Årsmelding RadArt 2020

Page 1

RadArt - nettverk for fri scenekunst

ÅRSMELDING

2020


Innhold Innledning
 Organisering
 Styrets aktivitet
 Samarbeid, nettverk
 og støttespillere
 Prosjektaktivitet:
 ArtLab Scenetekstutvikling Uredd Tallenes Tale Nordisk Baltisk AiR
 RadVent

Kriseåret
 2020 ble på ingen måte slik vi hadde ønsket. Korona har satt solide kjepper i hjulene. Det siste året har vist oss hvor sårbart feltet vårt er når kriser som dette oppstår. Kompensasjonsordningene som kulturfeltet har fått er det heller ikke mange i det frie feltet som har fått gleden av. I RadArt er vi bekymret for at når dette er over så vil feltet ha skrumpet inn fordi mange søker seg mot en tryggere økonomisk tilværelse. Men det har også vært lyspunkter. I RadArt har vi kommet godt i gang med ArtLab og Uredd, undersøkelsen Tallenes tale 3 er gjennomført og gir viktig informasjon om situasjonen scenekunstnerne i nord lever under. Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert i løpet av våren. Prosjektet Radart Marked vil i løpet av året presentere en kursrekke som vil gi økt kunnskap i kommunikasjon på sosiale medier. RadArt

Tromsø kommunes kulturpris 2020

har tilgang på én mnd. residensopphold årlig gjennom

Årsregnskap 2020

Troms og Finnmark fylkeskommune. I år var det Martha Rasmussen

programmet Nordisk-Baltisk AiR. Programmet administreres av Lubiana som var tildelt residensopphold fra RadArt.


På siste tildeling fra Kulturrådet fikk flere prosjekter fra nord

I Bodø er det nyetablerte Båthuset en naturlig lokalisering for

støtte. Spesielt gledelig er det at unge kunstnere som

Davvi og i Tromsø, Rådstua Teaterhus.

Mathilde Cayers og Mari Bøe blir vist tillit. Samfunnsløftets hjemmeresidensmidler har også gitt noen i feltet et par måneder med betalt jobb. Et veldig vellykket RadVent ble arrangert i desember, og sist, men ikke minst ble RadArt tildelt Tromsø Kommunes kulturpris for 2020. Samling av den frie scenekunsten i nord
 I forhold til etableringen av et kompetansesenter for hele det frie scenekunstfeltet i nord så er det jobbet med saken gjennom hele året. Støtten fra miljøet i hele landsdelen er stor og allerede 1. juli vil det nye kompetansesenteret være opp å stå. Navnet blir Davvi - Senter for scenekunst.
 Davvi er samisk for nord. Løsningen som er valgt innebærer ikke en fusjon av RadArt og Dansearena nord som tanken var i utgangspunktet, men at det nye kompetansesentret videreføres under Dansearena nords organisasjonsnummer. I praksis betyr det at Dansearena nord som er en stiftelse har endret sitt formål til å arbeide for hele det frie scenekunstfeltet. Vedtektene for stiftelsen er endret til å passe for den nye strukturen.Davvi vil ha sin hovedadresse i Hammerfest som Dansearena nord har i dag, i tillegg vil det opprettes administrasjonskontor i Bodø og Tromsø.

For å få videreført den økonomiske støtten som Dansearena nord har gjennom den Nordnorske kulturavtalen er det viktig at fylkeskommunene er positive til omdannelsen. Troms og Finnmark fylkeskommune stiller seg bak. Det gjenstår enda å få en endelig godkjenning fra Nordland fylkeskommune, men også de er positive. RadArt vil bestå som nettverksorganisasjon og vil fortsatt være en sosial arena for kunstfaglig utveksling og hvor nye samarbeidskonstellasjoner kan oppstå. Medlemsfordelene som følger medlemskapet som bl.a. prosjektstøtte fra Rådstua Teaterhus i form av reduserte leiepriser på huset, promotering på Radarts hjemmeside og drop-in kontorplass vil fortsette som før. RadVent videreføres i regi av RadArt. Prosjektene som RadArt drifter i dag, ArtLab, Uredd, Tallenes tale og Radart Marked vil fra 1. juli legges inn under Davvi, med et mål om at de vil bli en del av Davvis faste tilbud til feltet og ikke tidsbegrensede prosjekter som de er i dag. Tilbudene som Dansearena nord har i dag som residenssenter, produsenttjenester og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt vil også videreføres.Dårlig infrastruktur

Det er et kulturpolitisk mål at det skal tilrettelegges for

I det siste har det pågått en debatt hvor skjevfordeling av

produksjon og utvikling i hele landet, så å få på plass

Kulturrådets flerårige prosjektmidler har vært tema. En

ordninger som kan bøte på dette vil være et arbeid som vil

undersøkelse av tildelinger siden 2011 viser at Nord-Norge

bli prioritert det neste året.

nærmest ikke har hatt tilgang på flerårige prosjektmidler. Midler som er avgjørende for utviklingen av scenekunstfeltet i nord. Det er ulike oppfatninger om hvorfor det har blitt som det har blitt, men tallenes tale er tydelig.

Vårscenefest
 Vårscenefest planlegger nå for sin andre festival som egen organisasjon. Den første fikk korona-pandemien rett i fleisen, men med kunstnere og en stab som på en

Problemstillingen diskuteres nå i Kulturrådet, og den er også

imponerende måte greide å gjøre Vårscenefest om til en

løftet inn i Stortinget. Det frie scenekunstfeltet i nord er også

digital Vårskjermfest. Det er å håpe at årets festival ikke blir

dårlig rustet med tanke på tilretteleggende infrastruktur. Det

rammet av koronarestriksjoner. Vårscenefest har utviklet seg

er bl.a. stor mangel på prøvelokaler og vi har heller ikke en

til å bli en viktig arena for synliggjøring av scenekunst fra

fast scene som programmerer det frie feltets forestillinger,

nord, en utvikling RadArt ønsker å være med på å styrke.

slik tilfellet er i alle de andre regionene i landet. Bernt Bjørn, styreleder

På forsiden og motsatt side: Karianne Andreassen i OPP/HAV Foto: Antero Hein


Organisering Styret i RadArt
 Bernt Bjørn, styreleder
 Hege Holte Østbye, Stine Hemmingsen, Kristin Solberg, Tormod Lindås Olsen og vara Marte Liset
 Valgkomité
 Espen Østman, Stein Bjørn, Kristine Myhre Tunheim
 Prosjektleder Uredd 2 
 Jenny Maria Svensson
 Produsenter RadVent 2020
 Stine Hemmingsen og Silje Solheim Johnsen
 Prosjektleder Tallenes Tale 3
 Hege Pålsrud
 Prosjektleder ArtLab og Scenetekstutvikling
 Tale Næss
 Styringsgruppe RadArt OPP
 Bernt Bjørn, prosjektleder og styreleder i RadArt
 Susanne Næss Nielsen, direktør i Dansearena nord
 Ellen Zahl Jonassen, daglig leder i Rådstua Teaterhus
 Ansatte i RadArt
 Margunn Kilde, organisasjonssekretær
 Maja Bohne Johnsen, kommunikasjonsansvarlig
 Styrets representant i styret i Vårscenefest
 Bernt Bjørn RadVent 2020 På bildet: Bernt Bjørn Foto: Jamie Bivard


Styrets aktivitet

Det ble avholdt ni styremøter i 2020. Prioriterte arbeidsområder i 2020 har vært:
 Samarbeid med Dansearena nord om opprettelsen av et kompetansesenter og produksjonssenter for scenekunst i nord, RadArt OPP, UREDD, ArtLab og RadVent.

I løpet av året har styret vært representert på:
 - Workshop om organisasjonsmodell for kompetansesentret, Hammerfest
 - Innspillsmøte med RadArts medlemmer, Tromsø

- Innspillsmøte med scenekunstfeltet i Nordland
 - Kulturnettverk Nord, Samling i Bodø
 - Innspillsmøte til Senterpartiets medlem i familie og kulturkomiteen på Stortinget – Åslaug Sem-Jacobsen
 - Innspillsmøte til Arbeiderpartiets medlem i familie og kulturkomiteen på Stortinget – Anette Trettebergstuen
 - Innspillsmøte om kompetansesenter - kulturminister Abid Radja I arbeidet med fusjoneringen og opprettelsen av et kompetanse-/produksjonssenter har styreleder hatt møter med:
 - Fylkesråden for kultur i Troms og Finnmark, Anne Toril Eriksen Balto
 - Statssekretær Gunhild Berge Stang og avdelingsdirektør Heidi Karlsen i Kulturdepartementet
 - Virksomhetsleder Kulturavdelingen i Troms og Finnmark Fylkeskommune, Eirin Gjelsås
 - Flere møter med teatersjefene på Nordland Teater og Hålogaland Teater
 - Samfunnsløftet Sparebanken Nord Norge, Geir Bakkevoll
 - Ordfører i Tromsø Kommune, Gunnar Wilhelmsen
 - Leder for kulturkommiteen i Tromsø Kommune, Jarle Heitmann
 - Prorektor UiT - Norges Arktiske Universitet, Wenche Jakobsen
 - Leder av Venstre i Tromsø, Morten Skandfer


samarbeid, nettverk og støttespillerE


ArtLab - et mulighetsrom for scenekunsten i nord
 sesong 2
 ArtLab er et scenekunstlaboratorie drevet av RadArt og Dansearena nord i samarbeid med Rådstua Teaterhus.
 Labene har laborantens prosjekt i fokus og publikum inviteres inn til visninger og manifestasjoner. Tale Næss er kurator og prosjektansvarlig. Prosjektet har én åpen utlysning i året, men tar imot henvendelser fortløpende.
 Første utlysning var i mars 2020. Da ble det også utlyst laber som hadde samarbeid med russiske scenekunstnere som hovedfokus. Denne delen av prosjektet utgikk, da prosjektet ble umulig å gjennomføre pga Covid 19. I løpet av året fikk ArtLab samlet sett 23 søknader og seriøse henvendelser nasjonalt og lokalt. Fire ArtLaber gikk av stabelen i 2020, og ni nye laber planlegges gjennomført i 2021/2022. https://www.facebook.com/Artlab Fra ArtLab #1: Jenny Svensson og Marius Lien Foto: Tale Næss


ARTLAB #1, sesong 2
 Dansekunstner og forfatter Jenny Svensson ble tildelt støtte fra Dramatikkens Hus for videreutvikling av teksten "Kan vi tenke vi sammen i dette rommet". I ArtLab #1 jobbet hun med scenograf Lawrence Malstaf og skuespiller Marius Lien. Sammen undersøkte de forholdet mellom tekst, spill og scenografi, og så på hva som skjer om scenografien ikke illustrerer eller understøtter teksten direkte, men har sin egen vilje. En versjon av teksten ble lest av skuespillerne Rebekka Nystabakk og Espen Østman på Scenetekstivalen 2020 etter et verksted ledet av Lina Killingdalen. ArtLab # 1 På bildet: Jenny Svensson og Marius Lien. Foto: Tale Næss

ARTLAB #2, sesong 2 Dansekunstner Maria Landmark samarbeidet med landskapsarkitektfirmaet Verte om skissene til en midlertidig installasjon hvor bevegelse og arkitektur møtes. I laben undersøkte Landmark og samarbeidspartnerne hvordan en struktur kan endre bevegelser i det offentlige rom, nærmere bestemt på en parkeringsplass. Installasjonen ble laget av gjenbruksmaterialer fra Stengelsmoens avfallsanlegg i Alta og planter fra skogen og stranda.

ArtLab # 2 På bildet: ukjent Foto: Verte


ARTLAB #3, sesong 2
 Ved å utgangspunkt i noe som allerede ligger tilgjengelig utøverne og relasjonen blir hvert duettarbeidet, uten å ta tak i ekstraordinære, personlige historier, på et vis unikt. Artlaben går blant annet ut på å prøve ut metoder for å finne fram til og å benytte seg av denne typen materiale i utøverne. Den tar også for seg hvordan en kan arbeide med sted for visning av materialet hvor vi tar i bruk offentlige steder som er personlige for utøverne. Laboranter: Silje Solheim Johnsen og Maja Roel

ArtLab # 3 Lene B. Dypås og Alessandro Marchi Foto: Silje S. Johnsen

ARTLAB #4, sesong 2
 Wedeb Tsegay serverte eritreisk kaffe i Provisoriet på Rådstua Teaterhus i ArtLab # 4 under RadVent 2020. Laben ble ledet av Rebekka Brox Liabø og Kristina Junttila som også står bak prosjektet "Snakk for dæ sjøl". I denne laben spurte de: Kan eiritreisk kaffe være en vei til lykke? Kan tida sjøl åpne lykkelige rom for oss? Og om det å jakte på et lykkelig liv er en positiv ting, er vi ikke alle lykkejegere? Laboranter: Rebekka Brox Liabø, Kristina Junttila, Linda Nilsen og Wedeb Tsegay. Laben ble organisert i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet.

ArtLab # 4 Wedeb Tsegay med lab-gjester Foto: Jamie Bivard


På bildet: Ida Løken Valkeapää i arbeid med HAÍRESIS Foto: Eirik Nicolai Heim


SCENETEKSTUTVIKLING RadArt startet opp et tekstutviklingsprosjekt som i 2020 ble ledet av Tale Næss. Kompetansen på utvikling av nye scenetekster/manus er stor internt i RadArt. RadArt ønsker å utnytte kompetansen som finnes i eget nettverk. I tekstutviklingsprosjektet vil vi utvikle og styrke medlemmenes evner til å jobbe fram nye tekster og dramaturgiske modeller. Det ble arrangert et tekstverksted med Maja Skogstad og hennes prosjekt, Ballongen. Tale Næss var leder for verkstedet. I verkstedet søkte Næss og Skogstad å finne ut

Maja Skogstad Foto: Tale Næss

hvordan et dokumentarisk materiale kan bli til scenekunst. Medvirkende var Espen Mauno, Stine Anette Figenschau Hemmingsen og Maja Skogstad selv. Egill Pálsson er mentor og fungerte som et tredje øye under verkstedet. POLYVOKALITET / FLERSPRÅKLIGHET
 Den siste dagen på Scenetekstivalen 2020 var det kick off for et treårig prosjekt med flerspråklighet i sentrum.
 Prosjektet er initiert av ArtLab v/Tale Næss og er et samarbeid med Dansearena nord og Ferske Scener. Inviterte kunstnere til kick off var Sara Baban, Rawdna Carita Eira, Sigbjørn Skåden, Siri Broch Johansen og Vanja Hamidi Isacson. Rawdna Carita Eira og Sara Baban Foto: Tale Næss


Uredd er RadArts utviklingsprogram for unge scenekunstnere i etableringsfasen som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk og drive sin egen kunstneriske virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet, i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Programmet finansieres av Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet. Uredd ble gjennomført for første gang 2017–2019, og startet opp sin andre periode i 2020. Denne andre runden av Uredd pågår ut februar 2022, og prosjektleder er Jenny Svensson. Utlysning ble lansert i juni og det kom inn 35 søknader om deltagelse innen søknadsfristen 10.august. Av disse ble fem deltagere ble valgt ut av Uredds faglige råd bestående av Maiken Garder, Torbjørn Gabrielsen og Kristin Bjørn.

Avbøyning av Bianca Hisse Foto: kunstneren


Målet med Uredd er å gi deltagerne mulighet til en

I 2020 ble det gjennomført en fagsamling, delvis i

raskere etablering av kunstnerskapet sitt gjennom å

samarbeid med Festspillene i Nord-Norge (FINN). Denne

knyte dem opp mot nettverk og aktører i regionen, gi

gikk av stabelen i oktober i Harstad, hvor Uredd

faglig påfyll gjennom helgesamlinger samt bidra til å

deltagerne i tilegg til seminarer og kurs fikk mulighet å

utfordre og utvikle deltagerne kunstnerisk gjennom

knytte kontakt med deltagerne i talentprogrammet som

mentorordning.

drives av FINN. Det var planlagt en fagsamling i Tromsø i

Mentorer tilknyttet Uredd i perioden september 2020 – februar 2022 er Brynjar Bandlien, Kristin Bjørn, Tormod Carlsen, Lina Killingdalen, Maria Landmark, Cecilie Lindeman Steen og Kristine Myhre Tunheim.

desember i forbindelse med RadVent, men coronasituasjonen i perioden gjorde at den ikke kunne gjennomføres som planlagt. Deltagerne deltok på et av festivalens arrangementer via zoom, og det ble gjennomført en kortere samling over zoom i etterkant av festivalen.

Kirsti Heitmann er Senjaværing med bachelorutdanning i Skuespill fra Liverpool Institute for Performing Arts. Hun bor for øyeblikket i London. Kirsti er en skapende utøver og en aspirerende dramatiker. Hun ønsker å bruke Uredd til å utvikle seg som dramatiker, bygge et kreativt nettverk hjemme i Nord, og finne sin stemme som skribent, kvinne og nordlænning. Uredd-deltaker Kirsti Heitmann Foto: Kate McDonald


Matias Bjune Pedersen er 24 år og fra Ljønes utenfor Bodø. Han ble uteksaminert i 2019 fra Teaterhøgskolen Nord, og har blant annet turnert i Den Kulturelle Skolesekken med forestillingene «Pirater fra Karibien», «Star Wårs med å» og «Bergtatt». Sammen med sine teaterkollegaer ønsker Matias å starte et teaterkompani i Bodø. «Salten Friteater» skal være det første, profesjonelt produserende, teaterkompaniet i byen.

Uredd-deltaker Matias Bjune Pedersen Foto: ukjent

Hanne Kjærland Olsen er fra Alta. Hun har en master i drama og teaterkommunikasjon og jobber som dramapedagog og podkastprodusent. I sitt kunstneriske arbeid undersøker hun på hvilken måte lyd berører lytteren. I sitt Uredd prosjekt vil hun undersøke hvordan historier i perioden rundt andre verdenskrig lever i lokalsamfunnet. Er det mulig å gjøre de historiene som ikke er fortalt nærværende igjen?

Uredd-deltaker Hanne Kjærland Olsen Foto: ukjent


Bianca Hisse er en brasiliansk kunstner med base i Tromsø. Hun arbeider med visuell kunst og bevegelsesbaserte situasjoner, og praksisen hennes undersøker hvordan dagens samfunn koreograferes. Kryping, rulling og å legge seg ned i offentlige rom, er et tilbakevendende element i hennes nylige arbeider hvor hun fokuserer på uuttalte kollektive regler for adferd og koreopolitisering av hverdagslivet.

Uredd-deltaker Bianca Hisse Foto: ukjent

Karianne Andreassen er dansekunstner fra Tromsø. Under UREDD skal Karianne fordype s e g i ku n s t p ro s j e k t e t O P P / H AV s o m reflekterer rundt hennes egen og menneskets relasjon og fascinasjon til havet. Prosjektet utforsker spenningsfeltet mellom kjærlighet og redsel for dette ukjente landskapet og hvordan vi en gang kom derifra, men nå bare er besøkende i ukjent territorium.

Uredd-deltaker Karianne Andreassen Foto: Marthe Thu


Tallenes tale 3

Stine Hemmingsen i Den sommeren vi måtte bli hjemme av Tromsø Byteater Foto: Alexander Martinsen

Tallenes Tale 2, ble gjennomført i 2015. Hva har skjedd med scenekunstnerne i nord siden sist og - som alltid: hva trenger vi å vite for å drive RadArt? Samarbeidet mellom Dansearena nord og RadArt om å danne et kompetansesenter, har denne gangen vært et vesentlig grunnlag for undersøkelsen Tallenes Tale 3. Hva slags kompetanse finnes i regionen og hva trenger vi?
 Hvilket forhold har scenekunstnere i nord til stedet og publikum der de har sin praksis?


Kristine Myhre Tunheim fra Rimfrost produksjoner i Monster i magen av Lina Killingdalen Foto: Signe Fuglested Luksengard

Det har vært et ønske om å nå ut til så mange som mulig innen scenekunst, både på institusjoner og i det frie feltet, og innenfor alle yrkesgrupper i de tre nordligste fylkene. Som tidligere ønsker vi også informasjon om demografi, arbeidsformer og motivasjon. I tillegg til spørreskjema, er det også gjennomført intervjuer blant scenekunstnere i Nordland, Troms og Finnmark. Utsendelsen av undersøkelsen startet 1. september 2020 og stengte 1. februar 2021. Korona-situasjonen skapte mange forsinkelser men det er ventet at analysearbeidet av Tallenes Tale 3 skal ferdigstilles i løpet av mars 2021.


Nordic baltic air 2019-2020

Martha Rasmussen Lubiana og Stine Hemmingsen Foto: Jamie Bivard

Troms og Finnmark fylkeskommunes Nordisk-Baltisk A-i-R 2019-2020 var et samarbeid med Kurant visningsrom, Small Projects Gallery, RadArt, Tromsø kunstforening, MONDO Books, Polar Film Lab, og festivalene Open Out og Insomnia. RadArt var kurator av residensprogrammet på vegne av scenekunstfeltet. Fjorårets gjestekunstner via RadArt var skuespiller Martha Rasmussen Lubiana som jobbet med Tromsø-baserte Stine Anette Figenschau Hemmingsen. Under residensoppholdet gjorde kunstnerne research blant ansatte på sykehjem til prosjektet: ”I blant glemmer jeg at du er et menneske”. Tittelen er et sitat fra et intervjuobjekt som beskriver essensen av å stå i spagat mellom det å ville gjøre en god jobb og å få tid til alt som skal gjøres i løpet av en arbeidsdag. Hva skjer når folk slutter å være mennesker for oss? Kunstnerne mener at dette spørsmålet er talende for vår tid på mange områder.


Martha Rasmussen Lubiana Foto: Jamie Bivard

2019; YOU MIGHT LIKE ME BETTER IF WE SLEEP TOGETHER av og med Thomas Voll Foto: Jamie Bivard


RadVent 2020
 Mot slutten av dette underlige året rettet RadArt fokus innover mot selve arbeidet med kunsten. Med god fysisk avstand kom vi nært inn på RadArt-kunstneres prosjekter. Årets RadVent inneholdt blant annet Kunstnermøte, Artlab og feedback sessions hvor det var fokus på tilbakemelding fra fasilitatorer og publikum.
 Årets RadVent tok i 2020 en litt annen form enn tidligere, noe som både var et resultat av pandemien, men også på bakgrunn av et ønske fra arrangørene og miljøet som har vokst fram over tid; det å ha et fokus på den kritiske diskursen i fagmiljøet som Radart er. En begrensning i antall deltakere på arrangementene skapte rammene og fokus slik at de diskusjonene vi ønsket å tilrettelegge for kunne finne sted. RadVent hadde i 2020 tre fokus: Wedeb Tsegay under ArtLab # 4 «Lykkejegerne», RadVent 2020 Foto: Jamie Bivard


KUNSTNERMØTE
 Del 1 Festivalen åpnet med et heldags kunstnermøte med dramatiker, dramaturg og forfatter Tale Næss, hvor hun generøst delte av sin historie, og snakket om sitt arbeid med og interesse for flerstemmighet og polyvokalitet i scenekunsten. DET SOM ER PÅ GANG
 Del 2 besto av lavterskel visninger og av UREDDprosjektets deltakelse på festivalen. Som tidligere år hadde vi en Open Call for Radart-medlemmer. Nytt av i år var å fokusere på å gi scenekunstnere et innblikk i arbeidet, og i retur få tilbakemelding på arbeidet.

Silje Solheim Johnsen og Kristin Bjørn Foto: Jamie Bivard

Fasilitatorer la til rette for møter med publikum og ulike måter å gi feedback på. UREDD’s tilstedeværelse på festivalen ble knyttet til den ene feedbacksession og fulgt opp av Jenny Svensson og kunstneren Ida Løken Valkeapää. ARTLAB
 Del 3 besto av Artlab # 4 sesong 2 som hadde arbeidsperiode rett i forkant og under festivalen. På festivalens andre dag inviterte ArtLab # 4 til to publikumsmøter i regi av kunstnerne Kristina Junttila og Rebekka Brox Liabø, og UiT Norges Arktiske universitet. Foto: Jamie Bivard


RADVENTKALENDER I 2020 lagde vi en RadVentkalender på Instagram og Facebook for å synliggjøre noe av aktiviteten blant medlemmene i nettverket og gi en ekstra oppmerksomhet til jubilanter, prisvinnere og ikke minst til scenekunstfeltet i NordNorges historiske og uvurderlige
 Rådstua Teaterhus!

Instagram: rad_vent
 
 www.facebook.com/ Rådstua Teaterhus Foto: Tvibits Alessandro

radventscene/


TROMSØ KOMMUNES KULTURPRIS 2020 RadArt ble tildelt Kulturprisen 2020 fra Tromsø kommune: «Nettverket arbeider på tvers av alle kultursjangre og er en motor i kulturbyen Tromsø. Opp gjennom årene har dette nettverket stått for en rekke prosjekter som styrker og utvikler fri scenekunst. Mest kjent er kanskje den årlige Vårscenefesten. (…) Tromsø er blitt til en svært viktig og mangfoldig by for fri scenekunst; dette skyldes i stor grad arbeidet i nettverket.» Prisgaven var kr 25000,- og et maleri av billedkunstneren Joakim Svendby. Styreleder Bernt Bjørn tok imot gaven på vegne av nettverket. Foto: Tale Næss


Radart - administrasjon

Balanse pr.31 .12.2020 3{.12.2020

31.12.2019

EIENDELER Oi,TLøPSN,IIDLER

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer

114 284 115349

0

83 559 8s 559

§um fordringor

229 629

1 173 159

§UM OilLøPSM|DLER

I 256 7{8

397 046 626 675

SUM EIENDELER

1256 718

626 675

1 019 544

249 767 249 767

Bankinnskudd, kontanter o.l.

EGEHKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital

I 019 5'f4 I 0{9 544

§um opptfent egenkapital §Utt,I EGENKAPITAL

249 787

GJELD KORTSIKTIG GJELD

SUilI EGEHKAPITAL OG GJELD

Tromsø,

I 761

36 621 63 915 136 638 237 174

Leverandørgjeld Skyldig offentl ige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORT§IKTIG GJELD SUM GJELD

13tr8

237 174

334 498 376 908 376 908

I 256 7{8

626 675

2021

7'/{/t ///t lr(t/øi Bernt Bjørn

Torrnod Lindås Olsen

S§rets leder

Styremedlem

Hege Holte Østbye Styremedlem

\tu4 Kristin

Solberg

j

Styremedlem

Arsregnskap for Radart - administrasjon

Styremedlem

Organ isasjonsnr. 987397667RadArt er en nettverksorganisasjon for profesjonelle scenekunstnere og kulturnæringsaktører. RadArt jobber for å styrke og synliggjøre scenekunstfeltet i Nord-Norge, og holder til på Rådstua Teaterhus i Tromsø. RadArt har 105 medlemmer.

Nåværende og tidligere RadArt-medlemmer Foto: Marius Fiskum

RadArt - nettverk for fri scenekunst
 Vestregata 48
 9008 Tromsø

organisasjonsnummer: 987397667 
 e-post: post@radart.no
 www.radart.no
 https://www.facebook.com/ radartnettverk/

ÅRSMELDING RADART 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.