Årsmelding RadArt 2016

Page 1

ÅRSMELDING 2016 RadArt – nettverk for fri scenekunst


KONTAKTINFORMASJON RADART 2016 Hjemmeside: www.radart.no Postadresse: RadArt, Vestregata48, 9008 Tromsø E-­‐post: post@radart.no Organisasjonsnummer: 987397667 Kontaktperson i styret: Kari Helene Skog Telefon: 97045232 Epost: kari@skogmanagement.no Foto forside: Fra Radius 1 ”Ringside”. Fotograf Daniel Lilleeng.

2


INNHOLD 1. INNLEDNING ………………………………………………………………………………………………. 4 2. ORGANISERING 2016………………………………………………………………………………….. 5 3. STYRETS AKTIVITET……………………………………………………………………………………… 6 4. PROGRAMRÅDETS AKTIVITET……………………………………………………………………… 8 5. VÅRSCENEFEST 2016…………………………………………………………………………………… 10 6. RADVENT 2016 …………………………………………………………………………………………….11 7. PROSJEKT RADIUS………………………………………………………………………………………..13 8. HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER……………………………………………………………….14 9. VERVING, KONTINGENT OG NYE MEDLEMMER…………………………………………….14 10.BRANSJELUNSJ…………………………………………………………………………………………….15 11.KULTURNATTA…………………………………………………………………………………………….15 12. INTERNASJONALT UTVALG………………………………………………………………………….15 13. REISER OG REPRESENTASJONER………………………………………………………………….16 14. SEMINAR FESTSPILLENE I NORDNORGE……………………………………………………….17 15. ARTLAB……………………………………………………………………………………………………….18

3


1. INNLEDNING For et RadArt-år 2016 ble. Ikke et menneske sto igjen uberørt av Vårscenefest-kampanjen «Er du menneske nok?». De gule plakatene vekket oppsikt, startet diskusjoner og meningsytringer, og lot styrelederen gjennomgå både klapp på skuldra så vel som småkjeft: Hva mener dere, egentlig? Er jeg ikke bra nok bare ved å være meg? Publikumsrekorden var ikke tilfeldig: Et sterkt program kombinert med en slik kampanje ga resultat. Gratulerer til alle for Amnesty-pris – Vårscenefest fortjener å bli sett! RadArt er i ei viktig brytningstid. 2016 har vært et krevende år og det har tært på ressursene. I februar fikk «RadArt-toget» i det minste en konduktør som ga oss retning og holdt oss på skinnegangene. Samtidig må vi stikke fingeren i jorda: RadArt mangler driftsmidler til å holde det driftsnivået styret så gjerne ønsker å tilby medlemmene. RadArts styrke har alltid vært å finne nye veier i et utfordrende og uforutsigbart landskap. Derfor knytter styret stor spenning til Innovasjon Norge-prosjektet: Hva skal det nye prosjektet til RadArt bli? Skal vi utvikle et mindre nettverk i det store fellesskapet RadArt er? Eller skal vi finne helt andre problemer vi skal løse, sammen? Hva er RadArts neste store prosjekt? Det som er sikkert er at RadArt er et mangfoldig nettverk, stappa med kompetanse, engasjement, arbeidslyst, kreativitet og samarbeidsvilje av dimensjoner. Dette er styrken vår – det skal vi fortsette å utvikle. Det har vært et krevende år for styret, vi er ærlig på det. Mye frivillig innsats er lagt ned i RadArt for å holde skipet flytende. Det er vi utrolig stolte av, å ha gjennomført et veldig fint RadVent pluss alle de andre aktivitetene, møtene, prosjektene og samtalene. Når vi nå sier farvel til 2016 er det med sikkerhet om at fremtiden til RadArt er fortsatt krevende, men også fortsatt lys og fortsatt deilig uforutsigbart.

Gratulerer med 2016, kjære RadArtere. Det er bare å ønske det nye velkommen!

Tromsø, desember 2016 Kari Helene Skog styreleder

4


2. ORGANISERING Styret Styreleder: Kari Helene Skog Nestleder: Mari Andreassen Styremedlem: Nanna Elisabeth Berntsen Styreoppnevnt programrådsrepresentant: Anne Katrine Haugen Kasserer: Markus Søbstad Bensnes (gikk ut av styret oktober 2016) Vara: Alexander Rindestu (gikk ut av styret oktober 2016) Programrådet Ledere: Bernt Bjørn og Ingvill Fossheim Medlemmer: Ida Løken Valkeapää, Stein Bjørn (kom inn i oktober) Kulturpolitisk rådgiver Kristin Bjørn Internasjonalt utvalg Leder: Ingvill Fossheim Medlemmer: Hege Pålsrud, Liv Hanne Haugen, Jussi Salminen og Lawrence Malstaf RadVent utvalg Nanna Elisabeth Berntsen Bernt Bjørn (ny i år) Vårscenefestledelse Daglig leder på Rådstua teaterhus: Martin Osima, produsent Rådstua teaterhus: Vasil Gjuroski, produsent RadArt: Mari Andreassen ArtLabutvalg

Valgkomité Leder: Hanna Solberg Kristoffersen Medlemmer: Jussi Salminen, Rebekka Brox Liabø

5


3. STYRETS AKTIVITET Styret begynte første styremøte i februar 2016 med å konstituere seg selv. Styret har i 2016 bestått av styreleder Kari Helene Skog, nestleder Mari Andreassen, Anne Katrine Haugen som har vært styrets programrådsrepresentant, Nanna Elisabeth Berntsen som har hatt særlig ansvar for medlemsrettet arbeid, kasserer Markus Bensnes og vara Alexander Rindestu. Styret har totalet avholdt 6 styremøter i 2016. Dato for styremøter: 15.feb, 4.april, 14.juni, 3.oktober, 14.november og 16.desember. Styret har befunnet seg i en presset situasjon i 2016. Organisasjonen har vært i en overgangsperiode etter avsluttingen av PSST prosjektet med fast prosjektleder, og som følge av det har organisasjonen hatt en større usikkerhet hva kommer til økonomi og daglig drift. Styrets totale arbeidsoppgaver har derfor vært økende i forhold til forrige år. For å kunne holde driften ved like har styret lagt ned svært mange ubetalte, frivillige arbeidstimer. Primært fordi organisasjonen har stått uten daglig leder/prosjektleder. Det nye styret oppfordres til å se på ressursbruken i organisasjonen og må ta på alvor den manglende finansielle situasjonen, slik at det ikke til en hver tid er styret som sitter som ansvarlig for organisasjonens drift. I tillegg til økende arbeidsmengde har styret i perioder vært underbemannet og ikke stemmedyktig. Grunnene for det er hovedsakelig langvarig sykemelding og styremedlemmers arbeid i utlandet. Vara Alexander Rindestu har vært innkalt til alle styremøter, men har ikke kunnet delta på noen. Styremedlem Markus Bensnes så seg nødt til å trekke seg uformelt fra styret i September 2016 grunnet manglende kapasitet og anledning til å delta aktivt i styrets arbeid. Høsten 2016 har derfor styrets arbeid vært fordelt på de fire resterende styremedlemmene. Som følge av dette har styret måttet konsentrere seg om noen utvalgte fokusområder, hvorav de viktigste har vært å ivareta tilbudet til medlemmene og å sikre organisasjonen økonomiske framtid. For å ivareta medlemmenes tilbud ble styremedlem Nanna E. Berntsen engasjert i 20 % stilling med stillingstittel konduktør. Ivaretakelse av medlemmenes tilbud har bestått i å avholde månedlige bransjelunsjer, sende ut månedlige nyhetsbrev, gladnyheter, innvilge nye medlemskap, oppdatere hjemmeside og facebookside og å svare på eposthenvendelser. Konduktør har også gjort etterarbeid for Vårscenefest. I tillegg arrangerte styret medlemsseminar i desember 2016. Temaet for seminaret var RadArts nye store prosjekt i 2018, og hva det skulle være. For å sikre organisasjonens økonomiske framtid har styret hatt aktiv og målrettet møtevirksomhet gjennom hele året, med Kulturrådet, Kulturdepartementet, Innovasjon Norge, Arbeiderpartiet, Tromsø Kommune og Troms Fylkeskommune. Vi har hatt møter med ulike representanter og saksbehandlere, kultursjef, byråd, fylkeskulturråd, fylkessjef og Anette Trettebergstuen fra Kulturkomiteen på stortinget. Det har vært søkt driftsstøtte av Tromsø Kommune, RUP-midler av Troms Fylke og forprosjektmidler av Innovasjon Norge, samt 3-årig støtte til Vårscenefest.

6


Styret har innhentet forprosjektmidler fra Innovasjon Norge til å se på hvordan RadArt kan etablere et tydeligere bedriftsnettverk de neste årene. Stein Bjørn ble engasjert som prosjektleder for dette, og skal ila våren 2017, sende ny søknad til Innovasjon Norge om driftsmidler til Bedriftsnettverket RadArt. Styret har i 2016 opprettholdt den gode kontakten med samarbeidspartnere som Rådstua Teaterhus , HATS, Festspillene i Nord Norge og Proscen. Bernt Bjørn har på utsendelse av organisasjonen også fungert som konsulent under opprettingen av søsterorganisasjonen Scenekunst sør. Spesielt har styret fokusert på å bygge tillitt og kontakt med Hålogaland teater og deres nye teatersjef Inger Buresund, blant annet for å beholde samarbeidet om ArtLab. Styret har vært representert på Festspillene i Nord Norges scenekunstseminar, Frontlosjenfestivalen i Bergen (Proscen), Teaterfaglig treff 2016, Norsk publikumskonferanse 2016 og Dansefestival Barents. Styret har fungert som prosjektgruppe for Prosjekt Radius, og har fulgt utviklingen i prosjektet gjennom året. Aktiviteten i Styret i 2016 har i hovedsak vært finansiert av organisasjonens midler og resterende midler av Psst!

7


4. PROGRAMRÅDETS AKTIVITET Programrådet har i 2016 bestått av: Ingvill Fossheim (en av to ledere) Bernt Bjørn (en av to ledere) Ida Løken Valkeapää (RadArt) Anne Katrine Haugen (RadArt / styrets representant) Lina Killingdalen (Rådstua Teaterhus´representant vår 2016) Stein Bjørn (Rådstua Teaterhus´representant høst 2017) Sammensetningen av programrådets medlemmer har tilført bred faglig kompetanse til vurderingsarbeidet og arbeidet med å utvikle Vårscenefest. Programrådet har jobbet med programmet til Vårscenefest 2017 siden februar 2016. De seinere års høynede profesjonalisering av festivalen og tydeligere profilering bærer frukter: vi mottar flere henvendelser fra potensielle gjestespill og samarbeidspartnere, og aktivitetsnivået er jevnt over høyt. En hovedutfordring for de seinere års programråd har vært håndtering av økende arbeidsmengde. På årsmøtet 2016 ble det derfor lagt nye føringer for programrådets arbeid, bla.a. at gjestespillaktivitet utenom festivalen ikke skulle være et ansvarsområde for programrådet dette året. Programrådet har også forsøkt å gjennomføre interne endringer i fordeling av arbeidsoppgaver for å gjøre arbeidsmengden mer håndterbar og bedre kapasitetsutnyttelsen til medlemmene. Til tross for dette ble 2016 et krevende år, blant annet grunnet konsekvensene av uforutsette omstendigheter som sykdom, underbemanning på Rådstua Teaterhus samt følger av at det flerårige prosjekt Psst! er avsluttet. Dette har gjort at det for eksempel tidvis har tatt lengre tid å følge opp henvendelser. Når det er sagt, så er det mye som også inspirerer: Hovedfokus: Vårscenefest. Vi har lagt ned et betydelig arbeid i å utvikle festivalen og tillatt oss å være ambisiøse, og vi har implementert visjoner for de neste tre årene. Dette gjenspeiles i tilnærmingen til programmering og tematikk, diskursivt program, internasjonalisering og samarbeid med lokale partnere og nettverk. Programrådet har også arbeidet med festivalens økonomi og omsøkt midler fra lokale, nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Visjon: Å programmere scenekunst i en sammenheng. Vårscenefest er et sted der scenekunst i ulike uttrykk vises, debatteres og setter agenda. I de kommende årene vil festivalen styrkes som arena for diskusjon og refleksjon rundt en tematikk. Vi vil skape plass for debatt, dialog og møter mellom kunstnere og publikum i tillegg til å formidle forestillingsopplevelser. Utveksling av perspektiver, kompetanse og kunstnerskap er med på å løfte festivalen til noe mer enn et marked for ferdige scenekunstproduksjoner. I perioden 2016-2019 ser vi festivalene i en lengre tematisk linje. Vårscenfest 2017 - 2019 programmeres utifra det overordnede temaet INKLUDERING, som belyses fra ulike innfallsvinkler. For 2017 er innfallsvinkelen MIGRASJON. Dette representerer en ny metode for programrådet, og har i 2016 både gitt fokus, utfordringer og nye tanker omkring det å programmere en scenekunstfestival.

8


Nord-Norge står ovenfor store utfordringer fremover, både økonomiske, politiske og samfunnsstrukturelle. Naturressurser privatiseres i et økende tempo. Befolkningen på kysten mister fiskerettigheter og -muligheter til nasjonale og internasjonale selskaper, både når det gjelder fisk og gjennom en storstilt utvinning av oljeressursene som finnes i nord. Den samiske befolkningen opplever at gruveselskapenes jakt på mineraler truer den tradisjonelle reindriftsnæringen. Det trengs gode møteplasser for de som ønsker å bidra til utvikling. Det føles påtrengende at vi finner alternative måter å bygge samfunnet på. Vi må omstille oss og finne nye måter å overleve på uten at vi ødelegger kloden. Vårt ønske er å skape konstruktive møteplasser og sceniske hendelser som har kraften til å bringe oss videre. Gjennom scenekunsten vi presenterer og debatterer, ønsker vi å gi vårt publikum nye innganger til sterke teateropplevelser som gir rom for refleksjon og skape åpninger for å sette sammen nye tanker og idéer som kan være grobunn for nye impulser i samfunnsdebatten. Seminar/debatt-program. Gjennom et utvidet seminar/debatt-program løftes kunstverkene og kunstnerskapene representert under Vårscenfest inn i en større kontekst og diskurs relatert til festivalens tema. Programrådet har i 2016 utløst midler fra Norsk Kulturråds ordning "Gjesteoppholdsstøtte for arenaer". Med disse midlene gjennomføres en pilot hvor debatt/seminarprogrammet kurateres av en ekstern kurator, Jussi Koitela (FI). Denne diskursive delen av Vårscenefest har fått navnet "Agency for De-development ". Med sin kompetanse både som praktiserende kunstner, skribent og kurator tilfører Koitela festivalen nye perspektiver og kritiske infallsvinkler. Vi anser disse kvalitetene som viktige for å løfte både debatten og blikket. Jussi Koitela hadde første arbeidsperiode i Tromsø høsten 2016, og samarbeider med ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra Programrådet/RadArt. Hvor? Som et utslag av den planlagte ombygginga av Rådstua Teaterhus og at Vårscenefest i 2017 har spesielt fokus rettet mot "migrasjon" har programrådet i større grad enn tidligere planlagt en festival som vil benytte seg av nye og utradisjonelle rom som f.eks. tilpassede forretningslokaler, industriområder, mobile strukturer og liknende. Vi håper dette vil bidra til å åpne opp for nye kvaliteter i scenekunstverkene og gir nye typer publikumsopplevelser og -eierskap, samt etablere nye samarbeidspartnere lokalt. Vi håper at en annen bruk av byen som visningsflate for profesjonell scenekunst også vil skape nye møter med et publikum som vanligvis ikke finner veien inn i teatret. Vurdering av gjestespill. Utvelgelsen av gjestespillen er blitt vurdert i forhold til tematikk, kvalitet og gjennomførbarhet. Det er også i år vært veldig mange forestillinger som har ønsket å spille på Vårscenefest 2017. I tillegg har programrådet (og i noen tilfeller representanter for programrådet) vært på flere festivaler i inn- og utland, og har utifra de forestillingene de har sett der, kunne foreslå aktuelle forestillinger og samarbeidspartnere. Prosjekt Radius samarbeider med festivalen i 2017 om lokalt gjestespill. Det endelige programmet ferdigstilles i januar 2017.

9


5. VÅRSCENEFEST 2016 Vårscenefest- Tromsø scenekunstfestival ble arrangert for sjette gang fra 25.-30.april 2016, og ble en stor publikumssuksess. Festivalen arrangertes i samarbeid med Rådstua Teaterhus og Scenetekstivalen 2016. Programmet var bredt og bestod av både teater, dans, konserter, performance, performativt foredrag, forestillinger for barn, forestillinger for voksne, interaktive og dokumentarisk teater, samt manuslesninger, kurs, seminar, faglige treff, kunstnermøte, debatt og fest. Temaet for årets festival var ”Er du menneske nok?” Med årets program og tema ønsket festivalen å diskutere individets rolle i verden. Hvordan hver enkelt plassere seg selv i samfunnet og hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. Festivalens kunstneriske innhold presenterte tematikk knyttet til identitet som; mental helse, feminisme, queerness, kropp, tilhørighet, etikk, skyld og flukt. Etter hver forestilling ble det kunstneriske innholdet diskutert sammen med kunstnerne, moderatorer og publikum i etterpåsnakker. Festivalen satset i 2016 ekstra på synlighet og markedsføring, og det ble gjennomført flere store synlighetsstunt samt en stor plakatkampanje. Dette var noe som betalte seg. Festivalen ble godt besøkt, hadde mange utsolgte forestillinger og totalt en svært høy publikumsdekning, i tillegg til å høste lovord fra begeistrede og imponerte samarbeidspartnere. Festivalen og dens innhold fikk imidlertid dårlig pressedekning i forhold til potensiale. Også i år hadde Vårscenefest og Scenetekstivalen RadArt-medlemmer representert i programmet; danser Silje Solheim Johnsen, performanceartist Marita Isobel Solberg og musiker Rakel Nystabakk, samt dramatikerne Siri Broch Johansen, Maja Bohne Johnsen, Jenny Svensson, Tale Næss og Ingebjørg Liland. I tillegg deltok mange lokale skuespillere på lesningene under Scenetekstivalen. Tre RadArt-medlemmer inngikk i staben for festivalen 2016, og det ble lagt inn betydelig frivillig innsats fra flere aktive medlemmer. I august 2016 mottok festivalen Amnesty International Nords Menneskerettighetspris for temaet ”Er du menneske nok?”, og fra 2016 er dermed Vårscenefest også en prisvinnende festival. For mer info om Vårscenefest 2016, se egen rapport på RadArts hjemmesider.

10


6. RADVENT 2016 Årets RadVent foregikk mellom 1.-5-desember. Rundt 25 av RadArts medlemmer valgte å legge sin forestilling, sitt konsept eller happening til RadVent. Til sammen ble 17 arrangement med i vår uprogrammerte festival. En premiere og to urpremierer fant sted på festivalen, og tre rene work in progressvisninger. Organiseringen i år skjedde med en kontakt til Programrådet, da Bernt Bjørn (leder) har blitt med i RadVentutvalget. Organiseringen og avviklingen av festivalen gikk godt og pressedekningen var god. Det skjer nå! Var igjen festivalens undertittel. Publikum fikk som vanlig en unik mulighet til å ta pulsen på byens scenekunstmiljø. Arrangementene under RadVent: • • • • • • • • • • • • • •

ÅPNING AV RADVENT OG UTSTILLINGEN RADART I BILDER 2016 ANNA & ALFRED – Tromsø Byteater NASRA & MOISES : Guerra solo Muertos JULEKVELDSKRISA – Trine Lise Olsen , Stig frode Henriksen, Kine Y. Kjær. DOESN`T HAVE ME – work in progress – Kim – Runar Klodiussen EN EKTE MANN – work in progress – Mats Lasse Jangås NATTEN FØR JULAFTEN – EN MØRK KOMEDIE – Teaterterminalen RADVENTS JULEBRUNSJ - For hele familien og alle single HVOR ER NISSEN BLITT AV? – Kulturskolen: ”Les Musiquablebles”. THE ROOM OF ONES OWN – Maria Oiva (Fin) HAN ARVID OG LIVET – Trine Strand og Arne Ivar Hanssen LUCIATOG I SENTRUM – Sadio Nor Teater KA SKJER – Tirsdagsdanserne under ledelse av Liv Hanne Haugen LEVENDE LYS : VANDRING FRA KIRKE TIL KATEDRAL – Annniken Romuld, Valentin Manz og Trine Hild Blixrud

Kurs under RadVent: • • •

OPPLEV DIN EGEN STEMMEREISE – Almut Prahl ROBOT WORKSHOP - Lawrence Malstaff KURS I DOKKETEATER - HATS arrangør med instruktør Marianne Kostøl.

RadArts arrangement under RadVent: RadArt i bilder Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth åpnet festivalen og RadArt i bilder i år. Bildene ble hengt opp i Sivertsens kafè og i trappeoppgangen på Rådstua Teaterhus. 22 bilder var med i utstillinga. Under åpninga viste Teaterterminalen et utdrag fra sitt stykke: Natten før julaften. Styreleder Kari Helene Skog hadde en guidet tur gjennom utstillinga.

11


Etterpåsnakker To etterpåsnakker fant sted under årets RadVent. Mats Lasse Jangås ledet sin egen etterpåsnakk etter arbeidsvisningen av en EKTE mann. Nanna E. Berntsen var moderator på etterpåsnakk med Kim-Runar Klodiussen etter Doesnt have me. Alle publikummerne valgte å være stil stede på disse samtalene. RadVents julebrunsj - for hele familien og alle single Sivertsens disket opp med vegansk julebuffèt. Siri Therese Lier stilte som Bingovert og loddet ut store og små premier, innimellom sitt show. Tiril Jackson og Eskil Løkstad Hansen spilte soulfylte julesanger. Tegnevegg, tegnesaker og Les Musiqueblebles ga gratis ansíktsmaling. Julepynt Endelig ble det julelys i nesten alle vinduene på Rådstua! RadVent gikk til innkjøp av lysestaker og HATS og Rådstua ble med på spleiselag. Markedsføring Vi arrangerte pressekonferanse og sendte ut pressemelding til alle aktuelle aktører. Vi fikk forhåndsomtale i Nordlys, iTromsø og NRK Troms morgensendingen. Vi oppfordret aktørene selv til å ta kontakt med pressa, noe flere allerede var i gang med. Vi ga også råd og hjalp til med presseplanlegging der dette ble etterspurt. Mange jobbet målrettet mot pressa i årets RadVent - og det ga felles uttelling. I etterkant lagde iTromsø en sak om Corina Iamandica fra Romania som jobbet i RadVentstaben i år. Det ble lagert Facebook event til hvert arrangement. Og vi lagde en plan på å oppdatere de. Plakat og program ble designet av ID design, trykket og distribuert. Stab og to frivillige hengte opp plakater. Organisering, stab og avvikling Hanna Solberg Christoffersen gikk ut av RadVentutvalget da hun var ferdig i sin stilling som Psst!prosjektleder og vi fikk da inn en representant fra Programrådet; leder Bernt Bjørn. Dette for å få en annen nærhet og informasjonsflyt mellom de to festivalene. Dette kan være lurt ikke minst, med tanke på fremtidig utvikling av organisasjonen og festivalenes framtid og kvalitet. Nanna E. Berntsen arbeidet alene som produsent i starten av festivalplanleggingen. Fra 20.november var Stein Bjørn med i teamet, også som produsent. RadVent engasjerte Corina Iamandica som festivalmedarbeider. Billettselgere på arrangement på Rådstua var; Fanny Bjørn og Lina Killingdalen. Fanny Bjørn og Kristine Hagensen var også frivillige.

12


7. PROSJEKT RADIUS 2016 Prosjekt Radius overtok som RadArts hovedprosjekt etter PSST synlighetsprosjekt, i januar 2016. Prosjektets hovedmål er å utforske forlengede spilleperioder, og hvilke typer markedsføring som egner seg best for å innhente og engasjere publikum over en lengre forestillingsperiode. Prosjektet ble laget av Hanna Solberg Christoffersen og Mari Andreassen i 2015, og det ble vedtatt i styret i 2016 at Mari Andreassen skulle være prosjektleder. Prosjektet er finansiert med midler fra Tromsø Kommune, Kulturrådet og Kulturnæringsstiftelsen SNN. I forbindelse med oppstarten av prosjektet lagde NRK Troms radiointervju om Radius med Bernt Bjørn, Hanna S. Christoffersen, Mari Andreassen og daglig leder av Proscen i Bergen. Prosjektets hovedsamarbeidspartner er Rådstua Teaterhus. Det er vedtatt at Rådstua Teaterhus skal bygges ut, men fristen for utbyggingen har blitt kontinuerlig forskjøvet gjennom hele 2016, noe som har gjort programmeringsarbeidet til prosjektet utfordrende. Prosjektet har for eksempel ikke visst for sikkert når det har kunnet tilbydd spillerom til forestillingene som blir programmert. Prosjektets framdrift har derfor skjedd i takt med oppdateringene om utbyggingen. De to første interne utlysningene gikk ut til medlemmene ila våren 2016. Til den første utlysningen fikk prosjektet inn 7 innspill, hvorav prosjektet ”Ringside” av Therese Bakkevoll ble valgt ut. Til andre utlysning fikk prosjektet inn ett innspill ”Men dagdrømmene mine are in American” av Johnsen og Johnsen Produksjoner. Denne ble programmert. Styret i RadArt fungerte som kuratorer for de to første utlysningene. I Mari Andreassens fravær som festivalprodusent under Vårscenefest, ble Ekaterina Bespalova engasjert som midlertidig prosjektleder for Radius 1 ”Ringside”. ”Ringside” gikk av stabelen fra 3.-9.juni 2016, og fokuserte markedsføringen sin rundt plakater, flyers, program, ulike videoteasers, aktiv bruk av fribilletter og kjøp av avis-og facebookannonser. Produksjonen fikk konsulenthjelp på markedsføring av et prosjektråd bestående av Tone Lein, Ketil Sundelin, Bodil Kjeldstrup og Bjørn Viggo Ottem. Resultatet viste en tydelig oppsving i publikumsdekningen dag for dag den uken forestillingen ble vist. I juni ble det sendt ut utlysning til fire nye prosjekter med hver sin forlengede spilleperiode i 2017. Til denne søknadsrunden fikk prosjektet inn 9 søknader, hvorav følgende fire ble programmert av programrådet i Radart: ”PUST!” av Haugen Produksjoner, ”Alene møter Crux og Vilje” av Margunn Kilde, ”Odysseèn” av Ida Løken og Sommerspill for barn av Tromsø Byteater. Johnsen & Johnsen produksjoner som skulle spille i november 2016, måtte flytte spilleperioden til 2017. Det vil derfor bli 5 produksjoner i 2017. Istedenfor Johnsen & Johnsen produksjoner ble det arrangert kurs i Facebook og sosiale media. Kurset var gratis for Radarts medlemmer, det var stor forhåndsinteresse og mange

13


påmeldinger. Kurset ble holdt av Nordlys LAB og varte over 2 dager i november 2016. Kurset fikk dessverre mange avmeldinger dagene før, men ble allikevel arrangert med ca. 8 deltakere hver dag. Deltakerne fikk arbeidet med og videreutviklet sine kompaniers profiler på sosiale media, og den jevne tilbakemelding var at kurset hadde vært veldig nyttig. Therese Bakkevoll som hadde Radius 1 ”Ringside”, er ansatt som prosjektleder for prosjektet når Mari Andreassen skal ut i permisjon fra 2017. Therese Bakkevoll representerte Radius og RadArt på Norsk Publikumsutviklings seminar i Stavanger i november 2016, og videreformidlet referatet derfra på RadArts bransjelunsj samme måned.

8. HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER En viktig del av RadArts medlemstilbud er synlighet på vår hjemmeside. Det har vært et utfordende år for hjemmesida. Siden vår har blitt hacket to ganger iløpet av året. Det har vært en tilbakvendende feil med en plug-in som har en teknisk feil. Feilene har blitt raskt fulgt opp, men omprogrammeringen som har blitt gjort har ikke gjort slik at vi ble kvitt feilen. Og samme svikt har skjedd på nytt og på nytt. Vår mangeårige faste samarbeidspartner Rød Tråd har lagt ned sin drift. Vi har utviklet en ny avtale med Rabaldus AS ved Thomas Heggstad. Heggstad legger nå ned sitt firma pga. ny fast stilling og vi må finne ny driftsansvarlig/programmerer for hjemmesida. RadArt er aktive på Facebook, og har en egen gruppe kun tilgjengelig for betalende medlemmer, og en åpen gruppe for våre medlemmer og vårt publikum. Den åpne siden har 1312 følgere. Siden administreres av styret, og Nanna Elisabeth Berntsen har som konduktør hatt ansvaret for å legge ut info om aktiviteter i RadArt der. RadArt har også egen Twitter og Instagramkonto.

9.VERVING, KONTINGENT OG NYE MEDLEMMER Vedtak fra sist årsmøte har blitt fulgt og det har vært tre frister for innmelding. Ordinær innmelding vanlig kontingent. Innmelding etter 1.august ½ kontingent. Innmelding etter 1.november gratis. Da betaler man ikke før neste år. Det har blitt sendt ut en purring mot slutten av året. Styret har i 2016 behandlet og innvilget 11 nye medlemskap. De nye medlemmene er: Lisa Jørgensen, Tonje Unstad, Amund Sjølie Sveen, Hege Holthe Østbye, Mats Lasse Jangås, Janne With, Trine Strand, Tone Ørebech Sverdrup, Aman Kedir Kamsare, Anitta Suikkari og Kim-Runar Klodiussen. Det har ikke kommet flere studentmedlemmer, og styret har dessverre ikke hatt mulighet til å prioritere tilbud til studentmedlemmene dette året.

14


10. BRANSJELUNSJ Det har ikke vært full drift og antall bransjelunsjer har vært litt færre i år. 2 ganger i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. Tema har vært bla. RadVent, Vårscenefest, Radiusprosjekt, Gladnyheter som hand outs og nytt av året: lunsj med Fiaskonytt. Alle bransjelunsjene har foregått på Sivertsens Kafè , med unntak av en som måtte flyttes til Kafè Sånn. Lunsjene har hatt mellom 7 og 20 deltagere.

11. KULTURNATTA RadArt deltok også i år på Kulturnatta. Anethe Alfsvåg organiserte årets scenekunstfest. Kunstnere: Anethe Alfsvåg, Maya Mi Samuelsen og Bernt Bjørn. Kulturnattas presselipp foregikk på Rådstua Teaterhus. ”Er det en fest? Er det et kurs? Er det ei forestilling? Det er litt av alt faktisk. Det er 15 minutters scenekunstfest med RadArt!! Her får du 3 scenekunstopplevelser og fest på kjøpet. Alt gratis og på 15 minutter, Se det! Det har man både tid og råd til? Eller hva? Første fest avholdes kl.19.00 – 19.15 og neste fest avholdes kl 20.00 – 20.15. PRESIS. Vær der og grip festen, før du vet orden av det kan det være over! #

12. INTERNASJONALT UTVALG Artist-in-Residency: Gjennom det nordisk-baltisk AIR-programmet til Troms fylkeskommune, støttet av Kulturkontakt Nord, kunne RadArt som samarbeidspartner invitere scenekunster Maria Oiva (FI) til gjestekunstneropphold i Tromsø. RadArt anser AIR-samarbeidet med Troms Fylkeskommune som viktig, og organisasjonen har kunnet heve egen kompetanse som vertskap og posisjon som internasjonal partner iløpet av de fem årene samarbeidet har vart. Gjestekunstneroppholdene har konsekvent vært lagt i forbindelse med Vårscenfest, og den inviterte kunstneren har vært en viktig del av festivalens program og profil som festivalkunstner. I 2016 var det for første gang mulig å invitere gjestekunstneren til to opphold. Dette fasiliterte for dypere konsentrasjon i det kunstneriske arbeidet til gjestekunstneren og en sterkere kontakt og samarbeid mellom gjestekunstner og RadArt/lokalt kunstmiljø. Maria Oiva har aktivt promotert AIR-programmet, og slik bidratt til å spre informasjon om RadArt og festivalene i kunstmiljø i Finland. Maria Oiva sine arbeidsperioder i Tromsø ble lagt i tilknytning til Vårscenfest og RadVent, og kunstnermøter ble programmert under begge festivalene. I forbindelse med første arbeidsperiode/Vårscenefest hadde kunstnermøtet fokus på Marias kunstnerskap og forskningsinteresse, og hun introduserte for publikum det tematiske materialet hun jobber med i Tromsø. Arrangementet tok form av en samtale mellom Maria og RadArter Kristina Junttila, og publikum kunne delta i diskusjonen etterpå. Den varmende vårsola gjorde at kunstnermøtet ble holdt utendørs i Paviljongen. I forbindelse med andre arbeidsperiode/RadVent hadde kunstnermøtet fokus på kunstprosjektet som har tatt form i løpet av og mellom arbeidsperiodene. Maria inviterte også sin prosjektpartner, Helena Kallio, til Tromsø for en effektiv arbeidsuke.

15


Nytt samarbeidsprosjekt: Sammen med Kurant og Small Projects søkte RadArt om nordiske oppstartsmidler til å gjennomføre en studiereise, som en del av vårt fellesprosjekt TIM - for styrkede nettverk mellom kvinnelige kuratorer og kunstutøvere i Norden.

13. REISER OG REPRESENTASJON Det har ikke blitt utbetalt noen lønnsmidler/honorar fra organisasjonen i forbindelse med representasjoner i 2016. 18. -19.februar – Frontlosjen på Cornerteatret I Bergen Mari Andreassen representerte RadArt på festival med daglig leder for Proscen Camilla Svingen. 15.mars - Kloden - et sted for den unge scenekunsten Hege Pålsrud representerte RadArt på dette møtet. Scenekunstbruket har siden etter påske i fjor jobbet utredningen KLODEN – et sted for de unge og scenekunsten. For tiden er vi i gang med å utarbeide et tentativt romprogram i samarbeid med arkitektfirmaet Transborder Studio. 29.april – Årsmøtet i Danse og teatersentrum Hege Pålsrud representerte RadArt. 19.mai - Scenekunst Sør Bernt Bjørn holdt innlegg om RadArt, og bidro med konsulenthjelp på arbeidsseminar for å diskutere muligheten for et kunst – og kompetansesenter for scenekunst på Sørlandet. 11.juni Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival RadArt ved Hege Pålsrud ble invitert av PIT og Tor Arne Ursin, for å snakke om hvordan RadArt har blitt til og funker i forbindelese med initiativ til organisering i det frie scenekunstfeltet Vestfold. 24.august - Ordkallottens styremøte Nanna E. Berntsen holdt et entimesinnlegg inkl samtale. Ordkallotten om erfaringer fra RadArt og særlig fra vårst synlighetsprosjekt Psst! synlig scenekunst i nord. 16.september – Kunstnermøte med Anette Trettebergstuen, Kulturdepartementet Mari Andreassen og Anne Katrine Haugen representerer RadArt. 24.august - Rundbordskonferanse med kulturministeren. I forbindelse med åpningen av nye Tvibit inviterte kulturministeren til rundbordskonferanse Nanna E. Berntsen representert Radart. Mari Bøe og Kristin Bjørn var inviterte innleggsholdere. 3.november - Besøk av Dàidadàllu kunsterkollektiv i Kautokeino Flere medlemmer var til stede og delte erfaringer fra nettverket/ble kjent.

16


14. SEMINAR FESTSPILLENE I NORD-NORGE 22. og 23. juni var scenekunstnere i Nord-Norge invitert til et seminar i regi av Festspillene i Nord-Norge og i samarbeid med RadArt. Seminaret ble ledet av Kristin Bjørn og inneholdt et bredt program bestående av innlegg, debatt og innspill fra internasjonale, nasjonale og regionale gjester, samt av work in progress visning av forestillingen ”Forholdet” av Teaterterminalen. Utgangspunktet for seminaret var problemstillingen at scenekunsten i Nord-Norge i for liten grad vises utenfor landsdelen og landets grenser. Seminaret diskuterte om dette er et bevisst valg, om hva som lå bak dette og hva man kunne gjøre for å nå ut i større grad. Seminaret varte i to dager og hadde flere spennende og gode diskusjoner. Det ble diskutert under overskriftene ”Finnes det et VI i nordnorsk scenekunst” og ”Scenekunsten i NordNorge vises i liten grad utenfor landets grenser. Stemmer denne påstanden?” Videre la RadArt ved styreleder Kari Helene Skog frem prosjekt Radius, og fortalte om RadArts visjoner for medlemmenes virke nasjonalt og internasjonalt. I tillegg deltok Skog på debatten om ”Er vi gode nok i nord?”, der flere personer fra scenekunsten i nord deltok. Sigrid Aakvik fra Don Gnu og Gary (Giyora) Shochat fra Cie Kamchàtka fortalte om sine kompaniers internasjonale arbeid og do´s and dont´s. Det var også lagt opp til erfaringsutvekslinger om internasjonalt arbeid med ulike lokale, regionale og internasjonale kunstnere. Også speed-date møter med Festspillenes kunstnere fra deres program, ble gjennomført. Det var 58 deltagere på seminaret, der tjue av deltagerne var RadArt-medlemmer.

15. ARTLAB Siden 2013 har Hålogaland Teater i samarbeid med RadArt og Dramatikkens Hus undersøkt nye scenetekster og formspråk i prosjektet ArtLab. 23 ulike verksteder har funnet sted der kunstnere med base i landsdelen har undersøkt ideer som har blitt presentert for et publikum. Flere av disse har resultert i forestillinger og utviklet seg til større prosjekter. 2016 holdt de siste ArtLabene med Nina Wester som teatersjef og Tale Næss som dramaturg. Det ble kun gjennomført ArtLaber på våren, den siste under Festspillene i Nord-Norge. Det er i utgangen av 2016 usikkert hvordan ArtLab blir videreført. RadArt er i samtaler med Hålogaland Teaters nye ledelse om dette. ArtLab #23: Fragmenter av kjærlighetens språk Dato: 29. februar til 4. mars, Hålogaland teater, Tromsø Kunstnere: Rebekka Nystabakk og Huy Le Vo Om kunstnerne: Rebekka/Huy er et samarbeid mellom Huy Le Vo og Rebekka Nystabakk som begge er utdannet fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad. Arbeidene deres har blitt vist på Black Box Teater, Oktoberdans/BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden,

17


Dramatikkens Hus, RAS Regional Arena for Samtidsdans, Litteraturhuset i Oslo, Festspillene i Nord-Norge og Hålogaland Teater. Prosjektet er ikke tilgjengeliggjort for publikum per skrivende stund. ArtLab #24: 22. Juli – et tabu i kunsten? Dato: 23. juni, Festspillene i Nord-Norge, Harstad Kunstnere: Regissør Nina Wester og dramaturg og dramatiker Tale Næss Fem år etter hendelsene 22.juli 2011 inviterer Hålogaland Teater og RadArt til en kollektiv lesning. Hva skjedde og hvor er vi nå? 22.juli har blitt et tabu for norske kunstnere. Regissør Nina Wester og dramatiker og dramaturg Tale Næss har satt sammen tekster skrevet avforfattere og dramatikere, og sammen med 22 utvalgte deltakere vil disse tekstene leses høyt sammen med publikum. Blant deltakerne var det overlevende og pårørende fra Utøya, helsepersonell, politikere, journalister, skuespillere og forfattere. Målet var å skape en kollektiv hendelse for å komme nærmere et språk for hva tragedien har gjort med oss som nasjon og individer. Tekstene er hentet fra bøker, fra aviskronikker, fra teaterstykker og betraktntinger. Publikum fikk manus under lesningen så de selv kunne se hvem som har skrevet hva. Tekstene er skrevet av America Vera-Zavala, Kate Pendry, Chris Thorpe, Kristofer Schau, Maria Tryti Vennerød, Kjetil Østli, Hanne Ramsdal, Bård Torgersen, Rebekka Nystabakk, Kjersti Tveterås, Ari Behn, Åsne Seierstad, Susann Bugge Kampestad og Roger Opdal Paulsen. Lesningen ble etterfulgt av samtale med blant annet forfatter Åsne Seierstad og Ari Behn, som begge har skrevet om tragedien, og teaterkritiker og journalist Anki Gerhardsen, som har skrevet en master om emnet kalt "22.juli - en performativ tragedie". ArtLab#24 var et samarbeid mellom Hålogaland Teater, RadArt, Dramatikkens Hus og Festspillene i Nord-Norge.

18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.