Årsmelding RadArt 2019

Page 1

RadArt - nettverk for fri scenekunst

Ã…RSMELDING

2019


Det er spennende tider for det frie scenekunstmiljøet i NordNorge. Regionreformen og nye strømninger i scenekunstpolitikken inviterer til å tenke nytt på hvordan vi organiserer oss. Det frie feltet

Innhold

består i dag av mindre enheter som for mange, også større

Innledning

samarbeid mellom institusjonene og det frie feltet er et ønske fra

Organisering
 Styrets aktivitet

samarbeidspartnere, kan framstå som uoversiktlig, og behovet for en enhet som samler feltet blir viktig. Å se på nye strukturer for politisk hold. For å få til dette er en styrket infrastruktur for det frie feltet nødvendig. Med et scenekunstfelt i endring hvor skillet mellom dans, teater og

Samarbeid, nettverk
 og støttespillere

andre scenekunstuttrykk blir stadig mindre, så er behovet for å se

Prosjektaktivitet

enheter jobber hver for seg for å styrke sin del av feltet virker

RadVent m/ ArtLab Talentprogrammet Uredd RadArt Marked Årsregnskap 2019

på hele scenekunstfeltet som en enhet påtagelig. At mange små uhensiktsmessig. Sammen vil dansen og det øvrige scenekunstfeltet kunne utvikle felles ordninger som vil styrke alle. RadArt har siden opprettelsen i 2004 arbeidet for å ivareta det frie feltets interesser i den nordlige regionen. Det siste tiåret har organisasjonen igangsatt ulike prosjekter for å øke kompetansen og synligheten til feltet. Dette arbeidet har vært muliggjort ved hjelp av prosjektmidler fra ulike støttepartnere, men den sporadiske finansieringen har hindret en langsiktighet i arbeidet. En stabil finansiering av nettverkets arbeid har gjennom mange år vært et prioritert mål, et arbeid som også er blitt videreført av det sittende styret.


Stiftelsen Nordnorsk landsdelscene for dans ble etablert i

Det er flere ting som gjør at timingen oppleves som god.

2004. I 2010 endret stiftelsen navn til Dansearena nord.

Fylkeskommunen ser positivt på arbeidet som gjøres og har

Dansearena nord har etablert seg som et viktig

bevilget et større beløp til utvikling av næringsaspektet i det

residenssenter for dansekunstnere i hele Norden. De tilbyr

frie feltet. Tromsø kommune har, som vertskommune, i 2019

også produsenttjenester til dansekunstnere og koreografer.

bevilget et fast årlig beløp til drift av RadArt.

Internasjonalt samarbeid og nettverksbygging er også en viktig del av deres arbeid. Dette er et type tilbud som savnes i resten av scenekunstfeltet.

Festspillene i Nord-Norge, med sin nye direktør, følger opp og videreutvikler det nære samarbeidet som ble initiert under forrige festspilldirektør. Hålogaland Teaters påtroppende

RadArt og Dansearena nord har i 2019 sett på muligheten for

teatersjef ønsker et tettere og formalisert samarbeid med det

en fusjon. Dette er blitt styrebehandlet i begge styrene med

frie feltet. UiT - Norges arktiske universitet er kommet langt i

positive vedtak. Samtidig har det blitt arbeidet for å få

arbeidet med å etablere en ny scenekunstutdanning på

etablert et kompetanse- og produksjonssenter for hele

bachelornivå. Alle disse ser positivt på etableringen, og er

regionen. Ideen er blitt møtt positivt i scenekunstfeltet, men

tydelige på at et samlet og styrket fritt felt vil gi et sunnere og

også på politisk og administrativt nivå både lokalt, regionalt

mer balansert styrkeforhold. Noe som vil gjøre formaliserte

og nasjonalt.

samarbeid enklere. Og for Rådstua Teaterhus, som er det frie

Gjennom prosjektet RadArt OPP har vi satt igang ulike utviklings- og kompetansehevingsprosjekter; videreføring av ArtLab, RadVent, Talentprogrammet UREDD, RadArt Marked, Tallenes Tale m.m. Disse vil sammen med tilbudene som Dansearena nord tilbyr i dag, være utgangspunktet for aktivitetene som kan tilbys i et nytt Senter for scenekunst eller et Scenekunst nord. Navnet på nyskapingen er enda ikke bestemt.

feltets hovedarena i Tromsø, ser det ut som om den lenge bebudede utbyggingen endelig skal bli en realitet. Noe som vil gi feltet en arena som har de fasilitetene som publikum og utøvere forventer. Bernt Bjørn
 styreleder
 RadArt - nettverk for fri scenekunst

På bildet på forsiden: Elin Danielsen og Mia Eriksen


Organisering

Styret i RadArt
 Bernt Bjørn, styreleder,
 Kristin Solberg, Marte Liset, Hege Holte Østbye, Stine Anette Hemmingsen, Espen Østman, vara Valgkomité
 Elin Danielsen, Kristine Myhre Tunheim, Stein Bjørn Styringsgruppe RadArt OPP
 Ellen Zahl Jonassen, daglig leder i Rådstua Teaterhus
 Susanne Næss Nielsen, direktør i Dansearena nord
 Bernt Bjørn, styreleder i RadArt Prosjektleder RadVent 2019
 Stine Hemmingsen, styremedlem i RadArt RadArt Marked
 Styringsgruppe: Kristin Bjørn, Rebekka
 Brox Liabø, Irene Nordhaug Hansen.
 Styret tok over ansvaret i mars 2019.
 Prosjektleder: Anne Katrine Haugen Organisasjonssekretær
 Margunn Kilde


Styrets aktivitet Det ble avholdt seks styremøter i 2019. Prioriterte arbeidsområder i 2019 har vært: - Samarbeid med Dansearena nord om opprettelsen av et kompetansesenter og produksjonssenter
 for scenekunst i nord

I løpet av året har styret vært representert på: - IETM 2019 Spring session, Hull, England
 - Nordic Network samling, Reykjavik, Island
 - Kulturnettverk Nord, Harstad

- Fusjonering av Dansearena nord og RadArt

- IETM 2019 Autumn session, Rijeka, Kroatia

- Utvikling av søknad og prosjekt RadArt OPP

- Kulturnettverk Nord, Tromsø

- Videreføring av Talentprogrammet UREDD
 - Videreføring av minifestivalen RadVent
 - Videreføring av kunstlaboratorieprosjektet ArtLab

- Nasjonal innspillssamling for ny kunstnermelding
 i regi av Kulturdepartementet, Tromsø
 - Innspill til ny scenekunstmelding v/Kulturdepartementet

samarbeid, nettverk og støttespiller

PERIPHERAL CENTRE


Prosjektaktivitet Minifestivalen RadVent 2019 gikk av stabelen for sjette gang, mellom 10.-14.desember med åtte arrangementer i regi av RadArt-medlemmer. Festivalen foregikk på Rådstua Teaterhus, i Maristua, Peripheral Centre og på UiT - Norges arktiske universitet. Rådstua Teaterhus er nærmeste samarbeidspartner og støttespiller. 
 UJUS UNNI - DET SJENERTE MULTEBÆRET
 en barneforestilling som gjøres enten på norsk eller samisk med Siri Broch Johansen 
 FÁDDÁ MAGISKE APOTEK
 en installasjonsperformance med Marita Isobel Solberg FRØKEN FROSKElÅRS FABELAKTIGE FORTELLINGER en barneforestilling med Cathrine Skjernes
 YOU MIGHT LIKE ME BETTER IF WE SLEEP TOGETHER
 en danseforestilling om maktstrukturer med utgangspunkt i LHBTI-miljøet med Thomas Voll

Cathrine Skjernes i Frøken Froskelårs fabelaktige fortellinger. Foto: Jamie Bivard


Begge foto: Jamie Bivard

KUNSTNERSAMTALE
 med musiker Gaute Barlindhaug og moderator Kristin Bjørn Å DEBUTERE I VOKSEN ALDER / DETTA HADDE DOKKER IKKJE TRUDD!
 et tekstverksted og utprøving av ferskt standupmateriale med Cathrine Skjernes SABMIE OVTTASTUVVON SIIDDAT
 et tekstverksted med Siri Broch Johansen
 HAIÌRESIS - STROFER FRA VERDENS ENDE
 et tekstverksted til konsertforestillingen om trolldomsprosessene i Finnmark
 med Ida Løken Valkeapää

Mathilde Cayers og Siri Jøntvedt - Improkveld i Peripheral Centre

IMPROKVELD MED FEEDBACK I PERIPHERAL CENTRE Improvisasjon med Silje Solheim Johnsen, Anne Kathrine Haugen, Liv Hanne Haugen, Maya Mi Samuelsen, Mathilde Caeyers og Margunn Kilde, med feedback fra Gry Kipperberg og Siri Jøntvedt. MONOLOGHUSET: HVOR LENGE VARER VI ArtLab-visning og festivalens urpremiere på tekster fra Mari Andreassens debutbok. Med Bernt Bjørn, Anethe Alfsvåg, Ida Løken Valkeapää, Anneli Drecker og Kristin Bjørn. https://www.facebook.com/radventscene/ https://www.facebook.com/Artlab-577643212254383/

Ida Løken Valkeapää - Monologhuset: Hvor lenge varer vi - ArtLab


Talentprogrammet Uredd
 Uredd eies av RadArt og ble første gang gjennomført fra 2017-2019. Talentprogrammet ble utviklet sammen med samarbeidspartnerne Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Rådstua teaterhus og Tvibit, og var støttet av Kulturnæringsstiftelsen i Sparebanken Nord-Norge og Talent Norge. Uredd har som mål å: 1. Å gi unge scenekunstnere tilknyttet Nord-Norge mulighet til å utvikle sitt talent, uttrykk og kunstnerskap. 2. Å gi talentene faglige rammer og praktiske verktøy for å utvikle produsentikompetanse og kunne etablere egen virksomhet. 3. Å bidra til at unge scenekunstnere kan etablere seg i det frie feltet ved hjelp av delingskultur og nettverk. Uredd-talent Maya Mi Samuelsen Foto: Eivind Hansen


17 unge kunstnere fra Nord-Norge var tilknyttet talentprogrammet. Kunstnerne søkte om deltakelse med et prosjekt eller en kunstnerisk ambisjon. I tillegg til oppfølging av mentor, har det vært arrangert seks fagsamlinger i Tromsø med ulike temaer som er relevante når en skal etablere seg som kunstner i det frie feltet. Talentprogrammet ble avsluttet i en felles forestilling under Vårscenefest 2019. Deltagernes tilbakemelding viser at programmet har vært med på å styrke deres kontaktnett, både nettverket mellom de unge talentene og nye kontakter med mer

Uredd-talenter på forestillingsdagen under Vårscenefest 2019

etablerte kunstnere i Nord-Norge. De opplever at Uredd har gitt dem en mulighet til å synliggjøre seg selv og sine prosjekter på «hjemmebane» etter at de har utdannet seg andre steder. Den faglige kunnskapen og oppfølging av en egen mentor understrekes også som viktige kvaliteter ved programmet. Styret i RadArt arbeider for å få til en ny periode med Talentprogrammet Uredd for årene 2020-2022. https://ureddtalent.no

Uredd-talent Anne Lund med mentor Kristin Bjørn


Radart marked

RadArt Markeds Seminar om kjøp og salg av scenekunst under Vårscenefest 2019

RadArt - nettverk for fri scenekunst startet opp prosjektet RadArt Marked i 2017 med mål om å bygge opp markedsspesifikke promoteringstjenester i den nordlige regionen, koordinere satsing mot sentrale bransjeaktører, der RadArt er en koblingsboks til festival, arrangører og oppkjøpere og å skape gjennombrudd og synlighet for RadArts medlemmer på toneangivende nasjonale arenaer for fri scenekunst. RadArt Marked arrangerte i samarbeid med Vårscenefest - Tromsø Scenekunstfestival
 og Northern Network for Performing Arts, seminaret Kjøp og salg av scenekunst.


Northern Network for Performing Arts #3 2019

På programmet for seminaret Kjøp og salg av scenekunst var DKS i Nordland og Kultur i Troms, Kulturtanken, Tous Scene Stavanger, Barents Spetakkel, Silence Festival, Finland, Festspillene i Nord-Norge, CODA Oslo International Dance Festival, Vårscenefest - Tromsø Scenekunstfestival og Danse- og Teatersentrum, Samuelsen Produksjoner, Silje Solheim Johnsen og Jenny Svensson, Haugen Produksjoner, Rimfrost produksjoner, Ingvill Fossheim og samarbeidspartnere, Ferske Scener, Vican, FUTT!, Polaria og Perrong 48. Dagen ble avsluttet med et Nordic Dating Bureau minglemøte i RadArts lokaler på Rådstua Teaterhus. RadArt Markeds nettverksmøte var støttet av Norsk kulturfond og SNN Kulturnæringsstiftelsen.


RadVent 2019; FADDA MAGISKE APOTEK en installasjonsperformance med Marita Isobel Solberg Foto: Jamie BivardRadVent 2019; YOU MIGHT LIKE ME BETTER IF WE SLEEP TOGETHER av og med Thomas Voll Foto: Jamie Bivard


Informasjonsmøte om Statens Kunstnerstipend v/Mette Rønning

Seminar om kjøp og salg av scenekunst under Vårscenefest 2019

Seminar om kjøp og salg av scenekunst under Vårscenefest 2019

Dialogmøte om det fremtidige Scenekunst Nord


17. juni 2019 ble det avholdt stiftelsesmøte og foreningen Vårscenefest ble opprettet. På bildet fra venstre: Irene Nordhaug Hansen, daglig leder i HATS, Ida Løken Valkeapää, skuespiller og tidligere programrådsleder i VSF, Bernt Bjørn, styreleder i RadArt og Kristina Junttila, leder av interimstyret for VSF.


RadArt er en nettverksorganisasjon for profesjonelle scenekunstnere og kulturnæringsaktører. RadArt jobber for å styrke og synliggjøre scenekunstfeltet i Nord-Norge.
 RadArt holder til på Rådstua Teaterhus i Tromsø og har i dag rundt 80 medlemmer.

Eksogen av Intakt v/Mathilde Cayers Foto: Hydar Dewachi

RadArt - nettverk for fri scenekunst
 Vestregata 48
 9008 Tromsø

organisasjonsnummer: 987397667 
 e-post: post@radart.no
 www.radart.no
 https://www.facebook.com/ radartnettverk/

ÅRSMELDING RADART 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.