычные болота на их склонах и вершинах, а также старые ельники

создают замечательные условия для экскурсий и туристических походов. Национальный парк Сюёте и туристическая зона находятся в непосредственной близости к туристическим службам. Легко отправиться в туристический поход по чётко обозначенному маршруту. Маршруты различаются как по сложности, так и по протяжённости: можно выбрать либо прогулку по естественной тропе, либо многодневный поход. Дополнительные сведения о туристических маршрутах Сюёте можно получить в визит-центре, где, кроме того, имеется выставка, знакомящая с природой региона и культурными традициями, а также столовая.

41


Suomu

Суому

Suomu’s slopes, which are sheltered from winds, have been a breeding ground for a number of freestyle virtuosos that even include world champions and Olympic winners. Suomu’s slopes are still among the best in Finland. Both Finland’s national alpine skiing team and national freestyle team chose Suomu as their official practicing site until 2013. Families with children particularly like Suomu because they feel it is a safe family destination. Suomu’s ski trails are ideal for relaxed cross-country skiers and its activity services are suitable for small groups. Suomu’s summer visitors appreciate the fell’s summer offerings and autumn hunting trips. Traditional Suomu is modernizing and making a strong comeback straight into the hearts of skiers. Suomu’s slopes and slope equipment have been improved, high-quality cabins have been built, new services have been created, and development continues. Suomu is here to stay and getting better.

42

Suomun tuulensuojaiset rinteet ovat kasvattaneet joukon freestylen taitureita aina maailmanmestareiksi ja olympiavoittajiksi asti. Suomun rinteet kuuluvat edelleen Suomen parhaimpiin. Sekä Suomen alppihiihtomaajoukkue että freestylemaajoukkue valitsivat Suomun viralliseksi harjoittelupaikakseen vuoteen 2013 asti. Erityisesti lapsiperheet pitävät Suomusta, koska se koetaan turvallisena perhekohteena. Suomun hiihtoladut sopivat rauhallisille retkihiihtäjille ja ohjelmapalvelut pienryhmille. Suomun kesävieraat arvostavat tunturin kesätarjontaa ja syksyisiä metsästysretkiä. Perinteinen Suomu modernisoituu ja tekee nyt vahvaa paluuta suoraan hiihdon harrastajien sydämiin. Suomun rinteitä ja rinnetekniikkaa on edelleen vahvistettu, alueelle on rakennettu korkeatasoisia mökkejä, saatu uusia palveluja ja kehittäminen jatkuu. Suomu pysyy ja paranee. На, защищённых от ветра, склонах горы Суому выросла целая плеяда

мастеров фристайла, ставших чемпионами мировых первенств и олимпийских игр. Склоны Суому являются по-прежнему лучшими в Финляндии. Сборная команда горнолыжников Финляндии, также как и команда мастеров фристайла избрали для себя горнолыжный центр «Суому» в качестве официального места проведения тренировок вплоть до 2013-го года. Особенно семьи с детьми любят «Суому», поскольку он считается наиболее безопасным местом отдыха. Лыжные трассы «Суому» подходят для любителей спокойных лыжных походов, а для малых групп организованные службой услуг развлечения. Кроме того, гости «Суому» ценят летние виды отдыха и осеннюю охоту в тундре. Ныне проводится модернизация традиционного «Суому», который с новой силой завоёвывает любовь в сердцах поклонников лыжного спорта. Укрепляются горные склоны и улучшаются технические сооружения. В зоне горы построены высококлассные коттеджи и созданы новые службы, так что развитие продолжается. «Суому» живёт и становится лучше.


Pyhätunturi Pyhä-Luosto is Finland’s southernmost chain of large fells with a magnificent fell environment – fragmented rock beds with gullies and bare hilltops, streams, ponds, bogs, and groves. For good reason Pyhätunturi was Finland’s first national park. Today’s expanded Pyhä-Luosto National Park and its nature center are popular destinations for people of all ages. Even babies can visit Pyhä in baby slings or carriages along with their parents. The Aittakuru natural stage is a summer event that awes all visitors who are interested in culture. Pyhätunturi is also a busy ski center known for its good slopes, ski trails, activity services, and authentic fell atmosphere. Pyhätunturi is being developed according to an international plan that will ensure balanced, environmentally friendly development in this unique natural environment.

Пюхятунтури tumista Aittakurun luonnonnäyttämö mykistää kaikki kulttuurin ystävät. Pyhätunturi on myös vilkas hiihtokeskus, joka tunnetaan hyvistä rinteistä, hiihtoladuista ja ohjelmapalveluista sekä aidosta tunturien tunnelmasta. Pyhätunturia kehitetään kansainvälisen suunnitelman mukaan, joka varmistaa tasapainoisen ja ympäristön huomioivan kehityksen tässä ainutlaatuisessa luonnonympäristössä. Пюхя-Луосто – это самая южная и самая большая горная гряда, раскинувшаяся среди прекрасной тундровой природы, где скалистые горные вершины, узкие и глубокие, камнями усеянные ущелья, ручьи, ламбы, болота и рощи. Не без основания «Пюхятунтури» (Святая сопка) считается первым национальным парком Финляндии. Нынешний расширенный национальный парк

в Пюхя-Луосто и его визит-центр стали популярными объектами посещения среди клиентов разных возрастов. Даже грудные дети в специальных рюкзаках или детских колясках приезжают сюда вместе с родителями на экскурсии. Среди летних событий вызывает изумление поклонников культуры представления на театральной сцене «Айттакуру» среди естественного ландшафта. «Пюхятунтури» является также оживлённым горнолыжным центром, который знаменит своими превосходными склонами, лыжными трассами, организацией проведения досуга и подлинной горной атмосферой. Развитие «Пюхятунтури» происходит в соответствии с международными планами, которые с учётом внешних условий закрепляют сбалансированность перемен в этой уникальной природной среде.

Pyhä-Luosto on Suomen eteläisin suurtunturijono, jossa on hieno tunturiluonto – rakkakivisiä kuruja ja keroja, puroja, lampia, soita ja lehtoja. Pyhätunturi oli syystäkin Suomen ensimmäinen kansallispuisto. Nykyinen, laajennettu Pyhä-Luoston kansallispuisto ja sen luontokeskus ovat kaikenikäisten suosimia käyntikohteita. Sylivauvatkin käyvät retkeilemässä Pyhällä kantorepuissa tai vauvanvaunuissa, yhdessä vanhempiensa kanssa. Kesän tapah43


Safari Activities Ohjelmapalvelut

T

here are hundreds of different kinds of tourism activity package providers in the Kuusamo Lapland tourism region. The region’s six municipalities comprise a real treasure trove of Finnish nature and adventure tourism. There are currently around 60 activity package providers in Ruka, Kuusamo, alone. In winter they offer all kinds of adventures: snowmobile, husky, and snowshoe safaris. In summer you can shoot rapids with a rubber raft, go canoeing on a peaceful wilderness river, enjoy a campfire, and listen to the sounds of silence. The fells and forests offer peace and quiet after a fun-filled evening. The beautiful nature and breathtaking scenery of Lapland are as if created for all kinds of physical exercise and adventure-seeking tourism. There is an over-3500-kilometer network of well-groomed snowmobile trails that extends to the other side of the eastern border. Trips between different ski centers in the fells go quickly and safely. Campfires sites have been constructed at suitable intervals in the terrain, so you can stop and rest along the way.

44

Туристические услуги

A well-rounded network of crosscountry ski trails, complete with refreshing coffee shops along the way, has been constructed for the tourist who enjoys the peace and quiet of nature. March - April is the best time to visit Kuusamo Lapland. The sun shines from a clear blue sky and the blanket of snow sparkles pure white. Early winter offers the best for a person looking for something exotic: snowflakes dancing in the air and the sun peeking briefly over the horizon. It’s the period of winter darkness (kaamos), most authentically experienced in Kuusamo Lapland.

K

uusamo Lapland – matkailualueella toimii satoja erilaisia matkailun ohjelmapalveluyrittäjiä. Alueen kuusi kuntaa ovatkin varsinainen luonto- ja elämysmatkailun keidas Suomessa. Pelkästään Kuusamossa sijaitsevalla Rukalla toimii tällä hetkellä noin 60 ohjelmapalveluyritystä. Ne tarjoavat talvella mitä erilaisimpia elämyksiä: moottorikelkka-, husky- ja lumikenkäsafareita.Kesällä lasketaan koskia kumilautalla, melotaan rauhallisilla erämaajoilla,

nautitaan nuotiotulesta ja kuunnellaan hiljaisuutta. Tunturien ja metsien rauha löytyy iloisen illanvieton jatkoksi. Lapin kaunis luonto ja mykistävät maisemat ovat kuin luodut erilaiseen liikuntaan ja elämysmatkailuun. Siellä on yli 3500 kilometriä pitkä ja hyvin hoidettu moottorikelkkaverkosto, joka ulottuu itärajan toiselle puolelle. Eri tuntureilla sijaitsevien hiihtokeskusten väliset matkat sujuvat vauhdikkaasti ja turvallisesti.Maastossa on sopivin välein nuotiopaikkoja lepohetkiä varten. Luonnon rauhassa viihtyville matkailijoille on rakennettu myös monipuolinen hiihtolatuverkosto, jonka varrella matkaa piristävät pienet latukahvilat. Maalis-huhtikuu kevättalvella on parasta aikaa Koillis-Suomessa. Tuolloin aurinko paistaa siniseltä taivaalta ja hanget hohtavat puhtaan valkoisina. Eksotiikkaa hakevalle alkutalvi tarjoaa parastaan: taivaalla tanssivat lumihiutaleet ja päivisinkin aurinko piipahtaa vain toviksi maiseman ylle. Se on kaamosta. Aidoimmillaan sen löytää juuri Koillis-Suomesta.


В

туристическом регионе Кусамо – Лапландия работают сотни различных фирм по организации досуга. Шесть муниципальных округов региона являются настоящим оазисом экологического и природнопознавательного туризма в Финляндии. В настоящее время только лишь в горнолыжном центре «Рука», находящемся в Кусамо, функционирует около 60 различных туристических служб. В зимнее время предлагаются самые что ни на есть разнообразные услуги: сафари на снегоходах, собачьих упряжках и снегоходах. Летом туристы совершают туры по речным порогам на резиновых плотах, спокойные лодочные прогулки по таёжным рекам,

наслаждаются отдыхом у костра и тишиной. Шум весёлых вечеринок сменяется лесным и горным безмолвием. Прекрасная природа Лапландии и изумительные пейзажи как бы специально созданы для любителей подвижного отдыха и искателей впечатлений. Там имеется сеть хорошо ухоженных снегоходных трасс протяжённостью более 3500 километров и достигающих противоположной стороны восточной границы. Расстояние между отдельными горнолыжными центрами, расположенными на разных сопках, можно преодолеть быстро и безопасно. Вдоль трассы на приемлемом друг от друга расстоянии имеются стоянки для отдыха.

Для туристов, чувствующих себя уютно в тишине природы, также проложены разнообразные лыжные трассы, вдоль которых построены небольшие кафе для повышения тонуса. Лучшее время а СевероВосточной Финляндии – это конец зимы, март и апрель. Тогда на голубом небосводе светит яркое солнце, а снег сверкает чистотой и белизной. Для любителей экзотики зима в начале дарит всё самое лучшее: танцующие в небе снежинки и лишь на короткое мгновение восходящее над землёй солнце. Это полярная ночь. Именно в Северо-Восточной Финляндии она предстаёт во всём своём естестве.

45


Rukapalvelu Oy – DMC Farnor th АО «Рукапалвелу» - ДМС «Фарнорт» Rukapalvelu provides high-quality activity packages in Kuusamo, Ruka, and Russia. The services include adventurebased customer events, vacationers’ weeklong programs, and programs for international incentive groups. Winter activity packages include snowmobiling, husky and reindeer safaris, snowshoe treks, ice fishing, floating down Kiveskoski Rapids, bathing in a sauna bus, and experiencing a Shaman’s charms. Summer packages include shooting rapids, canoeing, ATV safaris, fishing, and backpacking. Rukapalvelu’s backwoods restaurants offer an authentic wilderness atmosphere where you can spend the evening in candlelight and the glow of a fireplace. The service also includes a sauna and either winter swimming or swimming in the bright night of midsummer. From Kuusamo you can go on a snowmobile or ATV safari or a hunting or fishing trip to Russia or you can make a cultural trip to a poetic Russian Karelian village or the monastery island of Solovetsk. Rukapalvelu toteuttaa korkeatasoisia ohjelmapalveluja Kuusamossa, Rukalla ja Venäjällä. Palveluja ovat yritysten seikkailulliset asiakastilaisuudet, lomaili46

joiden viikko-ohjelmat sekä kansainvälisten incentive-ryhmien ohjelmat. Talvisia seikkailuohjelmia ovat moottorikelkkailut, husky- ja poroajelut, lumikenkäretket, talvikalastus, kellunta Kiveskoskessa, Saunabussin löylyt ja Shamaanin loitsut. Kesällä ohjelmasta löytyy koskenlaskua, melontaa, mönkijäsafareita, kalastusta ja patikointia. Rukapalvelun metsäravintolat tarjoavat aitoa erätunnelmaa illanviettoihin takkatulen ja kynttilöiden loisteessa. Palveluun kuuluu myös sauna-, uinti- ja avantokokemukset talvella ja kesällä yöttömän yön aikaan. Kuusamosta tehdään moottorikelkka- ja mönkijäsafareita, kalastus- ja metsästysmatkoja Venäjälle sekä kulttuurimatkoja Vienan Karjalan runokyliin ja Solovetskin luostarisaarelle. Турагентство «Рукапалвелу» оказывает высококачественные программные туристические услуги в Кусамо, Рука и России. В число услуг входят увеселительно-приключенческие мероприятия, предоставляемые фирмами своим клиентам,

недельные турпрограммы для отдыхающих, а также программы для иностранных групп, которым поездки предоставлены для поощрения. К зимним приключениям относятся катание на снегоходах, езда на собачьих и оленьих упряжках, прогулки на снегоступах, зимняя рыбалка, купание в Кивескоски, парилка в банном автобусе и камланье шаманов. Летние программы включают в себя сплав по порожистым рекам, катание на байдарках, сафари на «улитках», рыбалку и туристские походы. Лесные рестораны «Рукапалвелу» предлагают проведение вечеров в подлинной таёжной атмосфере около камина и при свечах. В услугу входит также сауна, в зимнее время купание в проруби, а летом при свете белых ночей. Из Кусамо в Россию организовываются сафари на снегоходах и «улитках», совершаются рыболовные и охотничьи туры, а также культурные поездки в рунопевческие деревни беломорской Карелии и в Соловецкий монастырь.


Ruka Safaris Oy АО “Рука Сафарис” Ruka Safaris Oy is an activity service provider that offers its customers high-quality lodging, restaurant services, meeting facilities, and year-round activities. Ruka Safaris will take you and your group on unforgettable adventures with over 20 years of experience. You can choose an adventure from numerous alternatives. In the winter you can drive snowmobiles in snowy forests, experience the thrill of speed on a husky safari, or snowshoe in the fells. In the summer you can shoot the rapids on the Kitkajoki River or go canoeing along the peaceful Oulankajoki River. There alternatives for everyone, all year round. Top the day off with a luxurious sauna and a delicious meal, for example in the underground Kontioluola restaurant or the traditional Iisakki Village. Ruka Safaris Oy on ohjelmapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista majoitusta, ravintolapalveluita, kokousmahdollisuuksia sekä aktiviteetteja ympäri vuoden.

Ruka Safaris vie sinut ja ryhmäsi ikimuistoisiin seikkailuihin yli 20 vuoden kokemuksella. Seikkailusi voit valita lukuisista vaihtoehdoista. Voit moottorikelkkailla lumisissa metsissä, kokea vauhdin hurmaa huskyajelulla, lumikenkäillä tuntureilla, kesäisin voit valloittaa Kitkajoen koskien kuohuja koskenlaskussa tai meloa rauhassa Oulankajoen vienossa virrassa... Vaihtoehtoja löytyy jokaiselle, jokaisena vuodenaikana. Päiväsi kruunaa ylellinen sauna ja herkullinen illallinen vaikkapa maanalaisessa Kontioluola- ravintolassa tai perinteikkäässä Iisakki Village- kylässä. АО «Рука Сафарис» является туристической фирмой, оказывающей программные услуги. Она обеспечивает своих клиентов высококачественным проживанием, ресторанным обслуживанием, предоставляет условия для проведения деловых встреч и организовывает развлечения круглый год. Имея 20-летний опыт, «Рука Сафарис» организует для вас и

вашей группы незабываемые приключения. Из многочисленных вариантов вы можете выбрать для себя любое приключение: например, покататься на снегоходах среди заснеженного леса, испытать эйфорию от головокружительной скорости во время езды на собачьей упряжке, побродить по сопкам на снегоступах, а летом, спускаясь по реке Китка, покорить его пенистые пороги или спокойно поплавать на лодке в безмятежных водах реки Оулу. Ваш день будет увенчан роскошной сауной и изысканным ужином к примеру в подземном ресторане «Медвежья пещера» или же в традиционном «Деревня Исаака Вилиджа».

47


Russian Karelia Tourist Services Vienan Karjalan matkailupalvelut Туристические услуги беломорской Карелии The Kuusamo - Suoperä border station opens the way to mythic Russian Karelia, the birthplace of Finland’s national epic, Kalevala. The Karelian villages and Karelian-speaking people offer an authentic experience for anyone looking for adventure, nature, or culture. The nearest tourist services are situated close to the border between Finland and Russia near Paanajärvi National Park. Peace and quiet abound there; the nearest inhabitation is found 20 kilometers away in the little village of Niska, which has preserved its original lifestyle and authenticity, and where visitors can experience an authentic Karelian smoke sauna and Karelian friendliness. Paanajärvi National Park offers trekking, canoeing, and fishing. The region’s pristine nature extends far beyond the borders of the park. Authentic Karelian culture can also still be found in poetic Karelian villages and on the monastery island of Solovetsk. RUKAPALVELU OY – DMC FARNORTH Rukapalvelu provides high-quality activity packages all year round in Russian Karelia. The services include adventure-based events for business customers, vacationers’ weeklong programs, and activities for international incentive groups. 48

The services, provided with extensive experience, include snowmobile safaris, fishing and hunting trips, treks to Paanajärvi National Park, and cultural trips to a poetic Russian Karelian village or the monastery island of Solovetsk. Rukapalvelu’s tourist center in Russia is located on the shore of Lake Pääjärvi. It is about 70 km from Kuusamo. The tourist center has wellequipped lodging facilities. It has all the necessary equipment for meetings. The trips include all services and an itinerary compiled with the customer. www.rukapalvelu.fi Kuusamo - Suoperän raja-aseman kautta aukeaa tie tarunhohtoiseen Vienan Karjalaan, kansalliseepoksemme Kalevalan synnyinsijoille. Karjalaiset kylät ja karjalaa puhuvat ihmiset tarjoavat autenttisen elämyksen niin seikkailu- ja luontopalveluja hakevalle tai kulttuurimatkalaisille. Lähimmät matkailupalvelut sijaitsevat Suomen ja Venäjän välisen rajan tuntumassa lähellä Paanajärven kansallispuistoa. Rauha suorastaan tihkuu siellä; lähin asutus on parinkymmenen kilometrin päässä sijaitseva pieni, alkuperäisen elämäntapansa ja aitoutensa säilyttänyt Niskan kylä, missä vierailla on mahdollisuus tutustua muun muassa aitoon karjalaiseen savusaunaan ja

karjalaiseen ystävällisyyteen. Paanajärven kansallispuistossa voi retkeillä, veneillä ja kalastaa. Alueen alkuperäisenä säilynyt luonto ulottuu laajalle puiston ulkopuolelle. Myös aito karjalainen kulttuuri löytyy vielä Vienan Karjalan runokylistä ja Solovetskin luostarisaarelta. RUKAPALVELU OY – DMC FARNORTH Rukapalvelu toteuttaa korkeatasoisia ohjelmapalveluja ympärivuotisesti myös Vienan Karjalassa. Kohderyhmänä on yritysasiakkaiden seikkailulliset asiakastilaisuudet, lomailijoiden viikkoohjelmat sekä kansainväliset incentive ryhmät. Hyvällä kokemuksella tuotettuihin palveluihin kuuluu moottorikelkkasafareja, kalastus- ja metsästysmatkoja, patikointiretkiä Paanajärven kansallispuistoon sekä kulttuurimatkoja Vienan Karjalan runokyliin ja Solovetskin luostarisaarelle. Rukapalvelun käyttämä matkailukeskus Venäjällä sijaitsee Pääjärven rannalla. Kuusamosta on sinne matkaa noin 70 kilometriä. Matkailukeskuksessa on hyvin varustetut majoitustilat. Kokouksia varten on kaikki tarpeelliset laitteet. Matkat sinne sisältävät kaikki palvelut ja yhdessä asiakkaan itsensä kanssa laaditun matkaohjelman. www.rukapalvelu.fi


Из пункта пропуска Кусамо – Суоперя открывается путь в легендарную беломорскую Карелию, на родину нашего национального эпоса «Калевала». Карельские деревни и люди говорящие покарельски создают подлинную обстановку для искателей приключений, а также любителей экологического и культурнопознавательного туризма. Ближайшие туристические службы расположены вблизи финской границы на территории России, недалеко от национального парка «Панаярви». Здесь всё прямотаки пронизано мирным покоем. Ближайшее поселение расположено на расстоянии около двадцати километров: это – деревня Зашеек, сохранившая свой первоначальный естественный уклад жизни, где гости могут в частности познакомиться с настоящей карельской чёрной баней и с карельским гостеприимством.

В национальном парке «Панаярви» можно совершить пешие или лодочные экскурсии, либо порыбачить. Здесь, на обширной территории, далеко за пределами национального парка, природа сохранилась в своём первозданном виде. Также исконная карельская культура еще встречается в рунопевческих деревнях беломорской Карелии и на монастырском острове в Соловках. АО «Рукапалвелу» - ДМС «Фарнорт» «Рукапалвелу» также предоставляет высококачественные круглогодичные туристические услуги в беломорской Карелии. Это приключенческо-развлекательные мероприятия для бизнес-групп, недельные турпрограммы для отдыхающих, а также программы для иностранных групп, находящихся в поощрительной поездке. В число услуг, производимых на

основе хорошего опыта, включены сафари на снегоходах, рыболовные и охотничьи туры, пешие прогулки по национальному парку «Панаярви», а также культурно-ознакомительные экскурсии в рунопевческие деревни беломорской Карелии и на Соловецкие острова. Туристический центр, используемый «Рукапалвелу» в России, расположен на берегу Пяозеро. Расстояние до него от Кусамо составляет 70 километров. В туристическом центре имеются хорошо обустроенные жилые помещения. Для проведения конференций приобретено всё необходимое оборудование. В поездки включаются все услуги и экскурсионные программы, составленные совместно с клиентом. www.rukapalvelu.fi

49


KuusamoLapland’s rivers Kuusamo Lapland ja joet Кусамо – Лапландия и реки

K

uusamo Lapland is located on the highest inhabited tableland in the country. Only the uninhabited fells of Lapland are higher in elevation. The proximity of the Russian border and its Siberian coniferous forest belt make the region’s nature exceptional and diversified. After the snowy winter, the verdancy of nature in summer is emphasized in the green river valleys. They abound in foaming rapids, rock canyons and peaceful pools. Here watersheds separate the waters flowing into the White Sea and the Gulf of Bothnia. The rivers flow into five different directions. The largest volumes of water flow down the Kemijoki River to the Gulf of Bothnia and east down the Oulankajoki River into Russia and from there to the White Sea. Summer arrives in this Arctic Circle tableland within a couple of weeks. 50

Hundreds of tiny brooks flow in the wilderness and add to the roar of the rapids in the large rivers. Autumn and its colors are also something special. When northeastern Finland’s nature is bitten by the first frost, the autumn’s busiest tourism season begins. Thousands of tourists arrive to admire and enjoy the fall colors. Iijoki River at Taivalkoski is very familiar to Finns, because the area’s history has been made alive by the dozens of works by the Finns’ popular novelist, Kalle Päätalo.

K

uusamo Lapland sijaitsee Suomen korkeimmalla asutulla ylänköalueella. Ainoastaan Lapissa asumattomat tunturit ovat korkeampia. Venäjän rajan läheisyys ja sen siperialainen havumetsävyöhyke tekevät luonnosta harvinaislaatuisen ja monipuolisen.


Runsaslumisen talven jälkeen kesällä luonnon rehevyys korostuu vehreissä jokilaaksoissa. Niissä riittää kuohuvia koskia, kalliokanjoneita ja rauhallisia suvantoja. Täällä vedenjakajat erottavat Vienanmereen ja Pohjanlahteen laskevat vedet. Joet laskevat viiteen ilmansuuntaan. Suurin vesimäärä virtaa Kemijokea pitkin Pohjanlahteen ja Oulankajokea pitkin itään Venäjän puolelle ja sieltä edelleen Vienanmereen. Kesä tulee tälle napapiirin korkeudella olevalle ylängölle parissa viikossa. Sadat pienet purot virtaavat erämaissa ja lisäävät suurten jokien koskien kohinaa. Erikoista on myös syksy ja ruskassa kylpevä luonto. Kun ensimmäiset yöpakkaset puraisevat Koillis-Suomen luontoa, alkaa koko syyskauden vilkkain matkailusesonki. Tuhannet matkailijat saapuvat ihailemaan ja nauttimaan ruskasta. Iijoki Taivalkosken kohdalla on suomalaisille hyvin tuttu, sillä sen historiaa on tullut eläväksi suomalaisten suosikkikirjailijan Kalle Päätalon kymmenissä teoksissa.

Р

егион Кусамо – Лапландия расположен на самом высоком населённом плато Финляндии. Лишь лапландские горы выше и безлюдны. Близость российской границы и зоны сибирских хвойных лесов придают природе неповторимость и разнообразие. После многоснежной зимы пышность летней природы видна особенно хорошо в зелёных долинах рек. Здесь огромное количество бушующих порогов, скалистых каньонов и спокойных плёсов. Здесь водораздел направляет водные потоки, впадающие в Белое море и Ботнический залив. Реки текут в пяти направлениях. Наибольшие водные массы проходят по реке Кемийоки в Ботнический залив и по реке Оуланка на восток на территорию России, а далее впадают в Белое море. Лето наступает на этой северной возвышенности в течение двух

недель. Сотни маленьких речушек бегут по необитаемой местности, усиливая шум водопадов на больших реках. Своеобразием отличается также осень, когда природа буквально купается в золоте листвы. После того, как первые ночные заморозки раскрасят северную природу, начинается самое оживлённое время осеннего туристического сезона. Тысячи туристов приезжают любоваться и наслаждаться золотой осенью. Река И-Йоки, протекающая мимо Тайвалкоски, хорошо знакома финнам, поскольку её история получила живое описание в десятках книг популярного финского писателя Калле Пяятало.

51


Kuusamo’s best known natural sites in summer are the Oulankajoki, Kitkajoki, and Kuusinkijoki Rivers, which are popular among fishermen, who come to fish for native lake trout, above all. Fly-fishing world championships were arranged there in 1989. Oulankajoki River is fed by extensive bogs in Salla. Kitkajoki River begins in Lake Kitkajärvi in Posio and Kuusamo. The water in all the lakes and rivers is clean. In summer, activity package providers offer fishing, rapids shooting, and backpacking trips. The best memories are left by trips made with rubber rafts along foaming rapids. They are arranged for many types of groups. There are also rivers suitable for peaceful family canoeing. Activity package provider Rukapalvelu in Kuusamo arranges a big rafting competition and a River Raft Jazz event in the beginning of summer. 52

Kuusamon kesän tunnetuimmat luontokohteet ovat Oulankajoki, Kitkajoki ja Kuusinkijoki, jotka ovat suosittuja kalamiesten keskuudessa, sillä ne houkuttelevat sinne kalastamaan ennen kaikkea alkuperäistä järvitaimenta. Vuonna 1989 järjestettiin siellä Perhokalastuksen MM-kilpailut. Oulankajoki saa vetensä Sallassa sijaitsevalta laajalta suoalueelta. Kitkajoen alku löytyy Posion ja Kuusamon Kitkajärveltä. Vesi on puhdasta kaikissa järvissä ja joissa. Kesällä ohjelmapalveluyritykset tarjoavat kalastus-, koskenlasku- ja vaellusretkiä. Parhaat muistot syntyvät kumilauttaretkellä kuohuvissa koskissa. Niitä järjestetään erilaisille vierasryhmille. Sieltä löytyy jokia myös rauhalliseen perhemelontaan.

Onpa Kuusamossa ohjelmapalveluja tuottavan Rukapalvelun järjestämä suuri kumilautta- kilpailu ja River Raft Jazz -tapahtumakin heti kesän alussa. Известными природными объектами летнего отдыха в Кусамо являются реки Оуланка, Киткайоки и Куусинкийоки, пользующиеся известностью среди рыболовов и привлекающие их прежде всего наличием естественной озёрной кумжи. В 1989-ом году здесь проводился мировой чемпионат лова рыбы на мотыля. Река Оуланка собирает свои воды с расположенной в Салле обширной болотистой территории. Река Киткайоки берёт начало в


озере Киткаярви в районе Посио и Кусамо. Вода во всех озёрах и реках чистая. Летом туристические агентства предлагают организованную рыбалку, сплав по порожистым рекам, походы по тайге. Самые яркие впечатления рождаются во время сплава на резиновых плотах по пенящимся порогам. Их организовывают для различных групп отдыхающих. Там имеются также реки для спокойного семейного катания на лодках. В самом начале лета турагентство «Рукапалвелу», предоставляющее программные услуги, организовывает в Кусамо большие раптинговые соревнования на резиновых плотах и фестиваль “Ривер Рафт Джаз”. 53


Travelers experience the nearness of nature especially in Oulanka National Park. The famous Karhunkierros trail meanders through beautiful river valleys and over the ridges of fells. Karhunkierros is also internationally known and popular. Hikers are welcome to use the many small cabins, lean-tos and campfires along the trail. The rivers are like paradise for canoeists. The alternatives range from the peaceful Oulankajoki and Iijoki Rivers to the wild Kitkajoki River. Taivalkoski’s specialty is Scandinavia’s best, most well-rounded white water canoeing center. It has been discovered by rapids slalom canoeists from all over Europe. Matkailija kokee luonnon läheisyyden erityisesti Oulangan kansallispuistossa. Kuuluisa Karhunkierros polveilee 54

kauniissa jokilaaksoissa ja korkeimpien tuntureiden harjanteilla. Karhunkierros on tunnettu ja suosittu kansainvälisestikin. Sen poluilla on retkeilijöiden käytössä useita autiotupia, laavuja ja nuotiopaikkoja. Melojalle joet ovat paratiisi. Vaihtoehtoja ovat rauhalliset Oulanka- ja Iijoki sekä villinä vellova Kitkajoki. Taivalkosken erikoisuus on pohjoismaiden monipuolisin koskimelontakeskus. Sen ovat löytäneet koskipujottelumelonnan harrastajat ympäri Eurooppaa. В национальном парке “Оуланка” турист чувствует особую близость природы. Пеший маршрут, известный под названием “Медвежий круг”, проходит по прекрасной речной долине и самым высоким горным хребтам. “Медвежий круг” приобрёл также

международную известность. Вдоль маршрута выстроены придорожные избушки, шалаши и места для разведения огня. Реки – это рай для байдарочников. На выбор предлагаются либо спокойные реки Оуланка и И-Йоки, либо необузданная и бушующая река Киткайоки. В Тайвалкоски расположен самый большой в Скандинавии байдарочный центр с предоставлением разнообразных услуг. Сюда приезжают любители острых ощущений со всей Европы.


Iijoki River Rowing Event Iijokisoutu Поход по реке И-Йоки Päivittäiset soutumatkat vaihtelevat 30 – 40:n kilometrin välillä. Matkaakertyy kaikkiaan 160 kilometriä. Reitti kulkee halki vaihtelevan maiseman. Matkalla on virtoja ja nivoja ja yli 100 koskea. Soutu alkaa Taivalkosken Jokijärveltä ja päättyy Pudasjärven alapuolelle Kipinään. Soutuun voi osallistua soutuveneellä, kanootilla tai kajakilla. Heinäkuun alkuun sijoittuvaan tapahtumaan osallistuu vuosittain noin 300 henkeä. Soutu ei tunne kilpasarjaa. The traditional Iijoki River rowing event arranged since 1982 is a fiveday rowing and canoeing event. The distance rowed each day varies from 30 to 40 kilometers. The whole trip is 160 kilometers long. The route passes through changing scenery. There are strong and weak currents and over 100 rapids along the way. The trip begins at Jokijärvi in Taivalkoski and ends at Kipinä below Pudasjärvi. You can participate in the event with a rowboat, a canoe or a kayak. About 300 people participate in the event in early July. The event is not a competition. Vuodesta 1982 lähtien järjestetty perinteikäs Iijoki-soutu on viisi päivää kestävä soutu- ja melontatapahtuma.

“Традиционный поход по реке И-Йоки, организованный впервые в 1982 году, длится пять дней. Ежедневно гребцы проходят от 30 до 40 километров. Протяжённость всего маршрута 160 километров. Маршрут проходит по изменчивой местности. На пути встречаются протоки, быстрины и более 100 порогов. Поход начинается с озера Йокиярви в Тайвалкоски и заканчивается около деревни Кипиня, расположенной ниже озера Пудасъярви. В походе можно принять участие на лодке, на каноэ и каяке. В этом мероприятии, проводимом в начале июля, участвует ежегодно около 300 человек, и оно не является спортивным соревнованием.

55


Fishing Kalastus

Рыбная ловля

The possibilities of fishing in Kuusamo Lapland are excellent. They are known in Finland and abroad. In 1989 the fly-fishing world championships were arranged on the fish-filled rivers of Kuusamo. The fishermen who arrived from all over the world appreciated the good catches: graylings and especially native lake trout, which rises from the Russian side to spawn in Kuusamo’s rivers. The rivers fulfill the wishes of any fisherman, although the fish are easier to catch with a hook and line or a net from the numerous lakes and ponds. In winter the fish are caught through a hole in the ice. One of the best known places for lake fishing is the Kylmäluoma camping area. It is one of Finland’s most popular camping sites, and also a valued fishing place. Kylmäluoma is situated in Taivalkoski. The terrain consists of stark pine forests and high ridges. The area’s lakes are well stocked with lake trout weighing several kilos. There are 54 kilometers of different kinds of trails for hikers, with campfires and lean-tos. Kylmäluoma was also selected as Finland’s best Caravan area.

56

Kuusamo Lapland- matkailualueen kalastusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Ne tunnetaan Suomessa ja myös maailmalla, sillä vuonna 1989 järjestettiin sen kalaisilla joilla, Kuusamossa, perhokalastuksen MM-kilpailut. Ympäri maailmaa saapuneet kalastajat osasivat arvostaa hyviä saaliita: harjusta ja erityisesti alkuperäistä järvitaimenta, joka nousee Venäjän puolelta Kuusamon jokiin kutemaan. Joet ovat kalastajien toiveiden täyttymys, vaikka lukuisilta järviltä ja lammilta saalista saa helpommin onkimalla tai verkoilla. Talvella kalastetaan jäähän kairatun reiän kautta. Eräs tunnetuimmista järvikalastuspaikoista on Kylmäluoman retkeilyalue. Se on yksi Suomen suosituimmista retkeilyalueista, ja lisäksi arvostettu kalastuskohde. Kylmäluoma sijaitsee Taivalkoskella. Sen maasto on karua männikkökangasta, jota korkeat harjujonot seurailevat. Alueen järviin istutetaan runsaasti useamman kilon kokoista järvitaimenta. Retkeilijöille on rakennettu 54 kilometriä erilaisia polkuja, ja niiden varsille tulentekopaikkoja ja laavuja. Kylmäluoma on valittu myös Suomen parhaimmaksi Caravan-alueeksi.

Возможности рыбной ловли в туристическом регионе Кусамо – Лапландия превосходные. Это известно как в Финляндии, так и за её пределами, поэтому в 1989 году на богатых рыбой реках Кусамо проводился мировой чемпионат по лову рыбы на мотыля. Приехавшие со всего света рыбаки сумели по достоинству оценить улов хариуса и особенно естественной озёрной кумжи, которая с российской стороны заходит на нерест в кусамские реки. Реки – это исполнение мечты любого рыбака, хотя удочкой и сетями легче ловить на многочисленных озёрах и ламбах. Зимой лов производится через лунку, просверленную во льду. Среди рыбаков-любителей озёрной рыбалки большой известностью и любовью пользуется туристическая зона «Кюльмялуома», которая является также наиболее популярным в Финляндии местом для туристических походов. «Кюльмялуома» расположена в Тайвалкоски. Местность представляет собой суровый сосновый песчаник, поросший вереском, в окружении гряды горных хребтов. В водоёмы области выпускается большое количество молоди озёрной кумжи, каждая весом до одного килограмма. Для туристов проложено 54 километра различных троп, вдоль которых устроены места для разведения огня и построены шалаши. «Кюльмялуома» объявлена лучшим местом в Финляндии для трейлерных караванов.


Fish Farming Kalanviljely The water farming units of the Game and Fisheries Research Institute (RKTL) maintain native fish populations by means of farming, research and breeding. Two units operate in Northeast Finland, Ohtaoja in Taivalkoski and Käylä in Kuusamo. The fish hatcheries of the Game and Fisheries Research Institute have been granted an international ISO-9001 certificate of quality. The certificate verifies the high quality of the hatcheries’ operation and proves that it takes the environment into consideration. The main product of the Taivalkoski unit is fertilized roe. It produces about 40 million fish eggs per year. Threatened species are also kept in Taivalkoski and Kuusamo. Altogether 13 species and subspecies of fish are kept there. Mostly there are whitefish, graylings, salmon, trout and Arctic char. The Game and Fisheries Research Institute (RKTL) produces nearly 20 species of fish and two species of crabs in Finland. There are about 70 differentiated stocks. In addition to hatchery products, the Game and Fisheries Research Institute also provides services related to fish farming, such as transportation and stocking. It also provides instruction in conjunction with roe and fry purchases. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vesiviljely-yksiköt pitävät yllä alkuperäisiä kalakantoja viljelyn, tut-

Рыбоводство kimuksen ja jalostuksen keinoin. KoillisSuomessa toimii kaksi yksikköä, Taivalkosken Ohtaoja ja Kuusamon Käylä. Riistan- ja kalantutkimuksen viljelylaitokset ovat saaneet kansainvälisen ISO-9001- laatusertifikaatin. Sillä ne voivat todistaa asiakkailleen toimintatapojensa laadukkuuden ja sen että toiminnassa otetaan ympäristö huomioon. Taivalkosken laitoksen päätuote on hedelmöitetty mäti. Sitä tuotetaan vuosittain noin 40:n miljoonan mätimunan verran. Taivalkoskella ja Kuusamossa säilytetään myös uhanalaisia lajeja. Kalalajeja ja niiden alalajeja on kaikkiaan 13. Eniten laitoksissa on siikaa, harjusta, lohta, taimenta ja nieriää. RKTL:n tuotannossa on koko Suomessa lähes 20 kalalajia ja kaksi rapulajia. Erilaistuneita kantoja on yhteensä noin 70. Viljelytuotteiden lisäksi tuotetaan viljelyyn liittyviä palveluita, kuten kuljetuksia ja istutuksia. Lisäksi annetaan viljelyneuvontaa mäti- ja poikashankintojen yhteydessä. Рыбоводческие подразделения Научно-исследовательского института хозяйственного использования дичи и рыбы поддерживают запасы естественных популяций рыб на основе разведения, исследований и селекции. В Северо-Восточной Финляндии работает два подразделения “Охтаоя” в Тайвалкоски и “Кяюля” в Кусамо.

Рыбоводные заводы НИИ хозяйственного использования дичи и рыбы получили международный сертификат качества ISO-9001, который свидетельствует о высоком качестве методов работы и об особом внимании к проблемам окружающей среды. Основная продукция рыбозавода Тайвалкоски ? это оплодотворённая икра. Ежегодно он производит около 40 миллионов икринок. В Тайвалкоски и Кусамо сохраняются такие виды рыб, которые находятся под угрозой исчезновения. Основных видов и их подвидов всего 13. Больше всего на заводах имеется сига, хариуса, лосося, тайменя и гольца. НИИ хозяйственного использования дичи и рыбы воспроизводит по всей Финляндии около 20 видов рыб и 2 вида раков. Всего в стране встречается 70 разновидностей рыб. Кроме рыбоводческой продукции заводы производят услуги, связанные с рыборазведением. Это транспортировка посадочного материала и его выпуск в водоёмы. Кроме того даются консультации по вопросам приобретения икры и мальков.

57


K

uusamo Lapland, situated somewhere between the North and the South, the East and the West, in northeastern Finland, is exotic country. The region’s fells and pristine wilderness have enticed many artists there to capture the region’s nature. Northeastern Finland’s own already deceased great cultural figures, novelist Reino Rinne from Kuusamo and Finland’s favorite author, novelist Kalle Päätalo from Taivalkoski, have in their works created strong images of northeastern Finland, and its people, lifestyle and culture. Every summer Taivalkoski arranges the Päätalo Week, which presents the local cultural heritage. During the week there is brisk discussion about Päätalo’s extensive production, and

Päätalo / Пяятало

participants can become familiar with cultural presentations and local nature. The Päätalo event gives many Finnish cultural leaders a unique opportunity to meet face to face with the living countryside and its still preserved authentic traditions. Material related to Päätalo’s production has been collected into the Päätalo Institute. Koillissanomat, a local newspaper founded by nature philosopher and novelist Reino Rinne, appears in northeastern Finland. In his time in the 1950s, the newspaper had an important influence on the conservation of Kuusamo’s large rivers and rapids. Kuusamo’s famous ”rapids wars” were fought at that time. As a result, the State of Finland protected the rapids and established

Rinne / Ринне

the unique Oulanka National Park. Rinne’s strong nature philosophy has also been broadly echoed internationally.

P

ohjoisen ja etelän, idän ja lännen välimaastossa sijaitseva Kuusamo Lapland, Koillis-Suomi, on eksoottista seutua. Tunturit ja koskematon erämaaluonto ovat houkutelleet sinne monia taiteilijoita tallentamaan sen luontoa. Koillis-Suomen omat, nyt jo edesmenneet suuret kulttuuripersoonat, kirjailija Reino Rinne Kuusamosta ja Suomen kansan suosikkikirjailija, kirjailija Kalle Päätalo Taivalkoskelta ovat tuotannossaan luoneet vahvoja mielikuvia Koillismaasta, sen ihmisistä, elämäntavoista ja kulttuurista. Taivalkoskella järjestetään joka kesä

Culture Kulttuuri Культура

58


paikallista kulttuuriperintöä esittelevä Päätaloviikko. Sen aikana keskustellaan vilkkaasti Päätalon laajasta tuotannosta, tutustutaan kulttuuriesityksiin ja paikalliseen luontoon. Päätalo-tapahtuma antaa monelle suomalaiselle kulttuurivaikuttajalle ainutlaatuisen tilaisuuden kohdata elävä maaseutu ja sen yhä aitoina säilyneet perinteet. Päätalon tuotantoon liittyvää materiaalia on kerätty Päätalo-instituuttiin. Koillis-Suomessa ilmestyy alueellinen sanomalehti Koillissanomat, jonka perusti luontofilosofi ja kirjailija Reino Rinne. Lehti vaikutti hänen aikanaan keskeisesti Kuusamon suurten jokien ja koskien suojeluun 1950-luvulla. Tuolloin käytiin Kuusamon kuulut ”koskisodat”. Niiden seurauksena Suomen hallitus suojeli kosket ja perusti samalla Oulangan ainutlaatuisen kansallispuiston. Rinteen vahva luonnonfilosofia on saanut laajasti kansainvälistäkin vastakaikua.

Р

асположенная между севером и югом, востоком и западом, регион Кусамо – Лапландия, или Северо-Восточная Финляндия является экзотическим краем. Горы, нетронутая таёжная природа привлекает сюда многих художников для её изображения. Крупные представители культуры, а ныне покойные писатели Рейно Ринне из Кусамо и любимец финского народа писательпрофессор Калле Пяятало из Тайвалкоски воссоздали в своём творчестве яркие картины СевероВосточной Финляндии, рассказали о его людях, образе жизни и культуре. Каждое лето в Тайвалкоски проводится неделя Пяятало, отражающая местную культурную традицию. Её участники оживлённо обсуждают обширное творчество писателя, смотрят театральные постановки, знакомятся с местной жизнью и природой. Неделя Пяятало предоставляет многим культурным деятелям

Финляндии исключительную возможность увидеть подлинную жизнь сельской местности и настоящие народные традиции. Материалы, связанные с творчеством Пяятало, хранятся в институте, носящем его имя. В Северо-Восточной Финляндии выпускается областная газета “Койллиссаномат”, которую основал натурфилософ и писатель Рейно Ринне. В 1950-е годы газета оказала существенное влияние на охрану рек и водопадов. Тогда в Кусамо велась знаменитая, так называемая “война водопадов”. В итоге правительство Финляндии вынуждено было защитить водопады и одновременно основать уникальный национальный парк “Оуланка”. Глубокие натурфилософские идеи Рейно Ринне вызвали широкий международный резонанс.

59


Pentik Oy

АО «Пентик»

Pentik Oy is an international chain of interior decorating stores. The company has over 80 stores in Finland, Sweden, Norway, and Switzerland. Known for its ceramic products, Pentik also offers a large range of interior decorating products, from textiles to furniture. The company’s own designers design both standard models and models lines that change with the seasons. The company’s own ceramics factory is located in Posio, in Finnish Lapland. The factory produces over one million ceramic products a year.

60

The Pentik-mäki Culture Center is also located in Posio. Over a period of thirty years it has become a diversified culture, shopping, and tourist destination. Last year over 110,000 people from all over the world came to Pentik-mäki, where they visited the museums, art exhibitions, and Pentik’s largest store. Pentik Oy on kansainvälinen sisustusmyymäläketju. Yrityksellä on yli 80 myymälää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Sveitsissä. Keramiikasta tunnettu Pentik tarjoaa myös laajan valikoiman sisustustuotteita tekstiileistä huonekaluihin. Yrityksen omat muotoilijat suunnittelevat perusmalliston lisäksi vuodenaikojen mukaan vaihtuvat mallistot. Yrityksen oma keramiikkatehdas sijaitsee Posiolla, Lapissa. Tehtaassa valmistuu vuosittain yli miljoona keramiikka tuotetta. Posiolla sijaitsee myös Kulttuurikeskus Pentik-mäki, josta on yli kolmen

vuosikymmenen saatossa syntynyt monipuolinen kulttuuri- ja ostosmatkailukohde. Viime vuonna Pentik-mäellä kävi yli 110 000 vierailijaa ympäri maailmaa tutustumassa museoihin, taidenäyttelyihin sekä Pentikin suurimpaan myymälään. АО «Пентик» - это международная дизайнерская торговая сеть. Фирма имеет 80 магазинов в Финляндии, Швеции, Норвегии и Швейцарии. Получивший известность как производитель керамики, «Пентик» предлагает также широкий ассортимент товаров для интерьера от тканей до мебели. Дизайнеры фирмы разрабатывают как основные модели, так и меняющиеся сезонные образцы. Собственный керамический завод фирмы находится в Посио, в Лапландии. Ежегодно завод изготовляет более миллиона керамических изделий. В Посио находится также культурный центр «Гора Пентика», который в течение трёх десятилетий превратился в многообразный культурный и торговый туристический объект. В прошлом году 110 000 туристов со всего мира посетили «Гору Пентика», где они познакомились с музеями, художественными выставками и самым большим магазином фирмы «Пентик».


Bjarmia Oy

АО “Биармия”

Bjarmia Oy has manufactured unique, hand-made ceramic products in Kuusamo since 1974. Bjarmia’s creations are inspired by Kuusamo’s nature: deep wilderness, hills, bogs, clean bodies of water – and a strong sense of one’s own roots. Bjarmia House in the center of Kuusamo is an interesting place to visit. Visitors can watch ceramic products being made and purchase products in a shop that covers two floors. The shop’s wide range of products includes not only ceramic products, but also souvenirs, handicrafts, and interior decorating products. Bjarmia House also has a well-stocked Marimekko shop and a pleasant sitting room café.

Jo vuodesta 1974 lähtien Kuusamossa toiminut Bjarmia Oy valmistaa käsityönä yksilöllistä keramiikkaa. Luomisen innoittajana on Kuusamon luonto: syvä erämaa, vaarat, suot, puhtaat vedet – sekä vahva tietoisuus omista juurista. Bjarmia-talo Kuusamon keskustassa on mielenkiintoinen käyntikohde. Vierailijat voivat seurata keramiikan valmistusta sekä tehdä ostoksia kaksi kerrosta käsittävässä myymälässä. Myymälän monipuoliseen valikoimaan kuuluu keramiikan ohella matkamuistot, käsityöt ja sisustustuotteet. Talossa on myös laajan valikoiman Marimekko-myymälä sekä viihtyisä olohuonekahvila.

Уже с 1974 года, находящееся в Кусамо АО «Биармия», изготавливает ручным способом самобытную керамику. Вдохновителем творчества служит родная природа Кусамо: глухая тайга, сопки, болота, чистые воды, а также крепкое ощущуние своих корней. Дом «Биармия», построенный в центре Кусамо, является интересным объектом посещения. Гости могут здесь понаблюдать за процессом изготовления керамики и сделать покупки в магазине, расположенном на двух этажах. Помимо керамики, в разнообразный ассортимент магазина включены сувениры, изделия ручной работы и дизайна. В здании находится также фирменный магазин «Маримекко» с широким выбором одежды и уютное кафе-гостиная.

61


Northeast Finland’s Art Koillis-Suomen taide Искусство Северо-Восточной Финляндии Lapland’s and Northeast Finland’s nature has entranced many artists. In 1892 Finland’s national artist, Akseli Gallen-Kallela, painted his famous paintings, Paimenpoika, Palokärki and Mäntykoski at Lake Paanajärvi, which at that time belonged to Finland. The pictures of Karelia taken by photographer I. K. Inha have preserved the scenery of northeastern Finland and Lake Paanajärvi from the end of the 19th century. Several artists live and work in northeastern Finland. Kuusamo Folk High School has been an important educational institute for artists. Lapin ja Koillis-Suomen luonto on lumonnut monet taiteilijat. Suomen kansallistaiteilija Akseli Gallen-Kallela maalasi vuonna 1892 tuolloin Suomeen kuuluvalla Paanajärvellä kuuluisat taulunsa Paimenpoika, Palokärki ja Mäntykoski. Valokuvaaja I. K. Inhan ottamat valokuvat Vienan Karjalasta ovat myös säi-

62

lyttäneet 1800-luvun lopun maisemat koillisesta Suomesta ja Paanajärveltä. Koillis-Suomessa elää ja työskentelee useita taiteilijoita. Kuusamon kansanopisto on ollut tärkeä taiteenharrastajien koulutuspaikka. Природа Лапландии и СевероВосточной Финляндии покорила многих художников. Национальный художник Финляндии Аксели Галлен-Каллела написал в 1892 году в Панаярви, принадлежавшем в те времена Финляндии, свои известные картины «Пастушок», «Чёрный дятел» и «Мянтюкоски». Фотограф И.К. Инха, посетивший в конце позапрошлого века поморскую Карелию, запечатлел также пейзажи Северо-Восточной Финляндии и Панаярви. В Северо-Восточной Финляндии живёт и работает несколько художников. Народное училище в Кусамо является для любителей искусства важным местом учёбы.


Nature photography Luontovalokuvaus Природа – объект фотоискусства Juhani Kinnunen has photographed Kuusamo’s scenery, and his photographs have appeared on millions of postcards. Finland’s most valued photography award – a gold-plated Hasselblad camera – was given to Helli and Timo Litendahl. Tens of copies of Tauno Kohonen’s Light in the Wilderness photo exhibition have traveled around the world, reaching millions of viewers over a period of four years. In Kuusamo you can also become familiar with nature photographer Hannu Hautala’s Hannun jäljet exhibition. The well-known photographer’s nature photos have also appeared in tens of books. Juhani Kinnunen on valokuvannut Kuusamon maisemia ja niistä on tehty miljoonia postikortteja. Suomen arvokkaimman valokuvapalkinnon – kullatun Hasselblad- kameran ovat saaneet Helli ja Timo Litendahl. Tauno Kohosen Valoa erämaassa –valokuvanäyttelyt ovat kiertäneet kymmenenä kopiona ympäri maailmaa neljän vuoden ajan saavuttaen miljoonia katsojia.

Kuusamossa voi tutustua myös kymmeniä luontokuvakirjoja kuvanneen, suurelle yleisölle tutuksi tulleen, luontokuvaaja Hannu Hautalan Hannun jäljet- näyttelyyn. Юхани Киннунен снимает кусамские пейзажи, а из его фотоснимков изготавливаются миллионы почтовых открыток. Самая ценная награда Финляндии, позолоченный фотоаппарат «Хасселблад», вручена Хелли и Тимо Литендаль. В течение четырёх лет, привлекая миллионы посетителей, фотовыставка Тауно Кохонена под названием «Свет в Тайге» в десяти копиях демонстрируется по всему миру. В Кусамо можно также познакомиться с выставкой под названием «Следы Ханну» известного широкой публике фотопейзажиста Ханну Хаутала, иллюстрировавшего десятки книг о природе.

63


Kuusamo House - Culture Center Kuusamotalo - kulttuurikeskus Культурный центр “Кусамотало” Kuusamo House, designed by architect Arto Sipinen, is Northeast Finland’s largest culture and congress facility. It was completed in 1996. Dozens of meetings, congresses and seminars are arranged at Kuusamo House each year. The acoustics and versatile audiovisual technology of the over 500-seat Oulanka Hall are especially suitable for large, demanding events, like international congresses and seminars and various types of cultural and art events.

64

One of the best known events of Kuusamo House is the increasingly international Kuusamo Nature Photo nature photography event, which has been arranged since 1996. The event includes exhibitions, photo presentations and displays, nature photographers’ seminars and a nature photography contest open to everyone. Northeast Finland’s authentic culture and beautiful nature have enticed nature buffs from around the world to the event.

Koillis-Suomen suurin kulttuuri- ja kongressitila on arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema Kuusamotalo. Se valmistui vuonna 1996. Kuusamotalossa järjestetään vuosittain kymmeniä kokouksia, kongresseja ja seminaareja. Yli 500-paikkaisen Oulankasalin akustiikka ja monipuolinen audiovisuaalinen tekniikka soveltuvat erinomaisesti suuriin ja vaativiin tilaisuuksiin kuten kansainvälisiin kongresseihin ja seminaareihin sekä erilaisiin kulttuurija taidetapahtumiin.


Yksi Kuusamo-talon tunnetuimmista tapahtumista on vuodesta 1996 järjestetty, ja yhä enemmän kansainvälistyvä Kuusamo Nature Photo luontokuvatapahtuma. Sen ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, kuvaesitelmät ja näytännöt, luontokuvaajien seminaarit sekä yleinen luontovalokuvauskilpailu. Koillis-Suomen aito kulttuuri ja kaunis luonto on houkutellut sinne luontoharrastajia ympäri maailmaa. Крупнейшее в СевероВосточной Финляндии здание культурного центра “Кусамотало”, спроектированное архитектором Арто Сиписеном, является также местом проведения конгрессов. Здание построено в 1996 году. Ежегодно здесь проводятся

десятки съездов, конгрессов и семинаров. Акустика и разнообразная аудиовизуальная техника зала “Кусамотало”, насчитывающего более 500 мест, как нельзя лучше подходят для проведения таких крупных и ответственных мероприятий, как например, международные конгрессы и семинары, различные культурные и художественные фестивали. Одно из наиболее известных культурных мероприятий в “Кусамотало” ? это организованный впервые в 1996 году и постепенно приобретающий международную известность художественный фестиваль “Кусамо Натур Фото”. В его программу входят выставки, лекции по изобразителному искусству, спектакли, семинары

для фотохудожников-пейзажистов, а также всеобщий конкурс фотографий. Неподдельность культуры и красота природы привлекают в Северо-Восточную Финляндию любителей природы со всего мира.

65


I

Forestry Metsätalous Лесное хозяйство

66

n Northeast Finland, like everywhere else in the country, forestry is primarily based on family forestry. It is controlled by the 150-year-old principle of planting three or four saplings in place of each tree that is felled, in order to guarantee the growth of new forest. As an integral part of this activity, local forestry associations provide assistance in forest use. They take care of their members’ forests with expertise. One of the principles of sustainable forestry is that more trees are growing than are consumed. Development is monitored closely, and it is controlled by means of forest certification (FFCS), for one. The system ensures that Northeast Finland’s most important wood products are produced on the principle of sustainable development, which takes into consideration biotopes, organisms and the demands of reindeer husbandry. Forests are important to local people in many ways. For example, in some years the income from berry picking has exceeded the income from forest sales. Forests are also valued from the viewpoint of leisure time and hunting.


K

aikkialla Suomessa, myös Koillis-Suomessa metsätalous perustuu pääsääntöisesti perhe- metsätalouteen. Sitä on säädellyt jo 150 vuotta vanha periaate, jonka mukaan yhden kaadetun puun tilalle on istutettava kolme tai neljä uutta tainta turvaamaan uuden metsän kasvu. Toiminnan luonteeseen kuuluu, että metsien käytössä avustavat paikalliset metsänhoitoyhdistykset. Ne hoitavat jäsentensä metsäasiat hyvällä asiantuntemuksella. Kestävän metsätalouden periaatteisiin kuuluu, että puuta kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Kehitystä seurataan tarkasti, ja sitä valvotaan muun muassa metsäsertifioinnin (FFCS) avulla. Järjestelmä takaa, että Koillis-Suomen merkittävimmät puutuotteet on tuotettu kestävän käytön periaatteella, joka ottaa huomioon biotoopit, eliöt ja muun muassa porotalouden vaatimukset. Paikalliselle väestölle metsällä on suuri ja moninainen merkitys. Tästä kertoo sekin, että metsämarjojen poiminnasta saatu tulo on joinakin vuosina ollut suurempi kuin varsinainen metsänmyyntitulo. Metsää arvostetaan myös vapaa-ajan ja metsästysharrastuksen näkökulmasta.

В

Северо-Восточной Финляндии, как и везде в стране, лесное хозяйство, как правило, основывается на семейном ведении лесного хозяйства. Согласно установленному принципу, существующему уже 150 лет, на место одного вырубленного дерева следует посадить три или четыре, чтобы обеспечить рост нового леса. Для лесохозяйственной деятельности характерно то, что местные лесоводческие ассоциации оказывают своим членам помощь в вопросах лесопользования и решают их с хорошим знанием дела. В соответствии с принципом развития лесного хозяйства на устойчивой основе, необходимо, чтобы рост леса опережал его потребление. За развитием лесного хозяйства ведётся внимательное наблюдение. Надзор производится, в частности, на основе лесной сертификации (FFCS). Система даёт гарантию того, что наиболее значимая

древесная продукция СевероВосточной Финляндии изготовлена в соответствии с приниципом использования леса на устойчивой основе с учётом биотопа организмов и особенно требований оленеводства. Лес играет в жизни местного населения большую и многообразную роль. Об этом свидетельствует и то, что в некоторые годы доходы, полученные от сбора лесных ягод, превышали непосредственные доходы от продажи леса. Лес ценится и с точки зрения проведения досуга, в частности охоты.

67


Oulu Vocational College, Taivalkoski Unit Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö Подразделение профтехучилища региона Оулу в Тайвалкоски Finnish forestry includes high-quality education. Students studying to be forest tractor operators in Oulu Vocational College’s (OSAO’s) Taivalkoski Unit train with state-of-the-art simulators. The Unit is a modern vocational institute of forestry and natural resources, where the number of applicants has repeatedly exceeded the number of openings. The Taivalkoski Unit has close connections to working life. The cus-

68

tomer-oriented education is under continuous development. Education is provided to basic and continuing education students as well as companies that want to maintain their expertise in forestry. OSAO’s Taivalkoski Unit also educates earth construction machinery operators, practical nurses, and professionals in the mechanical and metal industries and the catering sector. Information technology is utilized ex-

tensively in all education. Education is planned on the basis of the needs of students and the surroundings. A quality system assures the quality of the education services. Suomalaiseen metsätalouteen kuuluu korkeatasoinen koulutus. Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Taivalkosken yksikössä metsäkoneenkuljettajiksi opiskelevien käytössä ovat alan uusimmat simulaattorit. Yksikkö on nykyaikai-


nen metsä- ja luonnonvara-alan oppilaitos, jonka hakijamäärä on toistuvasti ylittänyt aloituspaikkojen määrän. Taivalkosken yksiköllä on tiiviit yhteydet työelämään. Asiakaslähtöistä koulutusta kehitetään jatkuvasti. Koulutusta järjestetään perus- ja jatko-opiskelijoille sekä yrityksille, jotka haluavat pitää yllä metsään liittyvää tietotaitoa. OSAO:n Taivalkosken yksikössä koulutetaan myös maarakennuskoneenkuljettajia, lähihoitajia, kone- ja metallialan sekä cateringalan ammattilaisia. Tietotekniikkaa hyödynnetään koulutuksessa laajasti. Koulutuksen suunnittelun pohjana ovat opiskelijoiden ja ympäristön tarpeet. Koulutuspalvelujen taso on varmistettu laatujärjestelmällä.

Финскому лесному хозяйству присущ высокий уровень учебной подготовки. В распоряжении учащихся, обучающихся, в расположенном в Тайвалкоски, подразделении профтехучилища региона Оулу, имеются новейшие моделирующие устройства и механизмы. Подразделение является современным учебным заведением в области лесного хозяйства и использования природных ресурсов, где количество желающих поступить учиться из года в год превышает количество принятых на учёбу. Подразделение в Тайвалкоски имеет тесные контакты с

трудовой жизнью. В соответствии с клиентурными потребностями, процесс обучения постоянно совершенствуется. Преподавание организовывается как для основных учащихся, так и для нуждающихся в повышении квалификации, а также для предприятий, желающих соответствовать требованиям новых технологий в области лесного дела. Подразделение профтехучилища региона Оулу в Тайвалкоски готовит также водителей землеройных и строительных машин, медицинских сестёр, механиков, обработчиков металлов и специалистов общественного питания. В процессе обучения широко используется компьютерная техника. В основе учебной программы лежат запросы обучаемых и требования окружающей среды. Уровень обучения подкреплён системой качества.

69


Pölkky Oy АО “Пёлккю” Pölkky Oy is the largest privately owned wood-processing company in North Finland. The sawmills and reprocessing plants in the Pölkky Group are located in Kuusamo and Taivalkoski in the middle of the Finland’s prime timber producing area in northeastern Finland. Seventy percent of our output is pine and 30 % is spruce. Pölkky also operates a pressure treatment plant in Oulu. Pölkky has a longstanding reputation as an innovative and reliable supplier to both merchants and manufacturers throughout the wood industry. Our extensive selection of wood products includes articles for numerous purposes. Thanks to our logistics expertise and our professional, dependable personnel, you can rely on Pölkky to deliver the right products at the right time. Our range of versatile wood products has been developed to meet to the demands of each item’s specific end-use. The POLKKY product family offers you an extensive selection standard and specially cut sawn timber as well as various processed wood products. Pölkky Oy is Santa Claus’s official wood supplier. Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky konsernin sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat maan parhaan puuraaka70

ainealueen keskellä Kuusamossa ja Taivalkoskella. Tuotannostamme 70 % on mäntyä ja 30 % kuusta. Oulussa Pölkyllä on painekyllästyslaitos. Pölkky on osaava ja toimintavarma teollisuuden sekä puutavaraliikkeiden tavarantoimittaja. Olemme siirtäneet kokemuksemme sinun eduksesi. Laajasta puutuotteiden valikoimastamme löytyy korkealaatuiset tuotteet moneen kohteeseen ja käyttötarkoitukseen. Nykyaikaisen logistisen osaamisen sekä asiantuntevan ja vastuullisen henkilökunnan ansiosta asiakkaamme saavat aina oikeanlaatuiset tuotteet oikeaan aikaan toimitettuina. Tuotevalikoimamme on kehitetty vastaamaan loppukäyttökohteiden erityistarpeita. POLKKY-tuoteperheestä löydät laajan valikoiman vakio- ja erikoissahatavaraa sekä erilaisia puutuotejalosteita. Pölkky Oy on joulupukin virallinen puutoimittaja. АО «Пёлккю» является самым крупным частным переработчиком древесины в северной Финляндии. Лесопильные заводы и предприятия глубокой переработки древесины концерна «Пёлккю», находящиеся в Кусамо и Тайвалкоски, расположены в центре лучших запасов древесного сырья. 70 процентов производственного сырья составляет сосна, а 30 процентов – ель. «Пёлккю» владеет в г. Оулу предприятием по пропитке

древесины под давлением. «Пёлккю» пользуется авторитетом квалифицированного и надёжного поставщика пиломатериалов для промышленных и лесоторговых предприятий. Фирма использует свой опыт для блага потребителя. Среди обширного ассортимента деревянных изделий имеются высококачественные товары для разных нужд и целей. Благодаря современным достижениям логистики, а также компетентному и ответственному персоналу наши клиенты всегда получают изделия нужного качества и в нужное время. Ассортимент изделий разработан в соответствии со специальными требованиями объектов конечного использования. Семейство изделий «Пёлккю» представляет собой широкий выбор стандартных и специальных пиломатериалов, а также различных товаров из древесины. АО «Пёлккю» является официальным поставщиком деревьев для деда-мороза.


Ku u s a m o n H i r s i t a l o t O y АО «Кусамские бревенчатые дома» Kuusamo Log Houses in Kuusamo is a wood processing company producing a large variety of log buildings such as holiday homes, villas, cottages and saunas of which about 30 % is exported to more than 10 countries in Europe and Asia.

The harsh climate in Northern Finland forces the pines to grow slowly. As a result of this, the trees produce very tight ringed timber that has excellent strength, fantastic structural properties and low moisture content. Thanks to our location near the Arctic Circle, we are able to use this highly durable redwood pine as our major raw material. Locating in the heart of most popular tourist resort in Finland, we have been able to secure lots of orders from private and corporate customers in the tourism industry and have become real experts in holiday home business why we have become the third largest manufacturer of log produced holiday homes in our country. A log house made from natural materials provides a very healthy living environment, as the log is allowed to breathe which provides the perfect balance of humidity and temperature inside the log house.

Kuusamon Hirsitalot Oy on arvostettu pohjoissuomalainen teollisuusyritys, joka valmistaa korkealaatuisia, asiakkaan tarpeiden mukaan suunniteltuja omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja sekä muita ekologisia puurakennuksia. Tuotantolaitoksemme ovat Kuusamossa, ankaran talven ja arktisen kesän karaiseman pohjoisen männyn parhaiden raaka-ainelähteiden keskellä. Tästä puusepänteollisuudenkin tavoittelemasta raaka-aineesta sahaamme ja höyläämme kuuluisan Kuusamo-hirren sekä vankat katto- ja lattiakannakkeet. Jäljelle jäävistä puun pintaosista valmistamme rakennuksiimme punahohtoiset katto- ja seinäpaneelit sekä lattialaudat. Erinomaisen raaka-aineen lisäksi asiakkaamme arvostavat tuotteissamme niiden ekologisuutta ja turvallisuutta sekä niissä asumisen terveellisyyttä. Sijaintimme Suomen suosituimman matkailualueen sydämessä on tehnyt meistä ekologisen loma-asuntorakentamisen erityisosaajan, minkä seurauksena Kuusamo Hirsitalot on kasvanut kolmanneksi suurimmaksi hirsimökkien ja hirsihuviloiden toimittajaksi kotimaan markkinoilla. АО “Кусамские бревенчатые дома” – это признанное северофинское предприятие по производству спроектированных в соответствии с запросами клиентов высококачественных особняков, коттеджей и других экологически чистых построек.

Наше предприятие расположено в Кусамо среди закалённых суровой зимой и арктическим летом северных сосновых лесов, являющихся наилучшим источником сырья. Из этого сырья, которое стремится использовать и мебельная промышленность, мы пилим и строгаем знаменитые кусамские брёвна, а также крепкие потолочные балки и лежни для пола. Из оставшихся наружных частей древесины мы изготавливаем для наших строений имеющие красноватый оттенок потолочные и стенные панели, а также половые доски. Кроме превосходного качества сырья, наши клиенты высоко ценят экологичность и безопасность нашей продукции, а также благотворное влияние жилых построек на здоровье. Наше расположение в самом сердце наиболее популярной в Финляндии туристической зоны сделало из нас высококлассных специалистов в области экологически чистого коттеджного строительства, в результате чего АО «Кусамские бревенчатые дома» стало третьим по объему продукции поставщиком бревенчатых коттеджей и дач на отечественных рынках.

71


Forestry in Russian Karelia - Vector Oy Venäjän Karjalan metsätalous - Vector Oy Лесное хозяйство Республики Карелия – АО «Вектор» Across the border between Finland and Russia near Kuusamo are the Louhe district and the city of Pääjärvi in the Karelian Republic. The city is surrounded by vast forests. Pääjärvi is known for its timber refining. Vector Oy was established there. The company’s main areas of operation are timber refining, timber acquisition, and tourism. The timber department is located in Pääjärvi, and it is equipped with high-quality machinery and a drying chamber, which guarantee high quality products. The main market areas are the Karelian Republic and the Murmansk region. Refined timber is also exported to Finland. As a multi-field company, Vector Oy has constructed a ”Niskan kylä” wilderness center in the village of Niska, which includes six pleasant cabins, a sauna, and a restaurant. In the future the wilderness center will also include 72

a swimming pool, a smoke sauna, and satellite TV. Vector Oy and Rukapalvelu have developed tourism products for tourists arriving via Kuusamo. In the village of Niska you can go trekking, boating, fishing, skiing, or snowmobiling. There is a separate snowmobile track, a sledding hill, and other fun activities for families with children. The village of Niska is a good destination for both groups and individual tourists. Kuusamon lähellä Suomen ja Venäjän rajan toisella puolella sijaitsee Karjalan tasavallan Louhen piiri ja Pääjärven kaupunki, jota laajat metsät ympäröi. Pääjärvi on tunnettu puunjalostuksesta. Sinne on perustettu Vector Oy yhtiö, jonka päätoimialat ovat puunjalostus, puunhankinta ja matkailu. Puuosasto sijaitsee Pääjärvellä ja se on varustettu korkeatasoisilla koneilla

ja kuivauskaapilla, joka varmistaa tuotteiden korkean laadun. Päämarkkinaalueet ovat Karjalan tasavalta ja Murmanskin alue. Myös Suomeen viedään jalostettua puuta. Monialayrityksenä Vector Oy on rakentanut Niskan kylässä ”Niskan kylä” eräkeskusta, johon kuuluu kuusi mukavaa mökkiä, sauna ja ravintola. Tulevaisuudessa eräkeskuksessa on myös uima-allas, savusauna ja sateliitti-TV. Vector on kehittänyt Rukapalvelun kanssa matkailutuotteita Kuusamon kautta tuleville matkailijoille. Niskan kylässä voi retkeillä, veneillä, kalastaa, hiihtää ja ajaa moottorikelkalla. Lapsiperheille on oma kelkkailurata, pulkkamäki ja muuta hauskaa. Niskan kylä on hyvä kohde sekä ryhmille että yksityisille matkailijoille.


Недалеко от Кусамо по другую сторону финской границы на территории России расположен Лоухский район Республики Карелия и посёлок Пяозеро, окружённый со всех сторон обширными лесами. Пяозеро известен как центр деревообрабатывающей промышленности. Здесь создано предприятие АО «Вектор», основные сферы деятельности которой – это переработка древесины, лесозаготовки и туризм. Деревообделочный цех, расположенный в Пяозере, оборудован высококлассными станками и сушильными шкафами, что обеспечивает высокое

качество продукции. Основные рынки сбыта – это Республика Карелия и Мурманская область. Переработанная древесина поставляется также в Финляндию. Многопрофильное предприятие АО »Вектор» построило в деревне Зашеек туристическую базу под названием «Деревня Зашеек», включающую шесть комфортабельных домиков, сауну и ресторан. В будущем планируется построить на базе бассейн, чёрную баню и провести спутниковое телевидение. «Вектор» вместе с «Рукапалвелу» совершенствует туристическую продукцию, предназначенную для туристов, приезжающих через

Кусамо. В деревне Зашеек можно совершать пешие или лодочные прогулки, рыбачить, кататься на лыжах и снегоходах. Для детей с родителями имеется своя санная трасса и горка для катания на саамских санках, а также много других развлечений. Деревня Зашеек является прекрасным объектом как для туристических групп, так и для индивидуальных туристов.

Sweden Ruotsi Швеция

Norway Norja Норвегия

Finland Suomi Финляндия

Russia Venäjä Россия

73


Industry and Services

Teollisuus ja kaupalliset palvelut Промышленность и торговые услуги

N

ortheast Finland is also a region of modern, manyfaceted industrial operation. The tourism industry is the largest source of income, although the number of new IT and service industry jobs is rapidly increasing. Industry based on traditional agriculture and forestry is still flourishing. The food industry uses raw material grown in a clean environment. The sawmill industry has always been one of the region’s largest employers. Metalwork is also mastered in Northeast Finland, where a large machine shop manufactures propellers for ships plying the world’s oceans. The town of Kuusamo is the commercial center of Northeast Finland, although the other municipalities in the region provide all necessary private services. Services are concentrated in the center of town and the adjoining shopping centers. Prisma and Citymarket offer the services of large department stores for a wide range of customers. After all, nearly a million tourists a year visit Kuusamo. The center of Kuusamo has several hotels, restaurants, pizzerias and souvenir stores. The town has several car dealers, where the most common makes can be found.

K

oillis-Suomi on myös moderni, monipuolisen teollisen toiminnan alue. Matkailuteollisuus on suurin toimeentulon lähde, vaikka uuden IT- ja palveluteollisuuden työpaikat ovat nopeasti lisääntyneet. Perinteinen maa- ja metsätalouteen pohjautuva teollisuus on edelleen

74

voimissaan. Elintarviketeollisuus saa puhtaassa luonnossa kasvaneet raaka-aineet. Sahateollisuus on ollut yksi alueen suurimmista työllistäjistä kautta aikojen. Koillis-Suomessa osataan myös metallityöt, sillä siellä toimii suuri konepaja, jossa valmistetut laivojen potkurit kyntävät maailman merillä. Koillis-Suomen kaupallinen keskus on Kuusamon kaupunki, vaikka alueen muissakin kunnissa on kaikki tarvittavat yksityiset palvelut. Palvelut ovat keskittyneet kaupungin keskustaan ja sen vieressä oleviin ostoskeskuksiin. Prisma ja Citymarket tarjoavat suurten tavaratalojen palvelut laajalle asiakaskunnalle. Käyhän Kuusamossa vuosittain lähes miljoona matkailijaa. Kuusamon keskustassa on useita hotelleja, ravintolaita, pizzerioita ja matkamuistoliikkeitä. Esimerkkinä palvelujen runsaudesta ovat useat autokaupat. Niistä löytyvät yleisimmät automerkit.

С

еверо-Восточная Финляндия является также регионом современной разнообразной производственной деятельности. Туристическая индустрия является самым значительным источником благосостояния, хотя количество рабочих мест в сфере новой информационной технологии и производства услуг стремительно выросло. Связанная с сельским и лесным хозяйством, традиционная промышленность по- прежнему

сохраняет свои позиции. Пищевая промышленность использует сырьё, полученное в условиях чистой природы. Лесопильная промышленность во все времена являлась основным работодателем в регионе. В Северо-Восточной Финляндии владеют также навыками работы по металлу. Там имеется крупный механический завод по изготовлянию гребных винтов для судов, бороздящих мировые океаны. Город Кусамо является коммерческим центром Северо-


Commercial Восточной Финляндии, хотя в других муниципальных округах также имеются все необходимые частные услуги. Услуги сосредоточены главным образом в центре города и в находящихся поблизости торговых центрах. Универсальные магазины “Призма” и “Ситимаркет” обслуживают огромное количество клиентов, поскольку около миллиона туристов ежегодно посещает Кусамо. В центре города расположено несколько гостиниц, ресторанов, пицерий и сувенирных магазинов.

Примером изобилия оказываемых услуг являются многочисленные автосалоны, в которых продаются в основном традиционные марки автомобилей.

75


Mechanical Engineering Industry Taivalkosken konepajateollisuus Металлообрабатывающая промышленность Telatek Oy, a machine shop founded in Raahe in 1977, specializes in industrial coating and maintenance technology. The company’s strategy is to lower the maintenance costs of industry by developing coating and machining technologies that extend the life and operational reliability of machinery by preventing wear and corrosion. As a result of the company’s development work, the reliability and life of customers’ equipment have improved and maintenance and repair times have become shorter. The developed products have also been patented. Telatek has customers in nearly all branches of industry, including power plants, paper, wood, steel and cellulose industries and shipyards. The company has customers around the world. Rudder propeller bodies for large icebreakers and cruisers are manufactured at the former Rautaruukki railroad car factory in Taivalkoski. The factory still manufactures railroad cars, also. The Taivalkoski factory is a machine shop specialized in demanding welding, thermal treatment and surface treatment. The factory has good production facilities and up-to-date machinery and equipment. The number of emloyees is about 100. Vuonna 1977 perustettu raahelainen konepaja Telatek Oy on erikoistunut teollisuuden pinnoitus- ja kunnossapitoteknologiaan.

76

Yhtiön strategiana on teollisuuden ylläpitokustannusten alentaminen kehittämällä pinnoite- ja työstötekniikoita, jotka pidentävät koneistojen ikää ja toimintavarmuutta estämällä niiden kulumisen ja syöpymisen. Suoritetun kehitystyön tuloksena on ollut asiakkaiden laitteiden lisääntynyt käyttövarmuus ja elinikä sekä toisaalta nopeat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Kehitetyistä tuotteista on myös saatu patentteja. Telatekin asiakkaita löytyy lähes kaikilta teollisuuden aloilta. Niitä ovat voimalaitokset, paperi-, puu-, teräs- ja selluteollisuus sekä laivatelakat. Asiakkaita on ympäri maailmaa. Rautaruukin entisessä junanvaunutehtaassa Taivalkoskella valmistetaan ruoripotkurin runkoja suuriin jäänmurtajiin ja risteilijöihin. Lisäksi tehdään edelleen myös ratakalustoa. Taivalkosken tehdas on vaativaan hitsaukseen, lämpö- ja pintakäsittelyyn erikoistunut konepaja. Tehtaalla on hyvät tuotantotilat sekä ajanmukainen kone- ja laitekanta. Työntekijöitä on noin 100 henkilöä. Построенный в Рахе в 1977 механический завод АО “Телатек”, специализируется в производстве облицовочных и защитных покрытий для промышленных предприятий. Стратегическая задача фирмы - сокращение расходов на содержание машинного оборудования путём

совершенствования технологии изготовления облицовочных покрытий. Предохраняя механизмы от износа и коррозии, они продлевают время их эксплуатации и надёжность. В результате развития технологии оборудование клиентов стало более безопасным и долговечным, а с другой стороны ускорило их обслуживание и ремонт. Новой продукции выданы патенты. Клиентами “Телатека” являются практически все отрасли промышленности. Среди них электростанции, предприятия бумажной, деревообрабатывающей, сталелитейной и целлюлозной промышленности, а также доки. Клиенты имеются во всём мире. На находящемся в Тайвалкоски и принадлежащем АО “Раутаруукки” бывшем заводе по выпуску железнодорожных вагонов ныне изготовляют каркасы для рулевых гребных винтов, используемых на огромных ледоколах и лайнерах. Также по-прежнему производится железнодорожное оборудование. Механический завод в Тайвалкоски специализируется в области сложной сварки и тепловой обработки поверхностей. Завод имеет хорошие производственные помещения, современный станочный парк и отличное оборудование. На предприятии работает 100 человек.


Ku u s a m o n U i s t i n O y АО “Блесна Кусамо”

Kuusamon Uistin was born when two Paavos, Korpua and Putila, began to make their own fishing tackle when they were young. Their lures turned out to catch well outside of Kuusamo, also. The dream of owning their own company came true. At first Kuusamon Uistin concentrated on manufacturing a few well known models. These still popular models are Professor, Räsänen, Lätkä and Hauki. The company has expanded at a steady pace. At the same time the number of lure models in production has also increased. Today Kuusamon Uistin Oy manufactures and sells over 80 different kinds of lures and fishing tackle around the world. It is Finland’s largest manufacturer of metal lures. All manufacturing residue is collected and sent to appropriate places for processing. The company knows its responsibility, which is based on principles that support nature and conscientious fishing. The production facilities are located in the town of Kuusamo along the road to Ruka. There is also a shop and a café where you can admire local species of fish in a giant aquarium. Kuusamon Uistin syntyi kun kaksi Paavoa Korpua ja Putila alkoivat valmistaa nuoruudessaan omat pyyntivieheensä itse. Uistimet osoittautuivat todella pyytäviksi myös Kuusamon ulkopuolella. Unelma omasta yrityksestä toteutui.

Kuusamon Uistin keskittyi aluksi muutaman tunnetun mallin valmistukseen. Näitä vieläkin käytössä olevia kestosuosikkeja ovat Professor, Räsänen, Lätkä ja Hauki.. Yritys on laajentunut tasaista tahtia. Samalla on kasvanut myös tuotannossa olevien viehemallien määrä. Tänään Kuusamon Uistin Oy valmistaa ja myy yli 80 erilaista uistinmallia ja kalastustarviketta ympäri maailmaa. Se on Suomen suurin metallisten uistimien valmistaja. Kaikki valmistusprosessissa syntyvät jäämät otetaan talteen ja toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaisiin paikkoihin. Yritys tuntee vastuunsa, joka perustuu luontoa ja rehtiä kalastusta tukeviin periaatteisiin. Tuotantotilat sijaitsevat Kuusamon kaupungissa Rukalle menevän tien varrella. Siellä on myös myymälä ja kahvila, missä voi ihailla paikallisia kalalajeja jättiakvaariossa. Фирма “Блесна Кусамо” родилась тогда, когда ещё два молодых Пааво, Корпуа и Путила, начали изготовлять сами себе орудия лова. Оказалось, что на их блёсны рыба хорошо ловится даже за пределами Кусамо. Таким образом, мечта о создании своего предприятия стала реальностью. Вначале “Блесна Кусамо” сосредоточилась на изготовлении лишь нескольких наиболее известных образцов. По-прежнему используются и являются любимыми

такие блёсны, как “Профессор”, “Рясянен”, “Ляткя”, “Хауки” и т.д. Предприятие постепенно расширялось. Одновременно возросло также количество различных видов производимых снастей. Ныне АО “Блесна Кусамо” выпускает и продаёт более 80 видов различных блёсен и рыболовных принадлежностей по всему миру. Фирма является самым крупным производителем металлических блёсен в Финляндии. Все отходы производства собираются и отправляются на утилизацию в соответствующие места. Предприятие понимает свою ответственность, которая основывается на уважении к природе и соблюдении правил рыбной ловли. Производственные помещения расположены возле дороги, ведущей из города Кусамо к горнолыжному центру “Рука”. Там же имеются магазин и кафе, где можно полюбоваться местными породами рыб в гигантском аквариуме.

77


K - c i t y m a r ke t «К-ситимаркет» K-citymarket is a department store that belongs to the Kesko group. By the end of 2009 there will be altogether 70 K-citymarkets in Finland. K-citymarket in Kuusamo has offered a wide range of goods since 2001. K-citymarket has a well-rounded selection of foods as well as clothing, leisure-time and home appliance departments. K-citymarket offers Finnish and foreign brand products as well as Kesko group’s own brands and products from regional and local suppliers. K-citymarket’s environmental issues are under continuous development, and the store offers its customers recycling point services. CM Home Kitchen’s cooks conjure up oven-fresh delicacies to go. Fazer Bakery bakes fresh breads and pastries. K-citymarket’s Info point sells fishing permits. The fishing supplies department is the most extensive and well-rounded in Northeast Finland. Here fishermen can find everything from nets to fly-fishing equipment. K-citymarket is Kuusamo’s largest and most diversified hypermarket, which also includes an Alko store, a Hesburger hamburger restaurant and cafe, a DNA mobile phone store, an Expert Mikon Kone home appliance store and an automatic teller machine. Kesko-konserniin kuuluvia K-citymarketteja tulee olemaan yhteensä 70 eri puolella Suomea vuoden 2009 loppuun mennessä. Kuusamossa Kcitymarket on tarjonnut monipuoli-

78

sia valikoimia vuodesta 2001 saakka. K-citymarketeissa on monipuolinen elintarvikevalikoima sekä käyttötavaraosastot pukeutumiseen, vapaa-ajan viettoon ja kodinhoitoon. K-citymarket tarjoaa kotimaisten ja ulkomaisten merkkituotteiden ohella K-kaupan omia merkkituotteita sekä alueellisten ja paikallisten tavarantoimittajien tuotteita. K-citymarketin ympäristöasioita kehitetään jatkuvasti ja tarjotaan asiakkaille kierrätyspistepalveluja. K-citymarketin Info-pisteessä voi hankkia kalastusluvat. CM Kotikeittiössä kokit loihtivat lämpimät herkut vaivattomasti mukaan. Fazer Bakerystä saa tuoreet leivät ja leivonnaiset. Kalastustarvike osasto on Koillismaan laajin ja monipuolisin. Kalamies löytää niin verkot kuin perhovälineetkin maankuululta osastolta. K-citymarket on Kuusamon suurin ja monipuolisin hypermarket, jonka yhteydessä palvelee Alko, hampurilaisravintola ja café Hesburger, DNA-puhelinmyymälä, kodinkoneliike Expert Mikon Kone sekä pankkiautomaatti. К концу 2009 года количество сетевых магазинов фирмы «Кситимаркет», входящей в концерн «Кеско», достигнет по всей Финляндии 70. Начиная с 2001-го года, кусамский «К-ситимаркет» предлагает обширный ассортимент товаров. В “К-ситимаркете” имеется отдел с богатым выбором продовольственных товаров, а также отделы потребительских

товаров: одежды, предметов отдыха и ухода за домом. Наряду с отечественными и зарубежными фирменными изделиями “К-ситимаркет” предлагает свою фирменную продукцию, изготовленную на предприятиях концерна “Кеско”, а также изделия региональных и местных поставщиков. В «К-ситимаркете” постоянно совершенствуются решения проблем, связанных с защитой окружающей среды, в частности клиентам предлагаются услуги по рециклиированию. В справочном пункте “Кситимаркета” можно приобрести лицензию для рыбной ловли. На кухне при маркете повара с лёгкостью наколдуют горячих деликатесов, которые вы можете тут же унести с собой. А “Фацер Бейкер” приготовит вам свежий хлеб и выпечку. Отдел рыболовных принадлежностей является самым большим и богатым на северовостоке Финляндии. Рыболов найдёт в этом известном на всю страну отделе как сети, так и снасти для ужения на мушку. “К-ситимаркет” является самым большим гипермаркетом в Кусамо, при котором имеется алкогольный магазин «Алко», кафе “Гамбургер” и “Хесбургер”, магазин ДНА, торгующий мобильными телефонами и магазин бытовой техники “Эксперт Микон Коне”, а также банкомат.


Prisma Универсальный магазин “Призма”

The Koillismaan Osuuskauppa store, a member of the S-group, is an independent cooperative company with 12,000 customer-owners. Koillismaan Osuuskauppa serves people in the region of Northeast Finland and eastern Lapland. The customer-owners influence decision-making through a representative government. Another important channel of influence are the customer committees, which operate in eight municipalities. The company’s operation supports the region’s economic life and the people’s wellness. Koillismaan Osuuskauppa, with its main office in Kuusamo, employs about 250 people. Prisma hypermarkets, which belong to the S-group, form one of the most successful chains of stores of the last decade. Prisma Kuusamo offers its customers a constantly affordable price level, a wide selection of goods, and several specialized stores and services. It has a high-quality meat counter, a well-rounded fish counter, and familiar, reliable name brands in the leisuretime, home appliance, home living, and clothing departments. Prisma has a large parking area with a recycling point.

S-ryhmään kuuluva Koillismaan Osuuskauppa on 12 000 asiakasomistajan omistama itsenäinen osuustoiminnallinen yritys. Koillismaan Osuuskauppa toimii Koillis-Suomen ja Itä-Lapin ja sen seutukunnan ihmisten palvelijana. Asiakasomistajat vaikuttavat päätöksentekoon edustuksellisen hallinnon kautta. Lisäksi tärkeä vaikuttamiskanava on kahdeksan toimialueella toimivaa asiakastoimikuntaa. Toiminta tukee toimialueen talouselämää ja ihmisten hyvinvointia. Kuusamossa päätoimipistettään pitävä Koillismaan Osuuskauppa työllistää noin 250 henkilöä. S-ryhmään kuuluvat Prisma-hypermarketit muodostavat yhden viime vuosikymmenen menestyneimmistä kauppaketjuista. Prisma Kuusamo tarjoaa asiakkailleen pysyvästi edullisen hintatason, monipuoliset lajitelmat sekä useita erikoisliikkeitä ja -palveluja. Sieltä löytyy laadukas pihvipiste ja runsas kalatori sekä tutut ja turvalliset merkkituotteet myös vapaa-ajan-, kodintekniikan-, asumisen- ja pukeutumisen osastoilta. Pihalla on runsaasti pysäköintitilaa ja kierrätyspiste.

Входящий в группу «S», торговый кооператив Северо-Восточной Финляндии принадлежит 12 000 его членам и является самостоятельным предприятием. Он служит жителям Северо-Восточной Финляндии и Восточной Лапландии. Члены кооператива оказывают влияние на принятие решений через своих представителей в правлении. Помимо этого, важным каналом воздействия являются действующие в зоне функционирования предприятия восемь советов кооператоров. Деятельность кооператива укрепляет хозяйственную жизнь региона и повышает благосостояние людей. Кусамо является основным местом деятельности предприятия, где оно обеспечивает работой 250 человек. Гипермаркеты «Призма», входящие в группу «S», образовали в течение последнего десятилетия одну из наиболее преуспевающих торговых сетей. «Призма Кусамо» предлагает своим клиентам постоянно выгодные цены, разнообразный ассортимент, различные специализированные торговые точки и услуги. Там имеется прилавок высококачественных бифштексов, богатый рыбный рынок, а также знакомые и надёжные фирменные изделия в отделах спортивных товаров, бытовой техники, хозяйственных принадлежностей и одежды. Перед магазином расположена просторная стоянка для автотранспорта и пункт сбора подержанных вещей.

79


Naturpolis Oy Nordic Business Center N

aturpolis Oy, established in 2005, is a business development enterprise owned by the town of Kuusamo and the municipalities of Taivalkoski and Posio. Naturpolis Oy provides business services in the Kuusamo-TaivalkoskiPosio region in close cooperation with its partners. It has business service offices near the center of Kuusamo and in Posio and Taivalkoski. The development company promotes development of profitable business operation and creation of new jobs in the region. It also develops the operating prerequisites and operating environment of companies in the region and enhances regional business cooperation. The company’s staff is comprised of internationally oriented professionals in business financing, corporate law, project management, and marketing, who are proficient in many languages. EDUCATION AND DEVELOPMENT SERVICES Naturpolis Kuusamo Education and Development Services arranges higher education in collaboration with the Universities of Oulu and Lapland and with Oulu and Kajaani Universities of Applied Sciences. The learning center utilizes information technology and new learning environments in distance learning and other educational services. Through this cooperation, a wide range of college and university-level services are made available to customers on one campus. The Naturpolis Education and Development Services unit also offers the services of other partners to the public sector and business life. For example, Oulu University of Applied Sciences and Diaconia University of Applied Sciences arrange open higher education in Kuusamo. The Northern Ostrobothnia Summer University also operates in Kuusa80

mo as a part of this service entity. The focal areas of research and development are nature and natural resources, tourism, eLearning, and telematics. The research activity is based on a cooperation program with the University of Oulu and the operation of the University of Oulu’s Oulanka biological research unit.

N

aturpolis Oy on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken sekä Posion kuntien omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö, joka perustettiin vuonna 2005. Naturpolis Oy tarjoaa yrityspalveluita Kuusamo-Taivalkoski-Posio alueella tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yrityspalvelupisteet sijaitsevat Kuusamon keskustan välittömässä läheisyydessä sekä Posiolla ja Taivalkoskella. Kehittämisyhtiön tehtävänä on edistää kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä alueelle ja kehittää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä edistää alueellista elinkeinoyhteistyötä. Yrityksen palveluksessa on kielitaitoisia ja kansainvälisiä yritysrahoituksen, liikejuridiikan, projektihallinnon ja markkinoinnin ammattilaisia. KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut järjestää korkeakouluopetusta yhteistyössä Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Oulun seudun

ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen kanssa. Oppimiskeskuksessa hyödynnetään monipuolisesti tietotekniikkaa ja uudenlaisia oppimisympäristöjä sekä koulutuksen siirrossa että muissa koulutuspalveluissa. Osapuolten yhteistyön kautta laajan oppilaitos- ja korkeakouluverkoston palvelut saadaan asiakkaan ulottuville samalla campuksella. Naturpolis koulutus- ja kehittämispalvelut yksikkö tarjoaa myös muiden yhteistyökumppaneidensa palveluja julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän asiakkaille. Muun muassa Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Diakonia Ammattikorkeakoulu järjestävät avoimen korkeakoulun opetusta Kuusamossa. Myös Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto toimii Kuusamossa osana tätä palvelukokonaisuutta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueina ovat olleet luonto ja luonnonvarat, matkailu, eLearning ja telematiikka. Tutkimustoi-


АО «Натурполис» - северный бизнес-центр minnan perustan luo yhteistyöohjelma Oulun yliopiston kanssa sekä Oulun yliopiston Oulangan biologisen tutkimusaseman toiminta.

А

О «Натурполис» - это, основанная в 2005 году и принадлежащая городу Кусамо и муниципальным округам Тайвалкоски и Посио, компания по развитию производственных отраслей. В тесном сотрудничестве со своими компаньонами АО «Натурполис» предоставляет бизнес-услуги на территории Кусамо – Тайвалкоски – Посио. Пункты бизнес-услуг расположены в непосредственной близости к центру Кусамо, а также в Посио и Тайвалкоски. Задачей компании по развитию является содействие эффективной предпринимательской деятельности, созданию новых

рабочих мест в регионе и благоприятных предпосылок для успешной деятельности предприятий, совершенствованию среды деятетельности, а также упрочению регионального делового сотрудничества. На службе у компании находятся владеющие иностранными языками высококлассные специалисты в области производственного финансирования, коммерческого права, руководства проектами и маркетинга.

Услуги по обучению и развитию Кусамское подразделение «Натурполиса» по оказанию услуг в сфере обучения и развития организовывает преподавание по программам высших учебных заведений совместно с

университетами города Оулу и Лапландии, а также с высшими профессиональными училищами региона Оулу и Каяни. В учебном центре широко используется компьютерная техника, новейшие формы обучения применительно к среде обучения и к иным условиям. Благодаря сотрудничеству сторон услуги обширной сети средних и высших учебных заведений доходят до клиента тут же в кампусе. Подразделение «Натурполиса» по оказанию услуг в сфере обучения и развития предлагает также услуги своих компаньонов административным учреждениям и деловым кругам. Так например, высшее профессиональное училище региона Оулу и Высшее училище сестёр милосердия проводят в Кусамо обучение по системе открытых дверей. Летний университет Северной Остерботнии также функционирует в Кусамо как составная часть данного комплекса услуг. Основными областями исследовательской деятельности и развития являются природа и природные ресурсы, туризм, дистанционное сетевое компьютерное обучение и телематика. Фундамент для исследовательской работы создаёт программа сотрудничества с университетом города Оулу и научная деятельность университетской биологической станции при национальном парке «Оуланка».

81


INFORMATION INDUSTRY The information industry is a growing sector in Northeast Finland. Its success is based on a rising level of expertise, the Multipolis network, and the sector’s attraction on the national level. Also important are the region’s advanced telecommunications connections, air traffic, and good services. The sector is centered in Kuusamo’s Naturpolis Technology Park, which provides facilities for different kinds of business needs. From the beginning, Naturpolis has been a part of northern Finland’s Multipolis network, which is led by Oulu’s Technopolis. Cooperation between the poleis creates prerequisites for technological development in northern Finland. TIETOTEOLLISUUS Tietoteollisuus on kasvava toimiala Koillis-Suomessa. Menestys perustuu osaamistason nousuun, Multipolis -verkostoon sekä toimialan vetovoimaan valtakunnallisesti. Tärkeitä ovat myös alan kehittyneet tietoliikenneyhteydet, lentoliikenne ja hyvät palvelut. Ala on keskittynyt Kuusamossa sijaitsevaan Naturpolis -teknologiakylään, jossa on tiloja erilaisiin yritystarpeisiin. Naturpolis on alusta alkaen ollut mukana pohjoissuomalaisessa Multipolis -verkostossa, jonka veturina on Oulun Technopolis. Polisten välisellä yhteistyöllä luodaan edellytyksiä teknologia-alan kehitykselle Pohjois-Suomessa.

82

Телекоммуникационная промышленность Телекоммуникационная промышленность - это развивающаяся отрасль в СевероВосточной Финляндии. Успех основывается на профессиональном росте, наличии сети Мультиполис и привлекательности отрасли в общенациональном масштабе. Важными факторами являются также хорошо развитые отраслевые информационные связи, воздушное сообщение и высокое качество услуг. «Натурполис» с самого начала своего существования входил в действующую на севере Финляндии сеть Мультиполиса, локомотивом которого служит Технополис в городе Оулу. Сотрудничество между полисами создаёт предпосылки для развития технологической отрасли в Северной Финляндии.


N o r d i c P RO - Te a m Group Oy АО ”Нордик ПРО-Тим Груп” Nordic PRO-Team Group Oy is a real estate and management company that centrally provides financial administration, wage calculation, invoicing and office services to companies in the PRO group. Nordic PRO-Team Group Oy includes the following companies: Insinööritoimisto PRO-Team Oy, Software Profecon Oy and Nordic PROShop Oy. Insinööritoimisto PRO-Team Oy offers demanding, diversified layout, piping, and steel structure design, projects and supervision for industrial plants. Our special field includes designing and constructing different kinds of energy and power plants. Software Profecon Oy’s operation focuses on software production, including subcontracting and the company’s own application development. Software Profecon also does application development work as a subcontractor for Finland’s largest software houses. Nordic PRO-Shop Oy / PRO-Team Rakennuspalvelut is a company that specializes in new construction.

PRO-Team Group Oy on kiinteistö- ja hallinnointiyhtiö, joka tarjoaa PRO-ryhmän yrityksille keskitetysti taloushallinnon, palkanlaskennan, laskutuksen sekä toimistopalvelut. PRO-Team Group Oy ryhmään kuuluvat seuraavat yritykset: Insinööritoimisto PRO-Team Oy, Software Profecon Oy ja Nordic PRO-Shop Oy. Insinööritoimisto PRO-Team Oy tekee vaativaa ja monipuolista teollisuuslaitosten layout-, putkisto- ja teräsrakennesuunnittelua, projektointia ja valvontaa. Erikoisalaamme on mm. erilaisten energia- ja voimalaitosten suunnittelu ja toteutukset. Software Profecon Oy:n toiminnan pääpaino on ohjelmistotuotannossa, johon kuuluvat alihankintatyöt sekä oma sovelluskehitys. Software Profecon tekee myös alihankintana sovelluskehitystyötä mm. Suomen suurimmille ohjelmistotaloille. Nordic PRO-Shop Oy / PRO-Team Rakennuspalvelut on uudisrakentamiseen erikoistunut yritys. АО “Нордик ПРО-Тим Груп” является компанией по недвижимости и управлению, которая в централизованном порядке предоставляет фирмам, относящимся к группе “ПРО”, услуги по хозяйственному управлению, вычислению заработной платы, выписке счетов, а также по делопроизводству.

В группу “ПРО-Тим Груп” входят следующие фирмы: инженерное бюро АО “ПРО-Тим”, АО “Софтвеа Профикон” и АО “Нордик ПРОШоп”. Инженерное бюро АО “ПРОТим” осуществляет сложное и разнообразное планирование наружных трубопроводных сетей и стальных конструкций для промышленных предприятий, а также проектирование и контроль. Специальной отраслью является в частности проектирование различных электростанций и исполнение. Основной упор в своей деятельности АО “Софтвеа Профикон” делает на производство программ, выполняемых подрядным способом, а также на выполнение собственных разработок. В качестве подрядчика “Софтвеа Профикон” готовит разработки также для крупных финских проектных организаций. АО “Нордик ПРО-Шоп / ПРОТим Строительные услуги» - это фирма, специализирующаяся на строительстве новых зданий.

83


MGPosition Oy Ltd АО “МГ Позишен Лимитид” MGPosition is a collector, builder and producer of intelligent areal spatial information. The material includes geotechnical map and versatile attribute data. The company’s development work focuses on producing multi-use material. Due to their structure, the maps are compatible with various applications, navigation systems, PDA devices, web and WAP environments, and next-generation mobile equipment. The spatial information can be overlaid with numerous services and functions, such as water, sewer, cable and gas line networks, store and hotel chains, and leisure time routes. MGPosition offers versatile geographic information services. In addition to geographic information systems, the company’s products include printed and plotted maps for hiking and fishing, for example. The company also provides map material for brochures, publications and the Internet. MGPosition has considerable expertise in tachymeter and GPS measurement. The company has developed measurement, data collection and mapping procedures for several years. The company’s services include terrain, network, surface area and mass measurement. MGPosition also provides various services related to land property, such as zoning and other land use plans. The company also takes care of real estate permits, deeds and other legal services. MGPosition on älykkään alueellisen paikkatiedon kerääjä, rakentaja ja tuottaja. Aineisto sisältää pohjakarttaaineiston lisäksi lukuisia ominaisuustietoja. Yrityksen kehitystyö on painottunut monikäyttöisen aineiston tuottamiseen. Rakenteensa ansiosta kartat käyvät eri ohjelmistoihin, navigointijärjestelmiin, PDA- laitteisiin, web- ja wap-ympäristöihin sekä seuraavan sukupolven mobiililaitteisiin. 84

Paikkatietoaineiston päälle voidaan kytkeä lukuisia palveluita ja toimintoja kuten vesi-, viemäri-, kaapeli- ja kaasuverkostoja, kauppa- ja hotelliketjuja sekä vapaa-ajan reitistöjä. MGPosition tarjoaa monipuolisia paikkatietopalveluita. Paikkatietojärjestelmien lisäksi yrityksen tuotteisiin kuuluvat paino- ja tulostekartat esim. retkeilyyn ja kalastukseen. Lisäksi yritys tarjoaa kartta-aineistoa esitteisiin, erilaisiin muihin julkaisuihin sekä internettiin. MGPositionilla on vankka ammattitaito takymetri- ja GPS-mittauksessa. Yritys on kehittänyt mittaus-, tiedonkeruu- ja kartoitusmenetelmiään jo useiden vuosien ajan. Palveluihin kuuluvat esim. maasto-, verkosto-, pinta-ala- ja massamittaukset MGPosition tarjoaa myös erilaisia maaomaisuuten liittyviä palveluita, kuten kaavoitusta ja muita maankäyttösuunnitelmia. Yritys hoitaa ammattitaidolla myös kiinteistöihin liittyvät lupa-asiat, kauppakirjat ja muut oikeudelliset palvelut. “МГ Позишен” является собирателем интеллектуальной информации о регионе, её конструктором и производителем. Кроме картографических сведений, материалы содержат множество характерных данных о местности. Деятельность фирмы направлена на производство материалов множественного назначения. Благодаря своему построению карты можно использовать в разнообразных программах, навигационных системах, установках PDA, сетевом окружении web и wap, а также мобильных приборах нового поколения. В материалы о местности можно включить, например, многочисленные данные об услугах водопроводных, канализационных, кабельных и газовых сетей, магазинов, гостиниц и туристических фирм.

“МГ Позишен” предлагает разнообразные услуги по предоставлению информации о местности. Кроме того, фирма производит и печатает карты для туристов и рыболовов. Она также готовит картографические материалы для рекламных проспектов, других различных изданий и для интернета. “МГ Позишен” имеет солидный профессиональный опыт в осуществлении тахиметрических и GPS-измерений. Уже в течение нескольких лет фирма постоянно совершенствует методы проведения измерений, сбора данных и обследования. Её услуги включают, например, измерения местности, коммунальных сетей, площади поверхности и массы. “МГ Позишен” предлагает различные услуги, связанные с землевладением, как, например, составление проектов и прочих планов по землепользованию. Фирма оказывает квалифицированные услуги по оформлению лицензий, связанных с недвижимостью, составлению купчих и прочим юридическим вопросам.


Te l i a S o n e r a F i n l a n d O y j ОАО «ТелиаСонера Финланд» The mobile phone communication service center of the teleoperator TeliaSonera operates in Kuusamo. TeliaSonera is an expert in mobile communication and diverse telecommunication services. TeliaSonera aims to grow and develop in the Nordic Countries and selected international market areas as a communications operator and a provider of content and transaction services. In addition to these movers, information service centers of information technology, tourism and pharmaceutical industries have settled themselves in the region. These include Econet, Pfizer, Axel&Rose and health service provider Mawell Oy. The reason they moved away from the Helsinki area was to safeguard a labor force, the permanence of the employees and the municipalities’ willingness to arrange related training as well as necessary facilities. The access to flight traffic is of great importance, too. Kuusamossa toimii Pohjoismaissa tunnetun teleoperaattorin TeliaSoneran matkapuhelinliikenteen palvelukeskus. TeliaSonera on matkaviestinnän ja monipuolisten televiestintäpalvelujen

osaaja. Tavoitteena on kasvaa ja kehittyä Pohjoismaissa ja valikoiduilla kansainvälisillä markkina-alueilla toimivana viestintäoperaattorina sekä asiointi- ja sisältöpalvelujen tarjoajana. TeliaSoneran lisäksi alueelle on sijoittunut tietoteollisuuden, matkailun ja lääketeollisuuden puhelinpalvelukeskuksia. Toimijoita ovat Econet, Pfizer, Axel&Rose ja terveyspalveluita tarjoava Mawell Oy. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle siirtymisen syynä oli työvoiman turvaaminen, sen pysyvyys työsuhteessa ja kuntien halukkuus järjestää toimintaan liittyvä koulutus ja tarpeelliset tilat. Myös lentoliikenne on tärkeä tekijä yritysten toiminnan kannalta. В Кусамо действует центр обслуживания сотовой связи известного в скандинавских странах телеоператора «ТелиаСонера». Как профессионал высокого класса «ТелиаСонера» оказывает разнообразные услуги в области мобильной и телекоммуникационной связи. Задачей компании является расширение и развитие его как эффективного оператора связи в скандинавских странах

на определённых участках международных рынков и в сфере предоставления деловых и информационных услуг. Помимо «ТелиаСонеры», в регионе разместились центры телефонной связи, обслуживающие производителей телекоммуникационного оборудования, туристические фирмы и фармацевтические предприятия. Пользователями являются ”Ekonet”, ”Pfizer”, ”Axel&Rose”, а также производитель медицинских услуг АО ”Mawell”. Причиной размещения центров за пределами столичного региона является обеспечение их рабочей силой и закрепление её постоянными трудовыми отношениями, а также готовность муниципальных округов организовать обучение и предоставить необходимые помещения. Также важным фактором деятельности предприятий является воздушное сообщение.

85


Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy АО «Обучение взрослого населения Северо-Восточной Финляндии» An average of 700 students a year study at the Koillis-Suomen Aikuiskoulutus adult education center. Around one hundred study in basic, professional, or specialized professional degree programs. The remainder obtain well-rounded knowledge and skills needed in working life. Every year over 300 also obtain various permit cards, like hygiene passes, liquor licenses, or hot work cards. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus brings training and qualification programs close to the region’s employees, employers, entrepreneurs, and officials. In addition to degree programs, the center plans education packages that help develop the expertise of companies and their employees. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus takes care of the educational needs of the region’s economic life and actively takes part in regional development work by participating in various projects and by implementing and coordinating educational and development projects for working life. Koillismaan Yrityspalvelukeskus, a subsidiary company, is strong in neighboring area cooperation, but it also offers consulting services for companies operating in the domestic markets. An apprenticeship contract is a flexible way to acquire a new profession or reinforce existing professional skills. Kuusamon Oppisopimustoimisto offers a practical way to study while working and obtain a basic, professional, or specialized professional qualification or participate in supplementary education that develops professional expertise. The Nuorten Työpaja youth workshop offers young people an opportu86

nity to work under guidance and support. The workshop helps youths find their own tailored path to education or complete their education or even acquire a job in the open job market. Workshops in different fields let young people familiarize themselves with working life, acquire more motivation to study, and grow stronger especially in skills of life. Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa opiskelee vuosittain keskimäärin 700 opiskelijaa. Noin sata suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, loput oppivat monipuolisia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Vuosittain yli 300 saa taskuunsa myös erilaisia lupakortteja, kuten hygieniapasseja, anniskelu- tai tulityökortteja. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus tuo koulutukset ja näyttötutkinnot lähelle alueen työntekijöitä, työnantajia, yrittäjiä ja virkamiehiä. Tutkintoon valmistavaan koulutuksen lisäksi koulutuspaketteja suunnitellaan yritysten ja yrityksissä toimivan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus huolehtii elinkeinoelämän koulutustarpeista ja on tiiviisti mukana alueen kehittämistyössä mm. osallistumalla erilaisiin hankkeisiin sekä toteuttamalla ja koordinoimalla työelämän koulutus- ja kehittämisprojekteja. Tytäryhtiö Koillismaan Yrityspalvelukeskuksen vahvuus on lähialueyhteistyö, mutta se tarjoaa konsultointipalveluja myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. Oppisopimus on joustava väylä uuteen ammattiin tai ammattitaidon vahvistamiseen. Kuusamon oppisopimustoimisto tarjoaa käytännönläheistä

tapaa opiskella työn ohessa ja hankkia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai osallistua ammatillista osaamista kehittävään lisäkoulutukseen. Nuorten työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon. Työpajan avulla nuori voi löytää oman, räätälöidyn polkunsa koulutukseen tai koulutuksen loppuun suorittamiseen tai jopa työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Eri alojen työpajoissa nuori pääsee tutustumaan työelämään, voi saada lisää opiskelumotivaatiota ja vahvistua erityisesti elämäntaidollisissa asioissa. В Центре обучения взрослого населения Северо-Восточной Финляндии ежегодно учится в среднем 700 учащихся. Около ста человек сдают экзамены по основным, профессиональным и специальным дисциплинам. Остальные получают различные знания и навыки, необходимые в трудовой деятельности. Ежегодно более чем 300-м учащимся вручаются различные свидетельства, как например: паспорт гигиениста, книжка бармена или пожарника. Центр обучения взрослого населения Северо-Восточной Финляндии стремится приблизить учебный процесс и квалификационные экзамены к работающему населению, работодателям, предпринимателям и чиновникам. Помимо обучения, нацеленного на сдачу экзаменов, разрабатываются учебные пакеты па повышению квалификации для компаний и работающего в компаниях персонала.


Ad Agency Rapid River Mainostoimisto Rapid River Рекламное агентство «Рэпид Ривер» Центр обучения взрослого населения Северо-Восточной Финляндии заботится об образовательных потребностях деловой жизни и тесно связан с деятельностью по развитию региона, в частности участвуя в различных проектах, а также реализуя и координируя проекты по обучению и развитию экономики. Основная деятельность его дочернего предприятия – Центра бизнес-услуг СевероВосточной Финляндии - это региональное сотрудничество, но фирма оказывает также консультационные услуги предприятиям, работающим на отечественном рынке. Договор о профессиональном обучении учащегося – это гибкий путь к новой специальности или укреплению профессионального мастерства. Кусамское бюро по заключению договоров о профессиональном обучении учащихся предлагает практичную форму обучения без отрыва от производства с целью сдачи экзамена по основной, профессиональной и специальной дисциплине или обучение на курсах дополнительной подготовки. Молодёжная мастерская предоставляет молодёжи возможность работать под руководством наставника. С помощью молодёжной мастерской молодой человек может найти свой индивидуальный путь к обучению, или завершению образования, или получить работу на свободном рынке труда. В различных профессиональных мастерских молодому человеку даётся возможность познакомиться с трудовой жизнью, получить дополнительную мотивацию к учёбе и особенно укрепить жизненно необходимые навыки.

Rapid River is a company specialized in extensive projects related to communication. Rapid River has implemented the campaign that resulted in this publication. The company has published books for international distribution and has recorded several multimedia presentations that have been awarded in the USA, Germany and Finland. Rapid River has produced several videotapes. The company’s image archive contains 500,000 photos of nature and of what people do in nature and to nature. Light in the Wilderness is the company’s trademark, which includes an awarded book of photographs in seven languages and a photo exhibition, of which ten copies commissioned by the Ministry of Foreign Affairs have circulated around the world for several years, already. Rapid River on yritys, joka on erikoistunut tekemään laajoja viestintään liittyviä projekteja. Rapid River on toteuttanut kampanjan, jonka tuloksena syntyi tämä lehti. Yritys on kustantanut kansainväliseen levitykseen kirjoja ja kuvannut useita USA:ssa, Saksassa ja Suomessa palkittuja multivisioita. Rapid River on valmistanut useita videoita. Sen kuva-arkistossa on 500 000 kuvaa luonnosta ja siitä, mitä ihmi-

set luonnossa ja luonnolle tekevät. Valoa erämaassa on yrityksen tuotemerkki, johon kuuluu palkittu valokuvateos seitsemällä kielellä ja valokuvanäyttely, joka on kiertänyt jo useita vuosia ulkoasiainministeriön toimesta kymmenenä kopiona ympäri maailmaa. «Рэпид Ривер» является фирмой, специализирующейся на производстве обширных информационных проектов. «Рэпид Ривер» провёл кампанию, в результате которой родился данный журнал. Фирмой также издан ряд фотоальбомов, получивших международное распространение, и выпущено несколько мультивизуальных программ, награждённых в США, Германии и Финляндии. Помимо этого, «Рэпид Ривер» изготовил множество видеофильмов. В её архиве хранится 500 000 снимков, рассказывающих о природе и о том, что люди с этой природой делают. “Свет в тайге” - это её фирменный брэнд, который включает в себя награждённый фотоальбом с текстами на семи языках и фотовыставку, которая по инициативе Министерства иностранных дел Финляндии в десяти копиях в течение нескольких лет демонстрируется по всему миру.

87


Contact Information Yhteystiedot

Контактные сведения

COMPANIES / YRITYKSET / ФИРМЫ: Bjarmia Oy www.bjarmia.fi Vienantie 1 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 - 853 869 fax: +358 (0)8 - 852 3650 E-mail: kaisa.valkama@bjarmia.fi FinFun Ruka www.finfun.fi/ruka Torangintaival 2 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)30 650 2530 p. +358 (0)30 650 2540 fax +358 (0)30 650 2549 E-mail: ruka@finfun.fi Holiday Club Kuusamon Tropiikki www.holidayclubhotels.fi Kylpyläntie 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)20 123 4906 fax: +358 (0)8 - 852 1909 E-mail: myynti.kuusamo@holidayclubhotels.fi Hotel Royal Ruka www.royalruka.fi Mestantie 1 93825 Rukatunturi FINLAND p. +358 (0)8 868 6000 fax: +358 (0)8 868 6100 E-mail: info@royalruka.fi Juusto Kaira Oy www.juustokaira.fi Kitkantie 110 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 562 1300 fax: +358 (0)8 562 1310 E-mail: etunimi.sukunimi@juustokaira.fi K-citymarket Kuusamo www.citymarket.fi Luomatie 1 - 3 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 – 860 1000 fax: +358 (0)8 – 860 1160

88

Koillismaan Osuuskauppa Prisma Kuusamo www.sok.fi Huoparintie 1 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 859 3629 fax: +358 (0)8 859 3693 E-mail: prisma.kuusamo@sok.fi Koillissanomat Oy www.koillissanomat.fi Kitkantie 31-33 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 860 0620 fax:+358 (0)8 860 0621 E-mail: toimitus@koillissanomat.fi Kuusamon Hirsitalot Oy www.kuusamohirsitalot.fi Sossonniementie 22 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 868 9900 fax: +358 (0)8 852 1252 E-mail: info@kuusamohirsitalot.fi Kuusamon Uistin Oy www.kuusamonuistin.fi Kemijärventie 44-46 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 860 3400 fax: +358 (0)8 852 1514 E-mail: kuusamo@kuusamonuistin.fi

Nordic PRO-Team Group Oy www.pro-teamgroup.com Torangintaival 4 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)8 860 2200 fax: +358 (0)8 860 2299 E-mail: info@pro-teamgroup.com

Ruka Safaris Oy www.rukasafaris.fi Rukarinteentie 1 93825 RUKATUNTURI FINLAND p. +358 (0)8 852 1610 fax: +358 (0)8 851 1704 E-mail: sales@rukasafaris.fi

Pentik Oy www.pentik.com Maaninkavaarantie 4 C 97900 POSIO FINLAND p. +358 (0)20 722 0200 fax: +358 (0)20 722 0201 E-mail: info@pentik.com

Saijan Lomakartano www.saija.fi Saijantie 8 93400 TAIVALKOSKI FINLAND p. +358 (0)8 847 511 fax: +358 (0)8 847 515 E-mail: info@saija.fi

Pölkky Oy www.polkky.fi Kemijärventie 73 93600 Kuusamo FINLAND p. +358 (0)20 764 0253 fax: +358 (0)20 764 0250 E-mail: etunimi. sukunimi@polkky.fi

Sokos Hotel Kuusamo www.sokoshotels.fi Kirkkotie 23 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)20 123 4693 fax: +358 (0)8 852 1263 E-mail: hotelkuusamo. kuusamo@sokoshotels.fi

Rantasipi Rukahovi www.rantasipi.fi Rukankyläntie 15 93825 RUKATUNTURI FINLAND p. +358 (0)8 85 910 fax: +358 (0)8 868 1135 E-mail: ruka.rantasipi@restel.fi

Telatek Oy www.telatek.fi Posiontie 30 93400 TAIVALKOSKI FINLAND p. +358 (0)8 829 7700 fax: +358 (0)8 829 7701 E-mail: etunimi. sukunimi@telatek.fi

MGPosition Oy Ltd www.mgposition.com Torangintaival 1 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)20 773 9400 E-mail: info@mgposition.com

Rukakeskus Oy ski.ruka.fi Rukankyläntie 8 93825 RUKATUNTURI FINLAND p. +358 (0)8 860 0200 fax: +358 (0)8 860 0201 E-mail: info@ruka.fi

Mainostoimisto Rapid River www.rapidriver.fi Kasarmintie 9b A 4 90100 OULU FINLAND p. +358 (0)8 851 4037 E-mail: tauno.kohonen@rapidriver.fi

Rukapalvelu Oy www.rukapalvelu.fi Rukankyläntie 1 93825 RUKATUNTURI FINLAND p. +358 (0)8 860 8600 fax: +358 (0)8 960 8601 safarihouse@rukapalvelu.fi

TeliaSonera Finland Oyj www.teliasonera.fi PL 0400 93601 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)20 402 6771 fax: +358 (0)20 404 2078 E-mail: minna.lahti@teliasonera.com


MUNICIPALITIES / KUNNAT / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОКРУГА: Town of Kuusamo / Kuusamon kaupunki / Город Кусам www.kuusamo.fi Kaiterantie 22 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)40 860 8600 fax: +358 (0)8 866 0048 E-mail: kirjaamo@kuusamo.fi Kuusamo House / Kuusamotalo / “Кусамотало” www.kuusamo.fi/kuusamotalo Kaarlo Hännisen tie 2 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)40 860 8800 E-mail: kuusamotalo@kuusamo.fi Naturpolis Oy - Nordic Business Center/ АО «Натурполис» - северный бизнес-центр www.kuusamoregion.fi Nuottatie 6 B 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)40 860 8844 fax: +358 (0)8 853 105 E-mail: info@naturpolis.fi Ruka’s International Ski Stadium/ Rukan Kansainvälinen Hiihtostadion/ Международный лыжный стадион «Рука» http://www.kuusamo.fi/Resource. phx/sivut/sivut-kuusamo/ruka/ index.htx Kaiterantie 22 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)40 822 4004 fax: +358 (0)8 866 0092 E-mail: yhteispalvelu@kuusamo.fi Municipality of Taivalkoski / Taivalkosken kunta / Муниципальный округ Тайвалкоски www.taivalkoski.fi PL 25 93401 TAIVALKOSKI FINLAND p. +358 (0)40 860 8950 fax: +358 (0)8 841 086 E-mail: taivalkoski. kunta@taivalkoski.fi

Päätalo Institute / Päätalo-Instituutti / Институт им. Пяятало www.taivalkoski.fi/paataloinstituutti PL 39 93401 TAIVALKOSKI FINLAND p. +358 (0)8 841 391 fax: +358 (0)8 841 260 E-mail: instituutti@taivalkoski.fi Taivalvaara ski center / Taivalvaaran hiihtokeskus / Лыжный центр “Тайвалваара” Komake Oy www.taivalvaara.com Taivalvaarantie 2 93400 TAIVALKOSKI FINLAND p. +358 (0)40 593 9556 E-mail: taivalvaara@taivalkoski.fi Municipality of Posio / Posion kunta / Муниципальный округ Посио www.posio.fi Kirkkotie 1 97900 POSIO FINLAND p. +358 (0)16 320 5111 fax: +358 (0)16 372 2034 E-mail: info@posio.fi Town of Kemijärvi/ Kemijärven kaupunki/ Город Кемиярви www.kemijarvi.fi www.lakelapland.fi Hallituskatu 4 98100 KEMIJÄRVI FINLAND E-mail: info@kemijarvi.fi Suomun matkailuyhdistys ry www.laplandsuomu.fi Raakuntie 15 98720 SUOMUTUNTURI FINLAND E-mail: matkailuyhdistys@suomutunturi.fi Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry www.pyha.fi Pyhän liikekeskus 98530 PYHÄTUNTURI FINLAND p. +358 (0)40 843 4173 fax: +358 (0)16 624 219 E-mail: anu.summanen@pyha-luosto.fi

STATE / VALTIO / ГОСУДАРСТВО/: Municipality of Salla / Sallan kunta / Муниципальный округ Салла www.salla.fi Postipolku 3 98900 SALLA FINLAND p. +358 (0)40 508 3301 fax: +358 (0)16 83 2021 E-mail: sallan.kunta@salla.fi

Natural Heritage Services / Metsähallitus / Лесной департамент www.metsa.fi Torangintaival 2 93600 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)20 564 6800 fax: +358 (0)20 564 6801 E-mail: karhuntassu@metsa.fi

Hotelli Iso-Syöte & Safaris www.syote.fi Isosyötteentie 246 93280 SYÖTE FINLAND p. +358 (0)20 147 6400 fax: +358 (0)20 147 6409 E-mail: myyntipalvelu@isosyote.fi

Game and Fisheries Research Institute / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / НИИ хозяйственного использования дичи и рыбы Taivalkosken riistan- ja kalantutkimus www.rktl.fi Ohtaojantie 19 93400 TAIVALKOSKI FINLAND p. +358 (0)20 575 11 fax: +358 (0)20 575 1559 E-mail: etunimi.sukunimi@rktl.fi

RUSSIAN KARELIA / VENÄJÄN KARJALA / РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ: Paanajärvi National Park/ Paanajärven kansallispuisto/ Национальный парк “Панаярви” http://parks.karelia.ru/paanajarvi/ index.html Ystävyyskatu 31 186 887 PÄÄJÄRVI Louhen piiri Karjalan Tasavalta VENÄJÄ p. + 7814 39 39504 E-mail: paanajarvi@onego.ru Border agent Valerian Kundozerov/ Raja-asiamies Valerian Kundozerov/ Координатор-организатор приграничных связей Sovetskajakatu 186 660 LOUHI Karjalan Tasavalta VENÄJÄ p. +7 814 39 21 609 fax: +7 814 39 21 897 Vector Oy

SOCIETIES / YHTEISÖT / КОЛЛЕКТИВЫ: Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy www.ksak.fi Ulkutie 3 93601 KUUSAMO FINLAND p. +358 (0)40 860 8949 fax: +358 (0)8 851 4561 E-mail: etunimi. sukunimi@koillismaa.fi Oulu Vocational College, Taivalkoski Unit/ Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö/ Подразделение профтехучилища региона Оулу в Тайвалкоски www.osao.fi Jokijärventie 2 93400 TAIVALKOSKI FINLAND Opintie 3 93400 TAIVALKOSKI FINLAND p. +358 (0)10 272 1085 E-mail: taivalkoski@osao.fi

89


15

14

Finland / Suomi / 

Pyhä Pyhä-Luoston kansallispuisto

Salla rajanylityspaikka/ Border-crossing station

 16

Kostamo

Alakurtti Aapaärvi

Salla Sallatunturi 17

12

Onkamojärvi

Vilmatunturi

Kemijärvi

Joutsijärvi

Kemijärvi

Huhtijär

Palotunturi

Suomu

5

13

Karhujärvi

Hautajärvi 4

Paanajärv kansallisp

Oulangan kansallispuisto

Autti Suolijärvet Palotunturi

Käylä

Ala-Kitka

Pa

11 Tolva

Perä-Posio

Riisitunturin kansallispuisto

Korouoma

Yli-Kitka

Valtavaara

3

Karitunturi

Posio

Juuma

Kitka

Riisitunturi

10

Simojärvi

Kirintövaara

Ruka

Vuotunki

Vasaraperä

Kuntivaara

81

Ranua

2

Livojärvi

Kuusamo

1

Muojärvi

21

Sirniö

Syötteen kansallispuisto

Pyhitysvaara

Sarajärvi

Kuolio

Lämsänkylä

Kostonjärvi

Loukusa

9

Iivaara

5 ta ära ntt Ke

Näränkä

Syöte 8 6

Taivalvaara Jurmu

Pudasjärvi

Taivalkoski

Kylmäluoman retkeilyalue

5

Irni

Kurvinen

Julma Ölkky Jokijärvi 7 Tyräjärvi

Pintamo

Metsäkylä

Hossa


Map of Northeast Finland Koillis-Suomen kartta  -  1

Town of Kuusamo / Kuusamon kaupunki /  

Bjarmia Oy FinFun Oy Holiday Club Kuusamon Tropiikki Juusto Kaira Oy K-Citymarket Kuusamo Koillismaan Osuuskauppa Prisma Kuusamo Koillissanomat Oy Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Kuusamon Hirsitalot Oy Kuusamon Uistin Oy Kuusamotalo Metsähallitus MGPosition Oy Ltd Naturpolis Oy - Nordic Business Center Nordic PRO-Team Group Oy Sokos Hotel Kuusamo Telia Sonera Finland Oyj

rvi

Napapiiri - Arctic Circle

2 Pölkky Oy

Sieppitunturi

Holiday and Ski Resort / Rukan matkailukeskus 3 Ruka /   

Hotel Royal Ruka Hotel Rantasipi Rukahovi Rukakeskus Oy Ruka International Ski Stadium / Rukan kansainvälinen hiihtostadion /     Rukapalvelu Oy Ruka Safaris Oy

ven puisto

Mäntytunturi

4 Oulanka National Park / Oulangan kansallispuisto /   “”

18

aanajärvi

5 Municipality of Taivalkoski / Taivalkosken kunta /   

19

Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö/ Oulu Vocational College /   Päätalo - Instituutti Taivalvaaran hiihtokeskus / Ski Resort Taivalvaara Telatek Oy

Pääjärvi

Nuorunen

Game and Fisherues Research Institute 6 Finnish / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Russian - Murmansk area / Venäjä - Murmanskin alue /   

/      

7 Saijan Lomakartano 8 Syöte 9

Syöte National Park / Syötteen kansallispuisto

  

10 Munipalicity of Posio / Posion kunta /    Pentik Oy

ä

11 Riisitunturi National Park / Riisitunturin kansallispuisto

Kuusamo - Suoperä rajanylityspaikka/ Border-crossing station

12 Town of Kemijärvi / Kemijärven kaupunki /  

13 Suomu 19

Pääjärvi

14 Pyhä Pyhä - Luosto National Park / Pyhä-Luosto kansallispuisto

15  -    16 Munipalicity of Salla / Sallan kunta /   

17 Sallatunturi Paanajärvi National Park / Paanajärven kansallispuisto / 18   

19 Vector Oy

Kartta-aineistot: MGPosition Oy 2008 Maanmittauslaitos 1015/MML/08

Map / Kartta /  © MGPosition Oy Ltd 2008


F A R N O R T H A

T

T

H

E

K U U S A M O

T

O

P

O

E

T A I V A L K O S K I

P O S I O

U

R

O

P

E

P U D A S J Ä R V I

K E M I J Ä R V I

������������������� ��������������������� ��

S A L L A

PYHÄ SALLA

������������

���������

������ ������ ������

SUOMU

KIRINTÖVAARA RUKA SYÖTE

����

������� ����� ���������

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Nuottatie 6 B 93600 KUUSAMO Finland tel. +358 40 860 8844 fax +358 8 853 105 email: info@naturpolis.fi www.kuusamoregion.fi 92

F

TAIVALVAARA

������ ������ ������

Profile for Mainostoimisto Rapid River

Kuusamo Lapland  

Kuusamo Lapland  

Advertisement