Årsmelding RadArt 2017

Page 1

ÅRSMELDING 2017 RadArt – nettverk for fri scenekunst


KONTAKTINFORMASJON RADART 2017 Hjemmeside: www.radart.no Postadresse: RadArt, Vestregata 48, 9008 Tromsø E-post: post@radart.no Organisasjonsnummer: 987397667 Kontaktperson i styret: Nasra Ali Omar, styreleder Telefon: 9717 5556 E-post: nasra.mac@icloud.com

Styret 2017: Valentin Manz, Elin Danielsen, Nasra Omar, Cathrine Skjernes, Anethe Alfsvåg og Kristin Bjørn.

2


1. INNLEDNING

Kjære samarbeidspartnere, støttespillere, publikum og RadArtere. Gratulerer med nok et flott år i det frie kunstfeltet i nord! I 2017 gjennomførte våre medlemmer blant annet scenekunstfestivalen Vårscenefest for sjuende år på rad, ni premierer i vår egen landsdel, og gjestespill i Oslo, Finland og Brussel. Rådstua har opplevd økt publikumsbesøk, noe som også kan tilskrives RadArts synlighetsprosjekter psst!usynlig scenekunst og Radius (2012-2018). Av prosjekter som startet opp i 2017 finner vi talentprogrammet UREDD, RadArt Marked og et nytt nordisk nettverkssamarbeid Nordic Network. Disse prosjektene er viktige i det videre arbeidet med økt samarbeid med eksterne aktører, og økt erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom våre egne medlemmer. RadArt er viktig, mikroøkonomisk og idémessig, for våre regionale kulturnæringer. Vår erfaring, kunnskap og forankring i nord legges merke til, og vi får stadig henvendelser fra våre naboer i nord, som ønsker å lære hvordan man kan overleve som fri kunstner langt unna våre storbyer. Imidlertid er den kulturpolitiske sfæren preget av store endringer, noe som kommer til å påvirke måten små kunst- og kulturaktører virker i fremtiden. Tendensen peker mot favorisering av underholdning og økt krav til markedstilpasning på bekostning av den mangfoldige kunsten. Dette er blant poengene vi tok med til høringen til Kulturdepartementet da de gjestet Troms fylkeskommune i desember. Det er viktig å understreke at uten den variasjonen våre medlemmer - og andre i det frie kunstfeltet – tilfører kulturnæringenes økosystem, vil institusjonene miste pusten. Kjernen i RadArt er samarbeidet som oppstår når fagfolk møtes og blir kjent med hverandres kompetanse. I 2018 skal vi øke fokuset på våre medlemmer, og legge til rette for enda mer aktivitet i samarbeid mellom medlemmene, Rådstua og RadArt prosjekter. Takk for deres oppmerksomhet.

Nasra A. Omar Styreleder, RadArt

3


2. ORGANISERING Styret i RadArt Styreleder: Nasra Ali Omar Nestleder: Valentin Manz Kasserer: Kristin Bjørn Medlemskontakt: Anethe Alfsvåg Informasjon: Elin Danielsen Vararepresentant: Cathrine Skjernes Styrets representant i Vårscenefest: Nasra Ali Omar

Valgkomité Leder: Nanna Elisabeth Berntsen Medlemmer: Kristina Junttila og Espen Østman

Vårscenefest, programrådet Ingvill Fossheim Bernt Bjørn Anne Katrine Haugen Ida Løken Valkeapää Stein Bjørn Vårscenefest, stab Stein Bjørn, produsent Audun Skog, produsent for Rådstua Vasil Gjuroski, teknisk produsent for Rådstua Åsne Storli, markedsansvarlig Johanne Isefiær McDougall, marked- presseansvarlig Elise Hammari, frivilligkoordinator Marita Isobel Solberg, festivalscenograf

Prosjekt Radius Prosjektleder: Therese Bakkevoll Prosjekt forprosjekt RadArt Marked Prosjektleder: Stein Bjørn 4


3. STYRETS AKTIVITET Styret ble konstituerte 25. januar 2017, på RadArt kontoret i Rådstua Teaterhus, og har totalt avholdt 13 styremøter i 2017: 25.jan, 14.feb, 21.mars, 19.april, 23.mai, 14.juni, 4.sept, 20.sept, 6.okt, 25.okt, 8.nov, 22.nov og 4.des. Et lengre strategimøte ble avholdt 17.august. Det nye styret overtok en organisasjon som skulle avvikle konduktørstillingen og gå over til et i større grad arbeidende styre. I denne overgangsfasen var styrets oppgave å definere hvilke oppgaver organisasjonen skal ha fokus på framover og hvilke som skal fases ut. Det var derfor viktig å fordele administrative oppgaver allerede ved konstituering slik at de viktigste funksjonene som retter seg mot våre medlemmer blir ivaretatt på best mulig måte, samt at av beholdt en viss form for kontinuitet i prosjekter og samarbeidspartnere. Uten et mellomledd mellom medlemmer og styre, så vi et behov for å møte medlemmer oftere, og skape nærhet til styret og styrets arbeid. Det er et mål at organisasjonen skal være transparent med et aktivt medlemsnettverk. Derfor har styret hatt behov for hyppige arbeidsmøter hvor oppgaver som medlemskontakt, utarbeiding av nye rutiner for økonomi og rapportering, prosjektutvikling, politisk arbeid og daglig drift tas hånd om.

4. VÅRSCENEFEST 2017 I perioden 2017-2019 er INKLUDERING det overordnede temaet for Vårscenefest. I 2017 ble festivalen arrangert for sjuende gang, og tema var Migrasjon. Profileringen til festivalen utvidet temaet til å danne spørsmålet «Hvor er DU på vei?». Et spørsmål som utfordret publikum gjennom festivalens kunstneriske innhold, markedsføringsmateriell, programfolder og hjemmeside. Vårscenefest 2017 åpnet mandag 24.april og ble avsluttet lørdag 29.april. Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, foresto åpningen som fant sted i Musikkpaviljongen utenfor Rådstua Teaterhus. I talen roste hun Vårscenefest for å tørre å gå inn i kjernen av det som er vår tids store spørsmål politisk og sosialt. Festivalens program omfattet teaterforestillinger, dans, performance, stunts, lesninger, fest, konsert, seminar og debatt. Tilbakemeldingene fra publikum var at årets tema opplevdes tankevekkende, det vekket nysgjerrighet og skapte interesse og refleksjon om migrasjonsspørsmål. 5


Økonomi og støttemidler Festivalen er støttet økonomisk av Kulturrådet, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Fritt ord. Rådstua teaterhus bidrar med prosjektledelse. I tillegg har flere aktører bidratt med innhold, arbeidsinnsats og rabatterte priser: Hålogaland Teater, HATS, Jalla Mat, Sivertsen Kafe, Tvibit, Kulturhuset i Tromsø, Dramaavdelingen ved Kongsbakken VGS, Dramaavdelingen ved UiT, Bed and Books, Smart Hotel, Jansen Reklame, Rådhustrykk, iTromsø, Kurant, Verdensteatret, Peripheral Centre, Heracleum, Levende lokaler, Prosjekt Radius og Tank design. Regnskapet kan fås ved henvendelse til Vårscenefest v/Rådstua Teaterhus. Festivalen hadde 784 besøkende.

Fra forestillingen Odysseen av Ida Løken Valkeapää, foto: Jamie Michael Bivard

6


5. SEMINAR I SAMARBEID MED FESTSPILLENE I NORD-NORGE Kristin Bjørn var prosjektleder for et todagers seminar om hvordan man vurderer kunstnerisk kvalitet, og om det er særlige kvaliteter ved kunstfeltet i nord. Seminaret var et samarbeid mellom RadArt, Kunstakademiet ved UiT Norges Arktiske Universitet og Festspillene i Nord-Norge, og samlet ca. 80 deltakere. En lengre artikkel om seminaret sto i Norsk Shakespearetidskrift i utgave nr. 4 2017.

6. PROSJEKT RADIUS 2017 Prosjekt Radius undersøkte effekten av lengre spilleperioder og utforsket ulike markedsføringsstrategier og publikumsarbeid tilpassa hver produksjon. Tiltak som er gjort er Facebook live-sendinger, work –in-progress-visninger før premiere, pressestunts, merchandise, flyers, publikumsundersøkelser, ”Molanders metode” i tillegg til annonsering på papir og i sosiale media. Forestillingene har dekket et bredt spekter av scenekunstsjangre som barneforestilling, elektronikakonsert, installasjon, soloforestilling, dans og live scenetekst. I prosjektet har vi holdt kurs for RadArt-medlemmer i sosiale media i samarbeid med NordlysLAB. Prosjektleder har deltatt på Norsk Publikumsutviklingskonferanse i 2016 og 2017, DGTLkonferansen om digital markedsføring i Tromsø, Troms fylkeskommunes festivalseminar, samt ulike kurs i regi av Norsk Skuespillersenter (Oslo), HATS og Tvibit. Prosjekt Radius har gjennomført sin prosjektperiode i 2017 med seks ulike produksjoner: Margunn Kilde spilte 8 forestillinger av Vilje - til transformasjon under Vårscenefest. Ida Løken Valkeeapää spilte 9 forestillinger av Odyséen – Everything is a Remix i juni. Tromsø Byteater spilte 14 barneforestillinger av Robin – en røverhistorie i august. Haugen Produksjoner spilte 4 forestillinger av Pust i oktober. Ferske Scener satte opp ei lesning av Jelineks Raseri under Ordkalotten litteraturfestival i november, og til slutt spilte Pernille Dahl Johnsen/Johnsen & Johnsen produksjoner 8 forestillinger av Men dagdrømmene mine Are in American. Hvis man regner med 7


Ringside som var piloten i Prosjekt Radius i 2016, har Prosjekt Radius satt opp 50 forestillinger og hatt ca. 1800 publikum. Gjennom prosjekt Radius har vi samarbeidet med Tromsø Kunstforening, Vårscenefest, Tvibit, Kulturhuset, Ordkalotten litteraturfestival, Kreative Nord, Insomniafestivalen og NordlysLAB.

Fra forestillingen Men dagdrømmene mine are in american av Johnsen og Johnsen produksjoner, foto: Jamie Michael Bivard

7. HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER Nettsidene til RadArt har ligget nede deler av 2017. Dette skyldes at leverandørfirmaet gikk konkurs, og at hjemmesiden har blitt hacket gjentatte ganger. Styret er nå i gang med å etablere en langvarig løsning med en ny leverandør. Dette arbeidet er satt i gang og det er satt av midler til å revitalisere nettsidene slik at vi kan være mer synlig både for hverandre, og for eksterne aktører.

8


Den åpne RadArt siden på Facebook; RadArt - Nettverk for fri scenekunst, fungerer som en understøttende kommunikasjonskanal ved siden av nettsiden. Den lukkede medlemssiden på Facebook; RadArt - for medlemmer, brukes aktivt av medlemmene som en kanal for å dele relevant informasjon med hverandre.

8.VERVING, KONTINGENT OG NYE MEDLEMMER Vi har i løpet av 2017 fått 7 nye medlemmer. Antall medlemmer er nå 73, og 21 støttemedlemmer. Det er gjort et omfattende arbeid med å få på plass flere konkrete og praktiske ordninger for våre medlemmer. Det er blitt sendt tre medlemsbrev med informasjon og orientering om aktiviteter blant våre medlemmer og styrer og råd.

9. ONSDAGSVAFFELFROKOST Hver onsdag siden september, har vi arrangert onsdagsvaffelfrokost der medlemmer og representanter fra styret og råd har møttes til uformell dialog. Dette er også arena for å verve nye medlemmer, og samarbeidspartnere. Vaffelfrokosten går på omgang og er en del av dugnadstiden som medlemmene kan gi tilbake til organisasjonen.

10. KULTURNATTA og RADART I BILDER I 2017 hadde RadArt åpent hus under Kulturnatta hvor publikum kunne oppleve tre korte stunts; dans, teater og fest. Dette er et fint vindu for å få vist aktivitetene på huset og blant våre medlemmer. RadArt i bilder, som er en fotoutstilling på Rådstua Teaterhus med bilder fra medlemmenesaktivitetble i 2017, ble avduket i forbindelse med årsmøtet 5. februar 2018.

9


Fra forestillingen Robin – en røverhistorie av Tromsø Byteater, foto: John Emil Ricardsen

11. PROSJEKTER RadArt Marked, Talentprogrammet UREDD og det nordiske nettverkssamarbeidet Nordic Network er prosjekter som har hatt sin oppstart i 2017. RADART MARKED

Ved å koordinere og systematisere kontakten med ulike marked kan RadArt bidra til at medlemmenes verk når ut til flere. RadArt Marked strukturerer og systematiserer dette arbeidet slik at vi kan finne ut hvordan vi kan skape gjennombrudd og vekst for flere i bransjen, og bygge varige relasjoner mellom utøvere og arrangører. Mål:

1. Bygge opp markedsspesifikke promoteringstjenester i den nordlige regionen. 10


2. Koordinert satsing mot sentrale bransjeaktører, der RadArt kan være en koblingsboks til festivaler, arrangører og oppkjøpere. 3. Skape gjennombrudd og synlighet på toneangivende nasjonale arenaer for fri scenekunst for medlemmer.

TALENTPROGRAMMET UREDD

Uredd er et regionalt talentutviklingsprogram for talenter i Finnmark, Troms og Nordland, eid av RadArt. Partnere er Tvibit, Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) og Rådstua Teaterhus. Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen støtter prosjektet som gjennomføres i 2017-2019. I 2017 ble ti deltakere tatt opp i programmet, som har plass til totalt 15 deltakere. Mål:

1. Tilrettelegge for at unge kunstnere i Nord-Norge får mulighet til å videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk med scenekunstens virkemidler. 2. Gi unge kunstnere faglig ramme og praktiske verktøy for å utvikle sitt kunstnerskap gjennom mentorsamtaler og tilgjengelig arenaer. 3. Gi unge kunstnere verktøy for å lettere og mer effektivt kunne etablere egen virksomhet med de kunstneriske mål som hovedfokus. 4. Bidra til at unge kunstnere tør å etablere seg i det frie feltet gjennom raskt å bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere.

NORDISK NETTVERKSSAMARBEID

Fire nettverksorganisasjoner og festivaler fra nord samarbeider om en felles plattform for de nordiske scenekunstmiljøene. Hovedkoordinator for prosjektet er Silence Festival (FI). Medlemmene i nettverket er Cycle - music and Art Festival (IS), Nuuk Nordic Culture Festival (GL) og RadArt (NO). Nettverkssamarbeidet er støttet av Nordic Culture Point Nordisk kulturfond. Målet er å knytte sterkere bånd mellom scenekunstnere med virke i Norden, og samarbeide om felles utfordringer knyttet til geografiske muligheter/begrensninger, kunstneriske samarbeid og kompetanseheving. 11


12. REISER OG REPRESENTASJON Det har ikke blitt utbetalt noen lønnsmidler/honorar fra organisasjonen i forbindelse med representasjoner i 2017. Mars: Styreleder deltok under Danse- og teatersentrums dialogmøte med fagutvalget for scenekunst fra Kulturrådet. April: Deler av styret og styreleder deltok på dialog og befaring hos RadArt med direktør Kristin Danielsen fra kulturrådet. Juni: Styreleder deltok under Arctic Art Summit i Harstad og på Festspillene i Nord-Norge. Nestleder dro til Rovaniemi og besøkte Silent Festival vedrørende oppstarten til det nye nordiske nettverket. September: Høring i kulturkomiteen i Tromsø kommune hvor Kristin Bjørn og Nasra A. Omar representerte RadArt. November: Ida Løken Valkeapää deltok på markeringen av #metoo kampanjen på Det Norske Teatret i Oslo som representant fra RadArt.

13. Økonomi Årsregnskapet for RadArt 2017 omfatter medlemsorganisasjonen og prosjekt Radius, og viser et lite overskudd på 19 213,- Driftsinntektene var på 898 234 kr i 2017. Av dette var 75 600 kr medlemskontingent. Driftstilskudd fra Tromsø Kommune var 50 000,-. Øvrige inntekter er prosjektmidler.

12


Arbeidsinnsats fra styret har ikke vært betalt med timelønn og størstedelen har vært frivillig arbeid. Ved inngangen til 2018 hadde organisasjonen en egenkapital på 56844 kroner. Regnskapet er ført av Fortuna Regnskapsbyrå ved statsautorisert regnskapsfører Jorunn Bomstad.

Bilde fra forestillingen Vilje – til transformasjon av Margunn Kilde, foto: Marius Fiskum

Forsidebilde: Ut av boksen seminaret (Foto: Stein Bjørn) Alle forestillinger avbildet i årsmeldingen var en del av Prosjekt Radius.

13


14


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.