Prosjektrapport Pilotprosjekt RadArt 2010

Page 1

Prosjektrapport Prosjekt RadArt av Hege Pålsrud


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

Innholdsfortegnelse Rapport for pilotprosjekt RadArt 2010 .............................................................3 1

PROSJEKT RADART ........................................................................................3

1.2 1.3 1.4 1.5

Styringsgruppe, prosjektleder, gjestespillgruppe, profilering.............................................................. 3 Visjon .......................................................................................................................................................... 4 Målsetting ................................................................................................................................................... 4 Handlingsplan ............................................................................................................................................ 4

2 RAPPORT ..........................................................................................................5 2.1 Rammevillkår og struktur ............................................................................................................................. 5

2.3 Delmål 1: Profesjonalisering........................................................................5 2.3.1 RadArt som aktør i utvikling av Kunstplaner ................................................................................... 6 2.3.2 Utvikling av strategier gjennom INTRO-fondet og Norsk Kulturrådfor 2011 ............................. 6 1. Innovativ markedsskaping.......................................................................................................................... 6 2. Residensprogram.......................................................................................................................................... 6 3. Styrking av økonomikompetanse .............................................................................................................. 7 2.3.3 Representasjon........................................................................................................................................ 7 2.3.4 Lokal nettverksbygging med institusjoner ......................................................................................... 8

2.4 DELMÅL 2: Flere gjestespill og styrket utveksling..................................9 2.4.1 Programråd ................................................................................................................................................ 10 2.4.2 Gjestespill Kristina Junttila ”Snarvisitt på Heracelum”: ................................................................. 10 2.4.3 Gjestespill med Mette Edvardsen ”every now and then” ............................................................... 11 2.4.4 Gjestespill med Transiteatret ”Polyfoniavariasjoner”..................................................................... 12 2.4.5 Gjestespill, SUBFRAU med ” Subtales”- arier fra middelklassen.................................................. 14

2.5 DELMÅL 3: Kompetanseheving ................................................................ 14 2.5.1 2.5.2

Kurs og workshop, foredrag og seminarer ....................................................................................... 14 Uformell kompetanseheving .............................................................................................................. 15

2.6 DELMÅL 4: Formidling............................................................................... 15 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.5

Nettside og profilering......................................................................................................................... 15 Sceneweb ............................................................................................................................................... 17 Gladnyheter .......................................................................................................................................... 17 Prosjektleder ......................................................................................................................................... 17 Radvent – synliggjøring av gjestespill og RadArt ............................................................................ 17 Olas Frie Radikaler............................................................................................................................... 19

3

REGNSKAP ................................................................................................... 20

3.1 3.2

kommentarer til regnskap ..................................................................................................................... 20 regnskap .................................................................................................................................................... 20

2


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

Rapport for pilotprosjekt RadArt 2010 Sammendrag: Fruktbart samarbeid med Rådstua Teaterhus Stor oppmerksomhet i pressen Deltakelse i det offentlige rom Større aktivitet blant medlemmer og mellom medlemmer 6 scenekunstnere har flyttet sin virksomhet til Tromsø Nye strategier og ny finansiering gjennom innvilging av søknader hos INTRO og Norsk kulturråd for 2011. • Avvikling av 3 gjestspill • PR-prosjektet RadVent • Økning i medlemsmasse fra 41 til 63 i 2010 • • • • • •

1

PROSJEKT RADART

1.1

Bakgrunn

Prosjekt RadArt ble opprettet på grunnlag av midler søkt hos Norsk Kulturråd og Tromsø Kommune. Tromsø Kommune gikk inn i prosjektet med kr. 200 000,- i lønnsmidler for prosjektleder i 3 år. Norsk Kulturråd bidro med prosjektstøtte kr. 250 000,- for 2010. Stillingen som prosjektleder ble utlyst mai 2009 og besatt 21. Oktober 2009 av Hege Pålsrud. Det ble opprettet en styringsgruppe som skulle fungere som overordnet for prosjektleder. Med midler til en 40 % stilling på helårs basis, hadde organisasjonen mulighet til å disponerer midlene utover prosjektsleders stilling resten av året. Styringsgruppa besluttet at prosjektleder derfor kunne jobbe utover sin 40 % stilling og at arbeidsgrupper knyttet til målsetting kunne lønnes fra disse midlene.

1.2

Styringsgruppe, prosjektleder, gjestespillgruppe, profilering

Styringsgruppa ble satt sammen av prosjektleder, 3 representanter fra styret i nettverksorganisasjonen RadArt, daglig leder ved RTH, Yngvild Andreassen (vara Ine Camilla Bjørnsten) og Bi Haavind fra Tromsø Kommune. Leder for styringsgruppa ble valgt for 3 år og er Kristin Eriksen Bjørn. Prosjektleder har ikke stemmerett i gruppa da dette er hennes arbeidsgiver. Styringsgruppas leder og prosjektleder setter dagsorden for gruppas arbeid. Styringsgruppa skal prioritere og følge opp arbeidsplanene til Prosjekt RadArt både tidsmessig og økonomisk. Prosjektleder orienterer gruppa om sin aktivitet, foreslår aktiviteter og bruker den som sparringspartnere og rådgivere.

3


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

Styringsgruppa utviklet en visjon, målsetting og handlingsplan som ble godkjent av ekstraordinert årsmøtet i medlemsorganisasjonen RadArt. I rapporten vises det til aktivitetene som er gjennomført opp mot målsettinger via handlingsplanen.

1.3

Visjon

RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.

1.4

1.5

Målsetting •

Synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i Tromsø

Bidra til kompetanseutvikling, styrke og støtte profesjonelle

Utvikle scenekunst som næring gjennom å øke publikumsgrunnlaget og produktiviteten blant medlemmene.

Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner og aktører.

Handlingsplan

Det ble lagt strategier for målsettingen for gjennomføring av delmål i 2010: 1. Profesjonalisering 2. Flere gjestespill og styrket utveksling 3. Kompetanseheving 4. Formidling Styringsgruppa har gitt handlingsplanen for prosjektperioden 2009-2012 følgende overskrifter:

2009-10: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring av den frie scenekunsten i Tromsø,

2011: Å dele en bølge. Profesjonalisering, kompetanseheving og formidling. 2012: Å skape varighet og forandring. Etablere faste strukturer

4


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

2

RAPPORT

2.1 Rammevillkår og struktur Prosjekt RadArt søkte om kr. 500 000,- fra Norsk Kulturråd og mottok kr. 250 000,-. I tillegg mottok RadArt kr. 80.000,- til gjestespill ”Snarvisitt på Heracleum” for våren 2010 og kr 85.000,- til gjestespillet ”Polyfoniavariasjoner”. Styringsgruppa foretok dermed prioriteringer m.h.t målsetting i søknad. Prioriterte oppgaver ble å bygge opp Radarts profil og nettsted, starte opp arbeidet med gjestespill og samarbeid med Rådstua Teaterhus. Det ble opprettet en gjestespillgruppe: Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim, prosjektleder Hege Pålsrud og en representant fra Rådstua Teaterhus. Det ble opprettet en gruppe for utvikling av profil og nettside: Klaus Løkholm Bergli og prosjektleder Hege Pålsrud. Midlene fra Norsk Kulturråd ble mottatt i midten av April. Mye aktivitet lå dermed til høsttermin etter innsendt søknad til Norsk Kulturråd (1.september) og kulturnæringsfondet INTRO (1. Oktober).

2.2 Radvent – målsettingen i miniutgave og pilot for 2011 Året 2010 ble avsluttet med prosjektet ”Radvent” som kan ansees som en pilot for strategiene som ble lagt gjennom søknad om midler fra INTRO-fondet og Norsk Kulturråd for 2011. Det ble hyret inn PR-ansvarlig Helge Markusson og produsent Lisa Møller for å finne måter knytte RadArts gjestespill sammen med RadArts øvrige aktivitet og profilering av medlemmene. Selv om RadArt kun mottok midler til gjestespillet ”Polifoniavariasjoner” for høsten 2010, ble det satt av midler til å hente inn ”every now and then” med Mette Edvardsen som det også var søkt om. Markusson lanserte prosjektet Radvent, som en parallell til advent, men med start 19. November med ”every now and then” og avslutning med ”Polifoniavariasjoner” 18. Desember. Gjestespillene og alle aktivitetene til de øvrige RadArtmedlemmene og organisasjonen RadArt, ble satt inn i årests Radventskalender. I Radventskalenderen ble 33 aktive medlemmer invitert til å bli presentert med portrett på RadArts hjemmeside. Av disse svarte 16. Det ble produsert 16 storformatbilder fra medlemmers forestillinger som ble hengt opp i rådhusets foaje i Radventsperioden. Radvent startet med lanseringsfest og ble avsluttet med julebord i forbindelse med gjestespillene.

2.3 Delmål 1: Profesjonalisering Prosjektleder og styringsgruppa har gjennom sitt arbeid utviklet et større spillerom for aktiviteter mellom medlemmene og det offentlige rom. Medlemmene blir oppfordret til å delta (og deltar) på kulturpolitiske debatter og fora. Stor del av denne jobben ligger i prosjektleders stilling over driftsmidlene fra Tromsø Kommune og lønnet styreleder – Kristin Eriksen Bjørn. Profesjonaliseringen har foregått gjennom å lønne arbeidsgrupper til gjestespill og profilering, styret og styreleders arbeid i Styringsgruppa. Det har blitt større transaksjon av informasjon og profilering av, og mellom, medlemmene. Det har vært en markant økning i medlemmenes bruk av hverandre i forestillingssammenheng. Oppmøte på medlemsmøter har økt. Medlemstallet har økt fra 41 til 63 i 2010. Mange av disse aktivitetene er synergier som ikke tar penger fra prosjektmidlene fra Norsk Kulturråd.

5


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

2.3.1 RadArt som aktør i utvikling av Kunstplaner Troms Fylkeskommune er i gang med å utvikle en handlingsplan for visuell kunst. I den forbindelse ble prosjektleder Hege Pålsrud kontaktet for først i holde et foredrag under tittelen ”Kunstfelt i endring” i et innspillseminar og dernest for å komme med skriftlig innspill til selve handlingsplanen. Tromsø kommune er også i gang med utvikling av kunstplan for hele kunstfeltet. Styreleder Kristin Eriksen Bjørn er invitert inn i dette arbeidet og har deltatt på flere møter. RadArt blir nå tatt inn for å være med å forme regionens satsning på kunst.

2.3.2 Utvikling av strategier gjennom INTRO-fondet og Norsk Kulturrådfor 2011 RadArts målsetting og strategier har blitt konkretisert ytterligere i løpet av 2010 gjennom søknadene om midler fra kulturnæringsfondet INTRO og Norsk Kulturråd. Søknadene har blitt innvilget med kr 380 000,I 2011 planlegges et hovedprosjekt med 3 delprosjekter. Delprosjektene har felles overbygning i RadArts strategiske tenkning og er vevet sammen på et praktisk gjennomføringsnivå. Medlemmenes kunnskaper blir i stor grad delt som vennetjenester. Mye av denne kunnskapen skal nå profesjonaliseres gjennom å systematisere den og tilføres ekstern kompetanse. Slik vil både medlemmene, organisasjonen og det frie scenekunstfeltet styrkes. Prosjektet skal både produsere resultater for publikum og medlemmene, samtidig som nye metoder utvikles.

1. Innovativ markedsskaping RadArt tror på et unikt publikum. Det finnes et potensial i å bli kjent med ulike publikumsgrupper og å lage nye publikumsgrupper. RadArt tror at alle frie scenekunstprosjekter trenger unike strategier for å finne sitt publikum. Både RadArts gjestespill, ”Snarvisitt på Heracleum”, og medlemmenes egne forestillinger i 2010, høstet erfaringer omkring både å nå, og ikke nå, forventet publikum. Et innovativt markedsskapingsprosjekt skal både lage et marked markedsføre RadArts publikumsrettede aktiviteter og lage større kontekster for disse. Aktivitetene er case-studies for arbeidsgrupper satt sammen av medlemmene og ekstern kompetanse innen markedsføring og produsentarbeid.

2. Residensprogram Scenekunstfeltet i Tromsø skal være i bevegelse. De som er her skal stimuleres til å reise ut og andre skal komme til. RadArts medlemmer har bred og nyttig erfaring med residensprogrammer og reisevirksomhet som kunstnere, både i Norge og utlandet. RadArt ønsker å lage et program for å flytte flere kunstnere kollektivt fra ett eller flere kunstmiljøer og uttrykksformer til Tromsø for ulike perioder, for å skape en bevegelse i et felt,

6


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

en retning og i byen. Kysten Kunsthospital er pr. i dag den eneste kunstnerresidensen i Tromsø, med en leilighet og atelier til en person.

3. Styrking av økonomikompetanse RadArt vil frigjøre tid og penger for å produsere scenekunst hos sine frilans og selvstendig næringsdrivende medlemmer. Medlemmene har høy kompetanse på produksjon, men ujevn erfaring og praksis på regnskap. Samkjøring av kompetansebygging gir effektivitet og fleksibilitet. Gjennom å styrke økonomikompetansen vil flere prosjekter av ulike formater kunne realiseres. Nye digitale regnskapsprogram, med lavt brukergrensesnitt, gir nå helt nye muligheter for kunstnerne selv til å ha kontroll og utnytte budsjetter i scenekunstens hurtige produksjoner. De vil også enklere kunne utnytte erfaringstall fra tidligere og dermed lage smartere budsjetter. RadArt skal bli selvforsynt med regnskapstjenester, både i selve prosjektet og blant medlemmene ved å utvikle felles maler for budsjettering og kontoplaner.

2.3.3 Representasjon RadArt har vært representert i mange sammenhenger: Kunstplankonferanse i regi av Tromsø Kommune: styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok med innlegg som ble publisert Kulturkonferanse i regi av Kulturdepartementet med Anniken Huitfeldt og Roger Solheim: Styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok for RadArt. Kultur og næringsseminar i regi av Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune: Hege Pålsrud invitert fra RadArt. 4 andre medlemmer deltok Kultibator kulturnæringsprosjekt med Tromsø Kommune: Kristin E. Bjørn deltok i referansegruppe Yoghurt kulturnæringsprosjekt i samarbeid med Tromsø Kommune: prosjektleder Hege Pålsrud har vært konsulent og RadArt som mulig leverandør av pilotprosjekter Danse- og teater-sentrum: prosjektleder Pålsrud er styremeldlem og RadArt skal være værtskap for årsmøtet i 2011. Tromsø Kommunes Kultur, idrett og oppvekstkommite. Styreleder Kristin E. Bjørn initierte møte med kommitéleder Vibeke Ek om finansieringstilstanden mellom institusjoner og frie scenekunstnere samt regnestykke på hva som legges igjen Landsdelsscenen for dans i Hammerfest. Styremedlem Liv Hanne Haugen har initiert samarbeid og møte mellom deres produsent og prosjektleder i RadArt. Kulturnæringsfondet i Tromsø ved Arne Wilhelm Theodorsen inviterte RadArts prosjektleder og styreleder til toveis informasjonsmøte. Hålogaland Teater inviterte til dialogmøte mellom HTs direktør Beate Stangås og teatersjef Iren Reppen og RadArts styreleder og prosjektleder Troms Fylkeskommune seminar om internasjonal kultursatsning i Nord under FINN. Prosjektleder deltok.

7


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

Fond for utøvende kunstnere la årets siste styremøte med tilhørende seminar til Tromsø. I seminardelen inngikk besøk hos RadArt på Rådstua Teaterhus. Kultursjef Kåre Sørensen, prosjektleder i RadArt – Hege Pålsrud og medlem Øystein Blix innformerte om det kulturlivet og det frie scenekunstmiljøet i Tromsø. I tillegg traff de Ferske Scener og Haugen Produksjoner som jobbet på huset da. Troms Fylkeskommunes innspillseminar til handlingsplan for visuell kunst i Troms Prosjektleder var invitert til å holde innlegg og fokuserte på tverrfaglige kunstneriske prosjekter, samarbeidsformer, utvikling av residensprogram og behovet for å følge kunstneriske strømninger på mindre steder heller enn å satse på en sjanger. Tromsø Kunstforening og Kritikerlaget - debatt om kunstkritikk. På Tromsø Kunstforening. Prosjektleder deltok. HATS og Kritikerlaget – debatt om teaterkritikk. Arrangert av HATS ansatt og RadArtmedlem Elin Danielsen, ordstyrer var RadArtmedlem Sidsel Pape. Ca 10 medlemmer deltok i debatten Norsk Kulturråds infomøte om tilskuddsordninger, RadArt medarrangør, 10-15 medlemmer deltok Wim Wabbes fra Vooruit Kulturhus i Gent hadde uformelt møte i Tromsø med prosjektleder i RadArt på initiativ fra Liv Hanne Haugen. Richarda Qiontos fra NorWind festival i Berlin besøkte Tromsø på initiativ fra DTS og hadde møter med RadArtmedlemmene: Katrine E. Strøm, Håkon Vassvik, Nanna Elisabeth Berntsen, Kristin Eriksen Bjørn, Anita Basmo Bjørnstad, Gerd Kaisa Vorren, Ellen Zahl Jonassen, Kristina Juntilla, Ingvill Fossheim, Hege Pålsrud, Espen Østmann. Hun fikk se en prøve på ”Vi hever våre hoder i skam” med Ferske Scener og RadArts gjesteforestilling ”Snarvisitt på Heracleum” som hun er interessert i å få til Berlin. Nordlys og iTromsø: Prosjektleder har fast kronikkplass i Nordlys. Og publisert 3 det siste året, den siste sammen med Kristin Eriksen Bjørn. Ola Rokkones har også satt i gang debatt om kulturkritikk i lokalpressen i begge aviser. Scenekunst.no: Elin Danielsen er fast anmelder der for Tromsø. Pålsrud og Bjørns kronikk er publisert der. Scenekunst.no lagde også sak på den store aktiviteten i scenekunstmiljøet i desember. Denne førte i sin tur til storte engasjement og debatt på nettstedet.

2.3.4 Lokal nettverksbygging med institusjoner Samarbeidet med Rådstua Teaterhus har blitt formalisert og satt inn i struktur i løpet av prosjektperioden. Prosjektleder deltar på stabsmøter på Rådstua Teaterhus. Her fungerer prosjektleder i RadArt som rådgiver for hvordan forholdene kan legges til rette for det profesjonelle miljøet og gjestespill. Daglig leder på Rådstua Teaterhus deltar i styringsgruppa til RadArt, og deres produsent og fagkonsulent deltar i gjestespillgruppa. Rådstua Teaterhus og RadArt har forhandlet fram avtale om 75% rabatt på leie av lokalene for RadArts medlemmer. Utover samarbeidsprosjektet med gjestespill, kommer Rådstua Teaterhus og RadArt til å jobbe sammen med å utvikle produsentkompetanse. Pr i dag har Rådstua Teaterhus ansatt en produsent i 50% stilling. Denne har mange arbeidsoppgaver utover de konkrete prosjektene som RadArt er involvert i. RadArt ønsker å knytte til seg produsenter til sine prosjekter som jobber i team med Rådstua Teaterhus på felles aktiviteter.

8


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

Rådstua Teaterhus og RadArt jobber sammen med å utvikle prosjekter som involverer andre miljøer i Tromsø. Det er konkrete planer om å utvikle et residensprogram og å utvikle et fellesverksted for produksjon av scenografi, design, kunst, m.m Fellesverksted: RadArt og Rådstua Teaterhus har skrevet en innstilling til samarbeid med andre aktører: Tvibit og Kompetansesenteret for rock om framtidig bruk av brannstasjonen. Prosjektleder skisserte i denne et forslag om flerbruksverksted for scenografi, design og kunstproduksjon. Daglig leder meldte inn behov for øvingslokaler for det frie scenekunstfeltet. Residensprogram: Kunsthospitalet (Troms fylkeskommune) er initiativtaker til et residensprogram ved sitt gjesteatelier hvor RadArt er inkludert som leverandør av kunstnere fra sitt nettverk i scenekunsten. RadArt vil lage et større residensprogram. Kunsthospitalet, Tromsø Kunstforening og Kunstakademiet og Rådstua Teaterhus ønsker å være med på dette. RadArt har inngått intensjonsavtale med Kurant galleri som arrangør av artist-talks og evenementer.

2.4 DELMÅL 2: Flere gjestespill og styrket utveksling RadArt opprettet en gjestespillgruppe bestående av Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim og prosjektleder Hege Pålsrud fra RadArt og en representant fra Rådstua Teaterhus. I løpet av 2010 ble gjestespillgruppa omdøpt til Programråd og det ble utviklet et mandat. Programmet ønsket å speile RadArts kontaktflate og kunstneriske uttrykk med det øvrig scenekunstmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt. Mange jobber med tverrfaglige performance-prosjekter. Flere av medlemmene har jobbet i Belgia og med kunstnere med tilknytning til Brussel både der og i Tromsø. For tiden er det flere RadArt medlemmer som har tilknytning til Finland. Forbindelsen til Brussel vil bli holdt ved like ved framtidige gjestespill, men i først omgang ønsket gjestespillgruppa å ha fokus på Finland og åpne den kontakten for publikum. Gjestespillgruppa ønsket derfor å starte med et fokus på Finland. Gjestespillgruppa mottok midler til ”Snarvsititt på Heracleum” og Transitteatrets ”Polyfoniavariasjoner”. Programrådet fikk avslag på søkand om Mette Edvardsens forestilling ”every now and then” men valget likevel å gjennomføre denne gjennom et samarbeid med Edvardsen til redusert pris og som en del av et høstprogram for RadArt. RadArts satsning på programmering og profilering av fri scenekunst i Tromsø krever kontinuitet og at gjestespillene blir satt i kontekst. På samme måte som med Mette Edvardsens forestilling, ble SUBFRAUs forestilling ” Subtales” kjøpt inn som forskuttering til RadArts VÅRSCENEFEST 26.april – 8. Mai. Begge forestillingene reflekterer det frie scenekunstfeltets interesse for å spille sine forestillinger i Tromsø. Vi kan si at det er et slags trykk utenfra. SUBFRAU solgte forestillingen sin til oss for en ”røverpris” og stod for hoveddelen av finansiering og organisering selv, for å kunne være en del av programmet.

9


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

2.4.1 Programråd Mandat for Rådstua Teaterhus og RadArt Programråd for 2011: Retningsviserpil: Programrådet skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. Navn: Programråd Sammensetning: Programrådet skal bestå av 3 medlemmer fra RadArt med hver sin vararepresentant, daglig leder og produsent fra Rådstua Teaterhus. Møter kan ikke holdes med mindre enn 2 representanter fra RadArt og en av disse representantene fra Rådstua Teaterhus tilstede. Medlemmene velges for 2 år. RadArts medlemmer velges på årsmøtet Oppgaver: Programrådsarbeid: Søknadsskriving, programarbeid og møtevirksomhet skal tidsmessig fordeles i Rådstua Teaterhus og RadArt. Timer skal registreres. Rådstua Teaterhus står for godtgjørelse av sine representanter og RadArt for sine, forutsatt tilskudd til virksomheten. Det utarbeides et rammeverk for tidsbruk i samsvar med budsjett til de respektive organisasjoner. Gjestespill: Programrådet har ansvar for å finne aktuelle gjestespill og sette sammen et helhetlig program og skrive søknader om finansiering av disse. Herunder kommer også programmering av forestillinger av RadArts medlemmer. Det er en ambisjon om 3 gjestespill i halvåret. Residensarbeid: Programrådet skal være RadArts kunstneriske råd i det planlagte residensprogrammet. Faglig utvikling: Programrådet skal komme med forslag og innspill til samarbeidspartnere om faglig utvikling gjennom faglige ressurser i forbindelse med gjestespill og residensprogram. Aktuelle samarbeidspartnere for faglig utvikling er HATS, fagsentret ved Rådstua Teaterhus og Kunstakademiet. Annen programmerende virksomhet: Programrådet kan kurere festivaler og andre kunstneriske arrangementer i regi av RadArt. Innspill for medlemmene i RadArt: Programrådet skal gi medlemene mulighet for innspill til programforslag før søknader om midler minst to ganger i året. Kontrakter og produksjon : Alle arrangementer i samarbeid mellom Rådstua Teaterhus og RadArt, skal kontraktfestes mht arbeidsfordeling i henhold til budsjetter og søknader. Budsjettene skal dekke produksjonskostnader og arbeid til disse.

2.4.2 Gjestespill Kristina Junttila ”Snarvisitt på Heracelum”: Gjestespillet var en oppfølger av Vierailu Vanhainkodissa, ei forestilling som ble skapt ved omsorgsboliger i Helsingfors våren 2009. I Tromsø fikk forestilinga navnet Snarvisitt på Heracleum. Kristina Junttila, konsept- og regiansvarlig, og Ingvill Fossheim, kostyme-og scenografiansvarlig, kom fra Helsingfors. For å unngå språk- og kulturbarrierer samarbeidet

10


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

de med lokale scenekunstnere som guider/performere under forestillingene. Disse var Elin Danielsen, Anne Katrine Haugen, Vegard Krane og Klaus Løkholm Bergli. Gjestespillet måtte omarbeides til den nye konteksten og stedet. Vierailu Vanhainkodissa måtte tilpasses og endres til Tromsø, til folkene som bor der, språk, kultur og den nye arbeidsgruppa. Gjennom hele prosessen var vi spesielt oppmerksomme på å være lydhør ovenfor folkene og stedet, og at vi ikke tråkket over personlige grenser. De første avtalene med Heracleum ble inngått desember '09 og etter det hadde vi et møte i januar med beboerne og i starten av april med guidene. Arbeidet med forestillinga sammen med guidene og beboerne startet i slutten av april, fem uker før premiere. Forestillingene utviklet seg til å bli en happening på Heracleum, hvor fler og fler av beboerne ventet på kaffeserveringen, involverte seg i gjestene og forestillingen. Vi hadde samarbeid med åtte beboere som tok imot gjester i leilighetene sine, men det var langt flere som var engasjert under selve forestillingene. Etter siste forestilling ble det arrangert en åpen samtale om forestillinga i kafeen på Heracleum. Forestillinga ble gjennomført på et absolutt minimumsbudsjett. I forhold til andre gjestespill trengte denne forestillinga mer forberedelsestid. Produksjonskostnader og reise ble dekt fullt ut, men det var for lite penger på budsjettet til PR og full lønn. For å nå ut til et større publikum krever denne slags forestillinger en del ressurser på markedsføring for å ta bort redselen for det ukjente. På tross av dette brukte RadArt og Rådstua Teaterhus effektivt sitt nettverk og hver forestilling var stort sett full. Samarbeidet med lokale scenekunstnere var kunstnerisk fruktbart og det var absolutt nødvendig for at et slikt konsept skulle fungere lokalt.

2.4.3 Gjestespill med Mette Edvardsen ”every now and then” RadArt mottok ikke midler til gjestespill med Mette Edvardsen men valgte likevel å gjennomføre det. Gjestespillet stod sentralt som ledd i RadArts strategi om utveksling og samarbeid lokalt og internasjonalt. Arrangementet med tilhørende seminar, lot seg gjennomføre ved at Edvardsen tilbød redusert honorar, Rådstua Teaterhus bidrag med lokaler og teknikk og Tromsø Kunstakademi som finansierte og arrangerte seminar. RadArt valgte å bruke av sine prosjektmidler og bake gjestespillet inn i høstprogrammet som en del av lanseringen av RadArt. Programmet var fra 19. November til 18. Desember og fikk navnet RadVent, . (se. Pkt. 2.6.5) Mette Edvardsens seminar ”Time has fallen asleep in the afternoon sunshine”, ble avholdt ved Tromsø kunstakademi 18. november. Her hadde hun spesielt fokus på bibliotektsforestillingen ved samme navn. Dette var åpent for studenter ved akademiet og medlemmer av RadArt. Edvardsen har gjestet Tromsø ved flere anledninger tidligere og samarbeidet med flere av scenekunstnerne der. Hun var nå interessert i å knytte kontakter og vurdere muligheten for å gjøre prosjektet i Tromsø ved en senere anledning. Gjestespillet ”every now and then” ble vist på Rådstua Teaterhus 20. november. Den ble lansert som en gratisforestilling i forbindelse med lanseringen av RadArts program RadVent. Forestillingen: I forestillingen «every now and then» inviterer Mette Edvardsen og Philippe Beloul publikum til å lese en bok som en forestilling. Ideen er å skape et rom og en tid i en bok, på samme måte som en forestilling på et teater. 11


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

Gjennom hele forestillingen kan publikum lese seg gjennom sidene og rommene i boken samtidig som de følger med på det som skjer på scenen. Boken er direkte, taktil og varig og gir leseren en annen tilgang til forestillingen. Leseren kan selv bestemme leseretning, -tempo og –tid. Den individuelle lesningen kombinert med den kollektive opplevelsen gjør every now and then til en forestilling man kan fordype seg i. Hvordan vil opplevelsen av å lese boken blande seg sammen med opplevelsen av å se forestillingen, og hvordan vil boken leses etter at forestillingen er over? Deltakere: Concept Mette Edvardsen Created & performed by Philippe Beloul & Mette Edvardsen Lights Jan Van Gijsel Sound Charo Calvo Graphic design Michaël Bussaer Photos Julien Lanoo Production Helga Duchamps (duchamps vzw) Co-produced by Stuk (Leuven) In collaboration with Kaaitheater (Brussels), Vooruit (Gent), Netwerk (Aalst), Les Brigittines (Brussels), Supported by de Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende kunstnere, UD, Rådstua Teaterhus, RadArt Publikum og respons: Forestillingen hadde 72 publikummere. Det viste seg å være en omstridt forestilling. 2-3 publikummere forlot salen underveis og andre ytret missnøye med denne typen scenekunst på vei ut. Det ble også en påfølgende debatt på Facebook om form og innhold med sterke meninger for og i mot. Samtidig var det meget sterk positiv respons blant publikum. Både positiv og negativ respons så ut til å komme både innenfra og utenfra scenekunstmiljøet og fra ulike aldersgrupper. Erfaringen viser potensial for organisert debatt i forbindelse med visninger. Det er også mulig at gratisvisningen åpnet for nye publikummere som lot seg overraske.

2.4.4 Gjestespill med Transiteatret ”Polyfoniavariasjoner” RadArt mottok kr. 85 000,- fra Norsk Kulturråd. Rådstua Teaterhus bidro til samarbeidet om gjestespill med RadArt, med rabatter og materiell til kr. 16 000,- i tillegg til bemanning til forestillingsavvikling, rigg og PR-arbeid. Forestillingen ble vist 18.desember på Rådstua Teaterhus. Det ble arrangert artist talk i etterkant. Forestillingen markerte avslutningen på RadArts arrangement Radvent. RadArt og Rådstua Teaterhus arrangerte julebord samme kveld med Transiteatert invitert. Slik inngikk forestillingen i både en faglig og sosial kontekst. Forestilling: Hva skjer når det man som ungt menneske lærer – om kropp, vennskap, tillit og seksualitet – ikke svarer til det man føler og tenker? Hva er virkningen dersom det man hører motsies av det man ser? Mannen som er kåret til det tiårets teatermann av Bergens Tidende, Tore Vagn Lid, kommer

12


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

til Tromsø med teater som utfordrer. Dette bør du få med deg! "Med Polyfonia ønsker jeg å invitere deg med på et eksperiment. Et forsøk. Utgangspunkt...et for forestillingen er ønsket om å kunne forfølge og å teste ut en mistanke som ikke umiddelbart har noe med teater å gjøre. Mistanken kan formuleres på følgende måte: Unge menneskers liv utspilles og formes nå i en stadig sterkere dobbeltkommunikasjon, hvor de historiene, idealene og verdiene som fortelles og formidles av samfunn og skoleverk samtidig motsies av historiene som fortelles gjennom ungdomsindustriens egne medium. Den dobbeltkommunikasjonen det her er tale om, skjer derfor ikke mellom enkeltpersoner (som for eksempel når noen slår og smiler samtidig) men mellom de viktigste og mest virkningsfulle samfunnsstemmene. For et ungt menneske som prøver å orientere seg – og som nettopp må forsøke å orientere seg – i et slikt ”rom”, står derfor en tyngdekraft avgjørende og uavklart mot en annen. Dersom en slik mistanke er rett, gjenstår da det vesentlige spørsmålet: Hva skjer når det man som ungt menneske lærer – om kropp, om vennskap, tillit og seksualitet – ikke svarer overens med det man føler og tenker? Hva er virkningen dersom det man hører motsies av det man ser?" (Tore Vagn Lied) Med: Manus, regi og audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid Scenografi og video: Kyrre Bjørkås Lydteknikk: Thorolf Thuestad Skolekontakt/inspisient: Sara Bruteig Olsen På Scenen: Ivanna Petrova (19), Isabel Shepherd (19), Jørgen Hausberg Nilsen (19) Produsent: Produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med Bergen Kunsthall / Landmark, BEK, Kunstnerhuset Wrap og Mini Midi Maxi. Støtte: Polyfoniavariasjoner er støttet av Bergene Kommune, Norsk Kulturråd, RadArt, Rådstua Teaterhus Varighet: Ca 60 min Publikum og respons: Forestillingen hadde 35 publikummere. RadArt og Transiteatret gamblet på at førjulsstria kanskje hadde lagt seg, da 18 desember var tidspunktet som passet for alle parter. Dessverre hadde studentene forlatt byen og uteble fra en forestilling som burde engasjere de som målgruppe. Forestillingen fikk overveldende god respons av de frammøtte, og vi skulle gjerne hatt spillerom til å la jungeltelegrafen fungere. Flere av RadArts medlemmer har jobbet med forestillinger som relaterer til Polyfoniavariasjoner både i form, innhold, med barn/ungdom/ som skuespillere i profesjonell scenekunst og medndokumentarisk stoff. Artist-talk i etterkant av forestillingen viste seg å være av stort utbytte både for Transiteatret, publikum og Tromsøs scenekunstnere.

13


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

2.4.5 Gjestespill, SUBFRAU med ” Subtales”- arier fra middelklassen Skal spilles på Rådstua Teaterhus 26. April, som en del av VÅRSCENEFEST 2011 – et samarbeid mellom Rådstua Teaterhus og RadArt. Til forestillingen stiller Rådstua Teaterhus med lokaler og teknikk, og RadArt betaler kr. 25 000,- til SUBFRAU. Øvrig finansiering og organisering står Subfrau for selv. Forestillingen: Pressen har skrevet om SUBTALES: ”Teatergruppen Subfrau firar 10-årsjubileum med en sprakande show utan en död minut” Malin Krutmeijer, Aftonbladet, 22/01 - 2011 ”Mäns och kvinnors perspektiv korsas och blandas." Oline Stig, Sydsvenska Dagbladet, 22/01 - 2011 ”...en roligt provokativ, köns- och jämställdhetsparodisk föreställning” Elisabeth Nordgren, Hufvudstadsbladet, 21/02-11 Med: Regi: Ellen Nyman (DAN) Scenografi og kostymer: Sissel Romme Christensen (DAN) Musikk: Henrik Rambe (SWE) Lys: Carina Persson (SWE) Lystekniker: Jo Halldin (SWE) På scenen: SUBFRAU - www.subfrau.net.

2.5 DELMÅL 3: Kompetanseheving Delmål om kompetanseheving ble nedprioritert blant RadArts oppgaver i denne omgang da finansieringen av prosjektet ble vesentlig mindre enn budsjettert. Kompetanseheving har likevel vært et sentralt tema og en del av Prosjekt RadArts metodikk innen alle delmålene: lønn til arbeidsgrupper gir rom for utvikling og utveksling av kompetanse. Driftsmidlene til prosjektleder fra Tromsø Kommune og lønn til styringsgruppa har også bidratt til økt formidling, engasjement og dermed kunnskap i nettverket.

2.5.1 Kurs og workshop, foredrag og seminarer RadArt har ikke arrangert, men vært formidler av, kurs og workshop som er relevante for miljøet gjennom nettverket og nettside. Disse har vært arrangert i regi av medlemmene, gjennom deres professjonelle virke, andre kulturaktører, institusjoner, politiske og kunstneriske organisasjoner samt offentlige instanser. RadArt bruker nå denne aktiviteten for å tilrettelegge for framtidige strategier og samarbeid. HATS - et kompetansesenter for revy, teater og andre sceniske uttrykk i Nord-Norge og interesseorganisasjon for den nordnorske amatørteaterbevegelsen, som også holder til på

14


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

Rådstua Teaterhus, vil være en naturlig samarbeidspartner for RadArt. Dette vil også styrke og binde sammen aktivitetene på Rådstua Teaterhus.

2.5.2 Uformell kompetanseheving RadArt har arrangert kvartalsvise bransje-luncher på Sivertsens Kafé på Rådstua Teaterhus, distribuert gladnyheter om medlemmene. Dette har blitt et uformelt diskusjonsfora med godt oppmøte hvor medlemmer og prosjektleder har fått innspill til sin aktivitet og medlemmene har delt erfaringer. Disse har hatt meget godt oppmøte. Felleskontoret til RadArt, på Rådstua Teaterhus, har større hatt stor utnyttelse og fungerer som en sentral møteplass og arbeidsfelleskap. Mange nye samarbeid og kontaktutveksling skjer der. Nettverket har, utenfor prosjektet, igangsatt morgentreninger på Rådstua Teaterhus for utøvere og lesesirkel.

2.6 DELMÅL 4: Formidling Vi skal øke synligheten og bedre markedsføringen av fri profesjonell scenekunst.

2.6.1 Nettside og profilering Hege Pålsrud og Klaus Løkholm Bergli utgjorde RadArts team med ansvar for utvikling av profilering og nettside. Det ble gjort reasearch på ca 10-15 byråer som kunne levere logo og hjemmeside og hentet inn tilbud fra de mest interessante. Tilbudene varierte fra kr. 100 000,- til kr. 180 000,- i tillegg kom drift av tradisjonell nettside. Det ble besluttet å kjøpe logo og visittkortmal fra Tank Design i Tromsø og å bruke RadArts eget team for å utvikle nettside og øvrig materiell. Kostnader med innkjøpte tjenester og honorar til RadArts arbeid, beløp seg da til ca. kr. 60.000,Det sosiale nettverktøyet www.ning.com, ble utredet som en løsning RadArt selv kunne utvikle som nettside og kommunikasjonsverktøy. Det ble investert i oppgradering av Pålsruds Adobes Designpakke for utvikling av øvrig profilmateriell. Slik kan RadArt håndtere nettside og infomateriell på egenhånd, samtidig som kompetansen på dette vil ligge i organisasjonen. Nettsiden fungerer bra, både for publikum og som intern kommunikasjon for RadArt. På hjemmesiden presenterer vi organisasjonen og dens aktiviteter (bilde 1); Prosjektlederen har en egen blogg der det til enhver tid er oppdatert info om hva som skjer, alle referater fra møter som holdes ligger tilgjengelig for alle medlemmene, og i tillegg har alle medlemmene en egen underside der de presenterer seg selv, med tekst, bilder, film og musikk. (bilde 2) Denne hjemmesiden fungerer som en plattform både •

internt, med o meldingsfunksjon o blogg 15


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

o diskusjonsforum o kalender •

eksternt, der o alle kan gå inn og lese om RadArt 

politikere

kunstnere

o se på profilene til medlemmene 

prosjektlederen blir ofte kontaktet av media, og kan nå henvise til hjemmesiden både for informasjon om enkeltmedlemmer og organisasjonen samt tilby annonsering

o medlemmene kan presentere egne produksjoner

16


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

2.6.2 Sceneweb RadArt har ansvaret for det Nordnorske bidraget til Danse- og Teater sentrums prosjekt Sceneweb, hvor informasjon om alle profesjonelle forestillinger skal legges inn i en digital database, og har ansatt medlemmet Ellen Zahl Jonassen til å gjøre denne jobben.

2.6.3 Gladnyheter Kvartalsvis lages det Gladnyheter om RadArts medlemmer. Disse sendes ut til media, lokale, regionale og nasjonale politikere, byråkrater og andre kunstnernettverk og organisasjoner, for å formidle hva som foregår i Tromsø, premierer, åpninger, oppstart av prosjekter, tilskudd, publiseringer, priser og kort presentasjon av nye medlemmer.

2.6.4 Prosjektleder Ansettelse av prosjektleder gjør at publikum har et sted å henvende seg for å få kontakter i det frie scenekunstmiljøet i Tromsø. Både presse, potensielle oppdragsgivere til medlemmene og samarbeidspartnere benytter seg av dette i økende grad.

2.6.5 Radvent – synliggjøring av gjestespill og RadArt Søknad til INRTO-fondet ledet til et forprosjekt for for markedsføring av RadArt, både på organisasjonsnivå og for de enkelte medlemmene. RadArt ønsker å få aktivitetene i det frie

17


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

scenekunstfeltet til stå i en sammenheng og gjensidig utveksling med hverandre. Programrådet og Styringsgruppa initierte derfor ideen om et høstprogram som også skulle være en start på målsettingen om synliggjøring som det var søkt om midler til hos INTROfondet. Programmet ble til Radvent.

http://radart.ning.com

Rådstua Teaterhus Vestregate 48 N-9008 Tromsø radarttromso@gmail.com TROMSØNETTVERK FOR FRI SCENEKUNST RadArt-aktiviteter rundt omkring under Radvent 19. november – 18. desember 2010. 19. november RadArt lanseringsfest fra kl. 16:00 på Rådstua Teaterhus 20. november GRATISFORESTILLING: ”every now and then” – Mette Edvardsen. Gjestespill i samarbeid med Rådstua Teaterhus MARA & THE INNER STRANGENESS: Special first releas of EP ”In dark place”. Kl. 23:00 på Bastard. 19. - 20. november Kristina Junttila er lokal deltaker på forestillingen ”Super Night Shot” av Gob Squad under Baltic Circle festival i Helsingfors. 22. - 26. november Radventsutstilling på Rådhuset i Tromsø 25. - 28. november Arvid Hansenfestivalen Teaterensemblet Rimfrost, med en performance hvor de plukker fra hverandre dikt og lager sceniske tekster. 29. nov. - 4. desember Teaterensemblet Rimfrost spiller Tjukke-Knut i Midt-Troms 3. desember Premiere på Haugen produksjoners ”Frø, Frø, Frø”. Kl. 18:00 på Rådstua Teaterhus. 4.desember kl 12.00 og kl. 15:00, 5.desember kl 15:00, bill: www.raadstua.no 3. - 4. desember Ferske Sceners ”Vi hever våre hoder i skam” er gjestespill på Dramatikkens Hus i Oslo. 9. desember Premiere på Animal Magnetism i Oslo RadArt-medlem Sidsel Pape, medvirker. 13. - 17. desember Sadio Nor ”Julevandring i byens hjerte!” Hver dag kl. 18:00 og 19:00 17. desember RadArt, Bransjelunsj for kulturarbeidere i Tromsø på Sivertsens Kafé, Rådstua Teaterhus kl. 12:30 18. desember Transiteatret – ”PolyfoniaVariasjoner” Kl. 16:00.Gjestespill i samarbeid med Rådstua Teaterhus, 11. nov. – 18. desember ”Et Juleeventyr” på Hålogaland Teater. RadArt-medlem Kristine Henriksen står på scenen

Radvent 19.november-18.desember

18


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

2.6.5 Olas Frie Radikaler Styremedlem Ola Rokkones foreslo på RadArts årsmøtet å skape aktivitet og ansvar for RadArts målsetting gjennom å gi hvert av medlemmene kr. 1000,- til aktivitet å komme med en idé for å oppnå denne. Kr. 57 000,- ble satt av fra prosjektmidlene fra Norsk Kulturråd. De som ikke hadde egne idéer, ga sin tusing til innkomne forslag. Prosjektet er igangsatt og fikk stor oppslutning. Fire forslag var konkrete nok til å bli stemt over og 34 medlemmer ga sin tusing til ønsket forslag. Resten ble fordelt likt. Vi fikk disse prosjektene: 1. Koperommet: Liv Hanne Haugen og Anniken Romuld arrangerte 40 minutters koping – for befolkningen - i det offentlige rom, utenfor Rådhuset. Dette ble godt mottatt både hos publikum og presse. Prosjektet fikk 18 000,- og vil ble gjentatt i under Ordkalotten med forfatterstudiet på UIT. 2. Internettbase over spillesteder i landsdelen: på initiativ fra Mette Marith Aspmo og i samarbeid med flere kommersielle aktører. RadArts bidrag investeres i 14 000,lønnsmidler for å samle bildemateriell og erfaring fra medlemmene som skal inngå i basen. Slik får vi eierskap i den. Prosjektet har til nå produsert en pilotside. 3. Studietur til Finland: Ingvill Fossheim og Kristina Juntilla (med virke i Helsinki) fikk 4000,- til å skrive søknad om felles studietur for RadArt som gruppe til en studietur til Finland. Denne skal planlegges i løpet av høsten 4. RadArt Band: Erik Stifjell initierte et band basert på musikerne i RadArt som vil opptre i RadArt-sammenhenger. Kr 9000,- Dette prosjektet er ikke påbegynt enda.

fra Koperommet, Olas Frie Radikaler

19


RadArt – prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø mobil: 9526 9965 – mail: hegepalsrud@gmail.com - nettside: http/radart.ning.com

3

REGNSKAP

3.1

kommentarer til regnskap

3.2

regnskap vedlagt

20