Å dele en bølge - Del 1 RadArt Våren 2011

Page 1

PROSJEKTRAPPORT – Prosjekt RadArt “Å dele en bølge” Del 1 Våren 2011


Prosjekt RadArt – ”Å dele en bølge” Første del Prosjekt RadArt våren 2011 ”Å dele en bølge” Del 1 Innovativ markedsskapning Del 1: Vårscenefest med 4 gjestespill. Rapporten er skrevet av: Lisa Møller prosjektleder 2.5.- 1.8.2011 Kristin E. Bjørn styringsgruppeleder fra 1.10.2009

2


PROSJEKTRAPPORT – Prosjekt RadArt “Å dele en bølge” Første del

1. Innledning. .............................................................................................................................. 4 2.Markedsskapningsprosjekt ............................................................................................... 5 2.1. Publikumsutvikling. ................................................................................................... 6 3. Rapport VÅRSCENEFEST 2011 ...................................................................................... 7 3.1 Om VÅRSCENEFEST 2011. ................................................................................... 7 4. Gjestespill med Heine Røsdal Avdals Field Works Hotel. .................................... 8 5. Gjestespill med NONcompanys Rekonstruksjoner. ............................................. 10 6. Gjestespill med SUBFRAU – SUBTALES – Arier fra middelklassen. ............. 11 7. Konsert med Mara & the Inner Strangeness ......................................................... 13 8. Fiin-loppisimpro og stunt rundt i byen ................................................................... 15 9. Arbeidskraft og frivillighet ........................................................................................... 16 10. Evalueringsarbeid .......................................................................................................... 16 11. Oppsummering: ............................................................................................................... 16

3


1. Innledning. Organisasjonen RadArt ble stiftet i 2004 for å styrke den frie scenekunsten i Tromsøregionen. I 2009 fikk Prosjekt RadArt, støtte fra Norsk Kulturråd og Tromsø Kommune for å gjennomføre en treårig prosjektperiode. Våren 2011 har vært en spennende tid for RadArt. Det er nå vi gjennomfører strategiene vi har beskrevet og planlagt. RadArt er basert på ideen om at : 1: Store planer best lar seg realisere ved at man begynner gjennomføringen med en gang. 2: Det er kompetansen og initiativene til de medvirkende kunstnerne som skal være drivkraften. 3: Ved å samordne prosjekter og utnytte nettverk blir effekten mangedoblet Vårens høye aktivitetsnivå viser at ideene virker i praksis. Aktivitetsnivået har vært høyt, både blant medlemmene, og i fellesprosjektene initiert av RadArt. Virksomheten er gjort mulig av tilskudd fra INTRO, kulturnæringsfondet i Tromsø, gjestespillstøtte fra Norsk Kulturråd, tilskudd fra Tromsø Kommune til prosjektleder, bruk av ressurser på Rådstua Teaterhus og sist men ikke minst – omfattende engasjement fra medlemmene i RadArt, Styringsgruppa valgte å samle aktiviteten dette halvåret i VÅRSCENEFEST 2011: En festival for fri scenekunst i Tromsøregionen og et samarbeidsprosjekt mellom RadArt og Rådstua Teaterhus (RTH). Hensikten var å skru sammen kunstnerne, prosjektansvarlige og designerne i RadArt med stabiliteten og gjennomføringsevnen til RTH. RadArt og RTH inviterte gjestespillene ”Rekonstruksjoner” med NON-company og ”Field works” av Heine Røsdal Avdal og Yukiko Schinozaki. I tillegg ble det satt opp en Fiinloppisimpro, konsert med Mara & The Inner Strangeness og forestillingen SUBTALES – Arier fra middelklassen, av og med SUBFRAU. Ambisjonene var i utgangspunktet ikke så store, men ble betraktelig større etterhvert som vi så potensialet i arrangementet. RadArt tror på et unikt publikum og at det finnes et potensial i ulike publikumsgrupper. Vi har jobbet med å bli kjent med og skape nye publikumsgrupper gjennom markedsskapningsprosjektet. Alle frie scenekunstprosjekter trenger unike strategier for å finne sitt publikum. Våren har også ført med seg utvikling i forhold til organisering av samarbeidsprosjekter mellom RadArt og RTH. I etterkant av VÅRSCENEFEST 2011 ble det gjennomført en grundig evaluering av samarbeidet, organiseringen og planleggingen framover. Målsetningene for arbeidet har vært: •

Synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i Tromsø

Bidra til kompetanseutvikling, styrke og støtte profesjonelle scenekunstnere

Utvikle scenekunst som næring gjennom å øke publikumsgrunnlaget og produktiviteten blant medlemmene.

Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner og aktører.

4


Mye arbeid er lagt i å omforme mål til handling fra første dag. Den frie senekunsten utvikles best gjennom konkrete prosjekter av deltakende kunstnere. For å få dette til, er det viktig å spre ansvar. Det er prosjekt RadArts forankring hos aktive kunstnere som gjør det unikt. De viktigste elementene i strategien for å øke aktivitetsnivået både kvalitativt og kvantitativt er: -

Synlighet gjennom kreativ handling.

-

Fokus på samhandling med andre organisasjoner. RadArt skal ikke bygge hus eller monumenter. Fokus er på innhold og utnyttelse av eksisterende ressurser.

-

Åpen informasjonsflyt.

Sammen med Rådstua Teaterhus holder vi på med et kontinuerlig arbeid for å forbedre samarbeidet, styrke kompetansen og bedre kommunikasjonen mellom partene.

2.Markedsskapningsprosjekt Markedsskapningsprosjektet mottok støtte fra Norsk Kulturråd og Introfondet i Tromsø. Våren 2011 har vi bare brukt av midlene fra Introfondet. Vi søkte om støtte til: ”Et innovativt markedsskapningsprosjekt skal både markedsføre RadArts publikumsrettede aktiviteter og lage større kontekster for disse. Aktivitetene skal være case studies for arbeidsgrupper satt sammen av medlemmene og ekstern kompetanse innen markedsføring og produsentarbeid.” Vi definerte følgende mål for markedsskapningsprosjektet: Mål for publikum: RadArt ønsker å gi publikum en teaterpakke med relaterte sceniske uttrykk av høy kvalitet, med lokal, nasjonal og internasjonal forankring. Det er en hypotese om at sammenheng skaper referansebakgrunn og forståelse for nye uttrykk. Mål for fagmiljøet: La kunstnere møtes og lære av hverandre og diskutere fag. Invitere til felles uttrykk i improvisasjon: Lokale scenekunstnere og gjestende kunstnerne bygger nye relasjoner og kompetanse. Mål for RadArt: Bygge opp markedsføring, publikumsgrunnlag og produsentkompetanse. Oppstarten av Markedsskapningsprosjektet til RadArt, var i januar 2011. Planene var å opprette en gruppe av medlemmene, ledet av en ekstern mentor med erfaring fra markedsføring, promotering og grafisk design. Styringsgruppa valgte å starte arbeidet med å etablere og promotere VÅRSCENEFEST 2011. Av ulike årsaker gikk en bort fra å hyre inn en ekstern mentor. I stedet ble det satt sammen en gruppe av RadArt-medlemmer:

5


Billedkunstner og performanceartist Marita Isobel Solberg fikk hovedansvaret for den grafiske designen, Tonje Karlsen fikk ansvar for logoen, Klaus Løkholm Bergli var web-redaktør, Lisa Møller arbeidet både med tekstutforming og prosjektledelse, Rakel Nystabakk ble hyrt inn som produsent. Styreleder Kristin E. Bjørn ledet arbeidet med gruppa. Å bruke RadArts egne ressurser viste seg å være et lykkelig valg av flere grunner: - Design og uttrykk på materialet ble særpreget og unikt. - Egen kompetanse ble synlig og med det, økt selvtillit i organisasjonen. - Synergieffekten ble større både i RadArt og Rådstua ved å bruke RadArts egne ressurser. Det ble produsert flyers til alle forestillingene, en felles programfolder hvor alle arrangementene var omtalt og det ble laget en flyer som presenterte RadArt som organisasjon og Rådstua Teaterhus. Alle trykksakene har blitt laget slik at profilen og uttrykket kan brukes i framtiden. Resultatet ble veldig bra og responsen fra publikum har vært entydig positivt. Det arbeidet som ble gjort er en viktig start på prosjektet. Resultatet har blitt et nært samarbeid med Rådstua Teaterhus om å skape en felles profil og uttrykk for gjestespillsamarbeidet mellom RadArt og Rådstua Teaterhus.

2.1. Publikumsutvikling. Gruppen har jobbet aktivt med å promotere arrangementene og med publikumsutvikling. Gjennom publikumsutviklingen har gruppen jobbet med blant annet direkte markedsføring ut mot spesifikke grupper med interesse for tematikken i de forskjellige forestillingene. Det har også blitt jobbet mye med tradisjonell markedsføring som presseoppslag i avisene og promotering ut mot et generelt publikum, herunder kommer distribuering av flyers, program og annet promomateriale. (Se vedlagte illustrasjon.) I forhold til media og presseomtale, har interessen vært overveldende. VÅRSCENEFEST 2011 endte totalt på 12 helsider i avisene, i tillegg var det også en anmeldelse av SUBFRAU på www.scenekunst.no. (Se vedlegg) http://www2.scenekunst.no/egenkritikk_8196.nml

6


3. Rapport VÅRSCENEFEST 2011

3.1 Om VÅRSCENEFEST 2011. VÅRSCENEFEST 2011 var et samarbeidsprosjekt mellom RadArt og Rådstua Teaterhus, etter initiativ fra RadArt. Gjestespillene med Heine Røsdal Avdal og Non Company ble støttet av Norsk Kulturråd. Arrangementet foregikk fra 26. april til 8. mai, og besto av en rekke forestillinger, konserter og andre arrangementer rundt om i byen. De fleste arrangementene var i regi av RadArt og Rådstua, men også arrangement ved Hålogaland Teater ble tatt inn i programmet. Disse forestillingene og konserter var i regi av RadArts egne medlemmer. Programmet besto av: Scenekunstforestillinger: SUBTALES – Arier fra middelklassen av og med SUBFRAU, Field Works Hotel ved Heine Røsdal Avdals og NONcompanys Rekonstruksjoner som alle ble spilt på Rådstua Teaterhus. I tillegg var Arktisk Hysteri av Mette Brantzeg og Rawdna Carita Eira en del av programmet. Denne ble spilt på Hålogaland Teater. Konserter: Mara & The Inner Strangeness på Rådstua Teaterhus. Mike del Ferro Quintet i Teaterkafeen på Hålogaland Teater. Andre arrangement: Bransjelunsj for gjestende artister, RadArt-medlemmer, lokale kunstnere og andre interesserte som politikere, media og lignende. Koperommet, ”The art of doing nothing”, et improvisasjonsprosjekt initiert av RadArtmedlemmene Liv Hanne Haugen og Anniken Romuld. Fiin-loppisimpro med lokale scenekunstnere og gjestende kunstnere. Og Møter – improvisert dans i byrom og på kafeer, med InTuit Dansekompany, i forbindelse med Dansens Dag. VÅRSCENEFEST 2011 er noe som planlegges å gjennomføres igjen til neste år. Vi ønsker at dette skal bli et årlig arrangement og er veldig fornøyd med starten. VÅRSCENEFEST 2011 har vært mulig å gjennomføre ved hjelp av støtte fra Norsk kulturråd, Introfondet, Tromsø Kommune v/ Rådstua Teaterhus og ikke minst innsatsen RadArts egne medlemmer har lagt ned. 7


Gjennom felles innsats oppnådde vi de målene vi satte oss både med hensyn til publikum, og faglig utbytte for lokale deltakende- og gjestende kunstnere. Arbeidet med å etablere nye publikumsgrupper fikk en svært god start.

4. Gjestespill med Heine Røsdal Avdals Field Works Hotel.

Field Works – Heien Røsdal Avdal

RadArt mottok midler til gjestespill med Heine Røsdal Avdals Field Works Hotel fra Norsk Kulturråd. I motsetning til de andre forestillingene under VÅRSCENEFEST, ble Field Works Hotel spilt på et hotell; Thon Hotel Tromsø. Field Works Hotel ble en publikumssuksess og en ”snakkis” i byen. Det har i ettertid blitt ytret ønske om at denne forestillingen settes opp på nytt, men denne gangen over en enda lengre periode. Forestillingen: Forestillingen Field Works Hotel er laget av Heine Røsdal Avdal, en norsk scenekunstner, med base i Brussel. Han har et stort internasjonalt nettverk og jobber over hele verden. Sammen med Yukiko Shinozaki og Fabrice Moinet har han skapt Field Works Hotel. I forestillingen inviteres publikum inn på et tilsynelatende tomt hotellrom, som gradvis fylles av noe eller noen som har vært der før. Publikum velger selv hvor mye de ønsker å delta i hendelsene, men denne forestillingen inviterer til deltagelse. Forestillingen er leken og poetisk. Publikums reaksjoner er viktig for utviklingen. Deres handlinger blir gjenspeilet og påvirker handlingene til aktøren. Field Works Hotel er en unik teateropplevelse hvor publikum skaper sin egen historie. Deltakere: Konsept: Heine Røsdal Avdal (NO), Yukiko Shinozaki (Jap) og Fabrice (BE) Moinet. Performed by: Heine Røsdal Avdal og Fabrice Moinet

8


Field Works hotell ble støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere og produsert i samarbeid med Kaaitheater i Brussels, BUDA Kunstencentrum i Kortrjik og Vooruit Kunstencentrum i Gent. Publikum og respons: Field Works Hotel ble spilt tre dager. Hver av dagene ble det satt opp 11 forestillinger og totalt ble det spilt 33 forestillinger. På grunn av det begrensede antall forestillinger, var det rift om billettene. Alle billettene var booket flere dager i forveien. Totalt ble det solgt 28 billetter. Publikums reaksjonene var varierte, fra lykkelig til gråtende, og irritasjon og sinne. Evaluering: Field Works Hotel, var på alle måter en suksess. Vi hadde utsolgte forestillinger og god presseomtale. Forestillingen ble anmeldt i Bladet Nordlys og fikk terningkast 6. ”Vi sluttet å le, dørene gikk igjen, og heisen gikk ned. Field Works Hotel var over. Genialt og Magisk” skrev anmelderen i Bladet Nordlys. I tillegg til forestillingene, var Heine Røsdal Avdal også på Universitetet i Tromsø og hadde samtaler med studentene på Drama. Det er viktig for oss at våre gjesteartister, så langt det er mulig, i tillegg har mulighet til å delta på andre arrangement/kurs/workshops når de er i Tromsø. På den måten blir besøket mer enn ”bare en forestilling”. Field Works Hotel har for RadArt og Rådstua vært viktig på flere måter. I tillegg til det kunstneriske, har denne forestillingen også stadfestet RadArts internasjonale nettverk. Den synliggjør RadArt som leverandør av overraskende møter mellom kunstnere og publikum. Heine Røsdal Avdals har etterhvert utviklet et nært forhold til organisasjonen og Tromsø. Han har tidligere vært her med andre forestillinger. Vi har begynt å snakke om nye gjestespill til Vårscenefest 2012.

9


5. Gjestespill med NONcompanys Rekonstruksjoner.

Rekonstruksjoner av og med NONcompany

RadArt mottok midler til gjestespill med NONcompanys Rekonstruksjoner fra Norsk Kulturråd. Forestillingen ble satt opp og spilt i Tromsø på Rådstua Teaterhus. Forestillingen kom som et forslag fra et av medlemmene i RadArt, som anbefalte den og NONcompay. Forestillingen: Rekonstruksjoner er en forestilling hvor historier krasjer i hverandre og lag på lag med fortellerstemmer deler sine historier og bekymringer for livet og verden. Fortellingen er fylt med forviklinger, fantasier og fornektelser i en mørk og humoristisk forestilling som flørter med filmreferanser. Historiene til seks hovedpersoner flettes sammen og krasjer tidvis helt. En kontroversiell kunstner åpner sin utstilling og raser ut mot feminismen på TV, et postbud bes inn på kaffe av en dame som er litt for inviterende, to bager og kompromitterende innhold bytter eiere. Og alt skjer på scenegulvet der 400 000 små kuler av krom danner et uvanlig fundament for skuespillernes kropper. Deltakere: MANUS OG REGI : Lise Risom Olsen Scenografi: Lena Lundsten Buchacz Lysdesign: Hans Skogen Lyddesign og musikk: Håvard Pedersen Produsent: Tone Myklatun Skuespillere: Veslemøy Mørkrid, Cathrine Frost Andersen, Charlotte Grundt, Espen Alknes, David Skaufjord, Jo Adrian Haavind og Pål Gjertsen Steinsvik Produksjon: NONcompany | CO-produksjon: BIT Teatergarasjen og Black Box Teater. Forestillingen er støttet av Bergen kommune - seksjon for kunst og kultur, Norsk Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde og Fond for Utøvende Kunstnere.

10


Publikum og respons: Rekonstruksjoner var den siste forestillingen vi selv arrangerte under VÅRSCENEFEST. Antall publikummere i salen var 39. For oss hadde det nok vært hensiktsmessig å hatt Rekonstruksjoner i samme uke som resten av VÅRSCENEFEST 2011. Vi skulle også gjerne hatt forestillingen en dag til. Det var god pressedekning før forestillingen (3 helsider i avisene), men det var ingen anmeldelse i ettertid. Vi undrer oss litt om overskriften ”Tungt teater” kunne virke avskrekkende for folk, selv om overskriften siktet til scenegulvet, bestående av 450.000 metallkuler med en vekt på 1.5 tonn! Evaluering: Forestillingen var med på å vise samarbeidet og kontakten mellom de frie scenekunstmiljøene i Norge. RadArt har blant annet nær kontakt med miljøet i Bergen. Den største utfordringen i forhold til promotering av forestillingene var at ingen i markedsskapningsgruppa hadde sett den. Det lyktes oss ikke å få video av oppsetningen fra kunstnerne på forhold. Etter å ha sett forestillingen, fikk vi ideer til hvilke grupper vi kunne ha markedsført forestillingen til. Dette er en viktig læring i forhold til markedsskapningsprosjektet. Det er viktig å ha god kjennskap til forestillingen, for å kunne markedsføre for et spesielt interessert publikum.

6. Gjestespill med SUBFRAU – SUBTALES – Arier fra middelklassen.

SUBTALES – Arier fra middelklassen av SUBFRAU

RadArt har ikke mottatt støtte for å gjennomføre forestilling med SUBFRAU. Forestillingen ble spilt i Tromsø på Rådstua Teaterhus. Forestilling:

11


SUBFRAU er en teatergruppe bestående av kvinner fra Sverige, Norge, Danmark, Island og Finland, som alle er utdannet ved Teaterhøgskolen i Helsingfors. SUBTALES er SUBFRAUS 10 års jubileumsforestilling. I ti år har SUBFRAU utfordret de nordiske oppfatningene rundt kjønnsrollemønster. SUBTALES er en cabaret, performance og grotesque som utfordrer likestillingens status i 2010. De setter lupen på vår selvstendighet, på feminisme, døden, familielivet og gud. Deltakere: Scenografi/Kostyme/projeksjoner: Sissel Romme-Christense Regi: Ellen Nyman (DAN/SWE) Tekst: Alle i Subfrau Musikk: Henrik Rambe (SWE) Scenografi & Kostyme: Sissel Romme Christensen (NO/DAN) Lys: Carina Persson Mask: Agneta Von Gegerfelt Lydtekniker: Johanna Halldin (SWE) Produsent: Anders Mattsson (SWE) Sanginstruksjon: Maria Peterzon På scenen: Anna Anderson, Ida Løken, Lotten Roos og Sofia Törnqvist/Maria Pálsdóttir/Marika Salomaa-Kivelä I TV monitorene: Joanna Wingren og Sonja Ahlfors Publikum og respons: SUBTALES ble godt mottatt av publikum. Dette var den første forestillingen under VÅRSCENEFEST 2011. Selv om forestillingen gikk første dag etter påsken, var det godt oppmøte. Det var 77 betalende publikum og totalt 84 publikum. Annet RadArt mottok ikke midler til gjestespill med Subfrau: SUBTALES. Vi gjorde en avtale der RadArt dekket overnatting og Rådstua Teaterhus teknisk bistand og husleie. Billettinntektene ble delt mellom Rådstua Teaterhus og Subfrau. Forestillingen hadde premiere 21. Januar 2011 på Intiman i Malmö i samarbeid med Malmö Stadsteater. Første og eneste forestilling i Norge, var i Tromsø. SUBFRAU holdt en artist talk etter forestillingen. Her ble det også vist en film om produksjonen og SUBFRAUS bakgrunn. Denne samtalen var veldig godt besøkt. Det var ca. 57 deltakere. Etter forestillingen holdt Ida Løken en workshop for dramaelevene på Kongsbakken videregående skole. Elevene var også å så forestillingen. Skolen la forestillingen inn i pensum og laget et helt opplegg rundt dette. På tentamen denne våren var oppgaven å analysere og drøfte nettopp denne forestillingen. Pressedekningen på SUBTALES var veldig god. Vi hadde 3 helsider før forestillingen og en anmeldelse i iTromsø etter forestillingen. I tillegg var det også en anmeldelse på www.scenekunst.no.

12


Evaluering: Gjestespillet med Subfrau fungerte optimalt. Gruppen, spesielt skuespiller og presseansvarlig Ida Løken, gjorde en formidabel innsats selv med å spre info til publikum og presse gjennom sin nettside. At forestillingen var på turne, og at gjestespillet i Tromsø var Norgespremiere, gjorde at vi hele tiden hadde nyheter å fore presse og publikum med. Forestillingens innhold og tidspunktet den ble vist på, gjorde at den fikk en sentral plass i pensumet på Dramalinjen på Kongsbakken videregående skole. Flere av aktørene i Subfrau ble igjen i Tromsø og opplevde resten av Vårscenefest. Dette gjorde sitt til at det ble etablert god kontakt mellom kunstnere i byen og ensemblet. Subfrau er ønsket tilbake til Tromsø, og skal holde kurs og verksted her i 2012.

7. Konsert med Mara & the inner strangeness

Mara & the inner strangeness Mara & the inner strangeness er en teatralsk pop/rock-gruppe som hentet inspirasjon fra Tom Waits, diverse eventyr, Yoshitomo Nara, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Nick Cave og Marlene Dietrich. Gruppen holdet til i Tromsø og Vokalist Marita Isobel Solberg er RadArt-medlem. Forestillingen: Konserten var et annerledes innslag under VÅRSCENEFEST 2011. Mara & the inner strangeness bringer alltid noe uventet på bordet. Denne gangen var scenen gjort om til en mystisk skog med en elv som spredde seg ut over scenegulvet. Scenografien besto også av ”froskeegg” som ble kastet på publikum, steiner og i tillegg tre frekke sopper som beveget seg rundt mellom musikere og publikum. De spiller sarte, dystre teatralske poplåter som alle forteller en historie.

13


Deltakere: Vokalist: Marita Isobel Solberg Piano/pianobass/sang: Herborg Rundberg Trommer/perkusjon: Stig Arne Sigmund Pettersen Klarinett: Hilde Finsrud Gitar: Frank Iversen Publikum og respons: Gjennom konserten med Mara & the inner strangeness trakk vi et helt annet publikum til VÅRSCENEFEST 2011. Det var 75 betalende publikum og 84 publikummere totalt. Evaluering: Mara & the inner strangeness er et forholdsvis nytt band i Tromsø. De har nettopp sluppet sin første EP og i september skal de i studio og spille inn sin første plate. De er et spennende tilskudd til musikkmiljøet i byen og var derfor et riktig valg å ha på VÅRSCENEFEST 2011. Vi mottok ingen støtte til denne konserten. Finansieringen gikk gjennom med at de spilte for billettinntektene.

14


8. Fiin-loppisimpro og stunt rundt i byen

Fiin-loppisimpro Lørdag 30 april ble det arrangert Fiin-loppisimpro på Rådstua Teaterhus. Dette var et initiativ fra RadArt-medlemmene. Hele 12 selgere var til stede for å selge sine skatter. I motsetning til ordinære loppemarked, besto denne av eksklusive lopper. Selgerne var alle moteinteresserte damer og menn som hadde tatt med seg finsorteringen fra sine skap. I tillegg til selgerne, var også RadArtME (Music ensemble) til stede og skapte musikk til improvisasjonene. Deltakere: Marita Isobel Solberg, Nina Erdahl, Aggie Frost, Inger Lise Ebeltoft, Hege Pålsrud, Erica Restoften, Therese Bakkevoll, Annelill Flaamo, Margrethe Henriksen, Heine Røsdal Avdal, Fabrice Moinet, InTuit Dansekompani v/ Silje Solheim Johnsen og Jenny Svensson, Liv Hanne Haugen, Anne-Katrine Haugen, Bernt Bjørn, Kristina Junttila, Erik Stifjell, Gudmund Østgård, Nasra Omar. Publikum og respons: Fiin-loppisimproen var et spennende innslag under VÅRSCENEFEST 2011. Vi anslår at det i løpet av dagen var mellom 450-550 mennesker innom. Da vi åpnet dørene kl. 12 var det allerede kø på yttersiden. Mange var på utkikk etter skatter, noen var bare innom for å se og få med seg litt improvisasjon. Evaluering: Fiin-loppisimpro var et dugnadsprosjekt for RadArt. 15 medlemmer brukte dagen til å hjelpe til med arrangementet, improvisasjonen, som selgere og musikere. For RadArt og Rådstua var dette et viktig ledd i markedsskapningsprosjektet. Gjennom Fiinloppisimproen nådde vi et helt nytt publikum som sjelden eller aldri har vært på Rådstua før. Men vi var for dårlig til å selge inn resten av programmet til de oppmøtte. Som nevnt tidligere, var det til en hver tid, veldig mye mennesker i lokalet. Dette var

15


med på å gjøre det vanskelig for de som skulle improvisere. Det hele kom litt seint i gang og til neste gang har vi notert oss at det må være mer improvisasjon.

9. Arbeidskraft og frivillighet

For å gjennomføre gjestespillene og VÅRSCENEFEST 2011 ble det lagt ned betydelige arbeidstimer. I tillegg til styringsgruppeleder i Prosjekt RadArt, programrådet og ansatte ved Rådstua Teaterhus, ble det hyret inn to grafiske designere, en produsent for VÅRSCENEFEST og en webredaktør for RadArts hjemmeside. Det ble også lagt ned flere dugnadstimer fra medlemmene i RadArt. Vi har regnet over den frivillige innsatsen under planlegging og avvikling og antallet dugnadstimer ligger på 85 timer. Vi er fornøyde med den egeninnsatsen våre medlemmer legger ned for å være med å skape spennende kultur i Tromsø.

10. Evalueringsarbeid I etterkant av VÅRSCENEFEST 2011, gjennomførte vi en grundig evaluering av prosjektet. (se vedlegg) Vi gikk gjennom alle ledd og oppgaver som ble utført før, under og etter arrangementene. Dette var nyttig for alle involverte parter, da vi fikk avdekket alle områder hvor det trengs bedre kontroll neste år. I etterkant av evalueringen har vi startet et omorganiseringsprosjekt. Her har styreleder i RadArt og daglig leder for Rådstua Teaterhus jobbet fram et nytt organisasjonskart som skal tre i kraft i forbindelse med fellesprosjektene. Planen er at dette skal være med på å forbedre kommunikasjonen mellom partene og deltakerne i prosjektet, styrke kompetansen i organisasjonene og ikke minst styrke og forbedre samarbeidet mellom RadArt og Rådstua Teaterhus.

11. Oppsummering: Prosjekt RadArt har gjennom Vårscenefest 2011 og arbeidet rundt den, skapt optimisme i Tromsøs frie scenekunstmiljø. Markedsskapningsprosjektet har fått en svært god start. Den store interessen i pressen og gode publikumstall er uttrykk for dette. Det er også all dugnadsinnsats som våre kunstnere har bidratt med. Men like viktig er det at vi har tydeliggjort hva fri scenekunst er, og kan være, både for bransjen og publikum. Gjennom utvikling av design og arrangementsrutiner har et grunnlag blitt lagt for større synlighet og betydning for den frie scenekunsten i Tromsøregionen. Nå gjelder det å bygge videre på dette for å vinne nye publikumsgrupper i tida framover.

16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.