Rapport forprosjekt RadArt Bedrift 2017

Page 1

Forstudie; RadArt Bedrift Rapport til Innovasjon Norge

Vi lagde og delte en bølge -nå skal vi utnytte kraften vi skapte.


Innhold Om organisasjonen..................................................................................................................... 3 Bakgrunn for rapporten ............................................................................................................. 3 Psst! SYNLIG SCENEKUNST I NORD..................................................................................... 3 PROSJEKT RADIUS ............................................................................................................... 4 TALLENES TALE 2 ................................................................................................................ 4 VÅRSCENEFEST ................................................................................................................... 4 Målet med forstudiet ................................................................................................................. 4 Prosjekt RadArt Bedrift .............................................................................................................. 5 Markedspotensialet ............................................................................................................... 5 Fremdrift RadArt Bedrift ............................................................................................................ 6 BUDSJETT OG REGNSKAP ........................................................................................................... 7

Kontakt: Rådstua Teaterhus Vestregata 48 9008 Tromsø E-post: post@radart.no Prosjektleder RadArt Bedrift: Stein Bjørn Styreleder RadArt Nettverk for fri scenekunst: Nasra Ali Omar

RadArt – Rapport Forprosjekt; RadArt Bedrift.

2


Om organisasjonen. RadArt Nettverket for fri scenekunst er 80 medlemmer som jobber med skuespill, dans musikk, lysdesign, regi, koreografi, produksjon, komedie, sceneteknikk, stunt, kostymedesign, scenografi, dramatikk, dramaturgi, sceneinstruksjon, nysirkus, komposisjon, film, billedkunst og pedagogisk virksomhet. Organisasjon ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styrets leder utnevnes av årsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv og fordeler nøkkelfunksjoner seg imellom. Årsmøtet velger også et kunstfagligråd som har ansvar for programmering av Vårscenefest, herunder utforming av søknader for festivalen og gjestespill. Styret oppnevner de styringsgruppene og arbeidsutvalg som blir nødvending for aktiviteten i organisasjonen. RadArt er en vellykket nettverksorganisasjon. Suksessen er synlig i regionen, så vel som i Tromsø by. Nasjonalt blir RadArt nettverket referert til ved flere anledninger. I den senere tid har RadArt spilt en sentral rolle i etablering av andre lignende kulturklynger. Senest kan vi nevne etableringen av ProScen i Bergen i 2008 og Scenekunst Sør i Kristiansand i 2015. RadArt har vært viktige piloter og bidratt med erfaring og viktig dokumentasjon av nettverksorganisering som disse har fått tilgang til.

Bakgrunn for rapporten RadArt nettverket for Frie scenekunstnere har siden etableringen i 2004 spilt en avgjørende rolle for at det finnes et aktivt miljø bestående av scenekunstnere som har kunnet velge å etablere seg i landsdelen. Nettverket har siden oppstart vært drevet av medlemmenes egne interesse, energi og produksjon. Med tiden har bytte av produkt og tjenester ført til at de mest aktive av nettverkets medlemmer har organisert seg i mindre klynger innad i RadArt. Dette er et tydelig tegn til behov for en ny organisasjonspraksis i nettverket, og det er dette behovet som har ført til at vi nå ønsker å se på muligheter for å profesjonalisere denne delingsøkonomien. Prosjektleder for forstudiet har vært involvert i Vårscenefest 2017 som produsent, og har tatt del av erfaringene fra Psst! synlig scenekunst i nord, Prosjekt Radius og Tallenes Tale 2. Psst! SYNLIG SCENEKUNST I NORD Dette var et RadArt-prosjekt fra 2013 – 20161. Målet med Psst! var å synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i nord gjennom økt publikumsoppslutning, økt medieoppmerksomhet, økt kunnskap om det frie feltet hos beslutningstakere og økt inntjening hos medlemmene. Psst! var støttet av Troms Fylkeskommune, Sparebankens kulturnæringsstiftelse, Introfondet, Tromsø Kommune og Norsk Kulturråd.

1

http://www.radart.no/2016/01/radart-inviterer-til-festseminar-15-januar/

RadArt – Rapport Forprosjekt; RadArt Bedrift.

3


PROSJEKT RADIUS Prosjekt Radius er en videreføring av RadArts treårige prosjekt Psst! synlig scenekunst i nord. Prosjektet skal utforske ulike strategier for publikumsutvikling og arenautvikling, med spesielt fokus på hvordan man kan gjennomføre forlengede spilleperioder i det frie scenekunstfeltet. Bakgrunnen for å forske i forlengede spilleperioder er et forsøk på å møte utfordringer knyttet til at det ofte blir spilt for få forestillinger og dermed lave publikumstall sett i forhold til investeringer og kunstnerisk kvalitet. TALLENES TALE 2 Tallenes tale 2 ble utarbeidet parallelt med Telemarksforsknings Kunstnerundersøkelsen 2013 (Torvik, Løyland og Kleppe 2015). Noen av spørsmålene ble gjenbrukt eller bearbeidet for å passe RadArt som organisasjon, men utvalg og avgrensning er svært ulik. I tillegg har RadArt utarbeidet et eget spørsmålsbatteri for å få kunnskap om hvordan nettverket fungerer for medlemmene. Tallenes tale 2 kan være relevant for en økende andel frilansere og selvstendig næringsdrivende i hele kunstsektoren. 91 medlemmer fikk tilsendt undersøkelsen, 53 besvarelser kom inn. RadArts undersøkelse er et case-studie fra den frie scenekunsten som kan tilby alternative perspektiver til Kunstnerundersøkelsen 2013, på hvordan kunstnerne kan styrke sin evne til å leve av det de skaper. RadArts undersøkelse sier noe om hvordan nye former for organisering i kunstlivet kan stimulere til entreprenørskap og økt inntektsgrunnlag for kunstnere. VÅRSCENEFEST I syv år har RadArt arrangert Vårscenefest siste uka i april sammen med Rådstua Teaterhus. Det er den eneste scenekunstfestivalen i Troms fylke. Vårscenefest har som mål å gi publikum i Tromsø og Nord-Norge mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. Reflektere over forbindelsene mellom de frie scenegruppene i Tromsø og nasjonale og internasjonale uttrykk samt dekke et publikumsbehov for scenekunst utenfor institusjonell kontekst. På medlemsseminaret som vi skriver mer om i neste avsnitt var også RadArt´s flaggskip Vårscenefest drøftet. Medlemmene er stolte av festivalen og uttrykker en stor vilje til å styrke festivalens posisjon som en viktig scenekunstarena.

Målet med forstudiet I 2016 søkte RadArt nettverket midler fra Innovasjon Norge til en forstudie med mål om å finne muligheter for å opprette en bedriftsmodell for å profesjonalisere nettverkets kunstnere. Tilskuddet fra Innovasjon Norge gikk med på å engasjere en prosjektleder som skulle følge RadArt sine aktiviteter og prosjekter fra 1november 2016 til og med 1.august 2017.

RadArt – Rapport Forprosjekt; RadArt Bedrift.

4


Målet med forstudiet har vært å finne en modell på en form for RadArt Bedrift med utgangspunktet i delingsøkonomi praksisen som bidrar til å gjøre mulig for medlemmene våre å opprettholde sine kunstneriske virksomheter. En ønsket å se på hvordan vi kunne koordinere tjenestene som er felles for alle medlemmene slik at det kunne frigis tid til mer produksjon av kunst. I tillegg ville en se på muligheter for å profesjonalisere delingsøkonomien innad i bedriften. I arbeidet med å nå målet om etablering av RadArt Bedrift, ble det avholdt et medlemsseminar i desember 2016. Seminaret var ledet av Espen Igesund fra BDO. Det ble gjort en SWOT analyse hvor vi så på ulike forretningsmodeller og kartla muligheter for implementering av en ny forretningsmodell og så på nye muligheter for forankring av en bedrift uten å miste det svært høye kunstneriske kvaliteten som utgjør kjernevirksomheten blant våre medlemmer. Blant ideene kom frem for å utvikle modeller, rutiner og løsninger som bidrar til at nettverket fortsetter å være skapende og produktiv, ble følgende trukket frem: 1) Felles praktiske løsninger 2) Markedsføring og synlighet 3) Levere og selge mer kunst for barn og unge / DKS 4) Internasjonalisering

Prosjekt RadArt Bedrift Vi valgte å se på disse fire faktorer som hovedpilarer i arbeidet med å etablere kunstbedriften RadArt Bedrift. Bedriften eksisterer av nettverkets allerede eksisterende bedrifter.

Markedspotensialet Som tidligere nevnt består dagens RadArt av mindre bedrifter. Dette er enkeltkunstnere som har gått sammen og dannet et fellesskap med mål om å gjøre hverandre god, og få mest utbytte av økonomien de legger i sine egne virksomheter. Blant bedriftene og enkeltpersonene i nettverket som har kommet lengst i sin profesjonalisering kan nevnes; Ferske Scener, Arctic Action, Nina Erdahl Casting, Haugen Produksjoner, Kartellet, Rulleramp, Johnsen og Johnsen, Teaterterminalen og Stand Up Nord. Ved å samlokalisere alle disses grunnbehov ser vi at vi kan skape rom for at våre medlemmer kan bruke mer tid på å skape kunst og utvikling av sine egne kunstneriske bedrifter, som igjen kjøper tjenester fra RadArt Bedrift. Dette er den modellen vi tror vil være mest hensiktsmessig å etablere for RadArt nettverket for fri scenekunst. RadArt nettverket har i dag 9 operative bedrifter innad i nettverket som alle jobber med scenekunst som formidlere, produsenter og utøvere. Nettverkene deler på erfaringer, ressurser og kompetanse i et kollegialt forum. I tillegg til dette så betaler disse nettverkene for andre fellestjenester utenfra. Fellesnevneren for alle disse er behovet for skreddersydde

RadArt – Rapport Forprosjekt; RadArt Bedrift.

5


tjenester innenfor for eksempel regnskap og revisjon hvor bedriftene gjennomsnitt bruker kr 30 000,- hver per år. Et annet eksempel er kostnader knyttet til kjøp av produksjonstjenester som er på gjennomsnitt 170 000,- hver i året. Setter vi dette opp mot egeninnsatsen er det snakk om ressurser på ca. 200 timer årlig til prosjektutvikling, oppfølging, markedsføring og gjennomføring. investerer rundt 200 timer årlig i egeninnsats i Alle disse er tjenester og behov som kan skreddersys til å forme en Bedrift der medlemmenes egeninnsats ligger igjen i bedriften, og at kostnadene knyttet til primærtjenestene blir profesjonalisert. RadArt nettverket har hittil vært drevet av en unik form for delingskultur blant sine medlemmer. Denne delingskulturen ønsker en å profesjonalisere og formalisere slik at kunstnerne i nettverket skal produsere mer kunst. Driften av nettverket er hovedsakelig fordelt blant tillitsvalgte ressurser blant medlemmene. Dette medfører ofte at de som har tatt ansvar og drevet med fellesaktivitetene for å skape høyt kunstnerisk nivå og ambisjoner om aktivitet gjennom de siste har gjort dette som en del av deres egne kunstnervirksomheter eller kulturnæringsbedrifter. Over tid har slik praksis visst seg å bremse kunstnernes egne produksjoner og dermed gitt lite utbytte inn i en kunstners egen næringsdrift. Nettverkets egne interne undersøkelser bekrefter at samarbeidet og delingspraksisen i nettverket bidrar til høy omsetning i den kunstneriske kreativiteten, det kollegiale og ikke minst sosiale i nettverket. Disse er faktorer som skaper et aktivt og risikovillig miljø. I forstudiet har vi derfor undersøkt hvilke av disse goder som gir best resultat kunstnerisk og økonomisk.

Fremdrift RadArt Bedrift Forprosjekt midlene vi har mottatt fra dere har bidratt til at vi har kunnet identifisere nettverkets ressurser, svakheter og styrker, og slik fått mer kunnskap om hva Nettverkets videreutvikling vil kunne være best tjent med. Underveis prosjektet kom det en ny satsning fra Kulturdepartementet som ble lansert i vår, Kreativ Norge. Dette er et løft for kulturklynger og kunstnerdrevet nettverk i regionene som spesielt vårt nettverk har savnet. Formålet med Kreativ Norge er noe vi tror passer oss bedre i fortsettelsen i arbeidet med å etablere RadArt Bedrift. Etter en runde internt har vi derfor konkludert med at vi ønsker videre dialog med dere om muligheter i fremtiden, og at vi i denne omgang søker oss til Kreativ Norge sine regionale utviklingsmidler.

RadArt – Rapport Forprosjekt; RadArt Bedrift.

6


Budsjett og regnskap BUDSJETT TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE REGNSKAP PERSONALKOSTNADER PROSJEKTLEDER KONSULENTTJENESTER OG RÅDGIVNING BEVERTNING SUM UTGIFTER

RESULTAT FINANSIERING UTGIFTER SUM RESULTAT

Beløp kr 100 000,00

Kommenter Næringskode 90012Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst.

kr 41 250,00 kr 12 000,00 kr 3 160,00 kr 56 410,00

kr 100 000,00 kr 56 410,00 kr 43 590,00

Beløpet kan tilbakeføres tilskudds giver i sin helhet.

Kommentar til regnskapet Prosjektleder var engasjert i henhold til prosjektets ambisjon om gjennomføring. Daværende styreleder måtte trekke seg fra sin verv, og dette medførte et lite vakuum i prosjektets opprinnelige ambisjoner. Dette skadet ikke prosjektet, men det åpnet andre dører og det nye styret fikk fin overlevering av prosjektet. Det har absolutt kommet frem en del nye visjoner og fremtidsrettede prosjekter med bakgrunn i dette forprosjektet. Av tilskuddet på kr 100 000,- har vi brukt kr 56 410,Beløpet på kr 43 590,- ønskes tilbakeført til dere.

Vi takker for deres viktige bidrag og ser frem til å fortsette samarbeid med dere. Mvh Stein Bjørn Prosjektleder.

RadArt – Rapport Forprosjekt; RadArt Bedrift.

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.